TÁMOP-3.3.5/A-08/ Várlak Tanoda Alsónemesapátiban - Esélyt és lehetőséget az apáti diákoknak -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁMOP-3.3.5/A-08/1-2009-0069 Várlak Tanoda Alsónemesapátiban - Esélyt és lehetőséget az apáti diákoknak -"

Átírás

1 TARTALOM: 1. A Várlak Tanoda működésének alapvető céljai...2.o. 2. A Várlak Tanoda vezetése és irányítása 2.1. Stratégiai tervezés, minőségi célok 3.o Vezetői ellenőrzés..5.o A tanoda működésének értékelése o. 3. Partnerkapcsolatok irányítása 3.1. Várlak Tanoda Partner és kommunikációs hálózat.7.o Együttműködő partnerek...7.o Közvetlen partnerek..7.o Kommunikáció a partnerekkel...8.o Partneri igények felmérése.9.o Gyermekek felvétele...12.o. 4. Erőforrások biztosítása 4.1. Emberi erőforrások biztosítása és fejlesztése..12.o Munkatársak kiválasztása és betanítása...13.o Továbbképzési rendszer működtetése..13.o Egyéb erőforrások biztosítása és hatékony felhasználása 14.o. 5. Gazdálkodás 5.1. Eszköz, felszerelés, épület biztosítása.14.o Munkakörnyezet biztosítása. 14.o. 6. Az intézmény működtetése 6.1. Beszerzés..15.o Gazdasági és pénzügyi folyamatok..15.o. 7. Nevelés- oktatás 7.1. Szolgáltatás (képzési) kínálat tervezése...16.o A nevelés- oktatás közös követelményeinek meghatározása és érvényesítése 18.o Csoportra vonatkozó éves pedagógiai tervezés..19.o Gyermekek, tanulók értékelésének, közös követelményeinek és mérőeszközeinek meghatározása és alkalmazása 20.o Napirend szerinti élet...21.o Udvari élet 21.o. 8. Folyamatos intézményi fejlesztés..21.o. 1

2 1. A VÁRLAK TANODA MŰKÖDÉSÉNEK ALAPVETŐ CÉLJAI A megvalósítandó sokoldalú személyiségfejlesztés során a Várlak Tanoda közösségének legfőbb célja a halmozottan hátrányos helyzetű, elsősorban roma és gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló tanulók könnyebb iskolai beilleszkedésének és helytállásának segítése. Megvalósíthatónak tartott rövidtávú célok: A tanodába járó gyermekek iskolai eredményességének iskolán kívüli fejlesztésekkel történő javítása. A tanodába járók minél kevesebb kudarc élményt éljenek meg az iskolájukban, tanulmányi átlaguk javuljon, csökkenjen a tantárgyi bukások száma. /csökkenjen a lemorzsolódás/ Feleljenek meg a középfokú oktatási intézmények felvételi, illetve tantervi követelményeinek. Minél több tanodás gyerek jelentkezzen érettségit adó középiskolába illetve későbbi elhelyezkedését segítő szakmunkásképző intézetbe. Szabadidejüket hasznosan töltsék el, ismerjék meg és készség szinten tudják használni a műszaki és informatikai eszközöket, programokat. A szülők bizalmának, támogatásának megnyerése, a családi ház és a tanoda egymásra figyelő, közös együttműködése és ennek eredményeként a fejlődésükhöz, továbbtanulásukhoz szükséges feltételek megteremtése. A jó kapcsolat eredményeként a fiatalok tanult emberré válva, a középosztálybeli kultúrát megismerve ne távolodjanak el családjuktól, közösségüktől. Kultúrájukat megismerjék, hagyományaikat ápolják, de ismerjék meg más egyéb kultúra zenei, nyelvi, tárgyi, öltözködésbeli világát is. Olyan szórakozási lehetőségeket ismerjenek és szeressenek meg, amelyek szorosan összefüggenek a középiskolás diákélettel. A legújabb pedagógiai módszerekkel, jól felkészült mentorokkal, pedagógusokkal hozzájárulás az apáti tanodások egész személyiségének fejlesztéséhez, az élethosszig tartó tanuláshoz. Alkotóműhelyként is való tevékenykedés, ami a környéken népszerűsíti a tanodai hálózatot, s a jó gyakorlatok elterjesztését. 2

3 A tanoda munkájának hosszú távú céljai: TÁMOP-3.3.5/A-08/ Az integrációs folyamat meggyorsítása. - Kirekesztésektől mentes, befogadó társadalom megteremtéséhez való hozzájárulás. - A szociális-, a gazdasági háttér különbségéből adódó esélykülönbségek csökkentése. - A későbbi munkaerő-piaci esélyek javítása. - Identitástudat erősítése. - Tehetséges fiatalok menedzselése. A felsorolt célok komoly felelősség vállalást jelentenek a megbízókkal és a diákokkal szemben. Ennek tudatában a Várlak Tanoda dolgozói arra törekednek, hogy a tanodás tanulókat kitűzött személyes céljaik eléréséhez legjobb tudásukkal és alázatos munkájukkal hozzásegítsék. 2. A VÁRLAK TANODA VEZETÉSE ÉS IRÁNYÍTÁSA 2.1. STRATÉGIAI TERVEZÉS, MINŐSÉGCÉLOK Az alapítvány a projekt főbb tevékenységeit saját kivitelezésben kívánja végezni, figyelembe véve a pályázati előírásokat és szakmai tanácsokat. A Várlak Tanoda tantestülete nagy hangsúlyt fektet a már régebb óta működő és bevált módszereket alkalmazó tanodák tapasztalataira, javaslataira. Minőségcélok: 1. Pozitív irányú elmozdulás történjen a tanodába járó fiatalok bemeneti és kimeneti mérési eredményei között minél több vizsgált területen. SIKERKÉNT ÉRTÉKELHETŐ: ha a fejlesztésre kijelölt területek bemeneti problémakategóriája egy besorolási kategóriát javul. INDIKÁTOR: egy tanulóra jutó átlagérték 3

4 2. Az iskolai tanulmányi eredmények javulást mutassanak, a nyolcadikosok felvételi tantárgyainak félévi minősítése közepesnél ne legyen rosszabb. Évfolyamismétlés nélküli középiskolai eredmények szülessenek. SIKERKÉNT ÉRTÉKELHETŐ: ha a középiskolás tanodások között nincs évfolyamismétlő. A továbbtanulók iskolai minősítése a fő tantárgyakból nem rosszabb közepes minősítésnél. INDIKÁTOR: év végi évfolyamokra lebontott bukások száma és aránya, évfolyamismétlők száma, aránya, nyolcadikosok félévi eredményei között a hármasnál gyengébb minősítések aránya, érettségit szerzett tanulók aránya, felsőoktatási intézményben továbbtanulók aránya 3. A tanodás diákok az általános iskolai tanulmányaik befejezése után (100%) továbbtanuljanak, az adott korosztály több, mint fele középiskolában folytassa tanulmányait. SIKERKÉNT ÉRTÉKELHETŐ: ha magasabb a korosztály számához viszonyítva a továbbtanulók aránya, valamint a korosztály számához viszonyítva a középiskolában továbbtanulók aránya. INDIKÁTOR: év végi évfolyamokra lebontott bukások száma és aránya, évfolyamismétlők száma, aránya, nyolcadikosok félévi eredményei között a hármasnál gyengébb minősítések aránya, 4. A tanulók családja minél gyakrabban látogassa a tanodás programokat, lehetőleg mindig jelenjenek meg szülői értekezleteken, egyéni megbeszéléseken. SIKERKÉNT ÉRTÉKELHETŐ: 50% feletti részvételi adatok a megbeszéléseken, szülői értekezleteken, a tanodás rendezvények éves összesítésében a szülők 80 % -a képviseltette magát. INDIKÁTOR: programokat látogatók száma, aránya, szülői értekezleteken megjelenő szülők-képviselők száma, aránya, egyéni megbeszélésekre meghívottak közül megjelentek száma, aránya 5. Megfelelő együttműködés legyen a tanodás diákok osztályfőnöke, szaktanárai és mentora között. A tanodás diákok jó kapcsolatot ápoljanak társaikkal, vegyenek részt és vállaljanak feladatot a közösségi életben. SIKERKÉNT ÉRTÉKELHETŐ: a havi rendszerességű kapcsolattartás, információs fórumrendszer kialakítása, szabályozott működtetése, a tanulók több, mint fele egymást is segíti a felkészülésben, lehetőleg minden tanuló egyéb szakkörökön, programokon vegyen részt. INDIKÁTOR: mentorokra jutó dokumentált kapcsolattartási esetszám/hónap, diák tanulópárok előfordulási aránya, a tanulók éves részvételének aránya a programokon. 4

5 6. A tanulók több, mint fele alapfokú belső sikeres vizsgára tudjon szert tenni internet használatból és Word programhasználatból SIKERKÉNT ÉRTÉKELHETŐ: informatikai oktatáson részt vevők 50%-os sikeres belső vizsgát tudnak tenni két oktatási programterületből. INDIKÁTOR: résztvevők és sikeres vizsgát tevők száma, aránya, informatikai oktatásban részesülők száma, aránya a tanodai tanulólétszámhoz viszonyítva 7. Tehetséggondozás és képességfejlesztés, hagyományápolás szabadidős, kulturális tevékenységek keretében. SIKERKÉNT ÉRTÉKELHETŐ: személyre szabott, a bemeneti mérés eredményeire kijelölt fejlesztési területeket célzó tevékenységek végzése. INDIKÁTOR: szabadidős tevékenysége száma, a fejlesztésre kijelölt tanulók és a megfelelő tevékenységen részt vevők száma, aránya VEZETŐI ELLENŐRZÉS A Várlak Tanoda Alsónemesapátiban projekt működtető szervezete az Apáti Iskoláért Alapítvány. Az alapítvány kezelője és legfőbb döntéshozó szerve a kuratórium. A kuratóriumot és az alapítványt az elnök és az elnökhelyettes képviselik. A tanodai projekt menedzsmentjében, az elnökhelyettes és egy kuratóriumi tag akik EU-s pályázatok menedzsmentjében már dolgoztak vesznek részt. A kuratórium legalább háromhavonta ülésezik, így folyamatosan tud tájékozódni a program előrehaladásáról A TANODA MŰKÖDÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE Nagyon fontos cél, hogy: meginduljon a párbeszéd a tanoda helyzetéről, annak értékeléséről. A nyitott önértékelés kiterjed a belső és a külső intézménykép felmérésére és a folyamatban részt vesz a tanoda teljes dolgozói köre. A belső tanodakép a dolgozók elvárásait, jövőképét, az erősségeket és gyengeségeket tartalmazza. Módszer: SWOT-analízis 5

6 Erősségek jól kidolgozott fejlesztési tervek felszereltség sokoldalúan képzett dolgozói kollektíva a mentorok toleranciája sokoldalú helyzetelemzés a bemeneti méréseknél vonzó lehetőség a tanoda a nem roma gyerekek számára is Gyengeségek a működési rendszer esetleges kiforratlansága lemorzsolódás, hiányzás jelentős a gyerekek részképességbeli elmaradása tapasztalatok hiánya Lehetőségek újabb pályázatok intenzív PR tevékenység új tanulók folyamatos felvétele újabb pedagógiai módszerek megismerése, alkalmazása Veszélyek nehéz az egyeztetés az iskolai programokkal, elfoglaltságokkal túlzott elvárás a cigányságon belüli megosztottság szülői segítségre kis mértéke Külső intézménykép:a partnerek azonosítás, elégedettségük, elégedetlenségük, igényeik feltételezése. Partner Elégedett Elégedetlen Igény Gyerekek Szülők Iskolák Tanodai dolgozók A korrepetálások számával. A mentorokkal kialakított viszonnyal. A pótvizsgák eredményeivel. A felelősség megosztásával. A felelősség részleges ledelegálásával. A kollektív csapatszellemmel. Egyes tanulók eredményeivel A tanulók 1/3-nál látunk perspektívát. A számítógépek használatának korlátozásával /chat, letöltések, stb./. Túlzottnak tartott elvárásokkal. A mentorok nem veszik át teljesen a szülők iskolai szerepét. A tanulók egymás közötti viszonyával. A tananyag megtanításának támogatásával. A tanulók többségének hozzáállásával. A munkaszervezéssel. A szülői fórumokon való részvétellel. Buszos kirándulások. Több szórakozási lehetőség. Technikai berendezések bővítése /DVD lejátszó, játékprogramok/. Az iskolai tanulmányokban jelentős javulás. Több szabadidős programot. A házi feladatok pontos, hiánytalan elkészítése. A dolgozatokra való felkészítés. A szakkörökhöz, szabadidős foglakozáshoz szükséges anyagi feltételek biztosítása. 6

7 3. PARTNERKAPCSOLATOK IRÁNYÍTÁSA 3.1. VÁRLAK TANODA - PARTNER ÉS KOMMUNIKÁCIÓS HÁLÓZAT EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK: A tanodával szerződést kötő tanulók oktatási intézményei: - Csertán Sándor Általános Iskola és Óvoda (Alsónemesapáti Nemesapáti ) - Ganz Ábrahám és Munkácsy Mihály Szakközépiskola és Szakiskola (Zalaegerszeg) Települési önkormányzat: - Alsónemesapáti Községi Önkormányzata - Nemesapáti Községi Önkormányzata Segítő intézmények: - Alsónemesapáti Sport- és Ifjúsági Egyesület - Cigány Kisebbségi Önkormányzat Alsónemesapáti - Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Alkalmazottak foglalkoztatásához támogatás nyújt: - Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Társulás - Zala megyei Munkaügyi Központ A Várlak Tanoda vezetése a szakmai munka területén a legszorosabb együttműködést a helyi iskolával és a civil szervezetekkel alakítja ki, de a hagyományőrzés illetve a szülői házzal való kapcsolattartás területén számítanak a CKÖ- re KÖZVETLEN PARTNEREK SZÜLŐK ÁLTALÁNOS ISKOLÁK TANULÓK KÖZÉPISKOLÁK DOLGOZÓK SZAKISKOLÁK CÉLOK FELADAT ERŐFORRÁS FELELŐS EGYÜTTMŰKÖDÉS: KONZULTÁCIÓ AZ MENTOROK - OSZTÁLYFŐNÖK OSZTÁLYFŐNÖKÖKKEL, 7

8 MENTOR, - SZAKTANÁR MENTOR, - DIÁK DIÁK. EGYÜTTMŰKÖDÉS: - OSZTÁLYFŐNÖK- MENTOR, - SZAKTANÁR - MENTOR, - DIÁK DIÁK. INFORMATIKAI FEJLESZTÉS. SZÜKSÉG SZERINT A SZAKTANÁROKKAL A TANULÓK TANULMÁNYI ELŐMENETELÉVEL ILL. MÁS ISKOLÁT ÉRINTŐ PROBLÉMÁIVAL KAPCSOLATBAN. TEHETSÉGGONDOZÁS ÉS KÉPESSÉGFEJLESZTÉS SZAKKÖRÖK KERETÉBEN. ÉLETMÓD ÉS ALKOTÓ KÖR INFORMATIKA SZAKKÖR STB. SZAKKÖRI TEMATIKÁK SZERINT. SZAKMAI VEZETŐ, SZAKKÖRVEZETŐ. EGYÜTTMŰKÖDÉS: - OSZTÁLYFŐNÖK - MENTOR, - SZAKTANÁR - MENTOR, - DIÁK DIÁK. CSALÁD BEVONÁSA ÉS TÁJÉKOZTATÁSA. A FALUNAPOK, SPORTNAPOK ALKALMÁVAL GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI PROGRAMOK SZERVEZÉSE. KAPCSOLATTARTÁS A SZÜLŐKKEL. CSALÁDLÁTOGATÁS OK SZÜLŐI ÉRTEKEZLETEK EGYÉNI BESZÉLGETÉSEK A TANODA PROGRAMJAINAK NYILVÁNOSSÁ TÉTELE A SZÜLŐK SZÁMÁRA. A PROGRAMOK SZERINT VÁLTOZIK. SZAKMAI VEZETŐ, MENTOROK. SZAKMAI VEZETŐ, MENTOROK KOMMUNIKÁCIÓ A PARTNEREKKEL PARTNER KAPCSOLATTARTÓ GYAKORISÁG SZERZŐDÉST KÖTŐ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK SZÜLŐK DOLGOZÓK mentorok - osztályfőnök szakmai vezető - igazgató mentorok, projektvezető Projektvezető, szakmai vezető KÖZVETETT PARTNEREK Havi rendszerességgel Évi 3 alkalom: év eleje, év vége, félév fogadó óra v. családlátogatás (projekt kezdetkor), szükség szerint Évi két szülői ért., szükség szerint Havi értekezlet PARTNER KAPCSOLATTARTÓ GYAKORISÁG ALSÓNEMESAPÁTI Projektvezető - jegyző Szükség szerint 8

9 KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA NEMESAPÁTI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ALSÓNEMESAPÁTI CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALSÓNEMESAPÁTI SPORT- ÉS IFJUSÁGI EGYESÜLET Projektvezető - jegyző Projektvezető szervezeti elnök Szakmai vezető szervezeti elnök projektvezető egyesületi elnök Szükség szerint Szükség szerint Szükség szerint Szükség szerint 3.3. PARTNERI IGÉNYEK FELMÉRÉSE Szükségletfelmérés a tanoda projekthez Alsónemesapáti és Nemesapáti községek Zala megyében, Zalaegerszegtől km-re található kistelepülés. Mind két községben jelentős a cigány kisebbséghez tartozók száma és aránya. Munkalehetőség csak az Önkormányzatnál, illetve annak intézményeiben van, de minden álláshely betöltött. Helyben munkahelyet biztosító egyéni vagy társas vállalkozás a településeken kevés működik. Nemesapáti a jelentős arányú munkanélküliség miatt szerepel a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 240/2006.(XI.30.) Korm. rendeletben foglalt jegyzéken. Alsónemesapáti és Nememesapáti községek Önkormányzata közösen tartja fenn az 1-8. osztályos Csertán Sándor Általános Iskola és Óvodát. A társulási formában fenntartott intézménybe járó gyermekek, tanulók több mint 30%-a a szülők 20/1997.(II.13.) Korm. rendelet szerinti nyilatkozata alapján halmozottan hátrányos helyzetű, egyik szülő sem rendelkezik 8 általános iskolánál magasabb iskolai végzettséggel. Az önkormányzatok szociális terhei nagyok a munkanélküliségből, illetve az etnikai összetételből adódóan. A községben a szociális problémák a romalakosság aránya miatt évek óta hatványozottan jelentkeznek, ebből adódó önkormányzati kiadás is magas. Alacsony iskolai végzettségük miatt többségük munkahellyel nem rendelkezik (esetleg soha nem is rendelkezett), létfenntartásuk veszélyeztetett, s az önkormányzat által nyújtott szociális támogatásokból élnek. Általánosan elmondható, hogy számuk emelkedik, s a probléma újratermelődik. A rossz szociális helyzet azonban nemcsak a cigánylakosságot érinti, hanem a nagycsaládosokat és gyermeküket egyedül nevelő szülőket is. Általánosan is 9

10 elmondható, hogy a háztartások jelentős részében az egy főre jutó jövedelem nem éri az öregségi nyugdíj legkisebb összegét sem. Általában jellemző tendencia, hogy a munkanélküli ellátásból kikerülő személyek, mivel elhelyezkedni nem tudnak - családjuk jövedelmivagyoni viszonyait is felmérve rendszeres szociális segélyre válnak jogosulttá. A helyben lakó gyermekek körében a sajátos nevelési igényűvé minősített, és a pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott ( pl.: dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, kóros hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar a továbbiakban részképesség-zavarokkal küzdő) gyermekek többi gyermekhez viszonyított együttes aránya (5%) nem haladja meg az országos átlagot (7%),Valamint, hogy a helyben lakó gyermekek körében az enyhe fokban értelmi fogyatékosnak minősített tanulók többi tanulóhoz viszonyított aránya (3%) az országos átlagot (5%) nem haladja meg. Az adatokból megállapítható, hogy az intézményben a lemorzsolódás mértéke az azonos típusú intézmények országos átlagát az évfolyamismétlések tekintetében (2,11%) eléri, vagy meghaladja. Magántanuló az intézményben több tanévre visszamenőleg nincs. Az iskola továbbtanulási mutatóinak legfőbb jellemzői: Rendkívül alacsony az érettségit adó iskolatípusokba való továbbtanulási arány, 4 tanévben senki sem tanult tovább gimnáziumba amíg az országos átlag 36,6 % Az országos átlagot meghaladó mértékben tanultak tovább a diákok szakközépiskolába, ám ez az elmúlt tanévekben az országos átlag mértékét megközelítő arányra csökkent. Legjelentősebb arányban szakiskolába tanulnak tovább az iskola diákjai, ebben a tekintetben a továbbtanulási %-os arány többszöröse az országos átlagnak (19%) Három tanévben voltak az iskolának tovább nem tanuló diákjai Az adatokból megállapítható, hogy a hátrányos helyzetű tanulók továbbtanulási mutatói az iskolában tanuló diákok általános továbbtanulási adatainál kedvezőtlenebb képet mutatnak bizonyos tanévek tekintetében felülreprezentáltak a szakiskolákba való továbbtanulásban, illetve alulreprezentáltak az érettségit adó képzésekbe való jelentkezésben összegezve megállapítható, hogy az iskola bár alkalmazza az integrációs pedagógiai rendszert továbbtanulási mutatók tekintetében nem az aktuális oktatáspolitikai trendek és célok irányának megfelelően végzi munkáját, hiszen az esélyteremtő, az esélyegyenlőséget célzó oktatási programok egyik kiemelt célja, hogy a hátrányos és 10

11 halmozottan hátrányos helyzetű tanulók minél magasabb arányban tanuljanak tovább érettségit adó középiskolákba Helyzetelemzés összegzése: A települési és intézményi adatszolgáltatás alapján megállapítható, hogy az intézmény szegregáló oktatást nem folytat (A település alapfokú intézményei, vagy párhuzamos osztályai közötti szegregáció vizsgálata nem releváns, mivel a társulás területén két óvoda és egy egysoros iskola található.) Az intézmény vállalja a sajátos nevelési igényűvé minősített tanulók integrált oktatását-nevelését, százalékos arányuk az országos átlagot nem haladja meg Az intézmény integrációs felkészítést végez A lemorzsolódás arányai az országos helyzetnél kedvezőtlenebb képet mutatnak, a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók a kedvezőtlen lemorzsolódási mutatók tekintetében enyhén felülreprezentáltak. Az intézmény továbbtanulási mutatói kedvezőtlenebbek az országos átlagnál, a hátrányos helyzetű tanulók továbbtanulási mutatói az iskolában tanuló diákok általános továbbtanulási adatainál kedvezőtlenebb képet mutatnak bizonyos tanévek tekintetében felülreprezentáltak a szakiskolákba való továbbtanulásban, illetve alulreprezentáltak az érettségit adó képzésekbe való jelentkezésben. A felmérésből kitűnik, hogy az alapítvány működési területén jelentős a halmozottan hátrányos helyzetű és a gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló elsősorban cigány gyermekek és fiatalok száma. A felmérés valamint a szülőkkel, cigány kisebbségi önkormányzattal tartott konzultációk alapján, a szándéknyilatkozatok kitöltése után megállapítható, hogy a tanoda beindítása hatékony formának ígérkezik: a halmozottan hátrányos helyzetű és a gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló elsősorban cigány gyermekek és fiatalok esélyeinek növelésére, iskolai lemorzsolódásának visszaszorítására, továbbtanulási esélyeinek növelésére, valamint képességeik kibontakoztatására,egy sikeres életpálya bejárására. A tanodába várhatóan beiratkozó gyermekek száma a felmérés alapján : 30 fő A célcsoport kiválasztása 3.4. GYERMEKEK FELVÉTELE 11

12 Az általános iskola egyik kulcsproblémája, hogy igen alacsony a nyolcadik osztály elvégzése után eredményesen továbbtanuló cigánygyerekek száma. A középiskolába bekerülők jelentős része pedig lemorzsolódik, mert az eredményes tanuláshoz szükséges segítséget a család nem tudja biztosítani. Segítő programjában a Várlak Tanoda e két probléma megoldására tesz kísérletet. Azoknak a hátrányos helyzetű elsősorban roma gyermekeknek kínálja fel programjait, akik felzárkóztatásra szorulnak illetve azoknak, akik bár jó képességűek, külön segítség nélkül nem képesek eredményesen elvégezni a középiskolát, mivel nincsenek meg a tágabb értelemben vett eszközeik ehhez. Természetesen szükséges a szülők, a család együttműködése is. A hátrányos helyzetű fiatalokat, akár általános iskolások, akár már középiskolába járnak, a tanoda azzal szeretné támogatni tanulmányaik sikeres befejezése érdekében, hogy a program keretében megad nekik minden olyan háttérszolgáltatást, amelyet az átlag családok továbbtanulni szándékozó gyerekei megkapnak (egyéni felzárkóztatás, szakmai korrepetálás, könyvtár, számítógép, nyelvórák, háttértudás, háttérismereteket gyarapító élmények). A cél elősegíteni, hogy a tanulni akaró gyerekek ne kallódjanak el, legyenek képesek végigjárni a nekik való pályát. A közvetett célcsoport részéről kockázati tényezőt jelent, hogy a tanoda programban rejlő lehetőséget esetleg nem ismerik fel az érintett tanulók és szüleik (alacsony kockázat). Ennek kezelése a folyamatos tájékoztatás (írásban, szóban), valamint rendszeres kapcsolattartás. 4. ERŐFORRÁSOK BIZTOSÍTÁSA 4.1. EMBERI ERŐFORRÁSOK BIZTOSÍTÁSA ÉS FEJLESZTÉSE A projektben résztvevő személyek száma 8 fő, akik rendelkeznek annak végrehajtásához a szükséges szakképzettséggel. Egy fő a közgazdász, a másik hét személy pedig pedagógus. A projekt menedzser szerepe is be van töltve heti 10 órában. A tanodában egy állandó fiatal helyi pályakezdő pedagógus van foglalkoztatva és az ő munkáját segítik a jól felkészült mentorok (matematika, magyar, német, gyógypedagógus), valamint a helyi CKÖ egy tagja, mint segítő asszisztens. Emellett tervezett olyan segítők bevonása, akikkel még hatékonyabb, még eredményesebb lehet a munka. Költségvetést érintő tétel lehet az emberi erőforrások területén bekövetkező esetleges változás. A személyi változások, főképpen a menedzsment működését és a tanodában foglalkoztatott munkaerőt befolyásolnák. A kockázati tényező e témát illetően alacsony, mert olyan szakemberek vállalták fel a feladatokat, akik szakmai elkötelezettséggel és tartós megbízással 12

13 látják el szervezeten belüli feladataikat. A humánerőforrás gazdálkodásban adódó kockázati elemeket rendszeres megbeszélésekkel, a szakmai érdeklődés folyamatos fenntartásával lehet biztosítani. Közhasznú alkalmazás (azonosító: /08. Az elnyert összeg: Ft. Időpont: ) Az elnyert összegből lehetőség nyílik 1 fő közhasznú foglalkoztatott alkalmazására a halmozottan hátrányos gyerekek nevelésében és oktatásában MUNKATÁRSAK KIVÁLASZTÁSA ÉS BETANÍTÁSA Fehér Attila és Szabó Katalin projektmenedzserként illetve szakmai vezetőként HEFOP-os pályázat megvalósításában már részt vettek. Mindketten IPR-es folyamat szaktanácsadók. C.né Német Anna magyar- és idegen nyelvszakos pedagógus, aki elvégezte a kompetencia alapú oktatás szövegértés és szociális életvitel tanfolyamait is. Zsidi Erika matematika, fizika szakos pedagógus, aki gyógypedagógiai végzettséggel is rendelkezik. Kenyeres Lászlóné helyi lakos, az életvitel a pályaorientáció és a gyermekvédelem területén rendelkezik tapasztalattal. Több éve mindhárman az Útravaló ösztöndíj pályázatban mentorok. Balaton József helyi lakos, pályakezdő, aki a tanodában mindennap a jó gazda szerepét töltené be. A helyi CKÖ tagjai közül 2 fő a multikulturális tartalmak megismertetésében, valamint segítő alkalmazottként van bevonva TOVÁBBKÉPZÉSI RENDSZER MŰKÖDTETÉSE Célok Feladat Erőforrás Felelős Mentorok folyamatos képzése. Mentorok felkészítése módszertani és népismereti fejlesztése Képzési anyag Megbízott képzők Szakmai vezető Mentorok folyamatos képzése. Mentorok folyamatos képzése. A mentorok számára műhelymunkán a problémakezelés és tapasztalatátadás és információcsere biztosítása Tapasztalatszerzés, tapasztalatcsere más működő tanodák révén. Szakmai vezető Szakmai vezető 4.4. EGYÉB ERŐFORRÁSOK BIZTOSÍTÁSA ÉS HATÉKONY FELHASZNÁLÁSA 13

14 Az Apáti Iskoláért Alapítvány rendelkezik saját tőkével, melyből szükség esetén előfinanszírozni tudja az egyes tevékenységek folyamán felmerült költségeket kb. 1-1,5 millió Ft.-ig. Ezenkívül a tanoda vezetése számít a helyi önkormányzatok támogató (átmeneti) segítségére is. (folyamatos működési kifizetések biztosítása). Szükség esetén az alapítvány részére a számlavezető bank folyósíthat az alapítvány működését finanszírozó kedvezményes hitelkonstrukciót. 5. GAZDÁLKODÁS 5.1. ESZKÖZ, FELSZERELÉS, ÉPÜLET BIZTOSÍTÁSA Az Apáti iskoláért Alapítvány tulajdonában egy asztali számítógép és egy fénymásoló van, melyeket a projekt időtartama alatt adminisztrációs tevékenység céljára kíván használni. Egyéb felszerelést biztosít az Alsónemesapáti Önkormányzat is. A Tanoda épülete bérelt ingatlan, az Önkormányzat jóvoltából. További épületeket rendelkezésre bocsát a helyi iskola illetve az önkormányzat (a rendezvényekhez a helyi kultúrház nagyterme és a nemesapáti tornaterem, valamint sport-projektekhez az alsónemesapáti sportöltöző is igénybe vehető). Más tárgyi vagy immaterális eszközöket az elnyert támogatásból be lehet szerezni, ezenkívül más erőforrás nem szükséges a sikeres működéshez MUNKAKÖRNYEZET BIZTOSÍTÁSA A tanoda tárgyi, technikai feltételeinek kialakítása arra irányult, hogy a gyermekek, fiatalok szívesen jöjjenek. A termek mind a az egyéni és kiscsoportos fejlesztésnek, mind a tanulószobai funkciónak megfelelnek. Az egész tanoda épülete meleg, családias légkört sugároz. A berendezésnél fontos szempont, hogy a csoportmunkára alkalmas mobilizálható bútorok, számítógépek az információ kereséshez, s az egyéni fejlesztést szolgfáló programokhoz, valamint bemutatók készítéséhez, nyelvtanuláshoz stb. Az eszközök beszerzésénél fontos szempont, hogy energiatakarékos és környezetbarát legyen. Nagyon fontos hosszútávú cél, hogy a Várlak Tanoda jellegével, az ott lévő eszközökkel, a mindennapi tevékenységgel, az anyagok kiválasztásával és felhasználásával, példamutató magatartással környezetkímélő, környezetbarát személyiségeket formáljon. A környezeti szempontokat és a környezetvédelmi fenntarthatóság szempontjait a tanoda dolgozói a projekttevékenység minden fázisában szem előtt tartják. A tervezési folyamatok során megvizsgálnak minden projekt tevékenységet és azok hatását a környezetre. A projektben építési munka nem várható így ilyen okból sem történhet környezet károsítás. A 14

15 beszerzendő eszközöknél figyelembe vannak véve az EU-s előírások, így a tanulóbarát bútorzat és a fejlesztő eszközök mindegyike rendelkezik CE minősítéssel. A projekt folyamatában, a megvalósítás szakaszában a mentorok figyelmet fordítanak a környezettudatos magatartás kialakítására. A pedagógusok és a társadalmi szereplők (családsegítők, önkormányzati képviselők, CKÖ) is kiemelt figyelmet fordítanak a fenntartható fejlődés elveinek megismerésére, illetve ezen elvárásokat beépítik a tanításitanulási folyamatba, valamint a társadalmi kapcsolattartás gyakorlatába és ezek gyakorlati alkalmazására is adnak mintát. A projekt során felhasznált anyagok esetén is ügyelnek a környezettudatos magatartás kialakítására. A programban közreműködő kollégák figyelme is fel van hívva az e-hulladékok külön kezelésére és a papírhulladék újrahasznosítására. 6. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDTETÉSE 6.1. BESZERZÉS Az eszközbeszerzéseknél ( 5-6 szállító ) a kedvező árajánlat mellett előnyben részesülnek a helyi vállalkozók, ami remélhetőleg minőségi munkát és jó együttműködést eredményez. Pénzügyi kockázati tényezőt jelent a beszerzések megszervezése.(pl. a beszállítók nem tartják a határidőket, nem a kívánt minőséget adják, s ezek időbeni eltéréseket, a projekt során átütemezéseket jelentenek.) (Alacsony kockázat). A kockázati tényezők kivédésének módja pontosan körülhatárolt ajánlatkérések készítése, a beszállítókkal kapcsolatos biztosítékok meghatározása (szállítási határidő, késedelem esetén kötbér, garanciavállalás). Amennyiben az előleg kiutalása csúszik, akkor a szállítókkal való egyeztetés alapján legyen lehetőség a fizetési határidők kitolására GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI FOLYAMATOK A projekt vezetőnek figyelnie kell a program megvalósítását akadályozó tényezőkre. Az eddigi projekttapasztalatok alapján a következő pénzügyi kockázati tényezőkre lehet számítani: Eredményes pályázat esetén is a támogatás megérkezéséig, az utófinanszírozás átmeneti nehézségeket jelenthet. A kockázat kicsi, de a finanszírozási problémák bekövetkezésével számolni kell. A pályázó rendelkezik saját tőkével, melyből szükség esetén előfinanszírozni tudja az egyes tevékenységek folyamán felmerült költségeket kb. 1-1,5 millió Ft-ig. kedvező 15

16 változás a hatóság azon döntése, hogy az igényelhető előleg összegét 25 %-ról 35 %-ra emelte. Ez a döntés szintén kockázatcsökkentő hatású, és hozzájárul a kezdeti magasabb költségek (eszközbeszerzések, felújítási költségek) kompenzálásához abban az esetben, ha a szerződés aláírása nem húzódik el. Ezért fontos a szerződést előkészítő szervek gyors és felelősségteljes munkája, a támogatott és a támogató közötti szoros együttműködés. Az Apáti Iskoláért Alapítvány élni kíván a közbenső kifizetési kérelem lehetőségével is, hiszen így az elköltött összegeket gyorsabban tudja lehívni, ami a zökkenőmentesebb finanszírozást teszi lehetővé. 7. NEVELÉS - OKTATÁS 7.1. SZOLGÁLTATÁSI (KÉPZÉSI) KÍNÁLAT TERVEZÉSE A tanoda széleskörű szolgáltatásaiból a diákok önállóan választhatnak. Az igények és a meglévő kompetenciák felmérése szeptember első hetében történik, ennek alapján alakítják ki az egyéni tanrendeket és ezek alapján készül el a tanulói szerződés az egyéni vállalásokkal. Majd ezt követően kezdődik el a munka. Az első két hét elteltével a tanodások és a tanárok megbeszélik az eltelt időszak tapasztalatait. Az egyéni és csoportos elbeszélgetések remélhetőleg választ adnak arra a kérdésre, hogy tanulók a vállalásai a gyakorlatban is jónak bizonyultak-e (nem választottak-e túl sokat vagy éppen keveset a foglalkozásokból), a tanárok pedig nyilatkoznak arról, hogy tudnak-e a diákokkal együtt dolgozni. Ezután véglegesítik a tanrendeket és a tanulói szerződéseket. A foglalkozásoknak három területe lett kialakítva: a tanulás segítése (kiemelt figyelmet fordítva a kompetencia területekre, az egyéni fejlesztésre), a projektek és a szabadidőskulturális programok. A Tanoda módszertani alapelve: A magyarázó-illusztráló módszer és frontális munka helyett cél a problémaközpontú tanításszervezés alkalmazása, mivel ez biztosítja a gyerekek aktivitását,motiváltságát.. A tanoda diákjai így nemcsak új ismeretre tesznek szert, hanem az ismeretszerzés módját is gyakorolják. A tanulás célja a problémamegoldó gondolkodás és látásmód elsajátítása,a különböző kompetenciák fejlesztése. Az ismeretszerzés színesebbé tétele és a differenciált tanodai foglalkoztatás érdekében alkalmazzák a tanodában a ma már egyre inkább elterjedt tanulási módszereket, számítógépes oktatóprogramokat (interaktív gyakorló, animációs, új 16

17 anyagot feldolgozó, ismeretterjesztő, kísérleteket szimuláló, tananyagrendezésre alkalmas programokat). Szabadidős programok Az oktatómunka mellett kiemelt feladat a cigány és az általános kultúrához kapcsolódó programok szervezése mind a Tanoda falain belül, mind azokon kívül. A cél a gyerekekből olyan közösséget formálni, amelyben érték a tudás, és amelyben cigány identitásukat vállalni tudják. A szabadidős programok feladata, hogy segítsen megteremteni az eredményes iskolai és társadalmi előmenetel hátterét: motiválja, ösztönözze a gyerekeket. A szabadidős - kulturális foglalkozások célja, hogy a gyerekek úgy közelítsenek a művészeti alkotásokhoz, hogy rájöjjenek, mi a szép, ráismerjenek önmagukra, tisztelni tudják társukat, a folyamatokba bele tudják magukat helyezni, növekedjen érzékenységük a foglalkozások során, fölébredjen bennük az alkotás (esetleg művészi alkotás) vágya. Általánosságban is értékeljék mások és saját maguk kreativitását. A Tanoda nemzetiségi programja is elsősorban a szabadidős programok keretében valósul meg. E program az elterjedt néprajzi-történeti megközelítés helyett az élet közelibb, a gyerekek identitásállapotát figyelembe vevő megközelítéssel valósul meg. A remények szerint a tanulók e tágabb kitekintést maguk fogják kezdeményezni, ahogy a cigány nyelvoktatást is. A Tanoda tanulói térítésmentesen kapnak uzsonnát, szombatonként, ha van foglalkozás tízórait. A VÁRLAK Tanoda szakmai vezetője a pedagógus közösséggel elkészíti az Esélyt és lehetőséget az apáti diákoknak Nevelési - Oktatási Programot. Utánkövetési tervet készít. A pedagógus közösség a jó gyakorlatokat összegyűjti és folyamatos szakmai műhelyt működtet az érdeklődők részére. A tanoda munkáját, a teljes nyilvánosság előtt végzi. A szülők aktív közreműködésével nyílt napokat, családi napokat szervez, melyben számít a különböző szociális és szakmai szervezetek támogatására. 17

18 7.2. A NEVELÉS OKTATÁS KÖZÖS KÖVETELMÉNYEINEK MEGHATÁROZÁSA ÉS ÉRVÉNYESÍTÉSE A VÁRLAK TANODA CÉLOKRA ÉPÜLŐ FELADATRENDSZERE CÉLOK FELADAT ERŐFORRÁS FELELŐS Egyéni fejlesztés. A gyerekek egyéni kognitív képességeinek, mentális állapotának és szociális hátterének komplex megismerése Anamnézis kérdőív, Személyes mentori lekérdezés Szakmai vezető Egyéni fejlesztés. - Egyéni fejlesztés, - Javuló eredmények, - Csökkenő lemorzsolódás. - Egyéni fejlesztés, - Javuló eredmények, - Csökkenő lemorzsolódás. - Javuló eredmények - Csökkenő lemorzsolódás. Továbbtanulás és középiskolai helytállás támogatása. Egyéni fejlesztési tervek készítése a bemeneti mérések eredménye, a kognitív képességek felmérése, az eddig elért tanulmányi eredmények alapján. Kognitív képességek teszttel történő ismétlődő mérése a fejlesztőmunka eredményességének ellenőrzéséhez, fejlesztések kidolgozásához. Képességfejlesztések a fejlesztési tervnek megfelelően egyéni és csoportos foglalkozások, tantárgyi korrepetálások keretében. Szükség esetén pótvizsgára való felkészítés. Középiskolai felvételi felkészítők szervezése. Tesztek, fénymásolt feladatlapok, íróeszközök, mappák. Tesztek, fénymásolt feladatlapok, íróeszközök, mappák. Feladatlapok, tankönyvek, szakmai anyagok, fejlesztőjátékok, CD-k Tankönyvek, munkafüzetek. Felvételi tájékoztató kiadványok, felvételi feladatsorok, feladatbankok Vezető mentor Vezető mentor Szakmai vezető Mentorok Szakmai vezető, Mentorok Szakmai vezető. Mentorok, Továbbtanulás és középiskolai helytállás támogatása. Pályaorientációs programok szervezése (pályaválasztást segítő programokon való részvétel, iskolalátogatás). Utazás feltételeinek biztosítása. Szakmai vezető, mentorok, projektvezető Tehetséggondozás, Képességfejlesztés, Hagyományápolás. Az identitástudat erősítése nyelvtanulási lehetőség, néptörténeti foglalkozások által Szakmai vezető Tehetséggondozás, Belső pályázatok kiírása és A kiírt Szakmai vezető, 18

19 Képességfejlesztés, Hagyományápolás. Tehetséggondozás, Képességfejlesztés, Hagyományápolás. Egyéni fejlesztés. Informatikai fejlesztés. Tehetséggondozás, képességfejlesztés. Hagyományápolás. az azokon való részvétel szorgalmazása. Egyéb, pl. kézműves szakkörök, táborok szervezése. Tehetséggondozás és képességfejlesztés szakkörök keretében. Életmód és alkotó kör Informatika szakkör stb. pályázatoknak megfelelő erőforrás biztosítása. Díjazottak jutalmazása. Táborozási költségek. Szakköri tematikák szerint. projektvezető, mentorok. Projektvezető, szakmai vezető, mentorok. Szakmai vezető, szakkörvezetők CSOPORTRA VONATKOZÓ ÉVES PEDAGÓGIAI TERVEZÉS A Várlak Tanoda munkájának célja, hogy minden tanodás a "saját csúcsáig" eljusson. Az intézményben különleges figyelmet fordítanak a mérésekre, értékelésekre. A tanoda beindításakor komplex bemeneti-helyzetfeltáró értékelést, elemzést végeznek, amelyből megállapítják, hogy a tanulók milyen szinten állnak, illetve mely területen szorulnak intenzív segítségre. A bemeneti mérés alapján elkészítik az egyéni fejlesztési terveket s ez alapján egyéni tanrendet alakítanak ki szerződéses formában valamennyi tanodással. A mentorok valamennyi tanodásról egyéni fejlesztési naplót vezetnek. Felzárkóztatás: az iskolai tanévhez igazodva szeptembertől júniusig tart az 1-5 fős csoportokban. Az iskolában meg nem értett anyagokat, anyagrészeket, lemaradásokat, hiányosságokat pótolják, gyakorolják a foglalkozásokon. A mentorok (pedagógusok) elsődleges célja, hogy a fent említett problémákat kezeljék, illetve megoldják, de itt kerül sor a szociális kompetenciák fejlesztésére is. A kiscsoportos fejlesztést évfolyamonként és kompetenciaterületenként vehetik igénybe a gyerekek. Ez a forma alkalmas a differenciált fejlesztésre, az egyénre szabott tanulásszervezés kialakítására. Az aktuális tananyag elsajátítása mellett lehetőség van az egyéni problémák és hiányok kezelésére. Alkalmazott módszerek: differenciált rétegmunka, kooperatív technikák, dráma pedagógia, beszélgető kör, Tehetséggondozás, pályaorientációs foglalkozások: a továbbtanulni szándékozók csoportjával 1-3 fő szintén mentor (szaktanár) foglalkozik. A mentor felkészíti a diákokat a középiskolai 19

20 felvételikre, az érettségire, esetlegesen a felsőfokú felvételire. Fejleszti a diákok azon adottságait, melyeket kihasználva és képezve a tanuló kiemelkedő eredményeket érhet el. Alkalmazott módszerek: beszélgető kör, kooperatív technikák, projektmódszer, drámapedagógia. Projektprogramok A projektprogramok lényege, hogy a gyerekek mentorokkal együtt kiválasztanak egy témát, rögzítik a tevékenység célját, kijelölik az altémákat és a feladatokat, kiválasztják a munkavégzés helyszíneit és meghatározzák a munkaformákat. A munkát kiscsoportokban, belső munkamegosztással végzik. A projekt eredményeit a munkacsoportok együttesen megvitatják, az eredményeket, illetve a tanulságokat összegzik, az elkészült munkákat bemutatják (tanodatársaiknak, szüleiknek, a nyilvánosságnak). A projektek során gyakorolható a felelősségvállalás, az együttműködés, a kulturált vitatkozás, a konfliktusok kezelése, az érdekek egyeztetése. A projekt alkalmat nyújt a kreativitás megmutatására, fejlesztésére az ismeretek széleskörű bővítésére, a tanult ismeretek gyakorlatba való átvitelére. A projekt során a gyermekek nemcsak végrehajtók, hanem a tervezéstől a kivitelezésig, az eredmény elkészüléséig aktív résztvevők GYERMEKEK, TANULÓK ÉRTÉKELÉSÉNEK, KÖZÖS KÖVETELMÉNYEINEK ÉS MÉRŐESZKÖZEINEK MEGHATÁROZÁSA ÉS ALKALMAZÁSA Értékelés Az értékelés folyamatos és természetesen elsősorban megerősítő jellegű. A tanár és mentor joga az értékelés módjának az eldöntése. Célszerű, ha az írásos értékelés mellett a szaktanárok és a mentorok személyre szabott szóbeli értékelést adnak arról, ki hol tart, miben fejlődött, mit kell célul kitűznie a következő időszakban. Negyedévenként kerül sor komplex értékelésre, a további önfejlesztési szempontok megfogalmazására. Az értékelések a folyamatos aktivitás és valamilyen produkció alapján történik. A produkció lehet egy projektmunka tárgyiasulása, egy kompetencia vagy témazáró teszt, dolgozat vagy tanodai versenyen való szereplés. A komplex szóbeli értékelésre meghívót kapnak a szülők is NAPIREND SZERINTI ÉLET A tanulószoba hétfőtől- csütörtökig órától óráig 20

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

TÁMOP A Én is továbbtanulok

TÁMOP A Én is továbbtanulok TÁMOP-3.3.10.A-12-2013-0018 Én is továbbtanulok A pályázat indulása Iskolánk, a Szolnoki Műszaki Szakközép és Szakiskola Pálfy-Vízügyi Tagintézménye 2013-ban pályázott a TÁMOP-3.3.10.A-12-2013 kódszámú

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján)

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. sz. melléklet HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. Intézményi adatok OM azonosító: 032842 Intézmény neve: Fenntartó neve: Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István Operatív Program Továbbtanulást erősítő Pályázati konstrukció Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

HEVES MEGYEI TIOK MUNKÁJA, ELÉRT EREDMÉNYEI

HEVES MEGYEI TIOK MUNKÁJA, ELÉRT EREDMÉNYEI HEVES MEGYEI TIOK MUNKÁJA, ELÉRT EREDMÉNYEI Célkitűzés A tanulók képességeit olyan szintre fejleszteni, amelyek eredményesen szolgálják az élethosszig tartó tanulás folyamatát, valamint növelik a munkaerő-piaci

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

A HHH-s tanulók továbbtanulásra felkészítő programja 2011-2012

A HHH-s tanulók továbbtanulásra felkészítő programja 2011-2012 Szepte mber A HHH-s tanulók továbbtanulásra felkészítő programja 2011-2012 IPR Első szülői értekezlet: szept.27. : 2011-2012-es tanév programjainak, feladatainak ismertetése. 7.-8. évfolyamon kiemelkedő

Részletesebben

HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI SZAKISKOLAI PROGRAMJA

HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI SZAKISKOLAI PROGRAMJA HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI SZAKISKOLAI PROGRAMJA Bevezető A Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi - Szakiskolai Programjába (a továbbiakban: AJKSZP)

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

TANULÁS MAGATARTÁSKULTÚRA ÉLETVEZETÉS

TANULÁS MAGATARTÁSKULTÚRA ÉLETVEZETÉS TANULÁS MAGATARTÁSKULTÚRA ÉLETVEZETÉS Tapasztalatok tanoda-programok működéséről Előadó: Dr. Szakácsné Foki Katalin, elnök Iskolakultúráért Esélyteremtésért Egyesület Győr Iskolakultúráért-Esélyteremtésért

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben Projekt címe: A körmendi Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT. 1. Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása.

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT. 1. Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT 1. Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. 2. Az érettségi bizonyítvány kiadásához a közösségi szolgálat végzésének igazolását

Részletesebben

EFOP KERETÖSSZEG: 4,9 Mrd Ft. TÁMOGATANDÓ PÁLYÁZATOK SZÁMA: db

EFOP KERETÖSSZEG: 4,9 Mrd Ft. TÁMOGATANDÓ PÁLYÁZATOK SZÁMA: db EFOP-3.11.1-17 SZÜLŐ-SULI TANULÓK ISKOLAI ELŐMENETELÉNEK JAVÍTÁSA ÉS A KORAI LEMORZSOLÓDÁS VISSZASZORÍTÁSA AZ ISKOLA-CSALÁD EGYÜTTMŰKÖDÉSÉRE ALAPOZOTT EGYÉNI FEJLESZTÉSEN KERESZTÜL PÁLYÁZAT CÉLJA: A felhívás

Részletesebben

TEHETSÉGGONDOZÁSI PROGRAMTERV A NASZÁLY-GALGA TISZKBEN 2010. 2010. február

TEHETSÉGGONDOZÁSI PROGRAMTERV A NASZÁLY-GALGA TISZKBEN 2010. 2010. február TEHETSÉGGONDOZÁSI PROGRAMTERV A NASZÁLY-GALGA TISZKBEN 2010 2010. február 1 I. A Naszály-Galga TISZK Tehetséggondozó Programjának céljai A Naszály-Galga TISZK tehetséggondozó programjának célja, hogy elősegítse

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Eljárásrend a TÁMOP / számú pályázathoz

Eljárásrend a TÁMOP / számú pályázathoz Eljárásrend a TÁMOP-3.3.8-2/12-2012-0092 számú pályázathoz Tartalom: I. Az eljárásrend hatálya II. A projekt általános jellemzői III. A projektmenedzsment tagjai, feladatai, felelősségek, IV. A projektben

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

Szolnoki Szolgáltatási Szakközép-és Szakiskola Feldatterv 2012/13. tanév

Szolnoki Szolgáltatási Szakközép-és Szakiskola Feldatterv 2012/13. tanév Szolnoki Szolgáltatási Szakközép-és Szakiskola Feldatterv 2012/13. tanév 2012. 2013. TEVÉKENYSÉG I I II I II III IV V VI VII VIII EREDMÉNYESSÉGI KRITÉRIUM ÉRINTETT ÉVFOLYAM(OK) Kapcsolatfelvétel a programban

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Kedvezményezett: Szarvas Város Önkormányzata TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Esélyegyenlőségi programok megvalósítása a szarvasi közoktatásban ****** Minden gyermeknek joga van a legjobb tanárhoz, a legeredményesebb

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE EMPIRIKUS KUTATÁSOK EREDMÉNYEINEK ÖSSZEGZÉSE GASKÓ KRISZTINA

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért!

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! TÁMOP-3.4.2/09/1. 2010. október 28. Pályázó: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Projekt menedzser: Bukovszki Andrásné

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Az első lépések Felhasznált dokumentum: Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA 2015 (OH) Készítette: Bártfai Lászlóné tanügyigazgatási szakértő, szaktanácsadó

Részletesebben

Gyermekvédelmi kedvezmények. Rendszeres kedvezmények számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma

Gyermekvédelmi kedvezmények. Rendszeres kedvezmények számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma év Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma Ebből tartósan beteg fogyatékos gyermekek száma Kiegészítő

Részletesebben

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3. Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0102 PÁLYÁZÓ: Segítők Innovatív Közössége Közhasznú Egyesület

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

TÁMOP3.1.7-11/2-2011-0401. A ''Babus Jolán Középiskolai Kollégium'' felkészülésének segítése a referencia értékű gyakorlatok átadására

TÁMOP3.1.7-11/2-2011-0401. A ''Babus Jolán Középiskolai Kollégium'' felkészülésének segítése a referencia értékű gyakorlatok átadására A '''' felkészülésének JÓ GYAKORLAT LEÍRÁSA A '''' felkészülésének AZ INTÉZMÉNY JÓ GYAKORLATÁNAK BEMUTATÁSA Szülőkkel való kapcsolattartás módjai A "Jó gyakorlat" célja (folyamatban és eredményben) A szülőkkel

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

kompetencia-alap vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3

kompetencia-alap vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3 A munkaerő-piaci esélyek javítása a kompetencia-alap alapú oktatás bevezetésével vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3 3.1.3-05/1. 05/1.-2005-10-0421/1.00421/1.0 A Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola

Részletesebben

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő A lelkesedés nagyon fontos a siker elérése érdekében, lelkesedni pedig csak olyan dolog iránt tud az ember, amit szeret is. Amikor hivatást választunk érdemes tehát figyelembe venni az érdeklődési területeinket,

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása PÁLYÁZAT Program neve Támogatás szakmai iránya Program kódja Megvalósítandó cél: Kedvezményezettek Társadalmi Megújulás Operatív Program Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása TÁMOP-3.3.14.A-12/1

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

Városi Művelődési Központ Rakamaz

Városi Művelődési Központ Rakamaz Városi Művelődési Központ Rakamaz TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0068 Élj a lehetőséggel Pályázati célok: A közoktatási rendszer hatékonyságának javítása a közművelődési intézmények bevonásával és eszközeivel A

Részletesebben

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében VIII. OTK, 2009. május 29 Hátrányok eredete,

Részletesebben

Máltai Óvoda és Általános Iskola. Mentori rendszer 2013/2014

Máltai Óvoda és Általános Iskola. Mentori rendszer 2013/2014 Máltai Óvoda és Általános Iskola Mentori rendszer 2013/2014 A mentori rendszer bemutatása A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Iskola Alapítvány, a Máltai Óvoda és Általános Iskola és a Befogadó falu Program

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti védelembe vettek közül

Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti védelembe vettek közül 4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma 4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyer év védelembe vett 18 év alattiak száma Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti

Részletesebben

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2013/2014-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2013/2014-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2013/2014-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége,

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL A kompetencia-alapú oktatás megvalósítása a fényeslitkei és tiszakanyári iskolákban HEFOP-3.1.3-05/1.-2005-10-0312/1.0

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27.

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27. A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása 2013. november 27. 1. Keretek - ORÖ megállapodás, Nemzeti Társadalmi Felzárkózási stratégia 2. Keretek - EU 2007-2013 - EU 2020,

Részletesebben

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége,

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Projekt előrehaladási jelentés

Projekt előrehaladási jelentés Projekt előrehaladási jelentés Projektazonosító szám: Pályázat címe: Köznevelés az iskolában Intézmény neve: Jászkarajenői Széchenyi István Általános Iskola OM-azonosító: 032339 Időszak, amire a beszámoló

Részletesebben

Márki Sándor Általános Iskola

Márki Sándor Általános Iskola Márki Sándor Általános Különös közzétételi lista 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A közösségi szolgálat megszervezése intézményünkben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A közösségi szolgálat megszervezése intézményünkben A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése A közösségi szolgálat megszervezése intézményünkben 1 A közösségi szolgálat megszervezése intézményünkben A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

Munkaköri leírás. Projektmenedzser. TÁMOP-3.3.10.B-12-0004 Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. A projektvezető szerepe és feladata

Munkaköri leírás. Projektmenedzser. TÁMOP-3.3.10.B-12-0004 Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. A projektvezető szerepe és feladata A projektvezető szerepe és feladata Projektmenedzser A fejlesztési munkát a projekt vezetője irányítja, akinek feladata a projektterv elkészítés, a fejlesztés operatív feladatainak megszervezése, koordinálása

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

BEISKOLÁZÁS 2014/2015

BEISKOLÁZÁS 2014/2015 BEISKOLÁZÁS 2014/2015 Az iskola jellege, célkitűzése: Gimnáziumunkban az általános műveltséget megalapozó, kétszintű érettségi vizsgára, felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére, valamint a munkába állásra

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/ A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon

TÁMOP-3.1.4/08/ A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0031 A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon Projektindító nap - Szent-Györgyi Albert Általános Iskola Szent-Györgyi Albert Általános Iskola 5000 Szolnok, Széchenyi

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063 TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 A TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 Horizontális háló a Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Megvalósítás: 2012. április 1. 2012. november 0 Az elnyert

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

Diákok a közösség szolgálatában - önkéntes program bevezetése a KLIK TOLNA MEGYEI középiskoláiban Pályázat adatai

Diákok a közösség szolgálatában - önkéntes program bevezetése a KLIK TOLNA MEGYEI középiskoláiban Pályázat adatai Tartalom A pályázat célja... 3 A pályázat részcéljai... 3 Az intézmények által vállalt megvalósítandó tevékenységek (fotók)... 3 SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM... 3 Székhely Intézmény... 4 Bezerédj István Szakképző

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

SIOK Széchenyi István Általános Iskola FIT jelentés 2011 Kompetenciamérés

SIOK Széchenyi István Általános Iskola FIT jelentés 2011 Kompetenciamérés FIT jelentés 2011 Kompetenciamérés Készítette: Gáthy Péterné Siófok, 2012. április 9. minőségügyi vezető 1 1. Tanulási környezet A telephelyi kérdőív kérdéseire adott válaszok alapján az épületünk jó állagú.

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény komplex szolgáltatásainak

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea tanácsadás intézményi folyamat szaktanácsadó IKT fejlesztési folyamat szaktanácsadó Kompetenciaterületi mentorszaktanácsadó Szent László Általános Iskola Óraszám Pedagógusok 90 60 98 szövegértés-szövegalkotás

Részletesebben

TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0038 Esély a tanulásra

TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0038 Esély a tanulásra TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0038 Esély a tanulásra Pályázati kiírás Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program Kódszám: TÁMOP-3.2.3/08/2 Cím: Építő közösségek - a közművelődés a nem

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2010. április 14-én kelt értesítése alapján a 2009. évi országos kompetenciamérés eredményeihez viszonyítva a Lévay

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés. összefoglaló

Partneri elégedettségmérés. összefoglaló Partneri elégedettségmérés összefoglaló Szülői kérdőívek visszaküldése Évfolyam Visszaküldött kérdőívek 1. 75% 2. 57% 3. 85% 4. 92% 5. 67% 6. 75% 7. 80% 8. 90% Összesen 76% Szülők Az elégedettség rangsora

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Ügyelet: a célcsoport folyamatos fogadása és szükségletfelmérés. Hátrányok leküzdését célzó tevékenységek

Ügyelet: a célcsoport folyamatos fogadása és szükségletfelmérés. Hátrányok leküzdését célzó tevékenységek A partnerszervezetek nevei és rövidítése: Belvárosi Tanoda Alapítvány - BTA Megálló Csoport Alapítvány Szenvedélybetegekért Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium és Szakközépiskola Leo Amici 2002 Addiktológiai

Részletesebben

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása Bevezető Az intézmény figyelembe véve a Közoktatási törvényben meghatározottakat, valamint az intézmény

Részletesebben

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő A tehetségsegítő programokban korábban vagy jelenleg részt vevő tehetséges fiatalok kortárs tehetségsegítővé

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

1. számú intézményi adatlap

1. számú intézményi adatlap 1. számú intézményi adatlap 1. Intézményi alapadatok OM azonosító: Intézmény neve, címe: Fenntartó neve, címe: Főállású pedagógusok : Az intézménybe járó óvodás gyermekek Sajátos nevelési igényű (SNI)

Részletesebben

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u /2017-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u /2017-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2016/2017-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége,

Részletesebben

Melléklet A 2013. július 3-án közzétett TÁMOP-2.2.7.A-13/1 Út a szakmaválasztáshoz c. kiemelt projekt tervezési útmutató változásai

Melléklet A 2013. július 3-án közzétett TÁMOP-2.2.7.A-13/1 Út a szakmaválasztáshoz c. kiemelt projekt tervezési útmutató változásai Módosítás történt az Út a szakmaválasztáshoz című kiemelt felhívásban Módosítás történt a TÁMOP-2.2.7.A-13/1 jelű, Út a szakmaválasztáshoz című kiemelt felhívásban. Melléklet A 2013. július 3-án közzétett

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI PROGRAM A HEVESI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP /

GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI PROGRAM A HEVESI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP / GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI PROGRAM A HEVESI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-5.2.3-09/1-2009-0004 HEVESI KISTÉRSÉG BEMUTATÁSA I Állandó népessége 37.498 fő 17 település alkotja Központ: Heves város Egyenlőtlen fejlődés

Részletesebben

REFERENCIA INTÉZMÉNYI CÉLJAI

REFERENCIA INTÉZMÉNYI CÉLJAI (96) 516-050 Fax: (96) 516-054 E-mail: vuksuli@vuksuli.sulinet.hu Weblap: http://www.vuksuli.sulinet.hu Németh Péter projektmenedzser REFERENCIA INTÉZMÉNYI CÉLJAI CÉLJAINK SIKERKRITÉRIUM ÉRTÉKELÉS PERIÓDUSA

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú mellékletének értelmében a nevelési-oktatási intézmények az alábbi adatokat, információkat kötelesek honlapjukon (is) közzé tenni: 1. A pedagógusok

Részletesebben

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna.

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna. A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás Dr. Majoros Anna igazgatóhelyettes Erősségek Az intézet hírneve Nyitottság innovációra Vezetői

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben