SEMJÉNI KRÓNIKA március 2007/1. szám

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SEMJÉNI KRÓNIKA 2007. március 2007/1. szám"

Átírás

1 Kállósemjén Önkormányzatának lapja SEMJÉNI KRÓNIKA március 2007/1. szám Hódolatunk minden nõnek A nemzetközi nõnap az rossz munkakörülmények, választójog kivívásához. egyszerû, de mégis történellen és az alacsony fizetések el- A megemlékezés dátumet alakító nõk története. A tiltakoztak. A nemzetkö- maként pontos idõpon- nõk évszázadok óta tartó zi nõnap gondolata elõször a tot nem jelöltek ki. E küzdelmében gyökeredzik, századfordulón merült fel. döntés alapján a követ- amelynek célja, hogy a nõk a 1866-ban fogadta el a Nem- kezõ évben, március férfiakkal egyenlõ feltételek zetközi Munkásszövetség a 19-én elsõ alkalommal ünmellett vehessenek részt a nõk hivatásszerû munkavég- nepelték a nemzetközi nõtársadalom életében. Az zésérõl szóló határozatot. napot Ausztriában, Dániá- ókori Görögországban Lü február 28-án az ban, Németországban és szisztraté a nemi élet megtahatározata Amerikai Szocialista Párt Svájcban. A gyûléseken gadását kezdeményezte a szerint szerte az résztvevõ férfiak és nõk a férfiakkal szemben, hogy a Egyesült Államokban meg- szavazati jog és a tisztség- háborúnak véget vethessenõnapot. tartották az elsõ nemzetközi vállalás joga mellett a mun- fiak a lányokat, asszonyokat, nek; a francia forradalom 1913-ig február kavállalás, szakmai tovább- otthon és a munkahelyen. idején a nõk a szabadság, utolsó vasárnapján ünnepel- képzés jogát is követelték, A nõnap alkalmából sze- egyenlõség, testvériség ki- ték a nõket. valamint azt, hogy szûnjön retettel köszöntöm magam, a áltással vonultak Versailles 1910-ben a Szocialista In- meg a munkahelyi megkü- polgármesteri hivatal és in- elé, hogy a nõk választójogát ternacionálé résztvevõi ala- lönböztetés. tézményei valamennyi férfi követeljék. pították meg a nõnapot, mint Magyarországon 1914-ben dolgozója nevében közsé- A nemzetközi nõnap haletadásként nemzetközi ünnepet, tiszte- ünnepelték meg elõször a günk minden hölgy lakosát. gyománya március 8- a nõk jogaiért nemzetközi nõnapot. Ezen a án indult útjára amerikai nõk küzdõ mozgalom elõtt, és se- napon virággal, apróbb aján- Nagy Béla demonstrációival, akik a gítségként az egyetemes nõi dékkal köszöntik a fiúk, fér- polgármester Böllérverseny Napkoron Kállósemjén nem hiányozhatott az idén sem a napkori böllérversenyrõl Kállósemjén nélkül nem le- sonlóan reggel fél hétkor het Napkoron böllérverseny megkezdték a disznóvágást vallja a semjéni önkor- a Napkorona Udvarházban mányzat, s ennek megfele- akkor még szakadó esõlõen minden évben be is ne- ben. A húsfeldolgozási munveztek a versenyre. Az idén kálatokat két böllér, Kiss január 13-án, a többi hu- Miklós és Fekete Gábor irászonkilenc csapathoz ha- nyította. /5. Meghívó Tisztelettel meghívjuk Önt a március 14-én tartandó ünnepségünkre, mellyel tisztelegni kívánunk az március 15-én történt, a magyar nemzet sorsát és történelmét meghatározó események elõtt. Az ünnepség helye: az általános iskola tornaterme, idõpontja: március óra Az ünnepi mûsort követõen koszorúzás lesz a Szabadság-téren lévõ 1848-as emlékmûnél.

2 Semjéni Krónika március Önkormányzati hírek Elfogadták a képviselõk a költségvetést Testületi ülés (január 25.) gyermekbútorokat, illetve Testületi ülés (február 12.) tési koncepcióban megfogalöltözõszekrényeket készített. mazott elveket. A testületi A megszokott napirendi Januárban véradás is volt, Rendhagyóan kezdõdött a ülésen elhangzott, hogy az ponttal, a polgármesteri ahol 47 fõ jelent meg. A meg- február 12-i testületi ülés. A önkormányzatok is alá vanbeszámolóval kezdõdött a jelentek 300 Ft-os utalványt polgármesteri beszámoló nak rendelve az államháztarjanuár 25-i testületi ülés. kaptak. után elfogadta a testület el- tási törvénynek, amely az Sok minden történt január A beszámoló után megtár- lenvélemény és tartózkodás idén kevesebb forrást biztosít 25-e óta. Helyiséget biztosí- gyalták és elfogadták az ön- nélkül az általános iskola és az önkormányzatoknak a mûtottak a nyugdíjas klubnak a kormányzat képviselõtestü- diákotthon igazgatói állására ködésük fenntartásához a ko- Kossuth út 93. szám alatt, s a letének évi jogalkotási a pályázati kiírást, majd meg- rábbi évekhez képest. tûzoltóknak szintén itt, csak a munkatervét, a köztisztvise- tárgyalták és megkötötték az A helyi önkormányzat is garázs részben biztosítottak lõi teljesítménykövetelmé- együttmûködési megállapo- minden tekintetben alárentûzoltószertárt. A kisebbségi nyek alapját és céljait, a pol- dás megújítását a cigány ki- delte magát a szigorú, költönkormányzat a Loss-féle gármesteri hivatal Szervezeti sebbségi önkormányzattal. A ségtakarékos gazdálkodásszolgálati lakásban kapott és Mûködési Szabályzatát. címzetes fõjegyzõi cím ado- nak, melyek beépítésre keirodát és a fûtéshez tûzifát. A Döntés született továbbá, mányozására a felterjesztést rültek a költségvetési tervbe. piacon az új díjak bevezetése hogy Kállósemjén is belép a egységesen elfogadta a testü- A napirendi pont tárgyalása és alkalmazása megtörtént, Települések Országos Szö- let, majd következett a után a képviselõ-testület egy- Péterhalmon, az Iskola utcán vetségébe. Visszavonták a évi költségvetési tervezet hangúlag meghozta a követmegtörtént a csapadékvíz el- szélessávú kábeltelevíziós és megtárgyalásának második kezõ határozatot: vezetés, a polgármesteri hi- internethálózat építésére vo- fordulója. Kállósemjén Nagyközség vatalban pedig volt az ISO natkozó határozatot, mivel a Önkormányzatának Képviellenõrzés, ahol mindent szolgáltató 2004 óta semmit selõ-testülete a pénzügyi, A évi költségvetési rendben találtak. Elkezdõ- nem tett a megvalósítás érde- gazdasági és falufejlesztési dött a védõnõi szolgálat át- kében. Döntöttek a képvisetervezet bizottság javaslata alapján a költöztetése, ahol az ÁNTSZ lõk, hogy a szennyvíztisztí- A költségvetési terv készíté évi költségvetési tervet is jelen volt. A forrástanyai tó-telep bõvítésére vonatko- sénél a törvényi elõírások be eft bevételi, és kiabevezetõ úton eladták a le- zó eljárásokat megkezdik. tartásra kerültek, a biztonsá- dási oldallal, eft mûdícia sort Mikulás Jánosnak, Ezen a testületi ülésen lezaj- gos gazdálkodás elvét betart- ködési hiánnyal elfogadja, s aki vállalta, hogy kitermeli, lott a évi költségvetési va elkészült a évre vo- megbízza a jegyzõt a rendekituskózza és rendbe teszi a tervezet megtárgyalásának natkozó finanszírozási terv. A let elkészítésével, az államterületet. Az óvodában beru- elsõ fordulója is. képviselõ-testület figyelem- háztartási törvény szabályaiházást hajtottak végbe, a Kis- be vette a gazdasági prog- nak megfelelõen. Jur Kft. 800 ezer Ft értékben ramban, illetve a költségve- Biztos Kezdet Program A program alapszolgáltatásai: Biztos Kezdet Klub: hétfõ, kedd: 08:00-12:00 A Biztos Kezdet Program esélyt csütörtök: 12:00-16:00 ad a 0-6 év közötti gyerekeknek Játszóklub: és családjuknak a megfelelõ tes- hétfõ, kedd 08:00-12:00 ti, szellemi és szociális fejlõdés- csütörtök: 12:00-16:00 hez. A problémák korai felisme- Tanácsadás életvezetési, gyerrése, a programhoz kapcsolódó meknevelési kérdésrõl: szakemberek (óvónõk, védõ- kedd: 08:00-12:00 nõk, családsegítõ szakemberek) Baba-mama Klub: folyamatos támogatása a gyer- Minden hónap elsõ keddje mekekkel és a szülõkkel való 08:00-12:00 közvetlen foglalkozás hozzájárul a programban résztvevõ Felhívjuk a kedves szülõk figyermekek sikeres iskolakezdé- gyelmét, hogy csak egészséges, séhez. tünetmentes gyermekeket hozzanak a klubba, és váltóci- A program helye: põrõl gondoskodjanak. Gondozási Központ, Kállósemjén, Kossuth u Talajterhelési díj Felhívom a Tisztelt La- Felhívom szíves figyelkosságot, hogy a talaj- mét arra, hogy a bevalterhelési díjról kikül- lás elmulasztása, illetve dött bevallási nyomtat- késedelmes benyújtása ványokat, mulasztási bírság jognapjáig, kitöltve, köte- következményét vonja les benyújtani, és a ki- maga után, melynek rótt díjat megfizetni. mértéke az adózás A talajterhelési díjat rendjérõl szóló mindaddig fizetni kell, évi XCII. törvény 172. amíg a közcsatornára va- (1) bekezdése alapján ló rákötés meg nem törté- magánszemély adózó nik. A díjfizetés alól ak Ft-ig, más adókor mentesül a tulajdo- zó Ft-ig terjedõ nos, ha a rákötés megtör- bírsággal sújtható. tént, melyrõl igazolást Adócsoport kell benyújtani a Polgármesteri Hivatal Adócsoportjához.

3 2007. március Alapkõletétel Nyírbátorban A Coloplast gyógyászati se- János pénzügyminiszter, gédeszközöket gyártó dán Balla Jánosné, Nyírbátor cég, s a magyarországi kép- polgármestere, és Joergen viselete, a Coloplast Hunga- Bungaard Hansen, a globális ry Kft január 25-én gyártás senior alelnöke. Bemegtartotta ünnepélyes alap- szédükben mind a hárman a kõletételét Nyírbátorban, gyár felépítésével keletkezõ, amelyre a környezõ települé- közel 600 új munkahely sek vezetõi mellett közsé- megteremtését helyezték günk polgármesterét is meg- elõtérbe. Remélhetõleg a hívták. Nyírbátorban a Lõtér munkaerõ nemcsak Nyírbáutcai alapkõletétel után a kul- torból kerül ki, hanem teleturális központban ünnepi pülésünkrõl is fognak majd a beszédet mondott dr. Veres gyárban dolgozni. (Fotó: Graholy Mariann Zoé) Dr. Veres János pénzügyminiszter is mondott beszédet Községünk hírei dióhéjban Mûanyag kukák zött. A képviselõi fogadóóra Az önkormányzat felhívja a helye: Nagykálló, Szabadság lakosság figyelmét, akinek tér 15. (MSZP Választókerüszüksége van mûanyag hul- leti Irodája.) ladékgyûjtõ edényzetre, (mûanyag kukák, 140 literes, Ingyen hívható használt, 5500 Ft darabáron) A NYÍR-AQUA VÍZKÖZigényelhetnek a polgármeste- MÛ IPARI ÉS SZOLGÁLri hivatalban az újság kézhez TATÓ KFT tájékoztatja a lavételétõl számított 15 napon kosságot, hogy a szolgáltatábelül. sával kapcsolatos bejelentésekre, észrevételekre, rekla- Szelektív gyûjtés mációkra, vízmérõ állások Kállósemjénben ebben az év- közlésére zöldszámú telefonben a következõ napokon lesz számot nyitott, melynek szászelektív hulladékgyûjtés: ma: 80/ Ezen a szá- Már. 8. Ápr. 12. mon ingyen hívhatják a szol- Máj. 10. Jún. 14. gáltatót. A szám csak a 42-es Júl. 12. Aug. 9. telefonkörzetbõl, és csak vo- Szept. 13. Okt. 11. nalas telefonról érhetõ el. Nov. 15. Dec. 13. Zöld Kommandó Fogadóóra A polgármesteri hivatal fel- Demendi László országgyû- hívja a lakosság figyelmét, lési képviselõ képviselõi fo- hogy településünkön van gadóórát tart minden hónap kommunális szemétszállítás, utolsó péntekén 9-12 óra kö- ezért háztartási és egyéb hul- 3 Semjéni Krónika Falunk szülötte: Dobó György GMZ: Köztudott, hogy kállósemjéni voltál. Sokan emlékeznek is rád, de a fiatalabbaknak mesélj már egy kicsit magadról! D. Gy.: Itt születtem ezen a szép tájon 1966-ban. Az általános iskolát itt, Kállósemjénben végeztem el, majd a sikeres felvételi után kerültem a nyíregyházi Kölcsey Ferenc Szakközépiskolába, ahol ápoló szakon érettségiztem. Érettségi után a SOTE-Semmelweis Egyetem gyógyszerésztudományi karán szereztem 1992-ben GMZ: Mit éreztél akkor, migyógyszerész diplomámat. kor megtudtad, hogy közel Majd 1998-ban közgazdász, szülõfaludhoz, Nyírbátorban és 2004-ben nemzetközi dip- fog épülni cégetek új gyára? lomát is. D. GY.: Nagyon meglepõd- GMZ: A Coloplast A/S Ma- tem, amikor megtudtam, gyarország Képviselet igaz- hogy Nyírbátorban fog épülgatója vagy. Hogyan szerez- ni, viszont nagyon örültem is ted meg ezt a magas pozíciót? neki, mert tudom, hogy a me- D. GY.: Nem volt sok munka- gyében milyen magas a munhelyem, hál Istennek, de én kanélküliek száma, így egy sem ebben a székben kezd- kicsit tudunk segíteni az emtem el. Minden cégtõl, ahol bereknek, hogy munkába álldolgoztam, úgy jöttem el, janak. Természetesen a Kálhogy egy másik cégnél ma- lósemjénben élõknek is, higasabb pozícióban fogok szen nem csak a Nyírbátoridolgozni. Ehhez a céghez aknak épül a gyár. egy fejvadász cég vitt, akik GMZ: Remélem, hogy a semfelsõvezetõket kerestek. S jéniek is élnek majd a gyár most itt vagyok a Coloplast adta lehetõségekkel, és kíváigazgatójaként. nom, hogy továbbra is maradj ilyen sikeres. ladékukat ne vigyék a határ- lóan a helyszínen állítják ki. ba, fasorokba, utak menti ár- Ezzel a lappal a tüdõszûrés kokba. A Felsõ-Tisza-vidéki ingyenes. Harminc év alatt Környezetvédelmi, Termé- háziorvosi beutalóval is díjszetvédelmi, és Vízügyi Fel- mentesen igénybe lehet venügyelõség Zöld Kommandó ni. A háziorvosi beutalóról Akciócsoportja a helyi ható- minden harminc év alattinak ságokkal közösen felkutatja, egyénileg kell gondoskodés felszámolja az illegális nia. A szûrés elsõ három napszemétlerakókat, illetve bír- ján, (március 12,, 13., 14.) inságolja is az elkövetõket. gyenes szemészeti vizsgálatot is igénybe lehet venni. Tüdõszûrés Felhívjuk a lakosság figyel- Mindannyiunk érdeke az mét, hogy a szûrõvizsgálatra egészség megóvása, ezért legyenek szívesek magukkal vegyünk részt rajta ismét! hozni személyi igazolványu- A rendszeres éves tüdõszûrõ kat, illetve TAJ-kártyájukat. vizsgálatra csak a harminc év További szûrési napok: felettieknek kötelezõ menni. március ig. A szûrés behívó lappal történik, amely behívót névre szó-

4 Semjéni Krónika 4 Diákélet ségvetési szempontból közepesnek mondható. Takarékossági szempontból a Zsúrzsa-féle épületet lezárták, ezzel az eljárással ugyan szûkösebben helyezték el az osztályokat, de a költségvetést figyelembe véve kénytelenek voltak megtenni. Nehézségek vannak a testnevelés, illetve egyéb más foglalkozások megtartásában, ám a fûtési szezon végeztével is március Félévi értesítõ Megérdemelt téli szünetük befejeztével január 3-án ismét munkába álltak a diákjaink. A január igen mozgalmasra sikeredett. Elkez- A vándorcirkusz kígyóját is dõdött a február 10-i bál megsimogathatták a bátrabbak szervezése, 17-én osztályomét zó értekezletet tartott a tanletet. megnyitják a lezárt épü- szek produkcióit, végig néz- keríteniük, azonban sajnos testület, 19-én véget ért az hették, hogyan tünteti el a nem mindegyik telefont tudtestület, elsõ félév, és a gyermekek bûvész a hölgyet, illetve a ták visszaadni jogos gazdájá- 26-án átvehették a félévi ér- Társastánc varázsló sérülések nélkül nak. Az iskola anyagi felelõstesítõjüket. A Dél-Nyírségi Többcélú hogyan szurkálta tele a nõvel séget nem vállal a gyermek Maratoni kosármérkõzést Önkormányzati Társulással teli ládát karddal. holmijaiért, ezért ne engedbonyolítottak le január 24- egyre jobb az iskola kapcso- jék gyermeküknek a telefon én. Elsõ helyen a két nyolca- lata, logopédus és fejlesztõ Továbbtanulás iskolába való elvitelét. dik vegyes csapata, a Vad pedagógus segíti a gyerekek Oláh Dóra 8. osztályos, illet- (Fotók: Graholy Mariann Zoé) Magyarok végeztek, õk vána gyógytorna foglalkozás, de István körzeti matematika Ügyfélfogadások, elérhe- munkáját. Januártól beindult ve Pisák Richárd a Báthory dorserleget vehettek át. A tanulmányi eredményeket ezt csak szülõi segítséggel versenyen igen szép ered- tõségek! nézve az iskola tartja a színségekhez mérten igyekeznek dikos tanulók jelentkezési ügyfélfogadási rendje: tudták megoldani. A lehetõ- ménnyel végeztek. A nyolca- A polgármesteri hivatal vonalát, ám elszomorító a helyzet, hogy sok diák gyaksen látogathatóvá tenni. zásra kerültek, s beindul a K - P: 7: 30-12: 00 ezt a foglalkozást is ingyene- lapjai február 13-án postá- H: 7: 30-17: 00, ran nem látogatja óráit. A második félévtõl még több koriskolában a társastánc, ahol János tehetséggondozó prog- hogy hivatalos ügyeiket le- Február elejétõl beindult az felvételi idõszaka. Az Arany Kérjük a Tisztelt lakosságot, repetálást iktatnak be, hogy még kevesebbre csökkentsék immár 42 gyerek tanul tán- ram keretében Papp Viktória hetõleg az ügyfélfogadási a bukások számát. Az eddigi colni. Ezek a foglalkozások és Bezdán Enikõ felvételt idõ alatt szíveskedjenek intézni. A gyorsabb, hatéko- tapasztalatok alapján elszülõi finanszírozásnak kö- Ilona Gimnáziumba. Nyolc nyabb ügyintézés érdekében csütörtökönként vannak a nyert a nyíregyházi Zrínyi mondható, hogy a diákok a tanulmányi versenyeken szönhetõen. nebuló február 14-én sikeres ügyfélfogadási idõn kívül megállják a helyüket, körzeti Útravaló Ösztöndíj Pályáza- zongora záróvizsgát tett. csak nagyon sürgõs esetekben tudunk ügyfeleket foés megyei versenyeken jó tot nyújtottak be, s Bezdán Gratulálunk nekik. A másoeredményeket érnek el. Az Tímea 7. b osztályos tanuló dik félév célja a bukások szágadni. iskola büszke számítástech- sikeresen meg is nyerte ezt. mának csökkentése, a tanul- Pisákné Páll Ilona nikai csapatára, amelynek Õ 8. év végéig anyagi támo- mányi versenyeken való jegyzõ tagjai ECDL vizsgára járnak. gatásban fog részesülni. nagyszámú részvétel, és az A csapat 23 tanulóból áll, ünnepnapok méltó megün- Okmányiroda Nagykálló: õket Egri Józsefné készíti fel. Vándorcirkusz neplése. S már javában zajlik Tel: Vándorcirkusz látogatott az a nyár elejére tervezett tornaiskolába február 12-én. A bemutató elõkészülete is. SZ: 7: 30 16: 00 H-K-CS-P: 7: 30-12: 00 Takarékosság Az általános iskola igazgatóvett cirkuszi elõadáson 130 diák Az elsõbe készülõ gyereke- Földhivatal Nyírbátor ja, Papp János elmondta, részt, ahol megnézhet- ket a szülõk március 29-én és Szentvér u. 14. hogy az elmúlt idõszak költban. ték az egyensúlyozó mûvé- 30-án írathatják be az iskolá- Tel: H-Cs: de. 8: 00-13: 00-ig du. 13: 30-15:00-ig Az általános iskola igazgatója P: 8: 00-11: 00-ig tisztelettel felhívja a Máriapócs Rendõrõrs - szülõk figyelmét, hogy a baj Báthory u. 27. elkerülése érdekében gyermeküknek mobiltelefont ne Tel: Városi Bíróság Nyírbátor engedjenek az iskolába hozni. Az elmúlt idõszakban Báthory u. 4. Tel: több telefon eltûnt az iskolából. A telefontolvajokat a Panaszfelvételi nap: A maratoni kosárlabda résztvevõi rendõröknek sikerült kézre csütörtök

5 2007. március Báloztunk az általános iskoláért Hivatalt varázsolnának a magtárból Az elmúlt év végén közmeg- zetét is rendbe kell tenni, vahallgatáson ismerkedhetett lamint szükség van parkolók meg Kállósemjén lakossága kiépítésére is. A faluközpont a település önkormányzatá- kialakítása miatt a piac nak gazdasági programjával, amely jelenleg a magtár melvalamint az idei költségvetés lett van, a Petõfi-köz melkoncepciójával. A polgár- letti önkormányzati területre mesteri hivatalban megren- kerül. A piac új területén a dezett közmeghallgatáson fedett elárusítóhelyek melszép számmal jelentek meg lett kialakítanak gombavizsaz érdeklõdõk, akik elõször gálót és szociális helyiséget Nagy Béla polgármester tá- is. Mindezek a fejlesztések jékoztatóját hallhatták a mellett további fontos fel évi gazdasági adat az utak és a járdák foprogramról, majd megismer- lyamatos karbantartása. Kálkedhettek a évi költ- lósemjén tagja annak a társuségvetési koncepcióval. lásnak is, amely az ivóvízja- Mint a tájékoztatóban el- vítást tûzte ki célul a térséghangzott, a célkitûzések kö- ben. Az ivóvíz minõségét jazött szerepel a faluközpont vító beruházás ebben az évrehabilitációja. Ennek kere- ben kezdõdik. A csapadéktében a magtárnak otthont víz-elvezetés területén is adó Wolkenstein-kastélyt elõrébb szeretne lépni a kálszeretnék átalakítani, s kiala- lósemjéni önkormányzat, a kítani benne a polgármesteri megvalósítás érdekében álhivatalt, illetve ha úgy adó- lami támogatásra pályáznak dik, akkor más célra is hasz- majd. nosítható. Az épület környe- 5 Semjéni Krónika Sikeres jótékony célú far- sangi bált tartottak az iskolában. A szülõi munkaközös- ség és a tantestület szervezésében február 10-én zajlott le a mulatság. Szép számú vendégsereg érkezett a buliba, ahol vacsora elõtt a gyerme- kek produkcióit nézhették meg. Fellépett a mazsorett- csoport, a néptánc együttes, illetve egy rock and roll szá- adása következett. Színes mot is láthattak a vendégek. esernyõk alatt táncoltak, az A bált hivatalosan a gyere- Ének az esõben címû dalra. kek keringõje nyitotta meg. Mindezek után a mulatságot A vacsora elfogyasztása után egy rövid idõre tombolasor- az SZMK meglepetés mûso- solás szakította félbe. Majd Hajnalig tartott rát láthatták, akik Boszor- egészen hajnalig tartó dí- a jótékonysági bál kány Show-t adtak elõ. Pro- nomdánom következett dukciójuk hatalmas sikert Idén elõször lehetõség volt gyermekek használnak majd. aratott. Majd a boszorká- úgynevezett téglajegyek Papp János, az SZMK, illetnyok után a tantestület elõ- vásárlására. A téglajegye- ve a tantestület megköszönik ket 500-, 1000-, 2000 Ft-os mindazoknak, akik részt vetcímletekben lehetett megvá- tek, munkájukkal, felajánlásárolni az SZMK-s szülõk- sukkal segítették a bál célját. nél, illetve az osztályfõnö- Ezúton tájékoztatjuk az érköknél. A bál bevételét kulcs- dekelteket, hogy a szekrécsal zárható szekrények vá- nyek készítése folyamatban sárlására fordítják, amely van, a bál célja megvalósul. szekrényeket kizárólag a (Fotók: Graholy Mariann Zoé) A Rezeda leánykar is színesítette a jótékonysági bál mûsorát Együtt vagyunk, közösen dolgozunk Én már ötödik alkalommal vényt, mert együtt vagyunk, veszek részt ezen a rendez- közösen dolgozunk, nagyovényen árulta el lapunknak kat beszélgetünk, vagyis jól Kiss Miklós. A csapat min- érezzük magunkat. den kategóriába benevezett. Ezek a következõk: fogópálinka, forralt bor, toros káposzta, hurka, kolbász. Mindezek mellett a zsûri figyeli a csapatmunkát is. Különösebb felkészülés nem kellett erre a versenyre, hiszen minden nap elvégezzük ezeket a munkálatokat. Bár most egyéni vállalkozóként a kereskedelemben dolgozom, azonban nemrég jöttem haza Németországból, ahol Nagy Béla polgármester másfél évet a húsfeldolgozó és Demendi László szakmában dolgoztam. országgyûlési képviselõ Azért szeretem ezt a rendez- a semjéni sátornál Könyvtári programok: Március 26-tól: A könyvtári dolgozók az óvodával és a nyugdíjas klubbal közösen húsvétváró kézmûves foglalkozást tartanak. A húsvéttal, illetve a régi hagyományokkal, szokásokkal ismertetik meg a foglalkozáson részt vevõket. A programok között szerepel még a tojásfestés, illetve a sárgatúró készítés is. Április 02-tól: Húsvéti tojáskiállítást tartanak a közösségi házban. Április 23-tól: A nagykállói Pszichiátriai Szakkórház Kállósemjénbe kihelyezett tagozatának lesz kiállítással egybekötött vására. A könyvtár és a szakkórház kapcsolata évek óta fennáll. Minden évben a könyvtárban összegyûjtik a színes újságokat, és a szakkórháznak adják. Tavaly a könyvtárban végbemenõ könyvselejtezéskor majdnem 300 darab könyvet adományoztak a szakkórházban élõ betegeknek.

6 Semjéni Krónika március Röviden, hármas feltételnek lás benyújtásának határideje Amit az adókról tudni kell kell megfelelni: Az adózó: Magánszemélyek Ha a hatósági a hatósági nyil- 1. Tulajdonos legyen évben esedékes kommunális adója vántartásban a teljesítmény 2. Mozgáskorlátozott legyen adófizetési határidõk: A Kállósemjén Nagyközség csak lóerõben van feltüntet- 3. Adóalany legyen a évi iparve, akkor a lóerõben kifeje- Minden ettõl eltérõ esetben ûzési adóelõleg I. része (a Önkormányzatának képviselõ-testülete a 17/2006.(XII. zett teljesítményt 1,36-tal január 1-jétõl az évi adó 50%-a) 08.) Önkormányzati rendele- kell osztani, s az eredményt a adómentesség megszûnik a évi tével módosította a magán- kerekítés általános szabályai tényleges iparûzési adó és a személyek kommunális adó- szerint egész számra kell ke- Felhívjuk a szíves figyelmü- megfizetett adóelõleg különrekíteni. ket, hogy a Polgármesteri jának Hi- bözete. mértékét. Az adó összege Az adó mértéke a fent leírt vatal Adócsoportjának, adó a évi iparadóalap után a gépjármû nyilvántartása szerint, sok a ûzési adóelõleg fennmaradó naptól: Ft/év/adótárgy gyártási évében és az azt hátralékos rendezetlen tétel. része (a évre megállakövetõ 3 naptári évben 300 Amennyiben adótartozásuk pított iparûzési adóelõleg évben esedékes adófi-zetési határidõk: Ft/ kw van, úgy kérjük azokat mi- fennmaradó része, a i I. félév: márc. 15. gyártási évet követõ 4-7. elõbb rendezni, ellenkezõ befizetés figyelembevételénaptári évben 260 Ft/kW esetben a hátralékot kiegyen- vel.) II. félév: szept. 15. Adókötelezettség keletkezé- gyártási évet követõ lítésére megtesszük a szüksé- A bevallási, illetve a bejelennaptári évben 200 Ft/kW ges lépéseket. (letiltás, incas- tési kötelezettségek elmu- se a használatba vett építmény, illetve a tulajdonszer- gyártási évet követõ so, illetve ingatlanra, történõ lasztása esetén mulasztási zés idõpontját követõ év elsõ naptári évben 160/kW jelzálogra bejegyzés.) bírság kiszabása válik esedénapja. gyártási évet követõ 16. kessé. Bevallást az adókötelezettség naptári évben és az azt köve évben esedékes adó Felhívjuk figyelmüket, hogy keletkezésétõl számított 15 tõ naptári években 120 Ft/kW fizetési határidõk: adómentes az adóalany abban napon belül köteles benyúj- Az adó mértéke más esetben I. félévre: márc. 15. az adóévben, amelyet megtani. (eladás, vétel, öröklés.) (tehergépjármû) ugyanúgy II. félévre: szept. 15. elõzõ adóévben folytatott Kérem az elhunytak örökö- maradt. Az adóalap minden vállalkozási tevékenységébõl sét, a kommunális adóbeval- megkezdett 100 kilógramm- IPARÛZÉSI ADÓ: származó jövedelme után tárja után Ft. A Kállósemjén Nagyközség sasági adófizetési kötelezett- lást megtenni szíveskedjenek külön felhívás nélkül. Önkormányzatának képvise- sége nem keletkezett. Ennek Jelentõs a változás a moz- lõ-testülete a 16/2006 (XII. a feltételnek a meglétérõl az Gépjármû adó: gáskorlátozottsághoz kap- 08.) Önkormányzati rendele- adóalany írásban köteles nyi- (adókötelezettség változását, csolódó mentességekben. tével módosította az állandó latkozni az adóhatóságnak. eladást-vételt, az Okmány- Csak a súlyos mozgáskorlá- jelleggel végzett tevékenytozott személy vagy a súlyos ség után fizetendõ iparûzési Továbbá tájékoztatjuk Önö- irodánál kell bejelenteni.) A legnagyobb módosítás a mozgáskorlátozott kiskorú adó mértékét. ket, hogy a társasági adóelõszemélyt szállító, vele közös Az állandó jelleggel végzett legnek az adóévi várható fi- személyszállító gépjármûvek adóztatásában keletke- háztartásban élõ szülõ, neve- iparûzési tevékenység esetén zetendõ összegére történõ kilõszülõ, mostoha-, örökbefo- az adó mértéke: egészítésre kötelezett vállalzett. Megszüntették az eddigi úgymond súlyadót. gadó szülõ tulajdonában álló, az adóalap 1,8%-a (2007. kozónak a helyi iparûzési Az adó alapja személyszál- egy darab 100 kw teljesít tõl) adóelõleget a várható éves lító gépjármûvek esetében ményt el nem érõ és nem sze- Felhívjuk a figyelmüket, fizetendõ adó összegére a hatósági nyilvántartás- mélytaxi besorolású sze- hogy az iparûzési adóbeval december 20. napjáig ban feltüntetett teljesítmé- mélygépkocsi után jár a men- kell kiegészítenie. nye, kilowattban kifejezve. tesség. Ami a szívemen, az a számon! Rendetlen árkok A Széchenyi utcán lakom, s bár én rendben tartom a portám elõtt elhelyezkedõ árkot, mégis, amikor nagyobb mennyiségû esõ esik, nem tud elfolyni, s így a csapadékvíz a házam alá folyik. Választás elõtt elkezdték az árkok áteresztõinek kitakarítását, ami rövid idõn belül abba is maradt, így nagyon sok helyen nincs szabadon átfolyható áteresztõ. Tisztelettel: Graholy Mihály (Továbbra is várjuk olvasóink észrevételeit a település mindennapi életével kapcsolatban. Írjanak bosszúságról, javaslatról, de megírhatják örömteli pillanataikat is.) (Fotó: Graholy Mariann Zoé) Az iskolai farsangon a harmadik helyet szerezték meg a 4. a. osztályos diákok az állatkertes csoportos jelmezükkel

7 március Semjéni Krónika Készülünk a tavaszi rajtra! Labdarúgócsapatunk elkezdte a felkészülést a megyei II. osztály Díjözön csoportjában történõ eredményes szereplés reményében. Az érdemi munkát január 14-én kezdtük, heti háromszori edzés- sel. Az edzések mellett január 28-tól folyamatosan min- den hétvégén edzõmérkõzéseket játszunk különbözõ osztályokban szereplõ labdarúgócsapatokkal. Benevez- tünk és részt vettünk az úgy- nevezett BREKK-MÛVEK kispályás teremlabdarúgó kupán február 11-én és 18- án. A selejtezõkön hét csapat közül elsõként jutottunk tovább, a középdöntõben bal- szerencsés sorozatok után, az 5. helyen fejeztük be a ver- senyzést. A 2006/2007-es bajnokság második félide- je március 18-án kezdõdik, és június 24-én ér véget. Az új vezetõség célja, hogy a csapat mindenképpen biztosítsa a megyei II. osztályban való bentmaradását, és az õsszel kezdõdõ új bajnoki A jövedelemadó egy száza- lékának felajánlásával segíthetik a helybeliek az egyesületet. is biztosítják az egyesület hetne pénzhez jutni. Önökmûködéséhez feltétlenül nek semmi mást nem kell szükséges anyagi hátteret. tenniük, csak a következõ idényben az elsõ tíz hely va- Köszönjük az iskola igazga- adószámot ráírni az APEH lamelyikét megszerezze. tójának, hogy a téli csapatfel- által kiküldött adóbevallási készülés idõszakára térítés- csomagban lévõ nyilatkozat- Új csapattagok mentesen rendelkezésünkre ra, és azt egy megcímzett, A téli holtszezonban sikerült bocsátotta a tornatermet. kisborítékba rakva eljuttatni néhány új játékost a Köszönet illeti Dirbász Já- az adóhivatalba. Az adószám sportegyesület soraiba állítanos vállalkozót önzetlen se- melyet a nyilatkozatra kell ni. gítségéért, ugyanis rengeteg ráírni a következõ: Nagy János Nyírkarászból, munkát végzett az edzõ-, va Tóbiás Csaba Nyírvasvári- lamint a standardpálya rend- A labdarúgócsapat vezetõséból, Huszti Tamás Ófehértó- betételénél, rendelkezésünk- ge szeretné, hogy minél több ról, valamint Tóth Attila Le- re bocsátotta erõ- és munka- tagja legyen a sportegyesületvelekrõl került a csapathoz. gépeit. nek. Jelenleg 32 fõ a taglét- Örömünkre szolgált, hogy Név nélkül, de mindazon sze- számunk. Az éves tagsági díj néhány év kihagyás után újra mélyek segítségéért köszöne Ft, melyet két részlet- csatasorba állt Tóth Miklós és tünket fejezzük ki, akik anya- ben lehet megfizetni, s ezzel Farkas Gábor helyi labdarú- gi, személyi, és egyéb segít- az összeggel segíteni a csapat gók. Egy fél év után visszaséget nyújtottak az egyesület mûködését. A tagok dönthettért hozzánk Kislétáról Nyes- számára. nek a csapattal kapcsolatos te Dániel. dolgokról, közgyûlés össze- Akik elhagyták a csapatot: 1 százalékos segítség hívásáról, vezetõség válasz- Kutasi István és Bak Tamás Tisztelt Sportszeretõ Kálló- tásról, pályázatokról, stb. Aki (munkahelyi problémák mi- semjéni Lakosok! Sport- úgy érzi, tagja akar lenni, a att) valamint Nagy Ferenc, és egyesületünk vezetõsége az- kállósemjéni sportegyesület- Nagy Roland, akik máshol zal a kéréssel fordul a jövede- nek, az forduljon bizalommal képzelték el pályafutásukat. lemadót fizetõ helyi lakosok- a vezetõség tagjaihoz, illetve Úgy látjuk, hogy a most érke- hoz, hogy amennyiben lehe- a sportelnökhöz. zett új, és visszatért, valamint tõség van rá, az adójuk 1%-át Bízva abban, hogy egy év a régi csapatból megmaradt ajánlják fel a kállósemjéni múlva elmondhatjuk: mintjátékosok egy erõs egységet sportegyesület javára. A fel- egy száz tagot számlál egye- alkotva képesek a kitûzött cél ajánlott 1% adó, így helyben sületünk. elérésére. maradna, és egy közösség Szeretnénk köszönetet mon- gazdálkodását segítené, így Papp Miklós dani a település polgármestenem kerülne az úgynevezett A KSE vezetõsége nevében rének és testületének, hogy a nagy kalapba, ahonnan a szûkös költségvetés mellett sportszervezet számára le- Felzárkóztatás felnõtteknek (Fotó: Graholy Mariann Zoé) Nyolc növendék februárban sikeres zongora záróvizsgát tett. Decemberben a családok között élelmiszercsomagot, a gyerekeknek pedig papír-írószert, illetve játékokat osztott szét a helyi kisebbségi önkormányzat. Az önkormányzat felmérte a cigány lakosságban élõket aszerint a szempont szerint, hogy kinek lenne szüksége és igénye is arra, hogy felzárkóztatási képzésben részesüljön. A statisztikai adatok alapján 27 fõre tehetõ azoknak a száma, akik igényelnék, és szükségük is van rá. Ezzel a létszámmal már el lehetne indítani a fölzárkóztató felnõtt képzést. Gondolkodnak továbbá egy közmunkaprogram megvalósításában is. Igényüket beadták a munkaügyi központba. Ezt a közmunkaprogramot a KÖZÖS JÖVÕ KHT.-vel együtt szeretnék véghezvinni. Szeretnének egy cigány hagyományõrzõ tánccsoportot, illetve egy zenekart létrehozni. nyilatkozta Rézmûves József elnök, és Bogdán Béla helyettes.

8 Semjéni Krónika március Maszkabálon mulattak az óvodások is Az óvodai jótékonysági bál ka Óvodában. A munka bevételébõl sikeresen megkötötték folyt, a játék, foglalkozások vették és meg is varratták a le a gyerekek fi- függönyöket a B épület gyer- gyelmét, mindennapjait. mek öltözõ szekrényeire, ilgalmasabbnak A február viszont annál moz- letve napos kötényeket is kékét ígérkezett. A szíttettek. Karácsonyra szinpot nagycsoportban nyíltnaszíttettek. tén ebbõl a rendelkezésükre tartottak, ahová meghívtén álló pénzösszegbõl vásárolkintést ták a szülõket, így õk beteták meg a gyerekek karácsokek nyerhettek a gyere- nyi ajándékait. A bál maraár óvodai életébe. A februnyi dék pénzösszegébõl tükröket 14-én megrendezésre kedék rendeltek Kígyósi Sán- rülõ farsangi mulatságon dortól a gyerekek fürdõszoöltött, minden gyermek maskarát Jelmezben a Csigabiga csoport bájába. Még udvari játékoprogramokban és egész nap mókás tek az óvó- és dajka nénik- portszobai szekrényekre. kat is fognak tudni vásárolni vehettek nek. A szülõk által hozott Az óvó nénik segítségével a a félretett összegbõl. A bál részt. Az óvó nénik verseny- gyümölcsökbõl turmixot ké- gyerekek tojást fognak feste- sikerességét most a gyereamikhez játékokat szerveztek nekik, szítettek, illetve farsangi ni. A húsvéti tojások március kek arcocskáján csodálhatták a szülõk biztosítot- fánkot sütöttek. 28. és 30. között az óvodá- ják a felnõttek. a kellékeket, lufikat, Az óvodában továbbra is fo- ban lesznek kiállítva. A toják Az újév januári hónapja gyümölcsöket. Ezen a napon lyamatos a bábelõadások jáskiállítással egyetemben csendesen zajlott le a Ficángével a SZMK-s szülõk segédkez- szervezése, amelyek segítsé- március 29-én és 30-án tartnak élményekhez juthat- ják az óvodába való beirat- a gyermekek. kozást a 3. életévüket betöl- Az óvoda új bútorokat ka- tött gyerekek számára. Márpott. A két épületbe egy-egy ciusban látogatnak a tanár gardróbszekrény kapott he- nénik és az igazgató bácsi a lyet a felnõttek részére. Az B nagycsoportba, hogy megépület ágynemûtartót kapott, nézzék a gyerekeket, és ezaz A épületben lecserélték zel együtt szülõértekezletet mind a két csoportszobában is fognak tartani. a szekrényeket, valamint új Az óvoda vezetõje, Papp mosogatót is beszereltek a Györgyné ágyak vásárlására konyhába. Ismét van cél, pályázatot adott be, melynek ami megvalósításra vár, a B eredményérõl remélhetõleg épületben is le szeretnék cse- a következõ újságban már be Beöltöztek a Cicamica csoport kicsinyei is rélni a svédfalakat cso- is számolhatok. Báloztak a kéziseink A kállósemjéni ifjúsági és felnõtt kézilabdacsapat bált rendezett február 17-én az általános iskolában. Népes sereg, csaknem száz fõ gyûlt össze, s a kedv is meglehetõsen a tetõfokon járt. A vacsora után a felnõtt csapat tagjai dallal köszöntötték az edzõt, majd a két csapat játékosai fergeteges rock and roll meglepetéstáncot adtak elõ. A mûsort követõen tombolasorsolás, éjféli falatozás, és hajnalig tartó mulatozás következett. A zenét Oláh Mihály és fia szolgáltatta. A bál bevételét a kézilabdázó lányainkra fordítják. Anyakönyvi hírek december február 13. Gólya hozta Elbúcsúztak Ruszó Márkó Fábián Istvánné Szilágyi Kevin Gabányi Zoltánné Zelenyák Bence Sass Borbála Domokos Bianka Blazsán Péter Szegfü Dóra Graholy Jánosné Kerekes Panka Sára Gebri Ferenc Akai Edina Szabolcsi Mihályné Csákányos Kornélia Pásztor Judit Mándi Alexandra Horváth Ferenc A kézisek meglepetéstánccal rukkoltak elõ (Fotók: Graholy Mariann Zoé) Semjéni Krónika Kállósemjén Nagyközség Önkormányzatának lapja 2007/1 Kiadja: Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata Felelõs kiadó: Nagy Béla polgármester Szerkesztõség: 4324 Kállósemjén, Kossuth u Készült: Örökségünk Kiadó, Nyíregyháza, Bercsényi u /

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

Tárgy: Adózással kapcsolatos feladatok ellátásáról beszámoló.

Tárgy: Adózással kapcsolatos feladatok ellátásáról beszámoló. Csanádpalota Város Jegyzője Csanádpalota, Kelemen L. tér 10. Telefon 263-026. 9-109/2010. Tárgy: Adózással kapcsolatos feladatok ellátásáról beszámoló. Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. a magánszemélyek kommunális adójáról

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. a magánszemélyek kommunális adójáról Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 19/2003. /XII.30./ számú R e n d e l e t e a magánszemélyek kommunális adójáról ( egységes szerkezetben a módosítására kiadott 11/2007.(XII.15.) számú

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

I. Általános rendelkezések 1.. /1/ Az önkormányzat helyi adót állapít meg az illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenység gyakorlására.

I. Általános rendelkezések 1.. /1/ Az önkormányzat helyi adót állapít meg az illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenység gyakorlására. Magyarszerdahely község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/1995. (XII.22.) önkormányzati rendelete A 14/2012.( XI. 29.)önkormányzati rendelettel módosított A helyi iparűzési adóról Az Országgyűlés az

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012 (XI.21.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012 (XI.21.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben) Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012 (XI.21.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben) Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 21/2006. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról 1

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 21/2006. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról 1 Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2006. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a helyi adókról 1 Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C.

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. (XI.11.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. (XI.11.) önkormányzati rendelete a helyi adókról 1 Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. (XI.11.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (III. 26.) r e n d e l e t e

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (III. 26.) r e n d e l e t e PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (III. 26.) r e n d e l e t e a helyi iparűzési adóról, a magánszemélyek kommunális adójáról és az idegenforgalmi adóról * Püspökladány Város

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 21/2006. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról 1

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 21/2006. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról 1 Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2006. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a helyi adókról 1 Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C.

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most 2011. március 3 TÉL-FÉNY 2011. XI. alkalommal megrendezett fotókiállításon Afrikától Furugyon át Új-Zélandig láthattunk fényképeket a tárlaton. Először lehetett szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN (az 5/2003. (IV.10.), a 22/2003. (XII.30.), a 29/2004. (XII.30.) és a 26/2010. (XII.31.) sz. rendeletekkel módosítva!

EGYSÉGES SZERKEZETBEN (az 5/2003. (IV.10.), a 22/2003. (XII.30.), a 29/2004. (XII.30.) és a 26/2010. (XII.31.) sz. rendeletekkel módosítva! EGYSÉGES SZERKEZETBEN (az 5/2003. (IV.10.), a 22/2003. (XII.30.), a 29/2004. (XII.30.) és a 26/2010. (XII.31.) sz. rendeletekkel módosítva!) KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/2002 (XII.26.) ör. számú rendelete

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 26/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 26/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete az iparűzési

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto)

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) A borítóillusztráció Gruber Ferenc fotójának felhasználásával készült (Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) A borító Kiss László munkája. Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) Kiadja

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az adózással kapcsolatos feladatok ellátásáról, behajtások helyzetéről a Képviselő-testület november 22-én tartandó ülésére

TÁJÉKOZTATÓ az adózással kapcsolatos feladatok ellátásáról, behajtások helyzetéről a Képviselő-testület november 22-én tartandó ülésére TÁJÉKOZTATÓ az adózással kapcsolatos feladatok ellátásáról, behajtások helyzetéről a Képviselő-testület 2011. november 22-én tartandó ülésére 1.) Magánszemélyek kommunális adója A magánszemélyek kommunális

Részletesebben

MAGYARSZÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK. 15/2009. (XII. 21.) sz. RENDELETE AZ IPARÛZÉSI ADÓRÓL SZÓLÓ

MAGYARSZÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK. 15/2009. (XII. 21.) sz. RENDELETE AZ IPARÛZÉSI ADÓRÓL SZÓLÓ MAGYARSZÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 15/2009. (XII. 21.) sz. RENDELETE AZ IPARÛZÉSI ADÓRÓL SZÓLÓ 11/2007.(XII.19.) sz. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL A helyi adókról szóló, többször módosított

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú.

Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú. Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2005. JANUÁR 1-ÉTŐL. 2 GÉTYE

Részletesebben

Zalaapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 17/2003./XII. 22./ számú.

Zalaapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 17/2003./XII. 22./ számú. Zalaapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 17/2003./XII. 22./ számú r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2004. JANUÁR 1-ÉTŐL. 2

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

3. NAPIREND Ügyiratszám: 2/140-5 /2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2014. február 13. -i nyilvános ülésére. Dr.

3. NAPIREND Ügyiratszám: 2/140-5 /2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2014. február 13. -i nyilvános ülésére. Dr. 3. NAPIREND Ügyiratszám: 2/140-5 /2014. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. február 13. -i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: A Képviselő-testület tájékoztatása a helyi adók 2013.

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. II. A bevezetett egyes helyi adókra vonatkozó különös rendelkezések. 1. Építményadó. Adókötelezettség

I. Általános rendelkezések. II. A bevezetett egyes helyi adókra vonatkozó különös rendelkezések. 1. Építményadó. Adókötelezettség Ózd Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 38/2007. (XII. 29.) sz. önkormányzati rendelete a 11/2008. (III.21.) sz., a 38/2008.(XII.30.) sz., a 21/2009.(XII.22.) sz., az 1/2010. (I.4.) sz. és az

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított 1/1999. (II. 01.) rendelete a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete*

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Közgyűlés a helyi adókról

Részletesebben

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.9.) számú önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.9.) számú önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.9.) számú önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gazdálkodás biztonsága, az illetékességi

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 21/1995. (XII.6.) számú. rendelete. az idegenforgalmi adóról

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 21/1995. (XII.6.) számú. rendelete. az idegenforgalmi adóról TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/1995. (XII.6.) számú rendelete az idegenforgalmi adóról Az 1990. évi C. törvény 1. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján Tokaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben)

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat képviselőtestülete (továbbiakban:

Részletesebben

Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/1996. (XI.27.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben)

Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/1996. (XI.27.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben) Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/1996. (XI.27.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben) Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Építményadó. Jogszabályi háttér

Építményadó. Jogszabályi háttér Jogszabályi háttér az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény; a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény; az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény; a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás

Részletesebben

A Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. december 16 - i ülésére

A Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. december 16 - i ülésére 10234-2/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. december 16 - i ülésére Tárgy: Helyi iparűzési adóról szóló 15/1996. (XII. 12.) sz. rendelet módosítása

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. júni us 21. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/25. szám Ára: 345 Ft ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny bolt új hely re, a

Részletesebben

II. fejezet Vagyoni típusú adók

II. fejezet Vagyoni típusú adók Cserkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (2) bekezdésében, valamint a helyi adókról szóló 1990.

Részletesebben

19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról

19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról 19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról Mód: 22/1992.(XII.23), 21/1993. (XI. 25.), 32/1995.(XII.28.),24/1999.(XII.16.), 41/2002.(XII.12.)

Részletesebben

a helyi iparűzési adóról

a helyi iparűzési adóról Emőd Város**** Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1998. (III. 26.), 15/1998. (XII. 18.), 15/2000. (XII. 21.), 17/2002. (XII. 12.), 20/2004. (VIII. 13.), 15/2007. (XII. 14.) rendeletével módosított 12/1997.

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. 2. Ózd Város helyi adóit, azok pótlékait, bírságait a rendelet mellékletében feltüntetett számlákra kell teljesíteni.

I. Általános rendelkezések. 2. Ózd Város helyi adóit, azok pótlékait, bírságait a rendelet mellékletében feltüntetett számlákra kell teljesíteni. Ózd Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 38/2007. (XII. 29.) sz. önkormányzati rendelete a 11/2008. (III.21.) sz., a 38/2008.(XII.30.) sz., a 21/2009.(XII.22.) sz., az 1/2010. (I.4.) sz., az 1/2011.

Részletesebben

Kulcs Község Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2012. (XI. 5.) Önkormányzati rendelete az Idegenforgalmi adóról

Kulcs Község Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2012. (XI. 5.) Önkormányzati rendelete az Idegenforgalmi adóról Kulcs Község Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2012. (XI. 5.) Önkormányzati rendelete az Idegenforgalmi adóról Kulcs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1)

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról

Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Hatályos: 2014. január 1. Szőc 2013 A hirdetőtáblára kifüggesztve: 2013. november 29.

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 49/2011. (XII. 21.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 49/2011. (XII. 21.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 49/2011. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról 1 Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi adókról szóló többször módosított

Részletesebben

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda Különös közzétételi lista A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat

Részletesebben

Fertőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról és a talajterhelési díj megállapításáról

Fertőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról és a talajterhelési díj megállapításáról Fertőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete a helyi adókról és a talajterhelési díj megállapításáról Fertőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Nagycsepely Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Nagycsepely Község Önkormányzata Képviselő-testületének Nagycsepely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013.(VII.01.) önkormányzati rendelete a helyi adókról (Egységes szerkezetben a 12/2013.(XII.02.) önkormányzati rendelettel Nagycsepely Község

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

109. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal

109. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 15., szerda 109. szám Ára: 777, Ft TARTALOMJEGYZÉK 216/2007. (VIII. 15.) Korm. r. A hosszú távú kötelezettségek vállalásának egyes szabályairól

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység bevallásáról

TÁJÉKOZTATÓ állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység bevallásáról TÁJÉKOZTATÓ állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység bevallásáról A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerint adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel

Részletesebben

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben)

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Dunavarsány Város Önkormányzatának képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

Adóigazgatási tevékenység értékelése különös tekintettel a behajtási tevékenységre. Ónodiné Horváth Mariann adóügyi előadó

Adóigazgatási tevékenység értékelése különös tekintettel a behajtási tevékenységre. Ónodiné Horváth Mariann adóügyi előadó E L Ő T E R J E S Z T É S PÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2011. MÁJUS 17 -ÉN TARTANDÓ NYILVÁNOS ÜLÉSÉRE Iktatószám: /2011. Tárgy: Adóigazgatási tevékenység értékelése különös tekintettel

Részletesebben

SARTI. Alexandrion Apartman. Központ: 150 m Strand: 200 m Klíma: 5 /nap WIFI:

SARTI. Alexandrion Apartman. Központ: 150 m Strand: 200 m Klíma: 5 /nap WIFI: www.sithonia-sarti.hu www.sartimania.hu Sarti Sarti ófalu Sarti Beach Sarti a Halkidiki-félsziget kö zép sõ, Sithónia-nyúlványának ke le ti partján fek szik. Ne vét már az ókor ban is lé te zõ te le pü

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: 2010 augusztus 9-én a Cigány Kisebbségi Önkormányzat ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: 2010 augusztus 9-én a Cigány Kisebbségi Önkormányzat ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: 2010 augusztus 9-én a Cigány Kisebbségi Önkormányzat ülésén. JELEN VANNAK: A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. KOVÁCS GYULA a Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Részletesebben

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi iparűzési adóról

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi iparűzési adóról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 30.) rendelete a helyi iparűzési adóról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 30.) rendelete a

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

Romonya Község Önkormányzatának 7/2011. (XII.30.) sz. rendelete MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJÁRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

Romonya Község Önkormányzatának 7/2011. (XII.30.) sz. rendelete MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJÁRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Romonya Község Önkormányzatának 7/2011. (XII.30.) sz. rendelete MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJÁRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN A Község Önkormányzatának Képviselőtestülete - a helyi adókról szóló 1990. évi C.

Részletesebben

Építményadó. Adókötelezettség 1. Az adó alanya 2.

Építményadó. Adókötelezettség 1. Az adó alanya 2. Diósd Város Önkormányzata 19/2015. (X. 28) önkormányzati rendelete az építményadóról és a telekadóról (Egységes szerkezetben a 7 /2016. (II.25.) önkormányzati rendelettel) Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ok tó ber 10., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ok tó ber 10., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 10., szerda 135. szám Ára: 966, Ft TARTALOMJEGYZÉK 264/2007. (X. 10.) Korm. r. Az egyes ter mé kek ki egé szí tõ ol tal má ra vo nat ko zó

Részletesebben

A HELYI ADÓKRÓL HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A HELYI ADÓKRÓL HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA: 2014. FEBRUÁR 5. Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató 1. A biz to sí tó tár sa ság ra vo nat ko zó ada tok UNION Vienna Insurance Group Biz to sí tó Zrt. 1082 Bu da pest, Ba ross u. 1. H-1461 Bu da

Részletesebben