Budapest, május

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budapest, 2010. május"

Átírás

1 Aktív szociálpolitikai eszközök, feltételekhez kötött készpénztranszferek a világban és Magyarországon Budapest, május

2 A kutatást a TÁRKI Zrt. a Miniszterelnöki Hivatal megrendelésére készítette Kutatásvezetı: TÓTH ISTVÁN GYÖRGY ÉS MEDGYESI MÁRTON A Az elemzést készítették: BERNÁT ANIKÓ (3., 4. FEJEZET) készítése GÁBOS ANDRÁS (3., 4. FEJEZET) nek, GERHARDT ERIK (2. FEJEZET) report) szerzők hogy budapesti során a köszönetet Világbank folytatott feltételes mondanak bemutatóján konzultációkon transzferekkel minden (http://www.tarki.hu/hu/news/2010/kitekint/ html) kaptak. tanácsért kapcsolatos Külön és kritikai köszönik tanulmányának megjegyzésért, Arup Banerjinek (www.worldbank.org/ccts- amelyet és Ariel a tanulmány Fiszbein- MEDGYESI MÁRTON (1.,2.,3. FEJEZET) előadásokat nemzetközi Máriának és tapasztalatok tartottak, Kézdi Gábornak, Köllő Magyarország Jánosnak hogy a konferencián és Molnár számára Györgynek a lehetséges tanulmányunk pedig tanulságait a szempontjából tanulmány összefoglalták, tervezetéhez fontos, felkészült Herczog fűzött a A kommentárjaikat. tanulmány szerzői A szerzők címen. vitára tanultak bocsátják tőlük, ám a a jelentést. szöveg a szerzők Minden saját kommentárt álláspontját szívesen tükrözi. fogadnak TÁRKI 1112 Tel.: Társadalomkutatási Budapest, , Budaörsi Fax: 309 Intézet út Zrt. Internet:

3 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK Vezetıi összefoglaló A feltételes transzferek alkalmazásának elméleti és gyakorlati keretei Feltételes készpénz-transzfer (FKT) és egyéb szociálpolitikai eszközök hatásmechanizmusa Mikor érdemes feltételhez kötni a készpénz-transzfert? Családok humántıke-beruházási döntéseinek közgazdasági elemzése Elégtelen humántıke-beruházás: egyénileg az optimális szintnél alacsonyabb iskolázottság Alacsony humántıke-beruházás szegények között Iskolázottság mértéke egyénileg optimális, de társadalmi szempontból túl alacsony Társadalompolitikai eszközök az alacsony humántıke-beruházás esetén: mikor lehet az FKT-nak szerepe? Az FKT programok egyenlıségi hatása és a támogatások célzása Az FKT programok korlátai Az egyén és állam viszonya az FKT programokban Programértékelés: monitorozás és hatáselemzés Összegzés: szempontok a feltételes transzfer-programok leírásához, csoportosításához és értékeléséhez A fejlıdı országok tapasztalatai: készpénztranszfer és hosszú távú beruházás a gyermekek humán tıkéjébe FKT programok fıbb jellegzetességei a fejlıdı országokban Az FKT programok hatása a szegénységre és a háztartások jövedelmeire...27 A FKT-k hosszútávú hatása a fogyasztásra Az FKT programok hatása a humántıke-beruházására a fejlıdı országokban Néhány program részletesebb bemutatása...33 Chile Solidario...33 Mexikó Oportuniades (korábban: PROGRESA)...34 Bangladesh Female Secondary School Assistance Program...35 Brazília Bolsa Família...36 Nicaragua Red de Protección Social A fejlett országok tapasztalatai: a feltételes transzferek helye a jóléti ellátórendszerben Az FKT programok környezete a fejlett országokban Viselkedési feltételek társadalompolitikai programokban fejlett országokban Oktatás-ösztönzı FKT programok fejlett országokban Bevezetett programok Kísérleti oktatás-ösztönzı programok a fejlett országokban FKT programok tranzíciós országokban Tanulságok az FKT programok alkalmazásával kapcsolatban fejlett országokban Az aktív jóléti állam koncepciója Az FKT programok alkalmazásának tanulságai a fejlett országokban A feltételes transzferek magyarországi alkalmazásának feltételei és körülményei A feltételes készpénztranszferek alkalmazhatóságának feltételei Magyarországon A gyermekszegénység kiterjedtsége és fı jellemzıi Magyarországon Alacsony humántıke-beruházás az oktatás és az egészségügy területén Hozzáférés az oktatási intézményekhez és a minıségi oktatáshoz A feltételes készpénztranszferek magyarországi alkalmazhatóságának feltételei - összegzés Feltételes készpénztranszferek Magyarországon - esettanulmányok Tanulmányi ösztöndíjak Magyarországon: etnikai vagy szociális alapon? Óvodáztatási támogatás Iskoláztatási támogatás: a családi pótlék iskolába járáshoz kötése...74 TÁRKI 3

4 TARTALOMJEGYZÉK Az Út a munkához program A feltételes készpénztranszferek alkalmazhatóságának fontosabb területei Magyarországon...76 Hivatkozások...78 TÁRKI 4

5 Vezetıi összefoglaló VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Kontextus, motiváció, a tanulmány szerkezete 1. A magyarországi tapasztalatok szerint a hazai szegénység tartós csökkentésének hagyományosan alkalmazott eszközei nem, vagy nem eléggé sikeresek. Különösen a szegénység újratermelıdésének és generációs átörökítésének megakadályozása látszik kudarcosnak. 2. A szegénység és társadalmi kirekesztettség nemzedékrıl nemzedékre történı átörökítésének megakadályozása azonban nemcsak Magyarországon jelent megoldatlan feladatot, így az utóbbi évtizedekben a világ legkülönbözıbb részein vezettek be olyan programokat, melyek újszerő társadalompolitikai eszközök, többek között a feltételhez kötött készpénz-transzfer programok (conditional cash transfers FKT) alkalmazására épülnek. Ezek a társadalompolitikai eszközök a motivációk megváltoztatásával kívánnak tartósan segíteni a szegény háztartásokon. Ezek célja, hogy a családok oktatási, egészségi és munkaerı-piaci helyzetével kapcsolatban anyagi ösztönzık segítségével egyszerre javítsák a szegény családok anyagi helyzetét és a jövı nemzedék életesélyeit. 3. A hazai gyakorlatban alkalmazott társadalompolitikai eszközök átalakítása csak az ezzel foglalkozó intézmények megújítása és új módszerek bevezetése révén lehetséges. Ennek megalapozásához a TÁRKI olyan kutatási programba fogott, amelynek célja, hogy más országok sikeresnek tekintett tapasztalatait, az ott alkalmazott eszközök elınyeit és hátrányait megismerje és megismertesse. A cél az, hogy a magyar szociálpolitikai, közgazdasági szakmában és politikai döntéshozatalban az aktív szociálpolitika eszközrendszere ismertebb, elfogadottabb legyen, valós társadalompolitikai alternatívaként mőködhessen. Ennek keretében nemcsak az a cél, hogy a feltételekhez kötött transzferprogramok (FKT) gyakorlatának összefoglalásán keresztül megvizsgáljuk ezek magyarországi alkalmazásának lehetıségeit, hanem az is, hogy a tényeken alapuló szakpolitikát, azaz az intézkedések tényeken alapuló tervezését, monitorozását és értékelését minél szélesebb körben alkalmazza a hazai gyakorlat. 4. Ennek a kötetnek az elsı fejezete áttekinti a feltételes transzferek alkalmazásának elméleti és gyakorlati kereteit. A tanulmány elıször felvázolja a feltételes transzferek közgazdasági (mikroökonómiai, politikai gazdaságtani és társadalmi hatékonysági) elméleti alapjait, az alkalmazásukkal kapcsolatos érveket és ellenérveket. A második fejezet a fejlıdı országok tapasztalatait foglalja össze. Ezen belül elsıként a fejlıdı országok körében az elmúlt 15 évben viharos gyorsasággal elterjedı feltételes transzfer programok társadalmi, intézményi és környezeti sajátosságait, célcsoportjait és az adott programokkal kapcsolatos fıbb kihívásokat, illetve gyakorlati tapasztalatokat tekinti át. Utána néhány kiválasztott program, illetve országtapasztalat segítségével illusztrációkat mutat be a programok fontosabb jellemzıirıl, mőködésük buktatóiról és tanulságairól. A tanulmány harmadik fejezete a fejlett országok tapasztalatait tekinti át. Különös tekintettel arra, hogy ezekben az országokban milyen speciális kontextust jelent a jóléti ellátórendszerek kiterjedtsége. Erre az országkörre vonatkozóan is bemutatunk néhány kiválasztott programot. A negyedik fejezet a feltételes transzferek magyarországi alkalmazásának körülményeivel és feltételeivel foglalkozik. Áttekintjük a hazai társadalmi és intézményi környezet idevonatkozó sajátosságait, az eddig egyébként már TÁRKI 5

6 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Magyarországon is elkezdett programok szórványosan bár, de elérhetı tapasztalatait. Fontosabb megállapítások 5. Az 1990-es évek második felétıl elsısorban Latin-Amerika és a Távol-Kelet egyes fejlıdı országaiban bevezetett programok sikere nyomán egyre-másra születtek hasonló kezdeményezések más kontinensek fejlıdı és fejlett országaiban egyaránt. Az elsı program, a mára emblematikussá vált Oportunidades (indulásakor, 1997-ben: Progresa) Mexikóban az iskolába járást támogatja a szegény családok gyerekei körében. Az elmúlt 15 évben Brazíliától és Chilétıl Bangladesig és Indiáig, az Egyesült Államoktól és Nagy-Britanniától kelet- és közép-európai országokig számos ország indított ilyen programokat, melyek közül több már akár egy évtizede sikerrel fut. Tanulmányunk egyik fontos üzenete, hogy kiemelje: a fejlett országokban is lehet értelme FKT programok bevezetésének. Ezért a vezetıi összefoglaló elsısorban a fejlett országokra vonatkozó megállapításainkat foglalja össze. 6. A fejlett országok esetében az FKT programok bevezetésének intézményi környezetét a következık jellemzik. Általában erısebb az államigazgatás (így pl. a tankötelezettség betartását erısebb szankciók segítik), kiépültebbek a jóléti rendszerek (ami elsısorban azért érdekes, mert a transzferek lehetséges célcsoportjai általában több alternatív ellátás körül választhatnak). Átlagban az oktatási és egészségi kimeneti mutatók jobbak, mint a fejlıdı országokban tapasztaltak (bár egyes résznépességek esetében ez nagyon differenciált lehet), valamint fejlettebb az infrastruktúra (bár sok helyütt erıteljes regionális egyenlıtlenségek vannak az egészségügyi, oktatási infrastruktúra elérhetıségében). A fejlett országok tapasztalatai azt mutatják, hogy a létezı programokban a feltételek elsısorban a munkaösztönzéshez, vagy az aktivitás növeléséhez kapcsolódnak, tehát alapvetıen a felnıtt népesség viselkedését, ösztönzési szerkezetét igyekeznek átalakítani (munkatilalmat vezetnek be, regisztrációt és aktív kooperációt várnak el a program résztvevıitıl stb.). A gyermekek beiskolázásával illetve egyéb humántıkeberuházást ösztönzı célokkal kevés OECD-országnak van tapasztalata. Viszonylag széles körben alkalmazzák azonban azt, hogy a családtámogatások esetében megkövetelnek bizonyos humántıke-beruházási feltételeket (iskolába járáshoz kötik a családi pótlékot vagy a segélyeket, beiratkozáskor iskolázási támogatást adnak, kiterjesztik a családi pótlék jogosultságát a nappali tagozaton továbbtanulók számára vagy szőrıvizsgálaton való részvételhez kötik az anyasági támogatást stb.). 7. A tanulmányban részletesebben foglalkozunk néhány fejlett országból (Egyesült Királyságból, Egyesült Államokból) vett FKT programmal. E programok egy része az iskolaköteles kor utáni tanulást ösztönzi, más részük pedig az iskolai teljesítményt igyekszik készpénztranszferekkel jutalmazni. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a beiskolázásra fókuszáló programok sikerességét többé-kevésbé alátámasztják a beiskolázási statisztikák, viszont a teljesítményt jutalmazó programok esetében viszonylag kisebb hatás mutatható ki. Az egyik New York-i kísérleti program komplexen, több területen (iskolába járás és iskolai eredmények, egészségtudatos viselkedés, munkaerı-piaci részvétel stb.) megfigyelt viselkedéshez kapcsol meghatározott támogatási összegeket. Ennek a kísérleti programnak az értékelése folyamatban van. TÁRKI 6 8. Feltételes transzferprogramok a különbözı (Magyarország társadalmi-gazdasági szintjéhez és berendezkedéséhez hasonló) tranzíciós országokban is léteznek. Több helyütt iskolalátogatási feltétellel adják vagy adták a családi támogatásokat, másutt speciális viselkedési feltételekhez kötik a különbözı ösztöndíj-programokban való részvételt. Ezek általában viszonylag új kezdeményezések és keveset lehet tudni az

7 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ eredményességükrıl (nemcsak azért, mert újak, hanem azért is, mert helyenként kevesebb hangsúlyt helyeznek a kiértékelésre). 9. Feltételhez kötött transzferek körébe sorolható kísérletek Magyarországon is történtek. Ilyen volt például az között hatályban levı iskoláztatási támogatás (azaz a családi pótlék kifizetésének rendszeres iskolába járáshoz kötése). A jelenlegi ellátási rendszerbıl ilyen pl. a 2009-ben bevezetett óvodáztatási támogatás (amely a 3 4 évesek közül a halmozottan hátrányos helyzető családokból származó gyerekek számára nyújt évi fix összegő támogatást). Az iskoláztatási támogatásról szisztematikus hatáselemzés nem készült, de a rendelkezésre álló értékelés szerint nem volt érdemi (nagy) hatása a gyermekek iskolába járására és egyáltalán nem volt hatása az iskolai eredményességre. Mindenképpen tanulság, hogy szisztematikus hatáselemzésre bármilyen új program esetében mindjárt az elején figyelmet kell fordítani, hiszen ezt utólag nem lehet elıállítani. Az óvodáztatási támogatásra vonatkozóan még nem állnak rendelkezésre kész értékelések. 10. Tanulmányunk külön foglalkozik két magyarországi ösztöndíj programmal. Ezek közül az egyik kifejezetten etnikai alapon nyújt az iskolába járóknak készpénz-támogatást, a másik pedig etnikai korlátozás nélkül a hátrányos helyzetőek iskolai elırejutását igyekszik készpénz támogatás és mentorálás révén elısegíteni. A tapasztalatok mindkettı esetében vegyesek, de az mindenképpen leszőrhetı következtetésként, hogy a készpénztámogatás rendszerét célszerő kiegészíteni tanácsadási, mentorálási típusú szolgáltatásokkal. 11. Tanulmányunk megállapítja, hogy FKT programok alkalmazását érdemes megfontolni fejlett országokban is, hiszen bizonyos feltételek mellett ezek alkalmasak lehetnek a gyermek- vagy felnıttkori kimenetek javítására a népesség átlagában, illetve munkaerı-piaci, oktatási és egészségügyi kimenetek javításában olyan résznépességekben, amelyeknek a teljesítménye jelentısen elmarad a hazai átlagtól. Az FKT programok a klasszikus készpénz-transzferek és szolgáltatások kiegészítéséül is szolgálhatnak egyfajta szerzıdési megállapodásként, kockázatmegosztási eszközként az állam és az állampolgár között. Ez az irány jól illeszkedik akár az OECD által az utóbbi 15 évben kezdeményezett és ösztönzött aktivizáló szociálpolitika gyakorlatának elımozdításához, akár pedig azoknak a céloknak a megvalósulásához, amelyeket az utóbbi idıben az Európai Unió is kitőz tagországai számára. 12. Elemzésünk szerint célzott, megfelelı ösztönzıvel ellátott FKT programok fejlett országokban is lehetnek eredményesek. Ugyanakkor a meglévı univerzális transzferek viselkedési feltételhez kötésének hatékonysága nem garantált akkor, ha a feltétel a népesség kis részének viselkedését befolyásolja és ezzel egyidejőleg az adminisztrációs költségek jelentısek. Mindenképpen tanácsos tehát az optimális ösztönzık megtalálásához kísérleti programokat bevezetni. Ezeknek a segítségével lehet kalibrálni, hogy az iskolalátogatást, az iskolai teljesítményt vagy a jó teljesítményhez vezetı viselkedést érdemes-e inkább ösztönözni. A programokat megalapozó kutatásoknak kell megelızniük és ezeknek a kutatásoknak ki kell terjedniük arra, hogy milyen pontokon alacsony a humántıke-beruházás szintje; a szuboptimális humántıke-beruházást keresleti vagy kínálati probléma okozza-e; és ha keresleti a probléma, akkor milyen motivációs és informáltsági hiányosságok húzódnak meg a háttérben. Minden újonnan bevezetendı FKT-eszköz esetén tekintetbe kell venni, hogy a kiépült jóléti állam bonyolult rendszerébe bekerülı újabb instrumentum könnyen nem szándékolt következményekkel járhat. TÁRKI A kiépült jóléti rendszerek legfontosabb, az FKT szempontjából lényeges környezeti meghatározottságot jelentı elemeire külön is figyelni kell. A már létezı jóléti ellátások rendszere általában rendkívül összetett, gyakran egymásra épülı vagy egymást kiegészítı transzferek és szolgáltatások léteznek. A már létezı ellátások általában

8 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ hosszú intézményi, politikai, történeti múltra tekinthetnek vissza és ez meghatározza mind a kínálati oldal, mind pedig a keresleti oldal viselkedési szempontú rögzültségeit. Általában rendkívül bonyolult a szabályozás, az igénybevételi kritériumok, feltételek, a finanszírozás és a folyósítás tekintetében egyaránt. Összességében, részben a fentiek miatt, rendkívül bonyolultak az ösztönzési hatások. Sok esetben az nehezíti a bevezetést, hogy nem áll rendelkezésre megfelelı empirikus tényanyag a létezı programok hatékonyságáról és hatásosságáról, paradox módon pontosan a jóléti fejlett berendezkedés bizonyos elemei (személyiségi jogi és adatvédelmi környezet) miatt. 14. Magyarországon több olyan terület van, ahol érdemes lehet megfontolni (további) feltételes készpénzprogramok bevezetését. Az egészségtudatos viselkedés hiányosságaira vezethetı valószínőleg vissza a relatíve még mindig magas csecsemıhalandóság és az alacsony születési súly viszonylag magas aránya Magyarországon. Szükség lenne elımozdítani, hogy felnıtt korban magasabb arányú legyen a szőrıvizsgálatokon való részvétel. A kisgyermekek esetében (különösen a halmozottan hátrányos helyzető társadalmi csoportokban) emelni kellene az óvodai, illetve a kora gyermekkori fejlesztı programokban való részvételt. Az általában egyébként, nemzetközileg is a magasak közé tartozó általános iskolai beiskolázottsági arányok terén ugyan viszonylag kevés a teendı, de az általános iskola utáni lemorzsolódás csökkentésére vagy az általános iskolai teljesítmény javítására megfontolható esetleges új (a régiek mellett vagy azok helyett) készpénzprogramok bevezetése. 15. Hogy ezek a készpénzprogramok feltételekhez kötöttek legyenek-e vagy sem, azt mindig egyedileg kell eldönteni. A tapasztalatok azt mondják, hogy feltételes készpénzprogramok bevezetésének ott van elsıdlegesen értelme, ahol az emberek rosszul informáltak a humántıke felhalmozás jövıbeli hozamaival kapcsolatban, vagy ahol valamilyen motivációs probléma lép fel. Ha a probléma csak az, hogy az alacsony jövedelmőek számára a humántıke felhalmozás költségei túl magasak, akkor elégséges lehet egyszerő jövedelemtranszfer bevezetése is (ha egyáltalán). Ha azonban a feltételes transzferek mellett döntünk, akkor a bevezetést nyilván abból a szempontból is meg kell vizsgálni, hogy a kínálati oldalon rendelkezésre állnak-e elérhetı távolságban a megfelelı intézmények (óvodák, iskolák, szőrıállomások stb.) és hogy azok megfelelı minıségő szolgáltatást nyújtanak-e. Ha nem, akkor az intézményrendszer fejlesztésére is szükség lehet. 16. Egy feltételes program bevezetésekor mindig alapvetı dilemmát jelent, hogy az új programot régiek helyett vagy azok mellett kell-e bevezetni. Új programok bevezetése mellett szól, hogy a létezı juttatások megvonása mindig problematikus, az újak bevezetése viszont nagyobb támogatásra számíthat az érdekeltek körében és pozitív ösztönzést jelent az esetleg büntetésnek értékelt visszavonással szemben. Ugyanakkor különbözı programok egymás mellett mőködtetése nyilván pótlólagos forrásigényt jelent. Ezt úgy lehet hosszú távon csökkenteni, hogy egy átmeneti idıszakban az új program kiépülése a régi fokozatos elsorvasztásával párhuzamosan zajlik. A fejlett országok tapasztalataiból tanulva nagyon fontos a körültekintı elıkészítés, az igények, a humán és a fizikai infrastruktúra felmérése, a nemzetközi jó tapasztalatok megismerése és egy világos implementációs stratégia kidolgozása. 17. Sokszor a hatékonyság garanciája az, ha egy tervezett országos programot elıbb kis lépésekben (pl. területileg korlátozott módon), kísérleti programok formájában kipróbálnak. Ez arra is lehetıséget ad, hogy a kísérleti programokban részesedık és az azt igénybe nem vevık viselkedésének szisztematikus megfigyelése révén kontrollcsoportos kiértékelési módszertanok alkalmazása válik lehetıvé, ezáltal a kísérleti programok végén statisztikai evidenciákra alapozott döntések hozhatók. A feltételes készpénz-transzferek fejlıdı országokban való gyors elterjedésének éppen ez volt az egyik titka: szigorú módszertani alapokon álló hatékonysági szempontú TÁRKI 8

9 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ értékelések kísérték a bevezetésüket, és általában költséghaszon elemzések révén követik nyomon a mőködtetésüket. Ezzel lehet elérni azt a célt, hogy minél kisebb közösségi erıforrásból tartós és hatékony beavatkozásokat valósítsanak meg. Ez teremtheti meg annak a feltételeit, hogy a humán tıkébe való beruházás a különbözı társadalmi csoportok között egyénileg és társadalmi szinten is közeledjen az optimálishoz. TÁRKI 9

10 A FELTÉTELES TRANSZFEREK ALKALMAZÁSÁNAK ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KERETEI 1. gyermekei A feltételes transzferek alkalmazásának elméleti és gyakorlati egészségügyi A szegénység nem ellátásban, részesülnek továbbörökítésének elegendő mennyiségű legfontosabb és minőségű csatornája, iskoláztatásban, hogy a szegény prevenciós családok keretei de hiányosságok mutatkozhatnak táplálkozás terén is. Az hogy intézményrendszer akkumulációjában, és a mellett szegény a családok viszont szerepe sokszor is jelentős nem rendelkeznek a gyermekek elegendő humántőke- például kulturális erőforrással, ahhoz hogy ezeket beruházásokat megtegyék. Előfordulhat anyagi rövid a szülők és a gyermekek szisztematikusan alábecslik a beruházások fontosságát, az így is, távú a magasabb iskolai végzettség hozamát. Megtörténhet az is, hogy a megélhetés bevezetésére, távú ellentétbe kerülnek a gyermekek iskolai sikerességének hosszabb megváltoztatása szempontjaival. A világban amelyek révén, számos kontrollált helyen a szegények történtek monitorozásra/kiértékelésre kísérletek viselkedésének az utóbbi anyagi alkalmas évben ösztönzőkkel olyan körülmények eszközök való Amerikában, között humántőke-beruházásainak programokat igyekeznek elérni a szegénységi ösztönzése helyzetből révén. A való feltételhez kikerülést, kötött legtöbbször készpénz-transzfer a családok ösztönzésére. ( conditional cash transfers FKT) elsősorban fejlődő országokban (Latinkörülmények Ázsiában, Afrikában) alkalmaztak a családok humántőke-beruházásainak bemutatjuk, döntéseit, Ebben összehasonlítva hogy között a fejezetben a alkalmasak feltételes a áttekintjük, készpénz-transzferekkel a humántőke-beruházás hogy a feltételes miként előmozdítására. a természetbeni készpénz-transzferek befolyásolják Az ellátásokkal. a első háztartások részben milyen programok második részben áttekintjük, hogy az alacsony humántőke-beruházásnak milyen okai az harmadik lehetnek, pontban milyen az esetekben FKT programok lehet a feltételes egyenlőtlenségcsökkentő készpénz-transzfereknek hatásáról kedvező beszélünk, hatása. A hatásvizsgálatára FKT programok célzásának térünk korlátait szükségességéről ki, a elemezzük. hatodikban Az pedig illetve ötödik összegezzük költségeiről pontban ejtünk a programok fejezet szót. legfőbb A monitorozására negyedik tanulságait. részben a természetbeni 1.1. következményeit Feltételes készpénz-transzfer (FKT) és egyéb szociálpolitikai eszközök háztartás A klasszikus transzferek szociálpolitikai révén igyekeznek gyakorlatban elsősorban jövedelmi szegénységet készpénz-transzferek annak és hatásmechanizmusa szabadon jövedelem jövedelmét, (pl. az és a alultápláltságot) jövedelem-növekményt enyhíteni. a háztartás A készpénz-transzferek tagjai bármire költhetik, megnövelik tehát a hogy mellett kiválaszthatják a legnagyobb azt jólétet a jószágkosarat, biztosítja. A jövedelem amelyik számukra növekedése a azt megnövekedett eredményezi, TÁRKI élelmiszerek alacsony megfelelően a háztartások minőségű többet fogyasztása fognak többet javak is költeni nőni vásárolnak (ún. fog. élelmiszerekre inferior a legtöbb javak) és fogyasztását jószágból valószínűleg (ún. viszont a normál jobb minőségű, csökkentik. jószágokból), táplálóbb Ennek az 10

11 A természetbeni A FELTÉTELES transzferek TRANSZFEREK esetében ALKALMAZÁSÁNAK a transzfer ELMÉLETI nem szabadon ÉS GYAKORLATI költhető el, KERETEI hanem transzferé. valamilyen adott termék meghatározott mennyiségben való fogyasztásával jár. A fogyasztanak utalvány) természetbeni hatása transzfer sok család (pl. élelmiszercsomag esetében ugyanaz, vagy csak mint élelmiszerek a hasonló vásárlására összegű készpénz- fordítható hanem korábban Azoknak az adott a háztartásoknak, termékből, a természetbeni amelyek egyébként transzfer a nem transzfer korlátozza nagyságánál a viselkedést, többet mennyiségének jóléte pusztán kevesebbet a jövedelmek fogyasztottak emelkedését az adott jelenti. termékből, Azok a kénytelenek háztartások lesznek azonban, a transzfer amelyek jövedelem-transzfert megfelelő növekszik megfelelő a transzfernek mértékben köszönhetően, költeni ilyen de termékre1. alacsonyabb Ezeknek lesz, mintha a háztartásoknak egyenértékű függ, természetbeni jószágkosarat. kaptak A készpénz-transzferek volna, mert így nem választhatják esetében tehát a preferenciáiknak a háztartás preferenciáitól leginkább fogyasztása hogy végül is mennyivel költ többet valamilyen jószágra (pl. élelmiszerre), míg teljesítéséhez transzferek korlátozhatják háztartások döntését, az adott jószág leggyakoribb, A feltételes nem csökkenhet készpénz-transzferek egy bizonyos szint a alá. rendszeres kapcsolják. Például a fejlődő országokban készpénztámogatást működő programok valamilyen esetében feltétel megfogalmazott hogy a családnak nyújtott készpénz-támogatás feltétele a gyermekek a hatása transzfert iskolalátogatása. hiányzási határt Amennyiben túllépi, a támogatást a gyermek nem egy fizetik adott ki. időszakban A feltételes a támogatás feltételben rendszeresen családokban a kaptak családok volna. egy Ezek részének a háztartások esetében eleve ugyanaz, gondoskodtak mintha feltétel arról, nélküli hogy gyermekeik készpénz- szintet, költségeit. az járjanak FKT nem iskolába, növeli, így de viselkedésükre segít fenntartani a feltételnek a viszonylag nincsen magas hatása. iskolalátogatási Az ilyen megfogalmazott hiszen a transzfer elvesztésének lehetősége megnöveli a hiányzás, kimaradás teljesítik Azokban iskolalátogatási a háztartásokban, szintet, az FKT ahol növelheti a gyermek a család nem iskola teljesíti iránti keresletét. feltételben Az költségeit ilyen családokban a szülők beláthatják, hogy nagyobb jólétet érhetnek el, ha gyermekeik teszi Az ilyen az iskolalátogatásra esetében vonatkozó a kapott feltételt, transzfer és a ezáltal gyermek a család további megkapja iskoláztatásának a támogatást. a készpénz-transzfer csökkenti, így nemcsak jövedelem-növelő hatása van, hanem effektíve olcsóbbá FKT hatása az iskolába erősebb, járást, mintha így ösztönzi készpénz-transzfert a háztartásokat viselkedésük kaptak volna, megváltoztatására. hiszen a feltétel nélküli Így az valamilyen egy programok tehát a háztartás készpénz-transzfert jövedelmét növeli, jelentenek, de nem de változtat másik céljuk, az árviszonyokon. hogy növeljék Az esetében, megváltoztatása adott mennyiség szolgáltatás elfogyasztásának (pl. oktatási, egészségügyi) az előírásával igénybevételét. érik el, mint a Ezt természetbeni a célt azonban transzfer nem országokban hanem a háztartások viselkedésének anyagi ösztönzőkkel történő kapcsolatos Az FKT programok révén. illetve szervezett programok sokféle legtöbbször társadalompolitikai a gyermekek célhoz humántőke-akkumulációjával kapcsolódhatnak. A fejlődő eredményesség humántőke-akkumulációt az iskolalátogatás feltételeket (pl. az fogalmaznak adott a segítő transzferek osztály feltételek meg. sikeres feltétele, közé Az elvégzése) iskoláztatás de tartoznak ritkábban is területén az a az egészségügyi feltételek is előfordul, általában között hogy szolgáltatások a szerepel. beiratkozás a tanulói A TÁRKI 1 igénybe védőoltások Feltéve, ha vételét az utalványnak beadatása, előíró feltételek, nincs vagy másodlagos egészségügyi, így pl. piaca, a rendszeres nem adható táplálkozási el. orvosi tanácsadáson vizsgálatokon való részvétel. részvétel, 11

12 Egyes A FELTÉTELES TRANSZFEREK ALKALMAZÁSÁNAK ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KERETEI programok számára történő FKT a programok munkanélküli a háztartások ellátórendszernek megtakarítói is részét döntéseit képezhetik. igyekeznek Ilyenkor befolyásolni. a munkanélküliek FKT tanácsadáson humántőke-akkumulációhoz együttműködést nyújtott készpénz-támogatás írják elő, ami feltételéül az állásajánlatok általában meghallgatását, foglalkoztatási képzéseken, szolgálattal ellátórendszerben másik fajta FKT-re való megjelenő is. részvételt FKT kapcsolódik, jelenthet. a gyakoribb, Fejlődő fejlett de mindkét országokban országcsoportban a programok inkább a nagy látunk munkanélküli többsége példát a érveket Ebben tekintjük fejezetben át, elsősorban a feltételes a feltétel készpénz-transzferekkel nélküli készpénz-transzferekkel kapcsolatos összehasonlítva. közgazdasági 1.2. Mikor érdemes feltételhez kötni a készpénz-transzfert? részesülnek humántőke-beruházás optimálisnál Alapvetően a humántőke-beruházás ösztönzése értelemszerűen támogatására akkor irányuló merül programokat fel, ha tárgyaljuk. az A szempontból minden hamarabb a képességeiknek fejezik iskolai megfelelő pályafutásukat. optimális Előfordulhat, iskoláztatásban, hogy a gyermekek tehát egyéni nem szintje iskoláztatásának család is túl a gyermek alacsony szempontjából az iskoláztatás optimális szintje. Ugyanakkor iskoláztatást előfordulhat választja, az is, iskoláztatás hogy bár a megnézzük, társadalmi közgazdasági szempontból modelljét, tekinthető továbbá túl alacsonynak. azt, hogy Először milyen okai áttekintjük lehetnek a gyermekek játszhatnak gyermek szerepet, az hogy optimálisnál és egyes az FKT kisebb problémák milyen mértékű esetekben esetében oktatásban lehet milyen jó megoldás. részesül. társadalompolitikai Ezt követően annak, eszközök pedig ha egyének termelékenyebbé iskolai Az emberi tőke elmélete a tanulást beruházásként fogja fel, amelynek során az CSALÁDOK megvásárlásának olyan képzettségre, válik és magasabb jártasságokra keresetre tehetnek tesznek szert, a amelyek jövőben (Becker révén 1967). munkájuk Az HUMÁNTİKE-BERUHÁZÁSI DÖNTÉSEINEK KÖZGAZDASÁGI ELEMZÉSE sorolhatók, fejlődő oktatásban költségei való részvételnek utazási azonban költségek költségei az vannak. közvetlen A tandíj, költségei a taneszközök jelentős a tanulók elmaradt keresete pedig az iskoláztatás közvetett költségét jelenti. közé végeznek országokban közvetett költség már általános iskoláskorú gyermekek esetében is A válik lehet, a gyerekek már korán bekapcsolódnak a családi gazdaságok munkájába vagy elemzését fizetett munkát. A fejlett országokban a tanköteles kor utáni iskolázás esetében szülők fontos A szülőknek költségelemmé a gyermekük a tanulók iskoláztatásával elmaradt keresete. biztosít Becker és Tomes [1986] tanulmányában kapcsolatos olvashatjuk. döntésének Kiindulópontjuk közgazdasági az altruisták, vagyis saját fogyasztásuk mellett a gyermek jóléte hasznosságot szerint a szülők vagyoni oktatás a számukra, hasznairól, és költségeiről tökéletesen és racionálisak, nem okoz nekik vagyis problémát pontos ismeretekkel hosszútávon rendelkeznek közül arról döntenek, hogy a iskoláztatásába való befektetéssel tervezni. közvetlen A amelynek az transzferekkel választják, amelyik segítsék nagyobb gyermekeiket. mértékben A szülők javítja a humántőke- a gyermek jövedelmi vagyon-transzfer helyzetét, TÁRKI magasabb, A szerzők nagyobb mint a feltételezik, tőkére a hozama. fizetett hogy kamat, az ugyanakkor iskola első a éveinek további hozama évek kereseti magas, hozama lényegesen egyre 12

FELEMELKEDÉS KÖZÖS ERŐVEL: A TARTÓS MÉLYSZEGÉNYSÉG CSÖKKENTÉSE CÉLHOZ KÖTÖTT TÁMOGATÁSOK RÉVÉN

FELEMELKEDÉS KÖZÖS ERŐVEL: A TARTÓS MÉLYSZEGÉNYSÉG CSÖKKENTÉSE CÉLHOZ KÖTÖTT TÁMOGATÁSOK RÉVÉN FELEMELKEDÉS KÖZÖS ERŐVEL: A TARTÓS MÉLYSZEGÉNYSÉG CSÖKKENTÉSE CÉLHOZ KÖTÖTT TÁMOGATÁSOK RÉVÉN ZÁRÓJELENTÉS 2012. MÁRCIUS 12. A tanulmányt a TÁRKI Társadalomkutatási Intézet Zrt. és a Budapest Szakpolitikai

Részletesebben

A JÓLÉTI ÁLLAM KÖZGAZDASÁGTANA

A JÓLÉTI ÁLLAM KÖZGAZDASÁGTANA A JÓLÉTI ÁLLAM KÖZGAZDASÁGTANA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék

Részletesebben

DARVAS Ágnes TAUSZ Katalin. Gyermekszegénység. 2006. október

DARVAS Ágnes TAUSZ Katalin. Gyermekszegénység. 2006. október DARVAS Ágnes TAUSZ Katalin Gyermekszegénység 2006. október Tartalom 4 BEVEZETÉS MIÉRT FONTOS TÉMA A GYERMEKSZEGÉNYSÉG? 10 10 12 GYERMEKJÓLLÉT, GYERMEKSZEGÉNYSÉG A gyermek a jóléti államban Hét állítás

Részletesebben

KÖZELKÉP JÓLÉTI ELLÁTÁSOK ÉS MUNKAKÍNÁLAT. Szerkesztette Cseres-Gergely Zsombor és Scharle Ágota

KÖZELKÉP JÓLÉTI ELLÁTÁSOK ÉS MUNKAKÍNÁLAT. Szerkesztette Cseres-Gergely Zsombor és Scharle Ágota KÖZELKÉP JÓLÉTI ELLÁTÁSOK ÉS MUNKAKÍNÁLAT Szerkesztette Cseres-Gergely Zsombor és Scharle Ágota közelkép 1. Jóléti ellátások, munkakínálati hatások és szabályozási gyakorlat (Cseres-Gergely Zsombor Scharle

Részletesebben

FIRLE RÉKA ÉS SZABÓ PÉTER ANDRÁS A RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY CÉLZOTTSÁGA ÉS MUNKAKÍNÁLATI HATÁSA KÖZPÉNZÜGYI FÜZETEK 18. 2007.

FIRLE RÉKA ÉS SZABÓ PÉTER ANDRÁS A RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY CÉLZOTTSÁGA ÉS MUNKAKÍNÁLATI HATÁSA KÖZPÉNZÜGYI FÜZETEK 18. 2007. Eötvös Lóránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/a. FIRLE RÉKA ÉS SZABÓ PÉTER ANDRÁS A RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY CÉLZOTTSÁGA ÉS MUNKAKÍNÁLATI HATÁSA Szerzők:

Részletesebben

A munkaerőpiac peremén lévők és a költségvetés

A munkaerőpiac peremén lévők és a költségvetés levelezési cím 1112 Budapest, Budaörsi út 45. telefon + 361-309-2652 e-mail kti@krtk.mta.hu A munkaerőpiac peremén lévők és a költségvetés Készítette: Bakó Tamás, Cseres-Gergely Zsombor, Kálmán Judit,

Részletesebben

AZ 1-3 ÉVES GYERMEKEK NAPKÖZBENI ELLÁTÁSÁNAK BŐVÍTÉSE: KÖLTSÉGVETÉSI RÁFORDÍTÁS ÉS VÁRHATÓ TÁRSADALMI HATÁSOK

AZ 1-3 ÉVES GYERMEKEK NAPKÖZBENI ELLÁTÁSÁNAK BŐVÍTÉSE: KÖLTSÉGVETÉSI RÁFORDÍTÁS ÉS VÁRHATÓ TÁRSADALMI HATÁSOK AZ 1-3 ÉVES GYERMEKEK NAPKÖZBENI ELLÁTÁSÁNAK BŐVÍTÉSE: KÖLTSÉGVETÉSI RÁFORDÍTÁS ÉS VÁRHATÓ TÁRSADALMI HATÁSOK KÉSZÍTETTE: BLASKÓ ZSUZSA, CSERES-GERGELY ZSOMBOR, RESZKETŐ PETRA, SCHARLE ÁGOTA ÉS VÁRADI

Részletesebben

Szociálisan érzékeny környezetfejlesztés

Szociálisan érzékeny környezetfejlesztés Szociálisan érzékeny környezetfejlesztés Szociálisan érzékeny környezet-fejlesztés Tartalom Előszó... vii 1. Jóléti modellek a XX. században... 1 1. A jólét fogalma... 1 1.1. A jóléti állam... 1 2. A jóléti

Részletesebben

Az egészségbiztosítás lehetséges reformja és a közvélemény

Az egészségbiztosítás lehetséges reformja és a közvélemény Az egészségbiztosítás lehetséges reformja és a közvélemény Budapest, 2000 december A tanulmány az Egészségbiztosítás reformja és a közvélemény című kutatás keretében született. A vizsgálatot a Pénztártanács

Részletesebben

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Operatív Programjainak horizontális ex-ante értékelése. 1/2. kötet: Összefoglaló megállapítások

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Operatív Programjainak horizontális ex-ante értékelése. 1/2. kötet: Összefoglaló megállapítások Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Operatív Programjainak horizontális ex-ante értékelése 1/2. kötet: Összefoglaló megállapítások Budapest, 2007. március 21. A projektfeladatok megosztása és az egyes

Részletesebben

foglalkoztatottságának növeléséhez: munkaösztönző hatások,

foglalkoztatottságának növeléséhez: munkaösztönző hatások, Szempontok és javaslatok a kisgyermeket nevelő nők foglalkoztatottságának növeléséhez: munkaösztönző hatások, termékenység és a gyermek minősége Gábos András és Gál Róbert Iván, TÁRKI 1. Bevezetés...2

Részletesebben

Felsőoktatási expanzió és foglalkoztathatóság: vizsgálat hallgatói oldalról. Fókuszcsoportos interjúk alapján

Felsőoktatási expanzió és foglalkoztathatóság: vizsgálat hallgatói oldalról. Fókuszcsoportos interjúk alapján Felsőoktatási expanzió és foglalkoztathatóság: vizsgálat hallgatói oldalról Fókuszcsoportos interjúk alapján Készítette: Antal Zsófia 2011 Tartalomjegyzék 1. 1. A tanulmány célja 3 1. 2. Miért fontos és

Részletesebben

Legyen jobb a gyerekeknek! Nemzeti Stratégia, 2007 2032

Legyen jobb a gyerekeknek! Nemzeti Stratégia, 2007 2032 Legyen jobb a gyerekeknek! Nemzeti Stratégia, 2007 2032 I. fejezet A Legyen jobb a gyerekeknek! Nemzeti Stratégia alapelvei I. Általános stratégia alapelvek 1. A Nemzeti Stratégia indokoltsága A Legyen

Részletesebben

A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI KÜZDELEM ÁLLÁSA 2008-BAN

A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI KÜZDELEM ÁLLÁSA 2008-BAN 7 A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI KÜZDELEM ÁLLÁSA 2008-BAN Bass László, Darvas Ágnes, Farkas Zsombor, Ferge Zsuzsa (MTA KTI Gyermekprogram Iroda) Vezetői összefoglaló A Nemzeti Stratégia induló éve 2007 volt.

Részletesebben

2011 ver. 10. Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció. Munkaanyag. A Kormány álláspontját nem tükrözi.

2011 ver. 10. Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció. Munkaanyag. A Kormány álláspontját nem tükrözi. 2011 ver. 10. Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció 2011 2020 Munkaanyag. A Kormány álláspontját nem tükrözi. Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció 2011 2020 Készítette: Czibere Károly Sziklai István Mester

Részletesebben

A FEJLESZTÉSPOLITIKAI INTÉZKEDÉSEK TÁRSADALMI HATÁSAINAK VIZSGÁLATA

A FEJLESZTÉSPOLITIKAI INTÉZKEDÉSEK TÁRSADALMI HATÁSAINAK VIZSGÁLATA Fejlesztéspolitika társadalmi hatásai 2. A FEJLESZTÉSPOLITIKAI INTÉZKEDÉSEK TÁRSADALMI HATÁSAINAK VIZSGÁLATA 2005. november A tanulmány a Nemzeti Fejlesztési Hivatal és a TÁRKI Társadalomkutatási Intézet

Részletesebben

A magyar gazdaság versenyképessége nemzetközi versenyképességi jelentések tükrében

A magyar gazdaság versenyképessége nemzetközi versenyképességi jelentések tükrében ICEG VÉLEMÉNY XXIII Pellényi Gábor: A magyar gazdaság versenyképessége nemzetközi versenyképességi jelentések tükrében 2005. December TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 4 1. Az OECD Understanding economic growth

Részletesebben

Befogadást az Információs Társadalomba - Most!!

Befogadást az Információs Társadalomba - Most!! Befogadást az Információs Társadalomba - Most!! Az életminőség, digitális esélyegyenlőség és a társadalmi megújulás Magyarországa Helyzetkép, legjobb gyakorlatok és akcióterv BME-UNESCO Információs Társadalom-

Részletesebben

Gazdasági aktivitás vagy szociális támogatások? A jóléti újraelosztás megváltozott keretfeltételei

Gazdasági aktivitás vagy szociális támogatások? A jóléti újraelosztás megváltozott keretfeltételei HÁTTÉRTANULMÁNYOK A KÖZÉPTÁVÚ SZOCIÁLPOLITIKAI KONCEPCIÓHOZ ZÁRÓTANULMÁNY 1. I. kötet Gazdasági aktivitás vagy szociális támogatások? A jóléti újraelosztás megváltozott keretfeltételei Budapest, 1998.

Részletesebben

Befogadást az Információs Társadalomba - Most!!

Befogadást az Információs Társadalomba - Most!! Befogadást az Információs Társadalomba - Most!! Az életminőség, digitális esélyegyenlőség és a társadalmi megújulás Magyarországa Helyzetkép, legjobb gyakorlatok és akcióterv BME-UNESCO Információs Társadalom-

Részletesebben

BALTA HELYETT METSZŐOLLÓT!

BALTA HELYETT METSZŐOLLÓT! BALTA HELYETT METSZŐOLLÓT! LÉPÉSEK EGY FENNTARTHATÓ JÓLÉTI RENDSZER FELÉ KÉSZÍTETTE: CSERES-GERGELY ZSOMBOR, RESZKETŐ PETRA, SCHARLE ÁGOTA ÉS VÁRADI BALÁZS BUDAPEST SZAKPOLITIKAI ELEMZŐ INTÉZET 2009. április

Részletesebben

intervenciós eszközként is alkalmazható. A nemzetközi gyakorlatban használatos eszközöket az 1. táblázatban és az 1. ábrán foglaljuk össze.

intervenciós eszközként is alkalmazható. A nemzetközi gyakorlatban használatos eszközöket az 1. táblázatban és az 1. ábrán foglaljuk össze. NEMZETKÖZI ÁTTEKINTÉS A KORAI ISKOLAELHAGYÁS KEZELÉSÉRE SZOLGÁLÓ HÁTRÁNYKOMPENZÁCIÓS ESZKÖZÖKRŐL Adamecz Anna Nagy Edit Orosz Anna Scharle Ágota Váradi Balázs 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Tanulmányunkban a

Részletesebben

Az Országgyűlés.../2007. (...) OGY. h a t á r o z a t a. a Legyen Jobb a Gyerekeknek. Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032

Az Országgyűlés.../2007. (...) OGY. h a t á r o z a t a. a Legyen Jobb a Gyerekeknek. Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032 Az Országgyűlés.../2007. (...) OGY h a t á r o z a t a a Legyen Jobb a Gyerekeknek Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032 Az Országgyűlés eleget téve a Magyar Köztársaság kötelezettségvállalásainak, a nemzetközi

Részletesebben

Bevezetés az egészségügy. gazdaságtanába. e-book. Pulay Gyula

Bevezetés az egészségügy. gazdaságtanába. e-book. Pulay Gyula TÁMOP-4.1.2/A/1-11/1-2011-0015 Egészségügyi Ügyvitelszervező Szakirány: Tartalomfejlesztés és Elektronikus Tananyagfejlesztés a BSc képzés keretében Bevezetés az egészségügy gazdaságtanába e-book Pulay

Részletesebben

Darvas Ágnes. A tanulmány a QALL- Végzettséget mindenkinek! című projekt keretén belül készült.

Darvas Ágnes. A tanulmány a QALL- Végzettséget mindenkinek! című projekt keretén belül készült. Darvas Ágnes Ágazatközi tervezés, szektorközi együttműködések, illetve a kisgyermekkori nevelés szerepe a korai iskolaelhagyás arányainak csökkentésében A tanulmány a QALL- Végzettséget mindenkinek! című

Részletesebben

A harmadik szektor tanulmányok Szerkesztette: Kuti Éva Marschall Miklós

A harmadik szektor tanulmányok Szerkesztette: Kuti Éva Marschall Miklós A harmadik szektor tanulmányok Szerkesztette: Kuti Éva Marschall Miklós BURTON A. WEISBROD A HÁROMSZEKTOROS GAZDASÁGBAN MŰKÖDŐ NONPROFIT SZEKTOR EGY ELMÉLETE FELÉ Tanulmányom feltáró jellegű munka, kísérlet

Részletesebben

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI STRATÉGIA

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI STRATÉGIA FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI STRATÉGIA 1. A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS 1.1. A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS FOGALMA A fenntartható fejlődés a tágan értelmezett életminőség javulását szolgálja, ezért a természeti erőforrásokkal

Részletesebben

BENEDEK DÓRA, RIGÓ MARIANN, SCHARLE ÁGOTA ÉS SZABÓ PÉTER MINIMÁLBÉR-EMELÉSEK MAGYARORSZÁGON 2001-2006 PM KUTATÁSI FÜZETEK 16.

BENEDEK DÓRA, RIGÓ MARIANN, SCHARLE ÁGOTA ÉS SZABÓ PÉTER MINIMÁLBÉR-EMELÉSEK MAGYARORSZÁGON 2001-2006 PM KUTATÁSI FÜZETEK 16. Pénzügyminisztérium 1051 Budapest, József nádor tér 2-4. Szerzők: Benedek Dóra Rigó Mariann Scharle Ágota Szabó Péter Pénzügyminisztérium BENEDEK DÓRA, RIGÓ MARIANN, SCHARLE ÁGOTA ÉS SZABÓ PÉTER Sorozatszerkesztők:

Részletesebben

A MAGYAR ADÓRENDSZER HATÉKONYSÁGA

A MAGYAR ADÓRENDSZER HATÉKONYSÁGA Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/a. Szerzők: Bakos Péter ABN AMRO Bank Bíró Anikó CEU Közép-európai Egyetem Elek Péter Scharle Ágota Pénzügyminisztérium

Részletesebben

Fejes József Balázs Kelemen Valéria Szûcs Norbert

Fejes József Balázs Kelemen Valéria Szûcs Norbert Fejes József Balázs Kelemen Valéria Szûcs Norbert Szülõk mentorálása a hátrányos helyzet átörökítésének megelõzése érdekében Fejes József Balázs Kelemen Valéria Szûcs Norbert SZÜLÕK MENTORÁLÁSA A HÁTRÁNYOS

Részletesebben