SEMJÉNI KRÓNIKA március 2007/1. szám

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SEMJÉNI KRÓNIKA 2007. március 2007/1. szám"

Átírás

1 Kállósemjén Önkormányzatának lapja SEMJÉNI KRÓNIKA március 2007/1. szám Hódolatunk minden nõnek A nemzetközi nõnap az rossz munkakörülmények, választójog kivívásához. egyszerû, de mégis történellen és az alacsony fizetések el- A megemlékezés dátumet alakító nõk története. A tiltakoztak. A nemzetkö- maként pontos idõpon- nõk évszázadok óta tartó zi nõnap gondolata elõször a tot nem jelöltek ki. E küzdelmében gyökeredzik, századfordulón merült fel. döntés alapján a követ- amelynek célja, hogy a nõk a 1866-ban fogadta el a Nem- kezõ évben, március férfiakkal egyenlõ feltételek zetközi Munkásszövetség a 19-én elsõ alkalommal ünmellett vehessenek részt a nõk hivatásszerû munkavég- nepelték a nemzetközi nõtársadalom életében. Az zésérõl szóló határozatot. napot Ausztriában, Dániá- ókori Görögországban Lü február 28-án az ban, Németországban és szisztraté a nemi élet megtahatározata Amerikai Szocialista Párt Svájcban. A gyûléseken gadását kezdeményezte a szerint szerte az résztvevõ férfiak és nõk a férfiakkal szemben, hogy a Egyesült Államokban meg- szavazati jog és a tisztség- háborúnak véget vethessenõnapot. tartották az elsõ nemzetközi vállalás joga mellett a mun- fiak a lányokat, asszonyokat, nek; a francia forradalom 1913-ig február kavállalás, szakmai tovább- otthon és a munkahelyen. idején a nõk a szabadság, utolsó vasárnapján ünnepel- képzés jogát is követelték, A nõnap alkalmából sze- egyenlõség, testvériség ki- ték a nõket. valamint azt, hogy szûnjön retettel köszöntöm magam, a áltással vonultak Versailles 1910-ben a Szocialista In- meg a munkahelyi megkü- polgármesteri hivatal és in- elé, hogy a nõk választójogát ternacionálé résztvevõi ala- lönböztetés. tézményei valamennyi férfi követeljék. pították meg a nõnapot, mint Magyarországon 1914-ben dolgozója nevében közsé- A nemzetközi nõnap haletadásként nemzetközi ünnepet, tiszte- ünnepelték meg elõször a günk minden hölgy lakosát. gyománya március 8- a nõk jogaiért nemzetközi nõnapot. Ezen a án indult útjára amerikai nõk küzdõ mozgalom elõtt, és se- napon virággal, apróbb aján- Nagy Béla demonstrációival, akik a gítségként az egyetemes nõi dékkal köszöntik a fiúk, fér- polgármester Böllérverseny Napkoron Kállósemjén nem hiányozhatott az idén sem a napkori böllérversenyrõl Kállósemjén nélkül nem le- sonlóan reggel fél hétkor het Napkoron böllérverseny megkezdték a disznóvágást vallja a semjéni önkor- a Napkorona Udvarházban mányzat, s ennek megfele- akkor még szakadó esõlõen minden évben be is ne- ben. A húsfeldolgozási munveztek a versenyre. Az idén kálatokat két böllér, Kiss január 13-án, a többi hu- Miklós és Fekete Gábor irászonkilenc csapathoz ha- nyította. /5. Meghívó Tisztelettel meghívjuk Önt a március 14-én tartandó ünnepségünkre, mellyel tisztelegni kívánunk az március 15-én történt, a magyar nemzet sorsát és történelmét meghatározó események elõtt. Az ünnepség helye: az általános iskola tornaterme, idõpontja: március óra Az ünnepi mûsort követõen koszorúzás lesz a Szabadság-téren lévõ 1848-as emlékmûnél.

2 Semjéni Krónika március Önkormányzati hírek Elfogadták a képviselõk a költségvetést Testületi ülés (január 25.) gyermekbútorokat, illetve Testületi ülés (február 12.) tési koncepcióban megfogalöltözõszekrényeket készített. mazott elveket. A testületi A megszokott napirendi Januárban véradás is volt, Rendhagyóan kezdõdött a ülésen elhangzott, hogy az ponttal, a polgármesteri ahol 47 fõ jelent meg. A meg- február 12-i testületi ülés. A önkormányzatok is alá vanbeszámolóval kezdõdött a jelentek 300 Ft-os utalványt polgármesteri beszámoló nak rendelve az államháztarjanuár 25-i testületi ülés. kaptak. után elfogadta a testület el- tási törvénynek, amely az Sok minden történt január A beszámoló után megtár- lenvélemény és tartózkodás idén kevesebb forrást biztosít 25-e óta. Helyiséget biztosí- gyalták és elfogadták az ön- nélkül az általános iskola és az önkormányzatoknak a mûtottak a nyugdíjas klubnak a kormányzat képviselõtestü- diákotthon igazgatói állására ködésük fenntartásához a ko- Kossuth út 93. szám alatt, s a letének évi jogalkotási a pályázati kiírást, majd meg- rábbi évekhez képest. tûzoltóknak szintén itt, csak a munkatervét, a köztisztvise- tárgyalták és megkötötték az A helyi önkormányzat is garázs részben biztosítottak lõi teljesítménykövetelmé- együttmûködési megállapo- minden tekintetben alárentûzoltószertárt. A kisebbségi nyek alapját és céljait, a pol- dás megújítását a cigány ki- delte magát a szigorú, költönkormányzat a Loss-féle gármesteri hivatal Szervezeti sebbségi önkormányzattal. A ségtakarékos gazdálkodásszolgálati lakásban kapott és Mûködési Szabályzatát. címzetes fõjegyzõi cím ado- nak, melyek beépítésre keirodát és a fûtéshez tûzifát. A Döntés született továbbá, mányozására a felterjesztést rültek a költségvetési tervbe. piacon az új díjak bevezetése hogy Kállósemjén is belép a egységesen elfogadta a testü- A napirendi pont tárgyalása és alkalmazása megtörtént, Települések Országos Szö- let, majd következett a után a képviselõ-testület egy- Péterhalmon, az Iskola utcán vetségébe. Visszavonták a évi költségvetési tervezet hangúlag meghozta a követmegtörtént a csapadékvíz el- szélessávú kábeltelevíziós és megtárgyalásának második kezõ határozatot: vezetés, a polgármesteri hi- internethálózat építésére vo- fordulója. Kállósemjén Nagyközség vatalban pedig volt az ISO natkozó határozatot, mivel a Önkormányzatának Képviellenõrzés, ahol mindent szolgáltató 2004 óta semmit selõ-testülete a pénzügyi, A évi költségvetési rendben találtak. Elkezdõ- nem tett a megvalósítás érde- gazdasági és falufejlesztési dött a védõnõi szolgálat át- kében. Döntöttek a képvisetervezet bizottság javaslata alapján a költöztetése, ahol az ÁNTSZ lõk, hogy a szennyvíztisztí- A költségvetési terv készíté évi költségvetési tervet is jelen volt. A forrástanyai tó-telep bõvítésére vonatko- sénél a törvényi elõírások be eft bevételi, és kiabevezetõ úton eladták a le- zó eljárásokat megkezdik. tartásra kerültek, a biztonsá- dási oldallal, eft mûdícia sort Mikulás Jánosnak, Ezen a testületi ülésen lezaj- gos gazdálkodás elvét betart- ködési hiánnyal elfogadja, s aki vállalta, hogy kitermeli, lott a évi költségvetési va elkészült a évre vo- megbízza a jegyzõt a rendekituskózza és rendbe teszi a tervezet megtárgyalásának natkozó finanszírozási terv. A let elkészítésével, az államterületet. Az óvodában beru- elsõ fordulója is. képviselõ-testület figyelem- háztartási törvény szabályaiházást hajtottak végbe, a Kis- be vette a gazdasági prog- nak megfelelõen. Jur Kft. 800 ezer Ft értékben ramban, illetve a költségve- Biztos Kezdet Program A program alapszolgáltatásai: Biztos Kezdet Klub: hétfõ, kedd: 08:00-12:00 A Biztos Kezdet Program esélyt csütörtök: 12:00-16:00 ad a 0-6 év közötti gyerekeknek Játszóklub: és családjuknak a megfelelõ tes- hétfõ, kedd 08:00-12:00 ti, szellemi és szociális fejlõdés- csütörtök: 12:00-16:00 hez. A problémák korai felisme- Tanácsadás életvezetési, gyerrése, a programhoz kapcsolódó meknevelési kérdésrõl: szakemberek (óvónõk, védõ- kedd: 08:00-12:00 nõk, családsegítõ szakemberek) Baba-mama Klub: folyamatos támogatása a gyer- Minden hónap elsõ keddje mekekkel és a szülõkkel való 08:00-12:00 közvetlen foglalkozás hozzájárul a programban résztvevõ Felhívjuk a kedves szülõk figyermekek sikeres iskolakezdé- gyelmét, hogy csak egészséges, séhez. tünetmentes gyermekeket hozzanak a klubba, és váltóci- A program helye: põrõl gondoskodjanak. Gondozási Központ, Kállósemjén, Kossuth u Talajterhelési díj Felhívom a Tisztelt La- Felhívom szíves figyelkosságot, hogy a talaj- mét arra, hogy a bevalterhelési díjról kikül- lás elmulasztása, illetve dött bevallási nyomtat- késedelmes benyújtása ványokat, mulasztási bírság jognapjáig, kitöltve, köte- következményét vonja les benyújtani, és a ki- maga után, melynek rótt díjat megfizetni. mértéke az adózás A talajterhelési díjat rendjérõl szóló mindaddig fizetni kell, évi XCII. törvény 172. amíg a közcsatornára va- (1) bekezdése alapján ló rákötés meg nem törté- magánszemély adózó nik. A díjfizetés alól ak Ft-ig, más adókor mentesül a tulajdo- zó Ft-ig terjedõ nos, ha a rákötés megtör- bírsággal sújtható. tént, melyrõl igazolást Adócsoport kell benyújtani a Polgármesteri Hivatal Adócsoportjához.

3 2007. március Alapkõletétel Nyírbátorban A Coloplast gyógyászati se- János pénzügyminiszter, gédeszközöket gyártó dán Balla Jánosné, Nyírbátor cég, s a magyarországi kép- polgármestere, és Joergen viselete, a Coloplast Hunga- Bungaard Hansen, a globális ry Kft január 25-én gyártás senior alelnöke. Bemegtartotta ünnepélyes alap- szédükben mind a hárman a kõletételét Nyírbátorban, gyár felépítésével keletkezõ, amelyre a környezõ települé- közel 600 új munkahely sek vezetõi mellett közsé- megteremtését helyezték günk polgármesterét is meg- elõtérbe. Remélhetõleg a hívták. Nyírbátorban a Lõtér munkaerõ nemcsak Nyírbáutcai alapkõletétel után a kul- torból kerül ki, hanem teleturális központban ünnepi pülésünkrõl is fognak majd a beszédet mondott dr. Veres gyárban dolgozni. (Fotó: Graholy Mariann Zoé) Dr. Veres János pénzügyminiszter is mondott beszédet Községünk hírei dióhéjban Mûanyag kukák zött. A képviselõi fogadóóra Az önkormányzat felhívja a helye: Nagykálló, Szabadság lakosság figyelmét, akinek tér 15. (MSZP Választókerüszüksége van mûanyag hul- leti Irodája.) ladékgyûjtõ edényzetre, (mûanyag kukák, 140 literes, Ingyen hívható használt, 5500 Ft darabáron) A NYÍR-AQUA VÍZKÖZigényelhetnek a polgármeste- MÛ IPARI ÉS SZOLGÁLri hivatalban az újság kézhez TATÓ KFT tájékoztatja a lavételétõl számított 15 napon kosságot, hogy a szolgáltatábelül. sával kapcsolatos bejelentésekre, észrevételekre, rekla- Szelektív gyûjtés mációkra, vízmérõ állások Kállósemjénben ebben az év- közlésére zöldszámú telefonben a következõ napokon lesz számot nyitott, melynek szászelektív hulladékgyûjtés: ma: 80/ Ezen a szá- Már. 8. Ápr. 12. mon ingyen hívhatják a szol- Máj. 10. Jún. 14. gáltatót. A szám csak a 42-es Júl. 12. Aug. 9. telefonkörzetbõl, és csak vo- Szept. 13. Okt. 11. nalas telefonról érhetõ el. Nov. 15. Dec. 13. Zöld Kommandó Fogadóóra A polgármesteri hivatal fel- Demendi László országgyû- hívja a lakosság figyelmét, lési képviselõ képviselõi fo- hogy településünkön van gadóórát tart minden hónap kommunális szemétszállítás, utolsó péntekén 9-12 óra kö- ezért háztartási és egyéb hul- 3 Semjéni Krónika Falunk szülötte: Dobó György GMZ: Köztudott, hogy kállósemjéni voltál. Sokan emlékeznek is rád, de a fiatalabbaknak mesélj már egy kicsit magadról! D. Gy.: Itt születtem ezen a szép tájon 1966-ban. Az általános iskolát itt, Kállósemjénben végeztem el, majd a sikeres felvételi után kerültem a nyíregyházi Kölcsey Ferenc Szakközépiskolába, ahol ápoló szakon érettségiztem. Érettségi után a SOTE-Semmelweis Egyetem gyógyszerésztudományi karán szereztem 1992-ben GMZ: Mit éreztél akkor, migyógyszerész diplomámat. kor megtudtad, hogy közel Majd 1998-ban közgazdász, szülõfaludhoz, Nyírbátorban és 2004-ben nemzetközi dip- fog épülni cégetek új gyára? lomát is. D. GY.: Nagyon meglepõd- GMZ: A Coloplast A/S Ma- tem, amikor megtudtam, gyarország Képviselet igaz- hogy Nyírbátorban fog épülgatója vagy. Hogyan szerez- ni, viszont nagyon örültem is ted meg ezt a magas pozíciót? neki, mert tudom, hogy a me- D. GY.: Nem volt sok munka- gyében milyen magas a munhelyem, hál Istennek, de én kanélküliek száma, így egy sem ebben a székben kezd- kicsit tudunk segíteni az emtem el. Minden cégtõl, ahol bereknek, hogy munkába álldolgoztam, úgy jöttem el, janak. Természetesen a Kálhogy egy másik cégnél ma- lósemjénben élõknek is, higasabb pozícióban fogok szen nem csak a Nyírbátoridolgozni. Ehhez a céghez aknak épül a gyár. egy fejvadász cég vitt, akik GMZ: Remélem, hogy a semfelsõvezetõket kerestek. S jéniek is élnek majd a gyár most itt vagyok a Coloplast adta lehetõségekkel, és kíváigazgatójaként. nom, hogy továbbra is maradj ilyen sikeres. ladékukat ne vigyék a határ- lóan a helyszínen állítják ki. ba, fasorokba, utak menti ár- Ezzel a lappal a tüdõszûrés kokba. A Felsõ-Tisza-vidéki ingyenes. Harminc év alatt Környezetvédelmi, Termé- háziorvosi beutalóval is díjszetvédelmi, és Vízügyi Fel- mentesen igénybe lehet venügyelõség Zöld Kommandó ni. A háziorvosi beutalóról Akciócsoportja a helyi ható- minden harminc év alattinak ságokkal közösen felkutatja, egyénileg kell gondoskodés felszámolja az illegális nia. A szûrés elsõ három napszemétlerakókat, illetve bír- ján, (március 12,, 13., 14.) inságolja is az elkövetõket. gyenes szemészeti vizsgálatot is igénybe lehet venni. Tüdõszûrés Felhívjuk a lakosság figyel- Mindannyiunk érdeke az mét, hogy a szûrõvizsgálatra egészség megóvása, ezért legyenek szívesek magukkal vegyünk részt rajta ismét! hozni személyi igazolványu- A rendszeres éves tüdõszûrõ kat, illetve TAJ-kártyájukat. vizsgálatra csak a harminc év További szûrési napok: felettieknek kötelezõ menni. március ig. A szûrés behívó lappal történik, amely behívót névre szó-

4 Semjéni Krónika 4 Diákélet ségvetési szempontból közepesnek mondható. Takarékossági szempontból a Zsúrzsa-féle épületet lezárták, ezzel az eljárással ugyan szûkösebben helyezték el az osztályokat, de a költségvetést figyelembe véve kénytelenek voltak megtenni. Nehézségek vannak a testnevelés, illetve egyéb más foglalkozások megtartásában, ám a fûtési szezon végeztével is március Félévi értesítõ Megérdemelt téli szünetük befejeztével január 3-án ismét munkába álltak a diákjaink. A január igen mozgalmasra sikeredett. Elkez- A vándorcirkusz kígyóját is dõdött a február 10-i bál megsimogathatták a bátrabbak szervezése, 17-én osztályomét zó értekezletet tartott a tanletet. megnyitják a lezárt épü- szek produkcióit, végig néz- keríteniük, azonban sajnos testület, 19-én véget ért az hették, hogyan tünteti el a nem mindegyik telefont tudtestület, elsõ félév, és a gyermekek bûvész a hölgyet, illetve a ták visszaadni jogos gazdájá- 26-án átvehették a félévi ér- Társastánc varázsló sérülések nélkül nak. Az iskola anyagi felelõstesítõjüket. A Dél-Nyírségi Többcélú hogyan szurkálta tele a nõvel séget nem vállal a gyermek Maratoni kosármérkõzést Önkormányzati Társulással teli ládát karddal. holmijaiért, ezért ne engedbonyolítottak le január 24- egyre jobb az iskola kapcso- jék gyermeküknek a telefon én. Elsõ helyen a két nyolca- lata, logopédus és fejlesztõ Továbbtanulás iskolába való elvitelét. dik vegyes csapata, a Vad pedagógus segíti a gyerekek Oláh Dóra 8. osztályos, illet- (Fotók: Graholy Mariann Zoé) Magyarok végeztek, õk vána gyógytorna foglalkozás, de István körzeti matematika Ügyfélfogadások, elérhe- munkáját. Januártól beindult ve Pisák Richárd a Báthory dorserleget vehettek át. A tanulmányi eredményeket ezt csak szülõi segítséggel versenyen igen szép ered- tõségek! nézve az iskola tartja a színségekhez mérten igyekeznek dikos tanulók jelentkezési ügyfélfogadási rendje: tudták megoldani. A lehetõ- ménnyel végeztek. A nyolca- A polgármesteri hivatal vonalát, ám elszomorító a helyzet, hogy sok diák gyaksen látogathatóvá tenni. zásra kerültek, s beindul a K - P: 7: 30-12: 00 ezt a foglalkozást is ingyene- lapjai február 13-án postá- H: 7: 30-17: 00, ran nem látogatja óráit. A második félévtõl még több koriskolában a társastánc, ahol János tehetséggondozó prog- hogy hivatalos ügyeiket le- Február elejétõl beindult az felvételi idõszaka. Az Arany Kérjük a Tisztelt lakosságot, repetálást iktatnak be, hogy még kevesebbre csökkentsék immár 42 gyerek tanul tán- ram keretében Papp Viktória hetõleg az ügyfélfogadási a bukások számát. Az eddigi colni. Ezek a foglalkozások és Bezdán Enikõ felvételt idõ alatt szíveskedjenek intézni. A gyorsabb, hatéko- tapasztalatok alapján elszülõi finanszírozásnak kö- Ilona Gimnáziumba. Nyolc nyabb ügyintézés érdekében csütörtökönként vannak a nyert a nyíregyházi Zrínyi mondható, hogy a diákok a tanulmányi versenyeken szönhetõen. nebuló február 14-én sikeres ügyfélfogadási idõn kívül megállják a helyüket, körzeti Útravaló Ösztöndíj Pályáza- zongora záróvizsgát tett. csak nagyon sürgõs esetekben tudunk ügyfeleket foés megyei versenyeken jó tot nyújtottak be, s Bezdán Gratulálunk nekik. A másoeredményeket érnek el. Az Tímea 7. b osztályos tanuló dik félév célja a bukások szágadni. iskola büszke számítástech- sikeresen meg is nyerte ezt. mának csökkentése, a tanul- Pisákné Páll Ilona nikai csapatára, amelynek Õ 8. év végéig anyagi támo- mányi versenyeken való jegyzõ tagjai ECDL vizsgára járnak. gatásban fog részesülni. nagyszámú részvétel, és az A csapat 23 tanulóból áll, ünnepnapok méltó megün- Okmányiroda Nagykálló: õket Egri Józsefné készíti fel. Vándorcirkusz neplése. S már javában zajlik Tel: Vándorcirkusz látogatott az a nyár elejére tervezett tornaiskolába február 12-én. A bemutató elõkészülete is. SZ: 7: 30 16: 00 H-K-CS-P: 7: 30-12: 00 Takarékosság Az általános iskola igazgatóvett cirkuszi elõadáson 130 diák Az elsõbe készülõ gyereke- Földhivatal Nyírbátor ja, Papp János elmondta, részt, ahol megnézhet- ket a szülõk március 29-én és Szentvér u. 14. hogy az elmúlt idõszak költban. ték az egyensúlyozó mûvé- 30-án írathatják be az iskolá- Tel: H-Cs: de. 8: 00-13: 00-ig du. 13: 30-15:00-ig Az általános iskola igazgatója P: 8: 00-11: 00-ig tisztelettel felhívja a Máriapócs Rendõrõrs - szülõk figyelmét, hogy a baj Báthory u. 27. elkerülése érdekében gyermeküknek mobiltelefont ne Tel: Városi Bíróság Nyírbátor engedjenek az iskolába hozni. Az elmúlt idõszakban Báthory u. 4. Tel: több telefon eltûnt az iskolából. A telefontolvajokat a Panaszfelvételi nap: A maratoni kosárlabda résztvevõi rendõröknek sikerült kézre csütörtök

5 2007. március Báloztunk az általános iskoláért Hivatalt varázsolnának a magtárból Az elmúlt év végén közmeg- zetét is rendbe kell tenni, vahallgatáson ismerkedhetett lamint szükség van parkolók meg Kállósemjén lakossága kiépítésére is. A faluközpont a település önkormányzatá- kialakítása miatt a piac nak gazdasági programjával, amely jelenleg a magtár melvalamint az idei költségvetés lett van, a Petõfi-köz melkoncepciójával. A polgár- letti önkormányzati területre mesteri hivatalban megren- kerül. A piac új területén a dezett közmeghallgatáson fedett elárusítóhelyek melszép számmal jelentek meg lett kialakítanak gombavizsaz érdeklõdõk, akik elõször gálót és szociális helyiséget Nagy Béla polgármester tá- is. Mindezek a fejlesztések jékoztatóját hallhatták a mellett további fontos fel évi gazdasági adat az utak és a járdák foprogramról, majd megismer- lyamatos karbantartása. Kálkedhettek a évi költ- lósemjén tagja annak a társuségvetési koncepcióval. lásnak is, amely az ivóvízja- Mint a tájékoztatóban el- vítást tûzte ki célul a térséghangzott, a célkitûzések kö- ben. Az ivóvíz minõségét jazött szerepel a faluközpont vító beruházás ebben az évrehabilitációja. Ennek kere- ben kezdõdik. A csapadéktében a magtárnak otthont víz-elvezetés területén is adó Wolkenstein-kastélyt elõrébb szeretne lépni a kálszeretnék átalakítani, s kiala- lósemjéni önkormányzat, a kítani benne a polgármesteri megvalósítás érdekében álhivatalt, illetve ha úgy adó- lami támogatásra pályáznak dik, akkor más célra is hasz- majd. nosítható. Az épület környe- 5 Semjéni Krónika Sikeres jótékony célú far- sangi bált tartottak az iskolában. A szülõi munkaközös- ség és a tantestület szervezésében február 10-én zajlott le a mulatság. Szép számú vendégsereg érkezett a buliba, ahol vacsora elõtt a gyerme- kek produkcióit nézhették meg. Fellépett a mazsorett- csoport, a néptánc együttes, illetve egy rock and roll szá- adása következett. Színes mot is láthattak a vendégek. esernyõk alatt táncoltak, az A bált hivatalosan a gyere- Ének az esõben címû dalra. kek keringõje nyitotta meg. Mindezek után a mulatságot A vacsora elfogyasztása után egy rövid idõre tombolasor- az SZMK meglepetés mûso- solás szakította félbe. Majd Hajnalig tartott rát láthatták, akik Boszor- egészen hajnalig tartó dí- a jótékonysági bál kány Show-t adtak elõ. Pro- nomdánom következett dukciójuk hatalmas sikert Idén elõször lehetõség volt gyermekek használnak majd. aratott. Majd a boszorká- úgynevezett téglajegyek Papp János, az SZMK, illetnyok után a tantestület elõ- vásárlására. A téglajegye- ve a tantestület megköszönik ket 500-, 1000-, 2000 Ft-os mindazoknak, akik részt vetcímletekben lehetett megvá- tek, munkájukkal, felajánlásárolni az SZMK-s szülõk- sukkal segítették a bál célját. nél, illetve az osztályfõnö- Ezúton tájékoztatjuk az érköknél. A bál bevételét kulcs- dekelteket, hogy a szekrécsal zárható szekrények vá- nyek készítése folyamatban sárlására fordítják, amely van, a bál célja megvalósul. szekrényeket kizárólag a (Fotók: Graholy Mariann Zoé) A Rezeda leánykar is színesítette a jótékonysági bál mûsorát Együtt vagyunk, közösen dolgozunk Én már ötödik alkalommal vényt, mert együtt vagyunk, veszek részt ezen a rendez- közösen dolgozunk, nagyovényen árulta el lapunknak kat beszélgetünk, vagyis jól Kiss Miklós. A csapat min- érezzük magunkat. den kategóriába benevezett. Ezek a következõk: fogópálinka, forralt bor, toros káposzta, hurka, kolbász. Mindezek mellett a zsûri figyeli a csapatmunkát is. Különösebb felkészülés nem kellett erre a versenyre, hiszen minden nap elvégezzük ezeket a munkálatokat. Bár most egyéni vállalkozóként a kereskedelemben dolgozom, azonban nemrég jöttem haza Németországból, ahol Nagy Béla polgármester másfél évet a húsfeldolgozó és Demendi László szakmában dolgoztam. országgyûlési képviselõ Azért szeretem ezt a rendez- a semjéni sátornál Könyvtári programok: Március 26-tól: A könyvtári dolgozók az óvodával és a nyugdíjas klubbal közösen húsvétváró kézmûves foglalkozást tartanak. A húsvéttal, illetve a régi hagyományokkal, szokásokkal ismertetik meg a foglalkozáson részt vevõket. A programok között szerepel még a tojásfestés, illetve a sárgatúró készítés is. Április 02-tól: Húsvéti tojáskiállítást tartanak a közösségi házban. Április 23-tól: A nagykállói Pszichiátriai Szakkórház Kállósemjénbe kihelyezett tagozatának lesz kiállítással egybekötött vására. A könyvtár és a szakkórház kapcsolata évek óta fennáll. Minden évben a könyvtárban összegyûjtik a színes újságokat, és a szakkórháznak adják. Tavaly a könyvtárban végbemenõ könyvselejtezéskor majdnem 300 darab könyvet adományoztak a szakkórházban élõ betegeknek.

6 Semjéni Krónika március Röviden, hármas feltételnek lás benyújtásának határideje Amit az adókról tudni kell kell megfelelni: Az adózó: Magánszemélyek Ha a hatósági a hatósági nyil- 1. Tulajdonos legyen évben esedékes kommunális adója vántartásban a teljesítmény 2. Mozgáskorlátozott legyen adófizetési határidõk: A Kállósemjén Nagyközség csak lóerõben van feltüntet- 3. Adóalany legyen a évi iparve, akkor a lóerõben kifeje- Minden ettõl eltérõ esetben ûzési adóelõleg I. része (a Önkormányzatának képviselõ-testülete a 17/2006.(XII. zett teljesítményt 1,36-tal január 1-jétõl az évi adó 50%-a) 08.) Önkormányzati rendele- kell osztani, s az eredményt a adómentesség megszûnik a évi tével módosította a magán- kerekítés általános szabályai tényleges iparûzési adó és a személyek kommunális adó- szerint egész számra kell ke- Felhívjuk a szíves figyelmü- megfizetett adóelõleg különrekíteni. ket, hogy a Polgármesteri jának Hi- bözete. mértékét. Az adó összege Az adó mértéke a fent leírt vatal Adócsoportjának, adó a évi iparadóalap után a gépjármû nyilvántartása szerint, sok a ûzési adóelõleg fennmaradó naptól: Ft/év/adótárgy gyártási évében és az azt hátralékos rendezetlen tétel. része (a évre megállakövetõ 3 naptári évben 300 Amennyiben adótartozásuk pított iparûzési adóelõleg évben esedékes adófi-zetési határidõk: Ft/ kw van, úgy kérjük azokat mi- fennmaradó része, a i I. félév: márc. 15. gyártási évet követõ 4-7. elõbb rendezni, ellenkezõ befizetés figyelembevételénaptári évben 260 Ft/kW esetben a hátralékot kiegyen- vel.) II. félév: szept. 15. Adókötelezettség keletkezé- gyártási évet követõ lítésére megtesszük a szüksé- A bevallási, illetve a bejelennaptári évben 200 Ft/kW ges lépéseket. (letiltás, incas- tési kötelezettségek elmu- se a használatba vett építmény, illetve a tulajdonszer- gyártási évet követõ so, illetve ingatlanra, történõ lasztása esetén mulasztási zés idõpontját követõ év elsõ naptári évben 160/kW jelzálogra bejegyzés.) bírság kiszabása válik esedénapja. gyártási évet követõ 16. kessé. Bevallást az adókötelezettség naptári évben és az azt köve évben esedékes adó Felhívjuk figyelmüket, hogy keletkezésétõl számított 15 tõ naptári években 120 Ft/kW fizetési határidõk: adómentes az adóalany abban napon belül köteles benyúj- Az adó mértéke más esetben I. félévre: márc. 15. az adóévben, amelyet megtani. (eladás, vétel, öröklés.) (tehergépjármû) ugyanúgy II. félévre: szept. 15. elõzõ adóévben folytatott Kérem az elhunytak örökö- maradt. Az adóalap minden vállalkozási tevékenységébõl sét, a kommunális adóbeval- megkezdett 100 kilógramm- IPARÛZÉSI ADÓ: származó jövedelme után tárja után Ft. A Kállósemjén Nagyközség sasági adófizetési kötelezett- lást megtenni szíveskedjenek külön felhívás nélkül. Önkormányzatának képvise- sége nem keletkezett. Ennek Jelentõs a változás a moz- lõ-testülete a 16/2006 (XII. a feltételnek a meglétérõl az Gépjármû adó: gáskorlátozottsághoz kap- 08.) Önkormányzati rendele- adóalany írásban köteles nyi- (adókötelezettség változását, csolódó mentességekben. tével módosította az állandó latkozni az adóhatóságnak. eladást-vételt, az Okmány- Csak a súlyos mozgáskorlá- jelleggel végzett tevékenytozott személy vagy a súlyos ség után fizetendõ iparûzési Továbbá tájékoztatjuk Önö- irodánál kell bejelenteni.) A legnagyobb módosítás a mozgáskorlátozott kiskorú adó mértékét. ket, hogy a társasági adóelõszemélyt szállító, vele közös Az állandó jelleggel végzett legnek az adóévi várható fi- személyszállító gépjármûvek adóztatásában keletke- háztartásban élõ szülõ, neve- iparûzési tevékenység esetén zetendõ összegére történõ kilõszülõ, mostoha-, örökbefo- az adó mértéke: egészítésre kötelezett vállalzett. Megszüntették az eddigi úgymond súlyadót. gadó szülõ tulajdonában álló, az adóalap 1,8%-a (2007. kozónak a helyi iparûzési Az adó alapja személyszál- egy darab 100 kw teljesít tõl) adóelõleget a várható éves lító gépjármûvek esetében ményt el nem érõ és nem sze- Felhívjuk a figyelmüket, fizetendõ adó összegére a hatósági nyilvántartás- mélytaxi besorolású sze- hogy az iparûzési adóbeval december 20. napjáig ban feltüntetett teljesítmé- mélygépkocsi után jár a men- kell kiegészítenie. nye, kilowattban kifejezve. tesség. Ami a szívemen, az a számon! Rendetlen árkok A Széchenyi utcán lakom, s bár én rendben tartom a portám elõtt elhelyezkedõ árkot, mégis, amikor nagyobb mennyiségû esõ esik, nem tud elfolyni, s így a csapadékvíz a házam alá folyik. Választás elõtt elkezdték az árkok áteresztõinek kitakarítását, ami rövid idõn belül abba is maradt, így nagyon sok helyen nincs szabadon átfolyható áteresztõ. Tisztelettel: Graholy Mihály (Továbbra is várjuk olvasóink észrevételeit a település mindennapi életével kapcsolatban. Írjanak bosszúságról, javaslatról, de megírhatják örömteli pillanataikat is.) (Fotó: Graholy Mariann Zoé) Az iskolai farsangon a harmadik helyet szerezték meg a 4. a. osztályos diákok az állatkertes csoportos jelmezükkel

7 március Semjéni Krónika Készülünk a tavaszi rajtra! Labdarúgócsapatunk elkezdte a felkészülést a megyei II. osztály Díjözön csoportjában történõ eredményes szereplés reményében. Az érdemi munkát január 14-én kezdtük, heti háromszori edzés- sel. Az edzések mellett január 28-tól folyamatosan min- den hétvégén edzõmérkõzéseket játszunk különbözõ osztályokban szereplõ labdarúgócsapatokkal. Benevez- tünk és részt vettünk az úgy- nevezett BREKK-MÛVEK kispályás teremlabdarúgó kupán február 11-én és 18- án. A selejtezõkön hét csapat közül elsõként jutottunk tovább, a középdöntõben bal- szerencsés sorozatok után, az 5. helyen fejeztük be a ver- senyzést. A 2006/2007-es bajnokság második félide- je március 18-án kezdõdik, és június 24-én ér véget. Az új vezetõség célja, hogy a csapat mindenképpen biztosítsa a megyei II. osztályban való bentmaradását, és az õsszel kezdõdõ új bajnoki A jövedelemadó egy száza- lékának felajánlásával segíthetik a helybeliek az egyesületet. is biztosítják az egyesület hetne pénzhez jutni. Önökmûködéséhez feltétlenül nek semmi mást nem kell szükséges anyagi hátteret. tenniük, csak a következõ idényben az elsõ tíz hely va- Köszönjük az iskola igazga- adószámot ráírni az APEH lamelyikét megszerezze. tójának, hogy a téli csapatfel- által kiküldött adóbevallási készülés idõszakára térítés- csomagban lévõ nyilatkozat- Új csapattagok mentesen rendelkezésünkre ra, és azt egy megcímzett, A téli holtszezonban sikerült bocsátotta a tornatermet. kisborítékba rakva eljuttatni néhány új játékost a Köszönet illeti Dirbász Já- az adóhivatalba. Az adószám sportegyesület soraiba állítanos vállalkozót önzetlen se- melyet a nyilatkozatra kell ni. gítségéért, ugyanis rengeteg ráírni a következõ: Nagy János Nyírkarászból, munkát végzett az edzõ-, va Tóbiás Csaba Nyírvasvári- lamint a standardpálya rend- A labdarúgócsapat vezetõséból, Huszti Tamás Ófehértó- betételénél, rendelkezésünk- ge szeretné, hogy minél több ról, valamint Tóth Attila Le- re bocsátotta erõ- és munka- tagja legyen a sportegyesületvelekrõl került a csapathoz. gépeit. nek. Jelenleg 32 fõ a taglét- Örömünkre szolgált, hogy Név nélkül, de mindazon sze- számunk. Az éves tagsági díj néhány év kihagyás után újra mélyek segítségéért köszöne Ft, melyet két részlet- csatasorba állt Tóth Miklós és tünket fejezzük ki, akik anya- ben lehet megfizetni, s ezzel Farkas Gábor helyi labdarú- gi, személyi, és egyéb segít- az összeggel segíteni a csapat gók. Egy fél év után visszaséget nyújtottak az egyesület mûködését. A tagok dönthettért hozzánk Kislétáról Nyes- számára. nek a csapattal kapcsolatos te Dániel. dolgokról, közgyûlés össze- Akik elhagyták a csapatot: 1 százalékos segítség hívásáról, vezetõség válasz- Kutasi István és Bak Tamás Tisztelt Sportszeretõ Kálló- tásról, pályázatokról, stb. Aki (munkahelyi problémák mi- semjéni Lakosok! Sport- úgy érzi, tagja akar lenni, a att) valamint Nagy Ferenc, és egyesületünk vezetõsége az- kállósemjéni sportegyesület- Nagy Roland, akik máshol zal a kéréssel fordul a jövede- nek, az forduljon bizalommal képzelték el pályafutásukat. lemadót fizetõ helyi lakosok- a vezetõség tagjaihoz, illetve Úgy látjuk, hogy a most érke- hoz, hogy amennyiben lehe- a sportelnökhöz. zett új, és visszatért, valamint tõség van rá, az adójuk 1%-át Bízva abban, hogy egy év a régi csapatból megmaradt ajánlják fel a kállósemjéni múlva elmondhatjuk: mintjátékosok egy erõs egységet sportegyesület javára. A fel- egy száz tagot számlál egye- alkotva képesek a kitûzött cél ajánlott 1% adó, így helyben sületünk. elérésére. maradna, és egy közösség Szeretnénk köszönetet mon- gazdálkodását segítené, így Papp Miklós dani a település polgármestenem kerülne az úgynevezett A KSE vezetõsége nevében rének és testületének, hogy a nagy kalapba, ahonnan a szûkös költségvetés mellett sportszervezet számára le- Felzárkóztatás felnõtteknek (Fotó: Graholy Mariann Zoé) Nyolc növendék februárban sikeres zongora záróvizsgát tett. Decemberben a családok között élelmiszercsomagot, a gyerekeknek pedig papír-írószert, illetve játékokat osztott szét a helyi kisebbségi önkormányzat. Az önkormányzat felmérte a cigány lakosságban élõket aszerint a szempont szerint, hogy kinek lenne szüksége és igénye is arra, hogy felzárkóztatási képzésben részesüljön. A statisztikai adatok alapján 27 fõre tehetõ azoknak a száma, akik igényelnék, és szükségük is van rá. Ezzel a létszámmal már el lehetne indítani a fölzárkóztató felnõtt képzést. Gondolkodnak továbbá egy közmunkaprogram megvalósításában is. Igényüket beadták a munkaügyi központba. Ezt a közmunkaprogramot a KÖZÖS JÖVÕ KHT.-vel együtt szeretnék véghezvinni. Szeretnének egy cigány hagyományõrzõ tánccsoportot, illetve egy zenekart létrehozni. nyilatkozta Rézmûves József elnök, és Bogdán Béla helyettes.

SEMJÉNI KRÓNIKA 2009. március 2009/1. szám

SEMJÉNI KRÓNIKA 2009. március 2009/1. szám Kállósemjén Önkormányzatának lapja SEMJÉNI KRÓNIKA 2009. március 2009/1. szám Köszönet minden mosolyért természet újjászületését jel- Egy mondás szerint a nõ günk minden hölgy lakosázik, s mi férfiak is

Részletesebben

SEMJÉNI KRÓNIKA 2007. szeptember 2007/4. szám

SEMJÉNI KRÓNIKA 2007. szeptember 2007/4. szám Kállósemjén Önkormányzatának lapja SEMJÉNI KRÓNIKA 2007. szeptember 2007/4. szám Falunapból fesztivál Ismét nagysikerû falunapot rendezett az önkormányzat a civil szervezetek bevonásával. Bár, hogy pontosabbak

Részletesebben

SEMJÉNI KRÓNIKA 2006. október-november 2006/4. szám

SEMJÉNI KRÓNIKA 2006. október-november 2006/4. szám Kállósemjén Önkormányzatának lapja SEMJÉNI KRÓNIKA 2006. október-november 2006/4. szám (Fotó: Graholy Mariann Zoé) Az új képviselõ-testület. Október elsején községünk szavazópolgárai megválasztották az

Részletesebben

SEMJÉNI KRÓNIKA. Ballagás, évzáró, vakáció. Fõzõverseny a falunapon. Kállósemjén Önkormányzatának lapja. 2009. június 2009/3. szám

SEMJÉNI KRÓNIKA. Ballagás, évzáró, vakáció. Fõzõverseny a falunapon. Kállósemjén Önkormányzatának lapja. 2009. június 2009/3. szám Kállósemjén Önkormányzatának lapja SEMJÉNI KRÓNIKA Ballagás, évzáró, vakáció Mozgalmas volt a június a diákok, illetve a szüleik számára, hiszen fontos események követték egymást: a nyolcadikosok ballagása,

Részletesebben

XVIII. évfolyam 2. szám

XVIII. évfolyam 2. szám FORUM MARTINI Martonvásár város lapja Megjelenik havonta XVIII. évfolyam 2. szám 2009. február Várjuk Önöket február 28-án 16 órakor az Ifjúság Klubjába (Dózsa Gy. u. 4.) Szerep vagy valóság c. kiállításra;

Részletesebben

Március 15. Önkormányzati hírek Anyakönyvi hírek 2005. évi. Arany Katedra Díj Január, február, itt a nyár... Kedvezményes képzések, T avas zi rajt a

Március 15. Önkormányzati hírek Anyakönyvi hírek 2005. évi. Arany Katedra Díj Január, február, itt a nyár... Kedvezményes képzések, T avas zi rajt a ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 9. évf. 3. szám 2005. március 60 Ft Március 15. Március aktualitásait tekintve, vezér- hadt világot. Õ nem a béke embere, õ cikkemben három téma közül pusztítani akar. választhattam:

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal idõszakos kiadványa. 2008. év I. szám

Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal idõszakos kiadványa. 2008. év I. szám 2008. év I. szám Közérdekû telefonszámok: Orvosok: rendelési idõben, munkanapokon 8-18 óráig: 06-70-456-7102 Orvosi ügyelet: - felnõtt ügyelet: 06-76-516-984 - gyermek ügyelet: 06-76-516-904 Mentõk: 104;

Részletesebben

17. év fo lyam 9. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009.

17. év fo lyam 9. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. A VELENCEI 17. év fo lyam 9. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. LAPJA október Hírlevél Velence Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 2009. szeptember 7-én tartotta soron következõ ülését a Kastélyban. Jelen voltak:

Részletesebben

SEMJÉNI KRÓNIKA 2008. december 2008/4. szám

SEMJÉNI KRÓNIKA 2008. december 2008/4. szám Kállósemjén Önkormányzatának lapja SEMJÉNI KRÓNIKA 2008. december 2008/4. szám A szeretet és békesség ünnepe A nép, amely sötétségben jár, nagy fényességet lát, és az embe- rek hirdetik az örömhírt. nagybevásárlás,

Részletesebben

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Állami forrásból valósult meg a 4605-ös számú út nyáregyházi szakaszának felújítása NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Idén számos olyan fejlesztés, építkezés, felújítás valósul meg településünkön, melyekre

Részletesebben

KI MúlTjáT NEM ISMERI,

KI MúlTjáT NEM ISMERI, 1394 2010 2010. szeptember l XvII. évfolyam 8-9. szám l Az önkormányzat közérdekû, havonta megjelenõ lapja l ára: 100 Ft L A TARTAloMból visszatekintés Tóth Gábort, falunk polgármesterét, országgyűlési

Részletesebben

SEMJÉNI KRÓNIKA 2009. október 2009/4. szám

SEMJÉNI KRÓNIKA 2009. október 2009/4. szám Kállósemjén Önkormányzatának lapja SEMJÉNI KRÓNIKA 2009. október 2009/4. szám Elhunyt szeretteinkre emlékezünk természet. Az elmúlás ténye meg újra arra a szomorú fel- tompa fájdalom idõvel csilbennünket,

Részletesebben

Tanácsok bűnmegelőzéshez Besurranás, trükkös lopások

Tanácsok bűnmegelőzéshez Besurranás, trükkös lopások Görbeháza Község ingyenes közéleti lapja 2009. 1. szám Tanácsok bűnmegelőzéshez Besurranás, trükkös lopások Napjainkban elszaporodtak a vagyon elleni bűncselekmények, ezek elkerüléséhez szeretnénk néhány

Részletesebben

2008. február XVIII. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP

2008. február XVIII. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP 2008. február XVIII. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP Tóth Endre Asszonyok, gyönge nõk Honnan veszitek az erõt, törékeny, gyönge nõk, fáradhatatlan asszonyok? Honnan

Részletesebben

A tartalomból. ingyenes 2009. MÁRCIUS

A tartalomból. ingyenes 2009. MÁRCIUS ingyenes közéleti HAvILAP 2009. MÁRCIUS MÁRCIUS 15. A NEMZETI FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC ÜNNEPE Március 15-e kapcsán érdemes elgondolkodnunk a szabadság fogalmán, túl az 1848-49-es ünnep szokásos jelképein

Részletesebben

17. év fo lyam 6. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009.

17. év fo lyam 6. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. A VELENCEI 17. év fo lyam 6. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. LAPJA július 2 VELENCEI HÍRADÓ 2009. JÚLIUS IV. Velencei-tavi Nyári Játékok Velence a Virágváros! Helyszín: Velence, Vízi Vár, Északi-strand Díszvendégünk:

Részletesebben

2010. ÉVI ORSZÁGGYŰLÉSI

2010. ÉVI ORSZÁGGYŰLÉSI ingyenes közéleti havilap 2010 április 2010. ÉVI ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ VÁLASZTÁS TÓTH GÁBOR, a FIDESZ KDNP képviselőjelöltje már az 1. fordulóban mandátumot szerzett Pest megye 5. számú választókörzetében

Részletesebben

18. év fo lyam 3. szám ÖNKORMÁNYZAT 2010. Szeretettel várunk minden érdeklõdõt Velence és Kápolnásnyék közös MAJÁLISÁRA

18. év fo lyam 3. szám ÖNKORMÁNYZAT 2010. Szeretettel várunk minden érdeklõdõt Velence és Kápolnásnyék közös MAJÁLISÁRA A VELENCEI 18. év fo lyam 3. szám ÖNKORMÁNYZAT 2010. LAPJA április Szeretettel várunk minden érdeklõdõt Velence és Kápolnásnyék közös MAJÁLISÁRA május 1-jén, Velencére a Kastélyparkba! A PROGRAMBAN SZEREPEL:

Részletesebben

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Nagybajom város ingyenes lapja V. évfolyam 1. szám 2008. március KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Megyenap - 2008. január 11. Felsõs farsang - 2008. február 1. Ünnepi mûsor a 8.a elõadásában - 2008.

Részletesebben

2014. január www.zsambek.hu ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA

2014. január www.zsambek.hu ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA 2014. január www.zsambek.hu Interjú dr. Malik Dean jegyzôvel Közbiztonsági hírek Betlehemi láng köszöntése Zsámbékon Bölcsôdei, óvodai, iskolai adventi

Részletesebben

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ Iskolai híradó A falu ékessége...alig telt el másfél hónap, mégis rengeteg programot rejt a közös iskolai naptárunk. Kovácsné Darabos Erzsébet írása az iskolai programokról. Ez az összefogás, mellyel az

Részletesebben

Létezésünk értelme. A TARTALOMBóL. ingyenes. 2009 november. közéleti havilap

Létezésünk értelme. A TARTALOMBóL. ingyenes. 2009 november. közéleti havilap ingyenes közéleti havilap 2009 november November hónap a halottak hónapja. Ilyenkor sokan járják a temetőket, a halottak hazáját, és közelebb kerülnek azok hoz a kérdésekhez, amelyek foglalkoztatják az

Részletesebben

Útjaink százfelé válnak

Útjaink százfelé válnak 2012. JÚNIUS 1 Útjaink százfelé válnak Június 16-án (szombaton) 36 végzôsnek szólt utoljára a csengôszó a Kállay Miklós Általános Iskola ballagási ünnepségén. A hagyományoknak megfelelôen átadásra kerültek

Részletesebben

Díszpolgárokat avattunk! Újabb álmunk, a faluközpont:

Díszpolgárokat avattunk! Újabb álmunk, a faluközpont: VII. évfolyam 5. szám 2010. szeptember MAKÁDI ÚJSÁG Makád Község Önkormányzata és a Református Egyház lapja Díszpolgárokat avattunk! Németh Jenő Németh Jenőné Újabb álmunk, a faluközpont: Balogh Sándorné

Részletesebben

FORUM MARTINI. Martonvásár város lapja. Várjuk Önöket. 2010. július FORUM MARTINI 1

FORUM MARTINI. Martonvásár város lapja. Várjuk Önöket. 2010. július FORUM MARTINI 1 FORUM MARTINI Martonvásár város lapja Megjelenik havonta XIX. évfolyam 7. szám 2010. július Várjuk Önöket július 9-én, pénteken 20 órakor Fejér megye árvízkárosultjaiért rendezett jótékonysági koncertre

Részletesebben

ÚJ UTAKON TURA VÁROSÁBAN

ÚJ UTAKON TURA VÁROSÁBAN ingyenes KözéleTi havilap 2010 március ÚJ UTAKON TURA VÁROSÁBAN 208 millió forintos pályázati nyereményből A 2009-es év végén a képen látható Magdolna utca teresedésének végső ki ala kításával és parkosításával,

Részletesebben

Velence Város Születésnapja ünnepségsorozat

Velence Város Születésnapja ünnepségsorozat A VELENCEI 17. év fo lyam 7. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. LAPJA augusztus Velence Város Születésnapja ünnepségsorozat HELYSZÍNVÁLTOZÁS! Helye: Északi-strand (Fõ utca Enyedi utca) rendezvénysátor augusztus 19.

Részletesebben

2009. május 30-án szombaton 26. Orbán nap. 17. év fo lyam 4. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. 2009. május 31-én vasárnap 19 órától

2009. május 30-án szombaton 26. Orbán nap. 17. év fo lyam 4. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. 2009. május 31-én vasárnap 19 órától A VELENCEI 17. év fo lyam 4. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. LAPJA május Orbán-napi hegyünnep Velence Város Önkormányzata, a Szent Benedictus Borlovagrend, a Velence-tó Körzeti Hegyközség és a Borút Egyesület,

Részletesebben

Áldott húsvéti ünnepeket!

Áldott húsvéti ünnepeket! 2013. MÁRCIUS 1 Áldott húsvéti ünnepeket! Szalad az idô. Nemrég még fogcsikorgató volt a hideg, és mérgelôdtünk az üresedô fáskamra miatt. De a tél után jön a tavasz, a kikelet idôszaka, amikor újra megszépül

Részletesebben

www.nagykallo.hu Biztonságban kétkeréken

www.nagykallo.hu Biztonságban kétkeréken XIX. évfolyam 1. szám 2009. január Biztonságban kétkeréken A Magyar Kultúra Napján Elkészült a kerékpárút Nagykálló és Kállósemjén között, melynek decemberi ünnepélyes átadására még Veres János pénzügyminiszter

Részletesebben