46 RUBICON TÖRTÉNELMI MAGAZIN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "46 RUBICON TÖRTÉNELMI MAGAZIN"

Átírás

1 46 RUBICON TÖRTÉNELMI MAGAZIN

2 TóthV ilmos Bör tön te me tőből nemzeti emlékhely 74 & A címben szereplœ három szám Magyarország alighanem legismertebb temetœi parcelláit jelöli, amelyek 1989-ben e par cel lák kép ze let be li hie rar chiá já ban a legutol só helyekrœl a legel sœkre kerültek, és amelyekrœl mindenki hal lott, aki ér dek lœ dik 20. szá za di tör té nel münk iránt. A Rá kos ke resz tú ri te me tœ észak ke le ti szeg le té nek teljes tör té ne te azon ban mind a mai na pig fel tá rat lan. 74 & A köz hie de lem mel el len tét ben nem a 301-es, ha nem a 300-as par cel lá ban ta lál ha tó Jo vá no vics György al ko tá sa, az 1992-ben felava tott köz pon ti már tír em lék mı vagy tha na top lasz ti ka, amely kor sza kos je len tœ sé gı a mo dern ma gyaror szá gi fu ne rá lis mı vé szet ben. Az em lék mı, amely re még 1989-ben ír ták ki a pá lyá za tot, komp lex szem lé le tı és na gyon sok ré tı al ko tás. Há rom, egyen ként is gaz dag szim bo li ká val ren del ke zœ rész bœl áll: a nyi tott sír ból, a szen tély épü let bœl és a szom szé dos par cel - lá ban nyug vó An gyal Ist ván vég ren de le te nyo mán hí res sé vált rusz ti kus kœbœl...

3 Nemcsak a három parcella törté ne té nek fel tá rá sa, ha nem már a te me tő re le váns meg - nevezése sem könnyű. A szak - irodalomban általában Rákoskeresztú - ri temetőként szerepel, ami nyilvánva - lóan pontatlan, mivel a temető Kőbányán található ( Kőbányai temetőnek azon ban né hány ré gi, ku rió zum ként ke ze len dő új ság cikk ki vé te lé vel se hol sem nevezik). A másik gyakori elneve - zése Új köztemető (a temetkezési inté - zet szóhasználatában Újköztemető ), ami igencsak félrevezető, mivel Budapest legrégebbi folyamatosan működő temetőjéről van szó: 1886-ban nyi tot - ták meg, ko ra alap ján te hát pa ti ná - sabb a Far kas ré ti vagy az Óbu dai te - me tő nél is. Elég azon ban rö vi den kö - rül néz ni a te me tő ben ah hoz, hogy megállapíthassuk: egy sírkertnek nem a ko ra ha tá roz za meg a stá tu sát. Az alábbiakban a Rákoskeresztúri temető elnevezést használjuk. Magyarország legnagyobb területű, kö rül be lül 207 hek tá ros te me tő jé ről ön ál ló kö tet még so ha nem je lent meg. Utol só par cel lá já ról, a 301-es ről szá - mos közlemény napvilágot látott már, hi szen itt ta lál ha tó az 1956 után Bu da - pes ten ki vég zett sza bad ság har co sok többségének sírja. A szomszédos és ve - le szerves egységet alkotó 298-as parcella már jóval ismeretlenebb terület. A 300-as par cel la kü lön bö zik a má sik ket tőtől, mi vel 1989-ben jött lét re, koráb ban egyál ta lán nem hasz nál ták bör tön par cel la ként. A há rom par cel la 2012-ben lett nem ze ti em lék hely a kul - tu rá lis örök ség vé del mé ről szó ló tör - vény módosítása nyomán TŐL 1952-IG A 298-AS A három parcella közül az elsőt, a 298- as parcellát 1944-ben kezdték használ - ni sze gé nyek köz se gé lyes (a te me tői dokumentációban: gratis ) eltemetésé re, va la mint kór há zak ból szár ma zó em be ri ma rad vá nyok el föl de lé sé re. A Rákoskeresztúri temető szá mos más parcellájához hasonlóan tehát koldus - temetőnek szánták, és máig érvényes betemetése ebben a formában kezdő - dött. A kivégzettek és börtönben meg - hal tak ide te me té se 1945-ben in dult meg a parcella másik oldalán (a temetőfalnál), de a közsegélyes temetkezés is folytatódott. A két rész 1952 ele jén ért össze, ek kor telt be a par cel la. A te - rü let na gyobb ré sze a köz se gé lyes el - Ve zér Fe renc újratemetése A kom mu niz mus ide jén le zaj - lott kon cep ciós pe rek szá mos pa pot és szer ze test is érin tet - tek, akik kö zül töb be ket kivé - gez tek. Ez lett a GrŒsz-per kapcsán elítélt pá los ren di szer ze - tes, Vezér Ferenc pálosszentkú - ti perjel osztályrésze is. Vezér Ferenc 1914-ben született a Szat már me gyei Sza nisz ló köz ség ben. Ere de ti ke reszt ne - ve György volt, a Fe renc ne vet a pálos rendbe való 1935-ös belépését követœen vet te fel es fel szen te lé se után elœbb a gellérthegyi sziklatemplomban, majd a ma Pe tœ fi szál lás hoz (Bács-Kis kun me gye) tar to zó Pá losszent kú ton tel je sí tett szol gá la tot. Le tar tóz ta tá sát, megkínzását és elítélését köve - tœen, au gusz tus 3-án halt mártírhalált. Ere de ti sír he lye a Rá kos ke - resztúri temetœ 298-as par cel - lá já nak 17. so rá ban volt, a te - metœi do ku men tá ció ba Va nay Frigyes ál né ven ke rült be jegy - zés re. Re ha bi li tá lá sa 1991-ben történt meg. Földi maradványait az egyértelmı azonosítást követœen áp ri lis 30-án ün - ne pé lye sen új ra te met ték Pá - losszentkúton, a kegytemplom mel lett. Azóta vi se li ne vét a Pe - tœ fi szál lást Pá losszent kút tal összekötœ út is. temetetteké (24 sorból 16, bár vannak átfedések) ben, a parcella rendezésekor az egész te rü le ten egy for ma, kis mé re tű fej fák ke rül tek a sí rok ra, azt a ha mis lát sza tot kelt ve, hogy a tel jes te rü let bör tön par cel la ként mű kö dött. A par - cella rendezésének fő támogatójaként az ak ko ri kis gaz da párt, va la mint egy poszt hun ga ris ta szer ve zet je löl he tő meg. Az 1992-es ava tás ke vés sel a 300- as par cel la em lék mű vé nek felava tá sa előtt tör tént, a ri va li zá lás nyil ván va ló je le ként, hi szen a Jo vá no vics- fé le em - lékmű létrehozásának támogatói az akkor ellenzékben lévő liberálisok voltak. A 298-as par cel la fej fái nak je len tős része emlékjelnek tekinthető, amelyek kö zé va lós sí rok is ke ve red nek. A fő - könyvi adatok alapján a politikai kivég - zettek sírhelyei többnyire azonosíthatók (bár a te me tői dokumentáció egy ré sze hiány zik, így adat hiá nyok is van - nak el ső sor ban 1945-ből, va la mint 1950-ből, 1951-ből és 1952-ből). A par - cella rendezésekor a 24. sor jelöletlen ma radt, máig is az. Mi vel 1945-ben itt kez dő dött el a nép bí ró sá gi pe rek ben ki vég zet tek el te me té se, ok kal fel té te - lezhető, hogy itt van nak az el sőként kivég zett há bo rús bű nö sök sír jai. Tény, hogy Szá la si Fe renc nek még a ne ve sem szerepel a korabeli temetői dokumen tu mok ban, a nyi las mi nisz te rek pe dig nagy részt név vel, de hely adat nél kül van nak be je gyez ve. A par cel lá - val kap cso la tos legis mer tebb szó be - széd sze rint egy Lu kács Fe renc ne vű keretlegény sírja valójában Szálasié len - ne, de ez nem igaz, a sí ron sze rep lő név va lós sze mélyt ta kar. A háborús fő - bűnösök nagy többségének pontos sírhe lye jel te len és a ren del ke zés re ál ló források alapján nem is azonosítható. A par cel la a kom mu nis ta ha ta lom - átvételt kísérő koncepciós perek áldoza tai nak sír jai miatt ke rült be a nem ze - ti em lék he lyek kö zé. Itt te met ték el például 1948-ban Csornoky Viktor kis - gazdapárti politikust (Tildy Zoltán vejét), Sza bó Kor nélt, a Nit ro ké mia ve - zér igaz ga tó ját, va la mint Had vá ry Pál ez re dest; 1950-ben Ro e di ger-sch lu ga Miklós hajózási szakembert; 1951-ben Kozma István altábornagyot és Meloc - co János újságírót; valamint a törvénytelen perek számos további áldozatát 1952-ig. Szin tén itt volt az 1951-ben ki - vég zett Ve zér Fe renc pá los szer ze tes eredeti sírhelye. Kivégzett kommunistákat is temettek ide 1949-ben és 1950-ben (Mar - schall Lász ló és Vil lá nyi And rás rend őr 48 RUBICON TÖRTÉNELMI MAGAZIN

4 ezredeseket, valamint Szebenyi Endre belügyi államtitkárt), akiket rehabilitá - lá suk után, még az öt ve nes évek ben ex hu mál tak in nen, és a Far kas ré ti te - me tő ben kap tak új sír he lyet. Ci ni kus mó don a he lyük re 1956 vé gén és ben kivégzett szabadságharcosokat temet tek, ne ve ze te sen Gyön gyö si Mik - lóst (Vil lá nyi he lyé re), Min czér Jó zse - fet (Szebenyi helyére) és Pálházi Ferencet (Mars chall he lyé re). Raj tuk kí vül még két 56-os, Gön czi Fe renc és Preisz Zol tán sír ja is a 298-as par cel lá ban van. (A kivégzett kommunisták többsége pél dául a Rajk-per ál do za tai a re ha - bilitálása előtt sem itt volt el te met ve.) 1952-TŐL 1961-IG A 301-ES A nemzeti emlékhellyé nyilvánított három parcella közül a Rákoskeresztúri temető számsor szerint legutolsó parcellá ja, a 301-es vált iga zán fo ga lom má elejétől, a 298-as parcella beteltétől működött a fővárosban kivégzettek és budapesti börtönökben, valamint a kistarcsai internálótáborban meghaltak temetési helyeként. A legnagyobb csoportot az 1956-os forradalomban való részvétel miatt kivégzettek sírjai alkotják, emiatt az 56-tal fog lal ko zók egy ré - sze régóta bi zony gat ja, hogy a 301-es parcellában kizárólag 56-osok (és legfel jebb még az egyide jű leg ki vég zett köztörvényesek) nyugszanak, valamint hogy a 298-as parcella kialakulása teljesen külön ál ló fo lya mat volt, és a két par - cel la sem mi fé le kap cso lat ban nem áll egymással. Mindez sajnálatos prekon - cep ció, amely egy megelőlegezett állás - pont sze rint pró bál ja átala kí ta ni a vizsgálat tárgyát képező parcellákat. Valójában a temetői dokumentáció alapján tényként állítható, hogy az 56- os kivégzettek eltemetése a 13. sorban kezdő dött, va la mint hogy a 301-es par - cel lát 1952-ben kezd ték hasz nál ni, és az első 12 sor már a for ra da lom előtt betelt, nagyrészt politikai elítéltek, kisebb részben köztörvényesek eltemeté sé vel. Itt te met ték el pél dául ban Háry László ezredest, Legeza János vezérőrnagyot, Pógyor István református if jú sá gi ve ze tőt vagy So mogy vá ry Gyu la írót ben ide te met ték Ká - rolyi Bernát ferences szerzetest, majd 1955-ben Zse dé nyi Bé la jog tu dóst, az Ideiglenes Nemzetgyűlés egykori elnökét. Itt volt eredetileg Czettler Jenő ag - rár köz gaz dász, gaz da ság po li ti kus sír - ja is, akit Tápióságra temettek át. Ugyanakkor kétségtelen, hogy a 301- es parcella elsősorban ötvenhatos em - lékhelyként lett emblematikus. A par - cellában éveken át zajlott a kivégzettek és börtönben meghaltak sírjainak feltárása, majd az eredetileg brutálisan mél - tatlan körülmények között elhelyezett földi maradványok ünnepélyes újrate - metése. Az események csúcspontja, egyben a korabeli politikai fordulat jelképe Nagy Im re és tár sai gyász szer tar tá sa volt jú nius 16-án a Hősök terén. Ennek az eseménynek a megszervezésében és lebonyolításában a következő évtizedek számos politikusa és közéleti sze rep lő je részt vett. Az 56-osok több sé ge nem szo ro sabb ér te lem ben vett új ra te me tés ben, ha nem vissza te - metésben részesült: az új, méltó sírhelyek kiala kí tá sa ugyanazon a he lyen va - ló sult meg, ahol ad dig a jel te len sí rok A 298-as parcella RUBICON TÖRTÉNELMI MAGAZIN 49

5 A 301-es parcella, elœtérben Mansfeld Péter sírjával 50 RUBICON TÖRTÉNELMI MAGAZIN

6 Az első öt venhatos újratemetés A Rákoskeresztúri temetœ 233as és 235-ös parcellájában legalább tizenöt kivégzettet temettek el 1957-ben, köztük az 1956os szabadságharc olyan jelentœs alakjait, mint Dudás József vagy Szabó János óta több exhumálás és áthelyezés történt, elsœsorban a 300-as parcellába, ahová innen került Balázs Ferenc, Batonai László és István, Varga József és Zöld Ádám sírja. A jelenlegi tervek szerint az összes még itt nyugvó kivégzett át fog kerülni ugyanoda, amennyiben sikerül egyértelmıen azonosítani a sírjukat, ami nem lesz egyszerı az elhanyagolt, bozótos, a 301-es parcella 1989 elœtti állapotát idézœ területen. voltak. A feltárás és visszatemetés ebben a parcellában a korábbi, 1956 előtti sírok esetében is lezajlott (a 298-asban nem). A 301-es parcella esete egyedülálló: a temetőn belüli térbeli rangsor tekintetében az utolsó helyről az elsőre került. A sírok és a földi maradványok hiteles azonosításán számos szakember munkálkodott, akik közül mindenekelőtt Susa Éva igazságügyi antropológus említendő. A 301-es parcella rendezése, mai képének kialakítása évekkel megelőzte a 298-asét. A parcellában 301 darab egyedi fejfa található, amelyeket ben az Inconnu Művészcsoport tagjai készítettek és állítottak fel, Koczogh András szobrász közreműködésével. Az 1956-os forradalom és szabadságharc kivégzett résztvevői közül több százan nyugszanak itt, köztük Angyal István, Brusznyai Árpád, Iván Kovács Az elsœ exhumálás még 1977ben (!) Bóna Zsigmond áthelyezése volt a 233-as parcella 17. sorából. Ez tekinthetœ az elsœ olyan újrate metésnek, amely 1956 után kivégzett szabadságharcost érintett, és pozitív változást jelentett a sír elhelyezkedése szempontjából. Nyilvánvaló, hogy csak azért kerülhe- László, Mansfeld Péter, Mecséri János, Pálinkás Antal, Rémiás Pál, Szirmai Ottó és Tóth Ilona, valamint a 23. sorban Nagy Imre miniszterelnök, akit a család kérésére 1989-ben nem a 300-as parcella újonnan kialakított díszsírhelyei egyikében temettek újra, hanem az eredeti helyen. Az 1958-as kivégzettek többsége egyébként a sorban van eltemetve, Nagy Imre teste azonban 1961-ig a kivégzés helyszínén, a börtönudvaron volt elföldelve, akkor hozták át titokban és álnéven a 301-es parcella éppen használatban lévő, 23. sorába. Akkoriban már egyre több olyan kivégzettet is ide temettek, akinek nem volt köze az 1956-os forradalomhoz, így alakult ki az a sajnálatos helyzet, hogy ma több köztörvényes bűnelkövető nek is Nagy Imre nyugvóhelye közelében van a sírja. Eredetileg Gimes Miklós és Maléter Pál sír- tett rá sor, mert Bó na Zsig mondot eredetileg nem a 301es par cel lá ban te met ték el. Földi maradványai a Rákoskeresztúri temetœbœl elœbb a Farkasréti temetœ egyik kolumbáriumába kerültek, majd 1985ben Jász be rény be, a Fe hér tói te me tœ be, ahol sír ja 2011 óta védelem alatt áll. ja is a 301-es parcella 23. sorában volt, de őket 1989-ben a 300-as parcellában temették újra ban a hatalom számos volt csendőrt is kivégeztetett, nagyrészt tizenöt-húsz évvel korábbi ügyek miatt, de egyúttal annak bizonyítékaként, hogy az 1956-os események az 1945 előtti rendszerhez kapcsolódnak. A kivégzett volt csendőrök közül mintegy harmincan szintén a 301-es parcellában vannak eltemetve, a 21. sortól a 23. sorig, köztük például a Ságvári Endre 1944-es lelövése miatt 1959-ben kivégzett Kristóf László. A 301-es parcellát ma sem ismerjük egészében, teljes névsorának összeállítása a további kutatások legfontosabb feladata. A legtöbb fehér folt az első 12 sorban van. A parcella mindegyik sora 40 sírhelyből áll. A 2. és a 12. sorban eddig csak három nevet sikerült RUBICON TÖRTÉNELMI MAGAZIN 51

7 A 298-as parcella a táb la ügy Egyéb emlékmı vek is van nak a há rom par cel lá ban, pél dául a po li ti kai csa ták ke reszt tü zé be kerülve hírhedtté vált székelyka pu vagy az a külön ál ló em lék - kœ, amely az 1956 után Er dély - ben ki vég zet tek ne vét Œr zi (ez utób bi fel ve ti a kér dést, hogy például a dunántúli kivégzettek nem ér de mel né nek-e ha son ló megem lé ke zést). A leg fon to - sab bak és legis mer teb bek a mai for má juk ban 2009-ben felál lí tott név so ros táb lák, ame lyek nek le cse rélt elœ dei a va la ha volt egyik leg na gyobb ha zai te me tœ ügyi saj tó po lé - miát okozták. A táblacseréhez vezetœ vitát 2007 no vem be ré ben in dí tot ta el Csa po dy Ta más, aki a bo ri mun ka szol gá la to sok kal kap - cso la tos, azóta vas kos kö tet - ben publikált kutatásainak mel - lékszálaként jutott el a 298-as parcellába. A jogosan felvetett prob lé mák kö zül a leg fon to - sabb az volt, hogy a par cel la ré - gi emléktábláin számos kivégzett há bo rús bı nös vér ta nú - ként volt em lít ve ban a Nem ze ti Em lék hely és Ke gye - le ti Bi zott ság ál tal fel kért tör - té né szek (Hor váth Mik lós, M. Kiss Sán dor, Ra i ner M. Já nos, Sza kály Sán dor, Zin ner Ti bor) foglalkoztak a 298-as, valamint bár az ere de ti kez de mé nye - zés ezt nem érin tet te a 301- es par cel la em lék táb lái val. Megállapították, hogy a táblákon olyan sze mé lyek (há bo rús bınösök és köztörvényes elítéltek) ne ve is sze re pelt, akik ar ra nem vol tak mél tóak. En nek nyo mán 2008 jú niu sá ban sor ke rült a ré gi táb lák le vé te lé re, majd a há bo rús bınösök sírjairól eltávolították a nemzeti jel - képeket is. Az 1956 elœtti és utáni politikai elítélteket tömörítœ szervezetek javaslatára mindkét parcellát illetœen új névsorokat kellett összeál lí ta ni. Ez a mun ka me lyet Bank Bar ba ra és Tóth Vil mos vég zett el nem csak a méltatlan nevek kihagyását jelen tet te: a ku ta tá sok so rán számos újabb nevet és sírhelyet sikerült azonosítani, olyanokét, akik az ere de ti em lék táb lá kon még nem sze re pel tek, de az újakra már felkerülhettek. Fon - tos ered mény az is, hogy a 2009-ben felál lí tott új táb lák már nem tartalmazzák a régie - ken ol vas ha tó hi bás ada to kat. A Nemzeti Emlékhely és Kegyele ti Bi zott ság ha tá ro za ta sze - rint a három parcellában egyéni leg azok nak a sze mé lyek nek a sír ja vé dett, akik nek ne ve az új emléktáblákon szerepel. Ma is fennál ló prob lé ma, hogy a 298-as és a 301-es par - cellában a kilencvenes években elhelyezett egyensírkövek je - len tœs ré sze rossz he lyen van, több nél még a sor sem egye zik a tény le ges nyug hellyel. A sír - kövek helyzete a régi, eltávolított emléktáblák hibás adataival függ össze, a ne vek írá sá nál is ugyanazok a hi bák ta pasz tal - ha tók, mint a ré gi kö zös táb lá - kon. Ám míg a táb lá kat kor ri - gál ták, ad dig a sír kö ve ken ma is a ja ví tat lan ne vek sze re pel - nek. To váb bá azok nak az itt nyugvóknak, akiknek a neve az újabb ku ta tá sok ered mé nye - ként kerülhetett fel a táblákra, még nincs sír kö ve, mi vel az egyen sír kö vek felál lí tá sa kor még nem tud tak ró luk. E hely zet ren de zé se és to - váb bi sír he lyek beazo no sí tá sa a Rá kos ke resz tú ri te me tœ ben található nemzeti emlékhellyel kap cso lat ban a leg fon to sabb tennivaló. 52 RUBICON TÖRTÉNELMI MAGAZIN

8 azo no sí ta ni, a 10. sor ban csupán ket - tőt (a töb bi sor ese té ben jobb az arány). Az öt ve nes évek el ső felében kivégzett vagy börtönben meghalt politi kai elítél tek egy ré sze ma is is me ret - len helyen nyugszik, így okkal feltételez he tő, hogy itt ke re sen dő a sír juk. Mind a 298-as, mind a 301-es par cel - lá ra ér vé nyes, hogy a sír he lyek egy ré - szé hez a je len leg ren del ke zés re ál ló for rá sok alap ján nem le het ne ve ket ren del ni. Hang sú lyoz ni kell azon ban azt is, hogy sem a nép bí ró sá gi, sem a koncepciós perek időszakában és 1956 után sem te met tek min den ki vég zet - tet és börtönhalottat ezekbe a parcellákba. A Rá kos ke resz tú ri te me tő más ré - szei is bör tön te me tő ként funk cio nál - tak, ezt a ha tal mas, rész ben el ha nya - golt terület lehető vé is tet te től 1956-ig több mint két száz sze mély sír - ja azo no sít ha tó más hol, több sé gé ben a 143-as, a 205-ös, a 206-os, a 220-as, a 221-es, a 222-es és a 294-es par cel lá - ban. Az 1956-os sza bad ság har cot kö - ve tő ki vég zé sek so rán mintegy ti zen - öt te me tés tör tént a 233-as és a 235- ös parcellában. A 298-as és a 301-es par cel lá ban megol dás ra vár nak azok az ese tek is, ahol a rendelkezésre álló dokumentumok sze rint egy hely szám hoz több név tar to zik. A köz se gé lyes te me té sek nél és a kivégzéseknél ez bizonyos mértékig szo kás volt, így az egy sír hely hez rendelhető két-há rom név még hi te les - nek fo gad ha tó el. Ha egy sír hely hez há - rom nál több név tar to zik, ak kor már hibára kell gyanakodni TŐL NAPJAINKIG: A 300-AS A nemzeti emlékhely területi egységé - be tar to zó har ma dik par cel lát, a 300- as számút 1989-ben vették használatba. A június 16-án újratemetettek kö - zül négyen kaptak itt új díszsírhelyet: Gimes Miklós, Losonczy Géza, Maléter Pál és Szi lá gyi Jó zsef. Ké sőbb az új ra - te me té sek foly ta tód tak: a 233-as, a 235-ös és a 301-es parcellából, valamint más temetőkből is ke rül tek ide sí rok. Ide he lyez ték át a Rá kos ke resz tú ri te me tő egyik ko lum bá riu má ból Tán - czos Gábor, a Farkasréti temetőből pe - dig Fa ze kas György ham vait ben itt te met ték új ra Kéthly An nát, és ide ke rült a győri színház kivégzett főrendezőjének, Földes Gábornak a sírja is. A 301-es par cel lá val el len tét ben itt nem visszatemetések, hanem valóban újratemetések történtek, az 1989 előtt el huny tak sír jai te hát mind má sod la - gos he lyen van nak. A nemzeti emlékhelyen belül csak a 300-as parcellában van nak ado má nyo zott dísz sír he lyek. A 300-as par cel la 1990-től nap jain - kig folyamatosan helyet ad elsődleges temetéseknek is, itt nyugszik például Hegedűs B. And rás és Ki rály Bé la. Felál - lí tot tak itt több jel ké pes sír kö vet is, egy faj ta 56-os pan teon vagy arc kép - csar nok lét re ho zá sá nak nyil ván va ló szándékával. A koncepció tisztázatlansá gát jel zi azon ban, hogy az 1956-os forradalom számos meghatározó, már el hunyt és más hol el te me tett alak já - nak nincs itteni emlékköve. RUBICON TÖRTÉNELMI MAGAZIN 53

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 44. szám 2009. évi XVII. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. feb ru ár 14., szombat 18. szám TARTALOMJEGYZÉK 4/2009. (II. 14.) MNB ren de let Új biz ton sá gi elem mel el lá tott 500 fo rin tos cím le tû bank

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. M Á R C I U S 3 1. TARTALOM TÖRVÉNYEK 2006: XIII. tv. a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról

Részletesebben

A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2

A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2 146 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Mu rá nyi Lász ló 1 A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2 Cselekvési változatok Az ál ta lá nos fo gyasz tá si

Részletesebben

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 10., kedd 92. szám Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CI. tv. A döntéselõkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetõségének biz to sí tá sá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek 85. szám TARTALOMJEGYZÉK 22/2005. (VI. 24.) EüM r. A rez gésex po zí ci ó nak ki tett mun ka vál la lók ra vo nat ko zó mi ni má

Részletesebben

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X SZLAUKÓ LÁSZLÓ C O M I X A cím OL da LOn SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX (RÉSZLET) 1996 SZLAUKÓ LÁSZLÓ 2006 KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 2006 SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY, KAPOSVÁR SZIGETVÁRI

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM 2011. nove mber T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 83/2011. (XI. 10.) AB ha tá ro zat Mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló al kot mány el le nes ség vizs gá la tá ról a kö te - le zõ

Részletesebben

SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS. Ta nul má nyok HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON. 1956-os Intézet

SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS. Ta nul má nyok HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON. 1956-os Intézet HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON Ta nul má nyok SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS 1956-os Intézet HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON HATVANAS ÉVEK MAGYARORSZÁ GON TA NUL MÁ NYOK Szerkesztette RAINER M.

Részletesebben

VICTORIA Lakásbiztosítás

VICTORIA Lakásbiztosítás VICTORIA Lakásbiztosítás Ny.sz.: 1010V01 BIGS1001V01 1 www.victoria-volksbanken.hu Tisz telt Ügy fe lünk! La kás biz to sí tá sá ban kü lö nö sen fon tos a vé den - dô va gyon értéké nek pon tos meg ha

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! á á á é é ť ť é é ó Ó ď Á é í é ú é é é LVII. ÉVFOLYAM 21. SZÁM 2649-2784. OLDAL 2007. október 31. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2013. január 15. 2013. 1. szám AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 45/2012. (XII. 29.) AB ha tá ro zat Ma gyar or szág Alap tör vé nye át me

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 27., péntek. 94. szám. Ára: 1540, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 27., péntek. 94. szám. Ára: 1540, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 27., péntek 94. szám Ára: 1540, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 27., péntek 94. szám Ára: 1540, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

186. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 21., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 5625, Ft. Oldal

186. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 21., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 5625, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. de cem ber 21., vasárnap 186. TARTALOMJEGYZÉK 2008: CII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2009. évi költ ség ve té sé rõl... 24366 Oldal Ára: 5625, Ft 24366

Részletesebben

159. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 399, Ft. Oldal

159. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 399, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 22., csütörtök 159. szám Ára: 399, Ft TARTALOMJEGYZÉK 315/2007. (XI. 22.) Korm. r. A köztisztviselõi teljesítményértékelés és jutalmazás

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE T A R T A L O M

2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE T A R T A L O M XII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2006. AUGUSZTUS 31. 2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge 1012

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. november 12. 2012. 9. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3301/2012. (XI. 12.) AB ha tá ro zat jog sza bály fo lya mat ban lé võ ügy ben al kal ma zá sá nak kizárá - sáról... 603

Részletesebben

Bu da pest, 2007. március 12. Ára: 1533 Ft 3. szám

Bu da pest, 2007. március 12. Ára: 1533 Ft 3. szám Bu da pest, 2007. március 12. Ára: 1533 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK RENDELETEK 356/2006. (XII. 27.) Korm. r. 6/2007. (I. 24.) Korm. r. 1/2007. (I. 30.) PM-ÖTM e. r. 17/2007. (II. 2.) GKM-KvVM-PM

Részletesebben

124. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 22., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal

124. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 22., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 22., szombat 124. szám TARTALOMJEGYZÉK 82/2007. (IX. 22.) GKM r. A föld gáz köz üze mi dí ja i nak meg ál la pí tá sá ról szóló 96/2003.

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA V. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2006. JÚNIUS 30. AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1139, Vá ci út 73/A. Telefon: 350-1617 E-mail: akarsai@oep.hu Meg je le nik havonta Ára: 1817

Részletesebben

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275 Multi Casco Plus gépjármû-biztosítási szabályzat ALAP BIZ TO SÍ TÁS 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK A fe lek jog vi szo nyá ra a biz to sí tá si szer zô dés, a sza bály zat, va la mint a ha tá lyos ma gyar jog

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. április 5. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/14. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Kunszentmiklós

Részletesebben

15. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 31., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

15. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 31., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 31., csütörtök 15. szám TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 31.) OKM r. A szakirányú továbbképzés szervezésének általános feltételeirõl szóló 10/2006.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVII. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 1585-1672. OLDAL 2007. május 16. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. december 5. 2012. 11. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3351/2012. (XII. 5.) AB vég zés al kot mány jo gi pa nasz vissza uta sí tá sá ról... 698 3352/2012. (XII. 5.) AB vég zés

Részletesebben

107. szám KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. július 29., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 855 Ft. Oldal

107. szám KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. július 29., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 855 Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. július 29., szerda 107. szám Ára: 855 Ft TARTALOMJEGYZÉK Oldal 156/2009. (VII. 29.) Korm. ren de let A köz úti áru fu va ro zás hoz, sze mély szál lí

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM 2011. június T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 41/2011. (VI. 9.) AB ha tá ro zat Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 385/2009. (IX. 15.) OVB ha tá ro za tá - nak hely ben ha gyá

Részletesebben

22. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft

22. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 14., csütörtök 22. szám Ára: 1325, Ft TARTALOMJEGYZÉK 25/2008. (II. 14.) Korm. r. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról szóló 260/2006.

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 14., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 14., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. no vem ber 14., péntek 160. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 42/2008. (XI. 14.) EüM SZMM e. r. A ká bí tó szer-füg gõ sé get gyó gyí tó ke ze lés,

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelete 16620 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/205. szám (2) Az R. 18. -ának (7) be kez dé se a kö vet ke zõ f) pont - tal egé szül ki: (Az OMMI biz to sít ja:) f) vá gó mar hák ra, vá gó ju hok ra és vá gó kecs

Részletesebben

183. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1540, Ft. Oldal

183. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1540, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. de cem ber 19., péntek 183. szám Ára: 1540, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: XCVI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el

Részletesebben

24. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. már ci us 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

24. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. már ci us 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. már ci us 1., csütörtök 24. szám TARTALOMJEGYZÉK 13/2007. (III. 1.) FVM r. A zöldség-gyümölcs termelõi értékesítõ szervezetek támogatásáról 1202 14/2007.

Részletesebben

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek 1. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 4.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti,

Részletesebben

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 20., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 20., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 20., péntek 96. szám Ára: 210, Ft TARTALOMJEGYZÉK 38/2007. (VII. 20.) IRM r. A belföldi Állami Futárszolgálat tevékenységének szabályozásáról

Részletesebben

IV. ÉVFOLYAM 12. szám 2006. de cem ber 29. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. Elõ fi ze té si díj: egy évre 14 112 Ft

IV. ÉVFOLYAM 12. szám 2006. de cem ber 29. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. Elõ fi ze té si díj: egy évre 14 112 Ft IV. ÉVFOLYAM 12. szám 2006. de cem ber 29. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

47. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 97/2006. (IV. 20.) Korm.

47. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 97/2006. (IV. 20.) Korm. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 20., csütörtök 47. szám Ára: 391, Ft TARTALOMJEGYZÉK 97/2006. (IV. 20.) Korm. r. A 2006. évi rend kí vü li ár víz vé de ke zés költ ség ve

Részletesebben

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm.

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 14., péntek 43. szám Ára: 391, Ft TARTALOMJEGYZÉK 87/2006. (IV. 14.) Korm. r. Veszélyhelyzet kihirdetésérõl és a veszélyhelyzet során teendõ

Részletesebben

C_barna_Lola könyv tördelt_11_1+6i.qxd:layout 1 6/15/11 5:20 PM Page 1 Nagylánykönyv

C_barna_Lola könyv tördelt_11_1+6i.qxd:layout 1 6/15/11 5:20 PM Page 1 Nagylánykönyv Nagylánykönyv D. Tóth Kriszta, 2011 Sanoma Media, 2011 Szerkesztette: Erdélyi Z. Ágnes Az illusztrációkat készítette: Faltisz Alexandra Borító és könyvterv: Czeizel Balázs Megjelent a Sanoma Media Budapest

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. NOVEMBER 23. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft F E L

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 10. szám 1218 Ft 2006. ok tó ber 16. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Kormányrendeletek Oldal 182/2006. (VIII. 28.)

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA VII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2008. JANUÁR 15. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1260 FORINT F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét az Értesítõ utol só ol

Részletesebben

170. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Az egészségügyi miniszter 53/2007. (XII. 7.

170. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Az egészségügyi miniszter 53/2007. (XII. 7. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. de cem ber 7., péntek 170. szám TARTALOMJEGYZÉK 53/2007. (XII. 7.) EüM r. A gyógy szer ren de lés hez hasz ná lan dó szá mí tó gé pes prog ram mi nõ

Részletesebben

IX. Híresvárosi Vigadalom 2011. szeptember 17. R é s z l e t e s p R o g R a m a 9. o l d a l o n. Régi és új csoportfoglalkozások a művelődési házban

IX. Híresvárosi Vigadalom 2011. szeptember 17. R é s z l e t e s p R o g R a m a 9. o l d a l o n. Régi és új csoportfoglalkozások a művelődési házban 1991 2011 20éves a ingyenes közéleti havilap XX. évfolyam 9. szám 2011 szeptember KMOP-5.2.1/A-09-2009-0014 Tura Városközpont rehabilitációja többfunkciós tér kialakításával FelAVATásrA Vár Az új FőTér

Részletesebben

VICTORIA Lakásbiztosítás www.victoria-volksbanken.hu

VICTORIA Lakásbiztosítás www.victoria-volksbanken.hu Ny.sz.: 1020V02 VICTORIA Lakásbiztosítás www.victoria-volksbanken.hu Tisz telt Ügy fe lünk! A VICTORIA Lakásbiztosítás Alap, Bővített és Callisto csomagjai megoldást nyújtanak az előre nem látható, hirtelen

Részletesebben

EGY LEHETSÉGES JÖVŐKÉP (ÚJ TIPUSÚ MODELL) A FOGYASZTÁSI SZÖVETKEZETI KERESKEDELEMBEN

EGY LEHETSÉGES JÖVŐKÉP (ÚJ TIPUSÚ MODELL) A FOGYASZTÁSI SZÖVETKEZETI KERESKEDELEMBEN Cselekvési változatok 157 Dr. Géró Imre 1 EGY LEHETSÉGES JÖVŐKÉP (ÚJ TIPUSÚ MODELL) A FOGYASZTÁSI SZÖVETKEZETI KERESKEDELEMBEN Cselekvési változatok A ma gyar szö vet ke ze ti moz ga lom te rü le tén a

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM I. KÖTET 889-1032. OLDAL 2006. március 24. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 31., szerda 147. szám I. kö tet Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVIII. tv. A Bol gár Köz tár sa ság nak és Ro má ni á nak az Euró pai

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. 945 Ft

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. 945 Ft CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 945 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 3/2007. (I. 30.) HM ren de let 18/2007. (II. 6.) GKM HM IRM

Részletesebben

EGYETEMES ÉRTÉKEK AZ EGYETEMEN

EGYETEMES ÉRTÉKEK AZ EGYETEMEN EGYETEMES ÉRTÉKEK AZ EGYETEMEN Kutatási jelentés ELTE Az Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány Collegium Pannonicum Író Gergely Alapítvány Kulturális Sokszínűség Alapítvány Budapest, 2011 2 EGyETEMES

Részletesebben

Feltétel. Bónusz Pro III.

Feltétel. Bónusz Pro III. Feltétel Bónusz Pro III. Ügyféltájékoztató Tisztelt Partnerünk! Kér jük, hogy biz to sí tá si aján la tá nak aláírá sa elôtt fi gyel me sen ol vas sa el az igény fel mé rés alap ján Ön nek aján lott ter

Részletesebben

Ellenõrzési Figyelõ. 2007. 3. szám Ellenõrzési szakfolyó irat

Ellenõrzési Figyelõ. 2007. 3. szám Ellenõrzési szakfolyó irat Ellenõrzési Figyelõ Interjú Wittich Tamással, az NFH fõigazgatójával Kerekasztal: Ellenõrzések a feketegazdaság visszaszorítására Fókusz: Uniós támogatások teljesítmény-ellenõrzése Mûhely: A folyószámla-kezelés

Részletesebben

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK.

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök 68. szám TARTALOMJEGYZÉK Oldal 2009. évi XXXV. tör vény Egyes adótör vények és az zal össze füg gõ egyéb tör vények módosításáról...

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 945 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Ha tá ro za tok 69/2007. (HK 10.) HM ha tá ro zat 70/2007. (HK 10.) HM ha tá

Részletesebben

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET Git tá nak

Részletesebben

137. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 23., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3260, Ft. Oldal

137. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 23., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3260, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 23., kedd 137. szám Ára: 3260, Ft TARTALOMJEGYZÉK 233/2008. (I. 23.) Korm. r. Az egyes gazdálkodó szervezetek részére nyújtott 2008. évi

Részletesebben

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit Szociológiai Szemle 2005/4, 3 35. MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit MTA Szociológiai Kutatóintézet 1014 Budapest, Országház u. 30.; e-mail: nem13249@socio.mta.hu MTA

Részletesebben

Mi re szer ve zô dik, az az mi lyen koc ká za to kat fed le a kö te le zô egész ség biz to sí tás? Szem pon tok az új ra gon do lás hoz. I rész.

Mi re szer ve zô dik, az az mi lyen koc ká za to kat fed le a kö te le zô egész ség biz to sí tás? Szem pon tok az új ra gon do lás hoz. I rész. Mi re szer ve zô dik, az az mi lyen koc ká za to kat fed le a kö te le zô egész ség biz to sí tás? Szem pon tok az új ra gon do lás hoz. I rész. Dr. Kin cses Gyu la, egészségügyi szakértô A XXI. szá zad

Részletesebben

Bu da pest, 2008. április 15. Ára: 1890 Ft 5. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2008. április 15. Ára: 1890 Ft 5. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2008. április 15. Ára: 1890 Ft 5. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2008. évi III. tv. Az 1 és 2 fo rin tos cím le tû ér mék be vo ná sa kö vet kez té ben szükséges kerekítés szabályairól...

Részletesebben

Hírmondó. Fegyverneki. Mû vé sze ti gá la mû so rok az év ele jén. A tartalomból

Hírmondó. Fegyverneki. Mû vé sze ti gá la mû so rok az év ele jén. A tartalomból Fegyverneki Hírmondó Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XIX. évfolyam 1. szám 2008. február 21. Mû vé sze ti gá la mû so rok az év ele jén A ma gyar kul tú ra nap ját 1989 óta ün ne pel jük meg ja nu

Részletesebben

Kiszámítható és igazságos kormány kell!

Kiszámítható és igazságos kormány kell! Komplett való, Önnek. II. évfolyam, 1. szám Csepel és Soroksár közéleti lapja 2013. március Uszoda vagy út? Úszó út! (5. ol dal) Veszélyben a Burattino? (9. ol dal) Mélyütés: a röplabdának is vége (13.

Részletesebben

Kérdôív. Önértékelés. A vállalat elvárásainak kielégítése Általában Néha Ritkán

Kérdôív. Önértékelés. A vállalat elvárásainak kielégítése Általában Néha Ritkán Önértékelés 15 Kérdôív Válaszoljon az alábbi kérdésekre oly módon, hogy az általában, néha, ritkán oszlopok közül azt jelöli be, ame lyik leginkább igaz az Ön viselkedésére! A vállalat elvárásainak kielégítése

Részletesebben

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hit, remény, szeretet a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hús vé ti üze net Mert úgy sze ret te Is ten e vi lá got, hogy egy szü lött FI át ad ta, hogy aki hisz Ben ne el ne vesszen,

Részletesebben

Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája

Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája Egyéb nagyböjti énekek (hajnali istentisztelet) A Magyar Ortodox Egyházmegye tulajdona Tropárion a harmadik imaórán 6. hang U-ram, a - ki a Szent Lel-ke-det a

Részletesebben

42. szám. 2006/42. szám HATÁROZATOK TÁRA 447. Budapest, 2006. szep tem ber 4., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 378, Ft. Oldal

42. szám. 2006/42. szám HATÁROZATOK TÁRA 447. Budapest, 2006. szep tem ber 4., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 378, Ft. Oldal 2006/42. HATÁROZATOK TÁRA 447 Budapest, 2006. szep tem ber 4., hétfõ 42. Ára: 378, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2149/2006. (IX. 4.) Korm. h. Az Európai Közösség és tagállamai, valamint a Koreai Köztársaság kö zött

Részletesebben

Újhelyi Imre Élelmiszeripari Közép- és Felsõfokú Szakképzõ Intézmény és Kollégium ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására (11904/2004)

Újhelyi Imre Élelmiszeripari Közép- és Felsõfokú Szakképzõ Intézmény és Kollégium ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására (11904/2004) 424 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám 17) Az ajánlatkérõ jelen ajánlattételi felhívásban megadott - nál elõbbi befejezést (mûszaki elõteljesítést) elfogad.

Részletesebben

TALPRA, CSEPEL! Összefogás a csepeliekért. Családi-baráti csatornamutyi. Komplett való, Önnek. (4. oldal) (8. oldal) (5. ol dal)

TALPRA, CSEPEL! Összefogás a csepeliekért. Családi-baráti csatornamutyi. Komplett való, Önnek. (4. oldal) (8. oldal) (5. ol dal) Komplett való, Önnek. III. évfolyam, 10. szám Csepel és Soroksár közéleti lapja 2014. október Összefogás a csepeliekért (4. oldal) Családi-baráti csatornamutyi (8. oldal) TALPRA, CSEPEL! (5. ol dal) A

Részletesebben

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2011/4, 39 62. 39 A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI RÉPÁSI Éva HA LÁSZ Er

Részletesebben

20éves a KÉSZÜL A KÖZPONT MEGÚJÍTÁSÁNAK I. ÜTEME. Tura városközpont rehabilitációja többfunkciós tér kialakításával. INGyENES KÖZÉLETI havilap

20éves a KÉSZÜL A KÖZPONT MEGÚJÍTÁSÁNAK I. ÜTEME. Tura városközpont rehabilitációja többfunkciós tér kialakításával. INGyENES KÖZÉLETI havilap 1991 2011 20éves a INGyENES KÖZÉLETI havilap XX. évfolyam 5. szám 2011. május KÉSZÜL A KÖZPONT MEGÚJÍTÁSÁNAK I. ÜTEME Tura városközpont rehabilitációja többfunkciós tér kialakításával Tervező: Az Építész

Részletesebben

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért XXI. évfolyam 2012. április * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja Így se jó, úgy se jó A hónap mûvésze Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés Muzsikával a civil Európáért 2. oldal

Részletesebben

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség 2010 2012 félidőben 2012. november A különkiadása sport, kultúra, egészség 2 köszöntő Tisztelt Bagi Polgárok! Az Önök bi zal má ból im má ron második pol gár mes teri meg bí za tá so mat tölt he tem, és

Részletesebben

Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. Jól pá lyá zott a Sport egye sü let

Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. Jól pá lyá zott a Sport egye sü let Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. - Las san vé get ér az idei tan év. Ho gyan ké szül Fegy ver nek Nagy köz ség Ön kor mány za ta a kö vet ke zõ

Részletesebben

Fegyverneki. Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVI. évfolyam 3. szám 2005. június 21.

Fegyverneki. Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVI. évfolyam 3. szám 2005. június 21. Fegyverneki Hírmondó Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVI. évfolyam 3. szám 2005. június 21. II. Országos Diák-Gulyásfesztivál Fegyvernek Ön kor mány zat Kép - vi se lõ tes tü le te, az Or czy An

Részletesebben

A vilai Te réz bel sõ vár kas té lyá ban, az az Is ten nel va ló kap cso la tunk tu -

A vilai Te réz bel sõ vár kas té lyá ban, az az Is ten nel va ló kap cso la tunk tu - Elhatározottság-biztonság A vilai Te réz bel sõ vár kas té lyá ban, az az Is ten nel va ló kap cso la tunk tu - da tos mé lyí té si fo lya ma tá ban két meg ha tá ro zó hoz zá ál lás meg ta nu - lá sá

Részletesebben

BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMÛ ZRT. XI. ÉVFOLYAM 3. SZÁM A ZRT. LAPJA 2006. SZEPTEMBER TARTALOM

BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMÛ ZRT. XI. ÉVFOLYAM 3. SZÁM A ZRT. LAPJA 2006. SZEPTEMBER TARTALOM BAKONYI K ARSZT V ÍZ BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMÛ ZRT. XI. ÉVFOLYAM 3. SZÁM A ZRT. LAPJA 2006. SZEPTEMBER NYÍLT NAPOK Az õszi Nyílt Napok sorozat keretében szeptember 26-án Zirc, Olaszfalu és Nagyesztergár

Részletesebben

A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban

A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban Dr. Ba lázs Ist ván CsC. tan szék ve ze tõ egye te mi do cens A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban Mint egy más fél év ti ze de mû kö dik eu ró pai szer - ve ze te a kor

Részletesebben

172. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 5., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 895, Ft. Oldal

172. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 5., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 895, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. de cem ber 5., péntek 172. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK 157/2008. (XII. 5.) FVM r. A Magyar Élelmiszerkönyv nemzeti termékleírásokat tartalmazó

Részletesebben

Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány 2001

Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány 2001 GYÓGYÍTÓ ÉVTIZED 1 Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány 2001 Kiadja a Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány Felelôs kiadó: Kalmár László Szerkesztette: Kalmár László, Rózsa András,

Részletesebben

Ízlett a zalaiak szarvasraguja

Ízlett a zalaiak szarvasraguja V. évfolyam 2014/1. szám Ízlett a zalaiak szarvasraguja Fotó: Novák János XXIV. Zalai Vadászati Évadnyitó 2014. augusztus 30. Bak-Sohollár Az OMVK Za la Me gyei Te rü le ti Szer ve ze te, a Za la Me gyei

Részletesebben

19. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 7., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 250, Ft. Oldal

19. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 7., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 250, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 7., csütörtök 19. szám Ára: 250, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2008. (II. 7.) Korm. r. A Kor mány nak a köz igaz ga tá si ha tó sá gi ügyek kel össze

Részletesebben

Multi Help 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Multi Help 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Feltétel Multi Help Multi Help 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Je len fel té te lek ér vé nye sek az UNIQA Biztosító Zrt. (székhelye: 1134 Buda - pest, Róbert Károly krt. 7074. a továbbiakban: biztosító) se

Részletesebben

31. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. már ci us 15., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 855, Ft. Oldal

31. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. már ci us 15., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 855, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. már ci us 15., vasárnap 31. szám Ára: 855, Ft TARTALOMJEGYZÉK 15/2009. (III. 15.) KE ha tá ro zat Kitüntetés adományozásáról... 7302 16/2009. (III.

Részletesebben

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI

Részletesebben

Ál la mi lag tá mo ga tott és költ ség té rí té ses kép zé sek je lent ke zôi szá mok, je lent ke zé si stra té gi ák

Ál la mi lag tá mo ga tott és költ ség té rí té ses kép zé sek je lent ke zôi szá mok, je lent ke zé si stra té gi ák Ál la mi lag tá mo ga tott és költ ség té rí té ses kép zé sek je lent ke zôi szá mok, je lent ke zé si stra té gi ák FELSÔOKTATÁSI MŰHELY Garai Or so lya Kiss Lász ló Az el múlt évek el sô he lyes je

Részletesebben

Pál fel tá ma dás hi té rõl

Pál fel tá ma dás hi té rõl Pál fel tá ma dás hi té rõl Hogyan alakult ki Pál hite Jézus feltámadásában, és miért vált szá má ra min den mást el söp rõ vé? A kor rekt vá lasz hoz (rész- ben te o ló gi ai, rész ben pszi cho ló gi

Részletesebben

Feltétel. Komfort & nyugalom lakóépület-biztosítás. Érvényes: 2014. március 15-tôl

Feltétel. Komfort & nyugalom lakóépület-biztosítás. Érvényes: 2014. március 15-tôl Feltétel Komfort & nyugalom lakóépület-biztosítás Érvényes: 2014. március 15-tôl Ügyféltájékoztató Tisztelt Partnerünk! Köszönjük, hogy biztosítási ajánlatával társaságunkat, az UNIQA Biztosító Zrt.-t

Részletesebben

TISCHLER JÁ NOS AZ ONÓDY-ÜGY, 1964 *

TISCHLER JÁ NOS AZ ONÓDY-ÜGY, 1964 * A HATVANAS ÉVEK MAGYARORSZÁGON (POLITIKA)TÖRTÉNETI KÖZELÍTÉSEK 239 TISCHLER JÁ NOS AZ ONÓDY-ÜGY, 1964 * 1964. de cem ber 5-én a Nép sza bad ság hí rül ad ta, hogy a Bu da pes ti Rend õr-fõ ka pi - tány

Részletesebben

12. sz m A MAGYAR K ZT RSAS G HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu r 25., p ntek TARTALOMJEGYZ K. ra: 250, Ft. Oldal

12. sz m A MAGYAR K ZT RSAS G HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu r 25., p ntek TARTALOMJEGYZ K. ra: 250, Ft. Oldal A MAGYAR K ZT RSAS G HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu r 25., p ntek 12. sz m ra: 250, Ft TARTALOMJEGYZ K 1001/2008. ( 25.) Korm. h. A Magyar Nemzeti VagyonkezelД Z rtk r en m k dд R szv nyt r sa s

Részletesebben