A KERESZTÉNYEK ELHÍVÁSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KERESZTÉNYEK ELHÍVÁSA"

Átírás

1 SZABADOS ÁDÁM: A KERESZTÉNYEK ELHÍVÁSA Evangéliumi körökben sok szó esik az elhívásról. Mindannyian szeretnénk tudni, hogy mire hívott el bennünket Isten, és ezalatt általában valami konkrét küldetést értünk. Ha fiatalon tértünk meg, hívő életünk kezdetén legtöbben buzgón kértük Istent, hogy mutassa meg, mi az a feladat, amit kizárólag nekünk szán. Amikor később egyébként is egzisztenciális kérdések foglalkoztatnak, elhívásunk ismerete megint elemi vágyként jelentkezhet. A probléma az, hogy a kereszténység története során egyáltalán nem nyújtott könnyű segítséget azoknak, akik az elhívás kérdésében tisztán akartak látni. Mást tanított az elhívásról a középkori egyház, mást a reformáció és a puritánok, mást a pietizmus és mást a modern evangéliumi kereszténység. Nagy a zűrzavar, és ezt mindannyian saját bőrünkön érezzük. Megtérésem magával hozta azt az olthatatlan vágyat, hogy radikális keresztény életet éljek. Mindent vagy semmit. Nem akartam félszívű tanítvány lenni. Mivel magam is örököltem az elhívás körüli zűrzavaros keresztény hagyományt, és mivel a példaképeim ebben az időben leginkább pietista hithősök voltak, tudtam, hogy a radikális keresztény élet csakis külmisszió lehet. Isten vezetését kértem, hogy melyik országba hív. Isten válaszolt. Én legalábbis hallani véltem a választ. Az egyetemi felvételi vizsgán a vizsgáztatónak is megvallottam, hogy a szak, amelyre jelentkeztem, valójában jelentéktelen mellékfejezet ahhoz képest, amire készülök. Radikális keresztény akartam lenni. Misszionárius. Az egyetemre akkor érthető okból nem vettek fel. Ez inkább megerősített abban, hogy jó irányba haladok. Ma ugyanaz a vágy van bennem a radikális tanítványságra. Nem látom értelmét az olyan keresztény életnek, amit félgőzzel csinálok. Előttem van Jonathan Edwards fiatalkori fogadalma: Megfogadom, hogy teljes erőmmel fogok élni. Ha Krisztus valóságos, akkor nincs vesztenivalóm. Minden az övé kell hogy legyen. Másképp nem is lehet. Jézus nem hagy kétséget afelől, hogy ez így van: Aki jobban szereti apját vagy anyját, mint engem, az nem méltó hozzám; aki jobban szereti fiát vagy leányát, mint engem, az nem méltó hozzám; és aki nem veszi fel keresztjét, és nem követ engem, nem méltó hozzám. Aki megtalálja életét, az elveszti azt, aki pedig elveszti életét énértem, az megtalálja azt. (Mt 10,37-39) Ma is mindent akarok, amit Isten elkészített számomra. Teljesen az övé akarok lenni, hogy rendelkezzen velem. Korai elszántságom tehát nem változott, és mélységes gyász lenne a szívemben, ha az ellenkezőjét kellene mondanom. Nem tudok rosszabbat elképzelni, mint hogy elveszítsem a Krisztus iránti lelkesedésemet. Az elhívás kérdésében azonban ma már máshogy gondolkodom. Hosszú évek alatt sikerült valamelyest rendet teremtenem a káoszból. Ebben sokan segítségemre voltak. Hálás vagyok Bernhardt Dórának egy mondatáért, John White-ért, a MEKDSZ-ért, Spurgeon és a puritánok evilági szentségéért, az angol L Abri Fellowship szolgálatáért és Soren Kierkegaard-ért, akik segítettek nekem abban, hogy a radikális Krisztus-követést annak evilágiságában is elfogadhassam. És természetesen továbbra is hálás vagyok a pietista hithősökért, a 1

2 keresztény misszionáriusokért és mártírokért, akik éltették bennem a tüzet, és arra emlékeztettek, hogy engedelmeskednünk kell, ha Isten szokatlanabb szolgálatba hívna. A következőkben arról szeretnék írni, amit a keresztények elhívásáról a megtérésem óta eltelt tizennégy év során megértettem. Az általános hangsúly Ha a Bibliát olvassuk, meglepő, hogy mennyire általános az elhívásról szóló tanítás. Azért mondom, hogy meglepő, mert a modern evangéliumi kereszténység elsősorban pietista öröksége alapján az elhívást inkább valamilyen különleges szolgálatként értelmezi. A Biblia viszont nem. A legtöbb ige, mely az elhívásról szól, azt hangsúlyozza, hogy az üdvösségre lettünk elhíva. Annyira erőteljes ez a hangsúly, hogy ennek alapján jogosnak tűnhet megkérdőjelezni bármiféle különleges elhívást. De ez megint kiegyensúlyozatlansághoz vezetne, ahogy ezt látni fogjuk. A most következő válogatás arra mutat rá, hogy az elhívás minden keresztény közös jellemzője, és alapvetően a keresztény élet lényegével van kapcsolatban. De megmenekül mindenki, aki segítségül hívja az ÚR nevét, mert a Sion hegyén és Jeruzsálemben lesz a menedék az ÚR ígérete szerint, és azok menekülnek meg, akiket elhív az ÚR. (Jóel 3,5); Mert tiétek ez az ígéret és gyermekeiteké, sőt mindazoké is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk. (ApCsel 2,35); aki által kegyelmet és apostolságot kaptunk arra, hogy az ő nevéért hitre és engedelmességre hívjunk fel minden népet: akik közé tartoztok ti is, mint Jézus Krisztus elhívottai. Mindazoknak Rómában, akik az Isten szerettei, akiket ő elhívott és megszentelt (Róma 1,5-7); Vajon nem azért is, hogy megláttassa dicsőségének gazdagságát az irgalom eszközein, amelyeket dicsőségre készített, amilyenekké minket is elhívott, nemcsak a zsidók, hanem a pogányok közül is? (Róma 9,23-24); az Isten gyülekezetének, amely Korinthusban van, a Krisztus Jézusban megszentelteknek, azoknak, akiket ő elhívott és saját népévé tett Hű az Isten, aki elhívott titeket az ő Fiával, Jézus Krisztussal, a mi Urunkkal való közösségre. (1Korinthus 1,2.9); Kérlek tehát titeket én, aki fogoly vagyok az Úrért: éljetek méltón ahhoz az elhívatáshoz, amellyel elhívattatok, teljes alázatossággal, szelídséggel és türelemmel; viseljétek el egymást szeretettel, igyekezzetek megtartani a Lélek egységét a békesség kötelékével. Egy a test, és egy a Lélek, aminthogy egy reménységre kaptatok elhívást is (Efézus 4,1-4); de egyet teszek: ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának a Krisztus Jézusban adott jutalmáért (Filippi 3,14); intettünk és buzdítottunk, és kérve kértünk titeket: éljetek az Istenhez méltó módon, aki az ő országába és dicsőségébe hív titeket (1Thesszalonika 2,12); Harcold meg a hit nemes harcát, ragadd meg az örök életet, amelyre elhívattál (1Timóteus 6,12); Ezért, szent testvéreim, mennyei elhívás részesei, figyeljetek hitvallásunk apostolára és főpapjára, Jézusra (Zsidók 3,1); A minden kegyelem Istene pedig, aki elhívott titeket Krisztusban az ő örök dicsőségére, miután rövid ideig szenvedtetek, maga fog titeket felkészíteni, megszilárdítani, megerősíteni és megalapozni. (1Péter 5,10) A Bibliában arról is olvasunk, hogy minden hívőnek van szolgálata, mely része és bizonyos értelemben kezdeti megvalósulása mennyei elhívásának. Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk. (Efézus 2,10); Ki milyen lelki 2

3 ajándékot kapott, úgy szolgáljatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai (1Péter 4,10) Mindannyiunknak vannak feladataink, melyeket Isten előre meghatározott, és amelyek egyedi módon a mi küldetésünk részét képezik. Az egyedi azonban az általános részeként valósul meg. Fontos látnunk, hogy az elhívásunk általában nem ragad ki bennünket a világból. Pál apostol egyértelműen beszél erről a korinthusi gyülekezetnek: Egyébként mindenki éljen úgy, ahogy az Úr adta neki, ahogy az Isten elhívta: így rendelkezem minden más gyülekezetben is. Körülmetélten hívatott el valaki? Ne tüntesse el. Körülmetéletlenül hívatott el valaki? Ne metélkedjék körül. A körülmetélkedés semmi, a körülmetéletlenség is semmi, egyedül Isten parancsolatainak a megtartása fontos. Mindenki maradjon abban a hivatásban, amelyben elhívatott. Rabszolgaként hívattál el? Ne törődj vele. Ha viszont szabaddá lehetsz, inkább élj azzal! Mert az Úrban elhívott rabszolga az Úr felszabadítottja, hasonlóan a szabadként elhívott a Krisztus rabszolgája. Áron vétettetek meg: ne legyetek emberek rabszolgái. Mindenki abban maradjon meg Isten előtt, testvéreim, amiben elhívatott. (1Korinthus 7,17-24) A reformáció nagy hangsúlyt fektetett erre a tanításra, és ezzel szembeszállt a középkori kereszténység szemléletével. A középkorban az a felfogás alakult ki, hogy amikor Isten elhív egy embert, és az valóban radikális keresztény életet akar élni, az elhívása a világból való kihívást jelenti. Valamikor a harmadik században terjedt el az a nézet, hogy a radikális keresztény élethez hozzátartozik többek között a szüzesség is. A negyedik században ehhez már a társadalomból való kivonulás követelménye, még később a szerzetesi életmód is kapcsolódott. A radikális kereszténység eszerint kifejezetten nem evilági, és minél radikálisabb, annál kevésbé evilági. Az igaz, hogy a keresztény missziót a középkor évszázadaiban alapvetően szerzetesek végezték (például a kelta szerzetesek, a ferencesek vagy később a jezsuiták), de az alapkövetelmény az ő esetükben is az elhívás különleges voltának elfogadása volt. A reformáció ezzel a szemlélettel szállt szembe. A reformátorok Lutherrel az élen azt tanították, hogy a keresztények elhívása alapvetően evilági. A radikális keresztényt nem arról lehet megismerni, hogy kivonul a világból, hanem arról, hogy jobb polgár, jobb férj, feleség, gyermek, jobb iparos, földműves vagy bankár. Vagyis megmarad abban az állapotban, amiben elhívatott ahogy Pál is tanította, és tanítványsága azt a közeget alakítja át, amelyben Isten hívása érte. A reformációnak ez a szemléletváltása felmérhetetlen hatással volt azokra a társadalmakra, ahol a protestáns hit elterjedt. Max Weber A protestáns etika és a kapitalizmus szelleme című könyvében azt a kérdést kutatja, hogy miért a protestáns országokban (Anglia, Hollandia, Amerika) indult el az ipari forradalom és a kapitalista fejlődés, miért nem azokban a katolikus országokban (Spanyolország, Portugália), melyek hatalmas gyarmatbirodalmukkal és az onnan Európába szállított tengernyi kinccsel helyzeti előnyben voltak. A választ a protestáns munkaetikában találta meg, melynek kulcsát az elhívásról alkotott felfogás gyökeres megváltozásában látta. Eszerint a keresztények ahelyett, hogy kivonultak volna a társadalomból, megváltoztatták a társadalmat. Sóként hatottak a világra. A teljes képhez hozzátartozik annak a beismerése is, hogy a külmisszió hosszú ideig még mindig alapvetően katolikus misszió volt, a protestantizmusból hiányzott az a missziós szemlélet, amely a modern evangéliumi kereszténységben ma már magától értetődő. Ennek több oka volt, de az egyik mindenképpen az elhívással kapcsolatos. Mivel a reformáció az elhívás evilágiságát hangsúlyozta, egész 3

4 egyszerűen nem voltak emberek, akiket misszionáriusnak lehetett volna küldeni. A katolikus egyház adott emberanyaggal dolgozhatott: ott voltak szabad kapacitásként a mindenkori szerzetesek. A protestáns keresztények viszont szinte mind családos emberek voltak, akik világi szakmával rendelkeztek, melyet Isten dicsőségére igyekeztek végezni, és amelytől megélhetésük is függött. Ezeknek a feladatoknak a hátrahagyása számukra az Istentől kapott kötelességeik feladását jelentette volna. Az elhívás evilágiságának túlzott hangsúlyozása tehát a tapasztalat szerint a különleges elhívást igénylő külmisszió akadálya lett. Ezzel együtt mégis kimondhatjuk, hogy a reformáció fontos igazságot hirdetett: a keresztények elhívása általában evilági elhívás. A radikális keresztény élet lehet teljesen evilági élet, az elhívásnak nem kell valami különleges dolognak lennie. Ez ahogy a fenti igékben láttuk összhangban van a Biblia általános tanításával. Különleges szolgálatok Nem szabad ugyanakkor figyelmen kívül hagynunk azt a tényt sem, hogy a Biblia beszámol esetekről, amikor Isten egy-egy hívőt különleges feladatokra elhívott. (A különleges szó ebben az esetben nem értékesebbet, hanem szokatlant jelent.) A protestantizmus külmissziós érzéketlensége éppen abból fakadt, hogy az ilyen különleges és viszonylag szubjektív elhívásra gyanakvással tekintett. Ez egyrészt érthető, hiszen a sokféle katolikus babona és anabaptista fanatizmus gyűrűjében a reformátorok Isten objektív Igéjét állították szembe a szubjektív kinyilatkoztatásokkal. Úgy vélték, hogy ha valaki Isten akaratát szeretné megismerni, a Szentírásra, és nem belső hangokra vagy megérzésekre kell támaszkodnia. Ez a felfogás azonban éppen a Biblia ha nem is normatív, de legalábbis létező példáit hagyta figyelmen kívül. Azok az emberek, akiket Isten különlegesebb feladatra hívott el, általában nem maguk keresték ezt, és ettől nem is lettek értékesebbek. Sokszor azt látjuk, hogy az ilyen emberek sokat szenvedtek elhívásuk miatt, gyakran szerettek volna kilépni szerepükből. Mózes az egyik példája a különleges elhívásnak. Tudjuk, hogy ha rajta múlik, már a kezdet előtt feladta volna. Később többször is elege lett szolgálatából, alkalmatlannak érezte magát arra, hogy vezesse a rábízott népet. Mózest azonban az akkor élő hívők többségével ellentétben Isten különleges szolgálatra választotta ki, nem volt más választása. Így volt ez a prófétákkal is. Sámuel meglepődött, mikor Isten hangját hallotta. Jeremiás a fiatalságára hivatkozva próbált felmentést keresni, és később is nehéznek találta a feladatot. Jeremiás nem nősülhetett meg, Ezékieltől viszont éppen feleségét vette el az Úr, miután szolgálatába hívta. Ámószt a nyáj és a fügefák mellől hívta el Isten, hogy prófétája legyen. Nem kell azonban azt gondolnunk, hogy a különleges elhívás mindig valami egészen rendkívüli és bizarr szolgálatot jelent. Talán érdemesebb olyan újszövetségi személyek elhívására gondolnunk, mint amilyen Pálé vagy Barnabásé volt. Az Apostolok cselekedeteiben olvasunk egy beszámolót arról, hogyan hívta el Isten őket egy különlegesebb szolgálatra. Antiókhiában, az ottani gyülekezetben volt néhány próféta és tanító: Barnabás és Simeon, akit Nigernek is hívtak, cirénei Lucius és Manaén, aki Heródes negyedes fejedelemmel együtt nevelkedett, valamint Saul. Egyszer, amikor ezek az Úrnak szolgáltak és böjtöltek, ezt mondta a Szentlélek: 4

5 Válasszátok ki nekem Barnabást és Sault arra a munkára, amelyre elhívtam őket. Akkor böjtölés, imádkozás és kézrátétel után elbocsátották őket. (ApCsel 13,1-3) A pietizmus mint a reformáció egyházaiban végbemenő ébredési mozgalom nagy hangsúlyt fektetett a különleges elhívásra, és ezzel szembeszállt a reformáció szemléletével. A pietizmus a Krisztussal való személyes kapcsolat bensőségességét állította szembe a pusztán doktrinális alapú hitélettel. A mozgalom képviselői hangsúlyozták, hogy a hívők hallhatják Isten hangját ami sok esetben a Biblia egyegy versének egyéni értelmezése volt. Vallották, hogy Isten esetenként konkrét, személyre szabott és különleges elhívást adhat. A hívőknek tehát nem csak evilági elhívása lehet, sőt, Krisztus követése sokszor éppen otthonunk vagy szülőföldünk elhagyását jelenti. A szemléletváltás pozitív gyümölcse a protestáns külmisszió beindulása lett. Talán meglepő, de a protestáns külmisszió csak az 1700-as években a Zinzendorf vezetése alatt álló herrnhuti közösségből kiindulva vált jelentőssé. Először a cseh-morva misszionáriusok indultak szerte a világba, hogy a katolikus szerzetesekhez hasonlóan (bár más üzenettel) betöltsék Istentől kapott elhívásukat. A példájuk hatással volt másokra is, és beindult az a missziós tevékenység, mely ma már magától értetődő az evangéliumi világ számára. Ez volt az az időszak, amikor olyan hithősök kerültek a középpontba, akik mindent hátrahagytak, hogy új, különleges szolgálatot kezdjenek el. A lelkipásztorok, misszionáriusok és hozzájuk hasonló hívők lettek a példaképek. Az evangéliumi világ mintakeresztényei olyan emberek lettek mint John Newton, William Carey, Hudson Taylor, Isobel Khun és Müller György. Ez bizonyos értelemben visszatérés volt a középkor szemléletéhez. A középkor felfogására az volt jellemző, hogy kettős mércét alkalmaztak a hívőkre. Akik igazán odaszánt életet akartak élni, azok hátrahagyták evilági kötelességeiket és teljes idejű keresztény szolgálatot végeztek. A reformátorok megszűntették a katolikus rendeket, hogy minden hívő szent lehessen. A pietisták új lelki elitet hoztak létre, mert tapasztalatuk szerint a protestantizmus evilági szentsége többnyire a társadalomba való lassú beleszürkülést eredményezte. Bár a külmisszió szempontjából üdvözlendő változást hozott ez a szemléletváltás, az elhívásról alkotott kép megint torzult. A keresztények újra felismerték ugyan, hogy az evangélium hirdetése központi feladat, és megértették, hogy azoknak is adósok az üzenet átadásával, akik a világ másik felén élnek, de a baj az volt, hogy megint a különleges vált a normává. A hívők szemében jobbára csak a lelkipásztor, a misszionárius és az árvaház-alapító számított radikális kereszténynek. Az evangéliumi keresztények elfelejtették, hogy az újszövetségi Egyház kezdetekor sokszázezer normális keresztény volt, de csak tucatnyi apostol, ahogyan az Egyiptomból való kivonuláskor is rengeteg egyszerű hívő volt a népben, de csak egyetlen Mózes. Ha a különlegeset normává tesszük, hamis képet rajzolunk a radikális keresztény életről. Az evangéliumi gyakorlatban ez azt jelentette, hogy a hívők gyakran életidegenné váltak: a só kikerült a világból, azok az egyszerű hívők pedig, akik a világban maradtak, feleslegesnek érezték munkájukat. A pietista felfogásnak van létjogosultsága, de csak akkor, ha ráépül a reformátorok tanítására. Az evangéliumi nézet akkor van összhangban az elhívásról szóló bibliai tannal, ha a protestantizmus mindkét hangsúlyát komolyan veszi: az általános hangsúlyt, mely a mennyei elhívást evilági kontextusban látja, és a különlegesre való nyitottságot, Isten hangjának a meghallását, a bátor engedelmességet. 5

6 Ajándékok és élethelyzet A legtöbb hívő esetében az ajándékok és az élethelyzet jelölik ki az elhívást. John White egyik könyvében olvastam először azt a gondolatot, ami azóta is meghatározó a számomra ebben a témában, hogy Isten akaratának több köze van az etikához mint a földrajzhoz. Nem az a legfontosabb, hogy hol és kiknek szolgálok, hanem az, hogy hogyan. Ha a különleges elhívást túlhangsúlyozzuk, a földrajz válik a legfontosabbá. Előfordulhat, hogy Isten Burmába hívott, én viszont Bangladesbe mentem, és így kis túlzással eltékozoltam az életemet. Lehet, hogy Isten cigányok közé hívott, de én hajléktalanok között szolgáltam: a szolgálatom így nem lett teljes értékű. Érezzük, hogy ezzel a szemlélettel probléma van. A legtöbb embernek nincs is választási lehetősége. Az első században egy rabszolga nem állhatott oda ura elé azzal az ötlettel, hogy Etiópiába megy misszionáriusnak. Ha volt is ilyen belső elhívása, az nagy valószínűséggel Isten akaratának félreértése volt. De elég, ha egy anyára gondolunk, aki hosszú évekre (évtizedekre?) gyermekeihez van kötve. Minden ember életében vannak korlátok. Lehet az betegség, anyagi források hiánya, rokoni kötelesség, vagy bármi. John White arra mutat rá, hogy sokkal fontosabb, hogy szeretettel és krisztusi lelkülettel szolgálunk-e abban a helyzetben, ahol vagyunk, mint az, hogy ténylegesen hol is vagyunk. Az Újszövetség arra tanít, hogy ajándékaink szerint szolgáljunk. Sokkal nagyobb hangsúly van ezen, mint azon, hogy megértettük-e Isten hangját a konkrét hellyel kapcsolatban. Pál az első korinthusi levélben hosszasan elemzi a karizmák szerepét a szolgálatban. Arra buzdít minden hívőt, hogy aszerint szolgáljon, amilyen lelki ajándékot kapott. Isten azért ad nekünk karizmákat, hogy azok határozzák meg a szolgálatunkat. Ugyanezt fejtegeti a római gyülekezetnek is: Mert a nekünk adatott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak, eszerint szolgálunk is: ha prófétálás adatott, akkor a hit szabálya szerint prófétáljunk, ha valamilyen más szolgálat adatott, akkor abban a szolgálatban munkálkodjunk: a tanító a tanításban, a buzdító a buzdításban, az adakozó szerénységben, az elöljáró igyekezettel, a könyörülő pedig jókedvvel. (Róma 12,6-8) Péter apostol hasonlóképpen bátorít: Ki milyen lelki ajándékot kapott, úgy szolgáljatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai. (1Péter 4,10) Legtöbb esetben egy konkrétabb elhívás a szeretettel végzett szolgálatból fejlődik ki. Az elhívásnak van biológiája. Először elindul bennünk a vágy, hogy szolgáljunk. Ez még lehet teljesen általános: Istennek odaadjunk magunkat, hogy használjon bennünket. Ahogy szolgálunk, egyre többet ismerünk és értünk meg abból, amit csinálunk. Isten más és más helyzetekbe visz bennünket, ahol fejlődik a szolgálatról alkotott képünk. Ebben a folyamatban lehetnek olyan pillanatok, amikor Isten szól hozzánk, és többet is elmond a szolgálatunk és elhívásunk irányáról. Az ilyen próféciáknak azonban bele kell illeszkedniük abba a folyamatba, amit az elhívás biológiájának nevezek. A szolgálatra való elhívás lehet, hogy nagyon is általános marad, bár ajándékainkhoz kötődik. Lehet, hogy az elhívásom egyszerűen az lesz, hogy tanár vagyok. Lehet elhívásom az, hogy, anya, feleség, esetleg mások barátja vagyok. Lehet elhívásom, hogy mindig mások rendelkezésére állok, hogy szívesen adakozok, vagy minden élethelyzetben tudok bátorítani másokat. A konkrétabb szolgálatra való elhívás is fejlődik és változhat. Egyáltalán nem biztos, hogy az elhívásunk egy szűkebben meghatározható területre korlátozódik. 6

7 Manapság gyakran hallani olyan kijelentéseket, hogy a gyerekszolgálat az elhívásom, a diákok felé kaptam elhívást, az elhívásom az, hogy Kínában szolgáljak. Lehet, hogy ez így is van. De sokkal valószínűbb az, hogy ilyen felismerésekre csak később, hosszabb fejlődés és több meglepő fordulat eredményeként jutunk el. Kezdeti szilárd meggyőződésünk jóval kevésbé megbízható eszköz konkrét elhívásunk felismerésében, mint az engedelmes szolgálat és az Úr felé való elkötelezettség. Az elhívás fejlődésére legalább négy újszövetségi példát is láthatunk. Első példám Timóteus. Egyértelmű, hogy Isten konkrét, különleges szolgálatra hívta, ez azonban csak egy idő után körvonalazódott. Megtérése után Timóteus egyszerű hívőként szolgált Lisztrában, ahol a hívőknek jó véleménye volt szeretetből végzett szolgálatáról. Valószínűleg nem számított arra a fordulatra, amit Pál megjelenése okozott az életében. Pál ugyanis maga mellé vette, hogy kísérője legyen missziós útjain. Ezeken az utakon Timóteusnak minden bizonnyal voltak egészen hétköznapi, gyakorlati jellegű feladatai is, és fokozatosan egyre több lelki szolgálata is. Később Pál önálló szolgálattal bízta meg a fiatal Timóteust: apostoli küldöttként kellett intéznie az efézusi gyülekezet ügyeit. Változott és fejlődött tehát Timóteus szolgálata, és csak idővel vált egyértelművé, hogy mik is pontosan azok a dolgok, melyekre Isten elhívta. Péter apostol esetében ugyanezt látjuk. Péter három évig együtt járt az Úrral, sok dolgot tapasztalt, Jézus sok területen kipróbálta hűségét. Mennybemenetele előtt Jézus azt mondta neki: Te vagy a Kőszikla. Bátorítsd a testvéreket! Péter elvállalta ezt a vezető szerepet, Jézus távozása után egy ideig egyértelműen látható, hogy Péter volt a keresztény Egyház vezető alakja. Elhívása mégsem volt ennyire világosan körülhatárolható. Valamivel később Péter szolgálatában számára is meglepő új elemként jelentkezett az a feladat, hogy a pogányok felé áttörje a falat. A Szentlélek egy pogány ember, Kornéliusz házába vezette őt, ahol tanúja volt annak, ahogy a Szentlélek pogány emberekre is kitöltetett. Péternek kellett ezután képviselnie az apostolok közösségében azt a fordulatot, hogy megnyílt az üdvösség útja a pogány népek számára is. Ennek ellenére nem Péter, hanem Pál lett a körülmetéletlenek apostola, Péter önmagát pedig egyértelműen a zsidók (körülmetéltek) apostolának nevezte. Elsődleges szolgálata a zsidók közé vitte. Ha hihetünk a hagyománynak, élete végén mégis Rómába jutott, és a pogány világ fővárosában halt mártírhalált. Elhívásában tehát (Timóteuséhoz hasonlóan) állandó változás és fejlődés látható. Harmadik példám Fülöp. Fülöpről azt olvassuk, hogy Szentlélekkel teljes ember volt, jó véleménnyel voltak róla a jeruzsálemi gyülekezetben, és diakónussá választották. Korábban is szolgált, de ezzel új szolgálati területre lépett. A következő alkalommal azt olvassuk, hogy ugyanez a Fülöp evangélistaként szolgál Samáriában. Ez egészen más jellegű szolgálat, mint a gyülekezetben betöltött szerepe volt. Amikor újra találkozunk nevével, már Cézáreában van, ahol letelepedett életet él, és családjával együtt a cézáreai gyülekezetben szolgál. Pál példája különösen is tanulságos. Megtérésekor kapott Istentől egy elhívást: a pogányok apostola lesz. Nem hiszem, hogy ez minden hívővel így lenne, ritka, hogy valaki ennyire konkrét feladatot kapna megtérése pillanatában. Pál maga is tisztában volt azzal, hogy ez különleges szerep ( utoljára nekem, mint egy torzszülöttnek is megjelent ). Pál elhívása konkrétabb volt, mint a hívők általános elhívása. Ez az elhívás azonban hosszú ideig nem vált valósággá az életében. Az antiókhiai 7

8 gyülekezetnek jelentős szerepe volt Pál szolgálatba állításában. Hosszú évekig nem tudunk Pálról semmit. Megtért, volt egy rövid evangélizációs szolgálata Damaszkuszban és Jeruzsálemben, majd teljes homály fedi az ezután következő éveket. Lehetséges, hogy ebben a közel tíz éves időszakban sátorkészítőként dolgozott és valamelyik gyülekezetben szolgált, talán Tárzuszban. Ez addig tartott, míg Barnabás maga mellé vette, és elvitte magával Antiókhiába. Az antiókhiai gyülekezetben elkezdett szolgálni, majd valamennyi idő elteltével a gyülekezet egyik vezetője lett. Lukács beszámol arról az imaalkalomról, amikor a Szentlélek arra indította a többi vezetőt, hogy Pált Barnabással együtt kiküldjék egy missziói útra (ApCsel 13,3). Úgy tűnik, hogy később is folyamatosan változott és tisztult Pál számára elhívásának konkrét megvalósulási formája. Missziós útjukon eleinte Barnabás nevét olvassuk elől (ezzel jelezve Barnabás vezető szerepét), majd egyre inkább Pál válik kettőjük közül a meghatározóbb személlyé. Pál kiemelkedett Barnabás mellől. Pál később is rugalmasan kezeli elhívását. Tudja, hogy a pogányoknak kell hirdetnie az evangéliumot, van is néha egy-egy konkrétabb látása, de ez nem mindig jön be. Szeretett volna például Ázsiába eljutni, de a Lélek nem engedte. Aztán Mízia felé indult, de a Lélek ezt is megakadályozta. Ez azonban nem bizonytalanította el őt. Pál állandóan mozgásban volt, hogy a Lélek tudja irányítani. Szolgálat közben fejlődött és alakult a küldetése megvalósulásáról alkotott képe. Még akkor sem esett kétségbe, amikor több évig börtönben kellett vesztegetnie az idejét. Bár megkérdőjelezhette volna elhívását, hiszen semmilyen racionális érv nem szólhatott amellett, hogy ha Isten mindenható, és ő hívta el a pogányok apostolául, akkor miért kell börtönben vesztegelnie. Pál nem vesztegette az idejét önmarcangolással és sopánkodással. Hirdette Krisztust a foglyoknak és az őröknek, és megírta azokat az apostoli leveleket, melyben kifejti az Egyház titkát. Tanulhatunk Páltól. Ne akarjunk mindent előre tudni és érteni. Az elhívás megvalósulása állandóan változik és fejlődik. Isten mindig tartogat meglepetéseket a számunkra, melyekre nem tudunk előre felkészülni. Hogyan ismerjük fel az elhívásunkat? Minden keresztényt foglalkoztat az a kérdés, hogy hogyan ismerhetjük fel az elhívásunkat. Az eddigiek fényében a kérdésre az első válaszom az, hogy bizonyos értelemben nem kell felismernünk az elhívásunkat. Az elhívásunkat ugyanis tudjuk. Mindannyiunknak mennyei elhívásunk van. Krisztussal való kapcsolatra, megszentelődésre és szeretetből fakadó szolgálatra hívattunk. Mert nem tisztátalanságra hívott el minket az Isten, hanem megszentelődésre. (1 Thesszalonika 4,7) Az általános előrébb való és fontosabb a konkrétnál, az általánost pedig mindannyian ismerjük. Jézus azt mondta a szolgálatból visszatérő tanítványoknak, hogy ne annak örüljenek, hogy a démonok is engedelmeskednek nekik, hanem annak, hogy fel van írva a nevük a mennyben. Nem kell ismernünk egy konkrétabb elhívást ahhoz, hogy szolgáljunk. Az általános elhívás elég indok ahhoz, hogy konkrétabb küldetéstudat nélkül is szeretetből és az ajándékaink szerint szolgáljunk. Isten elénk fogja hozni a szolgálati lehetőségeket, ha van szemünk, meg fogjuk látni azokat. Elhívásunk az, hogy Jézus Krisztust szolgáljuk, és legyünk ebben hűségesek, végezzük ezt szeretetből. Sokféle 8

9 szándék van az ember szívében, de csak az ÚR tanácsa valósul meg. Amit az embertől megkívánnak, az a hűség [hűséges szeretet] (Példabeszédek 19,21-22) A sokféle szándék, ami az ember szívében van, néha nagyon erős, gyakran változik, és még gyakrabban ellentmond egyik a másiknak, de csak az Úr tanácsa valósul meg. Sokkal fontosabb, amit az Úr tervezett el rólunk, mint az, amit mi terveztünk el önmagunkról. Mit várnak tőlünk? Hűséges szeretetet. És a hűséges szeretet az, ami kibontja Isten tervét. A hűséges szeretetből fakadó szolgálatból fejlődhet ki egy határozottabb irány. Isten rendszerint menet közben bontakoztatja ki akaratát. Nem mond el előre mindent, azt akarja, hogy abban legyünk hűségesek, amit ránk bízott. Ha hűségesek vagyunk ahhoz, amit Isten ránk bíz, valószínűleg Isten konkrétabbá teszi elhívásunkhoz köthető feladatunkat is. Lehet ez egy embercsoport: egy népcsoport a világ másik részén (kínaiak, pápuák, nambuk), vagy egy embercsoport saját környezetünkben (pl. a fiatalok, cigányok, hajléktalanok, diákok). Lehet ez egy feladattípus is: irgalom-szolgálat, segítés, tanítás, lelkigondozás, bátorítás. Akármi is ez, a hűséges szeretetszolgálatból fejlődhet ki. A konkrétabb elhívással kapcsolatban egy nagyon fontos dologra ki kell térni, ez pedig a prófécia kérdése. Isten adhat próféciákat, melyek segítségével vezethet bennünket. Hiszem, hogy hallhatjuk Isten hangját. Ebben egyetértek a pietistákkal. A próféciákat azonban önmagukban soha ne vegyük elhívásnak! A próféciáknak ebben a kontextusban két szerepük lehet: vagy felhívják valamire a figyelmünket, vagy megerősítenek valamit. A próféciák felhívhatják a figyelmünket olyan dolgokra, melyekre nélkülük nem is gondoltunk volna. Ezeket elraktározhatjuk a szívünkben, és érlelhetjük. Az is lehet, hogy megszülettek már bennünk gondolatok, szándékok, szolgálatok, és Isten ezek megerősítésére ad valamilyen próféciát. De radikális irányváltáshoz többre van szükség egy (vagy több) próféciánál! Három fontos előfeltétel megléte szükséges ahhoz, hogy egy prófécia alapján radikális irányváltást hajtsunk végre. Az első feltétel egy megérlelődött és kipróbált belső szenvedély. Mielőtt elmegy valaki Burmába misszionáriusnak, legyen a szívében olthatatlan szenvedély ezzel kapcsolatban. A szenvedély legyen megérlelt. Nem elég, ha elmegy egy konferenciára, ahol hirtelen vágy ébred a szívében, hogy Burmába menjen misszionáriusnak. Meg kell érlelődnie ennek, ehhez pedig idő kell. Az idő-tényezőt nem lehet kihagyni. Másrészt a szenvedély legyen kipróbált, ami azt jelenti, hogy szükség van akadályokra, melyeken az illető átmegy. Ha a szenvedély túlélte az akadályt, valószínűleg szükség van még egy akadályra. Ha azt is túlélte, valószínűleg szükség van még egy akadályra. És ha azt is túlélte, akkor elképzelhető, hogy az Úr tényleg radikális irányváltást vár. A másik feltétel a testvérek és vezetők megerősítése. Amikor radikális irányváltást akarunk végrehajtani, beszélnünk kell nálunk érettebb testvérekkel, hogy kikérjük a tanácsukat. Nem látunk minden szempontot, ezért mindannyiunknak szükségünk van tanácsokra. Bölcsek vagyunk, ha erre figyelünk. Az itt felmerülő gyakorlati probléma az, hogy amikor olyan emberekről szóló könyveket olvasunk, akik valamilyen nagy dolgot tettek az Úrért, szinte mindig azzal a sémával találkozunk, hogy a vezetők és barátok megpróbálták lebeszélni őket a radikális lépésről, ők mégis megtették, amire Isten hívta őket, és ebből nagy áldás lett. Saját tapasztalatomból ismerem ezt a problémát. Nagy kísértést jelentenek ezek a könyvek azok számára, 9

10 akik radikális keresztény életet szeretnének élni. Akiben szikrányi van a bennem levő tűzből, az tudja, miről beszélek. Igen, van olyan, amikor a tanács ellen kell tenni, de ez a kivétel! Még Pál is tanácskozott az apostolokkal, és kezet nyújtottak egymásnak. És amikor Jakab és Kéfás meg János, akiket oszlopoknak tekintenek, felismerték a nekem adott kegyelmet, megállapodásul kezet adtak nekem és Barnabásnak, hogy mi a pogányokhoz menjünk, ők pedig a körülmetéltekhez. Csak azt kérték, hogy emlékezzünk meg a szegényekről: ez az, amit én igyekeztem is megtenni. (Galata 2,9-10) Ezt megelőzően az antiókhiai gyülekezet vezetői pedig csak böjtölés, imádkozás és közös meggyőződés után küldték ki Pált és Barnabást. A harmadik előfeltétele annak, hogy Isten konkrét kinyilatkoztatása (prófécia) alapján radikális irányváltást hajtsunk végre az életünkben a szolgálatban való részvétel. Ne akarjon máshol nagy szolgálatot az, aki a saját gyülekezetében nem szolgál. Ez egy nagyon fontos teszt. Ha valaki azt gondolja, hogy Isten nagy dolgokban fogja használni máshol, de a saját gyülekezetében nem szánja magát oda a szolgálatra, az felfuvalkodott, és félreérti az Úr akaratát. Az Úr szolgálatban hív el, menet közben mutatja meg az akaratát. Pál és Barnabás szolgáltak az Úrnak, amikor az Úr szólt hozzájuk, és a gyülekezet kiküldte őket. A szolgálatban való kipróbáltság nyit nekünk útat arra, hogy Isten máshova vezessen. Ahogy korábban is említettem: Isten úgy mutatja meg nekünk feladatunkat, hogy szeretetből és az ajándékainkkal ott szolgálunk, ahol vagyunk. Jól illusztrálja ezeket az elveket az a levél, amit a brit evangéliumi vezető, Martyn Lloyd-Jones írt lányának, Elisabeth-nek. Elisabeth korábban szülei tanácsát kérte külmissziós elképzeléseivel kapcsolatban. Megírta, hogy kész misszióba menni, és azt kérdezte szüleitől, hogy hogy lehet biztos Isten akaratát illetően. Martyn Lloyd-Jones éppen egy Kína-Belföldi Misszió által rendezett konferenciára ment előadóként, mikor kézhez kapta lánya levelét. Olyan emberről van tehát szó, aki fontosnak tartotta a külmissziót. Bár nagy tisztelője és népszerűsítője volt a reformátori és puritán hagyományoknak (beleértve az evilági elhívás hangsúlyát is), hitt a különleges elhívás lehetőségében, és abban, hogy hallhatjuk Isten hangját. Lloyd- Jones maga is ígéretes orvosi pályáját hagyta hátra (a királyi család orvosának, Lord Hordernek az asszisztense és lehetséges utóda volt), mert úgy érezte, Isten a lelkipásztori szolgálatra hívta el. Válaszlevelét tehát ebben a fényben olvassuk. A következőket válaszolta Elisabeth-nek: Szükségtelen mondanom, hogy Mamát is és engem is mennyire megindította múlt heti leveled, és amit a külmisszióval kapcsolatos gondolataidról és érzéseidről írtál. Ami bennünket illet, örömmel elfogadjuk Isten akaratát az életedben, bármi is legyen az. Ez persze nem könnyű, de hálás vagyok Istennek, hogy ad elég kegyelmet nekünk ahhoz, hogy az ő akaratára tudjunk bízni téged. Mindig magamnak is prédikáltam azt, amit sokszor mondtam már másoknak, hogy csak zarándokok és jövevények vagyunk ebben a világban. Amink van, azt mind sáfárokként kaptuk megőrzésre, nem azért, hogy megtartsuk, hanem hogy Őbenne élvezzük. Ez a gyermekeinkre is igaz, és a szülői feladatunk az, hogy felkészítsük őket az életre, és arra, ami számukra Isten akarata az életben. Ez a legnagyobb és legnagyszerűbb kiváltság, amit kaptunk Ezeket azért írtam le, hogy lásd, amit most fogok mondani, azt nem érzelmi okokból mondom, hanem egyezik azzal, amit mindenkinek mondok, aki a te kérdéseddel jön hozzám. Az egy életbevágóan szükséges dolog az, hogy ismerjük Isten akaratát. Ez nem mindig olyan könnyű, ahogy sokszor gondoljuk. Én majdnem két évig bizonytalanságban és határozatlanságban voltam, mielőtt az orvosi pályát hátrahagyva igehirdető lettem. De a 10

11 végén teljes mértékben és tökéletesen bizonyos voltam ebben, és leginkább azáltal, amit Isten tett. A következő szabályok megtartását tanácsolom neked: 1. Soha senkinek ne beszélj róla. Ne beszélj az embereknek arról, amit érzel, de vitasd meg és ne tanácskozz erről. Ez csak egyre nagyobb bizonytalansághoz és zavarhoz vezet. Ez legyen biztos szabály, amit soha nem térsz el. Ne mondj semmit, amíg tökéletesen biztossá nem válsz. Erre azért van szükség, mert mindannyian ki vagyunk téve az önsugalmazás veszélyének. 2. Még csak ne is gondolkodj róla, vagy vitasd magadban a mellette és ellene szóló érveket. Még egyszer: ez önsugallmazáshoz és zavarhoz vezet. 3. Különböző rendezvényeken ne kezdj el azon gondolkodni: Vajon ez megvilágítja-e jobban a kérdésemet és ad-e bármi segítséget? 4. Másszóval, ne próbáld megelőlegezni Isten vezetését. Mivel hiszek abban, hogy Isten nagyon határozottan hív el, és hiszek a konkrét elhívás tanában, és abban, hogy ez más, mint a szükség az elhívás elmélete, hiszem, hogy Isten mindig egyértelműen és világosan meg fogja mutatni akaratát. Tiszteletteljesen kérem tehát, hagyd teljesen Istenre ennek a célját, idejét és minden egyebet. Neked mindössze annyit kell tenned, hogy elmondod Istennek, kész vagy tenni az akaratát, akármi is legyen az, sőt, hogy örömmel fogod tenni. Add magad át neki teljesen, az életedet, a jövődet, és nyugodj meg ebben Ne kérleld Istent, hogy mutassa meg az útját. Hagyd ezt Istenre, és ne gondolkodj erről addig, amíg ő maga teszi lehetetlenné a számodra, hogy ne tegyed. Abban a légkörben, amilyen az OICCU és az IVF, ahol nagy hangsúlyt fektetnek a tevékenységre és a cselekedetekre, különösen emlékezz arra, hogy lenni előrébb való, mint tenni. Ez az, ahol mindannyian elbukunk. A mi feladatunk, hogy olyan eszközök legyünk, akik készen állnak arra, hogy az Úr használjon. Ő mindig megmondja az ilyen embereknek, hogyan, hol és mikor akarja használni őket. Te magadat készítsd fel, ő pedig meg fogja mutatni neked, hogy mit akar hogy csinálj. Nem csak a magad, de a szolgálat érdekében is kérlek, hogy tartsd meg ezeket az alapelveket. Lloyd-Jones tanácsa nem szentírás, de bölcsnek tartom. Amikor azt ajánlja Elisabeth-nek, hogy ne beszéljen érzéseiről, természetesen nem arra gondolt, hogy nem helyes, ha nála érettebb testvérek tanácsát kikéri, hiszen levele is éppen egy ilyen apai tanács volt lánya (nagyon is bölcsen!) feltett kérdéseire. A konkrét elhívás kérdése azonban óvatos döntéseket igényel, amihez a higgadtság és a csendes érlelés hozzátartozik. Melyik a fontosabb: az evilági vagy a különleges elhívás? Bár megtérésem után ezt nem így gondoltam, ma már meggyőződésem, hogy lehet ugyanolyan radikális egy evilági elhívás, mint egy különleges elhívás. Radikális keresztény lehet egy tanár, egy könyvelő, egy menedzser, egy adminisztrátor, egy földműves, egy gyári munkás. Sőt, bármelyikük sokkal radikálisabb keresztény is lehet, mint egy teljes időben keresztény szolgálatot végző hívő. Istent jobban érdekli az etika, mint a földrajz. Jobban érdekli, hogy milyen szívvel csináljuk, amit csinálunk, mint az, hogy pontosan mit is csinálunk. Szükség van evilági keresztényekre, mert sónak és világosságnak kell lennünk a világban. Ha (missziós célból) kivonulunk a világból, végül a missziónk lesz kevésbé hatékony. Ha kevés az evilági keresztény, megszűnnek a természetes kapcsolatok a világgal. Ha otthagyjuk a világi munkahelyeket, hogy keresztény szolgálatokba tömörüljünk, egy idő után saját missziós szervezetünk fog előállni azzal a meglepő, új felfedezéssel, hogy a leghatékonyabb missziós stratégia a természetes kapcsolatok, barátságok kiépítése. És ekkor szervezeti szinten fogunk 11

12 arra törekedni, hogy a magunk mögött felégetett hidakat természetes emberi kapcsolatainkat újraépítsük, de ez így már természetellenesnek és hiteltelennek fog hatni. Hiszem, hogy Isten hív embereket arra, hogy teljes időben valamilyen keresztény szervezetnél, gyülekezetnél, missziós társaságnál dolgozzanak. De meggyőződésem, hogy a keresztények többségének evilági elhívása van. És ez nem rossz! Jézus ebbe a világba jött, erről szólt megtestesülése. Élete kilenctizedét nem teljes idejű keresztény szolgálatban töltötte, hanem ácsként egy Názáret nevű galileai faluban. Persze, mondhatjuk, hogy ez csak küldetése előkészítése volt, és ez valóban így van sok kereszténnyel is. De Pál arra hívja fel a figyelmünket, hogy a többséggel nem így lesz. A hívők többsége abban a környezetben fogja leélni életét, ahol mennyei elhívását megkapta, és abban a környezetben fog láthatóvá válni végtelen különbözősége is. A lényeg az, hogy ahol vagyunk, ott Krisztust képviseljük. Akkor leszünk radikális keresztények, ha Krisztus jó illatát terjesztjük, bárhol is vagyunk. Összefoglalva: az elhívás nem egyszerű kérdés, de vannak biztos kapaszkodóink. Az egyik ilyen kapaszkodó az, hogy mindannyiunknak mennyei elhívásunk van. Ha ennél többet nem tudunk meg keresztény életünk során, a lényeget akkor sem veszítettük el. De azt is tudhatjuk, hogy mindannyiunknak vannak feladataink, sőt, Isten előre elkészítette ezeket a feladatokat. Bizonyos értelemben mindannyiunkat különleges módon használ, mert megszentelt edényei vagyunk, különválasztva a közönséges edényektől. Azt is tudhatjuk, hogy egyaránt lehetséges az, hogy Isten kihív bennünket természetes közegünkből, és az is, hogy benntart bennünket abban a közegben, melyben elhívattunk. Az a valószínűbb, hogy benntart, de nyitva kell hagynunk a lehetőséget az ellenkezőjére is, és készeknek kell lennünk arra, hogy mindig engedelmeskedjünk az Úr hívásának. Végül: a konkrét feladataink, elhívásunk megismerésének legbiztosabb módja az, ha az ajándékaink szerint, szeretetből szolgáljuk azokat, akik körülöttünk vannak. 12

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson A vezetőfejlesztés jézusi módszere 2 Timóteus 2:2 1) Válassz jól Lukács 6:12-16 1 Timóteus 5:22 Elhívás Jellem Képességek 2) Fektess be időt 12 Egy A három Egy

Részletesebben

A kijelentési ajándékok. Ahogy Isten velünk, emberekkel kommunikál

A kijelentési ajándékok. Ahogy Isten velünk, emberekkel kommunikál A kijelentési ajándékok Ahogy Isten velünk, emberekkel kommunikál 0. Áttekintés Bölcsesség beszéde Ismeret kijelentése Figyelmeztetés Isteni kijelentések 1.1. Mit mond az Írás? Igehelyek: 1 Kor. 12,8:

Részletesebben

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9.

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. 2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. Kedves Olvasó! Sok szeretettel adjuk közre a 2015. évi bibliaolvasó útmutatót. A közösen

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27.

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27. 4. tanulmány Boldog és hálás július 21 27. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 12:2; 1Korinthus 13; Galata 5:19-23; 1Thesszalonika 1:1-10; 1Timóteus 1:15 Hálát adunk az Istennek mindenkor mindnyájatokért,

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze A vezetés ajándékai Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze 4. Szolgálati felmérés Van elhívatásom? Van lelki ajándékom? Fel vagyok készítve? Vannak gyümölcseim? 6. A növekedés útja Róma 12,1-2 A

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

Pál származása és elhívása

Pál származása és elhívása 11. tanulmány Szeptember 5 11. Pál származása és elhívása SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Apostolok cselekedetei 9:1-22; 26:18; 1Korinthus 15:10; Galata 2:1-17; Filippi 3:6 De az Úr azt mondta neki:

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

formát vett fel, megalázta magát és engedelmes volt a kereszthalálig. De mi a mi szegénységünk? Minden bizonnyal az, hogy kiszakadtunk az Istennel

formát vett fel, megalázta magát és engedelmes volt a kereszthalálig. De mi a mi szegénységünk? Minden bizonnyal az, hogy kiszakadtunk az Istennel Ami mindent felülír Ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét; hogy gazdag létére szegénnyé lett értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. 2Kor 8,9 Igehirdetés a zsinati választások

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is.

A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is. A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is. E nap idén április 13-ára esik. Ekkor a szentmiséken világszerte

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15.

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15. 3. tanulmány A Hegyi Beszéd április 9-15. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 15:6; Mikeás 6:6-8; Máté 5 7; 13:44-52; Lukács 6:36; Róma 7:7; 8:5-10 Amikor befejezte Jézus ezeket a beszédeket, a

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Pasarét, 2011. szeptember 4. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Alapige: 1Sámuel 26,23-25 Az Úr mindenkinek megfizet a maga igazsága és hűsége szerint, mert

Részletesebben

yymár meglévő csoport számára:

yymár meglévő csoport számára: 1. HÉT: FILIPPI 1,1 11 Tényleg Krisztushoz tartozom? Kezdjük a beszélgetést azzal, hogy feltesszük valamelyiket a következő kérdések közül a csoportnak: yykezdő csoport számára: Mi indított arra, hogy

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

A gyülekezet eklézsia a kihívottak közössége

A gyülekezet eklézsia a kihívottak közössége Ap.csel. 6.1-7. Azokban a napokban pedig, mivel nőtt a tanítványok száma, zúgolódás támadt a görögül beszélő zsidók között a héberek ellen, hogy mellőzik a közülük való özvegyasszonyokat a mindennapi szolgálatban.)

Részletesebben

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13.

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13. 11. tanulmány Hittel élni március 7 13. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Példabeszédek 28:4-5, 7, 9; 29:13; Róma 1:16-17; Galata 3:24; 1János 2:15-17 Az emberektől való félelem csapdába ejt, de aki

Részletesebben

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből.

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből. Pasarét, 2013. november 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza AZ ÚR SZABADÍTÁSA Lekció: Zsoltár 107,1-16 Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította

Részletesebben

Az egyedülállóság, a párválasztás és a házasság misztériuma

Az egyedülállóság, a párválasztás és a házasság misztériuma Tóth-Simon Károly Az egyedülállóság, a párválasztás és a házasság misztériuma Bevezetés Különböző hivatalos nyomtatványokon rendszeresen rákérdeznek a családi állapotunkra. Az önéletrajzunkban is hivatkozunk

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: A bibliai nyelve három féle látásról beszél

Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: A bibliai nyelve három féle látásról beszél Textus: Mk. 8, 11-26. 1 Bevezetés Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: - farizeusok viselkedése - jel - a négyezrek megvendégelésének a története hogyan talált visszhangra - HELYES

Részletesebben

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21 Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza IZSÁK FELESÉGET KAP Lekció: 1Mózes 24,1-21 Alapige: 1Mózes 24,7 Az Úr, az ég Istene, aki kihozott engem atyám házából és rokonságom

Részletesebben

Hit és cselekedetek. Törvénykezés vagy engedelmesség? Üdvösség érdemek alapján vagy kegyelemből?

Hit és cselekedetek. Törvénykezés vagy engedelmesség? Üdvösség érdemek alapján vagy kegyelemből? Hit és cselekedetek Törvénykezés vagy engedelmesség? Üdvösség érdemek alapján vagy kegyelemből? A következő írásunkból kiderül, miért hisszük és hogyan értjük, hogy kizárólag kegyelemből van üdvösségünk

Részletesebben

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM!

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Dr. Egresits Ferenc ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Kérdések és megfontolások Jézus passiója kapcsán az irgalmasság évében. - Az esetleges párhuzamok és áthallások nem a véletlen művei! -

Részletesebben

A szolgálat lelki ajándékai

A szolgálat lelki ajándékai A szolgálat lelki ajándékai 0. Áttekintés Szolgálat Segítés Adakozás Könyörületesség Zene Vendégszeretet 1.1 Mit mond az Írás? Igehely: Róma 12,7; 1 Péter 4,11. Szolgálat = diakonia az Újszövetségben a

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap Írd ide az adataidat! neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Olvasd el:

Részletesebben

NYILVÁNVALÓ SZERETET

NYILVÁNVALÓ SZERETET Pasarét, 2015. december 25. (péntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza NYILVÁNVALÓ SZERETET Énekek: 182; 321,1-3. 4. 6-7; 447 Lekció: Lukács 2,1-14 Alapige: 1János 4,9-10 Azáltal lett nyilvánvalóvá

Részletesebben

De egyet teszek. A gyülekezeti szolgálattevők lelki és értelmi felkészülése

De egyet teszek. A gyülekezeti szolgálattevők lelki és értelmi felkészülése De egyet teszek A gyülekezeti szolgálattevők lelki és értelmi felkészülése Az egész hívő élet szolgálattevői élet A. A szolgálattevők lelkisége Lelki cél érdekében a szolgálattevőnek lelki embernek kell

Részletesebben

NINCS MÁS FUNDAMENTUM

NINCS MÁS FUNDAMENTUM Pasarét, 2014. január 19. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza NINCS MÁS FUNDAMENTUM Lekció: Máté 7,24-29 Alapige: 1Korinthus 3,11-15 Mert más alapot senki sem vethet a meglevőn kívül,

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Pál, a pogányok apostola

Pál, a pogányok apostola 1. tanulmány szeptember 24 30. Pál, a pogányok apostola SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Sámuel 16:7; Máté 7:1; Apostolok cselekedetei 6:9-15; 9:1-9; 11:19-21; 15:1-5 Ezeknek hallatára aztán megnyugovának,

Részletesebben

Jézus, a misszió Mestere

Jézus, a misszió Mestere 7. tanulmány Augusztus 8 14. Jézus, a misszió Mestere SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Ézsaiás 42:1-9; Dániel 9:24-27; Máté 10:5-6; Lukács 2:8-14; Apostolok cselekedetei 1:1-14; 2Timóteus 1:8-9 Majd

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK Casa Balthasar, Róma, 2000-2002 Licencia dolgozat, Torontó, 2005-2007 Hivatásgondozási munka, 2007- KÉRDÉSFELTEVÉS

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org 2012

Részletesebben

ISTEN IGAZI CSODÁJA. Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 2Királyok 4,1-7

ISTEN IGAZI CSODÁJA. Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 2Királyok 4,1-7 Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTEN IGAZI CSODÁJA Lekció: 2Királyok 4,1-7 Alapige: 2Királyok 4,1-2 Egyszer egy prófétatanítvány felesége így kiáltott

Részletesebben

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése DEREK PRINCE Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése Bevezető - A Derek Prince Ministries ismertetője Az 1930-as években, a történet szerint, megcsörrent a telefon az igazgatói irodában, abban a washingtoni

Részletesebben

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI avagy A KERESZTÉNY VALLÁS GYÖKEREI

AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI avagy A KERESZTÉNY VALLÁS GYÖKEREI AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI avagy A KERESZTÉNY VALLÁS GYÖKEREI Egészen bizonyos, hogy azok az apostolok, akik korábban Jézus közvetlen tanítványai voltak (tehát a 12-höz tartoztak), tanításaik alkalmával

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15.

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15. Kedves Testvérek! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15. Csütörtök óta, amikoris az Agora című filmet megtekintettem a moziban, le nem lohadó nyugtalanság

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM 2. www.ujteremtes.hu Bábel és Ábrahám története Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. 1Móz. 11:1 El tudod-e képzelni milyen lenne az, ha mindenki

Részletesebben

A tanítványság és az ima

A tanítványság és az ima január 11 17. A tanítványság és az ima SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 9:2-19; Máté 14:22-23; 26:36; János 17:6-26; Zsidók 2:17; 1Péter 4:7 De nemcsak őérettök könyörgök, hanem azokért is,

Részletesebben

Tanítás a házasságról

Tanítás a házasságról Tanítás a házasságról ADUNARE Tanítás a házasságról A házasságról való tanítás nagyon fontos mivel kihatással van minden ember életére. A házasság jó dolog. A házasság Istentől való dolog. Amikor összeházasodunk

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTéNET: Az imádság Mi az imádság? Bibliatanulmányozó Feladatlap 1. 2.

bibliai felfedező 1. TörTéNET: Az imádság Mi az imádság? Bibliatanulmányozó Feladatlap 1. 2. Írd ide az adataidat! Neved: Korod: születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTéNET: Az imádság Mi az imádság? Találkoztál

Részletesebben

A SZOLGÁLAT BETÖLTÉSE

A SZOLGÁLAT BETÖLTÉSE A SZOLGÁLAT BETÖLTÉSE Jegyzet Jim Sanders tanításából 2009. július 19. Köszönjük Úr Jézus az áldásokat, amivel megáldottál minket, a gyógyulásokat, amit adtál nekünk, valamint az üdvösséget. Köszönjük

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

A gyarapodás üzenete 3. rész

A gyarapodás üzenete 3. rész Beszéltünk Istennek a megalapozott rendjéről, Isten feddéséről, ami lerontja a hamis tanításokat. Isten Igéje mindig a javadra van. Meg kell formálni az anyagi életünket Isten Igéjével. Krisztus Testének

Részletesebben

Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14.

Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14. Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14. Most akkor a korinthusiak úrvacsoráznak, vagy nem úrvacsoráznak? Összegyűlnek, az Úr vacsorájára, de Pál mégis azt mondja:

Részletesebben

Vérfolyásos hívő gondolkozás (mód)otok megújulásával alakuljatok át harc az elménkben dől el

Vérfolyásos hívő gondolkozás (mód)otok megújulásával alakuljatok át harc az elménkben dől el Vérfolyásos hívő Róm 12:1 Kérlek titeket testvérek, Isten irgalmára, adjátok oda a testeteket Isten számára élő, szent, és neki tetsző áldozatul, ez legyen a ti ésszerű, igeszerű istentiszteletetek, 12:2

Részletesebben

A gyógyíthatatlan gyógyulása

A gyógyíthatatlan gyógyulása Jeremiás és az Ige Lekció: Róm. 4.13-25 2008. nov. 23. Textus: Jer. 30.12-24 Gazdagrét A gyógyíthatatlan gyógyulása Jeremiásnak kezdettől fogva halált, pusztulást, összeomlást kellett hirdetnie Júdának.

Részletesebben

Az apostolok példája. 5. tanulmány. július 28 augusztus 3.

Az apostolok példája. 5. tanulmány. július 28 augusztus 3. 5. tanulmány július 28 augusztus 3. Az apostolok példája SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 10:16; Zsoltár 51:1-12; Lukács 11:11-13; Apostolok cselekedetei 16; 2Korinthus 8:1-5; 1Thesszalonika

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG Szentírás Szövetség A mû eredeti címe: Following Jesus Pathway Bible Guides: Luke 9 12 Szerzô: Gordon Cheng Originally published by Matthias

Részletesebben

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr...

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... Pasarét, 2014. március 23. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László Lekció: Malakiás 3,1-6 Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... ELJÖN AZ ÚR Imádkozzunk! Dicsőítünk

Részletesebben

HETÉNYEGYHÁZI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET STRATÉGIÁJA

HETÉNYEGYHÁZI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET STRATÉGIÁJA HETÉNYEGYHÁZI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET STRATÉGIÁJA KÉSZÜLT 2014 NYARÁN JÖVŐKÉP: Azt ismertük fel, hogy Isten olyan krisztusközpontú gyülekezetet akar látni Hetényegyházán, amely felismeri és cselekszi az

Részletesebben

éjszakán szólította magához a mi kegyelmes mennyei édes Atyánk így: Jövel, hozzám, édes Gyermekem! Amikor vasárnap szokás szerint szeretettel

éjszakán szólította magához a mi kegyelmes mennyei édes Atyánk így: Jövel, hozzám, édes Gyermekem! Amikor vasárnap szokás szerint szeretettel A te bizonyságaid én gyönyörűségem, és én tanácsadóim. Lelkem a porhoz tapad; eleveníts meg engem a te ígéreted szerint. Útaimat elbeszéltem előtted és te meghallgattál engem; taníts meg a te rendeléseidre!

Részletesebben

KAPCSOLATAINK. Istennel és a házastársunkkal. Mózes Áron és Zsuzsi,

KAPCSOLATAINK. Istennel és a házastársunkkal. Mózes Áron és Zsuzsi, KAPCSOLATAINK Istennel és a házastársunkkal 1 Kapcsolat Az életünk megosztása egymással Kölcsönösség Megosztás A kapcsolat 2 A Biblia központi kérdése: Isten és ember kapcsolatai 1Mózes 2,15-17 1Mózes

Részletesebben

2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni!

2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni! 2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni! Annak ellenére, hogy bár Jézus tanítását törekszünk megérteni, befogadni, mégis azt éljük meg, hogy bizonyos esetekben nem tudtunk, vagy nem tudunk jól dönteni.

Részletesebben

KERESZTREFESZÍTÉS. Újpest-Belsőváros. 2008. 03. 21. Nagypéntek. Loránt Gábor. Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56

KERESZTREFESZÍTÉS. Újpest-Belsőváros. 2008. 03. 21. Nagypéntek. Loránt Gábor. Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 21. Nagypéntek Loránt Gábor KERESZTREFESZÍTÉS Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56 Miután kigúnyolták mármint Jézust levették róla a köpenyt, felöltöztették a saját ruhájába, és

Részletesebben

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43)

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Húsvétvasárnap 2016.03.27. Krisztus Feltámadt! OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: Ti tudjátok, hogy mi minden

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

Hitünk tökéletesítése

Hitünk tökéletesítése 2. tanulmány Hitünk tökéletesítése október 4 10. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Lukács 12:16-21; 17:5-6; Filippi 3:12-15; Jakab 1:2-3, 19-21; 1Péter 1:6-7 Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégzőjére

Részletesebben

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy megértesse

Részletesebben

Vezetés, jellem, hatalom

Vezetés, jellem, hatalom CENTRÁL KÁVÉZÓ - Imareggeli, 2014.07.05. Vezetés, jellem, hatalom Heizer Tamás ht.bcsop@gmail.com www.barnabascsoport.hu Kérdések Releváns-e nem egyházi kontextusban, amit a Biblia tanít a vezetésről?

Részletesebben

Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei

Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei 6. tanulmány Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei augusztus 3 9. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 3Mózes 5:5; Zsoltár 32:1-8; Apostolok cselekedetei 5:30-32; 2Korinthus 7:9-11; Zsidók 12:17;

Részletesebben

A célom az volt, hogy megszólítsam az egész politikai elitet

A célom az volt, hogy megszólítsam az egész politikai elitet A célom az volt, hogy megszólítsam az egész politikai elitet (Népszava 2009. február 27.) Dobjuk félre a meglévő fogalmakat és határokat, mert nem működnek - mondja Kállai Ernő. A nemzeti és etnikai kisebbségi

Részletesebben

Tanítás a gyülekezetről

Tanítás a gyülekezetről Tanítás a gyülekezetről ADUNARE Tanítás a gyülekezetről. A keresztény élet egyik legfontosabb leckéje a gyülekezetről való tanulás. Isten mindíg az Ő gyülekezetét használja arra hogy a földön véghezvigye

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1.

6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. 6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: I. A Heidelbergi Káté II. Második Helvét Hitvallás. Kálvin Kiadó, Budapest. 2004;

Részletesebben

Isten halott? SZEVERÉNYI JÁNOS

Isten halott? SZEVERÉNYI JÁNOS SZEVERÉNYI JÁNOS Isten halott? Azokra való tekintettel adtam előadásomnak ezt a címet, akik mernek kérdezni, akik fenntartják maguk és embertársaik számára a kételkedés jogát, kockázatát, gyötrelmét és

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

Engedelmeskedjetek egymásnak

Engedelmeskedjetek egymásnak Erdélyi Gyülekezet Zalatnay István Reménység Szigete 2010. augusztus 22. Lekció: 4Móz 9,15-23 Textus: Ef 5,21-6,9 Engedelmeskedjetek egymásnak Engedelmeskedjetek egymásnak, Krisztus félelmében. Az asszonyok

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

bibliai felfedező Dorkász szerette az Úr Jézust, és ezért mindent megtett, amit csak tudott, hogy másokon segít sen.

bibliai felfedező Dorkász szerette az Úr Jézust, és ezért mindent megtett, amit csak tudott, hogy másokon segít sen. Írd ide az adataidat! neved: Korod: Születésnapod: Címed: telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliaismereti Feladatlap bibliai felfedező 1. történet: Péter meggyógyítja Dorkászt Péter sok

Részletesebben

TORNYOSPÁLCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÁLDÁS REFORMÁTUS DIAKÓNIAI KÖZPONT IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA PROGRAMFÜZET 2015/5. SZÁM

TORNYOSPÁLCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÁLDÁS REFORMÁTUS DIAKÓNIAI KÖZPONT IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA PROGRAMFÜZET 2015/5. SZÁM 19.hét május4-8. Május hónap - tervezett programok Hétfő Anyáknapi köszöntő Mónika,Flórián Kedd Egészségmegőrző nap Györgyi,Gotthárd Szerda Piac Ívett,Frida Csütörtök Kéz és körömápolás Gizella,Bendegúz

Részletesebben

Csak az Isten kegyelme segíthet

Csak az Isten kegyelme segíthet Csak az Isten kegyelme segíthet Lectio: Ef 2,1-13 Textus: Ef 2,4-10 Kedves Testvéreim! Róm 1,18-ban ezt olvassuk: Mert nyilván van az Istennek haragja mennyekből, az embereknek minden hitetlensége és hamissága

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Maradjunk meg a saját erősségünkben!

Maradjunk meg a saját erősségünkben! Maradjunk meg a saját erősségünkben! Pál apostol ezt írja a rómaiaknak: Mert tudjuk, hogy az egész teremtett világ, egyetemben fohászkodik és nyög mind idáig. (Rm. 8, 22) E szavak közel kétezer éve hangoztak

Részletesebben

16. PÁL MISSZIÓI ÚTJAI 1. Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. (Apcsel 14,8-18)

16. PÁL MISSZIÓI ÚTJAI 1. Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. (Apcsel 14,8-18) 16. PÁL MISSZIÓI ÚTJAI 1. Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. (Apcsel 14,8-18) TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: Szabó Andor: Lábam előtt mécses a te igéd, Budapest, 1995; Magyarázatos

Részletesebben