KÖZÖS UTASÍTÁSA számú A BM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK BELÜGYM INISZTÉRIUM. Budapest, évi június hó 29-én 10-26/14/1964.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZÖS UTASÍTÁSA. 0014. számú A BM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK BELÜGYM INISZTÉRIUM. Budapest, 1964. évi június hó 29-én 10-26/14/1964."

Átírás

1 BELÜGYM INISZTÉRIUM SZIGORÚAN TITKOS! 10-26/14/1964. A BM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK számú KÖZÖS UTASÍTÁSA Budapest, évi június hó 29-én ÁBTL /14/1964/ 1

2 BELÜGYMINISZTÉRIUM SZIGORÚAN TITKOS! Szám: 10-26/14/1964. A BM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK számú KÖZÖS UTASÍTÁSA Budapest, június 29-én. A B elügym inisztérium testületeinek hivatásos állom ányába tartozó beosztottak szolgálati idejével összefüggő kérdéseket figyelem m el az évi 129. szám ú NET határo zattal m ódosított évi 105. szám ú NET h a tá ro za tb an foglaltak ra az alábbiak szerint szabá lyozzuk : AZ UTASÍTÁS HATÁLYA f 1. Jelen utasítás szerint kell a szolgálati idejét m egállapítani: a) a rendőrség, b) a határőrség, c) a k arhatalom, d) az állam i tűzoltóság katonai és irodai rendfokozatú tag jain ak (továbbiakban: testü leti tag). ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. Szolgálati időnek kell tek in ten i a B elügym inisztérium, a N ép hadsereg és a B üntetésvégrehajtás állom ányában katonai vagy irodai rendfoko zatban eltö ltö tt időt. ÁBTL /14/1964/2

3 3. A 2. p ontban foglaltakon kívül igazolás alap ján szolgálati idő ként be kell szám ítani azt az időt, am elyet a testületi tag 18. életévének betöltését követően eltöltött: a) katon ai szolgálatban (sorozott, továbbszolgáló és tartalékos), b) m ás fegyveres testü let állom ányában, c) hadifogságban, d) a fasizm us elleni fegyveres harcokban, ellenállási m ozgal m akban, e) m ás állam hadseregében, f) a m unkásm ozgalom ban folyam atosan, ill. m unkásm ozgalm i tevékenység m ia tt b örtönben (internálásban), g) a szabadságvesztés büntetésben tö ltött időt, am ennyiben a bíróság utólag az ítéletet jogerősen m egsem m isítette, illetve jogerős felm entő ítéletet hozott, h) az előzőekben felsoroltakon kívül minden olyan m unkavi szonyban, vagy egyéb minőségben töltött időt, amely a tár sadalombiztosítási nyugdíjról szóló rendelkezések szerint szol gálati időnek számít. 4. Az Elnöki Tanács évi 105. sz. határozata 38. pontja alapján a B elügym iniszter indokolt esetben igazolható szolgálati viszonyban tö ltö tt idők h ián y áb an engedélyezheti a 20. élet évtől eltelt időnek szolgálati időként való beszám ítását. 5. Nem szabad sem a 3., sem a 4. pont alapján történő beszám ítás esetén szolgálati időként figyelem bevenni az egyetem ek és fő iskolák rendes (nappali) tagozatán tö ltö tt ta n u lm á n y i időt, kivé ve ha a tanulm ányi idő alatt a testületi tag m unkaviszonyban állott. 6. U gyanazt az időt két jogcím en, kétszeresen beszám ítani nem lehet. SZOLGÁLATI IDŐ MEGÁLLAPÍTÁSA 7. A szolgálati idő m egállapítása annak a nap tári időpontnak a m egállapítását jelenti, am elytől a testü leti tag szolgálati viszonya a szolgálati időpótlék, szabadság, leszerelési segély, nyugdíj, illetve a szolgálati viszonyhoz fűződő egyéb jogosultságok szem p ontjából folyam atosnak számít. ÁBTL /14/1964/3

4 8. A szolgálati idő kezdetét a véglegesítéskor, ill. végleges jellegű kinevezéssel egyidejűleg kell m egállapítani. Az évi április hó 1. után állományba kerülők szolgálati idejének megállapítása: 9. A szolgáltai időt a jelen u tasítás 1. sz. m ellékletének megfelelő, a testületi tag által kitöltö tt és a szükséges okm ányokkal ellátott kérdőív alap ján kell m egállapítani. 10. A beszám ítandó időket külön-külön igazolni kell. Igazolásként olyan írásos bizonyíték fogadható el, am elyből kétségkívül m eg állapítható a beszám ítani kívánt m unkaviszony, szolgálati viszony fennállása és an nak időtartam a. így elsősorban: a) kato nai szolgálatnál a katonakönyv, vagy az illetékes katonai hatóságok által k iad o tt hitelt érdem lő igazolás, b) közszolgálatban a BM -en kívül egyéb fegyveres, vagy a n nak m inősülő szervek alkalm azásában eltöltött idő esetén a kinevezési okm ány, vagy m ás alkalm azó szerv által kiállí to tt és a szolgálati viszony igazolására alkalm as okm ány, okirat, igazolás szolgál, c) a közszolgálaton kívüli m unkaviszony igazolására, főleg a m unkakönyv, vagy az SZTK járu lék osztálya általi k iállított igazolás fogadható el, d) a m unkásm ozgalm i tevékenység, ill. annak következtében börtönben (internálásban) eltö ltö tt idő, a m ás szocialista á l lam hadseregében, az ellenállási m ozgalom ban, ill. felszabadí tó harcokban való részvétel id ő tartam át egykori h itelt érdem lő okm ányok, vagy az illetékes p árt és szakszervezeti szervek írásbeli igazolása, szakszervezeti tagkönyv alapján lehet beszám ítani. 11. A beszám ítható szolgálati időket napokban kell összeadni és az évekre tö rtén ő átszám ításoknál 365 napot kell egy évnek te k in teni. Az egész éveken felül m aradó töredék időt is teljes évnek kell szám ítani. A beszám ítható szolgálati idők közötti 30 napnál rövidebb m unkaviszonym egszakításokat, m unkaviszonyban tö ltö tt időként kell szám ításba venni. A betegség, terhesség, szülés, illetm ény nélküli szabadság következtében igazoltan m ulasztott időt szol gálati viszonyban tö ltö tt időnek kell tekinteni. ÁBTL /14/1964/4 3

5 Be kell szám ítani a szolgálati időbe azt az időt is, am ely a jog talan elbocsátás és a visszavétel között telt el, ha a visszavétel az elbocsátás h atály talan ításáv al történik. A beszám ításnál nem lehet figyelem be venni a beszám ítás évében eltö ltö tt szolgálati időt. 12. A szolgálati idő kezdetét az alábbiak szerint kell m eghatározni: a) az igazolt m unkaviszonyok alapján történő beszám ítás esetén a beszám ítható évek szám át le kell vonni abból az évszámból, am ely évben a beszám ítás tö rtén t és az így k apott nap tári év ja n u á r 1. n a p já t kell a szolgálati idő kezdetének venni. Pl.: X testületi tagot augusztus 15-én véglegesítik. A beszám ított szolgálati ideje a f. évben 1964-ben eltelt időt figyelm en kívülhagyva 7 év 218 nap. A figyelem bevehető te l jes évek szám a te h á t 8 év. Ezt az 1964-es évszám ból levonva, a szolgálati idő kezdete ja n u á r hó 1. n a p ja lesz. b) az 5. p o n tb an em lített kivételes eljárás alap ján tö rténő b e szám ítás esetén a szolgálati idő kezdetét annak az évnek j anuár hó 1. napjában kell m eghatározni, am elyben a testületi ta g 20. életév ét b etöltötte. 13. A N éphadsereg és a B üntetésv ég reh ajtás hivatásos állom ányá ból közvetlenül a BM állom ányába kerülő testü leti tag szolgá lati idejének kezdeteként a N éphadseregnél a beszám ított év ja n u á r 1-ét kell alapul venni, a B üntetésvégrehajtásnál pedig a m egállapított időpontot kell az arró l m ár kiadott igazolás alap ján külön beszám ítási eljárás n élkül elfogadni április 1-én állományban lévők szolgálati idejének módosítása. 14. Az Elnöki Tanács évi 129. sz. határo zata alapján, akik április 1-vel állom ányban vannak és m unkaviszonyukat igazolni tu d ják, szolgálati id ejü k 18 éves kortól elism erhető. a) a szolgálati idő m ódosítását a BM hivatásos állom ányú ta g jain ak erre a célra rendszeresített nyom tatványon egyénileg kell kérni és azt a pontokban foglaltak alapján kell m egvizsgálni. 15. A szolgálati idő m ódosítására vonatkozó kérelm eket az illetékes szem élyzeti szervek novem ber hó 1-ig b írá ljá k el. A m ódo síto tt szolgálati idő k ezdőpontját szem élyi állom ányra vonatkozó ÁBTL /14/1964/5

6 parancsokban, a hatásk ö r szerint illetékes vezető (parancsnok) hagyja jóvá. 16. A m ódosított szolgálati idő u tán ha az m agasabb szolgálati időpótlékra ad alapot a szolgálati időpótlékot visszamenőleg, legkoráb ban április hó 1-től kezdődően kell kifizetni. A szolgálati idő m egállapításával kapcsolatos egyéb teendők: 17. A szolgálati idő kezdetének m egállapítására vonatkozó eljárás lefolytatása az illetékes személyzeti szerveknek a feladata és azt -a 14. pont kivételével hiv atalból kell kezdem ényezni. 18. A szolgálati idő kezdetének m eg állap ítása a véglegesítésre jogo sult parancsnok hatásköre. A szolgálati idő kezdő id ő p o n tját a véglegesítésről szóló állo m án yparancsnak tartalm aznia kell. 19. Az állom ányparancs alapján a testületi tag részére véglegesítési okm ányt kell kiadni. (Egyidejűleg a kérdőívvel B eterjesztett okm án yait vissza kell küldeni.) A szolgálati időt, illetve annak kezdetét m egállapító személyzeti szervek a kérdőíven tartoznak feljegyezni azokat az okm ányokat, am elyek alapján a szolgálati időt m egállapították és azt, hogy az egyes okm ányok alapján dátum szerűen m ely Időponttól - időpontig terjed ő időt vették figyelem be. 20. A szolgálati idő m egállapításáról k iad o tt állom ányparancs alap já n a szolgálati idő kezdetét fel kell jegyezni a parancs szám ának feltü n tetésév el a Szolgálati a d a tla p, egyéb bejegyzések rova tába, ill. a 6. sz. n yilvántartó kartonon a szolgálatba állítása c. rovatba, valam in t az illetm ényszám fejtőiap fejrészének v o n at kozó sorába. A szolgálati idő m egállapításának alapját képező kérdőívet, a szolgálati időt, m egállapító szem élyzeti szervek ira ttá rá b a kell elhelyezni. VEGYES RENDELKEZÉSEK 21. A m eg állapított szolgálati idő a BM hivatásos állom ányából tö r ténő kiválásig folyam atos szolgálati viszonyban tö ltö tt időnek m inősül. A lapul szolgál a polgári életben való elhelyezkedés ÁBTL /14/1964/6 5

7 esetén m indazon jogosultságok; elnyeréséhez, am elyet a M un katörv énykön yve a folyam atos szolgálati (m unka) viszony fen n álláshoz fűz. 22. A szolgálati idő kezdetének m egállapításához szükséges kérdőív, v alam in t a szolgálati idő igazolására vontakozó okm ányok kése delm es vagy hiányos b en y ú jtása esetén, ha em iatt a szolgá la ti idő m eg állapítása késedelm et szenved a szolgálati időpót lék legfeljebb a kérdőív, nyilatkozat beadását megelőző három hónaptól jár. E három hónapba a benyújtás hónapja is beleszám ít. E gyébként a szolgálati időpótlék a véglegesítés n ap játó l jár. 23. Az esetben, ha a testületi tag nem ért egyet a szolgálati ideje kezdő időpontjával, az erről szóló igazolás kézhezvételét követő 15 napon belül panaszt teh et a b eszám ítást végző parancsnoknál. 24. A pénzügyi szervek (illetm ényszám fejtő helyek) a szolgálati idő kezdetéről szóló állom ányparancs alapján vizsgálják felül az egyes testü leti tagok részére jelenleg folyósított szolgálati idő pótlék összegét és azt visszam enőleg, az új szolgálati időnek m eg felelően m ódosítsák. Jelen u tasítás április hó 1. napjával lép hatályba. A szükséges m értékben az egész szem élyi állom ánnyal ism ertetn i kell. Jelen u ta sítás hatálybalépésével egyidejűleg a M agyar N épköztársaság Be lügym iniszterhelyetteseinek évi 14. u tasítása h atá ly át veszti. S zív ó s P é t e r s. k., Lantos József s. k., r. alez. r. alez. IV. Főcsoportfőnök I. Főcsoportfőnök F elterjesztve: M iniszter elvtársnak, K apják: elosztó szerint, K észült: 1550 példányban. 6 ÁBTL /14/1964/7

8 1. sz. melléklet K érdőív a szo lg á la ti idő m eg á lla p ítá sá ra f 1. Név:... rendfokozat:... Születési helye:... ideje (év, hó, nap) A nyja leánykori neve: A BM hivatásos állom ányába történt első kinevezésének:* időpontja:... év hó.. nap. M inősége: Esetleges megszakítások a belügyi szolgálati viszonyban:... é v...hó... naptól... é v... h ó napig. 4. Tényleges és tartalékosként ideiglenes tényleges katonai szolgálatban, munkaszolgálatban töltött ideje:... alakulatnál (csapattestnél) ---- év...h ó n a p tó l é v... hó napig alakulatnál (csapattestnél) ---- é v...h ó n a p to l é v... h ó napig.... alakulatnál (csapattestnél)... é v...h ó n a p tó l év..... h ó napig. 5. Továbbszolgálatban töltött ideje:... alakulatnál (csapattestnél) ---- é v...h ó n a p tó l é v... h ó napig. - '' Megjegyzés: A BM hivatásos állom ány -ban tö ltö tt idő a la tt a felszaba dulás után létrehozott belügyi testületek valam int a felszabadulást megelőző rendőri és börtönügyi szervek állo m ányában katonai vagy irodai rendfokozatúként hivatásos állom ányban eltöltött időt kell érteni. -7- ÁBTL /14/1964/8

9 6. BM-en kívül egyéb hazai fegyveres és ezzel egy tekintet alá eső testü let állományában töltött szolg. ideje: Testület:... rendfok. beosztás:... é v...h ó naptól é v...hó... napig. Testület:... rendfok. beosztás:... é v...hó... naptól... é v...hó... napig. 7. Más szocialista állam hadseregében, a fasizmus elleni mozgalmakban (partizán hadseregben) a spanyol, görög szabadságharcban, fegyveres szolgálatban eltöltött ideje: Hol: é v...h ó naptól.... év..-...h ó napig. Hol: é v...hó... naptól... é v...hó... napig. 8. Hadifogságban (deportálásban) töltött ideje: Hol:, é v...h ó n a p tó l é v...hó... napig. 9. Egyéb betegségbiztosításra kötelezett munkaviszonyban töltött ideje (közszolgálati, nem állami tűzoltó, mezőgazdasági, magánalkalmazotti, vállalati, háztartási kisipari szövetkezeti, valam int önkéntes járulékfi zető, ideiglenesen Magyarországhoz csatolt területeken bejelentett, stb.) A munkáltató A z alkalmaztatás A munkaviszony fennállott neve és pontos címe minősége mikortól meddig... év... hó.. n...é v hó.. n. é v hó-.. n é v hó.. n.... év... hó... n.... év... hó.. n.... év... hó.. n...év... hó.. n. év hó.. n...é v hó.. n. ÁBTL /14/1964/9 8

10 10. Fentieken kívül egyéb, beszámítható idejének részletes felsorolása: Hol Milyen Mikortól-meddig minőségben (év, hó, nap) K elt: év hó nap. testületi tag aláírása O kmányok csatolva: pont igazolására pont igazolására... pont igazolására pont igazolására pont igazolására pont igazolására... pont igazolására pont igazolására... Megjegyzés: Az egyes kérdőpontokhoz, bejegyzett adatok /igazolására általában elfogadható okm ányok: Kinevezési okmány, személyzeti szerv igazolása, K atona-könyv, katonai szolgálati lap, K atonai Kiegészítő Parancsnokság igazolása, H adtörté nelmi L evéltár K atonai N yilv.-tartási oszt. igazolása, HM. Központi Ira ttá r N yilvántartási oszt. igazodása, Görög szabadságharcosok idejét a M agyarországon élő Görög P olitikai Em igránsok Szervezete, Köz ponti Tanácsa igazolhatja, hadifogoly igazolvány, ennek hiányában a H adtörténelm i Intézet L evéltári osztálya (Bp., I., K apisztrán té r 2.) igazolása, SZTK. tanúsítvány, B ányanyugbér törzslap, OMBI. könyv <1939. I. 1-től XII. 31-ig. Felülbélyegzett bélyegleróvás, ezt követő időtartam ok csak tanácsi igazolással együtt) háztartási cselédkönyv, Országos Nyugdíj intézet igazolása, közszolgálati m un káltató k igazolása közszolgálati m unkaviszonyról, m unkakönyvbe be jegyzett hiteles bélyegzővel ellátott időtartam ok (m agánszektor be jegyzéseit csak az SZTK Járulékosztály igazolásával, (tanúsítványá val) együtt lehet elfogadni), szakszervezeti tagság időtartam át igazoló hitelt érdemlő okm ány (szakszervezeti tagkönyv, tagsági lap, stb.), mezőgazdasági dolgozók cselédkönyvéből, az I. 1. n ap ját követő munkaviszonyok, am elyeket nagybirtokos m unkáltatók jegyeztek be, s am elyeket aláírással és bélyegzővel is igazoltak, szolgálati bizonyít vány (gyárak, üzemek, vállalatok, közlekedési vállalatok, közüzemek, posta, stb.) tanácsi igazolása ÁBTL /14/1964/10

11 Jelen kérdőívben feltüntetett és igazolt adatok alapján szolgálati ideje, az alábbiak szerint nyert beszámítást: Szolgálati (munka) viszonyban töltött, illetve beszámítható idő: Hol Mettől-meddig Összesen nap Összesen: Ebből figyelembe vehető... teljes év. Ennek alapján nevezett szolgálati idejének kezdő időpontja... év január 1. napja. * személyzeti osztály vezetője Szolgálati időm kezdő időpontjáról szóló igazolást a mai napon átvettem év... hó nap. testületi tag aláírása ÁBTL /14/1964/

12 BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKOS!" (kitöltés után) KÉRELEM A SZOLGÁLATI IDŐ MÓDOSÍTÁSÁRA Címzett:... Név: rendf.:... Születési hely, év, hó, nap: A nyja leánykori n e v e ;... Beosztási helye:......,... V A m ellékelt igazolások alapján kérem szolgálati időm kezdetét módosítani. Szolgálati időm jelenleg elism erve: év jan u ár 1-től. K érem ezt az időpontot m ódosítani: év jan u ár 1-re életéveim közötti időben az alábi vállalatoknál (intézményeknél, testületeknél) álltam szolgálati (munka) viszonyban: V állalat (intézmény, testület) Beosztás A m unkaviszony fennállott megnevezése m unkakör m ikortól meddig A fentiek igazolására az alábbi okm ányokat csatolom: K elt: év....:... h ó... nap. kérelm ező aláírása A kérelem és a csatolt igazolások alapján szolgálati ideje m ódosítható 19...év január 1-re. K elt: év... h ó... nap. szem. oszt. vez. ÁBTL /14/1964/12 11

13 B M H / 1 4 s z. u t a s í t á s h a t á l y o n k ívü l helyezve. 2 0 é v e s k o r tó l r e n d e lte el a m u n k a viszon y b e s z á m ítá s t, a k ik III. 1-én állományban voltak p o n t s ze rin t ú j fe lv é te ln é l n a p o t k e ll 1 é v n e k s z á m íta n i. A te lje s é v e n fe lü li n a p o k a t fig y e lm e n k ív ü l k e ll hagyni. A B M I. és IV. Fcsf-nek / o k t u ta s ítá s a szerint a 14-es utasítás 12. pont helyébe a következő rendelkezés lép: " A b e s z á m ít h a t ó s z o lg á la t i id ő k a t napokban kell összea d n i és a z évek re tö rté n ő á ts z á m ítá s n á l n a p o t k e ll 1 évn ek tekinten i. A z e z u tá n fennm aradó töredékidőt 1 teljes évnek kell számítani. ÁBTL /14/1964/13

BM SZEMÉLYZETI MUNKA RENDJE

BM SZEMÉLYZETI MUNKA RENDJE BELÜGYMINISZTÉRIUM SZIGORÚAN TITKOS! 10-21/7/1966. 515 A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK 007. számú PARANCSA Budapest, 1966. évi február hó 8-án BM SZEMÉLYZETI MUNKA RENDJE ÁBTL-4.2.-10-21/7/1966

Részletesebben

T A R T A L O M. Jog sza bá lyok

T A R T A L O M. Jog sza bá lyok CXXXVII. ÉVFOLYAM 16. SZÁM 2010. no vem ber 4. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 2010. évi XCI II. tör vény A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon

Részletesebben

A biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátások

A biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátások A biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátások Ki minősül biztosítottnak? Az, aki - munkaviszonyban (ideértve az országgyűlési képviselőt is), közalkalmazotti, illetőleg közszolgálati jogviszonyban, ügyészségi

Részletesebben

Terméktájékoztató a Budapest Bank Zrt. Jelzálogkölcsönéhez választható hitelfedezeti biztosításról

Terméktájékoztató a Budapest Bank Zrt. Jelzálogkölcsönéhez választható hitelfedezeti biztosításról Terméktájékoztató a Budapest Bank Zrt. Jelzálogkölcsönéhez választható hitelfedezeti biztosításról Felhívjuk figyelmét, hogy a csoportos hitelfedezeti biztosítási szolgáltatás nem automatikus, hanem választható,

Részletesebben

Tör vé nyek. 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégrõl* I. FEJEZET AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ. Az egyéni vállalkozói tevékenység

Tör vé nyek. 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégrõl* I. FEJEZET AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ. Az egyéni vállalkozói tevékenység 40136 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009. évi 161. szám II. Tör vé nyek 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégrõl* Az Országgyûlés elismerve a kisvállalkozók gazdasági életben betöltött

Részletesebben

183. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1540, Ft. Oldal

183. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1540, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. de cem ber 19., péntek 183. szám Ára: 1540, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: XCVI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Tájékoztató. a nyugdíjrendszerről

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Tájékoztató. a nyugdíjrendszerről Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Tájékoztató a nyugdíjrendszerről 2014 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság Központi Ügyfélszolgálati

Részletesebben

ÚTMUTATÓ a 2004. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához

ÚTMUTATÓ a 2004. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához ÚTMUTATÓ a 2004. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához Általános tudnivalók A Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap (a továbbiakban: nyilvántartó lap) kiállítását a

Részletesebben

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ÚTMUTATÓ AZ IGÉNYBEJELENTÉS TÁPPÉNZ, TERHESSÉGI-GYERMEKÁGYI SEGÉLY, GYERMEKGONDOZÁSI DÍJ, BALESETI TÁPPÉNZ IGÉNYLÉSÉHEZ ELNEVEZÉSŰ NYOMTATVÁNY KITÖLTÉSÉHEZ 2.1 verzió

Részletesebben

Társadalombiztosítási nyugellátás 2011.

Társadalombiztosítási nyugellátás 2011. Társadalombiztosítási nyugellátás 2011. 1. Az öregségi nyugdíjra jogosultság feltételei 2. A nők előrehozott, csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjra jogosultsága 3. A férfiak és az 1953. után

Részletesebben

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK ÉS A Z O R S Z Á G O S VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG VEZETŐJÉNEK. 06. szám ú EGYÜTTES UTASÍTÁSA

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK ÉS A Z O R S Z Á G O S VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG VEZETŐJÉNEK. 06. szám ú EGYÜTTES UTASÍTÁSA H k.8 / B E L Ü G Y M IN I S Z T É R IUM 1 9 7 8 ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 10 2 7 /6/1966. SZIGORÚAN TITKOS! A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK ÉS A Z O R S Z Á G O S VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály. Tájékoztató. a nyugdíjrendszerről

Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály. Tájékoztató. a nyugdíjrendszerről Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató a nyugdíjrendszerről 2013 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság -

Részletesebben

T E R V E Z E T! A honvédelmi miniszter /2009. ( ) HM rendelete

T E R V E Z E T! A honvédelmi miniszter /2009. ( ) HM rendelete MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE T E R V E Z E T! A honvédelmi miniszter /2009. ( ) HM rendelete a hivatásos és szerződéses katonák, a honvédségi közalkalmazottak egyes pénzbeli szociális juttatásairól

Részletesebben

Családtámogatások TGYÁS, GYED

Családtámogatások TGYÁS, GYED Családtámogatások TGYÁS, GYED A gyermekvállalással együtt jár, hogy átmeneti időre az anya nem tudja a munkáját ellátni, ezért gondoskodni kell kieső jövedelme pótlásáról. Ennek érdekében az egészségbiztosítás

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve osztályai és a fő feladatkörök:

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve osztályai és a fő feladatkörök: 1 Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve osztályai és a fő feladatkörök: Pénzbeli Ellátási és Ellenőrzési Osztály (Vezető: Nagy Erika) Pénzbeli ellátások,

Részletesebben

Gyermekek utáni ellátások

Gyermekek utáni ellátások Dél-Alföldi JOGPONT+ Tájékoztató Füzet Gyermekek utáni ellátások Tájékoztató füzet a TÁMOP-2.5.1/B-11/1-2011-0005 számú, Dél-Alföldi JOGPONT+ projekt keretében 1 Tartalom ELŐSZÓ 3 ÖSSZEFOGLALÓ 5 GYERMEKEK

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! á á á é é ť ť é é ó Ó ď Á é í é ú é é é LVII. ÉVFOLYAM 21. SZÁM 2649-2784. OLDAL 2007. október 31. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink

Részletesebben

Terméktájékoztató (CIS-1)

Terméktájékoztató (CIS-1) Terméktájékoztató és biztosítási feltételek a Citibank hitelkártyáihoz kapcsolódó Átfogó élet-, baleset, egészség-, és munkanélküliségi biztosításról és Ügyféltájékoztatók (CIS-1) Terméktájékoztató (CIS-1)

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 9. szám 126. évfolyam 2011. április 29. Utasítások 12/2011. (IV. 29. MÁV Ért. 9.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV START Zrt. által kibocsátott vasúti utazási igazolványok igényléséről és

Részletesebben

Ügyféltájékoztató. 3D Csoportos élet-, balesetés betegségbiztosítás

Ügyféltájékoztató. 3D Csoportos élet-, balesetés betegségbiztosítás 3D Csoportos élet-, balesetés betegségbiztosítás Ügyféltájékoztató Tisztelt Partnerünk! Kérjük, hogy biztosítási ajánlatának megtétele előtt figyelmesen olvassa el az Önnek ajánlott termékünkre vonatkozó

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1558 számú bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 1558 számú bevalláshoz Kitöltési útmutató a 1558 számú bevalláshoz Jogszabályi háttér A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 174. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. december 3., csütörtök. Tartalomjegyzék. 273/2009. (XII. 3.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 174. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. december 3., csütörtök. Tartalomjegyzék. 273/2009. (XII. 3.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY 174. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. december 3., csütörtök Tartalomjegyzék 273/2009. (XII. 3.) Korm. rendelet 274/2009. (XII. 3.) Korm. rendelet 275/2009. (XII. 3.) Korm.

Részletesebben

Ajánlat. MediQa. Betegségbiztosítás

Ajánlat. MediQa. Betegségbiztosítás Ajánlat MediQa Betegségbiztosítás Nyilatkozat UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 A biztosítóról és az általam választott MediQa nevû

Részletesebben

1997. évi LXXXI. törvény (Tny.)

1997. évi LXXXI. törvény (Tny.) A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (Tny.) és a végrehajtására kiadott 168/1997. (X. 6.) kormányrendelet (R.) egységes szerkezetbe foglalt szövege Az Országgyűlés az Alaptörvényben

Részletesebben

1. 1. Módosította: 18/2013. (XII.13.) ÖNK rendelet 1. -a. Hatályos: 2014. január 1-től 2

1. 1. Módosította: 18/2013. (XII.13.) ÖNK rendelet 1. -a. Hatályos: 2014. január 1-től 2 Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2014. (XI.27.), 8/2014. (V.30.), 5/2014. (III.28.), 18/2013. (XII.13.),1/2013. (I.8.), 23/2012.(XII.13.), 3/2012. (II.17.), 11/2011. (IX.23.), 2/2011.

Részletesebben

Bihartorda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010 (VI. 10.) önkormányzati rendelete. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Bihartorda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010 (VI. 10.) önkormányzati rendelete. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Bihartorda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010 (VI. 10.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Részletesebben

Tájékoztató. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály

Tájékoztató. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Felelős szerkesztő és kiadó: Dr. Veres Gábor A Minisztérium

Részletesebben

1997. évi LXXXI. törvény. a társadalombiztosítási nyugellátásról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm.

1997. évi LXXXI. törvény. a társadalombiztosítási nyugellátásról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. 1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelettel [A vastag betűs szöveg az 1997. évi LXXXI. törvény (a

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. a 2004. évi E típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához egyéni vállalkozók részére

ÚTMUTATÓ. a 2004. évi E típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához egyéni vállalkozók részére ÚTMUTATÓ a 2004. évi E típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához egyéni vállalkozók részére Általános tudnivalók A Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap (a továbbiakban: nyilvántartó

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Gyermekek után járó ellátások, kedvezmények

Új Szöveges dokumentum Gyermekek után járó ellátások, kedvezmények Gyermekek után járó ellátások, kedvezmények Bevezető Napi munkánk során gyakran tapasztaljuk, hogy a gyermeket vállaló, nevelő szülők nincsenek tisztában az őket megillető ellátásokkal, az igénylés módját,

Részletesebben