ÚJSZÁSZI NEVELÉSI KÖZPONT BESZÁMOLÓ. Újszász, november. Készítette: Szabó Gyızı igazgató

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÚJSZÁSZI NEVELÉSI KÖZPONT BESZÁMOLÓ. Újszász, 2008. november. Készítette: Szabó Gyızı igazgató"

Átírás

1 ÚJSZÁSZI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSİDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT NEVELÉSI KÖZPONT BESZÁMOLÓ AZ INTÉZMÉNY 2007/2008-AS TANÉVBEN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL Készítette: Szabó Gyızı igazgató Újszász, november

2 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. AZ ÖNKORMÁNYZAT ELVÁRÁSAI AZ INTÉZMÉNNYEL SZEMBEN... 3 II. AZ INTÉZMÉNY ÁLTAL MEGFOGALMAZOTT CÉLOK... 5 III. LÉTSZÁMADATOK BEMUTATÁSA... 6 IV. AZ INTÉZMÉNY MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZERÉNEK MŐKÖDÉSE... 6 V. AZ INTÉZMÉNY GAZDÁLKODÁSA A 2007/2008-AS TANÉVBEN... 8 VI. AZ EGYMÁSRA ÉPÜLİ INTÉZMÉNYEGYSÉGEK SZAKMAI EGYÜTTMŐKÖDÉSE VI.1. BÖLCSİDE ÓVODA VI.2. ÓVODA ÁLTALÁNOS ISKOLA VII. AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS A KÖZÉPISKOLA SZAKMAI EGYÜTTMŐKÖDÉSE VIII. A BÖLCSİDE SZAKMAI MUNKÁJA IX. A BÖLCSİDE KIHASZNÁLTSÁGI MUTATÓI X. AZ ÓVODÁBAN FOLYÓ TEHETSÉGGONDOZÁS XI. AZ ÓVODÁBAN FOLYÓ HÁTRÁNYKOMPENZÁCIÓ XII. AZ ÓVODÁBAN FOLYÓ KÖRNYEZETTUDATOS NEVELÉS XIII. AZ ÓVODÁS GYERMEKEK EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉSE XIV. AZ ÓVODÁSOK MOZGÁSFEJLESZTÉSE XV. A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŐ GYERMEKEK ÓVODAI INTEGRÁLT NEVELÉSE XVI. A HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŐ GYERMEKEK ÓVODAI INTEGRÁLT NEVELÉSE XVII. AZ ÓVODA SZAKMAI MUNKÁJÁN BELÜL A GYERMEKEK NEVELÉSE XVIII. ÓVODAI CSOPORTLÉTSZÁMOK, ÓVODA KIHASZNÁLTSÁGI MUTATÓI XIX. AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN FOLYÓ TEHETSÉGGONDOZÁS XX. AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN FOLYÓ HÁTRÁNYKOMPENZÁCIÓ XXI. A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŐ TANULÓK ISKOLAI INTEGRÁLT NEVELÉSÉVE XXII. A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŐ TANULÓK ELTÉRİ TANTERV SZERINTI NEVELÉSÉVE XXIII. A HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŐ TANULÓK ISKOLAI INTEGRÁLT NEVELÉSE XXIV. AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKÁJÁN BELÜL AZ IDEGEN NYELVEK OKTATÁSÁNAK HELYZETE XXV. AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKÁJÁN BELÜL AZ INFORMATIKA OKTATÁS HELYZETE XXVI. AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁS TANULÓK EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉSE XXVII. A SPORT HELYZETE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN XXVIII. AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁS TANULÓK KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI EREDMÉNYEI. 28 XXIX. A KOMPETENCIA MÉRÉSEK EREDMÉNYEI XXX. A MŐVÉSZETI NEVELÉS HELYZETE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN XXXI. AZ ISKOLAI MUNKA STATISZTIKAI MUTATÓI XXXII. A KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS BEVEZETÉSE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN.. 35 XXXIII. A TANÉV MUNKÁJÁNAK ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉSE oldal

3 I. Az Önkormányzat elvárásai az intézménnyel szemben Az intézmény augusztus 1-jén alakult azzal a céllal, hogy a jogelıd intézményekben (Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Városi Óvodai Intézmény, Városi Bölcsıde) folyó színvonalas munka egységes szakmai koncepcióra épülve még hatékonyabban tudja szolgálni a lakossági igényeket. Az Önkormányzat a minıségirányítási programjában 2004-ben fogalmazta meg az intézményegységekkel szembeni elvárásait, melyek azóta sem változtak: Általános elvárások 1. Együttmőködés eredményességének fokozása 2. egymásra épülı intézménytípusok szakmai együttmőködésének bıvítése 3. az egyes intézmények közötti szakmai koordináció fejlesztése 4. Intézményi minıségirányítási rendszer mőködtetése 5. Tehetséggondozás 6. Hátránykompenzáció 7. Környezettudatos nevelés 8. A gyermekek, tanulók egészséges életmódra nevelése, kiemelt figyelemmel a sport szerepére 9. Integrált nevelés fejlesztése Intézményvezetıkkel szembeni elvárások Elvárás Sikerkritérium Az intézmény imázsának Partneri igény, elégedettség mutatói javulnak erısítése Támogatók, szponzorok Az intézmény külsı forrásból származó megnyerése hozzájárulások értékének mutatói dokumentáltak humán- és tárgyi források adományok természetbeni juttatások Az intézmény jelképrendszere zászlóval Pályázatok készítése a forrás kiegészítéséhez bıvül Az intézményi pénzügyi források reális kihasználásával a benyújtott pályázatok számának növelése. Elvárások az óvodával szemben Elvárás Egymásra épülı intézménytípusok szakmai együttmőködésének bıvítése Az egyes intézmények közötti szakmai koordináció fejlesztése Intézményi minıségirányítási rendszer mőködtetése Tehetséggondozás Hátránykompenzáció Sikerkritérium Az együttmőködése területeinek száma és azok tervezettsége, eredményessége azonosítható az éves munkatervben és beszámolóban Dokumentált információs hálózat mőködik Dokumentáltan képes a rendszeres önértékelésre, az arra épülı folyamatos fejlesztésre A diagnosztizált tanulási és beilleszkedési zavaros gyermekek lényegi fejlıdést mutatnak a felzárkóztatási idıszak végén történı méréseken. 3. oldal

4 A gyermekek, tanulók egészséges életmódra nevelése, kiemelt figyelemmel a sport szerepére Integrált nevelés fejlesztése Az óvoda szakmai munkájában alapvetı feladatának a nevelést tekintse A környezettudatos nevelés, továbbá az egészséges életmódra nevelés legyen a nevelési program része A hátrányos, veszélyeztetett gyermekek számára teljes körően biztosított az óvodai elhelyezés. Az Óvoda programjában megjelenik az tervezett és dokumentált integrációs fejlesztı munka rendje. Az eredményesség mutatói növekednek az egyéni fejlesztés területén A kitőzött nevelési célok és a gyakorlat közötti különbség csökken Elvárások az általános iskolával szemben Elvárás Sikerkritérium Egymásra épülı intézménytípusok szakmai Az együttmőködése területeinek száma és azok együttmőködésének bıvítése tervezettsége, eredményessége azonosítható az éves munkatervben és beszámolóban Az egyes intézmények közötti szakmai Dokumentált információs hálózat mőködik koordináció fejlesztése Egységes értékelési rendszer mőködik Intézményi minıségirányítási rendszer Dokumentáltan képes a rendszeres önértékelésre, az mőködtetése Tehetséggondozás Hátránykompenzáció Integrált nevelés fejlesztése Az angol és a német nyelvoktatás elsıdlegessége Informatikai képzés elsıdlegessége Hagyományırzésen alapuló mővészeti oktatás elsıdlegessége Környezettudatos nevelés elsıdlegessége A tanulók egészséges életmódra nevelése a sport eszközével elsıdlegessége Középiskolákba történı beiskolázás eredményességének követéses vizsgálata arra épülı folyamatos fejlesztésre Dokumentáltan tervezett a tehetséggondozás nyilvántartás a résztvevı tanulókról nyilvántartás a nívócsoportokról egyéni fejlesztési tervek elvárt eredménymutatókkal Az elmúlt három év tanulmányi versenyeredményeinek szinten tartása A diagnosztizált tanulási és beilleszkedési zavaros gyermekek lényegi fejlıdést mutatnak a felzárkóztatási idıszak végén történı méréseken. A szocio-kulturálisan hátrányos helyzető tanulók eredményessége nem rosszabb, mint társaiké. Az iskola programjában megjelenik az tervezett és dokumentált integrációs fejlesztı munka rendje. Az eredményesség mutatói növekednek az egyéni fejlesztés területén Az országos méréseken az intézmény teljesítménye az országos átlagot eléri A csoportbontásban oktatott tantárgyak esetén kimutatható a jobb tanulói teljesítmény. Az intézmény pályaorientációs tevékenysége dokumentált A helyi középiskolába jelentkezık aránya nem csökken az elmúlt évhez viszonyítva A lemorzsolódások aránya kimutathatóan csökken 4. oldal

5 II. Az intézmény által megfogalmazott célok Az intézmény dolgozói és vezetıi testülete a fenntartói elvárásoknak megfelelıen fogalmazta meg az intézmény elé kitőzött célokat. Ezt legszemléletesebben a szervezet minıségpolitikája fejezi ki. M I N İ S É G P O L I T I K Á N K Az Újszászi Nevelési Központ minıségpolitikájának középpontjában az egyénre szabott tehetséggondozás, személyiségfejlesztés, a város sajátos adottságaiból eredı hátrányok csökkentése áll. Ennek érdekében olyan többcélú intézményként szeretnénk mőködni, amely a törvényi kötelezettségbıl adódó és a helyi nevelési, pedagógiai programban vállalt feladatait partnerei megelégedésére látja el; a gyermeki boldogság, testi- lelki egészség megóvását, a személyiség fejlesztését a szülıi házzal közös munkálkodás eredményeként valósítja meg; olyan nevelési környezetet biztosít, amelyben a szeretet, tolerancia, a másság elfogadása, az együttmőködés, a világ iránt való érdeklıdés a meghatározó szellemi és emberi érték; minden gyermeket és tanulót hozzásegít a benne rejlı tehetség felismeréséhez és fejlesztéséhez; vállalja az alapvetı erkölcsi normák közvetítését, a helyi hagyományok ápolását; színvonalas nyelvi és számítástechnikai képzéssel, mentális képességek fejlesztésével igyekszik megfelelni a kor speciális kihívásainak; nevelı- oktató alkotómőhelyként szakmai kihívást jelent minden munkatársa számára; elkötelezett a partneri igény és elégedettség folyamatos mérésére épülı minıségfejlesztési rendszer mőködtetése mellett. Elkötelezzük magunkat munkatársaink munkahelyi közérzetének folyamatos javítása mellett. Szakalkalmazotti közösségünk az intézményi célok megvalósítása érdekében kész a folyamatos szakmai megújulásra, pedagógiai innovációra, a minıség iránt elkötelezett vezetés támogatása mellett. 5. oldal

6 III. Létszámadatok bemutatása Intézményünk a 2007/2008-as tanévet a következı személyi feltételekkel kezdte: Szervezeti egység Dolgozók száma Munkakörök Igazgató: 1 fı Központi feladatok 2 fı Intézményi titkár: 0,5 fı Rendszergazda: 0,5 fı Gazdasági vezetı: 1 fı Gazdasági ügyintézı: 1 fı Gazdasági csoport 15 fı Takarító: Karbantartó: 7 fı 2 fı Konyhalány: 3 fı Portás: 1fı Vezetı: 1 fı Vörösmarty Mihály Általános Iskola 46 fı Vezetı helyettes: Pedagógus: 2 fı 42,5 fı Iskolatitkár: 0,5 fı Vezetı: 1 fı Vezetı helyettes: 1 fı Városi Óvoda 30 fı Pedagógus: Dajka: 17 fı 9 fı Gyógyped. asszisztens: 1 fı Óvodatitkár: 1 fı Vezetı: 1fı Városi Bölcsıde 11 fı Gondozó: Szakács: 8 fı 1 fı Konyhalány: 1 fı Összesen: 104 fı Asszisztens 1 fı Munkaügyis támogatással Ez a létszám nem tartalmazza az óvoda és bölcsıde épülethez szükséges takarítókat, ami nagy gond az intézményünk számára. Ugyan dajkák és gondozók a csoportszobákat takarítják, de a közös helyiségek takarítása már nagy terhet jelent a számukra. Ugyancsak probléma az Iskola úti épület, hiszen ott csak 1 konyhai dolgozó és 1 takarító volt, akiknek az egész épület takarítása, illetve a konyhai tálalás, mosogatás idınként megoldhatatlanul nagy feladatot jelentett. IV. Az intézmény minıségirányítási rendszerének mőködése Az intézményben folyó minıségirányítási munkát 4 fıs minıségirányítási csoport koordinálta. A minıségirányítási csoport egy vezetıbıl és intézményegységenként 1-1 fıbıl állt. Ehhez a csoporthoz kapcsolódtak az intézményegységekben mőködı minıség teamek. 6. oldal

7 A csoport egyrészt az intézmény mőködését befolyásoló szabályzatok kidolgozását készítette elı, másrészt a partneri elégedettségvizsgálatot, és az intézményi önértékelést végezte. A 2007/2008-as tanévben nagy feladatot jelentett a pedagógusok teljesítményértékelési rendjének kidolgozása. Ez a munka azonban nagyon eredményesnek bizonyult, hiszen elindult az óvodában és az iskolában is a pedagógus teljesítményértékelés, illetve az erre épülı teljesítménymotivációs pályázaton e tanévre jelentıs anyagi támogatás 12 millió Ft nyert az intézmény. Emellett az intézményi klíma vizsgálat és a Kossuth úti pedagógus ügyelet jelentett nagy feladatot a minıségügyi csoportnak, melyet sikeresen be is fejezett. A 2007/2008-as tanév munkatervében beterveztük az intézményi önértékelést, amit csak részben sikerült elvégezni. Az adottságok terület értékelését elvégezte az iskola és az óvoda is, de az eredmények értékelésére már nem maradt idı. Ezt a munkát ebben a tanévben kell befejezni. Az iskolában elvégzett tanulói elégedettségvizsgálat minden kérdésében egyértelmő elégedettséget mértünk a vizsgálat 4-es, 6-os és 8-os tanulók körében. Tanulói elégedettségi mutatók 2007/2008-ban 100% 90% 80% 70% 60% 50% Elégedetlen Elégedett 40% 30% 20% 10% 0% Az érintett tanulók szülei körében elvégzett elégedettségi vizsgálat egy kérdés kivételével a diákokéhoz hasonló szülıi véleményt jelzett. 7. oldal

8 Szülıi elégedettségi mutatók 2007/2008-ban 100% 90% 80% 70% 60% 50% Elégedetlen Elégedett 40% 30% 20% 10% 0% A megkérdezett szülık többsége elégedetlen az iskolai fegyelemmel (17. kérdés). E téma alapos körüljárása a 2008/2009-es tanév fontos feladata lesz. V. Az intézmény gazdálkodása a 2007/2008-as tanévben Az intézmény gazdálkodását nem tanévre, hanem naptári évre tudom bemutatni évi költségvetésünk eredeti elıirányzata eft ig a kiadásaink az alábbiak szerint teljesült: Személyi juttatások: 52,13 % Járulékok: 51,82 % Dologi kiadások: 66,16 % Egyéb mők. célú kiadások: 10,73 % Intézmény mők. bevétel: 55,15 % Finanszírozásunk: 55,93 % Finanszírozás tartalmazza július hónapra járó nettó bérre történt átutalást: ig költségvetésünk módosított elıirányzata eft. Kiadásaink az alábbiak szerint alakultak: Személyi juttatások: 76,75 % Járulékok: 76,82 % Dologi kiadások: 65,23 % Egyéb mőködés célú kiadások: 47,03 % Ellátottak juttatása: 95,05 % Intézmény mők. bevétele: 70,74 % Átvett pénzeszköz: 105,67 % (HEFOP; M.ügyi Hivatal, Pályázat) 8. oldal

9 Finanszírozásunk: hónapra járó nettó bérre történt átutalást. 78,40 % ami tartalmazza az október Járulékok teljesítésének %-a azért magas, mert jelentısen megnıtt a táppénzhozzájárulás összege (kismamák táppénzes állománya miatt) évben ingyenes tankönyvellátásban részesült 294 tanuló, 2008-ban 302 tanuló. Szolgáltatási kiadások közül jellemzı költség a vásárolt élelmezés 58,74 %-a, energia fogyasztás: 24,52 %-a. Szállítói tartozásunk án: eft án: 518 eft Szolgáltatások kiemelkedı nagyságú tételeinek vizsgálata 2007 évre: 2007 évi ellátottak közétkeztetése az alábbiak szerint alakult: Bölcsıdénél: 12,8 % 50 %-os kedvezménnyel étkezı 48,8 % 100 %-os kedvezménnyel étkezı 38,4 % teljes térítési díjat fizet. Étkezık megoszlása: Óvodánál: 14 % 50 %-os kedvezménnyel étkezı 55 % 100 %-os kedvezménnyel étkezı 31 % teljes térítési díjat fizet. Normatíva elszámolás szerint: Átlagosan 22,54 fı 50 %-os térítési díjat fizet 87,72 fı Ingyenes étkezı 49 fı teljes térítési díjat fizet Iskolánál: 25 % 50 %-os kedvezménnyel étkezik, 43 % 100 %-os kedvezménnyel étkezik, 32 % teljes térítési díjat fizet. Átlagosan: 55,63 fı 50 %-os térítésidíj fizetı, 95,49 fı Ingyenesen étkezı 71,77 fı Teljes térítési díjat fizet. Átlagszámításnál osztószám: Bölcsıdénél: 251 nap Óvodánál: 220 nap 9. oldal

10 Iskolánál: 185 nap VI. A kedvezményes étkezık száma szeptember 1-tıl bıvült, mert a gyermekvédelmi ellátásban részesülı 5. osztályos tanulók is igényelhetik a kedvezményt. Energia felhasználásra fordított összeg növekedése a korszerőbb tágasabb minden igényt kielégítı épületek használatba vételének következménye. Minden épület korszerő melegítıkonyhával és tágas ebédlıvel rendelkezik. Főtés és melegvíz ellátás gázüzemő. Az egymásra épülı intézményegységek szakmai együttmőködése VI.1. Bölcsıde óvoda A bölcsıde részérıl A gondozók és az óvónık kölcsönösen megismerik egymás gondozási, nevelési elveit, Szakmai látogatásokat szervezünk, Közös szülıi értekezletet tartunk a leendı óvodásoknak az intézményegység vezetık közremőködésével, Többszöri látogatást szervezünk a bölcsisekkel az óvodába, ahol ismerkednek az épület, a szobák, a játékok adta lehetıséggel, és az óvónıkkel, Az intézményváltás elsı napjait a gondozónık együtt töltik a volt bölcsıdésekkel az óvodában. Az óvoda részérıl Az intézményegységekben folyó gondozó, nevelı, pedagógiai munka alapdokumentumait, alapelveit, céljait, feladatait teljes mértékben megismertük. Feltérképeztük azokat a területeket, ahol segíteni tudnánk az átmenet folyamatát (napirend, gondozási feladatok). Folyamatszabályozást dolgoztunk ki közösen az intézményegységekben megvalósítandó tennivalókról, feladatokról. Szülıs beszoktatást a bölcsıdés gyermekek esetében is elvárásként kezeljük. Szakmai konzultációval, tapasztalatcserével biztosítjuk az együttmőködés hatékonyabbá tételét (gyermek fejlıdése, magatartása, viselkedése és szokásai stb.). VI.2. Óvoda általános iskola Az óvoda részérıl A közoktatási törvény elıírásainak figyelembe vételével és a már elkészített folyamatszabályozás, programterv továbbfejlesztésével, tartalmi és formai elemekkel való kibıvítésével még eredményesebbé tettük e pedagógiai munka megvalósítását. 10. oldal

11 A Városi Óvoda intézményegységében ún. új elemként beépítettük: októberétıl tehetséggondozó, illetve felzárkóztató játékos iskolaelıkészítı foglalkozásokat 2-2 csoportban, kidolgozott tematika szerint, a kistérségi feladatellátást végzı gyógypedagógus pszichológus aktív, illetve tanácsadói segítségével januárjától csoportközi foglalkozás keretében minden nagycsoportos játékos foglalkozáson vett részt heti egy alkalommal. Célunk, a tanuláshoz szükséges alapkészségek fejlesztése, nagyobb, illetve heterogén csoportban történı együttmőködésre, kooperativitásra nevelés mellett az is volt, hogy tanórai osztálykeretbe történı ismeretszerzésre, életvitelre is felkészítsük a gyerekeket. Fokozottabb figyelmet fordítottunk az elemi alapkészségek játékos fejlesztésére, a gyermekek neveltségi szintjére. Átadtuk az iskolának a gyermekek személyi anyagát. Beiskolázás elıkészítése 2007/2008 nevelési évben Jelenleg tanköteles korba lépı óvodás gyermekek száma A beiskolázásra kerülık közül óvodába járt Óvodában marad még egy évet ebbıl HHH Iskolába kerül nem SNI gyermek ebbıl HHH SNItanulóként kerül iskolába ebbıl HHH 1 évet ebbıl HHH 2 évet ebbıl HHH 3 vagy több évet ebbıl HHH Az iskola részérıl A 2006/2007-es tanévben kidolgoztuk az óvoda-iskola átmenet lépéseit. A kialakított rendszer jól mőködött, így a 2007/2008-as tanévben is a kipróbált keretek között szerveztük meg a szülıknek és a leendı iskolásoknak szóló Iskolahívogató programot, az alábbiak szerint: 1. Szülık-nevelık egymás közt. (Szülıi értekezlet). Ismerkedés egy csésze tea, kávé mellett, beszélgetés közös dolgainkról. 2. Nyílt napok. Betekintés az iskola világába; tanítási órák, foglalkozások megtekintése. 3. Ovis informatika (heti 1 alkalommal irány a számítógépes terem). 4. Ismerkedés a leendı elsıs tanítónénikkel, délutáni foglalkozásokon. Programelemek: énekes, táncos játékok, kézmőves foglalkozások, kalandozás a számok világában, mesedélután, drámajátékok, hagyományırzés, stb. 11. oldal

12 A fentiek nagyszerő alkalmat biztosítottak arra, hogy a pedagógusok a számtalan találkozás alkalmával a lehetı legjobban megismerhessék leendı tanítványaikat, s hónapokkal a tanévkezdés elıtt megkezdhessék a felkészülést a közösségalakításra, s kiválaszthassák a legoptimálisabb eszközöket, módszereket. Rózsaszín köd festése nélkül állíthatom, a gyerekek boldog várakozással tekintettek az iskolába lépés felé. (Kár, hogy némely szülı megzavarta a gyerekek fejét!) Hagyományosan már 2. éve a tanévnyitó mősort az elsısök és az ötödik osztályosok adják. A felkészülés már augusztus közepétıl folyik, tekinthetı egyfajta stafétaátadásnak is. VII. Az általános iskola és a középiskola szakmai együttmőködése Hatékonyabb s rendszeresebb együttmőködés elérése a célunk. Figyelemmel kísérjük egymás tevékenységét s a múlt tanévben néhány közös rendezvényünk is volt (pl. Zenei Világnap). Örömmel kapcsolódtunk be a közlekedés történeti vetélkedıbe s a reneszánsz év rendezvénysorozaton szép számmal képviseltük iskolánkat akár pedagógus, akár tanulói szinten. Kölcsönös érdeklıdést tapasztaltunk a középiskola részérıl is. Pl. a pedagógiai napok, vagy a szabadidıs tevékenységek kapcsán. Az idei karácsonyi koncertünknek a középiskolások is részesei lesznek. VIII. A bölcsıde szakmai munkája A Szolnok Megyei Jogú Város jegyzıje a bölcsıde mőködését december 31-ig engedélyezte. A határozatlan idejő mőködési engedély megszerzésének feltételei a következık: - Gondozónık számának 8 fıre való emelése. Ez idıközben megtörtént. - A szakképzetlen gondozók szakképzettségének megszerzése: a gondozónık a pusztamonostori Oktatási és Szakértı Bt. szervezésében indított képzésre járnak, a vizsga várható idıpontja: február hó. Sikeres vizsga esetén eleget teszünk a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet személyek szakmai feladatairól szóló szakképzettségi feltételek elıírásának. - Udvari és szobai játékok bıvítése: a játékállomány mobilis játékeszközökkel bıvült az Újszász 2000 Alapítvány és a bölcsıde dolgozói segítségével. - Gyermekek edényzetének bıvítése: az év folyamán pótlásra kerültek, sıt néhány fızıedény vásárlására is sor került. Szakmai munkánkban irányadó dokumentumok az Országos Módszertani Intézet által kibocsátott módszertani levelek, a szakmai programunk, az éves munkaterv. Ezek a dokumentumok meghatározzák a gondozási év célkitőzéseit, kiemelve a megjelölt feladatokat: - Különös gonddal kezeljük az 1; 1,5 éves korú gyermekek higiénés ellátását, étkeztetésüket, pihenésüket, miközben nyugodt, ingergazdag környezetet alakítunk ki számukra. 12. oldal

13 - A 2-3 éves korú gyermekek esetében a gondozás-nevelés célja: az óvodaérettség szintjének elérése: o szobatisztaság, ágytisztaság, o önállóság, önellátás elérése, o higiénés és kultúr-higiénés szabályok kialakítása, belsı igénnyé válása, o társas kapcsolatok kialakulásának segítése, o mondókák, énekek elsajátíttatása, o kreatív foglalkozások gyakorlása. - Felvállaljuk a fejlesztésre szoruló gyerekek ellátását, a megalakult Pedagógiai Szakszolgálat szakembereinek közremőködésével. Jelenleg 1 gyermekkel foglalkozik fejlesztı pedagógus, heti 2 alkalommal. - Különösen nagy figyelmet fordítunk a hátrányos helyzető gyermekekre. Esetükben fontos a prevenció, a fizikális szükségleteik biztosítása, a családdal való szoros kapcsolat kialakítása, a szülık felvilágosítása, esetleges tanácsadás gondozási, nevelési, törvényi elıírások terén. Szakmai munkánkat fejlesztı tevékenységek - Szakmai napok, mőhelymunkák, továbbképzések, - Belsı továbbképzés keretén belül aktuális szakmai elıírások megvitatása, - Ön- és társértékelés, - A minıségbiztosítási feladatok koordinálása, végrehajtása. Az év sikeres eseményei A kihasználtsági mutatók megfelelık: nemcsak a beíratott, de a ténylegesen jelenlévı gyerekekhez képest is, Környezı települések érdeklıdése az ellátás iránt, Rugalmas nyitvatartási rend, Szakmai bemutatót szerveztünk a Megyei Pedagógiai Hetek rendezvénysorozatának keretén belül, a Föld Napján mályvacserjéket ültettünk a bölcsıde épülete elé a gyerekekkel közösen, Nagyszabású gyermeknapi kerti partit szerveztünk a bölcsıde udvarán, Az ünnepeket a hagyományokhoz híven tartottuk, Az erdélyi Csíkszereda, Székelyudvarhely és Székelykeresztúr bölcsıdéjének dogozói többnapos látogatási tettek szakmai tapasztalatcsere céljából. Ennek a látogatásnak az elıkészítése a 2007/2008. gondozási évben történt. A bölcsıde játszócsoportos szolgáltatást kínál a lakosságnak, de tapasztalatunk azt mutatja, hogy nagyon kevesen érdeklıdnek e szolgáltatás iránt. Esetenként 1-1 gyermek veszi igénybe. IX. A bölcsıde kihasználtsági mutatói A bölcsıdei felvétel a gondozási év alatt folyamatos. A felvételt elsısorban a szülık, de külsı szakemberek is kezdeményezhetik. A 40 férıhelyre jelenleg felvett gyermekek száma: 50 fı, melybıl a vidéki gyermekek aránya 14 %. 13. oldal

14 Felvételre várakozó vagy elutasított gyermek nincs. A 2007/2008. gondozási évre vonatkozó kihasználtsági adatokat az alábbi táblázat tartalmazza. Hónap Férıhely Felvett gyerekek száma Névleges kihasználtság (beiratott/férıhely) Nyitvatartási napok száma Gondozási napok száma Tényleges kihasználtság I. (kapacitáshoz képest) Tényleges kihasználtság II. (felvettekhez képest) Szeptember % % 78% Október % % 67% November % % 71% December % % 64% Január % % 65% Február % % 74% Március % % 77% Április % % 68% Május % % 72% Június % % 75% Július % % 69% Augusztus % % 71% Átlag % % 71% Bölcsıde kihasználtsága a 2007/2008-as tanévben 140% 130% 120% 110% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% Névleges kihasználtság (beiratott/férıhely) Tényleges kihasználtság I. (kapacitáshoz képest) Tényleges kihasználtság II. (felvettekhez képest) 20% 10% 0% Szeptember Október November December Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Átlag A névleges kihasználtság azt fejezi ki, hogy a 40 férıhelyhez képest hány gyermek iratkozott be a bölcsıdébe, a kapacitás viszonyított kihasználtság pedig azt, hogy a 40 férıhelyhez képest, havonta hány gyermek veszi ténylegesen igénybe az ellátást. A bölcsıdében természetes jelenség, hogy a felvett gyermekek nem járnak folyamatosan, 14. oldal

15 sok a hiányzás betegség és a szülı egyéb programjai miatt. A cél az, hogy a férıhelyhez viszonyított kihasználtságunk megközelítse a 100%-ot. Ezt úgy próbáljuk elérni, hogy a férıhelyhez képest több gyermeket veszünk fel, számolva az esetleges hiányzásokra. Emiatt az is elıfordulhat, hogy egy-egy napon 40-nél több gyermek is elıfordul a bölcsıdében, vagyis a kihasználtság 1005% fölé emelkedik. Ha a tényleges igénybevételt a felvettekhez viszonyítjuk, akkor látszik jól a beíratott gyermekek hiányzási mutatója. Az adatok azt mutatják, hogy a beíratott gyermekek, kb. 70%-ban veszik igénybe a bölcsıdei ellátást X. Az óvodában folyó tehetséggondozás A tehetséggondozás leginkább óvodáskorban akkor valósul meg ideálisan, ha legfontosabb elemének az esélyegyenlıséget tekintjük, hiszen valamihez minden gyermeknek van tehetsége, azért arra kell törekedni, hogy a szunnyadó a látható tehetséggel együtt kerüljön felszínre. Mindezek értelmében: feladatunknak tekintettük az ösztönzı környezeti feltételek biztosítását; változatos, színes tevékenykedtetési, tapasztalatszerzési, cselekvési lehetıségek biztosítását; a motiválás, érdeklıdés, kíváncsiság, tudásvágy fenntartását; a gyermekek olyan irányú személyiségfejlesztésére törekedtünk, hogy ı is akarjon sikeres lenni valamiben, akarjon tudni; erısítettük énképüket, önismeretüket, önértéküket. A tehetséggondozás speciális, s nagy szakértelemmel, empátiával kezelhetı módja, formája volt intézményünkben, hogy óvodásaink különbözı helyzetekben megmutathatták tehetségüket, elért fejlettségi szintjüket: o szakmai bemutatók, o ovi-galéria, o néptánc, o óvodánkba látogató vendégek mősorral történı fogadása, o óvodai rendezvények, o Zenei Világnap a helyi középiskolában, o Szolnok Városi Sportcentrum óvodai sorversenye, o a Megyei Verseghy Ferenc Könyvtár szavalóversenye, o Coop Áruházlánc Karácsonyi rajzpályázata, o Városi Könyvtár tavaszi vers-illusztrációs pályázata. XI. Az óvodában folyó hátránykompenzáció A hátránykompenzáció pedagógiai feladatrendszerét tudatosan, tervszerően, bevált gyakorlatunk új elemekkel történı beépítésével valósítottuk meg. A hátrányos helyzető gyermekek aránya 50 %-hoz közelítı, a kisebbséghez tartozóké pedig 25 %-ék fölötti. 15. oldal

16 A hátránykompenzáció feladatai közül fokozott figyelmet fordítottunk: a családi, szocio- és szubkulturális körülmények feltárására, másság kezelésére, az alapos mérésekkel is alátámasztott aktuális fejlettségi szint megállapítására, s az erre épülı személyiség- és készségfejlesztésre, nevelésre, elıtérbe helyeztük az egyéni, páros fejlesztési formát, színes, változatos programokat szerveztünk, de pl. kirándulásra saját bevételbıl forrást biztosítottunk, hogy az érintett gyermekek közül is minél többen részt vehessenek, illetve 12 gyermek teljes költségét egyesületi pénzbıl fedeztük, a csoportokban maximálisan odafigyeltünk az egyéni bánásmód és a differenciálás elvének érvényesülésére, felzárkóztató és fejlesztı játékos iskola-elıkészítı mikroés makrocsoportos foglalkozásba vontuk be a gyerekeket, alternatív programjainkkal a még eredményesebb, tudatosabb, célirányosabb fejlesztıpedagógiai munkát segítettük. XII. Az óvodában folyó környezettudatos nevelés A környezettudatos nevelés eredményes megvalósítása érdekében arra törekedtünk, hogy a természeti, az épített, a társas környezet fenntarthatósága érdekében szükséges ismereteket, magatartásmintákat, értékeket, életviteli szokásokat minél hatékonyabban átadjuk, megtanítsuk. Figyelembe vettük: az életkori sajátosságokat, az érzelmi és értelmi nevelés összhangjából adódó körülményeket, az állandóság, tervszerőség fontosságát. Biztosítottuk: az élményszerő tapasztalatszerzést, és az élıtermészettel való szoros kapcsolattartást (kecskeméti, szilvásváradi, vadasparki kirándulás; kenderesi almáskert tangazdaság; séták parkok; háztáji gazdaságok és természetvédelmi terület; erdei óvoda parkerdı ), természethez, egészséghez, az élethez és az egyéb témához kapcsolódó irodalmi mőveknek a meghallgatását, elemzı feldolgozását a lehetı legtudatosabban, környezet- és természetvédelemre, környezet esztétikumának alakítására irányuló tevékenységek rendszerét, egészségvédelemhez, egészséges életmódhoz kapcsolódó ismereteket, játékos versenyeket, az óvoda belsı-külsı esztétikumának alakításában való részvételt, régi és új életformához kapcsolódó ismeretszerzést (múzeum, beszélgetés, könyvtár), emberi együttélés normáinak megalapozását, értékrend és szemléletformálást, projektpedagógiával a komplex környezettudatos nevelés eredményeinek fokozását. 16. oldal

17 XIII. Az óvodás gyermekek egészséges életmódra nevelése E részterület nevelési célja a gyermekek egészséges életviteligényének alakítása, testi fejlıdésük segítése. Nagy gondot fordítottunk a gyermekek gondozására, testi szükségletük kielégítésére: a szokások megalapozásával, mélyítésével, önállóságra neveléssel, igényformálással, maximálisan alkalmaztuk az egyéni bánásmód, differenciálás elvét (tisztálkodási evıeszközök használata, ételmennyiség, megjelenés), rugalmas napirenddel, de mégis azonos idıpontokkal rendszeresség biztosítására az életvitelben, életritmusban, önállóság fokozására, a gyermekek önkontrolljának fejlesztésére. Az egészségvédelem, edzettség biztosítása érdekében: a higiéniai elıírásokat maximálisan betartottuk, betartattuk, az egészséges, vitamindús táplálkozáshoz gyümölcsnapokat, zöldségnapokat szerveztünk, különös figyelmet fordítottunk a szabadlevegın tartózkodásra, idıtartamára, a mindennapos testnevelésre, testedzésre, udvari mozgásos játékok, sport és ügyességi versenyek szervezésére, családi sportprogramokat az Erdei óvodában is szerveztünk, s itt is biztosítottuk a sportolás, mozgásos játéktevékenység maximális feltételrendszerét. A gyermekek fejlıdéséhez szükséges egészséges környezet megteremtése területén a szellıztetésre, a csoportszobák és kiszolgáló helyiségek rendjére, esztétikumára fokozott figyelmet fordítottunk. XIV. Az óvodások mozgásfejlesztése Helyi Nevelési programunkban is kiemelt feladat, melyet a mindennapos testnevelés percesre növelése mellett, az udvari mozgásfejlesztés lehetıségeinek folyamatos bıvítésén túl: testnevelés foglalkozással, Mozgáskotta program megvalósításával, óvodai szervezéső családi sport és mozgásprogramokkal, más intézmények által szervezett sportversenyeken való részvétellel, gyógytestnevelés, tartásjavító torna szervezésével eredményesen valósítjuk meg. 17. oldal

18 XV. A sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai integrált nevelése Sikerült inkluzív integrált nevelést, nevelıkörnyezetet biztosítani óvodai csoportjainkban az SNI-s gyermekek sajátos nevelési, fejlesztési, rehabilitációs, habilitációs megsegítéséhez. A 2007/2008-as nevelési évben 9 SNI-s gyermek járt óvodai csoportjainkban. Gondot jelent, hogy csoportban történı megoszlásuk aránytalan. A kezdeti nehézségek után, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet gyógypedagógusa, logopédusa végezte szakszerő, törvényi elıírásoknak megfelelı ellátásukat, megbízásos szerzıdés alapján. Az óvodai csoportokban különös figyelmet fordítottunk: a beilleszkedésükre, szocializációjukra, elfogadásukra, fejlesztésükre, ellátásukra, felügyeletükre, önállóságra nevelésükre, közösségre gyakorolt, sokszor problémát okozó érzelmi megnyilvánulásaik, én és társveszély magatartásuk kezelésére. A feladatellátáshoz együttmőködtünk a szakemberekkel, s egy közhasznú pedagógiai asszisztens is segítette a munkánkat. XVI. A halmozottan hátrányos helyzető gyermekek óvodai integrált nevelése A közoktatási törvény módosítása értelmében valósítottuk meg a 2007/2008-as nevelési évtıl elıírásszerően. Meghatároztuk az érintettek körét, ellenıriztük a beóvodázás mutatóit. Elkészítettük a feladattervet/folyamatszabályozást, munkatársaink munkaköri feladatmegosztását, célfeladatát. Szorosabb együttmőködést alakítottunk ki az elıírt intézményekkel, szolgáltatást végzıkkel, kisebbségi önkormányzattal. A csoportokba dolgozó óvodapedagógusok elkészítették a gyermekek fejlesztési tervét, megszervezték a szülıi tájékoztatásokat. A gyermekek fejlesztési egyéni és mikrocsoportos, alternatív program alapján felzárkóztatással, tehetséggondozással eredményesen megvalósult. Fokozott figyelmet fordítottunk az egyéni adottságokból fakadó, minél jobb iskolakészültségi szint elérésére, illetve a magatartási, beilleszkedési, tanulási zavarra utaló tüneteknél a prevencióra, vizsgálat kezdeményezésére. Az önkormányzat, e tárgyú sikeres pályázata nyomán, fejlesztı és játékeszköz ellátottságunk jelentısen javult, s mód nyílt a feladatellátásban résztvevı alkalmazottak anyagi elismerésére. XVII. Az óvoda szakmai munkáján belül a gyermekek nevelése Az óvoda elsıdlegesen nevelı intézmény, ennek tudatában szervezzük és valósítjuk meg pedagógiai munkánkat. 18. oldal

19 A neveléshez érzelmi biztonságot nyújtó családias, szeretetteljes légkört biztosítunk, hogy a gyermek-gyermek, felnıtt-gyermek kapcsolatok pozitív érzelmi töltésőek legyenek. Gyermekismerettel, empátiával igyekszünk elérni, hogy a kapcsolatteremtı és megtartó képességeiket formáljuk, erısítsük a társas kapcsolatokat, segítsük a közösségi szocializációt. Elértük, hogy a gyerekek: szeretnek óvodába járni, ragaszkodnak csoportjukhoz, társaikhoz, felnıttekhez; egyre inkább igényükké válik a viselkedés és helyes cselekvés szokásszabályainak betartása életkoruknak megfelelıen; a konfliktushelyzetek nagy részében egyezkednek, segítséget kérnek, igyekeznek legyızni a felmerülı problémákat; segítenek egymásnak, s a kisebbeknek, együtt éreznek, toleránsak, elfogadják a másságot; betartják a játékszabályokat fejlettségük tükrében egészséges versenyszellem jellemzi ıket; reális az ön- és társértékelésük, ön- és beszédfegyelmük kialakul; érdeklıdıek, nyitottak, fogékonyak; adottságaiknak megfelelıen fejlıdnek az elemi alapkészségeik; tudnak elmélyülten, kitartóan játszani; elsajátítják a személyes higiéniai, kulturált étkezés szokásait; jellemzı rájuk a kreativitás, alkotási vágy, kooperativitás; tudnak kérni, megköszönni, köszönni és megfelelıen viselkedni az óvoda által preferált szabályok szerint. A gyermekek minél sokoldalúbb személyiségfejlesztésére, minél eredményesebb nevelésére maximálisan úgy törekszünk, hogy tudjuk, mindig van mód arra, hogy fejlıdést, eredményt érjünk el, s mindez csak türelem, szeretet, megértés és kitartás kérdése a szakmai felkészültségen, a szülıkkel történı együttmőködésen túl. XVIII. Óvodai csoportlétszámok, óvoda kihasználtsági mutatói Az óvodai csoportok maximális létszáma a közoktatási törvény szerint 25 fı, de a csoportok szervezésénél figyelembe kell venni a szakértıi bizottság szakvéleményét, mely szerint egy-egy tanulót, sajátosságától függıen két- vagy három gyermeknek kell számítani. Egy-egy csoportba felvett gyermekek száma folyamatosan eléri, több esetben meghaladja a felvehetı maximális létszámot. A gyermekek óvodai jelenléte azonban ingadozó hiszen még itt is kisgyermekekrıl van szó emiatt a gyakorlati kihasználtság elmarad az elvileg elérhetı 100%-tól. Az alábbi diagramon azt mutatjuk meg, hogyan alakul a gyakorlati kihasználtság, ha a ténylegesen óvodában töltött napokat a felvett, illetve a maximálisan felvehetı számokhoz viszonyítjuk. 19. oldal

20 Az óvoda kihasználtsági mutatói 2007/2008-ban 100% 90% 80% 70% 60% Felvett gyermekek számához viszonyított kihasználtság 50% 40% 30% Kapacitáshoz viszonyított kihasználtság 20% 10% 0% Szeptember Október November December Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Ezek a számok a 9 csoport teljes nyitva tartásához viszonyítanak, így érthetı, hogy a nyári hónapokban a kihasználtság rendkívül alacsony. XIX. Az általános iskolában folyó tehetséggondozás Az általános iskolában folyó tehetséggondozás területei: a.) Tanórán belül: a. Differenciált feladatok adásával, b. önálló tanulás módszerének elsajátíttatásával, fejlesztésével, melynek során megtanítjuk a gyermeket önállóan tanulni, gondolkodni, véleményt alkotni, kreativitást kibontakoztatni, c. segédeszközök használatának megtanításával i. győjtı munka, ii. kutató munka, iii. könyvtárhasználat. d. kiscsoportos tanulásnál csoportszervezéssel, csoportirányítással, e. tantervi tartalmat elmélyítı, széles látókört biztosító órai tananyaggal, f. fejlesztı programok felhasználásával, b.) Tanórán kívül: a. szakkörök (nemcsak tantárgyakhoz, kötıdı!) b. elıkészítık c. játszóház, táncház, énekkar, d. újságírás e. versenyek, f. kiállítások A 2007/2008-as tanévben a következı tanórán kívüli foglalkozásokat szervezetük: Szakkörök: - matek, informatika, 20. oldal

Bogyiszló Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda PEDAGÓGIAI / NEVELÉSI PROGRAMJA

Bogyiszló Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda PEDAGÓGIAI / NEVELÉSI PROGRAMJA Bogyiszló Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda PEDAGÓGIAI / NEVELÉSI PROGRAMJA 1 Tartalom 1. BEKÖSZÖNİ...3 AZ INTÉZMÉNY JOGI STÁTUSZA 4 1. 1. A PEDAGÓGIAI MUNKA FELTÉTELEI 5 1. 1. 1 Személyi feltételek

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény bemutatása... II. Bevezetı. III. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, eszközei,

TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény bemutatása... II. Bevezetı. III. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, eszközei, TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény bemutatása... 6 II. Bevezetı. 9 III. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, eszközei, eljárásai.. 12 Alapelvek Közvetítendı értékek és megvalósításának

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSİDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSİDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Ú J S Z Á S Z I ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSİDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT N E V E L É S I K Ö Z P O N T 2 0 1 0 / 2 0 1 1 - E S T A N É V M U N K A T E R V E A családos tanítvány megkérdezte a Mestert:

Részletesebben

Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60. Tel.: +36 23 451 532, fax: +36 23 451 934

Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60. Tel.: +36 23 451 532, fax: +36 23 451 934 Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60. Tel.: +36 23 451 532, fax: +36 23 451 934 Úgy kell tanítanunk, hogy tanítványaink megérezzék minden egyes részleten, hogy annak a megtanulása

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2009 1 A PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADÁSA ÉS JÓVÁHAGYÁSA A pedagógiai programot az iskola diákönkormányzata. napján tartott ülésén véleményezte,

Részletesebben

A Horváth István Általános Iskola

A Horváth István Általános Iskola A Horváth István Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Nevelni csak úgy tudunk, ha látjuk a gyerekben a felnıttet, akivé lesz lássuk meg a felnıttben a gyereket, aki volt. Mérei Ferenc- V. Binét

Részletesebben

Dr. Mester György Általános Iskola Pedagógiai Program

Dr. Mester György Általános Iskola Pedagógiai Program Dr. Mester György Általános Iskola Pedagógiai Program 2008 Tartalom 1. Az iskola adatai... 6 1.1 Az intézmény alaptevékenységei:... 6 2. Az intézmény bemutatása... 7 2.1 Az iskola tanulói, szociális helyzete...

Részletesebben

Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2009 TARTALOM 1. AZ ISKOLA ADATAI... 1 2. AZ ISKOLÁBAN ELLÁTOTT OKTATÁSI-NEVELÉSI ALAPFELADATOK... 3 3. NEVELÉSI PROGRAM... 4 3.1 ALAPELVEK,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 3 II. Bevezetı

TARTALOMJEGYZÉK 3 II. Bevezetı S Z I G E T I J Ó Z S E F U T C A I Á L T A L Á N O S I S K O L A 034873 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetı 3 II. Jogi státus 4 III. Az iskola értékrendje, alapelvei, célrendszere 5 1. Az iskola célja, pedagógiai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM VÁROSKÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA PÉCS PÉCS 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM VÁROSKÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA PÉCS PÉCS 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM VÁROSKÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA PÉCS PÉCS 2013. VÁROSKÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA MOTTÓ A pedagóguspályánk szépsége abban rejlik,

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 24-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 24-i ülésére Elıterjesztés 11. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 24-i ülésére Tárgy: A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde beszámolója a 2010/2011-es nevelési évrıl

Részletesebben

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Minıségirányítási Program Készítette: Az iskola minıségirányítási csoportja Budapest, 2009. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 5 1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 5

Részletesebben

Szépen élni! ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSİDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT. A legfontosabb, amire megtaníthatjuk a gyerekeket: Újszász, 2008.

Szépen élni! ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSİDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT. A legfontosabb, amire megtaníthatjuk a gyerekeket: Újszász, 2008. Ú J S Z Á S Z I ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSİDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT N E V E L É S I K Ö Z P O N T 2 0 0 8 / 2 0 0 9 - E S T A N É V M U N K A T E R V E A legfontosabb, amire megtaníthatjuk a gyerekeket:

Részletesebben

ovoda@dany.hu : AZ ÓVODA NEVELİTESTÜLETE KÉSZÍTETTE JÓVÁHAGYTA : KİVÁGÓ MÁRTA ÓVODAVEZETİ IKTATÓSZÁM : 94/13 08.29.

ovoda@dany.hu : AZ ÓVODA NEVELİTESTÜLETE KÉSZÍTETTE JÓVÁHAGYTA : KİVÁGÓ MÁRTA ÓVODAVEZETİ IKTATÓSZÁM : 94/13 08.29. ovoda@dany.hu KÉSZÍTETTE : AZ ÓVODA NEVELİTESTÜLETE JÓVÁHAGYTA : KİVÁGÓ MÁRTA ÓVODAVEZETİ IKTATÓSZÁM : 94/13 08.29. 1 1. Bevezetı... 4 1.1.Gyermekképünk... 5 1.2.Óvodaképünk Intézményünk jövıképe... 5

Részletesebben

KÖRMENDI SOMOGYI BÉLA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

KÖRMENDI SOMOGYI BÉLA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM KÖRMENDI SOMOGYI BÉLA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 Tartalomjegyzék ISKOLÁNKRÓL... 4 AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA Az iskolában folyó nevelı oktató munka pedagógiai alapelvei, célja, feladatai,

Részletesebben

Szılıskerti Általános Iskola Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Pedagógiai Program

Szılıskerti Általános Iskola Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Pedagógiai Program Szılıskerti Általános Iskola Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Pedagógiai Program Nyíregyháza, 2009. TARTALOMJEGYZÉK 1. HELYZETÉRTÉKELÉS 1.1 Iskolatörténet 1.2 Tárgyi feltételek 1.3 A feltételrendszer

Részletesebben

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 I. ISKOLÁNKRÓL... 5 1. Az iskola mőködése, története...

Részletesebben

146. számú elıterjesztés

146. számú elıterjesztés A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! 146. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2010. augusztus 31-én, 14 órakor megtartandó ülésére Oktatási-, nevelési intézmény

Részletesebben

A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon. Pedagógiai programja.

A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon. Pedagógiai programja. A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon Pedagógiai programja Gyır 2008 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2. Beköszöntı.5.

Részletesebben

Iskolánk Pedagógiai Programja

Iskolánk Pedagógiai Programja Iskolánk Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék I. Alapító Okirat II. Arculatterv III. Az iskola hagyományai IV. Az irányítás rendszere V. Személyi feltételek VI. Tárgyi feltételek VII. Kapcsolatrendszer

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2010. szeptemberi ülésére

TÁJÉKOZTATÓ. a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2010. szeptemberi ülésére 4790/2010. TÁJÉKOZTATÓ a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2010. szeptemberi ülésére Tárgy: Tájékoztató a BKMÖ Kecskeméti Közoktatási Gyermekvédelmi és Szociális Intézményében megvalósult infrastrukturális

Részletesebben

Miskolc-Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Óvoda. 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a.

Miskolc-Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Óvoda. 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a. Miskolc-Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Óvoda 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a. Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz. (Zsid. 13,8) PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

Németh László Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2132 Göd, Ifjúság út 1-3. OM azonosító: 032351 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010.

Németh László Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2132 Göd, Ifjúság út 1-3. OM azonosító: 032351 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010. Németh László Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2132 Göd, Ifjúság út 1-3. OM azonosító: 032351 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010. TARTALOMJEGYZÉK NEVELÉSI PROGRAM 4 1. Helyzetelemzés 5 1.1.

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 28-i ülésére

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 28-i ülésére Elıterjesztés 4. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 28-i ülésére Tárgy: Fekete István Általános Iskola és Kollégium beszámolója a 2010/2011-es tanévrıl Az elıterjesztést

Részletesebben

Mozgásjavító Gyermek- és Ifjúsági Központ

Mozgásjavító Gyermek- és Ifjúsági Központ Mozgásjavító Általános Iskola, Szakközépiskola, Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézmény és Diákotthon Mozgásjavító Gyermek- és Ifjúsági Központ TARTALOMJEGYZÉK. Az intézmény bemutatása...5.. Az intézmény

Részletesebben

A TORONYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A TORONYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TORONYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalomjegyzék A: Az iskolában folyó nevelı-oktató munka B: A személyiségfejlesztéssel és közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok C: A tehetség,

Részletesebben

Szily Kálmán Mőszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. Kollégium - Pedagógiai Program. 2013. szeptember 1.

Szily Kálmán Mőszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. Kollégium - Pedagógiai Program. 2013. szeptember 1. Szily Kálmán Mőszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Kollégium - Pedagógiai Program 2013. szeptember 1. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS 4 1. JOGI ALAPOK 4 2. TÁRSADALMI KÖRNYEZET 4 II. HELYZETELEMZÉS

Részletesebben

A KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT

A KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT PÁLYÁZAT A KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓI ÁLLÁSÁRA Tatabánya, 2010. március 26. Mózes Gáborné pályázó TARTALOMJEGYZÉK 1. SZAKMAI ELEMZÉSRE ÉPÜLİ FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉSEK 3.OLDAL 1.1.

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ALELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai ülésére Tárgy: Közoktatási intézmények igazgatói megbízásának lejárta miatt esedékes vezetıi

Részletesebben

Gézengúz Óvoda helyi nevelési Programja

Gézengúz Óvoda helyi nevelési Programja Gézengúz Óvoda helyi nevelési Programja Budapest, 2011. július 4. Készítette: Horváth Gabriella Tartalomjegyzék Felhasznál irodalom Törvényi háttér Az óvoda adatai Helyzetkép Gyermekkép Óvodakép Személyi

Részletesebben