o k t ó b e r én. Készült: a október 14-én megtartott Tiszaugi Víziközmű Társulat végelszámolási záró Küldöttgyűléséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2 0 1 1. o k t ó b e r 1 4 - én. Készült: a 2011. október 14-én megtartott Tiszaugi Víziközmű Társulat végelszámolási záró Küldöttgyűléséről"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V A T I S Z A U G I V Í Z I K Ö Z M Ű T Á R S U L A T V É G E L S Z Á M O L Á S I Z Á R Ó K Ü L D Ö T T G Y Ű L É S É N E K o k t ó b e r én m e g t a r t o t t ü l é s é r ő l Készült: a október 14-én megtartott Tiszaugi Víziközmű Társulat végelszámolási záró Küldöttgyűléséről Ülés helye: Művelődési Ház nagyterme - új tornaterem Jelen vannak: Lantosné Dr. Szabó Erika elnök Dr. Gardi Márta felszámoló Vargáné Farkasházi Orsolya könyvelő jelenléti ív szerint Jegyzőkönyvvezető: Vargáné Szántó Krisztina Jegyzőkönyv hitelesítők: Csató Sándor Pesti János Azt kell megállapítanom, hogy a 360 egységből jelen pillanatban csak 184 egység van jelen, pedig a határozatképességhez 240 egységnyi megjelentre lenne szükség. Újabb küldöttgyűlést hívunk össze, így már megállapítható, hogy a 184 egységgel a Tiszaugi Víziközmű Társulat Küldöttgyűlése határozatképes, az ülést megnyitom. A mai ülésünk napirendi pontjai a következők: I. Végelszámoló záró jelentése II. Döntés a vagyonfelosztási javaslat felől III. Záró adóbevallások és az utolsó üzleti év beszámolójának elfogadása IV. Döntés a felosztott vagyon kiadása időpontjáról V. Egyéb kérdések A megjelent küldöttek egyetértenek-e a napirendi pontokkal? A napirendi pontokra tett javaslatot a jelenlévők egyhangúlag elfogadják. Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkérem Csató Sándort és Pesti Jánost, amennyiben vállalják a feladatot. A megjelentek egyetértenek-e a jegyzőkönyv hitelesítők személyével? A fent nevezettek vállalták a jegyzőkönyv hitelesítését, a küldöttek elfogadták a jelölt személyeket. A napirendi pontokat megszakítás nélkül kívánjuk tárgyalni és a napirendi pontok elhangzása után kerülne sor a feltett kérdések megválaszolására.

2 2 I-II-III-IV. napirend Végelszámoló záró jelentése Döntés a vagyonfelosztási javaslat felől Záró adóbevallások és az utolsó üzleti év beszámolójának elfogadása Döntés a felosztott vagyon kiadása időpontjáról Előadó: Dr. Gardi Márta végelszámoló Dr. Gardi Márta felszámoló: Tisztelt Küldöttgyűlés! A Tiszaugi Viziközmű Társulat végelszámolásával kapcsolatos feladatokat elkészítettük. Kötelességem, hogy beszámoljak a végelszámolás során történt eseményekről: A küldöttgyűlés végelszámolására vonatkozó döntését be kellett jelenteni a cégbíróság felé, jogi képviselő útján, valamint a cégtörvényben előírt hatóságok felé, hogy azok el tudják végezni a szükségesnek tartott ellenőrzéseket. Ennek megfelelően megtörténtek a bejelentések. A cégbíróság a végelszámolás megindításáról szóló döntését február 8-án hozta meg. A döntés a Cégközlöny március 3-i számában jelent meg. A társulat hitelezői követeléseiket 40 napon belül jelenthették volna be. A felhívás alapján hitelező nem jelentkezett. A tevékenységet záró adóbevallások és záró beszámoló benyújtásra kerültek. A hatóságok felé történt bejelentés alapján a Nyugdíjbiztosító és az adóhivatal folytatott vizsgálatot. Az Adóhatóság vizsgálatát májusban kezdte meg és szeptember végén zárta le. A jogerős határozatot szeptember 23-án vettük kézhez. Egyik hatóság sem tett megállapítást a társulat működésével kapcsolatosan. Egyik társulat sem talált a vizsgálat során hibát. A hatósági vizsgálatokkal párhuzamosan el kellene végezni a végelszámolással kapcsolatos feladatokat. Fel kell mérni a társaság vagyonát, kötelezettségeit és követeléseit. A részemre átadott iratanyagból a következőket állapítottam meg: - A társulat a részére befizetett hozzájárulásokat nem továbbította a FUNDAMENTA Lakástakarékpénztár felé annak ellenére, hogy valamennyi tagnak élő egyéni szerződése volt a Lakástakarékkal. - A társulati tagok által befizetett összegek a Kunszentmárton és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett folyószámlán voltak elhelyezve, lekötés nélkül, ami miatt olyan alacsony kamatot kapott a társulat, ami a bankköltségeket sem fedezte. - A társulat alapítása idején rendkívül magas költségekkel dolgozott decemberében alakult meg és még évben elköltött több, mint Ft-ot, ebből Ft-ot a tagnyilvántartás kialakítására, Ft-ot pedig közműfejlesztési hozzájárulásra. Alapításának ügyvédi költsége meghaladta a Ft-ot. A későbbiekben nem mutatkozott olyan költség, ami aggályokat ébresztett volna évben tagi kifizetés történt tudomásom szerint néhány tag egyösszegűről részletfizetésesre módosította a szerződését és feléjük történt a visszafizetés Ft összegben. - A befizetések közül nagyon sok olyan volt, ami nem lehetett érdekeltségi egységhez azaz konkrét ingatlanhoz kötni. Tisztázni kellett, hogy melyik befizetés melyik ingatlanhoz tartozik. Ebben a feladatban a Polgármesteri Hivatal nagy segítséget nyújtott. - Le kellett zárni a FUNDAMENTA Lakástakarékpénztárral a kapcsolatot. A végelszámolás megindításáról tájékoztattam a Lakástakarékpénztárt. A végelszámolás cégbejegyzését megelőzően több magánszemély kérésére egyéni szerződésbontás érdekében levelezést folytattam a Lakástakarékpénztárral, majd a cégbejegyzést követően a szerződések hivatalból megszüntetésre kerültek. Jelenleg már senkinek sincs a Viziközmű Társulathoz kapcsolódó élő szerződése. A szerződéskötéskor a tagok számlanyitási díjat fizettek be, de mivel ez a Ft-ot nem haladja meg, a

3 3 Lakástakaékpénztár szerződés szerint ezt nem lehet visszakövetelni (átlag: Ft befizetés történt.) - A vagyon számbavétele során az volt megállapítható, hogy és között összesen: Ft költsége volt a társaságnak, ami tartalmazza az elmaradt korábbi évekre vonatkozó könyvelési díjat, aminek kifizetése már a végelszámolás keretében történt meg. A költségeknek nem volt más fedezete, mint a minimális bankkamat, valamint a tagok befizetései. A végelszámolás során a költségeket: ügyvédi díj, közzétételi díj, bank- és postaköltség, könyvelési díj alkotta. - Az iratokból az is megállapítható volt, hogy sok olyan tag volt, aki egyáltalán nem fizetett, illetve a kezdeti egyszeri vagy néhányszori befizetésen túl nem teljesítette a hozzájárulást. Egyáltalán nem fizetett 97 tag, Ft alatt fizetett 74 tag. - Ha minden tag teljesítette volna fizetési kötelezettségét, a tagokat a költségekből egyenlő rész terhelte volna. Az igazságosság követelményének az felelt volna meg, hogy a társaság tagjai egyenlő részt vállaljanak a működési költségekből. A korábban nem fizető, vagy pénzüket visszakérő tagok közül senki nem gondolta, hogy önként részt vállal a költségekből. - A társaság végelszámolójaként azt is el kellett döntenem, hogy indítsak-e eljárást azon tagok ellen, akik nem vállaltak részt a működési költségek viselésében. Előzetes kalkuláció szerint az egy érdekeltségi egységre eső költség nem haladta volna meg a Ft-ot, ha mindenki befizetett volna legalább ennyit. Az igazságos teherviselés biztosítása érdekében a következő feladataim lettek volna: fizetési meghagyást indítani kb. 150 fővel szemben. Ennek költsége fejenként Ft eljárási költség és Ft ügyvédi költség, összesen: Ft. a nem fizetőkkel szemben végrehajtási eljárást indítani, aminek költsége további Ft. Ha csak a fele ilyen, akkor is Ft. a végrehajtó felé, az eljárás megindításáért befizetni fejenként Ft-ot, ami Ft a fizetési meghagyással szemben ellentmondással élők esetén peres eljárást folytatni, melynek költsége: Ft illeték, valamint ügyvédi díj. - Látható, hogy horribilis költségek megelőlegezésével és ki tudja mennyi idő de biztosan több, mint egy év alatt esetleg sikerülhetett volna behajtani valamennyit a nem fizetőkre eső költségekből. Úgy döntöttem, hogy a behajtásra fordítandó idő, az esetleges sikertelen behajtás kockázata aránytalan. Fontosabb, hogy a rendesen fizetők kapják meg mielőbb a pénzüket. Ezért az eljárásokat a nem fizető tagok ellen nem indítottam meg. Az adóhatósági vizsgálat befejezése után el lehetett készíteni a végelszámolási záró mérleget és a záró adóbevallásokat. A záró bevallásnak tartalmaznia kell a végelszámoló díjazásának mértékét. Kérem a társulat elnökét, tegyen javaslatot a végelszámolói díjra, majd a társulat könyvelőjét kérem arra, hogy ismertesse a beszámolót és az adóbevallásokat. A végelszámoló díjára Ft + áfa összeget javaslok, amely összesen: Ft. Vargáné Farkasházi Orsolya könyvelő: Az ellenőrzést szeptember 23-án zárta le az adóhivatal. Elvégeztem az adóbevallásokat, jelentéseket, a könyvelést. A társaságnak tartozása nincs. Két alkalommal voltam a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál. A Számviteli törvény szabályai alapján ellenőrizték tételesen az iratokat, a bankszámlakivonatokat. Nem találtak szabálytalanságot, eltérést semmilyen területen sem. Amikor a nemleges jelentést kiadták, akkor került át a dokumentáció a jogi

4 4 osztályra. Jelenleg a bankszámlán: Ft van. A bankköltség: Ft előre láthatólag. A pénztárban: Ft van. Szétosztható összeg: Ft. A végelszámolási záró mérleg: Ft felosztható vagyont mutat ki. A vagyon tagok közötti felosztása további adófizetési kötelezettséget nem eredményez, mert kevesebb összeget kapnak a tagok, mint amennyit befizettek, ezért nem keletkezik adóztatható jövedelmük. A vagyonfelosztási javaslat elkészítése során abból indultam ki, hogy minden érdekeltségi egységnek azonos módon kellene hozzájárulnia a költségekhez. Akik a rájuk eső résznél kevesebbet fizettek be, azok nem kaphatnak a felosztandó vagyonból. A többiek esetén a rájuk jutó vagyon érdekeltségi egységenként Ft-tal kevesebb, mint az általuk befizetett hozzájárulás. Pányi Gyula: Ez jó üzlet volt. Én kezelem a saját pénzemet és a végén kevesebb lesz. Pesti János: Ez vicc. Miért adjak én ajándékot valakinek, akinek nincs befizetett pénze? Ez nem ajándék, ez veszteség. Ez egy célra fordítandó vagyon volt, de nem hozta meg a várt eredményt. Folytatnám a napirendi pontot. A vagyonfelosztási javaslatot névre szólóan elkészítettem. Ezzel együtt megkerestem a társulat elnökét és kértem, hogy hívja össze a záró küldöttgyűlést. Több kérdésben döntenie kell a küldöttgyűlésnek. Az eddig felvetett kérdéseken túl határozatot kell hozni arról, hogy a társulat iratait hol őrizzék. Megkerestem a polgármester urat, aki felajánlotta, hogy az Önkormányzat illetve a Polgármesteri Hivatal irataival együtt elhelyezhetők a társulat iratai is és ezért külön díjazásra nem tartanak igényt. Dönteni kell arról is, hogy és mikor kerüljön kifizetésre a tagokat megillető vagyonrész. E kérdésben ismét a polgármester úr segítségét kértem, aki vállalta, hogy a hivatal megszervezi a készpénzben történő kifizetést úgy, hogy két nap kerül kijelölésre, amikor a lakosság felveheti az őket megillető összeget. Aki ezen a két napon nem veszi fel a pénzét, annak postán kiküldjük, illetve ha bejelenti számlaszámát, részére átutaljuk. A készpénzes kifizetés a tagokra nézve külön költséggel nem jár, de postai utalványon történő küldésnél a postaköltséget az összegből levonjuk. A kifizetés időpontjára nézve pontos dátumot nem tudok mondani. A cégtörvény előírásai szerint a vagyont nem lehet kifizetni az előtt az időpont előtt, amikor a cégbíróság törli a céget a cégjegyzékből. A törlő határozat feltétele, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hozzájáruló nyilatkozatot adjon. Sajnos ennek időpontját előre nem tudhatjuk, hiszen hallották, hogy a korábbi vizsgálatot is májustól szeptemberig végezte. Ezért azt javaslom, határozzon úgy a küldöttgyűlés, hogy a törléstől számított 1 hónapon belül történjen meg a kifizetés. Nem azért van szükség ilyen hosszú határidőre, mert várni akarunk a fizetéssel, de előfordulhat az ünnepek miatt, hogy nem lehet megvalósítani néhány nap alatt. Lehetséges, hogy még az idén kifizetésre kerülnek az összegek a tagok részére. Technikai feladatok lesznek. Kérem, hogy a beszámolómban felvett kérdések kapcsán hozzák meg a szükséges határozatokat. Kérdés, vélemény van-e? Rédai Lajos: Nem értem az egészet. Mi lesz a befizetett Ft összeggel?

5 5 Kinek fizette meg? A számlán van az összeg, ha be tetszett fizetni a Tiszaugi Viziközmű Társulatnak. Rédai Lajos: Azt tetszett mondani, hogy Ft-tal kap kevesebbet mindenki. Ebben benne van a Ft is? Aki csak Ft-ot fizetett, attól is csak a Ft lesz levonva? Igen. Pesti János: Az a problémám, hogy miért csak a tisztességes embereket büntetik? Arról volt szó egy ülésen, hogy aki nem fizeti, attól a jegyző adók módjára behajtja. Miért adjak én olyannak pénzt, aki nem fizetett? Behajtaná a jegyző adók módjára a tagdíjat, ha elkészült volna a közmű. Pesti János: Ez vicc. Kiss László: A FUNDAMENTÁVAL kapcsolatban: nem tudom elképzelni, hogy a semmiért ha valaki befizeti a Ft-ot, azt nem lehet visszakérni. Jogilag nem tudom elfogadni. Valójában nem is csináltak semmit. Csinált volna többet is, ha a társulat átutalta volna részükre a befizetett összegeket. Sőt, még állami támogatással is kiegészültek volna a befizetések. Kiss László: Akkor még annyi pénz sem maradt volna, mint így. Valójában megnyitották az egyéni számlákat. Kondor Sándor: Akik nem fizettek be semmit, attól nem vonnak le semmit? Nincs miből levonni. Elmondtam, hogy mennyibe kerülne, ha a nem fizetőkre jutó költséget jogi úton érvényesítenénk. 150 ember ellen indulna eljárás, amelynek díja: Ft az eljárási illeték, valamint Ft ügyvédi költség egységenként. Ennek összes költsége kb Ft lenne. Ha úgy döntenek Önök, akkor én megcsinálom. Dönthetnek így, de lehet, hogy a 10 millió forintból eltapsoljuk annak %-át. Kondor Sándor: Hajtsa be az egyesület.

6 6 Mindig kedvezőbb elveszíteni Ft-ot, mint eltapsolni egy jóval nagyobb összeget. Amíg rendezetlen tétel van, addig nem lehet lezárni az egyesület dolgait. Olyan döntést hoztam elismerem -, hogy a végelszámolás történjen meg a meglévő összeggel, a fizetést teljesítőkkel. Joguk van azt mondani, hogy várni szeretnének és érvényesítsük a nem fizetők részére eső költségek behajtását. Kondor Sándor: 5-10 évig is elhúzódhat. Pányi Gyula: Eddig is jól elhúzódott és már kevesebb pénzünk van. Kiss László: Aki eddig nem fizetett, az később sem fog. Kökény Lajosné: A kicsi is jobb, mint a semmi. Pányi Gyula: Nem tudom, hogy miért lehetett egyes embereknek kifizetni az összegeiket. Biztos benfentes volt. Azt javaslom, hogy saját anyagi érdekeiket nézve zárjuk le a témát. Kocsi Lajos: A saját számlánkba mikor lehet betekinteni? Vargáné Farkasházi Orsolya könyvelő: A befizetést igazoló csekk mindenkinek megvan, amin a díjat megfizette. Készítettem egy táblázatot, amelyben éves bontásban megvan minden személynek a befizetett összege. Ha gondolják, akkor meg lehet tekinteni. Az Önkormányzat részére átadom ezt a táblázatot és ott nagyon bizalmasan kezelve, csak a saját befizetéseire mindenki tud információt kérni. Csató Sándor: Ki kell küldeni mindenkinek. Csak a postaköltség Ft-ba kerülne. Van-e még kérdés? Ha nincs, akkor hozzuk meg a szükséges határozatainkat. 1. A küldöttgyűlés fogadja el az utolsó üzleti év beszámolóját és az adóbevallásokat az előterjesztésben foglalt tartalommal.

7 HATÁROZAT 1/2011.(X.14.) számú Küldöttgyűlési határozat / Záró adóbevallások és az utolsó üzleti év beszámolójának elfogadása / 7 Tiszaugi Víziközmű Társulat Küldöttgyűlése 184 egység képviselőinek szavazatai alapján 184 igen szavazattal az alábbi A Tiszaugi Viziközmű Társulat küldöttgyűlése elfogadja a Tiszaugi Viziközmű Társulat záró adóbevallásait és az utolsó üzleti év beszámolóját elfogadja az előterjesztésben foglalt tartalommal. Erről: Küldöttek A küldöttgyűlés fogadja el a vagyonfelosztásra tett javaslatot az alábbiak szerint: - a felosztandó vagyon: Ft - a vagyont a tagok között érdekeltségi egységenként, befizetéseik arányában kell felosztani azzal, hogy a működési és végelszámolási költségekre a tag befizetésenként nyilvántartott összegből levonásra került Ft. A kifizetés Ft-ra kerekítve történik. A befizetést nem teljesítő illetve a Ft-ot el nem érő befizetést teljesítő tagok befizetései teljes egészükben a költségekre kerülnek elszámolásra. HATÁROZAT 2/2011.(X.14.) számú Küldöttgyűlési határozat / Döntés a vagyonfelosztásról / Tiszaugi Víziközmű Társulat Küldöttgyűlése 184 egység képviselőinek egyhangú szavazatával, nem és tartózkodás nélkül az alábbi Tiszaugi Viziközmű Társulat Küldöttgyűlése a Tiszaugi Viziközmű Társulat vagyonfelosztásáról a következők szerint döntött: a felosztandó vagyon: Ft a vagyont a tagok között érdekeltségi egységenként, befizetéseik arányában kell felosztani azzal, hogy a működési és végelszámolási költségekre a tag befizetésenként nyilvántartott összegből levonásra került Ft. A kifizetés Ft-ra kerekítve történik. A befizetést nem teljesítő illetve a Ft-ot el nem érő befizetést teljesítő tagok befizetései teljes egészükben a költségekre kerülnek elszámolásra. Erről: Küldöttek

8 8 A küldöttgyűlés a végelszámoló munkadíját Ft + áfa, összesen: Ft mértékben fogadja el, ami a végelszámoló számlája alapján kerül kifizetésre. A végelszámolással kapcsolatos egyéb költségeket (a számla megszüntetéséig várható bankköltség, a kifizetéssel kapcsolatos költségek) a társulat viseli. A postautalvánnyal történő fizetési kötelezettségét a jogosult viseli. Egyetértenek a küldöttek az elhangzottakkal? HATÁROZAT 3/2011.(X.14.) számú Küldöttgyűlési határozat / Végelszámoló munkadíja, valamint a végelszámolással kapcsolatos egyéb költségek meghatározása / Tiszaugi Víziközmű Társulat Küldöttgyűlése egyhangú szavazattal, nem és tartózkodás nélkül az alábbi Tiszaugi Víziközmű Társulat Küldöttgyűlése a Tiszaugi Viziközmű Társulat végelszámolásával kapcsolatos feladatok végelszámoló Dr. Gardi Márta ügyvéd munkadíját Ft + áfa, összesen: Ft, azaz négyszázezer forint mértékben fogadja el, ami a végelszámoló számlája alapján kerül kifizetésre. A végelszámolással kapcsolatos egyéb költségeket (a számla megszüntetéséig várható bankköltség, a kifizetéssel kapcsolatos költségek) a társulat, a postautalvánnyal történő fizetési kötelezettségét a jogosult viseli. Erről: Küldöttek A küldöttgyűlés fogadja el, hogy a társulat iratanyagát Tiszaug Község Önkormányzata őrzi, vállalva az arra vonatkozó előírások megtartását és ezért külön díjazásra nem tart igényt. Elfogadjuk? HATÁROZAT 4/2011.(X.14.) számú Küldöttgyűlési határozat / Tiszaugi Viziközmű Társulat iratanyagának őrzése / Tiszaugi Víziközmű Társulat Küldöttgyűlése egyhangú szavazattal, nem és tartózkodás nélkül az alábbi Tiszaugi Víziközmű Társulat Küldöttgyűlése elfogadja, hogy a Tiszaugi Viziközmű Társulat iratanyagát a Tiszaug Község Önkormányzata (6064. Tiszaug, Rákóczi út 51.) őrzi, vállalva az irat őrzésére vonatkozó előírások megtartását. Az iratanyag őrzéséért külön díjazásra nem tart igényt.

9 Erről: Küldöttek 9 A küldöttgyűlés a vagyon kiadásának időpontjaként határozza meg a következőt: a társulat cégjegyzékből való törlését elrendelő végzés kézhezvételétől számított 1 hónapon belül történjen meg a vagyon kiadása. HATÁROZAT 5/2011.(X.14.) számú Küldöttgyűlési határozat / Döntés a felosztott vagyon kiadása időpontjáról / Tiszaugi Víziközmű Társulat Küldöttgyűlése egyhangú szavazattal, nem és tartózkodás nélkül az alábbi Tiszaugi Víziközmű Társulat Küldöttgyűlése úgy döntött, hogy a vagyon kiadásának időpontját úgy határozza meg, hogy a Tiszaugi Viziközmű Társulat cégjegyzékből való törlését elrendelő végzés kézhezvételétől számított 1 hónapon belül a vagyon kiadása történjen meg. Erről: Küldöttek Ezután Lantosné Dr. Szabó Erika elnök az ülést bezárta. Kmf. Csató Sándor Pesti János Lantosné Dr. Szabó Erika elnök

- 1 - 4028 D e b r e c e n, Simonyi út 20. KSH szám: 11154433 6419 122 09 Cégjegyzékszám: 09-02-000354 Adószám:11154433-2-09

- 1 - 4028 D e b r e c e n, Simonyi út 20. KSH szám: 11154433 6419 122 09 Cégjegyzékszám: 09-02-000354 Adószám:11154433-2-09 - 1-4028 D e b r e c e n, Simonyi út 20. KSH szám: 11154433 6419 122 09 Cégjegyzékszám: 09-02-000354 Adószám:11154433-2-09 Egységes szerkezetbe foglalt, hatályos szövegű ALAPSZABÁLY (a változások vastag,

Részletesebben

BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR A L A P S Z A B Á L Y A

BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR A L A P S Z A B Á L Y A BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR A L A P S Z A B Á L Y A Budapest, 2015. 03. 13. BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR... 1 I. FEJEZET... 3 ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 II. FEJEZET...

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

ALAPSZABÁLY. A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről ALAPSZABÁLY Patika Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár I. fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ Az alapító tagok az alul írott napon és helyen elhatározták, hogy kiegészítő egészségpénztárat alapítanak az egészségügyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dél-Békési Kistérségi Többcélú Társulása Cím: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. Tel/Fax: 68/381-011/121, E-mail: delbekesi@citromail.hu Web: www.del-bekes.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Dél-Békési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 11-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 11-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 11-én megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 4/2015.(II.11.) Hort Község Önkormányzatának átmeneti gazdálkodásáról

Részletesebben

NAPIREND. 1.) Az Önkormányzat 2011 évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő: polgármester

NAPIREND. 1.) Az Önkormányzat 2011 évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő: polgármester Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 13/2011. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2011. december 21 napján (szerdán) 13 00 órai

Részletesebben

Keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA. Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2015.

Keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA. Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2015. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK 1052 Budapest Apáczai Csere János utca 10. Az ajánlatkérő ezúton hívja fel a dokumentációba betekintő valamennyi gazdasági szereplő figyelmét arra, hogy a dokumentáció írható változatának

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Pázmándfalu Község Önkormányzat Hivatal helyiségében 9085 Pázmándfalu, Fő utca 64. Dr. Németh Balázs jegyző

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Pázmándfalu Község Önkormányzat Hivatal helyiségében 9085 Pázmándfalu, Fő utca 64. Dr. Németh Balázs jegyző Jegyzőkönyv I. ülés Készült: 1példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pázmándfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 20-án 17.00 órai kezdettel megtartott nyílt képviselő-testületi

Részletesebben

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014.

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Az egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok 1 [civil szervezetek] alapítására, működésére vonatkozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 08- án 16.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne: Községháza

Részletesebben

Egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok, egyházak, lakásszövetkezetek, vízitársulatok adózásának alapvető szabályai 2013.

Egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok, egyházak, lakásszövetkezetek, vízitársulatok adózásának alapvető szabályai 2013. Egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok, egyházak, lakásszövetkezetek, vízitársulatok adózásának alapvető szabályai 2013. Az egyesületek, köztestületek, alapítványok, közalapítványok, egyházak a

Részletesebben

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14. számú JEGYZŐKÖNYVE

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14. számú JEGYZŐKÖNYVE a Képviselő-testületének 14. számú JEGYZŐKÖNYVE 2014. december 16-án 17,00 órától 18,30 óráig megtartott képviselő-testületi üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. december 16-án 17,00 órától 18,30

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 504-4/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Szentbékkálla

Részletesebben

Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben

Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben Készült: EMMI Civil Kapcsolatok Főosztályán 2014. április

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal: Cservenák Zsuzsanna körjegyző Rácz Tibor Sóshartyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal: Cservenák Zsuzsanna körjegyző Rácz Tibor Sóshartyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. október 17-én Sóshartyán Község Önkormányzatának hivatali helyiségében Sóshartyán és Magyargéc Község Önkormányzatai -testületének együttes ülésén. Jelen vannak: Sóshartyán Község

Részletesebben

BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület. ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben

BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület. ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben Elfogadva a 2015. március 27-i Közgyűlésen. (A 2010-es Alapszabályhoz képest a változtatások dőlt betűvel

Részletesebben

Világ Királynője Engesztelő Mozgalom Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben

Világ Királynője Engesztelő Mozgalom Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben Világ Királynője Engesztelő Mozgalom Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben mely Alapszabályt a Taggyűlésen megjelent tagok az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1051 Budapest, Szent István tér 11.) 2011. április 18-án megtartott évi rendes közgyűlésén helye: Hotel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének, Serényfalva Község Képviselőtestületének, Hét Község Képviselő-testületének, Sajópüspöki Község Képviselő-testületének 2012. május

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 9/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 20-án 11.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

Az OTP Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Általános Szerződési Feltételei. I. A lakás-előtakarékossági szerződés

Az OTP Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Általános Szerződési Feltételei. I. A lakás-előtakarékossági szerződés Az OTP Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Általános Szerződési Feltételei I. A lakás-előtakarékossági szerződés 1. A lakás-előtakarékossági szerződés fogalma A lakás-előtakarékossági

Részletesebben

Új házszámok kialakítása 2008. 6097 2. 6 (Tóközép és Csavargyári utca) 2009. 6003-6 2010. 5929-6 2011. 5940-1 2012. 5955-3

Új házszámok kialakítása 2008. 6097 2. 6 (Tóközép és Csavargyári utca) 2009. 6003-6 2010. 5929-6 2011. 5940-1 2012. 5955-3 Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal működéséről, mely tartalmazza a jegyző hatáskörében lévő gyámügyi eljárásokat A Polgármesteri Hivatal működéséről a képviselő-testületnek utoljára 2011. évben számoltam

Részletesebben

SEGÉDLET a civil szervezetekre vonatkozó szabályok áttekintéséhez zárás: 2014. árpilis 08. napján

SEGÉDLET a civil szervezetekre vonatkozó szabályok áttekintéséhez zárás: 2014. árpilis 08. napján SEGÉDLET a civil szervezetekre vonatkozó szabályok áttekintéséhez zárás: 2014. árpilis 08. napján Ptk. általános Ptk. speciális Civil tv. 3:1. [A jogi személy jogképessége] (1) A jogi személy jogképes:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyaló (2344. Dömsöd, Petőfi tér 6.) Ülés ideje: 2014. március 5.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyaló (2344. Dömsöd, Petőfi tér 6.) Ülés ideje: 2014. március 5. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyaló (2344. Dömsöd, Petőfi tér 6.) Ülés ideje: 2014. március 5.

Részletesebben

FIZETÉSI MEGHAGYÁS. PÉNZBEHAJTÁS FOLYAMATA I. Fizetési Meghagyás (FMH) Elindítása

FIZETÉSI MEGHAGYÁS. PÉNZBEHAJTÁS FOLYAMATA I. Fizetési Meghagyás (FMH) Elindítása FIZETÉSI MEGHAGYÁS A Fizetési Meghagyás (FMH) egy nem peres jogi eljárás, amely a közjegyző, mint hatóság előtt folyik, amit a fizetési határidő lejárta után egyből ki lehet bocsátani. Azonban, minden

Részletesebben

Ikt. sz.: VFB/29-3/2014. VFB-10/2014. sz. ülés (VFB-10/2014-2018. sz. ülés) Jegyzőkönyv

Ikt. sz.: VFB/29-3/2014. VFB-10/2014. sz. ülés (VFB-10/2014-2018. sz. ülés) Jegyzőkönyv Ikt. sz.: VFB/29-3/2014. VFB-10/2014. sz. ülés (VFB-10/2014-2018. sz. ülés) Jegyzőkönyv az Országgyűlés Vállalkozásfejlesztési bizottságának 2014. december 9-én, kedden, 8 óra 06 perckor az Országház főemelet

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Jedlik Ányos Klaszter létrehozására

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Jedlik Ányos Klaszter létrehozására EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Jedlik Ányos Klaszter létrehozására Amely létrejött az 1. sz. mellékletben feltüntetett Együttműködő Felek között (a továbbiakban Együttműködő Felek ) a mai napon az alábbi

Részletesebben

Jegyzőkönyv Készült Jelen vannak Hiányzik Meghívott Tanácskozási joggal részt vesz 73/2013. (VI. 27.) határozata

Jegyzőkönyv Készült Jelen vannak Hiányzik Meghívott Tanácskozási joggal részt vesz 73/2013. (VI. 27.) határozata Jegyzőkönyv Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 27-én, a községházán tartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester Kiszeli Lajos alpolgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ikt. sz.: GAB/13-4/2015. GAB-6/2015. sz. ülés (GAB-26/2014-2018. sz. ülés)

Jegyzőkönyv. Ikt. sz.: GAB/13-4/2015. GAB-6/2015. sz. ülés (GAB-26/2014-2018. sz. ülés) Ikt. sz.: GAB/13-4/2015. GAB-6/2015. sz. ülés (GAB-26/2014-2018. sz. ülés) Jegyzőkönyv az Országgyűlés Gazdasági bizottságának 2015. március 10-én, kedden, 9 óra 00 perckor az Országház főemelet 37-38.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Csik Balázs, Dudás Róbert, Érsek

Részletesebben