Sági Lajos: Istenhit, kultúra, személyi érettség és nép

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Sági Lajos: Istenhit, kultúra, személyi érettség és nép"

Átírás

1 1 Sági Lajos: Istenhit, kultúra, személyi érettség és nép

2 2 Tisztelettel és szeretettel emlékezünk Dr. Mócsy Imre jezsuita atyára, aki római egyetemi katedráját hagyta ott, hogy jelen lehessen a szocialista idő magyar társadalmában. Megjárta Rákosi és Kádár börtöneit. Lelkigyakorlatai és lelkivezetése nyilvánvalóvá tették a keresztény hit életerejét, személyi érettséget teremtő misztikáját, kríziseket ismerő, azokat méltósággal vállaló, a bajokban emberséget találó mélységeit. Egyéniségének varázsa egyedülálló humorral tárta föl a krisztusi szeretet társadalmi összefüggéseit is. Lektorálta: dr. Fila Béla dr. Győri Nagy Sándor Telek András Telekné Nagy Janka

3 3 Bevezetésül E tanulmány megírásával tartozom a Kiskunság hajdanvolt szegényparaszti társadalmának (pusztai népének), kiknek körében tanulni lehetett az életért érzett egyszerű felelősséget, a személyes és társadalmi bajokat tudomásul vevő és elfogadó alázatot, a sorsot vállaló kemény küzdelmet, önmagán és az élet bukfencein is derülni tudó humort, de legalapvetőbben mégis az élet kiszolgáltatottságában, fájdalmában születő istentapasztalat megtörhetetlen erejét. Tartozom azoknak az őszinte baráti beszélgetéseknek is, amelyekben számot vetettünk a modern társadalom zártságával, jóléti érzéketlenségével, személyi éretlenséget eredményező és népet pusztító hatásaival. Végül pedig tartozom Mócsy atya emlékének, hiszen az általa vezetett lelkigyakorlatok isten- és emberismeretének élménye, és belső ereje összegezte és tette egyértelművé, hogy a keresztény hit személyi érettséget adó és társadalmat formáló erejével foglalkozni kell. E munkában alapvető fontosságúvá vált a felvilágosodás korától kibontakozó, az istentapasztalat sötétségeit mélyen ismerő keresztény misztika tanulmányozása, majd pedig a személy kríziseiben és az emberi társadalom buktatóiban letisztult üdvtörténeti hit átgondolása. Meg kell még említeni húsz év lelkipásztori munkáját is, amely egyrészt Budapesthez és a magyar városokhoz, majd a kiskunsági tanyavilág népéhez kötődött. Mindez nyilvánvalóvá tette, hogy a húsvéti-üdvtörténeti istentapasztalat (hit) emberség és emberiség egészében gondolkodó, személyi érettséget adó és népet teremtő erejét tanulmányozni és tanítani kell, hiszen ezzel a hittel a személy és a társadalom egészséges fejlődése-kultúrája érdekében a leghatékonyabb erő áll rendelkezésünkre! Ezen tanulmányban általában a katolikus egyház szerepel, de nem volna jó más egyházakat figyelmen kívül hagyni. Sajnos azonban az alap emberi értékek kezelésében és az itt leírt húsvéti-üdvtörténeti istentapasztalat lelkipásztori értékelésében még a katolikus egyházon belül sincs letisztult közös lelkipásztori akarat, más felekezetekkel pedig főleg nem alakult ki megfelelő munkakapcsolat. Remélhetőleg azonban a feladatok közös cselekvésre szólítanak, és a húsvéti-üdvtörténeti hit alapján van értelme az Egyházat a maga egyetemességében és ökumenikusságában szemlélni. Kérem az olvasót, hogy a megfogalmazási pontatlanságok, vagy a nehezebben érthető, műhelymunkában még le nem tisztult gondolatmenetek ellenére is jószándékkal vegye fontolóra a fölvetett problémákat, és lehetőségének megfelelően működjék együtt azok kezelésében. A félreérthető fogalmak-gondolatok tehát ne megbotránkozást váltsanak ki, hanem erősítsék a továbbkeresést és a kommunikációt! A kérdések fölvetésében és a lehetséges megoldás megtalálásában külön is számítok azokra a gondolkodó emberekre, akiket ezen tanulmányban a szakemberek egyházának nevezek. Szeretném, ha az ő gondolkodásuk és szaktudásuk nagyobb felelősséggel jelenne meg az Egyház teológiai életében és lelkipásztori munkájában.

4 4 Az emberi kultúra forrásánál A vallás hajnalán az egyes közösségek teljes tudáskészlete szépen beleillett egy - éppen a vallásos eszmékre és értékekre alapozott - szellemi rendszerbe. E szellemi rendszert a közösség legegyszerűbb tagjának is meg kellett tudnia érteni; akkor is, ha a benne foglalt hasonlatokból és példabeszédekből csak a leghalványabb célzásokat szűrhette ki az általános értékekre és eszmékre vonatkozóan. Ha az átlagember ezen értékek szerint akar élni, feltétlenül hinnie kell, hogy e szellemi rendszer a társadalom minden bölcsességét felöleli.... Ezért a társadalom valóban veszélybe kerül, ha frissen szerzett tudása megsemmisüléssel fenyegeti az ősi szellemi formákat.... Könynyen megeshetik, hogy a nyugati kultúra - a nem is nagyon távoli jövőben - eléri azt a pontot, ahol az ősi vallások példabeszédei és hasonlatai még az átlagember szemében is elvesztik meggyőző erejüket; márpedig ha ez megtörténik, félek, hogy kártyavárként omlik össze a régi etika, és akkor bizony elképzelhetetlen, iszonyatos dolgok történhetnek. Ezen gondolat Werner Heisenberg A rész és az egész c., önéletrajzi jellegű művéből való. (115. old.) Naplószerű beszámolója szerint ez a gondolat 1927-ben hangzott el. Az azóta eltelt hetven esztendő igazolta a szóvá tett félelmeket. A modern Európában már nem nyilvánvaló, hogy nem elég egy jóléti-fogyasztói elvárásrendben élni. A teljes értékű emberi élethez saját kultúrájának és az egyetemes emberi kultúrának a gyökereit és eredendő értékeit tisztázni kell. Heisenberg iménti műve 1952-ből is idéz egy beszélgetést: Ha megkérdezzük a nyugati embert, mi a jó és mi a rossz; miért érdemes küzdeni, és mi az, amit el kell kerülni, látni fogjuk: válaszai a kereszténység etikai normáit tükrözik; akkor is, ha réges-rég elveszítette kapcsolatát a keresztény parabolákkal és szóképekkel. Ha egy napon kimerül a mágneses erő, amely felé a nyugati ember iránytűje mutat - és mi más lenne ezen erő forrása, mint a lényegi rend? -, akkor iszonyatos dolog történik az emberiséggel, rosszabb az atombombánál, a koncentrációs tábornál is. ( old.) Modern társadalmunk legnagyobb kísértése (és kísérlete) az, hogy a hitet és a vallások legősibb értékeit a társadalom kultúrájától teljesen független valóságnak tartsa, az Élet reményét, fegyelmét (a lényegi rend lehetőségét) pedig csak személyes hobbynak, egy immanens rendszer soha le nem tisztázható belső értékének (vagy butaságának) értelmezze. Pedig ki kell jelenteni: ha az Élet fegyelmét, illetve a heisenbergi gondolat lényegi rendjét a társadalom köztudatában, kultúrájában, (tehát a közjó művelésében) nem vesszük komolyan, akkor az emberiségre rosszabb jövő vár, mint az atombomba, vagy a koncentrációs tábor! Az emberi kultúra gyökerei Alapvető kötelességünk keresni az emberi kultúra legigazabb értékeit és legmélyebb gyökereit (az őskultúrát? a lényegi rendet? az Élet fegyelmét?), mely életünk legegyszerűbb és legtermészetesebb jelenségeit: a születést és a halált, a személyes és a társadalmi konfliktusokat, a megélhetés küzdelmeit stb. lelkiismeretet feltételező élettapasztalattá, életet hordozó felelősséggé (kultúrává) tudta (tudja) változtatni. Tudomásul kell venni, hogy mindannyiunkat anya szült, ezen a sárgolyón élünk, a megélhetésért küszködni-dolgozni kell, a természet és a társadalom lehetőségeivel és buktatóival számot kell vetni, életünk és egészségünk veszélyeztetett, el kell fogadni halálraszántságunkat, és végül valóban meg is kell halni. Mindez valóban megteremti a közös nevezőt az egymással való párbeszéd során. Szükséges azonban a következetes és fegyelmezett gondolkodás, az élet felelősségét ismerő munka, a krízis érlelő sötétségét elfogadó türelem és nem utolsó sorban a kölcsönös tisztelet és a párbeszédkészség. Biztosra vehetjük, hogy az emberi kultúra legigazabb értékei és legmélyebb gyökerei már az átláthatatlan érdekek által vezérelt városi civilizáció kialakulása előtt letisztultak. Igazi megértésükhöz a mi érdekvezérelt városi vagy városiasodó világunkban is az ősi falusi társadalom egyszerű élettapasztalatát, Életet kereső hitét, őskultúráját kell segítségül hívni! Egy hajdanvolt falusi őskultúra A hajdanvolt falusi őskultúra értékrendjének tisztulása több tízezer esztendőt vett igénybe, teljes letisztulását még ma sem mondhatjuk befejezett ténynek. Életének, félelmeinek-szorongásainak, továbbá az élet reményét megadó emberi értékeinek és hitének lényege azonban évezredek távlatából is átlátható, hiszen a krízishelyzetekben mi is az ő legtermészetesebb (örök emberi) félelmeiket ismerjük meg, a természettel és sorssal szemben mi is éppen annyira kicsik vagyunk, a legelemibb, legőszintébb és legigazabb emberi tapasztalatokban pedig mi is ugyanazokat az érzéseket éljük át, ugyanazokra az emberi mélységekre és egyszerű értékekre csodálkozunk rá. (Élet, halál, szeretet, barátság stb.) A városiasodás előtti őskultúra életéről értékes tapasztalatokat ad azon társadalmak életvitele és életbölcsessége, amelyek napjainkig természeti körülmények között élnek. Növényekkel, állatokkal, időjárással bajlódnak, látják

5 5 a születést és a halált. Gyakran átélik vagy elszenvedik a legelemibb természetes tapasztalatokat: az éjszaka sötétségét-félelmeit, a tél hidegét, az életbenmaradás bizonytalanságát, a társadalmi játszmák által terméketlenné vált emberi kapcsolatok értelmetlen voltát, a társadalom érdekrendszerek általi megosztottságának (bűnének) keserves következményeit. Nekik, az ősi tapasztalat okán, ma is az élet lehetőségében és értékében kell remélniük, és nem önmegvalósításban, társadalmi státuszban, vagy profitban. Tudniok kell, hogy az Életet sohasem lehet megszervezni. Látnunk kell, hogy valóságos emberi kapcsolatokat, barátságokat, igaz emberi értékeket ma sem a fogyasztási szokások teremtenek, hanem csak a legegyszerűbb, legőszintébb és a legtöbbször a legembertpróbálóbb élethelyzetek. Ha egy erdélyi parasztember életélményét komolyan vennénk, ha megértenénk az ő lényeglátó, természeti és társadalmi összefüggéseket értő, ugyanakkor az élet legfinomabb kis részletére is ügyelő fegyelmezett gondolkodását, ugyanakkor mi is az ő méltóságával el tudnánk fogadni az élet keménységét, akkor megláthatnánk az Élet belső erejét. Ezen dolgozat hátterében is jelen vannak a kiskunsági tanyavilág legértékesebb rétegének értékrendjéről: kemény, de emberséges életéről, következetes, Életet tisztelő gondolkodásáról, az Élet összefüggéseit látó és annak erejét megtapasztaló hitéről szerzett élményszerű tapasztalatok. A személyiségében érett ember egyébként a társadalom közhangulata (szűklátókörűsége) ellenében is komolyan veszi ezeket az embereket és ezen alapértékeket. Vallásos és kulturális életünk gyakorlatában, továbbá tudományos szemléletünkben azonban ez az alapvető emberi tapasztalat nem játszik szerepet. A városiasodás előtti őstársadalom (őskultúra) megértése érdekében azonban figyelembe kell még venni az ősi kultúrák, nagy vallások szigorú értékrendjét és szimbólumrendszerét is, hiszen ezek még a kemény természeti körülmények között tisztultak le. Ezen emberi őskultúra értékrendjében és összefüggésében kell látni a magyar népmesék tisztulást eredményező próbatételeit, égig érő fáját, (életfáját,) a problémák mélységével számot vető feneketlen kútjait, de a természeti népek életet és megtisztulást remélő vallásos szokásait is. A hajdanvolt falusi őskultúra rejtettsége Mielőtt ezen őskultúra letisztult és egységes értékrendjéről gondolkodnánk, látni kell, hogy a paraszti társadalom megosztott, ezért nem feltétlenül alkalmas arra, hogy a "hajdanvolt falusi őskultúra" értékeit bemutassa. Megosztottsága a történelem előtti múltba megy vissza. (Ld.: Káin a földműves és Ábel a pásztor viszonyának tragédiája.) A jobb gazdasági feltételekkel rendelkező népek a földműves városi társadalom kialakulásával gazdasági és politikai hatalmi helyzetbe kerültek, ami egy elittudattal járt együtt. A földműves városi kultúrát ekkor már nem a természethez és az emberhez való viszony fegyelme, problémákat-bajokat elfogadó méltósága irányította, hanem egy gazdasági és politikai érdekrendszer, illetve az abból fakadó kényszer. Ez a tény zárt rendszerűvé tette az említett kultúrákat. Sajnos a mai falusi társadalom nagyon hasonlít az ókor földműves városi kultúrájához. Szemléletében ugyanis a paraszti életet egyre inkább csak egy nyereséges vállalkozásnak tekintik, az élet gondozásáról szerzett ősi tapasztalatokat tehát már nem az élet, hanem csak a profit érdekében kamatoztatja. Ez a gondolkodás a természetről szerzett tudással visszaél, képes arra is, hogy a nagyobb anyagi haszon érdekében a természetet megmérgezze, embertársát igavonónak tekintse, sőt még önmaga és családja életét is feláldozza. Ezen ok miatt a falusi társadalomban az embertelenség és a lelki sérülések különleges módozataival találkozunk. Amikor azonban e dolgozatban a falusi őskultúra értékeiről beszélünk, azokat az élethelyzeteket vesszük figyelembe, amelyeket általában a szerény életkörülmények között élőknél látunk. (A kiskunsági tanyavilágban az élet próbatételeihez hozzászokott öregek.) Az ő fegyelmezett gondolkodásukban, aprólékos munkájukban, türelmükben és humorukban meg lehet látni az élet nagy összefüggéseit és egyszerű bölcsességét. A paraszti életnek ezen oldalát néha idealizáljuk, máskor tagadjuk, de rendre elfelejtjük és figyelmen kívül hagyjuk. Valós életterét és értékeit egyik esetben sem tisztázzuk. Amikor azonban mégis találkozunk vele, elemi erejű élményben van részünk: itt valóban az Élet Őstapasztalatáról van szó! A falusi őskultúra értékrendje a józan emberség szerénységének és tisztességességének kríziseiben tisztuló-érlelődő folyamat! A hajdanvolt falusi őskultúra élete és értékrendje A történelem előtti falusi őskultúra fegyelme kemény életkörülmények között tisztult. Az ember szelídítette az állatokat, válogatta a vetni való magvakat, a természet viszontagságai ellenében építette hajlékát, szőtte ruháit stb. Életben maradása érdekében meg kellett tanulnia együttműködni a természet hallatlanul összetett és sok kockázatot rejtegető valóságával. Elemi erejű tudása volt, hogy a természetnek jogai vannak, neki azonban csak kötelességei. Tudta, hogy a gondolkodás és az életvitel önző kicsinyeskedése és fegyelmezetlensége lehetetlenné teszi azt, hogy a természet keménységével megküzdjön és ezáltal életben maradjon. Tudatában volt annak, hogy az Élet terheit el kell fogadnia, az Élet belső csodáját pedig minden élethelyzetben és sorsfordulóban tisztelnie és keresnie kell.

6 6 Tudását - a modern kor személyközpontú, szubjektív szemléletével ellentétben - sohasem önmagához vagy a másik emberhez, hanem mindig a Létezés és az Élet Egészéhez viszonyította. Gondolkodása tehát valóságközpontú és átfogó volt. Az Élet Egészét átlátó számvetés, küzdelem, emberi tartás és hit tapasztalatából és belső fegyelméből fakadtak a szimbólumok, liturgiák, ünnepek, de a mesék és a hiedelmek is, amelyek pedagógiai és pszichológiai szerepet töltöttek be: a felnőtteket az Élet fegyelmében megtartották és a gyermekeket nevelték. A magyar népmeséket olvasva, a nép istenhitét ismerve és vallásos szokásait látva joggal állíthatjuk, hogy ezen falusi őskultúra értékrendjében ( életfilozófiájában ) az Élet szent titok volt, amely azonban örök feladat, és a legcsodálatosabb ajándék. Tudta, hogy ezért az Életért felelősséget kell vállalnia, értékeivel és javaival pedig gazdálkodnia kell. Gondolkodásában mindig a teremtett világért továbbá a szellemi-lelki élet egészéért érzett felelősség személyi érettsége jelentette a hit alapját és a kultúrát. Ez az ajándék a becsületes, tisztességes és szerény szegény embernek is megadatik, teljes értékűvé téve az ő életét. Sohasem kaphatják meg viszont azok, akik az életet összekeverik a az életszínvonallal, akár kiépítették már a maguk jólétét, akár még csak küzdenek érte, emberségüket és egészségüket is feláldozva. A személyi érettség és kultúra gyökerét az őskultúra tudatos életfegyelmében kell látnunk, amely mindig közösségi együttműködést feltételezett. Az ember az élet felelősségében, értékrendjében is közösségi lény, a személyes érdekeket ezért meg kell előznie a közjó erkölcsi, szellemi értékrendjének és gazdasági feladatainak. A remélt és megünnepelt Élet a bibliai idők hajnalán A falusi őskultúra gondolkodásának-értékrendjének lényegét, emberi-erkölcsi fegyelmét és feszülő életerejét (hitét) már a bibliai idők előtt is a tavasz-ünnep jelenítette meg. A böjt, az önfegyelmezés a zsidó-keresztény kultúrától függetlenül is a megtisztulás feltétele volt. Csak így élhették át a létezés csodáját: a biológiai és a szellemi élet erejét, eredendő (Istentől kapott) dinamikáját. Az emberi őskultúra életismeretét és alapvető életfegyelmét a Biblia hittapasztalata is az emberi gondolkodás alapfeltételének tekinti. Ezt tükrözi, hogy Isten népe átveszi azon földműves népek gyakorlatát, akik az élet megújulásának reményében, a tavaszünnepkor kidobták a régi kovászt, a régi élesztőt (az életről alkotott elképzelést, elvárásrendet, önzéssel-bűnnel terhelt életszenvedélyt ), és kivárták, hogy megtisztulva újra megkeljen kenyerük (újjászülessen életük). A pásztornépek gyakorlata szerint megölt húsvéti bárány pedig azt tanította, hogy az élet áldozatot kíván! A felnőtt felelősségnek ismernie kell az élet véres valóságát személyes felelősséggel és következetességgel vállalnia kell a élet problémáit. (A zsidóknál be kell menni a vérrel bekent ajtón.) Ezen szimbólumok alap emberi üzenete ( alapfilozófiája ) érthető és valóban kultúrát teremtő érték. A falusi őstársadalom, őskultúra életét és értékrendjét átgondolva a legmélyebb személyes tapasztalatnak és a legmegnyugtatóbb gondolkodásmódnak a Bibliából ismert Isten Országa fogalmát tarthatjuk. Ezen őskultúra gondolkodásában alapvető értelme és értéke van ugyanis annak az egységes lét- és életszemléletnek, amelyben az anyagvilág rendje, a biológiai és szellemi élet csodája, (Heisenberg lényegi rendje ), de a személy belső élete és a közösség felelőssége, továbbá a bűn elleni harc áldozatvállalása és új életet remélő hite is jelen van. A való világ egészét átfogó alaprend (Isten uralma, törvénye, igazságossága és életet adó szeretete) az ember legősibb reménye és legmélyebb hit- és léttapasztalata. Az őshúsvéti hit életfegyelme emberlétünk és mindenkori emberi kultúránk alapja. Az őskultúra alap emberi értékeit minden becsületesen gondolkodó embernek keresnie kell. Csak a Létezés és az Élet (lényegi rend?) tisztelete biztosíthatja a párbeszéd emberi-erkölcsi alapfeltételeit a különböző gondolkodások-hitek számára, a személy és a társadalom szintjén egyaránt. A modern társadalom szubjektív értékrendje (értsd: hitetlensége) a legmélyebb közös emberi alapokat támadja meg!

7 7 A városi és városiasodó társadalomban A társadalom fejlődése tehát még az ősi, falusi jellegű civilizációk idején sem maradt meg az őskultúra egyszerű természetszemléletében és életet kereső értékrendjében. Ennek súlyos következményei vannak. Megértésükhöz próbáljuk meg tisztázni a társadalom helyét és szerepét a mi személyes felelősségünkben és emberi életünkben, de kíséreljük meg azt is tisztázni, hogy a mi modern társadalmunkban lehet-e még kultúrateremtő és életet adó ereje a személyes felelősségnek és az Élet Egészére figyelő gondolkodásnak (hitnek)? Társadalomban élünk, a szűk és tág környezet meghatározó módon alakítja gondolkodásunkat, értékrendünket, gátolja vagy segíti, érleli vagy előítéletekkel terheli hitünket, élet- és istentapasztalatunkat. Még a mindennapi kenyeret is társadalomban, a társadalommal való együttműködéssel vagy társadalmi összefogással teremtjük elő. A személy sorsát meghatározza az a társadalom, amelyben él. Ugyanakkor a társadalom számtalan gondolkodási defektus: előítélet, szűklátókörűség, félelem, játszma, bűn forrása és színtere. A társadalom hatásain, kényszerpályáin keresztül különböző háttérérdekek manipulációja, olykor kifejezett zsarolása is érvényesül. A személyi érettség jele az, ha valaki a társadalommal szemben keményen kritikus, de mivel tisztában van a társadalom fontosságával, nem vonul vissza egy szektás elittudat zártságába, hanem mindent megtesz annak egészséges értékrendéért, becsületes kenyeréért, az élet felelősségét tovább adó hitkultúrájáért. A társadalomért mi is felelősek vagyunk. A bajok okait könnyű mások gondolkodásában, embertársaink bűnében, gazdasági feszültségekben, politikai rendszerek igazságtalanságában stb. keresni. Sokkal nehezebb azt belátni, hogy fegyelmezetlen gondolkodásunk: jóléti álmaink, tisztázatlan értékrendünk, a problémákat méltósággal elfogadni nem tudó idegességünk valamint a közös gondolkodás és az együttműködés hiánya hogyan teszi tönkre életünket, hitünket és kultúránkat, teszi reménytelenné jövőnket. A modern társadalom ateizmusa A társadalmi élet kérdéseit a köztudatban elválasztjuk a személyes meggyőződéstől és a vallásosságtól, a mindennapi kenyér felelősségét pedig az istenhittől, de legtöbbször még a becsülettől, és általában az emberségességtől is: a társadalmi életet csak a jólétért és a személyes érdekekért vívott küzdelem öntörvényű valóságaként értelmezzük. Modern társadalmunk a maga célkitűzéseiben, munkájában és munkamódszerében szuverén: nem tart igényt a történelemben letisztult erkölcsi rendre, istentapasztalatra és megváltásra. A célkitűzések, a gondolkodás, az életvitel és a munkamódszer ezen szuverenitását a hívő emberek is természetesnek tartják, bár minden becsületesen gondolkodó ember érzi, hogy társadalmunk életében és gondolkodásmódjában valami nincs rendjén: az emberek becsukódnak, maguknakvalókká válnak, a közös felelősség pedig elvész. A hit és hitetlenség határvonala mintha nem is az emberek között húzódna, hanem magát az embert kárhoztatná belső megosztottságra. Ez a megosztottság az egész társadalmat, a hívőket és a hitetleneket egyaránt sújtja, és arra figyelmeztet, hogy tegyük rendbe azt az emberi alapot (erkölcsi tartást, értékrendet, lényegi rendet? ), amely minden jó szándékú embert kötelez, és amelyen állva valóságos párbeszédet kezdhetünk egymással, az értékekkel, saját történelmi múltunkkal, és remélhetőleg magával az Élettel. Hárítás - társadalmi méretekben A modern társadalmat látva nem vagyunk ártatlan gyerekek, akik békében játszadoznak a természetben. Kamaszok vagyunk, akik megkövetelik, hogy őket felnőttnek tekintsék, de az Élet egészéért és minden következményéért már nem vállalnak felelősséget, az élet problémáiban letisztult hitet pedig nem is ismerik. A társadalmi életben szeretünk kritikusak lenni. A problémák fölvetését és az azokkal való számvetést azonban csak addig tartjuk elfogadhatónak, amíg gondolkodásmódunkat és kialakult értékrendünket nem bizonytalanítja el. A részletekre rákérdezünk, de az egészre már nem, mert az biztonságérzetünket veszélyeztetné. Amikor mégis elbizonytalanodunk, biztonságérzetünket egy nagyon ideges (és hézagos) feltételezéssel próbáljuk meg helyreállítani: Nem lehet az, hogy ez az egész rossz! ; Nem lehet az, hogy mindenki téved! Az alapproblémák ideges hárítása a társadalom legtipikusabb gyöngesége. Legtöbbször még a vallásos ember számára is elképzelhetetlen, hogy számot vessen az élet alapkérdéseivel, hiszen az megingathatná biztonságérzetét. Megfelelő hitkultúra hiánya miatt nem is tud következetes fegyelemmel belépni azon a bizonyos véres ajtón, amely a problémák getszemáni éjszakáján és a kereszthalál szent magá-

8 8 nyán keresztül a szabadulás és a megváltás húsvétjára, föltámadására nyílik. Pedig csak ez a felelősségteljes tett képes arra, hogy a személynek az érettséget, a népnek pedig a közös felelősség és a hit kultúráját megadja. Az emberi háttérproblémák olyan mélységű föltárását, amely már szorongásainkat-félelmeinket is a felszínre hozza, veszélyesnek, negatív gondolkodásnak tartjuk. A társadalmi elvárásoknak megfelelően a megszervezhető-megcsinálható jó sikerében bízunk, ezért a személyes és társadalmi bajok mindig felkészületlenül érnek minket, ahogyan a tíz csapás az egyiptomiakat. Jóléti társadalmunk alapjaiban egy tudatalattiba süllyesztett, rejtett hárítás van. A modern társadalom, a maga kincstári optimizmusával, technikai jólétével, szubjektív érdekrendszereivel, boldogságálmokat követelő szektás vallásosságával a személyi éretlenség melegágya. A modern társadalom Káin-bélyege (válságtünete): a szorongás és a félelem A módszeresen felejtett (tudatalattiba kényszerített) személyes és társadalmi problémák, továbbá a jó és a rossz önkényes eldöntésének megalapozatlan önbizalma (eredeti bűne) csak addig hagyható figyelmen kívül, amíg egy megrázkódtatás (betegség, válás, gazdasági csőd, nyugdíjba menetel, halálfélelem vagy halálélmény) meg nem roppantja életünket, magabiztosságunkat, szereppé vált életbölcsességünket. Ekkor nyilvánvalóvá válik, hogy vétettünk az Élet ellen, minek következtében az élet talajvesztett tehetetlenjeivé, kárvallott gyámoltalanjaivá válunk. A modern társadalom válságát tehát az emberi problémákban-krízisekben láthatjuk, és nem az életszínvonal adatainak föltárásával, kereskedelmi mérlegek, politikai és gazdasági mutatók elemzésével érhetjük tetten. Tudnunk kell azonban, hogy az életben egyszer mindenki megkapja a magáét, egyszer mindenki szembesül azzal, hogy mit is vétett az Élet ellen? Ez kikerülhetetlenül föltárja számára a társadalom szakadékait és saját létének eredendő bizonytalanságait. Amikor a problémák mélysége (a magyar népmesékben jól ismert feneketlen kútja ) meghaladja krízistűrő-képességünket, idegesek leszünk. Megszégyenülésünk sötétségében legelőször az válik nyilvánvalóvá, hogy a bajokban nincs méltóságunk. Aki csak egyszer is meglátja a modern jóléti-fogyasztói társadalom repedéseit-szakadékait, a háttér ürességét, az elbizonytalanodik, de az is lehet, hogy depresszióssá, lázadóvá vagy deviánssá válik. Az alkoholizmust, a kábítószerezést, az öngyilkosságot és az egyéb nyomorúságokat látva nemcsak a személyt, hanem a társadalmat is betegnek kell tartanunk. A Biblia már a társadalom gondolkodásának zártságát is bűnnek tartja. (A társadalom bűne mindig is benne volt az eredeti bűn fogalmában!) Tehát nemcsak egy törvénybe ütköző cselekedetet kell bűnnek nevezni, hanem már a gondolkodás értékzavarát is. Már az is bűn az Élet ellen, ha a jót és a rosszat önkényesen, saját szempontunk szerint döntjük el: szakítunk a jó és a rossz tudásának a fájáról. Súlyos bűnnek kell tartani az Élet megszervezhetőségének olcsó ideológiáját: a mi szűklátókörű emberi logikánk abszolutizálását is. A Biblia ellentéteket ismerő gondolkodásában azonban a gyilkos Káin védelmet élvez: senki nem ölheti meg. Káin ugyanis ösztönből, butaságból gyilkolt, aki azonban ezt a lelkiismeretfurdalással terhelt, tehát beteg embert bosszúból megölné, az már előre megfontolt szándékkal volna gyilkos! A szocialista forradalmak ezt nem látták, és ezért gyilkosabbá váltak a gyilkosnál. Az istenismereten alapuló személyi érettségnek mindig a személyes és társadalmi válsághelyzetekből kell kiindulnia, a krízisekből fakadó vereségeket el kell fogadnia és fel kell dolgoznia! Reményt csak az egészséges, felnőtt küzdelem, a kríziseket ismerő és vállaló méltóság, a türelem, a letisztult lelkiismeret békéje, a jól végzett munka öröme, az emberi élet korlátait (és korlátoltságát) tudomásul vevő derű adhat.

9 9 A társadalom kríziseiben születő húsvéti-üdvtörténeti istentapasztalat A társadalmat egyoldalúan uraló politikai és gazdasági erőkkel szemben a hit és az erkölcsi tartás gyengének látszik. A nép is többre becsüli Egyiptom húsos fazekait, mint saját hitét és kultúráját, inkább kenyeret-cirkuszt követel, és nem felelősségen alapuló átlátás, vagy belső erővel rendelkező személyi érettség után vágyik. A társadalom válsága és az istentapasztalat A zsidó-keresztény hitkultúra már a zárt (az eredeti bűnt közvetlenül átélő) társadalom krízishelyzeteiben született. Ábrahám gyermektelen, terméketlenségének sötétsége-krízise mélyén azonban az Élő Istennel találkozik. (És csak itt találkozhatott az Élő Istennel!) Istentapasztalata a társadalommal való tudatos szembefordulást kéri: ki kell vonulnia a társadalom zárt világából, hogy az Istennel való személyes kapcsolata a puszta természeti körülményeinek keménységében és fegyelmében letisztuljon, új élettér (nép és társadalom) szülessen. Hite Isten ígéreteit hordozza: gondolkodásmódjának erejében földet és utódokat kap, nagy nemzet atyja lesz, és áldássá válik a föld minden nemzete számára. Mindez azt sugallja, hogy a húsvéti-üdvtörténeti istentapasztalat biztonságot ad, termékennyé teszi az ember életét, és minden ember számára lehetővé teszi az Élet belső szabadságát. Mózes is igen sok személyes krízist él át, konfliktusba kerül saját népével és az egyiptomi társadalommal. A puszta kemény természeti körülményei között átélt istentapasztalata azonban arra kötelezi, hogy vezesse ki a többszörösen hátrányos helyzetű népet a szolgaságból ( a bűn házából ) a pusztába, hogy a puszta megpróbáltatásaiban megtisztuljon, megtanulja alázattal elfogadni a bajokat, megtanuljon remélni az Életben, és a pusztai népek élettapasztalatában, kemény szabadságában találkozzon Istennel, szövetségre lépjen vele, és végül kialakuljon értékrendje és kultúrája. Ábrahám és Mózes tehát a fennálló társadalom gondolkodásmódjával és értékrendjével szembesül, sok személyes krízist él át, amíg az istentapasztalat elemi erejű élménye nyilvánvalóvá nem teszi számára a teremtett világ rendjét, az Élet csodálatos ajándékát és saját hivatásukat. A húsvéti-üdvtörténeti istentapasztalat belső ereje, életért érzett felelőssége tehát a fennálló társadalom zártsága és összes nyomorúsága ellenében teremt személyi érettséget és életteret: népet és kultúrát. Jézus az ábrahámi-mózesi istentapasztalatot teszi teljessé. Isten Országát meghirdetve ő is összeütközésbe kerül a vezetők játszmáival és a nép befolyásolhatóságával. Átéli az Istenem, Istenem, miért hagytál el engem végső kiszolgáltatottságát, ahol azonban megvalósítja a húsvéti hit legmélyebb Élet-tiszteletét : az Atya iránti feltétlen engedelmességet és bizalmat. Keresztáldozata az Isten iránti önátadás legnagyobb tette, feltámadását pedig a kutatható történelem legnagyobb istenélményének nevezhetjük, mely az élet új lehetőségét teremti meg, a személy és a társadalom szintjén egyaránt. Az Egyháznak az a feladata, hogy ezen föltámadás tanúja legyen: a húsvéti-üdvtörténeti istentapasztalat sóként és kovászként járja át a társadalmat, amely az élet győzelmének reményét adja a szegényeknek, akik mindig könyörtelen tisztasággal látják és szenvedik az emberi természet és a társadalom ellentmondásosságát, igazságtalanságát, és halálos józansággal tapasztalják meg az élet végső kiszolgáltatottságát. A jézusi hit istentapasztalatában egyértelművé válik, hogy az üdvösség örömhírét csak a lelki szegények élik át: azok, akik közvetlenül megtapasztalják az emberi élet törékenységét, személyes gyöngeségünket, látják a társadalom repedéseit és a társadalmi szerepek felületes, üres voltát. A húsvéti-üdvtörténeti istentapasztalat (a bibliai hit), értékrendje és pedagógiai erővel bíró szimbólumai már a kutatható történelemben tisztultak le. Ezen istentapasztalat nem vágyálmokban, mítoszokban, hanem konkrét személyek sorsában és a társadalom alakulásában (egy nép születésében) válik nyilvánvalóvá. ( Isten Országa köztetek van! ) A húsvéti-üdvtörténeti istentapasztalat és az őskultúra A falusi őskultúra az Életért (a természetért, emberért és a szellemi értékekért) érzett felelősség jegyében született. Küzdelmeiben a Valóság Egészével szembeni ősbizalom jellemezte. Ezen hit egy lassan tisztuló folyamat, amely a külső feladatokon és a belső értékeken keresztül egy viszonylag érthető lényegi rend és istenkép felé halad. Kultúrszemlélete átfogó, kozmikus volt, ami a személynek türelmet és méltóságot adott. Igazi tisztaságában azonban csak ott maradhatott meg és érlelődhetett tovább, ahol a társadalom igazságtalansága és a természet keménysége megvédte a meggazdagodástól, a túlzott önbizalomtól, az elittudat büszkeségétől, tehát az érdekve-

A CSALÁD AZ EMBERI ÉS KERESZTÉNY ÉRTÉKEK ISKOLÁJA

A CSALÁD AZ EMBERI ÉS KERESZTÉNY ÉRTÉKEK ISKOLÁJA 1 A CSALÁD PÁPAI TANÁCSA A CSALÁD AZ EMBERI ÉS KERESZTÉNY ÉRTÉKEK ISKOLÁJA Elmélkedési és megbeszélendő témák előkészületül a Családok Hatodik Világtalálkozójára (Mexikó, 2009. Január 16-18.) 2 A Család

Részletesebben

Dr. Bábel Balázs HIT, ERKÖLCS, TÖRTÉNELEM. A kalocsa-kecskeméti érsek, metropolita négy előadása

Dr. Bábel Balázs HIT, ERKÖLCS, TÖRTÉNELEM. A kalocsa-kecskeméti érsek, metropolita négy előadása Dr. Bábel Balázs HIT, ERKÖLCS, TÖRTÉNELEM A kalocsa-kecskeméti érsek, metropolita négy előadása Megjelent a főpap 60. születésnapjára, 2010. október 18. A borítót Vinczellér Imre Honfoglalás c. festményének

Részletesebben

Az Egyház társadalmi tanításának kompendiuma

Az Egyház társadalmi tanításának kompendiuma AZ IGAZSÁGOSSÁG ÉS BÉKE PÁPAI TANÁCSA Az Egyház társadalmi tanításának kompendiuma ŐSZENTSÉGE II. JÁNOS PÁL PÁPÁNAK A TÁRSADALMI TANÍTÁS TANÍTÓMESTERÉNEK, AZ IGAZSÁGOSSÁG ÉS A BÉKE EVANGÉLIUMA TANÚSÁGTEVŐJÉNEK

Részletesebben

Takáts Péter. Menedzserkalauz. A vállalkozások organikus szemlélete

Takáts Péter. Menedzserkalauz. A vállalkozások organikus szemlélete Takáts Péter Menedzserkalauz A vállalkozások organikus szemlélete Tartalom 1. A gazdasági vállalkozások struktúrájáról 11 2. Az organikus gondolkodás gyakorlati kérdései 27 3. Vállalkozások fejlődése

Részletesebben

Az emberért 132, 133, 136 134 137 138. (a részletes tartalomjegyzék a hátsó borítón) 797 LUKÁCS LÁSZLÓ: JOSEPH RATZINGER:

Az emberért 132, 133, 136 134 137 138. (a részletes tartalomjegyzék a hátsó borítón) 797 LUKÁCS LÁSZLÓ: JOSEPH RATZINGER: LUKÁCS LÁSZLÓ: JOSEPH RATZINGER: ASZALÓS JÁNOS: SCHANDA BALÁZS: ANDORKA RUDOLF: CSEPELI GYÖRGY: Az emberért Az Evangélium és a Tóra a katekizmusban (Draskovits Imre fordítása) A Katolikus Egyház Katekizmusáról

Részletesebben

Tengernek Csillaga. Mária korszakának lapja. 2012. jan. febr. XVII/1. szám. Ára: 290,- Ft. Makkos Mária kegykép

Tengernek Csillaga. Mária korszakának lapja. 2012. jan. febr. XVII/1. szám. Ára: 290,- Ft. Makkos Mária kegykép Tengernek Csillaga Mária korszakának lapja 2012. jan. febr. XVII/1. szám Ára: 290,- Ft Makkos Mária kegykép Újévi ima Egyetlen Isten! Atya, Fiú és Szentlélek! Neked ajánljuk ma az emberi idő új kezdetét,

Részletesebben

Magyar Polgári Együttműködés. Egyén és társadalom. Konferencia, 2001. június 30.

Magyar Polgári Együttműködés. Egyén és társadalom. Konferencia, 2001. június 30. Magyar Polgári Együttműködés Egyén és társadalom Konferencia, 2001. június 30. Kopp Mária Bizonyára mindnyájan emlékeznek Andorka Rudolf professzorra, sokunk mesterére és barátjára, aki élete utolsó tíz

Részletesebben

Sárdy Péter. Bocsásd meg a mi vétkeinket. Az emberi bûn tragédiája

Sárdy Péter. Bocsásd meg a mi vétkeinket. Az emberi bûn tragédiája 2 2003. október Tanulmány Sárdy Péter Bûn és megbocsátás Bocsásd meg a mi vétkeinket Az emberi bûn tragédiája Mit tartott Jézus az emberek bûnösségérõl? Nem szükséges itt alaposabban kitérnünk arra, hogy

Részletesebben

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6 Újra ránk köszönt a Karácsony, Urunk születését ünnepeljük. Figyelmünk a Megváltóra és áldott Szüleire irányul. Egy Családra, ahol befogadják Istent; minden új és meglepetésszerû megnyilatkozásával. Ünneplésünk

Részletesebben

Magyar nők a nagyvilágban Konferencia 2014. március 1-2.

Magyar nők a nagyvilágban Konferencia 2014. március 1-2. -1- Megnyitó beszéd Ékes Ilona országgyűlési képviselő, az Európai Regionális Szervezet elnöke Alaptörvényünk jogrendünk alapja, szerződés a múlt, a jelen és a jövő magyarjai között. Élő keret, amely kifejezi

Részletesebben

SÁVAI JÁNOS NEVELÉSELMÉLET

SÁVAI JÁNOS NEVELÉSELMÉLET SÁVAI JÁNOS NEVELÉSELMÉLET 2 Sávai János NEVELÉSELMÉLET Bevezetés a pedagógiába 2007 3 Sávai János Lektor: Katona Miklós 3. Átdolgozott kiadás Készült a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program támogatásával,

Részletesebben

EGYHÁZ ÉS MÉDIA A PR TÜKRÉBEN, A MAGYAR KATOLIKUS RÁDIÓ TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA

EGYHÁZ ÉS MÉDIA A PR TÜKRÉBEN, A MAGYAR KATOLIKUS RÁDIÓ TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Public Relations Szakirányú Továbbképzési Szak EGYHÁZ ÉS MÉDIA A PR TÜKRÉBEN, A MAGYAR KATOLIKUS RÁDIÓ TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA Készítette:

Részletesebben

The Holy See NOVO MILLENNIO INEUNTE

The Holy See NOVO MILLENNIO INEUNTE The Holy See NOVO MILLENNIO INEUNTE II. János Pál pápa apostoli levele a 2000. esztendő Nagy Jubileuma végén 2001. január 6. Tartalom - Bevezetés - I. TALÁLKOZÁS KRISZTUSSAL: A NAGY JUBILEUMI ÉV ÖRÖKSÉGE

Részletesebben

Napjaink etikai kihívásai. Kísérleti tankönyv Etika, kiegészítő modul

Napjaink etikai kihívásai. Kísérleti tankönyv Etika, kiegészítő modul Napjaink etikai kihívásai Kísérleti tankönyv Etika, kiegészítő modul Budapest, 2015 KÍSÉRLETI TANKÖNYV A KÖZÉPFOKÚ REFORMÁTUS HIT- ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY OKTATÁSÁHOZ Készült a Református Pedagógiai Intézet

Részletesebben

Családi élet és lelki egészség

Családi élet és lelki egészség dr. süle ferenc Családi élet és lelki egészség A spirituális fejlõdés természetes fõ hajtóerõinek mélylélektani elemzése tartalomjegyzék kiadja a magyarországi evangélikus egyház missziói bizottsága és

Részletesebben

Cserháti József. Nyíri Tamás. Bolberitz Pál. Pál László. Az SOS gyermekfalvakról GYERMEKEK - FIATALOK CSALÁD. B. Németh Marietta

Cserháti József. Nyíri Tamás. Bolberitz Pál. Pál László. Az SOS gyermekfalvakról GYERMEKEK - FIATALOK CSALÁD. B. Németh Marietta Cserháti József A VATIKÁN ÉS A MAGYAR ÁLLAM KÖZÖTTI MEGEGYEZÉS 20. ÉVFORDULÓJÁRA GYERMEKEK - FIATALOK CSALÁD Nyíri Tamás A GYERMEK AZ ANTROPOLÓGIA SZEMSZÖGÉBÖL Bolberitz Pál FESZÜLTSÉGEK A FIATALOK ÉS

Részletesebben

Barsi Balázs: Krisztus, a mi reménységünk

Barsi Balázs: Krisztus, a mi reménységünk PPEK 374 Barsi Balázs: Krisztus, a mi reménységünk Barsi Balázs Krisztus, a mi reménységünk mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb

Részletesebben

Andreas Laun (szerk.): Homoszexualitás katolikus szemmel

Andreas Laun (szerk.): Homoszexualitás katolikus szemmel PPEK 527 Andreas Laun (szerk.): Homoszexualitás katolikus szemmel Andreas Laun (szerk.) Homoszexualitás katolikus szemmel mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom

Részletesebben

Barátunk a teremtett világ

Barátunk a teremtett világ Barátunk a teremtett világ A környezettel való harmonikus kapcsolat alakítását segítő nevelés biblikus alapjai és a megvalósulását támogató szempontok Segédanyag a katolikus óvodákban megvalósuló nevelőmunkához

Részletesebben

Barlay Ö. Szabolcs: Lelkigyakorlat egy sátáni vírus ellen. Iránytű lelkivezetőknek és vezetetteknek

Barlay Ö. Szabolcs: Lelkigyakorlat egy sátáni vírus ellen. Iránytű lelkivezetőknek és vezetetteknek PPEK 700 Barlay Ö. Szabolcs: Lelkigyakorlat egy sátáni vírus ellen Barlay Ö. Szabolcs Lelkigyakorlat egy sátáni vírus ellen Iránytű lelkivezetőknek és vezetetteknek mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár

Részletesebben

Tartalom. A kiadó elõszava... 7. Elõszó (Andreas Laun segédpüspök)... 9

Tartalom. A kiadó elõszava... 7. Elõszó (Andreas Laun segédpüspök)... 9 Tartalom A kiadó elõszava... 7 Elõszó (Andreas Laun segédpüspök)... 9 A homoszexuális személyek lelkipásztori gondozása... 21 A Hittani Kongregáció levele a Katolikus Egyház püspökeihez 21 Homoszexualitás

Részletesebben

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM HITTUDOMÁNYI KAR FŐISKOLAI LEVELEZŐ TAGOZATA FELVÉTELI TANANYAG. az 5 éves hittanári szakra

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM HITTUDOMÁNYI KAR FŐISKOLAI LEVELEZŐ TAGOZATA FELVÉTELI TANANYAG. az 5 éves hittanári szakra PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM HITTUDOMÁNYI KAR FŐISKOLAI LEVELEZŐ TAGOZATA FELVÉTELI TANANYAG az 5 éves hittanári szakra Összeállította: Dr. Kránitz Mihály teológiai professzor SZENT ISTVÁN TÁRSULAT

Részletesebben

GÁTSZAKADÁS. Okkultizmus a nevelésben. Az előadások és korreferátumok elhangzottak a Keresztyén pedagógusok péceli konferenciáján, 2000 tavaszán

GÁTSZAKADÁS. Okkultizmus a nevelésben. Az előadások és korreferátumok elhangzottak a Keresztyén pedagógusok péceli konferenciáján, 2000 tavaszán GÁTSZAKADÁS Okkultizmus a nevelésben Az előadások és korreferátumok elhangzottak a Keresztyén pedagógusok péceli konferenciáján, 2000 tavaszán Szerkesztette: Margit István Pécel, 2002 Ébredés Alapítvány

Részletesebben

Teológiai tanfolyam ERKÖLCSTEOLÓGIA. Összeállította: Dr. Veres András

Teológiai tanfolyam ERKÖLCSTEOLÓGIA. Összeállította: Dr. Veres András Teológiai tanfolyam ERKÖLCSTEOLÓGIA Összeállította: Dr. Veres András Eger, 1993 TARTALOM Erkölcsteológia I I. rész: Az erkölcsteológia alapfogalmai...11 1. A katolikus morálteológia lényege és feladata...11

Részletesebben

Külvárosi Áldozatsegítés. Tanulmánykötet

Külvárosi Áldozatsegítés. Tanulmánykötet Külvárosi Áldozatsegítés Tanulmánykötet Külvárosi Áldozatsegítés TÁMOP 5.6.1.C-11/1. Tanulmánykötet A kötetet összeállította: Kulifai Mónika és Pál Melinda Felelős szerkesztő : Lőwy-Korponay Bereniké Korrektúra:

Részletesebben

PEDAGÓGIA keresztény szemmel

PEDAGÓGIA keresztény szemmel PEDAGÓGIA keresztény szemmel Írta: Dr. Rédly Elemér Lektorálta: Bindes Ferenc Gaál Mária és Siklósi Éva Katolikus Teológiai Főiskolai Jegyzetek A teológiai főiskolák, hittanár és hitoktatóképzők és az

Részletesebben

A Kultúra Pápai Tanácsa: A kultúrpasztorációért

A Kultúra Pápai Tanácsa: A kultúrpasztorációért A Kultúra Pápai Tanácsa: A kultúrpasztorációért [Kultúrpasztoráció: a "kultúrák evangelizálása", más szóval a "hithirdetés inkulturációja"] Új kulturális helyzetek, új evangelizációs területek BEVEZETÉS

Részletesebben

2002. szeptember, XII. évf. 3. (31.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja. Fotó: Varga Kata KOPOGTATÓ

2002. szeptember, XII. évf. 3. (31.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja. Fotó: Varga Kata KOPOGTATÓ 2002. szeptember, XII. évf. 3. (31.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja Erõforrásunk a család Fotó: Varga Kata KOPOGTATÓ A házasság nem magánügy, hanem országépítõ közügy. Isten azt az építõkövet

Részletesebben

Bábel Balázs. Az Isten országáért BESZÉDEK, INTERJÚK, ÍRÁSOK ANTOLÓGIA KIADÓ 2004.

Bábel Balázs. Az Isten országáért BESZÉDEK, INTERJÚK, ÍRÁSOK ANTOLÓGIA KIADÓ 2004. Bábel Balázs Az Isten országáért BESZÉDEK, INTERJÚK, ÍRÁSOK ANTOLÓGIA KIADÓ 2004. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...2 Főpásztori beköszöntő...5 KRISZTUS EGYHÁZÁNAK ÉPÍTÉSE VÉGETT...7 Hogyan boldogíthat

Részletesebben

Lothar Roos Werner Then KERESZTÉNY MUNKAERKÖLCS ÉS ÚJ MUNKAKULTÚRA

Lothar Roos Werner Then KERESZTÉNY MUNKAERKÖLCS ÉS ÚJ MUNKAKULTÚRA Lothar Roos Werner Then KERESZTÉNY MUNKAERKÖLCS ÉS ÚJ MUNKAKULTÚRA Original (published in German): Lothar Roos; Werner Then CHRISTLICHES ARBEITSETHOS UND MODERNE ARBEITSKULTUR Dresdener Kathedralvorträge

Részletesebben