MŰEMLÉKRE VONATKOZÓ, A MAGYAR ÁLLAMOT MEGILLETŐ ELŐVÁSÁRLÁSI JOGNYILATKOZAT IRÁNTI KÉRELMEK ÉS MELLÉKLETEIK BENYÚJTÁSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MŰEMLÉKRE VONATKOZÓ, A MAGYAR ÁLLAMOT MEGILLETŐ ELŐVÁSÁRLÁSI JOGNYILATKOZAT IRÁNTI KÉRELMEK ÉS MELLÉKLETEIK BENYÚJTÁSA"

Átírás

1 MŰEMLÉKRE VONATKOZÓ, A MAGYAR ÁLLAMOT MEGILLETŐ ELŐVÁSÁRLÁSI JOGNYILATKOZAT IRÁNTI KÉRELMEK ÉS MELLÉKLETEIK BENYÚJTÁSA Ki jogosult rá? A bejelentést benyújthatja természetes személy, jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki műemléki védelem alatt álló ingatlant kíván értékesíteni vagy vásárolni. Egyéb tudnivalók: A kulturális örökség védett elemeire a Magyar Államot a jogszabályban meghatározott kivételtől eltekintve (védett temetők, temetkezési emlékhelyek, temetők részei, történeti tájként, műemléki jelentőségű területeként védett területek, ezek, és a műemlékként védett ingatlanok műemléki környezetei) elővásárlási jog illeti meg akkor, ha ezt a védetté nyilvánító, illetőleg a védettséget módosító rendelet kimondja. A jogot a Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ (a továbbiakban: Központ) gyakorolja. Tulajdon átruházás esetén a tulajdonos köteles értesíteni a Központ A Lechner Lajos Tudásközpont nyilvántartást vezet egyebek mellett a régészeti lelőhelyekről és a műemlékekről. "A hatósági nyilvántartás nyilvános, és közhitelesen tanúsítja a benne szereplő kulturális örökség elemeinek védettségét." A Tudásközpont igazgatási szolgáltatási díj ellenében a nyilvántartásból adatot szolgáltat. A nyilvántartott régészeti és műemléki érintettség/védelem konkrét esetein túl a kulturális örökség további, az eddigiekben még ismertté nem vált (és így értelemszerűn nyilvántartásban nem szereplő) elemei is érintettek lehetnek valamely hatósági eljárás során (pl. régészeti érdekű területek, potenciális lelőhelyek, egyedileg védetté nem nyilvánított műemléki értékek, tartozékok). Az ország teljes kulturális örökségének megőrzése érdekében ezért minden esetben javasoljuk, hogy már a tervezések, fejlesztések előkészítési szakaszában a Tudásközpont mellett keressék meg a Zalaegerszegi Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatalt (8900 Zalaegerszeg, Kazinczy tér 4.), mint első fokon eljáró hatóságot. Mit kell csatolni a nyomtatványhoz illetve mit kell bemutatni az ügyfélszolgálaton? Kérelem (az ügymenetnél jogszabály által rendszeresített formanyomtatvány használat nincs) Adás-vételi szerződés vagy vételi ajánlat 1 eredeti példányban. Hol terjeszthető elő? Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Kormányablak Ügyintézési határidő: -

2 POLGÁRI FELHASZNÁLÁSÚ IPARI ROBBANÓANYAGOKRA VONATKOZÓ BEHOZATALI, KIVITELI ÉS REEXPORT ENGEDÉLYKÉRELMEK ELŐTERJESZTÉSE Az egyes áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok vámhatárt vagy országhatárt átlépő kereskedelméről szóló 52/2012.(III.28.) Korm.rendelet (a továbbiakban: R.) 3. (2) bekezdés a), b) pontja alapján, a R. 2. melléklete 1. pontjában és 3. melléklete 1. pontjában meghatározott robbanóanyagok kereskedelmi forgalomban történő kivitelét (reexportját) és behozatalát az EU-n és az EGT-n kívüli viszonylatokban - az ország egész területére kiterjedő illetékességgel a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (a továbbiakban: MKEH) engedélyezi. Elsőfokon az MKEH Kereskedelmi Hatósága, másodfokon az MKEH központi szerve jár el. A R. 3. (2) bekezdése a), b) pontja alapján előírt kiviteli, behozatali, reügyleti engedélyezés végrehajtására a R aiban foglalt Általános szabályok és a Kiviteli, behozatali és reexport engedélyek rész: a ok, továbbá az MKEH honlapján ( megjelent tájékoztatók tartalmazzák az engedélyezési eljárás rendjét. Ki jogosult rá? A R. szerinti szállításokat a R pontja szerinti vállalkozás (pl. jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet, egyéni vállalkozó, egyéni cég) végezhet. Az engedély(eke)t a kérelmező képviseletére vagy jegyzésére jogosult személy kérheti. Kivitel esetén a külföldi címzettet meg kell jelölni. A R-ben meghatározott ipari robbanóanyagok behozatali, reexport szállításaihoz a R. 3. (2) bekezdése szerinti engedély csak érvényes - a R. 3. (1) bekezdésében előírt, az MKEH által kiadott - behozatali, reexport tevékenységi engedély birtokában kérelmezhető. Egyéb tudnivalók: A R a szerinti engedélyek kizárólag a R. 6. számú mellékletében meghatározott adattartalmú kérelem felhasználásával kérelmezhetők. A kérelem az MKEH Honlapjáról is kitölthető. Az elsőfokú eljárási illetéket a kérelemre ragasztott okmánybélyeg formájában kell leróni. o Új kérelem: Behozatal esetén F o Behozatali engedély (határozat) módosítása iránti kérelem: Ft. o Behozatali engedély törlése: iránti kérelem: Ft Illetékmentesek a következő eljárások: o a közigazgatási hatóságnál nyilvántartott adatokban bekövetkezett változások jogszabályi előíráson alapuló, kötelező bejelentése; o a költségmentesség engedélyezése iránti kérelem; o a külkereskedelmi áruforgalomban áru kivitelének, átvitelének engedélyezésére irányuló eljárás. o teljes személyes illetékmentességben részesülő ügyfeleknek, amennyiben azt igazolják. Nem elektronikus úton benyújtott kérelmek esetén az eljárási illetéket illetékbélyeggel kell megfizetni, és az illetékbélyeget a kérelemre kell ragasztani.

3 Elektronikus úton benyújtott kérelmek esetében az eljárási illetékek befizetése: o az eljárás kezdeményezését, a központi rendszer (ügyfélkapu) által adott érkeztetőszám megismerését követő munkanapon, a Magyar Államkincstár számú Eljárási illetékbevételi számlája javára, átutalási megbízás, vagy készpénzátutalási megbízás (az Eljárási illetékbevételi számlára való postai átutalásra rendszeresített sárga csekk) útján. Az ügyfél által alábbiak szerint képzett 16-jegyű ügyazonosító kódnak az átutalási megbízás, illetve a készpénzátutalási megbízás közlemény rovatában való megadásával teljesíthető.a 16-jegyű ügyazonosító kód képzése: az első 8 számjegye minden esetben az MKEH intézményi azonosítója: az utolsó 8 számjegye a központi rendszer (ügyfélkapu) által adott 27- jegyű érkeztetőszám utolsó 8 számjegye, o Átutalási megbízás a számlavezető pénzforgalmi szolgáltatójának bankfiókjában, vagy a számlavezető pénzforgalmi szolgáltatója által biztosított internetes szolgáltatás, ún. Home Banking útján adható. o Megfelelő készpénzátutalási megbízás (sárga csekk) a postákon szerezhető be, amelyen a jogcím alatt Államigazgatási eljárási illeték olvasható. Illetékbefizetés készpénzátutalás útján csak ennek használatával teljesíthető. (Rózsaszín Belföldi postautalvány illetékbefizetésre nem használható.) Az MKEH az engedélykérelmek elbírálása során vizsgálja azt is, hogy a kérelmezett áru a kettős felhasználású termékek külkereskedelmi forgalmának engedélyezéséről szóló 13/2011.(II.22.) Korm. rendelet, illetve a kettős felhasználású termékek kivitelére, transzferjére, brókertevékenységére és tranzitjára vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer kialakításáról szóló, május 5-i 428/2009/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozik-e, és megfelelő esetben ezek betartását az engedély érvényességének feltételéül szabja. Az engedélyezési eljárás kezdeményezésekor a kérelmező megjelölheti a kérelemben közölt azon adatokat, amelyeknek üzleti titokként történő kezelését kéri. A kiadott engedély adataiban, vagy a cég adataiban (pl. cégnév, székhely, adószám stb.) bekövetkezett változásokról 8 napon belül értesíteni kell az engedélyt kibocsátó Hatóságot, amely a dokumentumokkal alátámasztott új adatokkal szükség esetén új (vagy módosított) engedélyt bocsát ki. Mit kell csatolni a nyomtatványhoz illetve mit kell bemutatni az ügyfélszolgálaton? Engedélykérelem, amelyen fel kell tüntetni: o a termék/ek konkrét, a gyártási, forgalmazási, tárolási bányafelügyeleti engedélynek megfelelő megnevezését; o az áru termékenkénti mennyiségét; o kivitel, reexport esetén a külföldi címzett nevét, pontos címét; o behozatal, re-export esetén a kérelmezett termékre, relációkra (országokra) és legalább a kérelmezett határidőig érvényes külön (tevékenységi) engedélyre vonatkozó hivatkozást. A kérelemhez csatolni kell: o a kérelmező jegyzésére jogosult személy nyilatkozatát arról, hogy a kérelem nem vonatkozik a haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának

4 engedélyezéséről, valamint a vállalkozások tanúsításáról szóló 160/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó termékekre; arról, hogy a cég rendelkezik a polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletéről szóló 191/2002.(IX.4.) Korm.rendelet által előírt, a kapcsolódó magyarországi tevékenységre kiadott forgalmazási, tárolási, felhasználási és/vagy gyártási engedéllyel; kivitel esetén lehetőség szerint csatolva ezen érvényes bányafelügyeleti engedély/ek másolatát; arról, hogy a kérelmező rendelkezik a 191/2002.(IX.4.) Korm.rendelet alapján az ORFK által kiadott, a kérelmezett szállításra érvényes Szállítási Engedéllyel - lehetőség szerint csatolva annak másolatát; o az áru rendeltetéséről és ezzel összefüggésben arról, hogy a cég az áru kivitelét, behozatalát a R.-ben és 191/2002.(IX.4.) Korm.rendelet által előírt, a kapcsolódó magyarországi tevékenységre kiadott - forgalmazási, tárolási, felhasználási, gyártási, feldolgozási, továbbá szállítási - engedélyekben foglalt feltételekkel összhangban fogja végezni; o a kiviteli és reexport engedélykérelemhez az árualap származását, megszerzését igazoló dokumentumokat: például a vonatkozó szerződés, üzleti ajánlat, szándéknyilatkozat hiteles dokumentumait; magyarországi gyártású robbanóanyag (ideértve a lőport is) esetén nyilatkozatot arról, hogy a cég rendelkezik a többször módosított 191/2002.(IX.4.) Korm. rendelet alapján a bányahatóság által kiadott érvényes gyártási engedéllyel lehetőség szerint csatolva annak másolatát a kérelmező által behozott (szabad forgalomba bocsátott) és újra kivinni tervezett robbanóanyagok kivitele (export) esetén a behozatali engedély számát és szükség szerint a vámkezelést igazoló vámokmányok másolatát; a külföldi vevő/felhasználó nyilatkozatát, különös tekintettel az áru nem katonai, nem rendvédelmi rendeltetésére; Hol terjeszthető elő? Elektronikus úton: Részletek a menüpont alatt. Személyesen a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Ügyfélszolgálatán, cím: 1124 Budapest, Németvölgyi út ; Postai úton: Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal, 1124 Budapest, Németvölgyi út , vagy: 1534 Budapest, BKKP, Pf.: 919.; Kormányablak Ügyintézési határidő: 15 nap

5 AZ EGYES TŰZIJÁTÉKOKRA ÉS MÁS POLGÁRI CÉLÚ PIROTECHNIKAI TERMÉKEKRE VONATKOZÓ BEHOZATALI, KIVITELI ÉS REEXPORT ENGEDÉLYKÉRELMEK BENYÚJTÁSA Az egyes áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok vámhatárt vagy országhatárt átlépő kereskedelméről szóló 52/2012.(III.28.) Korm.rendelet (a továbbiakban: R.) 3. (2) bekezdés a) és b) pontja alapján, az annak 2. melléklete 1. pontjában és a 3. melléklete 1. pontjában meghatározott tűzijátékok és más pirotechnikai termékek kereskedelmi forgalomban történő kivitelét (reexportját) és behozatalát az EU-n és az EGT-n kívüli viszonylatokban - az ország egész területére kiterjedő illetékességgel a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (a továbbiakban: MKEH) engedélyezi. Elsőfokon az MKEH Kereskedelmi Hatósága, másodfokon az MKEH központi szerve jár el. A R. 3. (2) bekezdés a) és b) pontja alapján előírt kiviteli, behozatali, reügyleti engedélyezés végrehajtására a R aiban foglalt Általános szabályok és a Kiviteli, behozatali és reexport engedélyek rész: a ok, továbbá az MKEH honlapján ( megjelent tájékoztatók tartalmazzák az engedélyezési eljárás rendjét. Ki jogosult rá? A R. szerinti szállításokat a R pontja szerinti vállalkozás (pl. jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet, egyéni vállalkozó, egyéni cég) végezhet. Az engedély(eke)t kérelmező képviseletére vagy jegyzésére jogosult személy kérheti. Kivitel esetén a külföldi címzettet meg kell jelölnie. A R-ben meghatározott tűzijátékok és más pirotechnikai termékek behozatali, reexport szállításaihoz a R. 3. (2) bekezdése szerinti engedély csak érvényes - a R. 3. (1) bekezdésében előírt, az MKEH által kiadott - behozatali, reexport tevékenységi engedély birtokában kérelmezhető. Egyéb tudnivalók: A R a szerinti engedélyek kizárólag a R. 6. számú mellékletében meghatározott adattartalmú kérelem felhasználásával kérelmezhetők. A kérelem az MKEH Honlapjáról is kitölthető. Az elsőfokú eljárási illeték összegét a kérelemre ragasztott okmánybélyeg formájában kell leróni. o Új kérelem: Behozatal esetén Ft (Itv. XVIII. Fejezet) o Kivitel esetében nincs illetékfizetési kötelezettség. o Behozatali engedély (határozat) módosítása iránti kérelem: o Behozatali engedély törlése iránti kérelem: 7000 Ft Illetékmentesek a következő eljárások: o a közigazgatási hatóságnál nyilvántartott adatokban bekövetkezett változások jogszabályi előíráson alapuló, kötelező bejelentése; o a költségmentesség engedélyezése iránti kérelem; o a külkereskedelmi áruforgalomban áru kivitelének, átvitelének engedélyezésére irányuló eljárás.

6 Nem kell illetéket fizetniük az Itv. 5. -a szerint teljes személyes illetékmentességben részesülő ügyfeleknek, amennyiben azt igazolják. Nem elektronikus úton benyújtott kérelmek esetén az eljárási illetéket illetékbélyeggel kell megfizetni, és az illetékbélyeget a kérelemre kell ragasztani. Elektronikus úton benyújtott kérelmek esetében az eljárási illetékek befizetése o az eljárás kezdeményezését, a központi rendszer (ügyfélkapu) által adott érkeztetőszám megismerését követő munkanapon, a Magyar Államkincstár számú Eljárási illetékbevételi számlája javára, átutalási megbízás, vagy készpénzátutalási megbízás (az Eljárási illetékbevételi számlára való postai átutalásra rendszeresített sárga csekk) útján. Az ügyfél által alábbiak szerint képzett 16-jegyű ügyazonosító kódnak az átutalási megbízás, illetve a készpénzátutalási megbízás közlemény rovatában való megadásával teljesíthető.a 16-jegyű ügyazonosító kód képzése: az első 8 számjegye minden esetben az MKEH intézményi azonosítója: az utolsó 8 számjegye a központi rendszer (ügyfélkapu) által adott 27- jegyű érkeztetőszám utolsó 8 számjegye, o Átutalási megbízás a számlavezető pénzforgalmi szolgáltatójának bankfiókjában, vagy a számlavezető pénzforgalmi szolgáltatója által biztosított internetes szolgáltatás, ún. Home Banking útján adható. o Megfelelő készpénzátutalási megbízás (sárga csekk) a postákon szerezhető be, amelyen a jogcím alatt Államigazgatási eljárási illeték olvasható. Illetékbefizetés készpénzátutalás útján csak ennek használatával teljesíthető. ( Rózsaszín Belföldi postautalvány illetékbefizetésre nem használható.) Az MKEH az engedélykérelmek elbírálása során vizsgálja azt is, hogy a kérelmezett áru a kettős felhasználású termékek külkereskedelmi forgalmának engedélyezéséről szóló 13/2011.(II.22.) Korm. rendelet, illetve a kettős felhasználású termékek kivitelére, transzferjére, brókertevékenységére és tranzitjára vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer kialakításáról szóló, május 5-i 428/2009/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozik-e, és megfelelő esetben ezek betartását az engedély érvényességének feltételéül szabja. Az engedélyezési eljárás kezdeményezésekor a kérelmező megjelölheti a kérelemben közölt azon adatokat, amelyeknek üzleti titokként történő kezelését kéri. A kiadott engedély adataiban, vagy a cég adataiban (pl. cégnév, székhely, adószám) bekövetkezett változásokról 8 napon belül értesíteni kell az engedélyt kibocsátó Hatóságot, amely a dokumentumokkal alátámasztott új adatokkal szükség esetén új (vagy módosított) engedélyt bocsát ki. Mit kell csatolni a nyomtatványhoz illetve mit kell bemutatni az ügyfélszolgálaton? Engedélykérelem, amelyben meg kell adni o behozatal, reexport esetén a kérelmezett termékre, relációkra (országokra) és legalább a kérelmezett határidőig érvényes külön (tevékenységi) engedélyre vonatkozó hivatkozást, o kivitel, reexport esetén a külföldi címzett nevét, címét. A kérelemhez csatolni kell o a termékek konkrét megnevezését, mennyiségét (pl. darab-, kartonszámát stb.) és a polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló 173/2011.(VIII.24.)

7 Korm.rendeletnek megfelelő pirotechnikai osztályok szerinti besorolását tartalmazó termékspecifikációs listát o a kérelmező jegyzésére jogosult személy nyilatkozatát arról, hogy a kérelem nem vonatkozik a haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának engedélyezéséről, valamint a vállalkozások tanúsításáról szóló 160/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó termékekre; arról, hogy a cég rendelkezik a lőfegyverekről és lőszerekről szóló évi XXIV. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 18/B. -ában, a polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló 173/2011.(VIII.24.) Korm.rendeletben előírt, a kapcsolódó magyarországi tevékenységre kiadott forgalmazási, tárolási, és/vagy gyártási engedéllyel; kivitel esetén lehetőség szerint csatolva ezen érvényes rendőrhatósági engedély/ek, határozatok másolatát lőpor pirotechnikai termék gyártásához történő behozatala, kivitele, reexportja esetén nyilatkozatot arról, hogy a kérelmező rendelkezik a polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletéről szóló többször módosított 191/2002.(IX.4.) Korm. rendelet alapján az ORFK által kiadott, a kérelmezett szállításra érvényes Szállítási Engedéllyel, lehetőség szerint csatolva annak másolatát; Hol terjeszthető elő? o a kiviteli és re-export engedélykérelemhez: az árualap származását, megszerzését igazoló dokumentumokat: például a vonatkozó szerződés, üzleti ajánlat, szándéknyilatkozat hiteles dokumentumait; a külföldi végfelhasználó nyilatkozatát, különös tekintettel az áru nem katonai, nem rendvédelmi rendeltetésére; a kérelmező által behozott (szabad forgalomba bocsátott) és újra - kivinni tervezett pirotechnikai termékek kivitele esetén a behozatali engedély számát és szükség szerint a vámkezelést igazoló vámokmányok másolatát Elektronikus úton: Részletek a menüpont alatt. Személyesen a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Ügyfélszolgálatán, cím: 1124 Budapest, Németvölgyi út ; Postai úton: Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal, 1124 Budapest, Németvölgyi út , vagy: 1534 Budapest, BKKP, Pf.: 919.; Kormányablak Ügyintézési határidő: 15 nap

8 BIZTONSÁGI PAPÍROKRA VONATKOZÓ KIVITELI, BEHOZATALI, REEXPORT ENGEDÉLYKÉRELMEK BENYÚJTÁSA Az egyes áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok vámhatárt vagy országhatárt átlépő kereskedelméről szóló 52/2012.(III.28.) Korm.rendelet (a továbbiakban: R.) 3. (2) bekezdés c) pontja alapján, a R pontjában meghatározott, a R. 4. melléklete 1. pontjában szereplő biztonsági papír kereskedelmi forgalomban történő kivitelét (reexportját) és behozatalát bármely viszonylatban az ország egész területére kiterjedő illetékességgel a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (a továbbiakban: MKEH) engedélyezi. Elsőfokon az MKEH Kereskedelmi Hatósága, másodfokon az MKEH központi szerve jár el. A R. 3. (2) bekezdés c) pontjában előírt kiviteli, behozatali, reügyleti engedélyezés végrehajtására a R aiban foglalt Általános szabályok és a Kiviteli, behozatali és reexport engedélyek rész: a ok, továbbá az MKEH honlapján ( megjelent tájékoztatók tartalmazzák az engedélyezési eljárás rendjét. Ki jogosult rá? A R. szerinti szállításokat a R pontja szerinti vállalkozás (pl. jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet, egyéni vállalkozó, egyéni cég) végezhet. Cégek, egyetemi intézmények kérhetik az engedélyezést, természetes személy nem kaphat engedélyt. Az engedély(eke)t a kérelmező képviseletére vagy jegyzésére jogosult személy kérheti. A R pontjában meghatározott biztonsági papír behozatalához, kiviteléhez, illetve reexportjához a R. 3. (2) bekezdés c) pontja szerinti szállítási engedély csak érvényes - a R. 3. (1) bekezdésében előírt, az MKEH által kiadott - kiviteli, behozatali, reexport tevékenységi engedély birtokában kérelmezhető. Egyéb tudnivalók: A R a szerinti engedélyek kizárólag a R. 6. számú mellékletében meghatározott adattartalmú kérelem felhasználásával kérelmezhetők. A kérelem az MKEH Honlapjáról is kitölthető. Az engedélyeket szállítmányonként kell kérelmezni, az engedély egyszeri szállításra érvényes. Az engedélyek érvényességi idejének kérelmezésénél az áru szállításának várható időpontját és a szakhatósági állásfoglalás beszerzésének időtartamát is figyelembe kell venni. A felhasznált és az érvényességi idő alatt fel nem használt engedély vámpéldányát a Hivatal részére vissza kell küldeni. Az eljárási illetéket illetékbélyeggel kell megfizetni, és az illetékbélyeget a kérelemre kell ragasztani. o Új behozatali kérelem o Behozatali engedély (határozat) módosítása iránti kérelem: Ft o Behozatali engedély törlése iránti kérelem: 7000 Ft Elektronikus úton benyújtott kérelmek esetében az eljárási illetékek befizetése o az eljárás kezdeményezését, a központi rendszer (ügyfélkapu) által adott érkeztetőszám megismerését követő munkanapon, a Magyar Államkincstár számú Eljárási illetékbevételi számlája javára, átutalási

9 megbízás, vagy készpénzátutalási megbízás (az Eljárási illetékbevételi számlára való postai átutalásra rendszeresített sárga csekk) útján. Az ügyfél által alábbiak szerint képzett 16-jegyű ügyazonosító kódnak az átutalási megbízás, illetve a készpénzátutalási megbízás közlemény rovatában való megadásával teljesíthető.a 16-jegyű ügyazonosító kód képzése: az első 8 számjegye minden esetben az MKEH intézményi azonosítója: az utolsó 8 számjegye a központi rendszer (ügyfélkapu) által adott 27- jegyű érkeztetőszám utolsó 8 számjegye, o Átutalási megbízás a számlavezető pénzforgalmi szolgáltatójának bankfiókjában, vagy a számlavezető pénzforgalmi szolgáltatója által biztosított internetes szolgáltatás, ún. Home Banking útján adható. o Megfelelő készpénzátutalási megbízás (sárga csekk) a postákon szerezhető be, amelyen a jogcím alatt Államigazgatási eljárási illeték olvasható. Illetékbefizetés készpénzátutalás útján csak ennek használatával teljesíthető. ( Rózsaszín Belföldi postautalvány illetékbefizetésre nem használható.) Biztonsági papírnak minősül az a papír, amely megfelel a következő követelményeknek: rostanyag-összetételétől függetlenül optikai fehérítőmentes; színezett pelyhezőket (látható és UV tulajdonságokkal) és/vagy vegyi úton történő törlésre irányuló kísérletek ellen védő biztonsági reagenst (reagenseket); ezen túlmenően legalább kéttónusú vízjelet és/vagy ezt helyettesítő egyéb védelmi elemet [pl. planchette, biztonsági szál, optikailag változó elem (OVD) stb.] tartalmaz. Az engedélyes a R. alapján kiadott engedélyekben foglalt adatokban bekövetkezett változásról 8 napon belül értesíti az MKEH-t. Mit kell csatolni a nyomtatványhoz illetve mit kell bemutatni az ügyfélszolgálaton? A kérelemben meg kell nevezni a szállítani kérelmezett áru biztonsági papírra jellemző adatait: a speciális védelmi elemeket. A 320/2010. (XII. 27.) Korm.rendelet 19. (2) bekezdés a) pontja alapján az MKEHnek be kell szereznie az engedélykérelemben megnevezett biztonsági papírra vonatkozóan a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat (továbbiakban: NBSz) szakhatósági állásfoglalását. Az NBSz a - kiviteli, behozatali, reexport - kérelemben meghatározott, vizsgált papírminta biztonsági papírnak minősíthetősége, vagyis a vizsgált papírmintának a biztonsági papír jogszabályban meghatározott feltételrendszerének való megfelelősége és a kérelemben meghatározott, vizsgált papírminta biztonsági papírnak minősítése esetén a vizsgált papírminta és bármely forgalomban lévő magyar bankjegy, biztonsági okmány vagy értékpapír közötti azonosság megállapításának kérdésében fejti ki szakhatósági állásfoglalását. A szakhatósági állásfoglalás elkészítéséhez szükséges biztonsági papírárumintát a - benyújtott szállítási engedélykérelemmel egyidejűleg - a kérelmező küldi el az NBSz Szakértői Intézethez. A kérelemhez tartozó áru beazonosításához az MKEH-hoz benyújtott kérelmen szükséges feltüntetni azt, hogy a szakhatósági állásfoglaláshoz szükséges papírmintát a kérelmező milyen iktatószámon küldte meg a szakhatóságként eljáró NBSz részére.

10 A kérelemben meghatározott biztonsági papírra vonatkozóan az NBSz Szakértői Intézet által kiadott szakhatósági állásfoglalásból az MKEH két eredeti példányt kap, melyekből az egyiket megküldi a kérelmezőnek. Amennyiben a kérelemben szereplő biztonsági papír már rendelkezik az NBSz által kiadott szakhatósági állásfoglalással, a kérelmezőnek a szakhatósági állásfoglalás NBSz iktatási számát kell a szállítási engedélyre vonatkozó kérelmén, lehetőség szerint az Indokolás rovatban feltüntetnie. Az egyes forgalmi irányok szerinti feltételek - az általános feltételek teljesítésén túl - az alábbiak: Behozatali engedélykérelem esetén o a kérelmező megrendelését és a szállító visszaigazolását a biztonsági papír pontos megnevezése, lehetőség szerint súlya, értéke vonatkozásában, o a kérelmező nyilatkozatát a biztonsági papír felhasználásának módjáról ( a szakhatósági állásfoglalás megléte esetén azzal összhangban), o a végfelhasználó nyilatkozatát annak neve, székhelye, a szállítási telephelye feltüntetésével, o az áru beérkezésének várható időpontját, o a tervezett határátlépés helyét, lehetőség szerint a szállítás útvonalát, o a szállítmányozó nevét, címét, a szállítási módot, o ha az árutulajdonos nem azonos a kérelmezővel, akkor annak a behozatalra adott hiteles megbízását. Kiviteli engedélykérelem esetén o a nyilatkozatot az árualap származásáról, o a vevő, valamint a rendeltetési országbeli átvevő megrendelését, valamint nyilatkozatát a biztonsági papír pontos megnevezése, lehetőség szerint súlya, értéke vonatkozásában, valamint a felhasználási célról (Nemzetbiztonsági Szakszolgálat szakhatósági állásfoglalásának megléte esetén azzal összhangban, o ha a kiszállításra szánt áru tulajdonosa nem azonos a kérelmezővel, akkor annak a kivitelre adott hiteles megbízását, árualap-felajánlását, o az áru kiszállításának várható időpontját, o a tervezett határátlépés helyét, lehetőség szerint a szállítás útvonalát, o a szállítmányozó nevét, címét, a szállítás módját. Reexport engedélykérelem esetén o a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy a Magyar Köztársaság területén a biztonsági papír szállítmányt nem helyezi közösségi forgalomba és azt megadott határidőn belül a Magyar Köztársaság területéről kiszállítja, o a reexport árualap származását tanúsító dokumentumot, o rendeltetési országbeli átvevő megrendelését, valamint nyilatkozatát a felhasználási célról, o a határátlépés helyét, várható időpontját, lehetőség szerint a szállítás útvonalát, o a szállítmányozó nevét, címét, a szállítás módját, Amennyiben egy biztonsági papír már rendelkezik NBSz SZI szakhatósági állásfoglalással, a kérelmezőnek a szakhatósági állásfoglalás nyilvántartási számát a szállítási engedélyre vonatkozó kérelmén, lehetőség szerint az Indokolás rovatban fel kell tüntetnie.

11 Hol terjeszthető elő? Elektronikus úton: Részletek a menüpont alatt. Személyesen a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Ügyfélszolgálatán, cím: 1124 Budapest, Németvölgyi út ; Postai úton: Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal, 1124 Budapest, Németvölgyi út , vagy: 1534 Budapest, BKKP, Pf.: 919.; Kormányablak Ügyintézési határidő: 15 nap

12 UTAZÁSSZERVEZŐI ÉS KÖZVETÍTŐI TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS KÉRELMEK BENYÚJTÁSA Ki jogosult rá? Egyéni és társas vállalkozó. Egyéb tudnivalók: Utazásszervezői és közvetítői tevékenységet Magyarországon csak olyan utazási vállalkozó folytathat, aki a jogszabályokban előírt feltételeknek megfelel és kérelme alapján ennek a tevékenységnek a folytatását számára a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (MKEH) engedélyezte. Mindkét tevékenységi kör, beleértve az adatokban bekövetkezett változásokat is, bejelentés- és engedélyköteles tevékenység. A tevékenység engedélyezési eljárásának igazgatási szolgáltatási díja Ft, mely leróható postai befizetéssel vagy banki átutalással az MKEH számlaszámára az utazásszervezői tevékenység üzletszerű gazdasági tevékenység keretében személyszállítási, szállás- és egyéb turisztikai szolgáltatások (így különösen étkezés, idegenvezetés, szórakoztató, illetve kulturális program) közül legalább kettőnek az együttesét tartalmazó szolgáltatás (a továbbiakban: utazási szolgáltatás) összeállítása és nyújtása Tevékenység gyakorlásának a kereskedelemről szóló évi CLXIV. tv-ben meghatározott általános feltételei o a vállalkozás munkavállalóként vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszony alapján foglalkoztatott legalább egy személy, illetve egyéni vállalkozás esetén az egyéni vállalkozónak külön jogszabályban meghatározott utazásszervezői minősítő vizsgával vagy szakképesítéssel és szakmai gyakorlattal (a továbbiakban: tevékenységért felelős személy) kell rendelkeznie A vállalkozás vezető tisztségviselője, vezető beosztású munkavállalója és a tevékenységért felelős személy, illetve egyéni vállalkozás esetén az egyéni vállalkozó büntetlen előéletű, nem áll az utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt o A vállalkozás vezető tisztségviselője, vezető beosztású munkavállalója és a tevékenységért felelős személy, illetve egyéni vállalkozás esetén az egyéni vállalkozó nem volt olyan vállalkozás tulajdonosa, tagja, vezető tisztségviselője, vezető beosztású munkavállalója, amelyet a tevékenység megkezdését megelőző öt éven belül az utazásszervezői vagy utazásközvetítői tevékenységre vonatkozó jogszabályi rendelkezések megsértése vagy ilyen tevékenység engedély nélküli folytatása miatt jogerős hatósági határozatban eltiltottak az utazásszervezői vagy utazásközvetítői tevékenység végzésétől o az utazásközvetítő kivételével rendelkeznie kell a külön jogszabályban meghatározott vagyoni biztosítékkal; o a határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében történő utazásszervezői vagy utazásközvetítői tevékenység folytatására irányuló szándékát köteles a kereskedelmi hatóságnak bejelenteni. Nem engedélyezhető a tevékenység, ha a kérelmező utazási vállalkozó nem minősül köztartozásmentes adózónak. A kizáró feltétel fennállásának hiányát a kérelmező ha nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal kell igazolni

13 A vagyoni biztosíték mértékének meghatározásakor az alábbi rendelkezésekre kell figyelemmel lenni: A vagyoni biztosíték mértéke a bankgarancia, a biztosítási szerződés megkötésének, illetőleg a pénzbeli letét elhelyezésének évében december 31-éig o a belföldről külföldre, illetve külföldről külföldre történő utazást tartalmazó utazási csomag értékesítéséből, a külföldi utazásszervező által összeállított külföldre történő utazást tartalmazó utazási csomag Magyarországon történt értékesítéséből származó tervezett értékesítési nettó árbevétel 12%-a, de legalább ötmillió forint o a belföldről külföldre, illetve külföldről külföldre történő utazást tartalmazó utazási csomag értékesítéséből, a külföldi utazásszervező által összeállított külföldre történő utazást tartalmazó utazási csomag Magyarországon történt értékesítéséből származó tervezett értékesítési nettó árbevétel 20%-a, de legalább húszmillió forint, ha utazási csomag összeállításához nem menetrend szerinti járatú repülőgépen (charter járat) férőhelyet vesz igénybe, függetlenül az út kiindulási állomásának helyétől, vagy garantált szerződésből származó kötelezettségei az árbevétel 25%-át meghaladják. o a belföldről belföldre történő utazást tartalmazó utazási csomag értékesítéséből származó tervezett értékesítési nettó árbevétel 3%-a, de legalább ötszázezer forint. Mit kell csatolni a nyomtatványhoz, illetve mit kell bemutatni az ügyfélszolgálaton? Nyomtatvány Engedély iránti kérelem utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenységhez" Csatolni kell a nyomtatványhoz: o Vezető tisztségviselő/k, vezető beosztású munkavállaló/k, egyéni vállalkozó büntetlen előéletének igazolása, valamint annak igazolása, hogy nem áll az utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, o Cégjegyzésre jogosult személy/ek aláírási címpéldánya/i, o Vezető tisztségviselő/k, vezető beosztású munkavállaló/k és a tevékenységért felelős személy, illetve egyéni vállalkozás esetén az egyéni vállalkozó nyilatkozata a kereskedelemről szóló évi CLXIV. tv. 6/F. (2) bekezdés c) pontja alapján, o Tevékenységért felelős személy büntetlen előéletének igazolása, valamint annak igazolása, hogy nem áll az utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, o Tevékenységért felelős 10 éves szakirányú szakmai gyakorlatának vagy minősítő vizsga bizonyítványának meglétét igazoló okirat, o Tevékenységért felelős személy szakképesítésének meglétét igazoló okirat, o Tevékenységért felelős nyelvvizsga bizonyítványának meglétét igazoló okirat, o Tevékenységért felelős munkaszerződése vagy foglalkoztatására irányuló egyéb jogviszonyának igazolása, o Igazgatási szolgáltatási díj (10.000,- Ft) befizetésének hitelt érdemlő igazolása, a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal számlaszáma: , a 312 Kincstári tranzakciós kód megjelölésével, o Amennyiben a kérelmező utazási vállalkozó a kérelem benyújtásának időpontjában az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény

14 pontja szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban nem szerepel, úgy annak igazolása 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal, hogy köztartozásmentes adózó a kérelem benyújtásának időpontjába (együttes adóigazolás), o Nyilatkozat a személyes adatok kezeléséről (egyéni vállalkozó, valamint valamennyi vezető tisztségviselő, vezető beosztású munkavállaló részéről). Amennyiben az utazási vállalkozó vagyoni biztosíték köteles tevékenységet is végez, akkor a fent felsoroltakon túl a kérelemhez csatolni kell az alábbi dokumentumokat is: o Vagyoni biztosíték elhelyezésének igazolása (eredeti) o Nyilatkozat a vagyoni biztosíték emelésének kötelezettségéről o A biztosítási/banktitok alóli feloldás céljából a biztosító/pénzintézet részére adott és általuk elfogadott felhatalmazás teljes bizonyító erejű magánokiratban eredetiben v. hitelesített másolatban. Hol terjeszthető elő? Elektronikus úton: Részletek a menüpont alatt. Személyesen a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Ügyfélszolgálatán, cím: 1124 Budapest, Németvölgyi út ; Postai úton: Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal, 1124 Budapest, Németvölgyi út , vagy: 1534 Budapest, BKKP, Pf.: 919.; Kormányablak Ügyintézési határidő: Az érdemi hatósági ügyintézési idő 45 nap, az esetleges hiánypótlási felhívásra 15 nap áll az ügyintéző hatóság rendelkezésére.

FORMANYOMTATVÁNY utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység engedélyezéséhez

FORMANYOMTATVÁNY utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység engedélyezéséhez FORMANYOMTATVÁNY utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység engedélyezéséhez Pecsét, vagy személyi ig. szám Benyújtandó személyesen: MKEH 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39. Postai úton: MKEH Kereskedelmi

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter. /2006. (...) GKM rendelete. a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről

A gazdasági és közlekedési miniszter. /2006. (...) GKM rendelete. a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről A gazdasági és közlekedési miniszter /2006. (...) GKM rendelete a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. -a (2) bekezdésének c) pontjában

Részletesebben

Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról

Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról 1 Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói

Részletesebben

67/2004. (IV. 28.) GKM rendelet

67/2004. (IV. 28.) GKM rendelet 67/2004. (IV. 28.) GKM rendelet az áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok országhatárt, illetve vámhatárt átlépő kereskedelméről szóló 110/2004. (IV. 28.) Korm. rendelet végrehajtásáról

Részletesebben

HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYÖNGYÖSI JÁRÁSI HIVATALA

HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYÖNGYÖSI JÁRÁSI HIVATALA HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYÖNGYÖSI JÁRÁSI HIVATALA TÁRSASHÁZKEZELŐI TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSE 1. Az ügy rövid leírása A társasházkezelői tevékenység olyan, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és

Részletesebben

Ingatlan-nyilvántartási kérelem I.

Ingatlan-nyilvántartási kérelem I. Ingatlan-nyilvántartási kérelem I. IKTATÓ BÉLYEGZŐ HELYE A vékony vonallal bekeretezett rovatokat a kérelmező vagy a nevében eljáró képviselő tölti ki. A kérelem kitöltésével kapcsolatban a kérelmező/

Részletesebben

BEJELENTÉS TÁRSASHÁZ-KEZELŐI ÉS/VAGY INGATLANKEZELŐI TEVÉKENYSÉG TERMÉSZETES SZEMÉLY ÁLTALI VÉGZÉSÉHEZ

BEJELENTÉS TÁRSASHÁZ-KEZELŐI ÉS/VAGY INGATLANKEZELŐI TEVÉKENYSÉG TERMÉSZETES SZEMÉLY ÁLTALI VÉGZÉSÉHEZ 3000 Ft illetékbélyeg BEJELENTÉS TÁRSASHÁZ-KEZELŐI ÉS/VAGY INGATLANKEZELŐI TEVÉKENYSÉG TERMÉSZETES SZEMÉLY ÁLTALI VÉGZÉSÉHEZ Alulírott kérem, a társasházakról szóló, többször módosított 2003. évi CXXXIII

Részletesebben

b.) az a.) pontban nem említett kereskedelmi tevékenységek esetében a kereskedelmi tevékenység helye szerinti települési önkormányzat jegyzője.

b.) az a.) pontban nem említett kereskedelmi tevékenységek esetében a kereskedelmi tevékenység helye szerinti települési önkormányzat jegyzője. V. Kereskedelmi igazgatás 1.1. Bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység bejelentése A kereskedelmi hatóság és a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság (a nemesfémből készült ékszekerek, díszműáruk

Részletesebben

1. Ügy megnevezése, tárgya. 2. Eljáró hatóság megnevezése, postai és elektronikus címe, telefon- és telefax száma, ügyfélfogadás rendje, ügyintéző

1. Ügy megnevezése, tárgya. 2. Eljáró hatóság megnevezése, postai és elektronikus címe, telefon- és telefax száma, ügyfélfogadás rendje, ügyintéző 1. Ügy megnevezése, tárgya A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. tv. 56. -60/C. alapján

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a nemzetgazdasági érdekre történő hivatkozással benyújtott tartózkodási engedély kérelmezésének rendjéről

TÁJÉKOZTATÓ. a nemzetgazdasági érdekre történő hivatkozással benyújtott tartózkodási engedély kérelmezésének rendjéről TÁJÉKOZTATÓ a nemzetgazdasági érdekre történő hivatkozással benyújtott tartózkodási engedély kérelmezésének rendjéről A tartózkodási engedély első alkalommal történő kérelmezése 1.) A tartózkodási engedély

Részletesebben

1. Kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos eljárások. Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység

1. Kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos eljárások. Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység 2. 3. Az ügytípus 1. Kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos eljárások Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység A kereskedőnek a bejelentés-köteles termék forgalmazását kötelező adattartamú nyomtatványon

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015.(V.26.) sz. rendelete a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi

Részletesebben

Segédlet. Általános tudnivalók

Segédlet. Általános tudnivalók Segédlet az árutermő, törzs- és kísérleti borszőlőültetvény telepítési-, pótlási-, illetve fajtaváltásiengedély kérelemhez kapcsolódó a 37/2012. (III. 8.) MVH Közleményben rendszeresített, a 178/2012.

Részletesebben

/2006/.IM rendelet. a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat működéséről, valamint a céginformáció költségtérítéséről

/2006/.IM rendelet. a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat működéséről, valamint a céginformáció költségtérítéséről /2006/.IM rendelet a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat működéséről, valamint a céginformáció költségtérítéséről A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról

Részletesebben

Tájékoztató. A Somogy Megyei Kormányablaknál intézhető ügyekről

Tájékoztató. A Somogy Megyei Kormányablaknál intézhető ügyekről Tájékoztató A Somogy Megyei Kormányablaknál intézhető ügyekről Felhívjuk a figyelmet arra, hogy 2011. január 3-án integrált ügyfélszolgálati irodák kezdték meg működésüket, ahol egy helyen több típusú

Részletesebben

Ügyiratszám: BP-5D/001/01015-2/2014. Tárgy: 2230 Gyömrő, Horthy Miklós tér, 1 ÉTDR azonosító 201300089050

Ügyiratszám: BP-5D/001/01015-2/2014. Tárgy: 2230 Gyömrő, Horthy Miklós tér, 1 ÉTDR azonosító 201300089050 V. KERÜLET I ÉP ÍT ÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATALA ÉP ÍT ÉSÜGYI OSZT ÁLY Ügyiratszám: BP-5D/001/01015-2/2014. Tárgy: 2230 Gyömrő, Horthy Miklós tér, 1 ÉTDR azonosító 201300089050 helyrajzi számú ingatlan.

Részletesebben

a) a (7) bekezdés a) d), f) és g) pontjában meghatározott adatokat,

a) a (7) bekezdés a) d), f) és g) pontjában meghatározott adatokat, 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet Hatályos: 2012.07.04 - Jogszabálykereső Szolgáltatja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről

Részletesebben

Bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásának kérelme

Bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásának kérelme Bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásának kérelme Eljáró hatóság: Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Jegyzője Ügyintézés helye: Igazgatási Osztály földszint 7-8 számú iroda Ügyintéző: Gál

Részletesebben

I. A temetkezési szolgáltatási tevékenység végzőjének adatai

I. A temetkezési szolgáltatási tevékenység végzőjének adatai Heves Megyei Kormányhivatal Gyöngyösi Járási Hivatalának Hatósági Osztálya 3200 Gyöngyös, Fő tér 13. Telefon: 06-37/510-351, 510-354 Fax: 06-37/510-300/433 mellék K É R E L E M TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS

Részletesebben

lovas szolgáltató tevékenység bejelentéséhez

lovas szolgáltató tevékenység bejelentéséhez FORMANYOMTATVÁNY lovas szolgáltató tevékenység bejelentéséhez 3.000,- Ft illetékbélyeg helye Pecsét, személyi ig. szám Benyújtandó személyesen: MKEH 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39. Postai úton: MKEH

Részletesebben

1. számú melléklet a 3006/2015. útmutatóhoz

1. számú melléklet a 3006/2015. útmutatóhoz 1. számú melléklet a 3006/2015. útmutatóhoz Haditechnikai termékek Eljárás típusa Igazoláskód Igazolási kód leírása Alkalmazási kör Az MKEH által kibocsátott importengedély a 160/2011. (VIII. 18.) 3173

Részletesebben

Tájékoztató az azonosítóengedélyezési eljárásokról

Tájékoztató az azonosítóengedélyezési eljárásokról Tájékoztató az azonosítóengedélyezési eljárásokról Az azonosítók használatát a hatóság az elektronikus hírközlési szolgáltatók kérelmére engedélyezi és az engedélyt kérelemre vagy hivatalból indított eljárással

Részletesebben

MI SZÜKSÉGES A KÉRELMEK ELEKTRONIKUS ÚTON TÖRTÉNŐ BENYÚJTÁSÁHOZ?

MI SZÜKSÉGES A KÉRELMEK ELEKTRONIKUS ÚTON TÖRTÉNŐ BENYÚJTÁSÁHOZ? MI SZÜKSÉGES A KÉRELMEK ELEKTRONIKUS ÚTON TÖRTÉNŐ BENYÚJTÁSÁHOZ? 1. Ügyfélkapus regisztráció 2. ABEV-JAVA Általános Nyomtatványkitöltő Program 3. Regisztráció a hivatali címtárba 4. Elektronikus kérelem

Részletesebben

TUDNIVALÓK. a Kérelem egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez

TUDNIVALÓK. a Kérelem egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez TUDNIVALÓK a Kérelem egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez A nyomtatvány-garnitúra 7 kitöltendő oldalból, 1 tájékoztató oldalból, továbbá 3 opcionálisan kitöltendő oldalból áll:

Részletesebben

KERESKEDELMI CSOMAGOLÁS (műanyag bevásárló-reklám táskák) H díjtétel 80% feletti része alóli mentességi engedélykérelem tartalmi követelményei

KERESKEDELMI CSOMAGOLÁS (műanyag bevásárló-reklám táskák) H díjtétel 80% feletti része alóli mentességi engedélykérelem tartalmi követelményei ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság KERESKEDELMI CSOMAGOLÁS (műanyag bevásárló-reklám táskák) H díjtétel 80% feletti része alóli mentességi

Részletesebben

213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet. az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről

213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet. az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről Kormányrendelet az utazásszervező és közvetítő tevékenységről 2014.09.05.- 2015-09.01. 2013/1996. (XII.23.) Korm. rendelet 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről

Részletesebben

NKH.. Regionális Igazgatósága Iktatószám: Cím: Telefonszám: Személyi azonosító:

NKH.. Regionális Igazgatósága Iktatószám: Cím: Telefonszám: Személyi azonosító: A díjak megfizetésének összesítése: A kérelem elbírálási díja Ft; Az engedélyek díja Ft leróva NKH.. Regionális Igazgatósága Iktatószám: Cím: Telefonszám: Személyi azonosító: ÁRUFUVAROZÓI ENGEDÉLY, KÖZÖSSÉGI

Részletesebben

II. Az import engedélyre vonatkozó tudnivalók

II. Az import engedélyre vonatkozó tudnivalók This page can only be read in Magyar. II. Az import engedélyre vonatkozó tudnivalók 1.) Az import engedélyek kérelmezése Az AGRIM engedélyt kizárólag Behozatali kérelem adatlapon (AGRIM) lehet kérelmezni.

Részletesebben

Országos illetékességre tekintettel a kérelem bármelyik okmányirodán benyújtható A JÁRMŰVEK SZÁRMAZÁS-ELLENŐRZÉSI NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELE

Országos illetékességre tekintettel a kérelem bármelyik okmányirodán benyújtható A JÁRMŰVEK SZÁRMAZÁS-ELLENŐRZÉSI NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELE Országos illetékességre tekintettel a kérelem bármelyik okmányirodán benyújtható A JÁRMŰVEK SZÁRMAZÁS-ELLENŐRZÉSI NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELE A jármű tulajdonjog jogszerű megszerzését igazoló okirat eredeti

Részletesebben

d) szabályzata jóváhagyására irányuló eljárásban szabályzatonként 200 000 forint, az igazgatási szolgáltatási díj.

d) szabályzata jóváhagyására irányuló eljárásban szabályzatonként 200 000 forint, az igazgatási szolgáltatási díj. A Magyar Nemzeti Bank elnökének 14./2015. (V. 13.) MNB rendelete a Magyar Nemzeti Bank által a pénzügyi közvetítőrendszer felügyelete keretében, valamint a bizalmi vagyonkezelő vállalkozások tekintetében

Részletesebben

Építésügyi hatósági kérelem

Építésügyi hatósági kérelem Építésügyi hatósági kérelem 1. A kérelmet benyújtó személy adatai Viselt név Születési név Anyja születési neve Születési hely Ország Születési idő Ha nem egyezik meg az állandó lakcímmel Levelezési cím

Részletesebben

Működési engedély. A kérelemhez eredetben, vagy hitelesítésre alkalmas másolatban /az eredeti bemutatása mellett / csatolni kell:

Működési engedély. A kérelemhez eredetben, vagy hitelesítésre alkalmas másolatban /az eredeti bemutatása mellett / csatolni kell: Működési engedély Eljáró hatóság: Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Jegyzője Ügyintézés helye: Igazgatási Osztály földszint 7-8 számú iroda Ügyintéző: Gál Judit Elérhetősége: 56/470-017; 9/1-es mellék

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ENGEDÉLYEZÉSI HIVATAL NEMESFÉMVIZSGÁLÓ ÉS HITELESÍTŐ HATÓSÁG BUDAPEST

MAGYAR KERESKEDELMI ENGEDÉLYEZÉSI HIVATAL NEMESFÉMVIZSGÁLÓ ÉS HITELESÍTŐ HATÓSÁG BUDAPEST MAGYAR KERESKEDELMI ENGEDÉLYEZÉSI HIVATAL NEMESFÉMVIZSGÁLÓ ÉS HITELESÍTŐ HATÓSÁG BUDAPEST Tájékoztató a Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Hatóság nemesfémet érintő tevékenységek engedélyezési eljárásairól

Részletesebben

Földhivatali szolgáltatások

Földhivatali szolgáltatások Földhivatali szolgáltatások 1. Betekintés a tulajdoni lap tartalmába: Az ingatlan-nyilvántartásba való betekintés céljából az érintett tulajdoni lap tartalmát számítástechnikai eszközzel, olvasható formában

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ENGEDÉLYEZÉSI HIVATAL NEMESFÉMVIZSGÁLÓ ÉS HITELESÍTŐ HATÓSÁG BUDAPEST

MAGYAR KERESKEDELMI ENGEDÉLYEZÉSI HIVATAL NEMESFÉMVIZSGÁLÓ ÉS HITELESÍTŐ HATÓSÁG BUDAPEST MAGYAR KERESKEDELMI ENGEDÉLYEZÉSI HIVATAL NEMESFÉMVIZSGÁLÓ ÉS HITELESÍTŐ HATÓSÁG BUDAPEST Tájékoztató a Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Hatóság nemesfémet érintő tevékenységek engedélyezési eljárásairól

Részletesebben

Név: Alapnyilvántartási szám:

Név: Alapnyilvántartási szám: EGÉSZSÉGÜGYI ENGEDÉLYEZÉSI ÉS KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL Működési nyilvántartás Orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek, klinikai szakpszichológusok Kérelem Felhívjuk szíves figyelmét, hogy csak a hiánytalanul

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 09VAMO Állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 09VAMO Állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a 09VAMO Állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz Az állami adóhatóság előtti eljárásban az adózónak lehetősége van arra, hogy ügyében helyette képviselője, meghatalmazottja

Részletesebben

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter.... /2006. (..) ÖTM rendelete

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter.... /2006. (..) ÖTM rendelete Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter... /2006. (..) ÖTM rendelete ingatlan-értékbecslés területén az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú jellege

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

1.10. Adószáma (11 hosszan): - - 1.11. Pénzforgalmi (átutalási) számlaszáma(i) és a számlavezető pénzintézet(ek) megnevezése, fiókja, számlaszáma:

1.10. Adószáma (11 hosszan): - - 1.11. Pénzforgalmi (átutalási) számlaszáma(i) és a számlavezető pénzintézet(ek) megnevezése, fiókja, számlaszáma: Kérelem benyújtásának időpontja: Kérelmet átvevő vámszerv megnevezése, aláírása: KÉRELEM vámhatósági nyilvántartásba vételhez a kereskedelmi gázolaj utáni adó-visszaigénylés érvényesítéséhez Új kérelem

Részletesebben

Vagyoni biztosíték letétek típusai

Vagyoni biztosíték letétek típusai Vagyoni biztosíték letétek típusai Szerződésben meghatározott vagy határozatlan futamidejű, az engedélyező hatóság javára elkülönítetten kezelt letéti összeg. A Bank elkülönítetten, nem pénzforgalmi típusú

Részletesebben

ŐSTERMELŐI IGAZOLVÁNY KIADÁSA IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSA

ŐSTERMELŐI IGAZOLVÁNY KIADÁSA IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSA ŐSTERMELŐI IGAZOLVÁNY KIADÁSA IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSA Azok a 16. életévét betöltött, nem egyéni vállalkozó magánszemélyek, akik a saját gazdaságában a meghatározott termékek előállítására irányuló tevékenységet

Részletesebben

Szakmagyakorlási tevékenységet a szakterülete szerint hatáskörrel rendelkező területi szakmai kamara engedélyezi.

Szakmagyakorlási tevékenységet a szakterülete szerint hatáskörrel rendelkező területi szakmai kamara engedélyezi. A TELEPÜLÉSTERVEZÉSI ÉS AZ ÉPÍTÉSZETI-MŰSZAKI TERVEZÉSI VALAMI T AZ ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI SZAKÉRTŐI JOGOSULTSÁG SZABÁLYAIRÓL [104/2006. (IV. 28.) KORM. RE DELET] A rendelet hatálya az alábbi szakmagykorlási

Részletesebben

Tájékoztató a kamarai tag könyvvizsgálók és a könyvvizsgáló cégek minősítésére vonatkozóan

Tájékoztató a kamarai tag könyvvizsgálók és a könyvvizsgáló cégek minősítésére vonatkozóan Tájékoztató a kamarai tag könyvvizsgálók és a könyvvizsgáló cégek minősítésére vonatkozóan A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről

Részletesebben

Útmutató Bejelentés / Adatváltozás bejelentés / Tevékenység megszüntetésének bejelentéséhez kapcsolódó MKEH040 számú nyomtatvány kitöltéséhez

Útmutató Bejelentés / Adatváltozás bejelentés / Tevékenység megszüntetésének bejelentéséhez kapcsolódó MKEH040 számú nyomtatvány kitöltéséhez Útmutató Bejelentés / Adatváltozás bejelentés / Tevékenység megszüntetésének bejelentéséhez kapcsolódó MKEH040 számú nyomtatvány kitöltéséhez Általános tájékoztató A 2016. január 1-jétől hatályba lépő

Részletesebben

KÉRELEM ... Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. helység. nap. kérelmező képviselője aláírása

KÉRELEM ... Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. helység. nap. kérelmező képviselője aláírása KÉRELEM Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) és/vagy mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához _ ADATLAP Gazdasági társaság (egyéb

Részletesebben

a) a temetkezési szolgáltatás tekintetében a c) pontban foglaltak kivételével a temetkezési

a) a temetkezési szolgáltatás tekintetében a c) pontban foglaltak kivételével a temetkezési Temetkezési szolgáltatási tevékenység engedélyezése Ügyleírás: A Kormány a temetkezési szolgáltatási tevékenységeket engedélyező hatóságként, valamint a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának

Részletesebben

1 / :41

1 / :41 1 / 5 2012.02.03. 10:41 Kereskedelmi tevékenységek végzése 2011. április 26. kedd, 06:39 Kereskedelmi tevékenységek végzése 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. A vonatkozó jogszabályok Kereskedelmi tevékenységek végzése,

Részletesebben

Ügyleírás: A köznevelési feladatot ellátó hatóság a megyeszékhely szerinti járási hivatal.

Ügyleírás: A köznevelési feladatot ellátó hatóság a megyeszékhely szerinti járási hivatal. A nem állami költségvetési szerv, vagy települési önkormányzat beleértve a helyi önkormányzatok társulását is által alapított intézmények (egyházi és magán köznevelési intézmények) működési engedélye Ügyleírás:

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI

AZ EGÉSZSÉGÜGYI TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI AZ EGÉSZSÉGÜGYI TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI 1997. évi CLIV. Törvény az egészségügyről Itt az egészségügyet részletesen szabályozó törvényből két területet emelünk ki, az egészségügyi szolgáltatások szakmai követelményeire

Részletesebben

Tájékoztató a társadalombiztosítási kifizetőhelyek részére az ellátások közötti választás esetén követendő eljárásról

Tájékoztató a társadalombiztosítási kifizetőhelyek részére az ellátások közötti választás esetén követendő eljárásról Tájékoztató a társadalombiztosítási kifizetőhelyek részére az ellátások közötti választás esetén követendő eljárásról A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 39. -ában

Részletesebben

Adóazonosító jele:... fizetési halasztás részletfizetés mérséklés törlés. a, Halasztani kért összeg(ek): 1/5.oldal. 1.Adózó azonosító adatai:

Adóazonosító jele:... fizetési halasztás részletfizetés mérséklés törlés. a, Halasztani kért összeg(ek): 1/5.oldal. 1.Adózó azonosító adatai: Az első fokú közigazgatási eljárás illetékköteles, az illeték a kérelem benyújtásával egyidejűleg esedékes. Az illetékekről szóló módosított 1990. évi XCIII. Tv. (Itv.) 29.. (1) bekezdés szerint a fizetendő

Részletesebben

16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez

16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez 16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez I. A járművek származás-ellenőrzési nyilvántartásba vételéhez szükséges okmányok 1. A nyilvántartásba vételi eljárás megindítására irányuló kérelem

Részletesebben

A) Az igazságügyi szakértői névjegyzékbe való felvételre vonatkozó szabályok

A) Az igazságügyi szakértői névjegyzékbe való felvételre vonatkozó szabályok TÁJÉKOZTATÓ TERMÉSZETES SZEMÉLY IGAZSÁGÜGYI SZAKÉRTŐI NÉVJEGYZÉKBE TÖRTÉNŐ FELVÉTELI, ILLETVE SZAKTERÜLET KITERJESZTÉSE IRÁNTI ELJÁRÁSÁNAK SZABÁLYAIRÓL A) Az igazságügyi szakértői névjegyzékbe való felvételre

Részletesebben

20/2007. (II. 20.) Korm. rendelet. az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

20/2007. (II. 20.) Korm. rendelet. az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról 20/2007. (II. 20.) Korm. rendelet az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. -a

Részletesebben

TUDNIVALÓK. az Adatváltozás bejelentési adatlap egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez

TUDNIVALÓK. az Adatváltozás bejelentési adatlap egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez TUDNIVALÓK az Adatváltozás bejelentési adatlap egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez A nyomtatvány-garnitúra törzslapból és pótlapokból áll. A törzslap kitöltése minden esetben

Részletesebben

Az okmány hátoldalán szereplő kategória érvényességig.

Az okmány hátoldalán szereplő kategória érvényességig. GYIK (Gyakran ismételt kérdések) 1./ Mikor van nyitva az Okmányiroda? Hétfő - Péntek 8.00-12,00 12,30-20.00 óra 2./ Van-e hosszított ügyfélfogadás az Okmányirodában? Igen van, minden nap este 8 óráig.

Részletesebben

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről 354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet a munkabiztonsági szakértői tevékenységről A Kormány a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (2) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az

Részletesebben

ujjnyomat adására állandó jelleggel fizikailag képtelen ujjnyomat adására átmenetileg fizikailag képtelen

ujjnyomat adására állandó jelleggel fizikailag képtelen ujjnyomat adására átmenetileg fizikailag képtelen ZALA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NAGYKANIZSAI JÁRÁSI HIVATALA KORMÁNYABLAK OSZTÁLY Ügy megnevezése és ismertetése: Útlevél kiállítása Az eljáró ügyintéző az arcképmás, aláírás, és ujjnyomat felvételezését a

Részletesebben

EKAER Kockázati biztosíték

EKAER Kockázati biztosíték EKAER _ A kockázati biztosíték EKAER Kockázati biztosíték Vörös Attila Szakmai Főigazgató-helyettes NAV KMRAFI Jogszabályi háttér Art 22/E. (5) Amennyiben az adózó az (1) bekezdés a) és c) alpontja szerinti

Részletesebben

Név: Alapnyilvántartási szám:

Név: Alapnyilvántartási szám: EGÉSZSÉGÜGYI ENGEDÉLYEZÉSI ÉS KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL Működési nyilvántartás Orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek, klinikai szakpszichológusok Kérelem Felhívjuk szíves figyelmét, hogy csak a hiánytalanul

Részletesebben

Tanulóifjúság (3-18 éves korosztály) táboroztatásának bejelentése

Tanulóifjúság (3-18 éves korosztály) táboroztatásának bejelentése Tanulóifjúság (3-18 éves korosztály) táboroztatásának bejelentése A bejelentést-, illetve értesítést a táborozást szervező, illetve szervezők nyújthatják be. Egyéb tudnivalók: A táborozás üzleti és nem

Részletesebben

Radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról szóló engedélyezési eljárás. Vigh Gusztáv biztonsági tanácsadó

Radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról szóló engedélyezési eljárás. Vigh Gusztáv biztonsági tanácsadó Radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról szóló engedélyezési eljárás Vigh Gusztáv biztonsági tanácsadó Jogszabályi háttér Radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról és csomagolásáról szóló

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 56/2007. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 56/2007. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 56/2007. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.

Részletesebben

T Á J É K O Z T AT Ó

T Á J É K O Z T AT Ó T Á J É K O Z T AT Ó az ideiglenes tartózkodási engedély kérelmezéséhez 1. Jogosultak köre 2. Fogalom magyarázat 3. A kérelem benyújtása és az eljárással kapcsolatos információk 4. Formanyomtatvány 5.

Részletesebben

Az Eng.R.1. sz. Mellékletének IX. oszlopában meghatározott építmények használatbavétele

Az Eng.R.1. sz. Mellékletének IX. oszlopában meghatározott építmények használatbavétele Mire vonatkozik az engedély / bejelentés kérelem Az Eng.R.1. sz. Mellékletének IX. oszlopában meghatározott építmények használatbavétele Az Eng.R.1. sz. Mellékletének X. oszlopában meghatározott építmények

Részletesebben

Forgalmi engedélyes ügyek: Gépjármű tulajdonjogának átírása (új típusú forgalmi engedély esetén)

Forgalmi engedélyes ügyek: Gépjármű tulajdonjogának átírása (új típusú forgalmi engedély esetén) Forgalmi engedélyes ügyek: Gépjármű tulajdonjogának átírása (új típusú forgalmi engedély esetén) Ügyintézés határideje és díja Kapcsolódó nyomtatványok, iratminták: dokumentumok, útmutatók, Gépjármű tulajdonjogának

Részletesebben

A MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT BELFÖLDI KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA

A MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT BELFÖLDI KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA A MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT BELFÖLDI KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA A Marcali Városi Kulturális Központ kiküldetési rendjét a 1992.évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról, a személyi jövedelemadóról

Részletesebben

A tervezet előterjesztője a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium.

A tervezet előterjesztője a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium. Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

EKAER rendszer 2015. március 1-től. Pétfürdő, 2015. március 4.

EKAER rendszer 2015. március 1-től. Pétfürdő, 2015. március 4. EKAER rendszer 2015. március 1-től Pétfürdő, 2015. március 4. Előadó: Vadász Iván alelnök Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Előadások Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer 2015.

Részletesebben

A kérelemhez az alábbi iratokat kell csatolni:

A kérelemhez az alábbi iratokat kell csatolni: A nem üzleti célú közösségi szabadidős szálláshely szolgáltatás ügyintézése Az eljárás kérelemre indul. A kérelmet - a gyorsabb ügyintézés érdekében - (személyesen) írásban lehet benyújtani a tájékoztatókban

Részletesebben

Adóigazolás, együttes adóigazolás

Adóigazolás, együttes adóigazolás Adóigazolások 2011: az egyes igazolásokra vonatkozó részletes tudnivalók. Az adóhatóság adóigazolást az adózó kérelmére állít ki. Az eljárás az ügyfél kérelmére indul. Az igazolást a nyilvántartásban szereplő

Részletesebben

Az erkölcsi bizonyítvány igénylésével kapcsolatos tudnivalók

Az erkölcsi bizonyítvány igénylésével kapcsolatos tudnivalók Az erkölcsi bizonyítvány igénylésével kapcsolatos tudnivalók A hatósági erkölcsi bizonyítvány, hatósági bizonyítvány fogalma A hatósági erkölcsi bizonyítvány A hatósági erkölcsi bizonyítvány a bűntettesek

Részletesebben

EGYÉNI VÁLLALKOZÁS. Ügyintéző: Kádárné Nagy Anikó Tel.. 44/545 308 Email: kadarne.aniko@mateszalka.szszbmkh.gov.hu

EGYÉNI VÁLLALKOZÁS. Ügyintéző: Kádárné Nagy Anikó Tel.. 44/545 308 Email: kadarne.aniko@mateszalka.szszbmkh.gov.hu EGYÉNI VÁLLALKOZÁS Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: Szabolcs Szatmár Bereg Megyei Kormányhivatal Mátészalkai Járási Hivatala Okmányirodai Osztály Nagyecsedi Kirendeltség 4355 Nagyecsed Árpád u.

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe:

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Ipari csuklós villamos járművek forgóváz alkatészeinek szállítása módosított felhívás Budapest, 2012. november 8.

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM Tájékoztató természetes személy igazságügyi szakértői névjegyzékbe történő felvételi, illetve szakterület kiterjesztés iránti eljárásának szabályairól A) Az igazságügyi szakértői

Részletesebben

Tájékoztató a külföldi felhasználásra szánt okiratok hitelesítésének rendjéről

Tájékoztató a külföldi felhasználásra szánt okiratok hitelesítésének rendjéről Tájékoztató a külföldi felhasználásra szánt okiratok hitelesítésének rendjéről Amennyiben a magyar bíróságok vagy más hatóságok által kiállított okirat külföldi államban kerül felhasználásra, az okiratot

Részletesebben

ADATLAP. Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) fizetéskönnyítésre (fizetéshalasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP. Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) fizetéskönnyítésre (fizetéshalasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához ADATLAP Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) fizetéskönnyítésre (fizetéshalasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához Azonosító adatok: A gazdálkodó szervezet teljes (és rövidített)

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gazdasági Főosztály Adóigazgatási Osztály ADATLAP

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gazdasági Főosztály Adóigazgatási Osztály ADATLAP ADATLAP Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához 1. Azonosító adatok: A gazdálkodó szervezet teljes (és rövidített) elnevezése:... Adószáma:...; Tevékenység

Részletesebben

Gépjármű ügyintézés: Elérhetőség. Ügyfélfogadási idő. Főbb típusok:

Gépjármű ügyintézés: Elérhetőség. Ügyfélfogadási idő. Főbb típusok: Gépjármű ügyintézés: Az ügyfélfogadás főszabály szerint előjegyzés alapján történik. Előjegyzés nélkül érkező ügyfeleket abban az esetben áll módunkban fogadni, ha a napi előjegyzések nem fogytak el. Az

Részletesebben

a 3. számú Bejelentő laphoz

a 3. számú Bejelentő laphoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 3. számú Bejelentő laphoz a nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatás elektronikus ügyintézés keretében, papír alapon vagy számítástechnikai adathordozón történő teljesítéséhez az Art. 7.

Részletesebben

I. rész: Azonosító és címadatok

I. rész: Azonosító és címadatok KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1050-01 jelű, Állandó meghatalmazás és annak nyilvántartásba vétele iránti kérelem elnevezésű nyomtatványhoz Kérjük, olvassa el az Általános tájékoztató az Egységes Mezőgazdasági

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) SEDINA Kft. (cégjegyzékszám: 02-09-071721, székhely: 7623 Pécs, Rákóczi út 10.., levelezési cím: 7623 Pécs, Rákóczi út 10..), mint a(z) Kaposvári Nyomdaipari Szolgáltató Kft.

Részletesebben

BEJELENTÉS ipari tevékenység folytatásáról. Telepengedély kiadására irányuló KÉRELEM

BEJELENTÉS ipari tevékenység folytatásáról. Telepengedély kiadására irányuló KÉRELEM SZENTESI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.58. Telefon: 63/510-300 BEJELENTÉS ipari tevékenység folytatásáról a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése

Részletesebben

Tárgy: KÜJ: KTJ: HAT ÁROZAT

Tárgy: KÜJ: KTJ: HAT ÁROZAT Iktatószám: 14053-4/2015. Ügyintéző: Biczó Zsolt dr. Ötvös Tünde Telefon: 72/567-143 Tárgy: KÜJ: KTJ: HAT ÁROZAT IPARK Pécs Kft., Déli Ipari Park (152,6927 ha) környezetvédelmi engedélyének módosítása

Részletesebben

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL ADATLAP fizetési könnyítési (fizetési halasztási, részletfizetési) kérelmek elbírálásához gazdasági társaságok részére I. Kérelmező azonosító adatai Kérelmező neve: Székhelye:

Részletesebben

NYILATKOZAT SZEMÉLYI ADATOKRÓL

NYILATKOZAT SZEMÉLYI ADATOKRÓL 1. számú melléklet a 2/1968. (I. 24.) IM rendelethez NYILATKOZAT SZEMÉLYI ADATOKRÓL 1. Név Kérelmező házastársa, illetőleg eltartásáról gondoskodni köteles szülő (a családi kapcsolat megjelölésével) másik

Részletesebben

A D A T L A P. 1. Adózó azonosító adatai: a) neve:... b) adóazonosító jele:..., adószáma: ... ... ...

A D A T L A P. 1. Adózó azonosító adatai: a) neve:... b) adóazonosító jele:..., adószáma: ... ... ... GYOMAENDRŐDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE Adó Osztály 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. Tel: (66) 386-122, Fax.: (66) 283-288 www.gyomaendrod.hu ado@gyomaendrod.hu A D A T L A P Egyéni vállalkozó

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKAI BERENDEZÉSEK KEZELÉSI ENGEDÉLYKÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYEI Ezúton hívjuk

Részletesebben

Engedélyezési eljárásra vonatkozó eljárási szabályok. Az engedélyek kiadásához a kérelmezőnek előzetesen kell az engedélykérelmet benyújtani.

Engedélyezési eljárásra vonatkozó eljárási szabályok. Az engedélyek kiadásához a kérelmezőnek előzetesen kell az engedélykérelmet benyújtani. Engedélyezési eljárásra vonatkozó eljárási szabályok I. Általános szabályok A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (Mnbtv.) 46. -ában foglalt rendelkezések alapján az MNB hatósági eljárásaira

Részletesebben

K É R E L E M NYILATKOZAT. N é v Születési hely, idő Anyja neve Házastársa, élettárs.

K É R E L E M NYILATKOZAT. N é v Születési hely, idő Anyja neve Házastársa, élettárs. K É R E L E M Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. Kérelem indokolása: NYILATKOZAT A) Személyi adatok 1. A

Részletesebben

Tájékoztató a minősítési eljárásról

Tájékoztató a minősítési eljárásról Tájékoztató a minősítési eljárásról A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény (a továbbiakba: Kkt.) tartalmazza

Részletesebben

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról (A módosítással egységes szerkezetbe foglalva.) Nyékládháza Város

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az EGYÉNI VÁLLALKOZÁSRÓL (2012.)

TÁJÉKOZTATÓ az EGYÉNI VÁLLALKOZÁSRÓL (2012.) Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közigazgatási Igazgatóság Okmányiroda 5000 Szolnok, Széchenyi krt. 22. Telefon: (56) 503-890, (56) 503-891; Fax: (56) 503-599 TÁJÉKOZTATÓ az EGYÉNI VÁLLALKOZÁSRÓL

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A látvány-csapatsportok támogatási rendszeréről a 2014/15-es évadban

TÁJÉKOZTATÓ A látvány-csapatsportok támogatási rendszeréről a 2014/15-es évadban TÁJÉKOZTATÓ A látvány-csapatsportok támogatási rendszeréről a 2014/15-es évadban Tisztelt Tagszervezetek, Tisztelt Pályázók! Korábbi tájékoztatóinkban részletes leírást adtunk a sporttámogatási rendszer

Részletesebben

Vidéki örökség megőrzése 103/2012. (X. 1.) VM rendelet. Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési alap: A vidéki területekbe beruházó Európa

Vidéki örökség megőrzése 103/2012. (X. 1.) VM rendelet. Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési alap: A vidéki területekbe beruházó Európa Támogatás tárgya, az elszámolható kiadások: Támogatás vehető igénybe: Helyi vagy országos védelem alatt álló építmény, építményrész esetén: az építmény, építményrész külső felújítására, bővítésére, restaurálására,

Részletesebben

A Kormány. /2006. ( ) Korm. r e n d e l e t e

A Kormány. /2006. ( ) Korm. r e n d e l e t e Melléklet a 6877-1/2006. számú kormány-előterjesztéshez A Kormány /2006. ( ) Korm. r e n d e l e t e a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos

Részletesebben

Gépjárműügyintézés: Első forgalomba helyezés Ügyintézés kezdeményezhető: Az ügyintézés díja: Az alkalmazott jogszabályok Ügyintézésési határidő:

Gépjárműügyintézés: Első forgalomba helyezés Ügyintézés kezdeményezhető: Az ügyintézés díja: Az alkalmazott jogszabályok Ügyintézésési határidő: Gépjárműügyintézés: Első forgalomba helyezés : A külföldi gyártótól közvetlenül megvásárolt és importált, illetve Magyarországon gyártott jármű forgalomba helyezése. forgalmi engedély: 6.000 Ft, törzskönyv:

Részletesebben

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 79/2014. (V. 15.) számú KÖZLEMÉNYE A 2014. évi mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeiről I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek

Részletesebben

Útmutató befektetési alapok nyilvántartásból törléséhez

Útmutató befektetési alapok nyilvántartásból törléséhez Útmutató befektetési alapok nyilvántartásból törléséhez Tartalom Irányadó jogszabályok... 3 A Felügyelet engedélyezési hatásköre... 3 Egyéb jogszabályi rendelkezések... 3 A Felügyelethez benyújtandó dokumentumok...

Részletesebben