Dokumentáció Hirdetmény nélkül induló általános egyszerű közbeszerzési eljárásban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dokumentáció Hirdetmény nélkül induló általános egyszerű közbeszerzési eljárásban"

Átírás

1 Dokumentáció Hirdetmény nélkül induló általános egyszerű közbeszerzési eljárásban Személyi számítógépek beszerzése tárgyban Makó Város Önkormányzata 6900 Makó, Széchenyi tér

2 Tisztelt Ajánlattevő, kérjük, hogy az ajánlata legelső oldala az alábbi tartalmú Felolvasólap legyen: 1. Az ajánlattevő azonosító adatai: Felolvasólap Személyi számítógépek beszerzése közbeszerzés a) az ajánlattevő cégneve:.. b) az ajánlattevő székhelye: c) tel, fax, e mail: d) Cégjegyzésre jogosult képviselője neve: e) Cg. szám:.., adószám:. f) Bankszámlaszám: 2. Bírálati szempont adatai: Vállalási ára (a teljes mennyiségre): nettó összeg:..., Ft + ÁFA:..., Ft összesítve bruttó..., Ft 3. A teljesítésbe 10% ot meghaladó mértékben alvállalkozót be kívánok vonni /nem kívánok bevonni ajánlatomat önállóan / más ajánlattevővel közösen más szervezet (szervezetek) erőforrásaira támaszkodva / nem támaszkodva nyújtom be (aláhúzandó) 3.1. A közbeszerzés értékének 10% át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó (adott esetben): cégnév, székhely: Közös ajánlattevő (adott esetben): cégnév, székhely: Más szervezet, amelynek erőforrásaira támaszkodik (adott esetben): cégnév, székhely:. 4. Az ajánlat.. számozott oldalt tartalmaz Dátum:. cégszerű aláírás: 2

3 Tisztelt Ajánlattevő! Makó Város Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX törvény alapján ajánlattételre hívja fel az alábbi körben és feltételekkel: I. Ajánlatkérő 1.1. Az ajánlatkérő hivatalos megnevezése: Makó Város Önkormányzata 6900 Makó, Széchenyi tér A jelen eljárásban használandó ajánlatkérői adatok: Makó Város Önkormányzati Képviselő testülete Polgármesteri Hivatal, Vagyongazdálkodási és Beszerzési Iroda 6900 Makó, Széchenyi tér Az eljárással kapcsolatban további információ, illetve kiegészítő tájékoztatás kérhető (Kbt. 56. ): műszaki kérdésekben: Nagy Tamás, informatikai vezető Tel.: , Fax.: e mail: közbeszerzési és jogi kérdésben: dr. Ortutay Miklós, hivatalos közbeszerzési tanácsadó Tel.: , Fax: e mail: 2.1. A közbeszerzés tárgya: árubeszerzés II. Az eljárás tárgya 2.2. A szerződés tárgya, meghatározása, a teljesítés főbb feltételei illetve mennyisége, értelmező rendelkezések: 45 db üzleti irodai kategóriájú, brand típusú személyi számítógép (tartozékaival) Részletes konfiguráció a közbeszerzési műszaki leírásban. Üzleti irodai kategóriájúnak minősülnek a gyártók által kifejezetten stabil, biztonságos technológiával, folyamatos igénybevételre fejlesztett típusok. Brand típusnak minősülnek az alábbi feltételeknek megfelelő konfigurációk: az adott típus nagy szériában gyártott, nem egyedi igények szerint összeszerelt, az adott típus neve alapján egyértelműen beazonosítható, az alaplapnak és magának a gépnek gyártója azonos, a gép és monitor gyártója azonos, a jótállási idő alatt és azt követően is márkaszerviz áll rendelkezésre, mely gyári támogatással rendelkezik A teljesítés helye: Makó Város Önkormányzati Képviselő testület Polgármesteri Hivatala (6900 Makó, Széchenyi tér 22.) A szerződés időtartama, teljesítési határidő: A szerződéskötést követő 30 napon belül Az ellenszolgáltatás megfizetésének módja: 3

4 A beszerzés ellenértékét az ajánlatkérő, az igazolt teljesítést követően végszámla alapján (a számla és mellékletei hiánytalan kézhezvételét) követően átutalással egyenlíti ki, az alábbiak szerint: Kbt : (3) Az ajánlatkérőként szerződő fél, illetőleg európai uniós támogatások esetén szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet e alkalmazásában (a továbbiakban együtt: ajánlatkérőként szerződő fél) a következő szabályok szerint köteles az ellenszolgáltatást teljesíteni: a) az ajánlattevőként szerződő fél (felek) legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig kötelesek nyilatkozatot tenni az ajánlatkérőnek, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatásból; b) az összes ajánlattevőként szerződő fél legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók, illetve a velük munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakemberek egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat és szakembereket, hogy állítsák ki ezen számláikat; c) az ajánlattevőként szerződő felek mindegyike a teljesítés elismerését követően haladéktalanul azon összegre vonatkozóan jogosult számlát kiállítani az ajánlatkérő felé, mely az általa a szerződés teljesítésébe bevont alvállalkozókat, illetve a vele munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakembereket illeti meg; d) a c) pont szerinti számla ellenértékét az ajánlatkérőként szerződő fél tizenöt napon belül átutalja az ajánlattevőknek; e) az ajánlattevőként szerződő fél haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók, illetve szakemberek számláit, illetőleg az Art. 36/A. (3) bekezdése szerint azt (annak egy részét) visszatartja; f) az ajánlattevőként szerződő felek átadják az e) pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait, vagy az alvállalkozó (szakember) köztartozást mutató együttes adóigazolásának másolatát az ajánlatkérőként szerződő félnek [utóbbit annak érdekében, hogy az ajánlatkérőként szerződő fél megállapíthassa, hogy az ajánlattevőként szerződő fél jogszerűen nem fizette ki a (teljes) összeget az alvállalkozónak]; g) az ajánlattevőként szerződő felek benyújtják az ellenszolgáltatás fennmaradó részére vonatkozó számláikat, melyek ellenértékét az ajánlatkérőként szerződő fél tizenöt napon belül átutalja az ajánlattevőként szerződő feleknek, ha ők az alvállalkozókkal szembeni fizetési kötelezettségüket az Art. 36/A. ára is tekintettel teljesítették; h) ha az ajánlattevőként szerződő felek valamelyike az e), illetőleg f) pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét az ajánlatkérő őrzi és az akkor illeti meg az ajánlattevőt, ha igazolja, hogy az e), illetőleg f) pont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy szakember nem jogosult az ajánlattevő által a b) pont szerint bejelentett összegre vagy annak egy részére Szerződést biztosító mellékkötelezettség: Késedelmi és meghiúsulási kötbér, jótállás a szerződéstervezetben részletezett feltételek szerint. III. Pénzügyi, gazdasági, műszaki és szakmai alkalmassági feltételek Figyelem! Kérjük az alább bekért igazolások és nyilatkozatok formai és tartalmi követelményének maradéktalan betartását annak érdekében, hogy az alkalmasságuk megállapítása után a bírálati szakaszban kerüljön értékelésre az ajánlatuk. Az alább bekért igazolások egyszerű fénymásolatban is benyújthatók Pénzügyi és gazdasági alkalmasság: Az alábbi igazolásokat az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10% át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak önállóan kell benyújtania, az árbevétel kivételével, amelyet együttesen is teljesíthetnek (az árbevételt a közbeszerzés értékének 10% át nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóval is) 4

5 Az alkalmasság igazolására a 65. (3) bekezdése szerinti szervezetek (személyek), mint erőforrást biztosítók bevonására a gazdasági és pénzügyi alkalmasság körében nincs lehetőség, a Kbt. 4. 3/E. pontja értelmében (a Ptk. szerinti többségi befolyás fennálltának kivételétől eltekintve). P/1. Csatoljon a Kbt. 66. (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napjánál nem régebbi nyilatkozatot egyszerű másolatban valamennyi számlavezető pénzintézet valamennyi számlájáról, az alábbi tartalommal: 1. mióta vezeti a számláját, 2. volt e 15 napot meghaladó sorban álló tétel a számláján az az ajánlattételi felhívás megjelenését megelőző 1 évben. A cégkivonatban szereplő összes pénzintézet összes fennálló számlájáról igazolást kell benyújtani. Alkalmatlanság: Az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági szempontból alkalmatlan, ha bármelyik számlavezető pénzintézet nyilatkozata szerint volt 15 napnál hosszabb ideig sorban álló tétel a számláján az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 1 évben. P/2. Csatolja a Kbt. 66. (1) bekezdés b) pontja alapján az utolsó három lezárt üzleti évre vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti saját vagy jogelődje beszámolóit (mérleg + eredmény kimutatás, kiegészítő mellékletek nélkül), amennyiben a letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét, ennek hiányában erre vonatkozó nyilatkozatát. Alkalmatlanság: Az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági szempontból alkalmatlan, ha az utolsó három lezárt üzleti évek közül két évben mérleg szerinti eredménye negatív Műszaki és szakmai alkalmasság: Az alábbiakat az ajánlattevőnek és az alvállalkozónak kell teljesítenie együttesen: M/1. Mutassa be a Kbt. 67. (1) d) szerint a beszerzendő árukat részletes (a közbeszerzési műszaki leírás szerinti paramétereket kivétel nélkül tartalmazó), magyar nyelvű, a konkrét típusok megnevezését és fényképét tartalmazó műszaki leírással. Alkalmatlanság: Az ajánlattevő műszaki és szakmai szempontból alkalmatlan, ha a beszerzendő áruk a leírás alapján nem felelnek meg a közbeszerzési műszaki leírásban foglaltaknak, azaz nem az előírt paramétereknek megfelelő eszközök kerülnek megajánlásra Az alkalmasság igazolására közös ajánlattevő, alvállalkozók, illetve a Kbt. 65. (3) bekezdése szerinti szervezetek (személyek) bevonására lehetőség van. Az ajánlattevőkre és a közbeszerzés értékének 10% át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókra előírt igazolási mód: a pénzügyi és gazdasági alkalmassági követelmények közül a banki igazolás és a beszámoló tekintetében önállóan, a műszaki és szakmai alkalmassági követelményeknek együttesen lehet megfelelniük. A műszaki és szakmai alkalmassági követelményeknek való megfelelés a közbeszerzés értékének 10% át meg nem haladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóval együttesen is teljesíthető. Ebben az esetben az ajánlatnak tartalmaznia kell ezen a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó nevét, címét (3. számú melléklet), továbbá az ajánlattevő alkalmasságának igazolásához szükséges igazolásokat, nyilatkozatokat is. alvállalkozó: az a szervezet vagy személy, amely vagy aki a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve a) az ajánlattevővel munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban álló személyeket, b) azon személyt vagy szervezetet, aki vagy amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi, c) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész vagy alapanyag szállítót, d) építési beruházás esetén az építőanyag szállítót 5

6 erőforrást nyújtó szervezet: az a szervezet vagy személy, amely vagy aki nem minősül alvállalkozónak, nem tartozik a Kbt pont a) d) alpontjának hatálya alá sem, hanem a közbeszerzési eljárásban az ajánlattevő alkalmasságának igazolásában vesz részt, ezzel összefüggő erőforrásainak bemutatásával. Az erőforrás szervezet tekintetében az alábbi rendelkezések is irányadók: Kbt. 65. (3) Az ajánlattevő egy vagy több a 69. (2) bekezdése szerinti alkalmassági minimum követelménynek való megfelelés igazolása érdekében más szervezet (szervezetek) erőforrására is támaszkodhat, úgy is, ha az alkalmassági minimum követelménynek való saját részbeni megfelelését az erőforrást nyújtó szervezettel csak kiegészíteni kívánja. (4) A (3) bekezdés szerinti esetben az erőforrást nyújtó szervezet az ajánlati felhívásban az ajánlattevővel kapcsolatban előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni azt, hogy ő alkalmas a szerződés teljesítésére, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 4. 3/E. pontja értelmében nem minősülhet erőforrásnak a 66. (1) a) d) pontja, a 67. (1) bekezdésének a), d) f) pontja, (2) bekezdésének a), d) és f) pontja, továbbá (3) bekezdésének a), d) f) pontja szerinti körülmény, kivéve, ha az ajánlattevő (részvételre jelentkező) és az erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn. Ez utóbbi esetben erről az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell. Mindezekre tekintettel jelen eljárásban előírt alkalmassági követelmények körében nincs lehetőség az alkalmasság igazolására a 65. (3) bekezdése szerinti szervezetek (személyek), mint erőforrást biztosítók bevonására, a Ptk. szerinti többségi befolyás fennálltának kivételétől eltekintve. Amennyiben a teljesítésbe bevont szervezetnek a közbeszerzés értékének 25 % át meghaladó mértékű a részvétele a szerződés teljesítésében, a résztvevőt nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell, hogy szerepeljen (kivéve az alvállalkozói kivételeket). Amennyiben ajánlata benyújtásakor közös ajánlattevőt, a közbeszerzés értékének 10% át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozót, illetve erőforrást biztosító szervezetet nem jelöl meg, úgy azt a Kbt. 83. (2) c) bekezdése alapján hiánypótlásban már nem teheti meg. IV. Az ajánlatok bírálati rendje 4.1. Bírálat szempontja: Az ajánlatkérő a legalacsonyabb összegű ellenértéket megjelölő érvényes ajánlatot hirdeti nyertesnek Ajánlati ár (nettó Ft) Az ajánlati árnak átalánydíjként tartalmazni kell minden, a közbeszerzés tárgyának határidőre és megfelelő minőségben való megvalósításához szükséges költséget, így különösen a termékek vételárát és a szállítási költséget, továbbá a helyszíni garancia összes díját. V. Eljárási szabályok, határidők, határnapok 5.1. Az eljárás típusa, menete: A jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. III. rész VI. fejezet szerinti hirdetmény nélküli általános egyszerű közbeszerzési eljárás. Az ajánlatok felbontása alkalmával az ajánlatkérő ismerteti az ajánlattevők nevét, székhelyét és a bírálati szempontra adott adatokat, ezzel a bontási eljárás lezárul. Ezt követően a benyújtott ajánlatok jogi közbeszerzési és műszaki szakmai vizsgálaton esnek át, amely során szükség szerint hiánypótlásra hívhatók fel az ajánlattevők teljes 6

7 körben. Az alkalmas ajánlattevők ajánlatát a bíráló bizottság szakmailag értékeli, elvégzi a bírálati eljárást és megállapítja az ajánlatok sorrendjét vagy az eljárás egyéb, a Kbt. szerinti eredményét Ajánlattételi (benyújtási) határidő, az ajánlatok felbontásának ideje: március 4., 10,00 óra Az ajánlatok elbírálása: Ajánlatkérő a Kbt. 93. (2) bekezdésére tekintettel írásbeli összegezést készít és küld meg ajánlattevők számára Szerződéskötés tervezett időpontja: A Kbt. 99. (3) alapján az írásbeli összegzés megküldését követő naptól számított tizedik nap de óra. Amennyiben ez nem munkanap, akkor a következő munkanapon de órakor. (helye azonos az ajánlatok felbontásának helyével) 5.5. Az ajánlatok benyújtásának és felbontásának helye, résztvevő személyek: Az ajánlatok benyújtásának helye: a 6900 Makó, Széchenyi tér 22. (Polgármesteri Hivatal, Vagyongazdálkodási és Beszerzési Iroda, szárnyépület, II. emelet). Az ajánlatkérő a személyesen benyújtott vagy az előírt határidőig postán beérkezett ajánlatokat február 25 én 10,00 órakor bontja fel, a 6900 Makó, Széchenyi tér 22. (Polgármesteri Hivatal, I. emeleti kistanácskozó) alatti címen, amelyen az ajánlattevő és ajánlatkérő képviselői vehetnek részt, illetve egyéb meghívottak Részekre történő ajánlattétel lehetősége: Kizárt Alternatív ajánlat lehetősége: Kizárt, többváltozatú ajánlat esetén az ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja az ajánlattevő valamennyi ajánlatát Hiánypótlás lehetősége: Az Ajánlatkérő az eljárás során a közbeszerzési törvény 83. a alapján az összes ajánlattevő számára, azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. A hiánypótlás során az ajánlat úgy módosítható, úgy egészíthető ki, hogy megfeleljen az ajánlati felhívás, a dokumentáció vagy a közbeszerzésre vonatkozó jogszabályok előírásainak, de a következő módosításokat, kiegészítéseket nem lehet a hiánypótlással végrehajtani: a) a hiánypótlás nem eredményezheti az ajánlat azon elemeinek módosítását, amelyek a 81. (4) bekezdése szerint értékelésre kerülnek; b) ha egy elbírálási részszempont a szakmai ajánlattal függ össze, akkor a szakmai ajánlatot sem lehet módosítani, kiegészíteni; c) a hiánypótlás során az ajánlattevő új közös ajánlattevő, vagy a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet megjelölésével és az újonnan megjelöltekre vonatkozó iratokkal nem egészítheti ki az ajánlatát; d) a hiánypótlás során nem lehet az ajánlat olyan hibáját kijavítani, mely miatt az már benyújtásakor a 88. (1) bekezdés a), illetőleg b) pontja szerint érvénytelen Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: Az ajánlattételi határidő lejártát követő 30 nap azzal, hogy a Kbt. 78. (2) bekezdésében foglaltak szerint amennyiben jogorvoslati eljárás indul, ajánlattevő a Közbeszerzési Döntőbizottság 332. (4) bekezdése szerinti végzésének vagy a közbeszerzési ügy befejezését eredményező határozatának vagy érdemi határozatának meghozataláig kötve van ajánlatához Az ajánlat nyelve: Magyar, minden beadott iratnak legalább az egyszerű magyar fordítását csatolni kell Kiegészítő tájékoztatás: 7

8 Ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatást a Kbt (3) bek. b) pontja és 56. a alapján nyújt. A kiegészítő tájékoztatás kérés határideje az ajánlatok bontását megelőző ötödik munkanap, megadásának határideje az ajánlatok bontását megelőző harmadik munkanap. VI. Nyilatkozatok, becsatolandó dokumentumok, egyéb információk 6.1. Kizáró okokhoz csatolandó igazolások, nyilatkozatok: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 60. (1), illetőleg az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10% át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 62. (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak. Az ajánlattevő, a teljesítésben a közbeszerzés 10% át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó és az erőforrást nyújtó szervezet nyilatkozzon az alábbiakról: Alulírott.. (cégnév) székhely, mint a.. tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattevője / 10% ot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója / erőforrást nyújtó szervezete nyilatkozom, hogy nem állok a Kbt. 60. (1) bekezdésében rögzített kizáró okok hatálya alatt. (4. sz. melléklet) (A fenti minta helyett elfogadható egyéb formátumú nyilatkozat is, ha az a kizáró okok tekintetében a hatályos Kbt. szerinti tartalmat rögzíti) 6.2. További, az érvényes ajánlattételhez kötelezően csatolandó igazolások, nyilatkozatok, dokumentumok: a) Az ajánlattevő / 10% ot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója / erőforrást nyújtó szervezete, valamint a Kbt. 69. (8) bekezdésének alkalmazása esetén a 10% ot nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó csatolja a 90 napnál nem régebbi keltezésű Cégkivonatát, illetve amennyiben módosítás van folyamatban, úgy a Cégbíróság érkeztetett bélyegzőjével ellátott módosítási kérelmet. b) Az ajánlattevő / 10% ot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója / erőforrást nyújtó szervezete, valamint a Kbt. 69. (8) bekezdésének alkalmazása esetén a 10% ot nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó csatolja az ajánlatban aláíró személy aláírási címpéldányát / aláírás mintáját (továbbiakban: címpéldány). A címpéldány lehet másolat is, a kiállítás dátuma nincs határidőhöz kötve. Amennyiben az ajánlatot a képviseltre jogosult személy meghatalmazása alapján más személy látja el kézjegyével, úgy a meghatalmazásról legalább teljes bizonyító erejű magánokirat szükséges. c) Az ajánlattevő nyilatkozzon, hogy teljesíti az ajánlati felhívás és a dokumentáció feltételeit az általa megajánlott ellenszolgáltatásért, valamint a szerződés megkötésére és teljesítésére, nyilatkoznia kell továbbá arról, hogy a kis és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro, kis vagy középvállalkozásnak minősüle. /Kbt. 70. (2)/. (1. sz. melléklet) d) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az Ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 63. (3) bekezdésére vonatkozóan (2. sz. melléklet). Az ajánlatnak tartalmaznia kell az Ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 71. (1) bekezdés a) d) pontjaira (3. sz. melléklet). e) Amennyiben az ajánlattevő erőforrást nyújtó szervezetet kíván bevonni, és közte és az erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn, akkor az ajánlattevő erről nyilatkozatot köteles csatolni. f) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az M/1. alkalmassági feltétel igazolására alkalmas, a beszerzendő áruk részletes, magyar nyelvű, a konkrét típusok megnevezését tartalmazó műszaki leírását (gyártó, típus pontos megnevezése és fényképe, a közbeszerzési műszaki leírás szerinti paraméterek kivétel nélküli bemutatása) és egységárát. Ez képezi Ajánlattevő pénzügyi műszaki ajánlatát. g) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a garanciális javításokat végző, a helyszíni garanciát biztosító magyarországi márkaszerviz megnevezését és címét. 8

9 VII. Kötelező alaki kellékek 7.1. Az ajánlatok példányszáma: 1 eredeti és 2 másolati példány, amelyet kérünk az ajánlat első oldalán feltüntetni (eltérő adatok esetén az eredeti példány tartalma az irányadó) Az ajánlatkérő a Kbt. 70/A. előírásainál egyszerűbb formai követelményeket ír elő az alábbiak szerint: Az ajánlatokat, tartalomjegyzékkel ellátva, gépelve, nyomtatva vagy olvasható kézírással kitöltve, összefűzve (pl. tűzés, spirálozás, kötés) kell benyújtani Az ajánlatot folyamatos számozással kell ellátni (csak az adatot tartalmazó oldalakat vagy minden oldalt folyamatosan), amely alapján a tartalomjegyzékben az iratok helye egyértelműen azonosítható Az ajánlat aláírása: A felolvasólapot az ajánlattevő, az egyes nyilatkozatokat az ajánlattevő / alvállalkozó / erőforrást nyújtó szervezet képviseletében eljáró személy saját kezűleg, cégszerűen köteles aláírni. Minden számozott oldal szignálása nem kötelező. Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen az ajánlat beadása előtt módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni Az ajánlat lezárása: Az eredeti és a másolati példányokat egy nagy közös borítékban / dobozban lezárva kell benyújtani. A verseny tisztaságát sértő mértékben sérült csomagolást az ajánlatkérő visszautasítja A borítékokon fel kell tűntetni: Ajánlattevő neve: Ajánlatkérő neve: eljárás száma, megnevezése Ajánlat, kizárólag közbeszerzési eljárás során bontható fel! megjelölés 7.6. Az ajánlat benyújtása: Az ajánlat postai úton vagy személyesen is benyújtható. A benyújtás teljesítésének a küldemény tényleges kézbesítése minősül. A személyesen benyújtott ajánlat átvételét az ajánlatkérő a helyszínen írásban visszaigazolja. Lezáratlan, illetve sérült borítékot nem vesz át. Minden olyan ajánlatot, amely az ajánlattételi határidőt követően érkezett, az ajánlatkérő jegyzőkönyv felvétele mellett, felbontatlanul 5 évig megőriz Tartalmi sorrend, iratjegyzék: Figyelem! Az ajánlatok felbontását, ismertetését, s az azt követő összehasonlítást, értékelést megkönnyítendő kérjük az ajánlatot a következő sorrendben lefűzve benyújtani. Az alábbi tartalmi sorrend / iratjegyzék egyúttal segítséget is nyújt az ajánlattevőknek, hogy ellenőrizzék ajánlatuk valamennyi megkövetelt igazolást, nyilatkozatot tartalmazza e. 1. Felolvasólap 2. Tartalomjegyzék 3. Aláírási címpéldány 4. Cégkivonat 5. Nyilatkozat a kizáró okokról (4. számú melléklet) 6. A Kbt. 70. (2) szerinti nyilatkozat (1. sz. melléklet) 7. A Kbt. 63. (3) szerinti nyilatkozat (2. sz. melléklet) 8. A Kbt. 71. (1) a) d) pontjairól szóló nyilatkozat (3. sz. melléklet) Az ajánlattevő pénzügyi, gazdasági alkalmassága igazolása: 9. Pénzintézeti igazolások (P/1.) 10. Mérlegek (P/2.) Az ajánlattevő műszaki és szakmai alkalmassága igazolása: 11. Műszaki leírás (M/1.) 12. Márkaszervíz megnevezése 13. Egyéb 9

10 VIII. Szerződéstervezet Figyelem! A szerződéstervezet elfogadása kötelező, a szerződéses feltételekkel ellentétes vállalás az ajánlat érvénytelenségét eredményezi. Kérjük a szerződés gondos áttanulmányozását és a teljesítéskor annak maradéktalan betartását. SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről MAKÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Székhely: 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Adószám: Számlavezető pénzintézet: Raiffeisen Bank Zrt Fizetési számla szám: Képviseli: dr. Buzás Péter polgármester mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) másrészről a. Székhely:. Adószám:. Cégjegyzékszám (egyéni vállalkozói igazolványszám) :. Számlavezető pénzintézet:.. Fizetési számla szám:. Képviseli:. mint Szállító (a továbbiakban: Szállító) között alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint. Előzmények Megrendelő személyi számítógépek és tartozékai beszerzésére közbeszerzési eljárást folytatott le, mely eljárás nyertese Vállalkozó lett. Jelen szerződésnek mellékletét képezik az alábbi fizikai értelemben nem csatolt a közbeszerzési eljárásban keletkezett dokumentumok: a. ajánlatkérési dokumentáció, b. kiegészítő tájékoztatás, c. Vállalkozó ajánlata és annak hiánypótlása 1. A szerződés tárgya 1.1 A szerződés tárgya a jelen szerződés mellékletét képező műszaki leírás 1 szerinti specifikációjú 45 db személyi számítógép és tartozékai (a továbbiakban: Áru) szállítása. 1.2 Az árunak és a feltételeknek meg kell felelnie az ajánlatkérési dokumentációban foglalt specifikációnak, valamint a Szállító által az ajánlata mellékleteként csatolt leírásokban, illetve prospektusokban rögzített jellemzőknek, illetve a hatályos minőségi bizonyítványnak. 1 Azonos az ajánlatban csatolt műszaki leírással. 10

11 1.3. Teljesítés határideje: a szerződéskötés időpontjától számított 30 napon belül. 2. Vételár 2.1 A Szállító által e szerződés alapján leszállított Áru vételára..ft +.% Áfa E szerződés teljesítésével összefüggő összes adót, vámot, illetéket, engedélyezési díjat, szállítási költséget stb. teljes mértékben a Szállító viseli. 2.3 A fenti ár módosítására kizárólag kétoldalú, írásos megállapodás alapján kerülhet sor, a Kbt. ben rögzítettek alapján. 3. Fizetési mód 3.1 A Megrendelő a fenti 2.1 pont szerinti vételárat az alábbi 4. pont szerinti teljesítési helyen való teljesítést és sikeres beüzemelést követően átutalással, a Szállító... banknál vezetett... számú számlájára egyenlíti ki az alábbiak szerint: Szállító a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozni, hogy mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatásból, illetve, hogy a teljesítésbe bevont alvállalkozók, illetve a Szállítóval munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakemberek mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg ezeket felhívja a számlák kiállítására, Szállító a teljesítés elismerését követően haladéktalanul jogosult azon összegre számlát kiállítani, mely a teljesítésbe bevont alvállalkozókat, illetve a Szállítóval munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakembereket illeti meg, mely számla összegét Megrendelő a kézhezvételt követően 15 napon belül kiegyenlíti, Szállító az előző bekezdés szerinti a teljesítésbe bevont alvállalkozók, illetve a Szállítóval munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakemberek számláit haladéktalanul kiegyenlíti vagy az Art. 36/A (3) bekezdése szerint visszatartja, az ezt igazoló átutalások igazolásainak másolatait ill. az alvállalkozók (szakemberek) együttes adóigazolásait átadja Megrendelőnek, Szállító az ellenszolgáltatás fennmaradó részére vonatkozó számlái benyújtja, mely számla összegét Megrendelő a kézhezvételt követő 15 napon belül kiegyenlíti, amennyiben Szállító igazolta az alvállalkozók (szakemberek) számláinak kifizetését, vagy az összeg visszatartását (Art. 36/A (3), vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy a szakember nem jogosult az ellenszolgáltatásra 3.2 A számla benyújtásával egyidejűleg Szállító csatolni köteles a teljesítésigazolást is. 3.3 Az Áru tulajdonjoga az átadás átvétellel száll át Megrendelőre. 3.4 Megrendelő késedelmes fizetése esetén Szállító a Ptk. szerinti késedelmi kamat számlázására jogosult. Az ellenérték megfizetésére a Kbt és az Art 36/A. a is irányadóak. 3.5 Megrendelő felhatalmazza Szállítót, hogy a Kbt (6) bekezdése szerinti feltételek teljesülése esetén a Megrendelő legalább 3 munkanappal történő előzetes írásbeli értesítésével a Kbt. 99. (1) bekezdésében foglalt beszedési megbízást a pénzforgalmi szolgáltatójánál érvényesítse A teljesítés helye: Polgármesteri Hivatal, 6900 Makó, Széchenyi tér Szállítási feltételek A szerződés hibás teljesítése esetén követendő eljárás: a) A Megrendelő a nem szerződésszerű teljesítés vagy rendeltetésszerű használatot befolyásoló sérülés esetén a Szállítónál jogosult kifogással élni. b) Megrendelőnek a kifogás foganatosítására nyitva álló szerződéses határideje 30 napig áll fenn. Megrendelő ez alatt jogosult a specifikált kifogást Szállító felé érvényesíteni. c) A Szállító a benyújtást követő 10 napon belül köteles az indokolt jogszerű kifogás szerint teljesíteni. 6. Csomagolás A Szállító az Árut a fuvarozás módjának megfelelő csomagolásban szállítja le. 7. Az Áru átvétele, tárolása 2 A felhatalmazó levél az aláírt szerződéshez kerül csatolásra. 11

12 7.1 Az Áru fuvarozótól történő átvétele és szükség szerinti raktározása a Megrendelő, vagy a Megrendelő által kijelölt személy feladata. Az áruval együtt a Szállító köteles minden szükséges leírást, igazolást csatolni, amelyet a forgalomba hozatalhoz bármely jogszabály vagy előírás kötelezővé tesz 7.2 Az Áru fuvarozótól történő átvételekor a Megrendelő kizárólag a csomagoláson külsőleg észlelhető sérülések és hiányosságok esetén köteles a fuvarozóval szemben bejelenteni kárigényt és erről a Szállítót haladéktalanul értesíti. Ha a Megrendelő megítélése szerint szükséges, a (csomag) bontásra a (csomag) bontás helyének és időpontjának megjelölésével rövid úton meghívja a Szállítót, és a rendeltetési helyen történő elhelyezést megelőzően a Szállító jelenlétében bontja fel a csomagot/ládát. A (csomag) bontás során tapasztalt sérülésekről vagy hiányokról a Felek jegyzőkönyvet vesznek fel. Ha a Szállító a (csomag) bontáson az értesítés ellenére sem jelenik meg, a Megrendelő által felvett jegyzőkönyv a Felek által együttesen felvett jegyzőkönyvnek minősül. 8. Ellenőrzések és vizsgálatok 8.1 A Megrendelő az Áru átadás átvétele során jogosult elvégezni mindazon vizsgálatokat és méréseket annak megállapítása végett, hogy az Áru megfelel e a szerződésben foglalt feltételeknek, így különösen a specifikációban leírtaknak. 8.2 Ha az átadás átvétel során a Megrendelő azt állapítja meg, hogy az Áru nem felel meg a szerződésben foglalt feltételeknek, így különösen a specifikációban leírtaknak, akkor a Megrendelő az Áru kicserélését követelheti, és megjelölheti a kicserélés határidejét, a Szállító pedig köteles a Megrendelő által megjelölt igényt haladéktalanul és térítésmentesen raktárról kielégíteni. 9. Szavatosság, jótállás 9.1 A Szállító az üzembe helyezést követően 36 hónap teljes körű jótállást vállal és szavatolja, hogy a szállított Áru alkalmas a rendeltetésszerű használatra, valamint mentes mindenfajta fejlesztési, anyagbeli, kivitelezési, illetve a Szállító vagy közreműködői tevékenységével vagy mulasztásával bármilyen más módon összefüggő hibáktól. A jótállás formája helyszíni garancia, melynek keretében a hibabejelentést követő munkanapon az üzemeltetés helyszínén meg kell kezdeni a hibaelhárítást és azt további 2 munkanapon belül be kell fejezni. Az ezt esetlegesen meghaladó mértékű javítás időtartamára cseregépet kell biztosítani a helyszínen. A jótállási idő alatt a garanciális javítás egyetlen költségeleme sem terhelhető az ajánlatkérőre, így nem számolható fel kiszállási díj vagy munkabér, és anyagköltség sem. A jótállási idő a javítás idejével meghosszabbodik. 9.2 A Megrendelő köteles írásban haladéktalanul értesíteni a Szállítót a szavatosság, illetve a jótállás alapján érvényesíteni kívánt bármilyen igényről. 9.3 Ha a Szállító nem, vagy nem szerződésszerűen tesz eleget a kötelezettségének, akkor a Megrendelő a Szállító költségére, kockázatára és felelősségére jogosult de nem köteles minden ésszerű intézkedést megtenni az Áru kicserélése érdekében A Szállító cserealkatrészeket minimum 5 évig biztosítja. 10. Kötbér 10.1 A jelen szerződésben rögzített bármely kötelezettsége késedelmes vagy hibás teljesítés esetén a Szállító kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek. A kötbér akkor is jár, ha a megrendelőnek kára nem merült fel. A késedelmi kötbér mértéke a késedelemmel érintett eszköz nettó értékének, a késedelem 10. napjáig napi 0,5% a, a 10. napot meghaladó késedelem esetén napi 1 %, de legfeljebb a teljes ellenérték 20% a. A kötbérek a szerződésszegések napján esedékessé válnak. A kötbért Megrendelő jogosult a benyújtott számlából levonni A szállítás Szállítónak felróható meghiúsulása esetén Szállító meghiúsulási kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek. A kötbér akkor is jár, ha a megrendelőnek kára nem merült fel. A meghiúsulási kötbér mértéke a teljes nettó vételár 20% a A kötbér kifizetése nem érinti a Megrendelő azon jogát, hogy a szerződésszegéssel okozott és a kötbér összegével nem fedezett kárának megtérítését követelje A felmerülő kötbér összegéről Megrendelő számviteli bizonylatot állít ki. 11. A Megrendelő elállási joga Az Áru felhasználásának jellegére tekintettel a Felek megállapodnak, hogy a Megrendelő a Szállító 20 napot meghaladó késedelme esetén jogosult a terméket más szállítótól megrendelni, az így felmerült többletköltséget a jelen szerződés szállítójára hárítani. 12

13 12. Hatályba lépés 12.1 A jelen szerződés csak a Kbt. által megszabott feltételek szerint, a szerződő Felek közös megegyezésével, írásos formában módosítható Minden, a jelen szerződés keretében a Felek által egymásnak küldött értesítésnek írott formában (ajánlott levélben, telefaxon) kell történnie. Ezen értesítések hatálya a címzett általi vételkor, illetve neki történő kézbesítéskor áll be. A Felek közötti levelezés nyelve: magyar A jelen szerződés mellékletei, valamint a Szállító által benyújtott ajánlat és a közbeszerzési dokumentáció a szerződés elválaszthatatlan részét képezik. Ha a szerződést alkotó okmányok között ellentmondás mutatkozik, akkor ebben a sorrendben a jelen szerződés, a jelen szerződés mellékletei, a Szállító által benyújtott ajánlat, illetve a közbeszerzési dokumentáció tartalma az irányadó A szerződő Felek mentesülnek a jelen szerződésből fakadó kötelezettségeinek nem, vagy részleges teljesítésével kapcsolatos felelősség alól, ha a nem teljesítés elháríthatatlan erők következménye. Elháríthatatlan erőn az olyan, az illetékes Kereskedelmi Kamara által igazolt körülményeket kell érteni, melyek a jelen szerződés aláírását követően felmerülő, előreláthatatlan események következtében állnak be. Ilyennek tekinthetők főképp, de nem kizárólag a háború, földrengés, tűzvész, általános sztrájk, robbanás, általános anyag és üzemanyaghiány. Az elháríthatatlan erő által érintett fél köteles a másik felet a vis major helyzet bekövetkeztéről, illetve megszűntéről 15 napon belül értesíteni. 13. Választott bíróság, alkalmazott jog A jelen szerződésből eredő jogvitákat a szerződő felek megkísérlik békés úton rendezni. Amennyiben ez 30 napon belül nem vezet eredményre, a szerződő Felek a vita elbírálása céljából perértéktől függően kikötik a Makói Városi Bíróság vagy a Csongrád Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét. Jelen szerződés 4 (négy) eredeti példányban készült, melyet a Felek közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag aláírják. Makó, Makó Város Önkormányzata, mint Megrendelő képviseletében:.., mint Szállító képviseletében: Dr. Buzás Péter polgármester Ellenjegyeztem: 13

14 IX. Közbeszerzési műszaki leírás A beszerzés tárgya: 45 db üzleti irodai kategóriájú, brand típusú személyi számítógép (tartozékaival). Részletes konfiguráció az alábbi minimális műszaki feltételek szerint. Üzleti irodai kategóriájúnak minősülnek a gyártók által kifejezetten stabil, biztonságos technológiával, folyamatos igénybevételre fejlesztett típusok. Brand típusnak minősülnek az alábbi feltételeknek megfelelő konfigurációk: az adott típus nagy szériában gyártott, nem egyedi igények szerint összeszerelt, az adott típus neve alapján egyértelműen beazonosítható, az alaplapnak és magának a gépnek gyártója azonos, a gép és monitor gyártója azonos, a jótállási idő alatt és azt követően is márkaszervíz áll rendelkezésre, mely gyári támogatással rendelkezik. A műszaki feltételek meghatározásának módja: minimális műszaki feltétel, azaz a megajánlott termékeknek legalább az itt meghatározott feltételeket kell teljesíteniük, azonban megajánlhatóak egyértelműen kedvezőbbnek minősülő paraméterekkel rendelkező termékek is. Az ajánlattétel során nem változtatható paraméterek a minimális műszaki feltételekben * al kerülnek megjelölésre. Figyelem! A megajánlott terméknek valamennyi, a minimális műszaki feltétel szerinti paramétert kivétel nélkül teljesítenie kell. Egy műszaki paraméter esetleges túlteljesítése nem mentesít más paraméter nem teljesítése alól. Figyelem! Valamennyi szállított számítógép konfigurációnak (mind a 45 db nak) teljes mértékben azonosnak kell lennie. Figyelem! Ajánlattevőnek az ajánlott típus kiválasztása során tekintettel kell lennie a közbeszerzési eljárás és a szállítás időigényére, mivel Ajánlatkérő gyártás, forgalmazás megszűnésére való hivatkozással típusmódosítást nem fogad el. PC: Minimális műszaki feltételek Kiszerelés: TORONY* Processzor: INTEL CORE 2 DUO E7500 2,93GHz Cache: 3072 kb Chipset: INTEL 945G Memória: 2*2048 MB Mem. Típus: DDRII FSB: 1066 MHz Merevlemez: 320 GB Optikai meghajtó: DVD RW +/ Operációs rendszer: MS WINDOWS 7 PROFESSIONAL HU (64 bit)* Video: ALAPLAPI INTEGRÁLT VGA LAN: 10/100/1000 Hang: ALAPLAPI INTEGRÁLT USB: 4 db, 2 db az előlapon FDD: NEM Busz: SATA Billentyűzet MAGYAR ÉKEZETES, USB Egér 2 GOMBOS, SCROLLOS, OPTIKAI, 1000 dpi, USB Monitor: LED es háttérvilágítás 5 ms válaszidő 14

15 16:9 képarány 1600 x 900 HD felbontás 5,000,000:1 kontrasztarány 16.7 millió megjelenített szín 250 cd/m2 fényerősség 1000:1 kontrasztarány beépített hangszórók* Energy Star és TCO minősítés* Makó,

16 1. sz. melléklet NYILATKOZAT a Kbt. 70. (2) bekezdése tekintetében, a szerződéstervezet elfogadásáról, valamint a vállalkozásról Alulírott, mint a(z) cégjegyzésre jogosult képviselője a Kbt. 70. (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy teljesítem az ajánlati felhívás és a dokumentáció feltételeit az általam megajánlott ellenszolgáltatásért, kötelezettséget vállalok a Dokumentációban lévő szerződéstervezet megkötésére és teljesítésére, melynek tartalmát megismertem és fenntartások nélkül elfogadom. Nyilatkozom továbbá, hogy a kis és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint az ajánlattevő mikrovállalkozó / kisvállalkozó / középvállalkozó / nem tartozik a Kkvt. alá (aláhúzandó). Cégszerű aláírás 16

17 2. sz. melléklet NYILATKOZAT a Kbt. 63. (3) bekezdése tekintetében Alulírott, mint a(z) cégjegyzésre jogosult képviselője a Kbt. 63. (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy a szerződés teljesítéséhez nem veszek igénybe a kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.. Cégszerű aláírás 17

18 3. sz. melléklet NYILATKOZAT a Kbt. 71. (1) bekezdés a) d) pontja tekintetében 71. (1) a) a közbeszerzésnek az a része (részei), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben alvállalkozót vesz igénybe: b) az ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók, valamint a közbeszerzésnek az a része (részei) és százalékos aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni: c) az ajánlattevő részére erőforrást nyújtó szervezet, és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági minimum követelmény (követelmények), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik: d) a 69. (8) bekezdésének alkalmazása esetén az érintett a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó neve, címe.. Cégszerű aláírás 18

19 4. sz. melléklet NYILATKOZAT a kizáró okok tekintetében Alulírott, mint a(z) cégjegyzésre jogosult képviselője ezennel nyilatkozom, hogy az általam képviselt ajánlattevő nem tartozik a Kbt. 60. (1) bekezdésének, valamint a 61. (1), illetőleg (2) bekezdésének hatálya alá.. Cégszerű aláírás 19

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail):

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail): AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail): 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Tel: (+36) 1-279-2180 Fax: (+36) 1-279-2176 e-mail:

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás egyszerű eljárás lefolytatására a Kbt. 299 (1) bekezdés b) pontja alapján tárgyalás tartásával I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Tel: 458-4500/4924

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Szerződés száma:: Szállítási szerződés mely létrejött egyrészről: a továbbiakban Vevő, másrészről az UNIVILL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1147 Budapest, Fűrész u.25. Adószám: 10316007-242 Bankszáma:

Részletesebben

I. Ajánlattételi felhívás

I. Ajánlattételi felhívás I. Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP), Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály, 1139

Részletesebben

A KBT ÉRTELMEZÉSE

A KBT ÉRTELMEZÉSE A KBT. 305. ÉRTELMEZÉSE A szerződés teljesítésére a Kbt. 305. -ában foglaltak az irányadók, mely szabályozás 2010. szeptember 15-én módosításra került. Az előírások az ajánlattevőként és az ajánlatkérőként

Részletesebben

Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása

Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása a.) Az ajánlatkérő neve és címe, telefon és faxszáma (email címe): Néprajzi Múzeum 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12. Telefon: 473-2430 Fax: 473-2431 E-mail: hudakm@neprajz.hu

Részletesebben

HATÁROZATI JAVASLAT. M a k ó, 2012. október 19. Dr. Siket István bizottsági elnök

HATÁROZATI JAVASLAT. M a k ó, 2012. október 19. Dr. Siket István bizottsági elnök HATÁROZATI JAVASLAT Tárgy: a Tisztítószer, egyéb vegyi áru, takarító-, mosdó-, mosogató-, és egyéb felszerelések beszerzése Makón a helyben központosított beszerzési rendszer hatálya alá tartozó intézmények

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyeri Önkormányzat Polgármesteri

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyeri Önkormányzat Polgármesteri SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyeri Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1033. Budapest, Fő tér 3. adószáma: 15503004-2-41 statisztikai számjele: 15503004751101 számlavezető

Részletesebben

Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11.

Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11. Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. szeptember hó 08. nap AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése 4. számú melléklet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER ÜZEMELTETÉSE

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER ÜZEMELTETÉSE AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER ÜZEMELTETÉSE AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA: Jelen Ajánlattételi Felhívást

Részletesebben

EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Árubeszerzés X Nyilvántartási szám: E-001/2011 I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Országos Onkológiai Intézet

Részletesebben

Peronfigyelő monitorok beszerzése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2012.

Peronfigyelő monitorok beszerzése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2012. Peronfigyelő monitorok beszerzése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. augusztus AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás 1. Ajánlatkérő neve: Budapesti

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.; cégjegyzékszám: 01-09-913332; adószám: 21814097-2-43, képviseli:

Részletesebben

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya:

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya: SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TELESZKÓPOS RAKODÓGÉP BESZERZÉSE amely létrejött egyrészről: Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Székhelye: 7754 Bóly, Rákóczi Ferenc utca 3. Teljes jogú képviselője: Hárs József

Részletesebben

23. számú melléklet a 15/2004. (IV. 25.) IM rendelethez

23. számú melléklet a 15/2004. (IV. 25.) IM rendelethez 23. számú melléklet a 15/2004. (IV. 25.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751 E-mail: ertesitoaxelero.hu On-line

Részletesebben

Szállítási szerződés a. Fővárosi Vízművek Zrt. és a. Getronics Magyarország Kft., 99999 Informatika Kft., M&S Informatikai Zrt.,

Szállítási szerződés a. Fővárosi Vízművek Zrt. és a. Getronics Magyarország Kft., 99999 Informatika Kft., M&S Informatikai Zrt., Szállítási szerződ a a Getronics Magyarország Kft., 99999 Informatika Kft., M&S Informatikai Zrt., NET 54 Üzleti Kommunikáció Kft. között A KEF által megkötött KM0101NETH11 számú keretmegállapodás alapján

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt (2) alkalmazásával

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt (2) alkalmazásával AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 251. (2) alkalmazásával 1) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe: Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Postai irányítószám 3700 Ország Magyarország Telefax 06 (48)

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Postai irányítószám 3700 Ország Magyarország Telefax 06 (48) AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Szervezet Kazincbarcika Város Önkormányzata Cím Fő tér 4. Város/Község Kazincbarcika Telefon 06 (48) 514-731

Részletesebben

1. számú mellékletében megnevezett Kézi műszerek a továbbiakban: áruk adásvétele A Szállító által szállítandó áruknak meg kell felelnie a 1. szá

1. számú mellékletében megnevezett Kézi műszerek a továbbiakban: áruk adásvétele A Szállító által szállítandó áruknak meg kell felelnie a 1. szá SZERZŐDÉS Az eljárás nyertese(i) az Ajánlati Dokumentáció III. fejezetében specifikált áruk leszállítását az alábbi szerződéses feltételek mellett vállalja: mely létrejött egyrészről a * Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK (az ajánlathoz) Oldalszám

TARTALOMJEGYZÉK (az ajánlathoz) Oldalszám AZ AJÁNLATBAN BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE Megnevezés Felolvasólap (1. számú melléklet ) TARTALOMJEGYZÉK (az ajánlathoz) Oldalszám az ajánlatban Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése Budapest, 2012. november 14. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: BKV Vasúti

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Iktatószám a Megrendelőnél(3:f.G:!-iff.D, Szállítási szerződés mely létrejött egyrészről a másrészről a Országos Idegtudományi Intézet 1145 Budapest, Amerikai út 57. (továbbiakban: Megrendelő), UNDE GÁZ

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Ajánlatkérő neve: Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft. Ajánlatkérő címe: 7621 Pécs, Apáca u.2/1. Kapcsolattartó: Kárpáti

Részletesebben

I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszám, elektronikus levelezési címe: Veresegyház Város Önkormányzata Címe: 2112 Veresegyház, Fő út 35. Tel: +36 28 588-629 E-mail:

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe:

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Ipari csuklós villamos járművek forgóváz alkatészeinek szállítása módosított felhívás Budapest, 2012. november 8.

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata 2014 Tisztelt Ajánlattevő! 1 Ajánlatkérő a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)

Részletesebben

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Száma: 10-5708/2005 Tárgy: Ajánlattételi felhívás Ügyintéző: dr. Ratkay Attila, Paksi Pauletta Melléklet: Felolvasólap minták AJÁNLATTÉTELI PÁLYÁZATI FELHIVÁS (HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Távközlési szolgáltatások 2011/S

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Távközlési szolgáltatások 2011/S 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:141835-2011:text:hu:html HU-Budapest: Távközlési szolgáltatások 2011/S 87-141835 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSON KÍVÜLI AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSON KÍVÜLI AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSON KÍVÜLI AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatot kérő neve, címe, kapcsolattartó személy és elérhetőségei: Ajánlatkérő: Tel.: 74/565-040 Fax.: 74/466-929 Kapcsolattartó: Noé Zoltán,

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-285/11.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-285/11. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. augusztus 1. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás Ajánlatkérő neve: Budapesti

Részletesebben

Egyszerű közbeszerzési eljárás (VÁZLAT) december 10.

Egyszerű közbeszerzési eljárás (VÁZLAT) december 10. Egyszerű közbeszerzési eljárás (VÁZLAT) 2005. december 10. Közbeszerzés fogalmai és alapelvek Nem egyszerűsített (!!) eljárás Értékhatárok Árunál : 2-25 M Ft között Szolgáltatás: 2-20 M Ft között Beruházás

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ NYÍLT PÁLYÁZAT Ajánlatkérő: Budapest Főváros XV. kerületi

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Ajánlatkérő neve: Komló Város Önkormányzata Ajánlatkérő címe: 7300 Komló, Városház tér 3. Kapcsolattartó (címzett):

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS l. Ajánlatkérő neve, címe, telefon-, telefax számai, e-mail címe: Neve: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Címe: ll 02 Budapest Szent László tér 29. Címzettje: dr.

Részletesebben

HIRDETMÉNY NÉLKÜLI EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

HIRDETMÉNY NÉLKÜLI EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA HIRDETMÉNY NÉLKÜLI EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Árubeszerzés X Nyilvántartási szám: E-004/2011 I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Országos

Részletesebben

HATÁROZATI JAVASLAT. Makó, 2011. november 11. Dr. Siket István bizottsági elnök

HATÁROZATI JAVASLAT. Makó, 2011. november 11. Dr. Siket István bizottsági elnök HATÁROZATI JAVASLAT Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Ügyrendi, Pénzügyi, Közbeszerzési és Tulajdonosi Bizottsága úgy dönt, hogy a Makói Termál- és Gyógyfürdő fejlesztéséhez kötődő, műszaki

Részletesebben

CNC vezérlésű karusszel eszterga beszerzése

CNC vezérlésű karusszel eszterga beszerzése Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-001/1-VJSZ/2014 Eljárás címe: CNC vezérlésű karusszel eszterga beszerzése Budapest, 2014. február 26. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: BKV

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó építőanyagok beszerzése

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó építőanyagok beszerzése AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó építőanyagok beszerzése AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA: Jelen Ajánlattételi

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt (2) bekezdése szerint egyszerű eljárásra

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt (2) bekezdése szerint egyszerű eljárásra AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt. 251. (2) bekezdése szerint egyszerű eljárásra 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe /Kbt. 249. (2) bek. a.) pont/: Fővárosi Önkormányzat

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Eötvös Loránd Tudományegyetem 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. Kapcsolattartó: Szabó Balázs Tel. +36-30 322 8766 Fax

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-284/13 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. március Ajánlatkérő neve: AJÁNLATI FELHÍVÁS

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe, távirati címe, telefon-, és telefaxszámai: Sásd Város Önkormányzata 7370 Sásd, Rákóczi út 41. Telefon: 06/72/576-520 Fax: 06/72/576-522 2. A közbeszerzés

Részletesebben

HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása

HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2016. AJÁNLATI FELHÍVÁS 1. Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési

Részletesebben

HU-Miskolc: Diffrakciós műszer 2011/S Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

HU-Miskolc: Diffrakciós műszer 2011/S Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:379245-2011:text:hu:html HU-Miskolc: Diffrakciós műszer 2011/S 234-379245 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

HU-Miskolc: Gépek és készülékek tesztelésre és mérésre 2011/S 167-276157 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Miskolc: Gépek és készülékek tesztelésre és mérésre 2011/S 167-276157 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276157-2011:text:hu:html HU-Miskolc: Gépek és készülékek tesztelésre és mérésre 2011/S 167-276157 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Részletesebben

HÉV járművek átalakításának tervezése. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-218/2013. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2013.

HÉV járművek átalakításának tervezése. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-218/2013. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2013. HÉV járművek átalakításának tervezése Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-218/2013. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2013. Ajánlatkérő neve: AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapesti Közlekedési Zártkörűen

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás és dokumentáció tárgyalásos közbeszerzési eljárásban

Ajánlattételi felhívás és dokumentáció tárgyalásos közbeszerzési eljárásban Ajánlattételi felhívás és dokumentáció tárgyalásos közbeszerzési eljárásban Makó Város fürdőfejlesztéséhez kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátása tárgyban Makó Város Önkormányzata 6900 Makó, Széchenyi

Részletesebben

DOKUMNETÁCIÓ. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény ÁLTAL

DOKUMNETÁCIÓ. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény ÁLTAL DOKUMNETÁCIÓ A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény ÁLTAL Utalványok beszerzése a Körösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény személyi

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás /Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásra/ 1. Az ajánlatkérő neve: Debreceni Hőszolgáltató Zrt. címe: 4028 Debrecen, Tüzér u. 4. telefonszáma: /52/ 509-480 telefaxszáma: /52/ 509-491

Részletesebben

Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal

Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu Telefon:23/565-610

Részletesebben

HU-Budapest: Papír- vagy kartonregiszter, számlakönyv, iratgyűjtő, űrlap és más irodai papíráru 2010/S 77-114847 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

HU-Budapest: Papír- vagy kartonregiszter, számlakönyv, iratgyűjtő, űrlap és más irodai papíráru 2010/S 77-114847 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:114847-2010:text:hu:html HU-Budapest: Papír- vagy kartonregiszter, számlakönyv, iratgyűjtő, űrlap és más irodai papíráru 2010/S

Részletesebben

Eljárást megindító felhívás. a) az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, és honlap címe:

Eljárást megindító felhívás. a) az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma,  és honlap címe: Eljárást megindító felhívás a) az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail és honlap címe: Hivatalos név és székhely: Oroszlány Város Önkormányzata, 2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.,

Részletesebben

A J Á N L A T T É T E L I F E L H Í V Á S E G Y S Z E R Ű E L J Á R Á S

A J Á N L A T T É T E L I F E L H Í V Á S E G Y S Z E R Ű E L J Á R Á S A J Á N L A T T É T E L I F E L H Í V Á S E G Y S Z E R Ű E L J Á R Á S 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma Szent István Egyetem 2103 Gödöllő, Páter K. u. 1. Telefon:28 522 967, Fax:

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 38/2009.(III.19.) Kt. számú határozata

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 38/2009.(III.19.) Kt. számú határozata TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 38/2009.(III.19.) Kt. számú határozata Tiszavasvári Város Önkormányzata részére folyószámla-hitelkeret biztosításáról, a rendelkezésre tartó pénzintézet

Részletesebben

RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. 1. Az ajánlatkérő neve, címe: Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet, 1087 Budapest, Mosonyi utca 9.

RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. 1. Az ajánlatkérő neve, címe: Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet, 1087 Budapest, Mosonyi utca 9. RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe: Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet, 1087 Budapest, Mosonyi utca 9. Kapcsolattartó neve, címe, telefon- és telefax száma, e-mail címe: Nagyné Juhász Klára

Részletesebben

HU-Miskolc: Különleges célú szerszámgép 2010/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Miskolc: Különleges célú szerszámgép 2010/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:261951-2010:text:hu:html HU-Miskolc: Különleges célú szerszámgép 2010/S 171-261951 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés

Részletesebben

Háztartási és irodai berendezések Javítása. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-180/ 2012 AJÁNLATI FELHÍVÁS

Háztartási és irodai berendezések Javítása. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-180/ 2012 AJÁNLATI FELHÍVÁS Háztartási és irodai berendezések Javítása Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-180/ 2012 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. szeptember AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás Ajánlatkérő neve:

Részletesebben

FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE A KBT. 251. (2) SZERINT

FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE A KBT. 251. (2) SZERINT FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE A KBT. 251. (2) SZERINT ÉPÍTÉSI műszaki ellenőr beszerzésre "A Közép-Magyarországi Onkológiai Centrum fejlesztési terve" c. KMOP-4.3.1/C-2009-0001 számú pályázathoz kapcsolódó kivitelezési

Részletesebben

Centrál Színház Színházművészeti Nonprofit Kft. Egyszerű tárgyalásos eljárás a közbeszerzésekről szóló A választott eljárás típusa:

Centrál Színház Színházművészeti Nonprofit Kft. Egyszerű tárgyalásos eljárás a közbeszerzésekről szóló A választott eljárás típusa: E L Ő T E R J E S Z T É S K Ö Z B E S Z E R Z É S I E L J Á R Á S R A B E N Y Ú J T O T T A J Á N L A T O K É R T É K E L É S É R Ő L E L J Á R Á S M E G N E V E Z É S E, B E S Z E R Z É S T Á R G Y A

Részletesebben

A J Á N L A T T É T E L I F E L H Í V Á S

A J Á N L A T T É T E L I F E L H Í V Á S A J Á N L A T T É T E L I F E L H Í V Á S a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Ajánlatkérő neve: Komló Város Önkormányzata Ajánlatkérő címe: 7300 Komló, Városház tér 3. Kapcsolattartó

Részletesebben

A BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE

A BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE A BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE TARTALOMJEGYZÉK (az ajánlathoz) Megnevezés Felolvasólap (1. számú melléklet ) Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról (2. számú melléklet) Nyilatkozat

Részletesebben

DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET

DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2009. ÁPRILIS 1-TŐL Készült a Közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX. törvény előírásai alapján 1. oldal, összesen: 10 DEBRECENI KÖZTERÜLET FELÜGYELET

Részletesebben

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése 30/38 7. sz. melléklet S ZÁLLÍTÁSI SZERZŐ DÉS ( MINTA) mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGRENDELŐ ADATAI Megrendelő neve: Székhelye:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő adatai Szervezet: Előszállás Nagyközség Önkormányzata Címzett: Joó István polgármester Cím: Fő tér 3. Postai irányítószám:

Részletesebben

2 Adatbázis megnevezése Jogtár Plusz lokális korlátlan hálózati bővítés 2 adathordozóval HMJ Lokális hálózat, egyidejű felhasználó Iratmintatár

2 Adatbázis megnevezése Jogtár Plusz lokális korlátlan hálózati bővítés 2 adathordozóval HMJ Lokális hálózat, egyidejű felhasználó Iratmintatár ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA GAZDASÁGI FŐIGAZGATÓ HELYETTESE 1358 BUDAPEST, SZÉCHENYI RKP. 19..1 ~ GFH-.. ~.. /2009. Brückner István úr részére, értékesítési és marketing igazgató Complex Kiadó Kft. 1117 Budapest,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Eötvös Loránd Tudományegyetem 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. Kapcsolattartó: Szabó Balázs Tel. +36-30 322 8766 Fax

Részletesebben

5. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje A teljesítés végső határideje: 2008. október 10. 12:00 óra

5. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje A teljesítés végső határideje: 2008. október 10. 12:00 óra 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 3., II. emelet 210. szoba Címzett: Támis Norbert Telefon: + 36 (1) 511-1922 Fax: + 36 (1) 511-1982

Részletesebben

Ikt.sz.:768-9/2014 BESZERZÉSI FELHÍVÁS- telefonközpont beszerzésére A beszerzési felhívást Zsámbéki Polgármesteri Hivatal

Ikt.sz.:768-9/2014 BESZERZÉSI FELHÍVÁS- telefonközpont beszerzésére A beszerzési felhívást Zsámbéki Polgármesteri Hivatal Ikt.sz.:768-9/2014 BESZERZÉSI FELHÍVÁS- telefonközpont beszerzésére A beszerzési felhívást Zsámbéki Polgármesteri Hivatal közzétevő intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Ajánlatkérő neve: Berhida Város Önkormányzata Ajánlatkérő címe: 8181 Berhida, Veszprémi út 1-3. Kapcsolattartó (címzett):

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Tisztelt Ajánlattevő! A PÁSZTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (továbbiakban: ajánlatkérő) a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 251. (2) bekezdése alapján

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Aszód Város Önkormányzata Átdolgozott Szabályzat (4. pályázati elem) BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. október 1 A gazdaság verseny tisztaságának

Részletesebben

Kivonat. Heréd Község Önkormányzatának november 9-i ülésének jegyzőkönyvéből. 210/2009.(XI.9.) képviselő-testületi határozat

Kivonat. Heréd Község Önkormányzatának november 9-i ülésének jegyzőkönyvéből. 210/2009.(XI.9.) képviselő-testületi határozat Kivonat Heréd Község Önkormányzatának 2009. november 9-i ülésének jegyzőkönyvéből 210/2009.(XI.9.) képviselő-testületi határozat Heréd Község Önkormányzat Képviselő-testülete: 1. Az élelmezési nyersanyag

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA HIRDETMÉNY KÖZZÉTÉTELE NÉLKÜL INDULÓ TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS KERETÉBEN KÜLÖNFÉLE ESZKÖZÖK SZÁLLÍTÁSA START MUNKA PROGRAMHOZ II. A Barcika Centrum Kft. a közbeszerzésekről

Részletesebben

Döntés-előkészítő javaslat

Döntés-előkészítő javaslat Döntés-előkészítő javaslat " Balatonakali Község Önkormányzata Művelődési Ház (főépület) korszerűsítése, Szabadtéri közösségi színtér és technikai épület felújítása, továbbá belső út kialakítása, kerítés

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-352/12.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-352/12. Libegő menetjegy, Nosztalgia jegy, Sikló kartonkártya tekercs és Termotranszver beléptető rendszer megszemélyesítő nyomtatójához festékszalag beszerzése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt..

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Jogi adatbázis használati jogának beszerzése

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Jogi adatbázis használati jogának beszerzése AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Jogi adatbázis használati jogának beszerzése AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA: Jelen Ajánlattételi Felhívást Ajánlatkérő Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint az Univer-Coop Zrt. (6000 Kecskemét,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottságának 2005. március 31-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottságának 2005. március 31-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottságának 2005. március 31-i ülésére Tárgy: Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

19/11/2009 S223 Európai Közösségek Szolgáltatás Nyílt eljárás. HU-Hódmezővásárhely: Marketingszolgáltatás 2009/S 223-320577

19/11/2009 S223 Európai Közösségek Szolgáltatás Nyílt eljárás. HU-Hódmezővásárhely: Marketingszolgáltatás 2009/S 223-320577 19/11/2009 S223 Európai Közösségek Szolgáltatás Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ HU-Hódmezővásárhely: Marketingszolgáltatás 2009/S 223-320577 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött: az Országgyűlés Hivatala, Jobbik Parlamenti Frakció 1358. Budapest, Széchenyi rkp. 19., Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám:MÁK10032000-00292203-00000000 Képviseletében

Részletesebben

Tájékoztatás, nyilvánosság feladatok ellátására

Tájékoztatás, nyilvánosság feladatok ellátására AJÁNLATKÉRÉS Tájékoztatás, nyilvánosság feladatok ellátására Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Az ajánlatkérő a Kbt. 251.. (2) bekezdés szerint az alábbiakban részletezett közbeszerzési eljárást kíván lefolytatni. Ajánlatkérő kéri az ajánlattevőket, hogy az ajánlattételi felhívásban

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Erzsébet Kórház-Rendelőintézet. Röntgensíkfilmek előhívó és fixáló oldatok Ajánlattételi felhívás

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Erzsébet Kórház-Rendelőintézet. Röntgensíkfilmek előhívó és fixáló oldatok Ajánlattételi felhívás Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Röntgensíkfilmek előhívó és fixáló oldatok Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefonszám, telefax szám: Telefonszám: 62/532-222, Telefax

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás /Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásra/

Ajánlattételi felhívás /Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásra/ Ajánlattételi felhívás /Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásra/ 1. Az ajánlatkérő neve: Debreceni Hőszolgáltató Zrt. címe: 4028 Debrecen, Tüzér u. 4. telefonszáma: /52/ 509-480 telefaxszáma: /52/ 509-491

Részletesebben

Pályázati felhívás Rovar-, és rágcsálóirtási munkák elvégzése XV. kerületi intézmények részére 2015 1. Az ajánlatkérő

Pályázati felhívás Rovar-, és rágcsálóirtási munkák elvégzése XV. kerületi intézmények részére 2015 1. Az ajánlatkérő Budapest Főváros XV. kerületi Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Gazdasági Működtetési Központ 1158 Budapest, Ady Endre u. 31-33. Telefon:1/815-1700; fax: 1/607-1144 web: www.gmkxv.hu Iktató

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1. kiadás 1. módosítás 1. oldal DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa a 30-2010/2011. (2011.06.07.) sz. határozatával 2011.06.07-én jóváhagyta, hatályos 2011.06.08-tól. módosítások: - A

Részletesebben

Nyilatkozatok, nyomtatványok

Nyilatkozatok, nyomtatványok Nyilatkozatok, nyomtatványok Nyilatkozatok Ajánlattevők a nyilatkozatmintákat nem kötelesek alkalmazni ajánlatuk elkészítésekor. 1. 1 példány (papír alapú) + elektronikus adathordozó (nem bontható kötésben)

Részletesebben

HU-Budapest: Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek, a bútorzat és a szoftvercsomagok kivételével 2009/S 169-243958

HU-Budapest: Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek, a bútorzat és a szoftvercsomagok kivételével 2009/S 169-243958 1/6 HU-Budapest: Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek, a bútorzat és a szoftvercsomagok kivételével 2009/S 169-243958 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

1. Az eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-306/ A beszerzés tárgya és mennyisége:

1. Az eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-306/ A beszerzés tárgya és mennyisége: AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Gazdasági Igazgatóság Beszerzési Főosztály Schifner Marianna mb. Főosztályvezető 1072 Budapest, Akácfa u. 15.

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 1 SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely egyrészről mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) Neve: Tolna Megyei Önkormányzat Székhelye: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. Adószáma: 15414007-2-17 Képviseletében

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Ásotthalom Béke u. 10/A sz. alatti volt Őzike Presszó,

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Ásotthalom Béke u. 10/A sz. alatti volt Őzike Presszó, 1. számú melléklet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Ásotthalom Község Önkormányzata pályázatot hirdet a kizárólagos tulajdonában lévő, 6783 Ásotthalom Béke u. 10/A sz. alatti volt Őzike Presszó, összesen 113 m 2 alapterületű

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás. a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján megindított hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás keretében

Ajánlattételi felhívás. a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján megindított hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás keretében Ajánlattételi felhívás a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján megindított hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás keretében a) ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) Budapest

Részletesebben

HU-Budapest: Újságok, folyóiratok, időszakos kiadványok és magazinok 2010/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Újságok, folyóiratok, időszakos kiadványok és magazinok 2010/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:273027-2010:text:hu:html HU-Budapest: Újságok, folyóiratok, időszakos kiadványok és magazinok 2010/S 179-273027 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI

Részletesebben

Az eljárás nyertese(i) az Ajánlati Dokumentáció III. fejezetében specifikált áruk leszállítását az alábbi szerződéses feltételek mellett vállalja:

Az eljárás nyertese(i) az Ajánlati Dokumentáció III. fejezetében specifikált áruk leszállítását az alábbi szerződéses feltételek mellett vállalja: Szállítási Szerződés Az eljárás nyertese(i) az Ajánlati Dokumentáció III. fejezetében specifikált áruk leszállítását az alábbi szerződéses feltételek mellett vállalja: amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun

Részletesebben

Központosított közbeszerzés Keretmegállapodásos eljárás 2. része konzultációra szóló felhívás

Központosított közbeszerzés Keretmegállapodásos eljárás 2. része konzultációra szóló felhívás Központosított közbeszerzés Keretmegállapodásos eljárás 2. része konzultációra szóló felhívás SAP vagy azzal egyenértékű szoftverek, fejlesztőeszközeik szállítása, valamint kapcsolódó szolgáltatások nyújtása

Részletesebben

Írásbeli összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Írásbeli összegezés az ajánlatok elbírálásáról Írásbeli összegezés az ajánlatok elbírálásáról mobiltelefonok beszerzése tárgyban verseny újbóli megnyitásával lebonyolított közbeszerzés eljárásban 1) Az Ajánlatkérő neve, címe, elérhetősége: Nemzeti

Részletesebben

Ajánlati felhívás. 5. Fizetési feltételek Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét a teljesítésigazolást követő 15 napon belül átutalással teljesíti.

Ajánlati felhívás. 5. Fizetési feltételek Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét a teljesítésigazolást követő 15 napon belül átutalással teljesíti. Ajánlati felhívás 1. Ajánlatkérő neve, székhelye: Harmónia Integrált Szociális Intézmény 6211 Kaskantyú, III. ker. 1. 2. Az eljárás fajtája: Egyszerű tárgyalás nélküli eljárás 3. A beszerzés tárgya, mennyisége

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30. napján tartandó rendes testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30. napján tartandó rendes testületi ülésére ELŐTERJESZTÉS Balatonkenese Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30. napján tartandó rendes testületi ülésére Tárgy: Eljárást lezáró döntés meghozatala a Vizesblokk kialakítása vállalkozási

Részletesebben