Dokumentáció Hirdetmény nélkül induló általános egyszerű közbeszerzési eljárásban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dokumentáció Hirdetmény nélkül induló általános egyszerű közbeszerzési eljárásban"

Átírás

1 Dokumentáció Hirdetmény nélkül induló általános egyszerű közbeszerzési eljárásban Személyi számítógépek beszerzése tárgyban Makó Város Önkormányzata 6900 Makó, Széchenyi tér

2 Tisztelt Ajánlattevő, kérjük, hogy az ajánlata legelső oldala az alábbi tartalmú Felolvasólap legyen: 1. Az ajánlattevő azonosító adatai: Felolvasólap Személyi számítógépek beszerzése közbeszerzés a) az ajánlattevő cégneve:.. b) az ajánlattevő székhelye: c) tel, fax, e mail: d) Cégjegyzésre jogosult képviselője neve: e) Cg. szám:.., adószám:. f) Bankszámlaszám: 2. Bírálati szempont adatai: Vállalási ára (a teljes mennyiségre): nettó összeg:..., Ft + ÁFA:..., Ft összesítve bruttó..., Ft 3. A teljesítésbe 10% ot meghaladó mértékben alvállalkozót be kívánok vonni /nem kívánok bevonni ajánlatomat önállóan / más ajánlattevővel közösen más szervezet (szervezetek) erőforrásaira támaszkodva / nem támaszkodva nyújtom be (aláhúzandó) 3.1. A közbeszerzés értékének 10% át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó (adott esetben): cégnév, székhely: Közös ajánlattevő (adott esetben): cégnév, székhely: Más szervezet, amelynek erőforrásaira támaszkodik (adott esetben): cégnév, székhely:. 4. Az ajánlat.. számozott oldalt tartalmaz Dátum:. cégszerű aláírás: 2

3 Tisztelt Ajánlattevő! Makó Város Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX törvény alapján ajánlattételre hívja fel az alábbi körben és feltételekkel: I. Ajánlatkérő 1.1. Az ajánlatkérő hivatalos megnevezése: Makó Város Önkormányzata 6900 Makó, Széchenyi tér A jelen eljárásban használandó ajánlatkérői adatok: Makó Város Önkormányzati Képviselő testülete Polgármesteri Hivatal, Vagyongazdálkodási és Beszerzési Iroda 6900 Makó, Széchenyi tér Az eljárással kapcsolatban további információ, illetve kiegészítő tájékoztatás kérhető (Kbt. 56. ): műszaki kérdésekben: Nagy Tamás, informatikai vezető Tel.: , Fax.: e mail: közbeszerzési és jogi kérdésben: dr. Ortutay Miklós, hivatalos közbeszerzési tanácsadó Tel.: , Fax: e mail: 2.1. A közbeszerzés tárgya: árubeszerzés II. Az eljárás tárgya 2.2. A szerződés tárgya, meghatározása, a teljesítés főbb feltételei illetve mennyisége, értelmező rendelkezések: 45 db üzleti irodai kategóriájú, brand típusú személyi számítógép (tartozékaival) Részletes konfiguráció a közbeszerzési műszaki leírásban. Üzleti irodai kategóriájúnak minősülnek a gyártók által kifejezetten stabil, biztonságos technológiával, folyamatos igénybevételre fejlesztett típusok. Brand típusnak minősülnek az alábbi feltételeknek megfelelő konfigurációk: az adott típus nagy szériában gyártott, nem egyedi igények szerint összeszerelt, az adott típus neve alapján egyértelműen beazonosítható, az alaplapnak és magának a gépnek gyártója azonos, a gép és monitor gyártója azonos, a jótállási idő alatt és azt követően is márkaszerviz áll rendelkezésre, mely gyári támogatással rendelkezik A teljesítés helye: Makó Város Önkormányzati Képviselő testület Polgármesteri Hivatala (6900 Makó, Széchenyi tér 22.) A szerződés időtartama, teljesítési határidő: A szerződéskötést követő 30 napon belül Az ellenszolgáltatás megfizetésének módja: 3

4 A beszerzés ellenértékét az ajánlatkérő, az igazolt teljesítést követően végszámla alapján (a számla és mellékletei hiánytalan kézhezvételét) követően átutalással egyenlíti ki, az alábbiak szerint: Kbt : (3) Az ajánlatkérőként szerződő fél, illetőleg európai uniós támogatások esetén szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet e alkalmazásában (a továbbiakban együtt: ajánlatkérőként szerződő fél) a következő szabályok szerint köteles az ellenszolgáltatást teljesíteni: a) az ajánlattevőként szerződő fél (felek) legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig kötelesek nyilatkozatot tenni az ajánlatkérőnek, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatásból; b) az összes ajánlattevőként szerződő fél legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók, illetve a velük munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakemberek egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat és szakembereket, hogy állítsák ki ezen számláikat; c) az ajánlattevőként szerződő felek mindegyike a teljesítés elismerését követően haladéktalanul azon összegre vonatkozóan jogosult számlát kiállítani az ajánlatkérő felé, mely az általa a szerződés teljesítésébe bevont alvállalkozókat, illetve a vele munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakembereket illeti meg; d) a c) pont szerinti számla ellenértékét az ajánlatkérőként szerződő fél tizenöt napon belül átutalja az ajánlattevőknek; e) az ajánlattevőként szerződő fél haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók, illetve szakemberek számláit, illetőleg az Art. 36/A. (3) bekezdése szerint azt (annak egy részét) visszatartja; f) az ajánlattevőként szerződő felek átadják az e) pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait, vagy az alvállalkozó (szakember) köztartozást mutató együttes adóigazolásának másolatát az ajánlatkérőként szerződő félnek [utóbbit annak érdekében, hogy az ajánlatkérőként szerződő fél megállapíthassa, hogy az ajánlattevőként szerződő fél jogszerűen nem fizette ki a (teljes) összeget az alvállalkozónak]; g) az ajánlattevőként szerződő felek benyújtják az ellenszolgáltatás fennmaradó részére vonatkozó számláikat, melyek ellenértékét az ajánlatkérőként szerződő fél tizenöt napon belül átutalja az ajánlattevőként szerződő feleknek, ha ők az alvállalkozókkal szembeni fizetési kötelezettségüket az Art. 36/A. ára is tekintettel teljesítették; h) ha az ajánlattevőként szerződő felek valamelyike az e), illetőleg f) pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét az ajánlatkérő őrzi és az akkor illeti meg az ajánlattevőt, ha igazolja, hogy az e), illetőleg f) pont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy szakember nem jogosult az ajánlattevő által a b) pont szerint bejelentett összegre vagy annak egy részére Szerződést biztosító mellékkötelezettség: Késedelmi és meghiúsulási kötbér, jótállás a szerződéstervezetben részletezett feltételek szerint. III. Pénzügyi, gazdasági, műszaki és szakmai alkalmassági feltételek Figyelem! Kérjük az alább bekért igazolások és nyilatkozatok formai és tartalmi követelményének maradéktalan betartását annak érdekében, hogy az alkalmasságuk megállapítása után a bírálati szakaszban kerüljön értékelésre az ajánlatuk. Az alább bekért igazolások egyszerű fénymásolatban is benyújthatók Pénzügyi és gazdasági alkalmasság: Az alábbi igazolásokat az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10% át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak önállóan kell benyújtania, az árbevétel kivételével, amelyet együttesen is teljesíthetnek (az árbevételt a közbeszerzés értékének 10% át nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóval is) 4

5 Az alkalmasság igazolására a 65. (3) bekezdése szerinti szervezetek (személyek), mint erőforrást biztosítók bevonására a gazdasági és pénzügyi alkalmasság körében nincs lehetőség, a Kbt. 4. 3/E. pontja értelmében (a Ptk. szerinti többségi befolyás fennálltának kivételétől eltekintve). P/1. Csatoljon a Kbt. 66. (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napjánál nem régebbi nyilatkozatot egyszerű másolatban valamennyi számlavezető pénzintézet valamennyi számlájáról, az alábbi tartalommal: 1. mióta vezeti a számláját, 2. volt e 15 napot meghaladó sorban álló tétel a számláján az az ajánlattételi felhívás megjelenését megelőző 1 évben. A cégkivonatban szereplő összes pénzintézet összes fennálló számlájáról igazolást kell benyújtani. Alkalmatlanság: Az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági szempontból alkalmatlan, ha bármelyik számlavezető pénzintézet nyilatkozata szerint volt 15 napnál hosszabb ideig sorban álló tétel a számláján az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 1 évben. P/2. Csatolja a Kbt. 66. (1) bekezdés b) pontja alapján az utolsó három lezárt üzleti évre vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti saját vagy jogelődje beszámolóit (mérleg + eredmény kimutatás, kiegészítő mellékletek nélkül), amennyiben a letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét, ennek hiányában erre vonatkozó nyilatkozatát. Alkalmatlanság: Az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági szempontból alkalmatlan, ha az utolsó három lezárt üzleti évek közül két évben mérleg szerinti eredménye negatív Műszaki és szakmai alkalmasság: Az alábbiakat az ajánlattevőnek és az alvállalkozónak kell teljesítenie együttesen: M/1. Mutassa be a Kbt. 67. (1) d) szerint a beszerzendő árukat részletes (a közbeszerzési műszaki leírás szerinti paramétereket kivétel nélkül tartalmazó), magyar nyelvű, a konkrét típusok megnevezését és fényképét tartalmazó műszaki leírással. Alkalmatlanság: Az ajánlattevő műszaki és szakmai szempontból alkalmatlan, ha a beszerzendő áruk a leírás alapján nem felelnek meg a közbeszerzési műszaki leírásban foglaltaknak, azaz nem az előírt paramétereknek megfelelő eszközök kerülnek megajánlásra Az alkalmasság igazolására közös ajánlattevő, alvállalkozók, illetve a Kbt. 65. (3) bekezdése szerinti szervezetek (személyek) bevonására lehetőség van. Az ajánlattevőkre és a közbeszerzés értékének 10% át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókra előírt igazolási mód: a pénzügyi és gazdasági alkalmassági követelmények közül a banki igazolás és a beszámoló tekintetében önállóan, a műszaki és szakmai alkalmassági követelményeknek együttesen lehet megfelelniük. A műszaki és szakmai alkalmassági követelményeknek való megfelelés a közbeszerzés értékének 10% át meg nem haladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóval együttesen is teljesíthető. Ebben az esetben az ajánlatnak tartalmaznia kell ezen a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó nevét, címét (3. számú melléklet), továbbá az ajánlattevő alkalmasságának igazolásához szükséges igazolásokat, nyilatkozatokat is. alvállalkozó: az a szervezet vagy személy, amely vagy aki a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve a) az ajánlattevővel munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban álló személyeket, b) azon személyt vagy szervezetet, aki vagy amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi, c) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész vagy alapanyag szállítót, d) építési beruházás esetén az építőanyag szállítót 5

6 erőforrást nyújtó szervezet: az a szervezet vagy személy, amely vagy aki nem minősül alvállalkozónak, nem tartozik a Kbt pont a) d) alpontjának hatálya alá sem, hanem a közbeszerzési eljárásban az ajánlattevő alkalmasságának igazolásában vesz részt, ezzel összefüggő erőforrásainak bemutatásával. Az erőforrás szervezet tekintetében az alábbi rendelkezések is irányadók: Kbt. 65. (3) Az ajánlattevő egy vagy több a 69. (2) bekezdése szerinti alkalmassági minimum követelménynek való megfelelés igazolása érdekében más szervezet (szervezetek) erőforrására is támaszkodhat, úgy is, ha az alkalmassági minimum követelménynek való saját részbeni megfelelését az erőforrást nyújtó szervezettel csak kiegészíteni kívánja. (4) A (3) bekezdés szerinti esetben az erőforrást nyújtó szervezet az ajánlati felhívásban az ajánlattevővel kapcsolatban előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni azt, hogy ő alkalmas a szerződés teljesítésére, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 4. 3/E. pontja értelmében nem minősülhet erőforrásnak a 66. (1) a) d) pontja, a 67. (1) bekezdésének a), d) f) pontja, (2) bekezdésének a), d) és f) pontja, továbbá (3) bekezdésének a), d) f) pontja szerinti körülmény, kivéve, ha az ajánlattevő (részvételre jelentkező) és az erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn. Ez utóbbi esetben erről az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell. Mindezekre tekintettel jelen eljárásban előírt alkalmassági követelmények körében nincs lehetőség az alkalmasság igazolására a 65. (3) bekezdése szerinti szervezetek (személyek), mint erőforrást biztosítók bevonására, a Ptk. szerinti többségi befolyás fennálltának kivételétől eltekintve. Amennyiben a teljesítésbe bevont szervezetnek a közbeszerzés értékének 25 % át meghaladó mértékű a részvétele a szerződés teljesítésében, a résztvevőt nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell, hogy szerepeljen (kivéve az alvállalkozói kivételeket). Amennyiben ajánlata benyújtásakor közös ajánlattevőt, a közbeszerzés értékének 10% át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozót, illetve erőforrást biztosító szervezetet nem jelöl meg, úgy azt a Kbt. 83. (2) c) bekezdése alapján hiánypótlásban már nem teheti meg. IV. Az ajánlatok bírálati rendje 4.1. Bírálat szempontja: Az ajánlatkérő a legalacsonyabb összegű ellenértéket megjelölő érvényes ajánlatot hirdeti nyertesnek Ajánlati ár (nettó Ft) Az ajánlati árnak átalánydíjként tartalmazni kell minden, a közbeszerzés tárgyának határidőre és megfelelő minőségben való megvalósításához szükséges költséget, így különösen a termékek vételárát és a szállítási költséget, továbbá a helyszíni garancia összes díját. V. Eljárási szabályok, határidők, határnapok 5.1. Az eljárás típusa, menete: A jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. III. rész VI. fejezet szerinti hirdetmény nélküli általános egyszerű közbeszerzési eljárás. Az ajánlatok felbontása alkalmával az ajánlatkérő ismerteti az ajánlattevők nevét, székhelyét és a bírálati szempontra adott adatokat, ezzel a bontási eljárás lezárul. Ezt követően a benyújtott ajánlatok jogi közbeszerzési és műszaki szakmai vizsgálaton esnek át, amely során szükség szerint hiánypótlásra hívhatók fel az ajánlattevők teljes 6

7 körben. Az alkalmas ajánlattevők ajánlatát a bíráló bizottság szakmailag értékeli, elvégzi a bírálati eljárást és megállapítja az ajánlatok sorrendjét vagy az eljárás egyéb, a Kbt. szerinti eredményét Ajánlattételi (benyújtási) határidő, az ajánlatok felbontásának ideje: március 4., 10,00 óra Az ajánlatok elbírálása: Ajánlatkérő a Kbt. 93. (2) bekezdésére tekintettel írásbeli összegezést készít és küld meg ajánlattevők számára Szerződéskötés tervezett időpontja: A Kbt. 99. (3) alapján az írásbeli összegzés megküldését követő naptól számított tizedik nap de óra. Amennyiben ez nem munkanap, akkor a következő munkanapon de órakor. (helye azonos az ajánlatok felbontásának helyével) 5.5. Az ajánlatok benyújtásának és felbontásának helye, résztvevő személyek: Az ajánlatok benyújtásának helye: a 6900 Makó, Széchenyi tér 22. (Polgármesteri Hivatal, Vagyongazdálkodási és Beszerzési Iroda, szárnyépület, II. emelet). Az ajánlatkérő a személyesen benyújtott vagy az előírt határidőig postán beérkezett ajánlatokat február 25 én 10,00 órakor bontja fel, a 6900 Makó, Széchenyi tér 22. (Polgármesteri Hivatal, I. emeleti kistanácskozó) alatti címen, amelyen az ajánlattevő és ajánlatkérő képviselői vehetnek részt, illetve egyéb meghívottak Részekre történő ajánlattétel lehetősége: Kizárt Alternatív ajánlat lehetősége: Kizárt, többváltozatú ajánlat esetén az ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja az ajánlattevő valamennyi ajánlatát Hiánypótlás lehetősége: Az Ajánlatkérő az eljárás során a közbeszerzési törvény 83. a alapján az összes ajánlattevő számára, azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. A hiánypótlás során az ajánlat úgy módosítható, úgy egészíthető ki, hogy megfeleljen az ajánlati felhívás, a dokumentáció vagy a közbeszerzésre vonatkozó jogszabályok előírásainak, de a következő módosításokat, kiegészítéseket nem lehet a hiánypótlással végrehajtani: a) a hiánypótlás nem eredményezheti az ajánlat azon elemeinek módosítását, amelyek a 81. (4) bekezdése szerint értékelésre kerülnek; b) ha egy elbírálási részszempont a szakmai ajánlattal függ össze, akkor a szakmai ajánlatot sem lehet módosítani, kiegészíteni; c) a hiánypótlás során az ajánlattevő új közös ajánlattevő, vagy a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet megjelölésével és az újonnan megjelöltekre vonatkozó iratokkal nem egészítheti ki az ajánlatát; d) a hiánypótlás során nem lehet az ajánlat olyan hibáját kijavítani, mely miatt az már benyújtásakor a 88. (1) bekezdés a), illetőleg b) pontja szerint érvénytelen Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: Az ajánlattételi határidő lejártát követő 30 nap azzal, hogy a Kbt. 78. (2) bekezdésében foglaltak szerint amennyiben jogorvoslati eljárás indul, ajánlattevő a Közbeszerzési Döntőbizottság 332. (4) bekezdése szerinti végzésének vagy a közbeszerzési ügy befejezését eredményező határozatának vagy érdemi határozatának meghozataláig kötve van ajánlatához Az ajánlat nyelve: Magyar, minden beadott iratnak legalább az egyszerű magyar fordítását csatolni kell Kiegészítő tájékoztatás: 7

8 Ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatást a Kbt (3) bek. b) pontja és 56. a alapján nyújt. A kiegészítő tájékoztatás kérés határideje az ajánlatok bontását megelőző ötödik munkanap, megadásának határideje az ajánlatok bontását megelőző harmadik munkanap. VI. Nyilatkozatok, becsatolandó dokumentumok, egyéb információk 6.1. Kizáró okokhoz csatolandó igazolások, nyilatkozatok: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 60. (1), illetőleg az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10% át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 62. (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak. Az ajánlattevő, a teljesítésben a közbeszerzés 10% át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó és az erőforrást nyújtó szervezet nyilatkozzon az alábbiakról: Alulírott.. (cégnév) székhely, mint a.. tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattevője / 10% ot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója / erőforrást nyújtó szervezete nyilatkozom, hogy nem állok a Kbt. 60. (1) bekezdésében rögzített kizáró okok hatálya alatt. (4. sz. melléklet) (A fenti minta helyett elfogadható egyéb formátumú nyilatkozat is, ha az a kizáró okok tekintetében a hatályos Kbt. szerinti tartalmat rögzíti) 6.2. További, az érvényes ajánlattételhez kötelezően csatolandó igazolások, nyilatkozatok, dokumentumok: a) Az ajánlattevő / 10% ot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója / erőforrást nyújtó szervezete, valamint a Kbt. 69. (8) bekezdésének alkalmazása esetén a 10% ot nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó csatolja a 90 napnál nem régebbi keltezésű Cégkivonatát, illetve amennyiben módosítás van folyamatban, úgy a Cégbíróság érkeztetett bélyegzőjével ellátott módosítási kérelmet. b) Az ajánlattevő / 10% ot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója / erőforrást nyújtó szervezete, valamint a Kbt. 69. (8) bekezdésének alkalmazása esetén a 10% ot nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó csatolja az ajánlatban aláíró személy aláírási címpéldányát / aláírás mintáját (továbbiakban: címpéldány). A címpéldány lehet másolat is, a kiállítás dátuma nincs határidőhöz kötve. Amennyiben az ajánlatot a képviseltre jogosult személy meghatalmazása alapján más személy látja el kézjegyével, úgy a meghatalmazásról legalább teljes bizonyító erejű magánokirat szükséges. c) Az ajánlattevő nyilatkozzon, hogy teljesíti az ajánlati felhívás és a dokumentáció feltételeit az általa megajánlott ellenszolgáltatásért, valamint a szerződés megkötésére és teljesítésére, nyilatkoznia kell továbbá arról, hogy a kis és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro, kis vagy középvállalkozásnak minősüle. /Kbt. 70. (2)/. (1. sz. melléklet) d) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az Ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 63. (3) bekezdésére vonatkozóan (2. sz. melléklet). Az ajánlatnak tartalmaznia kell az Ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 71. (1) bekezdés a) d) pontjaira (3. sz. melléklet). e) Amennyiben az ajánlattevő erőforrást nyújtó szervezetet kíván bevonni, és közte és az erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn, akkor az ajánlattevő erről nyilatkozatot köteles csatolni. f) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az M/1. alkalmassági feltétel igazolására alkalmas, a beszerzendő áruk részletes, magyar nyelvű, a konkrét típusok megnevezését tartalmazó műszaki leírását (gyártó, típus pontos megnevezése és fényképe, a közbeszerzési műszaki leírás szerinti paraméterek kivétel nélküli bemutatása) és egységárát. Ez képezi Ajánlattevő pénzügyi műszaki ajánlatát. g) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a garanciális javításokat végző, a helyszíni garanciát biztosító magyarországi márkaszerviz megnevezését és címét. 8

9 VII. Kötelező alaki kellékek 7.1. Az ajánlatok példányszáma: 1 eredeti és 2 másolati példány, amelyet kérünk az ajánlat első oldalán feltüntetni (eltérő adatok esetén az eredeti példány tartalma az irányadó) Az ajánlatkérő a Kbt. 70/A. előírásainál egyszerűbb formai követelményeket ír elő az alábbiak szerint: Az ajánlatokat, tartalomjegyzékkel ellátva, gépelve, nyomtatva vagy olvasható kézírással kitöltve, összefűzve (pl. tűzés, spirálozás, kötés) kell benyújtani Az ajánlatot folyamatos számozással kell ellátni (csak az adatot tartalmazó oldalakat vagy minden oldalt folyamatosan), amely alapján a tartalomjegyzékben az iratok helye egyértelműen azonosítható Az ajánlat aláírása: A felolvasólapot az ajánlattevő, az egyes nyilatkozatokat az ajánlattevő / alvállalkozó / erőforrást nyújtó szervezet képviseletében eljáró személy saját kezűleg, cégszerűen köteles aláírni. Minden számozott oldal szignálása nem kötelező. Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen az ajánlat beadása előtt módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni Az ajánlat lezárása: Az eredeti és a másolati példányokat egy nagy közös borítékban / dobozban lezárva kell benyújtani. A verseny tisztaságát sértő mértékben sérült csomagolást az ajánlatkérő visszautasítja A borítékokon fel kell tűntetni: Ajánlattevő neve: Ajánlatkérő neve: eljárás száma, megnevezése Ajánlat, kizárólag közbeszerzési eljárás során bontható fel! megjelölés 7.6. Az ajánlat benyújtása: Az ajánlat postai úton vagy személyesen is benyújtható. A benyújtás teljesítésének a küldemény tényleges kézbesítése minősül. A személyesen benyújtott ajánlat átvételét az ajánlatkérő a helyszínen írásban visszaigazolja. Lezáratlan, illetve sérült borítékot nem vesz át. Minden olyan ajánlatot, amely az ajánlattételi határidőt követően érkezett, az ajánlatkérő jegyzőkönyv felvétele mellett, felbontatlanul 5 évig megőriz Tartalmi sorrend, iratjegyzék: Figyelem! Az ajánlatok felbontását, ismertetését, s az azt követő összehasonlítást, értékelést megkönnyítendő kérjük az ajánlatot a következő sorrendben lefűzve benyújtani. Az alábbi tartalmi sorrend / iratjegyzék egyúttal segítséget is nyújt az ajánlattevőknek, hogy ellenőrizzék ajánlatuk valamennyi megkövetelt igazolást, nyilatkozatot tartalmazza e. 1. Felolvasólap 2. Tartalomjegyzék 3. Aláírási címpéldány 4. Cégkivonat 5. Nyilatkozat a kizáró okokról (4. számú melléklet) 6. A Kbt. 70. (2) szerinti nyilatkozat (1. sz. melléklet) 7. A Kbt. 63. (3) szerinti nyilatkozat (2. sz. melléklet) 8. A Kbt. 71. (1) a) d) pontjairól szóló nyilatkozat (3. sz. melléklet) Az ajánlattevő pénzügyi, gazdasági alkalmassága igazolása: 9. Pénzintézeti igazolások (P/1.) 10. Mérlegek (P/2.) Az ajánlattevő műszaki és szakmai alkalmassága igazolása: 11. Műszaki leírás (M/1.) 12. Márkaszervíz megnevezése 13. Egyéb 9

10 VIII. Szerződéstervezet Figyelem! A szerződéstervezet elfogadása kötelező, a szerződéses feltételekkel ellentétes vállalás az ajánlat érvénytelenségét eredményezi. Kérjük a szerződés gondos áttanulmányozását és a teljesítéskor annak maradéktalan betartását. SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről MAKÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Székhely: 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Adószám: Számlavezető pénzintézet: Raiffeisen Bank Zrt Fizetési számla szám: Képviseli: dr. Buzás Péter polgármester mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) másrészről a. Székhely:. Adószám:. Cégjegyzékszám (egyéni vállalkozói igazolványszám) :. Számlavezető pénzintézet:.. Fizetési számla szám:. Képviseli:. mint Szállító (a továbbiakban: Szállító) között alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint. Előzmények Megrendelő személyi számítógépek és tartozékai beszerzésére közbeszerzési eljárást folytatott le, mely eljárás nyertese Vállalkozó lett. Jelen szerződésnek mellékletét képezik az alábbi fizikai értelemben nem csatolt a közbeszerzési eljárásban keletkezett dokumentumok: a. ajánlatkérési dokumentáció, b. kiegészítő tájékoztatás, c. Vállalkozó ajánlata és annak hiánypótlása 1. A szerződés tárgya 1.1 A szerződés tárgya a jelen szerződés mellékletét képező műszaki leírás 1 szerinti specifikációjú 45 db személyi számítógép és tartozékai (a továbbiakban: Áru) szállítása. 1.2 Az árunak és a feltételeknek meg kell felelnie az ajánlatkérési dokumentációban foglalt specifikációnak, valamint a Szállító által az ajánlata mellékleteként csatolt leírásokban, illetve prospektusokban rögzített jellemzőknek, illetve a hatályos minőségi bizonyítványnak. 1 Azonos az ajánlatban csatolt műszaki leírással. 10

11 1.3. Teljesítés határideje: a szerződéskötés időpontjától számított 30 napon belül. 2. Vételár 2.1 A Szállító által e szerződés alapján leszállított Áru vételára..ft +.% Áfa E szerződés teljesítésével összefüggő összes adót, vámot, illetéket, engedélyezési díjat, szállítási költséget stb. teljes mértékben a Szállító viseli. 2.3 A fenti ár módosítására kizárólag kétoldalú, írásos megállapodás alapján kerülhet sor, a Kbt. ben rögzítettek alapján. 3. Fizetési mód 3.1 A Megrendelő a fenti 2.1 pont szerinti vételárat az alábbi 4. pont szerinti teljesítési helyen való teljesítést és sikeres beüzemelést követően átutalással, a Szállító... banknál vezetett... számú számlájára egyenlíti ki az alábbiak szerint: Szállító a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozni, hogy mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatásból, illetve, hogy a teljesítésbe bevont alvállalkozók, illetve a Szállítóval munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakemberek mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg ezeket felhívja a számlák kiállítására, Szállító a teljesítés elismerését követően haladéktalanul jogosult azon összegre számlát kiállítani, mely a teljesítésbe bevont alvállalkozókat, illetve a Szállítóval munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakembereket illeti meg, mely számla összegét Megrendelő a kézhezvételt követően 15 napon belül kiegyenlíti, Szállító az előző bekezdés szerinti a teljesítésbe bevont alvállalkozók, illetve a Szállítóval munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakemberek számláit haladéktalanul kiegyenlíti vagy az Art. 36/A (3) bekezdése szerint visszatartja, az ezt igazoló átutalások igazolásainak másolatait ill. az alvállalkozók (szakemberek) együttes adóigazolásait átadja Megrendelőnek, Szállító az ellenszolgáltatás fennmaradó részére vonatkozó számlái benyújtja, mely számla összegét Megrendelő a kézhezvételt követő 15 napon belül kiegyenlíti, amennyiben Szállító igazolta az alvállalkozók (szakemberek) számláinak kifizetését, vagy az összeg visszatartását (Art. 36/A (3), vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy a szakember nem jogosult az ellenszolgáltatásra 3.2 A számla benyújtásával egyidejűleg Szállító csatolni köteles a teljesítésigazolást is. 3.3 Az Áru tulajdonjoga az átadás átvétellel száll át Megrendelőre. 3.4 Megrendelő késedelmes fizetése esetén Szállító a Ptk. szerinti késedelmi kamat számlázására jogosult. Az ellenérték megfizetésére a Kbt és az Art 36/A. a is irányadóak. 3.5 Megrendelő felhatalmazza Szállítót, hogy a Kbt (6) bekezdése szerinti feltételek teljesülése esetén a Megrendelő legalább 3 munkanappal történő előzetes írásbeli értesítésével a Kbt. 99. (1) bekezdésében foglalt beszedési megbízást a pénzforgalmi szolgáltatójánál érvényesítse A teljesítés helye: Polgármesteri Hivatal, 6900 Makó, Széchenyi tér Szállítási feltételek A szerződés hibás teljesítése esetén követendő eljárás: a) A Megrendelő a nem szerződésszerű teljesítés vagy rendeltetésszerű használatot befolyásoló sérülés esetén a Szállítónál jogosult kifogással élni. b) Megrendelőnek a kifogás foganatosítására nyitva álló szerződéses határideje 30 napig áll fenn. Megrendelő ez alatt jogosult a specifikált kifogást Szállító felé érvényesíteni. c) A Szállító a benyújtást követő 10 napon belül köteles az indokolt jogszerű kifogás szerint teljesíteni. 6. Csomagolás A Szállító az Árut a fuvarozás módjának megfelelő csomagolásban szállítja le. 7. Az Áru átvétele, tárolása 2 A felhatalmazó levél az aláírt szerződéshez kerül csatolásra. 11

12 7.1 Az Áru fuvarozótól történő átvétele és szükség szerinti raktározása a Megrendelő, vagy a Megrendelő által kijelölt személy feladata. Az áruval együtt a Szállító köteles minden szükséges leírást, igazolást csatolni, amelyet a forgalomba hozatalhoz bármely jogszabály vagy előírás kötelezővé tesz 7.2 Az Áru fuvarozótól történő átvételekor a Megrendelő kizárólag a csomagoláson külsőleg észlelhető sérülések és hiányosságok esetén köteles a fuvarozóval szemben bejelenteni kárigényt és erről a Szállítót haladéktalanul értesíti. Ha a Megrendelő megítélése szerint szükséges, a (csomag) bontásra a (csomag) bontás helyének és időpontjának megjelölésével rövid úton meghívja a Szállítót, és a rendeltetési helyen történő elhelyezést megelőzően a Szállító jelenlétében bontja fel a csomagot/ládát. A (csomag) bontás során tapasztalt sérülésekről vagy hiányokról a Felek jegyzőkönyvet vesznek fel. Ha a Szállító a (csomag) bontáson az értesítés ellenére sem jelenik meg, a Megrendelő által felvett jegyzőkönyv a Felek által együttesen felvett jegyzőkönyvnek minősül. 8. Ellenőrzések és vizsgálatok 8.1 A Megrendelő az Áru átadás átvétele során jogosult elvégezni mindazon vizsgálatokat és méréseket annak megállapítása végett, hogy az Áru megfelel e a szerződésben foglalt feltételeknek, így különösen a specifikációban leírtaknak. 8.2 Ha az átadás átvétel során a Megrendelő azt állapítja meg, hogy az Áru nem felel meg a szerződésben foglalt feltételeknek, így különösen a specifikációban leírtaknak, akkor a Megrendelő az Áru kicserélését követelheti, és megjelölheti a kicserélés határidejét, a Szállító pedig köteles a Megrendelő által megjelölt igényt haladéktalanul és térítésmentesen raktárról kielégíteni. 9. Szavatosság, jótállás 9.1 A Szállító az üzembe helyezést követően 36 hónap teljes körű jótállást vállal és szavatolja, hogy a szállított Áru alkalmas a rendeltetésszerű használatra, valamint mentes mindenfajta fejlesztési, anyagbeli, kivitelezési, illetve a Szállító vagy közreműködői tevékenységével vagy mulasztásával bármilyen más módon összefüggő hibáktól. A jótállás formája helyszíni garancia, melynek keretében a hibabejelentést követő munkanapon az üzemeltetés helyszínén meg kell kezdeni a hibaelhárítást és azt további 2 munkanapon belül be kell fejezni. Az ezt esetlegesen meghaladó mértékű javítás időtartamára cseregépet kell biztosítani a helyszínen. A jótállási idő alatt a garanciális javítás egyetlen költségeleme sem terhelhető az ajánlatkérőre, így nem számolható fel kiszállási díj vagy munkabér, és anyagköltség sem. A jótállási idő a javítás idejével meghosszabbodik. 9.2 A Megrendelő köteles írásban haladéktalanul értesíteni a Szállítót a szavatosság, illetve a jótállás alapján érvényesíteni kívánt bármilyen igényről. 9.3 Ha a Szállító nem, vagy nem szerződésszerűen tesz eleget a kötelezettségének, akkor a Megrendelő a Szállító költségére, kockázatára és felelősségére jogosult de nem köteles minden ésszerű intézkedést megtenni az Áru kicserélése érdekében A Szállító cserealkatrészeket minimum 5 évig biztosítja. 10. Kötbér 10.1 A jelen szerződésben rögzített bármely kötelezettsége késedelmes vagy hibás teljesítés esetén a Szállító kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek. A kötbér akkor is jár, ha a megrendelőnek kára nem merült fel. A késedelmi kötbér mértéke a késedelemmel érintett eszköz nettó értékének, a késedelem 10. napjáig napi 0,5% a, a 10. napot meghaladó késedelem esetén napi 1 %, de legfeljebb a teljes ellenérték 20% a. A kötbérek a szerződésszegések napján esedékessé válnak. A kötbért Megrendelő jogosult a benyújtott számlából levonni A szállítás Szállítónak felróható meghiúsulása esetén Szállító meghiúsulási kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek. A kötbér akkor is jár, ha a megrendelőnek kára nem merült fel. A meghiúsulási kötbér mértéke a teljes nettó vételár 20% a A kötbér kifizetése nem érinti a Megrendelő azon jogát, hogy a szerződésszegéssel okozott és a kötbér összegével nem fedezett kárának megtérítését követelje A felmerülő kötbér összegéről Megrendelő számviteli bizonylatot állít ki. 11. A Megrendelő elállási joga Az Áru felhasználásának jellegére tekintettel a Felek megállapodnak, hogy a Megrendelő a Szállító 20 napot meghaladó késedelme esetén jogosult a terméket más szállítótól megrendelni, az így felmerült többletköltséget a jelen szerződés szállítójára hárítani. 12

HATÁROZATI JAVASLAT. 1. Szauna Bau'84 Kft. 2096 Üröm, Fő utca 1. 2. Gerdax-M Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 6500 Baja, Parti u. 28-30.

HATÁROZATI JAVASLAT. 1. Szauna Bau'84 Kft. 2096 Üröm, Fő utca 1. 2. Gerdax-M Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 6500 Baja, Parti u. 28-30. HATÁROZATI JAVASLAT Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi, Pénzügyi, Közbeszerzési és Tulajdonosi Bizottsága úgy dönt, hogy a KELO szauna építése tárgyában a közbeszerzésekről szóló 2011.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. általános egyszerű közbeszerzési eljárásban

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. általános egyszerű közbeszerzési eljárásban Bevetés Kulturális és Sportegyesület AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ általános egyszerű közbeszerzési eljárásban Környezetvédelem gyerekcipőben (KEOP 6.1.0/B/11-2011-0057) reklámtervezési- és szervezési szolgáltatás

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1) Az ajánlatkérő adatai: Neve: Biatorbágy Város Önkormányzata Címe: 2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/A Kapcsolattartási pont: dr. Révész Zoltán Telefonszám: 23/310-174, 150. mellék Telefax: :23/310-135

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ buszba épített direkt digitális tüdőszűrő berendezés beszerzése tárgyú, közösségi értékhatárt elérő értékű nyílt közbeszerzési eljáráshoz

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ. tárgyú, nemzeti eljárási rend szerinti, nyílt közbeszerzési eljárás

DOKUMENTÁCIÓ. tárgyú, nemzeti eljárási rend szerinti, nyílt közbeszerzési eljárás DOKUMENTÁCIÓ Anyanyúlketrecek (fialó és parkoló ) és Humibat hűtőpanelek beszerzése és telepítése a Kaposvári Egyetem nyúltelepére a GOP-1.1.1-11-2012-0132 sz. projekt keretében tárgyú, nemzeti eljárási

Részletesebben

GÖLLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

GÖLLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ GÖLLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ részére - Gölle községben kétcsoportos óvoda kialakítása, játszótér kivitelezése, intézményi felújítások TÁRGYÚ ÁLTALÁNOS EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ STARTMUNKA PROGRAM 2013 KÖZÚTFELÚJÍTÁSI PROJEKTELEM AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ I. FEJEZET A közbeszerzés rendjére vonatkozó információk BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Részletesebben

Ajánlati Dokumentáció. Bocskaikert Község játszóterének és központjának fejlesztése

Ajánlati Dokumentáció. Bocskaikert Község játszóterének és központjának fejlesztése Ajánlati Dokumentáció Bocskaikert Község játszóterének és központjának fejlesztése Bocskaikert Község játszóterének és központjának fejlesztése 2 Az ajánlattételi felhívással és dokumentációval kapcsolatos

Részletesebben

Vindornyaszőlős Község Önkormányzata

Vindornyaszőlős Község Önkormányzata Vindornyaszőlős Község Önkormányzata DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA KEOP 3.1.2. KERETÉBEN- A VINDORNYA-LÁP ÉLŐHELYÉNEK HELYREÁLLÍTÁSA, FEJLESZTÉSE KÉ 26502/2011. Tartalom: I. Tájékoztató II. III.

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ STARTMUNKA PROGRAM 2013 ÁTCSOPORTOSÍTOTT PROJEKTRÉSZ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ I. FEJEZET A közbeszerzés rendjére vonatkozó információk BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Részletesebben

GD. számú előterjesztés

GD. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere GD. számú előterjesztés Előterjeszt és a Gazdasági Bizottság részére a Kőbányai Hírek önkormányzati lap kiadói tevékenységének ellátása,

Részletesebben

Sand Község Önkormányzata. Ajánlattételi felhívás

Sand Község Önkormányzata. Ajánlattételi felhívás Sand Község Önkormányzata Ajánlattételi felhívás Sand Község Önkormányzata, mint ajánlatkérő által a Beszerzési Szabályzat szerinti, Ajánlatkérő 21/2015. (IV. 17.) VM rendelethez kapcsolódó pályázatból

Részletesebben

Dokumentáció az ajánlattevők számára

Dokumentáció az ajánlattevők számára Dokumentáció az ajánlattevők számára Vállalkozási keretszerződés tételes elszámolással, határozott időre Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata tulajdonában, a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.

Részletesebben

Dokumentáció az ajánlattevők számára

Dokumentáció az ajánlattevők számára Dokumentáció az ajánlattevők számára Vállalkozási keretszerződés tételes elszámolással, határozott időre Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata tulajdonában, a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.

Részletesebben

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda férőhely

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2014. (IV.29.) számú határozata. Határidő: azonnal. Felelős: Sipos Balázs polgármester.

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2014. (IV.29.) számú határozata. Határidő: azonnal. Felelős: Sipos Balázs polgármester. 1 Kéthely Község Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r e 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Tel.:85/539036 E l ő t e r j e s z t é s Kéthely Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. április 29én tartott

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 1102 Budapest, Szent László tér 29. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 1102 Budapest, Szent László tér 29. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 1102 Budapest, Szent László tér 29. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ BUDAPEST X. KERÜLET TERÜLETÉN KIALAKÍTANDÓ, SZABAD HOZZÁFÉRÉSŰ VEZETÉK NÉLKÜLI

Részletesebben

Részvételi dokumentáció

Részvételi dokumentáció Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma 1027 Budapest, Bem rkp. 47. Részvételi dokumentáció a Szállítási szerződés a Külügyminisztérium tevékenységi körébe tartozó hatósági eljárások elektronikus támogatásához

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 62/2013.(IV. 30.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Ajánlati dokumentáció Göncruszka orvosi rendelő építése AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ a K.É.- 29554/2009. számú Ajánlattételi felhíváshoz Ajánlatkérő: Göncruszka Község Önkormányzata 3894 Göncruszka, Fő út. 83.sz.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Méhkerék Község Önkormányzata 5726 Méhkerék, Kossuth Lajos u. 80. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Magyarország Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében Madarász és Méhkerék közötti,

Részletesebben

Csornai Többcélú Kistérségi Társulás AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA

Csornai Többcélú Kistérségi Társulás AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Csornai Többcélú Kistérségi Társulás AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA árubeszerzés tárgyban kiírt közbeszerzési eljáráshoz 2010. március TARTALOMJEGYZÉK I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS II. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK

Részletesebben

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Ajánlatkérési Dokumentáció

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Ajánlatkérési Dokumentáció Ajánlattételi felhívás száma: I/4676/2011. PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Ajánlatkérési Dokumentáció 1 db használt lánctalpas kotrógép és azzal kompatibilis 1 db új bontókalapács beszerzése és üzembe helyezése,

Részletesebben

ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Az EGYEDI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS KERETÉBEN EMELŐGÉPEK, ANYAGMOZGATÓGÉPEK SZÁLLÍTÁSA TÁRGYÚ UNIÓS ÉRTÉKHATÁRT ELÉRŐ NYÍLT

Részletesebben

Hitel nyújtása a Józsefvárosi Önkormányzat számára váltó átalakítására

Hitel nyújtása a Józsefvárosi Önkormányzat számára váltó átalakítására JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 1082 Budapest, Baross u. 63-67. DOKUMENTÁCIÓ Hitel nyújtása a Józsefvárosi Önkormányzat számára váltó átalakítására ELNEVEZÉSŰ, A KBT. MÁSODIK RÉSZE SZERINTI NYÍLT KÖZBESZERZÉSI

Részletesebben

tárgyú tárgyalásos, közösségi értékhatárt meghaladó szolgáltatási közbeszerzési eljáráshoz 2011. DECEMBER

tárgyú tárgyalásos, közösségi értékhatárt meghaladó szolgáltatási közbeszerzési eljáráshoz 2011. DECEMBER MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. 1024 BUDAPEST, FÉNYES ELEK U. 7-13. RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ ÚTHÁLÓZAT VÉDELMI SZOFTVER RENDSZER KIFEJLESZTÉSE ÉS A HOZZÁ TARTOZÓ MÉRŐÁLLOMÁSOKON ELHELYEZETT RENDSZÁMFELISMERŐ

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Leromlott állagú épületek felújítása 2015/S 026-042507. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás

Magyarország-Budapest: Leromlott állagú épületek felújítása 2015/S 026-042507. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:42507-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Leromlott állagú épületek felújítása 2015/S 026-042507 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓJA

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓJA A KÖRÖS VOLÁN AUTÓBUSZKÖZLEKEDÉSI ZRT. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓJA AZ UTALVÁNY BESZERZÉS 2009 TÁRGYÚ NYÍLT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ 2009. NOVEMBER 1 TARTALOM JEGYZÉK I. FEJEZET Ajánlati felhívás 3. oldal

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A KAPOS VOLÁN Zrt. ajánlatkérő a Kbt. Harmadik rész szerinti, nemzeti értékhatárokat elérő értékű hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárás keretében ajánlattételre hívja

Részletesebben