MŰEMLÉKRE VONATKOZÓ, A MAGYAR ÁLLAMOT MEGILLETŐ ELŐVÁSÁRLÁSI JOGNYILATKOZAT IRÁNTI KÉRELMEK ÉS MELLÉKLETEIK BENYÚJTÁSA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MŰEMLÉKRE VONATKOZÓ, A MAGYAR ÁLLAMOT MEGILLETŐ ELŐVÁSÁRLÁSI JOGNYILATKOZAT IRÁNTI KÉRELMEK ÉS MELLÉKLETEIK BENYÚJTÁSA"

Átírás

1 MŰEMLÉKRE VONATKOZÓ, A MAGYAR ÁLLAMOT MEGILLETŐ ELŐVÁSÁRLÁSI JOGNYILATKOZAT IRÁNTI KÉRELMEK ÉS MELLÉKLETEIK BENYÚJTÁSA Ki jogosult rá? A bejelentést benyújthatja természetes személy, jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki műemléki védelem alatt álló ingatlant kíván értékesíteni vagy vásárolni. Egyéb tudnivalók: A kulturális örökség védett elemeire a Magyar Államot a jogszabályban meghatározott kivételtől eltekintve (védett temetők, temetkezési emlékhelyek, temetők részei, történeti tájként, műemléki jelentőségű területeként védett területek, ezek, és a műemlékként védett ingatlanok műemléki környezetei) elővásárlási jog illeti meg akkor, ha ezt a védetté nyilvánító, illetőleg a védettséget módosító rendelet kimondja. A jogot a Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ (a továbbiakban: Központ) gyakorolja. Tulajdon átruházás esetén a tulajdonos köteles értesíteni a Központ A Lechner Lajos Tudásközpont nyilvántartást vezet egyebek mellett a régészeti lelőhelyekről és a műemlékekről. "A hatósági nyilvántartás nyilvános, és közhitelesen tanúsítja a benne szereplő kulturális örökség elemeinek védettségét." A Tudásközpont igazgatási szolgáltatási díj ellenében a nyilvántartásból adatot szolgáltat. A nyilvántartott régészeti és műemléki érintettség/védelem konkrét esetein túl a kulturális örökség további, az eddigiekben még ismertté nem vált (és így értelemszerűn nyilvántartásban nem szereplő) elemei is érintettek lehetnek valamely hatósági eljárás során (pl. régészeti érdekű területek, potenciális lelőhelyek, egyedileg védetté nem nyilvánított műemléki értékek, tartozékok). Az ország teljes kulturális örökségének megőrzése érdekében ezért minden esetben javasoljuk, hogy már a tervezések, fejlesztések előkészítési szakaszában a Tudásközpont mellett keressék meg a Zalaegerszegi Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatalt (8900 Zalaegerszeg, Kazinczy tér 4.), mint első fokon eljáró hatóságot. Mit kell csatolni a nyomtatványhoz illetve mit kell bemutatni az ügyfélszolgálaton? Kérelem (az ügymenetnél jogszabály által rendszeresített formanyomtatvány használat nincs) Adás-vételi szerződés vagy vételi ajánlat 1 eredeti példányban. Hol terjeszthető elő? Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Kormányablak Ügyintézési határidő: -

2 POLGÁRI FELHASZNÁLÁSÚ IPARI ROBBANÓANYAGOKRA VONATKOZÓ BEHOZATALI, KIVITELI ÉS REEXPORT ENGEDÉLYKÉRELMEK ELŐTERJESZTÉSE Az egyes áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok vámhatárt vagy országhatárt átlépő kereskedelméről szóló 52/2012.(III.28.) Korm.rendelet (a továbbiakban: R.) 3. (2) bekezdés a), b) pontja alapján, a R. 2. melléklete 1. pontjában és 3. melléklete 1. pontjában meghatározott robbanóanyagok kereskedelmi forgalomban történő kivitelét (reexportját) és behozatalát az EU-n és az EGT-n kívüli viszonylatokban - az ország egész területére kiterjedő illetékességgel a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (a továbbiakban: MKEH) engedélyezi. Elsőfokon az MKEH Kereskedelmi Hatósága, másodfokon az MKEH központi szerve jár el. A R. 3. (2) bekezdése a), b) pontja alapján előírt kiviteli, behozatali, reügyleti engedélyezés végrehajtására a R aiban foglalt Általános szabályok és a Kiviteli, behozatali és reexport engedélyek rész: a ok, továbbá az MKEH honlapján (www.mkeh.gov.hu) megjelent tájékoztatók tartalmazzák az engedélyezési eljárás rendjét. Ki jogosult rá? A R. szerinti szállításokat a R pontja szerinti vállalkozás (pl. jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet, egyéni vállalkozó, egyéni cég) végezhet. Az engedély(eke)t a kérelmező képviseletére vagy jegyzésére jogosult személy kérheti. Kivitel esetén a külföldi címzettet meg kell jelölni. A R-ben meghatározott ipari robbanóanyagok behozatali, reexport szállításaihoz a R. 3. (2) bekezdése szerinti engedély csak érvényes - a R. 3. (1) bekezdésében előírt, az MKEH által kiadott - behozatali, reexport tevékenységi engedély birtokában kérelmezhető. Egyéb tudnivalók: A R a szerinti engedélyek kizárólag a R. 6. számú mellékletében meghatározott adattartalmú kérelem felhasználásával kérelmezhetők. A kérelem az MKEH Honlapjáról is kitölthető. Az elsőfokú eljárási illetéket a kérelemre ragasztott okmánybélyeg formájában kell leróni. o Új kérelem: Behozatal esetén F o Behozatali engedély (határozat) módosítása iránti kérelem: Ft. o Behozatali engedély törlése: iránti kérelem: Ft Illetékmentesek a következő eljárások: o a közigazgatási hatóságnál nyilvántartott adatokban bekövetkezett változások jogszabályi előíráson alapuló, kötelező bejelentése; o a költségmentesség engedélyezése iránti kérelem; o a külkereskedelmi áruforgalomban áru kivitelének, átvitelének engedélyezésére irányuló eljárás. o teljes személyes illetékmentességben részesülő ügyfeleknek, amennyiben azt igazolják. Nem elektronikus úton benyújtott kérelmek esetén az eljárási illetéket illetékbélyeggel kell megfizetni, és az illetékbélyeget a kérelemre kell ragasztani.

3 Elektronikus úton benyújtott kérelmek esetében az eljárási illetékek befizetése: o az eljárás kezdeményezését, a központi rendszer (ügyfélkapu) által adott érkeztetőszám megismerését követő munkanapon, a Magyar Államkincstár számú Eljárási illetékbevételi számlája javára, átutalási megbízás, vagy készpénzátutalási megbízás (az Eljárási illetékbevételi számlára való postai átutalásra rendszeresített sárga csekk) útján. Az ügyfél által alábbiak szerint képzett 16-jegyű ügyazonosító kódnak az átutalási megbízás, illetve a készpénzátutalási megbízás közlemény rovatában való megadásával teljesíthető.a 16-jegyű ügyazonosító kód képzése: az első 8 számjegye minden esetben az MKEH intézményi azonosítója: az utolsó 8 számjegye a központi rendszer (ügyfélkapu) által adott 27- jegyű érkeztetőszám utolsó 8 számjegye, o Átutalási megbízás a számlavezető pénzforgalmi szolgáltatójának bankfiókjában, vagy a számlavezető pénzforgalmi szolgáltatója által biztosított internetes szolgáltatás, ún. Home Banking útján adható. o Megfelelő készpénzátutalási megbízás (sárga csekk) a postákon szerezhető be, amelyen a jogcím alatt Államigazgatási eljárási illeték olvasható. Illetékbefizetés készpénzátutalás útján csak ennek használatával teljesíthető. (Rózsaszín Belföldi postautalvány illetékbefizetésre nem használható.) Az MKEH az engedélykérelmek elbírálása során vizsgálja azt is, hogy a kérelmezett áru a kettős felhasználású termékek külkereskedelmi forgalmának engedélyezéséről szóló 13/2011.(II.22.) Korm. rendelet, illetve a kettős felhasználású termékek kivitelére, transzferjére, brókertevékenységére és tranzitjára vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer kialakításáról szóló, május 5-i 428/2009/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozik-e, és megfelelő esetben ezek betartását az engedély érvényességének feltételéül szabja. Az engedélyezési eljárás kezdeményezésekor a kérelmező megjelölheti a kérelemben közölt azon adatokat, amelyeknek üzleti titokként történő kezelését kéri. A kiadott engedély adataiban, vagy a cég adataiban (pl. cégnév, székhely, adószám stb.) bekövetkezett változásokról 8 napon belül értesíteni kell az engedélyt kibocsátó Hatóságot, amely a dokumentumokkal alátámasztott új adatokkal szükség esetén új (vagy módosított) engedélyt bocsát ki. Mit kell csatolni a nyomtatványhoz illetve mit kell bemutatni az ügyfélszolgálaton? Engedélykérelem, amelyen fel kell tüntetni: o a termék/ek konkrét, a gyártási, forgalmazási, tárolási bányafelügyeleti engedélynek megfelelő megnevezését; o az áru termékenkénti mennyiségét; o kivitel, reexport esetén a külföldi címzett nevét, pontos címét; o behozatal, re-export esetén a kérelmezett termékre, relációkra (országokra) és legalább a kérelmezett határidőig érvényes külön (tevékenységi) engedélyre vonatkozó hivatkozást. A kérelemhez csatolni kell: o a kérelmező jegyzésére jogosult személy nyilatkozatát arról, hogy a kérelem nem vonatkozik a haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának

4 engedélyezéséről, valamint a vállalkozások tanúsításáról szóló 160/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó termékekre; arról, hogy a cég rendelkezik a polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletéről szóló 191/2002.(IX.4.) Korm.rendelet által előírt, a kapcsolódó magyarországi tevékenységre kiadott forgalmazási, tárolási, felhasználási és/vagy gyártási engedéllyel; kivitel esetén lehetőség szerint csatolva ezen érvényes bányafelügyeleti engedély/ek másolatát; arról, hogy a kérelmező rendelkezik a 191/2002.(IX.4.) Korm.rendelet alapján az ORFK által kiadott, a kérelmezett szállításra érvényes Szállítási Engedéllyel - lehetőség szerint csatolva annak másolatát; o az áru rendeltetéséről és ezzel összefüggésben arról, hogy a cég az áru kivitelét, behozatalát a R.-ben és 191/2002.(IX.4.) Korm.rendelet által előírt, a kapcsolódó magyarországi tevékenységre kiadott - forgalmazási, tárolási, felhasználási, gyártási, feldolgozási, továbbá szállítási - engedélyekben foglalt feltételekkel összhangban fogja végezni; o a kiviteli és reexport engedélykérelemhez az árualap származását, megszerzését igazoló dokumentumokat: például a vonatkozó szerződés, üzleti ajánlat, szándéknyilatkozat hiteles dokumentumait; magyarországi gyártású robbanóanyag (ideértve a lőport is) esetén nyilatkozatot arról, hogy a cég rendelkezik a többször módosított 191/2002.(IX.4.) Korm. rendelet alapján a bányahatóság által kiadott érvényes gyártási engedéllyel lehetőség szerint csatolva annak másolatát a kérelmező által behozott (szabad forgalomba bocsátott) és újra kivinni tervezett robbanóanyagok kivitele (export) esetén a behozatali engedély számát és szükség szerint a vámkezelést igazoló vámokmányok másolatát; a külföldi vevő/felhasználó nyilatkozatát, különös tekintettel az áru nem katonai, nem rendvédelmi rendeltetésére; Hol terjeszthető elő? Elektronikus úton: Részletek a menüpont alatt. Személyesen a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Ügyfélszolgálatán, cím: 1124 Budapest, Németvölgyi út ; Postai úton: Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal, 1124 Budapest, Németvölgyi út , vagy: 1534 Budapest, BKKP, Pf.: 919.; Kormányablak Ügyintézési határidő: 15 nap

5 AZ EGYES TŰZIJÁTÉKOKRA ÉS MÁS POLGÁRI CÉLÚ PIROTECHNIKAI TERMÉKEKRE VONATKOZÓ BEHOZATALI, KIVITELI ÉS REEXPORT ENGEDÉLYKÉRELMEK BENYÚJTÁSA Az egyes áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok vámhatárt vagy országhatárt átlépő kereskedelméről szóló 52/2012.(III.28.) Korm.rendelet (a továbbiakban: R.) 3. (2) bekezdés a) és b) pontja alapján, az annak 2. melléklete 1. pontjában és a 3. melléklete 1. pontjában meghatározott tűzijátékok és más pirotechnikai termékek kereskedelmi forgalomban történő kivitelét (reexportját) és behozatalát az EU-n és az EGT-n kívüli viszonylatokban - az ország egész területére kiterjedő illetékességgel a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (a továbbiakban: MKEH) engedélyezi. Elsőfokon az MKEH Kereskedelmi Hatósága, másodfokon az MKEH központi szerve jár el. A R. 3. (2) bekezdés a) és b) pontja alapján előírt kiviteli, behozatali, reügyleti engedélyezés végrehajtására a R aiban foglalt Általános szabályok és a Kiviteli, behozatali és reexport engedélyek rész: a ok, továbbá az MKEH honlapján (www.mkeh.gov.hu) megjelent tájékoztatók tartalmazzák az engedélyezési eljárás rendjét. Ki jogosult rá? A R. szerinti szállításokat a R pontja szerinti vállalkozás (pl. jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet, egyéni vállalkozó, egyéni cég) végezhet. Az engedély(eke)t kérelmező képviseletére vagy jegyzésére jogosult személy kérheti. Kivitel esetén a külföldi címzettet meg kell jelölnie. A R-ben meghatározott tűzijátékok és más pirotechnikai termékek behozatali, reexport szállításaihoz a R. 3. (2) bekezdése szerinti engedély csak érvényes - a R. 3. (1) bekezdésében előírt, az MKEH által kiadott - behozatali, reexport tevékenységi engedély birtokában kérelmezhető. Egyéb tudnivalók: A R a szerinti engedélyek kizárólag a R. 6. számú mellékletében meghatározott adattartalmú kérelem felhasználásával kérelmezhetők. A kérelem az MKEH Honlapjáról is kitölthető. Az elsőfokú eljárási illeték összegét a kérelemre ragasztott okmánybélyeg formájában kell leróni. o Új kérelem: Behozatal esetén Ft (Itv. XVIII. Fejezet) o Kivitel esetében nincs illetékfizetési kötelezettség. o Behozatali engedély (határozat) módosítása iránti kérelem: o Behozatali engedély törlése iránti kérelem: 7000 Ft Illetékmentesek a következő eljárások: o a közigazgatási hatóságnál nyilvántartott adatokban bekövetkezett változások jogszabályi előíráson alapuló, kötelező bejelentése; o a költségmentesség engedélyezése iránti kérelem; o a külkereskedelmi áruforgalomban áru kivitelének, átvitelének engedélyezésére irányuló eljárás.

6 Nem kell illetéket fizetniük az Itv. 5. -a szerint teljes személyes illetékmentességben részesülő ügyfeleknek, amennyiben azt igazolják. Nem elektronikus úton benyújtott kérelmek esetén az eljárási illetéket illetékbélyeggel kell megfizetni, és az illetékbélyeget a kérelemre kell ragasztani. Elektronikus úton benyújtott kérelmek esetében az eljárási illetékek befizetése o az eljárás kezdeményezését, a központi rendszer (ügyfélkapu) által adott érkeztetőszám megismerését követő munkanapon, a Magyar Államkincstár számú Eljárási illetékbevételi számlája javára, átutalási megbízás, vagy készpénzátutalási megbízás (az Eljárási illetékbevételi számlára való postai átutalásra rendszeresített sárga csekk) útján. Az ügyfél által alábbiak szerint képzett 16-jegyű ügyazonosító kódnak az átutalási megbízás, illetve a készpénzátutalási megbízás közlemény rovatában való megadásával teljesíthető.a 16-jegyű ügyazonosító kód képzése: az első 8 számjegye minden esetben az MKEH intézményi azonosítója: az utolsó 8 számjegye a központi rendszer (ügyfélkapu) által adott 27- jegyű érkeztetőszám utolsó 8 számjegye, o Átutalási megbízás a számlavezető pénzforgalmi szolgáltatójának bankfiókjában, vagy a számlavezető pénzforgalmi szolgáltatója által biztosított internetes szolgáltatás, ún. Home Banking útján adható. o Megfelelő készpénzátutalási megbízás (sárga csekk) a postákon szerezhető be, amelyen a jogcím alatt Államigazgatási eljárási illeték olvasható. Illetékbefizetés készpénzátutalás útján csak ennek használatával teljesíthető. ( Rózsaszín Belföldi postautalvány illetékbefizetésre nem használható.) Az MKEH az engedélykérelmek elbírálása során vizsgálja azt is, hogy a kérelmezett áru a kettős felhasználású termékek külkereskedelmi forgalmának engedélyezéséről szóló 13/2011.(II.22.) Korm. rendelet, illetve a kettős felhasználású termékek kivitelére, transzferjére, brókertevékenységére és tranzitjára vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer kialakításáról szóló, május 5-i 428/2009/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozik-e, és megfelelő esetben ezek betartását az engedély érvényességének feltételéül szabja. Az engedélyezési eljárás kezdeményezésekor a kérelmező megjelölheti a kérelemben közölt azon adatokat, amelyeknek üzleti titokként történő kezelését kéri. A kiadott engedély adataiban, vagy a cég adataiban (pl. cégnév, székhely, adószám) bekövetkezett változásokról 8 napon belül értesíteni kell az engedélyt kibocsátó Hatóságot, amely a dokumentumokkal alátámasztott új adatokkal szükség esetén új (vagy módosított) engedélyt bocsát ki. Mit kell csatolni a nyomtatványhoz illetve mit kell bemutatni az ügyfélszolgálaton? Engedélykérelem, amelyben meg kell adni o behozatal, reexport esetén a kérelmezett termékre, relációkra (országokra) és legalább a kérelmezett határidőig érvényes külön (tevékenységi) engedélyre vonatkozó hivatkozást, o kivitel, reexport esetén a külföldi címzett nevét, címét. A kérelemhez csatolni kell o a termékek konkrét megnevezését, mennyiségét (pl. darab-, kartonszámát stb.) és a polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló 173/2011.(VIII.24.)

7 Korm.rendeletnek megfelelő pirotechnikai osztályok szerinti besorolását tartalmazó termékspecifikációs listát o a kérelmező jegyzésére jogosult személy nyilatkozatát arról, hogy a kérelem nem vonatkozik a haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának engedélyezéséről, valamint a vállalkozások tanúsításáról szóló 160/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó termékekre; arról, hogy a cég rendelkezik a lőfegyverekről és lőszerekről szóló évi XXIV. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 18/B. -ában, a polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló 173/2011.(VIII.24.) Korm.rendeletben előírt, a kapcsolódó magyarországi tevékenységre kiadott forgalmazási, tárolási, és/vagy gyártási engedéllyel; kivitel esetén lehetőség szerint csatolva ezen érvényes rendőrhatósági engedély/ek, határozatok másolatát lőpor pirotechnikai termék gyártásához történő behozatala, kivitele, reexportja esetén nyilatkozatot arról, hogy a kérelmező rendelkezik a polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletéről szóló többször módosított 191/2002.(IX.4.) Korm. rendelet alapján az ORFK által kiadott, a kérelmezett szállításra érvényes Szállítási Engedéllyel, lehetőség szerint csatolva annak másolatát; Hol terjeszthető elő? o a kiviteli és re-export engedélykérelemhez: az árualap származását, megszerzését igazoló dokumentumokat: például a vonatkozó szerződés, üzleti ajánlat, szándéknyilatkozat hiteles dokumentumait; a külföldi végfelhasználó nyilatkozatát, különös tekintettel az áru nem katonai, nem rendvédelmi rendeltetésére; a kérelmező által behozott (szabad forgalomba bocsátott) és újra - kivinni tervezett pirotechnikai termékek kivitele esetén a behozatali engedély számát és szükség szerint a vámkezelést igazoló vámokmányok másolatát Elektronikus úton: Részletek a menüpont alatt. Személyesen a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Ügyfélszolgálatán, cím: 1124 Budapest, Németvölgyi út ; Postai úton: Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal, 1124 Budapest, Németvölgyi út , vagy: 1534 Budapest, BKKP, Pf.: 919.; Kormányablak Ügyintézési határidő: 15 nap

8 BIZTONSÁGI PAPÍROKRA VONATKOZÓ KIVITELI, BEHOZATALI, REEXPORT ENGEDÉLYKÉRELMEK BENYÚJTÁSA Az egyes áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok vámhatárt vagy országhatárt átlépő kereskedelméről szóló 52/2012.(III.28.) Korm.rendelet (a továbbiakban: R.) 3. (2) bekezdés c) pontja alapján, a R pontjában meghatározott, a R. 4. melléklete 1. pontjában szereplő biztonsági papír kereskedelmi forgalomban történő kivitelét (reexportját) és behozatalát bármely viszonylatban az ország egész területére kiterjedő illetékességgel a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (a továbbiakban: MKEH) engedélyezi. Elsőfokon az MKEH Kereskedelmi Hatósága, másodfokon az MKEH központi szerve jár el. A R. 3. (2) bekezdés c) pontjában előírt kiviteli, behozatali, reügyleti engedélyezés végrehajtására a R aiban foglalt Általános szabályok és a Kiviteli, behozatali és reexport engedélyek rész: a ok, továbbá az MKEH honlapján (www.mkeh.gov.hu) megjelent tájékoztatók tartalmazzák az engedélyezési eljárás rendjét. Ki jogosult rá? A R. szerinti szállításokat a R pontja szerinti vállalkozás (pl. jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet, egyéni vállalkozó, egyéni cég) végezhet. Cégek, egyetemi intézmények kérhetik az engedélyezést, természetes személy nem kaphat engedélyt. Az engedély(eke)t a kérelmező képviseletére vagy jegyzésére jogosult személy kérheti. A R pontjában meghatározott biztonsági papír behozatalához, kiviteléhez, illetve reexportjához a R. 3. (2) bekezdés c) pontja szerinti szállítási engedély csak érvényes - a R. 3. (1) bekezdésében előírt, az MKEH által kiadott - kiviteli, behozatali, reexport tevékenységi engedély birtokában kérelmezhető. Egyéb tudnivalók: A R a szerinti engedélyek kizárólag a R. 6. számú mellékletében meghatározott adattartalmú kérelem felhasználásával kérelmezhetők. A kérelem az MKEH Honlapjáról is kitölthető. Az engedélyeket szállítmányonként kell kérelmezni, az engedély egyszeri szállításra érvényes. Az engedélyek érvényességi idejének kérelmezésénél az áru szállításának várható időpontját és a szakhatósági állásfoglalás beszerzésének időtartamát is figyelembe kell venni. A felhasznált és az érvényességi idő alatt fel nem használt engedély vámpéldányát a Hivatal részére vissza kell küldeni. Az eljárási illetéket illetékbélyeggel kell megfizetni, és az illetékbélyeget a kérelemre kell ragasztani. o Új behozatali kérelem o Behozatali engedély (határozat) módosítása iránti kérelem: Ft o Behozatali engedély törlése iránti kérelem: 7000 Ft Elektronikus úton benyújtott kérelmek esetében az eljárási illetékek befizetése o az eljárás kezdeményezését, a központi rendszer (ügyfélkapu) által adott érkeztetőszám megismerését követő munkanapon, a Magyar Államkincstár számú Eljárási illetékbevételi számlája javára, átutalási

9 megbízás, vagy készpénzátutalási megbízás (az Eljárási illetékbevételi számlára való postai átutalásra rendszeresített sárga csekk) útján. Az ügyfél által alábbiak szerint képzett 16-jegyű ügyazonosító kódnak az átutalási megbízás, illetve a készpénzátutalási megbízás közlemény rovatában való megadásával teljesíthető.a 16-jegyű ügyazonosító kód képzése: az első 8 számjegye minden esetben az MKEH intézményi azonosítója: az utolsó 8 számjegye a központi rendszer (ügyfélkapu) által adott 27- jegyű érkeztetőszám utolsó 8 számjegye, o Átutalási megbízás a számlavezető pénzforgalmi szolgáltatójának bankfiókjában, vagy a számlavezető pénzforgalmi szolgáltatója által biztosított internetes szolgáltatás, ún. Home Banking útján adható. o Megfelelő készpénzátutalási megbízás (sárga csekk) a postákon szerezhető be, amelyen a jogcím alatt Államigazgatási eljárási illeték olvasható. Illetékbefizetés készpénzátutalás útján csak ennek használatával teljesíthető. ( Rózsaszín Belföldi postautalvány illetékbefizetésre nem használható.) Biztonsági papírnak minősül az a papír, amely megfelel a következő követelményeknek: rostanyag-összetételétől függetlenül optikai fehérítőmentes; színezett pelyhezőket (látható és UV tulajdonságokkal) és/vagy vegyi úton történő törlésre irányuló kísérletek ellen védő biztonsági reagenst (reagenseket); ezen túlmenően legalább kéttónusú vízjelet és/vagy ezt helyettesítő egyéb védelmi elemet [pl. planchette, biztonsági szál, optikailag változó elem (OVD) stb.] tartalmaz. Az engedélyes a R. alapján kiadott engedélyekben foglalt adatokban bekövetkezett változásról 8 napon belül értesíti az MKEH-t. Mit kell csatolni a nyomtatványhoz illetve mit kell bemutatni az ügyfélszolgálaton? A kérelemben meg kell nevezni a szállítani kérelmezett áru biztonsági papírra jellemző adatait: a speciális védelmi elemeket. A 320/2010. (XII. 27.) Korm.rendelet 19. (2) bekezdés a) pontja alapján az MKEHnek be kell szereznie az engedélykérelemben megnevezett biztonsági papírra vonatkozóan a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat (továbbiakban: NBSz) szakhatósági állásfoglalását. Az NBSz a - kiviteli, behozatali, reexport - kérelemben meghatározott, vizsgált papírminta biztonsági papírnak minősíthetősége, vagyis a vizsgált papírmintának a biztonsági papír jogszabályban meghatározott feltételrendszerének való megfelelősége és a kérelemben meghatározott, vizsgált papírminta biztonsági papírnak minősítése esetén a vizsgált papírminta és bármely forgalomban lévő magyar bankjegy, biztonsági okmány vagy értékpapír közötti azonosság megállapításának kérdésében fejti ki szakhatósági állásfoglalását. A szakhatósági állásfoglalás elkészítéséhez szükséges biztonsági papírárumintát a - benyújtott szállítási engedélykérelemmel egyidejűleg - a kérelmező küldi el az NBSz Szakértői Intézethez. A kérelemhez tartozó áru beazonosításához az MKEH-hoz benyújtott kérelmen szükséges feltüntetni azt, hogy a szakhatósági állásfoglaláshoz szükséges papírmintát a kérelmező milyen iktatószámon küldte meg a szakhatóságként eljáró NBSz részére.

10 A kérelemben meghatározott biztonsági papírra vonatkozóan az NBSz Szakértői Intézet által kiadott szakhatósági állásfoglalásból az MKEH két eredeti példányt kap, melyekből az egyiket megküldi a kérelmezőnek. Amennyiben a kérelemben szereplő biztonsági papír már rendelkezik az NBSz által kiadott szakhatósági állásfoglalással, a kérelmezőnek a szakhatósági állásfoglalás NBSz iktatási számát kell a szállítási engedélyre vonatkozó kérelmén, lehetőség szerint az Indokolás rovatban feltüntetnie. Az egyes forgalmi irányok szerinti feltételek - az általános feltételek teljesítésén túl - az alábbiak: Behozatali engedélykérelem esetén o a kérelmező megrendelését és a szállító visszaigazolását a biztonsági papír pontos megnevezése, lehetőség szerint súlya, értéke vonatkozásában, o a kérelmező nyilatkozatát a biztonsági papír felhasználásának módjáról ( a szakhatósági állásfoglalás megléte esetén azzal összhangban), o a végfelhasználó nyilatkozatát annak neve, székhelye, a szállítási telephelye feltüntetésével, o az áru beérkezésének várható időpontját, o a tervezett határátlépés helyét, lehetőség szerint a szállítás útvonalát, o a szállítmányozó nevét, címét, a szállítási módot, o ha az árutulajdonos nem azonos a kérelmezővel, akkor annak a behozatalra adott hiteles megbízását. Kiviteli engedélykérelem esetén o a nyilatkozatot az árualap származásáról, o a vevő, valamint a rendeltetési országbeli átvevő megrendelését, valamint nyilatkozatát a biztonsági papír pontos megnevezése, lehetőség szerint súlya, értéke vonatkozásában, valamint a felhasználási célról (Nemzetbiztonsági Szakszolgálat szakhatósági állásfoglalásának megléte esetén azzal összhangban, o ha a kiszállításra szánt áru tulajdonosa nem azonos a kérelmezővel, akkor annak a kivitelre adott hiteles megbízását, árualap-felajánlását, o az áru kiszállításának várható időpontját, o a tervezett határátlépés helyét, lehetőség szerint a szállítás útvonalát, o a szállítmányozó nevét, címét, a szállítás módját. Reexport engedélykérelem esetén o a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy a Magyar Köztársaság területén a biztonsági papír szállítmányt nem helyezi közösségi forgalomba és azt megadott határidőn belül a Magyar Köztársaság területéről kiszállítja, o a reexport árualap származását tanúsító dokumentumot, o rendeltetési országbeli átvevő megrendelését, valamint nyilatkozatát a felhasználási célról, o a határátlépés helyét, várható időpontját, lehetőség szerint a szállítás útvonalát, o a szállítmányozó nevét, címét, a szállítás módját, Amennyiben egy biztonsági papír már rendelkezik NBSz SZI szakhatósági állásfoglalással, a kérelmezőnek a szakhatósági állásfoglalás nyilvántartási számát a szállítási engedélyre vonatkozó kérelmén, lehetőség szerint az Indokolás rovatban fel kell tüntetnie.

11 Hol terjeszthető elő? Elektronikus úton: Részletek a menüpont alatt. Személyesen a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Ügyfélszolgálatán, cím: 1124 Budapest, Németvölgyi út ; Postai úton: Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal, 1124 Budapest, Németvölgyi út , vagy: 1534 Budapest, BKKP, Pf.: 919.; Kormányablak Ügyintézési határidő: 15 nap

12 UTAZÁSSZERVEZŐI ÉS KÖZVETÍTŐI TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS KÉRELMEK BENYÚJTÁSA Ki jogosult rá? Egyéni és társas vállalkozó. Egyéb tudnivalók: Utazásszervezői és közvetítői tevékenységet Magyarországon csak olyan utazási vállalkozó folytathat, aki a jogszabályokban előírt feltételeknek megfelel és kérelme alapján ennek a tevékenységnek a folytatását számára a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (MKEH) engedélyezte. Mindkét tevékenységi kör, beleértve az adatokban bekövetkezett változásokat is, bejelentés- és engedélyköteles tevékenység. A tevékenység engedélyezési eljárásának igazgatási szolgáltatási díja Ft, mely leróható postai befizetéssel vagy banki átutalással az MKEH számlaszámára az utazásszervezői tevékenység üzletszerű gazdasági tevékenység keretében személyszállítási, szállás- és egyéb turisztikai szolgáltatások (így különösen étkezés, idegenvezetés, szórakoztató, illetve kulturális program) közül legalább kettőnek az együttesét tartalmazó szolgáltatás (a továbbiakban: utazási szolgáltatás) összeállítása és nyújtása Tevékenység gyakorlásának a kereskedelemről szóló évi CLXIV. tv-ben meghatározott általános feltételei o a vállalkozás munkavállalóként vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszony alapján foglalkoztatott legalább egy személy, illetve egyéni vállalkozás esetén az egyéni vállalkozónak külön jogszabályban meghatározott utazásszervezői minősítő vizsgával vagy szakképesítéssel és szakmai gyakorlattal (a továbbiakban: tevékenységért felelős személy) kell rendelkeznie A vállalkozás vezető tisztségviselője, vezető beosztású munkavállalója és a tevékenységért felelős személy, illetve egyéni vállalkozás esetén az egyéni vállalkozó büntetlen előéletű, nem áll az utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt o A vállalkozás vezető tisztségviselője, vezető beosztású munkavállalója és a tevékenységért felelős személy, illetve egyéni vállalkozás esetén az egyéni vállalkozó nem volt olyan vállalkozás tulajdonosa, tagja, vezető tisztségviselője, vezető beosztású munkavállalója, amelyet a tevékenység megkezdését megelőző öt éven belül az utazásszervezői vagy utazásközvetítői tevékenységre vonatkozó jogszabályi rendelkezések megsértése vagy ilyen tevékenység engedély nélküli folytatása miatt jogerős hatósági határozatban eltiltottak az utazásszervezői vagy utazásközvetítői tevékenység végzésétől o az utazásközvetítő kivételével rendelkeznie kell a külön jogszabályban meghatározott vagyoni biztosítékkal; o a határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében történő utazásszervezői vagy utazásközvetítői tevékenység folytatására irányuló szándékát köteles a kereskedelmi hatóságnak bejelenteni. Nem engedélyezhető a tevékenység, ha a kérelmező utazási vállalkozó nem minősül köztartozásmentes adózónak. A kizáró feltétel fennállásának hiányát a kérelmező ha nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal kell igazolni

11UK12 és 11UK12-01 KÉRELEM együttes adóigazolás kiadásához KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

11UK12 és 11UK12-01 KÉRELEM együttes adóigazolás kiadásához KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Tisztelt Adózó! 11UK12 és 11UK12-01 KÉRELEM együttes adóigazolás kiadásához KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Az állami adóhatóság az együttes adóigazolást hatáskörében eljárva a nyilvántartásában szereplő adatok alapján,

Részletesebben

213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet. az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről

213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet. az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről A Kormány a belkereskedelemről szóló, többször módosított 1978. évi I. törvény 40. -a alapján a következőket rendeli el:

Részletesebben

A felnőttképzési tevékenységhez kapcsolódó eljárás és intézményrendszer ismertetése

A felnőttképzési tevékenységhez kapcsolódó eljárás és intézményrendszer ismertetése Szerzők: dr. Tóth Erzsébet, dr. Kerékgyártó László További közreműködők: Éliás János, Németh János, Pásztor Tibor Szakmai lektor: Bertalan Tamás Felnőttképzési szakértők továbbképzése, az új jogforrások

Részletesebben

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara alapszabálya

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara alapszabálya A Magyar Könyvvizsgálói Kamara alapszabálya A kamara küldöttgyűlése elfogadta 2007. november 10-én. Hatályba lépett 2008. január 1-jén. Módosítva 2007. december 15-én, 2008. május 17-én, 2009. május 9-én,

Részletesebben

88. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. június 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 6255 Ft. Oldal

88. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. június 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 6255 Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. június 26., péntek 88. szám Ára: 6255 Ft TARTALOMJEGYZÉK Oldal 2009. évi LVI. törvény A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

Részletesebben

közvetítőként független függő Közvetítők

közvetítőként független függő Közvetítők A Hpt. 10. -a a pénzügyi szolgáltatás közvetítési tevékenység folytatóit közvetítőként definiálja, és aszerint különbözteti meg őket, hogy a tevékenységüket független vagy függő közvetítőként végzik. Közvetítők

Részletesebben

Tájékoztató az adó-, az együttes adó-, a jövedelem- és az illetőségigazolások kiadásáról

Tájékoztató az adó-, az együttes adó-, a jövedelem- és az illetőségigazolások kiadásáról Tájékoztató az adó-, az együttes adó-, a jövedelem- és az illetőségigazolások kiadásáról Általános tudnivalók A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (továbbiakban: NAV) alsó fokú adózatási szervei 1 a - megyei (fővárosi)

Részletesebben

Keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA. Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2015.

Keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA. Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2015. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK 1052 Budapest Apáczai Csere János utca 10. Az ajánlatkérő ezúton hívja fel a dokumentációba betekintő valamennyi gazdasági szereplő figyelmét arra, hogy a dokumentáció írható változatának

Részletesebben

Gépjárművekkel kapcsolatos ügyintézés Kiadásra kerülő okmányok Törzskönyv A törzskönyv a jármű tulajdonjogát kizárólagosan igazoló okmány. Mely nem feltétele a közúti forgalomban való részvételnek. A törzskönyv

Részletesebben

Tájékoztató az adó-, az együttes adó-, a jövedelem- és az illetőségigazolások kiadásáról

Tájékoztató az adó-, az együttes adó-, a jövedelem- és az illetőségigazolások kiadásáról Tájékoztató az adó-, az együttes adó-, a jövedelem- és az illetőségigazolások kiadásáról I. Általános tudnivalók Fontos változás, hogy 2013. január 1-jétől az elektronikus bevallásra kötelezett adózók

Részletesebben

Keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA. Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2.

Keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA. Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK 1052 Budapest Apáczai Csere János utca 10. Keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2.

Részletesebben

Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok

Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok Az üzletszerűen végzett

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 85./2011. (VI. 01.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 85./2011. (VI. 01.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 85./2011. (VI. 01.) számú KÖZLEMÉNYE Az MVH Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerébe történő nyilvántartásba vétel és változás bejelentés szabályairól

Részletesebben

TERVEZET../2015. (II..) NGM rendelet. az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről

TERVEZET../2015. (II..) NGM rendelet. az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről ./2015. (II..) NGM rendelet az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 175. (32) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány

Részletesebben

169. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 28., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1540, Ft

169. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 28., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1540, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. no vem ber 28., péntek 169. szám Ára: 1540, Ft TARTALOMJEGYZÉK 278/2008. (XI. 28.) Korm. r. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi

Részletesebben

A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat.

A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési eljárás Fellebbezésre jogosultak: ügyfél: aki az eljárás során meghozott határozatról vagy végzésről értesült, jogát vagy jogos érdekét az ügy érinti, akit hatósági ellenőrzés alá vontak,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 197. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 197. szám MAGYAR KÖZLÖNY 197. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. november 27., szerda Tartalomjegyzék 442/2013. (XI. 27.) Korm. rendelet A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról

Részletesebben

1 / 24 2015.03.21. 10:18

1 / 24 2015.03.21. 10:18 1 / 24 2015.03.21. 10:18 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási

Részletesebben

1 / 52 2013.07.16. 13:26

1 / 52 2013.07.16. 13:26 MHK Jogszabály szolgáltatás http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=161886.245196 1 / 52 2013.07.16. 13:26 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási

Részletesebben

A Kormány 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelete a kormányablakokról

A Kormány 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelete a kormányablakokról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 222. szám 89003 A Minisztériumnak küldött összes dokumentumot angol nyelven kell elkészíteni, és az alábbi címre kell elküldeni: Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. február 27., péntek Tartalomjegyzék 2015. évi I. törvény Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvénynek az Elektronikus Közúti Áruforgalom

Részletesebben

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről A Kormány 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

Németvölgyi út 37-39. H-1124 Budapest E-mail: armstrade@mkeh.gov.hu Telefon: 06 1 4585 599 Fax: 06 1 4585 885

Németvölgyi út 37-39. H-1124 Budapest E-mail: armstrade@mkeh.gov.hu Telefon: 06 1 4585 599 Fax: 06 1 4585 885 2012. Tájékoztató a Haditechnikai és Exportellenőrzési Hatóság tevékenységéről Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Haditechnikai és Exportellenőrzési Hatóság KÉSZÍTETTE: MAGYAR KERESKEDELMI ENGEDÉLYEZÉSI

Részletesebben

A szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezési eljárása Frissítve: 2012. augusztus 21. Készítette: Krnákné dr.

A szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezési eljárása Frissítve: 2012. augusztus 21. Készítette: Krnákné dr. A szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezési eljárása Frissítve: 2012. augusztus 21. Készítette: Krnákné dr. Boros Bernadett Jogszabályi háttér: a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Általános Üzletszabályzat. K1. számú melléklete

Általános Üzletszabályzat. K1. számú melléklete Tiszántúli Első Hitelszövetkezet 16/2015(III.18.) számú igazgatósági határozat alapján Általános Üzletszabályzat K1. számú melléklete ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) a forintban nyilvántartott pénzforgalmi

Részletesebben

Értelmező rendelkezések

Értelmező rendelkezések 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről Az Országgyűlés abból kiindulva, hogy a kereskedelem a nemzetgazdaság meghatározó ága és a mindennapi élethez nyújt szolgáltatásokat, fontosnak tartja, hogy a

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK E. Melléklet FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉTSZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Hatályos: 2015. augusztus 1-től Indoklás: Hpt. 279.. 16. bekezdés alapján

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve osztályai és a fő feladatkörök:

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve osztályai és a fő feladatkörök: 1 Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve osztályai és a fő feladatkörök: Pénzbeli Ellátási és Ellenőrzési Osztály (Vezető: Nagy Erika) Pénzbeli ellátások,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 15. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 15. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 15. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda Tartalomjegyzék 17/2013. (I. 30.) Korm. rendelet A büntetés-végrehajtási szervezet részérõl a központi államigazgatási szervek

Részletesebben

Tájékoztató a sajtóterméket Bejelentő lap adatlaphoz

Tájékoztató a sajtóterméket Bejelentő lap adatlaphoz Tájékoztató a sajtóterméket Bejelentő lap adatlaphoz A jelen tájékoztató és kitöltési útmutató célja, hogy segítséget nyújtson a sajtóterméket bejelentő ügyfelek számára a Bejelentő lap adatlap megfelelő

Részletesebben