Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének december 14-i testületi ülésére.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. december 14-i testületi ülésére."

Átírás

1 Kardoskút Község Önkormányzata Jegyzőjétől Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének december 14-i testületi ülésére. Tárgy: Előadó: Beszámoló jelentés Kardoskút Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának évi tevékenységéről. dr. Mészáros Erzsébet jegyző. Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 9.. (2). bek. alapján az önkormányzati feladatokat a képviselő-testület és szervei látják el. E szervek között nevesíti a törvény a Polgármesteri Hivatalt. A Hivatal tevékenységi köre kettős, ellátja az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. Az Ötv. értelmében a hivatal irányításáért a polgármester, míg működésének jogszerűségéért és szakszerűségéért a jegyző a felelős. 1.) A Hivatal működésének feltételei: A köztisztviselői kar összetételében és munkaterület szerinti beosztásában a évben több változás is történt. A évi beszámoló vonatkozó részében arról tájékoztattam a Képviselő-testületet, hogy 1 fő köztisztviselői álláshelyre pályázat került kiírásra. A pályázatok elbírálását követően a számviteli ügyintéző és pénztáros álláshely január 12. napjával betöltésre került szeptember 4. napjával került sor a munkakört betöltő köztisztviselő jogviszonyának kérésére közös megegyezéssel való megszüntetésére. A jogviszony megszüntetését követően, mint a Polgármesteri Hivatal vezetője éltem javaslattal Kardoskút Község Polgármestere felé, melynek megfelelően az álláshely nem került betöltésre, a munkakörbe tartozó feladatok természetesen a munkaköri leírások módosításával felosztásra kerültek. Ezen intézkedéssel az egyes ügyintézők leterheltségében megmutatkozó indokolatlan különbségek is korrigálásra kerültek. Az álláshely jelenleg üres álláshelyként szerepel az elképzelések szerint 2010-ben, majd a évi tapasztalatok alapján kívánok javaslatot tenni a Képviselőtestületnek az álláshely megszüntetésére, amennyiben ez indokoltnak mutatkozik. A továbbképzésekre az elmúlt években kialakult gyakorlat szerint éves továbbképzési terv alapján került sor. A köztisztviselő egyrészt köteles az éves továbbképzési tervben szereplő képzéseken részt venni, másrészt jogosult négyévenként 30 óra időtartamban az előmenetelhez előírt, vagy szakmai felkészültséget segítő továbbképzésben részt venni /1998. (XII. 4.) Korm. rendelet 4.. (3)-(4) bekezdés. 1

2 2009. évben az alábbi témakörökben szervezett továbbképzéseken vettünk részt: 1.) Pénzügyi-gazdálkodási, munkajogi terület: évi adó és tb jogszabályi változások, Kjt és Ktv. változásai (Tóth Józsefné; Kapuné Sin Anikó) Önkormányzatok és intézményeik gazdálkodása címmel két napos továbbképzés a DARÁH szervezésében (Kapuné Sin Anikó, dr. Mészáros Erzsébet) évi adó és tb jogszabályváltozások (Tóth Józsefné) Törzskönyvi nyilvántartásban bekövetkezett változásokhoz kapcsolódó továbbképzés (Kapuné Sin Anikó, dr. Mészáros Erzsébet). 2.) Szociális igazgatás (Tóth Lajosné): A települési önkormányzat és a jegyző hatáskörébe tartozó szociális igazgatási feladatok a vonatkozó jogszabályok tükrében címmel két napos továbbképzés a DARÁH szervezésében. 3.) Adóigazgatás (Tóth Józsefné): A jogi szabályozás és rendszere az önkormányzati adóigazgatásban címmel két napos továbbképzés a DARÁH szervezésében. Az adótörvények évközi változásai. Az adótörvények változásai, zárási feladatok. 4.) Igazgatási terület (Skorka Pálné): A jegyző hatósági eljárásai az üzletműködés, a kereskedelmi tevékenység folytatása és a telephely-engedélyezés folyamatában szintén kettő napos továbbképzés a DARÁH szervezésében. Helyi népesség-nyilvántartási program használata, címnyilvántartási rendszer ismertetése, körzetesítés feladatai címmel egy napos, költségtérítéses képzés. 5.) Jegyzői továbbképzések: Gyámügyi továbbképzés. Jegyzői értekezletek június 7-i EP-választáshoz kapcsolódó továbbképzések. A fentieken túl a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. tv október 1. napjával hatályba lépő, átfogó módosításához kapcsolódó továbbképzésen valamennyi hatósági ügyekkel foglalkozó köztisztviselő részt vett. A Ket. gyakorlati alkalmazásához kapcsolódó helyi szintű szakmai megbeszélések folyamatban vannak, sajnos az év végi teendők kapcsán ez a terület egy kicsit háttérbe szorult. 2.) A Hivatal tevékenysége: 2.1. Képviselő-testületi ülések, döntések számának alakulása: évben a beszámoló elkészítéséig a Képviselő-testület 12 ülést tartott, melyeken 17 rendeletet és 183 határozatot fogadott el. 2

3 Az egyes területekhez tartozó feladatok beszámolóját illetően az ügyintézők által készített részbeszámolókat változtatás nélkül emeltem át, meghagyva a lehetőséget, hogy minden ügyintéző a saját szempontjai szerint, az általa fontosnak tartott területeket kiemelve készítse el a beszámolóját Adóigazgatási feladatok: Feladat: Gépjármű-adóztatás Helyi adók (telekadó, magánszemélyek kommunális adója, helyi iparűzési adó) Intézményi Munkaügyi Információs Rendszer működtetésével kapcsolatos feladatok, Vagyonkataszter Házipénztár kezelése október 16. napjától. A november 26-i testületi ülésre elkészítettem az adóigazgatási feladatokkal kapcsolatos beszámolómat, ezért a helyi adókkal és a gépjárműadóval kapcsolatos területet most nem érinteném. Közlekedési és egyéb szabálysértési bírság behajtását 60 személy esetében tette át a Rendőrség, a Bíróság, a Munkaügyi Központ, illetve egyéb szerv. Elsődlegesen felszólítással próbálom a hátralékosokat a tartozás megfizetésére rábírni, de vannak esetek mikor a nyugdíjból, munkabérből való letiltásra is sor kerül, illetve foglalást is kellene alkalmazni, de ezt az igen drasztikus módszert eddig nem vállaltuk fel. A közlekedési helyszíni bírságok behajtásának eredményessége esetén ez a bevétel az önkormányzaté marad, míg a bíróság és más szerv által áttett tartozások behajtása esetén a befizetett összeget tovább kell utalni a kimutató szerv részére. Adó- és érték bizonyítvány kiállítására 46 esetben került sor, ennek sajnos nagy része (23) végrehajtáshoz kellett, hagyaték céljára 13, idősotthoni elhelyezésnél jövedelem vizsgálathoz 9, és 1 esetben magánszemély kérelmére adtunk ki. Az ingatlan értékelés 33 esetben szántó művelési ágú területeket érintett, melynek becsértékének megállapításához az APEH segítéségét szoktam kérni. Minden év elején megkeresem az APEH Illetékosztályát, hogy közölje a Kardoskúton használható értékeket a külterületi ingatlanok esetében. Általában az aranykorona értéket közölték, de 2009-ben Ft/m2 adatokat adtak meg, mely szerint az átlag érték 55 Ft/m2, ezen belül a gyengébb termőértékkel rendelkező területek 45 Ft/m2 értékűek, és Ft/m2 közöttiek az átlagos értékűek, a kiemelkedő értékűek azonban megközelítik a 90 Ft/m2 értéket. 13 esetben kivett művelési ágú területet kellett értékelni, ebből 2 beépítetlen telek, 10 lakóingatlan, és egy vágóhíd. Ezeknek az ingatlanoknak az értékelése már elég nehéz feladat elé állított, mivel sem képzettségem hozzá, sem viszonyítási, összehasonlítási alapom nincs egy-egy ingatlan adott időpontban fennálló forgalmi értékéről. De mivel a törvény a jegyzők adóügyi feladatai és hatáskörei között felsorolja többek között az adó-és értékbizonyítvány kiadását, nem tagadható meg például a vágóhíd ingatlan becsértékének megállapítása sem, ahová be sem lehet jutni, mivel a tulajdonos nem elérhető. 3

4 Az Intézményi Munkaügyi és Információs rendszer kezeléséhez tartozik a munkavállalók munkaszerződésének, megszüntetésének és egyéb munkaügyi iratainak rendezése, azaz a köztisztviselők, a közalkalmazottak, a közcélú és közhasznú munkások. Ezzel a rendszerrel továbbítjuk az adatokat a Magyar Államkincstár felé: úgymint szabadságok, betegség miatti távollétek, évközben kifizetett nem rendszeres juttatások számfejtése, lejelentése, változóbérek számfejtése, lejelentése, SZJA igazolások kiadása, SZJA-val kapcsolatos nyilatkozatok begyűjtése és továbbítása,és minden, ami a munkavállalókat érinti. A vagyonkataszteri feladatok elvégzéséhez a KATAWIN nevű programot használjuk, mellyel a tudomásomra hozott adatokat nyilvántartom, elkészítem a statisztikát az önkormányzati tulajdonú ingatlanokról, továbbá az utak-hidak statisztikát is ezzel a programmal készítem el minden évben. A házipénztár kezelése - eddig csak, mint helyettesítőként október 19-től került a munkakörömbe, mely feladat összetettsége miatt az ellátás eredményességéről a következő évi beszámolóban adok tájékoztatást Szociális és gyámügyi feladatok: Az ügyfelek november 01-től már külön önálló irodában tudják kérelmeikkel felkeresni a szociális és gyámügyi főelőadót, mert a falugazdász és a Kistérségi Gyermekjóléti Központ területi családgondozója részére a Művelődési Ház előterében lett kialakítva az ügyfélfogadási helyiség. A jogszabályi változások a szociális és gyámügyi ellátások alábbi területeit érintették től a Szociális törvény átalakította az aktív korúak rendszeres szociális segélyét, s bevezette az aktív korúak ellátása nevű juttatást, mely egészségkárosodottak és 55 év felettiek esetében rendszeres szociális segély folyósítása lehetséges, ha a jogosultsági feltételeknek megfelel, egyéb munkanélküli személyek részére pedig Ft összegű rendelkezésre állási támogatás, akik kötelesek legalább 90 munkanap közfoglalkoztatásban (közcélú, közhasznú vagy közmunka) részt venni, ha az önkormányzat felajánlja nekik. Ezen ellátásokkal kapcsolatosan től ismét megszorító módosításokat vezettek be augusztus hónaptól igényelhető a krízis-támogatás, melynek a gazdasági világválság miatt nehéz helyzetbe került személyek megsegítése a célja. Jogosultsági kategóriák: a utáni munkaviszony megszűnése, legalább 20%-os mértékű jövedelem csökkenés, vagy lakáscélú hitel törlesztő-részletének legalább 20%-os emelkedése, áram és gázszolgáltatásból történt kikapcsolás. A kérelmet Polgármesteri Hivatalunknál kell benyújtani, de a tényleges támogatást már a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság állapítja meg és folyósítja. Elutasító határozat meghozatala miatt viszont az iratokat visszajuttatják hivatalunkhoz az ok megjelölésével. Az áram és a gázszolgáltatónál kérelmezni lehet védendő fogyasztóként történő nyilvántartásba vételt, melyhez 5 fajta önkormányzati juttatásra jogosultság esetén a 4

5 szociális rászorultságról az igazolást hivatalunknak szükséges kiállítania a fogyasztók részére. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsági határ 5 %-kal emelkedett meg től. A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet szerint kedvezően módosult az átmeneti segélyek esetén a jogosultsági határ - 50%-al megemelkedett tól, továbbá megteremtették Ft összegű alanyi jogú temetési segély kifizetésének lehetőségét től hatályos a 2004.évi CXL. törvény a közigazgatási és hatósági eljárás és szolgáltatás szabályairól, mely nagyon sok változást tartalmaz a kérelmek elbírálásával és ügyintézésével kapcsolatosan. Többféle adatot hivatalból kell beszerezni, s nem lehet az ügyféltől kérni. A határidők meghatározása naptári nap helyett munkanapokban történik. Nehéz a változó jogszabályi előírások követése és betartása. A támogatások formái és az abban részesülők száma az alábbiak szerint alakult 2009.évben ( i állapot szerint): Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek részére egyszeri Ft-os pénzbeli juttatást július hónapban 46 főnek, novemberben pedig 58 főnek folyósítottuk. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben jogosult gyermekek részére lehetett Ft állami támogatást igényelni nyári étkeztetéshez, így 13 fő gyermek részére tudtuk biztosítani a napi egyszeri étkezést a nyári szünet teljes idejére 54 munkanapon keresztül és e között. Az élelmiszerek beszerzésére és a jogosultakhoz eljuttatására a Kistérségi Gyermekjóléti Központ területi családgondozóját Török Attilát kértük fel. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban 23 gyermek részesült. Támogatás oka igen sokrétű volt, étkezési és kollégiumi díjra, beiskolázáshoz, óvodai felszerelésekre, gyermek betegsége miatt, pelenkára, valamint létfenntartáshoz igényelték. Gyámhatósági és bírósági megkeresés miatt 5 esetben kellett környezettanulmányt készíteni, s a család jövedelmeit és rendszeres kiadásait közölni. Egészségügyi szolgáltatás szociális alapon történő igénybe vételéhez 9 fő részére lett hatósági bizonyítvány kiállítva. Normatív lakásfenntartási támogatást novemberben 39 főnek folyósítottunk, melynek 5882,-Ft a havi átlagos összege. Méltányossági lakásfenntartási támogatást 1 fő részére folyósítunk. Aktív korúak ellátásán belül Ft havi összegű rendszeres szociális segélyben 3 fő részesült novemberben, rendelkezésre állási támogatást 21 főnek folyósítottunk, melyből 4 fő munkaviszony melletti továbbfolyósítás (50 illetve 25 %-os mértékű, mely től megszűnik.) Közhasznú foglalkoztatás keretében - Munkaügyi Központ támogatásával a Polgármesteri Hivatalnál 2 fő alkalmazására volt lehetőség. Közcélú foglalkoztatás során 13 főnek biztosítottunk 4,5 hónapos 5

6 munkalehetőséget. 11 főnek 6 órás, 2 főt 8 órás volt a munkaideje. Alanyi jogú közgyógyellátásra 33 fő, normatív alapú közgyógyellátásra 6 fő és méltányossági alapú közgyógyellátásra 9 fő jogosult. Elutasítás normatívnál 1 esetben, de újabb kérelem benyújtásakor megfelelt a jogosultsági feltételeknek, méltányossági kérelem elutasítása 3 esetben történt, melyből 1 főnek már ismét megállapítottuk a jogosultságot. Temetési segély 19 esetben történt megállapítása összesen Ft összegben. Személygépkocsi szerzési támogatásra jogosultsága 5 főnek hosszabbításra került, 3 új jogosultságot állapítottunk meg. A személygépkocsi beszerzéséhez az utalvány 1 fő részére állítottak ki. Közlekedési támogatást 37 fő részére folyósítottunk összesen Ft-ot, melynek 1996 óta nem változott az összege. Lakáshoz jutási támogatás címén összesen Ft-ot ítélt meg a testület 1 kérelmező részére lakás vásárlásához. Szociális kölcsönt 6 család részére állapított meg a testület összesen Ft összegben temetési költségek fedezésére, közmű hátralék rendezéséhez, gáztartozás miatti ingatlanra bejegyzett végrehajtási jog megszüntetéséhez, egy speciális esetben lakás vásárlásához. Elutasítás 4 esetben jövedelem miatt, illetve a megjelölt cél nem volt támogatható. A kamatmentes kölcsönök nyújtása miatti jelzálogjog bejegyzésekhez szinte minden esetben szükséges valamelyik pénzintézet hozzájáruló nyilatkozatának beszerzése, időnként többé is. Tartós átmeneti segélyben az év folyamán 8 fő részesült, novemberben 5 fő, a folyósítás időtartama 6 hónap és 1 év közötti. Elutasításra 1 esetben került sor a magasabb jövedelem miatt. Eseti átmeneti segély: 1./ Pénzbeni eseti segély: 29 fő részesült, melyből 9 fő 2 alkalommal, 1 fő 3 alkalommal kapott támogatást, elutasításra 3 esetben került sor. 2./ Természetbeni eseti segély: tűzifa 210 q került kiosztásra 24 fő észére, melyből 5 fő 2 alkalommal kapott támogatást. Méltányossági ápolási díjban 2 fő részesült, évközben 1 fő ellátása megszűnt az ápolt halála miatt, s a másik is hamarosan megszűnik az ápoló főállású munkaviszony létesítése miatt. Szociális étkeztetést jelenleg 1 fő veszi igénybe az ebéd házhoz szállításával. Krízis támogatási kérelmet 4 fő esetében terjesztettünk fel a Nyugdíjfolyósító Igazgatósághoz, melyből 1 fő esetében küldték vissza elutasítás céljából. Védendő fogyasztóként történő nyilvántartásba vételének kérelmezéséhez szociális rászorultságról igazolás kiállítása gázszolgáltatóhoz benyújtandó 3 fő részére, - áramszolgáltatóhoz benyújtandó 13 fő részére történt BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj évi fordulójára A típusú ösztöndíjra 10 fő felsőfokú oktatásban tanuló hallgató pályázott, s 5 pályázó részére Ft-os havi összegű, 3 fő pályázó részére Ft összegű, 2 fő részére pedig Ft ösztöndíjat állapítottak meg 10 hónapos időtartamra. 1 fő B típusú ösztöndíjra jogosultsággal rendelkező pályázó sikeresen pályázott az A típusú ösztöndíjra, így a B típusú ösztöndíjra jogosultságát automatikusan elvesztette. B típusú BURSA ösztöndíjra is nyújtott be pályázatot 1 fő, aki 2010/2011-es tanévben kezdi el felsőoktatási intézményben tanulmányait, ha felvételt nyer. A pályázó részére Ft 6

7 ösztöndíjat állapítottak meg, melynek 3 tanéven keresztül 3 x10 hónapig történik a folyósítása Gazdálkodási feladatok: A Polgármesteri hivatal az önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve, amely külön megállapodásban rögzítettek szerint ellátja a részben önállóan gazdálkodó intézmények (óvoda, művelődési ház) pénzügyi, gazdasági feladatait is. Szabályozására a pénzügyi-számviteli szakmai szabályok, belső szabályzatok az irányadóak. Legfőbb feladatom ezen a területen az önkormányzati költségvetési javaslat-, az önkormányzati költségvetés módosítására vonatkozó rendelettervezet és javaslat-, illetve a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló, éves zárszámadási rendelettervezet előkészítése. A Magyar Államkincstár Dél-alföldi Regionális Igazgatóságon keresztül a központi költségvetés felé a gazdálkodással jogszabály által előírt beszámolók, jelentések, információk elkészítése és továbbítása (költségvetés, féléves- és éves beszámoló, normatív,- központosított hozzájárulások igénylése, elszámolása). Az előirányzatok és a gazdasági események kontírozása, könyvelése az idei év folyamán is folyamatos munkát igényelt. A bérek és járulékainak könyveinkben történő rögzítésére havonta, a Kincstár által előállított bérfinanszírozási összesítő alapján kerül sor, a szakfeladatok és a jogcímek megfeleltetése után. A megfeleltetés fontos, mert a TATIGAZD (könyvelési) és az IMI (munkaügyi) programok nincsenek teljesen szinkronba egymással. Havonta főkönyvi kivonat készül az előirányzat-, a forgalmi- és az állományi számlákról. A bankszámlavezetéssel, utalással kapcsolatos feladatok elvégzése zökkenőmentes, naprakész információkkal rendelkezünk bankszámláink aktuális egyenlegéről és forgalmáról. Az analitikus nyilvántartások vezetése folyamatos, egyeztetése a főkönyvi könyveléssel negyedévente történik, így biztosítva a negyedéves pénzforgalmi- és mérlegjelentéssel az egyezőséget. Az év folyamán pályázatot az önkormányzati belterületi közutak felújítására nyújtottunk be. A felújítás megvalósult, de a pénzügyi elszámolása csak jövőre fog megtörténni. Közbeszerzési eljárás alá tartozó árubeszerzésre, építési beruházásra nem került sor a költségvetési év során. A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló törvény végrehajtásához kapcsolódóan több feladatunk is felmerült. Május 15-ig önkormányzatunknak felül kellett vizsgálnia a közfeladataink ellátásának módját szervezeti szempontból. Június 1-ig el kellett végeznünk a költségvetési szervek alapító szerinti, illetve tevékenységük jellege szerinti besorolását. Ezután az alapító okiratok módosítása, új egységes szerkezetbe foglalása, törzskönyvbe történő bejegyzése történt meg. A január 1-jétől bevezetésre kerülő új államháztartási szakfeladatrend kialakítását, törzskönyvi bejegyzését, a könyvelési és munkaügyi rendszernek történő megfeleltetését is elvégeztük. 7

8 2.5. Igazgatási, szervezési feladatok: Munkaköri feladataimat a Szervezeti és Működési Szabályzat mellékletét képező munkaköri leírás és Ügykezelési szabályzat tartalmazza részletesen. A beszámolóban azonban csak a legjelentősebbekről kívánok szólni az alábbiak szerint: Személyi adat- és lakcím nyilvántartási feladatok Anyakönyvi igazgatás Ügyiratkezelés Hatósági feladatok Önkormányzati és általános igazgatási feladatok Személyi adat- és lakcím nyilvántartási feladatokból településünkön előforduló esetek: adategyeztetések lakcímbejelentések, lakcímváltozások adatszolgáltatási nyilvántartás nyilvántartás a polgárok személyi adatairól és lakcíméről lakcím fiktívvé nyilvánítása nyilvántartó kartonok lecserélése, kezelése selejtezés A lakcímnyilvántartás településünkön manuális, kartonos rendszerű. Jogilag ez az elfogadott forma. Az Államigazgatási Hivatal által javasolt Regiszter program beszerzése és telepítése megtörtént. Mivel a program telepítése az elmúlt héten történt, ezért még nem volt lehetőség próbálkozni a különböző lehetőségek megismerésére. Az alábbi diagramhoz szükséges lakónépesség számának kimutatása már ennek segítségével történt. Kardoskút község állandó lakosságmegoszlása között Év Állandó lakos Nő Férfi

9 Az év folyamán tovább bővült a népesség-nyilvántartással kapcsolatos feladat, mert a lakóhely és tartózkodási hely változások gépi feldolgozása helyben történik, az úgynevezett ASZA-s gépen. Ennek következtében azonban a munka csak bővült, mert még a lakcímkártya nyomtatásának technikai feltételei nincsenek meg, ezért azokat ugyanúgy küldeni kell az okmányirodának. Tehát a feladat szaporodott év folyamán Kardoskút község létszámába az alábbi változások történtek: településre költözöttek (állandó lakos) száma: 41 fő tartózkodási helyet létesített (ideiglenes lakcím): 14 fő településről elköltözött (állandó lakcím megszüntetés): 46 fő tartózkodási helyet megszüntető (ideiglenes lakcím): 4 fő születések száma: 5 fő halálozások száma: 15 fő Anyakönyvi igazgatás (településünkön előforduló feladatok) Az anyakönyvi igazgatás alapjaiban lényeges változás nem volt az elmúlt beszámolási időszakban. A következő időszakban (még pontosan nem lehet tudni) következik be sok változás az új anyakönyvi törvény változtatása következtében. A tervezet már több változatban elkészült. Lényeges jogszabályi változás volt a BÉT (bejegyzett élettársi kapcsolat), de ez csak a körzetközponti településeket érintette. Helyben intézhető anyakönyvi ügyek a következők: állampolgársággal kapcsolatos kérelmek, eskütétel, eskütétellel kapcsolatos okmányok anyakönyvek vezetése (születés, házasság, haláleset) anyakönyvi eseményekkel kapcsolatos alapiratok, anyakönyvi igazgatás szervezete, működése, anyakönyvi kivonatok kiállítása, adatok közlése 9

10 családi események polgári szertartása (házasságkötés, házassági évfordulók, jubileumok lebonyolítása, névadók tartása) egyéb anyakönyvi iratok, kivonatok, adatközlések, stb. nyilvántartások vezetése teljes hatályú apai elismerések selejtezés évben az alábbi anyakönyvi események történtek: születés anyakönyvezése: 0 házasságkötés: 0 haláleset 6 teljes hatályú apa elismerés: 3 anyakönyvi kivonatok kiállítása: 22 névmódosítás 1 utólagos bejegyzések: 16 adatszolgáltatások: 24 Az anyakönyvi eseményekkel kapcsolatos változások, kivonatok kiállítása, anyakönyvi másolatok kiállítása, stb. az úgynevezett ASZA (Anyakönyvi Szolgáltató Alrendszer) rendszerben történik számítógépen. Ez a rendszer egy országos, zártrendszerben működő program április 2-ától a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala bevezette az új cím- és körzet-nyilvántartási rendszert, de mint említettem még mindig nem teljes körben működik.. Ebben a rendszerben szigorúan meghatározott esetekben be tudunk tekinteni az állampolgárok adataiba, de nem teljesen helyettesíti a regiszter programot. A regiszter program előnye, hogy helyben meghatározható és előállítható nyilvántartásokat tudunk készíteni. Az ASZA rendszer elsősorban a különböző anyakönyvi események és a személyi adatváltozások helyben történő rögzítését szolgálja. A rendszer állandó fejlesztés, bővítés alatt áll, egyre több feladatot helyben kell rögzíteni és átvezetni. A házasságkötések számának alakulása nálunk is követi az országos tendenciát, hogy egyre kevesebben gondolják úgy, hogy e nélkül is lehet párkapcsolatban élni. Az elmúlt időszakban egy házasságkötés sem volt. Ügyiratkezelés: A legutóbbi beszámoló óta lényeges változás az ügyiratkezelés tekintetében, hogy az iktatást év végén beszerzésre került Kontroller elnevezésű programmal végezzük január 1. óta, a program folyamatos bővítés alatt áll. Kezelése nem bonyolult, de nagyobb odafigyelést és lényegesen több időt igényel, mint a manuális iktatás. Az év végi statisztika elkészítése azonban könnyebb, rövidebb időbe kerül, de az ügyintézők részéről az ügyiratok irattárba helyezése is nagyobb pontosságot igényel. Minden évben sort kell keríteni az ügyiratok selejtezésére is. 10

11 Ügyiratforgalom alakulása: főszámon iktatott ügyek száma: alszámon iktatott ügyek száma: Az ügyiratforgalomból is látszik, hogy évente emelkedő számot mutat. Hatósági feladatok: Hagyatéki eljárás (13) 21; Működési engedélyekkel kapcsolatos eljárás: (3) 11; Magánszálláshelyek (fizetővendéglátás, falusi szállásadás): (1) 3. Munkahelyi baleset nem volt az elmúlt évben. Köztemetés nem volt. Ingatlan ajánlattétellel kapcsolatos eljárás: (48) 52 Hatósági bizonyítványok, adatkérések: (11) 8. (A zárójelben lévő számok a évi adatok.) Működési engedélyekkel kapcsolatban az év folyamán kétszer volt jogszabály változás, mindkét esetben lényeges változásokkal, ami rengeteg bizonytalanság és értelmezési probléma forrása. Önkormányzati és általános igazgatási feladatok Képviselő-testület, bizottságaik üléseinek előkészítése, jegyzőkönyvek vezetése, falugyűléseken elhangzottak feljegyzéseinek elkészítése, különböző fórumokról feljegyzések készítése. Polgármester és jegyző által meghatározott egyéb feladatok elvégzése. Esetenként környezettanulmányokon, helyszíni eljárásokon részvétel, eboltáson közreműködés, valamint a hivatal napi postázásai tartoznak a feladatkörömbe. Meg kívánom jegyezni, hogy mint a közszolgálatban dolgozók a köz szolgái nagyon sokszor nagyon sok időt töltünk el a lakosok, ügyfelek nem mindig a munkánkhoz tartozó problémáinak a megoldásával. A sok jogszabály változás miatt a mindennapi problémájuk megoldásában sok esetben segítségre szorulnak, amit egyik ügyintéző sem tagad meg, de ez mind időt és energiát vesz el más munkától. Ennek következtében az elvégzendő feladataink egy részét nem is tudjuk munkaidőben elvégezni, illetve az évi szabadságot az ütemezés szerint letölteni Jegyzői hatáskörben maradt feladatok: A hatósági feladatok körében a 358/2008. (XII. 31.) sz. Korm. rendelet alapján a telepengedélyek kiadása átkerült a kistérségi körzetközponti jegyző feladatkörébe, az iratanyag átadására április 14-én került sor. Építéshatósági, környezetvédelmi ügyekben, valamint ingatlanok közművesítéséhez szintén egyre csökkenő számban kell szakhatósági hozzájárulásokat kiadni. Birtokháborítási ügyben nem indult eljárás, sikerült az ilyen jellegű bejelentéseket a helyszínen az érintettekkel megbeszélve rövid úton lerendezni. 11

12 Vadkár bejelentése miatt egy esetben kellett eljárást lefolytatni, hulladékgazdálkodási ügyben szintén egy esetben, mely még folyamatban van. Növény-egészségügyi védekezés, parlagfű-mentesítés területén 7 esetben indult eljárás, felszólításra az ingatlan-tulajdonosok a gyommentesítést elvégezték. Szabálysértési ügyintézés: e területen 1 eljárás húzódott át a évről és 13 új eljárás indult. Említést érdemel, hogy a 14 eljárásból 9 közoktatási törvényben foglalt kötelezettség megszegése miatt, azaz az igazolatlan hiányzások nagy száma miatt indult. Jelenleg egy szabálysértési eljárás van folyamatban, 3 pedig a végrehajtási szakba jutott. A évben jelentkező, eseti jellegű és nem hatósági ügyintézés körébe tartozó jegyzői feladatok, példálózó jelleggel: Közfoglalkoztatási terv elkészítése; a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. tv. átfogó módosításához kapcsolódóan a Közbeszerzési Szabályzat módosítása; a költségvetési szervek jogállásáról szóló törvénnyel összefüggő feladatok, alapító okiratok módosítása, törzskönyvi nyilvántartás felé bejelentési kötelezettségek teljesítése; jogharmonizációs feladatok; Háziorvosi Szolgálat működési engedélyezésével kapcsolatos feladatok. A évhez kapcsolódik a június 7-én lebonyolított Európai Parlamenti képviselőválasztás lebonyolítása is augusztus 28-án megrendelésre került hivatalunk részére az Opten törvénytár, mellyel a korábban használt Complex Jogtárat váltottuk fel. E változtatással biztosítottá vált, hogy minden ügyintéző on-line érje el a hatályos magyar joganyagot, míg a Complex esetében ez csak két felhasználói helyen volt biztosított. Továbbá nem elhanyagolható az a tény sem, hogy a Complex ,- Ft/év előfizetési díjával szemben az Opten törvénytár éves előfizetési díja csak ,- FT. Szintén az on-line törvénytár használatával függ össze, hogy évtől a Magyar Közlöny papír alapú megrendelését is le tudjuk mondani, ami további ,- Ft-os megtakarítást tesz lehetővé éves szinten. Természetesen ez utóbbi változtatással összefügg, hogy az ügyintézőknek is rendszeresen figyelmet kell fordítaniuk a Magyar Közlöny on-line verziójának figyelésére. A fentiekből nyomon követhető, hogy az új feladatok elsősorban a szociális igazgatás területén jelentkeztek /krízistámogatás, védendő fogyasztókkal kapcsolatos feladatok, Magyar Máltai Szeretetszolgálat programjában való közreműködés/, a többi területen elsősorban a módosított jogszabályi előírásokhoz kellett alkalmazkodni. A év kiemelt feladata lesz az elektronikus információszabadságról és az elektronikus ügyintézésről rendelkező jogszabályi előírásoknak való megfelelés, az ügymenetmodellek elkészítése, közzététele. Továbbá a évre eddig kirajzolódott változások előre vetítik a feladatkörök elosztásának újragondolását is. 12

13 Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a beszámolóban foglaltak megvitatására, értékelésére, továbbá építő jellegű kritikai észrevételek tételével annak elfogadására. Kardoskút, december 9. /dr. Mészáros Erzsébet / jegyző 13

Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 11-i testületi ülésére.

Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 11-i testületi ülésére. Kardoskút Község Önkormányzata Jegyzőjétől Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 11-i testületi ülésére. Tárgy: Előadó: Beszámoló jelentés Kardoskút Község

Részletesebben

Ügyiratszám: /2010. Napirend: 3.

Ügyiratszám: /2010. Napirend: 3. Ügyiratszám: /2010. Napirend: 3. ELŐTERJESZTÉS Lesenceistvánd, Lesencetomaj, Lesencefalu, Uzsa Település Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. február 10-i soron következő ülésére Tárgy: Beszámoló a

Részletesebben

Előterjesztés Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő testülete 2013. december 17 i ülésére

Előterjesztés Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő testülete 2013. december 17 i ülésére Előterjesztés Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő testülete 2013. december 17 i ülésére Tárgy: Beszámoló a polgármesteri hivatal 2013. évi tevékenységéről Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. december 12-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. december 12-i nyilvános ülésére 2. napirendi pont Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel.: 88/235-001; 88/506-070; fax: 88/235-001 www.nyirad.hu; e-mail: nyiradph@vnet.hu Ügyszám: 192-121/2013.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Szigliget és Hegymagas községek Képviselő-testületeinek 2012. április 25-én tartandó együttes ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Szigliget és Hegymagas községek Képviselő-testületeinek 2012. április 25-én tartandó együttes ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Szigliget és Hegymagas községek Képviselő-testületeinek 2012. április 25-én tartandó együttes ülésére Beszámoló a Körjegyzőség 2011. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal működéséről a képviselő-testületnek utoljára 2008. május 28-ai ülésen számoltam be.

A Polgármesteri Hivatal működéséről a képviselő-testületnek utoljára 2008. május 28-ai ülésen számoltam be. A Polgármesteri Hivatal beszámolója a hivatal működéséről, különös tekintettel a település demográfiai és szociális helyzetére és a jegyző hatáskörében lévő gyámügyi eljárások alakulásáról a képviselő-testület

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL TÉGLÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 4243 TÉGLÁS, KOSSUTH U. 61. sz. T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL A hivatal látja el az önkormányzatnak, illetve a jegyzőnek jogszabályokban

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. A Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkájáról

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. A Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkájáról Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Jegyzőjétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: jegyzo@fuzesgyarmat.hu BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2013. október

Részletesebben

Előterjesztés melléklete a 7. napirendi ponthoz Készült a Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 25-i testületi ülésére

Előterjesztés melléklete a 7. napirendi ponthoz Készült a Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 25-i testületi ülésére Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatal 7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124. Tel.: 72/570-910 Előterjesztés melléklete a 7. napirendi ponthoz Készült a Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Új házszámok kialakítása 2008. 6097 2. 6 (Tóközép és Csavargyári utca) 2009. 6003-6 2010. 5929-6 2011. 5940-1 2012. 5955-3

Új házszámok kialakítása 2008. 6097 2. 6 (Tóközép és Csavargyári utca) 2009. 6003-6 2010. 5929-6 2011. 5940-1 2012. 5955-3 Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal működéséről, mely tartalmazza a jegyző hatáskörében lévő gyámügyi eljárásokat A Polgármesteri Hivatal működéséről a képviselő-testületnek utoljára 2011. évben számoltam

Részletesebben

6. sz. napirendi pont B E S Z Á M O L Ó a Polgármesteri Hivatal 2009. évi tevékenységéről a Képviselő-testület 2010. április 29-i ülésére

6. sz. napirendi pont B E S Z Á M O L Ó a Polgármesteri Hivatal 2009. évi tevékenységéről a Képviselő-testület 2010. április 29-i ülésére 1 6. sz. napirendi pont B E S Z Á M O L Ó a Polgármesteri Hivatal 2009. évi tevékenységéről a Képviselő-testület 2010. április 29-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A beszámolómban igyekszem a hivatal

Részletesebben

B e s z á m o l ó a. Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal. 2014. évi munkájáról. Előadó: Takács Lászlóné jegyző

B e s z á m o l ó a. Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal. 2014. évi munkájáról. Előadó: Takács Lászlóné jegyző B e s z á m o l ó a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi munkájáról. Előadó: Takács Lászlóné jegyző 2 Tisztelt Képviselő-testület! Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-i ülésére 1. napirend:

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-i ülésére 1. napirend: 1 E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-i ülésére 1. napirend: Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: Jegyzői beszámoló a Hivatal 2012.

Részletesebben

B e s z á m o l ó a. Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal. 2013. évi munkájáról. Előadó: Takács Lászlóné jegyző

B e s z á m o l ó a. Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal. 2013. évi munkájáról. Előadó: Takács Lászlóné jegyző B e s z á m o l ó a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi munkájáról. Előadó: Takács Lászlóné jegyző 2 Tisztelt Képviselő-testület! 2013. január 1-től változás állott be a hivatal működésében.

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata és Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek együttes ülésére 2014. június 26-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata és Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek együttes ülésére 2014. június 26-i ülésére 1. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata és Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek együttes ülésére 2014. június 26-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal beszámolója

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évben végzett munkájáról

BESZÁMOLÓ. a Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évben végzett munkájáról BESZÁMOLÓ a Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évben végzett munkájáról Tartalomjegyzék I. Bevezetés 2 II: Az önkormányzati munka.. 2 2.1. Képviselő-testületek és bizottságaik..... 2 2.2. Nemzetiségi

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2013. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2013. ÉVI MUNKÁJÁRÓL TÉGLÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL JEGYZŐJÉTŐL 4243 TÉGLÁS, KOSSUTH U. 61. sz. T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2013. ÉVI MUNKÁJÁRÓL A hivatal látja el az önkormányzatnak, illetve a jegyzőnek jogszabályokban

Részletesebben

Sárisáp Község Önkormányzatának Jegyzője 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/ 518-312, fax: 33 /518 311, e-mail: hivatal@sarisap.

Sárisáp Község Önkormányzatának Jegyzője 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/ 518-312, fax: 33 /518 311, e-mail: hivatal@sarisap. Sárisáp Község Önkormányzatának Jegyzője 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/ 518-312, fax: 33 /518 311, e-mail: hivatal@sarisap.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A CSANÁDPALOTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2013. OKTÓBER 15 2014. JÚNIUS 15. KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A CSANÁDPALOTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2013. OKTÓBER 15 2014. JÚNIUS 15. KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A CSANÁDPALOTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2013. OKTÓBER 15 2014. JÚNIUS 15. KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL Készítette: dr. Kruzslicz-Bodnár Gréta, jegyző A beszámoló összeállításában

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2012. évben végzett tevékenységéről Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Osztályvezetők Véleményező Valamennyi Bizottság bizottság: Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

a Polgármesteri Hivatal 2009. évi tevékenységéről

a Polgármesteri Hivatal 2009. évi tevékenységéről ÚJFEHÉRTÓ VÁROS JEGYZŐJE 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghivatal@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu Ikt.sz.: /2009. B E S Z Á M O L Ó - a Képviselő-testülethez

Részletesebben

A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi beszámolója

A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi beszámolója A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi beszámolója 1 I. Tartalomjegyzék I. Tartalomjegyzék... 2 II. Beszámoló a Felcsúti Közös Önkormányzat Hivatal munkájáról... 3 III. A Közös Önkormányzati

Részletesebben

Beszámoló a helyi adókról és a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről. Általános igazgatás (Összeállította: Abrudán Andrea csoportvezető)

Beszámoló a helyi adókról és a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről. Általános igazgatás (Összeállította: Abrudán Andrea csoportvezető) Beszámoló a helyi adókról és a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről Általános igazgatás (Összeállította: Abrudán Andrea csoportvezető) Az igazgatási csoport munkája rendkívül széles körű, melyet 2013.

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i ülésére és Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. szeptember 24-i ülésére Tárgy: Beszámoló a

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2006. évi munkájáról, a munkavégzés feltételeiről. Bevezetés

Tárgy: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2006. évi munkájáról, a munkavégzés feltételeiről. Bevezetés Törökbálint Nagyközség Jegyzője 2045 Törökbálint Munkácsy M. u. 79. Tel: 06-23-335-021, Fax: 06-23-336-039 e-mail: hivatal@torokbalint.hu www.torokbalint.hu Tárgy: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2006.

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. a Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatainak ellátásáról

T Á J É K O Z T A T Ó. a Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatainak ellátásáról T Á J É K O Z T A T Ó a Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatainak ellátásáról Tisztelt Képviselőtestület! A Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai szerteágazóak és összetettek. Ezért

Részletesebben

Tisztelt Képviselőtestület!

Tisztelt Képviselőtestület! 1 Tisztelt Képviselőtestület! A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 84. (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat képviselőtestülete az önkormányzat

Részletesebben

Az előterjesztést készítette: A Polgármesteri Hivatal valamennyi osztálya Az előterjesztést megtárgyalta: Valamennyi Bizottság T Á J É K O Z T A T Ó

Az előterjesztést készítette: A Polgármesteri Hivatal valamennyi osztálya Az előterjesztést megtárgyalta: Valamennyi Bizottság T Á J É K O Z T A T Ó Városi Önkormányzat Aljegyzőjétől Abony Kossuth tér 1. 2146/2012/HUM. : (53) 360-017 : (53) 360-010 Az előterjesztést készítette: A Polgármesteri Hivatal valamennyi osztálya Az előterjesztést megtárgyalta:

Részletesebben

B e s z á m o l ó. a Képviselő-testület 2008. április 30-i ülésére. a Polgármesteri Hivatal 2008.évi munkájának értékelésére

B e s z á m o l ó. a Képviselő-testület 2008. április 30-i ülésére. a Polgármesteri Hivatal 2008.évi munkájának értékelésére Városi Önkormányzat Jegyzőjétől Abony Kossuth tér 1. : (53) 360-010 : (53) 360-010 Az előterjesztés készítésében közreműködött: A Polgármesteri Hivatal valamennyi osztálya Az előterjesztést megtárgyalta:

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL 2008. ÉVI BESZÁMOLÓJA

POLGÁRMESTERI HIVATAL 2008. ÉVI BESZÁMOLÓJA 1. számú melléklet POLGÁRMESTERI HIVATAL 2008. ÉVI BESZÁMOLÓJA Építéshatósági iroda Az iroda ügyiratforgalma az előző évekhez képest tovább emelkedett. A kiküldött levelek, határozatok száma is közel 2

Részletesebben