KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012"

Átírás

1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012 Név: SZABOLCS Takarékszövetkezet Cím: 4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 4. Cg.: Adószám: I T T H O N V A G Y U N K, É R T É K E T T E R E M T Ü N K 1

2 TARTALOMJEGYZÉK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 3 I. Általános rész A Takarékszövetkezet bemutatása Számviteli politika Számviteli változások Az ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák eredményre, vagyonra gyakorolt hatása Vagyoni, pénzügyi helyzet és a évi jövedelmezőség alakulása... 8 II. A mérleghez kapcsolódó kiegészítő adatok Általános előírások szerinti bemutatások Tételes bemutatások a mérleghez III. Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések Általános előírások szerinti kiegészítések Tételesen előírt kiegészítések az eredmény-kimutatáshoz IV. Tájékoztató rész Tételes tájékoztató adatok V. Sajátos hitelintézeti kiegészítések ) Alapvető pénzügyi szolgáltatásokon túlmenően végzett tevékenységek ) Tárgyévi céltartalék-képzés és felhasználás ) Értékvesztés alakulása ) A mérleg fordulónapján fennálló, a Hpt ának (1) bekezdése szerint nagy kockázatvállalásnak minősülő eszköztételek: ) Betétbiztosítási alapokban és intézményvédelmi alapokban való részvétel ) A hátrasorolt kötelezettség bemutatása ) Saját eszköz terhére adott zálog-, és ahhoz hasonló jogok Külföldi pénznemre szóló eszközök, források bemutatása: ) Cash -flow kimutatás Függővé tett kamat és más tételek bemutatása ) A saját és idegen tulajdonú értékpapírok állomány adatai: ) A Hpt. 75. (3) bek. szerint az általános tartalék képzése alól nem kértünk felmentést ) Az immateriális javak részletezése (fajtánként) ) Az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyonértékű jogok (fajtánként) ) Készletek leltára ) A biztosítékként, fedezetként, óvadékként kapott eszközök, garancia- és kezességvállalások EFt-ban ) Határon átnyúló szolgáltatást nem végzünk ) A Tv ának (8). bekezdése szerinti befektetési célú, lejáratig tartott, hitelkockázati szempontból kockázatmentesnek minősített értékpapírok állománnyal üzleti év végén nem rendelkeztünk.: ). Átsrukturált hitelek (követelések) szerződés szerint fennálló tőkekövetelésre

3 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Takarékszövetkezet éves beszámolóját köteles közzétenni, ennél fogva köteles azt a Hpt.- ben előírt feltételeknek megfelelő könyvvizsgálóval felülvizsgáltatni, azaz könyvvizsgálatra kötelezett. 1 A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős személy: Bede József 4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy. út 24. Könyvvizsgálói kamarai tagság pénzintézeti - nyilvántartási száma: I. Általános rész 1. A Takarékszövetkezet bemutatása 2 A beszámolót készítő vállalkozás SZABOLCS Takarékszövetkezet megnevezése: Cégjegyzék száma: Adószáma: A vállalkozás bejegyzés szerinti országa Magyarország A vállalkozás székhelye 4400 Nyíregyháza Országzászló tér 4. A vállalkozás jogi formája Szövetkezeti hitelintézet A vállalkozás internet elérhetősége A beszámoló egy vállalkozásra, vagy Egy vállalkozásra vállalkozások csoportjára vonatkozik: Alkalmazottak létszáma 2012.átlag fő 83 A beszámoló pénzneme: HUF A beszámolóban közölt adatok számításának Ezer forint, ha ettől eltérő, az jelezve nagyságrendje A mérleg fordulónapja és a beszámolási időszak: 2012.december A takarékszövetkezet jogelődje, az Újfehértó és Vidéke Takarékszövetkezet, február 09-én jött létre. A névváltásra augusztus 1-jén került sor, az egész megyére kiterjedő üzleti tevékenységet szimbolizálván. A takarékszövetkezet a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény (továbbiakban: Hpt.) alapján a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (továbbiakban: PSZÁF) által engedélyezett 3 következő főbb tevékenységeket és kapcsolódó szolgáltatásokat végzi: betét gyűjtése és más visszafizetendő pénzeszköz - saját tőkét meghaladó mértékű - nyilvánosságtól történő elfogadása, hitel- és pénzkölcsön nyújtása, - ideértve a faktorálást, 1 Az Sztv. 88..(8) bek. szerinti közlés 2 Az Sztv 88. (1), 89. (5) szerint 3 ÁPTF /1997/F.sz.hat. 3

4 pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása, készpénz-helyettesítő fizetési eszköz kibocsátása, illetőleg ezzel kapcsolatos szolgáltatás nyújtása kezesség és bankgarancia vállalás pénzügyi szolgáltatás közvetítése (ügynöki tevékenység) pénzváltási tevékenység A 2001.évi CXX.tv. (Tpt.) 81. alapján biztosítási ügynöki tevékenység A takarékszövetkezet tevékenységét elsősorban természetes személyek körében fejti ki, a jogi ügyfelek száma azonban emelkedő tendenciát mutat. A tevékenység központja Nyíregyháza, Országzászló tér 4. sz. alatt van. Telephelyek: Nyíregyháza, Kossuth út. 68. sz. Fiókok: 4231 Bököny, Dózsa Gy. u Geszteréd, Petőfi u Érpatak, Béke u Kálmánháza, Nyíregyházi u Kállósemjén, Kossuth u Biri, Kossuth u Nagykálló, Zrínyi u Újfehértó, Béke tér Fehérgyarmat, Kossuth tér Mátészalka, Bajcsy-Zs. u december 17-én nyitottuk meg új fiókunkat: 4233 Balkány, Ságvári Endre u. 31. A takarékszövetkezetet 5 fős igazgatóság és 5 fős felügyelő-bizottság irányítja. A Takarékszövetkezet tulajdonosi szerkezetének bemutatása: Megnevezés 2011.XII XII.31. Fő Részjegy EFt Fő Részjegy EFt Jogi személy természetes személy tagok Összesen: Alap-részjegyek értéke: ,-Ft. A természetes személyek (közeli hozzátartozókat összevonva) részjegy-tőkére vetített részesedése minden esetben 10% alatti. Egyéb részesdési viszonyban levő vállalkozások: 4

5 Név Székhely Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt Budapest, Petényi köz 10. Garantiqa Hitelgarancia Zrt Budapest, Kisfaludy út 32. Banküzlet Vagyonkezelő és Hasznosító Zrt Budapest, Victor Hugo u A kötelező számviteli szabályzatok a Takarékszövetkezetnél: 4 Megnevezés Ig.h. Utolsó mód: Számviteli politika 24/ /2012. Számlarend 14/ /2012. Önköltségszámítási szabályzat 41/2012. Likviditáskezelési szabályzat 55/2012. Bizonylati album szabályzat 57/2012. Befektetési szabályzat 59/ Számviteli politika A takarékszövetkezet a számvitelről szóló 2000.évi C. törvény a továbbiakban: Szt.- érvényes számviteli politikával rendelkezik. A számviteli politika keretében 7 db szabályzat készült el, ezek közül az értékelési politika, az Eszköz-forrás értékelési szabályzat sajátos értékelési előírások fejezete- közvetlen hatással van a számviteli politikára. Tekintettel arra, hogy a többször módosított 250/2000. (XII.24.) Korm. rendelet továbbiakban: Szkr.) - részletesen meghatározza a hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások éves beszámoló-készítési és könyvvezetési sajátosságait - így a takarékszövetkezetnek önálló mozgástere a sajátos számviteli megoldások alkalmazására korlátozott. A takarékszövetkezet az Szkr. értelmében az 1.sz. melléklete szerinti mérlegből, a 2.sz. melléklete szerinti eredmény-kimutatásból álló éves beszámolót, valamit az általános szabályok szerint üzleti jelentést köteles készíteni. A mérlegkészítés időpontja: január 31. A zárlati munkák gyakorisága, mélysége a következő: HAVONTA: aktív és passzív időbeli elhatárolások analitikus nyilvántartások összesítése és a feladások elkészítése a főkönyvi könyvelés részére, valamint az analitikus és a főkönyvi nyilvántartások egyeztetése főkönyvi kivonat készítése főkönyvi számlák technikai zárása (csak az egyenleg meghatározását értve alatta NEGYEDÉVENTE: eszközök minősítése alapján az értékvesztések és a visszaírások elszámolása mérlegen kívüli tételek értékelésével és elszámolásával kapcsolatos feladatok elvégzése, ideértve többek között a függő és a biztos 4 Sztv. 88. (3), 250/2000.(XII.24.) Korm.r. 5

6 (jövőbeni) kötelezettségek minősítését és az utánuk történő kockázati céltartalék képzést A lényeges, a jelentős, a nem lényeges, a nem jelentős, kategóriák minősítési szempontjait és konkrét értékeit az alábbiak szerint határoztuk meg: A jelentős összegű hiba : ha az ellenőrzéssel, önellenőrzéssel feltárt hibák és hibahatások (előjeltől független) összege meghaladja a mérlegfőösszeg 2%-t. Terven felüli értékcsökkenés meghatározásánál a könyvszerinti érték és a piaci érték különbözete akkor tekinthető jelentősnek, ha annak összege magasabb mint az 1 évi tervszerinti értékcsökkenés összeg. Értékvesztés elszámolása szempontjából jelentősnek és tartósnak tekintendő a befektetett- és forgóeszközök között nyilvántartott tulajdoni részt jelentő befektetések könyv szerinti és piaci értéke közötti veszteség jellegű különbözet, a vevők, az adósok minősítése és a mérlegkészítéskor rendelkezésre álló információk alapján megállapított követelés könyvszerinti értéke és a követelés várható megtérülési összege közötti veszteségjellegű különbözet, vásárolt készleteknél a könyvszerinti érték és a mérlegkészítéskori piaci érték különbözete, ha a könyvszerinti érték a magasabb. A fenti 3 esetek mindegyikére egységesen jelentős összegűnek lehet tekinteni az értékvesztést, ha az a könyvszerinti értéknek több mint a 10%-a. A nem jelentős összegű hiba : ha az ellenőrzéssel, önellenőrzés során feltárt adott üzleti évre vonatkozó hibák hibahatások (előjeltől függetlenül) összege nem haladja meg a mérlegfőösszeg 2%-t. A megbízható és valós összképet lényegesen befolyásoló hibának kell tekinteni ha az ellenőrzéssel, önellenőrzéssel feltárt jelentős összegű hibák és hibahatások adott üzleti évre vonatkozó értéke a hiba feltárás évét megelőző üzleti év mérlegébe kimutatott saját tőke értékét több mint 20%-kal növeli vagy csökkenti. A költségek elszámolására kizárólag a költség-nemek számlaosztályt alkalmazza a takarékszövetkezet, az un. vezetői számvitel még nem került kialakítására. A számviteli politikában meghatározásra került az immateriális javak és a tárgyi eszközök értékcsökkenése megállapításának módja, ami lineáris, időarányos és alapja az eszközök bruttó értéke. Az értékcsökkenés elszámolása negyedévenként történik, a tárgynegyedévi nyitóállomány alapján. Az immateriális javak közül a szellemi termékek leírásának idejét 5 évben, a vagyoni értékű jogok leírásának idejét 6 évben, míg az üzleti cégérték leírásának idejét 10 évben határozta meg a takarékszövetkezet. A Szt. 80. (2) bek. alapján biztosított lehetőséggel élve a takarékszövetkezet a Ft egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközöket használatbavételkor egy összegben költségként elszámolja. A takarékszövetkezet a vásárolt készleteket a mérlegben az un. FIFO módszer alapján veszi számításba, illetve az utolsó beszerzési áron értékeli. Az értékpapírok besorolását a forgóeszközök vagy a befektetett eszközök közé a beszerzés céljától függően az analitikus nyilvántartásban történő minősítéssel határozza meg. A 397/2007. (XII.27.) Korm. r. 6. -a, illetve a 250/2000. (XII.24) Korm. r. 7.sz. melléklet előírásainak figyelembevételével a takarékszövetkezet elkészítette módosította az Eszközforrás értékelési szabályzatát és meghatározta az egyes kintlévőségek, befektetések, követelés fejében kapott készletek és mérlegen kívüli kötelezettségek értékelésének új szabályait. Az eszközök minősítése alapján az értékvesztések és a visszaírások negyedévente kerülnek elszámolásra. A mérleg fordulónapjáig megszolgált, esedékes, mérlegkészítésig be nem folyt, valamint a mérleg fordulónapján megszolgált, 6

7 mérlegkészítés időpontjáig nem esedékes minősített kamatok és kamatjellegű jutalékok függővé tételre kerülnek. A rendelet előírásainak megfelelően az értékvesztések, céltartalékok képzésének formái: Eszköz oldalon (negatív előjellel) minősített kintlévőségekkel kapcsolatos értékvesztések értékpapírokkal kapcsolatos értékvesztések Forrás oldalon készletekkel kapcsolatos értékvesztések nyugdíjra és végkielégítésre szolgáló céltartalék függő és biztos (jövőbeni) köt. után képzett céltartalék általános kockázati céltartalék egyéb céltartalék Az értékvesztés képzésének forrásául eszközoldalon - a forgóeszközök között nyilvántartott kötvények és más tőkearányosan jövedelmező értékpapírok, az ügyfelekkel szembeni követelések, valamint a részvények és más nem tőkearányosan jövedelmező értékpapírok is szolgálhatnak. Az ügyfelekkel szembeni követeléseket havonta minősítjük, és értékvesztést az alábbiak szerint képezzük: külön figyelendő 0-10 % átlag alatti % kétes % rossz % A behajthatatlannak minősített követelések után értékvesztést nem képzünk, azokat hitelezési veszteségként számoljuk el. A megképzett értékvesztést a mérlegben az eszközök között negatív előjellel szerepeltetjük. A takarékszövetkezet nem alkalmazza a piaci értéken történő értékelést. A Takarékszövetkezet általános kockázati céltartalékot képez, a korrigált mérlegfőösszeg 1,25%-e mértékében. 3. Számviteli változások A takarékszövetkezet az előző (2011.) évhez viszonyítva számviteli politikáját, számbavételi eljárásait, értékelési módszereit jogszabályi módosítások miatt változtatta. 5. Az ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák eredményre, vagyonra gyakorolt hatása üzleti évben nem volt az ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hiba. 7

8 6. Vagyoni, pénzügyi helyzet és a évi jövedelmezőség alakulása A takarékszövetkezet mérleg-főösszege a 2011.dec.31.i ezer Ft-ról ezer Ft-tal emelkedett, elérte a ezer Ft-ot 2012.dec.31.-én. Ebből: a saját tőke növekedése ezer Ft a kötelezettség növekedése ezer Ft az átmenő passzívák növekedése ezer Ft a céltartalék csökkenése ezer Ft Megállapítható, hogy a növekedés döntő részben a kötelezettségek emelkedéséből származik. A takarékszövetkezet kamatpolitikája, a szolgáltatások színvonal emelkedésének köszönhetően az ügyfelektől származó források is bővültek. A takarékszövetkezet piaci pozícióját a térségben megerősítette annak ellenére, hogy a forrásgyűjtésben a konkurencia erősödése volt tapasztalható. 1. A vagyoni-, pénzügyi és jövedelmi helyzet S.sz. Megnevezés Me. Előző év Tárgyév Eltérés+,- Jövedelmezőségi mutatók 1 Bevételarányos nyereség % 4,2 5,2 +1,0 2 Eszközarányos bevétel % 10,2 10,6-0,4 3 Eszközarányos nyereség % 0,4 0,6 +0,2 4 Saját tőke arányos nyereség % 7,1 8,7 +1,6 5 Hitelintézeti tevékenység jövedelmezősége % 49,2 46,1-3,1 6 Pénzügyi és befekt.i szolgáltatás eredményessége % 4,4 6,2 +1,8 7 Hitelintézeti műveletek jövedelmezősége % 6,8 7,6 +0,8 8 Kamatmarge % 4,49 4,36-0,16 Tőkeellátottsági mutatók 9 Tőkeáttételi mutató 16,4 15,8-0,8 10 Fizetőképességi mutató (hitelezési kockázat szintjén) % 18,1 18,6 +0,5 11 Hitelfedezetségi mutató % 26,7 25,4-1,3 12 Kockázatvállalási mutató 2,4 2,4 +0,0 Likviditás, szolvencia 13 Likviditási ráta I. 0,72 0,62-0,1 14 Likviditási ráta II.(gyorsráta) 0,42 0,32-0,1 15 Likvid eszközök aránya a mérlegfőösszeghez % 33,7 26,0-7,7 Eszközminőségi mutatók 16 Eszközportfólió minősége (nem problémamentes arány) % 36,3 38,8 +2,5 17 Hitelveszteségi ráta % 0,0 0,0 +0,0 18 Elszámolt értékvesztés arány % 27,8 24,0-3,8 19 Mérlegfőösszeg arányos elszámolt értékvesztés % 5,7 5,4-0,3 Hatékonysági mutatók 20 Bevételarányos költségek (rezsi/pü.i -bef.szolg.bev.) % 34,5 34,1-0,4 21 Eszközarányos költségek % 3,4 3,5 +0,1 22 Személyi jellegű ráford.arányos nyereség % 19,5 24,9 +5,4 8

9 a. Az eszközállományok alakulása A főbb eszközcsoportok állománya a mérleg-főösszeghez viszonyítva az alábbiak szerint alakult: 1.Tábla Egyes eszközcsoportok állománya és mérleg-főösszeghez viszonyított aránya Az eszközállomány alakulása, szerkezete M e g n e v e z é s 2011.XII.31. Mo XII.31. Mo. Elt.+,- 1. Pénzeszközök ,9% ,5% -1,4% 2. Állampapírok ,8% ,5% -6,3% 3.Hitelintézetekkel szembeni köv ,6% ,0% 2,4% 4. Ügyfelekkel szembeni köv.-ek ,8% ,6% 1,8% 5. Egyéb értékpapírok, részv.,részes ,5% ,0% 3,5% 6. Immateriális javak ,0% ,0% 0,0% 7. Tárgyi eszközök ,1% ,6% 0,5% 8. Saját részv.,egyéb eszközök ,4% ,3% -0,1% 9. Aktív időbeli elhatárolások ,0% ,6% -0,4% E S Z K Ö Z Ö K xx A takarékszövetkezet jövedelmezősége szempontjából kedvezően alakult az eszközállomány összetétele, mivel megnőtt az ügyfelekkel szembeni követelések és befektetett eszközök, hitelintézetekkel szembeni követelések aránya, ugyanakkor az állampapírok aránya csökkent. Az ügyfelekkel szembeni követelés 2012.év végén ezer Ft volt, melyet a mérlegben csökkentett a ezer Ft-os értékvesztés állomány. Ez az eszközcsoport az előző évihez viszonyítva ezer Ft-al nőtt nettó értéken, s így aránya a mérlegfőösszeghez viszonyítva 52,6 % lett. 9

10 2.Tábla Hitelintézetekkel és ügyfelekkel szembeni követelések megoszlása A fentieket szemléltetik a következő diagramok: A 2.sz.tábla a követelések két fő csoportját mutatja be. Hitelint.-el és ügyfelekkel szembeni követelések szerkezetének alakulása M E G N E V E Z É S 2011.XII.31. Mo XII.31. Mo. Elt.+,- 1.) Hitelintézetekkel szembeni látra 59 4E E-05 0% 5.) Ügyfelekkel szembeni pü.i éb ,3% ,4% -2,9% 6.) Ügyfelekkel szembeni pü.i ét ,5% ,8% 0,4% MÉRLEG 3,+4.SORA ÖSSZ xx A hitelintézetekkel szembeni követelések 11 %-kal növekedtek. A szerkezeti változás a tudatos üzletpolitika következménye. A lejárati idő alapján csoportosítva követeléseket megállapítható, hogy az éven belüli követelések aránya összességében 21,3 %- ról 18,4 %-ra mérséklődött, mely a végtörlesztések miatt jelentősen megemelkedett új hitelállománnyal magyarázható. 10

11 b. Az eszközállomány minősége A Hpt 86. előírása és a takarékszövetkezet szabályzata alapján minősített eszközállomány 5 a takarékszövetkezetnél 2012.XII.31.-én eft volt, eft-al több az előző évinél. 3.Tábla Portfolió elemzés minősítés (bruttó) Portfolió-minősítés elemzés (bruttó) Megnevezés 2011.XII.31. Mo XII.31. Mo. Elt.+,- Problémamentes ,7% ,2% -2,4% Külön figyelendő ,8% ,6% 0,8% Átlag alatti ,7% ,9% 3,1% Kétes ,5% ,8% -0,6% Rossz ,4% ,5% -0,9% Mindössz.(mérleg+mérl.kiv.) xx Portfolió elemzés minősítés (nettó) Portfolió-minősítés elemzés (nettó) Megnevezés 2011.XII.31. Mo.% 2012.XII.31. Mo.% Elt.+.- Problémamentes ,8% ,5% -3,3% Külön figyíelendő ,0% ,0% 1,0% Átlag alatti ,5% ,1% 2,6% Kétes ,4% ,2% -0,2% Rossz ,4% ,2% -0,2% Mindössz. (mérlegt.+mérl.k.) xx A minősített eszközökön belül legnagyobb jelentőségű az ügyfelekkel (vállalkozók, lakosság) szembeni követelésállomány, ami 2011.dec.31.-én ezer Ft volt, 2012.dec.31.-én pedig ezer Ft. A problémamentes állomány aránya e körben 71 %-ról, 68 %-ra csökkent, annak ellenére, hogy jelentősen megemelkedett a tárgyévben újonnan folyósított hitelek összege. Természetesen a takarékszövetkezet minősítési rendszere is változott, óvatosabb lett. A táblázatból megállapítható, hogy az összes minősített állomány átlagosan 4,33 "osztályzatot" 6 kaphatott volna. Ez az érték kis mértékben csökkent a 2011.évi záró értékhez (4,35) viszonyítva. c. Források A takarékszövetkezet forrásait elemezve megállapítható, hogy az idegen források emelkedése (+4 %) kevésbé volt olyan dinamikus, mint a takarékszövetkezet saját tőkéjének emelkedése (+6 %). 5 PSZÁF portfolió táblázat 6 Az értékelés 1-5 értékelési skálán : a problémamentes =5, a rossz =1. 11

12 4./A Tábla Az idegen és saját forrás megoszlása A táblázatból megállapítható a saját forrás arányának 0,1 %-pontos növekedése, melyben megjelenik a betétállomány dinamikus emelkedése. A források két nagy csoportjának alakulása Megnevezés 2011.XII.31. Mo XII.31. Mo. Elt. Saját források ,1% ,3% 0,2% Idegen források ,9% ,7% -0,2% F O R R Á S O K xx 4./B Tábla A saját tőke üzleti éven belüli változása Saját tőke üzleti évi változása (Adatok ezer Ft-ban) Megnevezés Változás Növekedés Csökkenés Jegyzett tőke Jegyzett tőke leszállítás Tőketartalék Általános tartalék + Általános tartalék képzés Eredménytartalék Lekötött tartalék + Előző évi mérleg szerinti eredmény átvezetése Lekötött tartalék képzés Értékelési tartalék + Vagyon értékelés 0 Mérleg szerinti eredmény + Tárgyévi mérleg szerinti eredmény, - Előző évi mérleg szerinti eredmény Saját tőke

13 5.Tábla Az idegen források összetételének alakulása A kötelezettségek szerkezetének alakulása Megnevezés 2011.XII.31. Mo XII.31. Mo. Elt.+,- 1.) Hitelintézetekkel szembeni röv ,0% 938 0,0% 0,0% 2.) Ügyfelekkel szembeni rövid ,1% ,3% 3,2% 3.) Egyéb rövid ,5% ,9% -0,6% Rövid lejáratú kötelezettségek ,6% ,3% 2,7% 4.) Hitelintézetekkel sz. hosszú ,0% ,8% -2,2% 5.) Ügyfelekkel szembeni hosszú ,2% ,3% 0,1% 6.) Egyéb hosszú ,2% ,7% -0,5% Hosszú lejáratú kötelezettségek ,4% ,7% -2,7% K Ö T E L E Z E T T S É G EK xx Az idegen források között meghatározó az ügyfelekkel szembeni kötelezettség. Ez összességében ezer Ft-tal nőtt. A növekedés jelentős része a lakosság látra szóló és éven belül lekötött betéteinek emelkedéséből származott (1.283 milliárd Ft). Az értékpapír-szerű betételhelyezés is ezer Ft-tal csökkent. A források összetétele lejárati idő szerint kis mértékben változott, a hosszú lejáratú források aránya csökkent 2,7 % - ponttal. d. Tőkemegfelelés-ICAAP 7 A Takarékszövetkezetünk a hitelezési kockázat kezelésére a Sztenderd módszert, a működési kockázat kezelésére az Alapmutató módszert választotta. A belső tőkekövetelmény számítás (ICAAP) tehát egy olyan eljárás, amely biztosítja azt, hogy mind a felügyelési, mind az irányítási funkciót ellátó vezető testületek - megfelelően azonosítják, mérik, összesítik és monitorozzák a Takarékszövetkezet kockázatait, - a Takarékszövetkezet kockázati profiljának megfelelő tőkét tart, - megfelelő kockázatkezelési rendszert működtet, és azt folyamatosan fejleszti. 7 inter Capital Adequacy Assesment- tőkemegfelelés belső értékelési folyamata 13

14 6.tábla Kockázatok tőkekövetelménye PSZÁF kód Megnevezés előző év tárgyév Index/eltérés CS0-m Kockázattal súlyozott kitettségi érték összesen % CS0-a Kitettség eredeti értéke % Átlagos kockázati súly 38,1% 38,4% 0,3% CS11-m Mérlegtételek kockázati súlyozott kitettségi érték % CS11-a Mérlegtételek eredeti értéke % Mérlegtételek átlagos kockázati súlya 39,4% 39,2% -0,2% Kockázatok tőkeszükséglete összesen ebből: hitelezési % működési (alapmutató módszer) % egyéb % Tőkepuffer értéke:max (stressz tesztek, önértékelés) % Összes tőkeszükséglet a 2.pillér alatt tőkepufferrel % A táblázatból kitűnik, hogy az összes mérleg és mérlegen kívüli- kockázati kitettség eredeti értéke 3%-al emelkedett, míg a kockázatokkal súlyozott kitettség érték 12%-al. A mérlegtételek átlagos kockázati súlya 0,2 %-kal mérséklődött. 7.Tábla Szavatoló tőkeszámítás és a fizetőképességi mutató A szavatoló tőke elemeinek alakulása S.sz. Megnevezés 2011.XII XII.31. Index% 01 Alapvető tőke pozitív összetevői 01 Jegyzett tőke (3A111) % 02 Tőketartalék (3A112) % 03 Eredménytartalék % 04 Lekötött tartalékból a fel nem osztható szöv.vagyon % 05 Általános tartalék % 06 Általános kockázati céltartalék a korr.mfőösszeg 1,25%-ig % 07 Mérleg szerinti poz. eredmény, könyvvizsgáló ált.hitelesítve % 08 Jegyzett, be nem fizetett tőke (3A121) Immateriális javak, a LT megh.-nál figy.be vettek kivételével % 11 Nem pü.i ingatlan-vagyoni értékű jog 12 Ált. KCT adótartama % 10 Kockázati céltartalék -ÁKC kiv.- és értékvesztés hiánya 11 ALAPVETŐ TŐKE % 12 Alárendelt kölcsöntőke % 13 Értékelési tartalék (számviteli) Járulékos tőkelemek csökkentése 3A2132, 3A22 15 JÁRULÉKOS TŐKE % 16 Levonások előtti szavatoló tőke 3A % 17 Tőkemódosítás a PIBB miatt 3A41 csökkentő t. 18 Limit túllépések tőkekövetelménye 3A51 19 Egyéb korrekciók +, SZAVAT OLÓ T ŐKE (szolve ncia rá ta szá mlá lója ) % 22 Tőkemegfelelési mutató-icaap 14,05% 14,69% 23 TMM-SREP 11,78% 11,41% 14

15 A takarékszövetkezet tőke-megfelelési mutatója a 2. pillér alatt 11,41 %, az előirt 8 %-kal szemben. A hitelezési kockázat 14,69 %. A tőkepuffer számítás további tőkét indukált. e. Jövedelmezőség Szövetkezetünk adózás előtti nyeresége ezer Ft, ami 48 %-kal magasabb, mint a 2011.évi. A nyereség növekedése az alábbi főbb tényezőkre vezethető vissza: s.sz. Az eredmény alakulását befolyásoló tényezők Tényező megnevezése A tényező hatása az eredményre 01 Kamatkülönbözet alakulása Bevételek értékpapírokból Kapott jutalék- és díjbevételek Fizetett jutalék- és díjráfordítások Pénzügyi műveletek nettó eredménye Egyéb bevételek Pénzügyi és bef. szolg. fedzete Általános igazgatási költségek a -Ebből: szem.i jellegű ráford Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Értékvesztés és céltartalékképzés MKT-re Értékvesztés visszaírása /A Általános KC képzés felhasználás különbözete Értékvesztés egyéb részesed Értékvesztés visszaírása egyéb rész Pénzügyi és befektetési szolg. eredm alakul Nem pénzügyi és bef.i szolg. eredm Szokásos üzleti tev. Eredménye Rendkívüli eredmény ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY Az elért kamateredmény, megnövekedett jutalékbevételeink, valamint hitelportfóliónk tisztítása eredményezte adózás előtti eredményünk jelentős mértékű javulását. Kamatjövedelem változás elemzése Megnevzés Kamatbevétel változása az előző évhez képest ebből: kamatozó eszközök növekedése miatt kamatszint változása miatt Kamatkiadás változása az előző évhez képest ebből: kamatköteles források növekedése miatt kamatszint változása miatt Kamatjövedelem változás:

16 A kamatkülönbözet növekedése a kamatszint változásának eredménye. Kamatozó eszközeink átlagos állománya ezer Ft-tal meghaladta a évi szintet, 0,57%-os ponttal javította az eredményességet is. Forrásigényünket ezer Ft-al magasabb állománnyal tudtuk kielégíteni, melynek költsége azonban 0,68% ponttal magasabb volt a évi szintnél első háromnegyedében magas referencia kamattal kellett szembenéznünk. A bevétel megoszlása üzletágak szerint Üzletág Előző év Mo.% Tárgy év Mo.:% Hitel % % Állampapírok % % Bankközi betétek % % Egyéb % % Jutalékos bevételek % % Ebből: -folyószámla vezetés % % -megbízásos betét % % -bankkártya % % -valutaváltás 0 0% 0 0% -biztosítás % % -bankgarancia % 0 0% -hitelekkel kapcs % % -home banking 0 0% 0 0% -egyéb 0 0% % A pénzügyi szolgáltatások növelése ezer Ft többletnyereséget jelentett. Hitel üzletágunkban elért tárgyi bevételnövekmény abszolút értékben ezer Ft-tal növekedett, bevételek közötti aránya így 6 %-kal növekedett (a megnövekedett hitelállománynak köszönhetően). Állampapírokba történő befektetéseink ezer Ft-tal kevesebb bevételt hoztak, 4%-kal csökkentve ezzel a bevételek közötti részarányát. Bankközi betéteink kihelyezése után ezer Ft-tal szintén kevesebb jövedelmet termeltek, 1 %-kal csökkentve ezzel arányukat. A "rezsiköltség" 6 %-kal haladta meg az előző évit, ami azonban a tervezettnek megfelel. 9.tábla Jövedelmezőségi mutatószámok Jövedelmezőségi mutatószámok S.sz. Megnevezés Me. Előző év Tárgyév Eltérés+,- Jövedelmezőségi mutatók 1 Bevételarányos nyereség % 4,2% 5,2% 0,9% 2 Eszközarányos bevétel % 10,2% 10,6% 0,4% 3 Eszközarányos nyereség % 0,4% 0,6% 0,1% 4 Saját tőke arányos nyereség % 7,1% 8,7% 1,6% A bevételarányos eredmény 0,9 %-ponttal növekedett, míg az eszközarányos bevétel 0,4 %- 16

17 ponttal szintén javult. következtében. A tőkearányos eredmény 1,9 %-ponttal emelkedett a fentiek f. Likviditás évben a takarékszövetkezet tartalékolási kötelezettségét az alábbiak szerint teljesítette. A tartalékköteles források 100 %-át számlapénzben kellett elhelyezni. 10.Tábla Kötelező jegybanki tartalék teljesítése Időszak Kötelező t. Teljesítés Eltérés január február március április május junius július auguszt szeptemb október november december Év átl A pénzeszközök alakulását az alábbi diagrammal szemléltetjük: 3.sz.diagram pénzeszk pénzeszk. 17

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET ZIRC JÓZSEF A. u.4.. Cg.: 19-02-000398 2012.

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET ZIRC JÓZSEF A. u.4.. Cg.: 19-02-000398 2012. ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET ZIRC JÓZSEF A. u.4.. Cg.: 19-02-000398 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. 1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Takarékszövetkezet éves beszámolóját köteles közzétenni, ennél fogva köteles azt a Hpt.-ben

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. A Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet. 2011. évi mérlegbeszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. A Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet. 2011. évi mérlegbeszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet 211. évi mérlegbeszámolójához 1 I. Általános rész 1. A Takarékszövetkezet bemutatása A beszámolót készítő vállalkozás Kiszombor és Vidéke megnevezése:

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Dunakanyar TAKARÉKSZÖVETKEZET 2023 Dunabogdány, Hajó u.3. Internet: www.dkanyar-tksz.hu Cg.: 13-02-050251 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. I. Általános rész. 1. A Takarékszövetkezet bemutatása 2. A beszámolót készítő vállalkozás

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. I. Általános rész. 1. A Takarékszövetkezet bemutatása 2. A beszámolót készítő vállalkozás KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Takarékszövetkezet éves beszámolóját köteles közzétenni, ennél fogva köteles azt a Hpt.- ben előírt feltételeknek megfelelő könyvvizsgálóval felülvizsgáltatni, azaz könyvvizsgálatra

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2009.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. DRB DÉL-DUNÁNTÚLI Regionális BANK ZRT 7800 Siklós, Felszabadulás u.46-48. Cg.: 02-10-060351 ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés... 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Kápolnásnyék és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 2475 Kápolnásnyék, Fő u. 29. Internet: www.nyekitakarek.hu ÉVES BESZÁMOLÓ

Kápolnásnyék és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 2475 Kápolnásnyék, Fő u. 29. Internet: www.nyekitakarek.hu ÉVES BESZÁMOLÓ Kápolnásnyék és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 2475 Kápolnásnyék, Fő u. 29. Internet: www.nyekitakarek.hu Cg.: 07-02-000504 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói

Részletesebben

09-02-000644 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

09-02-000644 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet 4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12. Cg.:.: 09-02-000644 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rész... 3 1. A Takarékszövetkezet bemutatása... 3 2. Számviteli

Részletesebben

BÜKKALJA TAKARÉKSZÖVETKEZET

BÜKKALJA TAKARÉKSZÖVETKEZET BÜKKALJA TAKARÉKSZÖVETKEZET 2013.ÉVI HITELINTÉZETI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Bogács, 2014. január. 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Takarékszövetkezet Hitelintézeti Éves beszámolóját köteles közzétenni,

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Kelt:... Györök

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2011.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2011. Endrőd és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET Gyomaendrőd, Hősök tere 10/2. Cégjegyzék szám: 04-02-000249 ÉVES BESZÁMOLÓ 2011. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés... 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Hitelintézeti éves beszámoló Kiegészítő melléklete

Hitelintézeti éves beszámoló Kiegészítő melléklete Dél-Dunántúli Takarék Szövetkezeti Hitelintézet 7400 Kaposvár Berzsenyi u. 44. Cg.: 14-02-000327 Hitelintézeti éves beszámoló Kiegészítő melléklete 2013. január 01. - 2013. december 31. Készült: Kaposvár,

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet 5052 Újszász, Erkel Ferenc út 2/a. Internet: www.ujszaszitakarek.hu Cg.: 16-02-001531 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói

Részletesebben

Tevékenységi zárómérleg

Tevékenységi zárómérleg MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET 7623 Pécs, Köztársaság tér 2.. Internet: www.mvhsz.hu Cg.: 02-02-060334 Tevékenységi zárómérleg 2015.01.09. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013.

Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013. 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013. KSH: 10043316-6419-122-03 Cg.: 03-02-100020 Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Endrőd és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET Gyomaendrőd, Hősök tere 10/2. Internet: www.endrod.tksz.hu Cjsz.: 04-02-000249 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. ZALAVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET... 8900. ZALAEGERSZEG, Dísz tér 7. Internet: www.zalavolgye.tksz.hu Cg.: 20-02-050052 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. 255 MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET 7623 Pécs, Köztársaság tér 2.. Internet: www.mvhsz.hu Cg.: 02-02-060334 ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

Cg.: 04-02-000216 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói záradék

Cg.: 04-02-000216 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói záradék Cg.: 04-02-000216 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói záradék TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rész 14 1. A Takarékszövetkezet bemutatása 14 2. Számviteli politika

Részletesebben

R É T K Ö Z T A K A R É K S Z Ö V E T K E Z E T K I S V Á R D A 4600 Kisvárda, Szent László út 68. Cg.: 15-02-050264 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

R É T K Ö Z T A K A R É K S Z Ö V E T K E Z E T K I S V Á R D A 4600 Kisvárda, Szent László út 68. Cg.: 15-02-050264 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. R É T K Ö Z T A K A R É K S Z Ö V E T K E Z E T K I S V Á R D A 4600 Kisvárda, Szent László út 68. Cg.: 15-02-050264 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet. Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet

Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet. Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet KSH szám: 11017897-6419-122-02 Cégjegyzékszám: 02-02-060089. Györök Zoltán Békési Rita ügyvezető igazgató főkönyvelő Kelt: Pécs,

Részletesebben

2013. Kiegészítő melléklet

2013. Kiegészítő melléklet 2013. Kiegészítő melléklet... 1 AMENNYIBEN NEM JELEZZÜK, ÚGY A MEGADOTT ADATOT EZER FORINTBAN KELL ÉRTELMEZNI!! KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Takarékszövetkezet éves beszámolóját köteles közzétenni, ennél fogva

Részletesebben

RUM ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

RUM ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET RUM ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. I. Általános rész 1. Bevezető A Takarékszövetkezet a jogelőd Rum és Vidéke Takarékszövetkezet, a Gyöngyösmelléke Takarékszövetkezet, valamint

Részletesebben

KSH: 10117358-6419-122-08 Cg.: 08-02-000926 LÖVŐ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET (9461 Lövő, Fő út. 203.) 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE - 2 - I. Általános rész A Takarékszövetkezet bemutatása A beszámolót

Részletesebben

A 2013. ÉVES BESZÁMOLÓ

A 2013. ÉVES BESZÁMOLÓ A 2013. ÉVES BESZÁMOLÓ Szeged, 2014. március 10. Statisztikai számjel: 1 0 0 4 3 9 9 0-6 4 1 9-1 2 2-0 6 PARTISCUM XI Takarékszövetkezet 2013. december 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA A vállalkozás

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Hajós, 2015. március 04. Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet www.hajositakarek.hu www.takarekbank.hu 1 1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

A FÜZES TAKARÉK SZÖVETKEZETI HITELINTÉZET 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJA

A FÜZES TAKARÉK SZÖVETKEZETI HITELINTÉZET 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJA FÜZES TAKARÉK SZÖVETKEZETI HITELINTÉZET 3390 FÜZESABONY, RÁKÓCZI U. 55. 36/542-180 CÉGJEGYZÉKSZÁM: 10-02-020072 STATISZTIKAI SZÁMJEL: 10081846 6419 122 10 A FÜZES TAKARÉK SZÖVETKEZETI HITELINTÉZET 2013.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET 3700 Kazincbarcika, Egressy Béni u.39. KSH:10043701-6419-122-05 Cg.:05-02-000268 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Kazincbarcika, 2015. április 15.... dr.kriston Krisztián

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.12.31

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.12.31 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.12.31 Hatvan, 2014. március 25. Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Juhász Ferenc Fain Lászlóné elnök ügyvezető főkönyvelő 1. A Takarékszövetkezet adatai, tevékenysége A Takarékszövetkezet

Részletesebben

SZERENCS ÉS KÖRNYÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

SZERENCS ÉS KÖRNYÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. SZERENCS ÉS KÖRNYÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Tarcal, 2015. március 03. Szerencs és Környéke Takarékszövetkezet 1 1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: Szerencs és

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. SZABADSZÁLLÁS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 03-02-000284 6080 Szabadszállás, Kálvin tér 2. www.szabadszallasitakarek.hu Cg.: 03-02-000284 ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet

Részletesebben