za kalendárny rok 2011 k 31. marcu 2012/ a naptári évről március 31-ei hatállyal (vzor/minta)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "za kalendárny rok 2011 k 31. marcu 2012/ a 2011. naptári évről 2012. március 31-ei hatállyal (vzor/minta)"

Átírás

1 Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov / Nyilatkozat a betöltött tisztségekről, állásokról, tevékenységekről és vagyoni helyzetről podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. / a Tt. 357/2004. sz., a köztisztség-viselők tevékenysége során a közérdeket védő (ún. összeférhetetlenségi törvény) alkotmánytörvényének 545/2005. sz. módosítása értelmében za kalendárny rok 2011 k 31. marcu 2012/ a naptári évről március 31-ei hatállyal (vzor/minta) A. Základné údaje o verejnom funkcionárovi / A köztisztség-viselő személyi adatai Meno a priezvisko (tituly) / Utó- és családi név (tudományos cím) Rodné priezvisko / Lánykori, születési családi név Rodné číslo 1) / Személyi szám 1) Adresa na doručovanie doporučených zásielok 1) / Ajánlott postai küldemények átvételi címe 1) Verejná funkcia vykonávaná predchádzajúci rok podľa čl. 2 ods. 1 úst. zák. č. 357/2004 Z. z., za ktorú sa dáva toto oznámenie 2) / Az előző évben betöltött köztisztség a 357/2004. sz. alkotmánytörvény 2. cikkelyének 1. bekezdése szerint, mely alapján e nyilatkozat készül 2) B. Údaje oznámenia / A nyilatkozat adatai 1. Ku dňu podania tohto oznámenia spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ústavného zákona, keďže 5) / E nyilatkozat benyújtásának napjáig megfeleltem a köztisztség-viselők tevékenységét és az általam végzett más tevékenységeket szabályozó összeférhetetlenségi feltételeknek a vonatkozó alkotmánytörvény 5. cikkelyének 1. és 2. bekezdése értelmében, mivel 5) : a) nevykonávam funkcie, zamestnanie a činnosti, ktoré sú nezlučiteľné s funkciou verejného funkcionára podľa Ústavy Slovenskej republiky a zákonov, / nem töltök be olyan tisztséget, állást, nem végzek olyan tevékenységet, mely a Szlovák Köztársaság Alkotmánya és törvényei szerint köztisztséggel nem egyeztethető össze, b) nie som štatutárnym orgánom, alebo členom štatutárneho orgánu, členom riadiaceho, kontrolného alebo dozorného orgánu právnickej osoby, ktorá bola zriadená na výkon podnikateľskej činnosti (okrem valného zhromaždenia a členskej schôdze), / nem vagyok olyan jogi személy képviselő szerve, vagy statutáris szervének, igazgató vagy ellenőrző szervének tagja, mely vállalkozói tevékenység kifejtésére jött létre (kivéve a közgyűléseket vagy tagsági gyűléseket), 3) 1

2 c) nepodnikám, (nevzťahuje sa na výkon povolania, ktoré môže vykonávať len fyzická osoba za zákonom stanovených podmienok) 4) / nem vállalkozom (ez nem vonatkozik olyan hivatásokra, melyeket kizárólag csak természetes személy végezhet törvényben meghatározott feltételek mellett). 4) 2. Popri výkone funkcie verejného funkcionára vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo v štátnozamestnaneckom pomere (čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona) / Köztisztviselői tisztségem mellett az alábbi tevékenységeket látom még el munkaviszonyban vagy ehhez hasonló jogviszonyban, illetve állami alkalmazotti viszonyban (a vonatkozó alkotmánytörvény 7. cikkelye 1. bekezdésének b) pontja): Názov zamestnávateľa / A munkáltató neve: Sídlo ulica, číslo / Székhely, utca, házszám: Obec / Település: Som dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce ÁNO - NIE. 5) Tartósan fel vagyok mentve köztisztség ellátása okán a Munka Törvénykönyve szerint IGEN - NEM. 5) 3. Vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť ( čl. 5 ods. 2 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona) / A következő vállalkozói tevékenységet folytatom ( a vonatkozó alkotmánytörvény 5. cikkelye 2. bekezdésének és 7. cikkelye 1. bekezdésének b) pontja): Názov podnikateľského subjektu / A vállalkozás neve: Obec / Település: PSČ / PISZ:... IČO / ASZ:... Právna forma vykonávania podnikateľskej činnosti / A vállalkozás jogi formája: 4. Vykonávam inú samostatnú zárobkovú činnosť (čl. 5 ods. 2 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona) /Egyéb jövedelemszerző tevékenységet folytatok (a vonatkozó alkotmánytörvény 5. cikkelye 2. bekezdésének és 7. cikkelye 1. bekezdésének b) pontja) 6) : Názov podnikateľského subjektu / A vállalkozás neve: 2

3 Obec / Település: PSČ / PISZ:... IČO / ASZ:... Právna forma vykonávania podnikateľskej činnosti / A vállalkozás jogi formája: 5. Počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona) / A köztisztségemből kifolyólag e tisztségeket látom el (a vonatkozó alkotmánytörvény 7. cikkelye 1. bekezdésének c) pontja): a) Vykonávam funkciu v štátnom orgáne / Állami szervben viselek tisztséget Názov štátneho orgánu / Az állami szerv neve: Obec / Település: Z tejto funkcie mám-nemám príjem, funkčný alebo iný pôžitok. 5) / E tisztségemből van nincs jövedelmem, tisztviselői vagy más illetményem. 5) b) Vykonávam funkciu v územnej samospráve 7) / Területi önkormányzatban viselek tisztséget 7) 1. Obec, alebo samosprávny kraj, kde sa funkcia vykonávala / A község vagy megye, ahol a tisztséget végzem: Názov/ označenie funkcie / A tisztség megnevezése: Z tejto funkcie mám-nemám príjem, funkčný alebo iný pôžitok. 5) / E tisztségemből van nincs jövedelmem, tisztviselői vagy más illetményem. 5) 2. Obec, alebo samosprávny kraj, kde sa funkcia vykonávala / A község vagy megye, ahol a tisztséget végzem: Názov/ označenie funkcie/ A tisztség megnevezése: Z tejto funkcie mám-nemám príjem, funkčný alebo iný požitok. 5) / E tisztségemből van nincs jövedelmem, tisztviselői vagy más illetményem. 5) 3

4 c) Vykonávam funkciu v orgánoch právnických osôb vykonávajúcich podnikateľskú činnosť, ktoré mi vyplýva zo zákona alebo v ktorých má obec (VÚC) majetkovú účasť, a v ktorých zastupujem obec (VÚC) 8) / Vállalkozói tevékenységet végző jogi személyekben viselek tisztséget, törvényből fakadóan vagy melyekben a községnek (megyének) tulajdonrésze van, benne a községet (megyét) képviselem 8) Názov podnikateľského subjektu / A vállalkozás neve: Obec / Település: PSČ / PISZ:... IČO / ASZ:... Právna forma vykonávania podnikateľskej činnosti / A vállalkozás jogi formája: Z tejto funkcie mám-nemám príjem, funkčný alebo iný pôžitok. / E tisztségemből van nincs jövedelmem, tisztviselői vagy más illetményem. 5) d) Vykonávam funkciu v orgánoch právnických osôb nevykonávajúcich podnikateľskú činnosť 9) / Vállalkozói tevékenységet nem végző jogi személyek szervében viselek tisztséget 9) 1. Názov podnikateľského subjektu / A vállalkozás neve: Obec / Település: PSČ / PISZ:... IČO / ASZ:... Právna forma vykonávania podnikateľskej činnosti / A vállalkozás jogi formája: Z tejto funkcie mám-nemám príjem, funkčný alebo iný pôžitok. 5) / E tisztségemből van nincs jövedelmem, tisztviselői vagy más illetményem. 5) 2. Názov podnikateľského subjektu / A vállalkozás neve: 4

5 Obec / Település: PSČ / PISZ:... IČO / ASZ:... Právna forma vykonávania podnikateľskej činnosti / A vállalkozás jogi formája: Z tejto funkcie mám-nemám príjem, funkčný alebo iný pôžitok. 5) / E tisztségemből van nincs jövedelmem, tisztviselői vagy más illetményem. 5) 6. V uplynulom kalendárnom roku som z výkonu funkcie verejného funkcionára, za ktorú dávam oznámenie a z výkonu funkcií, povolaní a činností, ktoré uvádzam v bodoch B/ 2 až 5, dosiahol nasledovný príjem (čl. 7 ods. 1 písm. d) ústavného zákona) 9a) / Az elmúlt naptári évben köztisztség-viselői tevékenységemből, mely alapján ezen nyilatkozatomat benyújtom, valamint más tisztségek, hivatások és tevékenységek ellátásából melyeket a B/ 2-5. pontokban sorolok fel, az alábbi jövedelmet értem el (a vonatkozó alkotmánytörvény 7. cikkelye 1. bekezdésének d) pontja) 9a) : a) príjem z výkonu funkcie verejného funkcionára, za ktorú sa dáva oznámenie, za uplynulý kalendárny rok v / köztisztség-viselői tisztségemből, mely alapján a jelen nyilatkozatot benyújtom, az elmúlt naptári évben... jövedelmet értem el, b) príjmy z výkonu iných funkcií, zamestnaní alebo činností 10 ), v ktorých vykonávaní som pokračoval aj po ujatí sa funkcie verejného funkcionára v / más tisztségeimből, munkaviszonyomból vagy tevékenységeimből 10 ), melyeknek végzését folytattam köztisztség-viselői tevékenységem során is... jövedelmet értem el. 7. V súlade s čl. 7 ods. 2 ústavného zákona prikladám v prílohe zašlem dodatočne do t.r.* potvrdenie o podanom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzických osôb, alebo iný doklad vydávaný na daňové účely, potvrdzujúci sumu príjmov, ktoré som získal za predchádzajúci kalendárny rok / A vonatkozó alkotmánytörvény 7. cikkelyének 2. bekezdése értelmében mellékletben a halasztott adóbevallási határidő végnapján (6. hó 30.)* csatolom az igazolást személyi jövedelemadó-bevallásom benyújtásáról, vagy más, adózási célú bizonylatot, mely igazolja az elmúlt naptári évben elért jövedelmem összegét. C. Majetkové pomery verejného funkcionára a majetkové pomery manžela/manželky a neplnoletých detí, ktoré s ním žijú v domácnosti (čl. 7 ods. 1 písm. e) ústavného zákona) / A köztisztség-viselő vagyoni viszonyai, valamint férjének/feleségének és a vele közös háztartásban élő kiskorú gyermekeinek vagyoni viszonyai (a vonatkozó alkotmánytörvény 7. cikkelye 1. bekezdésének e) pontja) 1. Majetkové pomery verejného funkcionára 11) / A köztisztség-viselő vagyoni viszonyai 11) a) Nehnuteľný majetok / Ingatlan vagyon Napr. orná pôda, vinica, chmeľnica, trvalý trávnatý porast, ovocný sad, záhrada, lesný pozemok, vodná plocha, zastavaná plocha, nádvorie, stavebný pozemok, iné pozemky, rodinný dom, bytový dom, byt, nebytový priestor, garáž, 5

6 budova pre obchod a služby, priemyselná budova a sklad, stavba na individuálnu rekreáciu, rozostavané stavby, ak sú zapísané v katastri nehnuteľností, iné stavby. / Pl. szántóföld, szőlőültetvény, komlóültetvény, rét-legelő, gyümölcsös, kert, erdő, vízterület, gazdasági vagy ipartelep, építkezési telek, más telkek és földterületek, családi ház, társasház, lakás, nem lakócélú épület, garázs, üzlet- vagy szolgáltatóház, ipari épület és raktár, üdülő, ingatlan-nyilvántartásban szereplő megkezdett építmények, más épületek. 1. Druh majetku / A vagyon fajtája Katastrálne územie / Kataszteri fekvése Druh majetku / A vagyon fajtája Katastrálne územie / Kataszteri fekvése... b) Hnuteľný majetok ( ak jeho zvyčajná cena presahuje 35 násobok minimálnej mzdy) 12) / Ingóságok (ha szokásos áruk meghaladja a minimálbér 35-szörösét) 12) 1. Popis / Megnevezés Popis / Megnevezés... c) Majetkové právo alebo iná majetková hodnota (ak jeho zvyčajná cena presahuje 35 - násobok minimálnej mzdy) 13) / Tulajdonosi jogok vagy más vagyoni érdekeltség (ha annak értéke meghaladja a minimálbér 35- szörösét) 13) 1. Popis / Megnevezés Popis / Megnevezés... d) Existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35 - násobok minimálnej mzdy 14) / A minimálbér 35-szörösét meghaladó névértékű pénzügyi teljesítést feltételező tartozások 14) 1. Popis / Megnevezés Popis / Megnevezés... 2) Majetkové pomery manžela/manželky 15) / A férj/feleség vagyoni helyzete 15) Meno a priezvisko (tituly) / Utó- és családi név (tudományos cím):... 6

7 Rodné priezvisko / Lánykori, születési családi név:... Trvalý pobyt / Állandó lakhely:... a) Nehnuteľný majetok / Ingatlan vagyon 1. Druh majetku / A vagyon fajtája Katastrálne územie / Kataszteri fekvése Druh majetku / A vagyon fajtája Katastrálne územie / Kataszteri fekvése... b) Hnuteľný majetok ( ak jeho zvyčajná cena presahuje 35 násobok minimálnej mzdy) 12) / Ingóságok (ha szokásos áruk meghaladja a minimálbér 35-szörösét) 12) 1. Popis / Megnevezés Popis / Megnevezés... c) Majetkové právo alebo iná majetková hodnota ( ak jeho zvyčajná cena presahuje 35 násobok minimálnej mzdy) 13) / Tulajdonosi jogok vagy más vagyoni érdekeltség (ha annak értéke meghaladja a minimálbér 35- szörösét) 13) Popis / Megnevezés... d) Záväzok, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35 násobok minimálnej mzdy 14) / A minimálbér 35-szörösét meghaladó névértékű pénzügyi teljesítést feltételező tartozások 14) Popis / Megnevezés Majetkové pomery neplnoletých detí, ktoré žijú s verejným funkcionárom v spoločnej domácnosti 16) / A köztisztség-viselővel közös háztartásban élő kiskorú gyermekek vagyoni helyzete 16) Meno a priezvisko dieťaťa / A gyermek utó- és családi neve... Trvalý pobyt / Állandó lakhely... a) Nehnuteľný majetok / Ingatlan vagyon 1. Druh majetku / A vagyon fajtája 7

8 Katastrálne územie / Kataszteri fekvése Druh majetku / A vagyon fajtája Katastrálne územie / Kataszteri fekvése... b) Hnuteľný majetok ( ak jeho zvyčajná cena presahuje 35 násobok minimálnej mzdy) 12) / Ingóságok (ha szokásos áruk meghaladja a minimálbér 35-szörösét) 12) 1. Popis / Megnevezés Popis / Megnevezés... c) Majetkové právo alebo iná majetková hodnota ( ak jeho zvyčajná cena presahuje 35 násobok minimálnej mzdy) 13) / Tulajdonosi jogok vagy más vagyoni érdekeltség (ha annak értéke meghaladja a minimálbér 35- szörösét) 13) Popis / Megnevezés... d) Záväzok, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35 násobok minimálnej mzdy 14) / A minimálbér 35-szörösét meghaladó névértékű pénzügyi teljesítést feltételező tartozások 14) Popis / Megnevezés... Vyhlasujem, že všetky údaje v tomto oznámení sú pravdivé. Kijelentem, hogy a jelen nyilatkozatba foglalt összes adat igaz. Dátum / Keltezés... Miesto / Helyszín vlastnoručný podpis / saját kezű aláírás 8

9 Vysvetlivky / Útmutató: 1) Osobné údaje podliehajú ochrane osobných údajov a poskytujú sa len v rozsahu titul, meno, priezvisko a vykonávaná verejná funkcia. / A személyi adatok védettek, ezért csak a cím, az utó- és családi név, valamint a betöltött tisztség kerül feltüntetésre. 2) Uvedie sa verejná funkcia, za ktorú sa podáva oznámenie (napr. poslanec Mestského zastupiteľstva v Modre). / Azt a köztisztséget kell feltüntetni, amely alapján a vagyonnyilatkozat készül (pl.... község Községi Képviselőtestületének képviselője). 3) Nevzťahuje sa na poslancov mestských zastupiteľstiev, poslancov zastupiteľstiev mestských častí v Bratislave a v Košiciach a poslancov zastupiteľstiev vyšších územných celkov. Nevzťahuje sa na členstvo starostu obce v orgáne právnickej osoby, ktoré vyplýva zo zákona alebo z výkonu funkcie tohto verejného funkcionára v orgánoch právnických osôb s majetkovou účasťou obce, v ktorých zastupuje obec, a za ktoré nepoberá finančnú odmenu. / Nem vonatkozik a városi képviselőkre, Pozsony és Kassa városkerületi képviselőire, a megyei képviselőkre. Nem vonatkozik a községi tulajdonrészű jogi személyekben betöltött tisztségre a polgármester esetében, ha az a saját községében van, s munkájáért jutalmat nem kap, illetve ha a tisztsége törvényből fakad. 4) Zákaz podnikania podľa čl. 5 ods. 2 ústavného zákona sa vzťahuje len na predsedov vyšších územných celkov. / A vonatkozó alkotmánytörvény 5. cikkelyének 2. bekezdésében tárgyalt vállalkozási tilalom csak a megyei elnökökre vonatkozik. 5) Zakrúžkuje sa správna možnosť. / A helyes választ megjelölni. 6) Za samostatnú zárobkovú činnosť sa považuje napr. advokátska prax, prax súkromného lekára a pod. / Önálló jövedelemszerző tevékenységnek számít pl. az ügyvédi vagy magánorvosi hivatás gyakorlása. 7) Uvedie sa názov/označenie funkcie a názov obce alebo samosprávneho kraja, v ktorom sa funkcia vykonáva (napr. predseda komisie na ochranu verejného poriadku zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja). / Feltüntetni a tisztség megnevezését-jelzését, a község vagy megye nevét, ahol tisztségben van (pl. a környezetvédelmi bizottság elnöke X. megye önkormányzatában). 8) Rozumie sa funkcia štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu, člena riadiaceho, kontrolného alebo dozorného orgánu právnickej osoby, ktorá bola zriadená na výkon podnikateľskej činnosti, okrem valného zhromaždenia a členskej schôdze ( napr. člen Dozornej rady UNICOM, spol. s. r. o., so sídlom...). / A jogi személyek statutáris szerveiben betöltött tisztség feltüntetése, pl. XYZ Rt. felügyelőtanácsi, igazgatótanácsi tagja, elnöke... 9) Napr. funkcie v orgánoch občianskych združení, združení právnických osôb, nadácií a pod.. / Tisztség civil szervezet, alapítvány, nonprofit szervezet vezető testületeiben 9a) Uvádza sa čistý príjem. / A tiszta jövedelmet kell feltüntetni *) Zakrúžkuje sa správna možnosť. / A helyes választ megjelölni. 10) Ide o funkcie, zamestnania a činnosti označené pod bodmi B/2 až 5. / A B/2-5. pontban taglalt munkaviszony, tisztség és tevékenység. 11) V prípade majetku, ktorý je v BSM, uvádza celý takýto majetok verejný funkcionár, s poznámkou (v BSM). / Osztatlan közös tulajdon esetében a vagyon vagy vagyontárgy teljes értékét kell feltüntetni OKT jelzéssel 12) Napr. osobné motorové vozidlo, starožitnosť, umelecké dielo. / Pl. gépkocsi, műkincs, régiség, műalkotás 13) Napr. cenné papiere, akcie a pod.. / Pl. értékpapír, részvény stb. 14) Napr. hypotekárny úver, pôžička (vo finančnom ústave, súkromná), spotrebný úver. / Pl. jelzáloghitel, magán vagy banki hitel, fogyasztói hitel. 15) Informácie o osobných údajoch a majetkových pomeroch manžela/manželky, uvádzaných v oznámení, sa verejnosti neposkytujú (čl. 7 ods. 8 ústavného zákona). Uvedie sa len vlastníctvo nehnuteľností, hnuteľných vecí, majetkových práv alebo iných majetkových hodnôt a záväzkov, ktoré nie sú v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov. / A házastárs személyi adatai és vagyoni helyzete nem kerül a nyilvánosság elé (7. cikkely 8. bekezdés). Csak a házastárs külön vagyonát és kötelezettségeit tartalmazza, az osztatlan közös tulajdont a tisztségviselő vallja be. 16) Informácie o osobných údajoch a majetkových pomeroch neplnoletých detí, uvádzaných v oznámení, sa verejnosti neposkytujú (čl. 7 ods. 8 ústavného zákona). / A közös háztartásban élő kiskorú gyermekek vagyoni helyzetét és személyi adatait a nyilvánosság nem ismerheti meg (7. cikkely 8. bekezdés) 17) Verejný funkcionár je povinný k písomnému oznámeniu priložiť do 30. júna príslušného roka potvrdenie o podanom daňovom priznaní z príjmov fyzických osôb alebo iný doklad vydávaný na daňové účely, ktorý potvrdzuje sumu získaných príjmov za predchádzajúci kalendárny rok. / A köztisztség-viselő köteles az írásos vagyonnyilatkozathoz folyó év június 30-áig mellékelni a bizonylatot személyi jövedelemadója bevallásának benyújtásáról, vagy más, az adózás céljait szolgáló bizonylatot, mely igazolja az előző naptári évben befolyt jövedelmének összegét. 9

10 Poznámka / Megjegyzés: Pokiaľ je nepostačujúci rozsah položiek uvádzaných v jednotlivých bodoch vzoru oznámenia, (napr. v nehnuteľnom majetku), verejný funkcionár si ich rozšíri, alebo si rozšíri vlastné oznámenie o ďalšie položky tohto druhu. / A minta egyes tételei szükség szerint tovább bővíthetők, vagy melléklet formájában is benyújtható a pontos szétírás. Pokiaľ verejný funkcionár podáva negatívne priznanie v niektorom bode oznámenia, odporúčame vyplniť príslušné body slovami : nemám, nie, žiadne a pod../ Ha a köztisztség-viselő valamely pontban negatív bevallást nyújt be, a nincs, nem birtoklok, semmilyen stb. kifejezéseket írja be a formanyomtatványba. 10

TE- 283/2015 M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TE- 283/2015 M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TE- 283/2015 M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Pre zasadnutie Mestského zastupitelstva v Komárne dna 25.06.2015 k bodu rokovania císlo : A Komáromi Városi Képviselo-testület 2015. 06.25

Részletesebben

Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat

Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat - 1 - A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészségi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény 16. (6) bekezdésében meghatározott rendelkezés szerint (Az

Részletesebben

M e s t s k ý ú r a d Š t ú r o v o

M e s t s k ý ú r a d Š t ú r o v o M e s t s k ý ú r a d Š t ú r o v o Ž i a d o s ť o poskytnutie jednorázovej dávky v hmotnej núdzi v zmysle Zásad mesta Štúrova o podmienkach poskytovania jednorázových dávok Kérelem az egyszeri támogatáshoz

Részletesebben

Vagyon- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat a tisztségviselővel közös háztartásban élő házas- vagy élettársa és gyermeke(i) számára

Vagyon- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat a tisztségviselővel közös háztartásban élő házas- vagy élettársa és gyermeke(i) számára - 1 - A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 40. (4)-(5) bekezdéseiben meghatározott rendelkezés szerint (Az Országgyűlésről szóló 2012. évi

Részletesebben

K é r e l e m normatív lakásfenntartási támogatásra. Születési helye, ideje:... Anyja neve:... TAJ száma:... Lakcíme:... 1./... 2./... 3./... 4./...

K é r e l e m normatív lakásfenntartási támogatásra. Születési helye, ideje:... Anyja neve:... TAJ száma:... Lakcíme:... 1./... 2./... 3./... 4./... K é r e l e m normatív lakásfenntartási támogatásra Kérelmező neve:... Születési helye, ideje:... Anyja neve:... TAJ száma:... Lakcíme:... Kérelmezővel közös háztartásban élők felsorolása: / Név, szül

Részletesebben

KÉRELEM. Kérelem indokolása: NYILATKOZAT A) Személyi adatok

KÉRELEM. Kérelem indokolása: NYILATKOZAT A) Személyi adatok KÉRELEM Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre ( a megfelelő aláhúzandó) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. Kérelem indokolása:.....

Részletesebben

KÉRELEM ÓVODAI, ÁLATALÁNOS ISKOLAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉSBEN RÉSZESÜLŐ GYERMEKEK ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ TÁMOGATÁSA MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT.

KÉRELEM ÓVODAI, ÁLATALÁNOS ISKOLAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉSBEN RÉSZESÜLŐ GYERMEKEK ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ TÁMOGATÁSA MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT. KÉRELEM ÓVODAI, ÁLATALÁNOS ISKOLAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉSBEN RÉSZESÜLŐ GYERMEKEK ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ TÁMOGATÁSA MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT Kérelmező adatai: Név: Leánykori név: Szül. helye: Ideje: Anyja neve:

Részletesebben

K É R E L E M átmeneti segély megállapításához

K É R E L E M átmeneti segély megállapításához 12/2009.(XII.23.) Kt. sz. rendelet 2. számú mellékletet K É R E L E M átmeneti segély megállapításához A kérelem részletes indokolása:........... Személyi adataim: Név.. Lánykori név:... Szül.hely:......Szül.idő:...év...hó...nap

Részletesebben

Az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLL törvény 11. (1)-(2) bekezdésében meghatározott rendelkezés szerint

Az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLL törvény 11. (1)-(2) bekezdésében meghatározott rendelkezés szerint Az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLL törvény 11. (1)-(2) bekezdésében meghatározott rendelkezés szerint (Az országgyulési képviselok jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény melléklete alapján) Vagyon-,

Részletesebben

VAGYONNYILATKOZAT A KÖTELEZETT SZEMÉLYI ADATAI, VALAMINT A JÖVEDELMI, ÉRDEKELTSÉGI ÉS VAGYONI VISZONYAIRA VONATKOZÓ ADATOK. I. Rész SZEMÉLYI ADATOK

VAGYONNYILATKOZAT A KÖTELEZETT SZEMÉLYI ADATAI, VALAMINT A JÖVEDELMI, ÉRDEKELTSÉGI ÉS VAGYONI VISZONYAIRA VONATKOZÓ ADATOK. I. Rész SZEMÉLYI ADATOK VAGYONNYILATKOZAT Vagyonnyilatkozat nyilvántartási száma: A KÖTELEZETT SZEMÉLYI ADATAI, VALAMINT A JÖVEDELMI, ÉRDEKELTSÉGI ÉS VAGYONI VISZONYAIRA VONATKOZÓ ADATOK I. Rész SZEMÉLYI ADATOK A kötelezett neve:....

Részletesebben

A BURSA HUNGARICA ÖSZTÖNDIJPÁLYÁZATHOZ CSATOLANDÓ NYILATKOZATOK

A BURSA HUNGARICA ÖSZTÖNDIJPÁLYÁZATHOZ CSATOLANDÓ NYILATKOZATOK A BURSA HUNGARICA ÖSZTÖNDIJPÁLYÁZATHOZ CSATOLANDÓ NYILATKOZATOK 1.) A PÁLYÁZÓ LAKÓHELYE SZERINTI LAKÁSBAN ÉLETVITELSZER EN EGYÜTTLAKÓ, OTT BEJELENTETT LAKÓHELLYEL VAGY TARTÓZKODÁSI HELLYEL RENDELKEZ SZEMÉLYEK.

Részletesebben

Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat országgyűlési képviselő számára. A nyilatkozatot adó személye

Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat országgyűlési képviselő számára. A nyilatkozatot adó személye - 1 - Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 1. sz. melléklete alapján Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat országgyűlési képviselő számára A nyilatkozatot adó személye

Részletesebben

II. Nagy értékű ingóságok

II. Nagy értékű ingóságok 1. lap Melléklet a 2000. évi XCVI. Törvényhez 1 Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat helyi önkormányzati képviselő (polgármester, alpolgármester), valamint a vele közös háztartásban

Részletesebben

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma: / Baumit Estrich MG Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK-Poter MG / Estrich MG 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: / Estrich MG 2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek

Részletesebben

Mestský úrad Kolárovo

Mestský úrad Kolárovo Mestský úrad Kolárovo 26. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kolárove Dňa: 28. januára 2013 K bodu rokovania číslo: 10/b v Žiadosť spoločnosti AGROTREND Kolárovo s.r.o. na súhlas o prevzatie nájmu poľnohospodárskeho

Részletesebben

VAGYONNYILATKOZAT 1 A KÖTELEZETT SZEMÉLYI ADATAI, VALAMINT A JÖVEDELMI, ÉRDEKELTSÉGI ÉS VAGYONI VISZONYAIRA VONATKOZÓ ADATOK. I. rész SZEMÉLYI ADATOK

VAGYONNYILATKOZAT 1 A KÖTELEZETT SZEMÉLYI ADATAI, VALAMINT A JÖVEDELMI, ÉRDEKELTSÉGI ÉS VAGYONI VISZONYAIRA VONATKOZÓ ADATOK. I. rész SZEMÉLYI ADATOK Vagyonnyilatkozat nyilvántartási száma: VAGYONNYILATKOZAT 1 A KÖTELEZETT SZEMÉLYI ADATAI, VALAMINT A JÖVEDELMI, ÉRDEKELTSÉGI ÉS VAGYONI VISZONYAIRA VONATKOZÓ ADATOK I. rész SZEMÉLYI ADATOK A kötelezett

Részletesebben

KÉRELEM KIEGÉSZÍTŐ GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ NYILATKOZAT

KÉRELEM KIEGÉSZÍTŐ GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ NYILATKOZAT 1. oldal KÉRELEM KIEGÉSZÍTŐ GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ NYILATKOZAT A.) Személyi adatok l. A gyám neve és lakcíme, tartózkodási helye:...... a) anyja neve :... b) születési helye, ideje :...

Részletesebben

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2012

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2012 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2012 Spis č. 2012/149, e. č.... napísaná v priebehu zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 10.7.2012 v zasadačke

Részletesebben

O PRÁVNOM POSTAVENÍ A PLATOVÝCH POMEROCH STAROSTOV OBCÍ A PRIMÁTOROV MIEST

O PRÁVNOM POSTAVENÍ A PLATOVÝCH POMEROCH STAROSTOV OBCÍ A PRIMÁTOROV MIEST 1 A Tt. 253/1994 sz. törvénye Zákon č. 253/1994 A VÁROSOK FŐPOLGÁRMESTEREINEK ÉS A KÖZSÉGEK POLGÁRMESTEREINEK JOGÁLLÁSÁRÓL ÉS BÉRVISZONYAIRÓL O PRÁVNOM POSTAVENÍ A PLATOVÝCH POMEROCH STAROSTOV OBCÍ A PRIMÁTOROV

Részletesebben

KÉRELEM. A) Személyi adatok

KÉRELEM. A) Személyi adatok KÉRELEM Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (a megfelelő aláhúzandó) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. Kérelem indokolása: A) Személyi

Részletesebben

KÉRELEM. Születési neve:... családi állapota... Születési helye:... Ideje:... TAJ száma:... Anyja neve:... Lakóhelye: Püspökmolnári... utca... hsz.

KÉRELEM. Születési neve:... családi állapota... Születési helye:... Ideje:... TAJ száma:... Anyja neve:... Lakóhelye: Püspökmolnári... utca... hsz. KÉRELEM Alulírott kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy részemre a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló mód. 1993. évi III. tv. 38 (1) bek. c) pontja alapján normatív lakásfenntartási

Részletesebben

Lakásfenntartási támogatás iránti kérelem

Lakásfenntartási támogatás iránti kérelem Lakásfenntartási támogatás iránti kérelem Tájékoztató: 1. A támogatás iránti kérelemhez csatolni kell: a.) Kérelem (formanyomtatványon) b.) Kitöltött jövedelemnyilatkozatot (formanyomtatványon) - A jövedelemnyilatkozatban

Részletesebben

Budapest, január 2.

Budapest, január 2. 1 Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdeségi nyilatkozat helyi önkormányzati képviselő (polgármester, alpolgármester), valamint a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársa és gyermeke számára A

Részletesebben

A kérelem benyújtható: ig.

A kérelem benyújtható: ig. 1. sz. melléklet a 19/2016 (XI.29.) önkormányzati rendelethez A kérelem benyújtható: 2016.12.12-ig. KÉRELEM SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA IGÉNYLÉSHEZ Személyi adatok Név: Születési név:... Születési hely, idő:...

Részletesebben

A) Rész VAGYONI NYILATKOZAT I. Ingatlanok 2

A) Rész VAGYONI NYILATKOZAT I. Ingatlanok 2 Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat helyi önkormányzati képviselő (polgármester, alpolgármester), valamint a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársa és gyermeke számára

Részletesebben

KÉRELEM RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Makó Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Gyermekvédelmi Csoport 6900 Makó, Széchenyi tér 22. KÉRELEM RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre

Részletesebben

1. lap Melléklet a 2000. évi XCVI. Törvényhez 1 Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat helyi önkormányzati képviselő (polgármester, alpolgármester), valamint a vele közös háztartásban

Részletesebben

Nyilatkozat személyi adatokról

Nyilatkozat személyi adatokról Nyilatkozat személyi adatokról Kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbi tájékoztatót! 1.Név (leánykori név is) házastársa, illetőleg eltartásáról gondoskodni köteles szülő (a családi kapcsolat megjelölésével)

Részletesebben

KÉRELEM Rehabilitációs célú települési támogatás megállapításához I. Az igénylő adatai: 1. a) Kérelmező neve /születési név is / /

KÉRELEM Rehabilitációs célú települési támogatás megállapításához I. Az igénylő adatai: 1. a) Kérelmező neve /születési név is / / 1. számú melléklet a 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM Rehabilitációs célú települési támogatás megállapításához I. Az igénylő adatai: 1. a) Kérelmező neve /születési név is / / b) Társadalombiztosítási

Részletesebben

Önkormányzati segély megállapításához

Önkormányzati segély megállapításához 3. melléklet a /2014.(II.) önkormányzati rendelethez 3. melléklet a 24 /2013. (XII.11.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM Önkormányzati segély megállapításához z önkormányzati segélyt az alábbi létfenntartást

Részletesebben

Melléklet a 2000. évi XCVI. Törvényhez 1

Melléklet a 2000. évi XCVI. Törvényhez 1 1. lap Melléklet a 2000. évi XCVI. Törvényhez 1 Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat helyi önkormányzati képviselı (polgármester, alpolgármester), valamint a vele közös háztartásban

Részletesebben

1. A nyilatkozatot adó: a) helyi önkormányzati képviselő, polgármester, alpolgármester* (a továbbiakban együtt: képviselő)

1. A nyilatkozatot adó: a) helyi önkormányzati képviselő, polgármester, alpolgármester* (a továbbiakban együtt: képviselő) Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat helyi önkormányzati képviselő (polgármester, alpolgármester), valamint a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársa és gyermeke számára

Részletesebben

1. A biztonsági kamerák működési feltételei szakmai tájékoztatás

1. A biztonsági kamerák működési feltételei szakmai tájékoztatás 2011. október 27. Soron kívüli ülés Program. 1. A biztonsági kamerák működési feltételei szakmai tájékoztatás 2. Telekeladás a felistáli temetőnél Ing. Sebő 3. Telekeladás transzformátor építéséhez villanyművek

Részletesebben

1.. A Rendelet 14. -a az alábbiak szerint módosul: Pénzbeli támogatás 14..

1.. A Rendelet 14. -a az alábbiak szerint módosul: Pénzbeli támogatás 14.. Tura Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2013. (.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 10/2011. (III.31.) rendelet módosításáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő- testülete

Részletesebben

Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi

Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi 1 Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi Figyelmeztetés! Az ügyfél, vagy képviselője, ha más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentős valótlan tényt állít, illetve kötelező adatszolgáltatás

Részletesebben

KÉRELEM. NYILATKOZAT A) Személyi adatok. Születési hely, idő

KÉRELEM. NYILATKOZAT A) Személyi adatok. Születési hely, idő Herend Város Polgármesteri Hivatala Jegyzője részére KÉRELEM lulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (a megfelelő aláhúzandó) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek

Részletesebben

Budapest,2015. január 22.

Budapest,2015. január 22. 1 Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdeségi nyilatkozat helyi önkormányzati képviselő (polgármester, alpolgármester), valamint a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársa és gyermeke számára A

Részletesebben

NYILATKOZAT SZEMÉLYI ADATOKRÓL

NYILATKOZAT SZEMÉLYI ADATOKRÓL 1. számú melléklet a 2/1968. (I. 24.) IM rendelethez NYILATKOZAT SZEMÉLYI ADATOKRÓL 1. Név Kérelmező házastársa, illetőleg eltartásáról gondoskodni köteles szülő (a családi kapcsolat megjelölésével) másik

Részletesebben

1. lap Melléklet a 2000. évi XCVI. Törvényhez 1 Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat helyi önkormányzati képviselő (polgármester, alpolgármester), valamint a vele közös háztartásban

Részletesebben

Harmonizované technické špecifikácie Trieda CR - CS ll EN 998-1 Pevnosť v tlaku 1,5 N/mm² EN 1015-11 Prídržnosť

Harmonizované technické špecifikácie Trieda CR - CS ll EN 998-1 Pevnosť v tlaku 1,5 N/mm² EN 1015-11 Prídržnosť Baumit Ušľachtilá omietka / EdelPutz Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK- Ušľachtilá omietka / EdelPutz 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: Baumit Ušľachtilá omietka / EdelPutz 2. Typ, číslo

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására (Átvétel: szignó: ) 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására I. Személyi adatok Név: Születési hely, év, hó, nap: Születéskori név: Anyja

Részletesebben

1. lap Melléklet a 2000. évi XCVI. Törvényhez 1 Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat helyi önkormányzati képviselő (polgármester, alpolgármester), valamint a vele közös háztartásban

Részletesebben

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez Kérelem a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához Alulírott kérem, hogy részemre/gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi

Részletesebben

Baumit Sanova omietka S / SanovaPutz S

Baumit Sanova omietka S / SanovaPutz S Baumit Sanova omietka S / SanovaPutz S Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK- Sanova omietka S / SanovaPutz S 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: Baumit Sanova omietka S / SanovaPutz S 2. Typ,

Részletesebben

Baumit Jadrová omietka strojová / GrobPutz maschinell

Baumit Jadrová omietka strojová / GrobPutz maschinell Baumit Jadrová omietka strojová / GrobPutz maschinell Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK- Jadrová omietka strojová / GrobPutz maschinell 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: Baumit Jadrová omietka

Részletesebben

K É R E L E M NYILATKOZAT. N é v Születési hely, idő Anyja neve Házastársa, élettárs.

K É R E L E M NYILATKOZAT. N é v Születési hely, idő Anyja neve Házastársa, élettárs. K É R E L E M Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. Kérelem indokolása: NYILATKOZAT A) Személyi adatok 1. A

Részletesebben

12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez. KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez. KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési

Részletesebben

NYILATKOZAT ÉS KÉRELEM BABAKÖTVÉNY JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁRA 2012. 01. 01. NAPJÁTÓL

NYILATKOZAT ÉS KÉRELEM BABAKÖTVÉNY JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁRA 2012. 01. 01. NAPJÁTÓL NYILATKOZAT ÉS KÉRELEM BABAKÖTVÉNY JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁRA 2012. 01. 01. NAPJÁTÓL Alulírott hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy a gyermekem alábbi adatait: NÉV:... SZÜLETÉSI HELY:... SZÜLETÉSI IDŐ:...

Részletesebben

KÉRELEM LAKÁSFENNTARTÁSI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA

KÉRELEM LAKÁSFENNTARTÁSI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA 2. melléklet a 2/2009. (II.13.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM LAKÁSFENNTARTÁSI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési

Részletesebben

Nyilatkozat személyi adatokról

Nyilatkozat személyi adatokról Nyilatkozat személyi adatokról Kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbi.tájékoztatót! 1.Név (leánykori név is) 2. Születési hely és év 3. nyja leánykori neve 4. Állandó lakóhelye 5. Ideiglenes lakóhelye

Részletesebben

1. Megnyitó. 2. Határozatok teljesítése

1. Megnyitó. 2. Határozatok teljesítése Zápisnica OZ č. 12/2012 Strana 1 z 7 1. Megnyitó Polgármester asszony, Csóka Éva köszönti a jelenlévőket és megállapítja, hogy jelen van 8 képviselő és megnyitja az ülést. Hitelesítőknek kinevezi Kelo

Részletesebben

12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez. KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez. KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve: Születési neve:

Részletesebben

o egyedül élő o nem egyedül élő

o egyedül élő o nem egyedül élő 1 1. melléklet KÉRELEM Szociális célú tűzifa támogatás megállapításához Kérelmező neve:.... Születési neve:.. Szül.helye, ideje:.. Anyja neve:.. Lakcíme:... Tartózkodási helye:.. TAJ száma:... A kérelmező

Részletesebben

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez KÉRELEM Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (a megfelelő aláhúzandó) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot

Részletesebben

KÉRELEM Települési lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM Települési lakásfenntartási támogatás megállapítására Verpelét Város Önkormányzat Szociális iroda 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.:36 559 306 6.számú melléklet 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM Települési lakásfenntartási támogatás

Részletesebben

K É R E L E M. NYILATKOZAT A) Személyi adatok

K É R E L E M. NYILATKOZAT A) Személyi adatok K É R E L E M A kiegészítı gyermekvédelmi támogatásra Kérelem indokolása: NYILATKOZAT A) Személyi adatok 1. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítását kérı neve (leánykori

Részletesebben

Budapest, 2012. január 31.

Budapest, 2012. január 31. 1 Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdeségi nyilatkozat helyi önkormányzati képviselő (polgármester, alpolgármester), valamint a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársa és gyermeke számára A

Részletesebben

j9 A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, bérlő stb.): tulajdonos g) Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke:

j9 A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, bérlő stb.): tulajdonos g) Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke: 2. A képviselő neve: Kovács Edina 3. A házas-!élettárs neve: 4. A gyermek neve 2. 3. alapterülete A) Rész képviselő) 1. A nyilatkozatot adó: A nyilatkozatot adó személye gyermeke számára Vagyon-, jövedelem-

Részletesebben

Kritéria prijímacích skúšok pre školský rok 2016/2017

Kritéria prijímacích skúšok pre školský rok 2016/2017 Cirkevné gymnázium MARIANUM s vyučovacím jazykom maďarským Ul. biskupa Királya 30; 945 01 Komárno MARIANUM Magyar Tannyelvű Egyházi Gimnázium Király püspök u. 30.; 945 01 Komárom Tel.: 035/77 30 397, fax:

Részletesebben

Budapest, 2015. január 13.

Budapest, 2015. január 13. 1 Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdeségi nyilatkozat helyi önkormányzati képviselő (polgármester, alpolgármester), valamint a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársa és gyermeke számára A

Részletesebben

Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 E-mail: hivatal@retsag.hu

Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 E-mail: hivatal@retsag.hu Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 E-mail: hivatal@retsag.hu 12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM a normatív lakásfenntartási

Részletesebben

K É R E L E M. A támogatást kérő neve: Születési helye, ideje:. Anyja neve:.. Állandó lakhelye:... Tartózkodási helye:

K É R E L E M. A támogatást kérő neve: Születési helye, ideje:. Anyja neve:.. Állandó lakhelye:... Tartózkodási helye: K É R E L E M RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA A támogatást kérő neve: Születési helye, ideje:. Anyja neve:.. Állandó lakhelye:.... Tartózkodási helye: Kérem, hogy a velem együtt élő

Részletesebben

Melléklet a 2000. évi XCVI. törvényhez

Melléklet a 2000. évi XCVI. törvényhez Melléklet a 2000. évi XCVI. törvényhez Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat helyi önkormányzati képviselő (polgármester, alpolgármester), valamint a vele közös háztartásban élő házas-

Részletesebben

2. melléklet a évi CLXXXIX. törvényhez

2. melléklet a évi CLXXXIX. törvényhez 2. melléklet a 2011. évi CLXXXIX. törvényhez Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat helyi önkormányzati képviselő (polgármester, alpolgármester), valamint a vele közös háztartásban élő

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására. Neve:......

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására. Neve:...... Benyújtandó: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági és Szociális Iroda 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 114. I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: KÉRELEM a normatív

Részletesebben

K É R E L E M a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására I. Személyi adatok

K É R E L E M a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására I. Személyi adatok K É R E L E M a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap:

Részletesebben

Budapest, 2012. január 31.

Budapest, 2012. január 31. 1 Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdeségi nyilatkozat helyi önkormányzati képviselő (polgármester, alpolgármester), valamint a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársa és gyermeke számára A

Részletesebben

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2014

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2014 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2014 Spis č. 2014/177 e.č. 1786 Napísaná v priebehu zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 09. 09. 2014 v

Részletesebben

KÉRELEM lakásfenntartási támogatás megállapításához. Kérelmező neve:.. Születési neve:. Szül.helye, ideje:.. Anyja neve. Lakcíme:..

KÉRELEM lakásfenntartási támogatás megállapításához. Kérelmező neve:.. Születési neve:. Szül.helye, ideje:.. Anyja neve. Lakcíme:.. 1. melléklet a 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM lakásfenntartási támogatás megállapításához Kérelmező neve:.. Születési neve:. Szül.helye, ideje:.. Anyja neve:.. Lakcíme:.. Tartózkodási

Részletesebben

A. Rész VAGYONI NWLATKOZAT. I. Ingatlanok. 1. a) A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is): Budapest XI. ker.

A. Rész VAGYONI NWLATKOZAT. I. Ingatlanok. 1. a) A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is): Budapest XI. ker. 2. melléklet a 2011. évi CLXXXIX törvényhez Vagyon-, jövedelem- ás gazdasági érdekeltségi nyilatkozat helyi önkormányzati képviselő (polgármester, alpolgármester), valamint a vele közös háztartásban élő

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez201 I. Személyi adatok KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési

Részletesebben

KÉRELEM ELSŐ LAKÁSÉPÍTÉS (VÁSÁRLÁS) HELYI TÁMOGATÁSÁRA

KÉRELEM ELSŐ LAKÁSÉPÍTÉS (VÁSÁRLÁS) HELYI TÁMOGATÁSÁRA MB 08 21/C 3.000,-Ft illetékcsekk KÉRELEM ELSŐ LAKÁSÉPÍTÉS (VÁSÁRLÁS) HELYI TÁMOGATÁSÁRA Az igénylő adatai: Neve: Leánykori neve: Anyja neve:.. Szül. hely: Szül. év, hó, nap:. Adószáma: TAJ-száma:.. Állandó

Részletesebben

III. Rendkívüli települési támogatás igénylése esetén a megfelelő rész aláhúzandó:

III. Rendkívüli települési támogatás igénylése esetén a megfelelő rész aláhúzandó: TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS igényléséhez kérelem nyomtatvány 1. számú melléklet I. Kérem karikázza be az igényelt ellátás típusát! a) rendkívüli települési támogatás, b) gyógyszertámogatás c) újszülöttek települési

Részletesebben

Budapest, 2015. január 26.

Budapest, 2015. január 26. 1 Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdeségi nyilatkozat helyi önkormányzati képviselő (polgármester, alpolgármester), valamint a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársa és gyermeke számára A

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására I. Személyi adatok A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születés helye, ideje:... Lakóhely:...

Részletesebben

LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE

LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE Körjegyzőségi Hivatal 6922-Földeák, Szent László tér 1. Tel: (62) 524-092,Fax: (62)524-090. Átvétel dátuma:20 év hó nap Ügyintéző a: LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE Neve: Születési neve: Szül. hely:

Részletesebben

K É R E L E M Adósságkezelési támogatás megállapítása iránt

K É R E L E M Adósságkezelési támogatás megállapítása iránt 5. melléklet a 4/2015. (II.24.) önkormányzati rendelethez A hivatal tölti ki Irat száma: VÁRPALOTAI POLGÁRMESTERI HIVATAL Várpalotai Polgármesteri Hivatal Szervezési, Intézményirányítási és Szociális Iroda

Részletesebben

Melléklet a évi XCVI. Törvényhez 1

Melléklet a évi XCVI. Törvényhez 1 1. lap Melléklet a 2000. évi XCVI. Törvényhez 1 Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat helyi önkormányzati képviselő (polgármester, alpolgármester), valamint a vele közös háztartásban

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására. Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születés helye, ideje:...

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására. Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születés helye, ideje:... I. Személyi adatok 12. számú melléklet a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési

Részletesebben

Zákon č. 372/1990 Zb. A Tt. 372/1990. számú, A SZABÁLYSÉRTÉSEKRŐL O PRIESTUPKOCH. szóló törvénye. 1990. augusztus 20. 28.

Zákon č. 372/1990 Zb. A Tt. 372/1990. számú, A SZABÁLYSÉRTÉSEKRŐL O PRIESTUPKOCH. szóló törvénye. 1990. augusztus 20. 28. 1 A Tt. 372/1990. számú, A SZABÁLYSÉRTÉSEKRŐL Zákon č. 372/1990 Zb. O PRIESTUPKOCH szóló törvénye 1990. augusztus 20. 28. augusta 1990 Módosítva: Tt. 524/1990., hatályos 1991. január 1-től Tt. 295/1992.,

Részletesebben

KÉRELEM rendkívüli települési támogatás megállapítására

KÉRELEM rendkívüli települési támogatás megállapítására 1.melléklet az Ecséd Községi Önkormányzat 8/2015(I.18.) önkormányzati rendeletéhez Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részére KÉRELEM rendkívüli települési támogatás megállapítására 1. Kérelmező

Részletesebben

A) Rész. I. Ingatlanok

A) Rész. I. Ingatlanok Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat helyi önkormányzati képviselő (polgármester, alpolgármester), valamint a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársa és gyermeke számára

Részletesebben

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Ügyintéző: Farkas Ildikó Ügyintézés helye: Fadd Nagyközség Polgármesteri Hivatal 9. sz. Iroda Fadd, Dózsa György u. 12. Ügyfélfogadás

Részletesebben

TISZASAS Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013. ( XI.29.) önkormányzati rendelete A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

TISZASAS Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013. ( XI.29.) önkormányzati rendelete A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól TISZASAS Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013. ( XI.29.) önkormányzati rendelete A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Fűtés módja:.. gázfűtés...távfűtés.villanyfűtés. vegyestüzelés (olaj, fa, szén,pb gáz)

Fűtés módja:.. gázfűtés...távfűtés.villanyfűtés. vegyestüzelés (olaj, fa, szén,pb gáz) KÉRELEM fűtéstámogatás megállapítására Személyi adatok: Kérelmező neve: Születési neve: Születési helye, ideje: Anyja születési neve: Társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ száma): Lakóhely: Tartózkodási

Részletesebben

VoPby. do Narodnej rady Slovenskej republiky. Informacie pre volica

VoPby. do Narodnej rady Slovenskej republiky. Informacie pre volica VoPby do Narodnej rady Slovenskej republiky Informacie pre volica I Datum a cas konania volieb VoFby do Narodnej rady Slovenskej republiky sa konajii v sobotu 5, marca 2016 od 7:00 do 22:00 h. II Pravo

Részletesebben

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására. Neve:... Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására. Neve:... Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmezı személyre vonatkozó személyi adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve:....... Születési hely, év, hó, nap:.. Lakóhely:...

Részletesebben

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma: Baumit Poter/ Baumit Estrich Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK-Poter / Estrich 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: Baumit Poter / Estrich 2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo,

Részletesebben

1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: ZALAKAROSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 8749 ZALAKAROS, GYÓGYFÜRDŐ TÉR 1. TEL: 93/340-100 K é r e l e m Települési támogatás megállapítására (gyógyszerköltség támogatás) 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó

Részletesebben

NYILATKOZAT. Nyújt-e be Európai öröklési bizonyítvány kiállítása iránti igényt (külön nyomtatvány): Igen - Nem

NYILATKOZAT. Nyújt-e be Európai öröklési bizonyítvány kiállítása iránti igényt (külön nyomtatvány): Igen - Nem Ügyiratszám: (a levelünk bal felső sarkában található) I. számú nyomtatvány NYILATKOZAT MINT ÖRÖKLÉSBEN ÉRDEKELT KÉREM AZ ELJÁRÁST LEFOLYTATNI: - A FELTÜNTETETT VAGYONTÁRGYAKRA; - ILLETVE HAGYATÉKI VAGYON

Részletesebben

Zápisnica OZ č. 1/2014 Strana 1 z 10 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Zápisnica JEGYZŐKÖNYV 1/2014

Zápisnica OZ č. 1/2014 Strana 1 z 10 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Zápisnica JEGYZŐKÖNYV 1/2014 Zápisnica OZ č. 1/2014 Strana 1 z 10 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Zápisnica JEGYZŐKÖNYV 1/2014 Spis č. 2014/177, e. č. 431 napísaná v priebehu riadneho zasadnutia obecného

Részletesebben

Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat helyi önkormányzati képviselő (polgármester, alpolgármester), valamint a vele közös

Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat helyi önkormányzati képviselő (polgármester, alpolgármester), valamint a vele közös 1. lap Melléklet a 2000. évi XCVI. Törvényhez 1 Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat helyi önkormányzati képviselő (polgármester, alpolgármester), valamint a vele közös háztartásban

Részletesebben

KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY

KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY Informačno-kultúrny mesačník občanov obce Kružná KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY Číslo 8 Ročník 10 AUGUST 2011 Všetky náklady spojené s vydávaním a rozširovaním hradí obec Kružná Uznesenia zo zasadnutia obecného

Részletesebben

KÉRELEM. Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani.

KÉRELEM. Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. KÉRELEM Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. Kérelem indokolása: NYILATKOZAT A) Személyi adatok A rendszeres

Részletesebben

KÉRELEM KIEGÉSZÍTŐ GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSHOZ

KÉRELEM KIEGÉSZÍTŐ GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSHOZ B7148 Budapest Főváros IX Kerület Ferencváros Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Családvédelmi és Ügyfélszolgálati Iroda Gyámügyi Csoport 1091 Budapest, Üllői út 45 telefon: 215-1077 KÉRELEM KIEGÉSZÍTŐ

Részletesebben

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság iránti kérelem

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság iránti kérelem Várvölgy Község Jegyzıjének Várvölgy Kossuth u. 67. Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság iránti kérelem Alulírott.. (születési név:.. Szül. hely:.. szül. idı:.. an.:.. családi állapot:..) Várvölgy,

Részletesebben

Budapest, 2011. január 16.

Budapest, 2011. január 16. 1 Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdeségi nyilatkozat helyi önkormányzati képviselő (polgármester, alpolgármester), valamint a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársa és gyermeke számára A

Részletesebben

NYILATKOZAT SZEMÉLYI ADATOKRÓL

NYILATKOZAT SZEMÉLYI ADATOKRÓL 1. számú melléklet a 2/1968. (I. 24.) IM rendelethez Kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbi tájékoztatót! NYILATKOZAT SZEMÉLYI ADATOKRÓL Kérelmező házastársa, illetőleg eltartásáról gondoskodni köteles

Részletesebben

Budapest,2015. január 29.

Budapest,2015. január 29. 1 Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdeségi nyilatkozat helyi önkormányzati képviselő (polgármester, alpolgármester), valamint a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársa és gyermeke számára A

Részletesebben

KÉRELEM iskolakezdési támogatás gyermekétkeztetési támogatás* megállapítására

KÉRELEM iskolakezdési támogatás gyermekétkeztetési támogatás* megállapítására Kenézlő Községi Önkormányzat Polgármestere 3955 Kenézlő, Aradi út 49. tel: 47/344-028, fax: 544-000 e-mail: onkormanyzat@kenezlo.hu, web: www.kenezlo.hu KÉRELEM iskolakezdési támogatás gyermekétkeztetési

Részletesebben