KÖZÖS UTASÍTÁSA számú A BM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK BELÜGYM INISZTÉRIUM. Budapest, évi június hó 29-én 10-26/14/1964.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZÖS UTASÍTÁSA. 0014. számú A BM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK BELÜGYM INISZTÉRIUM. Budapest, 1964. évi június hó 29-én 10-26/14/1964."

Átírás

1 BELÜGYM INISZTÉRIUM SZIGORÚAN TITKOS! 10-26/14/1964. A BM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK számú KÖZÖS UTASÍTÁSA Budapest, évi június hó 29-én ÁBTL /14/1964/ 1

2 BELÜGYMINISZTÉRIUM SZIGORÚAN TITKOS! Szám: 10-26/14/1964. A BM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK számú KÖZÖS UTASÍTÁSA Budapest, június 29-én. A B elügym inisztérium testületeinek hivatásos állom ányába tartozó beosztottak szolgálati idejével összefüggő kérdéseket figyelem m el az évi 129. szám ú NET határo zattal m ódosított évi 105. szám ú NET h a tá ro za tb an foglaltak ra az alábbiak szerint szabá lyozzuk : AZ UTASÍTÁS HATÁLYA f 1. Jelen utasítás szerint kell a szolgálati idejét m egállapítani: a) a rendőrség, b) a határőrség, c) a k arhatalom, d) az állam i tűzoltóság katonai és irodai rendfokozatú tag jain ak (továbbiakban: testü leti tag). ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. Szolgálati időnek kell tek in ten i a B elügym inisztérium, a N ép hadsereg és a B üntetésvégrehajtás állom ányában katonai vagy irodai rendfoko zatban eltö ltö tt időt. ÁBTL /14/1964/2

3 3. A 2. p ontban foglaltakon kívül igazolás alap ján szolgálati idő ként be kell szám ítani azt az időt, am elyet a testületi tag 18. életévének betöltését követően eltöltött: a) katon ai szolgálatban (sorozott, továbbszolgáló és tartalékos), b) m ás fegyveres testü let állom ányában, c) hadifogságban, d) a fasizm us elleni fegyveres harcokban, ellenállási m ozgal m akban, e) m ás állam hadseregében, f) a m unkásm ozgalom ban folyam atosan, ill. m unkásm ozgalm i tevékenység m ia tt b örtönben (internálásban), g) a szabadságvesztés büntetésben tö ltött időt, am ennyiben a bíróság utólag az ítéletet jogerősen m egsem m isítette, illetve jogerős felm entő ítéletet hozott, h) az előzőekben felsoroltakon kívül minden olyan m unkavi szonyban, vagy egyéb minőségben töltött időt, amely a tár sadalombiztosítási nyugdíjról szóló rendelkezések szerint szol gálati időnek számít. 4. Az Elnöki Tanács évi 105. sz. határozata 38. pontja alapján a B elügym iniszter indokolt esetben igazolható szolgálati viszonyban tö ltö tt idők h ián y áb an engedélyezheti a 20. élet évtől eltelt időnek szolgálati időként való beszám ítását. 5. Nem szabad sem a 3., sem a 4. pont alapján történő beszám ítás esetén szolgálati időként figyelem bevenni az egyetem ek és fő iskolák rendes (nappali) tagozatán tö ltö tt ta n u lm á n y i időt, kivé ve ha a tanulm ányi idő alatt a testületi tag m unkaviszonyban állott. 6. U gyanazt az időt két jogcím en, kétszeresen beszám ítani nem lehet. SZOLGÁLATI IDŐ MEGÁLLAPÍTÁSA 7. A szolgálati idő m egállapítása annak a nap tári időpontnak a m egállapítását jelenti, am elytől a testü leti tag szolgálati viszonya a szolgálati időpótlék, szabadság, leszerelési segély, nyugdíj, illetve a szolgálati viszonyhoz fűződő egyéb jogosultságok szem p ontjából folyam atosnak számít. ÁBTL /14/1964/3

4 8. A szolgálati idő kezdetét a véglegesítéskor, ill. végleges jellegű kinevezéssel egyidejűleg kell m egállapítani. Az évi április hó 1. után állományba kerülők szolgálati idejének megállapítása: 9. A szolgáltai időt a jelen u tasítás 1. sz. m ellékletének megfelelő, a testületi tag által kitöltö tt és a szükséges okm ányokkal ellátott kérdőív alap ján kell m egállapítani. 10. A beszám ítandó időket külön-külön igazolni kell. Igazolásként olyan írásos bizonyíték fogadható el, am elyből kétségkívül m eg állapítható a beszám ítani kívánt m unkaviszony, szolgálati viszony fennállása és an nak időtartam a. így elsősorban: a) kato nai szolgálatnál a katonakönyv, vagy az illetékes katonai hatóságok által k iad o tt hitelt érdem lő igazolás, b) közszolgálatban a BM -en kívül egyéb fegyveres, vagy a n nak m inősülő szervek alkalm azásában eltöltött idő esetén a kinevezési okm ány, vagy m ás alkalm azó szerv által kiállí to tt és a szolgálati viszony igazolására alkalm as okm ány, okirat, igazolás szolgál, c) a közszolgálaton kívüli m unkaviszony igazolására, főleg a m unkakönyv, vagy az SZTK járu lék osztálya általi k iállított igazolás fogadható el, d) a m unkásm ozgalm i tevékenység, ill. annak következtében börtönben (internálásban) eltö ltö tt idő, a m ás szocialista á l lam hadseregében, az ellenállási m ozgalom ban, ill. felszabadí tó harcokban való részvétel id ő tartam át egykori h itelt érdem lő okm ányok, vagy az illetékes p árt és szakszervezeti szervek írásbeli igazolása, szakszervezeti tagkönyv alapján lehet beszám ítani. 11. A beszám ítható szolgálati időket napokban kell összeadni és az évekre tö rtén ő átszám ításoknál 365 napot kell egy évnek te k in teni. Az egész éveken felül m aradó töredék időt is teljes évnek kell szám ítani. A beszám ítható szolgálati idők közötti 30 napnál rövidebb m unkaviszonym egszakításokat, m unkaviszonyban tö ltö tt időként kell szám ításba venni. A betegség, terhesség, szülés, illetm ény nélküli szabadság következtében igazoltan m ulasztott időt szol gálati viszonyban tö ltö tt időnek kell tekinteni. ÁBTL /14/1964/4 3

5 Be kell szám ítani a szolgálati időbe azt az időt is, am ely a jog talan elbocsátás és a visszavétel között telt el, ha a visszavétel az elbocsátás h atály talan ításáv al történik. A beszám ításnál nem lehet figyelem be venni a beszám ítás évében eltö ltö tt szolgálati időt. 12. A szolgálati idő kezdetét az alábbiak szerint kell m eghatározni: a) az igazolt m unkaviszonyok alapján történő beszám ítás esetén a beszám ítható évek szám át le kell vonni abból az évszámból, am ely évben a beszám ítás tö rtén t és az így k apott nap tári év ja n u á r 1. n a p já t kell a szolgálati idő kezdetének venni. Pl.: X testületi tagot augusztus 15-én véglegesítik. A beszám ított szolgálati ideje a f. évben 1964-ben eltelt időt figyelm en kívülhagyva 7 év 218 nap. A figyelem bevehető te l jes évek szám a te h á t 8 év. Ezt az 1964-es évszám ból levonva, a szolgálati idő kezdete ja n u á r hó 1. n a p ja lesz. b) az 5. p o n tb an em lített kivételes eljárás alap ján tö rténő b e szám ítás esetén a szolgálati idő kezdetét annak az évnek j anuár hó 1. napjában kell m eghatározni, am elyben a testületi ta g 20. életév ét b etöltötte. 13. A N éphadsereg és a B üntetésv ég reh ajtás hivatásos állom ányá ból közvetlenül a BM állom ányába kerülő testü leti tag szolgá lati idejének kezdeteként a N éphadseregnél a beszám ított év ja n u á r 1-ét kell alapul venni, a B üntetésvégrehajtásnál pedig a m egállapított időpontot kell az arró l m ár kiadott igazolás alap ján külön beszám ítási eljárás n élkül elfogadni április 1-én állományban lévők szolgálati idejének módosítása. 14. Az Elnöki Tanács évi 129. sz. határo zata alapján, akik április 1-vel állom ányban vannak és m unkaviszonyukat igazolni tu d ják, szolgálati id ejü k 18 éves kortól elism erhető. a) a szolgálati idő m ódosítását a BM hivatásos állom ányú ta g jain ak erre a célra rendszeresített nyom tatványon egyénileg kell kérni és azt a pontokban foglaltak alapján kell m egvizsgálni. 15. A szolgálati idő m ódosítására vonatkozó kérelm eket az illetékes szem élyzeti szervek novem ber hó 1-ig b írá ljá k el. A m ódo síto tt szolgálati idő k ezdőpontját szem élyi állom ányra vonatkozó ÁBTL /14/1964/5

6 parancsokban, a hatásk ö r szerint illetékes vezető (parancsnok) hagyja jóvá. 16. A m ódosított szolgálati idő u tán ha az m agasabb szolgálati időpótlékra ad alapot a szolgálati időpótlékot visszamenőleg, legkoráb ban április hó 1-től kezdődően kell kifizetni. A szolgálati idő m egállapításával kapcsolatos egyéb teendők: 17. A szolgálati idő kezdetének m egállapítására vonatkozó eljárás lefolytatása az illetékes személyzeti szerveknek a feladata és azt -a 14. pont kivételével hiv atalból kell kezdem ényezni. 18. A szolgálati idő kezdetének m eg állap ítása a véglegesítésre jogo sult parancsnok hatásköre. A szolgálati idő kezdő id ő p o n tját a véglegesítésről szóló állo m án yparancsnak tartalm aznia kell. 19. Az állom ányparancs alapján a testületi tag részére véglegesítési okm ányt kell kiadni. (Egyidejűleg a kérdőívvel B eterjesztett okm án yait vissza kell küldeni.) A szolgálati időt, illetve annak kezdetét m egállapító személyzeti szervek a kérdőíven tartoznak feljegyezni azokat az okm ányokat, am elyek alapján a szolgálati időt m egállapították és azt, hogy az egyes okm ányok alapján dátum szerűen m ely Időponttól - időpontig terjed ő időt vették figyelem be. 20. A szolgálati idő m egállapításáról k iad o tt állom ányparancs alap já n a szolgálati idő kezdetét fel kell jegyezni a parancs szám ának feltü n tetésév el a Szolgálati a d a tla p, egyéb bejegyzések rova tába, ill. a 6. sz. n yilvántartó kartonon a szolgálatba állítása c. rovatba, valam in t az illetm ényszám fejtőiap fejrészének v o n at kozó sorába. A szolgálati idő m egállapításának alapját képező kérdőívet, a szolgálati időt, m egállapító szem élyzeti szervek ira ttá rá b a kell elhelyezni. VEGYES RENDELKEZÉSEK 21. A m eg állapított szolgálati idő a BM hivatásos állom ányából tö r ténő kiválásig folyam atos szolgálati viszonyban tö ltö tt időnek m inősül. A lapul szolgál a polgári életben való elhelyezkedés ÁBTL /14/1964/6 5

7 esetén m indazon jogosultságok; elnyeréséhez, am elyet a M un katörv énykön yve a folyam atos szolgálati (m unka) viszony fen n álláshoz fűz. 22. A szolgálati idő kezdetének m egállapításához szükséges kérdőív, v alam in t a szolgálati idő igazolására vontakozó okm ányok kése delm es vagy hiányos b en y ú jtása esetén, ha em iatt a szolgá la ti idő m eg állapítása késedelm et szenved a szolgálati időpót lék legfeljebb a kérdőív, nyilatkozat beadását megelőző három hónaptól jár. E három hónapba a benyújtás hónapja is beleszám ít. E gyébként a szolgálati időpótlék a véglegesítés n ap játó l jár. 23. Az esetben, ha a testületi tag nem ért egyet a szolgálati ideje kezdő időpontjával, az erről szóló igazolás kézhezvételét követő 15 napon belül panaszt teh et a b eszám ítást végző parancsnoknál. 24. A pénzügyi szervek (illetm ényszám fejtő helyek) a szolgálati idő kezdetéről szóló állom ányparancs alapján vizsgálják felül az egyes testü leti tagok részére jelenleg folyósított szolgálati idő pótlék összegét és azt visszam enőleg, az új szolgálati időnek m eg felelően m ódosítsák. Jelen u tasítás április hó 1. napjával lép hatályba. A szükséges m értékben az egész szem élyi állom ánnyal ism ertetn i kell. Jelen u ta sítás hatálybalépésével egyidejűleg a M agyar N épköztársaság Be lügym iniszterhelyetteseinek évi 14. u tasítása h atá ly át veszti. S zív ó s P é t e r s. k., Lantos József s. k., r. alez. r. alez. IV. Főcsoportfőnök I. Főcsoportfőnök F elterjesztve: M iniszter elvtársnak, K apják: elosztó szerint, K észült: 1550 példányban. 6 ÁBTL /14/1964/7

8 1. sz. melléklet K érdőív a szo lg á la ti idő m eg á lla p ítá sá ra f 1. Név:... rendfokozat:... Születési helye:... ideje (év, hó, nap) A nyja leánykori neve: A BM hivatásos állom ányába történt első kinevezésének:* időpontja:... év hó.. nap. M inősége: Esetleges megszakítások a belügyi szolgálati viszonyban:... é v...hó... naptól... é v... h ó napig. 4. Tényleges és tartalékosként ideiglenes tényleges katonai szolgálatban, munkaszolgálatban töltött ideje:... alakulatnál (csapattestnél) ---- év...h ó n a p tó l é v... hó napig alakulatnál (csapattestnél) ---- é v...h ó n a p to l é v... h ó napig.... alakulatnál (csapattestnél)... é v...h ó n a p tó l év..... h ó napig. 5. Továbbszolgálatban töltött ideje:... alakulatnál (csapattestnél) ---- é v...h ó n a p tó l é v... h ó napig. - '' Megjegyzés: A BM hivatásos állom ány -ban tö ltö tt idő a la tt a felszaba dulás után létrehozott belügyi testületek valam int a felszabadulást megelőző rendőri és börtönügyi szervek állo m ányában katonai vagy irodai rendfokozatúként hivatásos állom ányban eltöltött időt kell érteni. -7- ÁBTL /14/1964/8

9 6. BM-en kívül egyéb hazai fegyveres és ezzel egy tekintet alá eső testü let állományában töltött szolg. ideje: Testület:... rendfok. beosztás:... é v...h ó naptól é v...hó... napig. Testület:... rendfok. beosztás:... é v...hó... naptól... é v...hó... napig. 7. Más szocialista állam hadseregében, a fasizmus elleni mozgalmakban (partizán hadseregben) a spanyol, görög szabadságharcban, fegyveres szolgálatban eltöltött ideje: Hol: é v...h ó naptól.... év..-...h ó napig. Hol: é v...hó... naptól... é v...hó... napig. 8. Hadifogságban (deportálásban) töltött ideje: Hol:, é v...h ó n a p tó l é v...hó... napig. 9. Egyéb betegségbiztosításra kötelezett munkaviszonyban töltött ideje (közszolgálati, nem állami tűzoltó, mezőgazdasági, magánalkalmazotti, vállalati, háztartási kisipari szövetkezeti, valam int önkéntes járulékfi zető, ideiglenesen Magyarországhoz csatolt területeken bejelentett, stb.) A munkáltató A z alkalmaztatás A munkaviszony fennállott neve és pontos címe minősége mikortól meddig... év... hó.. n...é v hó.. n. é v hó-.. n é v hó.. n.... év... hó... n.... év... hó.. n.... év... hó.. n...év... hó.. n. év hó.. n...é v hó.. n. ÁBTL /14/1964/9 8

10 10. Fentieken kívül egyéb, beszámítható idejének részletes felsorolása: Hol Milyen Mikortól-meddig minőségben (év, hó, nap) K elt: év hó nap. testületi tag aláírása O kmányok csatolva: pont igazolására pont igazolására... pont igazolására pont igazolására pont igazolására pont igazolására... pont igazolására pont igazolására... Megjegyzés: Az egyes kérdőpontokhoz, bejegyzett adatok /igazolására általában elfogadható okm ányok: Kinevezési okmány, személyzeti szerv igazolása, K atona-könyv, katonai szolgálati lap, K atonai Kiegészítő Parancsnokság igazolása, H adtörté nelmi L evéltár K atonai N yilv.-tartási oszt. igazolása, HM. Központi Ira ttá r N yilvántartási oszt. igazodása, Görög szabadságharcosok idejét a M agyarországon élő Görög P olitikai Em igránsok Szervezete, Köz ponti Tanácsa igazolhatja, hadifogoly igazolvány, ennek hiányában a H adtörténelm i Intézet L evéltári osztálya (Bp., I., K apisztrán té r 2.) igazolása, SZTK. tanúsítvány, B ányanyugbér törzslap, OMBI. könyv <1939. I. 1-től XII. 31-ig. Felülbélyegzett bélyegleróvás, ezt követő időtartam ok csak tanácsi igazolással együtt) háztartási cselédkönyv, Országos Nyugdíj intézet igazolása, közszolgálati m un káltató k igazolása közszolgálati m unkaviszonyról, m unkakönyvbe be jegyzett hiteles bélyegzővel ellátott időtartam ok (m agánszektor be jegyzéseit csak az SZTK Járulékosztály igazolásával, (tanúsítványá val) együtt lehet elfogadni), szakszervezeti tagság időtartam át igazoló hitelt érdemlő okm ány (szakszervezeti tagkönyv, tagsági lap, stb.), mezőgazdasági dolgozók cselédkönyvéből, az I. 1. n ap ját követő munkaviszonyok, am elyeket nagybirtokos m unkáltatók jegyeztek be, s am elyeket aláírással és bélyegzővel is igazoltak, szolgálati bizonyít vány (gyárak, üzemek, vállalatok, közlekedési vállalatok, közüzemek, posta, stb.) tanácsi igazolása ÁBTL /14/1964/10

11 Jelen kérdőívben feltüntetett és igazolt adatok alapján szolgálati ideje, az alábbiak szerint nyert beszámítást: Szolgálati (munka) viszonyban töltött, illetve beszámítható idő: Hol Mettől-meddig Összesen nap Összesen: Ebből figyelembe vehető... teljes év. Ennek alapján nevezett szolgálati idejének kezdő időpontja... év január 1. napja. * személyzeti osztály vezetője Szolgálati időm kezdő időpontjáról szóló igazolást a mai napon átvettem év... hó nap. testületi tag aláírása ÁBTL /14/1964/

12 BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKOS!" (kitöltés után) KÉRELEM A SZOLGÁLATI IDŐ MÓDOSÍTÁSÁRA Címzett:... Név: rendf.:... Születési hely, év, hó, nap: A nyja leánykori n e v e ;... Beosztási helye:......,... V A m ellékelt igazolások alapján kérem szolgálati időm kezdetét módosítani. Szolgálati időm jelenleg elism erve: év jan u ár 1-től. K érem ezt az időpontot m ódosítani: év jan u ár 1-re életéveim közötti időben az alábi vállalatoknál (intézményeknél, testületeknél) álltam szolgálati (munka) viszonyban: V állalat (intézmény, testület) Beosztás A m unkaviszony fennállott megnevezése m unkakör m ikortól meddig A fentiek igazolására az alábbi okm ányokat csatolom: K elt: év....:... h ó... nap. kérelm ező aláírása A kérelem és a csatolt igazolások alapján szolgálati ideje m ódosítható 19...év január 1-re. K elt: év... h ó... nap. szem. oszt. vez. ÁBTL /14/1964/12 11

13 B M H / 1 4 s z. u t a s í t á s h a t á l y o n k ívü l helyezve. 2 0 é v e s k o r tó l r e n d e lte el a m u n k a viszon y b e s z á m ítá s t, a k ik III. 1-én állományban voltak p o n t s ze rin t ú j fe lv é te ln é l n a p o t k e ll 1 é v n e k s z á m íta n i. A te lje s é v e n fe lü li n a p o k a t fig y e lm e n k ív ü l k e ll hagyni. A B M I. és IV. Fcsf-nek / o k t u ta s ítá s a szerint a 14-es utasítás 12. pont helyébe a következő rendelkezés lép: " A b e s z á m ít h a t ó s z o lg á la t i id ő k a t napokban kell összea d n i és a z évek re tö rté n ő á ts z á m ítá s n á l n a p o t k e ll 1 évn ek tekinten i. A z e z u tá n fennm aradó töredékidőt 1 teljes évnek kell számítani. ÁBTL /14/1964/13

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉK UTASÍTÁSA. Budapest, évi október hó 11-én.

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉK UTASÍTÁSA. Budapest, évi október hó 11-én. SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! B E L Ü G Y MI N I S Z T É R I U M 10-24/16/1971. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉK E N UTASÍTÁSA Budapest, 1971. évi október hó 11-én. Tárgy: A szolgálati idő

Részletesebben

H atályon kívül helyezve: 15/1976. A TERV- ÉS PÉNZÜGYI CSOPORTFŐNÖK KÖRLEVELE. Budapest, 1973. évi május hó 31-én.

H atályon kívül helyezve: 15/1976. A TERV- ÉS PÉNZÜGYI CSOPORTFŐNÖK KÖRLEVELE. Budapest, 1973. évi május hó 31-én. BELÜGYMINISZTÉRIUM Szolgálati használatra! Szám: 7001/21 1973 H atályon kívül helyezve: 15/1976. A TERV- ÉS PÉNZÜGYI CSOPORTFŐNÖK KÖRLEVELE Budapest, 1973. évi május hó 31-én. Tárgy: A betegségi biztosításra

Részletesebben

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10 2 4 9 2 / 1 9 74. BELSŐ HASZNÁLATRA! 19 Sorszám: SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1975 ÁBTL - 4.2-10 - 2492/1974 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10-2492/

Részletesebben

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/4/1965. Hatályon kívül helyezve: 17/73. min. par. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú KÖZÖS UTASÍTÁSA Budapest, 1965. évi március

Részletesebben

A M agyar Népköztársaság Belügym iniszterének

A M agyar Népköztársaság Belügym iniszterének BELÜGYMINISZTÉRIUM Szigorúan titkos! K ülönösen fon tos! Szám: 10-21/32/1965. Hatályon kívül helyezve: 011/1973. min. ut. A M agyar Népköztársaság Belügym iniszterének 32 0032. számú _ PARANCSA Budapest,

Részletesebben

UTASÍTÁSA A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK. H k :6/198.BMUt. 18/1976. számú BELÜGYMINISZTÉRIUM. Budapest, 1976. évi június hó 8-án

UTASÍTÁSA A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK. H k :6/198.BMUt. 18/1976. számú BELÜGYMINISZTÉRIUM. Budapest, 1976. évi június hó 8-án BELÜGYMINISZTÉRIUM SZIGORÚAN TITKOS! 10-21/18/1976. H k :6/198.BMUt. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK 18/1976. számú UTASÍTÁSA Budapest, 1976. évi június hó 8-án BELÜGYMINISZTÉRIUM SZIGORÚAN

Részletesebben

Hatályonkívülhelyezve:08/1970

Hatályonkívülhelyezve:08/1970 M ó d o s í t v a BELÜGYMINISZTÉRIUM 10- : 0 1 6 / 6 6. m i n h. u t. SZ IG O R Ú A N TITKOS! 2 4 /2 3 /1 9 6 5. Hatályonkívülhelyezve:08/1970 A M A G Y A R N ÉP K Ö Z T Á R S A S Á G BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK

Részletesebben

ÁBTL-4.2.-1 0-2 1 /41/1964

ÁBTL-4.2.-1 0-2 1 /41/1964 BELÜGYMINISZTÉRIUM SZIGORÚAN TITKOS! 10-21/41/1964. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK 0041. számú PARANCSA Budapest, 1964. évi október hó 12-én. Tárgy: A fegyveres testületek személyi állománya

Részletesebben

K Ö Z Ö S UTASÍTÁSA. 0012. számú A BM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK. Budapest, 1964. évi június hó 27-én 9-3/817BELÜGYMINISZTÉRIUM

K Ö Z Ö S UTASÍTÁSA. 0012. számú A BM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK. Budapest, 1964. évi június hó 27-én 9-3/817BELÜGYMINISZTÉRIUM 9-3/817BELÜGYMINISZTÉRIUM SZIGORÚAN TITKOS! 10-26/12/1964. A BM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 0012. számú K Ö Z Ö S UTASÍTÁSA Budapest, 1964. évi június hó 27-én ÁBTL-4.2.-10-26/12/1964/ 1 Szám:10-26/12/1964.

Részletesebben

VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA. Tárgy: Üzemanyag ellátás és gazdálkodás rendszerének

VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA. Tárgy: Üzemanyag ellátás és gazdálkodás rendszerének BELÜGYMINISZTÉRIUM I/II. CSOPORTFŐNÖKSÉG SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/5/A/1969. Az 5/1969. számúfőcsoportfőnöki UTASÍTÁS VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA Budapest, 1969. évi június hó 16-án. Tárgy: Üzemanyag ellátás

Részletesebben

17/73min.par. A BELÜGYMINISZTÉRIUM. 001. számú PARANCSA. Budapest, 1966. évi január hó 3-án.

17/73min.par. A BELÜGYMINISZTÉRIUM. 001. számú PARANCSA. Budapest, 1966. évi január hó 3-án. BELÜ G YM IN ISZ TÉ RIUM 10 2 5 /1 /1 9 6 6. SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! H k. 17/73min.par. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. F Ő C S O P O R T F Ő N Ö K É N E K 001. számú PARANCSA Budapest, 1966. évi január hó 3-án.

Részletesebben

atályonkívülhelyezve:14/1970.m

atályonkívülhelyezve:14/1970.m SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! B E L Ü G Y M IN ISZ T É R IU M 10-24/8/ 1965. H atályonkívülhelyezve:14/1970.m in.ut. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK 008. számú UTASÍTÁSA Budapest, 1965.

Részletesebben

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜ GYMINISZTERÉNEK. 5. szám ú UTASÍTÁSA. Budapest, 1968. évi március hó 12-én. Tárgy: Tanulmányi szabadság

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜ GYMINISZTERÉNEK. 5. szám ú UTASÍTÁSA. Budapest, 1968. évi március hó 12-én. Tárgy: Tanulmányi szabadság BELÜGYMINISZTÉRIU M SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 1022/5/1968. Hk. 102/8/72. 1 0 A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜ GYMINISZTERÉNEK 5. szám ú UTASÍTÁSA Budapest, 1968. évi március hó 12én. Tárgy: Tanulmányi szabadság

Részletesebben

A M agyar N ép k ö ztá rsa sá g. 010. szám ú PARANCSA

A M agyar N ép k ö ztá rsa sá g. 010. szám ú PARANCSA BELÜGYMINISZTÉRIUM Szám: 0-/0/968. Szigorúan titkos! 3 A M agyar N ép k ö ztá rsa sá g b e lü g y m in is z te r é n e k 00. szám ú PARANCSA Budapest, 968. május 0-én Tárgy: A BM. tartalékos állom ány

Részletesebben

BELÜGYMINISZTERÉNEK. 001. s z á m ú PARANCSA. Budapest, 1965. évi január hó 3 án.

BELÜGYMINISZTERÉNEK. 001. s z á m ú PARANCSA. Budapest, 1965. évi január hó 3 án. BELÜGYMINISZTÉRIUM 10- SZIGORÚAN TITKOS! 2 1 /1 /1 9 6 5. H atá ly o nk ív ü lh ely ezv e:9/76.m in iszterip aran c s A MAGYAR N É P K Ö Z T Á R S A S Á G BELÜGYMINISZTERÉNEK 001. s z á m ú PARANCSA Budapest,

Részletesebben

UTASÍTÁSA A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK. 0021. számú ÁBTL 4.2.-10-24/21/1962. Budapest, 1962. november 14.

UTASÍTÁSA A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK. 0021. számú ÁBTL 4.2.-10-24/21/1962. Budapest, 1962. november 14. BELÜGYMINISZTÉRIUM SZIGORÚAN TITKOS! 10-24/21/1962. 100 A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK 0021. számú UTASÍTÁSA Budapest, 1962. november 14. A MINŐSÍTÉS MEGSZŰNT az 1995. évi LXV. tv.

Részletesebben

ÜGYRENDJE. A Belügym inisztérium S zem élyü gyi Főosztályának ÁBTL-4.2.-10-1479/1961 SZIGORÚAN TITKOS! BELÜGYMINISZTÉRIUM Szem élyügyi Főosztálya

ÜGYRENDJE. A Belügym inisztérium S zem élyü gyi Főosztályának ÁBTL-4.2.-10-1479/1961 SZIGORÚAN TITKOS! BELÜGYMINISZTÉRIUM Szem élyügyi Főosztálya BELÜGYMINISZTÉRIUM Szem élyügyi Főosztálya SZIGORÚAN TITKOS! 10-1479/1961. A Belügym inisztérium S zem élyü gyi Főosztályának ÜGYRENDJE BELÜGYMINISZTÉRIUM Szem élyügyi Főosztálya SZIGORÚAN TITKOS! 10-1479/1961.

Részletesebben

10-2147/1962. BELÜGYMINISZTÉRIUM E G É S Z S É G Ü G Y I ÜGYRENDJE ÁBTL-4.2.-10-2147/1962

10-2147/1962. BELÜGYMINISZTÉRIUM E G É S Z S É G Ü G Y I ÜGYRENDJE ÁBTL-4.2.-10-2147/1962 BELÜGYMINISZTÉRIUM 10-2147/1962. SZIGORÚAN TITKOS! B E LÜG Y M I N IS ZTÉR I U M E G É S Z S É G Ü G Y I O SZ T Á L Y ÜGYRENDJE BELÜGYM INISZTÉRIUM 10-2147/1962. SZIGORÚAN TITKOS! Jóváhagyom! Budapest,

Részletesebben

SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. 0017. számú. B u d a p e s t, 1964. j ún i u s 1 - é n.

SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. 0017. számú. B u d a p e s t, 1964. j ún i u s 1 - é n. BELÜGYMINISZTÉRI UM 1024/17/1964 A SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. u t. MAGYAR N É P K Ö Z T Á R S A S Á G b e l ü g y m i n i s z t e r h e l y e t t e s é n e k 0017. számú U T

Részletesebben

ÁBTL-4.2.-10-26/11/1963

ÁBTL-4.2.-10-26/11/1963 BELÜGYMINISZTÉRIUM S zig o rú an titkos! Szám: 10-26/11/1963. A B e lü g y m in isz té r iu m I. fő c so p o r tfő n ö k é n e k 0011. szám ú UTASÍTÁSA B udapest, 1963. augusztus 6-án A Belügyminisztérium

Részletesebben

G-5/a Hk.3/74.mh.ut.

G-5/a Hk.3/74.mh.ut. BELÜGYMINISZTÉRIUM G-5/a Hk.3/74.mh.ut. SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! UTASÍTÁS A HIVATÁSOS SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY RUHÁZATI ELLÁTÁSÁRA ÁBTL - 4.2. - 10-26/6/1968 /1 BM I/II. CSOPORTFŐNÖKSÉG KIADVÁNYA 19 6 8 BELÜGYMINISZTÉRIUM

Részletesebben

A honvédelmi miniszter.../2009. ( ) HM rendelete

A honvédelmi miniszter.../2009. ( ) HM rendelete MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE. számú példány TERVEZET A honvédelmi miniszter.../2009. ( ) HM rendelete a hivatásos és szerződéses katonai szolgálat létesítéséről, módosításáról, megszüntetéséről,

Részletesebben

021. sz á m ú PARANCSA

021. sz á m ú PARANCSA f BELÜGYM INISZTÉRIUM S z ig o r ú a n titk o s! Szám: 10-21/21/1967. é A M a g y a r N é p k ö z tá r sa s á g B e lü g y m in i s z t e r é n e k 021. sz á m ú PARANCSA Hatályonkívülhelyezve:10-21/26/72

Részletesebben

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERE KÖZBIZTONSÁGI ÉS PÉNZÜGYI-ANYAGI-MŰSZAKI HELYETTESÉNEK 25/1978. számú EGYÜTTES INTÉZKEDÉSE

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERE KÖZBIZTONSÁGI ÉS PÉNZÜGYI-ANYAGI-MŰSZAKI HELYETTESÉNEK 25/1978. számú EGYÜTTES INTÉZKEDÉSE BELÜGYMINISZTÉRIUM BELSŐ HASZNÁLATRA! S z á m : 10 27/25/1978, A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERE KÖZBIZTONSÁGI ÉS PÉNZÜGYI-ANYAGI-MŰSZAKI HELYETTESÉNEK 25/1978. számú EGYÜTTES INTÉZKEDÉSE a Rendőrség

Részletesebben

UTASÍTÁSA A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK ÁBTL - 4.2. -10-26/9/1968 /1. 9. számú. Budapest, 1968. évi október hó 12-én

UTASÍTÁSA A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK ÁBTL - 4.2. -10-26/9/1968 /1. 9. számú. Budapest, 1968. évi október hó 12-én BELÜGYM INISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! Szám: 10-26/9/1968. 5 8 3 H K. 4 / 7 5 / B M. u t. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 9. számú UTASÍTÁSA Budapest, 1968. évi október hó 12-én ÁBTL -

Részletesebben

ÁBTL-4.2.-10-1524/1963

ÁBTL-4.2.-10-1524/1963 BELÜGYMINISZTÉRIUM ORSZÁGOS FUTÁRSZOLGÁLAT ÜGYRENDJE BELÜGYMINISZTÉRIUM SZIGORÚAN TITKOS! 10-1524/ 1963. JÓVÁHAGYOM! Pap János s. k., belügym iniszter Budapest, 1963. m ájus 20. A BM ORSZÁGOS FUTÁRSZOLGÁLAT

Részletesebben

D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k t u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y. I I I.

D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k t u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y. I I I. D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y A S E M L E G E S S É G > d A L A K U L Á S Á N A K F O L Y A M A T A

Részletesebben

UTASÍTÁSA. Hatályonkívül: 17/73miniszteri parancs A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK. 4. számú. Budapest, 1967. évi február hó 16-án

UTASÍTÁSA. Hatályonkívül: 17/73miniszteri parancs A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK. 4. számú. Budapest, 1967. évi február hó 16-án BELÜGYMINISZTÉRIUM Hatályonkívül: 17/73miniszteri parancs Szolgálati használatra! 10-24/4/1967. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK 4. számú UTASÍTÁSA Budapest, 1967. évi február hó 16-án

Részletesebben

UTASÍTÁSA. 12HK: 14/1973 min. h. ut. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK. 7. számú 10-26/7/1968. Á B T L - 4.2. - 10-26/7/1968 / 1

UTASÍTÁSA. 12HK: 14/1973 min. h. ut. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK. 7. számú 10-26/7/1968. Á B T L - 4.2. - 10-26/7/1968 / 1 BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/7/1968. Á B T L - 4.2. - 10-26/7/1968 / 1 12HK: 14/1973 min. h. ut. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 7. számú UTASÍTÁSA Budapest, 1968. évi augusztus

Részletesebben

A berendezkedés programja

A berendezkedés programja DÉLVIDÉK VISSZATÉRT A berendezkedés programja 1 9 4 1 k o r a t a v a s z á n H it le r t e r v e a S z o v j e t u n ió le r o h a - n á s á r a, a z is m e r t F a li B a r b a r o s s a e lő k é s z

Részletesebben

PARANCSA A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK ÁBTL - 4.2. - 10-21/1/1969 /1. 01. számú. Budapest, 1969. évi március hó 25-én BELÜGYMINISZTÉRIUM

PARANCSA A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK ÁBTL - 4.2. - 10-21/1/1969 /1. 01. számú. Budapest, 1969. évi március hó 25-én BELÜGYMINISZTÉRIUM BELÜGYMINISZTÉRIUM 10-21/ 1/ 1969. SZIGORÚAN TITKOS! 0 0 9 sz. példány A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK 01. számú PARANCSA Budapest, 1969. évi március hó 25-én ÁBTL - 4.2. - 10-21/1/1969 /1

Részletesebben

B E L Ü G Y M IN IS Z T É R IU M. 14. szá m ú UTASÍTÁSA. Budapest, 1969. évi december hó 17-én.

B E L Ü G Y M IN IS Z T É R IU M. 14. szá m ú UTASÍTÁSA. Budapest, 1969. évi december hó 17-én. B E L ÜGY M INISZ T É R IU M SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 1 0 2 6 /1 4 /1 9 6 9. 3 4 B E L Ü G Y M IN IS Z T É R IU M 1. F Ő C S O P O R T F Ő N Ö K É N E K 14. szá m ú UTASÍTÁSA Budapest, 1969. évi december

Részletesebben

K É R E L E M. Települési támogatás Rendkívüli támogatás 2015. márc.1-től hatályos szabályok alapján

K É R E L E M. Települési támogatás Rendkívüli támogatás 2015. márc.1-től hatályos szabályok alapján K É R E L E M Települési támogatás Rendkívüli támogatás 2015. márc.1-től hatályos szabályok alapján I. KÉRELMEZŐ ADATAI 1./ Kérelmező neve:... 2./ Kérelmező leánykori neve:... 3./ Születési helye:...születési

Részletesebben

UTASÍTÁSA A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTER-HELYETTESÉNEK. 26. számú. Budapest, 1972. évi október hó 31-én. 10-24/26/1972. TITKOS!

UTASÍTÁSA A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTER-HELYETTESÉNEK. 26. számú. Budapest, 1972. évi október hó 31-én. 10-24/26/1972. TITKOS! BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKOS! 10-24/26/1972. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTER-HELYETTESÉNEK 26. számú UTASÍTÁSA Budapest, 1972. évi október hó 31-én. BELÜGYMINISZTÉRIUM T I T K O S! 10-24/ 2 6 /1972.

Részletesebben

UTASÍTÁSA A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK. 2/ 1980. számú. a családalapítási előleg bevezetéséről. Budapest, 1980. évi január hó 4-én.

UTASÍTÁSA A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK. 2/ 1980. számú. a családalapítási előleg bevezetéséről. Budapest, 1980. évi január hó 4-én. BELÜGYMINISZTÉRIUM BELSŐ HASZNÁ LATRA! 10-21/2/1980. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK 2/ 1980. számú UTASÍTÁSA a családalapítási előleg bevezetéséről Budapest, 1980. évi január hó 4-én. ÁBTL

Részletesebben

H a t á l y o n k í v ü l h l y e z v e : / 8 3 A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTER-HELYETTESÉNEK

H a t á l y o n k í v ü l h l y e z v e : / 8 3 A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTER-HELYETTESÉNEK BELÜGYMINISZTÉRIUM I V. f TITKOS e j e z e! t e t --------------------------------- 10-24/2/1973. h a t á l y o n k í v ü l helyezte: 9 / 7 9. M i n. u t. H a t á l y o n k í v ü l h l y e z v e : 1 0-1

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN Fővárosi Munkaügyi Bíróság 1.M.10016/1998-2. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN A Fővárosi Munkaügyi Bíróság a Független Rendőr Szakszervezet által képviselt A.K. felperesnek a Budapesti Rendőr-főkapitányság

Részletesebben

a z 1995. év i L X V. 2 8. -á ra fig y e le m m e l A BELÜGYMINISZTÉRIUM 2. s z á m ú UTASÍTÁSA Budapest, 1967. évi február hó 6-án.

a z 1995. év i L X V. 2 8. -á ra fig y e le m m e l A BELÜGYMINISZTÉRIUM 2. s z á m ú UTASÍTÁSA Budapest, 1967. évi február hó 6-án. BELÜG Y M IN ISZ TÉ R IU M SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 1 0-2 6 / 2 / 1967. a z 1995. év i L X V. 2 8. -á ra fig y e le m m e l A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. F Ő C S O P O R T F Ő N Ö K É N E K 2. s z á m ú UTASÍTÁSA

Részletesebben

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL ÉRDI JÁRÁSI HIVATAL HATÓSÁGI OSZTÁLY Érdi Járási Hivatal tölti ki: Érkezett:.... No.:. Átvevő aláírása:... Ügyfélfogadás helye és rendje: Hétfő: 13.00-18.30 Szerda: 8.00-12.00

Részletesebben

Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (XI. 25.) Ör. számú rendelete

Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (XI. 25.) Ör. számú rendelete Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (XI. 25.) Ör. számú rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól. Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

../2006. (. ) BM rendelet

../2006. (. ) BM rendelet ../2006. (. ) BM rendelet a belügyminiszter ágazati irányítása alá tartozó igazságügyi szakértői szakterületeken az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú

Részletesebben

BELÜGYMINISZTERI PARANCS

BELÜGYMINISZTERI PARANCS 5 2/ 1 9 9 0 B M u t. BELÜGYMINISZTÉRIUM SZIGORÚAN TITKOS! 10-21/1/A/1969. 01sz. példány H K 0 1 7 / 7 0 M i n. u t. 01/1969. számú BELÜGYMINISZTERI PARANCS VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA Budapest, 1969. évi március

Részletesebben

NYILATKOZAT SZEMÉLYI ADATOKRÓL

NYILATKOZAT SZEMÉLYI ADATOKRÓL 1. számú melléklet a 2/1968. (I. 24.) IM rendelethez Kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbi tájékoztatót! NYILATKOZAT SZEMÉLYI ADATOKRÓL Kérelmező házastársa, illetőleg eltartásáról gondoskodni köteles

Részletesebben

KÉRELEM települési gyógyszertámogatás megállapítására

KÉRELEM települési gyógyszertámogatás megállapítására SZENTLŐRINCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZOCIÁLIS IRODA 7940 Szentlőrinc, Templom tér 8. Tel.: 73/570-009 Fax.: 73/371-125 Ügyfélfogadás: hétfő, szerda 8.00-16.00, péntek 8.00-12.00 KÉRELEM települési

Részletesebben

FOGLALKOZTATÓI IGAZOLÁS

FOGLALKOZTATÓI IGAZOLÁS ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR Érkezett: FOGLALKOZTATÓI IGAZOLÁS Igényelt ellátás: táppénz X terhességi-gyermekágyi segély gyermekgondozási díj baleseti táppénz Igénylő jogviszonya: munkaviszonyban

Részletesebben

KÉRELEM ÉTKEZÉSI TÁMOGATÁSHOZ

KÉRELEM ÉTKEZÉSI TÁMOGATÁSHOZ Bp. II. ker. Önkormányzat KÉRELEM ÉTKEZÉSI TÁMOGATÁSHOZ 2015 / 2016 TANÉV Alulírott kérem, hogy kiskorú gyermekek (gyermekeim) nevelésének elősegítéséhez szíveskedjék részünkre kedvezményes étkezési térítési

Részletesebben

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s -.59 - Didíer«E s' K Ö N Y V - V O N A T Annak é rd e k é b e n, h ogy az o l v a s á s á ld á s a ib a n azo k n ak a k ö z é p n a g y sá g ú á llo m á s h e ly e k n e k v a s u t a s a i i s r é s

Részletesebben

Z A L A M E G Y E I TÁJÉKOZTATÓ

Z A L A M E G Y E I TÁJÉKOZTATÓ Z A L A M E G Y E I K O R M Á N Y H I V A T A L E G É S Z S É G B I Z T O S Í T Á S I P É N Z T Á R I S Z A K I G A Z G A T Á S I S Z E R V E TÁJÉKOZTATÓ I. Utazási költségtérítés Ki jogosult az utazási

Részletesebben

A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. FŐCSOPORTFŐNÖK ÉNEK. 013. szám ú UTASÍTÁSA. Budapest, 1966. évi november hó 8-án.

A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. FŐCSOPORTFŐNÖK ÉNEK. 013. szám ú UTASÍTÁSA. Budapest, 1966. évi november hó 8-án. 10-26/13/1966. SZIGORÚAN TITKOS! A M i n ő s í t é s m e g s z ű n t az 1995. évi LXV. tv. 38. figyelemmel A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. FŐCSOPORTFŐNÖK ÉNEK 013. szám ú UTASÍTÁSA Budapest, 1966. évi november

Részletesebben

Állampolgárság igazolása iránti KÉRELEM

Állampolgárság igazolása iránti KÉRELEM A Magyar Köztársaság Belügyminiszterének Budapest Állampolgárság igazolása iránti KÉRELEM Kérem a magyar állampolgárságom fennállásának, megszűnésének, illetve annak megállapítását, hogy nem voltam magyar

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

r. ezredes BM. Titkárság Vezetője

r. ezredes BM. Titkárság Vezetője 12-6212/1/1962 BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA Budapest, 1962. XII. 3. Száma: 1 0-1332/962. Hiv. s zá m : 2 R ó z s a Andor r. alezredes Elvtársnak! BM. Személyügyi Főosztály Vezetője. Rozsnyaie. Elovasás

Részletesebben

4) Idősotthoni ellátás esetében a gondozási szükségletet megalapozó egyéb körülmények a következők:

4) Idősotthoni ellátás esetében a gondozási szükségletet megalapozó egyéb körülmények a következők: I. A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII.22.) SZMM rendelet főbb rendelkezései:

Részletesebben

... utca/út/tér/park/köz/stny./rp./krt... házszám...ép./lph... em.,... ajtó

... utca/út/tér/park/köz/stny./rp./krt... házszám...ép./lph... em.,... ajtó BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI POLGÁRMESTERI HIVATAL Szociális és Köznevelési Osztály 1139. Budapest XIII., Béke tér 1. elektronikus elérhetőség: szoco@bp13.hu KÉRELEM Önkormányzati segély Elhunyt személy

Részletesebben

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK 02. számú PARANCSA. Budapest, évi február hó 19-én.

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK 02. számú PARANCSA. Budapest, évi február hó 19-én. BELÜGYMINISZTÉRIUM 10-21/2/1975. SZIGORÚAN TITKOS! M ód.: 23/1976. m in. par. HK: 18/1980 min. par. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK 02. számú PARANCSA Budapest, 1975. évi február hó 19-én.

Részletesebben

A BELÜGYMINISZTÉRIUM TŰZOLTÓSÁG ORSZÁGOS PARANCSNOKÁNAK 1/1977. (II. 14.) BM TOP számú ÁLTALÁNOS ÉRVÉNYŰ INTÉZKEDÉSE

A BELÜGYMINISZTÉRIUM TŰZOLTÓSÁG ORSZÁGOS PARANCSNOKÁNAK 1/1977. (II. 14.) BM TOP számú ÁLTALÁNOS ÉRVÉNYŰ INTÉZKEDÉSE BELÜGYMINISZTÉRIUM Tűzoltóság Országos Parancsnokság BELSŐ HASZNÁLATRA! Szám: 39-103/1/1977. A BELÜGYMINISZTÉRIUM TŰZOLTÓSÁG ORSZÁGOS PARANCSNOKÁNAK 1/1977. (II. 14.) BM TOP számú ÁLTALÁNOS ÉRVÉNYŰ INTÉZKEDÉSE

Részletesebben

- - Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/ , Fax: 22/

- - Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/ , Fax: 22/ Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/454-050, Fax: 22/454-052 1. melléklet a 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM a 18. életévét betöltött tartósan beteg

Részletesebben

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK ÉS BELÜGYMINISZTERÉNEK. 11 számú UTASÍTÁSA. Budapest, 1962. évi április hó 26-án.

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK ÉS BELÜGYMINISZTERÉNEK. 11 számú UTASÍTÁSA. Budapest, 1962. évi április hó 26-án. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE 10-2 1/ 1/ 1962. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK ÉS BELÜGYMINISZTERÉNEK 11 számú UTASÍTÁSA Budapest, 1962. évi április hó 26-án. Tárgy: Fegyveres

Részletesebben

В А Л Е Н Т Е Й, Д. И. : П р обл ет ы н а р одон а сел ен и я. (A n ép esed és k érd ései) В ы сш а я Ш кола. М о с к в а, 1961. 159 р.

В А Л Е Н Т Е Й, Д. И. : П р обл ет ы н а р одон а сел ен и я. (A n ép esed és k érd ései) В ы сш а я Ш кола. М о с к в а, 1961. 159 р. IR O D A LO M В А Л Е Н Т Е Й, Д. И. : П р обл ет ы н а р одон а сел ен и я. (A n ép esed és k érd ései) В ы сш а я Ш кола. М о с к в а, 1961. 159 р. A k ö n y v n ép szerű fo rm á b a n á tfo g ó a n

Részletesebben

KÉRELEM ÁTMENETI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁRA

KÉRELEM ÁTMENETI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁRA Nádudvar Város Önkormányzat 4181 Nádudvar, Fő u. 119. sz. Tel: 54/529-010 Fax: 54/528-551 E-mail: nadudvar@nadudvar.hu KÉRELEM ÁTMENETI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁRA Alulírott azzal a kéréssel fordulok Nádudvar

Részletesebben

BELÜGYMINISZTÉRIUM I. FŐCSOPORTFŐNÖKSÉG I/III. (MŰSZAKI FEJLESZTÉSI) CSOPORTFŐNÖKSÉG ÜGYRENDJE

BELÜGYMINISZTÉRIUM I. FŐCSOPORTFŐNÖKSÉG I/III. (MŰSZAKI FEJLESZTÉSI) CSOPORTFŐNÖKSÉG ÜGYRENDJE BM I. FŐ CSO PO RTFŐ N Ö KSÉG M űszaki F ejlesztési C soportfőnökség S Z IG O R Ú A N T IT K O S! 99-48/ 5-13/ 1972. BELÜGYMINISZTÉRIUM I. FŐCSOPORTFŐNÖKSÉG I/III. (MŰSZAKI FEJLESZTÉSI) CSOPORTFŐNÖKSÉG

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására

KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014 (XI.17) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014 (XI.17) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014 (XI.17) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről Báránd Község Önkormányzat

Részletesebben

UTASÍTÁSA. Ksz. 14/27 vele 016/1970. BMH. utasítás BELÜGYMINISZTÉRIUM A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK. 023.

UTASÍTÁSA. Ksz. 14/27 vele 016/1970. BMH. utasítás BELÜGYMINISZTÉRIUM A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK. 023. Ksz. 14/27 vele 016/1970. BMH. utasítás BELÜGYMINISZTÉRIUM SZIGORÚAN TITKOS! Szám: 10-24/23/1967. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK 023. számú UTASÍTÁSA Budapest, 1967. évi november

Részletesebben

mód. 012/72. min. ut. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK 003. számú UTASÍTÁSA Budapest, 1966. évi február hó 10-én.

mód. 012/72. min. ut. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK 003. számú UTASÍTÁSA Budapest, 1966. évi február hó 10-én. SZIGORÚAN TITKOS! BELÜGYMINISZTÉRIUM Hk. 08/1973min. ut. 1 0 /2 2 /3 /1 9 6 6 mód. 012/72. min. ut. 81 A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK 003. számú UTASÍTÁSA Budapest, 1966. évi február hó 10én.

Részletesebben

Nyilatkozat személyi adatokról

Nyilatkozat személyi adatokról Nyilatkozat személyi adatokról Kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbi tájékoztatót! 1.Név (leánykori név is) házastársa, illetőleg eltartásáról gondoskodni köteles szülő (a családi kapcsolat megjelölésével)

Részletesebben

Befogadás és munkába állítás Pálhalmán

Befogadás és munkába állítás Pálhalmán Befogadás és munkába állítás Pálhalmán 1985 ja n u árjáb an befogad ó cso p o rto t létesítettünk a Pálhalm ai B örtön és F ogházban. A zóta m ódunk nyílott tapasztalatain k at összegezni, bizonyos következtetéseket

Részletesebben

KÉRELEM Hulladékszállítási díj-kedvezményre

KÉRELEM Hulladékszállítási díj-kedvezményre Nádudvar Város Önkormányzat 4181 Nádudvar, Fő út 119. sz. Tel: 54/529-010 Fax: 54/528-551 E-mail: nadudvar@nadudvar.hu KÉRELEM Hulladékszállítási díj-kedvezményre Alulírott azzal a kéréssel fordulok Nádudvar

Részletesebben

A járművezetésre jogosító okmányok kiadására, cseréjére és pótlására irányuló eljárás kérelemre indul! Ügyleírás:

A járművezetésre jogosító okmányok kiadására, cseréjére és pótlására irányuló eljárás kérelemre indul! Ügyleírás: KÖZLEKEDÉSI ÜGYEK: Vezetői engedélyek kiadásával kapcsolatos hatósági ügyek: Vezetői engedély csere Amennyiben a vezetői engedély lejárt, betelt, megrongálódott, vagy új kategóriát szerzett valamint ha

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. - 1 -

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. - 1 - - 1 - Technikai jellegű pontosításokat tartalmaz a módosítás, amely elősegíti, hogy a családok támogatásával kapcsolatos a jövő év első napján hatályba lépő törvényi változások végrehajtása zökkenőmentes

Részletesebben

Nyilatkozat személyi adatokról

Nyilatkozat személyi adatokról Nyilatkozat személyi adatokról Kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbi.tájékoztatót! 1.Név (leánykori név is) 2. Születési hely és év 3. nyja leánykori neve 4. Állandó lakóhelye 5. Ideiglenes lakóhelye

Részletesebben

Á Általános iskola 5-8. évf. K Középiskola 7-13. évf.

Á Általános iskola 5-8. évf. K Középiskola 7-13. évf. DUNAHARASZTI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK OKTATÁSI, MŰVELŐDÉSI ÉS SPORTBIZOTTSÁGA ÁLTAL KIÍRT "DUNAHARASZTI DIÁKÖSZTÖNDÍJ-PÁLYÁZAT 2011" Beadási határidő: 2011. június 24. 10 óra Aláírás nélküli

Részletesebben

:10-948/75 A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK

:10-948/75 A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK BELÜGYMINISZTÉRIUM SZIGORÚAN TITKOS! 10 2 1 /5 /1 9 6 5. H K :10-948/75 A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK 005. szám ú PARANCSA Budapest, 1965. évi január hó 30-án. Az MSZMP Központi Bizottság

Részletesebben

GYERMEKGONDOZÁSI SEGÉLY IGÉNYBEJELENTÉS

GYERMEKGONDOZÁSI SEGÉLY IGÉNYBEJELENTÉS I. Igénylőre vonatkozó adatok: I.1. Igénylés jogcíme:* vér szerinti szülő örökbe fogadó szülő szülővel együtt élő házastárs az a személy, aki a saját háztartásában nevelt gyermeket örökbe kívánja fogadni

Részletesebben

NYILATKOZAT SZEMÉLYI ADATOKRÓL

NYILATKOZAT SZEMÉLYI ADATOKRÓL 1. számú melléklet a 2/1968. (I. 24.) IM rendelethez NYILATKOZAT SZEMÉLYI ADATOKRÓL 1. Név Kérelmező házastársa, illetőleg eltartásáról gondoskodni köteles szülő (a családi kapcsolat megjelölésével) másik

Részletesebben

K é r e l e m normatív lakásfenntartási támogatásra. Születési helye, ideje:... Anyja neve:... TAJ száma:... Lakcíme:... 1./... 2./... 3./... 4./...

K é r e l e m normatív lakásfenntartási támogatásra. Születési helye, ideje:... Anyja neve:... TAJ száma:... Lakcíme:... 1./... 2./... 3./... 4./... K é r e l e m normatív lakásfenntartási támogatásra Kérelmező neve:... Születési helye, ideje:... Anyja neve:... TAJ száma:... Lakcíme:... Kérelmezővel közös háztartásban élők felsorolása: / Név, szül

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

kérem a megelılegezését,

kérem a megelılegezését, K É R E L E M G yermektartásdíj megelılegezése iránt Név:... Születési hely, idı:.. anyja neve: szám alatti lakos tartásra jogosult szülı elıadom: A... (Bíróság neve) az.. -n kelt számú ítélettel megállapította

Részletesebben

A MINŐSÍTÉS MEGSZŰNT az 1995. évi LXV. tv. 28. -ára figyelemmel A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK. 09. számú UTASÍTÁSA

A MINŐSÍTÉS MEGSZŰNT az 1995. évi LXV. tv. 28. -ára figyelemmel A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK. 09. számú UTASÍTÁSA BELÜGYMINISZTÉRIUM SZIGORÚAN TITKOS! 02 1 0-2 2 /9 /1 9 6 7. v? A MINŐSÍTÉS MEGSZŰNT az 1995. évi LXV. tv. 28. -ára figyelemmel A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK 09. számú UTASÍTÁSA Budapest,

Részletesebben

Á B T L /31/1964

Á B T L /31/1964 Á B T L - 4.2.-10-21/31/1964 BELÜGYMINISZTÉRIUM 10-21/31/1964. SZIGORÚAN TITKOS! KÜLÖNÖSEN FONTOS! A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK 0031. számú PARANCSA Budapest, 1964. évi július hó 1-én. A

Részletesebben

UTASÍTÁSA A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK. 0009 & M lisö a it S ' a? 1305. évi L S f,. 17. számú. Budapest, 1967. évi december hó 15-én

UTASÍTÁSA A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK. 0009 & M lisö a it S ' a? 1305. évi L S f,. 17. számú. Budapest, 1967. évi december hó 15-én BELUGYM INISZTÉRIUM Hatályonkívül helyezve: 15/74. min. ut. 9-3/16-1971Szolgálati használatra! Szám: 10-22/17/1967. 0009 & M lisö a it S ' a? 1305. évi L S f,. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK

Részletesebben

Kérelem közlekedési kedvezmények iránti

Kérelem közlekedési kedvezmények iránti Felsőpáhok Községi Önkormányzat Jegyzőjének Benyújtási határidő: április 30-ig Felsőpáhok Szent I.u.67. Kérelem közlekedési kedvezmények iránti Alulírott kérem, hogy a mozgáskorlátozott személyek közlekedési

Részletesebben

HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI KÉRELEM a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 4. (3) és (3a) bekezdése, illetve 5.

HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI KÉRELEM a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 4. (3) és (3a) bekezdése, illetve 5. A köztársasági elnöknek Budapest 1 fénykép helye fénykép helye HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI KÉRELEM a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 4. (3) és (3a) bekezdése, illetve 5. -a alapján

Részletesebben

ÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására

ÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására 3. melléklet a 392/2013. (XI. 12.) Korm. rendelethez 3. számú Szül melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez ÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására Személyi adatok )*+*)*! "#$ )*+*,* '#

Részletesebben

BM SZEMÉLYZETI MUNKA RENDJE

BM SZEMÉLYZETI MUNKA RENDJE BELÜGYMINISZTÉRIUM SZIGORÚAN TITKOS! 10-21/7/1966. 515 A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK 007. számú PARANCSA Budapest, 1966. évi február hó 8-án BM SZEMÉLYZETI MUNKA RENDJE ÁBTL-4.2.-10-21/7/1966

Részletesebben

ÁBTL- 4.2. -50-100/3/1966 /1

ÁBTL- 4.2. -50-100/3/1966 /1 ÁBTL- 4.2. -50-100/3/1966 /1 BM. O R S Z Á G O S R E N D Ő R F Ő K A P IT Á N Y S Á G. Szám : 50-100/ 3-1966. P M. V Á M - É S P É N Z Ü G Y Ő R S É G O R S Z Á G O S P A R A N C S N O K S Á G. S o rszá

Részletesebben

neveléséhez, szakism ereteinek megszerzéséhez és továbbfejlesztéséhez,

neveléséhez, szakism ereteinek megszerzéséhez és továbbfejlesztéséhez, BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKOS! 10-21/20/1979. MINŐSÍTÉSBH-raváltozot34/1991. BM utasítás Mód: 4/87min. ut. Hatályonkívül helyezve: 12/92BMut. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG elügyminisztériumkönyvkiadásánakszabályozásáról

Részletesebben

MESTERVIZSGA JELENTKEZÉSI LAP

MESTERVIZSGA JELENTKEZÉSI LAP Címzett: Kérjük, ne töltse ki! A jelentkezés kódszáma:. Szakma azonosító száma:.... MESTERVIZSGA JELENTKEZÉSI LAP Tisztelt Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara! Kérem, hogy.. szakmában a

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA A PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ PÉCS KOLLER U. 4-6. SZÁM ALATT TALÁLHATÓ FECSKEHÁZ MEGNEVEZÉSŰ - ÖSSZKOMFORTOS ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK BÉRLETI

Részletesebben

14/2013. (IV. 15.) ORFK utasítás. a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénylésének eljárási szabályairól I.

14/2013. (IV. 15.) ORFK utasítás. a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénylésének eljárási szabályairól I. 14/2013. (IV. 15.) ORFK utasítás a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénylésének eljárási szabályairól Szám: 14/2013. A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénylésével

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum. Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (hátrányos helyzetűek)

Új Szöveges dokumentum. Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (hátrányos helyzetűek) Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (hátrányos helyzetűek) TÁJÉKOZTATÓ a foglalkozatás bővítését szolgáló támogatásról (bértámogatás) hátrányos helyzetű álláskereső foglalkoztatása esetén

Részletesebben

ÜGYRENDJE. Hatályonkívülhelyezve:19-2169/974. BM Tűzrendészet Országos Paran csn ok ság. A MINŐSÍTÉS MEGSZŰNT az 1995. évi 28. -ára fig y e le m m e l

ÜGYRENDJE. Hatályonkívülhelyezve:19-2169/974. BM Tűzrendészet Országos Paran csn ok ság. A MINŐSÍTÉS MEGSZŰNT az 1995. évi 28. -ára fig y e le m m e l BELÜGYMINISZTÉRIUM SZIGORÚAN TITKOS! 10-1488/1967. A MINŐSÍTÉS MEGSZŰNT az 1995. évi 28. -ára fig y e le m m e l Hatályonkívülhelyezve:19-2169/974 BM Tűzrendészet Országos Paran csn ok ság ÜGYRENDJE ÁBTL

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2011/18. szám Budapest, 2011. december 01.

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2011/18. szám Budapest, 2011. december 01. 2011/18. szám Budapest, 2011. december 01. Szám: 35425/2011. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások: 1. 23/2011. (XI. 25.) ORFK utasítás a rendőrség

Részletesebben

A MAGYAR NEPKOZTARSASAG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK PARANCSA. Budapest, 1965. évi május hó 15-én.

A MAGYAR NEPKOZTARSASAG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK PARANCSA. Budapest, 1965. évi május hó 15-én. S Z I G O R Ú AN T I T K O S! B E L Ü G Y M IN IS Z T É R IU M 10-2 3 /8 /1 9 6 5. Hatályon kívül helyezve: 10-693/73 A MAGYAR NEPKOZTARSASAG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK 008. szám ú PARANCSA Budapest,

Részletesebben

BELÜGYMINISZTER PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA RENDÉSZETI SZAKVIZSGA VIZSGABIZOTTSÁGI NÉVJEGYZÉKÉBE

BELÜGYMINISZTER PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA RENDÉSZETI SZAKVIZSGA VIZSGABIZOTTSÁGI NÉVJEGYZÉKÉBE BELÜGYMINISZTER PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA RENDÉSZETI SZAKVIZSGA VIZSGABIZOTTSÁGI NÉVJEGYZÉKÉBE Belügyminiszter a rendészeti alapvizsgáról és a rendészeti szakvizsgáról, a Rendészeti Alap- és Szakvizsga Bizottságról,

Részletesebben

ÁBTL - 4.2-10 - 224/1973 /I

ÁBTL - 4.2-10 - 224/1973 /I A M INŐSÍTÉS MEGSZŰNT az 1995. évi LXV. tv. 28. -ára figyelemmel BELÜGYMINISZTÉRIUM SZIGORÚAN TITKOS! 10-224/1973. Ksz:329-28/73 T Á J É K O Z T A T Ó Az MSZMP Központi Bizottsága 1970. február 18-19-i,

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 49/2011. (XII. 21.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 49/2011. (XII. 21.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 49/2011. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi

Részletesebben