HÁZIREND. Arany János Általános Iskola. Kisújszállás, május

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HÁZIREND. Arany János Általános Iskola. Kisújszállás, 2010. május"

Átírás

1 Arany János Általános Iskola Kisújszállás, május

2 2 Tartalom 1. Jogszabályi háttér 3 2. A házirend célja 3 A tanulókkal szemben támasztott általános elvárások 3 3. A tanulói jogok és kötelességek 3 Minden tanuló joga, hogy 3 Minden tanuló kötelessége, hogy 5 4. A tanítás rendje 6 Nyitva tartás, gyülekező 6 A csengetési rend 6 A tanítási órák 7 5. Az iskolába behozható dolgok 8 6. A tanórán kívüli tevékenységek rendje 8 7. A napközis foglalkozásokra való felvétel iránti kérelmek elbírálásának elvei 9 8. A helyiség és területhasználat rendje 9 9. Intézményi védő, óvó előírások Balesetek megelőzése érdekében és baleset esetén szükséges teendők A tanuló távolmaradása és annak igazolása A tanulók dicsérete és jutalmazása 13 A dicséret és jutalmazás formái 13 Tanulói tevékenységek, tanulói alkotások Fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elve, kártérítési felelősség 14 Fegyelmi intézkedések, fegyelmi eljárás 14 Kártérítési felelősség Az iskola tisztségviselői 16 A hetesek 16 Az ügyeletesek A diákigazolvánnyal kapcsolatos tudnivalók Térítési díj befizetésének, visszafizetésének rendje 17 Napközis és menzai térítési díjak A rendszeres egészségügyi felügyelet és az ellátás rendje Az osztályközösségek és a diákönkormányzat jogainak gyakorlásával kapcsolatos szabályok 18 A diákönkormányzat működése 18 A diákönkormányzat jogkörei A véleménynyilvánítás, tájékoztatás rendje, formája Vegyes rendelkezések, az iskolai élet mindennapjai Záró rendelkezések 22

3 3 1. Jogszabályi háttér - az ENSZ Gyermekjogi Egyezménye, az ehhez való csatlakozást deklaráló évi LXIV. törvény; - a közoktatásról szóló, többször módosított évi LXXIX. törvény; - az évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról; évi LXIV. törvény a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, november 20-án kelt egyezmény kihirdetéséről; - a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési oktatási intézmények működéséről; évi XLII. Törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól; - a 30/1999. (II. 15.) Kormány rendelet a diákigazolványról. 2. A házirend célja A nevelőtestület által meghatározott házirend biztosítja az intézmény közösségi életének szervezését, a pedagógiai programban foglalt célok megvalósítását és az értékek közvetítését. A házirend elősegíti iskolánk nevelő-oktató feladatainak ellátását, ezért betartása kötelező az iskolaközösség tagjai számára. A házirend - az intézmény tanévenkénti munkatervével együtt - szabályozza az iskola belső rendjét, életét. A tanulókkal szemben támasztott általános elvárások Iskolánk diákjai kultúrált, udvarias és segítőkész magatartással tartsák be mindenkor a társadalmi együttélés szabályait, intézményünk hírnevéhez méltóan viselkedjenek! A tanulók védjék az iskola hírnevét, gazdagítsák, ápolják hagyományait, óvják a közösség tulajdonát, minden eszközét. Vigyázzanak a maguk és társaik testi épségére és tulajdonára. Megjelenésük legyen a közízlésnek megfelelő. Munkájuk a tanulás, ezért érezzék kötelességüknek, hogy iskolai és otthoni szóbeli, írásbeli feladataikat legjobb tudásuknak megfelelően végezzék el. 3. A tanulói jogok és kötelességek Minden tanuló joga, hogy - az első évfolyamba lépéstől gyakorolja az őt megillető tanulói jogokat; - adottságainak, képességeinek és állapotának megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön; - az intézmény pedagógiai programja által kínált képzések és szabadon választható tantárgyak közül válasszon,; - a Pedagógiai Intézet által kiadott szakértői vélemény alapján a számára biztosított foglalkozásokon részt vegyen; - a Pedagógiai Intézet által kiadott javaslatokat érvényesítse;

4 4 - a Pedagógiai Szakszolgálat intézményeihez forduljon segélykérés céljából; - a mindenkori önkormányzati döntések alapján kedvezményes étkeztetést vegyen igénybe; - a térítési díj fizetéséhez részletfizetési kedvezményt kérjen; - napközi otthoni (tanulószobai) ellátásban és rendszeres egészségügyi felügyeletben részesüljön; - tanítási időben és tanítási időn kívül felnőtt felügyelete mellett az iskola felszereléseit, létesítményeit rendeltetésszerűen használja (tantermek, tornaterem, könyvtár, iskolaudvar); - bármilyen tanórán kívüli tevékenységen, nem kötelező iskolai rendezvényen részt vegyen (szakkör, sportkör, énekkar, felzárkóztatás, tanulmányi verseny, pályázat), ha fegyelmező intézkedésként vagy fegyelmi büntetésként nem vonták meg ennek lehetőségét tőle; - az adott évfolyamon belül osztályváltást kérjen a szülővel egyetértésben; - funkciót vállaljon az osztályban és a Diákönkormányzatban; - panaszaival, problémáival, véleményével a Diákönkormányzathoz, osztályfőnökéhez, szaktanárához, napközis nevelőjéhez, az iskolavezetéshez forduljon; - szociális ösztöndíj kérelmével az Arany Diák Alapítványhoz forduljon; - a Diákönkormányzat támogatásával részt vegyen az iskolában működő iskolarádió és iskolaújság előkészítésében, működtetésében; - részt vegyen és véleményét elmondja a Diákközgyűlésen, amelyet évente egy alkalommal az iskola tornatermében rendezünk; - a meg nem értett anyag ismételt magyarázatát kérje; - a dolgozatok megtekintse; - részt vegyen társai magatartásának és szorgalmának értékelésében; - kérje, hogy egy napon kettőnél több témazáró dolgozatot ne írassanak vele tanárai (Témazáró dolgozatnak minősül az a számonkérés, amely egy meghatározott témakört összefoglalás és ismétlés után zár le.); - kérje, hogy a témazáró időpontját öt munkanappal előre tudja; - megtekintse a kijavított dolgozatot nyolc munkanapon belül; - személyiségét, önazonosságát, emberi méltóságát tiszteletben tartsák, és védelmet biztosítsanak számára; - közvetlenül, illetve a közösségei által választott képviselőin keresztül részt vegyen: - a Diákönkormányzat munkájában; - a tanórán kívüli programok összeállításában osztály és iskolai szinten; - egy tanítás nélküli nap időpontjának és programjának meghatározásában; - az iskolai házirend összeállításában, változtatásában; - szünidei programok tervezésében, szervezésében. - képviselői útján javaslatot tegyen, véleményt mondjon az iskola életével kapcsolatos bármilyen kérdésben, és erre joga van érdemi választ kapni; - tájékoztatást kapjon az őt érintő kérdésekről és hozzájusson a jogai gyakorlásához szükséges információkhoz;

5 5 - képviselői útján részt vegyen az érdekeit érintő döntések meghozásában, - az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt nyilvánítson, javaslatot tegyen; - saját és társai ügyeivel kapcsolatos kérdésekkel fordulhat szaktanáraihoz, osztályfőnökeihez, a 2. órát követő szünetben az iskola igazgatójához, képviselői útján a Diákönkormányzathoz vagy az Iskolaszékhez; - ismerje a kapott érdemjegyek, osztályzatok értékelését, kérheti a meg nem értett anyag ismételt magyarázatát, szükség esetén korrepetálást kérhet tanáraitól; - véleményt alkosson minden őt érintő kérdésben, de ezt csak mások személyiségének tiszteletben tartásával teheti (pl. az iskolarádióban, iskolaújságban, a diákönkormányzati képviselők útján, osztálytársai magatartásának és szorgalmának értékelése során); - önkéntes jelentkezés alapján vegyen részt hit- és vallásoktatásban; - családja anyagi helyzetétől függően, kérelmére - indokolt esetben - kedvezményekben, szociális támogatásban részesüljön (tankönyv, tanszerellátás, kedvezményes étkeztetés); - az integrációs és képesség-kibontakoztató programba bekapcsolódjon amennyiben megfelel a programban való részvétel feltételeinek; - az útravaló ösztöndíj programban részt vegyen amennyiben megfelel a feltételeknek, és az iskola igazgatója is hozzájárul ehhez; - Általános megszólításként tanuló nak, személyesen teljes, vagy keresztnevén szólítsák. - Minden tanuló joga, hogy a tanév végén azokból a tantárgyakból, melyekből elégtelen érdemjegyet szerzett javítóvizsgát tehessen az iskola által meghatározott időpontban. Minden tanuló kötelessége, hogy - aktívan részt vegyen a kötelező és a kötelezően választható tanítási órákon, valamint a tanórán kívüli az igényelt valamennyi foglalkozáson; - fegyelmezett magatartást tanúsítson, és rendszeres munkával, képességeinek megfelelően eleget tegyen tanulmányi kötelezettségeinek; - tartsa tiszteletben az intézmény vezetőit, pedagógusait, alkalmazottait, valamint tanulótársait és emberi méltóságukat, jogaikat ne sértse; - tartsa be a házirendet, valamint az intézmény helyiségeinek és berendezéseinek használati rendjét; - ha hiányozott, az elmaradt tananyagot bepótolja az osztályfőnök által meghatározott időn belül; - őrizze meg, az előírásoknak megfelelően kezelje és óvja az intézmény felszerelését, védje a közösség tulajdonát; - óvja saját és társai testi épségét, egészségét és biztonságát; - jelentse a másokat veszélyeztető állapotot és a baleseteket tanárának, osztályfőnökének; - hetesi és ügyeletesi feladatait maradéktalanul lássa el a kiadott ügyeleti programnak megfelelően;

6 6 - részt vegyen az osztálya által szervezett programokon, rendezvényeken, sportfoglalkozásokon; - segítse osztálya tisztségviselőinek, felelőseinek munkáját; - senkit ne üssön meg, illetve senkit ne tegyen ki testi fenyítésnek (ennek a szabálynak a megsértése súlyos fegyelmi büntetést von maga után); - ne vegyen részt verekedésben, durvaságban, akadályozza meg azt; - védje kisebb társait; - ügyeljen az iskola tisztaságára, az ügyeletesek figyelmeztetéseit tartsa be; - a balesetvédelmi előírásokat tartsa be, a balesetet vagy balesetveszélyt azonnal jelentse a szaktanárnak, az ügyeletes nevelőnek, illetve osztályfőnöknek; - tanárait tanár néninek, tanár bácsinak, tanító néninek, tanító bácsinak, vagy keresztnév és néni/bácsinak szólítsa, - a tanteremben a pedagógus által kijelölt helyet foglalja el, ami a tanórákon alkalmazott kooperatív technikák alkalmazása miatt óra közben is változhat. 4. A tanítás rendje Nyitva tartás, gyülekező Az intézmény nyitva tartása tanítási napokon 6 45 órától óra. A tanítás előtti gyülekezés helyei az iskolaépületek udvarai, alsó tagozatosok esetében az épületek földszinti folyosói. A tanulóknak és a nevelőknek a tanítás kezdete előtt legalább 15 perccel az iskolában kell lenniük kor az ügyeletes nevelők felügyelete mellett sorakozó és bevonulás. A központi épületben a tanulók osztályonként a tanítási termek előtt, a többi iskola épületében a tantermekben fegyelmezetten várják a tanárt. Rossz idő esetén a gyülekezés helye a központi épületben a földszinti folyosó, a többi iskola épületében pedig az osztálytermek Az osztálytermekbe a központi épületben a szaktanárok vezetésével lehet bemenni. A szülők gyermekeiket csak az iskola bejáratáig kísérhetik és a tanítást követően ott várhatják meg őket. A csengetési rend A csengetés rendje a tanítási órák és az óraközi szünetek időtartamát határozza meg. A tanítás kezdete 7 50 óra. A tanítási órák időtartama 45 perc, ettől a modulrendszerű, a tantárgytömbösített órákon, vagy a témahét, három hetes projekt, úszásoktatás esetében el lehet térni. Becsengetés után a tanulók fegyelmezetten várják a pedagógust az órarend szerinti termek előtt. A tanítási órák előtt a kabátokat az osztályok szekrényében kell elhelyezni. A testnevelés öltözőkbe addig nem mehet be a következő osztály, amíg az előző el nem hagyta. Testnevelés óra után a tanulóknak hideg időben nem kell az udvarra kimenniük, a földszinti folyosón tartózkodhatnak. A technika terembe a szaktanár kíséri ki a csoportot, jó idő esetén a technika terem előtt sorakoznak.

7 7 Az alsó tagozatosok főépületbe és vissza történő vonulását az alsós és felsős pedagógusok kísérik figyelemmel. A tornaterembe és a számítógépterembe csak a szaktanár engedélyével és a szükséges felszereléssel lehet belépni! Kicsengetés után az osztálytermet mindenkinek kötelessége elhagyni, a folyosókon rendben el kell helyezni a táskákat, melyet az egyik hetes őriz, a másik hetes kiszellőztet, letörli a táblát, ellenőrzi a tanterem rendjét, tisztaságát, szükség esetén pótolja a hiányzó krétát. A csengetés időrendje Óra Becsengetés Kicsengetés Szünet ideje Megjegyzés perc Udvar perc Tízórai perc Udvar perc Udvar perc Udvar perc Udvar/Ebédelés Napköziseknek perc Ebédelés/levegõzés A tanítási órák 1. A tanítási órákon minden tanuló feladata, hogy - előkészítse tájékoztató füzetét, ellenőrzőjét és a szükséges tanfelszereléseket, - figyeljen és képességeinek megfelelően, aktívan részt vegyen a tanórák munkájában, teljesítse feladatait, - kézfelemeléssel jelezze, ha szólni kíván, és felszólításra ülve felelhet, - a tanterembe belépő és távozó felnőttet felállással üdvözölje, - óvja egészségét, és a tanítás, illetve a tanóra végén tisztaságot és rendet hagyjon maga után. Egy tanítási napon az osztályközösség csak 2 témazáró dolgozatot írhat, melynek időpontját a szaktanár 1 héttel előre bejelenti és a naplóba bejegyzi. 2. A tanórát bárki csak indokolt esetben zavarhatja. 3. A tanuló a tanítási idő alatt csak az osztályfőnöke, távollétében az igazgatóhelyettes írásos engedélyével hagyhatja el az iskolát. 4. A tanuló személye, felszerelése legyen iskolába illő, tiszta és gondozott, ünnepélyeken a sötét nadrág/szoknya és a fehér ing/blúz, valamint a nyakba kötött sötétkék szalag az iskola jelvényével kötelező! Testnevelés órákon csak az iskola által előírt tornafelszerelésben lehet részt venni

8 8 5. A tanuló egészsége védelmében tartsa tisztán és rendben környezetét, ügyeljen a mosdók, mellékhelyiségek tisztaságára is! 6. Tilos az iskolában a közízlést sértő öltözködés, a testi épséget és az egészséget veszélyeztető ékszerek, divatcikkek, kozmetikai szerek használata, valamint a dohányzás, a szeszesitalok fogyasztása, és egyéb egészségkárosító hatású anyagok eszközök használata. 7. A napköziből szülő a gyermeket a tanulási idő végénél korábban csak indokolt esetben viheti el! 5. Az iskolába behozható dolgok A nagy értékű eszközök A tanuláshoz szükséges felszereléseken kívül egyéb nagy értékű tárgyat (mobiltelefon, walkman, discman, játék, egyéb adat- kép- és hangrögzítésre alkalmas eszköz), nagyobb pénzösszeget, értéktárgyat, ékszert lehetőleg ne hozzanak a magukkal a tanulók. Az ezekben bekövetkezett károkért, ellopásukért az iskola nem felel. Az első óra kezdetétől az utolsó óra végéig kizárólag kikapcsolva tarthatják maguknál az ilyen eszközöket a tanulók, amennyiben nem ezt teszi, a tanár elveheti azt, és a szülő kapja vissza. Ha a behozatal elkerülhetetlen, megőrzésre adják le a tanuláshoz nem szükséges eszközöket testnevelés, néptánc órán a foglalkozást vezető pedagógusnak. A mobiltelefonok, audiovizuális eszközök A mobil telefont csak szülői engedéllyel és saját felelősségére hozhatja el bárki az iskolába. A tanítási időben, az óraközi szünetekben és a délutáni foglalkozások ideje alatt azonban kikapcsolva kell tartani. A tanórán tilos mind a tanulónak, mind pedig a pedagógusnak a mobiltelefon működtetése, csengetése, beszélgetések folytatása. Tanórán a pedagógus jóváhagyása nélkül tilos a tanóra részleteiről hangfelvételt, fényképet videofelvételt készíteni, azt mobiltelefonon, Interneten vagy egyéb módon továbbítani, sugározni. 6. A tanórán kívüli tevékenységek rendje 1. A tanórán kívüli foglalkozásokra (szakkör, felzárkóztatás, egyéni fejlesztés, osztályfőnöki foglakozás, sportkör, énekkar) a diákok az ellenőrző könyvben a szülő aláírásával jelentkezhetnek. A felvett tanulóknak a foglalkozásokon való részvétele kötelező, a mulasztás a tanrendi órákéval azonos megítélésű.

9 9 2. A tanítási idő után a tanulók csak pedagógus, vagy edző felügyelete mellett tartózkodhatnak az intézmény területén! A délutáni tanórán kívüli foglalkozásokra csak a tantermek előtt, jó idő esetén az udvaron lehet várakozni. 3. Az étkezés rendje: a napközisek nevelőjükkel étkeznek, a menzás diákok a meghatározott időbeosztás szerint ebédelhetnek a felügyelő tanár irányításával. A tanulók az étterem rendszabályait tartsák be! 4. Az iskolai házirend az iskola területén tanítási időn kívül és az iskola által szervezett programokon (színházlátogatások kirándulások, táborok, hulladékgyűjtés, stb.) is érvényes. 5. Az iskolai étkezőben a Házirend szabályai szintén érvényesek. Ezen kívül a kabátot, egyéb felszerelést az arra kijelölt fogasokon helyezzék el a tanulók. Addig senki se kérje el az ebédjét, amíg az ügyeletet biztosító pedagógusnál nem jelentkezett. Az ebéd elfogyasztása után az étkezőt, és az udvart haladéktalanul el kell hagyni. 6. Az iskola tanulói érdeklődési körüknek megfelelően diákköröket hozhatnak létre. A diákkörök létrehozásának szándékát a diákönkormányzata segítő pedagóguson keresztül jelezhetik az iskola igazgatójának, aki a tartalom és a felügyelet biztosításának megvizsgálása után dönt a diákkörök engedélyezéséről. Az engedélyezett diákkörök működéséhez az iskola helyszínt térítésmentesen biztosít. 7. A napközis foglalkozásokra való felvétel iránti kérelmek elbírálásának elvei A szülő igénye alapján minden felügyeletre szoruló tanuló részére biztosított a napközi otthonba való felvétel. A következő tanévre a napközi otthonba való felvételt a szülő a szorgalmi időszak utolsó napjáig kérheti. Indokolt esetben mód van arra is, hogy a felvételt tanév elején, illetőleg tanév közben igényelje. Az első osztályosok jelentkezése a beiratkozáskor történik. 8. A helyiség és területhasználat rendje 1. Minden tanuló joga, hogy saját szervezésű programok megvalósítására használja az iskola helyiségeit, felszereléseit, ha azok a kultúrált szórakozást, a felkészülést, a személyiség formálását szolgálják. Mindehhez legalább egy nevelő engedélye és felügyelete szükséges.

10 10 2. Az iskola udvarán lévő sportpályákat az iskola nyitva tartási ideje alatt lehet használni. A délelőtti szünetekben bőrlabdával futballozni tilos! Sportlétesítményeink minden tanuló rendelkezésére állnak az iskolai órarend, a sportkörök valamint az iskolai DSE szakosztályi foglalkozásainak időpontjaiban. Egyéni és egyéb közösségi kéréseket a testnevelő tanárokkal lehet egyeztetni. 3. Tanítási időn kívül, ha az iskolai oktató-nevelő munkát nem zavarja, általában bérleti díj ellenében a létesítményeket mások is használhatják. Ehhez igazgatói engedély és az iskola legalább egy dolgozójának felügyelete szükséges. 4. Az iskola területén kerékpározni tilos! A kerékpárokat a kialakított tárolóban, lezárva kell elhelyezni. A szünetekben a kerékpárok közé menni tilos! 5. A könyvtár állománya, szolgáltatásai a megadott nyitva tartási időben, rendeltetésszerűen használhatók. 6. A számítógéptermet felügyelet mellett, órarend és szakköri foglalkozások ideje alatt lehet használni. Az informatika tantárgy tanulásához, internet használatához akkor lehet igénybe venni a géptermet, ha a felügyelet megoldott. A kéréseket az osztályfőnökökkel kell egyeztetni. 7. Az integrációs és képességkibontakoztató programban résztvevők az iskola helyiségeit a program megvalósításához használhatják. 8. A magántanulók az iskola kijelölt épületeit, helyiségeit használhatják, ezen helyiségek köre korlátozható úgy, hogy az a tanuló előmenetelét ne veszélyeztesse, de mind saját, mind tanulótársai, tanárai érdekeit is szolgálja. 9. A nevelői szobába csak tanári engedéllyel léphettek be! 9. Intézményi védő, óvó előírások Az iskola létesítményeit, helyiségeit csak rendeltetésüknek megfelelően, az állagmegóvás szem előtt tartásával lehet használni. Az iskola minden tanulója felelős: - a tulajdon védelméért, állagának megőrzéséért; - az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért; - az energia-felhasználással való takarékoskodásért; - a tűz- és balesetvédelemi, valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért. A tanulókra vonatkozó védő és óvó intézkedéseket az iskola az erre vonatkozó szabályzataiban és rendelkezéseiben előírja, oktatja.

11 11 A tanuló köteles megtanulni és betartani a balesetvédelmi, tűzvédelmi szabályokat az iskolában, kirándulásokon, táborokban. Köteles közreműködni a jelenlétével összefüggésben bekövetkezett tűz-, és balesetek vizsgálatában. Az előírások szándékos megsértéséből eredő károk esetén (tűz, baleset) a felelősség megállapítására irányuló eljárás a tanulókra is kiterjed. Rendkívüli események (természeti katasztrófa, bombariadó) idején a tanulói teendőket a mentést irányító személy határozza meg. Tűzriadó esetén (hosszan tartó szaggatott csengetés) a fegyelmezett magatartás és a kivonulási terv szerinti levonulás kötelező. Tűzriadó esetére a kivonulási terv az épület szintjein ki van függesztve. Az egyes helyiségek, létesítmények berendezéseit, felszereléseit, eszközeit elvinni csak az igazgató engedélyével, átvételi elismervény ellenében lehet. 10. Balesetek megelőzése érdekében és baleset esetén szükséges teendők Balesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok: - a tanulókat munka- és balesetvédelmi oktatásban kell részesíteni minden tanév megkezdésekor különös tekintettel a technika és testnevelési órák, hulladékgyűjtés, tanulmányi kirándulás, tömegsport-foglalkozás és társadalmi munkavégzés megkezdése előtt; - a munka- és balesetvédelmi oktatás tényét a tanulóknak aláírásukkal kell elismerni; - a fokozott veszélyforrást jelentő egységekben ( pl.: fizika - kémia szertár, technika, kémia, fizika szaktanterem) csak felnőtt felügyelete alatt lehet tartózkodni; - elektromos eszközöket csak pedagógus felügyelete mellett lehet használni; Baleset bekövetkezése esetén szükséges teendők: A tanuló köteles minden sérülést, balesetet azonnal pedagógusnak jelenteni. Balesetvédelmi, egészség megőrzési szempontok miatt különösen fontos a következő szabályok betartása: - Tilos az iskola emeleti ablakaiba állni, kihajolni, onnan tárgyakat ledobálni. - A folyosón, lépcsőn rohanni, verekedni, lökdösődni. - Tilos a kerítésre felmászni, azon átmászni.

12 12 - Az iskolába, iskolai rendezvényekre tűz- és robbanásveszélyes anyagokat, valamint szúró-, ütő- vágóeszközt, fegyvernek látszó tárgyat, lőfegyvert behozni. - Felügyelet nélkül használni a számítógépeket, a konditerem erőgépeit, a tornaterem eszközeit, a stúdió hangtechnikai berendezéseit. - Tűzriadó, bombariadó és más veszély esetén az épületet - a pedagógusok irányításával - fegyelmezetten el kell hagyni a megadott és ismert tervnek megfelelően. A tanulók által egyáltalán nem használható: - fokozottan tűz- és robbanásveszélyes anyag, - fokozottan mérgező anyag. 11. A tanuló távolmaradása és annak igazolása 1. A tanuló köteles részt venni a tanítási órákon és a választott tanórán kívüli foglalkozásokon, valamint az iskola hivatalos rendezvényein. A tankötelezettség miatt a tanulóknak betegségből adódó hiányzásukról orvosi igazolást kell hozniuk. Jelentős családi esemény miatt a tanuló hiányzásáról tanévenként 3 tanítási napig szülői indoklást lehet a tájékoztatófüzetbe, ellenőrzőbe bejegyezni. A hiányzás miatti tanulmányi elmaradást pótolni kell. A kérésekkel kapcsolatban a szülők fogadóórákon is felkereshetik a tanárokat, sürgős esetben telefonon történt egyeztetés után. 2. A szülő gyermeke számára - előre tudott jelentős családi esemény miatt - írásban előzetes távolmaradási kérelmet írhat. Az engedély megadásáról tanévenként 3 napig az osztályfőnök, ezen túl az igazgató dönt a tanuló tanulmányi előmenetele, magatartása, addigi mulasztása alapján. Az engedélyezett távollét alatti tanulmányi elmaradást a tanulónak pótolni kell az osztályfőnökök által megszabott határidőig. Az iskola területe tanítási idő alatt csak az ügyeletes nevelői, illetve vezetői és osztályfőnöki engedéllyel hagyható el! Aki egyszer az iskolába lépett, az a tanítás kezdete előtt sem hagyhatja el azt engedély nélkül. 3. A tanuló tanítási óráról való késését és hiányzását a pedagógus az osztálynaplóba jegyzi be. A mulasztott órák heti összesítése után a hiányzások szülői és orvosi indoklását az osztályfőnök mérlegeli, és ennek függvényében igazolja a mulasztásokat. A mulasztásokat igazoltnak kell tekinteni, ha a tanuló előzetesen engedélyt kapott a távolmaradásra. Igazolatlan az a hiányzás, melynek indoklását az osztályfőnök nem fogadja el. Ha a tanuló a tanórai foglalkozás kezdetére nem érkezik meg, késik, amit igazolnia kell. A tanórákról való igazolatlan késéseket 15 percenként összesíteni kell és tanítási órába (45 percenként) átszámítani. Igazolatlan órának számít az egy tanóráról való 30 perces indokolatlan késés.

13 13 4. Napköziből csak a szülő írásos engedélyével lehet távozni a foglalkozás befejezése előtt. 12. A tanulók dicsérete és jutalmazása A dicséret és jutalmazás formái 1. Iskolánk az Arany Diák Alapítvány segítségével és támogatásával dicséretben részesíti, illetve jutalmazza azt a tanulót, aki képességeihez mérten: - tanulmányi munkáját kiemelkedően végzi; - kitartó szorgalmat, vagy példamutató közösségi magatartást tanúsít; - tanulmányi vagy sport versenyeken kimagasló eredményt ér el; - jól szervezi és irányítja a közösségi életet tartósan, vagy kiváló eredménnyel záruló együttes munkát végez; - aki a 8. osztály végéig kiemelkedő, jó tanulmányi eredményt ér el, és kulturális sporttevékenység terén kiválót nyújt, illetve kimagasló versenyeredményeket ér el: Kiváló Arany Diák kitüntetésben részesül. 2. A kiemelkedő tanulói teljesítmény egyéni dicséretet és jutalmat von maga után. A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát és példamutatóan egységes helytállást tanúsító tanulói közösséget csoportos dicséretben lehet részesíteni. Az írásos dicséret formái: - tanítói, tanári, napközis nevelői dicséret, - osztályfőnöki dicséret, - szaktanári dicséret, - igazgatói dicséret, - nevelőtestületi dicséret. Az iskolai szinten is kimagasló teljesítményű tanulók igazgatói és általános nevelőtestületi dicséretét a tanévzáró ünnepély nyilvánossága előtt oklevéllel is elismerheti az iskola. A dicséretes tanulók könyvjutalomban részesülhetnek. 3. A tanulók jutalmazásának és elmarasztalásának módjait, formáit az iskola Pedagógiai programja és az SzMSz tartalmazza. Tanulói tevékenységek, tanulói alkotások A tanuló által készített munkák, alkotások (rajzok, munkadarabok, pályázatok) tulajdonjoga feletti rendelkezés az iskolát illeti meg abban az esetben, ha a tanuló az iskolával való jogviszonyának idején, az iskolai tevékenység során hozta létre. A tanulói jogviszony megszűnése után a tulajdonjog az iskoláé marad. A létrehozott alkotásokért, díjazás nem jár.

14 14 Az iskola tanulói tevékenységekért, produkciókért, előadásokért, szereplésekért nem díjazza a tanulókat. 13. Fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elve, kártérítési felelősség Fegyelmi intézkedések, fegyelmi eljárás Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján, írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető. Ha valaki órai magatartásával társai tanulásához való jogát sérti, ellene fegyelmi eljárás kezdeményezhető. A fegyelmi eljárást kezdeményezheti: - osztályfőnök, - szaktanár, - napközis nevelő, - könyvtáros, - igazgatóhelyettes, - igazgató. A fegyelmi eljárás lefolytatására a nevelőtestület fegyelmi bizottságot hoz létre. A fegyelmi eljárás megindításáról szóló értesítésben a kötelességszegő tanuló, ha a kötelességszegő kiskorú, a szülő figyelmét fel kell hívni a szülői szervezet és a diákönkormányzat által közösen működtetett egyeztető eljárás igénybevételének 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 32. alapján biztosított lehetőségére. A fegyelmi eljárás alá vont tanuló, vagy törvényes képviselője az értesítés átvételét követő öt tanítási napon belül - írásban bejelentheti az iskolában, ha kéri az egyeztető eljárás lefolytatását. Ezzel egyidejűleg írásban kérheti a Szülői Munkaközösség elnökét, és a diákönkormányzatot segítő pedagógust, hogy az egyeztető tárgyalást folytassák le. A fegyelmi bizottság tagjai: - az iskola igazgatója; - a gyermekvédelmi felelős; - a DÖK képviselője. A fegyelmi tárgyaláson jelen van a fegyelmi vétséget okozó tanuló és jelen lehet annak törvényes képviselője.

15 15 A fegyelmi eljárás lefolytatása után a fegyelmi bizottság fegyelmi határozatot hoz, amelyet megismertet és elfogadta a nevelőtestülettel. A fegyelmező intézkedések alkalmazásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt esetben - a vétség súlyára tekintettel - el lehet térni. A tanulóval szemben a következő fegyelmező intézkedés hozható: - szóbeli figyelmeztetés, - osztályfőnöki vagy igazgatói írásbeli intés. A szóbeli figyelmeztetés lehet - szaktanári: a tantárgy követelményeinek nem teljesítése, felszereléshiány, házi feladat többszöri hiánya, valamint az órákon, foglalkozásokon előforduló többszöri fegyelmezetlenség miatt, - napközis nevelői: foglalkozásokon előforduló többszöri fegyelmezetlenség miatt, - ügyeletes tanári: a tanítás előtt vagy az óraközi szünetben történt fegyelmezetlenség miatt, és - osztályfőnöki: a tanuló halmozottan jelentkező tanulmányi és magatartásbeli kötelezettségszegése és a házirend enyhébb megsértése, igazolatlan mulasztás miatt. Az osztályfőnöki írásbeli intés az osztályfőnöki szóbeli figyelmeztetést követően adható, kivéve, ha a cselekmény súlya az azonnali intés alkalmazását teszi szükségessé. Az igazgatói írásbeli intést - a körülmények mérlegelésével - az osztályfőnök kezdeményezi. A fegyelmi intézkedések közül az intéseket a tanuló tájékoztató füzetén kívül az osztálynaplóba is be kell írni. Kártérítési felelősség A tanuló gondatlan, vagy szándékos károkozása esetén a tanuló szülője a magasabb jogszabályokban előírt módon és mértékben kártérítésre kötelezhető. A kártérítés mértékét az iskola igazgatója határozza meg a hatályos jogszabályok alapján. Az iskola területén keletkezett kárt a károkozóknak kell megtéríteni. A tanulók által okozott károkról az osztályfőnök köteles a szülőket értesíteni. A kár felmérése a gazdasági vezető feladata, a kártérítés részleteit az igazgató tisztázza a szülőkkel. Ezen

16 16 kártérítési felelősséget megalapozza az iskola területén elhelyezett térfigyelő kamerák felvétele is. A könyvtárból kölcsönzött könyvekért minden tanuló anyagilag felelős. 14. Az iskola tisztségviselői A hetesek Az osztályfőnök minden héten két tanulót bíz meg hetesi feladatokkal. A megbízott tanulók nevét bejegyzi az osztálynaplóba. A hetes kötelességei: - felügyeli a házirend osztályteremben való betartását; - jelenti az igazgatóhelyettesnek, ha a teremben 5 perccel a becsöngetés után nincs pedagógus; - az osztály tanterembe indulásakor ellenőrzi, nem maradt-e szemét a sorakozó osztály után; - biztosítja a tanítás feltételeit: A terem elhagyása előtt minden szünetben ablakokon keresztül szellőzteti a tantermet, letörli a táblát, krétáról gondoskodik; - szünetben vigyáz az osztálytársai sorban elhelyezett táskájára; - minden óra elején jelenti a hiányzókat a pedagógusnak; - azonnal jelenti az ügyeletes tanárnak a tanítás előtt és a szünetekben történő rendbontást, károkozást; - folyamatosan tájékoztatja az osztályfőnököt a hét eseményeiről; - gondoskodik - az utolsó órán pedagógussal együtt - a tanterem tisztaságáról és rendjéről (szemét összeszedése, székek felhelyezése a padra, tábla tisztítása, ablakok zárása, lámpák lekapcsolása); - a hetesek feladatuk ellátását jelvényük viselésével jelzik. Az ügyeletesek Ügyeletesek feladatai, az ügyelet rendje: Az ügyeletes tanárok munkáját a nyolcadik osztályosok segítik. Az ügyeleti beosztást kifüggesztik az első emeleti folyosó faliújságjára ra érkeznek és a hatodik óra után, amikor minden osztály tanulói elhagyták az iskolát, fejezik be munkájukat. Segítenek a szünetek rendjének, zavartalanságának biztosításában, ügyelnek arra, hogy minden tanuló elhagyja a folyosókat, és fegyelmezetten közlekedjen a lépcsőkön. Vigyáznak a környezet tisztaságára (környezetrendezési csoport). Létszámuk összesen 6 fő, a központi épületben emeletenként egy fiú és egy lány, akik meggyőződnek a WC-k elhagyásáról is. A kapuügyeletesek segítik az iskolába érkező vendégeket a tájékozódásban. Jelentik, ha egy tanuló engedély

A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény

A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény 1 Minden tanulónak tisztában kell lenni kötelezettségeivel, hogy jogait gyakorolhassa. Iskolai házirend a Pécsi Utcai Általános Iskola tanulói és dolgozói számára Bevezető A házirend határozza meg a tanulói

Részletesebben

I. TANULÓI MUNKAREND. 1. A házirend célja és tartalma

I. TANULÓI MUNKAREND. 1. A házirend célja és tartalma I. TANULÓI MUNKAREND 1. A házirend célja és tartalma 1. A házirend célja A tanulói házirendet az intézményvezető előterjesztésére a nevelőtestülete fogadja el. A házirend biztosítja a működés kereteit:

Részletesebben

2. ISKOLÁNK MUNKARENDJE

2. ISKOLÁNK MUNKARENDJE HÁZIREND mely a Békefi Antal Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1. A HÁZIREND CÉLJA,

Részletesebben

A Hunyadi M á tyá s Általá nos I s kola. Há zirendje 2013

A Hunyadi M á tyá s Általá nos I s kola. Há zirendje 2013 A Hunyadi M á tyá s Általá nos I s kola Há zirendje 2013 1 TAR TAL O M Oldal A köznevelési intézmények házirendjére vonatkozó jogszabályi előírások 3 Az iskolai házirend célja és feladata 3 A házirend

Részletesebben

A Nagyatádi Közoktatási Intézmény. általános iskolai. Házirendje 2009.

A Nagyatádi Közoktatási Intézmény. általános iskolai. Házirendje 2009. A Nagyatádi Közoktatási Intézmény általános iskolai Házirendje 2009. A Nagyatádi Közoktatási Intézmény általános iskolai Házirendje A Házirend az intézmény minden általános iskolai tanulójára, valamint

Részletesebben

FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SUKORÓI TAGISKOLÁJÁNAK HÁZIRENDJE

FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SUKORÓI TAGISKOLÁJÁNAK HÁZIRENDJE FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SUKORÓI TAGISKOLÁJÁNAK HÁZIRENDJE Tartalomjegyzék I. Bevezetés 3 II. A tanulók jogai 3 II.1. A tanulói jogviszony keletkezésének szabályai, eljárási rendje 3 II.2. A tanulói

Részletesebben

A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Laborc Utcai Általános Iskola 1037 Budapest, Laborc u 2. /b OM: 201037 Tel: 436 0118, Fax: 436 0119 Email: laborc.suli@gmail.com Web: www.laborciskola.t-online.hu A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

Részletesebben

Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola 4200 Hajdúszoboszló, Hőforrás u. 143. Tel.: 52-361-436, Tel./Fax: 52-557-724

Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola 4200 Hajdúszoboszló, Hőforrás u. 143. Tel.: 52-361-436, Tel./Fax: 52-557-724 Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola 4200 Hajdúszoboszló, Hőforrás u. 143. Tel.: 52-361-436, Tel./Fax: 52-557-724 OM azonosító:031033 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető rendelkezések 3. 1. A Házirend jogi

Részletesebben

Gábor Zsuzsanna. igazgató. Készült: 2013. március 12. Módosítva: 2013. szeptember 15. Módosítva: 2014. szeptember 01.

Gábor Zsuzsanna. igazgató. Készült: 2013. március 12. Módosítva: 2013. szeptember 15. Módosítva: 2014. szeptember 01. Gábor Zsuzsanna igazgató Készült: 2013. március 12. Módosítva: 2013. szeptember 15. Módosítva: 2014. szeptember 01. Bevezető rendelkezések A Házirend a Gyermelyi Általános Iskola belső életét szabályozza.

Részletesebben

A CSERKESZŐLŐI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEINEK HÁZIRENDJE

A CSERKESZŐLŐI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEINEK HÁZIRENDJE A CSERKESZŐLŐI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEINEK HÁZIRENDJE TARTALOM A házirend célja és feladata...2 A házirend hatálya...2 1. AZ ISKOLA MŰKÖDÉSI TERÜLETEI...2 2. A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA...2

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2013.

H Á Z I R E N D 2013. H Á Z I R E N D 2013. 2 1. A házirenddel kapcsolatos szabályozás A házirend az iskola diákjainak alkotmánya, melyet az iskola igazgatója készíti el, a nevelőtestület fogad el. Elfogadásakor, illetve módosításakor

Részletesebben

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 2014. HÁZIREND. Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.)

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 2014. HÁZIREND. Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.) HÁZIREND Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.) OM azonosító: 037319 2013. Kiegészítve: 2014. 10.28. - 1 - A házirend elfogadása és jóváhagyása A házirend célja és feladata

Részletesebben

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND Tartalomjegyzék AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELY/TAGINTÉZMÉNYEIRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK... 4 1. A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA... 4 3. A HÁZIREND HATÁLYA...

Részletesebben

LAKATOS MENYHÉRT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

LAKATOS MENYHÉRT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM LAKATOS MENYHÉRT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 1086 BUDAPEST, BAUER SÁNDOR U. 6-8. Házirend Hatálybalépési ideje: 2013. június 28. TARTALOM 1. A házirend célja, feladata...3 2. Általános rendelkezések...3

Részletesebben

A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1028 Budapest Máriaremetei út 71. OM: 034800 HÁZIRENDJE 2014. Tartalom 1. Intézményi adatok 1 2. Bevezető rendelkezések 2 2.1.Házirend jogszabályi háttere 2.2.Házirend

Részletesebben

TANULÓI HÁZIREND 2013

TANULÓI HÁZIREND 2013 TANULÓI HÁZIREND 2013 2 Tartalom A házirend célja és feladata... 3 A házirend hatálya... 3 A házirend nyilvánossága... 4 Az iskola által elvárt viselkedés szabályai... 5 A tanulók jogai... 7 A tanulók

Részletesebben

A BUDAPEST III. KERÜLETI KRÚDY GYULA ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA

A BUDAPEST III. KERÜLETI KRÚDY GYULA ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A BUDAPEST III. KERÜLETI KRÚDY GYULA ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2015. TARTALOM I. Bevezető II III. IV. A tanulók jogai A tanulók kötelezettségei Késés-, mulasztás-, távolmaradás

Részletesebben

HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013.

HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013. HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013. Tartalomjegyzék 1. A házirend célja és feladata 1 2. A házirend jogszabályi háttere 2 3. A tanulók jogai és kötelezettségei

Részletesebben

HÁZIREND Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola

HÁZIREND Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola HÁZIREND Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola I. rész: Általános rendelkezések 1. A házirend az iskola belső életét szabályozza. Hatályos az iskola teljes területén, illetve szervezett iskolai rendezvényeken

Részletesebben

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és EGYMI 2230 Gyömrő, Teleki kastély

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és EGYMI 2230 Gyömrő, Teleki kastély Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és EGYMI 2230 Gyömrő, Teleki kastély HÁZIRENDJE Hatályba lépés időpontja: 2013. szeptember 1. Készítette:

Részletesebben

Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend

Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK A házirend célja, és feladata A házirend hatálya A házirend nyilvánossága Az iskola által elvárt viselkedés szabályai, a tanulók kötelességei

Részletesebben

Vadaskert Általános Iskola

Vadaskert Általános Iskola Vadaskert Általános Iskola 1119 Budapest, Rátz László u. 3-7. OM 034822 Házirend TARTALOMJEGYZÉK 1. A Házirend célja, hatálya 4 1.1 Törvényi előírások 4 1.2 A Házirend célja 4 2. Tartalmi elemek 5 2.1

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Radnóti Miklós Gimnázium tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza jogszabályok előírásai alapján

HÁZIREND. mely a Radnóti Miklós Gimnázium tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza jogszabályok előírásai alapján HÁZIREND mely a Radnóti Miklós Gimnázium tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza jogszabályok előírásai alapján Magasabb szintű jogszabályok: Az Iskola házirendje a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Gimnázium és Gazdasági Szakközépiskola és Kollégium Székesfehérvár HÁZIREND

Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Gimnázium és Gazdasági Szakközépiskola és Kollégium Székesfehérvár HÁZIREND Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Gimnázium és Gazdasági Szakközépiskola és Kollégium Székesfehérvár HÁZIREND 2013 A házirend jogszabályi alapjai - A közoktatásról szóló 1993.

Részletesebben

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri Szakiskola. Házirend

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri Szakiskola. Házirend Magyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri Szakiskola Házirend 2 Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 3 Az iskola egyházi jellege és a nevelés irányultsága... 3 A házirend elfogadásának és módosításainak

Részletesebben

Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Diákotthon

Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Diákotthon Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Diákotthon HÁZIREND 2013. 2 Tartalomjegyzék: 1. A Házirend jelentősége 4.o. 1.1. Mi a Házirend? 4.o. 1.2. A Házirend célja 4.o. 2. A Házirend hatálya 4.o. 3.

Részletesebben

NEBULÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 3531 MISKOLC, GYŐRI KAPU 27/b. OM. azonosító:

NEBULÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 3531 MISKOLC, GYŐRI KAPU 27/b. OM. azonosító: NEBULÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 3531 MISKOLC, GYŐRI KAPU 27/b. OM. azonosító: HÁZIRENDJE Felügyeleti szerv: I. A házirend hatálya 1. Az intézmény neve: Nebuló Általános Iskola Székhelye: 3531 Miskolc, Győri kapu

Részletesebben

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2014. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIREND ÁLTALÁNOS ALAPELVEI... 3 1.1. A házirend célja... 3 1.2. Általános elvárások... 3 1.3. A házirend feladata... 3 1.4. A

Részletesebben

A házirend hatálya. 3. A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek betartani a házirend előírásait.

A házirend hatálya. 3. A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek betartani a házirend előírásait. Iskolánk diákjai kulturált, udvarias és segítőkész magatartással tartsák be mindenkor a társadalmi együttélés írott és íratlan szabályait, viselkedjenek méltóan intézményünk hírnevéhez! Védjék az iskola

Részletesebben

A Szent István Római Katolikus Általános Iskola HÁZIRENDJE, melyet az iskola nevelőtestülete 2009. augusztus 28. napján fogadott el.

A Szent István Római Katolikus Általános Iskola HÁZIRENDJE, melyet az iskola nevelőtestülete 2009. augusztus 28. napján fogadott el. A Szent István Római Katolikus Általános Iskola HÁZIRENDJE, melyet az iskola nevelőtestülete 2009. augusztus 28. napján fogadott el. Szent István Római Katolikus Általános Iskola OM azonosító: 037011 8500

Részletesebben