Farsangoltak az iskolások

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Farsangoltak az iskolások"

Átírás

1 Honlapunk:www.gerjen.hu XII. évfolyam 2. szám INGYENES február Farsangoltak az iskolások hatodikosok a tavalyihoz hasonlóan osztályfınökükkel együtt öltöztek jelmezbe, mely nagy sikert aratott idén is. Gyeplabdabajnokság tartalomból: z adók befizetésérıl Részletfizetési kedvezmény 2. oldal költségvetésrıl döntenek Testületi ülés február 9-én 2. oldal Farsangoltak az iskolások Ismét sok ötletes jelmez 4. oldal Útravaló Nyertes pályázatok továbbtanulóknak 5. oldal GMF Brüsszelben z önkormányzatok helyzetérıl 6. oldal kecsege Önkormányzati hírek Oktatás Környezetünk Böcı Duna legszebb hala 6. oldal Sport Teremgyeplabda Bajnoki fordulók Gerjenben 8. oldal Utánpótlás labdarúgásunk Múlt és jövı 8. oldal Hazai pályán egy gyızelem, egy döntetlen és két vereség a mérleg az U-14-es teremgyeplabda-bajnokságban következı szám megjelenik: március10-én Lapzárta: február 28.

2 Önkormányzati hírek z adók befizetésérıl últ havi számunkban M adtunk hírt a évi gerjeni adók mértékérıl. z önkormányzat adóügyesétıl megtudtuk, hogy az adók nagysága miatt - mint korábban is - lehetıséget biztosít a hivatal a részletfizetésre. márciusig kiküldésre kerülı adókhoz csak egy csekket kap mindenki, melyen az esı félévi részt kell befizetni. Ám aki több részletben szeretne TEIT ülés Balatonfüreden szokásoknak megfelelıen a TEIT polgármesterek január elején Balatonfüreden, az tomerımő üdülıjében tartották a 2008-as év értékelését és a 2009-es év terveinek megbeszélését. z ülés vendégei voltak Kovács József, az atomerımő vezérigazgatója, Varga Sabján László, törzskari igazgató és Mittler István kommunikációs igazgató. Ruhaosztás erjen Község Önkormányzata az elmúlt G években nagyon jó kapcsolatos alakított ki a Budapesti Humán Egyesülettel. Ennek köszönhetıen már több alkalommal volt lehetıség a rászorulók számára ruha és élelmiszer osztásra. eleget tenni kötelezettségének, az a hivatal adóügyesénél, Endrédi Mihálynénál, további csekkeket is igényelhet. részletfizetésre a polgármester adhat engedélyt. Itt szeretnénk felhívni a lakosság figyelmét, hogy aki a tavalyi évben még nem fizette be a Ft szemétszállítási díjat, az a hivatal pénztárában fizesse be. Ehhez a díjhoz nem küldenek csekket! - polgármester - vezetık tájékoztatót tartottak az ato merı mő elmúlt évének eredményeirıl, az erımő bıvítési lehetıségérıl. Ezt követıen Cserháti ndrás mőszaki fıszakértı adott tájékoztatást az atomerımővek kapacitásnövelésérıl és az energiatermelés jövıjérıl. Továbbiakban a TEIT ülésen Török Gusztáv elnök tájékoztatta a polgármestereket a 2009-as év támogatási összegeirıl, melyek közül az RHK Kht. összesen 140 millió forint, az tomerımő további 180 milliós támogatást nyújt. Így a TEIT összesen 320 millióból gazdálkodik, melyet lélekszámarányosan szétoszt a települések között, valamint mőködteti a társulást. települések ezt az összeget fejlesztésre és mőködésre egyaránt fordíthatják. Szó esett a TEIT lehetséges bıvítésérıl is, melyre a jelenlévı polgármesterek két alternatívát javasoltak az atomerımő vezetésének. társulás ellátogatott a Káli-medencébe, ahol megismerhette a Balaton-felvidék természeti értékeit. - md - Karácsony elıtt az Élelmiszer Bank segítségével két alkalommal sikerült élelmiszer csomagot kiosztani. Januárban pedig több zsák ruhaadományból válogathattak a település rászoruló családjai. - md XII. évfolyam 2. szám február házi segítségnyújtásról költségvetésrıl döntenek erjen Község Önkormányzata elızı ülésén a G költségvetési egyensúly megteremtése érdekében, több intézkedés mellett, bevezette a házi segítségnyújtási óradíjat. Erre azért volt szükség, mert a gondozás során több gondozottra az önkormányzat sportcsarnokában mostak. Ennek költségei a falu költségvetését terhelték. Más önkormányzatok már a házi segítségnyújtás kezdetén Ft-os óradíjat szedtek. Nálunk a bevezetése óta ingyenes volt a szolgáltatás, mely a településnek gondozottanként több mint 2000 Ftjába került. bevezetett óradíj, keresettıl függıen Ft. Ez havi szinten a gondozottaknak kb forintot jelent. Ezt úgy kell kiszámítani, hogy a házi gondozó egyegy alkalommal percet tartózkodik a gondozott lakásán, (csak a lakáson tartózkodási idı számít) és az így öszszeadódó idık adják ki a havi óraszámot. Példa: Ha valakinél kétnaponta 15 percet tölt a házi gondozó, akkor nála a havi idı (húsz munkanappal számolva) 150 perc, ez két és fél óra. Így, ha a középkategóriába esik, azaz 400 Ft/óra a díja, akkor 1000 Ft-ot kell fizetnie havonta. Úgy gondolom, ez nem sok azért az ellátásért, amit a település nyújt ezen szolgáltatás keretében - bevásárlás, takarítás, mosás, gyógyszerezés, stb. Mindenesetre olcsóbb, mintha valaki egyénileg alkalmazna otthoni segítıt. Ezért nehezen érthetı, hogy néhány gondozott miért mondja vissza az ellátási igényét. Talán egyesek nem a tényleges rászorultság, csak az ingyenesség miatt éltek ezzel a lehetıséggel? polgármester erjen Község Önkormányzata február 9-én G 16 órai kezdettel tartja idei elsı ülését. z képviselı-testület e napon tárgyalja elsı fordulóban a település évi költségvetését. z elmúlt évektıl eltérıen most kisebb a település költségvetése, mivel az iskolatársulás miatt az oktatásra járó állami normatívát Fadd igényli meg. Így a 2009-es büdzsé fı számai: a bevételi és a kiadási oldalon is 210 millió forint. Ebben az évben kevesebb lesz a hitelállomány, és remélhetıleg a hiány is. bevételek összetétele: - állami támogatás: 80 millió, - helyi bevétel 90 millió, - hitel 40 millió Ft. kiadás fı összegei: - bérek: 80 millió, - járulékok, adók 30 millió, - szociális kiadás 50 millió, - mőködési kiadás 50 millió. költségvetés számaiból elızetesen az tőnik ki, hogy nehezen, de mőködıképes marad a település. Reméljük, a válság tovább nem mélyül, és az nem fogja tovább sújtani a települések mőködését. - polgármester - Polgárvédelmi oktatás és gyakorlat erjen község, további 5 G település mellett polgárvédelmi gyakorlatban vesz részt, melyben 22 gerjeni polgár részesül polgárvédelmi oktatásban február 14-én, és március 2-án egy kitelepítési mini gyakorlatot hajt majd végre a megyei polgárvédelmi parancsnokság köszönhetıen. pályázatának - md -

3 Jegyzıi értesítı Kutya-baj ppen egy évvel ezelıtt É ezzel a címmel írtam egy kis szösszenetet a gerjeni kóbor és elhagyott kutyákról. Sajnos az elmúlt egy esztendıben nem változott semmi. Ezért szeretném a kutyatartás alapvetı szabályait most itt leírni, melyeket az állattartási törvény és az ebtartásról szóló kormányrendelet ír elı! z ebtartás rendje - z ebeket az állattartók úgy kötelesek tartani - szükség esetén megkötve, zárt helyen, hogy azok ne tudjanak elkóborolni, közterületre felügyelet nélkül kijutni. - telep, ház, lakás bejáratán a harapós kutyára utaló megfelelı figyelmeztetı táblát kell szembetőnı módon elhelyezni. - Bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tartani tilos. z állattartó köteles gondoskodni arról, hogy az eb a tartási helyét, illetve az ingatlan határait ne hagyhassa el. - Ebet a közös használatú udvaron csak a szomszédok írásbeli beleegyezésével lehet tartani. - z állattartó köteles gondoskodni arról, hogy az eb a közterületet és a lakóház közös használatú területét, helyiségeit (gyalogjárda, út, park, stb.) ne szennyezze. z e területeken keletkezett szilárd ürüléket az állattartó köteles haladéktalanul eltávolítani. Ennek érdekében közterületen történı tartózkodás során az eb tartója köteles az e célra rendszeresített alkalmas eszközöket (zacskó, lapát) magánál tartani, és ellenırzés esetén az arra jogosult személynek bemutatni. - Közterületen, különösen: vendéglátó helyiségekben, élelmiszer elárusító üzletben, élelmiszer értékesítésével is foglalkozó piacon, vágóhídon, élelmiszer feldolgozó üzemben, azok helyiségeiben, oktatási intézmények területén (beleértve a kollégiumot is), egészségügyi intézmények területén, mővelıdési intézmények területén, játszótéren ebet tartani nem lehet. - z elıbbi bekezdésben meghatározottak nem érvényesek: a vakvezetı kutyára, terület védelmét ellátó ebre, mely az ırzési, védelmi célú szervezet dolgozójával együtt, a szolgálati idejében tartózkodik az adott helyen, a terápiás céllal tartott ebekre. - z ebet csak pórázon vezetve lehet közterületre, közös használatú területekre, udvarokra, természeti vagy védett t e r m é s z e t i t e r ü l e t r e (vadászkutya kivételével), közterületnek nem minısülı, mindenki számára nyitva álló, bárki által igénybe vehetı területre vinni, közlekedési eszközön szállítani, de csak akkor, ha az eben szájkosár is van. - harapós, agresszív természető kutyák csak pórázzal és a kutyára felhelyezett szájkosárral sétáltathatók. z ebtartók kötelességei - z ebtartók kötelesek: - gondoskodni az ebek kötelezı veszettség elleni védıoltásáról az állategészségügyi szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V. 28.) FM rendelet ában meghatározottak szerint, - a védıoltás tényét tanúsító dolgot (oltási könyv, biléta) megırizni, - gondoskodni az eb féregtelenítésérıl, évente legalább egy alkalommal, - gondoskodni a megfelelı tartásról, megfelelı tartási körülmények kialakításáról és fenntartásáról, - az ebeket megfelelıen táplálni, gondozni, XII. évfolyam 2. szám február - az állat megbetegedésekor az állatorvosi ellátás igénybe vételérıl gondoskodni. - Ha az ebtartó a tulajdonában lévı ebet nem kívánja tovább tartani, köteles az eb megfelelı elhelyezésérıl gondoskodni; tilos a tartani nem kívánt ebet szabadon engedni, elhagyni. Kóbor állatokra vonatkozó szabályok - kóbor állatok elfogásáról és a gyepmesteri telepre történı szállításáról a gyepmester gondoskodik. - z elfogott és a telepre szállított kóbor állatot - a tartási, oltási és szállítási költségének megtérítését követıen - az igazolt tulajdonosa 14 napon belül kiválthatja. ki nem váltott kóbor állatot a gyepmester menhelynek adja át. - z állati hulláknak a község területérıl való elszállítása, ártalmatlanná tétele a tulajdonos feladata. - z állati hullák ártalmatlanná tételének költségét az állati hullák tulajdonosa viseli. Ezen törvényi elıírásokat az önkormányzat be fogja tartatni, és az ez ellen vétkezıket szigorúan megbünteti. ki a megunt állat további elhelyezésérıl nem gondoskodik, azt a faluban szabadon engedi, az a gyepmesteri költségeket köteles megtéríteni. Diszkóban járt a polgármester zerencsére hosszú ideje S nem kellett foglalkozni a gerjeni diszkó miatti történésekkel. Sajnos január 24-re virradóra a Vajda Ignác utca négy lakóházának kerítését rongálta meg valaki, vagy valakik. z érthetetlen események és az utca lakóinak jelzésére a polgármester február elsı és második hétvégéjén ellátgatott az tlantisz diszkóba, hogy tájékozódjon a szórakozás mikéntjérıl, hogyanjáról és az ott szórakozók összetételérıl. z egyik megrongált kerítés Hírsarok tapasztalatok alapján megbeszélést folytatott a körzeti megbízottal, a polgárırök vezetıjével, valamint a szórakozóhely üzemeltetıjével. következı megállapodás született: február 14-tıl ismét lesz tini diszkó 20 órától ig, alkoholmérés nélkül. 16 éven aluliak ezt a rendezvényt látogathatják, a megjelölt idıpontig. szabályok betartását a körzeti megbízott és a polgárırség fogja ellenırizni. z ı jelenlétük remélhetıleg elejét veszi az utcai randalírozásnak is.

4 Farsangoltak az iskolások Oktatás 2. helyezettek: madárijesztı - Trick Zoltán Pinokkió - Dobai Márton kalóz - Gergity Balázs Lúdas Matyi - Ignácz Barna XII. évfolyam 2. szám február hagyományoknak megfelelıen idén is megrendezte az iskola diákönkormányzata a farsangi bált. Most is, mint az elızı években, egy napon került megrendezésre a sportcsarnokban az alsós és a felsıs jelmezbál. Szabó Krisztina diákönkormányzat-vezetı köszöntıje után az alsósok vonultak be a szépszámú közönség, szülık, nagyszülık és a zsőri - Papp Kinga, Lazányiné Csörgı Ágnes, és Sólyáné Dávid Krisztina - elé. több mint 30 jelmezes nehéz döntés elé állította a döntnöket idén is. színes, ötletes kavalkádból végül a zsőri a következı jelmezeseket díjazta egy-egy tortával: 1. helyezettek: fáraó - Verıczei Máté bennszülött - Szendi Zoltán kígyóbővölı - Vajda Zsófia sült krumpli- Kis M. ndrás 3. helyezettek: nindzsák - Kövesi Bence, Farkas Tamás, Varga István arab - Boros József hadvezér - Hajnes Márton szokásoknak megfelelıen a diákok megválasztották a bál hercegét és hercegnıjét is. cím birtokosa idén az alsósoknál meglepetésre egy elsıs és egy másodikos kis diák lett: Hajdú László (1. o.) és Kruller Vivien (2. o.), a díjakat a tavalyi gyıztesek adták át. Egy kis tánc után kezdıdött a felsısök jelmezes felvonulása, mely idén az élet nagy eseményeibıl választott, voltak óvodások, cirkuszosok és lakodalmas menet, illetve öreg házaspár Itt volt Quasimodo a Notre dame-ból, és egy japán szumos is. felsısök értékelésére felkért zsőri - Dinnyés Lászlóné, Tantos nikó és Házi József - a következı jelmezeket tartotta érdemesnek a díjazásra: 1. helyezettek: Quasimodo - Verıczei Dávid felsısök is megválasztották a farsang hercegét és hercegnıjét. Idén e címet Buzás Gábor (8. o.) és Német Dóra (7. o.) tanulók érdemelték ki. tombolasorsolás is nagy izgalmakat hozott, sok értékes nyeremény talált gazdásra. Ezt követıen Sersli István dj. zenéjére beindult a buli. - md - Öreg házaspár - Drobni Máté és Tóth Máté 2. helyezettek: Lakodalmas menet - 6. osztály, 3. helyezettek: cirkusz - 5. osztály Diákönkormányzat ez úton is szeretné megköszöni mindazok segítségét, akik lehetıvé tették, hogy az iskolai farsang idén is sikeres lehetett!

5 DÓ 1 %-a z iskolát támogató alapítvány kéri mindazo- kat, akik segíteni szeretnék az alapítvány munkáját, hogy adományaikkal támogassák azt. z adó 1 %-át is át lehet utalni az alapítvány bankszámlájára. z alapítvány neve és adószáma: 2008-as évben az alapítvány támogatta a 6. és a 7. osztály szegedi kirándulását, Útravaló végzısöknek dén ismét kiírta az Oktatási és Kulturális Minisz- I térium az Útravaló ösztöndíjpályázatot, amely halmozottan hátrányos helyzető diákok továbbtanulását segíti. Iskolánkból 4 tanuló - hetedikes és nyolcadikos - pályázott az ösztöndíjra. Mindegyikük pályázata sikeres volt, így osztályfınökük mentorálásával készülhetnek az érettségit adó középiskolába. pedagógiai segítség mellett havi 3500 Ft ösztöndíjat kapnak 10 hónapon keresztül. Mozi mősor: Oktatás Illés Család Gerjen Községért lapítvány z alapítvány rendszeresen tájékoztatni fogja a tisztelt adományozókat a pénzeszközök felhasználásáról. Köszönettel: Bánné Tóth Erika az alsósok cirkuszlátogatását, valamint jutalomkönyvek vásárlását. z idei nyerteseken kívül 3 korábbi - már középiskolás - pályázónk is igénybe veszi régi tanárai segítségét, így nevelıtestületünknek jelenleg 4 tagja tevékenykedik mentorként hátrányos helyzető diákok mellett. - mtk - Mővelıdés-kultúra Február 11. /szerda/ 19 óra HLÁLFUTM*** feliratos amerikai akció-thriller, 89 perc Február 13. /péntek/ 19 óra VICKY CRISTIN BRCELON feliratos spanyol-amerikai vígjáték, 96 perc Február 15 /vasárnap/ 19 óra SZIKRVÁROS* feliratos amerikai kalandfilm, 95 perc Február 18 /szerda/ 19 óra ÉGETİ BIZONYÍTÉK** feliratos amerikai krimi-komédia, 96 perc Február 20 /péntek/ 19 óra HIGH SCHOOL MUSICL 3* szinkronizált amerikai zenés vígjáték 112 perc XII. évfolyam 2. szám február Isten veled, Ági Néni! anuár elsı hetében eltávozott közülünk Imreh Ág- J nes - Ági néni, ahogyan a gerjeniek emlegették. Faddon nıtt föl, az ottani református pap hatodik gyermekeként. Orvosnak készült, de származása miatt nem vették fel az egyetemre. Így választotta a védınıi hivatást. védınıképzı elvégzése után hosszabb ideig Madocsán dolgozott, onnan került Gerjenbe 1978-ban. Két évtizeden át volt településünk védınıje. Több száz kisgyermek fejlıdését kísérte óvó szeretettel. Minden szavát, tettét a segítı szándék v e z é r e l t e. S o h a n e m kioktatott, csak tanácsot adott megértéssel, türelemmel. változó gyermekgondozási nevelési divatok között bízni lehetett tapasztalatában, életbölcsességében. Nemcsak egészségügyi dolgozóként szolgálta a közösséget. Egy ciklusban a képviselı-testület tagja volt, majd a református gyülekezet presbiterré választotta. Elfogadta, Búcsú megszerette ıt a falu, és ı is megszerette Gerjent. Nyugdíjba vonulásakor végleg itt telepedett le. Munkája mellett mővészi szintre fejlesztette szép hobbiját, a csuhébabakészítést. Népi ihletéső figuráit több kiállításon ismerhették meg az érdeklıdık Tolna megyében és a megye határain túl is. Míg egészsége engedte, alkotott. Két évig küzdött a gyilkos kórral, amely végül legyızte ıt. 66 évet élt. Nyugodjék békében, emlékét szeretettel megırzi Gerjen lakossága. - mtk - Február 22 /vasárnap/ 17 óra CINCIN LOVG* szinkronizált amerikai animációs kalandfilm, 87 perc Zene: Hans Zimmer Rendezte: Sam Fell Február 25. /szerda/ 19 óra REJTEKHELY** feliratos olasz misztikus thriller, 116 perc Március 01. /vasárnap/ 19 óra VLMI MERIK 2* magyar vígjáték, 110 perc Március 04. /szerda/ 19 óra FŐRÉSZ V.*** szinkronizált amerikai horror, 92 perc Jegyár: I. helyár: 500 Ft II. helyár: 450 Ft Jegyek válthatók a mozi pénztárban. Pénztárnyitás: elıadás elıtt egy órával. pénztár nyitva tartása alatt egész hónapra árusítunk jegyeket. Jegy visszaváltás legkésıbb az elıadás megkezdéséig lehetséges. mősorváltoztatás jogát fenntartjuk! Korhatár: * 12 éven, ** 16 éven,! *** 18 éven felülieknek!

6 GMF az Európai Parlamentben 009. január 17-én 2 Strasbourgban a Nukleáris Energia Jövıjéért Fórum meghívására Európai Parlamenti képviselıkkel találkozott a Nukleáris Létesítmények körüli Európai Önkormányzatok Szövetségének vezetısége (GMF). találkozó célja az volt, hogy a parlamenti képviselık képet kapjanak a GMF tevékenységérıl és feltehessék kérdéseiket az európai nukleáris önkormányzatokat tömörítı nemzetközi szervezet vezetıinek. fórum - mint nevében is benne van - a nukleáris energia jövıjét érintı kérdésekkel foglalkozik. Elnöke Herczog Edit képviselıasszony. İ kezdeményezte a két szervezet közötti megbeszélések létrejöttét. GMF szervezetet Roland Palmqvist elnök mutatta be, aki elıadásban rámutatott arra, hogy az önkormányzatok bevonása nélkül nem szabad döntéseket hozni, a lakosságot érintı kérdésekben. Kiemelte, hogy a nukleáris létesítmények biztonságos üzemeltetése az alapja annak a bizalomnak, ami a létesítmények és az önkormányzatok kapcsolatát jellemzi, továbbá beszélt a tájékoztatás fontosságáról. Rámutatott, hogy a radioaktív hulladékok végsı elhelyezésének biztonságos megoldása kulcsfontosságú mind az ipar, mind pedig a lakosság szemszögébıl. Franz Bogovic, Krsko polgármestere, GMF alelnök a jelenlegi szlovén helyzetrıl beszélt. Bemutatta a krskoi atomerımő körüli önkormányzati társulást, és kitért a létesítendı kis és közepes radioaktív hulladéktároló aktuális helyzetére. Hírsorok Ezután a parlamenti képviselık tették fel kérdéseiket. közel kétórás találkozón szóba került többek között a társulások és a társulásokon kívüli települések viszonya, a társulások létrejöttének okai, az esetleges atomenergia ellenes nézetek kérdése akár a társulásokon belül, tágabb környezetben vagy akár szomszédos ország esetében. találkozó végén mind a képviselık, mind a GMF vezetıi úgy ítélték meg, hogy a jövıben folytatni kell a párbeszédet. GMF Strasbourgban megtartotta idei elsı elnökségi ülését is. z öttagú elnökség véglegesítette a évi programtervet. Ennek értelmében idén márciusban Szlovéniában a krskoi atomerımő körüli önkormányzati társulás ad otthont a GMF szakmai konferenciájának. konferencián a szlovén társulás részletesen be fogja mutatni tevékenységét. Emellett a szlovén nukleárisipar és a hatóság képviselıi is tájékoztatják munkájukról a résztvevıket. Június elején Finnországban az olkiluotoi atomerımő közelében található önkormányzatok vendégeként a szlovéniai konferenciához hasonló rendezvényt szervez a GMF. konferencia célja az, hogy az önkormányzati vezetık megismerkedjenek egy újonnan épülı atomerımővel és az annak közelében található önkormányzatok életével. Mariano Vila d badal fıtitkár beszámolt az Európai Nukleárisenergia Fórum (ENEF) alakuló ülésérıl, amelyen a GMF is képviseltette magát. Döntés születtet arról is, hogy kik képviselik az ENEF munkacsoportjaiban a GMF szervezetet. Dohóczki Csaba XII. évfolyam 2. szám február kecsege kecsege az egyik legszebb dunai halunk (ez persze csak az én véleményem). Különleges fejformája, orsószerő teste és a cápáéra emlékeztetı felemás farokúszója alapvetıen megkülönbözteti a többi Dunában úszkáló halfajtól. Nagyon hasonlít viszont a fıként tengerben, sós vízben élı rokonaihoz, a többi tok-féléhez. mi lényeges különbség, hogy a mi kecsegénk teljes mértékben édesvízi hal, ami azt jelenti, hogy a más tok-félékkel ellentétben a szaporodási idıszakot is az édes vízben tölti. Kecsege ivadék Elıfordul azonban, hogy jó öreg kecsegénk szemet vet más tok-családok lányaira, így néha-néha találkozhatunk hibrid példányokkal. Ezeket úgy ismerhetjük fel, hogy a legjellemzıbb tulajdonságait nézve változásokat látunk. Úgy mint: rövidebb orr, zömökebb test, megváltozott szájforma, vagy jóval nagyobb testméret. Normál esetben a kecsege cm hoszszúra nı meg, és a 4-5 kg-os Böcı súlyt is elérheti, de fogtak már ettıl nagyobb példányt is. Hogyan fogjunk kecsegét? Ez igazán jó kérdés, hiszen egyedszámuk annyira lecsökkent, hogy a halászok hálójában fennakadt egy-egy példányon kívül nem nagyon hallottam, hogy horgászok fogtak volna mostanában. Én kb. 10 éve fogtam utoljára kecsegét. Egy tuti tippet kaptunk, hogy a Sió torkolatnál sötétedés után egész éjjel lehet fogni a kecsegét. Mindez október végén volt. Így jól beöltözve és lámpásokkal felszerelve négy barátommal elfoglaltuk a Sió torkolat északi partját. Egész reggelig kitartottunk. Teljesen összefagytunk és már kínunkban röhögtünk egymáson, de megérte. Öt darab 10 cm hosszú kecsege volt a zsákmány. Volt aki kettıt is fogott. z összsúly nem érte el a 30 dekagrammot. Reggel úgy döntöttünk, hogy ez nekünk nem volt elég, úgy hogy egyenesen a paksi atomos tóra mentünk át, ahol folytattuk a horgászatot. Visszatérve a Dunára, reméljük azt, hogy egyszer majd újra nagy csapatokban úszkálva, a halászok hálóját kikerülve, a horgászok horgára akadnak majd a kecsegék. GÖRBÜLJÖN! Oláh Laci

7 Tide mosópor 2 kg-os Lenor öblítı 3 x l. Pur mosogató utántöltı 500 ml Karaván kávé 250 g-os Wiener Extra kávé 250 g-os Delma margarin 500 g-os Mogyi ízvarázs 75 g-os Sió rostos gyümölcslé 1 l. Coop UHT tej 1,5%-os 1 l. Zsemle, kifli Búzakenyér 1 kg-os Reggel friss, meleg Délben friss fácánkerti kenyérrel várjuk kedves vásárlóinkat a jó szomszéd! XII. évfolyam 2. szám február Kop-Ka Ka BC akciós ajánlata Volton Bau 1449 Ft/db z élelmiszer bolt ajánlatából: 999 Ft/cs Knorr lasagne milánói: 399 Ft 189 Ft/db sajtos tallér 100g: 115 Ft lédig nápolyi 4 ízben: 480 Ft 419 Ft/cs ro étolaj 5 l.: 2190 Ft 349 Ft/cs Nelli papírzsebkendı 100db. 90 Ft 239 Ft/db narancs: 299 Ft/kg 119 Ft/db 199 Ft/db Minden pénteken friss gyümölcs, zöldség nagy választékban üzletünkben! 139 Ft/l 20 Ft/db Gazdabolt ajánlatából: 194 Ft/kg Otthon öblítı: 140 Ft légfrissítık: 175 Ft Dalma kézkrém: 145 Ft gyufa : 55 Ft/cs Mőtrágyák, vetımagok érkeztek! Várjuk kedves vendégeinket szoláriumunkba! Barnuljon velünk a télben! nagy teljesítményő, új csövekkel ellátott szolárium, 60.-Ft/perc. Nyitva: hétfı-péntek: 05:30-18:00 szombat-vasárnap: 6:00-11:00 Gerjeni Hírek szerkesztısége idén is ki szeretné adni a Gerjeni Kisokost. Ezért a szerkesztıség kéri, hogy a telefonszámban, lakcímben vagy más adatban történt változásokat, illetve dok - Veszek Eladó a Szent I. u. 12. sz. alatti ház. Érdeklıdni lehet a 20/ as mobilszámon. Teljes test- és talpmasszázs! Érdeklıdni és jelentkezni a 20/ as mobilszámon lehet. Közhasznú információk Ügyvédi fogadóóra Horváth Tamás ügyvéd fogadóórája: minden héten kedden ig Szerkesztıi üzenet elıforduló hibákat jelentsék a szerkesztıségnek - Máté Dénesnél - február 28-ig. Vállalkozóknak, szolgáltatásoknak reklámfelületet biztosítunk a kiadványban. - szerkesztı -

8 Bajnoki fordulók Gerjenben Sport tervekkel ellentétben január 9-én tartották a gerjeni sportcsarnokban az U-14 terembajnokság aktuális fordulóit. Csapatunk e napon két mérkızést játszott. következı fordulókra január 25-én került sor, szintén a gerjeni sportcsarnokban. Eredmények: Ismét egy szép gyızelem Gerjeni HC - Olcote HC 16:0 (7:0) (G.: Hajnes D. 10, Kıszegi R. 4, Buzás G., Stankovics K.) Ismét szép és eredményes játékot mutatott be a gerjeni csapat. Hajnes Dávid a gólkirályi címre is esélyes lesz, ha a továbbiakban is ilyen eredményesen játszik. Vereség Építık HC - Gerjeni HC 13:7 (7:4) (G.: Hajnes D. 4, Kıszegi R. 3) z elején még vezettünk, de késıbb kijött a tudáskülönbség. végére ismét feljavultunk, de ez már késı volt. Még 4:3-ra is mi vezettünk Rosco HC - Gerjeni HC 12:6 (2:3) (G.:Kıszegi R. 4, Buzás G., Hajnes D.) Tetszetıs elsı félidei játékkal vezettünk a remek fıvárosi csapat ellen. Sajnos a második félidı dereka táján egy vitatható 2 perces büntetés megpecsételte sorsunk. Ebben a két percben 4 gólt kaptunk emberhátrányban. Gyızhettünk volna Gerjeni HC - Szt. László DSE 6:6 (2:5) (G.: Kıszegi R. 3, Hajnes D. 2, Buzás G.) z elsı félidıben nem ment a játék. másodikban szép helyzeteket dolgoztunk, ki de sajnos nem sikerült gól ütni. Majd sikerült, és a csapat képességét mutatja, hogy a mérkızés vége felé már mi vezettünk 6:5-re. Ám a vége elıtt nem sokkal egyenlíteni tudott az ellenfél. bajnokság állása 1. Építık HC : Rosco DPGHC : Gerjen HC : Szt. László DSE : Olcote HC : XII. évfolyam 2. szám február labdarúgó utánpótlás helyzete z U-7, U-9, és U-11-es korosztály felkészítését és versenyeztetését Bucher ndrás az iskola tanára végezte. labdarúgó szövetség Ft-ot utalt át az utánpótlás csapatok mőködtetésére a Gerjeni SK számára. z új idényben az utánpótlás gyermek csapatokat Kövesi Sándor fogja trenírozni és felkészíteni mérkızésekre. Ez új kihívás a trénernek, aki szívesen vállalta a gyerekekkel való foglalkozást. U-17-es bajnokság lızı számunkban az U-17-es bajnokság tabelláját hibásan közöltük, ezért elnézésüket kérjük. bajnokság E helyes állását most közöljük. 1. Tamási SE : Paks SE : Gerjeni SK : Tolnai VFC : Bölcskei SE : Dunaszentgyörgy SE : Dunaföldvár FC : Ozora KSE : Simontornya TC : 65 3 gerjeni U-17-es csapat Sikeres pályázat Kiadja: Gerjen Község Önkormányzata Felelıs kiadó: Máté Dénes polgármester Szerkesztı: Széll Csaba Szerkesztıség: Gerjen, Jókai u. 5. (20) Honlap: Engedély száma: /1998 Nyomda: Páskum Nyomda Szekszárd Online: ISSN Nyomtatott: ISSN F bajnokság állása Ozorától 3, Gerjentıl 1 pont levonásos büntetés. állnak: Fenyves Ferenc edzı, Béda R., Fekete Z., Brezovszki Cs., Orsós K., Tóth D., Házi R., Vajda Á., Bán. Guggolnak: Genye N., Dobai N., Gyemis D., Szendi Zs., csádi I. Hajnes D., Buzás G. enyves Ferenc a Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány pályázatán Ft-ot nyert a Gerjeni SK számára. pénzt az utánpótlás csapatok és a tájfutó szakosztály felszerelésére fordítják.

Angliában jártunk. Az országos döntıbe jutottak. A nemzetközi nınap alkalmából szeretettel köszöntjük hölgy olvasóinkat!

Angliában jártunk. Az országos döntıbe jutottak. A nemzetközi nınap alkalmából szeretettel köszöntjük hölgy olvasóinkat! Honlapunk:www.gerjen.hu X. évfolyam 3. szám INGYENES 2007. március ngliában jártunk nglia történelmével, kultúrájával és sportjával ismerkedtek meg a diákok z országos döntıbe jutottak tartalomból: Testületi

Részletesebben

Gerjeni Majális 2011. Köszöntjük az édesanyákat!

Gerjeni Majális 2011. Köszöntjük az édesanyákat! Honlapunk: www.gerjen.hu XIV. évfolyam 5. szám INGYENES 2011. május Gerjeni Majális 2011 Ismét nagy sikere volt az egész napos rendezvénynek tartalomból: Önkormányzati hírek Nem növekedett a hiány Elfogadták

Részletesebben

Jótékonysági elıadás. Adventi játszóház. A tartalomból: Önkormányzati hírek Az év utolsó testületi ülése A 2011-es év adóiról döntöttek 2.

Jótékonysági elıadás. Adventi játszóház. A tartalomból: Önkormányzati hírek Az év utolsó testületi ülése A 2011-es év adóiról döntöttek 2. A 800 éves Gerjen Hírlapja! XIV. évfolyam 1. szám INGYENES 2011. január Jótékonysági elıadás Az óvodások adventi jótékonysági elıadása teljesen megtöltötte a a nézıteret szülıkkel, nagyszülıkkel, érdeklıdıkkel.

Részletesebben

Utcabál. Megújult a Mővelıdési ház. Akadálymentesítés. A tartalomból: Honlapunk:www.gerjen.hu. XII. évfolyam 8. szám INGYENES 2009.

Utcabál. Megújult a Mővelıdési ház. Akadálymentesítés. A tartalomból: Honlapunk:www.gerjen.hu. XII. évfolyam 8. szám INGYENES 2009. Honlapunk:www.gerjen.hu XII. évfolyam 8. szám INGYENES 2009. augusztus Megújult a Mővelıdési ház Befejezıdött a Mővelıdési ház külsı felújítása, mely a CÉDE pályázat segítségével, 4,8 millió forintból

Részletesebben

Máté Dénes. Kis karácsony... Duna Kupa - Wels (Ausztria) A tartalomból:

Máté Dénes. Kis karácsony... Duna Kupa - Wels (Ausztria) A tartalomból: Honlapunk:www.gerjen.hu X. évfolyam 12. szám INGYENES 2007. december Kis karácsony... Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk minden kedves olvasónknak! Duna Kupa - Wels (Ausztria) Az

Részletesebben

Levél Önkormányzatának idıszaki lapja 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL

Levél Önkormányzatának idıszaki lapja 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL Levél Önkormányzatának idıszaki lapja 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL Az önkormányzat 254.397 ezer Ft bevétellel számol, amely kb. 20 millió Ftal kevesebb a tavalyi évnél. Ennek oka többek között az, hogy pl.

Részletesebben

Péteri Hírlevél. Pest megyei milleniumi zászlót kaptunk! Péteriért emléklap adományozása. Péteri új jegyzıje: Dr. Guba Zsolt

Péteri Hírlevél. Pest megyei milleniumi zászlót kaptunk! Péteriért emléklap adományozása. Péteri új jegyzıje: Dr. Guba Zsolt HÍRLEVÉL DECEMBER jó 2009.12.18. de. 8:39 Péteri Hírlevél Péteri Község Önkormányzatának hivatalos lapja 2009. évi 6. szám (2009. december) Pest megyei milleniumi zászlót kaptunk! dr. Guba Zsolt személyében.

Részletesebben

Péteri Hírlevél. Munkába álltak a településırök! 2010. évi közmődíjak

Péteri Hírlevél. Munkába álltak a településırök! 2010. évi közmődíjak Hírlevél VÉGLEGES 2010.04.06. de. 8:50 Péteri Hírlevél Péteri Község Önkormányzatának hivatalos lapja 2010. évi 1. szám (2010. március-április) április) Sikeres óvoda-felújítási pályázat! Üdülıházas övezetekben:

Részletesebben

Berczeli. Ahogy Sajó Sándor pályadíjverse mondja: - szelleme az idık szellemébe árad, és az utódokban

Berczeli. Ahogy Sajó Sándor pályadíjverse mondja: - szelleme az idık szellemébe árad, és az utódokban Berczeli Ön a Berczeli Napló 101. számát tartja a kezében. XII. évfolyam 1. szám, 2007. január-június június 2007. május 13-án került sor Nyíregyházán a Bessenyei-szobornál a Bessenyei - társaság által

Részletesebben

10 ÉVES A. 2009. JÚNIUS 10. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 250 Ft BALLAGÁS ÉS TANÉVZÁRÓ

10 ÉVES A. 2009. JÚNIUS 10. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 250 Ft BALLAGÁS ÉS TANÉVZÁRÓ 10 ÉVES A Jászboldogháza Község idıszakos lapja P O L G Á R M E S T E R I H I V A T A L 5144 Jászboldogháza Rákóczi u. 27. Tel.: 06 (57) 460-023 faluujsag@jaszboldoghaza.hu www.jaszboldoghaza.hu 2009.

Részletesebben

Halottak napja. » Változások a zeneiskolában 4.» Fél évszázados mûhely 6.» Egészség-hét a városban 7.» Celli siker a Lombard Kupán 11.

Halottak napja. » Változások a zeneiskolában 4.» Fél évszázados mûhely 6.» Egészség-hét a városban 7.» Celli siker a Lombard Kupán 11. Új» AZ ÚJSÁG CELLDÖMÖLKÖN INGYENES, A VIDÉKI ELÔFIZETÔKNEK HAVONTA 108 FORINT. XIX. ÉVFOLYAM 20. SZÁM (455) 2007. OKTÓBER 26. CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA» Változások a zeneiskolában 4.» Fél

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS LAKÁS BÉRLETI JOGÁRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS LAKÁS BÉRLETI JOGÁRA KISZOMBORI - HÍRADÓ XVIII.. évfolyam 2009. 1. 1. szám (jan. ( jan.-febr. febr.) K I S Z O M B O R K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A A TARTALOMBÓL - Tájékoztatás

Részletesebben

XVIII.. évfolyam 2009. 2. 2 K I S Z O M B O R K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A

XVIII.. évfolyam 2009. 2. 2 K I S Z O M B O R K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A KISZOMBORI - HÍRADÓ XVIII.. évfolyam 2009. 2. 2. szám (márc. ( márc.-ápr. ápr.) K I S Z O M B O R K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A A TARTALOMBÓL Tájékoztató a

Részletesebben

VI. Autós Ügyességi Verseny és Rally Show

VI. Autós Ügyességi Verseny és Rally Show XXI. évf. 7. (170.) szám 2012. július http://letavertes.hu http://letahirek.blog.hu iwiw-en és facebook-on - letahirek@gmail.com VI. Autós Ügyességi Verseny és Rally Show augusztus 11, szombat 9.00 óra

Részletesebben

2 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG 2012. március ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

2 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG 2012. március ÖNKORMÁNYZATI HÍREK SZENTMÁRTONKÁTAI XXII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2012. MÁRCIUS ÚJSÁG Szentmártonkáta Község Önkormányzata és a magam nevében ezúton kívánok a település minden kedves hölgy lakosának nagyon boldog nınapot. Fodor

Részletesebben

10 ÉVES A. 2009. OKTÓBER 10. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 250 Ft. Csak akkor születtek nagy dolgok, ha bátrak voltak, akik mertek Ady Endre

10 ÉVES A. 2009. OKTÓBER 10. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 250 Ft. Csak akkor születtek nagy dolgok, ha bátrak voltak, akik mertek Ady Endre 10 ÉVES A Jászboldogháza Község idıszakos lapja P OLG ÁR ME ST E R I H I V A T A L 5144 Jászboldogháza Rákóczi u. 27. Tel.: 06 (57 ) 460-0 23 f a l u u js a g @ j a s z b o l d o g h a z a. h u www.jaszboldoghaza.hu

Részletesebben

I. Érmelléki Néptánc Találkozó

I. Érmelléki Néptánc Találkozó XXII. évf. 11. (186.) szám 2013. november http://letavertes.hu http://letahirek.blog.hu iwiwen és facebookon - letahirek@gmail.com 2013. december 14. én, szombat este 17 órától Nagytemplomunkban (Károlyi

Részletesebben

HALIMBAI HÍREK ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. Halimba Község Önkormányzata idıszaki lapja VIII. évfolyam. 1. szám 2010. március

HALIMBAI HÍREK ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. Halimba Község Önkormányzata idıszaki lapja VIII. évfolyam. 1. szám 2010. március HALIMBAI HÍREK Halimba Község Önkormányzata idıszaki lapja VIII. évfolyam. 1. szám 2010. március Tisztelt Halimbaiak, Tisztelt Olvasóink! ÖNKORMÁNYZATI HÍREK A Képviselı-testület az Önkormányzat 2010.

Részletesebben

2009. december. Boldogházi Hírek

2009. december. Boldogházi Hírek 2009. december 1 2 ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2009. december A 2009-es évet a változások évének is nevezhetjük falunkban, Jászboldogházán, hiszen a település és az itt lakók életét meghatározó, szolgálatukban

Részletesebben

Berczeli. XII. évfolyam 2. szám, 2007. július. Ön a Berczeli Napló 102. számát tartja a kezében.

Berczeli. XII. évfolyam 2. szám, 2007. július. Ön a Berczeli Napló 102. számát tartja a kezében. Berczeli Ön a Berczeli Napló 102. számát tartja a kezében. XII. évfolyam 2. szám, 2007. július Az idén már 8.(!) alkalommal szervezi meg a Tiszabercelért Egyesület ezt az országhatárokon túl is ismert

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselı-testületének 2007. november 29-én tartott, k ö z m e g h a l l- g a t á s s a l egybekötött ülésérıl. Jelen vannak: Izsó Gábor polgármester, Erdıs Norbert

Részletesebben

AZ ELMÚLT IDİSZAK ESEMÉNYEIRİL

AZ ELMÚLT IDİSZAK ESEMÉNYEIRİL 2 Zsámboki Krónika Kedves Zsámbokiak! Az eltelt hónapokban Önkormányzatunk több rendeletet is módosított. Változott a Hulladékgazdálkodási, a Szociális és a Költségvetési rendelet. Testületi üléseinken

Részletesebben

Koncertek a Péli kocsmában. Kö vet ke ző szá munk tar tal má ból: ONGAI KÉK DA RU. Ongai Kulturális Egyesület felhívásai

Koncertek a Péli kocsmában. Kö vet ke ző szá munk tar tal má ból: ONGAI KÉK DA RU. Ongai Kulturális Egyesület felhívásai Tisztelt Ongai Állampolgárok! Tisztelt Olvasók! Az Ongai Kulturális Egyesület tisztelettel kéri Önöket, hogy adóbevallásuknál az 1%-ról rendelkező nyilatkozatukban támogassák a falumúzeum kialakítását,

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSTERVEZET 2013.

KÖLTSÉGVETÉSTERVEZET 2013. 2 2013. március Az önkormányzatok feladatkörének átalakítása magával hozta a pénzügyi átalakítást is. Feladatfinanszírozás az új, üdvözítı fogalom. Röviden azt jelenti, hogy az állam nem intézményeket

Részletesebben

Leányvári Újság. Leinwarer Zeitung. Búcsú az óvodától

Leányvári Újság. Leinwarer Zeitung. Búcsú az óvodától Leányvári Újság Leinwarer Zeitung AZ ÖNKORMÁNYZAT LAPJA II/9. szám 2008. július Búcsú az óvodától 2008. május 30-án a leányvári óvoda nagycsoportosai az évzáróval egybekötött ballagáson búcsúztak el az

Részletesebben

KRÓNIKA A februári Önkormányzati Híradó megjelenése óta történt fontosabb eseményekrıl. A féligazság fele hazugság

KRÓNIKA A februári Önkormányzati Híradó megjelenése óta történt fontosabb eseményekrıl. A féligazság fele hazugság 2 2011. március KRÓNIKA A februári megjelenése óta történt fontosabb eseményekrıl. Február 23-án ülésezett a Szociális és a Közmővelıdési Bizottság. Február 24-én Az Ökovíz Kft. közgyőlése volt Cegléden.

Részletesebben

Helyhatósági választások

Helyhatósági választások Az önkormányzatok független idıszaki kiadványa 2010. szeptember Helyhatósági választások A Helyi Választási Bizottságok nyilvántartásba vették a településeinken induló polgármester és egyéni listás települési

Részletesebben

Ismét jól szerepelt a létavértesi úszóváltó az országos diákolimpián.

Ismét jól szerepelt a létavértesi úszóváltó az országos diákolimpián. XXII. évf. 3. (178.) szám 2013. március http://letavertes.hu http://letahirek.blog.hu iwiwen és facebookon - letahirek@gmail.com Múzeumi Húsvét a Rozsnyai Győjteményben A Rozsnyai István Muzeális Győjtemény

Részletesebben

1848. március 15. Szeretettel várjuk városunk lakóit. Magyar sors. Boros János Tamás: március 15-én (szombaton)

1848. március 15. Szeretettel várjuk városunk lakóit. Magyar sors. Boros János Tamás: március 15-én (szombaton) XXIII. évfolyam 3. szám Ára: 2014. március 200 Ft Boros János Tamás: Magyar sors 1848. március 15. Szeretettel várjuk városunk lakóit március 15-én (szombaton) Programok: 17 órakor a Fried Mûvelõdési Házban

Részletesebben

Kiszombori szeretetcsomag - jótékonysági akció

Kiszombori szeretetcsomag - jótékonysági akció K SZOMBOR H RADÓ XX. évfolyam 2011. 5. szám K I S Z O M B O R K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A A TARTALOMBÓL Kiszombori szeretetcsomag - jótékonysági akció 2.

Részletesebben