TERVEZÉS /VÁZLAT/ Gyengeségek Azok a belső tényezők, amelyek a vállalatot hátrányba hozzák a piacon.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TERVEZÉS /VÁZLAT/ Gyengeségek Azok a belső tényezők, amelyek a vállalatot hátrányba hozzák a piacon."

Átírás

1 TERVEZÉS /VÁZLAT/ A tervezés általános folyamata - Információ gyűjtés - Prognózis készítés ( a kiszámítható információk változása alapján) - Tervvariánsok készítése - Döntés ( választás a tervvariánsok közül) - Végrehajtás - Visszacsatolás Információk az üzleti terv elkészüléséhez A vállalalkozás/vállalat környezetének vizsgálata Makrokörnyezet - gazdasági környezet (kamatláb, beruházások, hitelek, infláció, árfolyam, vásárlóerő, munkakínálat, bérszínvonal) - technológia környezet - kormányzati, politikai környezet (törvények, vámpolitika, korlátozások, támogatások) - természeti környezet (erőforrások, adottságok) - társadalmi, kulturális környezet (fogyasztói piacok alakulása) Mikrokörnyezet - vevők - szállítók - szövetségesek - versenytársak Vállalati belső elemzés - SWOT analízis - külső tényező lehetőségek, veszélyek - belső tényezők erősségek, gyengeségek Erősségek Azok a belső tényezők, amelyekben a vállalatnak versenyelőnye lehet a piacon. Gyengeségek Azok a belső tényezők, amelyek a vállalatot hátrányba hozzák a piacon. Lehetőségek A külső környezetnek azon tendenciái, amelyek kedvező piaci pozíció elérését teszik lehetővé a vállalat számára. Veszélyek A külső környezetnek azok a tendenciái, amelyek kedvezőtlenek a vállalat számára.

2 A SWOT táblázat elemei Erősségek Mik az előnyeink? Melyek azok a pozitívumaink,amelyekre a támaszkodni tudunk a fejlesztés során? Mit csinálunk jobban, mint mások? Gyengeségek Mik a hátrányaink? Melyek azok a tényezők, amiben mások erősebbek nálunk? Mit csinálunk rosszabbul mint mások? Ránk vonatkozó pozitív megállapítások, sikertényezők, meghatározó jellemzőink felsorolása. Lehetőségek Milyen rajtunk kívül álló pozitív tényezőkre számíthatunk? Milyen külső lehetőségeket tudunk megragadni, kiaknázni a fejlesztés során? Ránk vonatkozó negatív megállapítások, hátráltató tényezők felsorolása. Veszélyek Melyek azok a külső változások, amelyek hátráltatják fejlődésünket? Mik veszélyeztetik céljaink megvalósulását? Külső környezetre vonatkozó pozitív megállapítások, sikertényezők felsorolása. Külső környezetre vonatkozó negatív megállapítások, hátráltató tényezők felsorolása. Vállalkozás: üzletszerű tevékenységre, azaz a vásárlói igények nyereségszerzés céljából történő kielégítésére irányul. A vállalkozás önálló gazdasági egység, profit elérésére törekszik, bevételeiből fedezi kiadásait, a gazdaság többi szereplőjével kapcsolatban van. Vállalat: az üzleti vállalkozás szervezeti keretét jelzi, a vállalkozás egy lehetséges szervezeti működési formája. A kis és középvállalkozásokról szóló évi XXXIV törvény alapján: foglalkoztatottak száma alapján, éves nettó árbevétel alapján, mérleg főösszeg alapján mikro-, kis-, középvállalkozások vannak. Megnevezés Foglalkoztatottak száma Éves nettó árbevétel Mérlegfőösszeg Mikrovállalkozás Kisvállalkozás 10 főnél kevesebb legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg 50 főnél kevesebb legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg Középvállalkozás 250 főnél kevesebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg

3 Az euró forintra történő átszámításakor a KKV üzleti évének lezárásakor érvényes, az MNB által megállapított középárfolyamot kell alkalmazni. Újonnan alapított vállalkozás esetén a tárgyévet megelőző év utolsó napján érvényes, MNB által megállapított deviza középárfolyamot kell alkalmazni. Célmeghatározás: 1. célmeghatározása 2. akadályok tisztázása 3. információk gyűjtése, értékelése 4. alternatívák kidolgozása 5. alternatíva kiválasztása, döntés 6. terv végrehajtása 7. eredmények 8. cél kitűzése - A cél mindig egy konkrét területre vonatkozzon, legyen egyszerű és világosan megfogalmazott! - A cél az eredményre vonatkozzon, ne a cselekedetre! - A cél legyen mérhető, vagyis legyen egyértelműen eldönthető, elértük-e, vagy sem! - A célhoz mindig hozzátartozik a határidő! - A cél jelentsen kihívást, követeljen jelentős erőfeszítést, de megvalósítható legyen! + SMART-célok - Specific- pontos, meghatározott - Measurable- mérhető - Agreed megállapodáson alapuló, mellyel minden érdeklelt egyetért, közös a cél elérése érdekében végzett munka - Realistic - valósághű, világos - Timed időhöz kötött, időbeosztással rendelkező, a cél elérésének (tervezett) ideje, az egyes lépésekre szánt idő világosan meghatározásra kerül Pl. Nem jó célmeghatározás Megjegyzés Jó célmeghatározás A cél a profit maximalizálása. Célunk, hogy növeljük az eladás mértékét és az abból származó bevételt. Mennyi is az a maximum? A célról nem dönthető el, elérték-e vagy sem. Nincsen határidő. Mennyi legyen?a cél 2 területre is vonatkozik.az eladás növelése árcsökkenés útján is elérhető, az viszont csökkenti a bevételt. Nincs határidő. A profitcél ebben az évben 125 millió Ft elérése. Ebben a püi. évben az eladás- Ból származó bevételt 96M Ft-ról 112M Ft- ra kell növelni úgy, hogy közben az egységárnak el kell érnie a 240 Ft/ db-ot.

4 Célunk, hogy 15%- kal növeljük a hirdetési kiadásokat. Célunk, hogy az iparág legnyereségesebb vállalata legyünk. A hirdetés tevékenység és nem eredmény.az ezzel kapcsolatos célt mint az eredményként létrejövő plusz eladást kell megfogalmazni. Nem elég specifikus. Miben mérjük a nyereséget? Nem világos, hogy elérhető- e a cél. Célunk,hogy a hirdetési kiadások 15%-os növelésével piaci részesedésünket 12%-ról 19%-ra növeljük a jövő év végéig. 2éven belül el akarjuk érni,hogy az iparág legjövedelmezőbb vállalatai között legyünk 12%-os adózás utáni vagyonarányos nyereséggel. TERVEZÉS A tervezés: valamilyen kívánatosnak tartott jövőbeni állapot felvázolása, valamint az annak elérését lehetővé tevő módszerek, feltételek és elvégzendő feladatok meghatározása. A tervezés komplex, elemző, prognosztizáló, feltáró koncepció alkotó és javaslattevő tevékenység. A célok kijelölése és a feladatok megfogalmazása mellett meghatározza az elérésükhöz szükséges - személyi - műszaki - gazdasági - pénzügyi - szervezési - szervezeti feltételeket A tervezés alapfunkciója: - az erőforrások felhasználásának optimalizálása - tudatos jövőalakítás - a vállalkozás felkészítése a környezet hatásaira A tervezés időhorizontjai Hagyományos időfelfogás - évközi terv (1 éven belüli) - rövid távú terv (1 év) - középtávú terv (1-3 év) - hosszú távú terv (3év-) Modern időfelfogás (stratégiai tervezéshez tartozik, és a mikrokategóriákat tartalmazzák) - nagyon rövid időtáv: a megváltozott piaci körülményekre csak eladással vagy vétellel tud reagálni a vállalkozó - rövid táv: a megváltozott piaci körülményekre egy termelési tényező változásával tud reagálni a vállalkozó - hosszú táv: valamennyi tényező változására van lehetőség A tervezés más szempont szerinti csoportosítása

5 Stratégia tervezés: olyan tevékenység, melynek során a vállalkozás kialakítja hosszútávú koncepcióját Taktikai tervezés: a kitűzött célokat és az elérésükhöz alkalmas stratégiákat koncentrálják, kidolgozzák a vállalkozás, mint egész és egyes részrendszerek céljait, és meghatározzák az ezek eléréséhez szükséges erőforrások tevékenységét. Operatív tervezés: a végrehajtás eszköze, itt tervezik meg az erőforrások optimális felhasználást is (pl: gyártási folyamat, értékesítés tervezése) Tervezési filozófiák Optimalizáló tervezés: a lehető legjobb megoldások elérése a cél Kielégítő tervezés: elég jóra, de nem a legjobbra való törekvés a cél Adaptív tervezés: rendszerelméleten alapul - passzív adaptáció: úgy változik a rendszer, hogy az új környezetben is hatékonyan tudjon működni - aktív adaptáció: aminek hatására a környezet is megváltozik TERV TERV: írásbeli dokumentum, a jövőre vonatkozó döntések eredménye, amely számszerű és szöveges formában tartalmazza a szándékot. A terv a vállalkozás célját, fontosabb feladatait fogalmazza meg annak érdekében, hogy belső erőforrásait hatékonyan felhasználva a belső és a környezeti mozgásokhoz alkalmazkodni tudjon. AZ ÜZLETI TERV: a vállalkozás hosszú távú céljai, eredményelvárásai és tényleges lehetőségei közötti összhang megteremtésének az eszköze. Az üzleti terv elkészítésének a céljai: - tájékoztatás (életképes-e a vállalkozás) - a vállalkozás teljesítménynek értékelés - a vezetés információs rendszerének javítása - információszolgáltatás a hitelezők számára (befektetési lehetőségek) Alapkérdések - honnan indul a vállalkozás? - milyenek az adottságai? - hová akar lejutni és mennyi idő alatt? - milyen eszközök és források igénybevétele szükséges a célok eléréséhez? A jó üzleti terv legfőbb jellemzői - informatív, figyelemfelkeltő - körültekintő, pozitív jövőképet adó - kreatív, de a vállalkozás kockázatviselő képességét figyelembe vevő

6 - komplex szemléletű - tárgyilagos, reális, mértéktartó - szakszerű, a fontos ismeretekre épülő - meggyőző - jól szerkesztett, felépítése logikus, a lényeget emeli ki - közérthető, világos fogalmazású Az üzleti terv készítésének leggyakoribb okai: - cégalapítás - működő vállalkozás hatásfokjavítása - hitelfelvétel - pénzügyi befektetők megnyerése - új termék piacra vitele - exportpiaci célok - technológiafejlesztés, kapacitásbővítés - környezetvédelmi projekt megvalósítása - átalakulás - szervezetfejlesztés - két-vagy több vállalkozás összevonása - üzlethálózat fejlesztése - a marketingkommunikáció átalakítása - informatikai rendszer fejlesztése - beszállítói kapcsolatok változása - a vállalkozás eladása AZ ÜZLETI TERV FELÉPÍTÉSE Nincs mindenki által elfogadott séma. Példa a sorrendre: Fedőlap Tartalomjegyzék 1. összefoglaló 2. bevezetés vállalkozás bemutatása, az anyag kb. 10%-a, váll. neve, címe, tulajdonosok és a váll. jogi formája, váll. tőkeösszetétele, a váll. forgalmának fontosabb adatai, bevétele, profitja 3. tevékenység leírása milyen termékeket, szolgáltatásokat hoz forgalomba a váll., mik a termékek, szolgáltatások jellemzői 4. marketing terv image, célzott piacszegmens (piac felmérése, célpiac kiválasztása, termék pozícionálása - vevők területi, demográfiai, társadalmi, gazdasági, magatartási megosztása) 5. működési terv méret, kapacitások, szolgáltatások, termékek, irodák, telephelye, személyzet, szakmai háttér bemutatása 6. szervezeti terv szervezeti felépítés, személyzeti politika, vezető és ellenőrző tevékenység 7. pénzügyi terv 8. függelék, mellékletek

7 Összefoglaló A teljes üzleti terv 1,5-3 oldalas összefoglalása. Ez alapvetően nem más, mint a kész üzleti terv kivonatolt része; tehát önállóan is értékelhető képet kell, hogy nyújtson a vállalkozásról, elképzeléseiről, az esetleges fejlesztésekről, annak várható eredményeiről, hatásairól. Az összefoglalónak tömören és meggyőzően kell megvilágítani az üzleti terv főbb pontjait, a vállalkozás természetét, a szükséges finanszírozást, a piac felvevőképességét és annak indoklását, hogy miért számíthat sikerre az üzlet. Bevezetés (a vállalkozás bemutatása) Célja inkább az üzleti tervnek, mintsem magának az üzletnek a bevezetése. Tartalmazza; - a vállalat teljes nevét, címét és telefonszámát - a vállalkozás nagyon rövid leírását - az alapítók illetve a cég képviseletét ellátó személyek adatat és elérhetőségét - a vállalkozás jogi formáját - a vállalkozás tőkeösszetételét - a vállalkozás telephelyének, leányvállalatainak megnevezése, címe - a vállalkozás forgalmának fontosabb adatai, bevétele, profitja - A terv bizalmas kezelésére, bizalmasságára való utalás A tevékenység leírása A vállalkozás és az iparág bemutatása. 1. az iparág bemutatása : Ágazati elemzés: - az általános gazdasági helyzet rövid jellemzése - múltbeli eredmények, trendek, kilátások, előrejelzések az iparágra vonatkozóan - a versenyhelyzet, ebből kifolyólag a versenytársak elemzése - a piac behatárolása, a célpiac kijelölése Az ágazati elemzés legfontosabb területei: - Mennyi volt az ágazat összes forgalma az elmúlt években? - Mekkora a várható növekedés ebben az iparágban? - Hány új cég alakult az ágazatban az elmúlt években? - Milyen új termékek jelentek meg az ágazatban az elmúlt időszakban? - Kik a közvetlen versenytársak? - Hogyan tudjuk elérni, hogy üzletvitelünk jobb legyen versenytársainkénál? - Az egyes versenytársak értékesítése növekvő, csökkenő, vagy változatlan? - Melyek az egyes versenytársak erős vagy gyenge pontjai? - Milyen a vásárlóközönségünk összetétele? 2. A vállalkozás jelenlegi, illetve múltbeli tevékenységének bemutatatása: - a kínálat jellegének megismertetése - a vállalkozás általános bemutatása; melynek során alapkérdések: - Milyen terméket szolgáltatást hoz forgalomba a vállalkozás? - Melyek a termékek, szolgáltatások jellemzői? - Termék esetében, milyenek a fizikai tulajdonságai, műszaki-gazdasági- üzemeltetési paraméterei?

8 - Szolgáltatás esetén a felhasználók számára nyújtott előnyöket, a biztonságot, a kényelmet emelik ki. - Tartalmaznak-e a termékek, szolgáltatások szabadalmat, ill. védjeggyel védettek-e? - Milyen területre terjed ki az értékesítési, szolgáltatási tevékenység? - Milyen típusú ügyfeleket szolgál ki, illetve kíván kiszolgálni a vállalkozás? Működési tervfejezet (alapkérdések) Méret, kapacitások, termékek-, szolgáltatások bemutatása, irodák, telephelyek, személyzet, szakmai háttér bemutatása. A termelési (szolgáltatási) folyamat, termelő berendezések (technológia) bemutatása, leírása. Alapanyag szállítók, partnerek, alvállalkozók bemutatása. A működési költségek alakulásának bemutatása. - Mik a termékek és/vagy szolgáltatások? - Gyártási, feldolgozási, szolgáltatási technológiai bemutatása. - A működés helyszínének megjelölése. (Új vagy régi, saját tulajdonban van vagy bérelt?) - Elválik-e a működés székhelye, illetve telephelye? - Vannak-e speciális előírások a működéssel kapcsolatban? - Kutatás-fejlesztéssel kapcsoltban végrehajtott, vagy tervezett tevékenységek (pl. gyártmányfejlesztés, gyártásfejlesztés) - Az alaptevékenység ellátásának menete (mind termelésorientált, mind pedig kereskedelmi és szolgáltató vállalkozások esetében más-más szempontok figyelembe vételével) - A termékek és/vagy szolgáltatások minőségi garantálásának mértéke. - A termékek és/vagy szolgáltatások védelme szabadalmak, licencek, márkavédjegyek vagy szerzői jog érvényesítése útján. - A vállalkozás háttérműködését stabilabbá tévő vagyonbiztosítások és/vagy felelősségbiztosítások megléte. - A működéshez alapvetően szükséges információs rendszer megléte, illetve a pénzügyi és számviteli rend kialakítása. A vállalati működési kört vizsgálhatjuk: - horizontálisan - vertikálisan - mélységében Horizontális vizsgálat esetén azt keressük, hogy melyek azok a vállalat eddigi tevékenységi körébe (profiljába) illő termelési, szolgáltatási ágak, amelyekkel a jövőben foglalkozni kívánunk. A működési kör horizontális alakításakor új terméket, új technológiákat, új szolgáltatásokat vezethetünk be, vagy éppen azok körét szűkíthetjük, de csak a meglévő tevékenységi körben. Pl. autógyár motorkerékpárt is elkezd gyártani. Vertikális elemzéskor azokat a termelési-szolgáltatási ágakat keressük, amelyek leginkább megfelelnek a vállalat adottságainak. Vertikális működési kör bővülés, ha a vállalat eredeti tevékenységi körét a termelés megelőző, vagy követő fázisával egészítjük ki. Pl autó-összeszrelő műhely alkatrészek gyártásával is elkezd foglalkozni Mélységében vizsgáljuk a működési kört, ha a vállalatnál zajló tevékenységeket szakmai feladatközök szerint elemezzük. A vállalat legfontosabb feladatkörei a következők: - kutatás - fejlesztés - alaptevékenység (termelés, kereskedelem, szolgáltatás stb.,) - értékesítés

9 Szervezeti terv: - tulajdonforma (annak indoklása; miért erre a tulajdonformára esett a választás) - tulajdonostársak, vagy főrészvényesek - a vezetők hatásköre, szakmai háttérre való utalás (+ önéletrajz a mellékletben) - munka- és felelősség megosztása, megoszlása a vállalkozáson belül szervezeti ábra (amennyiben lehetséges A vállalat szervezeti felépítése lehet: - lineáris: van egy vezetője a vállalkozásnak és minden szakmai területnek résztvevője - funkcionális (tevékenységek szerinti vezetés): a vállalkozás által folytatott tevékenységnek vannak részvezetői - divizionális szervezet: a funkcionális szervezet növekedése folytán a decentralizálás eredményeként alakul ki. A tevékenységek közvetlen irányításába a vállalatvezetőség nem avatkozik be, henem felosztja a munkaterületeket, és azokat a világosan rögzített stratégiákkal koordinálja. - mátrix típusú szervezet: benne a dolgozók mindegyike duális irányítással működik, vagyis kettős alárendeltségben tevékenykedik. A dimenziók érintkezési pontjai egyben döntési pontokat jelentenek. Sok az átfedés, a döntéseket hosszú idő után tudják meghozni ( mindenki mindenért felel ) VÁLLALATVEZETÉSI SZEMLÉLETEK - Termeléscentrikus - Értékesítés- (piac) centrikus Vállalatvezetési szemlélet Termeléscentrikus 1. A termelési igényeket tekinti elsődlegesnek 2. Meglévő gyártmányok és technológiák fejlesztése 3. Későn veszi tekintetbe a piaci igényeket, azokra későn reagál. 4. Az önköltség az elsődleges, annak alakulására helyezi a hangsúlyt. 5. A meglévő piacok magatartását tekinti alapvető célnak 6. Rugalmatlan, merev, konzervatív vezetési szerkezet és vezetési stílus jellemzi. szemlélet súlypontjai Értékesítés- (piac-) centrikus 1. A piac igényeiből indul ki. 2. Új gyártmányok fejlesztése. 3. A vásárlói igényeket mindinkább érvényesíti. 4. A piaci ár, az elérhető árbevétel érdekli. 5. Új fogyasztók, felhasználók szerzésére törekszik. 6. Rugalmas, alkalmazkodó vezetési stílus jellemzi. MARKETING A marketing a vállalat stratégiáján alapuló, piacközpontúan szervezett üzletpolitikából kiinduló szemlélet (vállalati magatartásforma), vezetési mód és ezen nyugvó tevékenységrendszer. A marketing angol szó, igazi magyar megfelelője nincs, lényegében piacszervezést jelent, vagyis a piaci igények feltárását, elemzését értjük rajta. Marketing terv: a piaci helyzetet és lehetőségeket, a vállalat piaci pozícióját tárgyalja az üzleti terven belül. Ebben a tervfejezeten belül kerül áttekintésre a piac legfontosabb jellemzői, a várható fejlődés trendje, a konkurencia helyzete. Ezek függvényében kerül felállításra az un. értékesítési prognózis.

10 Részei: - piac jellemzői - piackutatás - image, célzott piacszegmens - beszállítók - értékesítési csatornák, promóció - árak Marketing-mix: A marketing tehát magába foglalja azokat az eszközöket, amelyek a vállalat értékesítési céljainak elérését segítik elő. A marketing működésének négy fő területét nevezik marketingmixnek: 1. az ár (elemzés, áralkalmazás), 2. a termék (minőség, termékváltozatok, csomagolás), 3. a termék értékesítésének helye (hol juthatunk hozzá, milyen a terítése stb.) és 4. a reklám (hogyan érhető el a fogyasztó, hogyan mutatható be a termék legelőnyösebben stb.). Marketing MIX elemei: Termék(product): terméktervezés termékfejlesztés termékpozicionálás piaci bevezetés, kivonás designe Értékesítés (place): tervezés logisztika hálózatépítés készletezés Ár (price): költségvizsgálat ármeghatározás költséghelyettesítés, hitel, engedmények, árrugalmasság vizsgálata Reklám (promotion): hirdetés PR, eladásösztönzés reklámeszközök, reklámhatás, hatékonyságvizsgálat A marketing szakemberek a marketing mixet mint a 4P -t emlegetik, a négy fogalom angol kezdőbetűje alapján (product, price, place, promotion). Ehhez azonban gyakran hozzáteszik az 5. P-t, a személyes eladást (personal selling) A modern vállalkozások marketing tevékenysége napjainkban már 10 P-ben fejeződik ki. A fent felsorolt 5 P-n kívül tartalmazza még: - csomagolás és márkázás ( Packing and branding ) - marketing személyzet ( Personal ) - jól megválasztott üzleti partnerek ( Partners

11 - az értékesítést követő visszacsatolása az információknak ( Past-sale feedback ) - a marketing akciók időszükségletének összehangolása ( Passing time ) A marketing-mix elemeinek alkalmazása az értékesítés és a termelés tervezési kérdéseivel összekapcsolva kerül bemutatásra. Ezek a kérdések a következők: - Mit gyártson és értékesítsen a vállalat? - Kinek gyártsa és értékesítse a vállalat a termékeit? - Mennyit gyártson és értékesítsen a vállalat? - Mennyiért értékesítsen a vállalat? - Mennyiért gyártson a vállalat? - Hogyan értékesítésen a vállalat? - Hol értékesítsen a vállalat? 1. Termék: terméktervezés termékfejlesztés termékpozicionálás piaci bevezetés, kivonás designe Termékpolitika: A marketing-mix hosszú távon ható eleme; kijelöli a vállalati profilt és a piacokat. A marketing felfogás szerint: a termék olyan fizikai, esztétikai és szimbolikus tulajdonságok összessége, amely a fogyasztó igényeit hivatott kielégíteni. Főbb termékcsoportok: - tömegcikk - szakcikk - luxuscikk - impulzuscikk A vállalati termékpolitika meghatározza, hogy a vállalat az adott időszakban milyen termékek előállításával, illetve forgalmazásával foglalkozzon. A termék életgörbéje A termék már azelőtt létezik, mielőtt találkoznánk vele a piacon. Az innovációs ötlettől a piacra vezetésig hosszú folyamat eredménye. A termék életgörbéje egy termék piaci pályájának volumenfüggvény, amely az egyes években értékesített termék alakulását mutatja.

12 forgalom TERMÉK ÉLETGÖRBE bevezetés növekedés érettség hanyatlás I D Ő Termék életgörbe és a marketing kapcsolata: Stádium Forgalom Profit Verseny bevezetés növekedés érettség hanyatlás növekszik növekszik a csúcson csökken negatív, de nő a csúcson csökken csökken kicsi növekszik intenzív csökkenő A vállalat termékszerkezetének bővítése (diverzifikáció): - horizontális; olyan termékeket kezd gyártani a vállalat, amelyet eredeti tevékenységi körébe be tud illeszteni - vertikális; eddig gyártott termékhez kapcsolódó (kiegészítő) gyártmány előállításába kezd - laterális; olyan termék gyártását jelenti, amely nem hozható kapcsolatba a vállalat eddigi működési körével 2. Értékesítés (place): tervezés logisztika hálózatépítés készletezés

13 Értékesítési rendszeren a terméknek a termelőtől a fogyasztóig, vagy felhasználóig történő eljuttatását végző szervezeteket, illetve azok által ellátott funkciókat értjük. Az értékesítési rendszerben a termék, az áru tulajdonjoga, a pénz (az áru ellenértéke), illetve információ áramlik. Az értékesítési rendszer funkciói; tranzakciós, logisztikai, és áruforgalmat támogató Az értékesítési út kiválasztását befolyásoló tényezők: Költségek, a termék jellege, a piac jellemzői, a lehetséges közvetítők A belföldi kereskedelem értékesítési útjai: Termelő Nagykereskedő Kiskereskedő Fogyasztó - Klasszikus út; Termelő Nagykereskedő Kiskereskedő Fogyasztó - Tranzit út; A termék közvetlenül a kiskereskedőhöz kerül, de a nagykereskedő bizonyos funkciókkal bent marad a rendszerben (a termék fizikailag nem jut el a nagykereskedőhöz) Termelő Kiskereskedő Fogyasztó - Művi út; Termelő Kiskereskedő Fogyasztó - Demigrosz út; Termelő Nagykereskedő Fogyasztó - Közvetlen értékesítés: Termelő Fogyasztó 3. Reklám (promotion): hirdetés PR, eladásösztönzés reklámeszközök, reklámhatás, hatékonyságvizsgálat Marketingkommunikációs elemek hatékonysági sorrendje (promotion) fogyasztói cikkek piaca - reklám - vásárlásösztönzés - személyes eladás - public relations termelőeszközök piaca - személyes eladás - vásárlásösztönzés - reklám - public relations 4. Ár (price): költségvizsgálat ármeghatározás költséghelyettesítés, hitel, engedmények, árrugalmasság vizsgálata Ár: az áru (termék, vagy szolgáltatás) pénzben kifejezett ellenértéke, azaz az a pénzmennyiség, amiért egy adott (meghatározott mennyiségű és minőségű) áru megvehető, illetve eladható.

14 Az ár és a kereslet kölcsönös összefüggése fordított irányú. Árérzékenység: azt jelenti, hogy a vevőt vásárlási döntéseiben milyen mértékben befolyásolja az ár. Árrugalmasság = a forgalom változása százalékban / az ár változása százalékban Egy százalék árváltozásra hány százalék forgalomváltozás jut. Ha 1-nél kisebb érték; akkor a termék kereslete az árváltozásra rugalmatlanul reagál Ha 1-nél nagyobb érték; akkor a termék kereslete az árváltozásra rugalmasan reagál. Árképzési elvek: - költségorientált árképzés (haszonkulcs elve); a felmerülő költségekből vezetik le az értékesítési árat, úgy hogy előre meghatározott százalékot mint elvárt nyereséghozamot rátesznek a költségekre és így kapják meg az eladási árat. Árrés-szorzó = (Árrés / Nettó beszerzési ár) x 100 Árrés-szint = (árrés / nettó eladási ár) x100 Árrés-szorzó = árrés-szint x 100 / 100 árrés-szint - keresletorientált árképzés (elismert érték elve): a költségeket igazítjuk a vevők által elismert árhoz - konkurenciaorientált árképzés (versenytársakhoz igazodó árképzés): az árat alapvetően a versenytársak áraihoz igazodva alakítjuk Árstratégiák a piaci életgörbe különböző szakaszaiban 1. A piaci bevezetés időszakában - magas induló ár (árszint): - gyors lefölöző stratégia - lassú lefölöző stratégia - alacsony induló ár - gyors behatoló stratégia - lassú behatoló stratégia - közepes szintű induló árak 2. A növekedés és érés időszakában - árcsökkentés (ha a magás áron már csökken a kereslet, vagy ha megjelenik a konkurencia a piacon - védekező jellegű árcsökkentés - támadó jellegű árcsökkentés - áremelés - kihívó jellegű áremelés - árfelhajtás 3. A telítődési szakaszban - árcsökkentés 4. Hanyatlás időszaka - árleszállításai akciók Az árnak fedezetet kell nyújtania:

15 - a tényleges termelést megelőző költségekre (pl. kutatás-fejlesztés, szabadalomvásárlás stb.) - a termelés összes felmerülő (állandó és változó) költségétre - az árban meg kell térülnie az értékesítés és az ahhoz szorosan kapcsolódó feladatok (piackutatás, reklám stb.) ráfordításainak - megfelelő nagyságrendű nyereséget kell biztosítania - tartalékok képzését is fedeznie kell Piactípusok Jellemzők Tökéletes verseny Tökéletlen verseny szabad monoplisztiku oligopólium monoplólium versenypiac s verseny vállalatok száma sok sok kevés kevés termékek jellege homogén differenciált homogén vagy homogén differenciáli árbefolyásolás nincs korlátozott jelentős kizárólagos lehetősége piacra lépés könnyű könnyű nehéz nehéz vagy körülményei lehetetlen példák: zöldség, gyümölcs piac vendéglátás számítástechnik a közművek A piacszegmentáció fázisai - piac felmérése; a piac meghatározása méret, típus, egyéb sajátosságok szerint, a piac részekre bontása - célpiac kiválasztása; egyes részek által nyújtott lehetőségek vizsgálata, egy vagy több szegmens kiválasztása - termékpozicionálás; a kiválasztott szegmens(ek)ben (célpiac) az értékesíteni kívánt termék pozicionálása, marketing-mix kidolgozása PÉNZÜGYI TERVEZÉS A pénzügyi tervezés az a folyamat, illetve eljárás, amelynek során a gazdasági döntések összes hatását mérlegelik. A pénzügyi tervezés feladata a vállalkozás pénzügyi egyensúlyának biztosítása. A vállalkozás pénzügyi menedzsmentjének feladata a befektetett tőke jövedelemtermelő képességének kihasználásával növelni a vállalkozás értékét. A pénzügyi tervezés munkafázisai Információgyűjtés: számviteli információs rendszerek, éves beszámoló, belső kimutatások, stb. Bázisvizsgálat: összegyűjtött információk feldolgozása. A bázis időtartama attól függ, milyen hosszú lesz a tervezési időszak. Tervvariánsok összeállítása Végleges terv elkészítése

16 A tevékenység összehasonlítása a pénzügyi tervben kitűzött célokkal (nem csak az időszak végén, hanem folyamatosan!) Vezetői döntések A vezetői döntések két csoportra oszthatók: Befektetési döntések Finanszírozási döntések A befektetés a vállalkozás pénzeszközeinek lekötése nyereség elérésének reményében. A finanszírozási döntések körébe a folyamatos működés finanszírozásával kapcsolatos vezetői döntések tartoznak. Befektetések csoportosítása Hosszú távú befektetések: tárgyi eszközökbe, tartósan lekötött forgóeszközökbe, más vállalkozások részben vagy egészben történő megvásárlása, hosszú lejáratú értékpapírokba fektetett pénzeszközök. Rövid távú befektetések: nem tartósan lekötött forgóeszközök, mobil értékpapírokba fektetett pénzek. A vállalkozás hosszú távú befektetési lehetőségeinek elemzését és a befektetési alternatívák közötti választást tőke-költségvetésnek nevezzük. Finanszírozási lehetőségek Önfinanszírozás A tárgyévi mérleg szerinti eredmény felhasználása Idegen tőkével való finanszírozás Hitelek, vissza nem térítendő források A pénzügyi tervezés tehát a befektetési és finanszírozási döntések együttes hatásainak végiggondolása. Hosszú távú pénzügyi döntések A hosszú távú pénzügyi döntések keretében különböző finanszírozási stratégiák alakíthatók ki. Szolid finanszírozási stratégia: a tartós eszközöket tartós forrásokkal, míg az átmeneti eszközöket átmeneti forrásokkal finanszírozzuk. Konzervatív finanszírozási stratégia: az átmeneti eszközök egy részét is tartós forrásokból finanszírozzuk. Előnye a biztonság, hátránya a költségesebb finanszírozás. Agresszív finanszírozási stratégia: az átmeneti eszközökön túl a tartós eszközök egy részét is átmeneti forrásokkal finanszírozzuk. Olcsóbb, viszont kockázatosabb. A rövid távú pénzügyi tervezés az adott év Mérlegének Eredménykimutatásának előrejelzésére Pénzáramlásra (Cash-flow) Likviditás kezelésre vonatkozik.

17 PÉNZÜGYI TERV A pénzügyi terv az üzleti terv azon része, amely meghatározza a vállalkozás pénzügyi stratégiáját, leírja a cél elérésének módját és a stratégia követelményeit. Felvilágosítást ad arról, hogy a gazdálkodó hogyan kívánja biztosítani a likviditást (folyamatos fizetőképesség) /vagy/ A pénzügyi terv a vállalkozás mérlege, eredmény-kimutatása és egyéb kimutatásai felhasználásával, illetve makroökonómiai és ágazati előrejelzések figyelembevételével készült olyan összeállítás, amely megfogalmazza a vállalkozás pénzügyi stratégiáját, leírja a cél elérésének módját. A PÉNZÜGYI TERV RÉSZEI - előzetes jövedelemterv - fedezeti pont elemzés - előrejelzett mérleg - pénzforgalmi terv A saját részre készített pénzügyi tervnek az alábbi alapvető kérdésekre kell választ adnia: - Mekkora tőkére lesz szükségem? - Mennyi lesz a várható eredmény? - Mikor válok nyereségessé? - Hogyan áramlik a pénz a vállalkozásban? A pénzügyi tervről általában: - a pénzügyi terv adatai az üzleti terv többi részében leírtakból következnek - többféleváltozatot célszerű készíteni (pesszimista, realista, optimista változat) évre célszerű általában a részletes tervet kidolgozni - érdemes követni aktualizálni az adatokat

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

ÜZLETI TERV. vállalati kockázat kezelésének egyik eszköze Sziráki Sz Gábor: Üzleti terv

ÜZLETI TERV. vállalati kockázat kezelésének egyik eszköze Sziráki Sz Gábor: Üzleti terv ÜZLETI TERV vállalati kockázat kezelésének egyik eszköze Sziráki Sz Gábor: Üzleti terv 1 Rövid leírása a cégnek, a várható üzletmenet összefoglalása. Az üzleti terv céljai szerint készülhet: egy-egy ötlet

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI Money makes the world go around A pénz forgatja a világot A pénzügyi tevékenység tartalma a pénzügyek a vállalati működés egészét átfogó tevékenységi kört jelentenek,

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2014. december 31. Törökbálint, 2015. január 30. 1 Reáltax

Részletesebben

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31.

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú Egyszerűsített éves beszámoló "Könyvvizsgálattal alatámasztva" 1 A. Befektetett eszközök 231 087 0 228 681 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 110 965

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 a vállalkozás megnevezése 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 452-5780 a vállalkozás címe, telefonszáma 2014. évi Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Egy vállalkozásnál az önellenőrzés keretében hibát tártak fel 2008. március 12-én (a 2007. évi mérlegkészítés napját megelőzően).

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege. 2014 üzleti évről. 2 1 1 7 1 9 4 1 9 0 0 4 5 7 2 0 4 Statisztikai számjel

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege. 2014 üzleti évről. 2 1 1 7 1 9 4 1 9 0 0 4 5 7 2 0 4 Statisztikai számjel 2 1 1 7 1 9 4 1 9 4 5 7 2 0 4 Statisztikai számjel 04-09-009076 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. A vállalkozás címe, telefonszáma: 5900 Orosháza, Kossuth

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban 2 4 7 3 4 1 9 0 4 7 5 9 1 1 3 1 0 Statisztikai számjel 1 0-0 9-0 3 4 2 7 4 3 1 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. (év, hó, nap ) Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Példa a könyvvezetés, valamint a mérleg és az eredmény kimutatás

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

www.egzatik.hu E-mail: info@egzatik.hu

www.egzatik.hu E-mail: info@egzatik.hu EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A számviteli tv. hatálya alá tartozó kettős könyvvitelt vezető vállalkozások részére (Eredménykimutatás: összköltség, Mérleg: A ) Ez a táblázatrendszer alkalmas arra, hogy

Részletesebben

NORMÁL EGYSZERÜSITETT ÉVES BESZÁMOLO

NORMÁL EGYSZERÜSITETT ÉVES BESZÁMOLO 19382333949952919 Statisztikai számjel PK-.6-0149/2 ---------------- Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése: a vállalkozás címe: 8200 Veszprém Haszkovó utca 13 A telefonszáma: NORMÁL EGYSZERÜSITETT

Részletesebben

ÜZLETI TERV. Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. HUF Önerő mértéke

ÜZLETI TERV. Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. HUF Önerő mértéke ÜZLETI TERV Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. Vállalkozás neve Beruházás helye Igényelt kölcsön Futamidő hónap Türelmi idő hónap Új Széchenyi Beruházási

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. 2 0 0 9 ÉV Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság mint a Bartók Béla Megyei Művelődési Központ

Részletesebben

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

Normál egyszerűsített éves beszámoló

Normál egyszerűsített éves beszámoló 2 4 3 9 3 1 4 6 8 3 2 5 7 2 1 3 Statisztikai számjel 1 3-9 - 1 6 4 7 1 8 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. A vállalkozás címe: 2217 Gomba, Bajcsy-Zsilinszky utca

Részletesebben

ÜZLETI TERV. A vállalkozás adatai. Vállalkozás/vállalkozó neve. 1.1. A vállalkozás/vállalkozó neve. 1.2. A gazdasági társaság ügyvezetője. 1.2.1.

ÜZLETI TERV. A vállalkozás adatai. Vállalkozás/vállalkozó neve. 1.1. A vállalkozás/vállalkozó neve. 1.2. A gazdasági társaság ügyvezetője. 1.2.1. ÜZLETI TERV Vállalkozás/vállalkozó neve A vállalkozás adatai 1.1. A vállalkozás/vállalkozó neve 1.2. A gazdasági társaság ügyvezetője 1.2.1. Név 1.2.2. Születés helye és ideje.. 1.2.4. Anyja neve 1.3.

Részletesebben

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással) " A " változat. (adatok ezer forintban) Előző év(ek) módosítása i. Sorszá m.

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással)  A  változat. (adatok ezer forintban) Előző év(ek) módosítása i. Sorszá m. 6.) Határozza meg az eredménykimutatás célját! Ismertesse az eredmény- megállapítás módjait, az A változat szerint (összköltség és forgalmi költség eljárás)! Részletezze az egyes eredmény kategóriák tartalmát!

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve 2010. évi módosított bevételi tervezet eft-ban I/1.számú melléklet 2010.

Részletesebben

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója Statisztikai jel 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 4., Telefona: 266-9095 a vállakozás megnevezése a vállakozás címe, telefona Befektetési vállalkozások 2014. évi beolója Keltezés: Budapest, 2015. április

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 6 6 4 7 1 4 1 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 1 1 év egyéb szervezet megnevezése címe Keltezés:

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege Egyszerűsített éves beszámoló mérlege sz A tétel megnevezése Előző Év Tárgyév 1 A Befektetett eszközök (I.+II.+III.) Ft 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK Ft 10 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK Ft 18 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí-

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí- 03-09-102802 11 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 662702 0 702547 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 60 0 94 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

Gyerekszem Művészeti Egyesület EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. 1 8 1 2 7 2 7 2 9 1 3 3 5 2 9 0 KSH 1 1 5 6 / 0 7 NYILVÁNTARTÁSI SZÁM

Gyerekszem Művészeti Egyesület EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. 1 8 1 2 7 2 7 2 9 1 3 3 5 2 9 0 KSH 1 1 5 6 / 0 7 NYILVÁNTARTÁSI SZÁM 1 8 1 2 7 2 7 2 9 1 3 3 5 2 9 0 KSH 1 1 5 6 / 0 7 NYILVÁNTARTÁSI SZÁM Gyerekszem Művészeti Egyesület 1012 Budapest, Kuny Domokos u. 1. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

2009. évi Közhasznúsági jelentése

2009. évi Közhasznúsági jelentése MÁKVIRÁG VIRÁGAI Gyermekellátási és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székesfehérvár, Nefelejcs u. 79-1. 8000 2009. évi Közhasznúsági jelentése Székesfehérvár, 2010. május 22.. Pintérné

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 213. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához 1.) Általános tájékoztatás Törökbálint Közbiztonságáért Közalapítvány

Részletesebben

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14.

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14. Tisztelt felhasználó! Ön a következő Excel munkafüzetlapokon a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti kettős könyvvezetésen alapuló Éves beszámoló és Egyszerűsített éves beszámoló mérlegeit és

Részletesebben

MIKOM Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti terve

MIKOM Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti terve MIKOM Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti terve (Vezet i összefoglaló) Miskolc, 2015. 05.06 Üzleti Terv 2015 MIKOM Kft. Makro-gazdasági adatok, piaci környezet Eredmény-kimutatás Üzemi eredményre ható f bb

Részletesebben

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491

Részletesebben

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság neve: TvNetwork Nyrt. Telefon: 890-2001 Társaság címe: 1138 Bp., Váci út 168/A Telefax: 890-1590 Ágazati besorolás: Távközlés E-mail cím: tozsde@tvnetwork.hu Beszámolási időszak: 2011.01.01-2011.06.30.

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezet taggyűlése részére (2014. március 28-i 2.

ELŐTERJESZTÉS A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezet taggyűlése részére (2014. március 28-i 2. ELŐTERJESZTÉS A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezet taggyűlése részére (2014. március 28-i 2. napirendi pont) Tárgy: A MKVK Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezete 2013. évi

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A könyvviteli rendszer működése 52. lecke A KÖNYVVEZETÉS (KÖNYVVITEL)

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ SZERVEZET KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ SZERVEZET KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA 7.Pk.60.080/2009/2. A vállalkozás megnevezése 1021 Budapest, Szerb Antal utca 8. A vállalkozás címe, telefonszáma KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ SZERVEZET KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE ÉS

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete Adószám: 13386140-2-13 Cégjegyzékszám: 13-09-101130 Ügyvezető

Részletesebben

AZ EREDMÉNY KIMUTATÁSA

AZ EREDMÉNY KIMUTATÁSA 9. AZ EREDMÉNY KIMUTATÁSA 1 MIRŐL LESZ MA SZÓ? 1 EREDMÉNYKATEGÓRIÁK 2 EREDMÉNYKIMUTATÁS MÓDSZEREI 3 GYAKORLÁS 2 1 AZ EREDMÉNYKIMUTATÁS AZ ÉVES MŰKDÉS HATÓTÉNYEZŐIT RÉSZLETEZI 3 PÉNZÜGYI EREDMÉNY RENDKÍVÜLI

Részletesebben

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft.

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2 2 2 6 5 4 3 4 3 2 4 0 5 9 9 0 2 0 2 0 9 0 7 4 1 4 3 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel A vállalkozás címe: 7300 Komló, Juhász Gy. u. 2. - Egyszerűsített éves beszámoló Keltezés: Komló, 2010. május

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

SZUVERÉN NONPROFIT KFT

SZUVERÉN NONPROFIT KFT 2 2 6 6 6 8 1 4 1 1 9 9 3 5 5 3 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 211.1.1-211.12.31. egyéb szervezet megnevezése 137 BUDAPEST, MÁTYÁSHEGYI ÚT 13.

Részletesebben

Egyszerűsített beszámoló

Egyszerűsített beszámoló Statisztikai számjel: 2 1 1 9 4 9 7 3 9 3 1 1 3 2 Cégjegyzék száma: 2-9 - 6 9 7 9 1 1 A vállakozás megnevezése: ZALAI NYÁRI SZINHÁZAK NONPROFIT KFT A vállakozás címe, telefonszáma: 89 Zalaegerszeg Madách

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

BKV ELŐRE SPORT CLUB KÖZHASZNÚ SZERVEZET. A BKV Előre SC 2010. évi Közhasznúsági Jelentése

BKV ELŐRE SPORT CLUB KÖZHASZNÚ SZERVEZET. A BKV Előre SC 2010. évi Közhasznúsági Jelentése BKV ELŐRE SPORT CLUB KÖZHASZNÚ SZERVEZET 2 2. Vezetői összefoglaló A BKV Előre SC elkészítette az egyesület 2010. évi gazdálkodásáról szóló Közhasznúsági Jelentését, a közhasznú eredmény kimutatást és

Részletesebben

A SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINTI EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA 2010. ÉV. HUNGARNET Egyesület

A SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINTI EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA 2010. ÉV. HUNGARNET Egyesület A SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINTI EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA 2010. ÉV Dr. Zombory László a Hungarnet Egyesület elnöke P.H. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE 2010.

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ 1. oldal Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ I. Általános rész 1./ Általános háttérinformációk Bakony és Balaton Keleti

Részletesebben

ÚJ SZÉCHENYI HITEL KÖLCSÖNKÉRELEM ÜZLETI TERV TÁRSAS VÁLLALKOZÁS RÉSZÉRE

ÚJ SZÉCHENYI HITEL KÖLCSÖNKÉRELEM ÜZLETI TERV TÁRSAS VÁLLALKOZÁS RÉSZÉRE ÚJ SZÉCHENYI HITEL ÜZLETI TERV TÁRSAS VÁLLALKOZÁS RÉSZÉRE CÉGADATOK Teljes név Rövid név Székhelye Telephely(ek) Postacím Telefon Cégjegyzékszám Statisztikai számjel Alapítás dátuma Tevékenység megkezdésének

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2014 év Tüttő János Nótaklub Közhasznú Egyesület egyéb szervezet megnevezése 8800 Nagykanizsa, Munkás u. 1/B címe Nagykanizsa,

Részletesebben

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről 1 8 2 5 7 3 9 3-2 - 4 3 Adószám A vállalkozás megnevezése 1205 BUDAPEST RÉVAY UTCA 22. A vállalkozás címe, telefonszáma EGYÉB SZERVEZET Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2011 évről 2011. 01. 01-2011.

Részletesebben

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2012 évről

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2012 évről 1 8 2 5 7 3 9 3-2 - 4 3 Adószám A vállalkozás megnevezése 1205 BUDAPEST RÉVAY UTCA 22. A vállalkozás címe, telefonszáma EGYÉB SZERVEZET Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2012 évről 2012. 01. 01-2012.

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 3 6 2 0 2 7 5 6 0 2 4 1 1 3 0 1 0 1-0 9-8 6 4 6 9 7 a vállalkozás megnevezése 1196 BUDAPEST KISFALUDY UTCA 181. a vállalkozás címe, telefonszáma 2005.12.09.-2005.12.31. Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

55 344 07 Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége javítási-értékelési útmutató

55 344 07 Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége javítási-értékelési útmutató NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÜK szám: 24/4-12/2015. KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Érvényességi idő: 2015. február 17. 13.00-óra Minősítő neve: Mészáros László Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti és

Részletesebben

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Közhasznú egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámoló Eredménykimutatás A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Előző év(ek) a b c d e A Összes közhasznú tevékenység bevétele 81 797-70 279 1.

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 13620275-4941-113-01 Statisztikai számjel 01-09-864697 Cégjegyzék száma Drayman Team Kft. 1196 Budapest, Kisfaludy utca 181. Egyszerűsített éves beszámoló 2008. december 31. A közzétett adatokat könyvvizsgáló

Részletesebben

SZUVERÉN NONPROFIT KFT

SZUVERÉN NONPROFIT KFT 2 2 6 6 6 8 1 4 1 1 9 9 3 5 5 3 A viteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beolója 213.1.1-213.12.31. egyéb szervezet megnevezése 137 BUDAPEST, MÁTYÁSHEGYI ÚT 13. címe A

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 2 3 1 8 4 0 0 6

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2011 Magánorvosok Országos Szövetsége (MAOOSZ) 1135 Budapest, Kerekes utca 9. 5/7. Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 1 9 2 8 3 6 7 4-1 - 2 0 adó 6 0. 0 4 8 / 2 0 0 8 4 cégjegyzék a a vállalkozás neve 8790 Zalaszentgrót Dózsa György u. 9. a vállalkozás címe, telefona EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ a kettős könyvitelt vezető

Részletesebben

Eredmény és eredménykimutatás

Eredmény és eredménykimutatás Eredmény és eredménykimutatás Eredmény Eredmény Az adott időszak hozamainak és ráfordításainak különbsége. Nyereség Veszteség 0 A hozam - bevétel A létrehozott teljesítmények várható ellenértéke Az értékesített,

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

Eredménykimutatás 2014.

Eredménykimutatás 2014. 1 1 1 0 9 0 0 0 0 1 5 0 1 1 3 0 7 Statisztikai számjel 0 7-0 9-0 0 3 0 6 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Pálhalmai Agrospeciál Kft. a vállalkozás címe, telefonszáma 2407 Dunaújváros, Pálhalma

Részletesebben

Péteri Gyermekekért Alapítvány

Péteri Gyermekekért Alapítvány Péteri Gyermekekért Alapítvány 1.Pk.62190/1992/30-I. Nyilv.szám: A542. : 2209 Péteri, Kossuth Lajos u. 2. 2008. évi közhasznúsági jelentés Péteri, 2009. május 30. Petőné Vizi Valéria kuratórium elnöke

Részletesebben

Egy vállalkozás bevételei és ráfordításai tárgyévben a következők:

Egy vállalkozás bevételei és ráfordításai tárgyévben a következők: Példa az eredménykimutatáshoz Egy vállalkozás bevételei és ráfordításai tárgyévben a következők: (adatok ezer Ft-ban) 1. Késztermék értékesítés ellenértéke ÁFÁ nélkül 100.000 2. Vevő által el nem ismert

Részletesebben

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18.

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 214.1.1-214.12.31 egyszer sített éves beszámolójához 215. május 18. a vállalkozás vezet je (képvisel je) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VI. emelet Elérhetőség: 061 266 2181 Honlap:

Részletesebben