Miskolci Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Agrár-és Munkajogi Tanszék

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Miskolci Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Agrár-és Munkajogi Tanszék"

Átírás

1 Miskolci Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Agrár-és Munkajogi Tanszék A Szolgálati idő megállapításának eljárási szabályai SZAKDOLGOZAT Készítette: Almásiné Kalapos Anikó Konzulens: Dr.Tóth Hilda docens Miskolc

2 University of Miskolc Faculty of Law Agricultural and Labour Law Department The rules of procedure for the determination of service time. Author: Almásiné Kalapos Anikó Consultant: Dr.Tóth Hilda docens Miskolc

3 Tartalomjegyzék 1.Bevezetés A Szolgálati idő elismerés története Az 1912.év LXV. törvénycikkel szabályzott közszolgálati nyugdíjrendszer Az évi XL. törvénycikk nyugdíjrendszer A társadalombiztosítási rendszer átalakulása a fordulat évétől az os forradalomig A fejlődés fő iránya 1957 után évi II. törvény A társadalombiztosítási rendszer A törvény célja A törvény hatálya Alapelvek Szolgálati idő Szolgálati időként figyelembe vehető idők Biztosításban töltött idő A járulékfizetés alapja Járulékfizetési kötelezettség nélkül elismerhető szolgálati idő A szolgálati idő figyelembe vételének korlátozása A biztosított díjazásban nem részesül Fizetés nélküli szabadság, mint szolgálati idő Előzetes letartóztatás a szabadságvesztés, javító-nevelő munka tartama Egyes napokon végzett munka A szolgálati idő előzetes elismerésének előnyei a gyakorlatban A szolgálati idő igazolása A társadalombiztosítási szerv nyilvántartása alapján A szolgálati idő igazolása egyébhitelt érdemlő módon A nők 40 éves jogosultsági idővel igénybe vehető kedvezményes nyugdíja Arányosan elismerhető szolgálati idő Nyugdíjszolgáltatásokkal kapcsolatos megállapodások

4 11. Szolgálati idő beszámítása különböző jogviszonyokban Felsőfokú tanulmányok beszámítása Külföldi felsőfokú tanulmányok beszámítása Szakmunkástanuló idő Szakiskolai tanulók szolgálati ideje Szakérettségire előkészítő tanfolyamon töltött idő Az egészségügyi dolgozók szolgálati ideje Betegséggel, anyasággal kapcsolatos szolgálati idő Az anya szolgálati idejének növelése A táppénz, szülési szabadság, GYES folyósítás tartama A kórházi ápolás tartama A gyermeknevelési támogatásban részesülés tartama Anyasági segély folyósításának tartama A katonai szolgálatban töltött idő figyelembe vétele A választott tisztségviselő biztosítása A nevelőjelölt szolgálati ideje A segítő családtag szolgálati ideje Megbízási jogviszony, vállalkozási jellegű jogviszony Kisiparos, magánkereskedő, egyéni vállalkozó Társas vállalkozói jogviszony Alkalmi fizikai munka A mezőgazdasági termelőszövetkezeti tag jogviszonya Mezőgazdasági szövetkezeti tag családtagjaként végzett munka Mezőgazdasági szövetkezeti tagság megszűnése utáni szolgálati idő A mezőgazdasági szakcsoport tagja, egyéni gazdálkodó Kisszövetkezet tagja Munkaterápiás intézeti idő Az 1991.évi IV. törvény hatályba lépése előtti munkanélküli ellátások Munkanélküli segély Átmeneti munkanélküli járadék Átképzési támogatás Végkielégítés Ügyvédként eltöltött idő figyelembe vétele

5 11.24 Gépjárművezető-képző munkaközösségi tag Egyházi személy, szerzetesrend tagja A szertői jogvédelem alá tartozó alkotótevékenység ideje Külföldi munkavállalás tartamának figyelembe vétele A szolgálati idő elismerési kérelem átalakítása Összegzés Irodalomjegyzék Jogszabályjegyzék

6 1.Bevezetés Az ember egyik legősibb jellemzője a munkavégzés. A munka világában a társadalmi munkamegosztás következtében bonyolult, szerteágazó és egymással összefüggő emberi kapcsolatok alakultak ki. Ezeket a morális szabályok mellett a jog előírásai is egyre részletesebben szabályozták és szabályozzák napjainkban is. A munkavégzés során ma már egyre szükségszerűbb ezekkel tisztában lenni. Az állam minden társadalmi rendszerben fontos feladatának tekintette és deklarálta, részben vagy egészben meg is valósította a polgárairól való gondoskodást, mind aktív életükben, mind nyugdíjas korukban. Fontos célja az államnak, hogy polgárai a ledolgozott évek után boldog nyugdíjas éveket töltsenek. E célokat közösségi szinten a társadalombiztosítás útján valósította és valósítja meg napjainkban is. A nyugat európai nyugdíjbiztosítás alapvető vonása az, hogy egy kötelező és egy szabad biztosítási rendszerből áll. A kötelező nyugdíjbiztosítás célja a társadalom, pontosabban az adott állam lakossága részére a minimális egzisztenciális biztonság megteremtése, ezért kötelező jellegű és közjogi intézményként működik. Hordozó intézményei ezért köztestületek. Ezen kívül létezik a kiegészítő jellegű szabad biztosítás, amelynek megkötése a polgári jog szabad világában tartozik és a magán, illetve kereskedelmi cégekként működő biztosító társaságok foglalkoznak vele. A közjogi intézményként működő kötelező biztosítás két területre oszlik. Az első terület az úgynevezett alapbiztosítás, míg a második a kiegészítő biztosítás 1, melyek megfizetésével a biztosított megteremtheti saját maga és hozzátartozóik számára idős korukra az anyagi biztonságot. 1 Fabok András-Prof.Dr Prugberger Tamás Társadalombiztosítási Jog Szt. István társulat Budapest 188.oldal 6

7 A legjobb dolgok mindig a közelünkben vannak. A lélegzet az orrunkban, a fény a szemeinkben, a virágok a lábunknál, a munka a kezünkben, az Igazság ösvénye előttünk. Ne kapaszkodjunk a csillagok felé, de becsüljük meg a hétköznapi feladatainkat abban a biztos tudatban, hogy a mindennapi kötelesség és a mindennapi kenyér a legédesebb dolog az életünkben. (Robert Louis Stevenson) 7

8 2. A Szolgálati idő elismerés története A társadalombiztosítás kialakulása több évszázados múltra tekinthet vissza. Kezdeti megjelenési formája karitatív támogatás, majd a szűkebb közösségek keretében szervezett önsegélyezés volt, amiben a bányatárs pénztárak jártak elől. Állami beavatkozással és hozzájárulással megvalósuló nyugellátást biztosító intézkedések a múlt század végétől alakultak ki. Ezek az intézkedések a közszolgálati alkalmazottak különböző köreit érintették. Az állami alkalmazottak és hozzátartozóik nyugellátását átfogóan szabályozó intézkedés 1912-ben valósult meg. 2 Ebben az időszakban egyes vállalatok is biztosítottak nyugellátást alkalmazottaik egy részének. A dolgozók széles körére kiterjedő kötelező nyugdíjbiztosítási rendszer 1929 évben lépett hatályba. 3 E két nyugdíjrendszer természetesen számos módosítással ig volt érvényben Az 1912.év LXV. törvénycikkel szabályzott közszolgálati nyugdíjrendszer A közszolgálati alkalmazottak és hozzátartozói nyugdíjjogosultságát átfogóan e törvény szabályozza. A törvény az állami tisztviselők és egyéb alkalmazottak: bírák, ügyészek, tanárok valamint az említettek özvegyei és árvái számára biztosított nyugdíjat. Nyugdíjra a tényleges szolgálatból kivált alkalmazott volt jogosult, ha beszámítható szolgálati ideje kilenc év hat hónapot meg haladta Az évi XL. törvénycikk nyugdíjrendszer E törvény már az ipari és kereskedelmi alkalmazottak öregség, rokkantság, özvegység és árvaság esetére szóló kötelező biztosításról rendelkezett. A törvény hatálya még nem terjed ki a mezőgazdaságra, a tengeri hajózásra valamint a vízi társulatokra. Biztosításra kötelezettek azok akik a vállalatoknál üzemeknél mint munkavállalók munkabér fejében munkaviszonyban állnak évi LXV.tc évi XL.tc. 4 Dr Botos József A magyar társadalombiztosítás kialakulása és fejlődése Osiris kft Budapest Dr Botos 13 8

9 A biztosítottak, illetőleg hozzátartozóik az öregségi járadék, rokkantsági járadék, özvegyi járadék, árvajáradék és járadék visszatérítése iránti igényt terjeszthettek elő. A járadék megállapításának három feltétele volt, a várakozási idő betöltése a váromány épsége, és a biztosítási esemény bekövetkezése. 6 Öregségi járadékra igényjogosult volt az a biztosított, aki betöltötte a 65.életévét és megszerezte a szükséges várakozási időt és várománya ép volt. Ha a dolgozó 65. életévét betöltötte ugyan, de a szükséges várakozási idővel még nem rendelkezett, részére az öregségi járadék csak annak hónapnak első napjától jár, melyben a szükséges várakozási időt betöltötte. 7 Az öregségi járadékra jogosultságot 400, rokkantsági járadékra jogosultságot 200 járulékhét betöltésével lehetett megszerezni. Teljesen vak személy esetében a jogosultsághoz a járulékhetek felére volt szükség. Járulékhét volt minden olya hét nap, melyre járulékot kellett fizetni. A várakozási időbe beszámított a betegség miatti keresőképtelenség ideje, azzal a korlátozással, hogy évente legfeljebb 13 hetet, összesen 100 hetet, rokkantsági járadék esetében összesen 50 hetet lehetett beszámítani. A váromány épségére vonatkozó szabályozás lényege az volt, hogy a biztosításban töltött idő a jogosultság szempontjából elveszett, ha valamely naptári évben a biztosított 13-nál kevesebb heti járulék fizetésére volt kötelezett. Ha azonban a biztosított a biztosítási kötelezettségének első napja és a járadékigény bejelentése közé eső időnek legalább kétharmada alatt biztosított volt, várományát épnek tekintették. A váromány épsége úgynevezett elismerési díj fizetésével is fenntartható volt A társadalombiztosítási rendszer átalakulása a fordulat évétől az 1956-os forradalomig 1948-tól újabb rétegek bevonásával fokozatosan tovább bővült a biztosítottak köre. 9 Az első egységes nyugdíjtörvény 10 hatálya kiterjed minden az állami társadalombiztosítás keretében betegségi biztosításra kötelezett, munkaviszonyban álló 6 Dr Botos 14 7 Laczkó István A Magyar munkás és társadalombiztosítás története Táncsics könyvkiadó Budapest 1968, Dr Botos Czúcz Ottó Szociális jog II.Unió Lap-és Könyvkiadó Budapest 2003, 86.o 9

10 dolgozóra, az ipari szövetkezetek tagjaira, az ügyvédi munkaközösségekre, a néphadsereg hivatásos állományú tagjaira, illetve az e szervektől, testületektől nyugdíjba vonulókra. Ekkor emelik fel a korábbi 400 járulékhétről, ami valamivel több mint nyolc év- tíz évre a szolgálati időt mely a jogosultság feltétele. Ekkor jelenik meg az a szabály is, hogy amennyiben a szolgálati időben öt évnél hosszabb megszakítás van, az azt megelőző időket nem lehet figyelembe venni. A szolgálati idő számításához azonban nem az összes munkaviszonyban vagy biztosítási viszonyban töltött időt vették figyelembe, hanem csak az 1945 után munkában töltött éveket 11. A második egységes nyugdíjtörvény 12 főként a jogosultsági feltételeket és az ellátás mértékével kapcsolatos szabályokat módosította. Megszűnt a kettős korhatár, módosították a nyugdíj kiszámításának módját, felemelték a törzsnyugdíj mértékét, csökkentették a kiegészítő ellátás nagyságát. Továbbá megemelték az üzemi balesetben megrokkantak nyugellátásának mértékét, elsőként a gyakorlatban nyugdíjminimumot határoztak meg, végül elrendelték, hogy szüneteltetni kell az öregségi nyugdíj folyósítását ha a nyugdíjas munkaviszonyban áll vagy keresőfoglalkozást folytat A fejlődés fő iránya 1957 után Az 1956-os társadalmi, politikai krízist követően, egy viszonylag gyors politikai konszolidáció nyomán, a társadalombiztosítás területén is megteremtődtek a feltételek egy kiegyensúlyozottabb ütemű fejlődéshez ben kiterjesztik a tsz tagokra az 1954.évi nyugdíjtörvény rendelkezéseit január elsejétől megszületik az első termelőszövetkezeti nyugdíjrendszer évi XXX.tv 11 Czúcz, o évi XXVIII.tvr 13 Czúcz, 88.o 10

11 Ekkor került elfogadásra a harmadik, úgynevezett munkás-, alkalmazotti egységes nyugdíjtörvény 14 E törvény január elsejével lépett hatályba és egészen 1975-ig volt érvényben. Ez a rendszer visszatér az 1928-as tőrvény fő jellemzőihez. Ez főként abból látszik, hogy felértékelte a szolgálati idő szerepét, vagyis ismét a teljes életpálya értékelése alapján határozzák meg a nyugdíjjogosultság mértékét. A teljes nyugdíjhoz minimálisan 25 év szolgálati idő míg a résznyugdíjhoz legalább 10 év kellett. A 25 évet fokozatosan, fölmenő rendszerben vezette be, 1959-ben még csak 14 évnyi szolgálati időt kívánt meg és ez évenként 1-1 évvel emelkedett, és valójába csak től vált teljessé. 15 Az első termelőszövetkezeti nyugdíjrendszerről szóló jogszabály 16 fő elveiben megegyezett a munkás és alkalmazotti nyugdíjrendszer megoldásaival. A jogosultsági feltételeket tekintve a korhatár továbbra is öt évvel magasabb volt az ipari nyugdíj rendszerénél, a minimálisan szükséges szolgálati időt tíz évben határozták meg évi II. törvény E törvény igen alapos és szokatlanul hosszú előkészítő munka után született meg. Ez volt a II. világháború utáni időszak első egységes, törvényi szintű társadalombiztosítási szabályozása, amely átfogta a magyar társadalombiztosítási rendszer valamennyi ágazatát. A törvény fontosabb elemeikén említhető, hogy törvényi szintű jogszabályban egységes keretben szabályozta a társadalombiztosítás legfontosabb intézményeit. Négy biztosítási ág szabályait vonta egy törvénybe melyek a betegségi anyasági ellátások, családi pótlék, nyugellátások, és baleseti ellátások. Az egészségügyi szolgáltatásokat állampolgári jogon nyújtott, a nyugdíjkorhatárt egységesítette, enyhítette a mezőgazdasági járulékok jogosultsági feltételeit, emelni kezdték a járulékok mértékét, a gazdálkodó szervezeteket járulékfizetési kötelezettségük évi XXXX.tv 15 Czúcz, 89.o évi LXV.tv 17 Czúcz, 91.o 11

12 alapján csoportokra osztották. 18 Ezt követő években lényeges változások következtek mely a nyugdíjrendszert is megreformálta évben az Országgyűlés elfogadta az új nyugdíjrendszerre való áttérésről szóló törvényeket. 19 A társadalombiztosítási rendszerek a világ szinte minden országában átalakítás közben,előtt vagy után állnak, a megváltozott demográfiai, társadalmi, gazdasági, politikai feltételekhez való alkalmazkodás és a hosszabb távú stabilitás biztosítása érdekében Magyarországon sem volt és jelenleg sincs ez másképpen, itt is a többi országhoz hasonlóan elkerülhetetlenné vált a nyugdíjbiztosítás átalakítása A törvény célja 3.A társadalombiztosítási rendszer A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény célja, hogy a biztosítottak és hozzátartozóik részére nyújtandó társadalombiztosítási nyugellátásokat figyelemmel a magánnyugdíj rendszerre is - egységes elvek alapján szabályozza A törvény hatálya A törvény hatálya kiterjed a biztosítottnak minősülő személyekre és a foglalkoztatókra, továbbá saját jogú és hozzátartozói nyugellátásban részesülő személyekre valamint a nyugdíjmegállapító szervre és a nyugdíjfolyósító szervre valamint a Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelős nyugdíjbiztosítási szervre Alapelvek Az állam elsődleges feladata a társadalombiztosítási nyugdíjrendszer működtetése és fejlesztése. Mely rendszer öregség, rokkantság, baleseti rokkantság esetén a biztosított 18 Czúcz 94.o, 96.o évi LXXX..tv,1997.évi LXXXI.tv., 1997.évi LXXXII. tv 20 Dr Botos, 115.o évi LXXXI.tv évi LXXXI.tv.5. 12

13 részére, elhalálozása esetén a hozzátartozója részére egységes elvek alapján nyugellátást biztosít. 23 A szociális biztonsági tárgyú nemzetközi szerződés, illetve szociálpolitikai egyezmény hatálya alá tartozó személyre e törvény rendelkezéseit az adott nemzetközi szerződés szabályai szerint kell alkalmazni. 24 A társadalombiztosítási nyugdíj fedezetére járulékot kell fizetni. 25 Az állam mögöttes szervként a nyugellátások kifizetését akkor is biztosítja, ha a Nyugdíjbiztosítási Alap kiadásai meghaladják a bevételeket. 26 A nyugellátás összege a nyugdíjjárulék alapját képező kereset, jövedelem összegéhez és az elismert szolgálati időhöz igazodik. 27 Az aki szolgálati idejének legalább egy részében a magánnyugdíjrendszer keretében is fizetett tagdíjat, és ennek alapján szolgáltatásra jogosultságot szerzett, a társadalombiztosítási nyugellátásra jogosultakhoz képest eltérő mértékű nyugdíjra jogosult. Ha a biztosított saját számláján lévő összeget a társadalombiztosítási nyugdíjrendszer számára a biztosított döntése alapján átutalták, akkor nyugellátását úgy kell megállapítani mintha biztosítási idejének teljes tartama alatt kizárólag nyugdíjjárulék fizetésére lett volna kötelezett. 28 Az 1997.december 31-én hatályos jogszabályok alapján megszerzett jogosultságot megszüntetni, illetőleg korlátozni nem lehet évi. LXXXI.tv. 1..(1).bek évi. LXXXI.tv. 1..(2).bek évi. LXXXI.tv. 2..(1).bek évi LXXXI.tv. 2..(2).bek évi LXXXI.tv. 2..(3).bek évi LXXXI.tv. 2..(4).bek évi LXXXI.tv

14 4. Szolgálati idő A szolgálati idő lényegében nem más, mint nyugdíjra jogosító jogszerző idő, vagyis az az időszak, mely alatt a biztosított nyugdíjjárulék fizetésre kötelezett volt, illetve megállapodás alapján nyugdíjjárulékot fizetett. A nyugdíjjárulék-fizetési kötelezettség nélkül szolgálati időnek minősülő időszakokat a törvény külön határozza meg. A szolgálati időnek azt a legrövidebb tartamát, amelynek a megszerzése nélkül nyugellátásra jogosultság nem jön létre, szükséges szolgálati időnek nevezzük. A szükséges szolgálati idő azonban nem csak keletkeztetője a jogosultságnak, hanem a szükségesnél hosszabb tartama a nyugellátás összegét befolyásolja. A társadalombiztosítási rendelkezések szerint szolgálati idő a munkaviszonyban, az ipari szövetkezet tagjaként, a mezőgazdasági szövetkezet tagjaként, a szakmunkás tanulóviszonyban, a bedolgozóként és a megbízás alapján rendszeresen és személyesen végzett munkában töltött idő. Továbbá a katonai szolgálatban és szakérettségire előkészítő tanfolyamon eltöltött idő is függetlenül attól, hogy a hallgató részesült-e ösztöndíjban. Szolgálati időként kell figyelembe venni a mezőgazdasági szakcsoport tagjaként, az egyházi személyként és szerzetesrendi tagként eltöltött időt. Kisiparosként, magánkereskedőként, gazdasági társaság, ipari szakcsoport tagjaként vagy ezek segítő családtagjaként eltöltött idő. Továbbá azt az időt melyre az érintett átképzési támogatást, munkanélküli segélyt vagy átmeneti munkanélküli járadékot kapott, továbbá az ápolási díj, március 1-jétől pedig a munkanélküli járadék, az átképzési támogatás és a pályakezdők munkanélküli segélye folyósításának ideje. Szolgálati időként kell figyelembe venni a személyes szabadságában korlátozott személynél a személyes szabadság korlátozásának időtartamát. Valamint azt az időt, amely alatt a biztosított javító-nevelő vagy szigorított javító-nevelő munkát végzett Tamási Judit: A nyugdíjjogosultság feltételei, Unió Lap és Könyvkiadó Kft, Budapest, 1992, 30.o 14

15 4.1 Szolgálati időként figyelembe vehető idők A megállapodást kötött személy esetében azt az időszakot, amelyre az előírt nyugdíjjárulékot megfizették. Az egyházi szolgálatot teljesítő egyházi személyként és szerzetesrendi tagként eltöltött idő amennyiben az előírt nyugdíjbiztosítási és nyugdíjjárulékot, valamint előírt nyugdíjjárulékot az egyházi szervek megfizették. A gyermeknevelési támogatás, az ápolási díj, valamint a gyermekgondozási segély folyósításának időtartama, amennyiben nyugdíjjárulékkal fedezett. A polgári katonai szolgálatban eltöltött idő szolgálati időnek minősül. A táppénz, a baleseti táppénz, a terhességi-gyermekágyi segély folyósításának időtartama, valamint a gyermekgondozási díj folyósításának időtartama, valamint a rehabilitációs ellátás folyósításának az az időtartama, amelyre az előírt nyugdíjjárulékot megfizették. A munkanélküli-járadék, a vállalkozói járadék, a nyugdíj előtti munkanélküli-segély, az álláskeresést ösztönző juttatás, a keresetpótló juttatás folyósításának időtartamát, ha az előírt nyugdíjjárulékot megfizették. Szolgálati időként kell elismerni azt az időt, amely az december 31-én hatályos rendelkezések szerint szolgálati időnek minősült. 31 Mivel a nyugdíjtörvény 1998.január 1.napján lépett hatályba, az ezt megelőzően szerzett jogosultságot az akkor hatályos jogszabályok alapján kell megállapítani azzal a kiegészítő szabállyal, hogy a biztosítással járó jogviszony 1998.január 1.napját megelőző időtartamát az én hatályos jogszabályok alapján kell szolgálati időként figyelembe venni évi LXXXI.tv

16 A törvény hatályba lépése után a főszabály természetesen az, hogy szolgálati időt keletkeztet a biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban eltöltött minden olyan idő, amelyre az előírt nyugdíjjárulékot megfizették. Kiegészítő szabály, hogy a járulék tényleges befizetése nélkül is beleszámít a szolgálati időbe az az idő is, amelyre a munkáltató a biztosított keresetéből, illetőleg jövedelméből levonta a nyugdíjjárulékot, de annak a befizetését elmulasztotta, illetőleg ha a biztosítottság ténye a társadalombiztosítás nyilvántartásaiból megállapítható, de a nyugdíjjárulék befizetése a rendelkezésre álló okiratok alapján nem bizonyítható, a nyugdíjjárulék levonását vélelmezni kell. Szolgálati időként kell továbbá figyelembe venni azt az időt is, amely a munkaviszony (közalkalmazotti, köztisztviselői jogviszony) jogellenes megszűnésétől annak helyreállításáig, vagy az utóbbi mellőzése esetén a jogviszony jogellenes megszüntetésének jogerős megállapításáig telt el Biztosításban töltött idő Az 1975.junius 30-át követő időre általános érvényű rendelkezés, hogy a szolgálati idő a biztosításban töltött idő. A társadalombiztosítási törvény hatálybaléptetése óta bevezetett módosítások, az ellátásokra való jogosultság azonossá válása túlhaladottá tette a biztosítottak körének korábbi megosztását, a biztosítottak körébe tartozott személyi kategóriák és az úgynevezett társadalombiztosítás egyes ellátásaira jogosultak között. 4.3 A járulékfizetés alapja A társadalombiztosítási rendszer fő finanszírozási módja a felosztó kirovó elven működő rendszer. A társadalombiztosítási jog egyik alapelve, hogy a biztosítottak ellátására való igényét társadalombiztosítási díj - járulék- fizetési kötelezettségük alapozza meg. A biztosítotton kívül a foglalkoztatót is terheli a díjfizetési- járulékfizetési kötelezettség. 32 Fabók Prof.Dr. Prugberger

17 Járulékot kell fizetni azon jövedelmek után, melyeket a törvény meghatároz. Viszont vannak olyan jövedelmek, amelyek után nem kell járulékot fizetni, azaz nem képeznek társadalombiztosítási járulékalapot Járulékfizetési kötelezettség nélkül elismerhető szolgálati idő A polgári katonai szolgálatban eltöltött idő, táppénz, a baleseti táppénz, a terhességigyermekágyi segély folyósításának időtartama, valamint a gyermekgondozási díj január 1-jét megelőző időtartama 5.A szolgálati idő figyelembe vételének korlátozása 5.1 A biztosított díjazásban nem részesül A biztosításban töltött idő teljes tartamát nem minden esetben lehet szolgálati időként figyelembe venni. Ha a jogszabály másként nem rendelkezik, szolgálati időként nem lehet figyelembe venni a biztosításban töltött időnek a harminc napot meghaladó azt a tartamát, amely alatt a biztosított munkabérben nem részesült, illetve amely idő alatt a biztosítás szünetelt Fizetés nélküli szabadság, mint szolgálati idő Amíg a fizetés nélküli szabadság időtartamából a 30 napot meg nem haladó rész akár többször is- minden külön feltétel nélkül beszámít a szolgálati időbe, a 30 napot meghaladó rész csak akkor, ha a biztosítottat háromévesnél tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermek esetén tízévesnél fiatalabb gyermek gondozása vagy tízévesnél fiatalabb gyermek ápolása címén illette meg. 33 Prof. Dr. Prugberger Tamás (szerk.): Szociális Jog II. Társadalombiztosítási jog Novotni Alapítvány a Magájog Fejlesztéséért, Miskolc, 2010, Dr Kurucz Béla Új nyugdíjjogi kézikönyv hvgorac Lap-és Könyvkiadó 1998 Budapest 102.o 17

18 Valamint ha a szabadságot 1992.március 1-jét megelőzően azért kapta, hogy tartós külföldi szolgálatot teljesítő nemzetközi szervhez tagként vagy 35 munkatársként kiküldött, külföldön munkát vállaló, illetőleg külföldi ösztöndíjas tanulmányúton résztvevő házastársával külföldön tartózkodjék, feltéve, hogy erre az időre a nyugdíjjárulékot megfizette. 36 Szolgálati időként kell figyelembe venni azt az időszakot amikor a biztosított a fizetés nélküli szabadságot közeli hozzátartozója otthoni ápolása, illetőleg gondozása vagy saját lakás magánerőből történő építése céljából kapta, feltéve, hogy erre az időre a nyugdíjjárulékot megfizette, szolgálati idő azonban legfeljebb ig vehető figyelembe Előzetes letartóztatás a szabadságvesztés, javító-nevelő munka tartama A szolgálati idő számításánál nem lehet figyelembe venni az előzetes letartóztatás a szabadságvesztés valamint a szigorított őrizet tartamát. Ettől eltérően szolgálati időként kell figyelembe venni az előzetes letartóztatás idejét ha a letartóztatottat az ellene emelt váld alól jogerősen felmentették, vagy a büntető eljárást megszüntették. Továbbá szolgálati időként kell figyelembe venni a szabadságvesztés, szigorított őrizet idejét, ha utóbb a bíróság az elítéltet jogerősen felmentette. Minkét esetben további elengedhetetlen feltétele a beszámításnak az hogy a letartóztatás illetve az őrizetbe vétel a szolgálati idő tartama alatt történt. Szolgálati időnek számít az az idő is amely alatt a biztosított javító nevelő munkát vagy szigorított javító nevelő munkát végez Egyes napokon végzett munka Azoknál a dolgozóknál, akik munkaviszonyuk keretében az üzem működése vagy foglalkozásuk jellege folytán a naptári hétnek csak egyes napjain végez munkát, a 35 Dr Kurucz Dr Kurucz, Dr Kurucz, Dr Kurucz,127 18

19 biztosításban töltött időből a tényleges munkavégzés napjait lehet csak szolgálati időként számításba venni. Ez a rendelkezés nem vonatkozik azokra, akiknek a heti munkaideje a munkakörükre irányadó teljes heti munkaidőnek legalább a felét eléri A szolgálati idő előzetes elismerésének előnyei a gyakorlatban A szolgálati idő előzetes tisztázása segítségével a biztosított/volt biztosított a számára legelőnyösebb időponttól kérheti a nyugdíja megállapítását. A nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv érdemi döntését megelőzően köteles az ügy eldöntése szempontjából lényeges tényeket és körülményeket feltárni, a tényállást tisztázni. Az okmány hiányában be nem igazolódott, de az igénylő állítása szerint biztosításban töltött idő egyéb, hitelt érdemlő módon történő bizonyítására lehetőség van az alapeljárás során, majd a fellebbezés és bíróságnál történő eljárás során is, amely időtartam alatt a kérelmező még dolgozik, tehát nem ellátatlan. A nyugdíjmegállapító határozat meghozatala sokkal gyorsabban történhet meg, ha a szolgálati idők összeszámítása előzetesen megtörtént. 7. A szolgálati idő igazolása 7.1 A társadalombiztosítási szerv nyilvántartása alapján A biztosított (volt biztosított) - legfeljebb naptári évenként egyszer - a nyugdíjmegállapító szervtől kérheti a szolgálati idejének, nő esetén a jogosultsági idejének megállapítását. A kérelemhez csatolni kell a biztosított által feltüntetett, a nyugdíj-megállapító szerv nyilvántartásában nem, vagy eltérő tartalommal szereplő szolgálati időre, jogosultsági időre vonatkozó, az igénylő rendelkezésére álló igazolásokat, okiratokat. 39 Dr Kurucz,

20 A nyugdíj-megállapító szerv az elismert szolgálati időt, jogosultsági időt határozatban állapítja meg. Az életkortól függetlenül, kérelemre határozatban bármikor közölni kell az elismerhető szolgálati idő tartamát, ha az a kérelmező korkedvezményre hivatkozva kéri. Ebben az esetben a figyelembe vehető, valamint a figyelembe nem vehető szolgálati idő, továbbá a korkedvezményre jogosító idő tartamáról kell a határozatot meghozni. A nyugdíjjogosultság feltétele az előírt szolgálati idő megszerzése. A szolgálati idő hossza befolyásolja a nyugdíj összegét. A szolgálati időt a társadalombiztosítási szervek nyilvántartásai alapján kell számításba venni. A társadalombiztosítási szervek nyilvántartásai alapján nem igazolt szolgálati időket, ha a jogszabály másként nem rendelkezik, abban az esetben kell figyelembe venni ha azokat az igénylő munkakönyvének a kiállítás napját követő időre vonatkozó bejegyzéseivel, vagy egykorú okirattal,vagy a munkáltató vagy jogutódja által az eredeti nyilvántartások alapján kiállított okirattal, valamint hitelt érdemlő egyéb módon igazolja illetőleg bizonyítja. A nyugdíjbiztosítási szervek a következő nyilvántartásokkal rendelkeznek: az 1945 előtti munkaviszonyok bizonyítására a várományi lapok, az 1945 utáni munkaviszonyok bizonyítására a munkáltatói nyilvántartások, illetőleg az e nyilvántartásokon alapuló egyéni nyilvántartó lapok, 1958.január 1-jétől a munkaviszony nyilvántartó lapok, január 1-jétől a társadalombiztosítási egyéni nyilvántartó lapok, mezőgazdasági munkaviszonyok bizonyítására a napi, a heti, a havi bélyeglerovást tartalmazó úgynevezett bélyeglapok A szolgálati idő igazolása egyébhitelt érdemlő módon. Hitelt érdemlő egyéb mód a tanukkal történő bizonyítás is. Amíg korábban tanúvallomással csak a nyugdíjjogosultsághoz szükséges szolgálati idő egyötöd részét, 40 Dr Kurucz,

21 maximálisan tehát két évet lehetett figyelembe venni, a hatályos szabályok szerint a szolgálati idők, ha a tanukkal bizonyítás nincs kizárva, tanúvallomással időben korlátozás nélkül bizonyíthatók. Általánosságban tehát a szolgálati időket illetően érvényesül a szabad bizonyítás elve, s ezekben az esetekben a tanúbizonyítás nemcsak megengedett, hanem szabad a bizonyítás annyiban is, hogy a tanúbizonyításnak nincsenek időben korlátai sem. Egyes szolgálati idők tekintetében viszont a szabad bizonyítás nincs megengedve, csak kötött bizonyítás vehető igénybe. Ennek lényege az, hogy a jogszabály az adott szolgálati időre okirati bizonyítást ír elő, a szolgálat idő bizonyítására csak az előírt bizonyítási eszköz alkalmas, illetőleg fogadható el, más bizonyíték így például a tanúvallomás nem. A tanúvallomással igazolt szolgálati idő értékét a tanúvallomások hitelt érdemlősége és meggyőző ereje határozza meg A nők 40 éves jogosultsági idővel igénybe vehető kedvezményes nyugdíja A nők kedvezményes nyugdíj jogosultságáról szóló új szabályok szerint a nő, aki kereső tevékenységgel és a gyermekneveléssel összesen legalább 40 év jogosultsági időt szerzett, az életkorától függetlenül nyugdíjba vonulhat. Annak érdekében, hogy a munkában töltött idő meghatározó jellege ne csökkenjen, a kedvezmény igénybevételének további feltétele a minimum 32 év kereső tevékenységgel szerzett jogosultsági idő. A szabályozás más szolgálati időt, mint pl. a tanulmányi időt, a munkanélküli ellátást, az ápolási díjat és a megállapodás alapján fizetett nyugdíjjárulékot - amelyek egyébként az általános szabályok szerint szolgálati időnek minősülnek- a kedvezményre való jogosultság szempontjából nem veszi figyelembe. Gyermekellátások folyósítási idejeként legfeljebb 8 év vehető figyelembe a 41 Dr Kurucz,

T á j é k o z t a t ó a 2011. január 1-jétől kezdődően alkalmazásra kerülő nyugdíjszabályokról

T á j é k o z t a t ó a 2011. január 1-jétől kezdődően alkalmazásra kerülő nyugdíjszabályokról T á j é k o z t a t ó a 2011. január 1-jétől kezdődően alkalmazásra kerülő nyugdíjszabályokról A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvényt (a továbbiakban: Tny.) módosító, 2011.

Részletesebben

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra 2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra Az 1952. október 10-én született 25 év szolgálati idővel rendelkező egyéni vállalkozó 2015. április 11-én öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelmet terjesztett

Részletesebben

[Az érintetteknek kérelmet benyújtani nem kell, a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból jár el, de a továbbfolyósításról nem hoz külön döntést.

[Az érintetteknek kérelmet benyújtani nem kell, a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból jár el, de a továbbfolyósításról nem hoz külön döntést. TÁJÉKOZTATÓ az egészségkárosodáson alapuló nyugellátásban és egyéb nyugdíjszerű szociális ellátásban részesülő személyek, valamint azok részére, akiknek az ügyében folyamatban van a hatósági eljárás Az

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a szolgálati nyugdíj megszűnéséről és a szolgálati járandóságról

TÁJÉKOZTATÓ. a szolgálati nyugdíj megszűnéséről és a szolgálati járandóságról TÁJÉKOZTATÓ a szolgálati nyugdíj megszűnéséről és a szolgálati járandóságról A 2011. évi CLXVII. törvény értelmében korhatár előtti öregségi nyugdíj 2011. december 31-ét követő kezdő naptól nem állapítható

Részletesebben

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS JÁRULÉKAI ÉS PÉNZBELI ELLÁTÁSAI

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS JÁRULÉKAI ÉS PÉNZBELI ELLÁTÁSAI ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS JÁRULÉKAI ÉS PÉNZBELI ELLÁTÁSAI Budapest, 2008 Szerzők: A B fejezet dr. Jurányi Benedekné C fejezet Tóth Liboriuszné Lektorálta: Walchné Kremlicska Katalin Sorozatszerkesztő:

Részletesebben

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel,

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel, A gazdasági társaságokról szóló 2006. IV szerint nek minősül a társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, amelyek vagy a társasági szerződés alapján nem tartoznak a

Részletesebben

ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4

ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4 TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4 Szervezetrendszer...4 TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG...6 53. A törvény célja, alapelvek, fontosabb fogalmak és értelmező rendelkezések...6 53.1. A törvény célja...6 53.2.

Részletesebben

JÖVEDELEMNYILATKOZAT

JÖVEDELEMNYILATKOZAT JÖVEDELEMNYILATKOZAT A Személyi adatok 1. Az ellátást igénylő neve: (Leánykori név: 2. Az ellátást igénylő bejelentett lakóhelyének címe: 3. Az ellátást igénylő tartózkodási helyének címe: 4. Ha az ellátást

Részletesebben

. 23. (1) Rokkantsági nyugdíjra az jogosult, aki

. 23. (1) Rokkantsági nyugdíjra az jogosult, aki . 23. (1) Rokkantsági nyugdíjra az jogosult, aki a) egészségromlás, illetőleg testi vagy szellemi fogyatkozás következtében munkaképességét hatvanhét százalékban elvesztette és ebben az állapotában javulás

Részletesebben

FOGLALKOZTATÓI IGAZOLÁS

FOGLALKOZTATÓI IGAZOLÁS ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR Érkezett: FOGLALKOZTATÓI IGAZOLÁS Igényelt ellátás: táppénz X terhességi-gyermekágyi segély gyermekgondozási díj baleseti táppénz Igénylő jogviszonya: munkaviszonyban

Részletesebben

A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben

A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint a szolgáltatások fedezetéről szóló törvény

Részletesebben

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07.

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. [Gt. 21., 22. (1)-(2) bekezdés, Tbj. 5. (1) bekezdés a) és g) pontja, Eho 3. (1)

Részletesebben

Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 11 ELSŐ RÉSZ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 15

Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 11 ELSŐ RÉSZ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 15 Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 11 ELSŐ RÉSZ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 15 I. FEJEZET BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG 15 1. A BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG ELBÍRÁLÁSA 15 1.1. A teljes körű biztosítottak 15 1.1.1. A foglalkoztatott

Részletesebben

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I.

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I. A minimum járulék-alap I. A járulék és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség várható változásai 2007. január 1-jétől 2006. december 15. A munkaviszonyban álló biztosított foglalkoztatója a társadalombiztosítási

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény rendelkezik az új ellátási formákról.

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Vác Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztálya 2600. Vác, Március 15. tér. 11. I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Neve:... Születési

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. az özvegyi nyugdíj

TÁJÉKOZTATÓ. az özvegyi nyugdíj TÁJÉKOZTATÓ az özvegyi nyugdíj A hozzátartozói ellátások sajátossága, hogy a jogosultsági feltételeknek az elhunyt jogszerző és a nyugdíjigénylő részéről is teljesülniük kell. Özvegyi nyugdíj címén a jogosultat

Részletesebben

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI NYUGELLÁTÁS

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI NYUGELLÁTÁS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI NYUGELLÁTÁS Mint arról a bevezető részben már szó volt, Magyarországon 1993. óta a társadalombiztosítás nem a korábbi egységes szervezeti megoldásban (a három biztosítási területet

Részletesebben

Az ellátás formái: rehabilitációs ellátás: rokkantsági ellátás: A rehabilitációs ellátás: rehabilitációs szolgáltatásokra

Az ellátás formái: rehabilitációs ellátás: rokkantsági ellátás: A rehabilitációs ellátás: rehabilitációs szolgáltatásokra Megváltozott munkaképességűek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. tv. (Megjelent a Magyar Közlöny 162. számában) 2011.

Részletesebben

KÉRELEM települési ápolási támogatás

KÉRELEM települési ápolási támogatás KÉRELEM települési ápolási támogatás 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 7/2015. (II. 27.) sz. rendelet 6. sz. melléklete 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére

TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére Az Országgyűlés a 2011. november 28-ai ülésnapján elfogadta a korhatár előtti öregségi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére

TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére Az Országgyűlés a 2011. november 28-ai ülésnapján elfogadta a korhatár előtti öregségi

Részletesebben

Mindkét esetben az árvaellátás életkorra tekintet nélkül a rokkantság tartamára jár.

Mindkét esetben az árvaellátás életkorra tekintet nélkül a rokkantság tartamára jár. Ki jogosult árvaellátásra? Árvaellátásra az a gyermek jogosult - ideértve a házasságban vagy az élettársi közösségben együtt élők egy háztartásban közösen nevelt, korábbi házasságból, élettársi együttélésből

Részletesebben

17. Az idősek egészségügyi ellátása, nyugdíjrendszer

17. Az idősek egészségügyi ellátása, nyugdíjrendszer 17. Az idősek egészségügyi ellátása, nyugdíjrendszer 1.Egészségügyi ellátás igénybevétele Az időskorúak gyakrabban szorulnak orvosi kezelésre, gyakrabban utalják őket szakorvoshoz és gyakrabban kezelik

Részletesebben

TAJ szám: - - Kelt:,...

TAJ szám: - - Kelt:,... ONYF. 3515270. Igénybejelentés az 1997. évi LXXXI. törvény alapján öregségi típusú nyugdíjak elbírálásához, ha még nem volt szolgálati idő kiszámítása [ONYF. 3515270.] E nyomtatvány pontos kitöltése a

Részletesebben

Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013

Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013 Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013 Lehet-e, és ha igen, milyen keresettel rokkantsági, rehabilitációs ellátásban, illetve egészségkárosodása alapján más ellátásban részesülő

Részletesebben

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÉS EGYES SZOCIÁLIS JOGSZABÁLYOK LEGFŐBB VÁLTOZÁSAI 2009.

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÉS EGYES SZOCIÁLIS JOGSZABÁLYOK LEGFŐBB VÁLTOZÁSAI 2009. A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÉS EGYES SZOCIÁLIS JOGSZABÁLYOK LEGFŐBB VÁLTOZÁSAI 2009. I. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint a szolgáltatások fedezetéről szóló törvény

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGKÁROSODÁS ALAPJÁN ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK MUNKAVÁLLALÁSA 2014.01.

AZ EGÉSZSÉGKÁROSODÁS ALAPJÁN ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK MUNKAVÁLLALÁSA 2014.01. AZ EGÉSZSÉGKÁROSODÁS ALAPJÁN ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK MUNKAVÁLLALÁSA 2014.01. Lehet-e, és ha igen, milyen keresettel rokkantsági, rehabilitációs ellátásban, illetve egészségkárosodása alapján más ellátásban

Részletesebben

Támogatási táblázat 2006

Támogatási táblázat 2006 Támogatási táblázat 2006 Minimálbér: 2006. január 1-tıl: a kötelezı legkisebb munkabér (minimálbér) havi összege bruttó: 62 500 Ft/fı/hó, minimális órabér 360 Ft/fı/óra 2006. július 1-tıl 2006. december

Részletesebben

K É R E L E M ápolási díj megállapításához

K É R E L E M ápolási díj megállapításához K É R E L E M ápolási díj megállapításához I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyi adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely: Tartózkodási hely:

Részletesebben

Homicskó Árpád Olivér. Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek

Homicskó Árpád Olivér. Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek Homicskó Árpád Olivér Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek Dr. Homicskó Árpád Olivér, PhD egyetemi docens Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek P a t r o c i n i u

Részletesebben

2013. július 14.napját követően kezdődő pénzbeli ellátásra való jogosultság esetén 1997.évi LXXXIII. törvény változásai. Farkasné Gondos Krisztina

2013. július 14.napját követően kezdődő pénzbeli ellátásra való jogosultság esetén 1997.évi LXXXIII. törvény változásai. Farkasné Gondos Krisztina 2013. július 14.napját követően kezdődő pénzbeli ellátásra való jogosultság esetén 1997.évi LXXXIII. törvény változásai Farkasné Gondos Krisztina 39/a (1) bekezdés változik Az egészségbiztosítási pénzellátás

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési hely, idő (év,

Részletesebben

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására. 1.1.1. Neve:...

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására. 1.1.1. Neve:... 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési hely, idő (év,

Részletesebben

A társas vállalkozó járulékkötelezettségének ellenőrzése

A társas vállalkozó járulékkötelezettségének ellenőrzése OBB-KLUB A társas vállalkozó járulékkötelezettségének ellenőrzése 2015.09.21. A járulékkötelezettség megállapításának lépései: Jogviszony megállapítása Biztosítási jogviszony megállapítása Járulékalapot

Részletesebben

Munkaerőpiaci támogatási rendszer Magyarországon

Munkaerőpiaci támogatási rendszer Magyarországon Munkaerőpiaci i rendszer Magyarországon Támogatás Feltételek Célcsoport formája mértéke % időtartama (hó) továbbfoglalkoztatá si kötelezettség nettó létsz. növelési kötelezettség felmond tilalom mindenkire

Részletesebben

2015. július 01. napjától jogszabályváltozások történtek. az 1997. évi LXXXIII. törvényben. (Magyar Közlöny 2015. évi 84. száma)

2015. július 01. napjától jogszabályváltozások történtek. az 1997. évi LXXXIII. törvényben. (Magyar Közlöny 2015. évi 84. száma) 2015. július 01. napjától jogszabályváltozások történtek az 1997. évi LXXXIII. törvényben (Magyar Közlöny 2015. évi 84. száma) A következő változások érintik a táppénz, a csecsemőgondozási díj, a gyermekgondozási

Részletesebben

1997. évi LXXXI. törvény (Tny.)

1997. évi LXXXI. törvény (Tny.) A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (Tny.) és a végrehajtására kiadott 168/1997. (X. 6.) kormányrendelet (R.) egységes szerkezetbe foglalt szövege Az Országgyűlés az Alaptörvényben

Részletesebben

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG MUNKAJOG A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi

Részletesebben

Országos Egészségbiztosítási Pénztár

Országos Egészségbiztosítási Pénztár Országos Egészségbiztosítási Pénztár 1 2015/2. számú TÁJÉKOZTATÓ A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KIFIZETŐHELYEK RÉSZÉRE a csecsemőgondozási díj és a gyermekgondozás díj napi alapjának megállapítását érintő 2015.

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására sz. r. 11. -ához I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:...

Részletesebben

Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról:

Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról: Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról: Bérpótló juttatás: A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretében az aktív korú nem foglalkoztatott személyek részére megállapított rendelkezésre

Részletesebben

Mi mennyi 2012-ben? Havi bér Ft/hó

Mi mennyi 2012-ben? Havi bér Ft/hó Munkabérek, illetmények 298/2011. (XII. 22.) Korm. rend. Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimálbér 2. (1) bek. 93.000 21.400 4.280 535 Garantált bérminimum* 2. (2) bek. 108.000

Részletesebben

Alulírott, kérem T.Címet, hogy szíveskedjen részemre eseti átmeneti segélyt megállapítani.

Alulírott, kérem T.Címet, hogy szíveskedjen részemre eseti átmeneti segélyt megállapítani. Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI OKTATÁSI ÉS KULTÚRÁLIS BIZOTTSÁGA Nyírbogdány, Kéki u.2. K É R E L E M Alulírott, kérem T.Címet, hogy szíveskedjen részemre

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

OBB Előadás. Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft. 2015.09.21

OBB Előadás. Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft. 2015.09.21 OBB Előadás Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft. 2015.09.21 Szociális hozzájárulási adóból és szakképzési hozzájárulásból igénybe vehető kedvezmények Jogszabályok 2011. évi CLVI. törvény IX. fejezete

Részletesebben

Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala

Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Tel.: (36)-23-565-610, (36)-23-565-612 Fax: (36)-565-629 E-mail: hivatal@zsambek.hu Web: www.zsambek.hu 4. számú melléklet a 63/2006.

Részletesebben

KÉRELEM. BEISKOLÁZÁSI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Tankönyv és Tanszertámogatás)

KÉRELEM. BEISKOLÁZÁSI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Tankönyv és Tanszertámogatás) KÉRELEM BEISKOLÁZÁSI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Tankönyv és Tanszertámogatás) I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve: Anyja neve:. Születési hely,év,hó,nap:

Részletesebben

TAJ szám: - - Kelt:,...

TAJ szám: - - Kelt:,... ONYF. 3515275. Igénybejelentés az 1997. évi LXXXI. törvény alapján özvegyi nyugdíj elbírálásához HA AZ ELHUNYT NEM RÉSZESÜLT NYUGELLÁTÁSBAN [ONYF. 3515275.] E nyomtatvány pontos kitöltése a kérelem elbírálását

Részletesebben

Jövedelemnyilatkozat a személyi térítési díj megállapításához

Jövedelemnyilatkozat a személyi térítési díj megállapításához 3.sz. melléklet (5. melléklet a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez) Jövedelemnyilatkozat a személyi térítési díj megállapításához Az ellátást igénybe vevőre vonatkozó személyes adatok*: Név: Anyja

Részletesebben

Oktatási Hivatal Magyar Ekvivalencia és Információs Központ

Oktatási Hivatal Magyar Ekvivalencia és Információs Központ Oktatási Hivatal Magyar Ekvivalencia és Információs Központ Általános szakvélemény a Romániában és a Szovjetunióban szerzett felsőfokú végzettséget tanúsító oklevelek magyarországi elismerhetőségéről Budapest,

Részletesebben

Az Egészségbiztosítási Törvény Változásai 2015.01.01-től

Az Egészségbiztosítási Törvény Változásai 2015.01.01-től T ÁJÉKOZTATÓ Az Egészségbiztosítási Törvény Változásai 2015.01.01-től A tájékoztató nem minden részletre kiterjedő és nem helyettesíti a törvény szövegének ismeretét! I. A ténylegesen kieső jövedelmek

Részletesebben

Foglalkoztatás- és szociálpolitika

Foglalkoztatás- és szociálpolitika Foglalkoztatás- és szociálpolitika Munkanélküliség 2008/09 I. félév Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Gazdaságilag aktív nem aktív népesség A gazdaságilag aktív népesség

Részletesebben

Az egyéni vállalkozó saját járulék és egészségügyi hozzájárulása

Az egyéni vállalkozó saját járulék és egészségügyi hozzájárulása Az egyéni vállalkozó saját járulék és egészségügyi hozzájárulása (a 0543-02-es lap kitöltése) Ezt a bevallási lapot annak az egyéni vállalkozónak kell benyújtania, aki a 2005. évben az egyszerûsített vállalkozói

Részletesebben

E nyomtatvány pontos kitöltése az igény elbírálásához szükséges, és csak aláírással együtt érvényes. (Az ügyszámot is tartalmazó etikett helye)

E nyomtatvány pontos kitöltése az igény elbírálásához szükséges, és csak aláírással együtt érvényes. (Az ügyszámot is tartalmazó etikett helye) E nyomtatvány pontos kitöltése az igény elbírálásához szükséges, és csak aláírással együtt érvényes. (Az ügyszámot is tartalmazó etikett helye) Igénybejelentő lap külföldön (nem EU/EGTtagállamban vagy

Részletesebben

KÉRELEM tankönyvtámogatás megállapításához

KÉRELEM tankönyvtámogatás megállapításához KÉRELEM tankönyvtámogatás megállapításához I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely,év,hó,nap:... állampolgársága:.

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA. Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás.

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA. Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. Időskorúak járadékára jogosult az a személy, aki: a reá irányadó

Részletesebben

A Tbj. törvény 2010. évi változása

A Tbj. törvény 2010. évi változása A Tbj. törvény 2010. évi változása A 2010. január 1-jétıl megszerzett jövedelmekre és fizetési kötelezettségekre kell alkalmazni. A 19. (1) és (3) bekezdését a 2010. január 1-jétıl megszerzett jövedelmekre

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására

KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési

Részletesebben

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet

168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet OptiJus Opten Kft. I. 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet A 2011.3.25. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék Hatáskör, illetékesség 1 Az öregségi nyugdíj, valamint az előrehozott

Részletesebben

IGÉNYLŐ LAP A KÖZGYÓGYELLÁTÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Kérjük olvashatóan kitölteni!)

IGÉNYLŐ LAP A KÖZGYÓGYELLÁTÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Kérjük olvashatóan kitölteni!) IGÉNYLŐ LAP A KÖZGYÓGYELLÁTÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Kérjük olvashatóan kitölteni!) I. A kérelmező személyi adatai Név:... Születési név:... Születési hely:...év:...hónap:...nap:..... Anyja

Részletesebben

Társadalombiztosítás

Társadalombiztosítás Társadalombiztosítás 2013 Járulékok Nyugdíjjárulék 10 % Egészségbiztosításiés munkaerő-piaci járulék Egészségügyi szolgáltatási járulék 8,5 % [3 + 4 + 1,5 ] 6660 (napi 222) Ft. [5 790 Ft.] 1 JÁRULÉKFIZETÉSI

Részletesebben

Társadalombiztosítási ellátások

Társadalombiztosítási ellátások Társadalombiztosítási ellátások Társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások Egészségbiztosítási ellátás Családi támogatás Nyugdíjszolgáltatás Eü. szolg. háziorvos fogászat járóbeteg fekvőbeteg

Részletesebben

K é r e l e m Iskolakezdési támogatás megállapításához (közép- és felsőfokú tanintézet nappali tagozatos tanulói részére)

K é r e l e m Iskolakezdési támogatás megállapításához (közép- és felsőfokú tanintézet nappali tagozatos tanulói részére) 4. számú melléklet Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2013. (XII.19.) önkormányzati rendeletéhez K é r e l e m Iskolakezdési támogatás megállapításához (közép- és felsőfokú tanintézet

Részletesebben

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására I. A kérelmező személyi adatai Kérelem a közgyógyellátás megállapítására Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:... Társadalombiztosítási

Részletesebben

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia Társadalombiztosítás Járulékalapot képező jövedelem: / Tbj. 4. k) pont/ 1. a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

... Foglalkozása, munkahelye:..

... Foglalkozása, munkahelye:.. Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szociális Szolgáltató Főosztály 1033 Budapest, Fő tér 2. KÉRELEM RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSHOZ Kérem, hogy szíveskedjenek

Részletesebben

GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK

GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI törvényben (továbbiakban: Mmtv.), valamint a végrehajtása tárgyában kiadott,

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:...

Részletesebben

K É R E L E M LAKHATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ RENDSZERES KIADÁSOK VISELÉSÉHEZ NYÚJTOTT TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT

K É R E L E M LAKHATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ RENDSZERES KIADÁSOK VISELÉSÉHEZ NYÚJTOTT TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT 2. melléklet K É R E L E M LAKHATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ RENDSZERES KIADÁSOK VISELÉSÉHEZ NYÚJTOTT TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT Kérelmező adatai: Név:... Születési név:... Születési hely, idő:... Anyja neve:...

Részletesebben

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására 9. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez Kérelem a közgyógyellátás megállapítására I. A kérelmező személyes adatai Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:...

Részletesebben

A BETEGJOGOK ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI

A BETEGJOGOK ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI A BETEGJOGOK ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI Dr. Szüts Ágnes Ügyvéd Munkajogi szakértő ALAPFOGALMAK I. MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ DOLGOZÓ Egészségi állapotának romlásából eredő munkaképesség megváltozása

Részletesebben

A Keresőtevékenység korlátozása egyes társadalombiztosítási és szociális ellátás folyósítása mellett

A Keresőtevékenység korlátozása egyes társadalombiztosítási és szociális ellátás folyósítása mellett A Keresőtevékenység korlátozása egyes társadalombiztosítási és szociális ellátás folyósítása mellett Ez év elejétől nagyon sok korábbi társadalombiztosítási és szociális ellátás megszűnt vagy átalakult

Részletesebben

KÉRELEM Gyermekétkeztetési kedvezmény megállapításához

KÉRELEM Gyermekétkeztetési kedvezmény megállapításához I. Személyi adatok KÉRELEM Gyermekétkeztetési kedvezmény megállapításához 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely,év,hó,nap:... Állampolgársága:.....

Részletesebben

Kedvezmények a szociális hozzájárulási adó rendszerében Az egyszerűsített foglalkoztatás. Készítette: Görgei Zsolt

Kedvezmények a szociális hozzájárulási adó rendszerében Az egyszerűsített foglalkoztatás. Készítette: Görgei Zsolt Kedvezmények a szociális hozzájárulási adó rendszerében Az egyszerűsített foglalkoztatás Készítette: Görgei Zsolt Vállalkozások besorolása 2 3 4 Adókedvezmények a szociális hozzájárulási adóból A megváltozott

Részletesebben

1. A nyugdíjbiztosítási hatósági nyilvántartásban szereplő adataim alapján hatósági bizonyítvány kiállítását kérem

1. A nyugdíjbiztosítási hatósági nyilvántartásban szereplő adataim alapján hatósági bizonyítvány kiállítását kérem Kérelem hatósági bizonyítvány kiállítására a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 96/E. alapján EU/EGT tagállamban, Svájcban vagy Magyarországgal szociálpolitikai, illetve

Részletesebben

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Ügyintéző: Farkas Ildikó Ügyintézés helye: Fadd Nagyközség Polgármesteri Hivatal 9. sz. Iroda Fadd, Dózsa György u. 12. Ügyfélfogadás

Részletesebben

Igényllap a távh- vagy gázártámogatás megállapításához

Igényllap a távh- vagy gázártámogatás megállapításához I. Alapadatok 1. számú melléklet a 138/2006. (VI. 29.) Korm. rendelethez Igényllap a távh- vagy gázártámogatás megállapításához 1. A kérelmez személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:...

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum. Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (hátrányos helyzetűek)

Új Szöveges dokumentum. Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (hátrányos helyzetűek) Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (hátrányos helyzetűek) TÁJÉKOZTATÓ a foglalkozatás bővítését szolgáló támogatásról (bértámogatás) hátrányos helyzetű álláskereső foglalkoztatása esetén

Részletesebben

Járulékok, biztosítási kötelezettség

Járulékok, biztosítási kötelezettség Járulékok, biztosítási kötelezettség 1. Kérdés: Egy Magyarországon bejegyzett betéti társaság beltagja - aki a társaság tevékenységében személyesen közreműködik - román állampolgár, Romániában van munkaviszonyból

Részletesebben

Jogcím Feltételek Jogosultság Mit vált ki? Ft értéke? Pályakezdő fiatal a huszonötödik életévét - felsőfokú végzettségű

Jogcím Feltételek Jogosultság Mit vált ki? Ft értéke? Pályakezdő fiatal a huszonötödik életévét - felsőfokú végzettségű Jogcím Feltételek Jogosultság Mit vált ki? Ft értéke? Pályakezdő fiatal foglalkoztatása Pályakezdő fiatal a huszonötödik életévét - felsőfokú végzettségű személy esetén a harmincadik életévét - be nem

Részletesebben

Jogforrás: Ami nem változik

Jogforrás: Ami nem változik Változások a pénzbeli ellátások területén 2015. január 27. Előadó: 9 00-12 00 Dr. Bogdán Zsuzsanna tb. szakértő Jogforrás: A vállalkozói adminisztratív terheinek csökkentésére irányuló, Egyszerű Állam

Részletesebben

A nyugdíjak összegének kiszámítása

A nyugdíjak összegének kiszámítása A nyugdíjak összegének kiszámítása A példák kitalált személyek nyugdíjügyei. A fiktív nyugdíjösszegek magasabbak, mint az átlagos nyugdíjösszeg amiatt, hogy illusztrálják a nyugdíj számításának folyamatában

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Ki tekinthetı álláskeresınek, és mi illeti meg?

TÁJÉKOZTATÓ. Ki tekinthetı álláskeresınek, és mi illeti meg? TÁJÉKOZTATÓ Ahhoz, hogy az álláskeresıt az egyes támogatások megillessék, illetve alkalmazása esetén munkáltatója támogatást igényelhessen foglalkoztatásához, álláskeresıként történı regisztrálását kell

Részletesebben

TAJ szám: - - Kelt:,...

TAJ szám: - - Kelt:,... ONYF. 3515276/A. Igénybejelentés az 1997. évi LXXXI. törvény alapján szülői nyugdíj elbírálásához [ONYF. 3515276/A.] E nyomtatvány pontos kitöltése a kérelem elbírálását segíti és csak aláírással együtt

Részletesebben

1997. évi LXXXI. törvény. a társadalombiztosítási nyugellátásról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

1997. évi LXXXI. törvény. a társadalombiztosítási nyugellátásról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek 1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról Az Országgyűlés az Alkotmányban foglalt elveknek megfelelően az időskorúak és a tartósan vagy véglegesen munkaképtelenné válók, valamint

Részletesebben

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY TEMETÉSI KÖLTSÉGEKHEZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS céljára történő megállapítására

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY TEMETÉSI KÖLTSÉGEKHEZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS céljára történő megállapítására I. SZEMÉLYI ADATOK KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY TEMETÉSI KÖLTSÉGEKHEZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS céljára történő megállapítására Megnevezés kérelmező házastárs (élettárs) Neve (születési név is) Anyja neve Születési

Részletesebben

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA Az aktív korúak ellátását a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény szabályozza, a 33.. 37/G. -ig. Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci

Részletesebben

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához-

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához- TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához- I. A gondozást végző személyre vonatkozó adatok Neve: Születési neve:. Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:. TAJ szám:..

Részletesebben

N Y I L A T K O Z A T

N Y I L A T K O Z A T N Y I L A T K O Z A T gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez bölcsődei ellátás és óvodai nevelés esetén 1. Alulírott:... Születési neve:... Születési hely, idő:... Anyja neve:... Lakcíme:...,

Részletesebben

TEMETÉSI SEGÉLYT IGÉNYLŐ ADATLAP

TEMETÉSI SEGÉLYT IGÉNYLŐ ADATLAP TEMETÉSI SEGÉLYT IGÉNYLŐ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név is / /Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/ Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/: Születési helye: Anyja neve: Születési idő:

Részletesebben

K É R E L E M aktív korúak ellátásának megállapítására. Neve:... Születési neve:.. Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:..

K É R E L E M aktív korúak ellátásának megállapítására. Neve:... Születési neve:.. Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:.. K É R E L E M aktív korúak ellátásának megállapítására I. Személyes adatok: 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: Neve:.... Születési neve:.. Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:...

Részletesebben

1950.- - 1949. 2012.01.01-tol. Az ellátások megszüntetésére vonatkozó szabályok keresotevékenység folytatása esetén

1950.- - 1949. 2012.01.01-tol. Az ellátások megszüntetésére vonatkozó szabályok keresotevékenység folytatása esetén 2011.12.31-ig 1. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági II. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági III. csoportos rokkantság, baleseti rokkantság

Részletesebben

1. A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) összege: órabér alkalmazása esetén

1. A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) összege: órabér alkalmazása esetén Mi mennyi 2005-ben? 1. A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) összege: hetibér alkalmazása esetén napibér alkalmazása esetén órabér alkalmazása esetén 13.120,-Ft 2.624,-Ft 328,-Ft (a 327/2004. (XII.

Részletesebben

KÉRELEM NYUGDÍJAS SZEMÉLYEK RÉSZÉRE HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSÁNAK A MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM NYUGDÍJAS SZEMÉLYEK RÉSZÉRE HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSÁNAK A MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról, valamint személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és szociális ellátásokról szóló 18/2013.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Ki tekinthetı álláskeresınek, és mi illeti meg?

TÁJÉKOZTATÓ. Ki tekinthetı álláskeresınek, és mi illeti meg? TÁJÉKOZTATÓ Ahhoz, hogy az álláskeresıt az egyes támogatások megillessék, illetve alkalmazása esetén munkáltatója támogatást igényelhessen foglalkoztatásához, álláskeresıként történı regisztrálását kell

Részletesebben

KÉRELEM 1 az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM 1 az ápolási díj megállapítására KÉRELEM 1 az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyi adatok Neve: Születési neve: Anyja neve: Szül. hely, év, hó, nap: Lakcíme: Tartózkodási címe: TAJ száma:

Részletesebben

Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi

Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi 1 Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi Figyelmeztetés! Az ügyfél, vagy képviselője, ha más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentős valótlan tényt állít, illetve kötelező adatszolgáltatás

Részletesebben