Miskolci Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Agrár-és Munkajogi Tanszék

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Miskolci Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Agrár-és Munkajogi Tanszék"

Átírás

1 Miskolci Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Agrár-és Munkajogi Tanszék A Szolgálati idő megállapításának eljárási szabályai SZAKDOLGOZAT Készítette: Almásiné Kalapos Anikó Konzulens: Dr.Tóth Hilda docens Miskolc

2 University of Miskolc Faculty of Law Agricultural and Labour Law Department The rules of procedure for the determination of service time. Author: Almásiné Kalapos Anikó Consultant: Dr.Tóth Hilda docens Miskolc

3 Tartalomjegyzék 1.Bevezetés A Szolgálati idő elismerés története Az 1912.év LXV. törvénycikkel szabályzott közszolgálati nyugdíjrendszer Az évi XL. törvénycikk nyugdíjrendszer A társadalombiztosítási rendszer átalakulása a fordulat évétől az os forradalomig A fejlődés fő iránya 1957 után évi II. törvény A társadalombiztosítási rendszer A törvény célja A törvény hatálya Alapelvek Szolgálati idő Szolgálati időként figyelembe vehető idők Biztosításban töltött idő A járulékfizetés alapja Járulékfizetési kötelezettség nélkül elismerhető szolgálati idő A szolgálati idő figyelembe vételének korlátozása A biztosított díjazásban nem részesül Fizetés nélküli szabadság, mint szolgálati idő Előzetes letartóztatás a szabadságvesztés, javító-nevelő munka tartama Egyes napokon végzett munka A szolgálati idő előzetes elismerésének előnyei a gyakorlatban A szolgálati idő igazolása A társadalombiztosítási szerv nyilvántartása alapján A szolgálati idő igazolása egyébhitelt érdemlő módon A nők 40 éves jogosultsági idővel igénybe vehető kedvezményes nyugdíja Arányosan elismerhető szolgálati idő Nyugdíjszolgáltatásokkal kapcsolatos megállapodások

4 11. Szolgálati idő beszámítása különböző jogviszonyokban Felsőfokú tanulmányok beszámítása Külföldi felsőfokú tanulmányok beszámítása Szakmunkástanuló idő Szakiskolai tanulók szolgálati ideje Szakérettségire előkészítő tanfolyamon töltött idő Az egészségügyi dolgozók szolgálati ideje Betegséggel, anyasággal kapcsolatos szolgálati idő Az anya szolgálati idejének növelése A táppénz, szülési szabadság, GYES folyósítás tartama A kórházi ápolás tartama A gyermeknevelési támogatásban részesülés tartama Anyasági segély folyósításának tartama A katonai szolgálatban töltött idő figyelembe vétele A választott tisztségviselő biztosítása A nevelőjelölt szolgálati ideje A segítő családtag szolgálati ideje Megbízási jogviszony, vállalkozási jellegű jogviszony Kisiparos, magánkereskedő, egyéni vállalkozó Társas vállalkozói jogviszony Alkalmi fizikai munka A mezőgazdasági termelőszövetkezeti tag jogviszonya Mezőgazdasági szövetkezeti tag családtagjaként végzett munka Mezőgazdasági szövetkezeti tagság megszűnése utáni szolgálati idő A mezőgazdasági szakcsoport tagja, egyéni gazdálkodó Kisszövetkezet tagja Munkaterápiás intézeti idő Az 1991.évi IV. törvény hatályba lépése előtti munkanélküli ellátások Munkanélküli segély Átmeneti munkanélküli járadék Átképzési támogatás Végkielégítés Ügyvédként eltöltött idő figyelembe vétele

5 11.24 Gépjárművezető-képző munkaközösségi tag Egyházi személy, szerzetesrend tagja A szertői jogvédelem alá tartozó alkotótevékenység ideje Külföldi munkavállalás tartamának figyelembe vétele A szolgálati idő elismerési kérelem átalakítása Összegzés Irodalomjegyzék Jogszabályjegyzék

6 1.Bevezetés Az ember egyik legősibb jellemzője a munkavégzés. A munka világában a társadalmi munkamegosztás következtében bonyolult, szerteágazó és egymással összefüggő emberi kapcsolatok alakultak ki. Ezeket a morális szabályok mellett a jog előírásai is egyre részletesebben szabályozták és szabályozzák napjainkban is. A munkavégzés során ma már egyre szükségszerűbb ezekkel tisztában lenni. Az állam minden társadalmi rendszerben fontos feladatának tekintette és deklarálta, részben vagy egészben meg is valósította a polgárairól való gondoskodást, mind aktív életükben, mind nyugdíjas korukban. Fontos célja az államnak, hogy polgárai a ledolgozott évek után boldog nyugdíjas éveket töltsenek. E célokat közösségi szinten a társadalombiztosítás útján valósította és valósítja meg napjainkban is. A nyugat európai nyugdíjbiztosítás alapvető vonása az, hogy egy kötelező és egy szabad biztosítási rendszerből áll. A kötelező nyugdíjbiztosítás célja a társadalom, pontosabban az adott állam lakossága részére a minimális egzisztenciális biztonság megteremtése, ezért kötelező jellegű és közjogi intézményként működik. Hordozó intézményei ezért köztestületek. Ezen kívül létezik a kiegészítő jellegű szabad biztosítás, amelynek megkötése a polgári jog szabad világában tartozik és a magán, illetve kereskedelmi cégekként működő biztosító társaságok foglalkoznak vele. A közjogi intézményként működő kötelező biztosítás két területre oszlik. Az első terület az úgynevezett alapbiztosítás, míg a második a kiegészítő biztosítás 1, melyek megfizetésével a biztosított megteremtheti saját maga és hozzátartozóik számára idős korukra az anyagi biztonságot. 1 Fabok András-Prof.Dr Prugberger Tamás Társadalombiztosítási Jog Szt. István társulat Budapest 188.oldal 6

7 A legjobb dolgok mindig a közelünkben vannak. A lélegzet az orrunkban, a fény a szemeinkben, a virágok a lábunknál, a munka a kezünkben, az Igazság ösvénye előttünk. Ne kapaszkodjunk a csillagok felé, de becsüljük meg a hétköznapi feladatainkat abban a biztos tudatban, hogy a mindennapi kötelesség és a mindennapi kenyér a legédesebb dolog az életünkben. (Robert Louis Stevenson) 7

8 2. A Szolgálati idő elismerés története A társadalombiztosítás kialakulása több évszázados múltra tekinthet vissza. Kezdeti megjelenési formája karitatív támogatás, majd a szűkebb közösségek keretében szervezett önsegélyezés volt, amiben a bányatárs pénztárak jártak elől. Állami beavatkozással és hozzájárulással megvalósuló nyugellátást biztosító intézkedések a múlt század végétől alakultak ki. Ezek az intézkedések a közszolgálati alkalmazottak különböző köreit érintették. Az állami alkalmazottak és hozzátartozóik nyugellátását átfogóan szabályozó intézkedés 1912-ben valósult meg. 2 Ebben az időszakban egyes vállalatok is biztosítottak nyugellátást alkalmazottaik egy részének. A dolgozók széles körére kiterjedő kötelező nyugdíjbiztosítási rendszer 1929 évben lépett hatályba. 3 E két nyugdíjrendszer természetesen számos módosítással ig volt érvényben Az 1912.év LXV. törvénycikkel szabályzott közszolgálati nyugdíjrendszer A közszolgálati alkalmazottak és hozzátartozói nyugdíjjogosultságát átfogóan e törvény szabályozza. A törvény az állami tisztviselők és egyéb alkalmazottak: bírák, ügyészek, tanárok valamint az említettek özvegyei és árvái számára biztosított nyugdíjat. Nyugdíjra a tényleges szolgálatból kivált alkalmazott volt jogosult, ha beszámítható szolgálati ideje kilenc év hat hónapot meg haladta Az évi XL. törvénycikk nyugdíjrendszer E törvény már az ipari és kereskedelmi alkalmazottak öregség, rokkantság, özvegység és árvaság esetére szóló kötelező biztosításról rendelkezett. A törvény hatálya még nem terjed ki a mezőgazdaságra, a tengeri hajózásra valamint a vízi társulatokra. Biztosításra kötelezettek azok akik a vállalatoknál üzemeknél mint munkavállalók munkabér fejében munkaviszonyban állnak évi LXV.tc évi XL.tc. 4 Dr Botos József A magyar társadalombiztosítás kialakulása és fejlődése Osiris kft Budapest Dr Botos 13 8

9 A biztosítottak, illetőleg hozzátartozóik az öregségi járadék, rokkantsági járadék, özvegyi járadék, árvajáradék és járadék visszatérítése iránti igényt terjeszthettek elő. A járadék megállapításának három feltétele volt, a várakozási idő betöltése a váromány épsége, és a biztosítási esemény bekövetkezése. 6 Öregségi járadékra igényjogosult volt az a biztosított, aki betöltötte a 65.életévét és megszerezte a szükséges várakozási időt és várománya ép volt. Ha a dolgozó 65. életévét betöltötte ugyan, de a szükséges várakozási idővel még nem rendelkezett, részére az öregségi járadék csak annak hónapnak első napjától jár, melyben a szükséges várakozási időt betöltötte. 7 Az öregségi járadékra jogosultságot 400, rokkantsági járadékra jogosultságot 200 járulékhét betöltésével lehetett megszerezni. Teljesen vak személy esetében a jogosultsághoz a járulékhetek felére volt szükség. Járulékhét volt minden olya hét nap, melyre járulékot kellett fizetni. A várakozási időbe beszámított a betegség miatti keresőképtelenség ideje, azzal a korlátozással, hogy évente legfeljebb 13 hetet, összesen 100 hetet, rokkantsági járadék esetében összesen 50 hetet lehetett beszámítani. A váromány épségére vonatkozó szabályozás lényege az volt, hogy a biztosításban töltött idő a jogosultság szempontjából elveszett, ha valamely naptári évben a biztosított 13-nál kevesebb heti járulék fizetésére volt kötelezett. Ha azonban a biztosított a biztosítási kötelezettségének első napja és a járadékigény bejelentése közé eső időnek legalább kétharmada alatt biztosított volt, várományát épnek tekintették. A váromány épsége úgynevezett elismerési díj fizetésével is fenntartható volt A társadalombiztosítási rendszer átalakulása a fordulat évétől az 1956-os forradalomig 1948-tól újabb rétegek bevonásával fokozatosan tovább bővült a biztosítottak köre. 9 Az első egységes nyugdíjtörvény 10 hatálya kiterjed minden az állami társadalombiztosítás keretében betegségi biztosításra kötelezett, munkaviszonyban álló 6 Dr Botos 14 7 Laczkó István A Magyar munkás és társadalombiztosítás története Táncsics könyvkiadó Budapest 1968, Dr Botos Czúcz Ottó Szociális jog II.Unió Lap-és Könyvkiadó Budapest 2003, 86.o 9

10 dolgozóra, az ipari szövetkezetek tagjaira, az ügyvédi munkaközösségekre, a néphadsereg hivatásos állományú tagjaira, illetve az e szervektől, testületektől nyugdíjba vonulókra. Ekkor emelik fel a korábbi 400 járulékhétről, ami valamivel több mint nyolc év- tíz évre a szolgálati időt mely a jogosultság feltétele. Ekkor jelenik meg az a szabály is, hogy amennyiben a szolgálati időben öt évnél hosszabb megszakítás van, az azt megelőző időket nem lehet figyelembe venni. A szolgálati idő számításához azonban nem az összes munkaviszonyban vagy biztosítási viszonyban töltött időt vették figyelembe, hanem csak az 1945 után munkában töltött éveket 11. A második egységes nyugdíjtörvény 12 főként a jogosultsági feltételeket és az ellátás mértékével kapcsolatos szabályokat módosította. Megszűnt a kettős korhatár, módosították a nyugdíj kiszámításának módját, felemelték a törzsnyugdíj mértékét, csökkentették a kiegészítő ellátás nagyságát. Továbbá megemelték az üzemi balesetben megrokkantak nyugellátásának mértékét, elsőként a gyakorlatban nyugdíjminimumot határoztak meg, végül elrendelték, hogy szüneteltetni kell az öregségi nyugdíj folyósítását ha a nyugdíjas munkaviszonyban áll vagy keresőfoglalkozást folytat A fejlődés fő iránya 1957 után Az 1956-os társadalmi, politikai krízist követően, egy viszonylag gyors politikai konszolidáció nyomán, a társadalombiztosítás területén is megteremtődtek a feltételek egy kiegyensúlyozottabb ütemű fejlődéshez ben kiterjesztik a tsz tagokra az 1954.évi nyugdíjtörvény rendelkezéseit január elsejétől megszületik az első termelőszövetkezeti nyugdíjrendszer évi XXX.tv 11 Czúcz, o évi XXVIII.tvr 13 Czúcz, 88.o 10

11 Ekkor került elfogadásra a harmadik, úgynevezett munkás-, alkalmazotti egységes nyugdíjtörvény 14 E törvény január elsejével lépett hatályba és egészen 1975-ig volt érvényben. Ez a rendszer visszatér az 1928-as tőrvény fő jellemzőihez. Ez főként abból látszik, hogy felértékelte a szolgálati idő szerepét, vagyis ismét a teljes életpálya értékelése alapján határozzák meg a nyugdíjjogosultság mértékét. A teljes nyugdíjhoz minimálisan 25 év szolgálati idő míg a résznyugdíjhoz legalább 10 év kellett. A 25 évet fokozatosan, fölmenő rendszerben vezette be, 1959-ben még csak 14 évnyi szolgálati időt kívánt meg és ez évenként 1-1 évvel emelkedett, és valójába csak től vált teljessé. 15 Az első termelőszövetkezeti nyugdíjrendszerről szóló jogszabály 16 fő elveiben megegyezett a munkás és alkalmazotti nyugdíjrendszer megoldásaival. A jogosultsági feltételeket tekintve a korhatár továbbra is öt évvel magasabb volt az ipari nyugdíj rendszerénél, a minimálisan szükséges szolgálati időt tíz évben határozták meg évi II. törvény E törvény igen alapos és szokatlanul hosszú előkészítő munka után született meg. Ez volt a II. világháború utáni időszak első egységes, törvényi szintű társadalombiztosítási szabályozása, amely átfogta a magyar társadalombiztosítási rendszer valamennyi ágazatát. A törvény fontosabb elemeikén említhető, hogy törvényi szintű jogszabályban egységes keretben szabályozta a társadalombiztosítás legfontosabb intézményeit. Négy biztosítási ág szabályait vonta egy törvénybe melyek a betegségi anyasági ellátások, családi pótlék, nyugellátások, és baleseti ellátások. Az egészségügyi szolgáltatásokat állampolgári jogon nyújtott, a nyugdíjkorhatárt egységesítette, enyhítette a mezőgazdasági járulékok jogosultsági feltételeit, emelni kezdték a járulékok mértékét, a gazdálkodó szervezeteket járulékfizetési kötelezettségük évi XXXX.tv 15 Czúcz, 89.o évi LXV.tv 17 Czúcz, 91.o 11

12 alapján csoportokra osztották. 18 Ezt követő években lényeges változások következtek mely a nyugdíjrendszert is megreformálta évben az Országgyűlés elfogadta az új nyugdíjrendszerre való áttérésről szóló törvényeket. 19 A társadalombiztosítási rendszerek a világ szinte minden országában átalakítás közben,előtt vagy után állnak, a megváltozott demográfiai, társadalmi, gazdasági, politikai feltételekhez való alkalmazkodás és a hosszabb távú stabilitás biztosítása érdekében Magyarországon sem volt és jelenleg sincs ez másképpen, itt is a többi országhoz hasonlóan elkerülhetetlenné vált a nyugdíjbiztosítás átalakítása A törvény célja 3.A társadalombiztosítási rendszer A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény célja, hogy a biztosítottak és hozzátartozóik részére nyújtandó társadalombiztosítási nyugellátásokat figyelemmel a magánnyugdíj rendszerre is - egységes elvek alapján szabályozza A törvény hatálya A törvény hatálya kiterjed a biztosítottnak minősülő személyekre és a foglalkoztatókra, továbbá saját jogú és hozzátartozói nyugellátásban részesülő személyekre valamint a nyugdíjmegállapító szervre és a nyugdíjfolyósító szervre valamint a Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelős nyugdíjbiztosítási szervre Alapelvek Az állam elsődleges feladata a társadalombiztosítási nyugdíjrendszer működtetése és fejlesztése. Mely rendszer öregség, rokkantság, baleseti rokkantság esetén a biztosított 18 Czúcz 94.o, 96.o évi LXXX..tv,1997.évi LXXXI.tv., 1997.évi LXXXII. tv 20 Dr Botos, 115.o évi LXXXI.tv évi LXXXI.tv.5. 12

13 részére, elhalálozása esetén a hozzátartozója részére egységes elvek alapján nyugellátást biztosít. 23 A szociális biztonsági tárgyú nemzetközi szerződés, illetve szociálpolitikai egyezmény hatálya alá tartozó személyre e törvény rendelkezéseit az adott nemzetközi szerződés szabályai szerint kell alkalmazni. 24 A társadalombiztosítási nyugdíj fedezetére járulékot kell fizetni. 25 Az állam mögöttes szervként a nyugellátások kifizetését akkor is biztosítja, ha a Nyugdíjbiztosítási Alap kiadásai meghaladják a bevételeket. 26 A nyugellátás összege a nyugdíjjárulék alapját képező kereset, jövedelem összegéhez és az elismert szolgálati időhöz igazodik. 27 Az aki szolgálati idejének legalább egy részében a magánnyugdíjrendszer keretében is fizetett tagdíjat, és ennek alapján szolgáltatásra jogosultságot szerzett, a társadalombiztosítási nyugellátásra jogosultakhoz képest eltérő mértékű nyugdíjra jogosult. Ha a biztosított saját számláján lévő összeget a társadalombiztosítási nyugdíjrendszer számára a biztosított döntése alapján átutalták, akkor nyugellátását úgy kell megállapítani mintha biztosítási idejének teljes tartama alatt kizárólag nyugdíjjárulék fizetésére lett volna kötelezett. 28 Az 1997.december 31-én hatályos jogszabályok alapján megszerzett jogosultságot megszüntetni, illetőleg korlátozni nem lehet évi. LXXXI.tv. 1..(1).bek évi. LXXXI.tv. 1..(2).bek évi. LXXXI.tv. 2..(1).bek évi LXXXI.tv. 2..(2).bek évi LXXXI.tv. 2..(3).bek évi LXXXI.tv. 2..(4).bek évi LXXXI.tv

14 4. Szolgálati idő A szolgálati idő lényegében nem más, mint nyugdíjra jogosító jogszerző idő, vagyis az az időszak, mely alatt a biztosított nyugdíjjárulék fizetésre kötelezett volt, illetve megállapodás alapján nyugdíjjárulékot fizetett. A nyugdíjjárulék-fizetési kötelezettség nélkül szolgálati időnek minősülő időszakokat a törvény külön határozza meg. A szolgálati időnek azt a legrövidebb tartamát, amelynek a megszerzése nélkül nyugellátásra jogosultság nem jön létre, szükséges szolgálati időnek nevezzük. A szükséges szolgálati idő azonban nem csak keletkeztetője a jogosultságnak, hanem a szükségesnél hosszabb tartama a nyugellátás összegét befolyásolja. A társadalombiztosítási rendelkezések szerint szolgálati idő a munkaviszonyban, az ipari szövetkezet tagjaként, a mezőgazdasági szövetkezet tagjaként, a szakmunkás tanulóviszonyban, a bedolgozóként és a megbízás alapján rendszeresen és személyesen végzett munkában töltött idő. Továbbá a katonai szolgálatban és szakérettségire előkészítő tanfolyamon eltöltött idő is függetlenül attól, hogy a hallgató részesült-e ösztöndíjban. Szolgálati időként kell figyelembe venni a mezőgazdasági szakcsoport tagjaként, az egyházi személyként és szerzetesrendi tagként eltöltött időt. Kisiparosként, magánkereskedőként, gazdasági társaság, ipari szakcsoport tagjaként vagy ezek segítő családtagjaként eltöltött idő. Továbbá azt az időt melyre az érintett átképzési támogatást, munkanélküli segélyt vagy átmeneti munkanélküli járadékot kapott, továbbá az ápolási díj, március 1-jétől pedig a munkanélküli járadék, az átképzési támogatás és a pályakezdők munkanélküli segélye folyósításának ideje. Szolgálati időként kell figyelembe venni a személyes szabadságában korlátozott személynél a személyes szabadság korlátozásának időtartamát. Valamint azt az időt, amely alatt a biztosított javító-nevelő vagy szigorított javító-nevelő munkát végzett Tamási Judit: A nyugdíjjogosultság feltételei, Unió Lap és Könyvkiadó Kft, Budapest, 1992, 30.o 14

15 4.1 Szolgálati időként figyelembe vehető idők A megállapodást kötött személy esetében azt az időszakot, amelyre az előírt nyugdíjjárulékot megfizették. Az egyházi szolgálatot teljesítő egyházi személyként és szerzetesrendi tagként eltöltött idő amennyiben az előírt nyugdíjbiztosítási és nyugdíjjárulékot, valamint előírt nyugdíjjárulékot az egyházi szervek megfizették. A gyermeknevelési támogatás, az ápolási díj, valamint a gyermekgondozási segély folyósításának időtartama, amennyiben nyugdíjjárulékkal fedezett. A polgári katonai szolgálatban eltöltött idő szolgálati időnek minősül. A táppénz, a baleseti táppénz, a terhességi-gyermekágyi segély folyósításának időtartama, valamint a gyermekgondozási díj folyósításának időtartama, valamint a rehabilitációs ellátás folyósításának az az időtartama, amelyre az előírt nyugdíjjárulékot megfizették. A munkanélküli-járadék, a vállalkozói járadék, a nyugdíj előtti munkanélküli-segély, az álláskeresést ösztönző juttatás, a keresetpótló juttatás folyósításának időtartamát, ha az előírt nyugdíjjárulékot megfizették. Szolgálati időként kell elismerni azt az időt, amely az december 31-én hatályos rendelkezések szerint szolgálati időnek minősült. 31 Mivel a nyugdíjtörvény 1998.január 1.napján lépett hatályba, az ezt megelőzően szerzett jogosultságot az akkor hatályos jogszabályok alapján kell megállapítani azzal a kiegészítő szabállyal, hogy a biztosítással járó jogviszony 1998.január 1.napját megelőző időtartamát az én hatályos jogszabályok alapján kell szolgálati időként figyelembe venni évi LXXXI.tv

16 A törvény hatályba lépése után a főszabály természetesen az, hogy szolgálati időt keletkeztet a biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban eltöltött minden olyan idő, amelyre az előírt nyugdíjjárulékot megfizették. Kiegészítő szabály, hogy a járulék tényleges befizetése nélkül is beleszámít a szolgálati időbe az az idő is, amelyre a munkáltató a biztosított keresetéből, illetőleg jövedelméből levonta a nyugdíjjárulékot, de annak a befizetését elmulasztotta, illetőleg ha a biztosítottság ténye a társadalombiztosítás nyilvántartásaiból megállapítható, de a nyugdíjjárulék befizetése a rendelkezésre álló okiratok alapján nem bizonyítható, a nyugdíjjárulék levonását vélelmezni kell. Szolgálati időként kell továbbá figyelembe venni azt az időt is, amely a munkaviszony (közalkalmazotti, köztisztviselői jogviszony) jogellenes megszűnésétől annak helyreállításáig, vagy az utóbbi mellőzése esetén a jogviszony jogellenes megszüntetésének jogerős megállapításáig telt el Biztosításban töltött idő Az 1975.junius 30-át követő időre általános érvényű rendelkezés, hogy a szolgálati idő a biztosításban töltött idő. A társadalombiztosítási törvény hatálybaléptetése óta bevezetett módosítások, az ellátásokra való jogosultság azonossá válása túlhaladottá tette a biztosítottak körének korábbi megosztását, a biztosítottak körébe tartozott személyi kategóriák és az úgynevezett társadalombiztosítás egyes ellátásaira jogosultak között. 4.3 A járulékfizetés alapja A társadalombiztosítási rendszer fő finanszírozási módja a felosztó kirovó elven működő rendszer. A társadalombiztosítási jog egyik alapelve, hogy a biztosítottak ellátására való igényét társadalombiztosítási díj - járulék- fizetési kötelezettségük alapozza meg. A biztosítotton kívül a foglalkoztatót is terheli a díjfizetési- járulékfizetési kötelezettség. 32 Fabók Prof.Dr. Prugberger

17 Járulékot kell fizetni azon jövedelmek után, melyeket a törvény meghatároz. Viszont vannak olyan jövedelmek, amelyek után nem kell járulékot fizetni, azaz nem képeznek társadalombiztosítási járulékalapot Járulékfizetési kötelezettség nélkül elismerhető szolgálati idő A polgári katonai szolgálatban eltöltött idő, táppénz, a baleseti táppénz, a terhességigyermekágyi segély folyósításának időtartama, valamint a gyermekgondozási díj január 1-jét megelőző időtartama 5.A szolgálati idő figyelembe vételének korlátozása 5.1 A biztosított díjazásban nem részesül A biztosításban töltött idő teljes tartamát nem minden esetben lehet szolgálati időként figyelembe venni. Ha a jogszabály másként nem rendelkezik, szolgálati időként nem lehet figyelembe venni a biztosításban töltött időnek a harminc napot meghaladó azt a tartamát, amely alatt a biztosított munkabérben nem részesült, illetve amely idő alatt a biztosítás szünetelt Fizetés nélküli szabadság, mint szolgálati idő Amíg a fizetés nélküli szabadság időtartamából a 30 napot meg nem haladó rész akár többször is- minden külön feltétel nélkül beszámít a szolgálati időbe, a 30 napot meghaladó rész csak akkor, ha a biztosítottat háromévesnél tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermek esetén tízévesnél fiatalabb gyermek gondozása vagy tízévesnél fiatalabb gyermek ápolása címén illette meg. 33 Prof. Dr. Prugberger Tamás (szerk.): Szociális Jog II. Társadalombiztosítási jog Novotni Alapítvány a Magájog Fejlesztéséért, Miskolc, 2010, Dr Kurucz Béla Új nyugdíjjogi kézikönyv hvgorac Lap-és Könyvkiadó 1998 Budapest 102.o 17

18 Valamint ha a szabadságot 1992.március 1-jét megelőzően azért kapta, hogy tartós külföldi szolgálatot teljesítő nemzetközi szervhez tagként vagy 35 munkatársként kiküldött, külföldön munkát vállaló, illetőleg külföldi ösztöndíjas tanulmányúton résztvevő házastársával külföldön tartózkodjék, feltéve, hogy erre az időre a nyugdíjjárulékot megfizette. 36 Szolgálati időként kell figyelembe venni azt az időszakot amikor a biztosított a fizetés nélküli szabadságot közeli hozzátartozója otthoni ápolása, illetőleg gondozása vagy saját lakás magánerőből történő építése céljából kapta, feltéve, hogy erre az időre a nyugdíjjárulékot megfizette, szolgálati idő azonban legfeljebb ig vehető figyelembe Előzetes letartóztatás a szabadságvesztés, javító-nevelő munka tartama A szolgálati idő számításánál nem lehet figyelembe venni az előzetes letartóztatás a szabadságvesztés valamint a szigorított őrizet tartamát. Ettől eltérően szolgálati időként kell figyelembe venni az előzetes letartóztatás idejét ha a letartóztatottat az ellene emelt váld alól jogerősen felmentették, vagy a büntető eljárást megszüntették. Továbbá szolgálati időként kell figyelembe venni a szabadságvesztés, szigorított őrizet idejét, ha utóbb a bíróság az elítéltet jogerősen felmentette. Minkét esetben további elengedhetetlen feltétele a beszámításnak az hogy a letartóztatás illetve az őrizetbe vétel a szolgálati idő tartama alatt történt. Szolgálati időnek számít az az idő is amely alatt a biztosított javító nevelő munkát vagy szigorított javító nevelő munkát végez Egyes napokon végzett munka Azoknál a dolgozóknál, akik munkaviszonyuk keretében az üzem működése vagy foglalkozásuk jellege folytán a naptári hétnek csak egyes napjain végez munkát, a 35 Dr Kurucz Dr Kurucz, Dr Kurucz, Dr Kurucz,127 18

19 biztosításban töltött időből a tényleges munkavégzés napjait lehet csak szolgálati időként számításba venni. Ez a rendelkezés nem vonatkozik azokra, akiknek a heti munkaideje a munkakörükre irányadó teljes heti munkaidőnek legalább a felét eléri A szolgálati idő előzetes elismerésének előnyei a gyakorlatban A szolgálati idő előzetes tisztázása segítségével a biztosított/volt biztosított a számára legelőnyösebb időponttól kérheti a nyugdíja megállapítását. A nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv érdemi döntését megelőzően köteles az ügy eldöntése szempontjából lényeges tényeket és körülményeket feltárni, a tényállást tisztázni. Az okmány hiányában be nem igazolódott, de az igénylő állítása szerint biztosításban töltött idő egyéb, hitelt érdemlő módon történő bizonyítására lehetőség van az alapeljárás során, majd a fellebbezés és bíróságnál történő eljárás során is, amely időtartam alatt a kérelmező még dolgozik, tehát nem ellátatlan. A nyugdíjmegállapító határozat meghozatala sokkal gyorsabban történhet meg, ha a szolgálati idők összeszámítása előzetesen megtörtént. 7. A szolgálati idő igazolása 7.1 A társadalombiztosítási szerv nyilvántartása alapján A biztosított (volt biztosított) - legfeljebb naptári évenként egyszer - a nyugdíjmegállapító szervtől kérheti a szolgálati idejének, nő esetén a jogosultsági idejének megállapítását. A kérelemhez csatolni kell a biztosított által feltüntetett, a nyugdíj-megállapító szerv nyilvántartásában nem, vagy eltérő tartalommal szereplő szolgálati időre, jogosultsági időre vonatkozó, az igénylő rendelkezésére álló igazolásokat, okiratokat. 39 Dr Kurucz,

20 A nyugdíj-megállapító szerv az elismert szolgálati időt, jogosultsági időt határozatban állapítja meg. Az életkortól függetlenül, kérelemre határozatban bármikor közölni kell az elismerhető szolgálati idő tartamát, ha az a kérelmező korkedvezményre hivatkozva kéri. Ebben az esetben a figyelembe vehető, valamint a figyelembe nem vehető szolgálati idő, továbbá a korkedvezményre jogosító idő tartamáról kell a határozatot meghozni. A nyugdíjjogosultság feltétele az előírt szolgálati idő megszerzése. A szolgálati idő hossza befolyásolja a nyugdíj összegét. A szolgálati időt a társadalombiztosítási szervek nyilvántartásai alapján kell számításba venni. A társadalombiztosítási szervek nyilvántartásai alapján nem igazolt szolgálati időket, ha a jogszabály másként nem rendelkezik, abban az esetben kell figyelembe venni ha azokat az igénylő munkakönyvének a kiállítás napját követő időre vonatkozó bejegyzéseivel, vagy egykorú okirattal,vagy a munkáltató vagy jogutódja által az eredeti nyilvántartások alapján kiállított okirattal, valamint hitelt érdemlő egyéb módon igazolja illetőleg bizonyítja. A nyugdíjbiztosítási szervek a következő nyilvántartásokkal rendelkeznek: az 1945 előtti munkaviszonyok bizonyítására a várományi lapok, az 1945 utáni munkaviszonyok bizonyítására a munkáltatói nyilvántartások, illetőleg az e nyilvántartásokon alapuló egyéni nyilvántartó lapok, 1958.január 1-jétől a munkaviszony nyilvántartó lapok, január 1-jétől a társadalombiztosítási egyéni nyilvántartó lapok, mezőgazdasági munkaviszonyok bizonyítására a napi, a heti, a havi bélyeglerovást tartalmazó úgynevezett bélyeglapok A szolgálati idő igazolása egyébhitelt érdemlő módon. Hitelt érdemlő egyéb mód a tanukkal történő bizonyítás is. Amíg korábban tanúvallomással csak a nyugdíjjogosultsághoz szükséges szolgálati idő egyötöd részét, 40 Dr Kurucz,

21 maximálisan tehát két évet lehetett figyelembe venni, a hatályos szabályok szerint a szolgálati idők, ha a tanukkal bizonyítás nincs kizárva, tanúvallomással időben korlátozás nélkül bizonyíthatók. Általánosságban tehát a szolgálati időket illetően érvényesül a szabad bizonyítás elve, s ezekben az esetekben a tanúbizonyítás nemcsak megengedett, hanem szabad a bizonyítás annyiban is, hogy a tanúbizonyításnak nincsenek időben korlátai sem. Egyes szolgálati idők tekintetében viszont a szabad bizonyítás nincs megengedve, csak kötött bizonyítás vehető igénybe. Ennek lényege az, hogy a jogszabály az adott szolgálati időre okirati bizonyítást ír elő, a szolgálat idő bizonyítására csak az előírt bizonyítási eszköz alkalmas, illetőleg fogadható el, más bizonyíték így például a tanúvallomás nem. A tanúvallomással igazolt szolgálati idő értékét a tanúvallomások hitelt érdemlősége és meggyőző ereje határozza meg A nők 40 éves jogosultsági idővel igénybe vehető kedvezményes nyugdíja A nők kedvezményes nyugdíj jogosultságáról szóló új szabályok szerint a nő, aki kereső tevékenységgel és a gyermekneveléssel összesen legalább 40 év jogosultsági időt szerzett, az életkorától függetlenül nyugdíjba vonulhat. Annak érdekében, hogy a munkában töltött idő meghatározó jellege ne csökkenjen, a kedvezmény igénybevételének további feltétele a minimum 32 év kereső tevékenységgel szerzett jogosultsági idő. A szabályozás más szolgálati időt, mint pl. a tanulmányi időt, a munkanélküli ellátást, az ápolási díjat és a megállapodás alapján fizetett nyugdíjjárulékot - amelyek egyébként az általános szabályok szerint szolgálati időnek minősülnek- a kedvezményre való jogosultság szempontjából nem veszi figyelembe. Gyermekellátások folyósítási idejeként legfeljebb 8 év vehető figyelembe a 41 Dr Kurucz,

1997. évi LXXXI. törvény (Tny.)

1997. évi LXXXI. törvény (Tny.) A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (Tny.) és a végrehajtására kiadott 168/1997. (X. 6.) kormányrendelet (R.) egységes szerkezetbe foglalt szövege Az Országgyűlés az Alaptörvényben

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Tájékoztató. a nyugdíjrendszerről

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Tájékoztató. a nyugdíjrendszerről Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Tájékoztató a nyugdíjrendszerről 2014 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság Központi Ügyfélszolgálati

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály. Tájékoztató. a nyugdíjrendszerről

Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály. Tájékoztató. a nyugdíjrendszerről Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató a nyugdíjrendszerről 2013 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság -

Részletesebben

Társadalombiztosítási nyugellátás 2011.

Társadalombiztosítási nyugellátás 2011. Társadalombiztosítási nyugellátás 2011. 1. Az öregségi nyugdíjra jogosultság feltételei 2. A nők előrehozott, csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjra jogosultsága 3. A férfiak és az 1953. után

Részletesebben

1997. évi LXXXI. törvény. a társadalombiztosítási nyugellátásról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm.

1997. évi LXXXI. törvény. a társadalombiztosítási nyugellátásról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. 1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelettel [A vastag betûs szöveg az 1997. évi LXXXI. törvény (a

Részletesebben

Nemzeti Erőforrás Minisztérium. Tájékoztató a nyugdíjrendszerről

Nemzeti Erőforrás Minisztérium. Tájékoztató a nyugdíjrendszerről Nemzeti Erőforrás Minisztérium Tájékoztató a nyugdíjrendszerről 1 2012-03 2 Amodern világ eddig példátlan gazdagsággal és technológiai kapacitással rendelkezik és rendkívüli lehetőségeket kínál: lehetővé

Részletesebben

1997. évi LXXXI. törvény. a társadalombiztosítási nyugellátásról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

1997. évi LXXXI. törvény. a társadalombiztosítási nyugellátásról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek 1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról Az Országgyűlés az Alkotmányban foglalt elveknek megfelelően az időskorúak és a tartósan vagy véglegesen munkaképtelenné válók, valamint

Részletesebben

1997. évi LXXXI. törvény. a társadalombiztosítási nyugellátásról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm.

1997. évi LXXXI. törvény. a társadalombiztosítási nyugellátásról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. 1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelettel [A vastag betűs szöveg az 1997. évi LXXXI. törvény (a

Részletesebben

1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról 1

1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról 1 OptiJus Opten Kft. I. 1997. évi LXXXI. törvény 1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról 1 A 2011.3.12. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Alapelvek..................

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó a 2011. január 1-jétől kezdődően alkalmazásra kerülő nyugdíjszabályokról

T á j é k o z t a t ó a 2011. január 1-jétől kezdődően alkalmazásra kerülő nyugdíjszabályokról T á j é k o z t a t ó a 2011. január 1-jétől kezdődően alkalmazásra kerülő nyugdíjszabályokról A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvényt (a továbbiakban: Tny.) módosító, 2011.

Részletesebben

A biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátások

A biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátások A biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátások Ki minősül biztosítottnak? Az, aki - munkaviszonyban (ideértve az országgyűlési képviselőt is), közalkalmazotti, illetőleg közszolgálati jogviszonyban, ügyészségi

Részletesebben

1997. évi LXXX. törvény

1997. évi LXXX. törvény 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm.

Részletesebben

1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről 1

1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről 1 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről 1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A törvény célja 1. E törvény célja,

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A törvény célja 1. E törvény célja,

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai

Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai 2013 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős

Részletesebben

Előszó. Tartalom. 5 5 Szolgálati idő Előrehozott öregségi nyugdíj Korkedvezményes és korengedményes nyugdíj Rokkantsági nyugdíj

Előszó. Tartalom. 5 5 Szolgálati idő Előrehozott öregségi nyugdíj Korkedvezményes és korengedményes nyugdíj Rokkantsági nyugdíj Tartalom A nyugdíjrendszer rövid bemutatása 3 A nyugdíjrendszer és jogforrásai 3 A társadalombiztosítási nyugdíj fogalma, fajtái 4 Saját jogú nyugellátások Öregségi nyugdíj 5 5 Szolgálati idő Előrehozott

Részletesebben

Társadalombiztosítási ismeretek. Összeállította: Forgó Györgyné 2014.

Társadalombiztosítási ismeretek. Összeállította: Forgó Györgyné 2014. Társadalombiztosítási ismeretek Összeállította: Forgó Györgyné 2014. 1 Ajánlás A Társadalombiztosítási ismeretek kiadvány a magyar társadalombiztosítás rendszerét alapjaiban mutatja be, ismertetve kialakulásának

Részletesebben

1997. évi LXXX. törvény. a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről. I.

1997. évi LXXX. törvény. a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről. I. 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A törvény célja 1. E törvény célja,

Részletesebben

1997. évi LXXX. törvény

1997. évi LXXX. törvény 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm.

Részletesebben

Előszó. Tartalom. 3 3 4 5 5 5 6 7 8 9 9 9 11 12 12 13 23 ugdíj 26 III. Különleges nyugdíjjogosultságok

Előszó. Tartalom. 3 3 4 5 5 5 6 7 8 9 9 9 11 12 12 13 23 ugdíj 26 III. Különleges nyugdíjjogosultságok Tartalom A nyugdíjrendszer rövid bemutatása A nyugdíjrendszer és a legfontosabb jogforrásai A társadalombiztosítási nyugdíj fogalma, fajtái Saját jogú nyugellátások Öregségi nyugdíj Szolgálati idő Előrehozott

Részletesebben

1997. évi LXXX. törvény

1997. évi LXXX. törvény 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm.

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai 2014 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság

Részletesebben

1997. évi LXXXI. törvény

1997. évi LXXXI. törvény (4) 5 Alapfogalmak Lezárva: 2008. március 31. 1. oldal 1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról 1 Az Országgyűlés az Alkotmányban foglalt elveknek megfelelően az időskorúak és a

Részletesebben

Egészségturisztikai kezelések üzleti modellje dr. Kovács, Imre

Egészségturisztikai kezelések üzleti modellje dr. Kovács, Imre Egészségturisztikai kezelések üzleti modellje dr. Kovács, Imre Egészségturisztikai kezelések üzleti modellje dr. Kovács, Imre Publication date 2011 Szerzői jog 2011 Szent István Egyetem Copyright 2011,

Részletesebben

1997. évi LXXX. törvény

1997. évi LXXX. törvény A jogszabály mai napon hatályos állapota 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról

Részletesebben

Tájékoztató a nyugdíjrendszerről

Tájékoztató a nyugdíjrendszerről Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató a nyugdíjrendszerről 2010-10 1 Tartalom A nyugdíjrendszer rövid bemutatása 4 A nyugdíjrendszer és jogforrásai 4 A

Részletesebben

Tájékoztató a nyugdíjrendszerről

Tájékoztató a nyugdíjrendszerről Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató a nyugdíjrendszerről 2011-03 1 Tartalom A nyugdíjrendszer rövid bemutatása 4 A nyugdíjrendszer és jogforrásai 4 A

Részletesebben

Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály. személyek ellátásai

Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály. személyek ellátásai Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai 2012 1 Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális, Család és Ifjúságügyért Felelős

Részletesebben

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK MAGYARORSZÁGON VARGA ZOLTÁN *

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK MAGYARORSZÁGON VARGA ZOLTÁN * Sectio Juridica et Politica, Miskolc, Tomus XXVIII. (2010). pp. 523-554 TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK MAGYARORSZÁGON Bevezető VARGA ZOLTÁN * A Tbj. 1. alapján a törvény célja, hogy az egyéni felelősség

Részletesebben

Tartalom Előszó 101 106 107 108

Tartalom Előszó 101 106 107 108 Tartalom A nyugdíjrendszer rövid bemutatása 3 A nyugdíjrendszer és jogforrásai 3 A társadalombiztosítási nyugdíj fogalma, fajtái 5 Saját jogú nyugellátások 6 Öregségi nyugdíj 6 Szolgálati idő 6 Előrehozott

Részletesebben