AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia - Rendezvényszervezés

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia - Rendezvényszervezés"

Átírás

1 AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Szent Margit Rendel intézet Nonprofit Kft. Óbudai Egészség Olimpia - Rendezvényszervezés

2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK...3 I. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS RENDJÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK ÉS INFORMÁCIÓK AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE A dokumentációban alkalmazott egyes kifejezések értelmezése Az Ajánlatkérő: A közbeszerzési eljárás tárgya, főbb mennyisége: Ajánlattevő feladata: A teljesítés helye és szerződés időtartama: Többváltozatú ajánlat és részajánlat: Az ajánlat költségei Az ajánlatok kidolgozásának feltételei Az ajánlatok benyújtásának határideje és címe: Ajánlatok bontása Az ajánlatok visszavonása, ajánlattételi kötöttség Az ajánlatokkal kapcsolatos pontosítások Az ajánlatok értékelése Eredményhirdetés és szerződéskötés A közbeszerzési eljárás nyelve A dokumentáció fejezeteiben megfogalmazottak érvényesülése, részletes szerződéses feltételek. 10 II. AZ AJÁNLAT KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI III. MELLÉKLETEK, NYILATKOZATMINTÁK, FORMANYOMTATVÁNYOK (igazolások, nyilatkozatok jegyzéke) KÖTELEZŐ TARTALOMJEGYZÉK FELOLVASÓLAP AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT Nyilatkozat a (Kbt.) 60. (1) bekezdés, 61. (1) bekezdés a)-e) pontjai tekintetében Nyilatkozat a Kbt. a 60. (1) bekezdés és 61. (1) bekezdés a)-e) pontjai tekintetében Nyilatkozat a kiegészítő tájékoztatásokról Nyilatkozat a Kbt. 71. (1) bekezdése alapján Nyilatkozat a Kbt. 71. (3) bekezdése alapján Nyilatkozat a Kbt. 55. (3) bekezdése alapján IV. SZERZŐDÉS TERVEZET...28 Vállalkozási Szerződés... Error! Bookmark not defined. (továbbiakban: szerződés)... Error! Bookmark not defined. V. SZOLGÁLTATÁSI ELVÁRÁSOK,...36 MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ

3 BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK Az ajánlatkér nek jelen dokumentáció kiadásával az a célja, hogy a versenysemlegesség lehet legteljesebb biztosításával minden ajánlattev nek lehet vé tegye a sikeres ajánlattételt. Ezen cél elérése érdekében a jelen dokumentáció - megfelel en csoportosítva, akár ismételve is - tartalmazza azokat az adatokat és tényeket, melyek el segíthetik a sikeres ajánlattételt. Jelen dokumentáció a Közbeszerzési Értesít ben április számon megjelent ajánlattételi felhívás alapján készült. hó 21 napján 9617/2010 KÉ A fenti ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdésekben jelen dokumentáció rendelkezései az irányadóak és kötelez ek az ajánlat összeállítására és benyújtására vonatkozóan; esetleges ellentmondás vagy szabályozatlanság esetén az ajánlattételi felhívás rendelkezései az irányadóak. A dokumentáció átvételének igazolására ajánlatkér el írja, hogy annak letöltésekor a dokumentációt letölt írásban közölje a következ információkat: Ajánlattev neve, székhelye, telefax száma, címe. A fenti adatokat tartalmazó nyilatkozatot a letöltéssel egyid ben az ajánlatkér nevében eljáró Biczi és Tuzson Ügyvédi Iroda fax számára kell megküldeni (06/1/ ). Érvényes ajánlat, csak a fenti regisztráció igazolása mellett lehetséges. I. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS RENDJÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK ÉS INFORMÁCIÓK AZ AJÁNLATTEV K RÉSZÉRE 1. A dokumentációban alkalmazott egyes kifejezések értelmezése 1.1. Ajánlatkér : a 2. pontban meghatározott szervezet, amely azonos a közbeszerzési eljárás eredményeként létrejöv szerz désben a megrendel vel. Az ajánlatkér és a megrendel fogalmakat általában, mint egyez ket alkalmazzuk Ajánlattev : az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni cég vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, aki, illet leg amely a közbeszerzési eljárásban ajánlatot tesz; ajánlattev nek min sül a külföldi székhely vállalkozás magyarországi fióktelepe is Dokumentáció: Az ajánlattételi felhívást magában foglaló és az ajánlattételi felhívás kiegészítésére és a megfelel ajánlattétel el segítésére szolgáló jelen részletes ajánlattételi dokumentáció (továbbiakban: dokumentáció), valamennyi mellékletével együtt. A Dokumentáció rendelkezéseinek nem megfelel en benyújtott ajánlat a Kbt. 88. (1) bekezdésében felsorolt pontok valamelyike szerint érvénytelen Szerz dés: a közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattev jeként kihirdetett ajánlattev és az ajánlatkér között létrejöv Vállalkozási Szerz dés. Az itt megadott feltételek el nem fogadása az ajánlat érvénytelenségét vonhatja maga után. 3

4 2. Az Ajánlatkér : Szent Margit Rendel intézet Nonprofit Kft Budapest, Vörösvári út Telefon: 1/ FAX: Képviseli: Dr. Várszegi József 3. A közbeszerzési eljárás tárgya, f bb mennyisége: Vállalkozási szerz dés a Szent Margit Rendel intézet Nonprofit Kft. által végrehajtandó Óbudai Egészség Olimpia elnevezés projekt keretén belül a év programjainak, rendezvényszervezési és a rendezvényekhez köt d en PR, kommunikációs feladatainak lebonyolítására. A fenti szolgáltatások biztosításáért ajánlattev (rész)teljesítést követ en állíthat ki teljesítési igazolást, amelynek ajánlatkér i elfogadása a számla benyújtásának feltétele. Fizetési határid teljesítésigazolással ellátott szabályszer en kiállított és az ajánlatkér által az igazolt teljesítést követ 30 nap. 4. Ajánlattev feladata: Ajánlattev köteles a közbeszerzés tárgyát képez szolgáltatást a jelen dokumentációban meghatározott mennyiségi és min ségi meghatározás szerint a vonatkozó jogszabályok, szabványok, illetve egyéb el írások és min ségi követelmények betartása mellett megvalósítani. 5. A teljesítés helye és szerz dés id tartama: A teljesítés helye: Szent Margit Rendel intézet Nonprofit Kft Budapest, Vörösvári út , illetve az egyes rendezvényhelyszínek. Szerz dés id tartama: december 31-ig. 6. Többváltozatú ajánlat és részajánlat: Ajánlatkér a többváltozatú ajánlat lehet ségét és a részekre történ ajánlattételt kizárja. 7. Az ajánlattétel költségei 7.1 Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költséget az ajánlattev nek kell viselnie. Az ajánlattev nek nincs joga semmilyen, a Dokumentációban kifejezetten megadott jogcímen kívül, egyéb - így különösen anyagi - igény érvényesítésére. A közbeszerzési eljárás eredményes, vagy eredménytelen befejezését l függetlenül az ajánlatkér vel és az eljáróval szemben ezen költségekkel kapcsolatban semmilyen követelésnek nincs helye. 4

5 7.2 Az ajánlatkér kifejezetten nyilatkozik, hogy az ajánlatok elkészítésével kapcsolatosan sem a nyertes ajánlattev nek, sem más ajánlattev knek semmiféle esetleges jöv beni - térítésre nem kötelezhet. 7.3 Az ajánlatkér a benyújtott ajánlatokat nem szolgáltatja vissza sem egészben, sem részeiben, azokat nem bontja meg, az iratokat a Kbt. 7. (2) bekezdése szerint kezeli. 8. Az ajánlatok kidolgozásának feltételei 8.1 Az ajánlattev knek az eljárás során egy írásos ajánlatot kell elkészíteniük, mely ajánlat a közbeszerzésekr l szóló évi CXXIX. törvénynek a nyílt eljárásra vonatkozó el írásaival összhangban, az ajánlati kötöttség beállta után semmilyen formában sem formailag, sem tartalmilag sem módosítható. 8.2 Ajánlatkér a Kbt. 83. (2) bekezdése szerinti hiánypótlási lehet séget teljes körben biztosítja. 8.3 Az ajánlattev nek nyertesként történ kihirdetése esetén sincs lehet sége ajánlata, vagy a jelen dokumentáció bármely - akárcsak rész - kérdésének megváltoztatására sem. 8.4 Az ajánlattev a dokumentációban meghatározottakkal kapcsolatban az ajánlattételi határid t megel z en legkés bb tíz nappal írásban kiegészít információkért fordulhat az ajánlatkér höz, aki a kért információt legkés bb az ajánlattételi határid t megel z hatodik napig írásban megadja. Az ajánlattev knek kiegészít tájékoztatás iránti igényeiket (a továbbiakban: kérdések) írásban kell benyújtaniuk (személyesen vagy fax útján) az ajánlattételi felhívásban megadott helyen, vagy számon. A tájékoztatás tartalmát valamennyi ajánlattev, elektronikus formában megkapja. Az írásbeli tájékoztatás a Kbt. 56. (1) bekezdésében maghatározott határid betartása mellett oly módon kérhet, hogy a kérdéseknek a határid lejártának napján óráig meg kell érkezniük ajánlatkér megbízottjához fax vagy kézbesít útján Ajánlattev a kiegészít tájékoztatás iránti kérelemben foglalt kérdéseit a kiegészít tájékoztatás iránti kérelem el terjesztésével egyidej leg, a kiegészít tájékoztatás rugalmas nyújtása érdekében szíveskedjen elektronikus úton a címre is eljuttatni Az ajánlatkér felhívja az ajánlattev k figyelmét, hogy a kérdések feltételére nyitva álló határid lejártát követ en, illetve az ajánlattételi határid lejártát követ en egészen az eredményhirdetésig az ajánlattev k megkereséseire, kérdéseire nem válaszol. 9. Az ajánlatok benyújtásának határideje és címe: 9.1 Az ajánlat benyújtásának határideje: május hó 10 nap 11 óra 9.2 Az ajánlatkér az ajánlatot akkor tekinti határid re benyújtottnak, ha az a pontban megjelölt határid re a megadott címre beérkezett. Az ajánlat benyújtásának címe: Biczi és Tuzson Ügyvédi Iroda 1088 Budapest, Rákóczi út 11. III. emelet 1. 5

6 9.3 Az ajánlat benyújtásának formai el írásai: Az ajánlatot zárt borítékban kell benyújtani. Az ajánlatot az Ajánlattételi felhívás V.7) Egyéb információk 5. pontjában megadott feltételeknek megfelel en kell benyújtani. A példányok esetleges eltérése esetén az eredeti példány számít mértékadónak. Az ajánlatot olyan kötésben kell benyújtani, amely biztosítja, hogy állagsérelem nélkül ne lehessen az ajánlatban lapot cserélni, vagy új lapot csatolni. Az Ajánlat jól lezárt csomagolását a következ felirattal kell ellátni: Óbudai Egészség Olimpia - Rendezvényszervezés - Az ajánlattételi határid lejárta el tt nem bontható fel! A küls borításon ezen kívül más nem szerepelhet. Az ajánlat eredetiségét és megbontatlanságát biztosítani kell. Ezt az alábbi módszerrel kell biztosítani: - az ajánlat minden információt tartalmazó oldalát szignálnia kell ajánlattev nek, vagy meghatalmazással igazolt képvisel jének, és - az ajánlat minden lapját ki kell lyukasztani, azon fonalat kell átf zni, a fonal végét az utolsó lap hátoldalán egyszer ragasztható címkével le kell ragasztani, és a címkét cégszer en vagy meghatalmazással igazolt képvisel útján alá kell írni oly módon, hogy az aláírás a papírlapra is átérjen. A meghatalmazás csatolandó az egyéb dokumentumok között. Az ajánlatban a cégszer saját nyilatkozatok, a referenciaigazolások és a pénzintézeti nyilatkozat(ok) kivételével valamennyi igazolás egyszer másolatban is benyújtható. 10. Ajánlatok bontása 10.1 Az ajánlatok bontására az ajánlattételi határid lejártakor - az ajánlatkér és az ajánlattev k képvisel inek jelenlétében - kerül sor Az ajánlatok bontásakor a Kbt-ben meghatározott kötelez adatok kerülnek a jelen dokumentáció mellékletében meghatározott felolvasólapról ismertetésre Az ajánlatok formai és tartalmi érvényességének további vizsgálatára az értékelési id szakban kerül sor Az ajánlat bontásának helye: Biczi és Tuzson Ügyvédi Iroda 1088 Budapest, Rákóczi út 11. III. emelet 1. nagytárgyaló 6

7 11. Az ajánlatok visszavonása, ajánlati kötöttség Az ajánlattev ajánlatát az ajánlattételi határid lejártáig vonhatja vissza. Az ajánlati kötöttség id tartama az ajánlattételi határid lejártától számítva 60 nap. Felhívjuk, az ajánlattev k figyelmét arra, hogy megajánlásaikat - különösen határid kre vonatkozó megajánlásaikat - a 60 napos ajánlattételi kötöttség és az ezzel kapcsolatos Kbt-ben rögzített el írásokra tekintettel tegyék meg. 12. Az ajánlatokkal kapcsolatos pontosítások Az ajánlatok vizsgálatának, értékelésének és összehasonlításának id szakában az ajánlatkér, illetve a képviseletében eljáró megbízott felvilágosítást kérhet az ajánlattal kapcsolatos nem egyértelm kijelentések tisztázása érdekében a Kbt. 85. rendelkezéseinek megfelel en. 13. Az ajánlatok értékelése Az ajánlatok közül az összességében legel nyösebb ajánlat, a nyertes ajánlat, vagyis a szakmai ajánlat és az ajánlati ár bírálati szempont figyelembevételével kerül értékelésre. Az értékelés módszere: az ajánlatkér a részszempontokon belül az ajánlati ár esetében az arányosítás elve alapján értékel, azaz az adott részszempontokon belül a legjobb ajánlat - jelen esetben a legalacsonyabb ár - kapja a legtöbb pontot, a többi ajánlat értékelési pontszáma ehhez viszonyítva arányosítással (fordított arányosság) kerül megállapításra. 1. Ajánlati ár (nettó HUF-ban megadva) Az Ajánlati árat egy összegben kell meghatározni, oly módon, hogy az a szolgáltatás teljesítésének minden költségét tartalmazza. Ajánlatkér a kiadott táblázat alapján részletes árajánlatot kér, melynek az összesített értékét kell szerepeltetni a felolvasólapon. 2. Szakmai ajánlat A 2. részszempont esetében szakmai zs ri bevonásával, sorbarendezéssel dönt az Ajánlatkér az alábbiak szerint. Fenti módszer alkalmazásával az egyes ajánlatok tartalmi elemei az összes ajánlat azonos tartalmi elemeihez viszonyított sorrendjében elfoglalt helyük szerint érhetnek el helyezést. Az elért helyezések pontszámokká történ átalakítása az alábbiak szerint történik: Ajánlatkér az alábbi szempontok figyelembevételével végzi el az értékelést: - a benyújtott ajánlat részletezettsége, kidolgozottsága, min sége, szakmai színvonala - Ajánlatkér értékeli az ajánlattev kreativitását és átgondoltságát is Az ajánlatok értékelését a szakért zs ri végzi el a fentiekben ismertetett szempontok alapján illetve annak figyelembevételével, hogy az elvárt tartalom az egyes ajánlattev knél hogyan jelenik meg, kitér-e minden részletre. 7

8 A zs ri tagjai az ajánlatokat egyenként értékelik, sorbarendezik, majd ezt követ en történik a közös értékelés és a végs sorrendbe állítják egyszer rangsorba állítva az ajánlatokat, minden zs ritag önálló sorrendet állapít meg. A sorrendbeállításnak szakmai értékelésen szabad csak alapulnia a zs ri olyan összetétel, mely biztosítja az egészségügyi szakmai illetve a rendezvényszervezési, kommunikációs szempontok szerinti értékelést is. A zs ri tagjainak joguk van holtversenyt megállapítani, mely azonos helyezési számot is jelent, A zs ri szakvéleményét írásos formában rögzíti az egy ajánlatra érkezett helyezések sorszámát bírálónként és ezek összegét ez a szakmai értékelés részpontszáma, ahol a legalacsonyabb összesített sorszám tartozik a szakmailag legel nyösebb ajánlathoz. A szakmai értékelési részpontszámot a bíráló bizottság a szakmai zs ri szakvéleménye alapján állapítja meg, a következ k szerint: Amennyiben minden Ajánlat azonos részpontszámot ér el úgy minden Ajánlattev, illetve ha csak egyetlen érvényes ajánlat van, az ajánlattev ezen résszempont tekintetében maximális pontszámot kap. Az értékelés módszere a részszempont esetében a sorbarendezés alapján kialakult eredmény figyelembevételével a fordított arányosság alkalmazása, amelynek keretében az ajánlatkér a legkedvez bb (legalacsonyabb) tartalmi értékekre a maximális pontot (fels ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi értékeire a legkedvez bb tartalmi értékhez viszonyított eltérés aránya alapján számolja ki a pontszámokat: P = A legjobb P max A vizsgált P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála fels határa Alegjobb: a legel nyösebb ajánlat tartalmi eleme (legmagasabb érték) Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; Az Ajánlattev nek szakmai ajánlatot az alábbiak figyelembevételével kell benyújtani: Részletesen ki kell térni a szakmai ajánlatban arra, hogy az alábbiakban elvárt szakmai tartalmat az Ajánlattev miként kívánja megvalósítani. Az ajánlat szakmai tartalmánál figyelemmel kell lenni arra is, hogy jelen Dokumentáció részét képezi a rendezvényekkel kapcsolatos elvárás illetve a rendezvények lebonyolításával kapcsolatos követelményrendszer. Részletesen ki kell térni, arra, hogyan kívánja Ajánlattev megvalósítani az utolsóként megvalósuló olimpia illetve a zárórendezvény lebonyolítását, csatolni szükséges ennek a forgatókönyvét A két esemény egy napon kerül megtartásra, de id ben elkülönülten. Fentiekre tekintettel egy olyan forgatókönyvet vár Ajánlatkér ennél a szempontnál, mely mindkét rendezvény lebonyolításának részleteit tartalmazza. Ajánlatkér egy részletes szakmai ajánlat benyújtását várja el az ajánlattev t l, ajánlattev knek be kell nyújtani az utolsóként megrendezésre kerül "olimpiai nap" forgatókönyvét, melyben részletesen bemutatja, hogyan kívánja lebonyolítani az adott napi rendezvényt a nyitástól a zárásig, illetve az ugyanazon a napon megrendezésre kerül zárórendezvény forgatókönyvét is. 8

9 Jelen dokumentáció m szaki leírást tartalmazó részében található minimum elváráson felül, milyen egyéb módon kívánja felkelteni a helyi lakosság érdekl dését. Részletesen térjen ki arra, hogy a rendezvényen az egyes célcsoportokat milyen üzenetekkel kívánja megszólítani annak érdekében, hogy a rendezvény sikeressége biztosított legyen. Részletesen térjen ki arra, hogy a résztvev k felé az egészséges életmóddal kapcsolatos a projekt céljaként meghatározott üzeneteket milyen eszközök és csatornák felhasználásával kívánja eljuttatni. Ajánlattev ajánlata id tervet is tartalmazzon Pontosan határozza meg a programelemeket és a m sortervet Ajánlattev jelölje meg azokat a személyi és tárgyi feltételeket, illetve eszközöket, amelyek rendelkezésére állnak és biztosítják az adott napi sz rések szakszer lebonyolítását. Ajánlattev milyen módszer igénybevételével kívánja biztosítani a rendezvény elemeinek összhangját a részvételi szabályzatban foglaltakkal. Ajánlattev az egyes rendezvényeken hogyan kívánja biztosítani a megfelel higiéniai (mosdók száma, szemetesek száma, elhelyezése) a feltételeket és a rendezvények lebonyolítása során szükséges biztonsági feltételeket. A rendezvények tervezett lebonyolításának részletes bemutatása, ezen belül kiemelten a résztvev k megfelel tájékoztatásának módszere. Ajánlattev hogyan valósítja meg a rendezvények egyes állomásainál a résztvev k sorban állásának minimalizálását. Ajánlattev térjen ki arra, hogy a rendezvények megtartását milyen helyszínre vagy helyszínekre tervezi és mutassa be azok el nyei, kedvez feltételeit. A zárónap eseményeinek részletes leírása, annak indoklásával, hogy az egyes események hogyan biztosítják a lakosság figyelmének fenntartását. A rendezvények között az érdekél dés fenntartása érdekében mutassa be, hogy az egyes rendezvények közötti id szakban a pályázó hogyan biztosítja a lakossági folyamatos érdekl désének fenntartását 14. Eredményhirdetés és szerz déskötés 14.1 Az eredményhirdetés tervezett id pontja: május hó 31. nap 15 óra Helye: Biczi és Tuzson Ügyvédi Iroda 1088 Budapest, Rákóczi út 11. III. emelet 1. nagytárgyaló 14.2 A szerz déskötés tervezett id pontja: Az összegezés megküldését követ naptól számított 20. napon 10 órakor, amennyiben az nem munkanap, a következ munkanapon. 15. A közbeszerzési eljárás nyelve A közbeszerzési eljárás nyelve magyar. Ennek megfelel en az ajánlatot magyar nyelven kell beadni, az eljárás során mindennem levelezés és szóbeli kapcsolattartás magyar nyelven történik. A kizárólag külföldi telephellyel rendelkez ajánlattev nek (konzorcium esetén konzorciumi tagnak) minden nyilatkozatot, hatósági igazolást hitelesített magyar 9

10 fordításban kell az ajánlatához csatolnia. Fenti rendelkezés irányadó valamennyi nem magyar nyelv okiratra vonatkozóan. A hiteles és hitelesített fordításra a 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet irányadó. 16. A dokumentáció fejezeteiben megfogalmazottak érvényesülése, részletes szerz déses feltételek A benyújtott ajánlatához az Ajánlattev teljes kör en kötve van. Az ajánlatkér és a nyertes ajánlattev között a szerz dés az Ajánlattételi felhívás, az ajánlattételi dokumentáció és a nyertesként kihirdetett ajánlat feltételei szerint, az ezekben megfogalmazott tartalommal jön létre. Ajánlattev nek az ajánlattételi dokumentáció mellékletét képez minta felhasználásával kitöltött szerz déstervezetet kell csatolnia. II. AZ AJÁNLAT KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI Az ajánlatkér az ajánlattételi határid lejártát követ en nem teszi lehet vé az ajánlat módosítását. Ajánlattev knek ajánlatukat a dokumentáció IV. részében szerepl kötelez tartalomjegyzék szerint kell benyújtaniuk. További csatolandó dokumentumok 1. Nyilatkozat a Kbt. 71. (1) a, b, c pontjaira vonatkozóan. Akkor is kell nyilatkozatot csatolni, ha a nyilatkozat nemleges. 2. Az ajánlattev nek az ajánlatban a Kbt. 71. (3) bekezdés szerint nyilatkozni kell arról, hogy nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá tartozó alvállalkozót. 3. Az ajánlatnak a Kbt. 70. (2) bekezdés szerint kell tartalmaznia az ajánlattev kifejezett nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerz dés teljesítésére és a kért ellenszolgáltatásra, illetve nyilatkoznia kell ajánlattev nek arról, hogy a kis és középvállalkozásokról, fejl désük támogatásáról szóló törvény szerint mikro, kis vagy középvállalkozásnak min sül e. 4. Ajánlattev nek, illet leg a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pont szerinti alvállalkozónak, illetve az ajánlattev részére a szerz dés teljesítéséhez er forrást nyújtó szervezetnek az alábbi cégokmányok egyszer másolati példányát kell az ajánlathoz csatolni:az ajánlattételi határid t megel z 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, ajánlatot cégszer en aláíró személyek aláírási címpéldányát. (eredeti vagy hiteles másolat) 5. Ajánlattev ajánlatában köteles nyilatkozni arra vonatkozóan, hogy a cégkivonatban meghatározottakon kívül más pénzintézeteknél nincsen bankszámlája. 6. Kitöltött szerz déstervezet. 7. A munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó, a teljesítés helyén hatályos kötelezettségek figyelembevételével kapcsolatban a Kbt. 72. el írásai szerint kell eljárni. 8. A munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségekr l ajánlattev tájékoztatást kaphat az alábbi címeken: - OMMF: 1024 Budapest. Margit krt. 85., levélcím: 1399 Bp. 62. Pf. 639, tel: , fax: , zöld szám: , a területi kirendeltségek elérhet sége a internet-címen található 10

11 - ÁNTSZ: 1097 Budapest, Gyáli út 2-6., levélcím: 1437 Budapest, Pf tel.: , fax: , zöld szám: , a megyei és városi intézetek elérhet sége a internet-címen található - MBH: H-1051 Budapest, Arany János u. 25. tel.: , fax: , zöld szám: , a területileg illetékes bányakapitányságok elérhet sége a internet-címen található Az ajánlattev az ajánlatában köteles nyilatkozni arról, hogy az ajánlattétel során figyelembe vette-e a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó, teljesítés helyén hatályos kötelezettségeket. (Kbt. 55..) 11

12 III. MELLÉKLETEK, NYILATKOZATMINTÁK, FORMANYOMTATVÁNYOK (igazolások, nyilatkozatok jegyzéke) 12

13 KÖTELEZ TARTALOMJEGYZÉK (1. számú melléklet) Felolvasólap (2. számú melléklet) Ajánlattételi nyilatkozat (3. számú melléklet) Tartalomjegyzék (1. számú melléklet) (Oldalszámokkal ellátva) Igazolások, dokumentumok Közös ajánlattev k jelen közbeszerzési eljárásra tekintettel aláírt hatályos szerz dése (Opcionális - Amennyiben közös az ajánlattétel.) - Ajánlattev (k), közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) és az er forrást nyújtó szervezet nyilatkozatai a kizáró okok fenn nem állásáról. (4. és 5. számú melléklet) Cégkivonat (Az ajánlattételi határid t l számított 30 napnál nem régebbi keltezés egyszer másolat.) Változásbejegyzési kérelem opcionális (Folyamatban lév változásbejegyzés esetében a változásbejegyzési kérelmet is kérjük egyszer másolatban.) Aláírási címpéldány és esetlegesen meghatalmazás (Annak igazolására, hogy az ajánlatot, illet leg az abban szerepl nyilatkozatokat az ajánlattev, illet leg az alvállalkozó képviseletére jogosult személy írta alá. Egyszer másolat.) Ajánlattev (k) és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) igazolásai a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolására P/1: Valamennyi számlavezet pénzügyi intézményt l származó nyilatkozat a bankszámlákról (az ajánlattételi határid lejártát megel z 30 napnál nem régebbi, eredeti vagy hiteles másolati példányban, nyilatkozat tartalma: mióta vezeti a bankszámlát, a számláján volt-e 60 napot meghaladó sorban állás, fizetési Oldalszám 13

14 kötelezettségének pontosan eleget tesz-e) A dokumentáció III. rész 5. pont szerinti nyilatkozat P/2: az el z két lezárt üzleti évre (2007. és 2008.) vonatkozó - a számviteli törvénynek megfelel beszámolója egyszer másolatban kiegészít mellékletek nélkül. P/3: Az ajánlattev nettó árbevételr l szóló nyilatkozata (teljes és tárgy szerinti is) Ajánlattev (k) és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) igazolásai a m szaki, ill. szakmai alkalmasság igazolására M/1: Referencianyilatkozat (10.sz. melléklet) Referenciaigazolások M/2: Szakemberek bemutatása; Szakemberek aláírt szakmai önéletrajzai Oldalszám Szakemberek végzettségét igazoló dokumentumok (hiteles másolat) Egyéb igazolások, dokumentumok Nyilatkozat a kiegészít tájékoztatások átvételér l (6. számú melléklet) Nyilatkozat a Kbt. 71. (1) bekezdése szerint (7. számú melléklet) Nyilatkozat a Kbt. 71. (3) bekezdése szerint (8. számú melléklet) Nyilatkozat a Kbt a szerint (9. melléklet) Kitöltött Szerz déstervezet (az ajánlattételi dokumentáció mellékletét képez minta felhasználásával) Szakmai ajánlat (forgatókönyv) Részletes árajánlat Az ajánlattételi felhívás és a dokumentáció által el írt egyéb dokumentumok, valamint ajánlattev által fontosnak tartott egyéb dokumentumok 14

15 FELOLVASÓLAP (2. számú melléklet) Óbudai Egészségolimpia - Rendezvényszervezés Ajánlat tárgya: Óbudai Egészségolimpia - Rendezvényszervezés Ajánlattev neve: Ajánlattev címe: Ajánlattev telefonszáma: Ajánlattev képvisel jének a neve Ajánlattev képvisel jének a telefonszáma Ajánlattev képvisel jének a mobil száma Ajánlattev faxszáma Ajánlattev címe: Ellenszolgáltatás összege: nettó ajánlati ár Kelt: cégszer aláírás 15

16 (3. számú melléklet) AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT 1 Óbudai Egészségolimpia - Rendezvényszervezés 1. Alulírott, mint a (székhely:..) ajánlattev cégjegyzésre jogosult képvisel je az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és m szaki leírás gondos áttekintése után a Kbt. 70. (2) bekezdésének foglaltaknak megfelel en ezennel kijelentem, hogy az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk. 2. Ennek megfelel en a szerz dést amennyiben mint nyertes ajánlattev kiválasztásra kerülünk a jelen ajánlatunkban megjelölt.,-ft + ÁFA, összesen,-ft., azaz.forint összeg ellenszolgáltatásért szerz désszer en teljesítjük 3. Nyilatkozunk, hogy nyertességünk esetén a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerz dés teljesítése céljából, e szerz désen alapuló szerz déseinkben magunkra vonatkozó kötelezettségként vállaljuk a Kbt (1) és (3) bekezdés, valamint a 306/A. (1) - (5) bekezdések szerinti el írások érvényesítését. 4. Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tettünk ajánlatunkban, ami ellentétben van az ajánlattételi dokumentációval vagy azok bármely feltételével, akkor az ajánlatunk érvénytelen. 5. Az ajánlat benyújtásával kijelentjük, hogy amennyiben nyertes ajánlattev nek nyilvánítanak bennünket, akkor a szerz dést megkötjük, és a szolgáltatást teljesítjük az ajánlattételi dokumentációban és az ajánlatunkban lefektetettek szerint. 6. Elfogadjuk, hogy ajánlatunkat érvénytelennek nyilvánítják, ha nem felelünk meg a Kbt-ben meghatározott összeférhetetlenségi követelményeknek. 7. Tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlat esetén a közösen ajánlatot tev k személye nem változhat sem a közbeszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött szerz dés teljesítése során. Annak is tudatában vagyunk, hogy a közös ajánlattev k egyetemlegesen 1 Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő azonos tartalommal köteles aláírni. 16

17 felel sek mind a közbeszerzési eljárás, mind az annak eredményeként megkötött szerz teljesítése során. dés 8. Tudomásul vesszük, hogy amennyiben, mint nyertes ajánlattev k szerz dést kötünk, kötelesek vagyunk azokat a szakembereket a szerz dés teljesítése során rendelkezésre bocsátani, akiket jelen ajánlatunkban megneveztünk, tekintettel arra, hogy ez a kötelezettségünk szerz déskötési feltételnek min sül [cég megnevezése] a kis- és középvállalkozásokról, fejl désük támogatásáról szóló évi XXXIV. Törvény (Kktv.) törvény szerinti min sítése 1 : mikrovállalkozás kisvállalkozás középvállakozás 2 nem tartozik a Kktv. Hatálya alá Kelt: cégszer aláírás 1 A megfelel t kérjük aláhúzni! 17

18 (4. számú melléklet) Nyilatkozat a (Kbt.) 60. (1) bekezdés, 61. (1) bekezdés a)-d) pontjai tekintetében 1 Óbudai Egészségolimpia - Rendezvényszervezés Alulírott.. társaság (ajánlattev ), melyet képvisel: az alábbi nyilatkozatot tesszük: Nem állnak fenn velünk szemben a Közbeszerzési törvényben foglalt alábbi kizáró okok, mely szerint nem lehet ajánlattev, aki: Kbt. 60. (1) bekezdés: a) végelszámolás alatt áll, vagy az ellene indított cs deljárás vagy felszámolási eljárás folyamatban van, illet leg ha az ajánlattev (alvállalkozó) személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van; b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; c) gazdasági, illet leg szakmai tevékenységével kapcsolatban joger s bírósági ítéletben megállapított b ncselekményt követett el, amíg a büntetett el élethez f z d hátrányok alól nem mentesült; illet leg akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntet jogi intézkedésekr l szóló évi CIV. törvény 5. -a (2) bekezdésének b), illet leg g) pontja alapján a bíróság joger s ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, illet leg ha az ajánlattev tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon joger sen korlátozta; d) közbeszerzési eljárásokban való részvételt l joger sen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt; e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkér székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott; f) korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, illet leg a hamis adat szolgáltatását joger sen megállapították, a joger sen megállapított id tartam végéig; 1 Ajánlattevők, közös ajánlattevők töltik ki. 18

19 g) a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésével, a foglalkoztatásra irányuló bejelentési kötelezettség elmulasztásával és a külföldiek foglalkoztatásával összefügg kötelezettségek teljesítésével kapcsolatban 5 évnél nem régebben meghozott joger s közigazgatási, illet leg bírósági határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal, vagy befizetésre kötelezéssel sújtott jogszabálysértést követet el; h) a büntet törvénykönyv szerinti b nszervezetben részvétel - ideértve b ncselekmény b nszervezetben történ elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás b ncselekményt, vagy személyes joga szerinti hasonló b ncselekményt követett el, feltéve, hogy a b ncselekmény elkövetése joger s bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett el élethez f z d hátrányok alól nem mentesült; Kbt. 61. (1) bekezdés: a) gazdasági, illet leg szakmai tevékenységével kapcsolatban - öt évnél nem régebben meghozott - joger s bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el; b) a Tpvt a, vagy az Európai Közösséget létrehozó szerz dés 81. cikke szerinti - öt évnél nem régebben meghozott - joger s és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság joger s és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el versenyeztetési eljárás során; illet leg ha az ajánlattev ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság - öt évnél nem régebben - joger sen megállapította, és egyúttal bírságot szabott ki; c) korábbi - öt évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerz déses kötelezettségének megszegését joger s közigazgatási, illet leg bírósági határozat megállapította; d) a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve; Kelt: cégszer aláírás 19

20 (5. számú melléklet) Nyilatkozat 1 a Kbt. a 60. (1) bekezdés és 61. (1) bekezdés a)-d) pontjai tekintetében. Óbudai Egészségolimpia - Rendezvényszervezés Alulírott.. társaság (alvállalkozó vagy er képvisel: forrást nyújtó szervezet), melyet az alábbi nyilatkozatot tesszük: Nem állnak fenn velünk szemben a Közbeszerzési törvényben foglalt kizáró okok, mely szerint nem lehet a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó 2, valamint az er forrást nyújtó szervezet 3, aki: Kbt. 60. (1) bekezdés: a) végelszámolás alatt áll, vagy az ellene indított cs deljárás vagy felszámolási eljárás folyamatban van, illet leg ha az ajánlattev (alvállalkozó) személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van; b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; c) gazdasági, illet leg szakmai tevékenységével kapcsolatban joger s bírósági ítéletben megállapított b ncselekményt követett el, amíg a büntetett el élethez f z d hátrányok alól nem mentesült; illet leg akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntet jogi intézkedésekr l szóló évi CIV. törvény 5. -a (2) bekezdésének b), illet leg g) pontja alapján a bíróság joger s ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, illet leg ha az ajánlattev tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon joger sen korlátozta; d) közbeszerzési eljárásokban való részvételt l joger sen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt; e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkér székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott; 1 Opcionális - A közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe vett alvállalkozók, valamint az er forrást nyújtó szervezetek töltik ki. 2 Nem kívánt rész törlend! 3 Nem kívánt rész törlend! 20

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK 1. A dokumentációban előforduló kifejezések 2. A közbeszerzési eljárás lebonyolításának

Részletesebben

5. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje A teljesítés végső határideje: 2008. október 10. 12:00 óra

5. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje A teljesítés végső határideje: 2008. október 10. 12:00 óra 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 3., II. emelet 210. szoba Címzett: Támis Norbert Telefon: + 36 (1) 511-1922 Fax: + 36 (1) 511-1982

Részletesebben

Ózd Város Önkormányzata

Ózd Város Önkormányzata AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Ózd Város Önkormányzata Tervezési szerződés az Ózd városi ivóvíz-ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és fenntartható irányítása (SH/3/13) tárgyú projekt megvalósításához

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, távirati címe, telefon-, és telefaxszámai (e-mail): Tapolca Város Önkormányzata Cím Hősök tere 15. Város Tapolca Telefon 87/510-125 E-mail polgarmester@tapolca.hu

Részletesebben

2. Ajánlattétel tárgya: Hitel nyújtása a Józsefvárosi Önkormányzat számára váltó átalakítására 3. Ajánlat:

2. Ajánlattétel tárgya: Hitel nyújtása a Józsefvárosi Önkormányzat számára váltó átalakítására 3. Ajánlat: 2.1. számú melléklet FELOLVASÓLAP (önálló ajánlattétel esetén) 1. Ajánlattevő: Név: Székhely: Telefon: Fax: E-mail: 2. Ajánlattétel tárgya: Hitel nyújtása a Józsefvárosi Önkormányzat számára váltó átalakítására

Részletesebben

2. A beszerzés tárgya 21 db digitális fényképezőgép és tartozékaik (21-21 db töltőszett, memóriakártya, tok) leszállítása

2. A beszerzés tárgya 21 db digitális fényképezőgép és tartozékaik (21-21 db töltőszett, memóriakártya, tok) leszállítása 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 3., II. emelet 210. szoba Címzett: Nosza Lajos Telefon: + 36 (1) 511-2191 Fax: + 36 (1) 511-1982

Részletesebben

Szállítás:2008. december 3-án az 5. pontban megjelölt budapesti címre

Szállítás:2008. december 3-án az 5. pontban megjelölt budapesti címre 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 3., II. emelet 210. szoba Címzett: Támis Norbert Telefon: + 36 (1) 511-1922 Fax: + 36 (1) 511-1982

Részletesebben

Pályázati Felhívás Zárható PIN-PAD tároló doboz szállítása és szerelése tárgyú nyílt pályázathoz

Pályázati Felhívás Zárható PIN-PAD tároló doboz szállítása és szerelése tárgyú nyílt pályázathoz Pályázati Felhívás Zárható PIN-PAD tároló doboz szállítása és szerelése tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási

Részletesebben

Szállítás:2009. december 3-án az 5. pontban megjelölt budapesti címre

Szállítás:2009. december 3-án az 5. pontban megjelölt budapesti címre Pályázati Felhívás MÁV START Zrt. Asztali naptár nyomdai előkészítése és kivitelezése tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. Kapcsolattartási cím:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése 4. számú melléklet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA:

Részletesebben

Telefon: 36 (1) / + 36 (30) /

Telefon: 36 (1) / + 36 (30) / Pályázati Felhívás Almex (Hoeft&Wessel) gyártmányú, Station típusú jegyértékesítő automatához szükséges pénztároló tartalék egységek beszerzése tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon-

Részletesebben

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt I. emelet 137. szoba

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt I. emelet 137. szoba Pályázati Felhívás COGNOS Planning és BI szoftverek bevezetésének szakmai minőségbiztosítási támogatása tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) 1087 Budapest,

Részletesebben

1087 Budapest, Kerepesi út 6. (Bagolyvár) II. emelet 2. szoba

1087 Budapest, Kerepesi út 6. (Bagolyvár) II. emelet 2. szoba 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 6. (Bagolyvár) II. emelet 2. szoba Címzett: Molnár Tamás Telefon: + 36 (1) 511-1493 Fax: + 36

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail):

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail): AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail): 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Tel: (+36) 1-279-2180 Fax: (+36) 1-279-2176 e-mail:

Részletesebben

MELLÉKLET MINTA DOKUMENTÁCIÓ

MELLÉKLET MINTA DOKUMENTÁCIÓ MELLÉKLET MINTA DOKUMENTÁCIÓ A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület, Társadalmi megújulás operatív program elitéltek visszavezetése a társadalomba képzési és foglalkoztatási, valamint egyéb reintegrációs

Részletesebben

Pályázati Felhívás Közszolgáltatási szerződésben meghatározott mérésekhez szükséges szoftver fejlesztése tárgyú nyílt pályázathoz

Pályázati Felhívás Közszolgáltatási szerződésben meghatározott mérésekhez szükséges szoftver fejlesztése tárgyú nyílt pályázathoz Pályázati Felhívás Közszolgáltatási szerződésben meghatározott mérésekhez szükséges szoftver fejlesztése tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. Kapcsolattartási

Részletesebben

1087 Budapest, Könyves Kálmán körút , I. emelet 137. szoba

1087 Budapest, Könyves Kálmán körút , I. emelet 137. szoba Pályázati Felhívás A MÁV-START Zrt. MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány szerinti minőségirányítási rendszerének nemzetközileg elfogadott tanúsítása tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest,

Részletesebben

a Dévaványa Város Önkormányzata által lefolytatásra kerülő, MEZŐGAZDASÁGI ERŐGÉPEK ÉS KIEGÉSZÍTŐK BESZERZÉSE tárgyú közbeszerzési eljáráshoz

a Dévaványa Város Önkormányzata által lefolytatásra kerülő, MEZŐGAZDASÁGI ERŐGÉPEK ÉS KIEGÉSZÍTŐK BESZERZÉSE tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 1. számú melléklet AJÁNLATI ADATLAP a Dévaványa Város Önkormányzata által lefolytatásra kerülő, MEZŐGAZDASÁGI ERŐGÉPEK ÉS KIEGÉSZÍTŐK BESZERZÉSE tárgyú közbeszerzési eljáráshoz Ajánlattevő neve: székhelye:

Részletesebben

1. Ajánlatkérő neve, címe: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5.

1. Ajánlatkérő neve, címe: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Pályázati Felhívás Budapest-Déli pályaudvar Ügyeletes tiszti irodájába vizuális utastájékoztató tábla visszajelzésének kivitelezésére tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest,

Részletesebben

Kapcsolattartási cím: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt., Üzleti Szervezet, Ügyfélszolgálati Szervezet

Kapcsolattartási cím: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt., Üzleti Szervezet, Ügyfélszolgálati Szervezet Pályázati felhívás MÁV-START Zrt. Ügyfélszolgálati Iroda kialakítása (Miskolc-Tiszai pályaudvar) tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 1087 Budapest,

Részletesebben

MELLÉKLETEK, NYILATKOZATMINTÁK

MELLÉKLETEK, NYILATKOZATMINTÁK MELLÉKLETEK, NYILATKOZATMINTÁK a Szolgáltatási szerződés az esztergomi Vaszary Kolos Kórház kórházban meglévő és működő Enterprise Multi Medikai Alkalmazás használati jogának és informatikai tárgyú közbeszerzési

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó építőanyagok beszerzése

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó építőanyagok beszerzése AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó építőanyagok beszerzése AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA: Jelen Ajánlattételi

Részletesebben

Pályázati Felhívás Hőségriadó esetén a Budapestről vonattal utazó utasok ivóvízzel történő ellátása tárgyú nyílt pályázathoz

Pályázati Felhívás Hőségriadó esetén a Budapestről vonattal utazó utasok ivóvízzel történő ellátása tárgyú nyílt pályázathoz Pályázati Felhívás Hőségriadó esetén a Budapestről vonattal utazó utasok ivóvízzel történő ellátása tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) 1087 Budapest,

Részletesebben

Szín: Címoldal: 3 szín (sárga, kék, fekete) Belívek: színnyomás (fekete, kék);

Szín: Címoldal: 3 szín (sárga, kék, fekete) Belívek: színnyomás (fekete, kék); 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 3., II. emelet 210. Címzett: Támis Norbert Telefon: + 36 (1) 511-1922 Fax: + 36 (1) 511-1982

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK (az ajánlathoz) Oldalszám

TARTALOMJEGYZÉK (az ajánlathoz) Oldalszám AZ AJÁNLATBAN BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE Megnevezés Felolvasólap (1. számú melléklet ) TARTALOMJEGYZÉK (az ajánlathoz) Oldalszám az ajánlatban Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról

Részletesebben

az ajánlatkérő strandjának homokkotrása és a kotrási terület egy részének visszahomokozása

az ajánlatkérő strandjának homokkotrása és a kotrási terület egy részének visszahomokozása az ajánlatkérő strandjának homokkotrása és a kotrási terület egy részének visszahomokozása Közbeszerzési Értesítő száma: 2005/17 Gyermek- és Ifjúsági Centrum Kht. egyszerű eljárás Beszerzés tárgya: ajánlattételi

Részletesebben

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. II. emelet 137. szoba

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. II. emelet 137. szoba Pályázati Felhívás Egysoros sorbanállás kialakítása tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. Kapcsolattartási cím:

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás /Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásra/ 1. Az ajánlatkérő neve: Debreceni Hőszolgáltató Zrt. címe: 4028 Debrecen, Tüzér u. 4. telefonszáma: /52/ 509-480 telefaxszáma: /52/ 509-491

Részletesebben

Mobil csatornákra fejlesztett, operátor semleges információs szolgáltatás kifejlesztése és üzemeltetése nyílt pályázat

Mobil csatornákra fejlesztett, operátor semleges információs szolgáltatás kifejlesztése és üzemeltetése nyílt pályázat Mobil csatornákra fejlesztett, operátor semleges információs szolgáltatás kifejlesztése és üzemeltetése nyílt pályázat 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Könyves Kálmán krt. 54-60. Kapcsolattartási cím: 1087

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás egyszerű eljárás lefolytatására a Kbt. 299 (1) bekezdés b) pontja alapján tárgyalás tartásával I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Tel: 458-4500/4924

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt (2) bekezdése szerint egyszerű eljárásra

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt (2) bekezdése szerint egyszerű eljárásra AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt. 251. (2) bekezdése szerint egyszerű eljárásra 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe /Kbt. 249. (2) bek. a.) pont/: Fővárosi Önkormányzat

Részletesebben

I. Ajánlattételi felhívás

I. Ajánlattételi felhívás I. Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP), Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály, 1139

Részletesebben

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Száma: 10-5708/2005 Tárgy: Ajánlattételi felhívás Ügyintéző: dr. Ratkay Attila, Paksi Pauletta Melléklet: Felolvasólap minták AJÁNLATTÉTELI PÁLYÁZATI FELHIVÁS (HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

Részletesebben

2005. április március 31. közötti időszakra szükséges különféle fém termékek beszerzése

2005. április március 31. közötti időszakra szükséges különféle fém termékek beszerzése 2005. április 1-2006. március 31. közötti időszakra szükséges különféle fém termékek beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2005/16 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés; Adásvétel Az egyszerű eljárás ajánlattételi

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS l. Ajánlatkérő neve, címe, telefon-, telefax számai, e-mail címe: Neve: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Címe: ll 02 Budapest Szent László tér 29. Címzettje: dr.

Részletesebben

MÁV-START Zrt. központi informatikai eszközrendszerének bővítése. 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.I. emelet 137. szoba

MÁV-START Zrt. központi informatikai eszközrendszerének bővítése. 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.I. emelet 137. szoba Pályázati Felhívás MÁV-START Zrt. központi informatikai eszközrendszerének bővítése IBM szerverek és mentő archiváló eszközök bővítése tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest,

Részletesebben

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.I. emelet 137. szoba

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.I. emelet 137. szoba Pályázati Felhívás A MÁV-START Zrt részére RANKOR savas kémhatású vasúti személykocsi külső mosószer szállítása tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata 5741-Kétegyháza, Fő tér 9. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Márki Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése 2009. Tartalomjegyzék ajánlatkérési dokumentációhoz Útmutató

Részletesebben

Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása

Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása a.) Az ajánlatkérő neve és címe, telefon és faxszáma (email címe): Néprajzi Múzeum 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12. Telefon: 473-2430 Fax: 473-2431 E-mail: hudakm@neprajz.hu

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT FELOLVASÓLAP

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT FELOLVASÓLAP AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT FELOLVASÓLAP 1. számú minta Ajánlattevő neve: Ajánlattevő székhelye: Kapcsolattartó személy neve: Kapcsolattartó személy telefonszáma: Kapcsolattartó személy faxszáma: Kapcsolattartó

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe:

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Ipari csuklós villamos járművek forgóváz alkatészeinek szállítása módosított felhívás Budapest, 2012. november 8.

Részletesebben

1. A J Á N L ATTÉTELI FELHÍVÁS

1. A J Á N L ATTÉTELI FELHÍVÁS 1. A J Á N L ATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe: LAKATOS ÚTI 2. SZ. LAKÁSFENNTARTÓ SZÖVETKEZET 1184 Budapest, Lakatos u. 32. Képviseletében eljáró szervezet neve, címe: ARCHIPARK MMX Kft. 2.

Részletesebben

A feladatok részletezése az egyidejűleg megküldött ajánlattételi dokumentációban található. IV. szakasz: Eljárás IV.

A feladatok részletezése az egyidejűleg megküldött ajánlattételi dokumentációban található. IV. szakasz: Eljárás IV. 14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos név: Óbudai Parkolási

Részletesebben

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt.54-60. I. emelet 137. szoba

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt.54-60. I. emelet 137. szoba Pályázati Felhívás Hordár szolgáltatás nyújtása Budapest-Keleti pályaudvaron tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás /Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásra/

Ajánlattételi felhívás /Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásra/ Ajánlattételi felhívás /Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásra/ 1. Az ajánlatkérő neve: Debreceni Hőszolgáltató Zrt. címe: 4028 Debrecen, Tüzér u. 4. telefonszáma: /52/ 509-480 telefaxszáma: /52/ 509-491

Részletesebben

Centrál Színház Színházművészeti Nonprofit Kft. Egyszerű tárgyalásos eljárás a közbeszerzésekről szóló A választott eljárás típusa:

Centrál Színház Színházművészeti Nonprofit Kft. Egyszerű tárgyalásos eljárás a közbeszerzésekről szóló A választott eljárás típusa: E L Ő T E R J E S Z T É S K Ö Z B E S Z E R Z É S I E L J Á R Á S R A B E N Y Ú J T O T T A J Á N L A T O K É R T É K E L É S É R Ő L E L J Á R Á S M E G N E V E Z É S E, B E S Z E R Z É S T Á R G Y A

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT FELOLVASÓLAP

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT FELOLVASÓLAP 1.sz. melléklet AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT FELOLVASÓLAP Ajánlattevő neve: Ajánlattevő székhelye: Kapcsolattartó személy neve: Kapcsolattartó személy telefonszáma: Kapcsolattartó személy fax száma: Kapcsolattartó

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt (2) alkalmazásával

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt (2) alkalmazásával AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 251. (2) alkalmazásával 1) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe: Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

MÁV-START Zrt. fotóarchívumának folyamatos bővítése

MÁV-START Zrt. fotóarchívumának folyamatos bővítése 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 3., II. emelet 210. Címzett: Támis Norbert Telefon: + 36 (1) 511-1922 Fax: + 36 (1) 511-1982

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT FELOLVASÓLAP

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT FELOLVASÓLAP 1.sz. melléklet AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT FELOLVASÓLAP Ajánlattevő neve: Ajánlattevő székhelye: Kapcsolattartó személy neve: Kapcsolattartó személy telefonszáma: Kapcsolattartó személy fax száma: Kapcsolattartó

Részletesebben

Telefon: + 36 (1) 511-3886 vagy +36 (1) 511-1922 vagy + 36 (30) 268-0434

Telefon: + 36 (1) 511-3886 vagy +36 (1) 511-1922 vagy + 36 (30) 268-0434 Pályázati Felhívás Szállás és étkezés biztosítása Tokajon tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. Kapcsolattartási

Részletesebben

DOKUMNETÁCIÓ. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény ÁLTAL

DOKUMNETÁCIÓ. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény ÁLTAL DOKUMNETÁCIÓ A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény ÁLTAL Utalványok beszerzése a Körösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény személyi

Részletesebben

Ajánlati felhívás. 5. Fizetési feltételek Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét a teljesítésigazolást követő 15 napon belül átutalással teljesíti.

Ajánlati felhívás. 5. Fizetési feltételek Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét a teljesítésigazolást követő 15 napon belül átutalással teljesíti. Ajánlati felhívás 1. Ajánlatkérő neve, székhelye: Harmónia Integrált Szociális Intézmény 6211 Kaskantyú, III. ker. 1. 2. Az eljárás fajtája: Egyszerű tárgyalás nélküli eljárás 3. A beszerzés tárgya, mennyisége

Részletesebben

A pályázat benyújtásának határideje: 2009. február 17. (kedd) 12:00. 1. Ajánlatkérő neve, címe: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.

A pályázat benyújtásának határideje: 2009. február 17. (kedd) 12:00. 1. Ajánlatkérő neve, címe: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 1. Kiegészítés, módosítás Tájékoztatjuk a Pályázókat, hogy a Pénztárosok Szakmai Napja megnevezésű pályázati felhívás vonatkozásában az alábbi kiegészítést, illetve benyújtási határidő-módosítást tesszük:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ NYÍLT PÁLYÁZAT Ajánlatkérő: Budapest Főváros XV. kerületi

Részletesebben

Pilis Város Polgármestere. Előterjesztés száma: 87/2016. NYÍLT ÜLÉSEN tárgyalandó! A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges.

Pilis Város Polgármestere. Előterjesztés száma: 87/2016. NYÍLT ÜLÉSEN tárgyalandó! A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges. ELŐTERJESZTŐ Pilis Város Polgármestere Előterjesztés száma: 87/2016. NYÍLT ÜLÉSEN tárgyalandó! A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges. Előterjesztés előkészítésében részt vett:

Részletesebben

Tájékoztatás, nyilvánosság feladatok ellátására

Tájékoztatás, nyilvánosság feladatok ellátására AJÁNLATKÉRÉS Tájékoztatás, nyilvánosság feladatok ellátására Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

1.sz. melléklet AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT

1.sz. melléklet AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT Ajánlatkérés iktatószáma: EHEA-22-1/2015 1.sz. melléklet A felsőoktatás szociális dimenziója hátrányos helyzetű csoportok hozzáférése Oldal: 1 / 8 AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT Alulírott. (név) mint a(z) (cégnév,

Részletesebben

Nyilatkozatok, nyomtatványok

Nyilatkozatok, nyomtatványok Nyilatkozatok, nyomtatványok Nyilatkozatok Ajánlattevők a nyilatkozatmintákat nem kötelesek alkalmazni ajánlatuk elkészítésekor. 1. 1 példány (papír alapú) + elektronikus adathordozó (nem bontható kötésben)

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése Budapest, 2012. november 14. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: BKV Vasúti

Részletesebben

2. A beszerzés tárgya Cognos IBM licenc használati jogok vásárlása 1 éves supporttal

2. A beszerzés tárgya Cognos IBM licenc használati jogok vásárlása 1 éves supporttal I. Pályázati Felhívás Cognos IBM licencek vásárlása tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 3., II. emelet 210.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe, távirati címe, telefon-, és telefaxszámai: Sásd Város Önkormányzata 7370 Sásd, Rákóczi út 41. Telefon: 06/72/576-520 Fax: 06/72/576-522 2. A közbeszerzés

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Eötvös Loránd Tudományegyetem 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. Kapcsolattartó: Szabó Balázs Tel. +36-30 322 8766 Fax

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Tisztelt Ajánlattevő! A PÁSZTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (továbbiakban: ajánlatkérő) a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 251. (2) bekezdése alapján

Részletesebben

Telefon: + 36 (1) 511-3886 vagy +36 (1) 511-1922 vagy + 36 (30) 268-0434

Telefon: + 36 (1) 511-3886 vagy +36 (1) 511-1922 vagy + 36 (30) 268-0434 Pályázati Felhívás Mobil számítógép (PDA) és kiegészítőik szállítása tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. Kapcsolattartási

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK minta az Ajánlathoz

TARTALOMJEGYZÉK minta az Ajánlathoz IRATMINTÁK TARTALOMJEGYZÉK minta az Ajánlathoz FELOLVASÓLAP (1. számú iratminta) a Kbt. 56. (1) bekezdésben és a Kbt. 56. (2) bekezdésben felsorolt foglalt kizáró okokra vonatkozóan (2. számú iratminta)

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Postai irányítószám 3700 Ország Magyarország Telefax 06 (48)

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Postai irányítószám 3700 Ország Magyarország Telefax 06 (48) AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Szervezet Kazincbarcika Város Önkormányzata Cím Fő tér 4. Város/Község Kazincbarcika Telefon 06 (48) 514-731

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 7. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Római Katolikus Egyházközség, 4069 Egyek, Fő tér 26. 2. A közbeszerzés tárgya

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Kiskunfélegyháza központtal megvalósuló központi háziorvosi ügyeleti szolgáltatás megrendelése egyszerű közbeszerzési eljárásban 2011.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Ásotthalom Béke u. 10/A sz. alatti volt Őzike Presszó,

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Ásotthalom Béke u. 10/A sz. alatti volt Őzike Presszó, 1. számú melléklet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Ásotthalom Község Önkormányzata pályázatot hirdet a kizárólagos tulajdonában lévő, 6783 Ásotthalom Béke u. 10/A sz. alatti volt Őzike Presszó, összesen 113 m 2 alapterületű

Részletesebben

Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11.

Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11. Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. szeptember hó 08. nap AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati

Részletesebben

Pályázati Felhívás Fuvarozás és anyagmozgatás a MÁV-START Zrt. részére" tárgyú nyílt pályázathoz

Pályázati Felhívás Fuvarozás és anyagmozgatás a MÁV-START Zrt. részére tárgyú nyílt pályázathoz Pályázati Felhívás Fuvarozás és anyagmozgatás a MÁV-START Zrt. részére" tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 1087

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Ajánlatkérő neve: Komló Város Önkormányzata Ajánlatkérő címe: 7300 Komló, Városház tér 3. Kapcsolattartó (címzett):

Részletesebben

Pályázati Felhívás Vezetői munkakör betöltése céljából toborzás és kiválasztás támogatása a MÁV- START Zrt. részére" tárgyú nyílt pályázathoz

Pályázati Felhívás Vezetői munkakör betöltése céljából toborzás és kiválasztás támogatása a MÁV- START Zrt. részére tárgyú nyílt pályázathoz Pályázati Felhívás Vezetői munkakör betöltése céljából toborzás és kiválasztás támogatása a MÁV- START Zrt. részére" tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail)

Részletesebben

Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Javítási, karbantartási és festési szolgáltatások. Ajánlati dokumentáció

Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Javítási, karbantartási és festési szolgáltatások. Ajánlati dokumentáció AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Javítási, karbantartási és festési szolgáltatások TÁRGYÁBAN INDÍTOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ NYILVÁNTARTÁSI

Részletesebben

MAGYAR HELSINKI BIZOTTSÁG

MAGYAR HELSINKI BIZOTTSÁG MAGYAR HELSINKI BIZOTTSÁG 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 36-38. I/12. 1242 Budapest, Pf. 317. Tel/fax: + 36 1 321 4323, 321 4141, 321 4327 www.helsinki.hu TISZTELT AJÁNLATTEVŐ! A nevében ezennel tisztelettel

Részletesebben

1. Az eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-306/ A beszerzés tárgya és mennyisége:

1. Az eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-306/ A beszerzés tárgya és mennyisége: AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Gazdasági Igazgatóság Beszerzési Főosztály Schifner Marianna mb. Főosztályvezető 1072 Budapest, Akácfa u. 15.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) szabályozzák azon jogviszony kereteit, amely alapján az Eladó az egyedi szerződésben, illetve a keretszerződésben és a keretszerződés

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Erzsébet Kórház-Rendelőintézet. Röntgensíkfilmek előhívó és fixáló oldatok Ajánlattételi felhívás

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Erzsébet Kórház-Rendelőintézet. Röntgensíkfilmek előhívó és fixáló oldatok Ajánlattételi felhívás Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Röntgensíkfilmek előhívó és fixáló oldatok Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefonszám, telefax szám: Telefonszám: 62/532-222, Telefax

Részletesebben

Hostessek biztosítása BKV Zrt. rendezvényeire Versenyeztetési eljárás

Hostessek biztosítása BKV Zrt. rendezvényeire Versenyeztetési eljárás Hostessek biztosítása BKV Zrt. rendezvényeire Versenyeztetési eljárás Eljárás száma:bkv Zrt. V-55/14 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. március AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési

Részletesebben

Pályázati Felhívás Szakértő kiválasztása az étkezőkocsi szolgáltatás megújítása tárgyú pályázat előkészítéséhez tárgyú nyílt pályázathoz

Pályázati Felhívás Szakértő kiválasztása az étkezőkocsi szolgáltatás megújítása tárgyú pályázat előkészítéséhez tárgyú nyílt pályázathoz Pályázati Felhívás Szakértő kiválasztása az étkezőkocsi szolgáltatás megújítása tárgyú pályázat előkészítéséhez tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.

Részletesebben

HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása

HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2016. AJÁNLATI FELHÍVÁS 1. Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési

Részletesebben

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.II. emelet 209. szoba

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.II. emelet 209. szoba Pályázati Felhívás Irodakonténer bérlése, jegykiadói tevékenység ellátása céljából Ferihegy szolgálati helyre tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) MÁV-START

Részletesebben

Peronfigyelő monitorok beszerzése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2012.

Peronfigyelő monitorok beszerzése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2012. Peronfigyelő monitorok beszerzése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. augusztus AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás 1. Ajánlatkérő neve: Budapesti

Részletesebben

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60., I. emelet 137-es szoba

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60., I. emelet 137-es szoba Pályázati Felhívás Ajándéktárgy beszerzés keretszerződés formájában tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 1087 Budapest,

Részletesebben

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt II. emelet 137. szoba

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt II. emelet 137. szoba Pályázati Felhívás Szalagos ügyfélkordon tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-284/13 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. március Ajánlatkérő neve: AJÁNLATI FELHÍVÁS

Részletesebben

Miniszterelnöki Hivatal. Dr. Tordai Csaba Szakállamtitkár Úr részére. Budapest. Tisztelt Szakállamtitkár Úr!

Miniszterelnöki Hivatal. Dr. Tordai Csaba Szakállamtitkár Úr részére. Budapest. Tisztelt Szakállamtitkár Úr! Miniszterelnöki Hivatal Dr. Tordai Csaba Szakállamtitkár Úr részére Budapest Tisztelt Szakállamtitkár Úr! A Hivatalos Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége ezúton szeretné szíves állásfoglalását

Részletesebben

Ikt.sz.:768-9/2014 BESZERZÉSI FELHÍVÁS- telefonközpont beszerzésére A beszerzési felhívást Zsámbéki Polgármesteri Hivatal

Ikt.sz.:768-9/2014 BESZERZÉSI FELHÍVÁS- telefonközpont beszerzésére A beszerzési felhívást Zsámbéki Polgármesteri Hivatal Ikt.sz.:768-9/2014 BESZERZÉSI FELHÍVÁS- telefonközpont beszerzésére A beszerzési felhívást Zsámbéki Polgármesteri Hivatal közzétevő intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu

Részletesebben

a kiadmány hiteléül: Frisch Ferencné jegyzőkönyvvezető

a kiadmány hiteléül: Frisch Ferencné jegyzőkönyvvezető K i v o n a t Képviselő-testületének 2011. augusztus 2-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Képviselő-testületének 141(08.02.)Öh. sz. határozata Közbeszerzési pályázat kiírása tulajdonában lévő, 452

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER ÜZEMELTETÉSE

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER ÜZEMELTETÉSE AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER ÜZEMELTETÉSE AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA: Jelen Ajánlattételi Felhívást

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Aszód Város Önkormányzata Átdolgozott Szabályzat (4. pályázati elem) BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. október 1 A gazdaság verseny tisztaságának

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata 5741-Kétegyháza, Fő tér 9. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Járdák felújítása Kétegyházán 2009. Tartalomjegyzék ajánlatkérési dokumentációhoz Útmutató Ajánlattevőknek... 3

Részletesebben

23. számú melléklet a 15/2004. (IV. 25.) IM rendelethez

23. számú melléklet a 15/2004. (IV. 25.) IM rendelethez 23. számú melléklet a 15/2004. (IV. 25.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751 E-mail: ertesitoaxelero.hu On-line

Részletesebben

CNC vezérlésű karusszel eszterga beszerzése

CNC vezérlésű karusszel eszterga beszerzése Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-001/1-VJSZ/2014 Eljárás címe: CNC vezérlésű karusszel eszterga beszerzése Budapest, 2014. február 26. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: BKV

Részletesebben

1 db személyes használt személyszállító hajó üzembe helyezéséhez szükséges feladatok elvégzése

1 db személyes használt személyszállító hajó üzembe helyezéséhez szükséges feladatok elvégzése 1 db 80-120 személyes használt személyszállító hajó üzembe helyezéséhez szükséges feladatok elvégzése e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2017. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő

Részletesebben

Ajánlatkérőhöz az alábbi kérdések/észrevételek érkeztek:

Ajánlatkérőhöz az alábbi kérdések/észrevételek érkeztek: BKV Zrt. 61-es villamos vonal Ördög-árok menti 1.sz. és 2.sz. támfal átépítésének és Riadó utcai KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS NYÚJTÁSA (4. sz.) Ajánlatkérőhöz az alábbi kérdések/észrevételek érkeztek: 1.) Kérdés/észrevétel:

Részletesebben

Egyszerű közbeszerzési eljárás (VÁZLAT) december 10.

Egyszerű közbeszerzési eljárás (VÁZLAT) december 10. Egyszerű közbeszerzési eljárás (VÁZLAT) 2005. december 10. Közbeszerzés fogalmai és alapelvek Nem egyszerűsített (!!) eljárás Értékhatárok Árunál : 2-25 M Ft között Szolgáltatás: 2-20 M Ft között Beruházás

Részletesebben

I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszám, elektronikus levelezési címe: Veresegyház Város Önkormányzata Címe: 2112 Veresegyház, Fő út 35. Tel: +36 28 588-629 E-mail:

Részletesebben