AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia - Rendezvényszervezés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia - Rendezvényszervezés"

Átírás

1 AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Szent Margit Rendel intézet Nonprofit Kft. Óbudai Egészség Olimpia - Rendezvényszervezés

2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK...3 I. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS RENDJÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK ÉS INFORMÁCIÓK AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE A dokumentációban alkalmazott egyes kifejezések értelmezése Az Ajánlatkérő: A közbeszerzési eljárás tárgya, főbb mennyisége: Ajánlattevő feladata: A teljesítés helye és szerződés időtartama: Többváltozatú ajánlat és részajánlat: Az ajánlat költségei Az ajánlatok kidolgozásának feltételei Az ajánlatok benyújtásának határideje és címe: Ajánlatok bontása Az ajánlatok visszavonása, ajánlattételi kötöttség Az ajánlatokkal kapcsolatos pontosítások Az ajánlatok értékelése Eredményhirdetés és szerződéskötés A közbeszerzési eljárás nyelve A dokumentáció fejezeteiben megfogalmazottak érvényesülése, részletes szerződéses feltételek. 10 II. AZ AJÁNLAT KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI III. MELLÉKLETEK, NYILATKOZATMINTÁK, FORMANYOMTATVÁNYOK (igazolások, nyilatkozatok jegyzéke) KÖTELEZŐ TARTALOMJEGYZÉK FELOLVASÓLAP AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT Nyilatkozat a (Kbt.) 60. (1) bekezdés, 61. (1) bekezdés a)-e) pontjai tekintetében Nyilatkozat a Kbt. a 60. (1) bekezdés és 61. (1) bekezdés a)-e) pontjai tekintetében Nyilatkozat a kiegészítő tájékoztatásokról Nyilatkozat a Kbt. 71. (1) bekezdése alapján Nyilatkozat a Kbt. 71. (3) bekezdése alapján Nyilatkozat a Kbt. 55. (3) bekezdése alapján IV. SZERZŐDÉS TERVEZET...28 Vállalkozási Szerződés... Error! Bookmark not defined. (továbbiakban: szerződés)... Error! Bookmark not defined. V. SZOLGÁLTATÁSI ELVÁRÁSOK,...36 MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ

3 BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK Az ajánlatkér nek jelen dokumentáció kiadásával az a célja, hogy a versenysemlegesség lehet legteljesebb biztosításával minden ajánlattev nek lehet vé tegye a sikeres ajánlattételt. Ezen cél elérése érdekében a jelen dokumentáció - megfelel en csoportosítva, akár ismételve is - tartalmazza azokat az adatokat és tényeket, melyek el segíthetik a sikeres ajánlattételt. Jelen dokumentáció a Közbeszerzési Értesít ben április számon megjelent ajánlattételi felhívás alapján készült. hó 21 napján 9617/2010 KÉ A fenti ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdésekben jelen dokumentáció rendelkezései az irányadóak és kötelez ek az ajánlat összeállítására és benyújtására vonatkozóan; esetleges ellentmondás vagy szabályozatlanság esetén az ajánlattételi felhívás rendelkezései az irányadóak. A dokumentáció átvételének igazolására ajánlatkér el írja, hogy annak letöltésekor a dokumentációt letölt írásban közölje a következ információkat: Ajánlattev neve, székhelye, telefax száma, címe. A fenti adatokat tartalmazó nyilatkozatot a letöltéssel egyid ben az ajánlatkér nevében eljáró Biczi és Tuzson Ügyvédi Iroda fax számára kell megküldeni (06/1/ ). Érvényes ajánlat, csak a fenti regisztráció igazolása mellett lehetséges. I. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS RENDJÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK ÉS INFORMÁCIÓK AZ AJÁNLATTEV K RÉSZÉRE 1. A dokumentációban alkalmazott egyes kifejezések értelmezése 1.1. Ajánlatkér : a 2. pontban meghatározott szervezet, amely azonos a közbeszerzési eljárás eredményeként létrejöv szerz désben a megrendel vel. Az ajánlatkér és a megrendel fogalmakat általában, mint egyez ket alkalmazzuk Ajánlattev : az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni cég vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, aki, illet leg amely a közbeszerzési eljárásban ajánlatot tesz; ajánlattev nek min sül a külföldi székhely vállalkozás magyarországi fióktelepe is Dokumentáció: Az ajánlattételi felhívást magában foglaló és az ajánlattételi felhívás kiegészítésére és a megfelel ajánlattétel el segítésére szolgáló jelen részletes ajánlattételi dokumentáció (továbbiakban: dokumentáció), valamennyi mellékletével együtt. A Dokumentáció rendelkezéseinek nem megfelel en benyújtott ajánlat a Kbt. 88. (1) bekezdésében felsorolt pontok valamelyike szerint érvénytelen Szerz dés: a közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattev jeként kihirdetett ajánlattev és az ajánlatkér között létrejöv Vállalkozási Szerz dés. Az itt megadott feltételek el nem fogadása az ajánlat érvénytelenségét vonhatja maga után. 3

4 2. Az Ajánlatkér : Szent Margit Rendel intézet Nonprofit Kft Budapest, Vörösvári út Telefon: 1/ FAX: Képviseli: Dr. Várszegi József 3. A közbeszerzési eljárás tárgya, f bb mennyisége: Vállalkozási szerz dés a Szent Margit Rendel intézet Nonprofit Kft. által végrehajtandó Óbudai Egészség Olimpia elnevezés projekt keretén belül a év programjainak, rendezvényszervezési és a rendezvényekhez köt d en PR, kommunikációs feladatainak lebonyolítására. A fenti szolgáltatások biztosításáért ajánlattev (rész)teljesítést követ en állíthat ki teljesítési igazolást, amelynek ajánlatkér i elfogadása a számla benyújtásának feltétele. Fizetési határid teljesítésigazolással ellátott szabályszer en kiállított és az ajánlatkér által az igazolt teljesítést követ 30 nap. 4. Ajánlattev feladata: Ajánlattev köteles a közbeszerzés tárgyát képez szolgáltatást a jelen dokumentációban meghatározott mennyiségi és min ségi meghatározás szerint a vonatkozó jogszabályok, szabványok, illetve egyéb el írások és min ségi követelmények betartása mellett megvalósítani. 5. A teljesítés helye és szerz dés id tartama: A teljesítés helye: Szent Margit Rendel intézet Nonprofit Kft Budapest, Vörösvári út , illetve az egyes rendezvényhelyszínek. Szerz dés id tartama: december 31-ig. 6. Többváltozatú ajánlat és részajánlat: Ajánlatkér a többváltozatú ajánlat lehet ségét és a részekre történ ajánlattételt kizárja. 7. Az ajánlattétel költségei 7.1 Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költséget az ajánlattev nek kell viselnie. Az ajánlattev nek nincs joga semmilyen, a Dokumentációban kifejezetten megadott jogcímen kívül, egyéb - így különösen anyagi - igény érvényesítésére. A közbeszerzési eljárás eredményes, vagy eredménytelen befejezését l függetlenül az ajánlatkér vel és az eljáróval szemben ezen költségekkel kapcsolatban semmilyen követelésnek nincs helye. 4

5 7.2 Az ajánlatkér kifejezetten nyilatkozik, hogy az ajánlatok elkészítésével kapcsolatosan sem a nyertes ajánlattev nek, sem más ajánlattev knek semmiféle esetleges jöv beni - térítésre nem kötelezhet. 7.3 Az ajánlatkér a benyújtott ajánlatokat nem szolgáltatja vissza sem egészben, sem részeiben, azokat nem bontja meg, az iratokat a Kbt. 7. (2) bekezdése szerint kezeli. 8. Az ajánlatok kidolgozásának feltételei 8.1 Az ajánlattev knek az eljárás során egy írásos ajánlatot kell elkészíteniük, mely ajánlat a közbeszerzésekr l szóló évi CXXIX. törvénynek a nyílt eljárásra vonatkozó el írásaival összhangban, az ajánlati kötöttség beállta után semmilyen formában sem formailag, sem tartalmilag sem módosítható. 8.2 Ajánlatkér a Kbt. 83. (2) bekezdése szerinti hiánypótlási lehet séget teljes körben biztosítja. 8.3 Az ajánlattev nek nyertesként történ kihirdetése esetén sincs lehet sége ajánlata, vagy a jelen dokumentáció bármely - akárcsak rész - kérdésének megváltoztatására sem. 8.4 Az ajánlattev a dokumentációban meghatározottakkal kapcsolatban az ajánlattételi határid t megel z en legkés bb tíz nappal írásban kiegészít információkért fordulhat az ajánlatkér höz, aki a kért információt legkés bb az ajánlattételi határid t megel z hatodik napig írásban megadja. Az ajánlattev knek kiegészít tájékoztatás iránti igényeiket (a továbbiakban: kérdések) írásban kell benyújtaniuk (személyesen vagy fax útján) az ajánlattételi felhívásban megadott helyen, vagy számon. A tájékoztatás tartalmát valamennyi ajánlattev, elektronikus formában megkapja. Az írásbeli tájékoztatás a Kbt. 56. (1) bekezdésében maghatározott határid betartása mellett oly módon kérhet, hogy a kérdéseknek a határid lejártának napján óráig meg kell érkezniük ajánlatkér megbízottjához fax vagy kézbesít útján Ajánlattev a kiegészít tájékoztatás iránti kérelemben foglalt kérdéseit a kiegészít tájékoztatás iránti kérelem el terjesztésével egyidej leg, a kiegészít tájékoztatás rugalmas nyújtása érdekében szíveskedjen elektronikus úton a címre is eljuttatni Az ajánlatkér felhívja az ajánlattev k figyelmét, hogy a kérdések feltételére nyitva álló határid lejártát követ en, illetve az ajánlattételi határid lejártát követ en egészen az eredményhirdetésig az ajánlattev k megkereséseire, kérdéseire nem válaszol. 9. Az ajánlatok benyújtásának határideje és címe: 9.1 Az ajánlat benyújtásának határideje: május hó 10 nap 11 óra 9.2 Az ajánlatkér az ajánlatot akkor tekinti határid re benyújtottnak, ha az a pontban megjelölt határid re a megadott címre beérkezett. Az ajánlat benyújtásának címe: Biczi és Tuzson Ügyvédi Iroda 1088 Budapest, Rákóczi út 11. III. emelet 1. 5

6 9.3 Az ajánlat benyújtásának formai el írásai: Az ajánlatot zárt borítékban kell benyújtani. Az ajánlatot az Ajánlattételi felhívás V.7) Egyéb információk 5. pontjában megadott feltételeknek megfelel en kell benyújtani. A példányok esetleges eltérése esetén az eredeti példány számít mértékadónak. Az ajánlatot olyan kötésben kell benyújtani, amely biztosítja, hogy állagsérelem nélkül ne lehessen az ajánlatban lapot cserélni, vagy új lapot csatolni. Az Ajánlat jól lezárt csomagolását a következ felirattal kell ellátni: Óbudai Egészség Olimpia - Rendezvényszervezés - Az ajánlattételi határid lejárta el tt nem bontható fel! A küls borításon ezen kívül más nem szerepelhet. Az ajánlat eredetiségét és megbontatlanságát biztosítani kell. Ezt az alábbi módszerrel kell biztosítani: - az ajánlat minden információt tartalmazó oldalát szignálnia kell ajánlattev nek, vagy meghatalmazással igazolt képvisel jének, és - az ajánlat minden lapját ki kell lyukasztani, azon fonalat kell átf zni, a fonal végét az utolsó lap hátoldalán egyszer ragasztható címkével le kell ragasztani, és a címkét cégszer en vagy meghatalmazással igazolt képvisel útján alá kell írni oly módon, hogy az aláírás a papírlapra is átérjen. A meghatalmazás csatolandó az egyéb dokumentumok között. Az ajánlatban a cégszer saját nyilatkozatok, a referenciaigazolások és a pénzintézeti nyilatkozat(ok) kivételével valamennyi igazolás egyszer másolatban is benyújtható. 10. Ajánlatok bontása 10.1 Az ajánlatok bontására az ajánlattételi határid lejártakor - az ajánlatkér és az ajánlattev k képvisel inek jelenlétében - kerül sor Az ajánlatok bontásakor a Kbt-ben meghatározott kötelez adatok kerülnek a jelen dokumentáció mellékletében meghatározott felolvasólapról ismertetésre Az ajánlatok formai és tartalmi érvényességének további vizsgálatára az értékelési id szakban kerül sor Az ajánlat bontásának helye: Biczi és Tuzson Ügyvédi Iroda 1088 Budapest, Rákóczi út 11. III. emelet 1. nagytárgyaló 6

7 11. Az ajánlatok visszavonása, ajánlati kötöttség Az ajánlattev ajánlatát az ajánlattételi határid lejártáig vonhatja vissza. Az ajánlati kötöttség id tartama az ajánlattételi határid lejártától számítva 60 nap. Felhívjuk, az ajánlattev k figyelmét arra, hogy megajánlásaikat - különösen határid kre vonatkozó megajánlásaikat - a 60 napos ajánlattételi kötöttség és az ezzel kapcsolatos Kbt-ben rögzített el írásokra tekintettel tegyék meg. 12. Az ajánlatokkal kapcsolatos pontosítások Az ajánlatok vizsgálatának, értékelésének és összehasonlításának id szakában az ajánlatkér, illetve a képviseletében eljáró megbízott felvilágosítást kérhet az ajánlattal kapcsolatos nem egyértelm kijelentések tisztázása érdekében a Kbt. 85. rendelkezéseinek megfelel en. 13. Az ajánlatok értékelése Az ajánlatok közül az összességében legel nyösebb ajánlat, a nyertes ajánlat, vagyis a szakmai ajánlat és az ajánlati ár bírálati szempont figyelembevételével kerül értékelésre. Az értékelés módszere: az ajánlatkér a részszempontokon belül az ajánlati ár esetében az arányosítás elve alapján értékel, azaz az adott részszempontokon belül a legjobb ajánlat - jelen esetben a legalacsonyabb ár - kapja a legtöbb pontot, a többi ajánlat értékelési pontszáma ehhez viszonyítva arányosítással (fordított arányosság) kerül megállapításra. 1. Ajánlati ár (nettó HUF-ban megadva) Az Ajánlati árat egy összegben kell meghatározni, oly módon, hogy az a szolgáltatás teljesítésének minden költségét tartalmazza. Ajánlatkér a kiadott táblázat alapján részletes árajánlatot kér, melynek az összesített értékét kell szerepeltetni a felolvasólapon. 2. Szakmai ajánlat A 2. részszempont esetében szakmai zs ri bevonásával, sorbarendezéssel dönt az Ajánlatkér az alábbiak szerint. Fenti módszer alkalmazásával az egyes ajánlatok tartalmi elemei az összes ajánlat azonos tartalmi elemeihez viszonyított sorrendjében elfoglalt helyük szerint érhetnek el helyezést. Az elért helyezések pontszámokká történ átalakítása az alábbiak szerint történik: Ajánlatkér az alábbi szempontok figyelembevételével végzi el az értékelést: - a benyújtott ajánlat részletezettsége, kidolgozottsága, min sége, szakmai színvonala - Ajánlatkér értékeli az ajánlattev kreativitását és átgondoltságát is Az ajánlatok értékelését a szakért zs ri végzi el a fentiekben ismertetett szempontok alapján illetve annak figyelembevételével, hogy az elvárt tartalom az egyes ajánlattev knél hogyan jelenik meg, kitér-e minden részletre. 7

8 A zs ri tagjai az ajánlatokat egyenként értékelik, sorbarendezik, majd ezt követ en történik a közös értékelés és a végs sorrendbe állítják egyszer rangsorba állítva az ajánlatokat, minden zs ritag önálló sorrendet állapít meg. A sorrendbeállításnak szakmai értékelésen szabad csak alapulnia a zs ri olyan összetétel, mely biztosítja az egészségügyi szakmai illetve a rendezvényszervezési, kommunikációs szempontok szerinti értékelést is. A zs ri tagjainak joguk van holtversenyt megállapítani, mely azonos helyezési számot is jelent, A zs ri szakvéleményét írásos formában rögzíti az egy ajánlatra érkezett helyezések sorszámát bírálónként és ezek összegét ez a szakmai értékelés részpontszáma, ahol a legalacsonyabb összesített sorszám tartozik a szakmailag legel nyösebb ajánlathoz. A szakmai értékelési részpontszámot a bíráló bizottság a szakmai zs ri szakvéleménye alapján állapítja meg, a következ k szerint: Amennyiben minden Ajánlat azonos részpontszámot ér el úgy minden Ajánlattev, illetve ha csak egyetlen érvényes ajánlat van, az ajánlattev ezen résszempont tekintetében maximális pontszámot kap. Az értékelés módszere a részszempont esetében a sorbarendezés alapján kialakult eredmény figyelembevételével a fordított arányosság alkalmazása, amelynek keretében az ajánlatkér a legkedvez bb (legalacsonyabb) tartalmi értékekre a maximális pontot (fels ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi értékeire a legkedvez bb tartalmi értékhez viszonyított eltérés aránya alapján számolja ki a pontszámokat: P = A legjobb P max A vizsgált P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála fels határa Alegjobb: a legel nyösebb ajánlat tartalmi eleme (legmagasabb érték) Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; Az Ajánlattev nek szakmai ajánlatot az alábbiak figyelembevételével kell benyújtani: Részletesen ki kell térni a szakmai ajánlatban arra, hogy az alábbiakban elvárt szakmai tartalmat az Ajánlattev miként kívánja megvalósítani. Az ajánlat szakmai tartalmánál figyelemmel kell lenni arra is, hogy jelen Dokumentáció részét képezi a rendezvényekkel kapcsolatos elvárás illetve a rendezvények lebonyolításával kapcsolatos követelményrendszer. Részletesen ki kell térni, arra, hogyan kívánja Ajánlattev megvalósítani az utolsóként megvalósuló olimpia illetve a zárórendezvény lebonyolítását, csatolni szükséges ennek a forgatókönyvét A két esemény egy napon kerül megtartásra, de id ben elkülönülten. Fentiekre tekintettel egy olyan forgatókönyvet vár Ajánlatkér ennél a szempontnál, mely mindkét rendezvény lebonyolításának részleteit tartalmazza. Ajánlatkér egy részletes szakmai ajánlat benyújtását várja el az ajánlattev t l, ajánlattev knek be kell nyújtani az utolsóként megrendezésre kerül "olimpiai nap" forgatókönyvét, melyben részletesen bemutatja, hogyan kívánja lebonyolítani az adott napi rendezvényt a nyitástól a zárásig, illetve az ugyanazon a napon megrendezésre kerül zárórendezvény forgatókönyvét is. 8

9 Jelen dokumentáció m szaki leírást tartalmazó részében található minimum elváráson felül, milyen egyéb módon kívánja felkelteni a helyi lakosság érdekl dését. Részletesen térjen ki arra, hogy a rendezvényen az egyes célcsoportokat milyen üzenetekkel kívánja megszólítani annak érdekében, hogy a rendezvény sikeressége biztosított legyen. Részletesen térjen ki arra, hogy a résztvev k felé az egészséges életmóddal kapcsolatos a projekt céljaként meghatározott üzeneteket milyen eszközök és csatornák felhasználásával kívánja eljuttatni. Ajánlattev ajánlata id tervet is tartalmazzon Pontosan határozza meg a programelemeket és a m sortervet Ajánlattev jelölje meg azokat a személyi és tárgyi feltételeket, illetve eszközöket, amelyek rendelkezésére állnak és biztosítják az adott napi sz rések szakszer lebonyolítását. Ajánlattev milyen módszer igénybevételével kívánja biztosítani a rendezvény elemeinek összhangját a részvételi szabályzatban foglaltakkal. Ajánlattev az egyes rendezvényeken hogyan kívánja biztosítani a megfelel higiéniai (mosdók száma, szemetesek száma, elhelyezése) a feltételeket és a rendezvények lebonyolítása során szükséges biztonsági feltételeket. A rendezvények tervezett lebonyolításának részletes bemutatása, ezen belül kiemelten a résztvev k megfelel tájékoztatásának módszere. Ajánlattev hogyan valósítja meg a rendezvények egyes állomásainál a résztvev k sorban állásának minimalizálását. Ajánlattev térjen ki arra, hogy a rendezvények megtartását milyen helyszínre vagy helyszínekre tervezi és mutassa be azok el nyei, kedvez feltételeit. A zárónap eseményeinek részletes leírása, annak indoklásával, hogy az egyes események hogyan biztosítják a lakosság figyelmének fenntartását. A rendezvények között az érdekél dés fenntartása érdekében mutassa be, hogy az egyes rendezvények közötti id szakban a pályázó hogyan biztosítja a lakossági folyamatos érdekl désének fenntartását 14. Eredményhirdetés és szerz déskötés 14.1 Az eredményhirdetés tervezett id pontja: május hó 31. nap 15 óra Helye: Biczi és Tuzson Ügyvédi Iroda 1088 Budapest, Rákóczi út 11. III. emelet 1. nagytárgyaló 14.2 A szerz déskötés tervezett id pontja: Az összegezés megküldését követ naptól számított 20. napon 10 órakor, amennyiben az nem munkanap, a következ munkanapon. 15. A közbeszerzési eljárás nyelve A közbeszerzési eljárás nyelve magyar. Ennek megfelel en az ajánlatot magyar nyelven kell beadni, az eljárás során mindennem levelezés és szóbeli kapcsolattartás magyar nyelven történik. A kizárólag külföldi telephellyel rendelkez ajánlattev nek (konzorcium esetén konzorciumi tagnak) minden nyilatkozatot, hatósági igazolást hitelesített magyar 9

10 fordításban kell az ajánlatához csatolnia. Fenti rendelkezés irányadó valamennyi nem magyar nyelv okiratra vonatkozóan. A hiteles és hitelesített fordításra a 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet irányadó. 16. A dokumentáció fejezeteiben megfogalmazottak érvényesülése, részletes szerz déses feltételek A benyújtott ajánlatához az Ajánlattev teljes kör en kötve van. Az ajánlatkér és a nyertes ajánlattev között a szerz dés az Ajánlattételi felhívás, az ajánlattételi dokumentáció és a nyertesként kihirdetett ajánlat feltételei szerint, az ezekben megfogalmazott tartalommal jön létre. Ajánlattev nek az ajánlattételi dokumentáció mellékletét képez minta felhasználásával kitöltött szerz déstervezetet kell csatolnia. II. AZ AJÁNLAT KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI Az ajánlatkér az ajánlattételi határid lejártát követ en nem teszi lehet vé az ajánlat módosítását. Ajánlattev knek ajánlatukat a dokumentáció IV. részében szerepl kötelez tartalomjegyzék szerint kell benyújtaniuk. További csatolandó dokumentumok 1. Nyilatkozat a Kbt. 71. (1) a, b, c pontjaira vonatkozóan. Akkor is kell nyilatkozatot csatolni, ha a nyilatkozat nemleges. 2. Az ajánlattev nek az ajánlatban a Kbt. 71. (3) bekezdés szerint nyilatkozni kell arról, hogy nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá tartozó alvállalkozót. 3. Az ajánlatnak a Kbt. 70. (2) bekezdés szerint kell tartalmaznia az ajánlattev kifejezett nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerz dés teljesítésére és a kért ellenszolgáltatásra, illetve nyilatkoznia kell ajánlattev nek arról, hogy a kis és középvállalkozásokról, fejl désük támogatásáról szóló törvény szerint mikro, kis vagy középvállalkozásnak min sül e. 4. Ajánlattev nek, illet leg a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pont szerinti alvállalkozónak, illetve az ajánlattev részére a szerz dés teljesítéséhez er forrást nyújtó szervezetnek az alábbi cégokmányok egyszer másolati példányát kell az ajánlathoz csatolni:az ajánlattételi határid t megel z 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, ajánlatot cégszer en aláíró személyek aláírási címpéldányát. (eredeti vagy hiteles másolat) 5. Ajánlattev ajánlatában köteles nyilatkozni arra vonatkozóan, hogy a cégkivonatban meghatározottakon kívül más pénzintézeteknél nincsen bankszámlája. 6. Kitöltött szerz déstervezet. 7. A munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó, a teljesítés helyén hatályos kötelezettségek figyelembevételével kapcsolatban a Kbt. 72. el írásai szerint kell eljárni. 8. A munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségekr l ajánlattev tájékoztatást kaphat az alábbi címeken: - OMMF: 1024 Budapest. Margit krt. 85., levélcím: 1399 Bp. 62. Pf. 639, tel: , fax: , zöld szám: , a területi kirendeltségek elérhet sége a internet-címen található 10

11 - ÁNTSZ: 1097 Budapest, Gyáli út 2-6., levélcím: 1437 Budapest, Pf tel.: , fax: , zöld szám: , a megyei és városi intézetek elérhet sége a internet-címen található - MBH: H-1051 Budapest, Arany János u. 25. tel.: , fax: , zöld szám: , a területileg illetékes bányakapitányságok elérhet sége a internet-címen található Az ajánlattev az ajánlatában köteles nyilatkozni arról, hogy az ajánlattétel során figyelembe vette-e a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó, teljesítés helyén hatályos kötelezettségeket. (Kbt. 55..) 11

12 III. MELLÉKLETEK, NYILATKOZATMINTÁK, FORMANYOMTATVÁNYOK (igazolások, nyilatkozatok jegyzéke) 12

13 KÖTELEZ TARTALOMJEGYZÉK (1. számú melléklet) Felolvasólap (2. számú melléklet) Ajánlattételi nyilatkozat (3. számú melléklet) Tartalomjegyzék (1. számú melléklet) (Oldalszámokkal ellátva) Igazolások, dokumentumok Közös ajánlattev k jelen közbeszerzési eljárásra tekintettel aláírt hatályos szerz dése (Opcionális - Amennyiben közös az ajánlattétel.) - Ajánlattev (k), közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) és az er forrást nyújtó szervezet nyilatkozatai a kizáró okok fenn nem állásáról. (4. és 5. számú melléklet) Cégkivonat (Az ajánlattételi határid t l számított 30 napnál nem régebbi keltezés egyszer másolat.) Változásbejegyzési kérelem opcionális (Folyamatban lév változásbejegyzés esetében a változásbejegyzési kérelmet is kérjük egyszer másolatban.) Aláírási címpéldány és esetlegesen meghatalmazás (Annak igazolására, hogy az ajánlatot, illet leg az abban szerepl nyilatkozatokat az ajánlattev, illet leg az alvállalkozó képviseletére jogosult személy írta alá. Egyszer másolat.) Ajánlattev (k) és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) igazolásai a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolására P/1: Valamennyi számlavezet pénzügyi intézményt l származó nyilatkozat a bankszámlákról (az ajánlattételi határid lejártát megel z 30 napnál nem régebbi, eredeti vagy hiteles másolati példányban, nyilatkozat tartalma: mióta vezeti a bankszámlát, a számláján volt-e 60 napot meghaladó sorban állás, fizetési Oldalszám 13

14 kötelezettségének pontosan eleget tesz-e) A dokumentáció III. rész 5. pont szerinti nyilatkozat P/2: az el z két lezárt üzleti évre (2007. és 2008.) vonatkozó - a számviteli törvénynek megfelel beszámolója egyszer másolatban kiegészít mellékletek nélkül. P/3: Az ajánlattev nettó árbevételr l szóló nyilatkozata (teljes és tárgy szerinti is) Ajánlattev (k) és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) igazolásai a m szaki, ill. szakmai alkalmasság igazolására M/1: Referencianyilatkozat (10.sz. melléklet) Referenciaigazolások M/2: Szakemberek bemutatása; Szakemberek aláírt szakmai önéletrajzai Oldalszám Szakemberek végzettségét igazoló dokumentumok (hiteles másolat) Egyéb igazolások, dokumentumok Nyilatkozat a kiegészít tájékoztatások átvételér l (6. számú melléklet) Nyilatkozat a Kbt. 71. (1) bekezdése szerint (7. számú melléklet) Nyilatkozat a Kbt. 71. (3) bekezdése szerint (8. számú melléklet) Nyilatkozat a Kbt a szerint (9. melléklet) Kitöltött Szerz déstervezet (az ajánlattételi dokumentáció mellékletét képez minta felhasználásával) Szakmai ajánlat (forgatókönyv) Részletes árajánlat Az ajánlattételi felhívás és a dokumentáció által el írt egyéb dokumentumok, valamint ajánlattev által fontosnak tartott egyéb dokumentumok 14

15 FELOLVASÓLAP (2. számú melléklet) Óbudai Egészségolimpia - Rendezvényszervezés Ajánlat tárgya: Óbudai Egészségolimpia - Rendezvényszervezés Ajánlattev neve: Ajánlattev címe: Ajánlattev telefonszáma: Ajánlattev képvisel jének a neve Ajánlattev képvisel jének a telefonszáma Ajánlattev képvisel jének a mobil száma Ajánlattev faxszáma Ajánlattev címe: Ellenszolgáltatás összege: nettó ajánlati ár Kelt: cégszer aláírás 15

16 (3. számú melléklet) AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT 1 Óbudai Egészségolimpia - Rendezvényszervezés 1. Alulírott, mint a (székhely:..) ajánlattev cégjegyzésre jogosult képvisel je az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és m szaki leírás gondos áttekintése után a Kbt. 70. (2) bekezdésének foglaltaknak megfelel en ezennel kijelentem, hogy az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk. 2. Ennek megfelel en a szerz dést amennyiben mint nyertes ajánlattev kiválasztásra kerülünk a jelen ajánlatunkban megjelölt.,-ft + ÁFA, összesen,-ft., azaz.forint összeg ellenszolgáltatásért szerz désszer en teljesítjük 3. Nyilatkozunk, hogy nyertességünk esetén a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerz dés teljesítése céljából, e szerz désen alapuló szerz déseinkben magunkra vonatkozó kötelezettségként vállaljuk a Kbt (1) és (3) bekezdés, valamint a 306/A. (1) - (5) bekezdések szerinti el írások érvényesítését. 4. Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tettünk ajánlatunkban, ami ellentétben van az ajánlattételi dokumentációval vagy azok bármely feltételével, akkor az ajánlatunk érvénytelen. 5. Az ajánlat benyújtásával kijelentjük, hogy amennyiben nyertes ajánlattev nek nyilvánítanak bennünket, akkor a szerz dést megkötjük, és a szolgáltatást teljesítjük az ajánlattételi dokumentációban és az ajánlatunkban lefektetettek szerint. 6. Elfogadjuk, hogy ajánlatunkat érvénytelennek nyilvánítják, ha nem felelünk meg a Kbt-ben meghatározott összeférhetetlenségi követelményeknek. 7. Tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlat esetén a közösen ajánlatot tev k személye nem változhat sem a közbeszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött szerz dés teljesítése során. Annak is tudatában vagyunk, hogy a közös ajánlattev k egyetemlegesen 1 Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő azonos tartalommal köteles aláírni. 16

17 felel sek mind a közbeszerzési eljárás, mind az annak eredményeként megkötött szerz teljesítése során. dés 8. Tudomásul vesszük, hogy amennyiben, mint nyertes ajánlattev k szerz dést kötünk, kötelesek vagyunk azokat a szakembereket a szerz dés teljesítése során rendelkezésre bocsátani, akiket jelen ajánlatunkban megneveztünk, tekintettel arra, hogy ez a kötelezettségünk szerz déskötési feltételnek min sül [cég megnevezése] a kis- és középvállalkozásokról, fejl désük támogatásáról szóló évi XXXIV. Törvény (Kktv.) törvény szerinti min sítése 1 : mikrovállalkozás kisvállalkozás középvállakozás 2 nem tartozik a Kktv. Hatálya alá Kelt: cégszer aláírás 1 A megfelel t kérjük aláhúzni! 17

18 (4. számú melléklet) Nyilatkozat a (Kbt.) 60. (1) bekezdés, 61. (1) bekezdés a)-d) pontjai tekintetében 1 Óbudai Egészségolimpia - Rendezvényszervezés Alulírott.. társaság (ajánlattev ), melyet képvisel: az alábbi nyilatkozatot tesszük: Nem állnak fenn velünk szemben a Közbeszerzési törvényben foglalt alábbi kizáró okok, mely szerint nem lehet ajánlattev, aki: Kbt. 60. (1) bekezdés: a) végelszámolás alatt áll, vagy az ellene indított cs deljárás vagy felszámolási eljárás folyamatban van, illet leg ha az ajánlattev (alvállalkozó) személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van; b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; c) gazdasági, illet leg szakmai tevékenységével kapcsolatban joger s bírósági ítéletben megállapított b ncselekményt követett el, amíg a büntetett el élethez f z d hátrányok alól nem mentesült; illet leg akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntet jogi intézkedésekr l szóló évi CIV. törvény 5. -a (2) bekezdésének b), illet leg g) pontja alapján a bíróság joger s ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, illet leg ha az ajánlattev tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon joger sen korlátozta; d) közbeszerzési eljárásokban való részvételt l joger sen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt; e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkér székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott; f) korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, illet leg a hamis adat szolgáltatását joger sen megállapították, a joger sen megállapított id tartam végéig; 1 Ajánlattevők, közös ajánlattevők töltik ki. 18

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ buszba épített direkt digitális tüdőszűrő berendezés beszerzése tárgyú, közösségi értékhatárt elérő értékű nyílt közbeszerzési eljáráshoz

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Méhkerék Község Kossuth Lajos u. 78. szám alatti ingatlan átalakítása és b vítése Mez gazdasági Kereskedelmi Központ építési munkálatai Méhkerék Község Önkormányzata 5726 Méhkerék, Kossuth Lajos u. 80.

Részletesebben

Bizottságának Elnöke. 81-9/2010. Mellékletek: 1. Ajánlattételi felhívás ELŐTERJESZTÉS

Bizottságának Elnöke. 81-9/2010. Mellékletek: 1. Ajánlattételi felhívás ELŐTERJESZTÉS Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottságának Elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési Bizottságának Elnöke 81-9/2010. Mellékletek: 1. Ajánlattételi

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Diákhitel Központ Zrt. (1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.szám) KÉ 5060/2012. sz. közbeszerzési eljárása a 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) III. rész, 121. (1) bekezdés

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ STARTMUNKA PROGRAM 2013 KÖZÚTFELÚJÍTÁSI PROJEKTELEM AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ I. FEJEZET A közbeszerzés rendjére vonatkozó információk BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ STARTMUNKA PROGRAM 2013 ÁTCSOPORTOSÍTOTT PROJEKTRÉSZ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ I. FEJEZET A közbeszerzés rendjére vonatkozó információk BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Részletesebben

tárgyú tárgyalásos, közösségi értékhatárt meghaladó szolgáltatási közbeszerzési eljáráshoz 2011. DECEMBER

tárgyú tárgyalásos, közösségi értékhatárt meghaladó szolgáltatási közbeszerzési eljáráshoz 2011. DECEMBER MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. 1024 BUDAPEST, FÉNYES ELEK U. 7-13. RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ ÚTHÁLÓZAT VÉDELMI SZOFTVER RENDSZER KIFEJLESZTÉSE ÉS A HOZZÁ TARTOZÓ MÉRŐÁLLOMÁSOKON ELHELYEZETT RENDSZÁMFELISMERŐ

Részletesebben

MUNKÁKRA KERETMEGÁLLAPODÁSOK MEGKÖTÉSE. tárgyú nyílt, uniós értékhatárt elérő, építési közbeszerzési eljáráshoz. 2013. március 23.

MUNKÁKRA KERETMEGÁLLAPODÁSOK MEGKÖTÉSE. tárgyú nyílt, uniós értékhatárt elérő, építési közbeszerzési eljáráshoz. 2013. március 23. MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. 1024 BUDAPEST, FÉNYES ELEK U. 7-13. HAZAI FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT 2013-2014 ÉVI NAGYFELÜLETŰ JAVÍTÁSI, FELÚJÍTÁSI ÉS A RENDKÍVÜLI IDŐJÁRÁS OKOZTA BURKOLATKÁROK HELYREÁLLÍTÁSÁRA,

Részletesebben

Az ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT. Ajánlatkérő által kiírt. Neonatológiai mentőgépjármű beszerzése NEONATÁLIS "C" TÍPUSÚ MENTŐJÁRMŰRE 2014

Az ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT. Ajánlatkérő által kiírt. Neonatológiai mentőgépjármű beszerzése NEONATÁLIS C TÍPUSÚ MENTŐJÁRMŰRE 2014 Az ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT Ajánlatkérő által kiírt Neonatológiai mentőgépjármű beszerzése NEONATÁLIS "C" TÍPUSÚ MENTŐJÁRMŰRE 2014 tárgyú közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM. 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő)

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM. 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) Az Orvos,- és Egészségtudományi Centrum 2010-2014. évi US GAAP szerinti könyvvizsgálata és a DEOEC-nek

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA Főkert Nonprofit Zrt. 1073 Budapest, Dob u. 90. sz. Ára: Ingyenes! AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA A Főkert Nonprofit Zrt. A Főkert Nonprofit Zrt. A Főkert Nonprofit Zrt. részére gyűjtőtartályos

Részletesebben

A J Á N L A T I D O K U M E N T Á C I Ó

A J Á N L A T I D O K U M E N T Á C I Ó TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0008 A J Á N L A T I D O K U M E N T Á C I Ó Vezetői Információs Rendszer (VIR) szoftver fejlesztése az Ajánlatkérő A Humán TISZK rendszerének továbbfejlesztése a humán szakmák

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. KNAUS TABBERT Kft.

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. KNAUS TABBERT Kft. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ KNAUS TABBERT Kft. TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0535. Munkahelyi képzések támogatása és megvalósítása a Knaus Tabbert Kft-nél című projekt keretében képzések megtartása tárgyú, nyílt közbeszerzési

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA. Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása

DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA. Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. A beszerzés tárgya Az Ajánlatkérő,

Részletesebben

Hajléktalanokért Közalapítvány

Hajléktalanokért Közalapítvány Hajléktalanokért Közalapítvány Földgáz energia szállítása az ajánlatkérő részére 2014.07.01. 06:00 CET-2015.07.01. 06:00 CET időszakra vonatkozóan, teljes ellátás alapú földgáz energia ellátási szerződés

Részletesebben

Különféle élelmiszerek beszerzése tárgyú közösségi nyílt közbeszerzési eljáráshoz

Különféle élelmiszerek beszerzése tárgyú közösségi nyílt közbeszerzési eljáráshoz Vám- és Pénzügyőrség Szociális, Egészségügyi és Kulturális Központja 1093 Budapest, Mátyás u. 16. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Különféle élelmiszerek beszerzése tárgyú közösségi nyílt közbeszerzési eljáráshoz

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ a KÉ 22642/2011. számú közbeszerzési eljáráshoz.

MÓDOSÍTOTT EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ a KÉ 22642/2011. számú közbeszerzési eljáráshoz. MÓDOSÍTOTT EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ a KÉ 22642/2011. számú közbeszerzési eljáráshoz. A TÁMOP 3.3.7-09/1-2009-0054 keretében A tehetséggondozó iskola műhelyek a leghátrányosabb

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ. NAV-tól átvett hídmérlegek rekonstrukciója, kis- és nagyjavítások elvégzése és Hídmérleg beszerzése 2013.

DOKUMENTÁCIÓ. NAV-tól átvett hídmérlegek rekonstrukciója, kis- és nagyjavítások elvégzése és Hídmérleg beszerzése 2013. DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA NAV-tól átvett hídmérlegek rekonstrukciója, kis- és nagyjavítások elvégzése és Hídmérleg beszerzése 2013. Tartalom: I. Tájékoztató II. Műszaki specifikáció III. Iratminták

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ

DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ Paks Város Önkormányzata 7030 Paks, Dózsa Gy. u. 55-61. Magyarország Tel: +36-75/500-526 Fax: +36-75/519-082 E-mail: hum.ferenc@paks.hu DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ Vállalkozási szerződés a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0013

Részletesebben

4. A szerződés időtartama és a teljesítés határideje: 2011. február 25-től - 2011. december 31-ig terjedő időszakra

4. A szerződés időtartama és a teljesítés határideje: 2011. február 25-től - 2011. december 31-ig terjedő időszakra AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ a Közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 251. (2) bekezdése szerinti egyszerű közbeszerzési eljárás lefolytatására irányadó szabályok figyelembe vételével

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. általános egyszerű közbeszerzési eljárásban

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. általános egyszerű közbeszerzési eljárásban Bevetés Kulturális és Sportegyesület AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ általános egyszerű közbeszerzési eljárásban Környezetvédelem gyerekcipőben (KEOP 6.1.0/B/11-2011-0057) reklámtervezési- és szervezési szolgáltatás

Részletesebben

Ajánlattételi Dokumentáció

Ajánlattételi Dokumentáció Kecskeméti Főiskola Ajánlattételi Dokumentáció a a Felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastrukturális és informatikai fejlesztések (TIOP-1.3.1/07/2) projekt megvalósításához

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Méhkerék Község Önkormányzata 5726 Méhkerék, Kossuth Lajos u. 80. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Magyarország Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében Madarász és Méhkerék közötti,

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT ÖNKORMÁNYZATI TERÜLETEKEN TALÁLHATÓ ILLEGÁLIS HULLADÉK LERAKÓHELYEK FELSZÁMOLÁSA, AZ ILLEGÁLIS HULLADÉK ELSZÁLLÍTÁSA, LERAKÓHELYEN TÖRTÉNİ ELHELYEZÉSE AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Ajánlati dokumentáció Göncruszka orvosi rendelő építése AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ a K.É.- 29554/2009. számú Ajánlattételi felhíváshoz Ajánlatkérő: Göncruszka Község Önkormányzata 3894 Göncruszka, Fő út. 83.sz.

Részletesebben

A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó

A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó ADÓ- ÉS PÉNZÜGYI ELLENİRZÉSI HIVATAL DÉL-ALFÖLDI REGIONÁLIS IGAZGATÓSÁGA 6721 Szeged, Bocskai u. 14. A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó Munkavédelmi, és tőzvédelmi feladatok, valamint munkahelyi

Részletesebben

II. fejezet: ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE

II. fejezet: ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE II. fejezet: ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE 1/28. oldal 1. A munkák leírása 1.1 Az ajánlatkérés tárgya Paks Város Önkormányzata (továbbiakban: ajánlatkérő) által a Közbeszerzési törvény III. rész VI.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Tudásklaszter Nonprofit Kft. 6727 Szeged, Zágráb u. 113. TÁMOP 1.4.3-10/2-2F-2011-0012, jelű pályázat Szakmai Szolgáltatások TK-2012/3. számú közbeszerzési eljárás Szeged, 2012.

Részletesebben

GÖLLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

GÖLLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ GÖLLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ részére - Gölle községben kétcsoportos óvoda kialakítása, játszótér kivitelezése, intézményi felújítások TÁRGYÚ ÁLTALÁNOS EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ

Részletesebben