Üzletszabályzat ÜZLETSZABÁLYZAT. Megyeri István Andreas Merz Molnár Ferenc Miklós Igazgatóság elnöke Igazgatósági tag Igazgatósági tag

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Üzletszabályzat ÜZLETSZABÁLYZAT. Megyeri István Andreas Merz Molnár Ferenc Miklós Igazgatóság elnöke Igazgatósági tag Igazgatósági tag"

Átírás

1 Üzletszabályzat Megyeri István Andreas Merz Molnár Ferenc Miklós Igazgatóság elnöke Igazgatósági tag Igazgatósági tag Érvényes: június 11-től visszavonásig

2 Az Erste Leasing Autófinanszírozási Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő u ), a cégjegyzékbe a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság által a cégjegyzékszámon bejegyzett, ben alapított pénzügyi vállalkozás. Az Erste Leasing Autófinanszírozási Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság a jelen Üzletszabályzatban szabályozott pénzügyi szolgáltatásokat az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyelet 150/1998. számú határozata alapján jogosult nyújtani. Az Erste Leasing Autófinanszírozási Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság az alábbi pénzügyi szolgáltatások nyújtására jogosult: hitel és pénzkölcsön nyújtása, ideértve a követelésvásárlást is; pénzügyi lízing. Az Erste Leasing Eszközfinanszírozási Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő u ), a cégjegyzékbe a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság által a cégjegyzékszámon bejegyzett, ben alapított pénzügyi vállalkozás. Az Erste Leasing Eszközfinanszírozási Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság a jelen Üzletszabályzatban szabályozott pénzügyi szolgáltatásokat a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének I-1901/2001. számú határozata alapján jogosult végezni. Az Erste Leasing Eszközfinanszírozási Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság az alábbi pénzügyi szolgáltatás nyújtására jogosult: pénzügyi lízing. Az Erste Leasing Autófinanszírozási Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság és az Erste Leasing Eszközfinanszírozási Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság a továbbiakban együtt: ERSTE LEASING. 1. Az Üzletszabályzat hatálya 1.1. A jelen Üzletszabályzat (a továbbiakban: Üzletszabályzat) rendelkezéseit kell alkalmazni jogszabály kötelező erejű rendelkezése, vagy az ERSTE LEASING és az 1.2. pontban meghatározott Adós (a továbbiakban együtt: Felek) eltérő tartalmú kikötése hiányában az ERSTE LEASING és az 1.2. pontban meghatározott Adós közötti minden olyan üzleti kapcsolatra, amelynek keretében az ERSTE LEASING pénzügyi szolgáltatást nyújt Az Üzletszabályzat alkalmazásában Adósnak (a továbbiakban: Adós) minősül mindenki, akivel az ERSTE LEASING pénzügyi szolgáltatás (hitel és/vagy pénzkölcsön nyújtása, pénzügyi lízing stb.) nyújtására szerződést (a továbbiakban: Szerződés) köt, vagy ilyen szerződés keretében, ilyen szerződés megkötése céljából bármilyen módon közreműködik Az ERSTE LEASING az egyes pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó különös szabályokat általános szerződési feltételekben (a továbbiakban: Általános Szerződési Feltételek) határozza meg. Amennyiben az Általános Szerződési Feltételek és az Üzletszabályzat között ellentmondás van, az Általános Szerződési Feltételek az irányadó Az Üzletszabályzat rendelkezései valamennyi Szerződés szerves részét képezik, az ERSTE LEASING és az Adós közötti üzleti kapcsolat valamennyi vonatkozásában irányadóak, ha a Szerződés vagy a Szerződésre vonatkozó Általános Szerződési Feltételek másként nem rendelkeznek. Amennyiben a Szerződés vagy a Szerződésre vonatkozó Általános Szerződési Feltételek és az Üzletszabályzat rendelkezései között ellentmondás van, a Szerződés vagy a Szerződésre vonatkozó Általános Szerződési Feltételek rendelkezései irányadók a jelen pontban foglalt alábbi rendelkezés kivételével, mely jelen pontban foglalt alábbi rendelkezés vonatkozásában a Szerződés vagy a Szerződésre vonatkozó Általános Szerződési Feltételek kifejezett erre irányuló rendelkezése hiányában az Üzletszabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni: Forrásköltség (forráskamat) áthárítás joga: Az ERSTE LEASING az adott Szerződésre vonatkozó Általános Szerződési Feltételekben meghatározott módon jogosult az Adóssal szemben érvényesíteni a forrásköltségeiben (Refinanszírozási hiteleinek kamatlábában) bekövetkezett változás(oka)t. A Szerződés vagy az adott Szerződésre vonatkozó Általános Szerződési Feltételek ellentétes vagy erre vonatkozó rendelkezése hiányában, az ERSTE LEASING jogosult az Adóssal szemben érvényesíteni a forrásköltségeiben (Refinanszírozási hiteleinek kamatlábában) bekövetkezett változásokat. Refinanszírozási hitel: Az ERSTE BANK Nyrt. vagy harmadik személy által az ERSTE LEASING részére nyújtott hitel (kölcsön). A forrásköltség (Szerződésben vagy Általános Szerződési Feltételekben meghatározott) Devizanemenkénti változását (amennyiben a forrásköltség-áthárításra az Adóssal szemben sor kerül) az ERSTE LEASING köteles kimutatni az Adós kérésére az Adóssal szemben Díjak, Díjváltoztatás A Szerződéssel kapcsolatos pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó mindenkori díjakat, a díjak számítási módját, összegét, felső határát a Hirdetmény részét képező mindenkori Díjjegyzék tartalmazza. A Díjjegyzék forintban meghatározott díjelemeit az ERSTE LEASING különösen jogosult a Magyar Köztársaságban a mindenkori jogszabályi rendelkezések alapján erre jogosult hatóság (szervezet) által közzétett mindenkori, az előző naptári évre vonatkozóan meghatározott éves, átlagos fogyasztói árindex (infláció) arányában megváltoztatni, az erre vonatkozó adat hivatalos közzétételét követően. A postai készpénzátutalási megbízások költségei a postai szolgáltató mindenkori díjai alapján kerülnek meghatározásra Értesítések, Felmondási jog Az ERSTE LEASING az 1.4. ponton alapuló, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény (a továbbiakban Hitelintézeti Törvény) szerint fogyasztónak minősülő Adós számára kedvezőtlen változtatásokról, a változtatás mértékének meghatározásával, a változtatás hatálybalépését legalább hatvan (60) nappal megelőzően, Hirdetményt tesz közzé és a változtatásról az Adóst a Szerződésben vagy az adott finanszírozási konstrukciók szerinti Általános Szerződési Feltételekben meghatározott módon, közvetlen, figyelemfelhívó levélben is értesíti. A Hirdetményben meg kell jelölni a módosítás okait és azt, hogy melyik kamat-, díj- vagy költségelem milyen mértékben változik. Az ilyen módon meghatározott, az Adóst terhelő teljesítési (fizetési) kötelezettség a Szerződésben és az adott Szerződésre vonatkozó Általános Szerződési Feltételekben meghatározott kamatfizetéssel/költségviseléssel/díjfizetési kötelezettséggel egyidejűleg esedékes. A Hitelintézeti Törvény szerint fogyasztónak minősülő Adós az 1.4. ponton alapuló, Adós számára kedvezőtlen változtatás esetén, a változtatás hatálybalépése előtt jogosult a Szerződés díjmentes felmondására, mely esetben (a Szerződés vagy az adott Szerződésre vonatkozó Általános Szerződési Feltételek eltérő rendelkezése hiányában) az Adós (a Szerződésben, illetve az Általános Szerződési Feltételekben, ezek hiányában az Üzletszabályzatban rögzített határidők megtartása mellett) jogosult a 8/2

3 teljes (az Adós számára kedvezőtlen változtatással érintett) Szerződésen alapuló fennálló tartozását a soron következő kamatfizetési napon vagy azt követően legkésőbb 45 napon belül a változtatásban foglaltak Adóssal szembeni érvényesítése nélkül, előtörleszteni, mely előtörlesztéssel a Szerződés megszűnik. A Hitelintézeti Törvény szerint nem fogyasztónak minősülő Adóssal kötött Szerződés esetén, az 1.4. pont alkalmazása (a Szerződésben és/vagy az adott Szerződésre vonatkozó Általános Szerződési Feltételekben meghatározott szabályok figyelembe vételével) olyan módon történik, hogy a változtatást, a változtatás hatálybalépését tizenöt (15) nappal megelőzően, Hirdetményben kell közzétenni. A Szerződés megszűnésének eseteit, az elszámolás rendjét egyebekben a Szerződés vagy az adott finanszírozási konstrukciók szerinti Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák Az ERSTE LEASING jogosult a részéről kockázatvállalással járó ügylet teljesítését megelőzően arról értesíteni az Adóst, hogy valamely, a Szerződésben meghatározott devizanemben az ERSTE LEASING részéről történő teljesítés nem lehetséges, mert az adott devizanem a pénzpiacokon felmerülő zavarok vagy makrogazdasági és/vagy nemzetgazdasági folyamatok miatt nem elérhető, vagy csak aránytalan költséggel érhető el (elérhetetlenség), az ERSTE LEASING ilyen esetekben jogosult az Adósnak más devizanemben (elsősorban forintban /HUF/) történő finanszírozást felajánlani. Amennyiben az Adós él a felajánlott lehetőséggel, úgy a teljesítésre a módosítás megfelelő dokumentálása után kerülhet sor. Amennyiben az Adós az alternatív teljesítést nem fogadja el, az ERSTE LEASING a teljesítés elmaradásáért nem tartozik felelősséggel. Amennyiben a Szerződés az Adós részére lehetőséget biztosított különböző devizák közötti választásra illetve váltásra, és valamely deviza a fentiek szerint elérhetetlenné válik, úgy az Adós választási lehetősége az elérhetetlenség fennállása alatt a Szerződésben fennmaradó többi devizára korlátozódik, és az ERSTE LEASING nem köteles újabb devizanemekben történő kockázatvállalást felajánlani Jogellenesség esete áll fenn akkor, ha bármely időpontban akár az ERSTE LEASING, akár az Adós részéről jogszabályba ütközik vagy ütközne a Szerződésben foglalt bármely vagy összes kötelezettség vagy jogosultság fenntartása, teljesítése vagy végrehajtása, illetve akár az ERSTE LEASING, akár az Adós bármely, a Szerződésből eredő kötelezettsége vagy jogosultsága érvénytelen, kikényszeríthetetlen lenne vagy azzá válna. Amennyiben az előzőekben körülírt bármilyen alapon jogellenesség esete következne be, akár az ERSTE LEASING, akár az Adós kötelesek együttműködni, hogy a Szerződést közös megegyezéssel úgy módosítsák, hogy a Szerződés alapján fennálló kötelezettség jogellenességét, érvénytelenségét, illetve kikényszeríthetetlenségét megszüntessék. Amennyiben ez bármely okból nem lehetséges, Felek kötelesek a Polgári Törvénykönyvben foglaltak szerint eljárni, lehetőség szerint az eredeti állapotot helyreállítni és a Felek közötti, a Szerződésen alapuló jogviszonyt megszüntetni Előre nem látható és nem tervezhető körülmények esetén az ERSTE LEASING különösen jogosult az 1.4. pontban foglaltak átmeneti alkalmazására és/vagy a már megkötött Szerződéseket érintő kötelező hatályú jogszabályi/hatósági/bírósági rendelkezésből fakadó és az ERSTE LEASING-et terhelő többletköltségek (különösen: adók, közterhek változása) Adósra történő áthárítására, az pontban foglaltak értelemszerű alkalmazása mellett. Az ERSTE LEASING a Hirdetmény megjelenésével egyidejűleg a változásokról a PSZÁF-ot értesíti. Előre nem látható és nem tervezhető körülmények akkor állnak fenn, ha jogszabályváltozás és/vagy a bankközi hitelkamatok és/vagy a jegybanki alapkamat és/vagy az állampapírok-, illetve a pénzpiaci kamatok és hozamok alakulásának változásai és/vagy az infláció mértékének és/vagy a fogyasztói (fogyasztási) árindexnek a változása és/vagy a pénzügyi intézmények prudens működésére vonatkozó jogszabályi szabályok, valamint likviditási, jövedelmezőségi és eszköz-forrás menedzselési, jogszabályi vagy egyéb előírások és/vagy a Magyar Köztársaság országkockázati besorolását megtestesítő nemzetközi gazdasági mutatók (így különösen: CDS /Credit Default Swap/), egyéb gazdasági mérőszámok/adatok (így különösen: Country Spread) a refinanszírozási költséget/kamatot illetően változnak, annak változtatását szükségessé teszik, vagy az ERSTE LEASING részéről előre nem látható, nem tervezhető és az ERSTE LEASING-et önhibáján kívül terhelő egyéb többletköltséget okoznak. Előre nem látható és nem tervezhető körülmények, melyek alapján az ERSTE LEASING különösen jogosult az 1.4. pontban foglaltak alkalmazására, vagy a már megkötött Szerződéseket érintő kötelező hatályú jogszabályi/hatósági/bírósági rendelkezésből fakadó és az ERSTE LEASING-et terhelő többletköltségek (különösen: adók, közterhek változása) Adósra történő áthárítására, az pontban foglaltak értelemszerű alkalmazása mellett, az alábbiak: az ERSTE LEASING tevékenységére, működési feltételeire vonatkozó vagy azt érintő jogszabályváltozás, (jegybanki) rendelet vagy az ERSTE LEASING-re kötelező egyéb szabályok, illetőleg hatósági előírások megváltozása; a belföldi vagy nemzetközi pénz- vagy tőkepiaci feltételek, a makrogazdasági környezet módosulása, amely különösen lehet: az ERSTE LEASING forrásköltségeinek változása, a jegybanki alapkamat, a jegybanki repo- (refinanszírozási) vagy betéti kamatlábak változása, a pénz- vagy tőkepiaci forrásszerzési lehetőségek változása, nemzetközi minősítő intézetek (elismert külső hitelminősítő szervezet) által rendszeresen közzétett, a Magyar Köztársaságra vonatkozó országkockázati mutató negatív irányú változása, a pénz- vagy tőkepiaci kamatlábak, refinanszírozási és referencia kamatlábak változása, a bankközi hitelkamatok változása, a fogyasztói- vagy termelői árindex (infláció) változása, FXSWAP és egyéb hozamgörbék egymáshoz képesti kedvezőtlen elmozdulása, a Magyar Köztársaság által kibocsátott éven túli lejáratú állampapírok hozamának változása; az Adósért vállalt kockázatok tényezőinek az ERSTE LEASING-re nézve kedvezőtlen változása, ideértve az Adós és/vagy biztosítékot nyújtó jogalany fizetési képességének, készségének változását, a biztosítékok értékében bekövetkezett változást, illetve a biztosítékok értékesíthetőségében bekövetkezett változást; az ERSTE LEASING szolgáltatásának nyújtásával kapcsolatban, az ERSTE LEASING működési feltételeinek biztosításában bekövetkezett változás, így különösen: az ERSTE LEASING által igénybevett technikai eszközök, ingatlanok használatáért, illetőleg bérletéért fizetett/fizetendő költségek hátrányos változása, 8/3

4 az ERSTE LEASING dologi, informatikai, illetőleg biztonságtechnikai működési feltételeinek hátrányos változása, az ERSTE LEASING számítástechnikai, illetőleg adatvédelmi alkalmazási követelmények változásából eredő költségeinek hátrányos változása, az ERSTE LEASING-et érintő, a postai-, távközlési-, internet- szolgáltatások feltételeiben, illetve ezek szolgáltatási díjaiban történő hátrányos változás, az ERSTE LEASING részére külső szolgáltató vagy az ERSTE BANK Nyrt. által biztosított szolgáltatások továbbterhelt díjainak hátrányos változása Amennyiben az ERSTE LEASING és az Adós közötti üzleti kapcsolat valamely kérdésére vonatkozóan sem a Szerződés, sem a Szerződésre vonatkozó Általános Szerződési Feltételek, sem az Üzletszabályzat nem tartalmaznak rendelkezést, a magyar jog, így különösen a Polgári Törvénykönyv, továbbá a Hitelintézeti Törvény rendelkezései irányadók Az Üzletszabályzat az ERSTE LEASING székhelyének ügyfélforgalmi helyiségében történt kifüggesztése napját követő első munkanaptól kezdődően visszavonásig hatályos valamennyi olyan, a kifüggesztés napját megelőzően hatályba lépett Szerződés tekintetében is, ahol a korábbiakban hatályos Üzletszabályzat az Üzletszabályzat hatályba lépése előtt hatályba lépett Szerződések tekintetében az Üzletszabályzat hatályba lépését nem zárta ki A mindenkori hatályos Üzletszabályzat nyilvános, a meghirdetett üzleti órák alatt az ERSTE LEASING ügyfélforgalom előtt nyitva álló helyiségeiben, valamint az ERSTE LEASING minden olyan képviselőjénél, aki jogosult az ERSTE LEASING képviseletében szerződést kötni, bárki megtekintheti. Az ERSTE LEASING az Adós kérésére, illetve a Szerződés megkötésekor az Adós külön kérése nélkül is díjtalanul átadja az Adósnak az Üzletszabályzat egy példányát. 2. Kapcsolattartás 2.1. Együttműködési kötelezettség Az ERSTE LEASING és az Adós az üzleti kapcsolataikban kölcsönösen együttműködve, egymás jogos érdekeit figyelembe véve kötelesek eljárni Értesítési, tájékoztatási kötelezettség Az ERSTE LEASING és az Adós a lehetséges legkorábbi időpontban tájékoztatják egymást a fennálló üzleti kapcsolatuk, így különösen a Szerződés teljesítése szempontjából jelentős körülményekről, tényekről, adatokról, illetve azok változásáról Az ERSTE LEASING amennyiben a Szerződés másként nem rendelkezik minden év január 31. napjáig írásban értesíti az Adóst az előző naptári év december 31-én fennálló tőketartozásáról. Az Adós írásbeli kérésére a pont szerinti Hirdetményben közzétett díjjegyzékben megjelölt díj ellenében az ERSTE LEASING az éves kimutatáson kívül eseti kimutatást készít az Adós részére Az Adós köteles az ERSTE LEASING-et haladéktalanul értesíteni az Üzletszabályzat 3.3. pontjában megjelölt szerződés nyomtatványon feltüntetett bármely adata megváltozásáról. Ha az Adós olyan szervezet, amely a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló törvény (a továbbiakban: Cégtörvény) hatálya alá tartozik, köteles a cégjegyzékben nyilvántartott adatai változásáról haladéktalanul értesíteni az ERSTE LEASING-et a cégbíróság változásbejegyzést elrendelő végzése másolatának megküldésével Az Adós köteles az ERSTE LEASING-et késedelem nélkül értesíteni, ha a következő események bármelyike bekövetkezett, vagy bekövetkezése előre láthatóvá vált: a) a Szerződés teljesítésének biztosítására az ERSTE LEASING javára alapított biztosíték értéke jelentősen csökken (jelentős értékcsökkenésnek számít különösen: ha a biztosíték értéke a Szerződés megkötésekor az ERSTE LEASING által meghatározott biztosítéki értékhez képest bármely okból legalább 10 %-kal csökken), érvényesíthetőségének feltételei jelentősen romlanak (jelentős romlásnak számít különösen az érvényesíthetőség szempontjából, ha a biztosíték eltűnik, megrongálódik, megszűnik vagy megsemmisül); b) az Adós ellen felszámolási vagy végrehajtási eljárást kezdeményeznek, az Adós felszámolási eljárást kér maga ellen, illetve az Adós csődeljárás vagy végelszámolás megindítását kezdeményezi; c) az Adós a lejárt adó-, illeték-, vagy járulék fizetési kötelezettségének teljesítésével 60 napot meghaladó késedelembe esett; d) az Adós vagyoni helyzetében egyéb olyan kedvezőtlen változás következik be, amely jelentősen veszélyezteti a Szerződés Adós általi teljesítését (kedvezőtlen változásnak minősül különösen minden olyan tény vagy körülmény, ami az ERSTE LEASING követelésének Adós általi kielégítését veszélyezteti /például: munkaviszony megszűnése, rendszeres jövedelem elvesztése, családi (személyi) állapot megváltozása, minden esetben akkor, ha a változás a Szerződés teljesítésére bármilyen módon kihatással van, vagy lehet/); e) az Adós jogutódlás nélküli vagy jogutódlással történő megszűnését (átalakulását) határozza el; f) a cégbíróság a céget megszűntnek nyilvánítja vagy hivatalból törli a cégjegyzékből Az Adós köteles a számviteli törvény szerinti beszámolóját a tárgyévet követő május 31-ig megküldeni az ERSTE LEASING részére A tájékoztatással, értesítéssel kapcsolatos költséget az a fél viseli, akinél a tájékoztatási, értesítési kötelezettség felmerült. Az Adós a Szerződésben, a Szerződésre vonatkozó Általános Szerződési Feltételekben, illetve az Üzletszabályzatban meghatározottakon túl pótlólagos tájékoztatást kérhet az ERSTE LEASING-től a Szerződésben meghatározott kötelezettsége teljesítéséhez szükséges keretek között. A pótlólagos tájékoztatás költsége a Felek eltérő megállapodása hiányában az Adóst terheli Az Üzletszabályzat jelen 2.2. fejezetében meghatározott értesítési, tájékoztatási kötelezettségnek az Adós részéről történő megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül Az értesítés módja A Felek a Szerződéssel, a biztosítéki szerződéssel, a Szerződésre vonatkozó Általános Szerződési Feltételekkel, valamint az Üzletszabályzattal kapcsolatos, a másik félhez intézett minden értesítést, tájékoztatást, ajánlatot, nyilatkozatot, kérést, 8/4

5 észrevételt, panaszt írásban kötelesek megtenni. Az ERSTE LEASING az Adós kérésére, az Adós megfelelő azonosítása után, telefonon tájékoztatást adhat az Adósnak olyan kérdésekben, amelyek az Adósnak a Szerződés szerinti kötelezettsége teljesítéséhez szükségesek, vagy azt elősegítik Az ERSTE LEASING az Adós részére szóló értesítést, tájékoztatást, ajánlatot, nyilatkozatot és egyéb dokumentumot (a továbbiakban együtt: Iratok) az Adós által megadott címre postai úton vagy személyes kézbesítés útján küldi meg. Az ERSTE LEASING az Iratokat általában nem köteles ajánlottan vagy tértivevénnyel postára adni. Az ERSTE LEASING nem felel azokért a károkért, amelyek abból erednek, hogy az Adós pontatlan címet vagy nevet adott meg, illetve a címe időközben megváltozott, és erről elmulasztotta az ERSTE LEASING-et értesíteni, és emiatt az Iratok kézbesítése elhúzódik vagy eredménytelen. Az ERSTE LEASING a Szerződés megszüntetésével vagy annak kilátásba helyezésével kapcsolatos, joghatállyal bíró küldeményeket postai ajánlott/tértivevényes küldemény formájában is legalább egy alkalommal megkísérli eljuttatni az Adós részére Az ERSTE LEASING az Adósok széles körének szóló értesítési, tájékoztatási kötelezettségének hirdetmény (a továbbiakban: Hirdetmény) útján tesz eleget. Az ERSTE LEASING a Hirdetményeit az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeiben függeszti ki. A Hirdetményt azon a napon kell kézbesítettnek tekinteni, amely közvetlenül követi azt a munkanapot, amelyen a Hirdetmény kifüggesztése az ERSTE LEASING székhelyének ügyfélforgalmi helyiségében megtörtént Az Adós az ERSTE LEASING részére szóló Iratokat postai úton köteles megküldeni az ERSTE LEASING székhelyére, vagy személyesen köteles átadni az ERSTE LEASING képviselőjének az ERSTE LEASING ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségében. Az ERSTE LEASING jogosult elfogadni, hogy az Adós telefaxon tegyen eleget értesítési, tájékoztatási kötelezettségének, de egyúttal kérheti az értesítés, tájékoztatás postai úton történő megerősítését. Ebben az esetben, ha a postai úton történő megerősítés az ehhez szükséges legrövidebb időn belül az ERSTE LEASING-hez nem érkezik meg, akkor az ERSTE LEASING úgy tekintheti, hogy az Adós az értesítési, tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget Ha az Adós által az ERSTE LEASING-től várt valamely értesítés például a havi számla nem érkezett meg, az Adós köteles annak az időtartamnak letelte után, amin belül az értesítésnek rendes körülmények között meg kellett volna érkeznie, az ERSTE LEASING-et haladéktalanul értesíteni. Rendes körülmények között a küldemény legkésőbb az adott, Adóst terhelő kötelezettség esedékességének napján megérkezik az Adóshoz. Az Adós e kötelezettségének megszegéséből eredő kárért az ERSTE LEASING nem felel. 3. Az Adós, illetve képviselőjének azonosítása 3.1. Az ERSTE LEASING a Szerződés megkötése előtt a jogszabályok által előírt módon megvizsgálja az Adós, illetve képviselője személyazonosságát. A természetes személy Adós személyi igazolványával, valamint amennyiben egyéni vállalkozó az egyéni vállalkozói igazolványával igazolja személyazonosságát. Az Adós képviselője a személyi igazolványával igazolhatja személyazonosságát. Az ERSTE LEASING az Adós, illetve képviselője személyazonosságának azonosítására jogosult az Adóstól, illetve az Adós képviselőjétől az előzőekben felsoroltakon kívül más, a személyazonosság igazolására alkalmas dokumentumok bemutatását is kérni Amennyiben az Adós nem természetes személy, az Adós képviselője személyazonosságának megvizsgálásán túl az ERSTE LEASING elvégzi az Adós azonosítását is. A jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság és egyéb szervezet Adós a megfelelő dokumentumok benyújtásával köteles hitelt érdemlően igazolni, hogy a) a cégbíróság a cégjegyzékbe bejegyezte, amennyiben az Adós a Cégtörvény hatálya alá tartozik; b) a megfelelő bírósági, hatósági vagy kamarai nyilvántartásba vétele megtörtént, amennyiben létrejöttéhez hatósági, bírósági vagy kamarai nyilvántartásba vétel szükséges Az Adós, illetve képviselője köteles a Szerződés megkötését megelőzően kitölteni az ERSTE LEASING által e célból rendszeresített szerződés nyomtatványt (a továbbiakban: Nyomtatvány), amely a természetes személy Adós személyes adatainak, illetve a nem természetes személy Adós (cég)adatainak, továbbá az Adós képviselője személyes adatainak nyilvántartására szolgál. A Nyomtatvány valótlan adattal (adatokkal) való kitöltése az Adós részéről súlyos szerződésszegésnek minősül és az ERSTE LEASING-et a valótlan adatok feltüntetéséből származó következményekért felelősség nem terheli Az írásbeli meghatalmazáson alapuló képviseleti joggal rendelkező természetes személy személyazonosságának megállapítására, illetve az ilyen személy által képviselt Adós azonosítására az Üzletszabályzat 3.1. és 3.2. pontjában foglaltak megfelelően irányadók Az ERSTE LEASING jogosult meggyőződni az Adóst képviselő személy képviseleti jogosultságáról. A Szerződéssel kapcsolatban az Adóst az ERSTE LEASING-gel szemben képviselni jogosult személyek képviseleti jogát és aláírását az ERSTE LEASING mindaddig érvényesnek tekintheti, amíg a képviseleti jog megszűnéséről szóló írásbeli értesítés hozzá meg nem érkezett Az ERSTE LEASING jogosult a rendelkezésére álló aláírási címpéldány másolat alapján a hozzá benyújtott okmányokon szereplő aláírások valódiságát vizsgálni, de nem felel az elvárható gondosság mellett sem felismerhető hamis vagy hamisított aláírásból eredő kárért. 4. Szerződéskötés és Szerződés-módosítás 4.1. A Szerződés megkötése írásban történik A Felek a Szerződést csak közös megegyezéssel, írásban módosíthatják. 5. A Felek egymással szembeni fizetési kötelezettségének teljesítése 5.1. Az Adós az ERSTE LEASING által nyújtott szolgáltatásért kamatot, illetve díjat (a továbbiakban együtt: Ellenérték) fizet Az Ellenérték mértékét az ERSTE LEASING és az Adós között megkötött Szerződés tartalmazza. Az olyan Ellenérték mértékét, amelyről a Szerződés nem rendelkezik, valamennyi, az ERSTE LEASING által megkötött és hatályba lépett Szerződés tekintetében, a Hirdetményben közzétett díjjegyzék tartalmazza A tőke törlesztése, valamint a kamat és díj megfizetése a Szerződésben vagy a Szerződésre vonatkozó Általános Szerződési Feltételekben meghatározott határnapokon, illetve legkésőbb a Szerződésben vagy a Szerződésre vonatkozó Általános Szerződési Feltételekben meghatározott határidő utolsó napján esedékes. Amennyiben az esedékesség határnapja, illetve a 8/5

6 fizetési határidő utolsó napja nem munkanap, a fizetési kötelezettség a fizetési határnapot követő első munkanapon válik esedékessé Az Adós a fizetési kötelezettségének késedelmes teljesítése esetén a késedelem idejére késedelmi kamatot köteles fizetni. A késedelmi kamat alapja a késedelmesen megfizetett összeg, mértékét a Szerződés határozza meg A kamat kiszámításának módját az egyes Szerződésekre irányadó Általános Szerződési Feltételek határozzák meg. A kamatszámítás alapjául szolgáló időtartam kezdő napja a tőke kihelyezésének napja, záró napja pedig a tőke, illetve résztörlesztés esetén az adott tőkerész visszafizetésének napját megelőző nap Az ERSTE LEASING a késedelmi kamatot, valamint az időtartamhoz kötött díjakat napi kamatszámítással határozza meg a következő képlet alapján: 5.7. Amennyiben a jelen Üzletszabályzat, az Általános Szerződési Feltételek vagy a Szerződés másként nem rendelkezik, a Szerződésben foglalt szolgáltatások teljesítése kapcsán az ERSTE LEASING-nél közvetlenül vagy közvetetten felmerülő szükséges költségek így különösen az esetleges hatósági eljárás költségei, illetékei, a jogi és egyéb szakértői költségek, valamint az Adós szerződésszegése esetén a Szerződés alapján az ERSTE LEASING-et megillető követelés(ek) érvényesítésével kapcsolatos költségek az Adóst terhelik Az Adós az ERSTE LEASING-gel szembeni fizetési kötelezettségének az alább megjelölt fizetési módok valamelyikén köteles eleget tenni: a) készpénzfizetéssel az ERSTE LEASING pénztárába a pénztári órák alatt; b) banki átutalással az ERSTE LEASING-nek a Szerződésben megjelölt bankszámlájára; c) postai készpénzátutalási megbízással az ERSTE LEASING-nek a Szerződésben megjelölt bankszámlájára; d) az Adós felhatalmazása alapján az ERSTE LEASING által benyújtott beszedési megbízásnak az Adós számlavezető bankja által történt teljesítésével; e) készpénzfizetéssel az ERSTE LEASING megbízottja kezéhez, amennyiben az ERSTE LEASING megbízottja a fizetés átvételére írásbeli felhatalmazással rendelkezik és a fizetés átvételére a mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezései alapján jogosult Az Adós a számlavezető bankjához címzett felhatalmazó nyilatkozat az ERSTE LEASING részére történő átadásával felhatalmazhatja az ERSTE LEASING-et, hogy a vele szembeni esedékes követelését a bankszámlája terhére benyújtott beszedési megbízással szedje be. Ebben az esetben az Adós köteles gondoskodni arról, hogy a bankszámláján az ERSTE LEASING követelésének esedékességét megelőző 3 banki munkanapon legalább az esedékes fizetési kötelezettsége teljesítéséhez szükséges összegű lekötetlen követelése legyen. Az Adós a beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozatát az ERSTE LEASING felé fennálló összes tartozása teljesítését megelőzően csak az ERSTE LEASING írásbeli hozzájárulásával változtathatja meg vagy vonhatja vissza Az ERSTE LEASING az Adóssal szembeni fizetési kötelezettségét a következő módok valamelyikén teljesíti: a) az ERSTE LEASING pénztárából való készpénzkifizetéssel a pénztári órák alatt; b) az Adós által megjelölt bankszámlára való banki átutalással; vagy c) a természetes személy Adós lakcímére címzett postai készpénzfizetéssel Amennyiben a fizetés: tőke kamatláb naptári napok száma a) az 5.8. (a) vagy az (a) pontokban megjelölt módon történik, a fizetési kötelezettség teljesítésének időpontja az ERSTE LEASING pénztárába való befizetés, illetve az ERSTE LEASING pénztárából való kifizetés értéknapja; b) az 5.8. (b), (c), illetve (d) vagy az (b) pontban megjelölt módon történik, a fizetési kötelezettség teljesítésének időpontja az a naptári nap, amikor a fizetés címzettjének bankszámláján a számlavezető hitelintézet az átutalt összeget jóváírja, azzal, hogy amennyiben a fizetés az 5.8. (d) pontban megjelölt módon történik, és az Adós bankszámláján elegendő fedezet áll rendelkezésre az Adós ERSTE LEASING-gel szembeni fizetési kötelezettsége szerződésszerű teljesítésére, az Adós nem esik késedelembe, ha a fizetési kötelezettség tárgyát képező összeg azért nem kerül jóváírásra az esedékesség időpontjáig az ERSTE LEASING bankszámláján, mert az ERSTE LEASING elmulasztotta megfelelő időben megtenni a szükséges lépéseket a beszedési megbízás érvényesítésére; c) az 5.8. (e) pontban megjelölt módon történik, a fizetési kötelezettség teljesítésének időpontja az ERSTE LEASING megbízottja részére történt fizetés napja; d) az (c) pontban megjelölt módon történik, a fizetés időpontja a feladásnak a postai feladóvevényen megjelölt időpontja Az Üzletszabályzat alkalmazásában banki munkanapnak minősül az olyan naptári nap, amely munkanap, és nem minősül banki könyvelési szünnapnak és/vagy banki pénztári szünnapnak az ERSTE BANK Nyrt-nél Az Adós abban az esetben is köteles a fizetési kötelezettségét esedékességekor teljesíteni, ha a befizetésére szolgáló készpénz-átutalási megbízás nyomtatványt az ERSTE LEASING-től bármilyen ok miatt nem kapta meg. 6. Biztosítékok 6.1. Az Adós a Szerződés megkötésekor, illetve az ERSTE LEASING kérésére a Szerződés hatálya alatt bármikor köteles az ERSTE LEASING által megfelelőnek minősített biztosítékot nyújtani az ERSTE LEASING részére a Szerződésben vállalt kötelezettsége szerződésszerű teljesítésének biztosítására. Amennyiben a biztosíték értéke a Szerződés hatálya alatt csökken, az Adós az ERSTE LEASING felszólítására köteles pótlólagos biztosítékot nyújtani. A biztosíték nyújtásakor az ERSTE LEASING határozza meg, hogy az egyes biztosítékokat milyen értéken fogadja el A biztosíték elsősorban készfizető kezesség, jelzálogjog, óvadék, váltó kötelezettségvállalás vagy vételi jog lehet. A biztosíték formáját az ERSTE LEASING határozza meg. A biztosíték vagy biztosítékok egyidejű alkalmazása nem automatikus. Biztosíték vagy biztosítékok alkalmazásának szükségességéről az ERSTE LEASING minden esetben az adott Szerződés vonatkozásában dönt, mely döntés alapját különösen az Adósnak az ERSTE LEASING általi ügyfélminősítése és/vagy a Szerződés keretében finanszírozandó eszköznek az ERSTE LEASING általi minősítése képezi. Az ERSTE LEASING a minősítéseket követően, Adósonként dönt az esetleges biztosítékok bevonásának szükségességéről. 8/6

7 6.3. A kezes az ERSTE LEASING-gel kötött készfizető kezességi szerződésben az Adósnak a Szerződés alapján az ERSTE LEASING-gel szembeni tartozásáért, valamint annak járulékaiért (késedelmi kamat, esetleges végrehajtási vagy más, a jogérvényesítéssel kapcsolatos költség) vállal készfizető kezességet. Amennyiben több személy vállal készfizető kezességet az Adósnak az ERSTE LEASING-gel szembeni fizetési kötelezettségéért, a kezesek egyetemlegesen felelnek Ha az Adós biztosítékként jelzálogjogot alapít az ERSTE LEASING javára, köteles a zálogtárgyat rendeltetésszerűen használni, kezelni, üzemeltetni, és épségét megőrizni. Amennyiben az Adós e kötelezettségét megszegi, az ERSTE LEASING jogosult megtenni a szükséges jogi lépéseket a zálogtárgyat fenyegető veszély elhárítására. Ha a zálogtárgy állagának romlása veszélyezteti az ERSTE LEASING követelésének kielégítését, az ERSTE LEASING kérheti a zálogtárgy állagának helyreállítását, vagy az Üzletszabályzat 6.1. pontjával összhangban pótlólagos biztosíték adását. Az ERSTE LEASING jogosult a zálogtárgy állapotát ellenőrizni, az Adós pedig köteles ennek során az ERSTE LEASING-gel együttműködni Az ERSTE LEASING óvadék tárgyául átruházható betétokiratot és forgalomképes értékpapírt fogad el. Az ERSTE LEASING névre szóló értékpapírt csak üres forgatmánnyal ellátva fogad el óvadékul Az ERSTE LEASING az Adós fizetési kötelezettségének megerősítéseként az Adós által az ERSTE LEASING javára kiállított saját váltót igényelhet (fedezeti váltó). Az ERSTE LEASING az Adós fizetési kötelezettségének elmulasztása esetén jogosult esedékes követelését a váltóra vonatkozó jogszabályokban biztosított lehetőségekkel élve érvényesíteni. A fedezeti váltó érvényesítése eredményeként megfizetett összegek csökkentik az Adósnak a Szerződés alapján fennálló fizetési kötelezettségeit. Egyebekben a Szerződés változatlan feltételekkel mindaddig hatályban marad, amíg az Adós a teljes tartozását meg nem fizette Amennyiben az Adós biztosítékként vételi jogot enged az ERSTE LEASING javára a tulajdonában álló vagy a tulajdonába kerülő valamely vagyontárgyon, a biztosítéki szerződésben a Felek meghatározzák azt az árat, amelyen az ERSTE LEASING vételi jogával élve megszerezheti a vételi joggal terhelt vagyontárgy tulajdonjogát. Az ERSTE LEASING vételi joga határozott időre, de legfeljebb öt évre jön létre. Amennyiben az Adós meghal (jogutód nélkül megszűnik) a Szerződésben (biztosítéki szerződésben) meghatározott vételi jogot az ERSTE LEASING az örökössel (örökösökkel), jogutóddal (jogutódokkal) szemben is jogosult gyakorolni. A vételi jog a Szerződés bármely esetben történő megszűnése, megszüntetése esetén az ERSTE LEASING által abban az esetben is gyakorolható, ha a Szerződés és az Általános Szerződési Feltételek a vételi jog gyakorlását a Szerződés felmondása esetére határozzák meg Ha az Adós az ERSTE LEASING-gel szembeni fizetési kötelezettségét esedékességkor nem teljesíti, az ERSTE LEASING jogosult szabad belátása szerint az Adós által nyújtott biztosítékok bármelyike terhére követelését érvényesíteni. Amennyiben az ERSTE LEASING érvényesíti a biztosítéki szerződésben meghatározott jogát, kielégítési jogának gyakorlását követően elszámol az Adóssal A biztosíték nyújtásával, kezelésével, és érvényesítésével kapcsolatos minden költség az Adóst terheli Az Adós e fejezetben foglalt bármely kötelezettségének megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül. 7. Banktitok, információnyújtás harmadik fél részére 7.1. A Felek az egymással fennálló kapcsolatukra, a Szerződés tartalmára, illetve a másik félre vonatkozó, az üzleti kapcsolat során tudomásukra jutott nem nyilvános információt bizalmasan kezelik és azt az üzleti kapcsolat, így különösen a Szerződés megszűnése után is kötelesek bizalmasan kezelni Az ERSTE LEASING a tudomására jutott, a Hitelintézeti Törvény szerint banktitoknak minősülő információkat a banktitokra vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően banktitokként kezeli, azokat az Adós közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, a banktitkok pontosan meghatározott köre alóli felmentést tartalmazó nyilatkozatában megjelölt személyeken kívül csak a jogszabályban meghatározott esetekben és személyeknek szolgáltatja ki Az ERSTE LEASING-et a banktitok megtartásának kötelezettsége a Szerződés megszűnése után is köti Az Adós és az érte kezességet vállaló személy a Szerződés, illetve a biztosítéki szerződés aláírásával tudomásul veszi azt, hogy az ERSTE LEASING a Hitelintézeti Törvényben meghatározott adatokat a Szerződésben, illetve a biztosítéki szerződés(ek)ben meghatározott feltételekkel a Központi Hitelinformációs Rendszernek (KHR) átadja (kezes esetében kizárólag akkor, ha erre vonatkozó, kifejezett jogszabály általi kötelezettség terheli). Az ERSTE LEASING ezúton tájékoztatja az Adóst és az érte kezességet vállaló személyt, hogy a Hitelintézeti Törvény 130/A /N. -ai szerint meghatározott esetekben adatai bekerül(het)nek a KHR-be. Az adatátadás célja a KHR működésével kapcsolatos adatátadási kötelezettség teljesítése. A KHR-be történő adatátadás a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések alapján történik, amennyiben tehát valamely személy (jogalany) adatai nem adhatók át a KHR-nek (akár jogszabály rendelkezése, akár hatósági állásfoglalás alapján) úgy az adatátadásra nem kerül sor. Az átadható adatok körét a Hitelintézeti Törvény 130/A. 130/N. -ai határozzák meg. A KHR-ben nyilvántartható adatok körét a Hitelintézeti Törvény (fenti) szabályai, valamint mindenkor hatályos vonatkozó melléklete(i) tartalmazzák. A KHR-be történt adatátadást követően a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás, a Hitelintézeti Törvény rendelkezéseinek megfelelően, a szolgáltatott adatokat átadhatja további referenciaadat-szolgáltatók részére. A KHR-be történt adatszolgáltatásról a Hitelintézeti Törvény 130/J. -ának (3) bekezdése szerinti tájékoztatás kérhető. Az Adós és az érte kezességet vállaló személy a KHR-rel kapcsolatos adatszolgáltatás, a KHR adatkezelése tekintetében a Hitelintézeti Törvény 130/K. -ában foglalt kifogással élhet. Az Adós és az érte kezességet vállaló személy, adatainak KHR részére történő átadása és kezelése miatt, illetőleg azok helyesbítése vagy törlése céljából az ERSTE LEASING és a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás ellen a Hitelintézeti Törvény 130/L. 130/N. -aiban foglaltak alapján keresetet indíthat. A vonatkozó jogszabályok változása esetén a KHR-rel kapcsolatban a mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezései irányadók Az ERSTE LEASING az Adós írásbeli felhatalmazása nélkül is jogosult az Adósra vonatkozó banktitoknak és személyes adatnak nem minősülő üzleti információt kiszolgáltatni harmadik személy részére, kivéve, ha az Adós az információ adása előtt annak kiadását kifejezetten megtiltó írásbeli nyilatkozatot juttatott el az ERSTE LEASING-hez. Banktitoknak nem minősülő üzleti információ különösen az Adósra vonatkozó nyilvános információ, valamint az a tény, hogy az ERSTE LEASING-gel szerződéses kapcsolatban áll-e az Adós. Az Adós hozzájárul ahhoz, hogy az ERSTE LEASING az Adós banktitoknak minősülő adatait az ERSTE Csoport bármely tagja vagy az ERSTE LEASING szerződött biztosítási alkusz partnere részére, továbbá az ERSTE LEASING-gel szerződéses kapcsolatban álló adatszolgáltatási és információs rendszer részére átadja vagy ilyen adatokat az ERSTE LEASING átvegyen. Az Adós hozzájárul ahhoz is, hogy az ERSTE LEASING, a Szerződéssel kapcsolatban biztosítási jogviszonyban álló Biztosító részére, az Adós vonatkozásában banktitoknak minősülő adatot szolgáltasson és ilyen adatot a Biztosítótól átvegyen Adós (ill. Társadós), valamint Eladó (Szállító), azok képviselő(i)je hozzájárul(nak) ahhoz, hogy az ERSTE LEASING az Adós (ill. Társadós), valamint Eladó (Szállító), azok képviselő(i)je által közölt banktitoknak minősülő személyes és egyéb adatokat 8/7

8 adatfeldolgozással és/vagy adatelemzéssel és/vagy adatellenőrzéssel foglalkozó harmadik személy(ek) részére átadja, a jelen szerződésben foglalt pénzügyi szolgáltatás végzése során, kizárólag az Adós (ill. Társadós), valamint Eladó (Szállító), azok képviselő(i)je által az Adós (Társadós), Eladó (Szállító) azok képviselő(i)je által megadott adatok ellenőrzése, feldolgozása és kezelése céljából, hozzájárulva ahhoz is, hogy ezen harmadik személyek az átadott adatokkal kapcsolatban közvetlenül megkeressék. 8. Az ERSTE LEASING és az Adós felelőssége 8.1. Az ERSTE LEASING az Adósnak nyújtott pénzügyi szolgáltatás teljesítése során a pénzügyi vállalkozásoktól általában elvárható fokozott gondossággal, mindenkor az Adós jogos érdekeit is szem előtt tartva köteles eljárni Az ERSTE LEASING, illetve az Adós a Szerződésből eredő kötelezettségei nem vagy nem szerződésszerű teljesítése esetén csak olyan mértékben és olyan időtartamra mentesül a felelősség alól, amilyen mértékben és ameddig a teljesítést hadüzenettel vagy hadüzenet nélkül indított háború, polgári felkelés, terrorista cselekmény, természeti katasztrófa, tűz, robbanás vagy más szükséghelyzet, harmadik személy alkalmazottainak sztrájkja vagy egyéb munkavégzést zavaró cselekménye, harmadik személy berendezéseiben, szoftverében vagy kommunikációs rendszerében bekövetkezett üzemzavar, kimaradás, illetve bármely olyan esemény, amely a Polgári Törvénykönyv alapján a teljesítés a félnek fel nem róható okból történő lehetetlenné válását eredményezi (a továbbiakban együtt: vis maior), lehetetlenné teszi, vagy jelentős mértékben megakadályozza. Az ERSTE LEASING-et, illetve az Adóst vis maior bekövetkezése esetén is kárenyhítési és értesítési kötelezettség terheli Az ERSTE LEASING a jogszabályok által meghatározott körben jogosult tevékenysége ellátásához közreműködőt igénybe venni Az Adós a Szerződés teljesítése érdekében úgy köteles eljárni, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. 9. Szerződésszegés 9.1. Az ERSTE LEASING, illetve az Adós a másik fél szerződésszegése esetén jogosult a Szerződést a Szerződésben vagy a Szerződésre vonatkozó Általános Szerződési Feltételekben meghatározott feltételekkel és módon felmondani vagy a Szerződéstől elállni Az ERSTE LEASING jogosult arra, hogy amennyiben az Adós az ERSTE Csoport bármely tagjával megkötött, bármely szerződését megszegi, ERSTE LEASING az Adós valamennyi Szerződését azonnali hatállyal felmondja. ERSTE Csoporton az ERSTE BANK Nyrt-t, annak tulajdonosait, továbbá az ERSTE BANK Nyrt. vagy annak tulajdonosa közvetett vagy közvetlen tulajdonában álló gazdasági társaságokat kell érteni. 10. Jogviták A Felek a Szerződéssel kapcsolatban esetlegesen felmerülő vitás kérdéseiket megkísérlik peren kívül, tárgyalásos úton rendezni. Az ERSTE LEASING az Adós által írásban benyújtott panaszra vagy igényre 30 napon belül írásban válaszol a honlapján is elérhető panaszkezelési szabályzatában foglaltak szerint Bármely vita eldöntésére, amely a Szerződéssel, annak megszegésével, érvényességével, értelmezésével vagy megszűnésével kapcsolatban keletkezik, a Felek alávetik magukat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság (a továbbiakban: Választottbíróság) kizárólagos döntésének. A Választottbíróság döntése végleges és a Felekre nézve kötelező érvényű. A Választottbíróság saját Eljárási Szabályzata szerint jár el, a választottbírák száma három, az eljárás nyelve magyar Arra az esetre, ha az Adós a Szerződés megkötésekor írásbeli nyilatkozatával kifejezetten kizárta a Választottbíróság kizárólagos döntésének való alávetést, vagy a jogvita elbírálására a Választottbíróságnak bármilyen ok miatt nincs hatásköre, a Felek - értékhatártól függően - kikötik a Bp.-i II-III. Kerületi Bíróság, illetőleg a Komárom-Esztergom Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét A Szerződésekből eredő jogviták peren kívül rendezése során eljáró szervezetek, testületek által lefolytatott eljárás során hozott döntésekben, határozatokban foglaltaknak egyedi ügyben tett ERSTE LEASING alávetési nyilatkozat hiányában az ERSTE LEASING nem veti alá magát. 11. Záró rendelkezések Az ERSTE LEASING tájékoztatja ügyfeleit, hogy kötelező jelleggel alávetette magát a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló évi XLVII. törvényben definiált Banki Magatartási Kódex -nek, ERSTE LEASING a Magatartási Kódex hatálya alatt maradéktalanul betartja annak rendelkezéseit.a Magatartási Kódex szövegét az ERSTE LEASING a honlapján közzéteszi. Budapest, június 11. ERSTE LEASING AUTÓFINANSZÍROZÁSI PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ERSTE LEASING ESZKÖZFINANSZÍROZÁSI PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1138 Budapest, Népfürdő u Telefon: , fax: /8

ÜZLETSZABÁLYZAT a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

ÜZLETSZABÁLYZAT a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Santander Consumer Finance Pénzügyi Vállalkozás Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1027 Budapest, Kapás u. 6-12.) ÜZLETSZABÁLYZAT a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Készült: a hitelintézetekről

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Főnix Takarékszövetkezet 4025 Debrecen, Petőfi tér 6. Tel: (52)531-557 Fax: (52)535-921 Cégjegyzék sz.: 09-02-000063 Hajdú-Bihar megyei Cégbíróság Ssz: 2. PSZÁF engedély: EN-I-466/2011.(2011.04.19) ÁLTALÁNOS

Részletesebben

RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA A RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Székhely: 4600 Kisvárda, Szent László út 68. Tevékenységi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2014. augusztus 12. Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 2 2. Az Üzletszabályzat nyilvánossága... 3 3. Az Üzletszabályzat módosítása... 3 4. A Bank és az Ügyfél

Részletesebben

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételei Gold Credit Hatályos: 2013.07.11. 1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ Az ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

HITEX PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 1061 Budapest, Andrássy út 10. III. em. ÜZLETSZABÁLYZATA. 2015. április 7.

HITEX PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 1061 Budapest, Andrássy út 10. III. em. ÜZLETSZABÁLYZATA. 2015. április 7. HITEX PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1061 Budapest, Andrássy út 10. III. em. ÜZLETSZABÁLYZATA 2015. április 7. I. ÁLTALÁNOS RENDEZŐ ELVEK 1. Az Üzletszabályzat hatálya A jelen

Részletesebben

A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Igazgatóság által jóváhagyva: 2015. március 30. 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1. A Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

ÜZLETSZABÁLYZAT a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Santander Consumer Finance Pénzügyi Vállalkozás Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1027 Budapest, Kapás u. 6-12.) ÜZLETSZABÁLYZAT a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Készült: a hitelintézetekről

Részletesebben

A Toyota Pénzügyi Szolgáltató Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság általános üzletszabályzata

A Toyota Pénzügyi Szolgáltató Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság általános üzletszabályzata A Toyota Pénzügyi Szolgáltató Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság általános üzletszabályzata A jelen általános üzletszabályzat (a továbbiakban: Üzletszabályzat) a hitelintézetekről és pénzügyi

Részletesebben

FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Módosítva: 2014. március 16. A FIX HITEL Zrt. Üzletszabályzata A FIX HITEL Pénzügyi

Részletesebben

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT ERSTE BANK HUNGARY ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Székhely: 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26. Cégjegyzékszáma: Cg.01-10-041054 PSZÁF engedély száma: I-2061/2004. PSZÁF engedély dátuma:

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT pénzkölcsön nyújtási tevékenységre (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

ÜZLETSZABÁLYZAT pénzkölcsön nyújtási tevékenységre (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Santander Consumer Finance Pénzügyi Vállalkozás Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1027 Budapest, Kapás u. 6-12.) ÜZLETSZABÁLYZAT pénzkölcsön nyújtási tevékenységre (a módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

ELSŐ HITELKAPU PÉNZÜGYI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ELSŐ HITELKAPU PÉNZÜGYI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELSŐ HITELKAPU PÉNZÜGYI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályos: 2014. április 15-től 1 I. Általános rendelkezések I.1. Az ban alkalmazott fogalmak A jelen ban alkalmazott alábbi fogalmak

Részletesebben

A Toyota Pénzügyi Szolgáltató Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság általános üzletszabályzata

A Toyota Pénzügyi Szolgáltató Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság általános üzletszabályzata A Toyota Pénzügyi Szolgáltató Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság általános üzletszabályzata A jelen általános üzletszabályzat (a továbbiakban: Üzletszabályzat) a hitelintézetekről és pénzügyi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Téti Takarékszövetkezet 9100 Tét, Fő u. 86. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Székhely: 9100 Tét, Fő u.86. Cégjegyzékszáma: Cg.08-02-000936 PSZÁF engedély száma: 894/1997/F. PSZÁF engedély dátuma: 1997.dec.11.

Részletesebben

RÓNASÁGI TAKARÉKSZÖVETKEZET

RÓNASÁGI TAKARÉKSZÖVETKEZET RÓNASÁGI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Az Igazgatóság I/5/2013. számú határozatával jóváhagyta 2013.január 21-én. Hatályba lép 2013. január 1. Hatályon kívül helyezve 2009. július 27-én

Részletesebben

UniCredit Leasing Hungary Zrt. ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2012. május 2. napjától

UniCredit Leasing Hungary Zrt. ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2012. május 2. napjától . ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2012. május 2. napjától TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. Az Üzletszabályzat személyi, tárgyi hatálya... 3 2. Az Ügyfél fogalma... 3 3. Képviselet, azonosítás,

Részletesebben

Next-Faktor Pénzügyi Szolgáltató Zrt. ÜZLETSZABÁLYZAT. (1. sz. módosítás) Hatályos: 2007. április 20. 2007. április

Next-Faktor Pénzügyi Szolgáltató Zrt. ÜZLETSZABÁLYZAT. (1. sz. módosítás) Hatályos: 2007. április 20. 2007. április Next-Faktor Pénzügyi Szolgáltató Zrt. ÜZLETSZABÁLYZAT (1. sz. módosítás) Hatályos: 2007. április 20. 2007. április I. Az Üzletszabályzat általános rendelkezései 1.1. Az Üzletszabályzat hatálya 1.1.1. Az

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZATA és ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

ÜZLETSZABÁLYZATA és ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Az EUROTRADE CAPITAL Pénzügyi Szolgáltató Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA és ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2014. június 25. napjától (a 2014. március 15. napját követően megkötött szerződésekre kell

Részletesebben

A Toyota Pénzügyi Szolgáltató Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság általános üzletszabályzata

A Toyota Pénzügyi Szolgáltató Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság általános üzletszabályzata A Toyota Pénzügyi Szolgáltató Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság általános üzletszabályzata A jelen általános üzletszabályzat (a továbbiakban: Üzletszabályzat) a hitelintézetekről és pénzügyi

Részletesebben

PLATINIUM Pénzügyi Szolgáltatóház zártkörűen működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

PLATINIUM Pénzügyi Szolgáltatóház zártkörűen működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A PLATINIUM Pénzügyi Szolgáltatóház zártkörűen működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Módosítva: 2014. március 16. A PLATINIUM zrt. Üzletszabályzata A PLATINIUM Pénzügyi

Részletesebben

Üzletszabályzat - általános rész

Üzletszabályzat - általános rész Üzletszabályzat - általános rész 1. Fogalmak 1.1. Az K&H Autópark Bérleti és Szolgáltató Kft. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.) (a továbbiakban Társaság) üzletszabályzata (a továbbiakban Üzletszabályzat)

Részletesebben

Az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. általános üzletszabályzata

Az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. általános üzletszabályzata Az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. általános üzletszabályzata A jelen általános üzletszabályzat (a továbbiakban: Üzletszabályzat) a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII.

Részletesebben

CITIBANK SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FORINT ÉS DEVIZA ALAPÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

CITIBANK SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FORINT ÉS DEVIZA ALAPÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK CITIBANK SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FORINT ÉS DEVIZA ALAPÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya 1.1.1. A jelen Általános Szerződési

Részletesebben

UniCredit Leasing ImmoTruck Zrt. ÜZLETSZABÁLYZAT

UniCredit Leasing ImmoTruck Zrt. ÜZLETSZABÁLYZAT . ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2014. március 15. napjától TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. Az Üzletszabályzat személyi, tárgyi hatálya, a szerződés alaki követelményei 3 2. Az Ügyfél fogalma...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Főnix Takarékszövetkezet 4025 Debrecen, Petőfi tér 6. Tel: (52)531-557 Fax: (52)535-921 Cégjegyzék sz.: 09-02-000063 Hajdú-Bihar megyei Cégbíróság Működési engedély: EN-I-466/2011. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

BROSS FAKTORING ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT a work-out faktoring tevékenység végzésére

BROSS FAKTORING ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT a work-out faktoring tevékenység végzésére BROSS FAKTORING ZRT ÜZLETSZABÁLYZAT a work-out faktoring tevékenység végzésére A BROSS FAKTORING Zrt. a Magyar Nemzeti Bank H-EN-I-369/2013. számú határozata alapján végzi tevékenységét. A Társaság a hitelintézetekről

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2009. november 01. 104/2009.(10.19.) Igazgatósági Határozat TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK... 3 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA... 3 2. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FAKTORÁLÁSI, HITELEZÉSI ÉS PÉNZÜGYI LÍZING ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS FAKTORÁLÁSI, HITELEZÉSI ÉS PÉNZÜGYI LÍZING ÜZLETSZABÁLYZAT Adószám: 14283624-2-02 Cégbíróság: Baranya Megyei Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzékszám: 02-10-060357 Tevékenységi eng. száma E-I-254/2008 CORRIGIA Pénzügyi Szolgáltató Zrt. Székhely: 7630 Pécs, Bor

Részletesebben

General.Terms/2015.07.03. KDB BANK EURÓPA ZRT. (1054. Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.) ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI

General.Terms/2015.07.03. KDB BANK EURÓPA ZRT. (1054. Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.) ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI General.Terms/2015.07.03. KDB BANK EURÓPA ZRT. (1054. Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.) ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI A KDB Bank Európa Zrt. jelen Általános Üzleti Feltételei egységes szerkezetben tartalmazzák

Részletesebben