ÚJSZÁSZI NEVELÉSI KÖZPONT BESZÁMOLÓ. Újszász, november. Készítette: Szabó Gyızı igazgató

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÚJSZÁSZI NEVELÉSI KÖZPONT BESZÁMOLÓ. Újszász, 2008. november. Készítette: Szabó Gyızı igazgató"

Átírás

1 ÚJSZÁSZI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSİDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT NEVELÉSI KÖZPONT BESZÁMOLÓ AZ INTÉZMÉNY 2007/2008-AS TANÉVBEN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL Készítette: Szabó Gyızı igazgató Újszász, november

2 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. AZ ÖNKORMÁNYZAT ELVÁRÁSAI AZ INTÉZMÉNNYEL SZEMBEN... 3 II. AZ INTÉZMÉNY ÁLTAL MEGFOGALMAZOTT CÉLOK... 5 III. LÉTSZÁMADATOK BEMUTATÁSA... 6 IV. AZ INTÉZMÉNY MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZERÉNEK MŐKÖDÉSE... 6 V. AZ INTÉZMÉNY GAZDÁLKODÁSA A 2007/2008-AS TANÉVBEN... 8 VI. AZ EGYMÁSRA ÉPÜLİ INTÉZMÉNYEGYSÉGEK SZAKMAI EGYÜTTMŐKÖDÉSE VI.1. BÖLCSİDE ÓVODA VI.2. ÓVODA ÁLTALÁNOS ISKOLA VII. AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS A KÖZÉPISKOLA SZAKMAI EGYÜTTMŐKÖDÉSE VIII. A BÖLCSİDE SZAKMAI MUNKÁJA IX. A BÖLCSİDE KIHASZNÁLTSÁGI MUTATÓI X. AZ ÓVODÁBAN FOLYÓ TEHETSÉGGONDOZÁS XI. AZ ÓVODÁBAN FOLYÓ HÁTRÁNYKOMPENZÁCIÓ XII. AZ ÓVODÁBAN FOLYÓ KÖRNYEZETTUDATOS NEVELÉS XIII. AZ ÓVODÁS GYERMEKEK EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉSE XIV. AZ ÓVODÁSOK MOZGÁSFEJLESZTÉSE XV. A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŐ GYERMEKEK ÓVODAI INTEGRÁLT NEVELÉSE XVI. A HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŐ GYERMEKEK ÓVODAI INTEGRÁLT NEVELÉSE XVII. AZ ÓVODA SZAKMAI MUNKÁJÁN BELÜL A GYERMEKEK NEVELÉSE XVIII. ÓVODAI CSOPORTLÉTSZÁMOK, ÓVODA KIHASZNÁLTSÁGI MUTATÓI XIX. AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN FOLYÓ TEHETSÉGGONDOZÁS XX. AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN FOLYÓ HÁTRÁNYKOMPENZÁCIÓ XXI. A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŐ TANULÓK ISKOLAI INTEGRÁLT NEVELÉSÉVE XXII. A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŐ TANULÓK ELTÉRİ TANTERV SZERINTI NEVELÉSÉVE XXIII. A HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŐ TANULÓK ISKOLAI INTEGRÁLT NEVELÉSE XXIV. AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKÁJÁN BELÜL AZ IDEGEN NYELVEK OKTATÁSÁNAK HELYZETE XXV. AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKÁJÁN BELÜL AZ INFORMATIKA OKTATÁS HELYZETE XXVI. AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁS TANULÓK EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉSE XXVII. A SPORT HELYZETE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN XXVIII. AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁS TANULÓK KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI EREDMÉNYEI. 28 XXIX. A KOMPETENCIA MÉRÉSEK EREDMÉNYEI XXX. A MŐVÉSZETI NEVELÉS HELYZETE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN XXXI. AZ ISKOLAI MUNKA STATISZTIKAI MUTATÓI XXXII. A KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS BEVEZETÉSE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN.. 35 XXXIII. A TANÉV MUNKÁJÁNAK ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉSE oldal

3 I. Az Önkormányzat elvárásai az intézménnyel szemben Az intézmény augusztus 1-jén alakult azzal a céllal, hogy a jogelıd intézményekben (Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Városi Óvodai Intézmény, Városi Bölcsıde) folyó színvonalas munka egységes szakmai koncepcióra épülve még hatékonyabban tudja szolgálni a lakossági igényeket. Az Önkormányzat a minıségirányítási programjában 2004-ben fogalmazta meg az intézményegységekkel szembeni elvárásait, melyek azóta sem változtak: Általános elvárások 1. Együttmőködés eredményességének fokozása 2. egymásra épülı intézménytípusok szakmai együttmőködésének bıvítése 3. az egyes intézmények közötti szakmai koordináció fejlesztése 4. Intézményi minıségirányítási rendszer mőködtetése 5. Tehetséggondozás 6. Hátránykompenzáció 7. Környezettudatos nevelés 8. A gyermekek, tanulók egészséges életmódra nevelése, kiemelt figyelemmel a sport szerepére 9. Integrált nevelés fejlesztése Intézményvezetıkkel szembeni elvárások Elvárás Sikerkritérium Az intézmény imázsának Partneri igény, elégedettség mutatói javulnak erısítése Támogatók, szponzorok Az intézmény külsı forrásból származó megnyerése hozzájárulások értékének mutatói dokumentáltak humán- és tárgyi források adományok természetbeni juttatások Az intézmény jelképrendszere zászlóval Pályázatok készítése a forrás kiegészítéséhez bıvül Az intézményi pénzügyi források reális kihasználásával a benyújtott pályázatok számának növelése. Elvárások az óvodával szemben Elvárás Egymásra épülı intézménytípusok szakmai együttmőködésének bıvítése Az egyes intézmények közötti szakmai koordináció fejlesztése Intézményi minıségirányítási rendszer mőködtetése Tehetséggondozás Hátránykompenzáció Sikerkritérium Az együttmőködése területeinek száma és azok tervezettsége, eredményessége azonosítható az éves munkatervben és beszámolóban Dokumentált információs hálózat mőködik Dokumentáltan képes a rendszeres önértékelésre, az arra épülı folyamatos fejlesztésre A diagnosztizált tanulási és beilleszkedési zavaros gyermekek lényegi fejlıdést mutatnak a felzárkóztatási idıszak végén történı méréseken. 3. oldal

4 A gyermekek, tanulók egészséges életmódra nevelése, kiemelt figyelemmel a sport szerepére Integrált nevelés fejlesztése Az óvoda szakmai munkájában alapvetı feladatának a nevelést tekintse A környezettudatos nevelés, továbbá az egészséges életmódra nevelés legyen a nevelési program része A hátrányos, veszélyeztetett gyermekek számára teljes körően biztosított az óvodai elhelyezés. Az Óvoda programjában megjelenik az tervezett és dokumentált integrációs fejlesztı munka rendje. Az eredményesség mutatói növekednek az egyéni fejlesztés területén A kitőzött nevelési célok és a gyakorlat közötti különbség csökken Elvárások az általános iskolával szemben Elvárás Sikerkritérium Egymásra épülı intézménytípusok szakmai Az együttmőködése területeinek száma és azok együttmőködésének bıvítése tervezettsége, eredményessége azonosítható az éves munkatervben és beszámolóban Az egyes intézmények közötti szakmai Dokumentált információs hálózat mőködik koordináció fejlesztése Egységes értékelési rendszer mőködik Intézményi minıségirányítási rendszer Dokumentáltan képes a rendszeres önértékelésre, az mőködtetése Tehetséggondozás Hátránykompenzáció Integrált nevelés fejlesztése Az angol és a német nyelvoktatás elsıdlegessége Informatikai képzés elsıdlegessége Hagyományırzésen alapuló mővészeti oktatás elsıdlegessége Környezettudatos nevelés elsıdlegessége A tanulók egészséges életmódra nevelése a sport eszközével elsıdlegessége Középiskolákba történı beiskolázás eredményességének követéses vizsgálata arra épülı folyamatos fejlesztésre Dokumentáltan tervezett a tehetséggondozás nyilvántartás a résztvevı tanulókról nyilvántartás a nívócsoportokról egyéni fejlesztési tervek elvárt eredménymutatókkal Az elmúlt három év tanulmányi versenyeredményeinek szinten tartása A diagnosztizált tanulási és beilleszkedési zavaros gyermekek lényegi fejlıdést mutatnak a felzárkóztatási idıszak végén történı méréseken. A szocio-kulturálisan hátrányos helyzető tanulók eredményessége nem rosszabb, mint társaiké. Az iskola programjában megjelenik az tervezett és dokumentált integrációs fejlesztı munka rendje. Az eredményesség mutatói növekednek az egyéni fejlesztés területén Az országos méréseken az intézmény teljesítménye az országos átlagot eléri A csoportbontásban oktatott tantárgyak esetén kimutatható a jobb tanulói teljesítmény. Az intézmény pályaorientációs tevékenysége dokumentált A helyi középiskolába jelentkezık aránya nem csökken az elmúlt évhez viszonyítva A lemorzsolódások aránya kimutathatóan csökken 4. oldal

5 II. Az intézmény által megfogalmazott célok Az intézmény dolgozói és vezetıi testülete a fenntartói elvárásoknak megfelelıen fogalmazta meg az intézmény elé kitőzött célokat. Ezt legszemléletesebben a szervezet minıségpolitikája fejezi ki. M I N İ S É G P O L I T I K Á N K Az Újszászi Nevelési Központ minıségpolitikájának középpontjában az egyénre szabott tehetséggondozás, személyiségfejlesztés, a város sajátos adottságaiból eredı hátrányok csökkentése áll. Ennek érdekében olyan többcélú intézményként szeretnénk mőködni, amely a törvényi kötelezettségbıl adódó és a helyi nevelési, pedagógiai programban vállalt feladatait partnerei megelégedésére látja el; a gyermeki boldogság, testi- lelki egészség megóvását, a személyiség fejlesztését a szülıi házzal közös munkálkodás eredményeként valósítja meg; olyan nevelési környezetet biztosít, amelyben a szeretet, tolerancia, a másság elfogadása, az együttmőködés, a világ iránt való érdeklıdés a meghatározó szellemi és emberi érték; minden gyermeket és tanulót hozzásegít a benne rejlı tehetség felismeréséhez és fejlesztéséhez; vállalja az alapvetı erkölcsi normák közvetítését, a helyi hagyományok ápolását; színvonalas nyelvi és számítástechnikai képzéssel, mentális képességek fejlesztésével igyekszik megfelelni a kor speciális kihívásainak; nevelı- oktató alkotómőhelyként szakmai kihívást jelent minden munkatársa számára; elkötelezett a partneri igény és elégedettség folyamatos mérésére épülı minıségfejlesztési rendszer mőködtetése mellett. Elkötelezzük magunkat munkatársaink munkahelyi közérzetének folyamatos javítása mellett. Szakalkalmazotti közösségünk az intézményi célok megvalósítása érdekében kész a folyamatos szakmai megújulásra, pedagógiai innovációra, a minıség iránt elkötelezett vezetés támogatása mellett. 5. oldal

6 III. Létszámadatok bemutatása Intézményünk a 2007/2008-as tanévet a következı személyi feltételekkel kezdte: Szervezeti egység Dolgozók száma Munkakörök Igazgató: 1 fı Központi feladatok 2 fı Intézményi titkár: 0,5 fı Rendszergazda: 0,5 fı Gazdasági vezetı: 1 fı Gazdasági ügyintézı: 1 fı Gazdasági csoport 15 fı Takarító: Karbantartó: 7 fı 2 fı Konyhalány: 3 fı Portás: 1fı Vezetı: 1 fı Vörösmarty Mihály Általános Iskola 46 fı Vezetı helyettes: Pedagógus: 2 fı 42,5 fı Iskolatitkár: 0,5 fı Vezetı: 1 fı Vezetı helyettes: 1 fı Városi Óvoda 30 fı Pedagógus: Dajka: 17 fı 9 fı Gyógyped. asszisztens: 1 fı Óvodatitkár: 1 fı Vezetı: 1fı Városi Bölcsıde 11 fı Gondozó: Szakács: 8 fı 1 fı Konyhalány: 1 fı Összesen: 104 fı Asszisztens 1 fı Munkaügyis támogatással Ez a létszám nem tartalmazza az óvoda és bölcsıde épülethez szükséges takarítókat, ami nagy gond az intézményünk számára. Ugyan dajkák és gondozók a csoportszobákat takarítják, de a közös helyiségek takarítása már nagy terhet jelent a számukra. Ugyancsak probléma az Iskola úti épület, hiszen ott csak 1 konyhai dolgozó és 1 takarító volt, akiknek az egész épület takarítása, illetve a konyhai tálalás, mosogatás idınként megoldhatatlanul nagy feladatot jelentett. IV. Az intézmény minıségirányítási rendszerének mőködése Az intézményben folyó minıségirányítási munkát 4 fıs minıségirányítási csoport koordinálta. A minıségirányítási csoport egy vezetıbıl és intézményegységenként 1-1 fıbıl állt. Ehhez a csoporthoz kapcsolódtak az intézményegységekben mőködı minıség teamek. 6. oldal

7 A csoport egyrészt az intézmény mőködését befolyásoló szabályzatok kidolgozását készítette elı, másrészt a partneri elégedettségvizsgálatot, és az intézményi önértékelést végezte. A 2007/2008-as tanévben nagy feladatot jelentett a pedagógusok teljesítményértékelési rendjének kidolgozása. Ez a munka azonban nagyon eredményesnek bizonyult, hiszen elindult az óvodában és az iskolában is a pedagógus teljesítményértékelés, illetve az erre épülı teljesítménymotivációs pályázaton e tanévre jelentıs anyagi támogatás 12 millió Ft nyert az intézmény. Emellett az intézményi klíma vizsgálat és a Kossuth úti pedagógus ügyelet jelentett nagy feladatot a minıségügyi csoportnak, melyet sikeresen be is fejezett. A 2007/2008-as tanév munkatervében beterveztük az intézményi önértékelést, amit csak részben sikerült elvégezni. Az adottságok terület értékelését elvégezte az iskola és az óvoda is, de az eredmények értékelésére már nem maradt idı. Ezt a munkát ebben a tanévben kell befejezni. Az iskolában elvégzett tanulói elégedettségvizsgálat minden kérdésében egyértelmő elégedettséget mértünk a vizsgálat 4-es, 6-os és 8-os tanulók körében. Tanulói elégedettségi mutatók 2007/2008-ban 100% 90% 80% 70% 60% 50% Elégedetlen Elégedett 40% 30% 20% 10% 0% Az érintett tanulók szülei körében elvégzett elégedettségi vizsgálat egy kérdés kivételével a diákokéhoz hasonló szülıi véleményt jelzett. 7. oldal

8 Szülıi elégedettségi mutatók 2007/2008-ban 100% 90% 80% 70% 60% 50% Elégedetlen Elégedett 40% 30% 20% 10% 0% A megkérdezett szülık többsége elégedetlen az iskolai fegyelemmel (17. kérdés). E téma alapos körüljárása a 2008/2009-es tanév fontos feladata lesz. V. Az intézmény gazdálkodása a 2007/2008-as tanévben Az intézmény gazdálkodását nem tanévre, hanem naptári évre tudom bemutatni évi költségvetésünk eredeti elıirányzata eft ig a kiadásaink az alábbiak szerint teljesült: Személyi juttatások: 52,13 % Járulékok: 51,82 % Dologi kiadások: 66,16 % Egyéb mők. célú kiadások: 10,73 % Intézmény mők. bevétel: 55,15 % Finanszírozásunk: 55,93 % Finanszírozás tartalmazza július hónapra járó nettó bérre történt átutalást: ig költségvetésünk módosított elıirányzata eft. Kiadásaink az alábbiak szerint alakultak: Személyi juttatások: 76,75 % Járulékok: 76,82 % Dologi kiadások: 65,23 % Egyéb mőködés célú kiadások: 47,03 % Ellátottak juttatása: 95,05 % Intézmény mők. bevétele: 70,74 % Átvett pénzeszköz: 105,67 % (HEFOP; M.ügyi Hivatal, Pályázat) 8. oldal

9 Finanszírozásunk: hónapra járó nettó bérre történt átutalást. 78,40 % ami tartalmazza az október Járulékok teljesítésének %-a azért magas, mert jelentısen megnıtt a táppénzhozzájárulás összege (kismamák táppénzes állománya miatt) évben ingyenes tankönyvellátásban részesült 294 tanuló, 2008-ban 302 tanuló. Szolgáltatási kiadások közül jellemzı költség a vásárolt élelmezés 58,74 %-a, energia fogyasztás: 24,52 %-a. Szállítói tartozásunk án: eft án: 518 eft Szolgáltatások kiemelkedı nagyságú tételeinek vizsgálata 2007 évre: 2007 évi ellátottak közétkeztetése az alábbiak szerint alakult: Bölcsıdénél: 12,8 % 50 %-os kedvezménnyel étkezı 48,8 % 100 %-os kedvezménnyel étkezı 38,4 % teljes térítési díjat fizet. Étkezık megoszlása: Óvodánál: 14 % 50 %-os kedvezménnyel étkezı 55 % 100 %-os kedvezménnyel étkezı 31 % teljes térítési díjat fizet. Normatíva elszámolás szerint: Átlagosan 22,54 fı 50 %-os térítési díjat fizet 87,72 fı Ingyenes étkezı 49 fı teljes térítési díjat fizet Iskolánál: 25 % 50 %-os kedvezménnyel étkezik, 43 % 100 %-os kedvezménnyel étkezik, 32 % teljes térítési díjat fizet. Átlagosan: 55,63 fı 50 %-os térítésidíj fizetı, 95,49 fı Ingyenesen étkezı 71,77 fı Teljes térítési díjat fizet. Átlagszámításnál osztószám: Bölcsıdénél: 251 nap Óvodánál: 220 nap 9. oldal

10 Iskolánál: 185 nap VI. A kedvezményes étkezık száma szeptember 1-tıl bıvült, mert a gyermekvédelmi ellátásban részesülı 5. osztályos tanulók is igényelhetik a kedvezményt. Energia felhasználásra fordított összeg növekedése a korszerőbb tágasabb minden igényt kielégítı épületek használatba vételének következménye. Minden épület korszerő melegítıkonyhával és tágas ebédlıvel rendelkezik. Főtés és melegvíz ellátás gázüzemő. Az egymásra épülı intézményegységek szakmai együttmőködése VI.1. Bölcsıde óvoda A bölcsıde részérıl A gondozók és az óvónık kölcsönösen megismerik egymás gondozási, nevelési elveit, Szakmai látogatásokat szervezünk, Közös szülıi értekezletet tartunk a leendı óvodásoknak az intézményegység vezetık közremőködésével, Többszöri látogatást szervezünk a bölcsisekkel az óvodába, ahol ismerkednek az épület, a szobák, a játékok adta lehetıséggel, és az óvónıkkel, Az intézményváltás elsı napjait a gondozónık együtt töltik a volt bölcsıdésekkel az óvodában. Az óvoda részérıl Az intézményegységekben folyó gondozó, nevelı, pedagógiai munka alapdokumentumait, alapelveit, céljait, feladatait teljes mértékben megismertük. Feltérképeztük azokat a területeket, ahol segíteni tudnánk az átmenet folyamatát (napirend, gondozási feladatok). Folyamatszabályozást dolgoztunk ki közösen az intézményegységekben megvalósítandó tennivalókról, feladatokról. Szülıs beszoktatást a bölcsıdés gyermekek esetében is elvárásként kezeljük. Szakmai konzultációval, tapasztalatcserével biztosítjuk az együttmőködés hatékonyabbá tételét (gyermek fejlıdése, magatartása, viselkedése és szokásai stb.). VI.2. Óvoda általános iskola Az óvoda részérıl A közoktatási törvény elıírásainak figyelembe vételével és a már elkészített folyamatszabályozás, programterv továbbfejlesztésével, tartalmi és formai elemekkel való kibıvítésével még eredményesebbé tettük e pedagógiai munka megvalósítását. 10. oldal

11 A Városi Óvoda intézményegységében ún. új elemként beépítettük: októberétıl tehetséggondozó, illetve felzárkóztató játékos iskolaelıkészítı foglalkozásokat 2-2 csoportban, kidolgozott tematika szerint, a kistérségi feladatellátást végzı gyógypedagógus pszichológus aktív, illetve tanácsadói segítségével januárjától csoportközi foglalkozás keretében minden nagycsoportos játékos foglalkozáson vett részt heti egy alkalommal. Célunk, a tanuláshoz szükséges alapkészségek fejlesztése, nagyobb, illetve heterogén csoportban történı együttmőködésre, kooperativitásra nevelés mellett az is volt, hogy tanórai osztálykeretbe történı ismeretszerzésre, életvitelre is felkészítsük a gyerekeket. Fokozottabb figyelmet fordítottunk az elemi alapkészségek játékos fejlesztésére, a gyermekek neveltségi szintjére. Átadtuk az iskolának a gyermekek személyi anyagát. Beiskolázás elıkészítése 2007/2008 nevelési évben Jelenleg tanköteles korba lépı óvodás gyermekek száma A beiskolázásra kerülık közül óvodába járt Óvodában marad még egy évet ebbıl HHH Iskolába kerül nem SNI gyermek ebbıl HHH SNItanulóként kerül iskolába ebbıl HHH 1 évet ebbıl HHH 2 évet ebbıl HHH 3 vagy több évet ebbıl HHH Az iskola részérıl A 2006/2007-es tanévben kidolgoztuk az óvoda-iskola átmenet lépéseit. A kialakított rendszer jól mőködött, így a 2007/2008-as tanévben is a kipróbált keretek között szerveztük meg a szülıknek és a leendı iskolásoknak szóló Iskolahívogató programot, az alábbiak szerint: 1. Szülık-nevelık egymás közt. (Szülıi értekezlet). Ismerkedés egy csésze tea, kávé mellett, beszélgetés közös dolgainkról. 2. Nyílt napok. Betekintés az iskola világába; tanítási órák, foglalkozások megtekintése. 3. Ovis informatika (heti 1 alkalommal irány a számítógépes terem). 4. Ismerkedés a leendı elsıs tanítónénikkel, délutáni foglalkozásokon. Programelemek: énekes, táncos játékok, kézmőves foglalkozások, kalandozás a számok világában, mesedélután, drámajátékok, hagyományırzés, stb. 11. oldal

12 A fentiek nagyszerő alkalmat biztosítottak arra, hogy a pedagógusok a számtalan találkozás alkalmával a lehetı legjobban megismerhessék leendı tanítványaikat, s hónapokkal a tanévkezdés elıtt megkezdhessék a felkészülést a közösségalakításra, s kiválaszthassák a legoptimálisabb eszközöket, módszereket. Rózsaszín köd festése nélkül állíthatom, a gyerekek boldog várakozással tekintettek az iskolába lépés felé. (Kár, hogy némely szülı megzavarta a gyerekek fejét!) Hagyományosan már 2. éve a tanévnyitó mősort az elsısök és az ötödik osztályosok adják. A felkészülés már augusztus közepétıl folyik, tekinthetı egyfajta stafétaátadásnak is. VII. Az általános iskola és a középiskola szakmai együttmőködése Hatékonyabb s rendszeresebb együttmőködés elérése a célunk. Figyelemmel kísérjük egymás tevékenységét s a múlt tanévben néhány közös rendezvényünk is volt (pl. Zenei Világnap). Örömmel kapcsolódtunk be a közlekedés történeti vetélkedıbe s a reneszánsz év rendezvénysorozaton szép számmal képviseltük iskolánkat akár pedagógus, akár tanulói szinten. Kölcsönös érdeklıdést tapasztaltunk a középiskola részérıl is. Pl. a pedagógiai napok, vagy a szabadidıs tevékenységek kapcsán. Az idei karácsonyi koncertünknek a középiskolások is részesei lesznek. VIII. A bölcsıde szakmai munkája A Szolnok Megyei Jogú Város jegyzıje a bölcsıde mőködését december 31-ig engedélyezte. A határozatlan idejő mőködési engedély megszerzésének feltételei a következık: - Gondozónık számának 8 fıre való emelése. Ez idıközben megtörtént. - A szakképzetlen gondozók szakképzettségének megszerzése: a gondozónık a pusztamonostori Oktatási és Szakértı Bt. szervezésében indított képzésre járnak, a vizsga várható idıpontja: február hó. Sikeres vizsga esetén eleget teszünk a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet személyek szakmai feladatairól szóló szakképzettségi feltételek elıírásának. - Udvari és szobai játékok bıvítése: a játékállomány mobilis játékeszközökkel bıvült az Újszász 2000 Alapítvány és a bölcsıde dolgozói segítségével. - Gyermekek edényzetének bıvítése: az év folyamán pótlásra kerültek, sıt néhány fızıedény vásárlására is sor került. Szakmai munkánkban irányadó dokumentumok az Országos Módszertani Intézet által kibocsátott módszertani levelek, a szakmai programunk, az éves munkaterv. Ezek a dokumentumok meghatározzák a gondozási év célkitőzéseit, kiemelve a megjelölt feladatokat: - Különös gonddal kezeljük az 1; 1,5 éves korú gyermekek higiénés ellátását, étkeztetésüket, pihenésüket, miközben nyugodt, ingergazdag környezetet alakítunk ki számukra. 12. oldal

13 - A 2-3 éves korú gyermekek esetében a gondozás-nevelés célja: az óvodaérettség szintjének elérése: o szobatisztaság, ágytisztaság, o önállóság, önellátás elérése, o higiénés és kultúr-higiénés szabályok kialakítása, belsı igénnyé válása, o társas kapcsolatok kialakulásának segítése, o mondókák, énekek elsajátíttatása, o kreatív foglalkozások gyakorlása. - Felvállaljuk a fejlesztésre szoruló gyerekek ellátását, a megalakult Pedagógiai Szakszolgálat szakembereinek közremőködésével. Jelenleg 1 gyermekkel foglalkozik fejlesztı pedagógus, heti 2 alkalommal. - Különösen nagy figyelmet fordítunk a hátrányos helyzető gyermekekre. Esetükben fontos a prevenció, a fizikális szükségleteik biztosítása, a családdal való szoros kapcsolat kialakítása, a szülık felvilágosítása, esetleges tanácsadás gondozási, nevelési, törvényi elıírások terén. Szakmai munkánkat fejlesztı tevékenységek - Szakmai napok, mőhelymunkák, továbbképzések, - Belsı továbbképzés keretén belül aktuális szakmai elıírások megvitatása, - Ön- és társértékelés, - A minıségbiztosítási feladatok koordinálása, végrehajtása. Az év sikeres eseményei A kihasználtsági mutatók megfelelık: nemcsak a beíratott, de a ténylegesen jelenlévı gyerekekhez képest is, Környezı települések érdeklıdése az ellátás iránt, Rugalmas nyitvatartási rend, Szakmai bemutatót szerveztünk a Megyei Pedagógiai Hetek rendezvénysorozatának keretén belül, a Föld Napján mályvacserjéket ültettünk a bölcsıde épülete elé a gyerekekkel közösen, Nagyszabású gyermeknapi kerti partit szerveztünk a bölcsıde udvarán, Az ünnepeket a hagyományokhoz híven tartottuk, Az erdélyi Csíkszereda, Székelyudvarhely és Székelykeresztúr bölcsıdéjének dogozói többnapos látogatási tettek szakmai tapasztalatcsere céljából. Ennek a látogatásnak az elıkészítése a 2007/2008. gondozási évben történt. A bölcsıde játszócsoportos szolgáltatást kínál a lakosságnak, de tapasztalatunk azt mutatja, hogy nagyon kevesen érdeklıdnek e szolgáltatás iránt. Esetenként 1-1 gyermek veszi igénybe. IX. A bölcsıde kihasználtsági mutatói A bölcsıdei felvétel a gondozási év alatt folyamatos. A felvételt elsısorban a szülık, de külsı szakemberek is kezdeményezhetik. A 40 férıhelyre jelenleg felvett gyermekek száma: 50 fı, melybıl a vidéki gyermekek aránya 14 %. 13. oldal

14 Felvételre várakozó vagy elutasított gyermek nincs. A 2007/2008. gondozási évre vonatkozó kihasználtsági adatokat az alábbi táblázat tartalmazza. Hónap Férıhely Felvett gyerekek száma Névleges kihasználtság (beiratott/férıhely) Nyitvatartási napok száma Gondozási napok száma Tényleges kihasználtság I. (kapacitáshoz képest) Tényleges kihasználtság II. (felvettekhez képest) Szeptember % % 78% Október % % 67% November % % 71% December % % 64% Január % % 65% Február % % 74% Március % % 77% Április % % 68% Május % % 72% Június % % 75% Július % % 69% Augusztus % % 71% Átlag % % 71% Bölcsıde kihasználtsága a 2007/2008-as tanévben 140% 130% 120% 110% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% Névleges kihasználtság (beiratott/férıhely) Tényleges kihasználtság I. (kapacitáshoz képest) Tényleges kihasználtság II. (felvettekhez képest) 20% 10% 0% Szeptember Október November December Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Átlag A névleges kihasználtság azt fejezi ki, hogy a 40 férıhelyhez képest hány gyermek iratkozott be a bölcsıdébe, a kapacitás viszonyított kihasználtság pedig azt, hogy a 40 férıhelyhez képest, havonta hány gyermek veszi ténylegesen igénybe az ellátást. A bölcsıdében természetes jelenség, hogy a felvett gyermekek nem járnak folyamatosan, 14. oldal

15 sok a hiányzás betegség és a szülı egyéb programjai miatt. A cél az, hogy a férıhelyhez viszonyított kihasználtságunk megközelítse a 100%-ot. Ezt úgy próbáljuk elérni, hogy a férıhelyhez képest több gyermeket veszünk fel, számolva az esetleges hiányzásokra. Emiatt az is elıfordulhat, hogy egy-egy napon 40-nél több gyermek is elıfordul a bölcsıdében, vagyis a kihasználtság 1005% fölé emelkedik. Ha a tényleges igénybevételt a felvettekhez viszonyítjuk, akkor látszik jól a beíratott gyermekek hiányzási mutatója. Az adatok azt mutatják, hogy a beíratott gyermekek, kb. 70%-ban veszik igénybe a bölcsıdei ellátást X. Az óvodában folyó tehetséggondozás A tehetséggondozás leginkább óvodáskorban akkor valósul meg ideálisan, ha legfontosabb elemének az esélyegyenlıséget tekintjük, hiszen valamihez minden gyermeknek van tehetsége, azért arra kell törekedni, hogy a szunnyadó a látható tehetséggel együtt kerüljön felszínre. Mindezek értelmében: feladatunknak tekintettük az ösztönzı környezeti feltételek biztosítását; változatos, színes tevékenykedtetési, tapasztalatszerzési, cselekvési lehetıségek biztosítását; a motiválás, érdeklıdés, kíváncsiság, tudásvágy fenntartását; a gyermekek olyan irányú személyiségfejlesztésére törekedtünk, hogy ı is akarjon sikeres lenni valamiben, akarjon tudni; erısítettük énképüket, önismeretüket, önértéküket. A tehetséggondozás speciális, s nagy szakértelemmel, empátiával kezelhetı módja, formája volt intézményünkben, hogy óvodásaink különbözı helyzetekben megmutathatták tehetségüket, elért fejlettségi szintjüket: o szakmai bemutatók, o ovi-galéria, o néptánc, o óvodánkba látogató vendégek mősorral történı fogadása, o óvodai rendezvények, o Zenei Világnap a helyi középiskolában, o Szolnok Városi Sportcentrum óvodai sorversenye, o a Megyei Verseghy Ferenc Könyvtár szavalóversenye, o Coop Áruházlánc Karácsonyi rajzpályázata, o Városi Könyvtár tavaszi vers-illusztrációs pályázata. XI. Az óvodában folyó hátránykompenzáció A hátránykompenzáció pedagógiai feladatrendszerét tudatosan, tervszerően, bevált gyakorlatunk új elemekkel történı beépítésével valósítottuk meg. A hátrányos helyzető gyermekek aránya 50 %-hoz közelítı, a kisebbséghez tartozóké pedig 25 %-ék fölötti. 15. oldal

16 A hátránykompenzáció feladatai közül fokozott figyelmet fordítottunk: a családi, szocio- és szubkulturális körülmények feltárására, másság kezelésére, az alapos mérésekkel is alátámasztott aktuális fejlettségi szint megállapítására, s az erre épülı személyiség- és készségfejlesztésre, nevelésre, elıtérbe helyeztük az egyéni, páros fejlesztési formát, színes, változatos programokat szerveztünk, de pl. kirándulásra saját bevételbıl forrást biztosítottunk, hogy az érintett gyermekek közül is minél többen részt vehessenek, illetve 12 gyermek teljes költségét egyesületi pénzbıl fedeztük, a csoportokban maximálisan odafigyeltünk az egyéni bánásmód és a differenciálás elvének érvényesülésére, felzárkóztató és fejlesztı játékos iskola-elıkészítı mikroés makrocsoportos foglalkozásba vontuk be a gyerekeket, alternatív programjainkkal a még eredményesebb, tudatosabb, célirányosabb fejlesztıpedagógiai munkát segítettük. XII. Az óvodában folyó környezettudatos nevelés A környezettudatos nevelés eredményes megvalósítása érdekében arra törekedtünk, hogy a természeti, az épített, a társas környezet fenntarthatósága érdekében szükséges ismereteket, magatartásmintákat, értékeket, életviteli szokásokat minél hatékonyabban átadjuk, megtanítsuk. Figyelembe vettük: az életkori sajátosságokat, az érzelmi és értelmi nevelés összhangjából adódó körülményeket, az állandóság, tervszerőség fontosságát. Biztosítottuk: az élményszerő tapasztalatszerzést, és az élıtermészettel való szoros kapcsolattartást (kecskeméti, szilvásváradi, vadasparki kirándulás; kenderesi almáskert tangazdaság; séták parkok; háztáji gazdaságok és természetvédelmi terület; erdei óvoda parkerdı ), természethez, egészséghez, az élethez és az egyéb témához kapcsolódó irodalmi mőveknek a meghallgatását, elemzı feldolgozását a lehetı legtudatosabban, környezet- és természetvédelemre, környezet esztétikumának alakítására irányuló tevékenységek rendszerét, egészségvédelemhez, egészséges életmódhoz kapcsolódó ismereteket, játékos versenyeket, az óvoda belsı-külsı esztétikumának alakításában való részvételt, régi és új életformához kapcsolódó ismeretszerzést (múzeum, beszélgetés, könyvtár), emberi együttélés normáinak megalapozását, értékrend és szemléletformálást, projektpedagógiával a komplex környezettudatos nevelés eredményeinek fokozását. 16. oldal

17 XIII. Az óvodás gyermekek egészséges életmódra nevelése E részterület nevelési célja a gyermekek egészséges életviteligényének alakítása, testi fejlıdésük segítése. Nagy gondot fordítottunk a gyermekek gondozására, testi szükségletük kielégítésére: a szokások megalapozásával, mélyítésével, önállóságra neveléssel, igényformálással, maximálisan alkalmaztuk az egyéni bánásmód, differenciálás elvét (tisztálkodási evıeszközök használata, ételmennyiség, megjelenés), rugalmas napirenddel, de mégis azonos idıpontokkal rendszeresség biztosítására az életvitelben, életritmusban, önállóság fokozására, a gyermekek önkontrolljának fejlesztésére. Az egészségvédelem, edzettség biztosítása érdekében: a higiéniai elıírásokat maximálisan betartottuk, betartattuk, az egészséges, vitamindús táplálkozáshoz gyümölcsnapokat, zöldségnapokat szerveztünk, különös figyelmet fordítottunk a szabadlevegın tartózkodásra, idıtartamára, a mindennapos testnevelésre, testedzésre, udvari mozgásos játékok, sport és ügyességi versenyek szervezésére, családi sportprogramokat az Erdei óvodában is szerveztünk, s itt is biztosítottuk a sportolás, mozgásos játéktevékenység maximális feltételrendszerét. A gyermekek fejlıdéséhez szükséges egészséges környezet megteremtése területén a szellıztetésre, a csoportszobák és kiszolgáló helyiségek rendjére, esztétikumára fokozott figyelmet fordítottunk. XIV. Az óvodások mozgásfejlesztése Helyi Nevelési programunkban is kiemelt feladat, melyet a mindennapos testnevelés percesre növelése mellett, az udvari mozgásfejlesztés lehetıségeinek folyamatos bıvítésén túl: testnevelés foglalkozással, Mozgáskotta program megvalósításával, óvodai szervezéső családi sport és mozgásprogramokkal, más intézmények által szervezett sportversenyeken való részvétellel, gyógytestnevelés, tartásjavító torna szervezésével eredményesen valósítjuk meg. 17. oldal

18 XV. A sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai integrált nevelése Sikerült inkluzív integrált nevelést, nevelıkörnyezetet biztosítani óvodai csoportjainkban az SNI-s gyermekek sajátos nevelési, fejlesztési, rehabilitációs, habilitációs megsegítéséhez. A 2007/2008-as nevelési évben 9 SNI-s gyermek járt óvodai csoportjainkban. Gondot jelent, hogy csoportban történı megoszlásuk aránytalan. A kezdeti nehézségek után, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet gyógypedagógusa, logopédusa végezte szakszerő, törvényi elıírásoknak megfelelı ellátásukat, megbízásos szerzıdés alapján. Az óvodai csoportokban különös figyelmet fordítottunk: a beilleszkedésükre, szocializációjukra, elfogadásukra, fejlesztésükre, ellátásukra, felügyeletükre, önállóságra nevelésükre, közösségre gyakorolt, sokszor problémát okozó érzelmi megnyilvánulásaik, én és társveszély magatartásuk kezelésére. A feladatellátáshoz együttmőködtünk a szakemberekkel, s egy közhasznú pedagógiai asszisztens is segítette a munkánkat. XVI. A halmozottan hátrányos helyzető gyermekek óvodai integrált nevelése A közoktatási törvény módosítása értelmében valósítottuk meg a 2007/2008-as nevelési évtıl elıírásszerően. Meghatároztuk az érintettek körét, ellenıriztük a beóvodázás mutatóit. Elkészítettük a feladattervet/folyamatszabályozást, munkatársaink munkaköri feladatmegosztását, célfeladatát. Szorosabb együttmőködést alakítottunk ki az elıírt intézményekkel, szolgáltatást végzıkkel, kisebbségi önkormányzattal. A csoportokba dolgozó óvodapedagógusok elkészítették a gyermekek fejlesztési tervét, megszervezték a szülıi tájékoztatásokat. A gyermekek fejlesztési egyéni és mikrocsoportos, alternatív program alapján felzárkóztatással, tehetséggondozással eredményesen megvalósult. Fokozott figyelmet fordítottunk az egyéni adottságokból fakadó, minél jobb iskolakészültségi szint elérésére, illetve a magatartási, beilleszkedési, tanulási zavarra utaló tüneteknél a prevencióra, vizsgálat kezdeményezésére. Az önkormányzat, e tárgyú sikeres pályázata nyomán, fejlesztı és játékeszköz ellátottságunk jelentısen javult, s mód nyílt a feladatellátásban résztvevı alkalmazottak anyagi elismerésére. XVII. Az óvoda szakmai munkáján belül a gyermekek nevelése Az óvoda elsıdlegesen nevelı intézmény, ennek tudatában szervezzük és valósítjuk meg pedagógiai munkánkat. 18. oldal

19 A neveléshez érzelmi biztonságot nyújtó családias, szeretetteljes légkört biztosítunk, hogy a gyermek-gyermek, felnıtt-gyermek kapcsolatok pozitív érzelmi töltésőek legyenek. Gyermekismerettel, empátiával igyekszünk elérni, hogy a kapcsolatteremtı és megtartó képességeiket formáljuk, erısítsük a társas kapcsolatokat, segítsük a közösségi szocializációt. Elértük, hogy a gyerekek: szeretnek óvodába járni, ragaszkodnak csoportjukhoz, társaikhoz, felnıttekhez; egyre inkább igényükké válik a viselkedés és helyes cselekvés szokásszabályainak betartása életkoruknak megfelelıen; a konfliktushelyzetek nagy részében egyezkednek, segítséget kérnek, igyekeznek legyızni a felmerülı problémákat; segítenek egymásnak, s a kisebbeknek, együtt éreznek, toleránsak, elfogadják a másságot; betartják a játékszabályokat fejlettségük tükrében egészséges versenyszellem jellemzi ıket; reális az ön- és társértékelésük, ön- és beszédfegyelmük kialakul; érdeklıdıek, nyitottak, fogékonyak; adottságaiknak megfelelıen fejlıdnek az elemi alapkészségeik; tudnak elmélyülten, kitartóan játszani; elsajátítják a személyes higiéniai, kulturált étkezés szokásait; jellemzı rájuk a kreativitás, alkotási vágy, kooperativitás; tudnak kérni, megköszönni, köszönni és megfelelıen viselkedni az óvoda által preferált szabályok szerint. A gyermekek minél sokoldalúbb személyiségfejlesztésére, minél eredményesebb nevelésére maximálisan úgy törekszünk, hogy tudjuk, mindig van mód arra, hogy fejlıdést, eredményt érjünk el, s mindez csak türelem, szeretet, megértés és kitartás kérdése a szakmai felkészültségen, a szülıkkel történı együttmőködésen túl. XVIII. Óvodai csoportlétszámok, óvoda kihasználtsági mutatói Az óvodai csoportok maximális létszáma a közoktatási törvény szerint 25 fı, de a csoportok szervezésénél figyelembe kell venni a szakértıi bizottság szakvéleményét, mely szerint egy-egy tanulót, sajátosságától függıen két- vagy három gyermeknek kell számítani. Egy-egy csoportba felvett gyermekek száma folyamatosan eléri, több esetben meghaladja a felvehetı maximális létszámot. A gyermekek óvodai jelenléte azonban ingadozó hiszen még itt is kisgyermekekrıl van szó emiatt a gyakorlati kihasználtság elmarad az elvileg elérhetı 100%-tól. Az alábbi diagramon azt mutatjuk meg, hogyan alakul a gyakorlati kihasználtság, ha a ténylegesen óvodában töltött napokat a felvett, illetve a maximálisan felvehetı számokhoz viszonyítjuk. 19. oldal

20 Az óvoda kihasználtsági mutatói 2007/2008-ban 100% 90% 80% 70% 60% Felvett gyermekek számához viszonyított kihasználtság 50% 40% 30% Kapacitáshoz viszonyított kihasználtság 20% 10% 0% Szeptember Október November December Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Ezek a számok a 9 csoport teljes nyitva tartásához viszonyítanak, így érthetı, hogy a nyári hónapokban a kihasználtság rendkívül alacsony. XIX. Az általános iskolában folyó tehetséggondozás Az általános iskolában folyó tehetséggondozás területei: a.) Tanórán belül: a. Differenciált feladatok adásával, b. önálló tanulás módszerének elsajátíttatásával, fejlesztésével, melynek során megtanítjuk a gyermeket önállóan tanulni, gondolkodni, véleményt alkotni, kreativitást kibontakoztatni, c. segédeszközök használatának megtanításával i. győjtı munka, ii. kutató munka, iii. könyvtárhasználat. d. kiscsoportos tanulásnál csoportszervezéssel, csoportirányítással, e. tantervi tartalmat elmélyítı, széles látókört biztosító órai tananyaggal, f. fejlesztı programok felhasználásával, b.) Tanórán kívül: a. szakkörök (nemcsak tantárgyakhoz, kötıdı!) b. elıkészítık c. játszóház, táncház, énekkar, d. újságírás e. versenyek, f. kiállítások A 2007/2008-as tanévben a következı tanórán kívüli foglalkozásokat szervezetük: Szakkörök: - matek, informatika, 20. oldal

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS Az együttnevelés eredményei a többségi intézmények szemszögébıl, avagy miért van szükségünk az Egységes Módszertani Intézményekre? Készítette: Lırincsikné Kovács Olga

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv

Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola Óvoda-iskola átmenet programja Intézkedési terv Intézményvezetık.. Tóthné Mohos Erika. Árva László igazgató Ph Ph Elfogadás

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére 1 Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére Tárgy: A Wunderland Óvoda Esélyegyenlıségi programjának módosítása Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök Elıterjesztést

Részletesebben

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!)

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!) Adatlap 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem Ha igen, akkor: Központi írásbeli vizsgát tartanak: - 8 évfolyamos képzésre jelentkezıknek igen nem - 4 (5) évfolyamos képzésre

Részletesebben

Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv

Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola Óvoda-iskola átmenet programja Intézkedési terv Intézményvezetık.. Ludescherné Maksa Zsuzsanna. Árva László igazgató Ph Ph Elfogadás

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2009. május 8-án kelt értesítése alapján - melyet a Fenntartói Társulás az intézményfenntartó részére küldött - a 2008.

Részletesebben

PTKT Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pannonhalma

PTKT Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pannonhalma PTKT Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pannonhalma Tisztelt Szülık! A pannonhalmi Radnóti Miklós Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény vezetése

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó Közoktatási Fıosztály Nagy Gyöngyi OKM 1 Alapok I. Az EU közösségi

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM A DEBRECENI EGYETEM PARTNERISKOLÁJA 4400 NYÍREGYHÁZA, KISS ERNİ u. 8. Tel.: 42/311-920 e-mail: nyhvpg@freemail.hu

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. A pedagógusok végzettsége, szakképzettsége, feladatköre 2011/12-es tantárgyfelosztás szerint:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. A pedagógusok végzettsége, szakképzettsége, feladatköre 2011/12-es tantárgyfelosztás szerint: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008.(XI.24.) a nevelési oktatási intézményekrıl szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Móra Ferenc Általános Iskola és Óvoda Igazgató:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV 1 Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére (A lista személyes adatokat nem tartalmazhat) Iskolák 1. A pedagógusok

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2010. április 14-én kelt értesítése alapján a 2009. évi országos kompetenciamérés eredményeihez viszonyítva a Lévay

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 19-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája [a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 8. (6) bekezdés alapján (a lista személyes adatokat nem

Részletesebben

ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı

ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı A nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/D. és 39/E. -a két olyan oktatási-szervezési formát tartalmaz, amely támogatással

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ Kiskırös 2010 Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ óvoda, általános iskola, fejlesztı iskola speciális és készségfejlesztı

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA HESZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2642 Nógrád, Vasút sor 9. OM: 032274 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. tanév mely készült a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szedres Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Gyırné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetıje Elfogadva:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG Az iskola neve: ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG Az iskola címe:9484 PERESZTEG Fİ u.76 Az iskola OM azonosítószáma: 030679 Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján)

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. sz. melléklet HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. Intézményi adatok OM azonosító: 032842 Intézmény neve: Fenntartó neve: Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú mellékletének értelmében a nevelési-oktatási intézmények az alábbi adatokat, információkat kötelesek honlapjukon (is) közzé tenni: 1. A pedagógusok

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

Kiegészítés a Csengey Gusztáv Általános Iskolában indítható osztályok számának meghatározásához

Kiegészítés a Csengey Gusztáv Általános Iskolában indítható osztályok számának meghatározásához Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2170Aszód, Szabadság tér 9. Kiegészítés a Csengey Gusztáv Általános Iskolában indítható osztályok számának meghatározásához Tisztelt Képviselı-testület! A

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 6900 Makó, Szent István tér

A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 6900 Makó, Szent István tér A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 6900 Makó, Szent István tér 14-16. A L A P Í T Ó O K I R A T Á N A K M Ó D O S Í T Á S A (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Hol történik? Ki végzi? Mennyi idıt vesz igénybe? Meddig tart???? Biztos, hogy szükséges, hogy kell? Miért szükséges? Egyéni fejlesztés A gyermekek, tanulók

Részletesebben

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS Szülők számára tájékoztató Gyermekek számára iskolahívogató foglalkozás Ismerkedés minden tanítóval Hetente, csütörtök 16,30 óra Kertvárosi iskolaválasztó 2017. február 11. Beiratkozás

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Különös közzétételi lista A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Különös közzétételi lista A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista 2016. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Tanító speciális képesítéssel: Tartósan távol: 1 igazgató, 2

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint

A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint 1.) Négyosztályos gimnázium (általános tantervő) Kód: 01 a) Oktatott idegen nyelvek:

Részletesebben

Munkácsy Mihály Általános Iskola OM azonosító: 030052

Munkácsy Mihály Általános Iskola OM azonosító: 030052 A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete Különös közzétételi listát határoz meg a nevelési-oktatási intézmények részére. A fenti rendelkezésnek az alábbi a dokumentummal kívánunk eleget tenni.

Részletesebben

Beszámoló a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Települési Közoktatási Esélyegyenlıségi Akciótervének végrehajtásáról a 2010/2011-es tanévben

Beszámoló a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Települési Közoktatási Esélyegyenlıségi Akciótervének végrehajtásáról a 2010/2011-es tanévben A 147/2011.(VI.23.) KT határozat melléklete Beszámoló a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Települési Közoktatási Esélyegyenlıségi Akciótervének végrehajtásáról a 2010/2011-es tanévben A Települési Közoktatási

Részletesebben

SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY. Pedagógiai programjáról

SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY. Pedagógiai programjáról HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE RÉSZÉRE SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai programjáról Készítette: Balázs Tünde Lakcím: 4031 Debrecen, Kishegyesi

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához egyetem + 5 Főiskola 6 Főiskola Tanító, német sorszám Iskolai végzettség

Részletesebben

Gyermekvédelmi kedvezmények. Rendszeres kedvezmények számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma

Gyermekvédelmi kedvezmények. Rendszeres kedvezmények számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma év Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma Ebből tartósan beteg fogyatékos gyermekek száma Kiegészítő

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT 1. Az intézmény neve: Nyíregyházi Fıiskola Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium. Az intézmény rövidített

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára

ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára 2/ számú melléklet Az óvodavezetı, vagy/illetve óvodapedagógus tölti ki! Alapfeltételek: a Zöld Óvodai

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Mozgásjavító Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógia Mozgásjavító Módszertani Általános Intézmény Iskola, és Diákotthon Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézmény A 2010-2011-es

Részletesebben

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások,

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, 4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai 4.1 A műveltségterületek és tantárgyak viszonya: Műveltségi területek / Tantárgyak 1-4. 5. 6.

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ. ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA:

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ. ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Grassalkovich

Részletesebben

Tanév megnevezése: 2016/2017. Személyi feltételek. 11 fő. magyar nyelv és irodalom 5 fő 5 fő főiskola magyar angol nyelv 4 fő

Tanév megnevezése: 2016/2017. Személyi feltételek. 11 fő. magyar nyelv és irodalom 5 fő 5 fő főiskola magyar angol nyelv 4 fő Az iskola neve: BUDAPEST XVIII. KERÜLETI EÖTVÖS LORÁND ÁLTALÁNOS ISKOLA Az iskola címe: 8 Budapest, Lakatos út. Az iskola OM azonosítószáma: 9 KLIK: 9 Tanév megnevezése: /7. pedagógusok által ellátott

Részletesebben

2011/2012 I. félév Iskolai beszámoló

2011/2012 I. félév Iskolai beszámoló ..9. / I. félév Iskolai beszámoló Markó Ibolya Általános ig. h. Pedagógiai programból adódó feladatok Alapelveink A pedagógiai munkánk középpontjában a tanulók tudásának, képességeinek, egész személyiségének

Részletesebben

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17.

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17. PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA 2014. február 17. Az iskola rövid története 2001- Az iskola megnyitja kapuit, négy osztály veszi birtokba

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ Újszászi Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Hatálya kiterjed az Újszász Város Önkormányzat által fenntartott Újszászi Általános

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Újszászi Általános Iskola, Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Újszászi Általános Iskola, Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ ALAPÍTÓ OKIRAT Újszász Város Önkormányzata Képviselı-testülete a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. 2. (2) bekezdése, a közoktatásról szóló többször módosított

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért!

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! Az együttmőködés civil gyakorlata az EGYMI egyesület munkájában Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök 2010. március 29. Miért jött létre az

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti védelembe vettek közül

Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti védelembe vettek közül 4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma 4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyer év védelembe vett 18 év alattiak száma Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti

Részletesebben

Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységérıl

Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységérıl ELİTERJESZTÉS Alsónémedi Önkormányzat 2010. évi gyermekvédelmi tevékenységérıl Tisztelt Képviselı-testület! A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény ( továbbiakban

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség További

Részletesebben

Kiskırös 2010 november 17. Fejlesztési si Terve (2006-2013) 2013) átszervezések sek (2007) Az oktatási. sa az integráci. cióba (HHH, SNI) gyógypedag

Kiskırös 2010 november 17. Fejlesztési si Terve (2006-2013) 2013) átszervezések sek (2007) Az oktatási. sa az integráci. cióba (HHH, SNI) gyógypedag Kiskırös 2010 november 17 Hódmezıvásárhely MJV KözoktatK zoktatási Feladat-ell ellátási Fejlesztési si Terve (2006-2013) 2013) Intézményi átszervezések sek (2007) Az oktatási si-nevelési intézm zmények

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

1. számú intézményi adatlap

1. számú intézményi adatlap 1. számú intézményi adatlap 1. Intézményi alapadatok OM azonosító: Intézmény neve, címe: Fenntartó neve, címe: Főállású pedagógusok : Az intézménybe járó óvodás gyermekek Sajátos nevelési igényű (SNI)

Részletesebben

Elıterjesztés a 2012/2013-as tanév indításához kapcsolódó döntésekre a Sajószentpéter Központi Általános Iskolában

Elıterjesztés a 2012/2013-as tanév indításához kapcsolódó döntésekre a Sajószentpéter Központi Általános Iskolában S A J Ó S Z E N T P É T E R V Á R O S I Ö N K O R M Á N Y Z A T Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter polgármester Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina osztályvezetı Elıterjesztés a 2012/2013-as tanév indításához

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ RENDSZERE

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ RENDSZERE Újszászi Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA MÉRÉSI, ÉRTÉKELÉSI, FEJLESZTÉSI RENDSZERE Hatálya kiterjed az Újszász Város Önkormányzat

Részletesebben

Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda. Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7.

Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda. Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7. Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7. A korai nevelés a legfontosabb. Amit az ember gyermekként lát, Az segíti az egész életében, Hogy jó felé orientálódjék. /Brunszvik Teréz/

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szálka Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

A l a p í t ó O k i r a t

A l a p í t ó O k i r a t A Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Könyves Kálmán Általános Iskola 2173. Kartal, Iskola tér 1. számára a 1992. december 4-én kiadott, a 17/2000.(IV.6.), a 38/2004.(III.11.), a 82/2007.(VIII.30.),

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Főiskola tanító tanító főiskola 5 Főiskola 6 Főiskola magyar és irodalom,

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként:

1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként: KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként: Sorszám Végzettség Szak Tanított tantárgy 1. F Angol,magyar Angol 2. F Tanító+szakképesítés Tanító, informatika 3. F Tanító+szakképesítés

Részletesebben

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2. Beiratkozás ideje, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1, A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Egyetemet végzett pedagógus Szakvizsgázott pedagógus Tanár Tanító Napközis

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Beiskolázási információk

Beiskolázási információk Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Beiskolázási információk Ö R Ö K Ö S ÖKOISK LA 2017/2018 A TELEKI Iskolánkban a pedagógiai munka legfőbb célja olyan tartalmas, bensőséges

Részletesebben

Félévi beszámoló 2011-12 I. félév

Félévi beszámoló 2011-12 I. félév Félévi beszámoló 211-12 I. félév Alternatív Team Változások Kecskeméti Gyızıné 211 szeptemberében 3.o. napközise lett Kecskeméti Gyızıné más munkahelyre távozott 212. októberében 212. november 5-Muskó

Részletesebben

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye. Szakmai beszámoló 2010-2011. TANÉV

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye. Szakmai beszámoló 2010-2011. TANÉV Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye Szakmai beszámoló 2010-2011. TANÉV SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása közoktatási intézményeinek 2010/2011. évi mőködésérıl

Részletesebben

II/2. számú melléklet ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda címet már KORÁBBAN ELNYERT intézmények számára a cím újabb elnyerésére

II/2. számú melléklet ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda címet már KORÁBBAN ELNYERT intézmények számára a cím újabb elnyerésére II/ számú melléklet ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda címet már KORÁBBAN ELNYERT intézmények számára a cím újabb elnyerésére Az óvodavezetı, vagy/illetve óvodapedagógus tölti ki! Alapfeltételek: a

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság június 25-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság június 25-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK OKTATÁSI, MŐVELİDÉSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 4/2008. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2008. június 25-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 6-8. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben