DÖNTÉSI MODELL TURISZTIKAI VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA, AMELY A SZÁLLODAI KÖLTSÉGELEMZÉSRE FÓKUSZÁL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DÖNTÉSI MODELL TURISZTIKAI VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA, AMELY A SZÁLLODAI KÖLTSÉGELEMZÉSRE FÓKUSZÁL"

Átírás

1 DÖNTÉSI MODELL TURISZTIKAI VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA, AMELY A SZÁLLODAI KÖLTSÉGELEMZÉSRE FÓKUSZÁL DOKTORI ÉRTEKEZÉS Doktori Iskola Miskolci Egyetem Vállalkozások elmélete és gyakorlata cím program Tudományos vezet: Dr. Nagy Aladár D. Sc. Egyetemi Tanár MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Készítette: Török Lajos okl. közgazda Szakmai konzulens: Tóbiás János Gazdasági vezérigazgató-helyettes DANUBIUS HOTELS GROUP RT.

2 A TÉMA FELVEZETÉSE I. BEVEZETÉS, A TÉMAVÁLASZTÁS INDOKLÁSA, HIPOTÉZISEK FELÁLLÍTÁSA 1. Bevezetés, célkitzések A témaválasztás indoklása Az elvégzett kutatás rövid összefoglalása Az értekezés tézisei 7. II. IRODALMI ÖSSZEFOGLALÓ 11. III. A KUTATÁS MÓDSZERTANA 1. A kutatás forrásai Primer és szekunder információk gyjtése A kutatás eredményeinek ellenrzése A modell felhasználásának korlátai 23. TARTALMI KIDOLGOZÁS A MODELL BEMUTATÁSA IV.I. A MODELL FOGALOMRENDSZERE - A TURISZTIKAI VÁLLALKOZÁS JÖVEDELMEZSÉGE Elszó a fejezethez A vállalkozás jövedelmezsége A jövedelmezség üzemgazdaságtani megközelítése A bevétel összetétele, az üzleti eredmény meghatározása Az áruforgalmi és szolgáltatási bevétel csoportosítása A költségek csoportosítása A jövedelmezség számviteli értelmezése A vállalkozás számvitelének funkciói Beszámoló Mérleg Eredmény-kimutatás Uniform System of Accounts Az eredmény és az értékesített mennyiség kapcsolatrendszere A fedezeti pont meghatározása egy termék esetén A költségek fedezetét biztosító bevétel meghatározása több termék esetén A jövedelmezség kérdéskörének feldolgozása az elméleti közgazdaságtanban Az eredmény és az elveszett hozamok A beruházási döntés 48. Hivatkozások 50.

3 IV.II. A MODELL ESZKÖZRENDSZERE - A JÖVEDELMEZSÉG PROGNOSZTIZÁLÁSÁNAK STATISZTIKAI MÓDSZEREI Elszó a fejezethez Az értékesített mennyiség prognosztizálása Trendszámítás A szezonalitás mérése A mennyiségi tényezk kapcsolatrendszerének vizsgálata Prognózis kontra valóság Az árak kialakítása Az értékesítési ár meghatározása Piaci szegmentáció és árdiszkrimináció Az árrugalmasság elemzése Az árak kiajánlásának pénzügyi feltételei Az átlagárak problémaköre A költségek prognosztizálása A vegyes típusú költségek felbontása regresszió analízis segítségével A költségtípusok meghatározása regresszió analízis segítségével Az állandó költségek volumen-becslése A változó költség színvonalának elrejelzése A várható eredmény elrejelzése Az eredmény elrejelzésének módszerei 87. Hivatkozások 89. IV.III. A DÖNTÉSI MODELL FELÉPÍTÉSE Elszó a fejezethez A modell bemutatása A modell input adatai Az input adatok körének meghatározása A kiindulási adatok kiszámítása Szemléltet feladat a kiindulási adatok kiszámítására A modell megoldási algoritmusa Az output adatok kiszámítása Döntési helyzetek szimulálása A munkatáblák informatikai kivitelezése A modell output adatainak feldolgozása A hatás-mátrix informatikai megvalósítása A hatás-mátrix értelmezése 122. Hivatkozások 127.

4 V. ESETTANULMÁNYOK A DANUBIUS HOTELS GROUP HILTON, HÉLIA ÉS GELLÉRT SZÁLLODÁJÁNAK ESETTANULMÁNYA Elszó a fejezethez Az esettanulmány elkészítése A modell input adatainak meghatározása A modellben vizsgált döntési, felelsségi szintek A modell input adatainak matematikai meghatározása A modell módosított megoldási algoritmusa A hatás-mátrix elkészítése A döntési lap elkészítése A modell megoldási algoritmusa A hatás-mátrix elkészítése A hatás-mátrix gyakorlati felhasználása A Gellért és Hélia Szálloda esettanulmánya A megoldás kibvített egyenlete 163. Hivatkozások 164. ÖSSZEGZÉS VI. KÖVETKEZTETÉSEK, AZ ALKALMAZÁS TERÜLETEI 1. A dolgozat felhasználásának lehetséges területei A referenciák kiértékelése, következtetések 166. VII. IRODALOMJEGYZÉK 169.

5 MELLÉKLETEK 1. SZÁMÚ MELLÉKLET AZ ELS FEJEZETBEN BEMUTATOTT STATISZTIKAI ÖSSZEFÜGGÉSEK SZEMLÉLTETÉSE SZÁMÚ MELLÉKLET A MÁSODIK FEJEZETBEN BEMUTATOTT STATISZTIKAI ÖSSZEFÜGGÉSEK SZEMLÉLTETÉSE SZÁMÚ MELLÉKLET A HATÁS-MÁTRIX ELMÉLETI KIDOLGOZÁSA SZÁMÚ MELLÉKLET A HILTON SZÁLLODA UNIFORM SYSTEM SZERINTI GAZDÁLKODÁSI ADATAI SZÁMÚ MELLÉKLET AZ INPUT ADATOK REGRESSZIÓ ANALÍZISE SZÁMÚ MELLÉKLET HILTON SZÁLLODA HATÁS-MÁTRIX DÖNTÉSI LAPJA SZÁMÚ MELLÉKLET HILTON SZÁLLODA HATÁS-MÁTRIX MEGOLDÁSI ALGORITMUSA SZÁMÚ MELLÉKLET HILTON SZÁLLODA HATÁS-MÁTRIX SZÁMÚ MELLÉKLET HILTON SZÁLLODA VEZETI HATÁS-MÁTRIX SZÁMÚ MELLÉKLET HILTON SZÁLLODA DÖNTÉSI TÉRKÉP

6 I. BEVEZETÉS, A TÉMAVÁLASZTÁS INDOKLÁSA, HIPOTÉZISEK FELÁLLÍTÁSA 1. BEVEZETÉS, CÉLKITZÉSEK A vállalkozás tervezési mechanizmusának hatékonyságát jelentsen javítja, ha rendelkezésre álló döntési alternatívák számszakilag megalapozottak, azokban a tényezk változásának hatása objektíven mérhet, illetve ha az egyes változatok módosíthatók, konvertálhatók. Ez egyaránt igaz a termékek és szolgáltatók értékesítire, függetlenül azok piaci pozícióitól. Kutatásaink során a turisztikai iparág specifikumait vizsgáltuk meg. Ennek során megállapítást nyert, hogy az ágazatban létjogosultságuk van olyan mikroökonómiai elvekre épül, a pénzügyi folyamatokat matematikai modellekben leképez prognosztizálási eljárásoknak, amelyek felhasználják a számítástechnika kínálta lehetségeket is. Mindezek alapján az értekezés f célkitzése egy olyan mikroökonómiai - matematikai modell elkészítése volt, amely meghatározott feltételrendszer figyelembe vételével képes bizonyos döntési helyzetek leképezésére, valamint azok hatásának szimulálására. A megoldási algoritmus kidolgozásánál arra törekedtünk, hogy segítségével az eddig alkalmazott egy bázisú (nettó bevételhez viszonyított) elemzési eljárások helyett, több bázisú (az összes vizsgált tényez kölcsönhatását elemz), folyamat-központú analízisek készülhessenek. A kutatás területéül a turisztikai, ezen belül a szállodaipari vállalkozások azon részét választottuk, amelyek gazdálkodási mérete értelmezhetvé tesz egy átlagértékekre épített, absztrakt vizsgálati módszert. Az értekezés legfbb elvi kérdései a következk voltak: Hogyan állítható össze a modell input adatainak köre; milyen statisztikai, matematikai eljárásokkal készíthetk el az adatok a feldolgozásra; hogyan épül fel a modell megoldási algoritmusa; az algoritmus alapján hogyan készíthetk el az informatikai munkatáblák; az output adatok hogyan értelmezhetk, rendszerezhetk és feldolgozhatók? A gyakorlati szinten megvizsgált problémák: A konkrétan rendelkezésre álló input adatok hogyan befolyásolják a probléma megoldását; hogyan módosítható a megoldási algoritmus; a végrehajtás milyen területein használhatók fel az output adatok? A probléma megoldását olyan informatikai munkatáblák mutatják be, amelyek a fedezeti pont számításának módszerét felhasználó megoldási algoritmusra épülnek. A vizsgált tényezk összefüggésrendszerét hatás-mátrix, valamint a döntési térkép prezentálja. A doktori program elvárásának megfelelen a modellt elméleti és gyakorlati szinten is prezentáltuk esettanulmányok formájában. 1

7 BEVEZETÉS, A TÉMA INDOKLÁSA, HIPOTÉZISEK FELÁLLÍTÁSA 2. A TÉMAVÁLASZTÁS INDOKLÁSA A költséggazdálkodás eszközrendszerének fejlesztése, valamint a tervezés hatékonyságának javítása több szempontból is kiemelked aktualitással bír a turisztikai vállalkozások gazdálkodó tevékenységében. Az informatikai társadalom kihívása Az informatikai társadalom korában az élet szinte minden területén jelentsen n azoknak a szellemi termékeknek a felhasználása, amelyek egyszerbbé, gyorsabbá és hatékonyabbá teszik a hétköznapokat. Természetesen a vállalkozások tevékenységét is meghatározza az informatikai környezet, amelynek ismerete és alkalmazása mára a siker alapfeltételévé vált. A vállalkozáson belül a felhasználás egyik klasszikus területe a költséggazdálkodás értékelése, ahol gyakorlatilag minden elemzés a számítógép segítségével történik. Ezért a vezetés elemi érdeke, hogy ezen eszközöket állandóan fejlessze, és egyre hatékonyabb programokat alkalmazzon a tervezés és döntéshozatal területén. Ennek a kihívásnak kívánunk a dolgozatban módszertanilag megfelelni, amikor a jövedelmezség prognosztizálására készített absztrakt matematikai megoldáshoz egy, a gyakorlatban is alkalmazható informatikai programot készítettünk. Kínálati verseny a turisztikai piacon A turisztikai piac talán legfontosabb változása napjainkban az árualap kínálatának jelents növekedése a nemzetközi szinten is frekventált turisztikai attrakciók vonzáskörzetében. Sajnos a lakosság vásárlóerejének szerényebb mérték növekedése, valamint az elmaradott infrastruktúra szk keresztmetszete nem teszi lehetvé a piac harmonikus bvülését, és ez túlkínálat kialakulásához vezet egyes desztinációkban. A kínálati piac jellemzje a szigorodó árverseny, amelynek következtében felértékeldik a költséggazdálkodás szerepe. Csak az a tulajdonos lesz képes hosszú távon is eredményesen gazdálkodni, aki reális stratégiai tervet készít, és a környezet változásához igazodó, megvalósítható alternatívákkal készül a jövre. 1. számú táblázat - A szállodai férhelyek száma Magyarországon forrás: KSH ÉV Budapest Összes: Ebbl ötcsillagos: Országosan Összes: Ebbl ötcsillagos:

8 BEVEZETÉS, A TÉMA INDOKLÁSA, HIPOTÉZISEK FELÁLLÍTÁSA A piacon tapasztalható egyre intenzívebb árverseny, és ennek következményeként a költséghatékonyság szerepének felértékeldése irányította kutatásunkat erre a területre, és határozta meg a témaválasztást. EU bvül piacok Csatlakozásunk az Európai Unióhoz mind a turisztikai kereslet, mind a turisztikai kínálat további bvülését vetíti elre. Az elbbi a személyek, az utóbbi a tke szabad áramlásából prognosztizálható. Ez a folyamat a konkurenciaharc ersödésének új vetületét, a méretgazdaságok kínálta lehetségek kihasználását vetíti elre. Ez elnyt jelent a tkeers multinacionális cégek számára, azonban további kihívást a kis és közepes vállalkozásoknak. Számukra nincs más esély, mint a költséghatékonyság javítása minden lehetséges eszközzel. Ebben nyújthat segítséget a bemutatott modell néhány ötlete, megoldása. Turisztikai iparág nemzetközi problémái Észre kell venni, hogy az iparág egyes területei nemzetközi szinten is rendkívül érzékenyek, veszélyeztetettek. Az elmúlt évek eseményei is figyelmeztettek arra, hogy a kereslet jelentsen túlreagálja az iparágat érint negatív jelenségeket. (Terrorizmus, egészségügyi problémák, gazdasági válságok.) Ezek a hullámvölgyek tovább nehezítik a vállalkozások helyzetét, és kikényszerítik a túlélési alternatívák, válságtervek kidolgozását. Ezért a dolgozat egyik célja, hogy segítséget nyújtson a gazdaságilag kellen alátámasztott alternatívák elkészítésében, amelyek képesek reális képet alkotni a nehéz döntések hatásairól is. Szemléletváltás a szakmai képzésben Tekintettel arra, hogy gyakorló pedagógusok folyamatosan találkoznak a szakmai képzés új kihívásaival, a dolgozatban szándékoztunk olyan, a költséggazdálkodásra vonatkozó, idtálló összefüggésrendszert felépíteni, amely széles körben elfogadott és használt fogalmakra épít, és igyekszik megfelelni a korszer gazdasági képzések szemléletbeli és módszertani elvárásainak. Célunk, hogy az elkészített modell az oktatás egyik demonstrációs anyaga lehessen. 3

9 BEVEZETÉS, A TÉMA INDOKLÁSA, HIPOTÉZISEK FELÁLLÍTÁSA 3. AZ ELVÉGZETT KUTATÁS RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA A kutatás els fázisában az elkészített modell értelmezésének fogalomrendszerét határoztuk meg. Értelmeztük a jövedelmezség alapkategóriáit, vizsgáltuk a bevétel, a költség és az eredmény meghatározását az üzemgazdaságtan, a számvitel és az elméleti gazdaságtan megközelítésében, valamint elemeztük a fogalmak közötti kapcsolatrendszert. Felhasználtuk a Uniform System of Accounts rendszerét, amely több elemében is egyesíti az üzemgazdaságtan és számvitel megközelítését, és amely az elkészített modell gyakorlati prezentációjának értelmezési keretét jelenti. A második fázisban a modell statisztikai, matematikai eszközrendszerének elemeit határoztuk meg, és áttekintettük az input adatok kiszámításához szükséges mveleteket. Az elméleti modellt gyakorlati példákkal, fiktív esetek elemzésével támasztottuk alá. Elször a modell mennyiségi tényezinek prognosztizálási módszerét, majd az idsorok alapján készíthet trendeket, ezek szezonális korrekcióját, valamint a sztochasztikus kapcsolatok felhasználási lehetségét vizsgáltuk. Az árak esetében az elkalkuláció kérdéskörét elemeztük, és fókuszáltunk azok befolyásoló tényezire, az ár-diszkriminációra, az elaszticitásra és a kiajánlás feltételeire. A költségek elrejelzésének alapfeltétele azok típusának pontos meghatározása, ezért ezzel részletesen is foglalkoztunk. Ennek keretében bemutattuk a regresszió analízisre épül módszereket. A harmadik fázisban építettük fel a problémát megoldó absztrakt modellt. Elször az értelmezés területét határoztuk meg. Ehhez két prekoncepciót (a környezet minségi jelleg változásának kizárása, valamint változatlan piaci pozíciók feltételezése), és további hét absztrakciót (az átlagárakkal történ számítás, a létszám és termelékenységi standard szorzatösszegének fenntartása, az egységes szobatípusok figyelembe vétele, az átlagos bérek absztrakciója, az immateriális és tárgyi eszközállomány változatlanságának feltételezése, csak lineáris költség-függvények alkalmazása és a költségvetési kapcsolatoktól való eltekintés) használtunk fel. Az input adatok értékének számszer meghatározását fiktív példákkal mutattuk be. Ezután a modell megoldási algoritmusát készítettük el. Ezt követte a számítógépes program megalkotása, amely az output adatok feldolgozása után a következ döntésekben segítheti a vállalkozás vezetit: döntési alternatívák készítése; az összetett gazdasági döntések hatásának elemzése; a jövedelmezségre ható tényezk kölcsönhatásának kimutatása. Az utóbbi módszerhez egy hatás-mátrix -nak nevezett Excel formátumú munkatáblát készítettünk. Sorainak elemei megmutatják, hogy az input tényezk egy százalékos növekedése esetén, hány százalékkal változik a függvényben meghatározott output adatok értéke. Az oszlopok elemei megmutatják, hogy egy vizsgált output adat egy százalékos növekedéséhez hány százalékkal kell a kiindulási (input) adatokat megváltoztatni - a többi tényez változatlanságát feltételezve. 4

10 BEVEZETÉS, A TÉMA INDOKLÁSA, HIPOTÉZISEK FELÁLLÍTÁSA A harmadik fázis lezárásaként megvizsgáltuk a modell felhasználásának korlátait, amit a következ szinteken határoztunk meg: az egyoldalú pénzügyi elemzések nézpontjának problematikája; a prekoncepciók alkotta felhasználás korlátai; az absztrakciók hatásai; és a fizikai megvalósítás szk keresztmetszetei. A negyedik fázisban a Danubius Hotels Group Hilton Szállodájának példáján elemeztük a modell lehetséges gyakorlati felhasználását. Tekintettel arra, hogy a szálloda a magyar számviteli beszámoló mellett a Uniform System of Accounts rendszerében is elkészíti eredmény kimutatását, st - a nemzetközi összehasonlítás érdekében - elssorban ez utóbbit használja, ezért a modell input adatait innen merítettük, illetve annak algoritmusát is ehhez igazítottuk. Ezt követen a költségek típusát határoztuk meg három év (2000; 2001; 2002) havi adatait feldolgozva. Az infláció torzító hatásának kiküszöbölése érdekében elször diszkontáltuk az adatokat, majd az így kapott értékeket az értékesített mennyiséggel együtt regresszió analízisnek vetettük alá, és megállapítottuk az állandó és változó költségek hányadát, valamint a két tényez közötti kapcsolat ersségét. A számítások eredményét a következ skála szerint értékeltük: 1. Változó költség - R > 0,59 és 100 % - K 0 / átlag K > 30 % (ers összefüggés, az átlagtól való nagy eltérés); 2. Vegyes típusú költség - 0,10 < R 0,59 és 100 % - K 0 / átlag K 30 % (közepes összefüggés, az átlagtól való kis eltérés); 3. Állandó költség - R 0,10 és 100 % - K 0 / átlag K 30 % (gyenge összefüggés, az átlagtól való kis eltérés); 4. Hektikus típusú költség K 0 értéke negatív, valamint az 1., 2., 3. pontban meg nem határozott esetek. Ahol: R = a kapcsolat erssége, K 0 = az állandó költség, átlag K = 36 hónap átlagos, diszkontált költsége. A modell módosított algoritmusában az állandó és a hektikus költségeket 36 havi átlaguk alapján, értékben, a változó költségeket viszont a bevétel százalékában szerepeltettük. A változó típusú költségeket két részre, állandó és változó hányadra osztottuk, és az elbbiekben meghatározott módon vizsgáltuk. 5

11 BEVEZETÉS, A TÉMA INDOKLÁSA, HIPOTÉZISEK FELÁLLÍTÁSA Kiemelt szerepet kapott a megoldási algoritmus szükséges módosításainak meghatározása. Ezt követte a döntési lap, valamint a hatás-mátrix munkalapjának elkészítése, amelyek felépítésének bels logikája alapveten megegyezett az elméleti szinten alkotott modellével. Azonban a módosítások miatt ebben az esetben az input adatok száma tizennyolcra emelkedett, ezért összevonással készítettünk egy 12*12-es mátrixot is. Ebben a vegyes típusú költségek két tényezje súlyozott összevonással jelenik meg, és a szobaszám változtatásának lehetsége - a második számú prekoncepció miatt - már nem szerepel. A kutatást a gyakorlati felhasználás néhány lehetséges területétnek feltérképezésével fejeztük be, amelyek közül következket emeltük ki és analizáltuk: Az input adatok ismeretében becsülhet a szálloda várható eredményének értéke; Meghatározható az egyes input tényezk változtatásának hatása a várható eredményre; A hatás-mátrix segítségével megvizsgálható a szálloda egyes kiadási és bevételi tételeinek egymásra gyakorolt hatása. Ez jelentsen segíthet a szálloda gazdálkodásában fellép szk keresztmetszetek feltárásában. A mátrix használatával meghatározható, hogy mely tényezk eredmény-érzékenyek (1 százalékos növekedésük esetén az eredmény több százalékkal változik), illetve melyek kevésbé azok. Végül a matematikai megoldásokat a gazdasági tartalmuk alapján rendszerez úgynevezett döntési térképet készítettünk. A szemléletesség érdekében a közvetlenül végrehajtható intézkedéseket barna, az esetleges intézkedéseket kék színnel jelöltük. A fehér hátter mezk a gazdasági tartalom nélküli, matematikai megoldásokat ábrázolják. 1. számú ábra A Hilton Szálloda döntési térképe 6

12 BEVEZETÉS, A TÉMA INDOKLÁSA, HIPOTÉZISEK FELÁLLÍTÁSA 4. AZ ÉRTEKEZÉS TÉZISEI 1. A gazdálkodó vállalkozások jövedelmezségének alakulása leírható olyan egyenletrendszerrel, amely a fedezeti pont számítására épül, feltételezve, hogy: az input adatok teljes körek; a vizsgált költségek típusa egyértelmen meghatározható; a költségek valamint a bevétel függvénye egyszersített formában felírható A modell elkészítése folyamán meghatároztuk a kiindulási tényezk tartományát. A bevétel input adatai: Értékesítési ár; Egy f által ellátandó értékesített egységek száma; Létszám; Kapacitás-kihasználtság. A költségek input adatai: Bérköltség: (Létszám; Átlagos alapbér; Bérjárulék %;) Immateriális és tárgyi eszközök költsége: (Immateriális és tárgyi eszközök állománya; Átlagos leírási kulcs;) Egyéb állandó költségek értéke; Mozgó bérek számítási kulcsa; ELÁBÉ szint; Egyéb változó költségszint. A várható eredmény, mint input adat Megállapítottuk, hogy a költségek a regresszió analízis módszerét felhasználva a következ logikai rendszer szerinti csoportosítosíthatók: Meghatározzuk a két változó (a bevétel mennyiségi tényezje és a költség) közötti korreláció értékét. Eszerint: Amennyiben a bevétel és a költségek adatai között az összefüggés gyenge, akkor a vizsgált költség állandó, vagy vegyes típusú. Ekkor meghatározzuk az átlagköltséget valamint az ettl mért eltérést idszakonként, valamint százalékban kiszámítjuk a regressziós függvényben kapott állandó költség és az átlagköltség arányát. Amennyiben az átlaghoz mért eltérés alacsony, illetve az állandó költség aránya magas, akkor a vizsgált költség állandó típusú. Ellenkez esetben vegyes típusú. Amennyiben a bevétel és a költségek adatai között az összefüggés ers, akkor a vizsgált költség változó típusú. Amennyiben az összefüggés negatív, hektikus típusú költségrl beszélhetünk. A kutatás folyamán használt költségkategóriák: állandó, változó, vegyes, illetve hektikus típusú költségcsoportok. (A késbbiekben vegyes típusú költségeket két tényezre osztva állandó, illetve változó költségként, a hektikus költségeket átlagértékben állandó költségként dolgoztuk fel.) 7

13 BEVEZETÉS, A TÉMA INDOKLÁSA, HIPOTÉZISEK FELÁLLÍTÁSA 1.3. Megállapítottuk, hogy az eredmény függvénye a fedezeti pont számítás megoldási egyenletére építve - a következ egyenletrendszerrel meghatározható: 1. Eredmény = Bevétel Költség 2. Eredmény = Bevétel (Változó költség + Állandó költség) 3. Eredmény = Bevétel (Bevétel * Változó költség % + Állandó költség) 4. Eredmény = Bevétel Bevétel * Változó költség % - Állandó költség 5. Eredmény = Bevétel * (100% - Változó költség %) - Állandó költség Ahol: a. Bevétel = Létszám * Standard * Szoba-kapacitáskihasználtság *Ár 1.1. Értékesíthet szobák száma = Létszám * Standard 1.2. Értékesített szobák száma = Létszám * Standard * Szobakapacitás-kihasználtság b. Változó költségek (a bevétel százalékában kifejezve) 2.1. Teljesítmény arányos bérek és bérjelleg kifizetések a bevétel százalékában; (Mozgó bérek) 2.2. Eladott áruk beszerzési értéke (ELÁBÉ) - a bevétel százalékában; 2.3. Egyéb változó költségek - a bevétel százalékában. c. Állandó költségek 3.1. Bér jelleg költségek (kivéve a mozgó bért): Létszám * Átlagbér * (1 + Bérjárulék %) (Egészségbiztosítási hozzájárulás az egyéb állandó költségek között szerepel.) 3.2. Immateriális és tárgyi eszközök költsége: Immateriális és tárgyi eszközök átlagos értéke *Átlagos leírási kulcs 3.3. Egyéb állandó költség 6. Eredmény = = Létsz. * Stand. * Szoba k.k. * Ár * ( 100% ( Mozgó bér % + ELÁBÉ % + Egyéb VK %)) - Létszám * Átl.bér * (100% + Bérj. %) Immat. és tárgyi eszk. * Értékcs.% - Egyéb FK 2. Az egyenletrendszer átszerkesztésével olyan mikroökonómiai - matematikai modell megoldási algoritmusa készíthet, amely képes meghatározni a tényezk változásának matematikailag mérhet hatását, és amely input adatai tetszlegesen változtathatók Mivel az elz pontban bemutatott 6. számú egyenlet jobb oldalán bármely tényez változtatható, ezért levezettük az adott input változásának százalékban kifejezett hatását. Ez a változtatás utáni eredmény bázis eredményhez viszonyított hányadosa A 6. számú egyenlet az input adatok számának megfelelen minden lehetséges formában átrendeztük, és így prezentáltuk, hogy az egyenlet bal oldalán bármelyik input adat szerepeltethet. Kitnt, hogy az elz pontban leírt mveletet ezen esetek mindegyikében elvégezhet, és így igazoltuk, hogy bármely tényez változásának számszersített hatása meghatározható bármely további tényezre. 8

14 BEVEZETÉS, A TÉMA INDOKLÁSA, HIPOTÉZISEK FELÁLLÍTÁSA 3. A fenti mikroökonómiai matematikai modell megoldási algoritmusa alapján olyan Excel formátumú informatikai munkatáblák állíthatók össze, amelyek lehetséget biztosítanak: az eredmény prognosztizálására; döntési alternatívák készítésére és elemzésére; az egyes kiadási és bevételi tényezk kölcsönhatásának bemutatására Kutatásunk eredményeként az értekezésben prezentáltuk azt az általunk készített Excel formátumú munkatáblát, amelynek adatoszlopában az input értékek tetszlegesen változtathatók, és amely a 6. számú egyenlet alapján készített függvény segítségével az eredmény értékét automatikusan meghatározza Prezentáltuk, hogy az adatoszlopok és a megoldási függvény csúsztatásával döntési helyzetek szimulálhatók. Az adatoszlopok közötti kapcsolat jellegétl függen hivatkozás a bázis adatokra, illetve az elz oszlop adataira alternatívák összehasonlítását, vagy döntési lépések sorozatát modellezhetjük Az input adatok számának megfelelen, a 2.2. bekezdésben megfogalmazott elvek alapján elkészítettük azt a 16 oszlopból (13 input adat és 3 technikai oszlop) valamint 195 sorból (13 input adat és 2 technikai sor 13 variációban ismételve) álló munkatáblát, ami tetszlegesen változó input adatokból is képes meghatározni azok matematikai egymásra hatását a szimulált folyamatban, és ezzel igazoltuk a modell fizikai megvalósíthatóságát. 4. A megszerkesztett modell adaptálható különböz szállodaipari vállalkozásokra azok szervezeti hierarchiájának megfelelen. Ennek következtében lehetség nyílik egyedi felépítés szervezetek gazdálkodásának elemzésére is Egy kiválasztott gazdálkodó egység jövedelmezségi folyamatát analizáltuk, és az alkalmazott nyilvántartási rendszernek megfelelen meghatároztuk a módosított kiindulási adatokat. A bevétel input adatai: Szobák száma, Kapacitás-kihasználtság; Egy értékesített szobára jutó árbevétel. A költségek input adatai: ELÁBÉ; Közvetlen bérköltség; Közvetlen üzemelési eszközök költsége; Egyéb közvetlen költség; Közvetett bérköltség; Az igazgatás és az adminisztráció költsége; Értékesítés és marketing költségek; Mszaki és karbantartási költségek; Energia költségek. 9

15 BEVEZETÉS, A TÉMA INDOKLÁSA, HIPOTÉZISEK FELÁLLÍTÁSA 4.2. A 6. számú egyenlet átrendezhet, és abba regresszió analízisre épített típus-meghatározást követen a bevétel, illetve költségtényezk behelyettesíthetk. Az általunk szerkesztett egyenlet: 6. Eredmény = = Szobaszám * Kapacitás kihasználtság * Átlagos szobaár * * (100% (ELÁBÉ % VK HÁNYAD +Közvetlen bér % VK H+Egyéb VK %+ Ért.% VK H +Igazg.% VK H +Energia % VK H)) - ELÁBÉ ÁK HÁNYAD Közvetlen bér ÁK H Közvetlen üzemelési eszközök költsége - Közvetett bérköltség Mszak kts. Igazgatás kts. ÁK H Értékesítés kts. ÁK H Energia kts. Á KH Ahol: VKH = változó költséghányad; ÁKH = állandó költséghányad Igazoltuk, hogy az átszerkesztett egyenlet alapján elkészíthet a 2. pont alatt megfogalmazott funkciókat megvalósító megoldási algoritmus, és megalkottuk a 3. pontban prezentált informatikai munkatáblák egyedi megfelelit. A kutatás lezárásaként olyan, a szállodaiparban általánosan használható egyenletet szerkesztettünk, amely figyelembe veszi a lehetséges árszegmenseket, értékesítési faktorokat, állandó és változó költségeket. A problémamegoldás kibvített egyenlete: E = N M R ( SZ* VMI * KK I * PI + ÉJ )* ( 100% VK% L ) S I= 1 J= 1 L= 1 H= 1 FK H Ahol: E N SZ VM I KK I P I M É J R VK% L S FK H = EREDMÉNY; = a piaci árszegmensek száma; = összes rendelkezésre álló SZOBA száma; = egy piaci árszegmenshez tartozó RÉSZARÁNY; = egy piaci árszegmenshez tartozó KAPACITÁS-KIHASZNÁLTSÁG; = egy piaci árszegmenshez tartozó nettó értékesítési ÁR; = az egyéb értékesítési faktorok száma; = egy EGYÉB ÉRTÉKESÍTÉSI faktor nettó értéke; = a változó költségtényezk száma (változó költségek és vegyes típusú költségek változó hányada); = egy vizsgált VÁLTOZÓ KÖLTSÉG bevételhez viszonyított aránya; = az állandó költségtényezk száma (állandó költségek, vegyes típusú költségek állandó hányada és hektikus költségek); = egy vizsgált ÁLLANDÓ KÖLTSÉG nettó értékben kifejezve. 10

16 II. IRODALMI ÖSSZEFOGLALÓ A modell fogalomrendszere A turisztikai vállalkozás jövedelmezsége Az els egység a jövedelmezség problémakörének elméleti-közgazdaságtani, üzemgazdasági valamint számviteli kategóriáit ismerteti, keresve az összehasonlítás és elemzés lehetséges területeit, így mutatva be a modell értelmezéséhez használt alapfogalmakat. Kidolgozásában komoly segítséget jelentett a felkutatott nemzetközi és hazai szakirodalom. Elször a turisztikai vállalkozás piaci környezetének széles értelemben vett feltételeit vizsgáltuk. Autentikus forrásként dolgoztuk fel cím mvét. A szerzk a XV. fejezetében felhívják a figyelmet a profit és a tulajdonosi kockázatvállalás kapcsolatrendszerére, ami a modern vállalkozás megközelítésének egyik kiindulópontja. Megállapításuk szerint, a tulajdonosok felelssége (amely egyúttal a profit megszerzésére is feljogosít) a mködéshez szükséges eszközök befektetett és forgóeszközök biztosítása, a mködési költségek fedezete, a vállalkozás irányítása, valamint az adók és járulékok fizetése. cím könyvében már kimondottan a szállodaipar jövedelmezségének kérdésére fókuszál. Az els fejezetben (5 10. oldal) a következ tézisekben foglalja össze a turisztikai vállalkozások gazdálkodásának sajátos jellemzit. A vállalkozásokat jelents méretbeli különbség jellemzi, ezért az összehasonlítás speciális kérdéseket vet fel. Az elállított termék komplex jelleg, amely több termék és szolgáltatás együttesét jelenti. A vállalkozás bevételeinek ers a szezonalitása (hétközi, éven belüli) viszont az állandó költségek megtérülése megkívánja a fedezeti mennyiség folyamatos értékesítését. Az elállított szolgáltatások raktározhatatlanok, így a potenciális veszteség kockázata magas, st az elállítás munkaer intenzív, ezért az élmunka költségének aránya jelents. Az ágazat beruházás-intenzív, így a megtérülési id is hosszú. A felsorolt jellemzk speciális számviteli, elszámolási rendszer kialakítását kívánják meg, amely funkcióiból a szerz a következket emeli ki. A rendszer legyen információorientált, és biztosítsa a kimutatásokhoz szükséges összes adatot. Az információk származási helye legyen összhangban a költségek felmerülési helyével, valamint a felelsségi szintekkel. A rendszer legyen objektív, teljes kör és biztosítsa az önellenrzés lehetségét. A szerz a következ módon összegzi nézeteit: The real value of the hotel or motel is its ability to earn profit, rather than the value its assets would bring in liquidation. Ezzel egyértelmen arra utal, hogy a legszigorúbb számviteli megközelítés mellett sem szabad szem ell téveszteni az elméleti közgazdaságtan profitra vonatkozó értelmezését. 11

17 IRODALMI ÖSSZEFOGLALÓ A könyv második fejezete a mérleg felépítésének és elemzésének lehetségét tárgyalja. az elemzés lehetséges területét a 44. oldalon, a következ módon csoportosítja: Horizontal Analysis, amely a mérleg összehasonlíthatóságát jelenti idben, illetve más vállalkozások relációjában; Vertical Analysis, amely a bels szerkezet összefüggéseinek feltárását célozza; illetve Ratio Analisys, amely jövedelmezségi, likviditási, eladósodási, hatékonysági és üzemelési mutatók segítségével elemzi a gazdálkodást. A szerz a harmadik fejezetben ( oldal) bemutatja a nemzetközi gyakorlatban általánosan elfogadott Uniform System of Accounts rendszerét, amelynek felépítése megfelel az elzekben tárgyalt szempontoknak. A dolgozatban bemutatjuk az általunk vizsgált bevételi és kiadási tényezk értelmezését. A csoportképz ismérveket részben cím könyvébl, részben úrral készített interjúk anyagából állítottuk össze. A jövedelmezség számviteli megközelítésének prezentációjához további külföldi szakirodalmakat is áttekintettünk Ezek közül elsként! cím mvét emeljük ki. A szerzk a IX. fejezetében ismertetik az angolszász gyakorlatban használt mérleg felépítését, valamint a mérleg elemzésére használt mutatókat. Erre építve a dolgozatban prezentáltuk a számviteli alapkategóriákat, ami természetesen alapveten a évi C. Törvény a számvitelrl feldolgozásával készült. A fogalmak definiálásánál, magyarázatánál ezen felül komoly segítséget nyújtott cím munkája. A szerzk hangsúlyozzák, a mérleg funkciója a vállalkozás környezetének tájékoztatása, annak gazdasági helyzetérl. A pénzügyi információk felhasználóit a könyv 9. oldalán, a következ módon csoportosítják. Tulajdonosok és menedzserek, küls hatóságok, adóhivatal; bankok, beszállítók, szakszervezetek és fogyasztók partnerek, valamint a lehetséges befektetk. Ehhez kapcsolódva a VI. fejezetben ( oldal) ismertetik azokat a mérlegsémákat, amelyek az egyes szegmensek információigényét a leghatékonyabban szolgálják ki. A prezentált elemzési eszközök értékelésének aranyszabályait könyvének 44. oldalán ismerteti. Banki aranyszabályként említi a fedezet nagyságának meghatározását, pénzügyi aranyszabályként azt, amely szerint a hosszú távú befektetéseket nem szabad hitelekkel finanszírozni, a kockázat kiegyenlítési aranyszabály, ami megkívánja, hogy a saját tke legyen nagyobb az idegen forrásoknál, a paritási aranyszabály pedig kimondja, hogy a saját tke haladja meg a befektetett eszközök értékét. Végül arányossági aranyszabály, amely az eszközérték növekedésére, valamint a forgalom nagyságának kapcsolatára hívja fel a figyelmet. 12

18 IRODALMI ÖSSZEFOGLALÓ Ehhez az értékeléshez kapcsolódik cím könyvében megfogalmazott gondolata, amely a vállalkozás fejldésének pénzügyi forrásait a következ módon csoportosítja: 1. számú ábra A vállalkozás finanszírozásának forrásai Finanszírozás Küls finanszírozás Bels finanszírozás Hitelbl történ finanszírozás Részvénykibocsátás Finanszírozás az eredménybl Forgóeszköz finanszírozás Idegen finanszírozás Saját finanszírozás Likviditási finanszírozás Az elméleti magyarázat kiegészítéseként, szemléltetés jelleggel prezentáltuk a évi C Törvény 2. számú mellékletét, valamint a Danubius Hotels Group által használt, a Uniform System of Accounts rendszere alapján készített eredmény-kimutatást. A fejezetben ismertetett képleteket " # " $ cím könyvébl, illetve korábbi saját publikációinkból emeltük ki. A modell eszközrendszere - A jövedelmezség prognosztizálásának statisztikai módszerei A következ fejezet azokat a turizmusban használt tervezési és elrejelzési módszereket mutatja be, amelyek a megalkotott döntési modell matematikai eszközrendszerét jelentik. A problémakör megközelítéséhez elször!"#$%&#$' ()*!$+' %(%,-+#%&.. *($#(, könyvének a IX. fejezetében megfogalmazott gondolatát emeljük ki. The forecast gives an idea of expected results if management makes no changes in the way things are done. Forecasting Methods, 318. oldal Ez az észrevétel egyértelmen hangsúlyozza, hogy a statisztikai, matematikai elrejelzések alapfeltétele a környezet minségének változatlansága, amelyet a döntési modell egyik elfeltételévé emeltünk. 13

19 IRODALMI ÖSSZEFOGLALÓ A szállodaiparban alkalmazott elrejelzési módszereket Schmidgall a 323. oldalon a következ csoportokba sorolja: Quantitative Methods: Time Series (idsorok elemzése): Naive Methods - tervszámok alapján történ elrejelzés; Smoothing mozgó átlagok szerinti elrejelzés; Decomposition trendek meghatározása; Causal Methods: Regression Analysis; Econometrics egymásra ható tényezk elrejelzése alapján; Qualitative Methods: Market Research a potenciális vásárlók felkutatása; Salesforce Estimates a vásárlóer meghatározása; Juries of Executive Opinion a vezeti vélemények kiértékelése; Delphi Methods véleménygyjtés a cég várható fejldésérl; A felsorolt módszerek közül! /0 0/ cím mvében a következ prognosztizálási eljárásokat ismerteti: Elrejelzések trendfüggvények segítségével ( oldal), a szezonalitás mérése és szerepe az elrejelzésben ( oldal), valamint az elrejelzés kétváltozós lineáris korrelációs kapcsolat alapján ( oldal). %" # cím jegyzete további magyarázatokat fz a módszerek értelmezéséhez. A hivatkozott mvekben bemutatott eljárások megteremtették annak lehetségét, hogy szekunder adatforrásokat felhasználva KSH kiadványok a dolgozatban elemzést készítsünk, illetve bizonyos esetekben (például a szezonalitás ingadozásának elrejelzése, értékelése) az összefüggések továbbgondolásával következtetéseket is megfogalmazzunk. Az adattáblák prezentációjára szemléltet diagrammokat is készítettünk. A dolgozat az értékesített mennyiség prognosztizálása után, a piaci árral, mint a modell egyik karakterisztikus input adatának meghatározásával foglalkozik. A fejezet mottójának &'( #(123+*(, #( )%! $ *+#!$#!.3- %(%,-4-($ cím könyvének 15. oldalán megfogalmazott gondolata tekinthet: Der Marketpreis ist nicht nur eine Orientierungshilfe für den Kunden und Gasttouristischer Unternehmungen wie auch für den planenden Unternehmer, sondern auch ein Regulator der Volkswirtschaft. Steigt der Preis, wird die Produktion, das Angebot von Leistungen angeregt, die Nachfragegeht aber in der Regel zurück. 14

20 IRODALMI ÖSSZEFOGLALÓ A piaci ármechanizmus másik értelmezését, a profitmaximum meghatározásának módszerét )'*+,!"#5+ 65 (74#% cím jegyzetének 187. oldalán ismerteti. Ugyanez a megközelítés olvasható )-#$#!% *.*(&'()#&48&-$#,%9)%!:,$%(#5+ 65 (74#% könyvének V. fejezetében, a versenyz vállalat piaci magatartásáról. Az árak kialakításában alapvet szerep jut az értékesítésre felkínált termék vagy szolgáltatás minségének is. Errl cím mvének XIV. fejezetében (Designing Pricing Strategies and Programs) a következ áttekintést készíti: 1. számú táblázat Az árstratégiák csoportosítása Minség Ár Magas Közepes Alacsony Magas Premium stratégia Jó árfekvés Szuper- kedvezményes ár Közepes Felül értékel stratégia Átlagos árfekvés Kedvez ár Alacsony Megtéveszt stratégia Takarékos árfekvés Economy class - ár A fenti árstratégiák alapján, a nyereséghányad meghatározásához a következ vállalati célokat ismerteti a szerz: A túlélés, vagyis a költségek megtérülésének elve, a profit-maximalizálás, a bevétel maximálás az árrugalmasság alapján, illetve a kiemelked minség és kiemelked ár stratégiája. Az árrugalmasság kérdéskörével külön foglalkozik, és a 495. oldalon kiemeli a legfontosabb befolyásoló tényezket, a helyettesít termékek számát, a magasabb ár észrevételét, a megszokást, illetve a magasabb árhoz társított magasabb minség képzetét. A bemutatott árképzési elvek alapján Kotler a következ módszereket ismerteti: MARKUP PRICING - meghatározott eredményszint alapján történik az árképzés a következ képlet segítségével: Elállítási költség Eladási ár = 1 - Tervezett eredmény% TARGET RETURN PRICING - meghatározott egységnyi nyereség alapján határozzák meg az árat: Tke érték * Tervezett hozamszint Eladási ár = Elállítási költség + = Eláll.kts. + Terv. egys. nyereség Értékesített mennyiség PERCEIVED-VALUE PRICING a vevk értékítéletéhez igazítják az árakat, és ehhez alakítják a költségszerkezetet; VALUE PRICING az extraprofitról való lemondás elvét fejezi ki; GOING-RATE PRICING a konkurenciához igazodó árképzés; SEALED-BID PRICING ajánlati jelleg ár, amelynek célja a versenytársak árainál olcsóbban kínálni a terméket. 15

DÖNTÉSI MODELL TURISZTIKAI VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA, AMELY A SZÁLLODAI KÖLTSÉGELEMZÉSRE FÓKUSZÁL

DÖNTÉSI MODELL TURISZTIKAI VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA, AMELY A SZÁLLODAI KÖLTSÉGELEMZÉSRE FÓKUSZÁL DÖNTÉSI MODELL TURISZTIKAI VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA, AMELY A SZÁLLODAI KÖLTSÉGELEMZÉSRE FÓKUSZÁL DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Doktori Iskola Miskolci Egyetem Vállalkozások elmélete és gyakorlata cím program

Részletesebben

Török Lajos* DÖNTÉSI MODELL A TURISZTIKAI VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA, AMELY A SZÁLLODAI KÖLTSÉGELEMZÉSRE FÓKUSZÁL

Török Lajos* DÖNTÉSI MODELL A TURISZTIKAI VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA, AMELY A SZÁLLODAI KÖLTSÉGELEMZÉSRE FÓKUSZÁL Török Lajos* DÖNTÉSI MODELL A TURISZTIKAI VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA, AMELY A SZÁLLODAI KÖLTSÉGELEMZÉSRE FÓKUSZÁL I. BEVEZETÉS, CÉLKITŐZÉSEK A vállalkozás tervezési mechanizmusának hatékonyságát jelentısen

Részletesebben

Pénzügy menedzsment. Hosszú távú pénzügyi tervezés

Pénzügy menedzsment. Hosszú távú pénzügyi tervezés Pénzügy menedzsment Hosszú távú pénzügyi tervezés Egy vállalat egyszerűsített mérlege és eredménykimutatása 2007-ben és 2008-ban a következőképpen alakult: Egyszerűsített eredménykimutatás (2008) Értékesítés

Részletesebben

Vezetői számvitel / Controlling XIII. előadás. Eltéréselemzés I.

Vezetői számvitel / Controlling XIII. előadás. Eltéréselemzés I. Vezetői számvitel / Controlling XIII. előadás Eltéréselemzés I. Kiindulópont Információk a tulajdonosok számára a vállalkozás vezetői számára Cél folyamatosan ismerni a vállalkozás tevékenységét a gazdálkodás

Részletesebben

A DUNA HOUSE CSOPORT BEMUTATÁSA. 2015. november

A DUNA HOUSE CSOPORT BEMUTATÁSA. 2015. november A DUNA HOUSE CSOPORT BEMUTATÁSA 2015. november 1 Tartalomjegyzék 3-7 Bevezetés 8-9 A tranzakció és a bevétek felhasználása 10-11 A befektetési sztori 12-13 Lakás és lakáshitel piac 14-20 Szegmensek bemutatása

Részletesebben

QUAESTOR. Fundamentális elemzés Segédanyag

QUAESTOR. Fundamentális elemzés Segédanyag QUAESTOR Fundamentális elemzés Segédanyag A vállalat számviteli elemzése A fundamentális értékeléshez minden esetben a pénzügyi adatok, számviteli kimutatások jelentik az alapot Az éves jelentésbl és a

Részletesebben

MIKOM Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti terve

MIKOM Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti terve MIKOM Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti terve (Vezet i összefoglaló) Miskolc, 2015. 05.06 Üzleti Terv 2015 MIKOM Kft. Makro-gazdasági adatok, piaci környezet Eredmény-kimutatás Üzemi eredményre ható f bb

Részletesebben

A beruházási kereslet és a rövid távú árupiaci egyensúly

A beruházási kereslet és a rövid távú árupiaci egyensúly 7. lecke A beruházási kereslet és a rövid távú árupiaci egyensúly A beruházás fogalma, tényadatok. A beruházási kereslet alakulásának elméleti magyarázatai: mikroökonómiai alapok, beruházás-gazdaságossági

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI Money makes the world go around A pénz forgatja a világot A pénzügyi tevékenység tartalma a pénzügyek a vállalati működés egészét átfogó tevékenységi kört jelentenek,

Részletesebben

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás)

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Saját vállalkozás Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Piaci részesedés Haszonkulcs Marketing folyamatok Marketing szervezet Értékesítési/marketing kontrol adatok

Részletesebben

A SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSE ÉS A VÉDÉS

A SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSE ÉS A VÉDÉS A SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSE ÉS A VÉDÉS Szakdolgozat konzultáció MILYEN LEGYEN A SZAKDOLGOZAT? ELVÁRÁSOK SZEMPONTRENDSZERE SZAKIRODALMI JÁRTASSÁG irodalmi jártasság SZAKMÁHOZ KAPCSOLÓDÓ KUTATÁSI MÓDSZEREK

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK, ELMÉLETI GAZDASÁGTAN ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK, ELMÉLETI GAZDASÁGTAN ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK, ELMÉLETI GAZDASÁGTAN ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Középszint (elméleti gazdaságtan) Emelt szint (elméleti gazdaságtan) 180 perc 15 perc 180 perc 20

Részletesebben

2013.08.19. 2.6. Szállodák szobaár Szállodai szobaárak Bevétel. 2. Kínálati ár meghatározásának folyamata Rack Rate. 3. Keresleti szobaár Átlagár

2013.08.19. 2.6. Szállodák szobaár Szállodai szobaárak Bevétel. 2. Kínálati ár meghatározásának folyamata Rack Rate. 3. Keresleti szobaár Átlagár 1 2.6. Szállodák szobaár Szállodai szobaárak Bevétel 1.Kínálati szobaár Kínálati szobaár 2. Kínálati ár meghatározásának folyamata Rack Rate 3. Keresleti szobaár Átlagár 4. Szállodai szobaárak Ártípusok

Részletesebben

VAGYONGAZDÁLKODÁSI IRÁNYELVEK, KÖLTSÉGHATÉKONYSÁG JAVÍTÁSI ESZKÖZÖK DR. SZALÓKI SZILVIA

VAGYONGAZDÁLKODÁSI IRÁNYELVEK, KÖLTSÉGHATÉKONYSÁG JAVÍTÁSI ESZKÖZÖK DR. SZALÓKI SZILVIA VAGYONGAZDÁLKODÁSI IRÁNYELVEK, KÖLTSÉGHATÉKONYSÁG JAVÍTÁSI ESZKÖZÖK DR. SZALÓKI SZILVIA AZ ELŐADÁS VÁZLATA 1. Költséghatékonyság javító eszközök - a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal eszköztára

Részletesebben

Vállalkozási finanszírozás kollokvium

Vállalkozási finanszírozás kollokvium Harsányi János Főiskola Gazdaságtudományok tanszék Vállalkozási finanszírozás kollokvium F Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 43 50 pont jeles 35 42 pont jó 27 34 pont közepes 19 26

Részletesebben

Vállalkozások költséggazdálkodása (Renner Péter, BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar)

Vállalkozások költséggazdálkodása (Renner Péter, BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar) 1/23 Vállalkozások költséggazdálkodása (Renner Péter, BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar) HOZAM RÁFORDÍTÁS EREDMÉNY ÁRBEVÉTEL KÖLTSÉG BR. NYERESÉG BEVÉTEL KIADÁS PÉNZTÁR KÖLTSÉG RÁFORDÍTÁS KIADÁS HOZAM

Részletesebben

Ipari Parkok Egyesület 2006. évi közhasznú jelentése

Ipari Parkok Egyesület 2006. évi közhasznú jelentése Ipari Parkok Egyesület 2006. évi közhasznú jelentése Adószám: 18067460-2-41 Statisztikai számjel: 18067460-7310-529-01 Székhely: 1012 Budapest, Attila út 123. 1.sz. melléklet: közhasznú egyszersített éves

Részletesebben

6.21. Szállodai vendéglátás Hotel F&B gazdálkodás. 1.Szállodai vendéglátás sajátosságai. 2. Vendéglátás közvetlen személyi költségek F&B Payroll

6.21. Szállodai vendéglátás Hotel F&B gazdálkodás. 1.Szállodai vendéglátás sajátosságai. 2. Vendéglátás közvetlen személyi költségek F&B Payroll 1 6.21. Szállodai vendéglátás Hotel F&B gazdálkodás 1.Szállodai vendéglátás sajátosságai F&B Features 2. Vendéglátás közvetlen személyi költségek F&B Payroll 3. Szállodai vendéglátás költségei F&B Costs

Részletesebben

módszertana Miben más és mivel foglalkozik a Mit tanultunk mikroökonómiából? és mivel foglalkozik a makroökonómia? Miért

módszertana Miben más és mivel foglalkozik a Mit tanultunk mikroökonómiából? és mivel foglalkozik a makroökonómia? Miért A makroökonómia tárgya és módszertana Mit tanultunk mikroökonómiából? Miben más és mivel foglalkozik a makroökonómia? Miért van külön makroökonómia? A makroökonómia módszertana. Miért fontos a makroökonómia

Részletesebben

I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások

I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások A bank a konszolidálást könyv szerinti értéken végezte el. A leányvállalatok az éves beszámolók elkészítése

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET. KÖVETELMÉNYMODUL 10032-12 Marketing

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET. KÖVETELMÉNYMODUL 10032-12 Marketing INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET KÖVETELMÉNYMODUL 10032-12 Marketing A marketing alapjai tantárgy 11. évfolyam Tanítási hetek

Részletesebben

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ 1. oldal Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ I. Általános rész 1./ Általános háttérinformációk Bakony és Balaton Keleti

Részletesebben

Szegedi Víziközmű Működtető Statisztikai számjel: 11889094711211406. Szeged, Széchenyi tér 5. Adószám: 11889094-2-06

Szegedi Víziközmű Működtető Statisztikai számjel: 11889094711211406. Szeged, Széchenyi tér 5. Adószám: 11889094-2-06 Szegedi Víziközmű Működtető Statisztikai számjel: 11889094711211406 és Fejlesztő Zrt. Cégjegyzékszám:06-10-000270 Szeged, Széchenyi tér 5. Adószám: 11889094-2-06 1 Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ A MAGYAR KIADÁSHOZ 15 ELŐSZÓ 17

TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ A MAGYAR KIADÁSHOZ 15 ELŐSZÓ 17 TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ A MAGYAR KIADÁSHOZ 15 ELŐSZÓ 17 A könyv által tárgyalt témakörök 17 Kinek van szüksége információra? 18 A megcélzott olvasóközönség 18 A szervezett információs rendszer szükségessége

Részletesebben

A beruházások döntés-előkészítésének folyamata a magyar feldolgozóipari vállalatoknál

A beruházások döntés-előkészítésének folyamata a magyar feldolgozóipari vállalatoknál A beruházások döntés-előkészítésének folyamata a magyar feldolgozóipari vállalatoknál Szűcsné Markovics Klára egyetemi tanársegéd Miskolci Egyetem, Gazdálkodástani Intézet vgtklara@uni-miskolc.hu Tudományos

Részletesebben

Szabályozói tőkeköltség-számítás a távközlési piacon 2014. december 31-re vonatkozóan

Szabályozói tőkeköltség-számítás a távközlési piacon 2014. december 31-re vonatkozóan Szabályozói tőkeköltség-számítás a távközlési piacon 2014. december 31-re vonatkozóan VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 2015. MÁJUS 14. 1 Vezetői Összefoglaló A dokumentum háttere és célja 1.1 A Deloitte Üzletviteli

Részletesebben

CSEPEL HOLDING NYRT. 2013. évi VEZET SÉGI JELENTÉSE. Budapest, 2014. április 29.

CSEPEL HOLDING NYRT. 2013. évi VEZET SÉGI JELENTÉSE. Budapest, 2014. április 29. CSEPEL HOLDING NYRT 2013. évi VEZET SÉGI JELENTÉSE Budapest, 2014. április 29. aláírás 1 A Társaság 2013. évben is holding rendszerben m ködött, a vagyonkezelésen kívül más tevékenységet nem folytatott.

Részletesebben

Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek II. SGYMMEN227XXX SGYMMEN2073XA. Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens

Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek II. SGYMMEN227XXX SGYMMEN2073XA. Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek II. SGYMMEN227XXX SGYMMEN2073XA Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Tárgyelőadó: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Gyakorlatvezető: dr. Paget Gertrúd

Részletesebben

A BALLA AUDIT KÖNYVVIZSGÁLÓ KFT KIEGÉSZÍT MELLÉKLETE A 2004. ÉVI EGYSZERSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

A BALLA AUDIT KÖNYVVIZSGÁLÓ KFT KIEGÉSZÍT MELLÉKLETE A 2004. ÉVI EGYSZERSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ A BALLA AUDIT KÖNYVVIZSGÁLÓ KFT KIEGÉSZÍT MELLÉKLETE A 2004. ÉVI EGYSZERSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest, 2005. január 31. vállalkozás vezetje (képviselje) 1 BALLA AUDIT KFT. K I E G É S Z Í T M E L L

Részletesebben

Alapfogalmak, alapszámítások

Alapfogalmak, alapszámítások Alapfogalmak, alapszámítások Fazekas Tamás Vállalatgazdaságtan szeminárium 1. Vállalati gazdálkodás Gazdálkodás - Gazdaságosság. A gazdálkodás a vállalat számára szűkösen rendelkezésre álló és adott időszakon

Részletesebben

Marketing kommunikáció Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14.

Marketing kommunikáció Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14. Marketing kommunikáció Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14. Marketing A fogalom 1. vállalati tevékenység piaca szolgáltatások 2. filozófia Szemléletmód A vállalat

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2658-06/3 Egy aktuális gazdaságpolitikai esemény elemzése a helyszínen biztosított szakirodalom alapján

Részletesebben

Add Your Company Slogan Beruházási döntések a nettó jelenérték szabály alapján

Add Your Company Slogan Beruházási döntések a nettó jelenérték szabály alapján Add Your Company Slogan Beruházási döntések a nettó jelenérték szabály alapján Készítette: Vona Máté 2010-11-17 Felhasznált irodalom: Brealy-Myers: Modern vállalati pénzügyek 6. fejezet Előadás tartalma

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL. Szóbeli vizsgatevékenység

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL. Szóbeli vizsgatevékenység KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosító száma, megnevezése: 2144-06 Statisztikai szervezői és elemzési feladatok A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése:

Részletesebben

MSC szakdolgozati témák 2015/2016. tanév I. félév

MSC szakdolgozati témák 2015/2016. tanév I. félév MSC szakdolgozati témák 2015/2016. tanév I. félév Dr. Bozsik Sándor Megyei jogú város gazdálkodásának bemutatása és komplex pénzügyi elemzése Adóellenőrzés egy gazdálkodási szerv esetében Nemzetközi adózási

Részletesebben

A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÉVES JELENTÉSE

A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÉVES JELENTÉSE A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÉVES JELENTÉSE A Magyar Evezős Szövetség 2016. évi rendes Közgyűlésére Budapest. 2016. május 06. Készítette: MESZ Felügyelő Bizottsága Pichler Balázs Nagy-Juhák

Részletesebben

A Markowitz modell: kvadratikus programozás

A Markowitz modell: kvadratikus programozás A Markowitz modell: kvadratikus programozás Harry Markowitz 1990-ben kapott Közgazdasági Nobel díjat a portfolió optimalizálási modelljéért. Ld. http://en.wikipedia.org/wiki/harry_markowitz Ennek a legegyszer

Részletesebben

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI SZÁMÁRA ÚJ INNOVÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK BEVEZETÉSÉNEK ÉS FEJLESZTÉSÉNEK PROGRAMJA

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI SZÁMÁRA ÚJ INNOVÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK BEVEZETÉSÉNEK ÉS FEJLESZTÉSÉNEK PROGRAMJA A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI SZÁMÁRA ÚJ INNOVÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK BEVEZETÉSÉNEK ÉS FEJLESZTÉSÉNEK PROGRAMJA Kis- és középvállalkozások innovációs igényeinek felmérése (Összefoglaló

Részletesebben

IFRS pénzügyi kimutatások elemzése 2009 Hungarian Accounting Advisory Group

IFRS pénzügyi kimutatások elemzése 2009 Hungarian Accounting Advisory Group IFRS pénzügyi kimutatások elemzése 009 Hungarian Accounting Advisory Group A pénzügyi kimutatások prezentálásának és közzétételének trendje a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett társaságok esetében A projekt

Részletesebben

Társaságok pénzügyei kollokvium

Társaságok pénzügyei kollokvium udapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar udapesti Intézet Továbbképzési Osztály Társaságok pénzügyei kollokvium F Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 55 60 pont

Részletesebben

17. Élőmunka igény a szállodákban Emberi Erőforrás. 1. Szállodai élőmunka gazdálkodás elmélete. 4. Szállodák létszámának nagysága Létszámszámítás

17. Élőmunka igény a szállodákban Emberi Erőforrás. 1. Szállodai élőmunka gazdálkodás elmélete. 4. Szállodák létszámának nagysága Létszámszámítás 17. Élőmunka igény a szállodákban Emberi Erőforrás 1 1. Szállodai élőmunka gazdálkodás elmélete 2. Élőmunka Emberi Erőforrásterv 3. Szállodai létszám sajátosságai 4. Szállodák létszámának nagysága Létszámszámítás

Részletesebben

Kínálati szobaár. Rack Rate 2013.10.16. 1. Kínálati szobaár Rack Rate

Kínálati szobaár. Rack Rate 2013.10.16. 1. Kínálati szobaár Rack Rate 9. Szállodák árai Szállodai szobaárak 1 Forgalom - Bevétel 1. Kínálati szobaár Kínálati szobaár 2. Kínálati ár meghatározásának folyamata Rack Rate 3. Keresleti szobaár Átlagár 4. Szállodai szobaárak Ártípusok

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOK PÉNZÜGYI ALAPJAI

VÁLLALKOZÁSOK PÉNZÜGYI ALAPJAI VÁLLALKOZÁSOK PÉNZÜGYI ALAPJAI Budapest, 2007 Szerző: Illés Ivánné Belső lektor: Dr. Szebellédi István BGF-PSZFK Intézeti Tanszékvezető Főiskolai Docens ISBN 978 963 638 221 6 Kiadja a SALDO Pénzügyi Tanácsadó

Részletesebben

SZIKI Gyermekfejleszt Turisztikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft 6781 Domaszék, Tanya 918. 2012. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

SZIKI Gyermekfejleszt Turisztikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft 6781 Domaszék, Tanya 918. 2012. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS TARTALOM 1., 2012. évi számviteli beszámoló 2., Kiegészít melléklet 3., 2012. évben kapott támogatások felhasználása 4., 2012. évben közhasznú tevékenység keretében nyújtott

Részletesebben

A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 10. Előadás Üzleti terv készítés logikai felépítése Az üzleti terv megalapozó lépései A

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Budapest. Számvitel mesterszak. Tantárgyi útmutató

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Budapest. Számvitel mesterszak. Tantárgyi útmutató Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Budapest Számvitel mesterszak Tantárgyi útmutató 1 Tantárgy megnevezése: HALADÓ VEZETŐI SZÁMVITEL Tantárgy kódja: Tanterv szerinti óraszám:

Részletesebben

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18.

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 214.1.1-214.12.31 egyszer sített éves beszámolójához 215. május 18. a vállalkozás vezet je (képvisel je) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég

Részletesebben

A vállalkozások pénzügyi döntései

A vállalkozások pénzügyi döntései A vállalkozások pénzügyi döntései A pénzügyi döntések tartalma A pénzügyi döntések típusai A döntés tárgya szerint A döntések időtartama szerint A pénzügyi döntések célja Az irányítás és tulajdonlás különválasztása

Részletesebben

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással) " A " változat. (adatok ezer forintban) Előző év(ek) módosítása i. Sorszá m.

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással)  A  változat. (adatok ezer forintban) Előző év(ek) módosítása i. Sorszá m. 6.) Határozza meg az eredménykimutatás célját! Ismertesse az eredmény- megállapítás módjait, az A változat szerint (összköltség és forgalmi költség eljárás)! Részletezze az egyes eredmény kategóriák tartalmát!

Részletesebben

Bevétel és összetétele

Bevétel és összetétele Bevétel és összetétele TÉMAKÖR TARTALMA - Bevétel és forrásai - Bevétel szerkezete - Nettó és bruttó - ÁFA, ÁFA befizetési kötelezettség - Elábé és árrés - Színvonalmutatók BEVÉTEL A az áruk és szolgáltatások

Részletesebben

AZ IPARI PARKOK EGYESÜLET szolgáltatási és támogatási rendszere

AZ IPARI PARKOK EGYESÜLET szolgáltatási és támogatási rendszere AZ IPARI PARKOK EGYESÜLET szolgáltatási és támogatási rendszere (Az IPE 1997. és 1999. évi rendes közgyléseinek állásfoglalásai szerint) 1. A szolgáltatási és támogatási rendszer továbbfejlesztésének indokoltsága

Részletesebben

Revenue Management diagram HU and International. Best day to book 90 days before

Revenue Management diagram HU and International. Best day to book 90 days before Revenue Management diagram HU and International E C K P Z N No A M 2014 oct 34 026 27 406 44 650 45 882 0 32 810 0 36 604 44 705 2014 nov 18 322 20 508 33 257 30 485 0 39 728 0 24 342 27 800 2014 dec 18

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

Szabályozói tőkeköltség-számítás a távközlési piacon 2011. december 31-re vonatkozóan

Szabályozói tőkeköltség-számítás a távközlési piacon 2011. december 31-re vonatkozóan Szabályozói tőkeköltség-számítás a távközlési piacon 2011. december 31-re vonatkozóan VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 2012. MÁJUS 7. 1 Vezetői Összefoglaló A dokumentum háttere és célja 1.1 A Deloitte Üzletviteli

Részletesebben

Megnevezés 2007 2008

Megnevezés 2007 2008 Vagyon Tartósan befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök / Eszközök összesen Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke / Befektetett eszközök Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tőke / Tárgyi

Részletesebben

Megnevezés 2009 2010

Megnevezés 2009 2010 Vagyon Tartósan befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök / Eszközök összesen Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke / Befektetett eszközök Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tőke / Tárgyi

Részletesebben

Fentiek alapján javaslom az értekezés nyilvános vitára bocsátását és a Jelölt számára az MTA doktora fokozat odaítélését.

Fentiek alapján javaslom az értekezés nyilvános vitára bocsátását és a Jelölt számára az MTA doktora fokozat odaítélését. Opponensi vélemény Szerb László: Vállalkozások, vállalkozási elméletek, vállalkozások mérése és a Globális Vállalkozói és Fejlődési Index című MTA doktori értekezéséről Szerb László doktori értekezésének

Részletesebben

(az adatok ezer forintban értendők) *(a konszolidált táblázatok alatt minden esetben dőlt betűvel tüntettük fel a társaság nem konszolidált számait)

(az adatok ezer forintban értendők) *(a konszolidált táblázatok alatt minden esetben dőlt betűvel tüntettük fel a társaság nem konszolidált számait) TR 2014 Szöveges magyarázat a 2014. üzleti évhez: Társaságunk a 2014. év során tőkeerejének növelését tűzte ki fő prioritásként. A kiemelt célok között szerepelt a korábbi bankhitelek saját forrásokkal

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK A középszintű érettségi vizsgán a számon kérhető témakörök megegyeznek a kerettantervek témaköreire és fogalmaira vonatkozó

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

Megnevezés 2006 2007

Megnevezés 2006 2007 Vagyon Tartósan befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök / Eszközök összesen Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke / Befektetett eszközök Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tőke / Tárgyi

Részletesebben

A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében

A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében 531 JEGYZETLAPOK Domokos Ernő Krájnik Izabella A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében A kolozsvári Babeş Bolyai Tudományegyetem sepsiszentgyörgyi

Részletesebben

13. A zöldborsó piacra jellemző keresleti és kínálati függvények a következők P= 600 Q, és P=100+1,5Q, ahol P Ft/kg, és a mennyiség kg-ban értendő.

13. A zöldborsó piacra jellemző keresleti és kínálati függvények a következők P= 600 Q, és P=100+1,5Q, ahol P Ft/kg, és a mennyiség kg-ban értendő. 1. Minden olyan jószágkosarat, amely azonos szükségletkielégítési szintet (azonos hasznosságot) biztosít a fogyasztó számára,.. nevezzük a. költségvetési egyenesnek b. fogyasztói térnek c. közömbösségi

Részletesebben

SZÓBELI VIZSGATÉTELEK. 55 7872 01 Idegenforgalmi szakmenedzser

SZÓBELI VIZSGATÉTELEK. 55 7872 01 Idegenforgalmi szakmenedzser SZÓBELI VIZSGATÉTELEK 55 7872 01 Idegenforgalmi szakmenedzser SZÁLLÁSHELY-SZERVEZŐ, MENEDZSELŐ SZAKMAI ISMERETEK 1. Ismertesse az új szállodai beruházást megelőző szakmai előkészítő, információs munkát,

Részletesebben

Gazdaságosság, hatékonyság. Katona Ferenc franzkatona@gmail.com

Gazdaságosság, hatékonyság. Katona Ferenc franzkatona@gmail.com franzkatona@gmail.com A különböző gazdasági egységek rendeltetésük szerinti feladataik végrehajtása érdekében a rendelkezésre álló erőforrások felhasználásával kifejtett céltudatos tevékenysége a gazdálkodás.

Részletesebben

Az eredmény a kereskedelmi vállalkozásoknál

Az eredmény a kereskedelmi vállalkozásoknál Az eredmény a kereskedelmi vállalkozásoknál Hozam: az adott időszak alatt értékesített áruk számlázott nettó ellenértéke (értékesítés nettó árbevétele) Ráfordítás: az értékesítés érdekében felmerült közvetlen

Részletesebben

Elemzések, fundamentális elemzés

Elemzések, fundamentális elemzés Elemzések, fundamentális elemzés Előadó: Mester Péter elemző peter.mester@quaestor.hu CÉL Bármilyen fundamentális elemzés is akad a kezünkbe, értsük és megértsük TARTALOM A fundamentális elemzés alapjai

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

Havi elemzés az infláció alakulásáról. 2013. december

Havi elemzés az infláció alakulásáról. 2013. december Havi elemzés az infláció alakulásáról. december A jegybanktörvény (a Magyar Nemzeti Bankról szóló,. évi CXXXIX. tv.). () az árstabilitás elérését és fenntartását jelöli meg a Magyar Nemzeti Bank elsődleges

Részletesebben

Közhasznúsági Jelentés. Tudásmenedzsmentért, Tudás alapú Technológiáért Alapítvány 1095 Budapest, Soroksári út 48. 14 ép. 2009. évi tevékenységér!

Közhasznúsági Jelentés. Tudásmenedzsmentért, Tudás alapú Technológiáért Alapítvány 1095 Budapest, Soroksári út 48. 14 ép. 2009. évi tevékenységér! Közhasznúsági Jelentés Tudásmenedzsmentért, Tudás alapú Technológiáért Alapítvány 195 Budapest, Soroksári út 48. 14 ép. 29. évi tevékenységér!l 1 I. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Tudásmenedzsmentért, Tudás alapú

Részletesebben

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Vállalkozási finanszírozás kollokvium

Vállalkozási finanszírozás kollokvium Harsányi János Főiskola Gazdaságtudományok tanszék Vállalkozási finanszírozás kollokvium E Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 43 50 pont jeles 35 42 pont jó 27 34 pont közepes 19 26

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

Sentinel Olimpiai Taekwondo Sportegyesület

Sentinel Olimpiai Taekwondo Sportegyesület Sentinel Olimpiai Taekwondo Sportegyesület Szöveges kiegészítő melléklete a 2014. évi beszámolóhoz Budapest, 2015. 07.03.... a szervezet képviselője 2 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. I. Általános rész A szervezet

Részletesebben

A turisztikai kis- és középvállalkozások helyzete és lehetőségei Mi van az étlapon?

A turisztikai kis- és középvállalkozások helyzete és lehetőségei Mi van az étlapon? Turizmus törvény Széchenyi Pihenőkártya Utazási irodák Idegenvezetők Éttermek Szakember utánpótlás Dohányzási tilalom Szállodák Kiemelt attrakciók Közterület foglalás Turistabuszok parkolása Információ

Részletesebben

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre)

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék: Detkiné Viola Erzsébet főiskolai docens 1. Digitális pénzügyek. Hagyományos

Részletesebben

A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés

A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés Sajtótájékoztató Budapest, 2009. október 29. Ez a dokumentum a sajtótájékoztatóra meghívott résztvevők használatára készült. A dokumentumban szereplő összes

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

Vezetés számokkal Gyógy wellness szállodák. Gyógy és Wellness Szállodák gazdaságossága mérésének gyakorlata a Danubiusnál

Vezetés számokkal Gyógy wellness szállodák. Gyógy és Wellness Szállodák gazdaságossága mérésének gyakorlata a Danubiusnál Vezetés számokkal Gyógy wellness szállodák Gyógy és Wellness Szállodák gazdaságossága mérésének gyakorlata a Danubiusnál Eltérő gyakorlat alkalmazásának okai Eltérő termék Kiegészítő szolgáltatás, vagy

Részletesebben

Suliprogram. Vizsgakövetelmények

Suliprogram. Vizsgakövetelmények Suliprogram Vizsgakövetelmények az Egységes Európai Gazdasági Oklevél - EBC*L (angolul: European Business Competence* License, németül: Wirtschaftsführerschein ) vizsgához 2006. TÉMAKÖR: Mérleg összeállítás

Részletesebben

Levelező hallgatóknak pótzh lehetőség: a félév rendje szerinti pótlási napok egyikén

Levelező hallgatóknak pótzh lehetőség: a félév rendje szerinti pótlási napok egyikén Közgazdaságtan II. Mikroökonómia SGYMMEN202XXX Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Tárgyelőadó: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Gyakorlatvezető: dr. Paget Gertrúd Tantárgyi leírás építőmérnök

Részletesebben

A lecke célja... Korábbról ismert és új alapfogalmak, értelmezések. 10. hét Költségek és költségfüggvények rövid távon

A lecke célja... Korábbról ismert és új alapfogalmak, értelmezések. 10. hét Költségek és költségfüggvények rövid távon 10. hét Költségek és költségfüggvények rövid távon Számviteli és közgazdasági költségkategóriák. A költségek csoportosítása a termeléssel való viszony alapján. Rövid távú költség-függvények. Határköltség

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A kereskedelmi és marketing alapismeretek szakmai elkészít érettségi vizsgatárgy részletes vizsgakövetelményeinek kidolgozása

Részletesebben

Pénzügyi számítások. 7. előadás. Vállalati pénzügyi döntések MAI ÓRA ANYAGA. Mérleg. Rózsa Andrea Csorba László FINANSZÍROZÁS MÓDJA

Pénzügyi számítások. 7. előadás. Vállalati pénzügyi döntések MAI ÓRA ANYAGA. Mérleg. Rózsa Andrea Csorba László FINANSZÍROZÁS MÓDJA Pénzügyi számítások 7. előadás Rózsa Andrea Csorba László Vállalati pénzügyi döntések Hosszú távú döntések Típusai Tőke-beruházási döntések Feladatai - projektek kiválasztása - finanszírozás módja - osztalékfizetés

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 2013 Figyelem!!! A szakdolgozat készítésére vonatkozó szabályokat a hallgatónak a témát kijelölő kari sajátosságok figyelembe

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

Az eredménykimutatás. Eredménykimutatás I. Eredménykategóriák. Formai jellemzők. Tartalmi jellemzők. Az eredménykimutatás fajtái.

Az eredménykimutatás. Eredménykimutatás I. Eredménykategóriák. Formai jellemzők. Tartalmi jellemzők. Az eredménykimutatás fajtái. MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Üzleti számvitel Eredménykimutatás I. Dr. Pál Tibor Az eredménykimutatás Számviteli okmány

Részletesebben

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete Adószám: 13386140-2-13 Cégjegyzékszám: 13-09-101130 Ügyvezető

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan Intézet. Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március

Vállalatgazdaságtan Intézet. Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március A tételek: 1) Hogyan lehet a biztonsági készletet meghatározni adott kiszolgálási szint mellett? Hogyan határozható meg

Részletesebben

Az eredménykimutatás. Formai jellemzõk. Eredménykategóriák. Tartalmi jellemzõk. Az eredménykimutatás fajtái

Az eredménykimutatás. Formai jellemzõk. Eredménykategóriák. Tartalmi jellemzõk. Az eredménykimutatás fajtái Üzleti számvitel XXI. Elõadás Eredménykimutatás I. Dr. Pál Tibor MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Az eredménykimutatás Számviteli

Részletesebben

Szállodavállalatok irányítási eszközei. Master of Arts International Hotel (Companies) Management

Szállodavállalatok irányítási eszközei. Master of Arts International Hotel (Companies) Management 1 Master of Arts International Hotel (Companies) Management 9. Szállodavállalatok emberi erőforrás gazdálkodás irányítása Cél, az emberi erőforrás gazdálkodás szállodavállalati szintű irányításának áttekintése

Részletesebben

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság neve: TvNetwork Nyrt. Telefon: 890-2001 Társaság címe: 1138 Bp., Váci út 168/A Telefax: 890-1590 Ágazati besorolás: Távközlés E-mail cím: tozsde@tvnetwork.hu Beszámolási időszak: 2011.01.01-2011.06.30.

Részletesebben

A tételek nappali és levelező tagozaton

A tételek nappali és levelező tagozaton ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK Turizmus-vendéglátás BA alapszak 2013/2014. tanév I. félév A tételek 1. A turizmus fogalmi meghatározása és fejlődéstörténete. A turizmus legfontosabb világtendenciái, Európa turizmusának

Részletesebben

Számviteli alapfogalmak I.

Számviteli alapfogalmak I. Számviteli alapfogalmak I. 1. A számvitel fogalma: a gazdálkodás (a gazdasági tevékenység) rendszeres, szervezett, számokban kifejezett megfigyelése, mérése, feljegyzése. 2. A számvitel területei: a törvény

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

Servantes Vezetői Információs Szoftver Modul

Servantes Vezetői Információs Szoftver Modul A cégvezetéshez adatok kellenek Servantes Vezetői Információs Szoftver Modul A Servantes Vezetői Információs rendszer a vállalatirányítási szoftvernek az a része, ahol a leginkább megmutatkozik, hogy a

Részletesebben

Vezetői számvitel fogalma

Vezetői számvitel fogalma MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék Vezetői számvitel fogalma Dr. Musinszki Zoltán Vezetői számvitel - kontrolling Vezetői

Részletesebben

Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban)

Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban) Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban) 1. Általános háttér információ A Bátai Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Társaság),

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23749720-2-41 FŐVÁROSI BÍRÓSÁG CÉGBÍRÓSÁGA 01-09-976467 KÖVETKEZŐ OPCIÓ STATÉGIAI TANÁCSADÓ KFT 1028 Budapest, ÚJSOR UTCA 1 2011 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2011.

Részletesebben