J e g y z ő k ö n y v

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ő k ö n y v"

Átírás

1 J e g y z ő k ö n y v 10-7/2009. Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének március 26-án tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Zrinszki István alpolgármester, Bede-Tóth Attila, Benkő Zoltán, Bényei Péterné, Dr. Erdélyi Béla, Fedor László, Fercsákné Tomán Ildikó, Dr. Krámor Katalin, Tomán Ferenc képviselők (A jelenléti ív a jegyzőkönyvhöz csatolva.) Tanácskozási joggal megjelent: Mező József jegyző, Csikósné Juhász Erika aljegyző, Hagymási József pénzügyi irodavezető, Haraszin János a DADA BT. képviseletében, Fehér Zoltánné, Varga Csaba köztisztviselők, Koszta Mihály intézményvezető Hallgatóság: Intézményvezetők, Balogh Mihály és Borsi Gyula a Tiszalöki CKÖ képviseletében Gömze Sándor: Köszöntöm a mai ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes, 13 fő képviselőből 8 fő jelen van, Pappné Kórik Judit, Tölgyesi Attiláné, Király Bertalan igazoltan van távol, bejelentették távollétüket, Dr. Erdélyi Béla és Benkő Zoltán bejelentette késését. Javaslatot tesztek a napirend módosítására. A kiküldött meghívóban szereplő 10. számú napirendről, Popovics István földterület adás-vételi ajánlatáról már egy korábbi rendkívüli ülésen döntöttünk, ezért javaslom levenni a napirendről, helyette viszont 10. napirendi pontként javaslom felvenni a Polgárok Tiszalökért Egyesület kérelmének megtárgyalását. Aki a meghívóban kiküldött napirendi pontok módosításával és megtárgyalásával egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület a meghívóban feltüntetett napirendi pontok módosítását és megtárgyalását 8 egyhangú igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: A képviselő-testület TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2009. (III.26.) számú határozata Napirend módosításáról a március 26-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint módosította: 1. A szociális, pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi szabályairól szóló 18/2008.(VIII.26.) számú rendelet módosítása. Előadó: Mező József jegyző 1

2 évi Közbeszerzési Terv megtárgyalása. Előadó: Gömze Sándor polgármester 3. KÖZÚT KHT. kérelmének megtárgyalása. Előadó: Gömze Sándor polgármester 4. Tiszalök Városi Szabad-strand üzemeltetésére beadott pályázatokról döntéshozatal. Előadó: Gömze Sándor polgármester 5. Az önkormányzat évi Közfoglalkoztatási Tervének megtárgyalása. Előadó: Gömze Sándor polgármester 6. Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium kérelmének megtárgyalása (6 órás karbantartók 8 órára történő módosítása). Előadó: Gömze Sándor polgármester 7. Tájékoztató az elektronikus információszabadságról szóló évi XC. Törvényben foglaltak érvényesüléséről. Előadó: Mező József jegyző 8. a) Határozathozatal az OTP Banknál munkabér hitel felvételéről. b) Az OTP Banknál fennálló hitelek kamatainak emelkedéséről, annak elfogadásáról döntéshozatal. Előadó: Gömze Sándor polgármester 9. Dr. Kovács Gábor hajdúszoboszlói lakos kárigényének megtárgyalása. Előadó: Mező József jegyző 10. Polgárok Tiszalökért Egyesület kérelmének megtárgyalása. Előadó: Gömze Sándor polgármester Tárgy: (1.tsp.) A szociális, pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi szabályairól szóló 18/2008.(VIII.26.) számú rendelet módosítása. Előadó: Mező József jegyző Gömze Sándor: A napirend előadója Mező József jegyző, véleményezte a Szociális és Egészségügyi Bizottság és az Ügyrendi Bizottság. A napirend előadójának van-e szóbeli kiegészítése? Mező József: Az előterjesztésben részletesen leírtuk a módosítás szükségességének okait, a Szociális és Egészségügyi Bizottság és az Ügyrendi Bizottság ülésén pedig kiegészítésre került a rendelet-tervezet, melyet a Bizottságok emlékeztetőjéhez csatolt formában fogadták el. Ha van kérdés, az anyagot összeállító kolléga nő, Fehér Zoltánné jelen van, minden kérdésre választ ad. Dr. Krámor Katalin: A megfelelő módosításokkal elfogadásra javasolta az Ügyrendi Bizottság, és külön megköszöntük, hogy egységes szerkezetbe foglalták és így mindnyájunk számára jobban értelmezhető. A törvénynek megfelelően lett összeállítva, minden benne foglaltatik. Elfogadásra javaslom. Fercsákné Tomán Ildikó: A Szociális és Egészségügyi Bizottság is elfogadásra javasolta. Egységes szerkezetbe lett foglalva az összes segélyezései forma, látszik, hogy mely segélyezés ügyintézése kinek a hatáskörébe tartozik. Jó belőle dolgozni, tájékoztató jellegű, nem csak a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjai részére, hanem a képviselő társaim részére is. Mező József: A Szociális és Egészségügyi Bizottság ülésén javaslatként hangzott el, hogy a dolgok áttekinthetősége érdekében a rendelet formáját egyszerűsítsük. Elkészítjük ezt a rövidített változatot, és a képviselő-testület tagjai meg fogják kapni. További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 2

3 Gömze Sándor: Aki a módosított rendelet-tervezetben leírtakkal egyetért és elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 8 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2009.(IV.02.) számú rendelete A szociális pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi szabályairól szóló 18/2008.(VIII.26.) sz. rendelet (továbbiakban R ) módosításáról 1. Az R 1. (2) bekezdése hatályát veszti helyébe az alábbi rendelkezés lép: A rendelet hatálya kiterjed Tiszalök közigazgatási területén lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező az Szt. 3. (1)-(3) bekezdésében foglalt személyekre, valamint az Szt ában meghatározott hajléktalan személyekre, illetve 7. (l) bekezdésében meghatározott személyekre." 2. Az R 3. (l) b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: b) aktív korúak ellátását Az R 4. -a hatályát veszti Az R 5 -a hatályát veszti, és helyébe az alábbi rendelkezés lép: Aktív korúak ellátása (1) Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott ellátás. (2) A jegyző a rendelkezésre állási támogatás folyósításának feltételeként az Szt (1) bekezdés d) - g) pontjában megjelölt személyek esetében az Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Tiszavasvári Kirendeltségével (továbbiakban: Munkaügyi Központ) való együttműködési kötelezettséget ír elő. (3) A jegyző az Szt. 37/B. (l) bekezdés b) és c) pontjában megjelölt rendszeres szociális segélyben részesülő részére a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Tiszalöki Szociális Szolgáltató Központjával (továbbiakban: Szociális Szolgáltató Központ) való együttműködési kötelezettséget ír elő. (4) A jegyző felhatalmazza a Szociális Szolgáltató Központot, hogy az együttműködésre kötelezett segélyezettek részére - azok szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodó - beilleszkedést segítő programot dolgozzon ki az Szt. 37/D. (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével. (5) Az Szt. 37/D. (1) bekezdés a)-c) pontjaiban előírt kötelezettség teljesítéséhez elrendeli, hogy a rendszeres szociális segélyben részesülő személy a segélyt megállapító határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül köteles megjelenni Szociális Szolgáltató Központnál,

4 ahol nyilvántartásba veteti magát, a beilleszkedést segítő programról írásban megállapodik az együttműködésre kijelölt szervvel, teljesíti a beilleszkedési programban foglaltakat. A megállapodást a rendelet 4. számú függeléke tartalmazza. (6) A beilleszkedést segítő program az alábbiakra terjed ki: a) az együttműködésre kijelölt szervvel való kapcsolattartásra, b) az együttműködő személy számára előírt, az egyéni képességeket fejlesztő vagy az életmódot formáló foglalkozáson való részvételre, c) tanácsadáson való részvételre, d) munkavégzésre történő felkészülést segítő programra da) munkaerő-piaci átképző tanfolyam, általános iskolai végzettség és első szakképzettség megszerzésére db) munkakeresési technikákat népszerűsítő tréningre dc) munkanélküliségből adódó stressz oldására szolgáló tréningre e) a felajánlott és az iskolai végzettségének megfelelő oktatásban, képzésben történő részvételre, különösen az általános iskolai végzettség és az első szakképesítés megszerzésére. (7) A Szociális Szolgáltató Központ a 63/2006.(III.27.) Korm.rendelet 17. (10) bekezdésében foglaltak szerint jár el. A beilleszkedést segítő program személyre szabottan kerül rögzítésre. Amennyiben az egyéni beilleszkedést segítő program nem éri el célját illetve jelentős állapotváltozás esetén, annak bekövetkeztekor - újabb program kerül kidolgozásra. A beilleszkedést segítő program módosítását, az ellátást igénybevevő személlyel, illetve törvényes képviselőjével közösen kell elkészíteni. A beilleszkedést segítő program eredményességének feltétele az ellátást igénybevevő aktív közreműködése. (8) Az együttműködési formákon való részvétel alól felmentés adható a) ha a program helyszíne több mint egy átszállással közelíthető meg, figyelemmel a foglalkoztatás elősegítéséről szóló évi IV. törvény 25. (2) bekezdés d) pontjában foglaltakra is, b) egészségügyi okokból, orvosi igazolással, c) egyéb rendkívüli, vagy különös méltánylást érdemlő ok esetén, külön kérelemre. A felmentés iránti kérelmet a Szociális Szolgáltató Központhoz kell benyújtani, annak elbírálása az együttműködésre kijelölt szerv hatáskörébe tartozik. (9) Az együttműködésre kijelölt szerv - az Szt. 37/D. (1) bekezdés a)-b) pontjai tekintetében igazolja a teljesítést, - az Szt. 37/D. (1) bekezdés c) pontjában foglalt kötelezettség nem teljesítéséről e rendelet 5. (12) bekezdésében foglaltak megtételét követően - haladéktalanul tájékoztatást ad a segélyt megállapító szervnek. Az e bekezdésben foglalt esetekben adatkezelés kizárólag az Szt ában meghatározott adatok körében történik. (10) Együttműködési kötelezettség megszegésének minősül, ha a rendszeres szociális segélyben részesülő a) az előírt csoportfoglalkozáson nem jelenik meg, és távolmaradását nem igazolja, b) a beilleszkedési programban foglaltakat nem teljesíti, c) a ellátásra való jogosultság kétévenkénti felülvizsgálatán felhívás ellenére nem jelenik meg, d) a rendszeres szociális segély összegének az öregségi nyugdíj legkisebb összegének változása miatti évenkénti felülvizsgálatán, vagy a hatóság tudomására jutott tartós jövedelemváltozás, vagy fogyasztási egységben bekövetkezett változás miatti felülvizsgálaton felhívás ellenére nem jelenik meg, e) a Szociális Szolgáltató Központnál a jelentkezési kötelezettségének felszólítás ellenére sem tesz eleget, Az a), c), d), e) pontoknál az igazolási kérelem benyújtásának feltételeit a Ket a szabályozza. 4

5 (11) A rendszeres szociális segélyben részesülő az együttműködésre kijelölt szerv által előírt jelentkezési határidőt köteles betartani, távolmaradását előzetesen bejelenteni. Ha a segélyezett határnapra nem jelenik meg a Ket a szerint kell eljárni. (12) A jelentkezési kötelezettség, illetve az együttműködési megállapodásban foglaltak megszegése esetén a Szociális Szolgáltató Központ egy ízben a mulasztást követő 8. napot követően határidő megjelölésével haladéktalanul írásban felszólítja a segélyezettet a jelentkezési és az együttműködési kötelezettség teljesítésére, egyúttal figyelmezteti a jogkövetkezményekre. Ha a segélyezett ennek ellenére sem tesz eleget együttműködési kötelezettségének, a Szociális Szolgáltató Központ a jelentkezési és az együttműködési kötelezettség megszegésének tényéről a mulasztás napjának megjelölésével, haladéktalanul tájékozatja a segélyt megállapító szervet. A rendszeres szociális segélyt az együttműködésre kijelölt szerv értesítése alapján a mulasztás napjával kell megszüntetni. (13) Együttműködési kötelezettség megszegésének minősül, ha a rendelkezésre állási támogatásban részesülő a) a felajánlott és megfelelő munkalehetőséget nem fogadja el, vagy közfoglalkoztatásra irányuló jogviszonyát jogellenesen megszünteti, továbbá akinek a közfoglalkoztatásra irányuló jogviszonyát a munkáltató rendkívüli felmondással szüntette meg. b) az ellátásra való jogosultság kétévenkénti felülvizsgálatán felhívás ellenére nem jelenik meg, c) a rendelkezésre állási támogatás összegének az öregségi nyugdíj legkisebb összegének változása miatti évenkénti felülvizsgálatán, vagy a hatóság tudomására jutott tartós jövedelemváltozás, vagy fogyasztási egységben bekövetkezett változás miatti felülvizsgálaton felhívás ellenére nem jelenik meg, d) a Munkaügyi Központ kirendeltségével nem működik együtt, e) kereső tevékenység miatt csökkentett összegű továbbfolyósítás esetén a kereső tevékenység folyamatos fennállásáról munkáltatói igazolást, vagy nyilatkozatot, a tárgyhónapot követő 5. napig nem csatol. (14) a) A (13) bekezdés a) pont I. fordulatában meghatározott esetben az ellátást a felajánlott munkát el nem fogadó nyilatkozat megtételének napjával, az a) pont többi esetében a munkaviszony megszüntetésének napjával kell megszüntetni. b) A (13) bekezdés b) és a c) pontja esetében az ellátást annak a hónapnak az utolsó napjával kell megszüntetni, amelyben az ellátásban részesülő felülvizsgálatra vonatkozó cselekményt elmulasztotta. c) A (13) bekezdés f) pontja esetén az ellátást annak a hónapnak az utolsó napjával kell megszüntetni, amelyre vonatkozóan az ellátásban részesülő utolsó ízben munkáltatói igazolást vagy nyilatkozatot nyújtott be. d) A (13) bekezdésben meghatározott megszüntetési esetekben - figyelemmel az Szt. 37/F. (1) bekezdés c) pontjára - az Szt. 37/F. (2) bekezdésére kell hivatkozni. (15) Rendkívüli felmondással kell megszüntetni a közfoglalkoztatásra irányuló munkaviszonyt, ha a rendelkezésre állási támogatásban részesülő személy a) a munkaszerződésben rögzített időpontban a munkát nem veszi fel, b) a munkaköri leírásban rögzített feladatait nem vagy nem megfelelően végzi el, c) ha a foglalkoztatónak a munkára vonatkozó utasításait nem tartja be, d) ha igazolatlanul van távol, e) a munkavégzés helyét engedély nélkül elhagyja, f) a keresőképtelenség bejelentésére vonatkozó kötelezettségét megszegi, g) a közfoglalkoztatás ideje alatt agresszív magatartást tanúsít, h) a munkavégzéshez szükséges szerszámokat, eszközöket és védőeszközöket nem megfelelően használja, eltulajdonítja, elveszti. (16) A rendelkezésre állási támogatásban részesülő általános iskolai végzettséggel nem rendelkező személyekre a közfoglalkoztatás időtartama az Szt. 36. (4) bekezdésében meghatározott legalább évi 90 munkanap munkavégzési időtartam nem vonatkozik. A határozott idejű 5

6 munkaviszony a képzésbe történő bekapcsolódást megelőző nappal közös megegyezéssel szűnik meg. (17) Az Szt. 37/F. (l) bekezdés a) pont aa) alpont szerinti körülményekben bekövetkezett változások esetén az ellátást a változás bekövetkezésének napjával kell megszüntetni, ab) alpont szerint ha az aktív korúak ellátására jogosult személy a jogosultság feltételeinek vagy összegének felülvizsgálatán nem jelenik meg a külön felhívásban szereplő nappal, ha nyilatkozattételi vagy iratbemutatási kötelezettségének nem tett eleget, az írásbeli felszólításban szereplő határnappal kell az ellátást megszüntetni, ac) alpont szerint a kereső tevékenység kezdőnapjától az Szt 37/E -ban foglaltak szerint a rendelkezésre állási támogatást csökkentett összegben kell folyósítani. ad) alpont szerint a jogellenes munkavégzés tényének megállapításának napjával kell az ellátást megszüntetni. (18) Az Szt. 37/F. (l) bekezdés b) pont ba) alpontjában foglaltak esetében az e rendelet (14) bekezdés a) pontja szerint kell eljárni, bb) alpontja szerint az ellátást az álláskeresők nyilvántartásából való törlés napjával kell megszüntetni, bc) alpontja szerinti kötelezettség elmulasztása esetén a határozat átvételének napjával kell az ellátást megszüntetni. (19) Az Szt. 37/F. (l) bekezdés c) pontjában meghatározott esetben az együttműködés ismételt megszegését megvalósító cselekményt kell figyelembe venni. (20) Ha az aktívkorúak ellátására jogosult személy az Szt. 9. -ában meghatározott bejelentési kötelezettségének 15 napon belül nem tesz eleget, az ellátást bejelentési kötelezettség határidőben történő elmulasztása miatt az Szt. 17. (l) bekezdése alapján a törvény megsértésére hivatkozással a változás bekövetkezésének napjával kell megszüntetni. Az e bekezdésben meghatározott esetben figyelemmel az Szt. 37/F. (l) bekezdés c) pontjára az Szt. 37/F. (2) bekezdésére kell hivatkozni. Az ellátás megállapításának alapjául szolgáló lényeges tényekben, körülményekben bekövetkezett változásnak kell tekinteni a jövedelemben, vagyoni helyzetben, fogyasztási egység számában, lakcímben bekövetkezett változást. (21) A közfoglalkoztatás lehet közcélú, közhasznú és közmunka. A közfoglalkoztatásnál azokat a személyeket kell előnyben részesíteni, akik rendelkezésre állási támogatásban részesülnek, és akiknek korábbi közfoglalkoztatásuk ideje alatt a munkához való hozzáállásuk kifogástalan volt. A közhasznú és közmunka foglalkoztatás esetében a Munkaügyi Központ által meghatározott szempontokat, feltételeket is figyelembe kell venni. (22) Az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vevő személyt az Szt. 17. (1) bekezdése szerint megtérítésre kell kötelezni. A kötelezést megállapító határozat alapján a végrehajtást az Szt ában foglaltakra figyelemmel a pénzügyi iroda foganatosítja. (23) A jogosulatlanul felvett szociális segélyt az ugyanazon jogcímen folyósított ellátásból annak 50 %-a erejéig kell levonni. A jogosulatlanul felvett ellátás a házastárs vagy élettárs részére megállapított szociális segélyből, annak hozzájárulásával is levonható. (24) Az egyenlő elbírálás érdekében a kereső tevékenység létesítésekor, ha az ellátásban részesülő személy a változás tényét (munkaszerződést) 15 napon belül, de az ellátás számfejtését követően jelenti be, a munkaviszony kezdő napjától folyósított ellátás visszafizetését kell elrendelni. (25) Együttműködési kötelezettségek megszegése miatti megszüntetéseknél, ha az ellátás a megszüntetés napjától már átutalásra vagy kifizetésre került, a megszüntetés napját követő napokra kifizetett ellátás visszafizetését kell elrendelni. (26) A kérelem benyújtásakor a kérelmező vagyonnyilatkozatában megjelölt gépjármű tulajdon esetében - amennyiben az nem lízingelt az Eurotax katalógus napi árfolyamán megállapított vételi és eladási ár átlagát kell a vagyon becsült forgalmi értékéül megállapítani. A 16 éves 6

7 vagy annál idősebb gépjármű esetén a becsült forgalmi értéket Ft-ban kell megállapítani. (27) Élettársi kapcsolatot és élettársak különélését amennyiben ez az állapot a jogi szabályozás alapján kétséget kizáróan nem állapítható meg hatósági bizonyítvánnyal kell igazolni. (28) Rendelkezésre állási támogatásban vagy rendszerese szociális segélyben részesülő személy halála esetén az ellátást az elhalálozás hónapjának utolsó napjával kell megszüntetni. Ha a halál időpontja a halottvizsgálati bizonyítvány alapján pontosan nem állapítható meg a halottvizsgálati bizonyítvány kiállításának hónapja utolsó napjával kell az ellátást megszüntetni. (29) Az Szt. 26/A. -ban meghatározott előleget azok az Szt. 33. (l) f) és g) pontjaiba tartozó személyek kérhetik, akik a kérelem benyújtását megelőzően legalább 30 napja ellátásban nem részesültek. 5. Az R 12. -ából kikerül az és lakásfenntartási támogatás szóösszetétel. 6. (l) Az R 15. (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (4) A lakásra történő ételszállításért alkalmanként maximum 30 perc gondozási idő vehető figyelembe. (2) Az R 15. (8) bekezdése (9) bekezdésre változik. (3) Az R 15. (8) bekezdésébe a következő rendelkezés kerül: Az Idősek Gondozó Központja által biztosított szociális alapszolgáltatásért fizetendő személyi térítési díjat havonta utólag, minden hónap 10. napjáig kell megfizetni a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás költségvetési elszámolási számlájára. (l) Az R 16. (l) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (l) A házi segítségnyújtás az Idősek Gondozó Központja által foglalkoztatott gondozók bevonásával történik. Amennyiben otthonápolási szolgálat közreműködése szükséges, a házi segítségnyújtást végző személy kezdeményezi a szolgálat keretében történő ellátást. (2) A házi segítségnyújtás igénybevétele iránti kérelmeket az intézmény vezetőjéhez kell benyújtani. A kérelmek elbírálása az intézményvezető hatáskörébe tartozik. (3) Az R 16 (3) bekezdése hatályát veszti Az R 17. -a hatályát veszti és helyébe az alábbi rendelkezés lép: (l) A házi segítségnyújtás keretében biztosított ellátásokért térítési díjat kell fizetni. (2) Az ellátásért fizetendő személyi térítési díj az óradíjnak és az adott hónapban a lakáson gondozásra fordított időnek a szorzata, mely nem haladhatja meg a rendszeres havi jövedelem 20 %-át, ha a házi segítségnyújtás mellett étkeztetést is biztosítanak, a 30 %-át. (3) A gondozásra fordított időt a gondozási napló alapján kell megállapítani. (4) Az Idősek Gondozó Központja által biztosított szociális alapszolgáltatásért fizetendő személyi térítési díjat havonta utólag, minden hónap 10. napjáig kell megfizetni a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás költségvetési elszámolási számlájára. (5) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díját külön rendelet szabályozza. 7

8 Az R 22. (2) bekezdésében a szerinti szakmai programjában meghatározott szóösszetétel helyébe a következő lép:..szerint jóváhagyott szakmai programban meghatározott (l) Az R 23. (2) bekezdésében szereplő Az Idősek Otthonában e (2) bekezdésében szövegrész helyébe a következő lép: Az Idősek Otthonában e (4) bekezdésében (2) Az R 23 -a az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki: (5) Ha az idősotthoni ellátást igénylő személy egészségi állapota vagy személyes körülményei az ellátás halaszthatatlan biztosítását teszik szükségessé, az ellátás az intézményvezető döntése alapján határozott időre, de legfeljebb három hónapra a gondozási szükséglet vizsgálata nélkül biztosítható. (3) Az R 23. (5) bekezdése (6) bekezdésre, a (6) bekezdése (7) bekezdésre, a (7) bekezdése (8) bekezdésre változik (4) Az R 23. (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (7) Ha a személyi térítési díjat a díj fizetésére kötelezett jogosult vagy tartására köteles és képes személy nem fizeti meg, illetve a költőpénzt az intézmény biztosítja, a követelést a jogosult vagyonán fennálló jelzálogjog biztosítja. (5) Az R 23. (11) és (l2) bekezdésébe a következő rendelkezés lép: (11) Az állami fenntartású intézményi jogviszony megszüntetését a jogosult, illetve törvényes képviselője kezdeményezheti. A jogosult, illetve törvényes képviselője kezdeményezése alapján az intézményvezető az intézményi jogviszonyt megszünteti. Ilyen esetben a jogviszony a felek megegyezése szerinti időpontban, ennek hiányában a megállapodásba foglaltak szerint szűnik meg. (12) Az intézményvezető az intézményi jogviszonyt megszünteti, ha a jogosult másik intézménybe történő elhelyezése indokolt, a házirendet súlyosan megsérti, intézményi elhelyezése nem indokolt. (6) Az R 23. (8) és (9) bekezdése hatályát veszti 11. Ez a rendelet a április 1-től lép hatályba, de rendelkezéseit január l-jétől kell alkalmazni. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Tárgy: (2.tsp.) évi Közbeszerzési Terv megtárgyalása. Előadó: Gömze Sándor polgármester Gömze Sándor: A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta a napirendet. Javasolták, hogy vegyük fel a listába a Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola konyhájának és az étkeztetés kiadásának közbeszereztetését, mert ez nem történt meg és időközben kiderült, hogy a tervből ki kell venni a Mentőállomás felújítását, és az Üdülőn a faház felépítését, mert ezek nem közbeszerzés kötelesek. Sok dologról még nem tudunk, hogy egyáltalán lesz-e pályázat kiírva, és úgy tűnik, hogy addig kell kihasználni a pályázatokat, amíg vannak, és írnak ki újakat, mert lehet, hogy hamarosan nem lesz rá lehetőség. Egyelőre ezek az elképzeléseink, amelyek be vannak tervezve és reálisak, természetesen rugalmasan kezeljük ezeket, a lehetőségekhez mérten. 8

9 Fedor László: Az egyetlen kiegészítésünk az Általános Iskola konyhája volt, ami hiányzott a listából, ezen kívül szeretnénk, ha minél többször kellene kiegészíteni. Elfogadásra javasolta a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság. További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Gömze Sándor: Aki a Közbeszerzési Tervet a módosításokkal együtt elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 8 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: A Képviselő-testület TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2009. (III.26.) számú határozata A évi Közbeszerzési Terv elfogadásáról a évi Közbeszerzési tervet elfogadja 9

10 Tiszalök Város Önkormányzata évi közbeszerzési terve A közbeszerzés tárgya és mennyisége A közbeszerzés pontos megnevezése I. Árubeszerzés Gépek beszerzése a városgazdálkodási feladatok ellátásához II. Építési beruházás Játszótér kialakítása, temetőn utak ill. ravatalozó felújítása A Irányadó eljárásrend közbeszerzés pontos összege (millió forint) 5 Egyszerű eljárásrend saját szabályzat szerint 26,7 Nemzeti eljárásrend, értékhatárt nem elérő értékű Tervezett eljárási típus Nyílt, meghívásos Nyílt, meghívásos Az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja második negyedév második negyedév Időbeli ütemezés Szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama második negyedév harmadik negyedév Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére? nem nem Holtág rehabilitáció 12 Egyszerű eljárásrend Nyílt, meghívásos harmadik negyedév Bocskai út 17. tanműhely 0,8 Egyszerű eljárásrend Nyílt, meghívásos második szennyvíz, víz kialakítása saját szabályzat szerint negyedév első negyedév második negyedév nem Bocskai út 17. tanműhely központi fűtés kialakítása 2 Egyszerű eljárásrend saját szabályzat szerint Nyílt, meghívásos második negyedév második negyedév nem Bocskai út 17. tanműhely elektromos rendszer kialakítása 0,5 Egyszerű eljárásrend saját szabályzat szerint Nyílt, meghívásos III. Hitelfelvétel NEMLEGES! harmadik negyedév harmadik negyedév nem IV. Szolgáltatás megrendelés Kossuth Lajos Általános Alapfokú és Művészeti iskola konyha kiadása 60 Egyszerű eljárásrend a évi CXXXIX tv. és a évi CII. tv alapján Nyílt, hirdetmény útján évi CXXXIX. tv. alapján V. Építési koncesszió NEMLEGES! második negyedév harmadik negyedév igen VI. Szolgáltatási koncesszió NEMLEGES! 10

11 Tárgy: (3.tsp.) KÖZÚT KHT. kérelmének megtárgyalása. Előadó: Gömze Sándor polgármester Gömze Sándor: Az ősz folyamán leültünk az illetékesekkel és néhány olyan indítványból, ami számunkra logikusnak tűnt, és a tárgyalás folyamán az is kiderült hogy a Közút képviselői számára is logikus, csak a hivatalos nyilatkozat tételnél nem volt egyértelmű a szándék. Azt szerettük volna, ha azt az utat, ami leágazik a Tiszalök-Kisfástanya felé és az Újtelep déli részén megy át, és nincs beszámozva, beszámoznák és átvennék a saját kezelésükbe, illetve folytatólagosan a Damjanich és a Táncsics utcákat vegye át a Közút, de ők ebbe nem mentek bele. A napirendet a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság véleményezte, és úgy döntöttünk, hogy még próbálkozunk, ahol lehet felvetjük ezt a kérdést. Fedor László: Egyértelmű volt az álláspontunk, ugyanis ekkora terhet, költséget nem vehetünk a nyakunkba. Amíg van rá lehetőség meg kell próbálni átadni ennek az útnak a belterületi részét, és ha nem sikerül, akkor még mindig ott van az, hogy a külterületi része a temető után, egészen az elágazásig - a Magyar Állam tulajdonában és a Közút kezelésében van ez az út, és azt viszont mi nem fogjuk átvenni, még akkor sem, ha nem számolták bele, mert addig nekik kell kirakni a táblát, a kátyúkat kijavítani, ők felelnek az út állapotáért, és nem mi. Gömze Sándor: Én a két lehetőség közül a határozat-tervezet B verzióját fogadjuk el. Mező József: Javaslom, hogy egészítsük ki a határozat-tervezet B részét azzal, hogy ha az eljárás nem vezet eredményre, a testület akkor sem járul hozzá az újtelepi alsó út átvételéhez. További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Gömze Sándor: Aki a határozat-tervezet B verziójával és az elhangzott kiegészítéssel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 8 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2009. ( III.26.) számú határozata A Magyar Közút Kht. felvetéséről A Képviselő-testület nem fogadja el a Magyar Közút Kht. álláspontját és az önkormányzat jogászát is bevonva új eljárást kezdeményez. Ha ez az eljárás nem vezet eredményre, a testület akkor sem járul hozzá az újtelepi alsó út tulajdonába vételéhez. Felelős: Mező József jegyző Határidő: az eljárás megindítására: április

12 Tárgy: (4.tsp.) Tiszalök Városi Szabad-strand üzemeltetésére beadott pályázatokról döntéshozatal. Előadó: Gömze Sándor polgármester Gömze Sándor: Tegnap volt a Pénzügyi Bizottság és az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság összevont ülése, ahol megtárgyalták a bizottságok a Tiszalöki Szabad-strand üzemeltetésére beérkezett pályázatokat, és azt állapították meg, hogy a két beérkezett pályázat közül a PROTECH által beküldött nem felelt meg a pályázati kiírásnak sem formailag, sem tartalmilag. A Gondoskodás-DADA Bt. pályázatát fogadták el a bizottságok. Ez a pályázat sok mindenre kitért, és a szóbeli kiegészítésekből is kiderült, hogy az eszközrendszert, a tárgyi és személyi feltételt is biztosítani tudják. Bede-Tóth Attila: Érdemben egy pályázattal lehetett foglalkozni, a Gondoskodás-DADA Bt. pályázatával, mert az felelt meg a pályázati kiírásban foglaltaknak. Egy melléklete hiányzott, de az APEH igazolást tegnap bemutatták. Nem az ő hibájukból késett a kiadása. Bizottsági ülésen is az volt az elsődleges szempont, hogy minél hamarabb döntsünk, mert szorít az idő, és ha elhúzzuk a döntés, nem lesz idő a strand rendbetételére a szezon beindulásáig. A pályázatban le vannak írva a jövőbeni feladatok, tervek is, nem csak a most fennálló feladatok. Ma arról kell döntenünk, hogy kiadjuk-e az üzemeltetést a Gondoskodás-DADA Bt-nek, vagy sem, mert ha úgy döntünk, hogy nem adjuk ki, nekünk kell az üzemeltetésről gondoskodnunk. A pályázat a kiírt feltételeknek a becsatolt okiratok alapján megfelel, a Pénzügyi Bizottság támogatja a strand üzemeltetésének kiadását a Gondoskodás-DADA Bt-nek. Fedor László: Legalapvetőbb érdekünk, hogy működjön a strand, szórakozási, sportolási, kikapcsolódási lehetőség legyen. A pályázati kiírásban és a beadott pályázatban is sok minden szerepel, de nekünk most az a lényeg, hogy legyen víz, tiszta környezet, parkoló, büfé, és a jogszabályoknak megfelelő meglegyenek a szükséges hatósági engedélyek is. Az is kiderült, hogy a Gondoskodás-DADA Bt. inkább a szervezést fogja bonyolítani, és alvállalkozókkal oldják meg a feladatokat, de ez a részünkről lényegtelen, mert felénk az üzemeltető felel mindenért és mindenkiért. A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javasolja bérbe adni a strand üzemeltetését a Gondoskodás-DADA Bt-nek. Gömze Sándor: Sok minden befolyásolhatja egy strand-szezon sikerességét, vagy épp sikertelenségét, elsősorban az időjárás, a víz minősége. Az esetleges sikertelenség elveheti a kedvét és az anyagi lehetőségeit a jövőre nézve az üzemeltetőnek, és úgy gondoljuk, hogy jó lenne egy olyan lehetőséget hagyni mindkét fél akár a vállalkozó, akár az önkormányzat - számára, hogy ha nem is egy szezon után, de két év után ha bármelyik fél úgy ítéli meg, hogy nem működik a dolog, akkor bármelyik fél felmondhassa a szerződést. Javaslom, hogy az is legyen benne a szerződéstervezetben, hogy beszámolási kötelezettsége legyen a strand üzemeltetőjének a képviselő-testület felé. Olyan szerződést kell kötni, ami mindkét fél számára elfogadható. Dr. Krámor Katalin: Ez a kitétel tisztességes lenne, de úgy gondolom, hogy a pályázatban megvan a lehetőség arra, hogy hosszú távon együttműködjünk, de adjuk meg a lehetőséget a 2 év utáni felmondásra. Elfogadásra javaslom a pályázatot és az üzemeltetés kiadását a Gondoskodás- DADA Bt-nek. Bényei Péterné: Egyetértek az elhangzottakkal. Amit kaptunk, egy széleskörű pályázati anyag. Közkedvelt a strand, és látszik, hogy a pályázó hosszútávon gondolkodik. Elfogadásra javaslom, hogy a Gondoskodás DADA Bt. üzemeltesse a strandot. Haraszin János: Egyetértek a javaslattal, hogy 2 év után felmondható legyen bármelyik fél részéről a szerződés, a beszámolási kötelezettséget is elfogadom. 12

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 7/2009.(IV.02.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A szociális pénzbeli,természetbeni és személyes gondoskodást

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 16/2007.(VI.28.)

Részletesebben

A Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény főbb változásai:

A Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény főbb változásai: A Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény főbb változásai: 1.) Az Szt. kiegészül: 1. Az Szt 10. - ának (4) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki: /a jövedelemszámításnál

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v 10-1/2010. Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester Zrinszki István alpolgármester,

Részletesebben

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 24-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 24-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 24-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 100-102 d, rendelete: 7 T á r g y s o r o z a t a 1.) Beszámoló

Részletesebben

Napirend. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. terve Előadó: Nagy Józsefné polgármester

Napirend. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. terve Előadó: Nagy Józsefné polgármester Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T. 2./ A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 14/2006.(XII.05.) rendelet megtárgyalása, felülvizsgálata

T Á R G Y S O R O Z A T. 2./ A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 14/2006.(XII.05.) rendelet megtárgyalása, felülvizsgálata Bököny Község Képviselő-testülete 2007. május 31-én tartott ülésének 8-22/2007. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (56-59/2007., 9-12/2007. R) T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Polgármester tájékoztatója

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. JEGYZŐKÖNYV Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. Megjelent önkormányzati képviselők: Varga László polgármester, dr. Szikszai Elek Sándor alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő KÖ N Y V

J E G Y Z Ő KÖ N Y V J E G Y Z Ő KÖ N Y V Készült: Gyékényes Község Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott rendes képviselő-testületi ülésén Jelen vannak: Csordás József polgármester 4 fő települési képviselő

Részletesebben

BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó

BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 3/2011. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. szeptember 27-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya 10/2010. (X. 01.) Szociális rendelet módosítása 11/2010.

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 22-én a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendes nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

Aktív korúak ellátása

Aktív korúak ellátása Aktív korúak ellátása 1993. évi III. törvény 33. (1) Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott ellátás. A jegyző aktív korúak ellátására

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 3-án, 13:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Csorba Tibor képviselõ Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Csorba Tibor képviselõ Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. február 12-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2015. FEBRUÁR 12. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2015. FEBRUÁR 12. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2015. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2015. február 12-én 14:00 órai kezdettel tartott nyilvános Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

001/1-17/2009. 145-148/2009. sz. határozat 156-179/2009. sz. határozat 9-11/2009. sz. rendelet

001/1-17/2009. 145-148/2009. sz. határozat 156-179/2009. sz. határozat 9-11/2009. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-17/2009. 145-148/2009. sz. határozat 156-179/2009. sz. határozat 9-11/2009. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 27-én 16.00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 10-19/2011.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 10-19/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 10-19/2011. Készült: a Tiszalök Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. október 27-én tartott nyílt ülésén. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Fedor László alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületnek 2011. február 28-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületnek 2011. február 28-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületnek 2011. február 28-án megtartott üléséről. Jelen vannak: Barta Miklós Ferenc polgármester, Buhajla János, Fazekas András, Kiss

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. április 23-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt ülésének

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. április 23-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt ülésének EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. április 23-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T

Részletesebben

Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2008. (II. 15.) számú rendelete. az egyes szociális ellátások szabályozásáról 1

Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2008. (II. 15.) számú rendelete. az egyes szociális ellátások szabályozásáról 1 Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2008. (II. 15.) számú rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról 1 Murakeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Gajda Péter polgármester. dr. Kovács Bence alpolgármester dr. Istvánfi Sándor jegyző dr. Kiss Anna aljegyző

Gajda Péter polgármester. dr. Kovács Bence alpolgármester dr. Istvánfi Sándor jegyző dr. Kiss Anna aljegyző J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a kispesti önkormányzat képviselő-testületének 2011. január 20-án 8 óra 30 perces kezdettel a i hivatal nagytermében (Bp. XIX., Városház tér 18. I. em. 41.) megtartott üléséről

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2006. március 30-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2006. március 30-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2006. március 30-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről Jelen vannak: Benedek Mihály polgármester, dr. Bárdos Balázs, Battyányi

Részletesebben

Sand Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2010. (II.12.) rendelete. A szociális ellátások helyi szabályozásáról

Sand Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2010. (II.12.) rendelete. A szociális ellátások helyi szabályozásáról Sand Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010. (II.12.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Egységes szerkezetbe foglalva a 9/2010. (XII.03.) rendelet, 2/2011. (II.11.) rendelet,

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. május 14-én 13.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja, hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja, hatálya Egységes szerkezetbe foglalva: 2006.október 30. Pánd Község Önkormányzata 18./2005.(XI.29.) rendelete a 3/2006.(III.7.) rendelet a 10/2006.(X.16.)rendelet módosításaival, amely a helyi Szociális igazgatásról

Részletesebben

Jelentés. a szociális ellátásokat szigorító egyes helyi önkormányzati rendeletek kisebbségi jogi szempontú vizsgálatáról. (a monoki modell )

Jelentés. a szociális ellátásokat szigorító egyes helyi önkormányzati rendeletek kisebbségi jogi szempontú vizsgálatáról. (a monoki modell ) A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI JOGOK ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40. Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 Jelentés a szociális ellátásokat szigorító egyes helyi önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6-14/2013. Készült: Tiszalök Város Önkormányzata képviselő-testületének 2013. május 30-án a Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal földszinti tanácskozó termében tartott nyílt ülésén.

Részletesebben