Budapest, május

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budapest, 2010. május"

Átírás

1 Aktív szociálpolitikai eszközök, feltételekhez kötött készpénztranszferek a világban és Magyarországon Budapest, május

2 A kutatást a TÁRKI Zrt. a Miniszterelnöki Hivatal megrendelésére készítette Kutatásvezetı: TÓTH ISTVÁN GYÖRGY ÉS MEDGYESI MÁRTON A Az elemzést készítették: BERNÁT ANIKÓ (3., 4. FEJEZET) készítése GÁBOS ANDRÁS (3., 4. FEJEZET) nek, GERHARDT ERIK (2. FEJEZET) report) szerzők hogy budapesti során a köszönetet Világbank folytatott feltételes mondanak bemutatóján konzultációkon transzferekkel minden (http://www.tarki.hu/hu/news/2010/kitekint/ html) kaptak. tanácsért kapcsolatos Külön és kritikai köszönik tanulmányának megjegyzésért, Arup Banerjinek (www.worldbank.org/ccts- amelyet és Ariel a tanulmány Fiszbein- MEDGYESI MÁRTON (1.,2.,3. FEJEZET) előadásokat nemzetközi Máriának és tapasztalatok tartottak, Kézdi Gábornak, Köllő Magyarország Jánosnak hogy a konferencián és Molnár számára Györgynek a lehetséges tanulmányunk pedig tanulságait a szempontjából tanulmány összefoglalták, tervezetéhez fontos, felkészült Herczog fűzött a A kommentárjaikat. tanulmány szerzői A szerzők címen. vitára tanultak bocsátják tőlük, ám a a jelentést. szöveg a szerzők Minden saját kommentárt álláspontját szívesen tükrözi. fogadnak TÁRKI 1112 Tel.: Társadalomkutatási Budapest, , Budaörsi Fax: 309 Intézet út Zrt. Internet:

3 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK Vezetıi összefoglaló A feltételes transzferek alkalmazásának elméleti és gyakorlati keretei Feltételes készpénz-transzfer (FKT) és egyéb szociálpolitikai eszközök hatásmechanizmusa Mikor érdemes feltételhez kötni a készpénz-transzfert? Családok humántıke-beruházási döntéseinek közgazdasági elemzése Elégtelen humántıke-beruházás: egyénileg az optimális szintnél alacsonyabb iskolázottság Alacsony humántıke-beruházás szegények között Iskolázottság mértéke egyénileg optimális, de társadalmi szempontból túl alacsony Társadalompolitikai eszközök az alacsony humántıke-beruházás esetén: mikor lehet az FKT-nak szerepe? Az FKT programok egyenlıségi hatása és a támogatások célzása Az FKT programok korlátai Az egyén és állam viszonya az FKT programokban Programértékelés: monitorozás és hatáselemzés Összegzés: szempontok a feltételes transzfer-programok leírásához, csoportosításához és értékeléséhez A fejlıdı országok tapasztalatai: készpénztranszfer és hosszú távú beruházás a gyermekek humán tıkéjébe FKT programok fıbb jellegzetességei a fejlıdı országokban Az FKT programok hatása a szegénységre és a háztartások jövedelmeire...27 A FKT-k hosszútávú hatása a fogyasztásra Az FKT programok hatása a humántıke-beruházására a fejlıdı országokban Néhány program részletesebb bemutatása...33 Chile Solidario...33 Mexikó Oportuniades (korábban: PROGRESA)...34 Bangladesh Female Secondary School Assistance Program...35 Brazília Bolsa Família...36 Nicaragua Red de Protección Social A fejlett országok tapasztalatai: a feltételes transzferek helye a jóléti ellátórendszerben Az FKT programok környezete a fejlett országokban Viselkedési feltételek társadalompolitikai programokban fejlett országokban Oktatás-ösztönzı FKT programok fejlett országokban Bevezetett programok Kísérleti oktatás-ösztönzı programok a fejlett országokban FKT programok tranzíciós országokban Tanulságok az FKT programok alkalmazásával kapcsolatban fejlett országokban Az aktív jóléti állam koncepciója Az FKT programok alkalmazásának tanulságai a fejlett országokban A feltételes transzferek magyarországi alkalmazásának feltételei és körülményei A feltételes készpénztranszferek alkalmazhatóságának feltételei Magyarországon A gyermekszegénység kiterjedtsége és fı jellemzıi Magyarországon Alacsony humántıke-beruházás az oktatás és az egészségügy területén Hozzáférés az oktatási intézményekhez és a minıségi oktatáshoz A feltételes készpénztranszferek magyarországi alkalmazhatóságának feltételei - összegzés Feltételes készpénztranszferek Magyarországon - esettanulmányok Tanulmányi ösztöndíjak Magyarországon: etnikai vagy szociális alapon? Óvodáztatási támogatás Iskoláztatási támogatás: a családi pótlék iskolába járáshoz kötése...74 TÁRKI 3

4 TARTALOMJEGYZÉK Az Út a munkához program A feltételes készpénztranszferek alkalmazhatóságának fontosabb területei Magyarországon...76 Hivatkozások...78 TÁRKI 4

5 Vezetıi összefoglaló VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Kontextus, motiváció, a tanulmány szerkezete 1. A magyarországi tapasztalatok szerint a hazai szegénység tartós csökkentésének hagyományosan alkalmazott eszközei nem, vagy nem eléggé sikeresek. Különösen a szegénység újratermelıdésének és generációs átörökítésének megakadályozása látszik kudarcosnak. 2. A szegénység és társadalmi kirekesztettség nemzedékrıl nemzedékre történı átörökítésének megakadályozása azonban nemcsak Magyarországon jelent megoldatlan feladatot, így az utóbbi évtizedekben a világ legkülönbözıbb részein vezettek be olyan programokat, melyek újszerő társadalompolitikai eszközök, többek között a feltételhez kötött készpénz-transzfer programok (conditional cash transfers FKT) alkalmazására épülnek. Ezek a társadalompolitikai eszközök a motivációk megváltoztatásával kívánnak tartósan segíteni a szegény háztartásokon. Ezek célja, hogy a családok oktatási, egészségi és munkaerı-piaci helyzetével kapcsolatban anyagi ösztönzık segítségével egyszerre javítsák a szegény családok anyagi helyzetét és a jövı nemzedék életesélyeit. 3. A hazai gyakorlatban alkalmazott társadalompolitikai eszközök átalakítása csak az ezzel foglalkozó intézmények megújítása és új módszerek bevezetése révén lehetséges. Ennek megalapozásához a TÁRKI olyan kutatási programba fogott, amelynek célja, hogy más országok sikeresnek tekintett tapasztalatait, az ott alkalmazott eszközök elınyeit és hátrányait megismerje és megismertesse. A cél az, hogy a magyar szociálpolitikai, közgazdasági szakmában és politikai döntéshozatalban az aktív szociálpolitika eszközrendszere ismertebb, elfogadottabb legyen, valós társadalompolitikai alternatívaként mőködhessen. Ennek keretében nemcsak az a cél, hogy a feltételekhez kötött transzferprogramok (FKT) gyakorlatának összefoglalásán keresztül megvizsgáljuk ezek magyarországi alkalmazásának lehetıségeit, hanem az is, hogy a tényeken alapuló szakpolitikát, azaz az intézkedések tényeken alapuló tervezését, monitorozását és értékelését minél szélesebb körben alkalmazza a hazai gyakorlat. 4. Ennek a kötetnek az elsı fejezete áttekinti a feltételes transzferek alkalmazásának elméleti és gyakorlati kereteit. A tanulmány elıször felvázolja a feltételes transzferek közgazdasági (mikroökonómiai, politikai gazdaságtani és társadalmi hatékonysági) elméleti alapjait, az alkalmazásukkal kapcsolatos érveket és ellenérveket. A második fejezet a fejlıdı országok tapasztalatait foglalja össze. Ezen belül elsıként a fejlıdı országok körében az elmúlt 15 évben viharos gyorsasággal elterjedı feltételes transzfer programok társadalmi, intézményi és környezeti sajátosságait, célcsoportjait és az adott programokkal kapcsolatos fıbb kihívásokat, illetve gyakorlati tapasztalatokat tekinti át. Utána néhány kiválasztott program, illetve országtapasztalat segítségével illusztrációkat mutat be a programok fontosabb jellemzıirıl, mőködésük buktatóiról és tanulságairól. A tanulmány harmadik fejezete a fejlett országok tapasztalatait tekinti át. Különös tekintettel arra, hogy ezekben az országokban milyen speciális kontextust jelent a jóléti ellátórendszerek kiterjedtsége. Erre az országkörre vonatkozóan is bemutatunk néhány kiválasztott programot. A negyedik fejezet a feltételes transzferek magyarországi alkalmazásának körülményeivel és feltételeivel foglalkozik. Áttekintjük a hazai társadalmi és intézményi környezet idevonatkozó sajátosságait, az eddig egyébként már TÁRKI 5

6 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Magyarországon is elkezdett programok szórványosan bár, de elérhetı tapasztalatait. Fontosabb megállapítások 5. Az 1990-es évek második felétıl elsısorban Latin-Amerika és a Távol-Kelet egyes fejlıdı országaiban bevezetett programok sikere nyomán egyre-másra születtek hasonló kezdeményezések más kontinensek fejlıdı és fejlett országaiban egyaránt. Az elsı program, a mára emblematikussá vált Oportunidades (indulásakor, 1997-ben: Progresa) Mexikóban az iskolába járást támogatja a szegény családok gyerekei körében. Az elmúlt 15 évben Brazíliától és Chilétıl Bangladesig és Indiáig, az Egyesült Államoktól és Nagy-Britanniától kelet- és közép-európai országokig számos ország indított ilyen programokat, melyek közül több már akár egy évtizede sikerrel fut. Tanulmányunk egyik fontos üzenete, hogy kiemelje: a fejlett országokban is lehet értelme FKT programok bevezetésének. Ezért a vezetıi összefoglaló elsısorban a fejlett országokra vonatkozó megállapításainkat foglalja össze. 6. A fejlett országok esetében az FKT programok bevezetésének intézményi környezetét a következık jellemzik. Általában erısebb az államigazgatás (így pl. a tankötelezettség betartását erısebb szankciók segítik), kiépültebbek a jóléti rendszerek (ami elsısorban azért érdekes, mert a transzferek lehetséges célcsoportjai általában több alternatív ellátás körül választhatnak). Átlagban az oktatási és egészségi kimeneti mutatók jobbak, mint a fejlıdı országokban tapasztaltak (bár egyes résznépességek esetében ez nagyon differenciált lehet), valamint fejlettebb az infrastruktúra (bár sok helyütt erıteljes regionális egyenlıtlenségek vannak az egészségügyi, oktatási infrastruktúra elérhetıségében). A fejlett országok tapasztalatai azt mutatják, hogy a létezı programokban a feltételek elsısorban a munkaösztönzéshez, vagy az aktivitás növeléséhez kapcsolódnak, tehát alapvetıen a felnıtt népesség viselkedését, ösztönzési szerkezetét igyekeznek átalakítani (munkatilalmat vezetnek be, regisztrációt és aktív kooperációt várnak el a program résztvevıitıl stb.). A gyermekek beiskolázásával illetve egyéb humántıkeberuházást ösztönzı célokkal kevés OECD-országnak van tapasztalata. Viszonylag széles körben alkalmazzák azonban azt, hogy a családtámogatások esetében megkövetelnek bizonyos humántıke-beruházási feltételeket (iskolába járáshoz kötik a családi pótlékot vagy a segélyeket, beiratkozáskor iskolázási támogatást adnak, kiterjesztik a családi pótlék jogosultságát a nappali tagozaton továbbtanulók számára vagy szőrıvizsgálaton való részvételhez kötik az anyasági támogatást stb.). 7. A tanulmányban részletesebben foglalkozunk néhány fejlett országból (Egyesült Királyságból, Egyesült Államokból) vett FKT programmal. E programok egy része az iskolaköteles kor utáni tanulást ösztönzi, más részük pedig az iskolai teljesítményt igyekszik készpénztranszferekkel jutalmazni. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a beiskolázásra fókuszáló programok sikerességét többé-kevésbé alátámasztják a beiskolázási statisztikák, viszont a teljesítményt jutalmazó programok esetében viszonylag kisebb hatás mutatható ki. Az egyik New York-i kísérleti program komplexen, több területen (iskolába járás és iskolai eredmények, egészségtudatos viselkedés, munkaerı-piaci részvétel stb.) megfigyelt viselkedéshez kapcsol meghatározott támogatási összegeket. Ennek a kísérleti programnak az értékelése folyamatban van. TÁRKI 6 8. Feltételes transzferprogramok a különbözı (Magyarország társadalmi-gazdasági szintjéhez és berendezkedéséhez hasonló) tranzíciós országokban is léteznek. Több helyütt iskolalátogatási feltétellel adják vagy adták a családi támogatásokat, másutt speciális viselkedési feltételekhez kötik a különbözı ösztöndíj-programokban való részvételt. Ezek általában viszonylag új kezdeményezések és keveset lehet tudni az

7 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ eredményességükrıl (nemcsak azért, mert újak, hanem azért is, mert helyenként kevesebb hangsúlyt helyeznek a kiértékelésre). 9. Feltételhez kötött transzferek körébe sorolható kísérletek Magyarországon is történtek. Ilyen volt például az között hatályban levı iskoláztatási támogatás (azaz a családi pótlék kifizetésének rendszeres iskolába járáshoz kötése). A jelenlegi ellátási rendszerbıl ilyen pl. a 2009-ben bevezetett óvodáztatási támogatás (amely a 3 4 évesek közül a halmozottan hátrányos helyzető családokból származó gyerekek számára nyújt évi fix összegő támogatást). Az iskoláztatási támogatásról szisztematikus hatáselemzés nem készült, de a rendelkezésre álló értékelés szerint nem volt érdemi (nagy) hatása a gyermekek iskolába járására és egyáltalán nem volt hatása az iskolai eredményességre. Mindenképpen tanulság, hogy szisztematikus hatáselemzésre bármilyen új program esetében mindjárt az elején figyelmet kell fordítani, hiszen ezt utólag nem lehet elıállítani. Az óvodáztatási támogatásra vonatkozóan még nem állnak rendelkezésre kész értékelések. 10. Tanulmányunk külön foglalkozik két magyarországi ösztöndíj programmal. Ezek közül az egyik kifejezetten etnikai alapon nyújt az iskolába járóknak készpénz-támogatást, a másik pedig etnikai korlátozás nélkül a hátrányos helyzetőek iskolai elırejutását igyekszik készpénz támogatás és mentorálás révén elısegíteni. A tapasztalatok mindkettı esetében vegyesek, de az mindenképpen leszőrhetı következtetésként, hogy a készpénztámogatás rendszerét célszerő kiegészíteni tanácsadási, mentorálási típusú szolgáltatásokkal. 11. Tanulmányunk megállapítja, hogy FKT programok alkalmazását érdemes megfontolni fejlett országokban is, hiszen bizonyos feltételek mellett ezek alkalmasak lehetnek a gyermek- vagy felnıttkori kimenetek javítására a népesség átlagában, illetve munkaerı-piaci, oktatási és egészségügyi kimenetek javításában olyan résznépességekben, amelyeknek a teljesítménye jelentısen elmarad a hazai átlagtól. Az FKT programok a klasszikus készpénz-transzferek és szolgáltatások kiegészítéséül is szolgálhatnak egyfajta szerzıdési megállapodásként, kockázatmegosztási eszközként az állam és az állampolgár között. Ez az irány jól illeszkedik akár az OECD által az utóbbi 15 évben kezdeményezett és ösztönzött aktivizáló szociálpolitika gyakorlatának elımozdításához, akár pedig azoknak a céloknak a megvalósulásához, amelyeket az utóbbi idıben az Európai Unió is kitőz tagországai számára. 12. Elemzésünk szerint célzott, megfelelı ösztönzıvel ellátott FKT programok fejlett országokban is lehetnek eredményesek. Ugyanakkor a meglévı univerzális transzferek viselkedési feltételhez kötésének hatékonysága nem garantált akkor, ha a feltétel a népesség kis részének viselkedését befolyásolja és ezzel egyidejőleg az adminisztrációs költségek jelentısek. Mindenképpen tanácsos tehát az optimális ösztönzık megtalálásához kísérleti programokat bevezetni. Ezeknek a segítségével lehet kalibrálni, hogy az iskolalátogatást, az iskolai teljesítményt vagy a jó teljesítményhez vezetı viselkedést érdemes-e inkább ösztönözni. A programokat megalapozó kutatásoknak kell megelızniük és ezeknek a kutatásoknak ki kell terjedniük arra, hogy milyen pontokon alacsony a humántıke-beruházás szintje; a szuboptimális humántıke-beruházást keresleti vagy kínálati probléma okozza-e; és ha keresleti a probléma, akkor milyen motivációs és informáltsági hiányosságok húzódnak meg a háttérben. Minden újonnan bevezetendı FKT-eszköz esetén tekintetbe kell venni, hogy a kiépült jóléti állam bonyolult rendszerébe bekerülı újabb instrumentum könnyen nem szándékolt következményekkel járhat. TÁRKI A kiépült jóléti rendszerek legfontosabb, az FKT szempontjából lényeges környezeti meghatározottságot jelentı elemeire külön is figyelni kell. A már létezı jóléti ellátások rendszere általában rendkívül összetett, gyakran egymásra épülı vagy egymást kiegészítı transzferek és szolgáltatások léteznek. A már létezı ellátások általában

8 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ hosszú intézményi, politikai, történeti múltra tekinthetnek vissza és ez meghatározza mind a kínálati oldal, mind pedig a keresleti oldal viselkedési szempontú rögzültségeit. Általában rendkívül bonyolult a szabályozás, az igénybevételi kritériumok, feltételek, a finanszírozás és a folyósítás tekintetében egyaránt. Összességében, részben a fentiek miatt, rendkívül bonyolultak az ösztönzési hatások. Sok esetben az nehezíti a bevezetést, hogy nem áll rendelkezésre megfelelı empirikus tényanyag a létezı programok hatékonyságáról és hatásosságáról, paradox módon pontosan a jóléti fejlett berendezkedés bizonyos elemei (személyiségi jogi és adatvédelmi környezet) miatt. 14. Magyarországon több olyan terület van, ahol érdemes lehet megfontolni (további) feltételes készpénzprogramok bevezetését. Az egészségtudatos viselkedés hiányosságaira vezethetı valószínőleg vissza a relatíve még mindig magas csecsemıhalandóság és az alacsony születési súly viszonylag magas aránya Magyarországon. Szükség lenne elımozdítani, hogy felnıtt korban magasabb arányú legyen a szőrıvizsgálatokon való részvétel. A kisgyermekek esetében (különösen a halmozottan hátrányos helyzető társadalmi csoportokban) emelni kellene az óvodai, illetve a kora gyermekkori fejlesztı programokban való részvételt. Az általában egyébként, nemzetközileg is a magasak közé tartozó általános iskolai beiskolázottsági arányok terén ugyan viszonylag kevés a teendı, de az általános iskola utáni lemorzsolódás csökkentésére vagy az általános iskolai teljesítmény javítására megfontolható esetleges új (a régiek mellett vagy azok helyett) készpénzprogramok bevezetése. 15. Hogy ezek a készpénzprogramok feltételekhez kötöttek legyenek-e vagy sem, azt mindig egyedileg kell eldönteni. A tapasztalatok azt mondják, hogy feltételes készpénzprogramok bevezetésének ott van elsıdlegesen értelme, ahol az emberek rosszul informáltak a humántıke felhalmozás jövıbeli hozamaival kapcsolatban, vagy ahol valamilyen motivációs probléma lép fel. Ha a probléma csak az, hogy az alacsony jövedelmőek számára a humántıke felhalmozás költségei túl magasak, akkor elégséges lehet egyszerő jövedelemtranszfer bevezetése is (ha egyáltalán). Ha azonban a feltételes transzferek mellett döntünk, akkor a bevezetést nyilván abból a szempontból is meg kell vizsgálni, hogy a kínálati oldalon rendelkezésre állnak-e elérhetı távolságban a megfelelı intézmények (óvodák, iskolák, szőrıállomások stb.) és hogy azok megfelelı minıségő szolgáltatást nyújtanak-e. Ha nem, akkor az intézményrendszer fejlesztésére is szükség lehet. 16. Egy feltételes program bevezetésekor mindig alapvetı dilemmát jelent, hogy az új programot régiek helyett vagy azok mellett kell-e bevezetni. Új programok bevezetése mellett szól, hogy a létezı juttatások megvonása mindig problematikus, az újak bevezetése viszont nagyobb támogatásra számíthat az érdekeltek körében és pozitív ösztönzést jelent az esetleg büntetésnek értékelt visszavonással szemben. Ugyanakkor különbözı programok egymás mellett mőködtetése nyilván pótlólagos forrásigényt jelent. Ezt úgy lehet hosszú távon csökkenteni, hogy egy átmeneti idıszakban az új program kiépülése a régi fokozatos elsorvasztásával párhuzamosan zajlik. A fejlett országok tapasztalataiból tanulva nagyon fontos a körültekintı elıkészítés, az igények, a humán és a fizikai infrastruktúra felmérése, a nemzetközi jó tapasztalatok megismerése és egy világos implementációs stratégia kidolgozása. 17. Sokszor a hatékonyság garanciája az, ha egy tervezett országos programot elıbb kis lépésekben (pl. területileg korlátozott módon), kísérleti programok formájában kipróbálnak. Ez arra is lehetıséget ad, hogy a kísérleti programokban részesedık és az azt igénybe nem vevık viselkedésének szisztematikus megfigyelése révén kontrollcsoportos kiértékelési módszertanok alkalmazása válik lehetıvé, ezáltal a kísérleti programok végén statisztikai evidenciákra alapozott döntések hozhatók. A feltételes készpénz-transzferek fejlıdı országokban való gyors elterjedésének éppen ez volt az egyik titka: szigorú módszertani alapokon álló hatékonysági szempontú TÁRKI 8

9 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ értékelések kísérték a bevezetésüket, és általában költséghaszon elemzések révén követik nyomon a mőködtetésüket. Ezzel lehet elérni azt a célt, hogy minél kisebb közösségi erıforrásból tartós és hatékony beavatkozásokat valósítsanak meg. Ez teremtheti meg annak a feltételeit, hogy a humán tıkébe való beruházás a különbözı társadalmi csoportok között egyénileg és társadalmi szinten is közeledjen az optimálishoz. TÁRKI 9

10 A FELTÉTELES TRANSZFEREK ALKALMAZÁSÁNAK ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KERETEI 1. gyermekei A feltételes transzferek alkalmazásának elméleti és gyakorlati egészségügyi A szegénység nem ellátásban, részesülnek továbbörökítésének elegendő mennyiségű legfontosabb és minőségű csatornája, iskoláztatásban, hogy a szegény prevenciós családok keretei de hiányosságok mutatkozhatnak táplálkozás terén is. Az hogy intézményrendszer akkumulációjában, és a mellett szegény a családok viszont szerepe sokszor is jelentős nem rendelkeznek a gyermekek elegendő humántőke- például kulturális erőforrással, ahhoz hogy ezeket beruházásokat megtegyék. Előfordulhat anyagi rövid a szülők és a gyermekek szisztematikusan alábecslik a beruházások fontosságát, az így is, távú a magasabb iskolai végzettség hozamát. Megtörténhet az is, hogy a megélhetés bevezetésére, távú ellentétbe kerülnek a gyermekek iskolai sikerességének hosszabb megváltoztatása szempontjaival. A világban amelyek révén, számos kontrollált helyen a szegények történtek monitorozásra/kiértékelésre kísérletek viselkedésének az utóbbi anyagi alkalmas évben ösztönzőkkel olyan körülmények eszközök való Amerikában, között humántőke-beruházásainak programokat igyekeznek elérni a szegénységi ösztönzése helyzetből révén. A való feltételhez kikerülést, kötött legtöbbször készpénz-transzfer a családok ösztönzésére. ( conditional cash transfers FKT) elsősorban fejlődő országokban (Latinkörülmények Ázsiában, Afrikában) alkalmaztak a családok humántőke-beruházásainak bemutatjuk, döntéseit, Ebben összehasonlítva hogy között a fejezetben a alkalmasak feltételes a áttekintjük, készpénz-transzferekkel a humántőke-beruházás hogy a feltételes miként előmozdítására. a természetbeni készpénz-transzferek befolyásolják Az ellátásokkal. a első háztartások részben milyen programok második részben áttekintjük, hogy az alacsony humántőke-beruházásnak milyen okai az harmadik lehetnek, pontban milyen az esetekben FKT programok lehet a feltételes egyenlőtlenségcsökkentő készpénz-transzfereknek hatásáról kedvező beszélünk, hatása. A hatásvizsgálatára FKT programok célzásának térünk korlátait szükségességéről ki, a elemezzük. hatodikban Az pedig illetve ötödik összegezzük költségeiről pontban ejtünk a programok fejezet szót. legfőbb A monitorozására negyedik tanulságait. részben a természetbeni 1.1. következményeit Feltételes készpénz-transzfer (FKT) és egyéb szociálpolitikai eszközök háztartás A klasszikus transzferek szociálpolitikai révén igyekeznek gyakorlatban elsősorban jövedelmi szegénységet készpénz-transzferek annak és hatásmechanizmusa szabadon jövedelem jövedelmét, (pl. az és a alultápláltságot) jövedelem-növekményt enyhíteni. a háztartás A készpénz-transzferek tagjai bármire költhetik, megnövelik tehát a hogy mellett kiválaszthatják a legnagyobb azt jólétet a jószágkosarat, biztosítja. A jövedelem amelyik számukra növekedése a azt megnövekedett eredményezi, TÁRKI élelmiszerek alacsony megfelelően a háztartások minőségű többet fogyasztása fognak többet javak is költeni nőni vásárolnak (ún. fog. élelmiszerekre inferior a legtöbb javak) és fogyasztását jószágból valószínűleg (ún. viszont a normál jobb minőségű, csökkentik. jószágokból), táplálóbb Ennek az 10

11 A természetbeni A FELTÉTELES transzferek TRANSZFEREK esetében ALKALMAZÁSÁNAK a transzfer ELMÉLETI nem szabadon ÉS GYAKORLATI költhető el, KERETEI hanem transzferé. valamilyen adott termék meghatározott mennyiségben való fogyasztásával jár. A fogyasztanak utalvány) természetbeni hatása transzfer sok család (pl. élelmiszercsomag esetében ugyanaz, vagy csak mint élelmiszerek a hasonló vásárlására összegű készpénz- fordítható hanem korábban Azoknak az adott a háztartásoknak, termékből, a természetbeni amelyek egyébként transzfer a nem transzfer korlátozza nagyságánál a viselkedést, többet mennyiségének jóléte pusztán kevesebbet a jövedelmek fogyasztottak emelkedését az adott jelenti. termékből, Azok a kénytelenek háztartások lesznek azonban, a transzfer amelyek jövedelem-transzfert megfelelő növekszik megfelelő a transzfernek mértékben köszönhetően, költeni ilyen de termékre1. alacsonyabb Ezeknek lesz, mintha a háztartásoknak egyenértékű függ, természetbeni jószágkosarat. kaptak A készpénz-transzferek volna, mert így nem választhatják esetében tehát a preferenciáiknak a háztartás preferenciáitól leginkább fogyasztása hogy végül is mennyivel költ többet valamilyen jószágra (pl. élelmiszerre), míg teljesítéséhez transzferek korlátozhatják háztartások döntését, az adott jószág leggyakoribb, A feltételes nem csökkenhet készpénz-transzferek egy bizonyos szint a alá. rendszeres kapcsolják. Például a fejlődő országokban készpénztámogatást működő programok valamilyen esetében feltétel megfogalmazott hogy a családnak nyújtott készpénz-támogatás feltétele a gyermekek a hatása transzfert iskolalátogatása. hiányzási határt Amennyiben túllépi, a támogatást a gyermek nem egy fizetik adott ki. időszakban A feltételes a támogatás feltételben rendszeresen családokban a kaptak családok volna. egy Ezek részének a háztartások esetében eleve ugyanaz, gondoskodtak mintha feltétel arról, nélküli hogy gyermekeik készpénz- szintet, költségeit. az járjanak FKT nem iskolába, növeli, így de viselkedésükre segít fenntartani a feltételnek a viszonylag nincsen magas hatása. iskolalátogatási Az ilyen megfogalmazott hiszen a transzfer elvesztésének lehetősége megnöveli a hiányzás, kimaradás teljesítik Azokban iskolalátogatási a háztartásokban, szintet, az FKT ahol növelheti a gyermek a család nem iskola teljesíti iránti keresletét. feltételben Az költségeit ilyen családokban a szülők beláthatják, hogy nagyobb jólétet érhetnek el, ha gyermekeik teszi Az ilyen az iskolalátogatásra esetében vonatkozó a kapott feltételt, transzfer és a ezáltal gyermek a család további megkapja iskoláztatásának a támogatást. a készpénz-transzfer csökkenti, így nemcsak jövedelem-növelő hatása van, hanem effektíve olcsóbbá FKT hatása az iskolába erősebb, járást, mintha így ösztönzi készpénz-transzfert a háztartásokat viselkedésük kaptak volna, megváltoztatására. hiszen a feltétel nélküli Így az valamilyen egy programok tehát a háztartás készpénz-transzfert jövedelmét növeli, jelentenek, de nem de változtat másik céljuk, az árviszonyokon. hogy növeljék Az esetében, megváltoztatása adott mennyiség szolgáltatás elfogyasztásának (pl. oktatási, egészségügyi) az előírásával igénybevételét. érik el, mint a Ezt természetbeni a célt azonban transzfer nem országokban hanem a háztartások viselkedésének anyagi ösztönzőkkel történő kapcsolatos Az FKT programok révén. illetve szervezett programok sokféle legtöbbször társadalompolitikai a gyermekek célhoz humántőke-akkumulációjával kapcsolódhatnak. A fejlődő eredményesség humántőke-akkumulációt az iskolalátogatás feltételeket (pl. az fogalmaznak adott a segítő transzferek osztály feltételek meg. sikeres feltétele, közé Az elvégzése) iskoláztatás de tartoznak ritkábban is területén az a az egészségügyi feltételek is előfordul, általában között hogy szolgáltatások a szerepel. beiratkozás a tanulói A TÁRKI 1 igénybe védőoltások Feltéve, ha vételét az utalványnak beadatása, előíró feltételek, nincs vagy másodlagos egészségügyi, így pl. piaca, a rendszeres nem adható táplálkozási el. orvosi tanácsadáson vizsgálatokon való részvétel. részvétel, 11

12 Egyes A FELTÉTELES TRANSZFEREK ALKALMAZÁSÁNAK ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KERETEI programok számára történő FKT a programok munkanélküli a háztartások ellátórendszernek megtakarítói is részét döntéseit képezhetik. igyekeznek Ilyenkor befolyásolni. a munkanélküliek FKT tanácsadáson humántőke-akkumulációhoz együttműködést nyújtott készpénz-támogatás írják elő, ami feltételéül az állásajánlatok általában meghallgatását, foglalkoztatási képzéseken, szolgálattal ellátórendszerben másik fajta FKT-re való megjelenő is. részvételt FKT kapcsolódik, jelenthet. a gyakoribb, Fejlődő fejlett de mindkét országokban országcsoportban a programok inkább a nagy látunk munkanélküli többsége példát a érveket Ebben tekintjük fejezetben át, elsősorban a feltételes a feltétel készpénz-transzferekkel nélküli készpénz-transzferekkel kapcsolatos összehasonlítva. közgazdasági 1.2. Mikor érdemes feltételhez kötni a készpénz-transzfert? részesülnek humántőke-beruházás optimálisnál Alapvetően a humántőke-beruházás ösztönzése értelemszerűen támogatására akkor irányuló merül programokat fel, ha tárgyaljuk. az A szempontból minden hamarabb a képességeiknek fejezik iskolai megfelelő pályafutásukat. optimális Előfordulhat, iskoláztatásban, hogy a gyermekek tehát egyéni nem szintje iskoláztatásának család is túl a gyermek alacsony szempontjából az iskoláztatás optimális szintje. Ugyanakkor iskoláztatást előfordulhat választja, az is, iskoláztatás hogy bár a megnézzük, társadalmi közgazdasági szempontból modelljét, tekinthető továbbá túl alacsonynak. azt, hogy Először milyen okai áttekintjük lehetnek a gyermekek játszhatnak gyermek szerepet, az hogy optimálisnál és egyes az FKT kisebb problémák milyen mértékű esetekben esetében oktatásban lehet milyen jó megoldás. részesül. társadalompolitikai Ezt követően annak, eszközök pedig ha egyének termelékenyebbé iskolai Az emberi tőke elmélete a tanulást beruházásként fogja fel, amelynek során az CSALÁDOK megvásárlásának olyan képzettségre, válik és magasabb jártasságokra keresetre tehetnek tesznek szert, a amelyek jövőben (Becker révén 1967). munkájuk Az HUMÁNTİKE-BERUHÁZÁSI DÖNTÉSEINEK KÖZGAZDASÁGI ELEMZÉSE sorolhatók, fejlődő oktatásban költségei való részvételnek utazási azonban költségek költségei az vannak. közvetlen A tandíj, költségei a taneszközök jelentős a tanulók elmaradt keresete pedig az iskoláztatás közvetett költségét jelenti. közé végeznek országokban közvetett költség már általános iskoláskorú gyermekek esetében is A válik lehet, a gyerekek már korán bekapcsolódnak a családi gazdaságok munkájába vagy elemzését fizetett munkát. A fejlett országokban a tanköteles kor utáni iskolázás esetében szülők fontos A szülőknek költségelemmé a gyermekük a tanulók iskoláztatásával elmaradt keresete. biztosít Becker és Tomes [1986] tanulmányában kapcsolatos olvashatjuk. döntésének Kiindulópontjuk közgazdasági az altruisták, vagyis saját fogyasztásuk mellett a gyermek jóléte hasznosságot szerint a szülők vagyoni oktatás a számukra, hasznairól, és költségeiről tökéletesen és racionálisak, nem okoz nekik vagyis problémát pontos ismeretekkel hosszútávon rendelkeznek közül arról döntenek, hogy a iskoláztatásába való befektetéssel tervezni. közvetlen A amelynek az transzferekkel választják, amelyik segítsék nagyobb gyermekeiket. mértékben A szülők javítja a humántőke- a gyermek jövedelmi vagyon-transzfer helyzetét, TÁRKI magasabb, A szerzők nagyobb mint a feltételezik, tőkére a hozama. fizetett hogy kamat, az ugyanakkor iskola első a éveinek további hozama évek kereseti magas, hozama lényegesen egyre 12

A feltételes készpénz-transzferek hatásai

A feltételes készpénz-transzferek hatásai A konferenciája a magyarországi mélyszegénységről és egy lehetséges segélyezési reform szakpolitikai elemeiről Courtyard Budapest City Center 2012 március 29 A feltételes készpénz-transzferek hatásai Elmélet

Részletesebben

A JÓLÉTI ÁLLAM KÖZGAZDASÁGTANA

A JÓLÉTI ÁLLAM KÖZGAZDASÁGTANA A JÓLÉTI ÁLLAM KÖZGAZDASÁGTANA A JÓLÉTI ÁLLAM KÖZGAZDASÁGTANA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE

Részletesebben

A JÓLÉTI ÁLLAM KÖZGAZDASÁGTANA

A JÓLÉTI ÁLLAM KÖZGAZDASÁGTANA A JÓLÉTI ÁLLAM KÖZGAZDASÁGTANA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék

Részletesebben

A JÓLÉTI ÁLLAM KÖZGAZDASÁGTANA

A JÓLÉTI ÁLLAM KÖZGAZDASÁGTANA A JÓLÉTI ÁLLAM KÖZGAZDASÁGTANA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék

Részletesebben

Az állami szabályozás alternatívái: az ön- és együttszabályozás. Muraközy Balázs Valentiny Pál VÉSZ 2012 bemutató

Az állami szabályozás alternatívái: az ön- és együttszabályozás. Muraközy Balázs Valentiny Pál VÉSZ 2012 bemutató Az állami szabályozás alternatívái: az ön- és együttszabályozás Muraközy Balázs Valentiny Pál VÉSZ 2012 bemutató Kérdések Az iparági önszabályozás iránti érdeklődés növekszik Az állami szabályozás kudarca

Részletesebben

A rendszeres szociális segély jövedelmi célzása. Pénzügyminisztérium

A rendszeres szociális segély jövedelmi célzása. Pénzügyminisztérium A rendszeres szociális segély jövedelmi célzása Firle Réka Szabó Péter András Pénzügyminisztérium 2008. június 19. Az alacsony munkapiaci aktivitás okai és növelésének lehetségei. A be- és kiáramlást szabályozó

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret A társadalmi befogadás és részvétel erısítése a 2007-2008-as és a 2009-2010-es Akcióterv keretében 2009. június 22. Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret Magyarország 2007-2013

Részletesebben

A KÖZOKTATÁS MEGÚJÍTÁSA MAGYARORSZÁGON

A KÖZOKTATÁS MEGÚJÍTÁSA MAGYARORSZÁGON A KÖZOKTATÁS MEGÚJÍTÁSA MAGYARORSZÁGON Oktatás és Gyermekesély Kerekasztal munkájának első szakaszát bemutató szakmai konferencia Budapest, 2007. szeptember 25. Az Oktatási Kerekasztal célja Egyrészt tisztázni

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Irányelvek a kiemelt célcsoportok (hátrányos helyzető munkavállalók) számára biztosítható támogatásokra A Dél-dunántúli régió a hátrányos helyzető munkavállalók

Részletesebben

Mérés módja szerint: Időtáv szerint. A szegénység okai szerint

Mérés módja szerint: Időtáv szerint. A szegénység okai szerint Szegénység Fogalma: Az alacsony jövedelem és az ebből fakadó hátrányok HIÁNY (tárgyi, információs, pszichés, szociális következmények) Mérés módja szerint: Abszolút szegénység létminimum (35-45 e Ft) Relatív

Részletesebben

GYERMEKEK AZ EGYSÉGES SZABÁLYOZÁS LOKÁLIS MEGVALÓSÍTÁS METSZÉSPONTJAIN

GYERMEKEK AZ EGYSÉGES SZABÁLYOZÁS LOKÁLIS MEGVALÓSÍTÁS METSZÉSPONTJAIN GYERMEKEK AZ EGYSÉGES SZABÁLYOZÁS LOKÁLIS MEGVALÓSÍTÁS METSZÉSPONTJAIN Darvas Ágnes (ELTE TáTK-MTA GYEP) Helyzet és válaszok Gyerekszegénység, gyerekjólét elmúlt évtizedek kiemelt témája miért? Beavatkozás

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

ELTE TáTK Szociálpolitika Tanszék SZOCIÁLPOLITIKA. Szakmai felelős: Gál Róbert Iván, Nyilas Mihály

ELTE TáTK Szociálpolitika Tanszék SZOCIÁLPOLITIKA. Szakmai felelős: Gál Róbert Iván, Nyilas Mihály SZOCIÁLPOLITIKA SZOCIÁLPOLITIKA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék,

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐPIACI POLITIKÁK MAGYARORSZÁGON

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐPIACI POLITIKÁK MAGYARORSZÁGON ÁTMENETI GAZDASÁGOKKAL FOGLALKOZÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖZPONT MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM NÉPJÓLÉTI MINISZTÉRIUM ORSZÁGOS MŰSZAKI INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐPIACI POLITIKÁK MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

Nappali tagozatos hallgatók bevételeinek és időfelhasználásának egyenlőtlenségei

Nappali tagozatos hallgatók bevételeinek és időfelhasználásának egyenlőtlenségei Nappali tagozatos hallgatók bevételeinek és időfelhasználásának egyenlőtlenségei Nyüsti Szilvia Educatio Nkft. A felsőoktatási struktúrába kódolt egyenlőtlenségek Műhelykonferencia Budapest, 2014. május

Részletesebben

2. Szociálpolitikai alapelvek, technikák és értékek

2. Szociálpolitikai alapelvek, technikák és értékek 2. Szociálpolitikai alapelvek, technikák és értékek A szociálpolitikai alapelvek és technikák arra szolgálnak, hogy szempontrendszert adjanak a szociálpolitikai eszközök, beavatkozási technikák megtervezésekor

Részletesebben

Személyes pénzügyek tervezése (Az életpálya pénzügyi tervezése) Kovács Norbert Gyõr, 2008.01.30.

Személyes pénzügyek tervezése (Az életpálya pénzügyi tervezése) Kovács Norbert Gyõr, 2008.01.30. Személyes pénzügyek tervezése (Az életpálya pénzügyi tervezése) Kovács Norbert Gyõr, 2008.01.30. Az elõadás menete Mit értünk emberi életpálya alatt? Hogyan értelmezzük az emberi életpályát pénzügyi szemléletben?

Részletesebben

1. blokk. 30 perc. 2. blokk. 30 perc. 3. blokk. 90 perc. 4. blokk. 90 perc. Beiktatott szünetek. ( open space ): 60 perc

1. blokk. 30 perc. 2. blokk. 30 perc. 3. blokk. 90 perc. 4. blokk. 90 perc. Beiktatott szünetek. ( open space ): 60 perc A Revita Alapítvány szakmai mőhelysorozatának tematikája A program címe: DISKURZUS A tartósan munka nélkül lévı emberek foglalkoztathatóságának fejlesztését célzó komplex szolgáltatástervezés és -fejlesztés

Részletesebben

AZ ÁTMENET GAZDASÁGTANA POLITIKAI GAZDASÁGTANI PILLANATKÉPEK MAGYARORSZÁGON

AZ ÁTMENET GAZDASÁGTANA POLITIKAI GAZDASÁGTANI PILLANATKÉPEK MAGYARORSZÁGON AZ ÁTMENET GAZDASÁGTANA POLITIKAI GAZDASÁGTANI PILLANATKÉPEK MAGYARORSZÁGON Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén

Részletesebben

Fehérvári Anikó. A magyarországi szakképzés a. tükrében. MTA TÁRKI TUDOK konferencia 2011. március 3.

Fehérvári Anikó. A magyarországi szakképzés a. tükrében. MTA TÁRKI TUDOK konferencia 2011. március 3. Fehérvári Anikó A magyarországi szakképzés a legfrissebb kutatási adatok tükrében MTA TÁRKI TUDOK konferencia 2011. március 3. A téma Foglalkoztathatóság Intézményrendszer Forrás: TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002

Részletesebben

Az oktatás s szerepe a társadalmi felzárk

Az oktatás s szerepe a társadalmi felzárk Az oktatás s szerepe a társadalmi felzárk rkózásban Dr. Köpeczi-Bócz Tamás Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság Felzárk rkózás kitörési lehetőségek

Részletesebben

Bank rendszer és fenntarthatóság. Cselószki Tamás Bors Alapítvány Ökobank konferencia, 2010 január 22.

Bank rendszer és fenntarthatóság. Cselószki Tamás Bors Alapítvány Ökobank konferencia, 2010 január 22. Bank rendszer és fenntarthatóság Cselószki Tamás Bors Alapítvány Ökobank konferencia, 2010 január 22. A bankok jelentısége Fejlesztéseink, fogyasztásunk erıforrás használat, környezetterhelés, területhasználat;

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ Szakpolitikai kontextus A nemzetközi adatok azt mutatják, hogy a fogyatékkal élő, valamint

Részletesebben

Korreferátum. ( Zöld könyv, foglalkoztatás fejezet) Tóth István György Tárki Zrt

Korreferátum. ( Zöld könyv, foglalkoztatás fejezet) Tóth István György Tárki Zrt Zöld könyv a magyar közoktatás megújításáért Könyvbemutató szakmai konferencia MTA Díszterem 2008 november 25 Korreferátum ( Zöld könyv, foglalkoztatás fejezet) Tóth István György Tárki Zrt 1.a. Az érettségivel

Részletesebben

Tájékoztatás a SPARK programról

Tájékoztatás a SPARK programról Hoippj^j Bnln jjjjkkk Társadalompolitikai Programok Értékelésének Támogatása Európában Tájékoztatás a SPARK programról Scharle Ágota/Váradi Balázs Vezető kutató, Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet Hélène

Részletesebben

A JÓLÉTI ÁLLAM KÖZGAZDASÁGTANA

A JÓLÉTI ÁLLAM KÖZGAZDASÁGTANA A JÓLÉTI ÁLLAM KÖZGAZDASÁGTANA A JÓLÉTI ÁLLAM KÖZGAZDASÁGTANA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE

Részletesebben

A természeti erőforrás kvóta

A természeti erőforrás kvóta A természeti erőforrás kvóta Gyulai Iván Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány 2011. május 17. A környezetet három módon terheljük Kibocsátásokkal terheljük Erőforrásokat veszünk el Teret,

Részletesebben

Koós Bálint: Területi kirekesztés és gyermekszegénység Magyarországon. Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság és Regionális Tudományi Kutatóközpont

Koós Bálint: Területi kirekesztés és gyermekszegénység Magyarországon. Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság és Regionális Tudományi Kutatóközpont Koós Bálint: Területi kirekesztés és gyermekszegénység Magyarországon Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság és Regionális Tudományi Kutatóközpont Ostrava, 2012. Május 3-4. Szegénység és társadalmi kirekesztés

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztési tanulmány Kiegészítés 2010. Készítette: Simeron Consulting Kft. A projekt az Európai Unió támogatásával az Európai Szociális Alap

Részletesebben

Felépítettünk egy modellt, amely dinamikus, megfelel a Lucas kritikának képes reprodukálni bizonyos makro aggregátumok alakulásában megfigyelhető szabályszerűségeket (üzleti ciklus, a fogyasztás simítottab

Részletesebben

Az ÚMFT és OP-k értékelésének rendszere, a monitoring bizottságok és az indikátorok szerepe az értékelésben

Az ÚMFT és OP-k értékelésének rendszere, a monitoring bizottságok és az indikátorok szerepe az értékelésben Az ÚMFT és OP-k értékelésének rendszere, a monitoring bizottságok és az indikátorok szerepe az értékelésben Dr. Tétényi Tamás a közgazdaságtudomány kandidátusa. A stratégiai és i Fıosztály vezetıje, Nemzeti

Részletesebben

OKTATÁSFINANSZÍROZÁS: nemzetközi trendek és hazai tapasztalatok

OKTATÁSFINANSZÍROZÁS: nemzetközi trendek és hazai tapasztalatok OKTATÁSFINANSZÍROZÁS: nemzetközi trendek és hazai tapasztalatok Mit mondanak a tények az új közoktatási törvény küszöbén Mőhelykonferencia II. Pedagógus életpályamodell és oktatásfinanszírozás 2010. február

Részletesebben

A szegénység és egyenlőtlenség enyhítését szolgáló uniós támogatások Magyarországon

A szegénység és egyenlőtlenség enyhítését szolgáló uniós támogatások Magyarországon A szegénység és egyenlőtlenség enyhítését szolgáló uniós támogatások Magyarországon Csite András és Teller Nóra 2013. szeptember 26. HÉTFA Kutatóintézet és Elemző Központ A használható tudásért 1051 Budapest

Részletesebben

Az államháztartási hiány csökkentésének hatásai. Hamecz István igazgató A Közgazdasági és Monetáris Politikai szakterület vezetője

Az államháztartási hiány csökkentésének hatásai. Hamecz István igazgató A Közgazdasági és Monetáris Politikai szakterület vezetője Az államháztartási hiány csökkentésének hatásai Hamecz István igazgató A Közgazdasági és Monetáris Politikai szakterület vezetője A 2006-os ESA deficit alakulása Inflációs jelentés -7,8% Változások: Autópálya

Részletesebben

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Kincses (2003): Az egészség az egyén biológiai működése, valamint a kora és neme szerint elérhető és/vagy

Részletesebben

Az Indigo Network. Pénzügyi fejlesztı programok mélyszegénységben élık körében. http://www.indigo-asset-building.eu/ Levi Strauss Foundation

Az Indigo Network. Pénzügyi fejlesztı programok mélyszegénységben élık körében. http://www.indigo-asset-building.eu/ Levi Strauss Foundation Az Indigo Network http://www.indigo-asset-building.eu/ Levi Strauss Foundation Az Asset Building elvének nemzetközi népszerősítése A mikrohitelezés Grameen modellje A modell adaptációs problémái: Az adott

Részletesebben

JELENTÉS. Középiskolát végzett diákok helyzete - 2012-2013 -

JELENTÉS. Középiskolát végzett diákok helyzete - 2012-2013 - - 0 - HMTJ 25 /2015 Ikt. szám:1855/27.01.2015 JELENTÉS Középiskolát végzett diákok helyzete - 2012-2013 - Előterjesztő: Elemző Csoport www.judetulharghita.ro www.hargitamegye.ro www.harghitacounty.ro HU

Részletesebben

Gazdasági válság és ciklikusság a felsıoktatásban Berács József Budapesti Corvinus Egyetem

Gazdasági válság és ciklikusság a felsıoktatásban Berács József Budapesti Corvinus Egyetem Gazdasági válság és ciklikusság a felsıoktatásban Berács József Budapesti Corvinus Egyetem A gazdasági válság hatása a szervezetek mőködésére és vezetésére Tudomány napi konferencia MTA Gazdálkodástudományi

Részletesebben

KORÓZS LAJOS elnökségi tag Lajos.korozs@mszp.hu + 36 30 63 73 954

KORÓZS LAJOS elnökségi tag Lajos.korozs@mszp.hu + 36 30 63 73 954 KORÓZS LAJOS elnökségi tag Lajos.korozs@mszp.hu + 36 30 63 73 954 Most is van lehetőség természetben nyújtani a családi pótlékot vagy a segély egy részét! Az utalvánnyal kötötté teszik a pénz felhasználását.

Részletesebben

Lisszaboni folyamat. 2005- részjelentés: nem sikerült, új célok

Lisszaboni folyamat. 2005- részjelentés: nem sikerült, új célok Gyermekszegénység EU szociális modell célok, értékek, közös tradíció közös érdekek a gazdaságpolitikát és szociálpolitikát egységes keretben kezeli társadalmi biztonság szociális jogok létbiztonság garantálása

Részletesebben

1 Vezetői összefoglaló 3. 2 Bevezetés 10. 3 Egységköltség-számítás az EMIR adatbázis alapján 11

1 Vezetői összefoglaló 3. 2 Bevezetés 10. 3 Egységköltség-számítás az EMIR adatbázis alapján 11 1 Vezetői összefoglaló 3 2 Bevezetés 10 3 Egységköltség-számítás az EMIR adatbázis alapján 11 4 Az egységköltség-alapú elszámolás kialakításának intézményi feltételei 14 4.1 A támogatott képzési piac és

Részletesebben

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK (I) A pénzügyi integráció hozadékai a világgazdaságban: Empirikus tapasztalatok, 1970 2002.................................... 13 (1)

Részletesebben

Kiszorítás idősek és fiatalok között? Empirikus eredmények EU aggregált adatok alapján

Kiszorítás idősek és fiatalok között? Empirikus eredmények EU aggregált adatok alapján Empirikus eredmények EU aggregált adatok alapján MTA Közgazdaságtudományi Intézet, CEU Középeurópai Egyetem How could Hungary increase labour force participation? - záró konferencia, 2008 június 19. Hotel

Részletesebben

KÉRDİÍV. A Raiffeisen Bank Zrt. 2007. évi CXXXVIII. törvényben foglalt tájékozódási kötelezettsége alapján, ügyfelei

KÉRDİÍV. A Raiffeisen Bank Zrt. 2007. évi CXXXVIII. törvényben foglalt tájékozódási kötelezettsége alapján, ügyfelei KÉRDİÍV Ügyfél neve:... Számlaszáma (bankszámlaszám vagy értékpapír számlaszám):.......... Adóazonosító jele:........... Állandó lakcím:.. Ügyfél MIFID alapbesorolása: LAKOSSÁGI A Raiffeisen Bank Zrt.

Részletesebben

A problémák, amikre válaszolni kell

A problémák, amikre válaszolni kell A problémák, amikre válaszolni kell Fenntarthatatlan gazdaság visszatérı válságok Környezeti krízis éghajlatváltozás Kimerülı erıforrások - energiafüggıség Növekvı társadalmi egyenlıtlenség - igazságtalanság

Részletesebben

Fenntartható fejlődés és fenntartható gazdasági növekedés. Gyulai Iván 2013. november 20. Budapest

Fenntartható fejlődés és fenntartható gazdasági növekedés. Gyulai Iván 2013. november 20. Budapest Fenntartható fejlődés és fenntartható gazdasági növekedés Gyulai Iván 2013. november 20. Budapest A fenntartható fejlődés mítosza A jelen szükségleteinek kielégítése a jövő sérelme nélkül. A jelen szükségleteinek

Részletesebben

Bevezetés s a piacgazdaságba. gba. Alapprobléma. Mikroökonómia: elkülönült piaci szereplık, egyéni érdekek alapvetı piaci törvények

Bevezetés s a piacgazdaságba. gba. Alapprobléma. Mikroökonómia: elkülönült piaci szereplık, egyéni érdekek alapvetı piaci törvények A mikroökonómia és makroökonómia eltérése: Bevezetés s a piacgazdaságba gba Alapfogalmak, piaci egyensúly Mikroökonómia: elkülönült piaci szereplık, egyéni érdekek alapvetı piaci törvények Makroökonómia:

Részletesebben

VÁLLALATGAZDASÁGTAN II. Döntési Alapfogalmak

VÁLLALATGAZDASÁGTAN II. Döntési Alapfogalmak Vállalkozási VÁLLALATGAZDASÁGTAN II. Tantárgyfelelős: Prof. Dr. Illés B. Csaba Előadó: Dr. Gyenge Balázs Az ökonómiai döntés fogalma Vállalat Környezet Döntések sorozata Jövő jövőre vonatkozik törekszik

Részletesebben

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus 10. A mai magyar társadalom helyzete Kovács Ibolya szociálpolitikus Népességi adatok Magyarország népessége 2014. január 1-jén 9 877 365 fő volt, amely 1981 óta a születések alacsony, és a halálozások

Részletesebben

Tendenciák a segélyezésben. Hajdúszoboszló 2010. június Kőnig Éva

Tendenciák a segélyezésben. Hajdúszoboszló 2010. június Kőnig Éva Tendenciák a segélyezésben Hajdúszoboszló 2010. június Kőnig Éva Mit is vizsgálunk? időszak: 2004-2008/2009 ebben az időszakban történtek lényeges átalakítások ellátások: nem mindegyik támogatás, csak

Részletesebben

Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek II. SGYMMEN227XXX SGYMMEN2073XA. Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens

Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek II. SGYMMEN227XXX SGYMMEN2073XA. Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek II. SGYMMEN227XXX SGYMMEN2073XA Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Tárgyelőadó: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Gyakorlatvezető: dr. Paget Gertrúd

Részletesebben

Gábor Edina. Álmok és érvek a 21 órás munkahét mellett. 2010. december 2.

Gábor Edina. Álmok és érvek a 21 órás munkahét mellett. 2010. december 2. Gábor Edina Álmok és érvek a 21 órás munkahét mellett 2010. december 2. The New Economics Foundation think-and-do tank szervezet (http://www.neweconomics.org/) Cél: az életminőség javítása olyan innovatív

Részletesebben

Két adatfelvétel: a szegény háztartások fogyasztási szokásai és a tulajdonosi jövedelmek szerkezete. Medgyesi Márton Tárki Zrt

Két adatfelvétel: a szegény háztartások fogyasztási szokásai és a tulajdonosi jövedelmek szerkezete. Medgyesi Márton Tárki Zrt Két adatfelvétel: a szegény háztartások fogyasztási szokásai és a tulajdonosi jövedelmek szerkezete Medgyesi Márton Tárki Zrt Vázlat 1.A szegény háztartások fogyasztási szokásai A kutatás célja Mintavétel

Részletesebben

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék Összefoglaló Output menedzsment felmérés 2009.11.12. Alerant Zrt. Tartalomjegyzék 1. A kutatásról... 3 2. A célcsoport meghatározása... 3 2.1 Célszervezetek... 3 2.2 Célszemélyek... 3 3. Eredmények...

Részletesebben

Növekedés és fenntarthatóság. NFFT műhelykonferencia 2014. június 4. Bessenyei István

Növekedés és fenntarthatóság. NFFT műhelykonferencia 2014. június 4. Bessenyei István Növekedés és fenntarthatóság NFFT műhelykonferencia 2014. június 4. Bessenyei István Egy példa Rókák a Nyulak Szigetén Hová vezet ez: Falánk rókák és kevéssé szapora nyulak esetén mindkét populáció kihal.

Részletesebben

Szelekciós problémák a szakképzésben és ennek következményei

Szelekciós problémák a szakképzésben és ennek következményei Szelekciós problémák a szakképzésben és ennek következményei MTA KEB és Tárki-Tudok közös mőhelykonferencia Idıpont: 2011. március 3. Helyszín: MTA Tanulói összetétel Szövegértés kompetenciamérés 2008

Részletesebben

Piac és tényezıi. Ár = az áru ellenértéke pénzben kifejezve..

Piac és tényezıi. Ár = az áru ellenértéke pénzben kifejezve.. Piac és tényezıi TÉMAKÖR TARTALMA - Piac és tényezıi - Piacok csoportosítása - Piaci verseny, versenyképesség - Nemzetgazdaság - Gazdasági élet szereplıi PIAC A piac a kereslet és a kínálat találkozási

Részletesebben

Specifikus termelési tényezők modellje. Ricardói modell. Alapmodell

Specifikus termelési tényezők modellje. Ricardói modell. Alapmodell Ricardói modell A kereskedelem hasznos, ha komparatív előnyök kihasználásán alapul. A gazdaság jól jár. Minden gazdasági szereplő jól jár. Specifikus termelési tényezők modellje A kereskedelem hasznos,

Részletesebben

Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben. 2014. December 2.

Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben. 2014. December 2. Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben SZEMINÁRIUM 2014. December 2. Helyzetelemzés - NTFS következtetései Oktatás Oktatási rendszerünk nem képes megfelelő mértékben csökkenteni

Részletesebben

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA KÖZÖSEN A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEKÉRT BEFOGADÓ MUNKAHELYEK, BEFOGADÓ ÖNKORMÁNYZATOK című, TÁMOP 2.4.2/B-09/2-2009-0002 sz. azonosító számú program BEMUTATÁSA A projekt az

Részletesebben

Miért olyan fontos a minıségi pont?

Miért olyan fontos a minıségi pont? A fiókban látható konkrét minıségi pont értékek egy olyan általános számítás eredményei, ami a kulcsszó tökéletes egyezése esetére érvényesek. Miért olyan fontos a minıségi pont? A minıségi pont három

Részletesebben

SZOLIDARITÁS ÉS SZERKEZETVÁLTÁS: Az informális intézmények szerepe a roma gyerekek. oktatásában

SZOLIDARITÁS ÉS SZERKEZETVÁLTÁS: Az informális intézmények szerepe a roma gyerekek. oktatásában SZOLIDARITÁS ÉS SZERKEZETVÁLTÁS: Az informális intézmények szerepe a roma gyerekek oktatásában Budapest, 2015. március 24. Stratégiai keretek - helyzetkép Oktatási rendszerünk nem képes megfelelő mértékben

Részletesebben

Rehabilitáció helyett életfogytiglani segély?

Rehabilitáció helyett életfogytiglani segély? Sorompó Anett szociális munkás Rehabilitáció helyett életfogytiglani segély? MRE Bethesda Gyermekkórház Rehabilitációs osztály Humántőke A humántőke fogalma azt fejezi ki, hogy az egyén szellemi és fizikai

Részletesebben

Tóth István György. Tárki Zrt.

Tóth István György. Tárki Zrt. Milyen szerepe van a versenynek a szegénység csökkentésében? A kartelltevékenység káros hatásai a szegényekre A GVH konferenciája Budapest, 2013. december 5. A szegénység okai és a szegénység csökkentés

Részletesebben

2. szemináriumi. feladatok. Fogyasztás/ megtakarítás Több időszak Több szereplő

2. szemináriumi. feladatok. Fogyasztás/ megtakarítás Több időszak Több szereplő 2. szemináriumi feladatok Fogyasztás/ megtakarítás Több időszak Több szereplő 1. feladat Egy olyan gazdaságot vizsgálunk, ahol a fogyasztó exogén jövedelemfolyam és exogén kamat mellett hoz fogyasztási/megtakarítási

Részletesebben

Foglalkoztatáspolitika. Bevezet :

Foglalkoztatáspolitika. Bevezet : Foglalkoztatáspolitika Bevezet : Fogalmak 1: munkaer piac A Munkaer piac a munkaer, mint termelési tényez mozgásának terepe ahol a következ a-tényez k befolyásolják a mozgásokat Szakmai munkavégz képesség

Részletesebben

Emberi erőforrás fejlesztés, karriertervezés Tanulság A készségek, képességek és a tudás, csak akkor hasznosak, hogyha a megfelelő helyen vagyunk Az emberi képességeket növelő tevékenységek 1. Egészségügyi

Részletesebben

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az Információs Társadalom fogalma, kialakulása Dr. Bakonyi Péter c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az információs társadalom fogalma Az információs és kommunikációs technológiák

Részletesebben

V. Tanuláselméleti perspektíva. Behaviorizmus

V. Tanuláselméleti perspektíva. Behaviorizmus V. Tanuláselméleti perspektíva Behaviorizmus Tanuláselméleti perspektíva Kiindulópont: az élettapasztalat nyomán változunk, törvényszerű, és előre jelezhető módon Személyiség: korábbi tapasztalatok nyomán

Részletesebben

Állami szerepvállalás

Állami szerepvállalás Közgazdász Vándorgyűlés Eger Állami szerepvállalás László Csaba Szenior partner, Tanácsadás 2012. szeptember 28. Az állam feladatai Önfenntartó funkció (erőforrások, szervezeti-működési keretek) Társadalom,

Részletesebben

VÁLTOZÁSOK A SZEGÉNYSÉG STRUKTÚRÁJÁBAN

VÁLTOZÁSOK A SZEGÉNYSÉG STRUKTÚRÁJÁBAN Tematikus nap az egyenlőtlenség g vizsgálatáról, l, mérésérőlm Budapest,, 2011. január r 25. VÁLTOZÁSOK A SZEGÉNYSÉG STRUKTÚRÁJÁBAN Vastagh Zoltán Életszínvonal-statisztikai felvételek osztálya zoltan.vastagh@ksh.hu

Részletesebben

Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben

Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben A múlt EU Távlatok, lehetőségek, feladatok A múlt Kapcsolt energia termelés előnyei, hátrányai 2 30-45 % -al kevesebb primerenergia felhasználás

Részletesebben

FEJLŐDÉSGAZDASÁGTAN. Készítette: Szilágyi Katalin. Szakmai felelős: Szilágyi Katalin. 2011. január

FEJLŐDÉSGAZDASÁGTAN. Készítette: Szilágyi Katalin. Szakmai felelős: Szilágyi Katalin. 2011. január FEJLŐDÉSGAZDASÁGTAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

BUDAPEST. 2006. január 30.

BUDAPEST. 2006. január 30. A jó gyakorlat megosztása Európa szerte BUDAPEST 2006. január 30. A jó gyakorlat megosztása Európa szerte Mike Buckley Stratégiai és kampány igazgató A Fogyatékosság és Rehabilitáció Királyi Egyesülete

Részletesebben

Integrált rendszerek az Európai Unió országaiban Elınyeik és hátrányaik

Integrált rendszerek az Európai Unió országaiban Elınyeik és hátrányaik TÁMOP 1.3.1-07/1-2008-0002 kiemelt projekt A foglalkoztatási szolgálat fejlesztése az integrált munkaügyi és szociális rendszer részeként Stratégiai irányítás és regionális tervezés támogatása komponens

Részletesebben

fogyasztás beruházás kibocsátás Árupiac munkakereslet Munkapiac munkakínálat tőkekereslet tőkekínálat Tőkepiac megtakarítás beruházás KF piaca

fogyasztás beruházás kibocsátás Árupiac munkakereslet Munkapiac munkakínálat tőkekereslet tőkekínálat Tőkepiac megtakarítás beruházás KF piaca kibocsátás Árupiac fogyasztás beruházás munkakereslet Munkapiac munkakínálat tőkekereslet Tőkepiac tőkekínálat KF piaca megtakarítás beruházás magatartási egyenletek, azt mutatják meg, mit csinálnak a

Részletesebben

A környezeti szabályozás célja, feladatai. A szabályozás alapkövetelményei. A szabályozás alapkövetelményei 2. A közvetlen szabályozás eszközei

A környezeti szabályozás célja, feladatai. A szabályozás alapkövetelményei. A szabályozás alapkövetelményei 2. A közvetlen szabályozás eszközei ELÕADÁS ÁTTEKINTÉSE Környezeti szabályozás, környezetvédelmi stratégiák A környezeti szabályozás célja, feladatai Közvetett vagy gazdasági szabályozás A környezetvédelem térnyerése a vállalati gyakorlatban

Részletesebben

A GDP kritikája Alternatív fejlıdési mérıszámok

A GDP kritikája Alternatív fejlıdési mérıszámok A GDP kritikája Alternatív fejlıdési mérıszámok Dr. Zsóka Ágnes GDP: bruttó hazai termék Definíciója: Valamely országban egy év alatt elıállított javak és szolgáltatások összessége, függetlenül attól,

Részletesebben

A közoktatás intézményrendszere és finanszírozása

A közoktatás intézményrendszere és finanszírozása A közoktatás intézményrendszere és finanszírozása Varga Júlia BCE MTA KTI Zöld könyv a magyar közoktatás megújításáért könyvbemutató szakmai konferencia 2008. november 25. Alapvető intézményi átalakításokra

Részletesebben

6. modul. Stratégia, marketingtervezés

6. modul. Stratégia, marketingtervezés 6. modul Stratégia, marketingtervezés Készítette: Bokányiné Boda Gyöngyi AZ ISKOLAMARKETING STRATÉGIÁJA Stratégia: adott célok érdekében módszerek és feladatok összehangolása, a megvalósítási út kidolgozása.

Részletesebben

Az integráció, az együttnevelés. Sió László

Az integráció, az együttnevelés. Sió László Az integráció, az együttnevelés lehetıségei Sió László Válaszra váró kérdések Elfogadjuk-e az integráció szükségességét? Kizárólagos eszköznek tekintjük-e az integrációt? Milyen integrációról beszélünk?

Részletesebben

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 A támogató és a lebonyolítók Forrás EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus Lebonyolítók Ökotárs Alapítvány Autonómia Alapítvány Demokratikus Jogok Fejlesztéséért

Részletesebben

TARTÓS MEGTAKARÍTÁSOK TRENDJE

TARTÓS MEGTAKARÍTÁSOK TRENDJE TARTÓS MEGTAKARÍTÁSOK TRENDJE Kötelező Öngondoskodás Figyelő Heti Válasz Konferencia 2010. november 24. Vízkeleti Sándor I. A háztartások megtakarításai nőni kezdtek 12,0 10,0 8,0 Háztartások nettó finanszírozási

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV Enying Város Önkormányzata 8130 Enying, Kossuth u. 26. Tel./Fax: 22/372-002 pmhiv@enying.eu ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV Beszámoló tartalma I. Pénzbeli

Részletesebben

Miért betegebbek a szegény gyerekek?

Miért betegebbek a szegény gyerekek? KÖNYVEKRÕL, FOLYÓIRATOKRÓL MURAKÖZY BALÁZS Miért betegebbek a szegény gyerekek? Anne Case, Darren Lubotsky és Christina Paxson: Economic status and health in childhood: the origins of the gradient. American

Részletesebben

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem mindenkit érint. Jó Önnek. Jó a vállalkozásoknak.

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem mindenkit érint. Jó Önnek. Jó a vállalkozásoknak. Egészséges munkahelyek Kezeljük a stresszt! A munkahelyi stressz és a pszichoszociális kockázatok kezelése Balogh Katalin EU-OSHA Nemzeti Fókuszpont Stressz-M Kutatási tájékoztató Budapest BME Q 2015.

Részletesebben

Tudatosság, fenntarthatóság, növekedés: a családi vállalkozások gazdaságélénkítő és foglalkoztatási potenciálja

Tudatosság, fenntarthatóság, növekedés: a családi vállalkozások gazdaságélénkítő és foglalkoztatási potenciálja : a családi vállalkozások gazdaságélénkítő és foglalkoztatási potenciálja Horváth Anna, SEED Alapítvány 2008. szeptember 11., Budapest Komplex képzés a családi vállalkozások növekedéséért, versenyképességéért

Részletesebben

Egy liberális lis paradigma (csak alapnyugdíj)

Egy liberális lis paradigma (csak alapnyugdíj) MAT Altenburger Gyula Szimpózium zium Nyugdíj-szekci szekció 2010. május m 13. Egy liberális lis paradigma (csak alapnyugdíj) Fehér Csaba Kovács Erzsébet 1 -A A paradigma leírása -A A paradigma háttereh

Részletesebben

PÁLYÁZAT KOLLÉGIUMI ELHELYEZÉSRE

PÁLYÁZAT KOLLÉGIUMI ELHELYEZÉSRE Kerpely Antal Kollégium Dunaújváros, Pf. 417, Dózsa György út 33., Hungary, H-2401 Tel.: +36 (25) 551-237 Fax: +36 (25) 410-434 E-mail: kerpely@makacs.duf.hu Internet: www.kac.duf.hu/kollegium PÁLYÁZAT

Részletesebben

V., Projektek egyenkénti bemutatása, fejlesztési irányonként csoportosítva

V., Projektek egyenkénti bemutatása, fejlesztési irányonként csoportosítva V., Projektek egyenkénti bemutatása, fejlesztési irányonként csoportosítva fejlesztési irány foglalkoztathatóság javítása, foglalkoztatás bıvítése projekt rövid címe SORSFORDÍTÓ - SORSFORMÁLÓ munkaerı-piaci

Részletesebben

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS POLITIKA ÉS GAZDASÁGTAN DOKTORI ISKOLA

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS POLITIKA ÉS GAZDASÁGTAN DOKTORI ISKOLA PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS POLITIKA ÉS GAZDASÁGTAN DOKTORI ISKOLA Iskolavezetı: Dr. Buday-Sántha Attila A TERÜLETI TURIZMUSFEJLESZTÉS LEHETİSÉGEI A SZÉKELYFÖLDÖN A doktori

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGTAN II. Készítette: Lovics Gábor. Szakmai felelős: Lovics Gábor. 2010. június

KÖZGAZDASÁGTAN II. Készítette: Lovics Gábor. Szakmai felelős: Lovics Gábor. 2010. június KÖZGAZASÁGTAN II. Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén, az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

A felsőoktatás társadalmi szerepe és az akadémiai- egyetemi világ. Csépe Valéria

A felsőoktatás társadalmi szerepe és az akadémiai- egyetemi világ. Csépe Valéria A felsőoktatás társadalmi szerepe és az akadémiai- egyetemi világ Csépe Valéria 9. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia Szeged, 2013. április 18-19. Témavázlat A magasabb iskolai

Részletesebben

Egy lehetséges megoldás a legális foglalkoztatás növelésére

Egy lehetséges megoldás a legális foglalkoztatás növelésére Egy lehetséges megoldás a legális foglalkoztatás növelésére Szolgáltatási csekk (utalvány) rendszer Belgiumban Mi a probléma? Alacsony a foglalkoztatás, elsősorban a képzettséggel nem rendelkezők esetében

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

A jelentős piaci erő (JPE) közgazdasági vonatkozásai. Nagy Péter Pápai Zoltán

A jelentős piaci erő (JPE) közgazdasági vonatkozásai. Nagy Péter Pápai Zoltán A jelentős piaci erő (JPE) közgazdasági vonatkozásai Nagy Péter Pápai Zoltán 1 A piaci erő közgazdasági fogalma A kiindulópont a tökéletes versenyhez való viszony Tökéletes verseny esetén egyik szereplőnek

Részletesebben

A problémák, amikre válaszolni kell

A problémák, amikre válaszolni kell A problémák, amikre válaszolni kell Fenntarthatatlan gazdaság visszatérı válságok Környezeti krízis éghajlatváltozás Kimerülı erıforrások - energiafüggıség Növekvı társadalmi egyenlıtlenség - igazságtalanság

Részletesebben

Korai iskolaelhagyást megelőző beavatkozások (nemzetközi példák)

Korai iskolaelhagyást megelőző beavatkozások (nemzetközi példák) XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 Tomasz Gábor Korai iskolaelhagyást megelőző beavatkozások (nemzetközi példák) Lemorzsolódás Drop-outs (US) Early

Részletesebben

KAPITÁNY ZSUZSA MOLNÁR GYÖRGY VIRÁG ILDIKÓ HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS MUNKAPIACON

KAPITÁNY ZSUZSA MOLNÁR GYÖRGY VIRÁG ILDIKÓ HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS MUNKAPIACON KAPITÁNY ZSUZSA MOLNÁR GYÖRGY VIRÁG ILDIKÓ HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS MUNKAPIACON KTI IE KTI Könyvek 2. Sorozatszerkesztő Fazekas Károly Kapitány Zsuzsa Molnár György Virág Ildikó HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS

Részletesebben