Sági Lajos: Istenhit, kultúra, személyi érettség és nép

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Sági Lajos: Istenhit, kultúra, személyi érettség és nép"

Átírás

1 1 Sági Lajos: Istenhit, kultúra, személyi érettség és nép

2 2 Tisztelettel és szeretettel emlékezünk Dr. Mócsy Imre jezsuita atyára, aki római egyetemi katedráját hagyta ott, hogy jelen lehessen a szocialista idő magyar társadalmában. Megjárta Rákosi és Kádár börtöneit. Lelkigyakorlatai és lelkivezetése nyilvánvalóvá tették a keresztény hit életerejét, személyi érettséget teremtő misztikáját, kríziseket ismerő, azokat méltósággal vállaló, a bajokban emberséget találó mélységeit. Egyéniségének varázsa egyedülálló humorral tárta föl a krisztusi szeretet társadalmi összefüggéseit is. Lektorálta: dr. Fila Béla dr. Győri Nagy Sándor Telek András Telekné Nagy Janka

3 3 Bevezetésül E tanulmány megírásával tartozom a Kiskunság hajdanvolt szegényparaszti társadalmának (pusztai népének), kiknek körében tanulni lehetett az életért érzett egyszerű felelősséget, a személyes és társadalmi bajokat tudomásul vevő és elfogadó alázatot, a sorsot vállaló kemény küzdelmet, önmagán és az élet bukfencein is derülni tudó humort, de legalapvetőbben mégis az élet kiszolgáltatottságában, fájdalmában születő istentapasztalat megtörhetetlen erejét. Tartozom azoknak az őszinte baráti beszélgetéseknek is, amelyekben számot vetettünk a modern társadalom zártságával, jóléti érzéketlenségével, személyi éretlenséget eredményező és népet pusztító hatásaival. Végül pedig tartozom Mócsy atya emlékének, hiszen az általa vezetett lelkigyakorlatok isten- és emberismeretének élménye, és belső ereje összegezte és tette egyértelművé, hogy a keresztény hit személyi érettséget adó és társadalmat formáló erejével foglalkozni kell. E munkában alapvető fontosságúvá vált a felvilágosodás korától kibontakozó, az istentapasztalat sötétségeit mélyen ismerő keresztény misztika tanulmányozása, majd pedig a személy kríziseiben és az emberi társadalom buktatóiban letisztult üdvtörténeti hit átgondolása. Meg kell még említeni húsz év lelkipásztori munkáját is, amely egyrészt Budapesthez és a magyar városokhoz, majd a kiskunsági tanyavilág népéhez kötődött. Mindez nyilvánvalóvá tette, hogy a húsvéti-üdvtörténeti istentapasztalat (hit) emberség és emberiség egészében gondolkodó, személyi érettséget adó és népet teremtő erejét tanulmányozni és tanítani kell, hiszen ezzel a hittel a személy és a társadalom egészséges fejlődése-kultúrája érdekében a leghatékonyabb erő áll rendelkezésünkre! Ezen tanulmányban általában a katolikus egyház szerepel, de nem volna jó más egyházakat figyelmen kívül hagyni. Sajnos azonban az alap emberi értékek kezelésében és az itt leírt húsvéti-üdvtörténeti istentapasztalat lelkipásztori értékelésében még a katolikus egyházon belül sincs letisztult közös lelkipásztori akarat, más felekezetekkel pedig főleg nem alakult ki megfelelő munkakapcsolat. Remélhetőleg azonban a feladatok közös cselekvésre szólítanak, és a húsvéti-üdvtörténeti hit alapján van értelme az Egyházat a maga egyetemességében és ökumenikusságában szemlélni. Kérem az olvasót, hogy a megfogalmazási pontatlanságok, vagy a nehezebben érthető, műhelymunkában még le nem tisztult gondolatmenetek ellenére is jószándékkal vegye fontolóra a fölvetett problémákat, és lehetőségének megfelelően működjék együtt azok kezelésében. A félreérthető fogalmak-gondolatok tehát ne megbotránkozást váltsanak ki, hanem erősítsék a továbbkeresést és a kommunikációt! A kérdések fölvetésében és a lehetséges megoldás megtalálásában külön is számítok azokra a gondolkodó emberekre, akiket ezen tanulmányban a szakemberek egyházának nevezek. Szeretném, ha az ő gondolkodásuk és szaktudásuk nagyobb felelősséggel jelenne meg az Egyház teológiai életében és lelkipásztori munkájában.

4 4 Az emberi kultúra forrásánál A vallás hajnalán az egyes közösségek teljes tudáskészlete szépen beleillett egy - éppen a vallásos eszmékre és értékekre alapozott - szellemi rendszerbe. E szellemi rendszert a közösség legegyszerűbb tagjának is meg kellett tudnia érteni; akkor is, ha a benne foglalt hasonlatokból és példabeszédekből csak a leghalványabb célzásokat szűrhette ki az általános értékekre és eszmékre vonatkozóan. Ha az átlagember ezen értékek szerint akar élni, feltétlenül hinnie kell, hogy e szellemi rendszer a társadalom minden bölcsességét felöleli.... Ezért a társadalom valóban veszélybe kerül, ha frissen szerzett tudása megsemmisüléssel fenyegeti az ősi szellemi formákat.... Könynyen megeshetik, hogy a nyugati kultúra - a nem is nagyon távoli jövőben - eléri azt a pontot, ahol az ősi vallások példabeszédei és hasonlatai még az átlagember szemében is elvesztik meggyőző erejüket; márpedig ha ez megtörténik, félek, hogy kártyavárként omlik össze a régi etika, és akkor bizony elképzelhetetlen, iszonyatos dolgok történhetnek. Ezen gondolat Werner Heisenberg A rész és az egész c., önéletrajzi jellegű művéből való. (115. old.) Naplószerű beszámolója szerint ez a gondolat 1927-ben hangzott el. Az azóta eltelt hetven esztendő igazolta a szóvá tett félelmeket. A modern Európában már nem nyilvánvaló, hogy nem elég egy jóléti-fogyasztói elvárásrendben élni. A teljes értékű emberi élethez saját kultúrájának és az egyetemes emberi kultúrának a gyökereit és eredendő értékeit tisztázni kell. Heisenberg iménti műve 1952-ből is idéz egy beszélgetést: Ha megkérdezzük a nyugati embert, mi a jó és mi a rossz; miért érdemes küzdeni, és mi az, amit el kell kerülni, látni fogjuk: válaszai a kereszténység etikai normáit tükrözik; akkor is, ha réges-rég elveszítette kapcsolatát a keresztény parabolákkal és szóképekkel. Ha egy napon kimerül a mágneses erő, amely felé a nyugati ember iránytűje mutat - és mi más lenne ezen erő forrása, mint a lényegi rend? -, akkor iszonyatos dolog történik az emberiséggel, rosszabb az atombombánál, a koncentrációs tábornál is. ( old.) Modern társadalmunk legnagyobb kísértése (és kísérlete) az, hogy a hitet és a vallások legősibb értékeit a társadalom kultúrájától teljesen független valóságnak tartsa, az Élet reményét, fegyelmét (a lényegi rend lehetőségét) pedig csak személyes hobbynak, egy immanens rendszer soha le nem tisztázható belső értékének (vagy butaságának) értelmezze. Pedig ki kell jelenteni: ha az Élet fegyelmét, illetve a heisenbergi gondolat lényegi rendjét a társadalom köztudatában, kultúrájában, (tehát a közjó művelésében) nem vesszük komolyan, akkor az emberiségre rosszabb jövő vár, mint az atombomba, vagy a koncentrációs tábor! Az emberi kultúra gyökerei Alapvető kötelességünk keresni az emberi kultúra legigazabb értékeit és legmélyebb gyökereit (az őskultúrát? a lényegi rendet? az Élet fegyelmét?), mely életünk legegyszerűbb és legtermészetesebb jelenségeit: a születést és a halált, a személyes és a társadalmi konfliktusokat, a megélhetés küzdelmeit stb. lelkiismeretet feltételező élettapasztalattá, életet hordozó felelősséggé (kultúrává) tudta (tudja) változtatni. Tudomásul kell venni, hogy mindannyiunkat anya szült, ezen a sárgolyón élünk, a megélhetésért küszködni-dolgozni kell, a természet és a társadalom lehetőségeivel és buktatóival számot kell vetni, életünk és egészségünk veszélyeztetett, el kell fogadni halálraszántságunkat, és végül valóban meg is kell halni. Mindez valóban megteremti a közös nevezőt az egymással való párbeszéd során. Szükséges azonban a következetes és fegyelmezett gondolkodás, az élet felelősségét ismerő munka, a krízis érlelő sötétségét elfogadó türelem és nem utolsó sorban a kölcsönös tisztelet és a párbeszédkészség. Biztosra vehetjük, hogy az emberi kultúra legigazabb értékei és legmélyebb gyökerei már az átláthatatlan érdekek által vezérelt városi civilizáció kialakulása előtt letisztultak. Igazi megértésükhöz a mi érdekvezérelt városi vagy városiasodó világunkban is az ősi falusi társadalom egyszerű élettapasztalatát, Életet kereső hitét, őskultúráját kell segítségül hívni! Egy hajdanvolt falusi őskultúra A hajdanvolt falusi őskultúra értékrendjének tisztulása több tízezer esztendőt vett igénybe, teljes letisztulását még ma sem mondhatjuk befejezett ténynek. Életének, félelmeinek-szorongásainak, továbbá az élet reményét megadó emberi értékeinek és hitének lényege azonban évezredek távlatából is átlátható, hiszen a krízishelyzetekben mi is az ő legtermészetesebb (örök emberi) félelmeiket ismerjük meg, a természettel és sorssal szemben mi is éppen annyira kicsik vagyunk, a legelemibb, legőszintébb és legigazabb emberi tapasztalatokban pedig mi is ugyanazokat az érzéseket éljük át, ugyanazokra az emberi mélységekre és egyszerű értékekre csodálkozunk rá. (Élet, halál, szeretet, barátság stb.) A városiasodás előtti őskultúra életéről értékes tapasztalatokat ad azon társadalmak életvitele és életbölcsessége, amelyek napjainkig természeti körülmények között élnek. Növényekkel, állatokkal, időjárással bajlódnak, látják

5 5 a születést és a halált. Gyakran átélik vagy elszenvedik a legelemibb természetes tapasztalatokat: az éjszaka sötétségét-félelmeit, a tél hidegét, az életbenmaradás bizonytalanságát, a társadalmi játszmák által terméketlenné vált emberi kapcsolatok értelmetlen voltát, a társadalom érdekrendszerek általi megosztottságának (bűnének) keserves következményeit. Nekik, az ősi tapasztalat okán, ma is az élet lehetőségében és értékében kell remélniük, és nem önmegvalósításban, társadalmi státuszban, vagy profitban. Tudniok kell, hogy az Életet sohasem lehet megszervezni. Látnunk kell, hogy valóságos emberi kapcsolatokat, barátságokat, igaz emberi értékeket ma sem a fogyasztási szokások teremtenek, hanem csak a legegyszerűbb, legőszintébb és a legtöbbször a legembertpróbálóbb élethelyzetek. Ha egy erdélyi parasztember életélményét komolyan vennénk, ha megértenénk az ő lényeglátó, természeti és társadalmi összefüggéseket értő, ugyanakkor az élet legfinomabb kis részletére is ügyelő fegyelmezett gondolkodását, ugyanakkor mi is az ő méltóságával el tudnánk fogadni az élet keménységét, akkor megláthatnánk az Élet belső erejét. Ezen dolgozat hátterében is jelen vannak a kiskunsági tanyavilág legértékesebb rétegének értékrendjéről: kemény, de emberséges életéről, következetes, Életet tisztelő gondolkodásáról, az Élet összefüggéseit látó és annak erejét megtapasztaló hitéről szerzett élményszerű tapasztalatok. A személyiségében érett ember egyébként a társadalom közhangulata (szűklátókörűsége) ellenében is komolyan veszi ezeket az embereket és ezen alapértékeket. Vallásos és kulturális életünk gyakorlatában, továbbá tudományos szemléletünkben azonban ez az alapvető emberi tapasztalat nem játszik szerepet. A városiasodás előtti őstársadalom (őskultúra) megértése érdekében azonban figyelembe kell még venni az ősi kultúrák, nagy vallások szigorú értékrendjét és szimbólumrendszerét is, hiszen ezek még a kemény természeti körülmények között tisztultak le. Ezen emberi őskultúra értékrendjében és összefüggésében kell látni a magyar népmesék tisztulást eredményező próbatételeit, égig érő fáját, (életfáját,) a problémák mélységével számot vető feneketlen kútjait, de a természeti népek életet és megtisztulást remélő vallásos szokásait is. A hajdanvolt falusi őskultúra rejtettsége Mielőtt ezen őskultúra letisztult és egységes értékrendjéről gondolkodnánk, látni kell, hogy a paraszti társadalom megosztott, ezért nem feltétlenül alkalmas arra, hogy a "hajdanvolt falusi őskultúra" értékeit bemutassa. Megosztottsága a történelem előtti múltba megy vissza. (Ld.: Káin a földműves és Ábel a pásztor viszonyának tragédiája.) A jobb gazdasági feltételekkel rendelkező népek a földműves városi társadalom kialakulásával gazdasági és politikai hatalmi helyzetbe kerültek, ami egy elittudattal járt együtt. A földműves városi kultúrát ekkor már nem a természethez és az emberhez való viszony fegyelme, problémákat-bajokat elfogadó méltósága irányította, hanem egy gazdasági és politikai érdekrendszer, illetve az abból fakadó kényszer. Ez a tény zárt rendszerűvé tette az említett kultúrákat. Sajnos a mai falusi társadalom nagyon hasonlít az ókor földműves városi kultúrájához. Szemléletében ugyanis a paraszti életet egyre inkább csak egy nyereséges vállalkozásnak tekintik, az élet gondozásáról szerzett ősi tapasztalatokat tehát már nem az élet, hanem csak a profit érdekében kamatoztatja. Ez a gondolkodás a természetről szerzett tudással visszaél, képes arra is, hogy a nagyobb anyagi haszon érdekében a természetet megmérgezze, embertársát igavonónak tekintse, sőt még önmaga és családja életét is feláldozza. Ezen ok miatt a falusi társadalomban az embertelenség és a lelki sérülések különleges módozataival találkozunk. Amikor azonban e dolgozatban a falusi őskultúra értékeiről beszélünk, azokat az élethelyzeteket vesszük figyelembe, amelyeket általában a szerény életkörülmények között élőknél látunk. (A kiskunsági tanyavilágban az élet próbatételeihez hozzászokott öregek.) Az ő fegyelmezett gondolkodásukban, aprólékos munkájukban, türelmükben és humorukban meg lehet látni az élet nagy összefüggéseit és egyszerű bölcsességét. A paraszti életnek ezen oldalát néha idealizáljuk, máskor tagadjuk, de rendre elfelejtjük és figyelmen kívül hagyjuk. Valós életterét és értékeit egyik esetben sem tisztázzuk. Amikor azonban mégis találkozunk vele, elemi erejű élményben van részünk: itt valóban az Élet Őstapasztalatáról van szó! A falusi őskultúra értékrendje a józan emberség szerénységének és tisztességességének kríziseiben tisztuló-érlelődő folyamat! A hajdanvolt falusi őskultúra élete és értékrendje A történelem előtti falusi őskultúra fegyelme kemény életkörülmények között tisztult. Az ember szelídítette az állatokat, válogatta a vetni való magvakat, a természet viszontagságai ellenében építette hajlékát, szőtte ruháit stb. Életben maradása érdekében meg kellett tanulnia együttműködni a természet hallatlanul összetett és sok kockázatot rejtegető valóságával. Elemi erejű tudása volt, hogy a természetnek jogai vannak, neki azonban csak kötelességei. Tudta, hogy a gondolkodás és az életvitel önző kicsinyeskedése és fegyelmezetlensége lehetetlenné teszi azt, hogy a természet keménységével megküzdjön és ezáltal életben maradjon. Tudatában volt annak, hogy az Élet terheit el kell fogadnia, az Élet belső csodáját pedig minden élethelyzetben és sorsfordulóban tisztelnie és keresnie kell.

6 6 Tudását - a modern kor személyközpontú, szubjektív szemléletével ellentétben - sohasem önmagához vagy a másik emberhez, hanem mindig a Létezés és az Élet Egészéhez viszonyította. Gondolkodása tehát valóságközpontú és átfogó volt. Az Élet Egészét átlátó számvetés, küzdelem, emberi tartás és hit tapasztalatából és belső fegyelméből fakadtak a szimbólumok, liturgiák, ünnepek, de a mesék és a hiedelmek is, amelyek pedagógiai és pszichológiai szerepet töltöttek be: a felnőtteket az Élet fegyelmében megtartották és a gyermekeket nevelték. A magyar népmeséket olvasva, a nép istenhitét ismerve és vallásos szokásait látva joggal állíthatjuk, hogy ezen falusi őskultúra értékrendjében ( életfilozófiájában ) az Élet szent titok volt, amely azonban örök feladat, és a legcsodálatosabb ajándék. Tudta, hogy ezért az Életért felelősséget kell vállalnia, értékeivel és javaival pedig gazdálkodnia kell. Gondolkodásában mindig a teremtett világért továbbá a szellemi-lelki élet egészéért érzett felelősség személyi érettsége jelentette a hit alapját és a kultúrát. Ez az ajándék a becsületes, tisztességes és szerény szegény embernek is megadatik, teljes értékűvé téve az ő életét. Sohasem kaphatják meg viszont azok, akik az életet összekeverik a az életszínvonallal, akár kiépítették már a maguk jólétét, akár még csak küzdenek érte, emberségüket és egészségüket is feláldozva. A személyi érettség és kultúra gyökerét az őskultúra tudatos életfegyelmében kell látnunk, amely mindig közösségi együttműködést feltételezett. Az ember az élet felelősségében, értékrendjében is közösségi lény, a személyes érdekeket ezért meg kell előznie a közjó erkölcsi, szellemi értékrendjének és gazdasági feladatainak. A remélt és megünnepelt Élet a bibliai idők hajnalán A falusi őskultúra gondolkodásának-értékrendjének lényegét, emberi-erkölcsi fegyelmét és feszülő életerejét (hitét) már a bibliai idők előtt is a tavasz-ünnep jelenítette meg. A böjt, az önfegyelmezés a zsidó-keresztény kultúrától függetlenül is a megtisztulás feltétele volt. Csak így élhették át a létezés csodáját: a biológiai és a szellemi élet erejét, eredendő (Istentől kapott) dinamikáját. Az emberi őskultúra életismeretét és alapvető életfegyelmét a Biblia hittapasztalata is az emberi gondolkodás alapfeltételének tekinti. Ezt tükrözi, hogy Isten népe átveszi azon földműves népek gyakorlatát, akik az élet megújulásának reményében, a tavaszünnepkor kidobták a régi kovászt, a régi élesztőt (az életről alkotott elképzelést, elvárásrendet, önzéssel-bűnnel terhelt életszenvedélyt ), és kivárták, hogy megtisztulva újra megkeljen kenyerük (újjászülessen életük). A pásztornépek gyakorlata szerint megölt húsvéti bárány pedig azt tanította, hogy az élet áldozatot kíván! A felnőtt felelősségnek ismernie kell az élet véres valóságát személyes felelősséggel és következetességgel vállalnia kell a élet problémáit. (A zsidóknál be kell menni a vérrel bekent ajtón.) Ezen szimbólumok alap emberi üzenete ( alapfilozófiája ) érthető és valóban kultúrát teremtő érték. A falusi őstársadalom, őskultúra életét és értékrendjét átgondolva a legmélyebb személyes tapasztalatnak és a legmegnyugtatóbb gondolkodásmódnak a Bibliából ismert Isten Országa fogalmát tarthatjuk. Ezen őskultúra gondolkodásában alapvető értelme és értéke van ugyanis annak az egységes lét- és életszemléletnek, amelyben az anyagvilág rendje, a biológiai és szellemi élet csodája, (Heisenberg lényegi rendje ), de a személy belső élete és a közösség felelőssége, továbbá a bűn elleni harc áldozatvállalása és új életet remélő hite is jelen van. A való világ egészét átfogó alaprend (Isten uralma, törvénye, igazságossága és életet adó szeretete) az ember legősibb reménye és legmélyebb hit- és léttapasztalata. Az őshúsvéti hit életfegyelme emberlétünk és mindenkori emberi kultúránk alapja. Az őskultúra alap emberi értékeit minden becsületesen gondolkodó embernek keresnie kell. Csak a Létezés és az Élet (lényegi rend?) tisztelete biztosíthatja a párbeszéd emberi-erkölcsi alapfeltételeit a különböző gondolkodások-hitek számára, a személy és a társadalom szintjén egyaránt. A modern társadalom szubjektív értékrendje (értsd: hitetlensége) a legmélyebb közös emberi alapokat támadja meg!

7 7 A városi és városiasodó társadalomban A társadalom fejlődése tehát még az ősi, falusi jellegű civilizációk idején sem maradt meg az őskultúra egyszerű természetszemléletében és életet kereső értékrendjében. Ennek súlyos következményei vannak. Megértésükhöz próbáljuk meg tisztázni a társadalom helyét és szerepét a mi személyes felelősségünkben és emberi életünkben, de kíséreljük meg azt is tisztázni, hogy a mi modern társadalmunkban lehet-e még kultúrateremtő és életet adó ereje a személyes felelősségnek és az Élet Egészére figyelő gondolkodásnak (hitnek)? Társadalomban élünk, a szűk és tág környezet meghatározó módon alakítja gondolkodásunkat, értékrendünket, gátolja vagy segíti, érleli vagy előítéletekkel terheli hitünket, élet- és istentapasztalatunkat. Még a mindennapi kenyeret is társadalomban, a társadalommal való együttműködéssel vagy társadalmi összefogással teremtjük elő. A személy sorsát meghatározza az a társadalom, amelyben él. Ugyanakkor a társadalom számtalan gondolkodási defektus: előítélet, szűklátókörűség, félelem, játszma, bűn forrása és színtere. A társadalom hatásain, kényszerpályáin keresztül különböző háttérérdekek manipulációja, olykor kifejezett zsarolása is érvényesül. A személyi érettség jele az, ha valaki a társadalommal szemben keményen kritikus, de mivel tisztában van a társadalom fontosságával, nem vonul vissza egy szektás elittudat zártságába, hanem mindent megtesz annak egészséges értékrendéért, becsületes kenyeréért, az élet felelősségét tovább adó hitkultúrájáért. A társadalomért mi is felelősek vagyunk. A bajok okait könnyű mások gondolkodásában, embertársaink bűnében, gazdasági feszültségekben, politikai rendszerek igazságtalanságában stb. keresni. Sokkal nehezebb azt belátni, hogy fegyelmezetlen gondolkodásunk: jóléti álmaink, tisztázatlan értékrendünk, a problémákat méltósággal elfogadni nem tudó idegességünk valamint a közös gondolkodás és az együttműködés hiánya hogyan teszi tönkre életünket, hitünket és kultúránkat, teszi reménytelenné jövőnket. A modern társadalom ateizmusa A társadalmi élet kérdéseit a köztudatban elválasztjuk a személyes meggyőződéstől és a vallásosságtól, a mindennapi kenyér felelősségét pedig az istenhittől, de legtöbbször még a becsülettől, és általában az emberségességtől is: a társadalmi életet csak a jólétért és a személyes érdekekért vívott küzdelem öntörvényű valóságaként értelmezzük. Modern társadalmunk a maga célkitűzéseiben, munkájában és munkamódszerében szuverén: nem tart igényt a történelemben letisztult erkölcsi rendre, istentapasztalatra és megváltásra. A célkitűzések, a gondolkodás, az életvitel és a munkamódszer ezen szuverenitását a hívő emberek is természetesnek tartják, bár minden becsületesen gondolkodó ember érzi, hogy társadalmunk életében és gondolkodásmódjában valami nincs rendjén: az emberek becsukódnak, maguknakvalókká válnak, a közös felelősség pedig elvész. A hit és hitetlenség határvonala mintha nem is az emberek között húzódna, hanem magát az embert kárhoztatná belső megosztottságra. Ez a megosztottság az egész társadalmat, a hívőket és a hitetleneket egyaránt sújtja, és arra figyelmeztet, hogy tegyük rendbe azt az emberi alapot (erkölcsi tartást, értékrendet, lényegi rendet? ), amely minden jó szándékú embert kötelez, és amelyen állva valóságos párbeszédet kezdhetünk egymással, az értékekkel, saját történelmi múltunkkal, és remélhetőleg magával az Élettel. Hárítás - társadalmi méretekben A modern társadalmat látva nem vagyunk ártatlan gyerekek, akik békében játszadoznak a természetben. Kamaszok vagyunk, akik megkövetelik, hogy őket felnőttnek tekintsék, de az Élet egészéért és minden következményéért már nem vállalnak felelősséget, az élet problémáiban letisztult hitet pedig nem is ismerik. A társadalmi életben szeretünk kritikusak lenni. A problémák fölvetését és az azokkal való számvetést azonban csak addig tartjuk elfogadhatónak, amíg gondolkodásmódunkat és kialakult értékrendünket nem bizonytalanítja el. A részletekre rákérdezünk, de az egészre már nem, mert az biztonságérzetünket veszélyeztetné. Amikor mégis elbizonytalanodunk, biztonságérzetünket egy nagyon ideges (és hézagos) feltételezéssel próbáljuk meg helyreállítani: Nem lehet az, hogy ez az egész rossz! ; Nem lehet az, hogy mindenki téved! Az alapproblémák ideges hárítása a társadalom legtipikusabb gyöngesége. Legtöbbször még a vallásos ember számára is elképzelhetetlen, hogy számot vessen az élet alapkérdéseivel, hiszen az megingathatná biztonságérzetét. Megfelelő hitkultúra hiánya miatt nem is tud következetes fegyelemmel belépni azon a bizonyos véres ajtón, amely a problémák getszemáni éjszakáján és a kereszthalál szent magá-

8 8 nyán keresztül a szabadulás és a megváltás húsvétjára, föltámadására nyílik. Pedig csak ez a felelősségteljes tett képes arra, hogy a személynek az érettséget, a népnek pedig a közös felelősség és a hit kultúráját megadja. Az emberi háttérproblémák olyan mélységű föltárását, amely már szorongásainkat-félelmeinket is a felszínre hozza, veszélyesnek, negatív gondolkodásnak tartjuk. A társadalmi elvárásoknak megfelelően a megszervezhető-megcsinálható jó sikerében bízunk, ezért a személyes és társadalmi bajok mindig felkészületlenül érnek minket, ahogyan a tíz csapás az egyiptomiakat. Jóléti társadalmunk alapjaiban egy tudatalattiba süllyesztett, rejtett hárítás van. A modern társadalom, a maga kincstári optimizmusával, technikai jólétével, szubjektív érdekrendszereivel, boldogságálmokat követelő szektás vallásosságával a személyi éretlenség melegágya. A modern társadalom Káin-bélyege (válságtünete): a szorongás és a félelem A módszeresen felejtett (tudatalattiba kényszerített) személyes és társadalmi problémák, továbbá a jó és a rossz önkényes eldöntésének megalapozatlan önbizalma (eredeti bűne) csak addig hagyható figyelmen kívül, amíg egy megrázkódtatás (betegség, válás, gazdasági csőd, nyugdíjba menetel, halálfélelem vagy halálélmény) meg nem roppantja életünket, magabiztosságunkat, szereppé vált életbölcsességünket. Ekkor nyilvánvalóvá válik, hogy vétettünk az Élet ellen, minek következtében az élet talajvesztett tehetetlenjeivé, kárvallott gyámoltalanjaivá válunk. A modern társadalom válságát tehát az emberi problémákban-krízisekben láthatjuk, és nem az életszínvonal adatainak föltárásával, kereskedelmi mérlegek, politikai és gazdasági mutatók elemzésével érhetjük tetten. Tudnunk kell azonban, hogy az életben egyszer mindenki megkapja a magáét, egyszer mindenki szembesül azzal, hogy mit is vétett az Élet ellen? Ez kikerülhetetlenül föltárja számára a társadalom szakadékait és saját létének eredendő bizonytalanságait. Amikor a problémák mélysége (a magyar népmesékben jól ismert feneketlen kútja ) meghaladja krízistűrő-képességünket, idegesek leszünk. Megszégyenülésünk sötétségében legelőször az válik nyilvánvalóvá, hogy a bajokban nincs méltóságunk. Aki csak egyszer is meglátja a modern jóléti-fogyasztói társadalom repedéseit-szakadékait, a háttér ürességét, az elbizonytalanodik, de az is lehet, hogy depresszióssá, lázadóvá vagy deviánssá válik. Az alkoholizmust, a kábítószerezést, az öngyilkosságot és az egyéb nyomorúságokat látva nemcsak a személyt, hanem a társadalmat is betegnek kell tartanunk. A Biblia már a társadalom gondolkodásának zártságát is bűnnek tartja. (A társadalom bűne mindig is benne volt az eredeti bűn fogalmában!) Tehát nemcsak egy törvénybe ütköző cselekedetet kell bűnnek nevezni, hanem már a gondolkodás értékzavarát is. Már az is bűn az Élet ellen, ha a jót és a rosszat önkényesen, saját szempontunk szerint döntjük el: szakítunk a jó és a rossz tudásának a fájáról. Súlyos bűnnek kell tartani az Élet megszervezhetőségének olcsó ideológiáját: a mi szűklátókörű emberi logikánk abszolutizálását is. A Biblia ellentéteket ismerő gondolkodásában azonban a gyilkos Káin védelmet élvez: senki nem ölheti meg. Káin ugyanis ösztönből, butaságból gyilkolt, aki azonban ezt a lelkiismeretfurdalással terhelt, tehát beteg embert bosszúból megölné, az már előre megfontolt szándékkal volna gyilkos! A szocialista forradalmak ezt nem látták, és ezért gyilkosabbá váltak a gyilkosnál. Az istenismereten alapuló személyi érettségnek mindig a személyes és társadalmi válsághelyzetekből kell kiindulnia, a krízisekből fakadó vereségeket el kell fogadnia és fel kell dolgoznia! Reményt csak az egészséges, felnőtt küzdelem, a kríziseket ismerő és vállaló méltóság, a türelem, a letisztult lelkiismeret békéje, a jól végzett munka öröme, az emberi élet korlátait (és korlátoltságát) tudomásul vevő derű adhat.

9 9 A társadalom kríziseiben születő húsvéti-üdvtörténeti istentapasztalat A társadalmat egyoldalúan uraló politikai és gazdasági erőkkel szemben a hit és az erkölcsi tartás gyengének látszik. A nép is többre becsüli Egyiptom húsos fazekait, mint saját hitét és kultúráját, inkább kenyeret-cirkuszt követel, és nem felelősségen alapuló átlátás, vagy belső erővel rendelkező személyi érettség után vágyik. A társadalom válsága és az istentapasztalat A zsidó-keresztény hitkultúra már a zárt (az eredeti bűnt közvetlenül átélő) társadalom krízishelyzeteiben született. Ábrahám gyermektelen, terméketlenségének sötétsége-krízise mélyén azonban az Élő Istennel találkozik. (És csak itt találkozhatott az Élő Istennel!) Istentapasztalata a társadalommal való tudatos szembefordulást kéri: ki kell vonulnia a társadalom zárt világából, hogy az Istennel való személyes kapcsolata a puszta természeti körülményeinek keménységében és fegyelmében letisztuljon, új élettér (nép és társadalom) szülessen. Hite Isten ígéreteit hordozza: gondolkodásmódjának erejében földet és utódokat kap, nagy nemzet atyja lesz, és áldássá válik a föld minden nemzete számára. Mindez azt sugallja, hogy a húsvéti-üdvtörténeti istentapasztalat biztonságot ad, termékennyé teszi az ember életét, és minden ember számára lehetővé teszi az Élet belső szabadságát. Mózes is igen sok személyes krízist él át, konfliktusba kerül saját népével és az egyiptomi társadalommal. A puszta kemény természeti körülményei között átélt istentapasztalata azonban arra kötelezi, hogy vezesse ki a többszörösen hátrányos helyzetű népet a szolgaságból ( a bűn házából ) a pusztába, hogy a puszta megpróbáltatásaiban megtisztuljon, megtanulja alázattal elfogadni a bajokat, megtanuljon remélni az Életben, és a pusztai népek élettapasztalatában, kemény szabadságában találkozzon Istennel, szövetségre lépjen vele, és végül kialakuljon értékrendje és kultúrája. Ábrahám és Mózes tehát a fennálló társadalom gondolkodásmódjával és értékrendjével szembesül, sok személyes krízist él át, amíg az istentapasztalat elemi erejű élménye nyilvánvalóvá nem teszi számára a teremtett világ rendjét, az Élet csodálatos ajándékát és saját hivatásukat. A húsvéti-üdvtörténeti istentapasztalat belső ereje, életért érzett felelőssége tehát a fennálló társadalom zártsága és összes nyomorúsága ellenében teremt személyi érettséget és életteret: népet és kultúrát. Jézus az ábrahámi-mózesi istentapasztalatot teszi teljessé. Isten Országát meghirdetve ő is összeütközésbe kerül a vezetők játszmáival és a nép befolyásolhatóságával. Átéli az Istenem, Istenem, miért hagytál el engem végső kiszolgáltatottságát, ahol azonban megvalósítja a húsvéti hit legmélyebb Élet-tiszteletét : az Atya iránti feltétlen engedelmességet és bizalmat. Keresztáldozata az Isten iránti önátadás legnagyobb tette, feltámadását pedig a kutatható történelem legnagyobb istenélményének nevezhetjük, mely az élet új lehetőségét teremti meg, a személy és a társadalom szintjén egyaránt. Az Egyháznak az a feladata, hogy ezen föltámadás tanúja legyen: a húsvéti-üdvtörténeti istentapasztalat sóként és kovászként járja át a társadalmat, amely az élet győzelmének reményét adja a szegényeknek, akik mindig könyörtelen tisztasággal látják és szenvedik az emberi természet és a társadalom ellentmondásosságát, igazságtalanságát, és halálos józansággal tapasztalják meg az élet végső kiszolgáltatottságát. A jézusi hit istentapasztalatában egyértelművé válik, hogy az üdvösség örömhírét csak a lelki szegények élik át: azok, akik közvetlenül megtapasztalják az emberi élet törékenységét, személyes gyöngeségünket, látják a társadalom repedéseit és a társadalmi szerepek felületes, üres voltát. A húsvéti-üdvtörténeti istentapasztalat (a bibliai hit), értékrendje és pedagógiai erővel bíró szimbólumai már a kutatható történelemben tisztultak le. Ezen istentapasztalat nem vágyálmokban, mítoszokban, hanem konkrét személyek sorsában és a társadalom alakulásában (egy nép születésében) válik nyilvánvalóvá. ( Isten Országa köztetek van! ) A húsvéti-üdvtörténeti istentapasztalat és az őskultúra A falusi őskultúra az Életért (a természetért, emberért és a szellemi értékekért) érzett felelősség jegyében született. Küzdelmeiben a Valóság Egészével szembeni ősbizalom jellemezte. Ezen hit egy lassan tisztuló folyamat, amely a külső feladatokon és a belső értékeken keresztül egy viszonylag érthető lényegi rend és istenkép felé halad. Kultúrszemlélete átfogó, kozmikus volt, ami a személynek türelmet és méltóságot adott. Igazi tisztaságában azonban csak ott maradhatott meg és érlelődhetett tovább, ahol a társadalom igazságtalansága és a természet keménysége megvédte a meggazdagodástól, a túlzott önbizalomtól, az elittudat büszkeségétől, tehát az érdekve-

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik.

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. Hittan A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. 5. évfolyam: A Biblia, az üdvtörténet fogalma A teremtéstörténetek

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET A Jézus Szíve lelkiség nem ájtatossági forma, hanem Bíró Ferenc SJ szavaival a reális Krisztus reális követése tettben és igazságban. Jézus Szíve ünnepéhez kapcsolódó imakilencedünk

Részletesebben

A tanya, mint magyar környezeterkölcsi fogalom

A tanya, mint magyar környezeterkölcsi fogalom Sági Lajos: A tanya, mint magyar környezeterkölcsi fogalom Nehéz dolog a magyar tanyavilág szellemi-erkölcsi erejéről, lelki kultúrájáról szólni. Lehet-e objektíven kezelni egy olyan valóságot, amelyről

Részletesebben

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás)

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) A vallás Vallásnak tekintünk minden olyan eszmerendszert, amely az emberi és társadalmi élet végső kérdéseire, az élet értelmére és céljára

Részletesebben

Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság. Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház

Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság. Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház Milyen tényezők játszanak szerepet a család agresszív légkörének kialakulásában / Strauss-

Részletesebben

Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet

Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet Tartalom Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet 1. fejezet: Egy új szemlélet Minden vágyad meghallgatásra talál, és

Részletesebben

8. A SZÜLŐ A SZOLGÁLATRA NEVELŐ

8. A SZÜLŐ A SZOLGÁLATRA NEVELŐ Kezdés 8. A SZÜLŐ A SZOLGÁLATRA NEVELŐ Olyannyira fontos téma a szolgálatra nevelés, hogy talán ezzel kellett volna kezdeni az egész sorozatot. A szolgálat az egyik leghatékonyabb gyógyír a mai tévútra

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

HÁZUNK NÉPE. A bibliai házassággondozás és gyermeknevelés körvonalai. Pálhegyi Ferenc

HÁZUNK NÉPE. A bibliai házassággondozás és gyermeknevelés körvonalai. Pálhegyi Ferenc HÁZUNK NÉPE A bibliai házassággondozás és gyermeknevelés körvonalai Pálhegyi Ferenc TARTALOMJEGYZÉK Prológus 11 A pszichoterápia tüneteket kezel, Isten Igéje gyógyít 13 Tudomány-e a pszichológia? 13 A

Részletesebben

ŐSZENTSÉGE XVI. BENEDEK PÁPA ÜZENETE A BÉKE VILÁGNAPJÁRA 2012. JANUÁR 1.

ŐSZENTSÉGE XVI. BENEDEK PÁPA ÜZENETE A BÉKE VILÁGNAPJÁRA 2012. JANUÁR 1. ŐSZENTSÉGE XVI. BENEDEK PÁPA ÜZENETE A BÉKE VILÁGNAPJÁRA 2012. JANUÁR 1. A FIATALOK NEVELÉSE AZ IGAZSÁGOSSÁGRA ÉS A BÉKÉRE 1. Az új év kezdete, amely Isten ajándéka az emberiség számára, arra indít, hogy

Részletesebben

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr...

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... Pasarét, 2014. március 23. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László Lekció: Malakiás 3,1-6 Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... ELJÖN AZ ÚR Imádkozzunk! Dicsőítünk

Részletesebben

Pinchas Lapide Ulrich Luz: Der Jude Jesus, Zürich, 1979. 1 Jn 1,1. Lk 24, 41. Denzinger: Enchiridion Symbolorum, ed. XXVIII., n. 344., 422.

Pinchas Lapide Ulrich Luz: Der Jude Jesus, Zürich, 1979. 1 Jn 1,1. Lk 24, 41. Denzinger: Enchiridion Symbolorum, ed. XXVIII., n. 344., 422. Pinchas Lapide, a jeruzsálemi American College Újszövetség-professzora, a Der Jude Jesus című könyv [1] szerzője, zsidó hitének, zsidó világképének rövid foglalatát a Zsidó hitem lényege című írásában

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK Casa Balthasar, Róma, 2000-2002 Licencia dolgozat, Torontó, 2005-2007 Hivatásgondozási munka, 2007- KÉRDÉSFELTEVÉS

Részletesebben

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30.

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30. Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása 2014. Január 30. Bemutatkozás A Stratégia alkotás előzményei Felmérés a lelkészek körében: - a kérdőívet 2012. december és 2013.

Részletesebben

GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA A GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. szeptember 1. 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADTA A GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELŐTESTÜLETE 2015. augusztus 24. 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Meg nem írható szakdolgozati témák jegyzéke 2015. november 6. (Elfogadott szakdolgozatok, szakdolgozatcímek címlistája 2013 2015)

Meg nem írható szakdolgozati témák jegyzéke 2015. november 6. (Elfogadott szakdolgozatok, szakdolgozatcímek címlistája 2013 2015) Meg nem írható szakdolgozati témák jegyzéke 2015. november 6. (Elfogadott szakdolgozatok, szakdolgozatcímek címlistája 2013 2015) Az alábbi táblázatban a megírt szakdolgozatokat, szakdolgozat címeket találjátok.

Részletesebben

Függelék: Katolikus hittan kerettanterv. Hittan Forrás: http://www.kpszti.hu/hittan#hittan%20tanterv

Függelék: Katolikus hittan kerettanterv. Hittan Forrás: http://www.kpszti.hu/hittan#hittan%20tanterv Függelék: Katolikus hittan kerettanterv Hittan Forrás: http://www.kpszti.hu/hittan#hittan%20tanterv Hittan 1-4. évfolyam H I T T A N 1. é v f o l y a m Célok és feladatok A foglalkozások segítsenek feldolgozni

Részletesebben

Fizika óra. Érdekes-e a fizika? Vagy mégsem? A fizikusok számára ez nem kérdés, ők biztosan nem unatkoznak.

Fizika óra. Érdekes-e a fizika? Vagy mégsem? A fizikusok számára ez nem kérdés, ők biztosan nem unatkoznak. Fizika óra Érdekes-e a fizika? A fizikusok számára ez nem kérdés, ők biztosan nem unatkoznak. A fizika, mint tantárgy lehet ugyan sokak számára unalmas, de a fizikusok világa a nagyközönség számára is

Részletesebben

interperszonális másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű közösségeinkhez és

interperszonális másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű közösségeinkhez és BIBLIAISMERET A Bibliaismeret alapvető feladata a Biblia igazságainak megismertetése, a Teremtő és Gondviselő Mennyei Atya bemutatása, és ezek alapján a gyerekek társaikhoz, családjukhoz és környezetükhöz

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINT Témakörök/ I. Biblia ÓSZÖVETSÉG 1. Az Ószövetségi üdvtörténet a kezdetektől a próféták aranykoráig 2. Ószövetségi üdvtörténet a próféták aranykorától

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója.

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója. Takáts Péter: A TEREMTŐ EMBER Amikor kinézünk az ablakon egy természetes világot látunk, egy olyan világot, amit Isten teremtett. Ez a világ az ásványok, a növények és az állatok világa, ahol a természet

Részletesebben

Dr. Vadász Gábor ny. aneszteziológus-sebész orvos előadása. Videó: http://youtu.be/3rzflhinjds

Dr. Vadász Gábor ny. aneszteziológus-sebész orvos előadása. Videó: http://youtu.be/3rzflhinjds Dr. Vadász Gábor ny. aneszteziológus-sebész orvos előadása Videó: http://youtu.be/3rzflhinjds AZ EUTANÁZIÁRÓL Ember vigyázz, figyeld meg jól világod, ez volt a múlt, emez a vad jelen. És mindig tudd, hogy

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

AZ ADÁS: A SZOCIÁLIS MUNKA GYÖKERE Összeállította: Németh Ildikó Ágnes

AZ ADÁS: A SZOCIÁLIS MUNKA GYÖKERE Összeállította: Németh Ildikó Ágnes AZ ADÁS: A SZOCIÁLIS MUNKA GYÖKERE Összeállította: Németh Ildikó Ágnes Isten a minta-adó Az adás krisztusi identitásunk alapja (adással kapcsolatos szavak több mint kétezerszer fordulnak elő a Bibliában)..megvizsgáljátok,

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium (Ciszterci Nevelési Központ) PEDAGÓGIAI PROGRAM

Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium (Ciszterci Nevelési Központ) PEDAGÓGIAI PROGRAM Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium (Ciszterci Nevelési Központ) PEDAGÓGIAI PROGRAM PÉCS 2011 Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ 4. oldal I.1. Az intézmény

Részletesebben

Érzelmeink fogságában Dr. József István okl. szakpszichológus egyetemi docens Érzelmi intelligencia Emotional Intelligence Az érzelmi intelligencia az érzelmekkel való bánás képessége, az a képesség, amivel

Részletesebben

Gyakorló ápoló képzés 2012.03.26.

Gyakorló ápoló képzés 2012.03.26. Etikai Kódexek Hivatások, foglalkozások szakmai szabályai Az etikai kódex feladata A kódex jogra épülő, írásos erkölcsi normagyűjtemény, a jognál részletesebb, olykor szigorúbb megfogalmazásokkal is él.

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

Forrás. Márk evangéliuma

Forrás. Márk evangéliuma Forrás 12. évf. 1. szám 2015. január 25. a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Márk evangéliuma Jézus Krisztus Isten Fia evangéliumának kezdete. Ezekkel a szavakkal kezdődik Márk evangéliuma,

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Irgalmasok Háza Pécs, Széchenyi tér 5. Telefon/fax: 72/312-856

Irgalmasok Háza Pécs, Széchenyi tér 5. Telefon/fax: 72/312-856 2008. február Irgalmasok Háza Pécs, Széchenyi tér 5. Telefon/fax: 72/312-856 Február 1, első-péntek. Gyónási alkalom 6 órától 9,30 óráig és délután 16-tól 17,30 óráig. Február 2. Urunk bemutatásának ünnepe(gyertyaszentelő

Részletesebben

Drága megváltott Gyülekezet!

Drága megváltott Gyülekezet! 2015. április 3. Nyíregyháza, Mandabokor Nagypénteki Istentisztelet 14 Mert a Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt; 15 és azért

Részletesebben

Jövőkereső. Mi köti össze a szociális, gazdasági és környezeti kérdéseket? Milyenek a kilátásaink? Nem minden az aminek látszik.

Jövőkereső. Mi köti össze a szociális, gazdasági és környezeti kérdéseket? Milyenek a kilátásaink? Nem minden az aminek látszik. Jövőkereső. Mi köti össze a szociális, gazdasági és környezeti kérdéseket? Milyenek a kilátásaink? Nem minden az aminek látszik. Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács www.nfft.hu Mit látunk a jelenségek

Részletesebben

Pedagógiai program. Ózdi József Attila Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium. 3600 Ózd Bem út 14.

Pedagógiai program. Ózdi József Attila Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium. 3600 Ózd Bem út 14. 2013 Pedagógiai program Ózdi József Attila Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium 3600 Ózd Bem út 14. 1 Tartalom 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 3 1.1 A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI,

Részletesebben

Isten halott? SZEVERÉNYI JÁNOS

Isten halott? SZEVERÉNYI JÁNOS SZEVERÉNYI JÁNOS Isten halott? Azokra való tekintettel adtam előadásomnak ezt a címet, akik mernek kérdezni, akik fenntartják maguk és embertársaik számára a kételkedés jogát, kockázatát, gyötrelmét és

Részletesebben

A Novo Nordisk Way bemutatja, hogy kik vagyunk, mik a céljaink és melyek azok az értékek, amelyek vállalatunkat a leginkább jellemzik.

A Novo Nordisk Way bemutatja, hogy kik vagyunk, mik a céljaink és melyek azok az értékek, amelyek vállalatunkat a leginkább jellemzik. nevezetés A Novo Nordisk Way bemutatja, hogy kik vagyunk, mik a céljaink és melyek azok az értékek, amelyek vállalatunkat a leginkább jellemzik. Gyökereinket vállalatunk alapításáig, az 1920-as évekig

Részletesebben

Bibliaismeret. Helyi tanterv általános tantervű szakközépiskolai tanulócsoportok részére

Bibliaismeret. Helyi tanterv általános tantervű szakközépiskolai tanulócsoportok részére Bibliaismeret Helyi tanterv általános tantervű szakközépiskolai tanulócsoportok részére A tantárgy órakerete: Évfolyam Hetek száma Heti órakeret Évi órakeret 9. 36 1 36 10. 36 1 36 11. 36 1 36 12. 32 1

Részletesebben

Pszichológus etika. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is.

Pszichológus etika. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is. Pszichológus etika I. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is. I. Az etika tárgya A jó fogalma II. Ki határozza meg, mi a jó? III. A hétköznapok

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

Válság-, krízishelyzetek titkai a fiatal-felnőttkorban megoldási kísérletek

Válság-, krízishelyzetek titkai a fiatal-felnőttkorban megoldási kísérletek MRE RMK Házasság Családsegítő Szolgálata Tanulmányi Anyagai 2007 / 16. MRE Bethesda Gyermekkórház 1146 Budapest, Bethesda u. 8. Tel.: 364 9343, 364 9020/380,381 Email: refhazassag.segito@bethesda.hu Válság-,

Részletesebben

Neumann János Általános Iskola. Pedagógiai Program

Neumann János Általános Iskola. Pedagógiai Program Neumann János Általános Iskola Pedagógiai Program Tartalomjegyzék I. NEVELÉSI PROGRAM... 3 1. Az iskolában folyó nevelő - oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 4

Részletesebben

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 2013 Pedagógiai program Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 1 Tartalom Köszöntő...4 Küldetésünk...5 1. Az intézmény nevelési programja...7 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

Láma Csöpel A REJTETT ARC. A Belső Ösvény pecsétjei. Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai. Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar

Láma Csöpel A REJTETT ARC. A Belső Ösvény pecsétjei. Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai. Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar Láma Csöpel A REJTETT ARC A Belső Ösvény pecsétjei Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar TARTALOM Előszó 7 A Belső Ösvény és a pecsétek 9 A rejtett arc

Részletesebben

GYURÁTZ FERENC EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 PÁPA, ÁROK U.12. OM AZONOSÍTÓ:200010 PEDAGÓGIAI PROGRAM

GYURÁTZ FERENC EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 PÁPA, ÁROK U.12. OM AZONOSÍTÓ:200010 PEDAGÓGIAI PROGRAM GYURÁTZ FERENC EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 PÁPA, ÁROK U.12. OM AZONOSÍTÓ:200010 Iktatószám: PEDAGÓGIAI PROGRAM Tanítsatok egyszer séggel, tegyetek vallást hitetekr l szelídséggel! LUTHER. március

Részletesebben

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília Újpest-Belsőváros 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja Juhász Emília TANÉVZÁRÓ Alapige (textus): Ef 6,1-4; 6,10 Olvasandó (lectio): Péld 3,1-18 Heidelbergi Káté*: XXI. ÚRNAP (*Olvasható a szolgálat végén)

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT!

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Engedj játszani! SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Ha csak lehet, játszik a gyermek. Mert végül a játék komolyodik munkává. Boldog ember, ki a munkájában

Részletesebben

6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1.

6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. 6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: I. A Heidelbergi Káté II. Második Helvét Hitvallás. Kálvin Kiadó, Budapest. 2004;

Részletesebben

NYILVÁNVALÓ SZERETET

NYILVÁNVALÓ SZERETET Pasarét, 2015. december 25. (péntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza NYILVÁNVALÓ SZERETET Énekek: 182; 321,1-3. 4. 6-7; 447 Lekció: Lukács 2,1-14 Alapige: 1János 4,9-10 Azáltal lett nyilvánvalóvá

Részletesebben

Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata

Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Magunkról A Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Árpád fejedelem évének Fergeteg havában, 2007 januárjában alakult. Szándékunk az

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Mi a virtuális valóság?

Mi a virtuális valóság? VIRTUÁLIS VALÓSÁG - KERESZTYÉNYSÉG Kol 2,20-23 Ha tehát Krisztussal meghaltatok a világ elemei számára, miért terhelitek magatokat olyan kötöttségekkel, amelyek csak az e világ szerint élőkre kötelezők:

Részletesebben

A Kemenesmagasi Általános Iskola Pedagógiai Programja. Tartalomjegyzék

A Kemenesmagasi Általános Iskola Pedagógiai Programja. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Az iskola helyzete, szervezeti felépítése 4 Az iskola hivatalos adatai, jelenlegi helyzete 4 Az iskola hivatalos adatai 4 Az iskola jelenlegi helyzete 4 Iskolánk múltja, társadalmi környezete

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

Nyomtatható változat. Megjelent: Szent Korona 1992. jan. 15., 3. és 12. old.

Nyomtatható változat. Megjelent: Szent Korona 1992. jan. 15., 3. és 12. old. A hazánkat több mint 40 éven át elnyomó bolsevista rendszer egyik legfontosabb célja a vallásos világnézet, a vallásos lelkület és a valláserkölcs kiirtása volt. A bolsevik ideológusok ugyanis kezdettől

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson A vezetőfejlesztés jézusi módszere 2 Timóteus 2:2 1) Válassz jól Lukács 6:12-16 1 Timóteus 5:22 Elhívás Jellem Képességek 2) Fektess be időt 12 Egy A három Egy

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ÍRÁSÉRTELMEZÉSRŐL

GONDOLATOK AZ ÍRÁSÉRTELMEZÉSRŐL 1 GONDOLATOK AZ ÍRÁSÉRTELMEZÉSRŐL ÍRTA: DEMETER JÓZSEF ÁLTALÁNOS HERMENEUTIKAI SZABÁLYOK ÉS IRÁNYELVEK. Az alapgondolat: mindenkinek joga van értelmezni a Szentírást. Ehhez azonban a megértés utáni őszinte

Részletesebben

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13.

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13. 11. tanulmány Hittel élni március 7 13. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Példabeszédek 28:4-5, 7, 9; 29:13; Róma 1:16-17; Galata 3:24; 1János 2:15-17 Az emberektől való félelem csapdába ejt, de aki

Részletesebben

Értékeken alapuló, felelős döntést azonban csak szabadon lehet hozni, aminek előfeltétele az autonómia. Az erkölcsi nevelés kitüntetett célja ezért

Értékeken alapuló, felelős döntést azonban csak szabadon lehet hozni, aminek előfeltétele az autonómia. Az erkölcsi nevelés kitüntetett célja ezért ERKÖLCSTAN Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak a fejlesztése, alakítása.

Részletesebben

Erről az Imakönyvről www.thewarningsecond-coming.com http://www.masodikeljovetel.hu/

Erről az Imakönyvről www.thewarningsecond-coming.com http://www.masodikeljovetel.hu/ Erről az Imakönyvről Az imák, és litániák (dőlt kiemeléssel) amelyek ebben a könyvben találhatóak nem emberi eredetűek. Ezek egy egyszerű hétköznapi nőnek adattak, aki férjezett családanya, Európában lakik,

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15.

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15. Kedves Testvérek! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15. Csütörtök óta, amikoris az Agora című filmet megtekintettem a moziban, le nem lohadó nyugtalanság

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

A SZENT ŐRANGYAL Fájdalma és öröme

A SZENT ŐRANGYAL Fájdalma és öröme A SZENT ŐRANGYAL Fájdalma és öröme A Katolikus Egyház Katekizmusában a következő szerepel az őrangyalok szerepéről: 336. A gyermekkortól fogva, egészen a halál pillanatáig az emberi életet is körülveszik

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09.

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. EZT CSELEKEDJÉTEK AZ ÉN EMLÉKEZETEMRE, Lk. 22;19, Azt tapasztalom testvérek, hogy első hallásra nehezen tud az ember megbarátkozni azokkal a szokatlanul új gondolatokkal,

Részletesebben

A Bibliát, ha nem későn olvassuk, a Korán is érthetőbb lesz *

A Bibliát, ha nem későn olvassuk, a Korán is érthetőbb lesz * Hitelintézeti Szemle, 14. évf. 3. szám, 2015. szeptember, 176 183. o. A Bibliát, ha nem későn olvassuk, a Korán is érthetőbb lesz * Duray Miklós Varga Norbert: A Biblia és a Korán politika- és gazdaságképe

Részletesebben

A gyermek jogai. Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze.

A gyermek jogai. Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze. A gyermek jogai Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze. Az egyezmény szó egy olyan országok között létrejött megállapodást jelöl, ami biztosítja, hogy

Részletesebben

Legyenek eggyé kezedben

Legyenek eggyé kezedben Legyenek eggyé kezedben EGYETEMES IMAHÉT ÖKUMENIKUS ZÁRÓ ALKALMA KITEKINTÉSSEL A BIBLIA ÉVÉRE 2009. január 25. vasárnap - 15. 30 tól a gyülekezés alatt a Miskolc - Belvárosi Evangélikus Egyházközség In

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119 Tartalomjegyzék Előszó 5 i. rész: A neveiben föltárulkozó Isten Bevezetés az 1. részhez: Egység és többesség: Atya, Fiú és Szent Szellem 9 1. Elóhim 15 2. Jehova vagy Jahve 21 3. Ő, Aki gondot visel 27

Részletesebben

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése DEREK PRINCE Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése Bevezető - A Derek Prince Ministries ismertetője Az 1930-as években, a történet szerint, megcsörrent a telefon az igazgatói irodában, abban a washingtoni

Részletesebben

EGYHÁZUNK SZÉGYENÜNK KÍSÉRTÉSÜNK. Mi történik a nyugati egyházban? dr. Szalai András, MEKDSZ Grund (201)5 GLOBÁLIS FOGYASZTÓI DIGITÁLIS IDŐTLEN

EGYHÁZUNK SZÉGYENÜNK KÍSÉRTÉSÜNK. Mi történik a nyugati egyházban? dr. Szalai András, MEKDSZ Grund (201)5 GLOBÁLIS FOGYASZTÓI DIGITÁLIS IDŐTLEN EGYHÁZUNK GLOBÁLIS FOGYASZTÓI DIGITÁLIS IDŐTLEN Mi történik a nyugati egyházban? dr. Szalai András, MEKDSZ Grund (201)5 1 2 SZÉGYENÜNK GLOBÁLIS FOGYASZTÓI DIGITÁLIS IDŐTLEN KÍSÉRTÉSÜNK GLOBÁLIS FOGYASZTÓI

Részletesebben

Hittan tanmenet 5. osztály

Hittan tanmenet 5. osztály Hittan tanmenet 5. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Könyvek Könyve című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél 1. I. Ószövetség Mi a Biblia? 2-3.

Részletesebben

yymár meglévő csoport számára:

yymár meglévő csoport számára: 1. HÉT: FILIPPI 1,1 11 Tényleg Krisztushoz tartozom? Kezdjük a beszélgetést azzal, hogy feltesszük valamelyiket a következő kérdések közül a csoportnak: yykezdő csoport számára: Mi indított arra, hogy

Részletesebben

A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA

A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2011. TARTALOMJEGYZÉK 1 AZ INTÉZMÉNY ADATLAPJA... 5 2 AZ ISKOLA HELYZETE... 6 2.1 A FÖLDRAJZI, TÁRSADALMI KÖRNYEZET... 6 2.2 AZ ISKOLA BELSŐ ÁLLAPOTA,

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Keresztút 2. JÉZUS VÁLLÁRA VESZI A KERESZTET

Keresztút 2. JÉZUS VÁLLÁRA VESZI A KERESZTET Keresztút Ha jó emberekkel találkozol, megtapasztalod, milyen jó, ha szeretnek. Kérdezted már egyszer is magadtól: honnan ez a szeretet? Mi, emberek ezt nem az utcán találtuk valahol vagy a kereskedőnél

Részletesebben

Laudato si - Áldott légy! Ismertető újságírók számára. Megjegyzés: az első két bevezető oldal után ez a tájékoztató egy-egy oldalon

Laudato si - Áldott légy! Ismertető újságírók számára. Megjegyzés: az első két bevezető oldal után ez a tájékoztató egy-egy oldalon Laudato si - Áldott légy! Ismertető újságírók számára Megjegyzés: az első két bevezető oldal után ez a tájékoztató egy-egy oldalon feltérképez minden fejezetet, röviden összefoglalja értelmüket és rávilágít

Részletesebben

Az alábbi CD-k megvásárolhatóak a jógaközpontunkban az órák előtt vagy után.

Az alábbi CD-k megvásárolhatóak a jógaközpontunkban az órák előtt vagy után. Az alábbi CD-k megvásárolhatóak a jógaközpontunkban az órák előtt vagy után. Jóga Nidra 1. Streszoldó relaxáció CD Időtartam: 43 perc A mélylazítás hatásos jógatechnikája során a gyakorló elsajátíthatja

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

Építs teljesítmény-központú kultúrát!

Építs teljesítmény-központú kultúrát! Építs teljesítmény-központú kultúrát! A Terra Nova egy interaktív, saját élményű szimulációs játék, amely valós szervezetek működését modellezi. A szimuláció minimum tíz, de akár több száz fős csoportoknak

Részletesebben

Létkérdések a háziorvosi rendelőben

Létkérdések a háziorvosi rendelőben Létkérdések a háziorvosi rendelőben Az egzisztenciális pszichoterápiáról Dr. Kiss-Szőke Anna NOÉ Továbbképző Nap Szeged, 2014. szeptember 6. Egzisztenciális pszichológia 4 végső aggodalom: Halál Szabadság

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

Elmélkedés a halálról, az orvosaimról, és sorstársaimról

Elmélkedés a halálról, az orvosaimról, és sorstársaimról PAPP ZSOLT Elmélkedés a halálról, az orvosaimról, és sorstársaimról Összefoglalás A nehéz sorsú, hajléktalanszállón lakó, AIDS betegségének állandó fenyegetettségében élő szerző a halálról, félelmeiről,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM KOLLÉGIUM

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM KOLLÉGIUM A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM (5500. Gyomaendrőd, Selyem út 109/2.) OM: 028300 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ 11. o. Az intézmény küldetésnyilatkozata

Részletesebben

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 1. fejezet: A gyülekezetnövekedés és az égő vágy........... 7 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK 2. fejezet: Hogyan lehet nagy dolgokat elvégezni

Részletesebben

Lelki és érzelmi egészség. Igazságban járni: 1. előadás

Lelki és érzelmi egészség. Igazságban járni: 1. előadás Igazságban járni: 1. előadás 1 1. lépés: Nevezd meg a problémát Bűn Bizonytalanság 2 Az ember öt dimenziója Szellemi Erkölcsi Társadalmi Pszichológi ai Biológiai 3 A teremtek sorrend Lélek (lelki) Jellem

Részletesebben

Orbán Viktor beszéde a Magyar Rektori Konferencia plenáris ülésén

Orbán Viktor beszéde a Magyar Rektori Konferencia plenáris ülésén Orbán Viktor beszéde a Magyar Rektori Konferencia plenáris ülésén 2012. október 16. Debrecen Tisztelt Elnök úr! Tisztelt Házigazdák! Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Rektori Konferencia! Hölgyeim és Uraim!

Részletesebben