Szabados György: BIBLIAI SZEMLÉLETŰ LEVELEZÔ LELKISEGÉLY SZOLGÁLAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szabados György: BIBLIAI SZEMLÉLETŰ LEVELEZÔ LELKISEGÉLY SZOLGÁLAT"

Átírás

1 Szabados György: BIBLIAI SZEMLÉLETŰ LEVELEZÔ LELKISEGÉLY SZOLGÁLAT Bevezetés (Személyes dolgok, kapcsolatba kerülésünk a levelezô lelkigondozói szolgálattal.) Nagyon hosszú idôre nyúlik vissza az emberek problémái, lelki gondjai iránti érzékenységem. Tizenhét éves koromban történt bemerítkezésemtôl 35 évig voltam tagja egy vallási közösségnek. Ebbôl 25 évig - ugyan más elnevezéssel - lelkészi szolgálatot végeztem. Az igehirdetés, bemerítés, temetés, mennyegzôi szolgálat, az úrvacsora jegyeinek kiszolgáltatása mellett ez természetesen lelkigondozói feladatot is jelentett. Három éve hitelvi okokból megszüntettem tagságomat korábbi felekezetemnél, de a szolgálatot, a lelki segítségnyújtást más közegben folytattam. Az Úr bôséges lehetôséget ad erre, felekezethez nem tartozva is. Egy évig telefonos lelkisegély szolgálatot végeztem. Ezt a "HUMANITÁS Bűnmegelôzést és Társadalmi Beilleszkedést Segítô Társaság Ifjúságvédelmi Csoport" keretén belül. Három éve pedig ugyanebben a keretben levelezô lelkisegély szolgálatot látok el. (A lelkészi feladatokat, a telefonos majd levelezô lelkigondozást is "társadalmi munkában" végeztem, végzem, sôt a boríték, levélpapír, bélyeg költségeit sem téríti meg földi halandó.) Negyedik éve dr.gyökössy Endre professzor pásztorálpszichológiai szemináriumára járok, ez is a bibliai szempontú lelkigondozásban ad továbbképzést, buzdítást. A fentiek alapján úgy gondolom, hogy indokolt volt szakdolgozatom témaválasztása. Tudom, hogy egy szakdolgozatot nem szokás senkinek ajánlani. Így a bevezetôben teszek említést Róla, aki nélkül ez a munka talán el sem készült volna, vagy egyáltalán nem ilyen mélységben. Barátomról, munka- és szövetséges társamról, a csontomból való csontról és testembôl való testrôl van szó, kit az Úr Isten hozzám illô segítôtársként szerzett nekem. Feleségem is annak a vallási közösségnek a tagja volt gyermekségétôl, melyben én is szolgáltam. Nagyon sokat fáradozott, nagyon sok lelki segítséget nyújtott másoknak. A közösségtôl való elszakadás, és a telefonosmajd levelezô lelkigondozás, pásztorálpszichológiai szeminárium, a többekkel folytatott személyes szolgálat mind hasonló és közös az életünkben. A levelezésben ô a lányok, én a fiúk leveleire válaszolok. (Túlnyomó többség tinédzser.) Feleségem munkája - a lányok levelezési szokásából is adódóan - többszöröse az enyémnek. Levelezô partnereinkkel tudatjuk, hogy mi együtt végezzük ezt a szolgálatot, és ha csak nem kérik az ellenkezôjét, mi egymással megbeszéljük a leveleket és a válaszokat is. Így amit a szakdolgozatban leírok, az nagyrészt párom szolgálatából és a közös megbeszéléseinkbôl született - természetesen ehhez adódik az én levelezésem tapasztalata, tanulsága januártól foglalkozunk a levelezô lelkisegély szolgálattal. Dolgozatomban az januártól októberig terjedô idôszakot veszem figyelembe. Bár a továbbiakban a maga helyén erre alaposabban kitérek, már most, elöljáróban szeretném leszögezni, hogy az eredményes, célbavivô lelkigondozás meggyôzôdésem szerint csak Isten Igéjén alapulhat, az Úr Jézus Krisztus életpéldáján épülhet fel. A jó kimenetel záloga, Isten újjáteremtô Szentlelkének emberi elmével felfoghatatlan csodálatos munkálkodása. I.Általános ismertetés a levelezéssel kapcsolatban 1. A levelezô szolgálat elônyei a. Személytelen Sem a gondozottat, sem a gondozót nem feszélyezi a partnerrel való tényleges szembetalálkozás. Egy, az ismeretlenség homályában lévô valakitôl bátran lehet kérdezni, a problémákat egészen nyugodtan meg lehet osztani vele. A gondozó sem esik kísértésbe, hogy "szemeinek látása szerint" vélekedjék, a másik emberrôl nyert impressziók befolyásolják akár a tanácsát, akár a módot, ahogy mondanivalóját tolmácsolja. A külsô megjelenés alapján kialakulható rokon- vagy ellenszenv nem tereli el a figyelmet a problémáról és nem befolyásolja a segítségnyújtást, illetve nem teszi nehézzé annak elfogadását.

2 b. Lehetôség a megfontolásra Mód van a megfelelô tanács alapos megfontolására. A születô választ, annak várható hatását, hasznosságát lehet mérlegelni, és ami ebben a tekintetben a legfontosabb: lehet imában kérni - ismételten kérni - a vezetést, útmutatást a mennyei Atyától. c. Nem idôhöz kötött Sem a levelezô partnert, sem a lelkigondozót nem szorítja az idô. Amennyiben más, sürgôs tennivaló vagy a mindennapi élet dolgai úgy kívánják, egy-két napig el lehet csúsztatni a levélírást. d. Többszöri olvasás lehetôsége Nagy elônyt jelent a válaszadásnál az a lehetôség, hogy a levél többször elôvehetô, újra olvasható. Különösen bonyolult probléma vagy nehézkes fogalmazás esetén komoly segítség ez a szempont, hiszen rosszul értve a kérdést, a problémát, elhibázott válasz születik. e. Válaszkeresés Van lehetôség a különbözô forrásoknak utánanézni, melyek az érintett problémával foglalkoznak, s abban eligazodni segítenek. Az azonosítás lehetôségét kizárva, mód van arra, hogy hiteles személyekkel megbeszéljük a kérdést, szükség esetén ilyen segítséget is igénybevegyünk a tanács, a segítség megfogalmazásában. f. Távolságáthidalás Ez különösen fontos elôny vidéki levelezôk esetében. Az idô és az anyagiak korlátozott volta miatt a személyes beszélgetésre alig-alig volna mód. A levélváltás akár hetente is történhet. g. A kapcsolat rugalmassága Kicsit rokon az elôzô szemponttal. Még az egy településen élôk személyes találkozása is komoly koordinálást, erôfeszítést igényel. Hosszú idô eltelhet, mire a megvalósulás elérkezik. A levelezô kapcsolatnál mindez fel sem merül. Az idôegyeztetés ki van zárva ennél a módszernél. h. Nyomon követhetôség Többszöri levélváltásnál van szerepe, de ott nélkülözhetetlen. A gondozott lefűzött levelei és a gondozó válaszainak csatolt másolatai azonnal felvehetôvé teszik a párbeszéd fonalát. Különösen több személlyel történô levelezésnél nagy segítség az eddigiek átolvasása, felelevenítése, hogy a lelkigondozó újra "képbe kerüljön". Csak így lehet tervet készíteni a folyamatos segítségnyújtásra, azt végrehajtani és menetközben ellenôrízni. Ez ad módot a partner állapotának elôre-, netán visszafelé haladásának megfigyelésére. 2. A levelezô szolgálat hátrányai a. Személytelen Amennyire elôny, bizonyos szempontból ugyanannyira hátrány is a személytelenség. Élôbb, közvetlenebb a szemtôl-szembe találkozás, beszélgetés. Sokat elmondana a segítséget kérôrôl a személye, külseje, stílusa és mindaz, ami csak a vele való találkozáskor derülhet ki. A segítséget nyújtó pedig a közvetlenség élményével valamint személyes megjelenésébôl adódó jó benyomással (feltételezzük, hogy rendelkezik ilyesmivel!) megerôsítheti, hitelesítheti mondanivalóját. b. Azonnali párbeszéd kizárt A levelezés természeténél fogva a postafordulta idejéhez között. Ez a gyakorlatban a legideálisabb esetben is két napot vesz igénybe, az oda-vissza útra, és ehhez adódik a levélírás ideje. Amennyiben a gondozott azonnali tanácsot, választ vár, ezzel a módszerrel ez az igény megvalósíthatatlan. c. Rugalmasság hiánya Úgy értem, hogy az élô beszélgetés esetén gyakori, hirtelen felmerülô kérdés feltevésére a levelezésben nincs mód. Személyes találkozásnál gyakran történik, hogy új, váratlan fordulatot vesz a beszélgetés. Menetközben alakul a szükségnek megfelelôen - gyakran egy elhangzott félmondat hatására is. Ez levelezésben kizárt. d. Képkialakítás A levélváltások során mindkét félben a másikról határozott kép alakul ki. Ez a külsô jegyekre, a fellépésre, stílusra is kiterjed. Mindez a probléma jellegébôl, az arra adott válaszokból, az írás külalakjából, a

3 fogalmazásból, helyesírásból, valamint a partnerek önmagukról közölt adataiból születik. Ez a kép csaknem mindig valótlan, kisebb-nagyobb mértékben. Ez igazi nehézséget az esetleg létrejövô személyes találkozáskor jelent. A valósabb (természetesen az sem igazán valós!) kép nem fedi a csupán levelekbôl kialakítottat. e. Levéltitok Fôleg iskolások esetében okoz gondot. Szüleik és más családtagok felbonthatják leveleiket. Bár a lelkigondozó minden leírt mondatot kell hogy vállaljon Isten és emberek elôtt, de a levelezô titkait csak az ô beleegyezésével lehet másokkal - akár szülôkkel is - megosztani. A probléma kivédhetô pl. más címére küldött válasszal. Ez mégis nehézség, mert nem olyan magától értetôdô a diszkréció, mint a négyszemközti beszélgetésnél. f. Családtagok kezelése Az elôzô ponthoz kapcsolódó nehézség. Gyakran éppen a részeges apa, a gyerekkel nem vagy nem jól törôdô anya a probléma a levelezô számára. A "Tisztelt atyádat és anyádat" parancsolat figyelembevételén túl, nagyon meg kell fontolni minden leírt mondatot, hogy segítséget nyújthasson a tanácsadó, nem szélesítve a generációs szakadékot, hanem betemetni igyekezve azt, ugyanakkor nem figyelmen kívül hagyni, elnyomni a gyermek igazát, jogos panaszát. Mindezt úgy - és éppen ez jelenti a problémát - hogy fennáll az esély, hogy a levelet a szülôk és mások is elolvassák. Úgy szabad és kell fogalmazni, hogy el is olvashassák. g. Elkallódás Számolni kell vele, mert elôfordulhat - következésképpen néha elô is fordul - hogy a postán elvész a levél. Két szempontból is gond ez: Elôször is a késedelem, különösen akkor, ha nem azonnal derül ki, hanem egy ideig elbeszélgetünk, ellevelezünk egymás mellett. Másodsorban a "felesleges" munka az elveszett levél újraírásával. Ha nem ôríz meg másolatot a lelkigondozó, akkor most szinte megoldhatatlan nehézség elôtt áll. h. Szükségletek nehezebb felismerése A személyes beszélgetésnél nagyon sok mindenbôl következtethet a tanácsadó. Kérdésekkel, a beszélgetés célzatos irányításával is viszonylag könnyen fel lehet ismerni a beszélgetô társ igazi gondját, valódi szükségleteit. A levelezés jellege ezt nagyon nehézzé teszi. A sorok között olvasva, ügyesen szerkesztett kérdésekkel a jól megfogalmazott válaszlevélben érhetô el a kívánt cél - természetesen sokkal késôbb. 3. A levelek ideális száma és terjedelme a. Havi darabszám... Ez függ a levelezôk nehézségeinek súlyától, a lelkigondozó képességeitôl és levélírási adottságaitól, problémakezelô készségétôl. Továbbá attól is, milyen gyakorlott a megfelelô tanács, a helyes módszer megtalálásában. Az sem közömbös, hogy milyen a lelki és fizikai teherbíróképessége. Döntô, hogy a tanácsadó mennyire elfoglalt családi, munkahelyi, gyülekezeti és egyéb feladataival. A felsorolt összes tényezônél közepesen nehéz helyzettel számolva - megítélésem szerint - havonta 6-8 levélre lehet maximális lelkiismeretességgel válaszolni. (Természetesen a gyakorlatban mindkét irányban jelentôs eltérések vannak.) b. Terjedelme Gondjaiktól, életkoruktól, személyes kvalitásuktól és beállítottságuktól függôen nagyon különbözô a partnerek levélterjedelme. Féloldalas butácska írások is elôfordulnak, mondvacsinált álproblémákkal, grafomániás (és természetesen egyéb devianciával is terhelt) egyének 30 oldalas "kisregényeivel" is találkozni lehet. Tapasztalatom szerint a legkomolyabb levelezôk 5-6 oldalon igen alaposan közölni tudják mondanivalójukat. Természetesen indokolt kivételek lehetnek és vannak is. A terjedelmet is motiválja, hogy hányadik levélváltás történik ugyanazzal a személlyel. (Talán mondani sem kellene, hogy terjedelemtôl, a mondanivaló súlyától függetlenül, mindenkinek tisztelettel, segítôkészen és komolyan kell válaszolni.) 4. Korosztályok

4 (Amikor a Humanitás Társaság Ifjúságvédelmi csoportjában a levelezô lelkisegély szolgálatot átvettük, akkor már sajnos rossz megfogalmazással megjelent egy hirdetés az Ifjúsági Magazinban. Mivel a kezdeményezôk ezt a korosztályt célozták meg, ez a levelezôk életkorában erôsen megmutatkozik.) Mind a lányok, mind a fiúk, fôleg a tinédzserek közül kerülnek ki. A lányok közül a két szélsô életkor a 13 illetve a 46 év. A levélírók túlnyomó többsége éves. A fiúknál 13 éves volt a legfiatalabb levelezô, 37 a legidôsebb. A jellemzô életkor a év. 5. A korosztályok jellemzô problémái A viszonylag idôsebb korosztály speciális problémája az állása elvesztésébôl, a munkahelye bizonytalanságából adódik. Az egészen fiatalok évesek - ugyanazokkal a nehézségekkel birkóznak, mint a "felsôbb évfolyamok", a 20 év körüliek. Meglátásom szerint a különbség a megélés hôfokában, a kiszolgáltatottságuk mértékében és a koruknak megfelelô testi, lelki sajátosságokban rejlik. Leggyakoribb probléma a szétbomlott vagy bomlófélben lévô család. Szinte sablonnak tekinthetô az alkoholista apa, és a vigasztalást máshol keresô anya. Az "önzetlen lovag" többnyire házas, családos férfi, akinek megjelenése tovább rontja a helyzetet, fôleg az amúgy is sérült gyermekét. (Természetesen alkoholista anyákról és munkába temetkezô, vagy kapcsolatokba menekülô apákról is írnak levelezôink.) Nyilvánvalóan a fenti helyzetet másképpen éli meg egy általános iskolát éppen befejezô kisgyerek, és máshogy az a fiatalember, aki ugyan a szüleivel lakik, de önálló keresettel és életvitellel bír. Példának említem még a párkapcsolatok, a szerelem kérdését. Jelentkezik a téma a legfiatalabbaknál is. De természetesen nem ugyanazt jelenti, ha a gondot az okozza, hogy a titokban csodált osztálytárs a nagyszünetben másnak a copfját húzza meg, mintha a levelezô kétségbeesve találgatja, hogy melyik partnertôl kapott nemibetegséget. Nagyon riasztó, nagyon szomorú, hogy egyre fiatalabbak tekintik természetesnek, hogy szexuális kapcsolatot létesítsenek. Sem lelkileg, sem fizikailag nem készek erre, és ami a döntô: Istennek egyértelmű, mindenki boldogságát szolgáló véleménye van a kérdésrôl. Így a depresszió, öngyilkos gondolatok, fiatalon tönkretett életek egészen természetes aratásai az igazságtalan vetésnek. A többi problémát nem részletezem, de legalább felsorolásszerűen fontos érinteni: Magányosság. Társ, barát hiánya. Beilleszkedési gondok (pl. új iskola), az elfogadás hiánya a többiek részérôl. Kisebbségi érzés: Sokszor, vélt szépséghiba miatt (Kamaszkori testi aránytalanság, súlytöbblet, elálló fül stb.). Gyakran a neveltetésre, korábbi sérelmekre visszavezethetôen. Szülôkkel, nevelôszülôkkel konfliktusok. Ugyanez a tanárokkal, osztálytársakkal. Hozzátartozók, szülôk halála. Egészségügyi problémák (Pl. egy éven belül négy agyi műtét). Kamaszkori személyiségzavarok, ebbôl eredô depresszió, öngyilkossági gondolatok, kísérletek. Volt aki a börtönbôl írt, és volt aki több évi kábítószerezésbôl szabadulva. Egyesek a Humanitás Társaság Ifjúságvédelmi Csoport munkájában kívántak segíteni, egy személy pedig rossz társaságba keveredett barátján. Olyanok is írtak, akik az istenkeresés, a hit, vallás kérdésében nem tudtak eligazodni. Belsô lelki küzdelmet vívtak, melyben sem a szülôi ház, sem az iskola nem tudott segíteni. Valakinek egész életére negatívan hatott, hogy nem tudta feldolgozni származását: törvénytelen kapcsolatból született, apa nélkül nevelkedett Indítékaik a levélírásra A legjellemzôbbel kezdem. Sokuknak nincs lehetôségük sehol, senkinek elmondani gondjaikat, gondolataikat, kételyeiket és kérdéseiket. A család sok helyen csupán szállást biztosító étkeztetô szolgáltató állomássá vált. A fáradt, önzô és gyermeknevelésre teljesen alkalmatlan szülôk még pénzt is szívesebben adnak gyermeküknek, csak önmagukat nem. Idejüket, figyelmüket nem! Az iskolákban többnyire ismeretközlés történik (jó esetben!), de nevelés nem. Tanerôk vannak, pedagógusok hiányoznak. A gyülekezeti élet - ha egyáltalán van a fiataloknak egyházi kapcsolata - általában langyos, élettelen, személytelen. A legtöbben abban a reményben írnak, hogy valakinek ôk is fontosak, és a mondanivalójuk is. Hogy valahol nem szakítják félbe ôket, nem kicsinylik le gondjaikat, hanem érdeklôdést tanúsító választ kapnak. Vannak, akik csupán unaloműzésbôl vagy az érdekesség kedvéért kezdenek levelezni. Van, akinek égetôen szüksége van tanácsra, segítségre. Esetleg azonnal lépnie kell egy nehéz helyzetben, és úgy véli, hogy ebben kap segítséget.

5 II.A lelkigondozó személyérôl, tevékenységérôl 1. Követelmények a lelkigondozóval szemben a. Fizikai tekintetben... Ennél a pontnál említem meg a rajta kívül álló, de ôt érintô, befolyásoló körülményeket. Családi háttere feltétlen olyan legyen, hogy sem a lelkigondozás ne szenvedjen hátrányt a családi - pl. gyermeknevelési - kötelezettségei miatt, se fordítva. Legyen elég szabadideje a munka, a társadalmi és gyülekezeti elfoglaltság mellett, hogy a levelezô segítségnyújtást teljes szívvel, a tôle telhetô legjobban végezze. Egészségi állapota kitartása tegye lehetôvé, hogy azt a fizikai terhet vállalni tudja, melyet esetenként havi tíznél is több levélváltás jelent. Ide kívánkozik az a szempont, hogy a teljes levelezés mások elôl - a legközvetlenebb családtagok elôl is - biztonságban legyen. b. Lelki, erkölcsi tekintetben... Ha egyetlen mondattal kellene meghatározni, azt mondanám, hogy a lelkigondozó Szentlélektôl újjászületett keresztény legyen. Homo Christiánus! Meggyôzôdésem, hogy ezt a szolgálatot elsôsorban a bibliai elvekre, tanácsokra építve lehet és szabad végezni. Minden más - így a pszichológia, sôt a pásztorálpszichológia is - csak segédtudomány lehet. Az igazi tudomány a Szentírásban található. A lélektan a diagnózis megállapításában segíthet, a terápia Isten Igéjében van. A lelkigondozó a fentebb vázoltak szerint gondolkodva tud igazán segíteni, akkor rendelkezik csak az igazi lelki alappal és belsô tartással. Az alábbiakban néhány nélkülözhetetlen tulajdonságról szeretnék részletesebben szólni. Az empatikus képesség, készség is alapkövetelmény. Bár minden levelezô és minden probléma más, mégis mindegyik helyzetet meg kell érteni. Mondhatnám, mindenki bôrébe bele kell bújni! A megértés természetesen nem jelenthet egyetértést minden esetben. Ha az ember segítôkészséget és - merem kimondani - szeretetet érez, vagy legalábbis igyekszik érezni azok iránt akiknek szolgálni akar, akkor jó esélye van a hasznos, igaz tanácsnak, segítségnek. A lelkigondozó kiegyensúlyozott, tehát megfontolt, higgadt ember legyen. Bár a hozzáérkezô levelek tartalma sokszor nagyon is feldúlja, nem szabad hagyni, hogy érzelmei, netán indulatai vezessék a válaszadásban. Csak azt mondja, írja, ami igaz, ami a bajban levô számára maradandóan hasznos. Diszkréció. Mint a gyónási titkot, úgy kell kezelnie a rábízottakat. Hiteles élet álljon a lelkigondozó mögött. Véleményét, saját gyakorlatát jó ha megosztja a gondozottal, de ez soha ne keltse a dicsekvés, önmutogatás látszatát. A türelem egy további követelmény. Fôleg akkor van rá nagy szükség, amikor a sokadik levélváltás után is ugyanazok a rossz gyakorlatok vannak a partnernél, amelyekkel hónapokkal ezelôtt hozzánk fordult. Ôszinteség nélkül sem lehet jól ellátni a szolgálatot. Nem mindentudó a tanácsadó sem! Bizonyos esetekben meg kell írni, hogy ezt vagy azt nem tudom, nincs ismeretem róla. Van aminek utána lehet nézni, ekkor ezt meg kell tenni, de vannak korlátok, amelyeket ôszintén tudomásul kell venni és vállalni. Ebben az esetben sokkal hiteltérdemlôbb lesz, amirôl felelôsséggel elmondjuk a meggyôzôdésünket. Kitartó, állhatatos is legyen. Akinek a gondját Urunk ránk helyezte, akinek a szolgálatával megajándékozott, azért felelôsek vagyunk. Sem a világi munka, sem a gyülekezeti elfoglaltság, sem a családi kötelezettségek nem mentenek fel az alól a kötelezettségünk alól. Gyakran sokkal többet jelent a levelezôpartner számára a gondozóval való kapcsolat, mint azt gondolná a tanácsadó. Nincs joga ezt könnyelműen kezelni. Ha az eredmény nem is látszik, de a másik fél igényli, akkor nem szakíthatjuk meg a levelezést. Megbízható. A levelezôpartner joggal számíthasson a tanácsadó válaszaira. Levelei indokolt idô múltán érkezzenek. Mind a levélváltás, mind a lelkigondozó mondanivalója legyen mentes az esetlegességtôl és a kiszámíthatatlanságtól. A tárgyilagosság sokat segíthet a jó és eredményes kommunikáció kiépítésében. Ne az érzelmek, indulatok, megalapozatlan benyomások irányítsák, hanem objektív tényezôk. Amennyire csak lehetséges, törekedjék a valódi tényekkel megismerkedni, és azok józan mérlegelése után reagálni. A lelkigondozóval szemben alapkövetelménynek tartom, hogy legyen biztosan meggyôzôdve arról, hogy a segítséget, a megoldást Isten adja a hozzánk forduló embereknek. Minket pedig eszközként felhasznál, ha erre

6 készségesen rendelkezésre állunk. (Ennek alapján tehát nem beszélhetünk az alábbiakról: az én gondozottam, az én tanácsom, az én véleményem, az én eredményem.) 2. Céljai a levelezéssel Mindenek elôtt azt kell figyelembe venni ennél a pontnál, hogy levelezôpartnereink túlnyomó többsége a legsebezhetôbb és így valóban a legsebzettebb korosztályból kerül ki. Kamaszok, kis felnôttek, ennek az életkornak minden szélsôségességével, labilitásával. Egész életre szóló útravalót képesek elraktározni, akár jó, akár rossz legyen is az. Célunk a levelezéssel sokkal több, mint amit az alábbi néhány pontban igyekszem megfogalmazni. Hiszem, hogy a lényeget mégis sikerül ismertetni. a. Fület adni Gyökössy Bandi bácsi mondta, hogy a mai modern világban mindene van az embernek - autó, lakás, nyaraló, technikai eszközök - csak embere nincs. (Lásd: Jn.5,7. "... Uram, nincs emberem...") Ez pedig a mi levelezôinkre hatványozottan vonatkozik. A szülô - persze jó esetben - megad minden fizikailag szükségest, a zsebpénzt, csak önmagát, a figyelmét nem. (És még nem részleteztem az alkoholista, lumpen környezetet.) A pedagógus többnyire agyonzsúfolt feladatokkal, túl sok gyerekkel kell/-ene/ törôdnie. Egyénileg nem jut rájuk idô, energia. A pedagógusok nagy hányadánál szakmai, emberi hiányosságok is rontják a gyerek esélyét a meghallgatásra. Máshol sem talál meghallgatást, érdeklôdést a legtöbb fiatal. Ez a nagyon hiányzó és nagyon fontos "fül" szeretnénk lenni számukra. b. Pótolni Mit is pótolni? Azt, amit valójában nem lehet pótolni. Fôleg nem levelezô kapcsolatban. Úgy érzem, mégis meg kell kísérelni, akkor is, ha eleve kudarcra van ítélve a kísérlet, akkor is, ha szélmalomharcot jelent próbálkozásunk. Apát, anyát, idôsebb barátot, barátnôt szeretnénk pótolni, kinek miben van hiánya. Csonka családokban nagyonis hiányzik valamelyik - gyakran mindkét - szülô. Egyre több az olyan család, ahol az igazi törôdést tekintve árvák a gyerekek, noha él a papa, mama is. Levelezôink egyáltalán nem az egyenlô partnert keresik a lelkigondozóban. Sokkal inkább olyan valakit, aki tapasztalatban, ismeretben érettebb, aki választ ad az égetô kérdésekre, akire építeni lehet, akibe bele lehet kapaszkodni. Egyértelműen kiderül, hogy a kamaszoknak többre van igényük mint a hasonló korú barátok véleményére, tanácsára. Igénylik a - jó értelemben vett - tekintélyt. c. Segíteni A lelkigondozó a segítségnyújtásban kétfrontos harcot folytat. A levelezôtárs problémáit ismerve segíteni kell, hogy egy jó, kívánatos célt elérjen, és segíteni kell, hogy egy hibás, rossz következményekkel járó úttól távol tudjon maradni. Ennél a tevékenységnél különösen kényes a "hol a határ" kérdése. A lelkigondozó nem nyomhatja el a gondozott egyéniségét, nem korlátozhatja szabad döntési jogát. Nem élhet vissza a tanácsadó a helyzetével. Pontosan ismernie kell, meddig terjed a saját kompetenciája, és azt, hogy meddig szolgálja a partnere valós érdekeit. d. Nevelni Jó pedagógiai érzékkel az addig ismertnél többet, jobbat, szebbet, igazabbat mutatni, adni a lelkigondozottnak. A mai technikai civilizáció, a szennyirodalom áradása, a TV és Video hatalomátvétele, az anyagelvű és anyagias szemléletmód nem kedvez a humánus és etikus értékeknek. Ezt a torz értékrendet szeretnénk levelezôpartnereinkben megváltoztatni. Sajnos, sokszor az ôket körülvevô modellek nemhogy az igényt nem ébresztik bennük erre a többletre, de még azt sem képesek tudatosítani, hogy egyáltalán van ilyesmi. e. Istenhez vezetni Sorrendben ez a gondolat az utolsó, jelentôségében az elsô. A mostani kamaszok szülei sem kaptak semmiféle keresztény nevelést. Az utóbbi évek divatvallásossága legalább annyira rossz, mint a korábbi évtizedek - legalább ôszinte - pogánysága. A levelezôknek nincs, vagy torz az Isten-képe. A népszerű keleti misztikák, a szinkretizmus, alapos káoszt teremtenek elméjükben. Az az ilyen irányú oktatás, amit az iskolában kaphatnak, részben elenyészôen kevés, részben olyan, hogy nem teremt rendet a fejekben. A Bibliára és a Biblia Istenére igyekszünk irányítani figyelmüket. Bibliai irodalom, kazetták, maga a Szentírás, amit törekszünk a kezükbe adni. Csak nagyon óvatosan, tapintatosan lehet, mert rettenetesen nagy az elôítélet és ellenállás. Személyes kapcsolatok kialakítására is buzdítunk. TIT-re, élô hitű gyülekezetek látogatására hívjuk fel a figyelmet. Igyekszünk megértetni a levelezôpartnereinkkel, hogy minden probléma gyökere az, hogy nem olyan a kapcsolatuk a Teremtônkkel, mint amilyennek kellene lennie, és minden igazi, jó, maradandó megoldást az Istennel való összhang következményeképpen kaphatnak.

7 3. Hangvétele, stílusa a. az elsô válaszlevélben... Az elsô levélváltás mindkét részrôl tele van bizonytalansággal. A kezdetek tipikus nehézségei ezek. A gondozandó személy nem tudja milyen mentalitású ember fog a levelére válaszolni, kétségei vannak, hogy érdemes volt-e egyáltalán problémáját leírni? Megértéssel kezelik, avagy értetlenséggel, lekicsinyléssel találkozik? Bizonytalan afelôl, hogy milyen mélységig lehet bizalmas a most még teljesen idegen emberrel. A lelkigondozónak egyetlen levél jelenleg a támpontja, hogy kezdjen képet formálni a hozzá fordult személy gondjáról, egyéniségérôl. Ez a másik által leírtak alapján nem egyszerű. Fôleg az elsô levél igen sok "kozmetikázást", erôsen szubjektív elemet tartalmaz, melyek torzítják a valóságot. A levélírók különbözô okokból ilyenkor még nem tárulkoznak ki. (Sokan ezt késôbb sem teszik.) Az említettek miatt, jó ha a lelkigondozó az elsô levélben rögtön megkísérel egy olyan alaphangot megadni, amely a késôbbi levelezésben mindvégig kívánatos. Bizalmas, de nem bizalmaskodó hangot. A tanácsadó elsô levele rögtön tegyen bizonyságot arról a stílusról, melyet jónak tart és követni fog a levelezés során. Kerülni kell a hanyag, a ma oly gyakran tapasztalt lezser fogalmazást. Nem szabad merevnek, hivataloskodónak bizonyulni, de a szolgálatunknak valamint a témának megfelelô komolyságot és tiszteletet tükrözzön nemcsak az amit írunk, hanem az is, ahogyan írunk. b. a levelezés folyamatában... Cél, hogy a lelkigondozó megnyerje a tanácsot kérô bizalmát. Ezt semmiképpen nem olcsó vagy igazságtalan fogásokkal kell elérni. A stílus és hangvétel is azt az ôszinte érdeklôdést és segíteni akarást tükrözze, amit a levelezôk joggal elvárnak. A kialakuló kapcsolat valódi tartalma, a fokozatosan megszületô bizalom, és remélhetôen a ragaszkodás, értékelés a levelek hangvételében is tükrözôdik. Megismerve a partnert, idô múltával a tanácsadó el tudja dönteni, hogy felszabadultabb, esetleg fesztelenebb stílusban célravezetôbben tudja-e megértetni mondanivalóját. Nagyon fontos a saját egyéniség megôrzése ebben a tekintetben is, de a partnerhoz szabottan humorosabb, kötöttebb, tárgyszerűbb lehet a stílusunk. Természetesen ez is csak eszköz lehet - a célnak alárendelve. 4. Mondanivalója, lelkülete a. az elsô válaszlevélben... Ismételten hangsúlyozom az elsô levélváltás nehézségeit. A lelkigondozó mindenekelôtt próbálja beleélni magát a gondozandó helyzetébe, aki teljesen ismeretlenül bizonyos mértékig kiszolgáltatva és lemeztelenítve magát, bizalmat ad egy idegennek. Az elsô válaszlevélnek meg kell nyugtatnia a partnert, hogy információit diszkréten kezelik. Jó rögtön tisztázni, hogy bármilyen témával szóbaállunk, akármilyen problémát meghallgatunk, és ha mód van rá, tanácsot, segítséget nyújtunk, de természetesen van határozott véleményünk a dolgokról és megvannak a korlátaink is. Már az elsô levelünkbôl derüljön ki, hogy nem vagyunk mindenhatók, csodagyógyítók, és nem biztos, hogy azt fogja tôlünk hallani, amit hallani szeretne, hanem azt írjuk majd, amit a legjobb meggyôzôdésünk és lelkiismeretünk szerint vallunk. A lelkigondozó elsô levele tartalmazzon bizonyos információt saját személyérôl is. Itt is nagyon szükséges a mértéktartás és visszafogottság. Hasznos lehet tudatni korunkat, a tegezôdés-magázódás kérdésére kitérni. Esetleg családi állapotunkra, körülményeinkre néhány mondatot szánhatunk, ha valamiért úgy ítéljük meg, hogy ez az információ segítség a hasznos kapcsolat mielôbbi kialakításában. Mindezek a leírtak azért lényegesek a levelezés kezdetén, hogy a segítséget kérô egyén ne érezze, hogy egy személytelen valakivel - már-már inkább valamivel - áll szemben. Élô, hús-vér partnert lásson abban, akivel nagy horderejű kérdésekben bizalmas. Amennyire az egyáltalán levelezésben lehetséges, meghitt légkör alakulhasson ki a lelkigondozó és a gondozott között. b. a levelezés folyamatában... Hangsúlyozni kívánom, hogy az a levelezô lelkisegély szolgálat, mely a dolgozat tárgya - bibliai szemléletű lelkigondozás. Ennek a szemléletnek a levelezés folyamatában mind határozottabban érvényesülnie kell a

8 mondanivalóban és a levelekbôl nyilvánvaló lelkületben is. Nem szem elôl tévesztve azt a témát, amivel a levelezô felkereste, a lelkigondozó határozott terv szerint irányítsa a figyelmet az Úrra és az Igére. Mivel meggyôzôdése, hogy csakis onnan származik a megoldás - nemcsak a partner gondjaira, hanem - minden problémára, erre a felismerésre szeretné elvezetni a hozzá fordulót. Nem mindig lehet közvetlenül Isten szent Igéjére hivatkozni, ilyenkor lehet például az alábbiak szerint eljárni: - ezt az igazságot olvastam... - így hangzik egy többezer éves bölcsesség... - egy értékes könyv ezt a tanítást tartalmazza... A fenti bevezetés után a Szentírás mondanivalóját, akár szószerinti idézetben lehet leírni. Így a vallástól, Istentôl idegenkedô személy elôítélet nélkül tud figyelni a mondanivalóra. Ha pedig annak igazságát el tudja fogadni, akkor a forrása ellen sem tiltakozik, amikor késôbb az is tisztázódik. Természetesen, a mindvégig ateista gondolkodást ôrzô, Istent és a Bibliát elutasító levelezôket is teljesen olyan felelôsségteljesen kell kezelni, mint a hit útján elindulókat. Ha tiltakoznak az igei megközelítések ellen, akkor az igaz emberi értékekre építve kell a segítséget megvalósítani. (Nyilvánvaló, hogy ezeknek az értékeknek is Isten a forrása!) Sokszor elôfordul, hogy a partnerek szeretnék jobban megismerni - legalább levélen keresztül - a tanácsadót. Az ésszerűség határain belül írhat magáról a gondozó. Élet- és munkakörülményeirôl, érdeklôdési körérôl, kikapcsolódási szokásairól, véleményérôl az élet különbözô dolgaival kapcsolatban, sôt, hitéletérôl, vallási tevékenységérôl is. Elôfordul, hogy azzal a problémával, amivel hozzánk fordultak, vagy a saját vagy mások életében találkoztunk már. Ezt a jó ízlés figyelembevételével felhasználhatjuk a leveleinkben. Különösen a saját példa felhasználásával kell vigyázni. Soha ne mi legyünk a fôszereplôk, hanem a történet, amibôl tanulni lehet. Soha ne az kapjon hangsúlyt, hogy valami velünk történt, hanem az, hogy van jó kimenetel az ilyen jellegű gondokból, bajokból. Ha úgy tekinti a lelkigondozó ezt a szolgálatot, mint Istentôl kapott feladatot, és a tanácsra, segítségre váró embert mint Istennek egy kicsit az ô gondjaira bízott gyermekét, akkor igaz keresztény lelkület jellemzi minden körülmények között. Nem fog kényszerű kötelességgé válni a levelezô lelkigondozás. Nem fogja hozzáállását befolyásolni a partner esetleges értetlensége, rossz hozzáállása, de még neveletlen, szeretetlen, sôt goromba megnyilvánulása sem. Igyekszik hasonlóvá válni a jó lelkülete megôrzésében ahhoz az Istenhez, "akinél nincs változás, vagy változásnak árnyéka." (Jak.1,17.) 5. Amivel a lelkigondozó a leveleken kívül szolgál A magunk gyakorlata alapján írom le az ehhez a ponthoz tartozó gondolatokat. A levelezés folyamán a partner egyéni affinitása szerinti mértékében és tempóban igyekszünk vele megosztani az evangéliumot. Az illetôk vallási elôélete ezt általában nehézzé teszi. Van olyan személy, akinek valamilyen langyos vallásossága van, mely csak külsôségekbôl áll, és semmi köze nincs az örömüzenethez. Van akinek a maga módján valami ködös elképzelése van Istenrôl, de több semmi. Sokan teljesen hit és ismeret nélkül élnek, sôt gyakran tiltakoznak minden, a Bibliát vagy a Teremtôt érintô információ ellen. Mindentôl függetlenül az a törekvésünk, hogy valamilyen mértékben ezen a téren is szolgálhassuk a hozzánk fordulókat. Ebben a leveleken kívül az alább felsorolandókat vesszük igénybe: Biblia. Egyes családokban porosodik a polcon. Máshol azt sem tudják, hogyan néz ki. Ha csak egy mód van rá, el kell érni, hogy a levelezô kezébe Biblia kerüljön. Ha szükséges, a lelkigondozó ajándékozza meg vele. Hasznos egy kis segítség is az olvasás sorrendjére, mikéntjére vonatkozóan. A tapasztalat szerint leghasznosabb, ha valamelyik evangéliummal - fôként Lukács írása szerintivel - a Cselekedetek könyvével, Zsoltárokkal, Példabeszédekkel kezdik az ismerkedést. Kazetták. Bár jó eredménnyel jár, ha az Igét hitelesen tolmácsoló igehirdetést hallgathat a gondozott, mégis a leghasznosabbnak a TIT elôadások anyaga bizonyul. Míg az igehirdetés általában a már jártasabb hallgatóságnak szól, a TIT-en a kívülállók, kezdôk figyelembevételével hangzik az elôadás. Így azok számára is érthetô lehet, akiknek semmi ismerete nincs a témában. Nagyon jól használhatók a bibliai táborokban - pl. Bózsván - elhangzott elôadások kazettái. Könyvek. Szeretnénk, ha gondozottainkat olvasmányaik is közelebb vinnék a Biblia igazságainak megismeréséhez. Az általunk jónak talált irodalmat részben ajánljuk, részben kölcsönözzük is. Ezek egy része kifejezetten az Írást magyarázó könyv. Mások olyan szépirodalmi alkotások, melyek a szentírási elveket, gondolkodási-, és viselkedési módot erôsítik meg az olvasóban. Vannak közöttük ismeretterjesztô, és gyakorlati tanácsokat nyújtó írások is. Mivel a levélírók értelmi szintje, kora, érdeklôdési köre, olvasottsága igen eltérô, nagy figyelem kell az olvasmányok megválasztásához.

Indító. Gyerekparadicsom Alapítvány Budapest, 2005

Indító. Gyerekparadicsom Alapítvány Budapest, 2005 Indító 2005 Gyerekparadicsom Alapítvány Budapest, 2005 Grafikai szerkesztô: Balázs Andrea Kiadja a Gyerekparadicsom Alapítvány Felelôs kiadó: Tóbiás László Készítette a Print City Kft. Felelôs vezetô:

Részletesebben

Valami elkezdõdött. Közös utak, személyes érlelõdés. Közösségépítés és mentálhigiéné

Valami elkezdõdött. Közös utak, személyes érlelõdés. Közösségépítés és mentálhigiéné TÓTH TAMÁS Valami elkezdõdött Közösségépítés és mentálhigiéné Arra vágyom, (...) hogy együtt álmodjunk egy olyan egyházról, amelyet szenvedélyes spiritualitás, szeretetteljes külsõ és belsõ kapcsolatok,

Részletesebben

Az önismeret forrásai, a saját személyiség megismerése

Az önismeret forrásai, a saját személyiség megismerése Polacsek Lajos Az önismeret forrásai, a saját személyiség megismerése A követelménymodul megnevezése: Gondozási-ápolási alapfeladatok A követelménymodul száma: 1851-06 A tartalomelem azonosító száma és

Részletesebben

SÁVAI JÁNOS NEVELÉSELMÉLET

SÁVAI JÁNOS NEVELÉSELMÉLET SÁVAI JÁNOS NEVELÉSELMÉLET 2 Sávai János NEVELÉSELMÉLET Bevezetés a pedagógiába 2007 3 Sávai János Lektor: Katona Miklós 3. Átdolgozott kiadás Készült a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program támogatásával,

Részletesebben

DOBBANTÓ PROGRAM. Diáktámogató füzetek. Támpontok. a diáktámogatáshoz

DOBBANTÓ PROGRAM. Diáktámogató füzetek. Támpontok. a diáktámogatáshoz DOBBANTÓ PROGRAM Diáktámogató füzetek Támpontok a diáktámogatáshoz 2011 Írta Bartha Éva Győrik Edit Hegedűs Judit Horváth H. Attila Kádár Erika Tóth Ibolya Fejlesztő értékelés fejezet: Lénárd Sándor Szerkesztette:

Részletesebben

Szociális munka a hospice-szellemû ellátásban

Szociális munka a hospice-szellemû ellátásban GYUKITS GYÖRGY KERESZTES CECÍLIA Szociális munka a hospice-szellemû ellátásban Tanulmányunkban a hospice-szellemû ellátáshoz szükséges szociális munka sajátosságaival, illetve szempontrendszerével szeretnénk

Részletesebben

GYERMEKEINK VÉDELMÉBEN

GYERMEKEINK VÉDELMÉBEN GYERMEKEINK VÉDELMÉBEN Módszertani kézikönyv az egységes gyermekvédelmi nyilvántartási rendszer használatához Írta: Dettre Erzsébet, Deák Sándorné (51 54. oldal), Tamás Katalin (76 83. oldal) Szerkesztette:

Részletesebben

dr. Küronya Pálné Osztályfőnöki kézikönyv 9-12. osztály

dr. Küronya Pálné Osztályfőnöki kézikönyv 9-12. osztály az ember maga is egy lehet-rügy e nagy potencia-burjánzáson, ami a világ. S a világ minden lehetősége közül ez a legközvetlenebb ügyünk, ez az, amit nem kívülről kell előcsalni, hanem belülről kifejleszteni;

Részletesebben

Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus

Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus PPEK 627 Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus Joseph Moore Így lesz barátom Jézus mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért

Részletesebben

EVÉLET LELKI SEGÉLY. Szõkéné Bakay Beatrix. A lelkipásztor válaszol

EVÉLET LELKI SEGÉLY. Szõkéné Bakay Beatrix. A lelkipásztor válaszol Szõkéné Bakay Beatrix A lelkipásztor válaszol Válogatás az Evangélikus Élet hetilap Lelki segély rovatában 2004-2007 között megjelent írásokból. ÉLÕ VÍZ füzetek 2. Kiadja az Evangélikus Missziói Központ

Részletesebben

Együtt az Életért Közhasznú Egyesület KIÚTKERESŐ. Segítségnyújtás krízisbe jutott kismamáknak. A kiadvány elkészítésében közreműködtek:

Együtt az Életért Közhasznú Egyesület KIÚTKERESŐ. Segítségnyújtás krízisbe jutott kismamáknak. A kiadvány elkészítésében közreműködtek: Együtt az Életért Közhasznú Egyesület KIÚTKERESŐ Segítségnyújtás krízisbe jutott kismamáknak A kiadvány a Nemzeti Civil Alapprogram NCA-NK-10-C pályázati program keretén belül valósult meg. A kiadvány

Részletesebben

http://images.emesz.hu/newsletter/letter/c10678/uploads/talalkozopont/t alalkozopont_temakorok.pdf

http://images.emesz.hu/newsletter/letter/c10678/uploads/talalkozopont/t alalkozopont_temakorok.pdf http://images.emesz.hu/newsletter/letter/c10678/uploads/talalkozopont/t alalkozopont_temakorok.pdf Szerinted ki öreg? Rendhagyó osztályfőnöki óra az idősekkel kapcsolatos előítéletek csökkentésére, az

Részletesebben

Az önkéntes meghatározása

Az önkéntes meghatározása Az önkéntes meghatározása Az önkéntes kifejezés (latinul voluntarius, önkéntes, önmagát kínáló) eredetileg a lengyel nyelvben alakult ki és két jelentése volt: az első azt a diákot jelentette, amelyik

Részletesebben

Tartalom. A kiadó elõszava... 7. Elõszó (Andreas Laun segédpüspök)... 9

Tartalom. A kiadó elõszava... 7. Elõszó (Andreas Laun segédpüspök)... 9 Tartalom A kiadó elõszava... 7 Elõszó (Andreas Laun segédpüspök)... 9 A homoszexuális személyek lelkipásztori gondozása... 21 A Hittani Kongregáció levele a Katolikus Egyház püspökeihez 21 Homoszexualitás

Részletesebben

Útravaló fiatal házasoknak

Útravaló fiatal házasoknak A házasság: ÖRÖM és FELADAT A házasság: ÖRÖM és FELADAT Útravaló fiatal házasoknak P. Tilmann Beller elõadásaiból összeállította dr. Csermák Kálmán és Alice Családakadémia-Óbudavár Egyesület Óbudavár,

Részletesebben

Személyiség-lélektani alapismeretek

Személyiség-lélektani alapismeretek Csomós István Személyiség-lélektani alapismeretek A követelménymodul megnevezése: Rendészeti alapfeladatok A követelménymodul száma: 0725-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-003-50 SZEMÉLYISÉG-LÉLEKTANI

Részletesebben

Andreas Laun (szerk.): Homoszexualitás katolikus szemmel

Andreas Laun (szerk.): Homoszexualitás katolikus szemmel PPEK 527 Andreas Laun (szerk.): Homoszexualitás katolikus szemmel Andreas Laun (szerk.) Homoszexualitás katolikus szemmel mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom

Részletesebben

DOBBANTÓ PROGRAM Diáktámogató füzetek 1. Startvonalon Segédanyag pedagógusoknak Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány 2008.

DOBBANTÓ PROGRAM Diáktámogató füzetek 1. Startvonalon Segédanyag pedagógusoknak Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány 2008. DOBBANTÓ PROGRAM Diáktámogató füzetek 1. Startvonalon Segédanyag pedagógusoknak Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány 2008. Tartalomjegyzék Bevezető...3 Győrik Edit: Speciális bánásmódot

Részletesebben

A szakma, az intézmény és az együttműködés etikai szabályai

A szakma, az intézmény és az együttműködés etikai szabályai Polacsek Lajos A szakma, az intézmény és az együttműködés etikai szabályai A követelménymodul megnevezése: Gondozási-ápolási alapfeladatok A követelménymodul száma: 1851-06 A tartalomelem azonosító száma

Részletesebben

Menedék Alapítvány. Egy baptista kapcsolatú szociális szervezet bemutatása: Bevezető

Menedék Alapítvány. Egy baptista kapcsolatú szociális szervezet bemutatása: Bevezető Egy baptista kapcsolatú szociális szervezet bemutatása: Menedék Alapítvány Témavezetõ tanár: Kovács Géza Készítette: Huszár Orsolya Baptista Teológiai Akadémia missziói szak, levelezõ tagozat 1999. április

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 3 Személyes okok... 3 Témaválasztás... 3 Szakirodalom... 3 Célom... 4 Szenvedélybetegség... 5 A szenvedélybetegség

TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 3 Személyes okok... 3 Témaválasztás... 3 Szakirodalom... 3 Célom... 4 Szenvedélybetegség... 5 A szenvedélybetegség TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 3 Személyes okok... 3 Témaválasztás... 3 Szakirodalom... 3 Célom... 4 Szenvedélybetegség... 5 A szenvedélybetegség röviden... 5 Addikció fogalma... 5 Dependencia... 6 Kialakulás...

Részletesebben

Új típusú fogadóóra kidolgozása

Új típusú fogadóóra kidolgozása NKI Árpád Fejedelem Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Iskola Nagyatád Új típusú fogadóóra kidolgozása Új típusú fogadóórák bevezetése a felső tagozaton Ha mindenki azt mondja, de én egyedül

Részletesebben

Szükség van a szolgálatra!

Szükség van a szolgálatra! Szükség van a szolgálatra! Önkéntesek a betegekért 10 éves a Váci Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálata 2. Vác 2015 Szükség van a szolgálatra!...3 Dr. Faragó Artúr Örökségtől kiscsoportig, azaz sokszínű

Részletesebben

kezd elveszíteni az élet

kezd elveszíteni az élet EQUAL A/077 PROEJKT akiket kezd elveszíteni az élet Halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok személyközpontú oktatása, érettségire felkészítése Zárótanulmány 1 TARTALOM Kiknek az iskolája a Belvárosi Tanoda?

Részletesebben

Cserép Attila Molnár Katalin Egy helyi közösségi rendőrségi projekt kezdeti lépései

Cserép Attila Molnár Katalin Egy helyi közösségi rendőrségi projekt kezdeti lépései Cserép Attila Molnár Katalin Egy helyi közösségi rendőrségi projekt kezdeti lépései Bevezetés 2004. március 23 24-én és március 30-tól április 1-ig zajlott a Pécsi Közösségi Rendőrségi Projekt úgynevezett

Részletesebben

MUNKAHELYI KISOKOS. Gyakorlati tanácsok a DE AMTC BSc szakos hallgatóinak a gyakorlati félévhez DEBRECEN 2009.

MUNKAHELYI KISOKOS. Gyakorlati tanácsok a DE AMTC BSc szakos hallgatóinak a gyakorlati félévhez DEBRECEN 2009. MUNKAHELYI KISOKOS Gyakorlati tanácsok a DE AMTC BSc szakos hallgatóinak a gyakorlati félévhez DEBRECEN 2009. Tartalomjegyzék ELŐSZÓ... 3 I. MUNKAHELYI ILLEMTAN... 4 I.1. Az üdvözlés szabályai... 5 I.1.1.

Részletesebben

Az álmok valóra válnak

Az álmok valóra válnak BARBARA SCHEIBER Az álmok valóra válnak Kézikönyv Williams-szindrómás gyerekek szüleinek Az álmok valóra válnak Kézikönyv Williams-szindrómás gyerekek szüleinek BARBARA SCHEIBER Az álmok valóra válnak

Részletesebben

Cédrus HÁZASSÁG, CSALÁD, GYERMEKEK

Cédrus HÁZASSÁG, CSALÁD, GYERMEKEK Cédrus HÁZASSÁG, CSALÁD, GYERMEKEK Cédrus HÁZASSÁG, CSALÁD, GYERMEKEK Családról, házasságról, gyermeknevelésről, a pályázat keretében elhangzott előadások interjúk és beszélgetések gyűjteménye II. 2013

Részletesebben

Napjaink etikai kihívásai. Kísérleti tankönyv Etika, kiegészítő modul

Napjaink etikai kihívásai. Kísérleti tankönyv Etika, kiegészítő modul Napjaink etikai kihívásai Kísérleti tankönyv Etika, kiegészítő modul Budapest, 2015 KÍSÉRLETI TANKÖNYV A KÖZÉPFOKÚ REFORMÁTUS HIT- ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY OKTATÁSÁHOZ Készült a Református Pedagógiai Intézet

Részletesebben

Személyes ifjúságsegítés Elméleti bevezető

Személyes ifjúságsegítés Elméleti bevezető Elméleti bevezető Személyes ifjúságsegítés Elméleti bevezető A fejezet az ifjúsági munka azon eleméhez igyekszik áttekintést és fogódzókat adni: a személyes munkához, az ifjúsági munkás és a fiatalok

Részletesebben