HÁZIREND. Arany János Általános Iskola. Kisújszállás, május

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HÁZIREND. Arany János Általános Iskola. Kisújszállás, 2010. május"

Átírás

1 Arany János Általános Iskola Kisújszállás, május

2 2 Tartalom 1. Jogszabályi háttér 3 2. A házirend célja 3 A tanulókkal szemben támasztott általános elvárások 3 3. A tanulói jogok és kötelességek 3 Minden tanuló joga, hogy 3 Minden tanuló kötelessége, hogy 5 4. A tanítás rendje 6 Nyitva tartás, gyülekező 6 A csengetési rend 6 A tanítási órák 7 5. Az iskolába behozható dolgok 8 6. A tanórán kívüli tevékenységek rendje 8 7. A napközis foglalkozásokra való felvétel iránti kérelmek elbírálásának elvei 9 8. A helyiség és területhasználat rendje 9 9. Intézményi védő, óvó előírások Balesetek megelőzése érdekében és baleset esetén szükséges teendők A tanuló távolmaradása és annak igazolása A tanulók dicsérete és jutalmazása 13 A dicséret és jutalmazás formái 13 Tanulói tevékenységek, tanulói alkotások Fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elve, kártérítési felelősség 14 Fegyelmi intézkedések, fegyelmi eljárás 14 Kártérítési felelősség Az iskola tisztségviselői 16 A hetesek 16 Az ügyeletesek A diákigazolvánnyal kapcsolatos tudnivalók Térítési díj befizetésének, visszafizetésének rendje 17 Napközis és menzai térítési díjak A rendszeres egészségügyi felügyelet és az ellátás rendje Az osztályközösségek és a diákönkormányzat jogainak gyakorlásával kapcsolatos szabályok 18 A diákönkormányzat működése 18 A diákönkormányzat jogkörei A véleménynyilvánítás, tájékoztatás rendje, formája Vegyes rendelkezések, az iskolai élet mindennapjai Záró rendelkezések 22

3 3 1. Jogszabályi háttér - az ENSZ Gyermekjogi Egyezménye, az ehhez való csatlakozást deklaráló évi LXIV. törvény; - a közoktatásról szóló, többször módosított évi LXXIX. törvény; - az évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról; évi LXIV. törvény a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, november 20-án kelt egyezmény kihirdetéséről; - a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési oktatási intézmények működéséről; évi XLII. Törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól; - a 30/1999. (II. 15.) Kormány rendelet a diákigazolványról. 2. A házirend célja A nevelőtestület által meghatározott házirend biztosítja az intézmény közösségi életének szervezését, a pedagógiai programban foglalt célok megvalósítását és az értékek közvetítését. A házirend elősegíti iskolánk nevelő-oktató feladatainak ellátását, ezért betartása kötelező az iskolaközösség tagjai számára. A házirend - az intézmény tanévenkénti munkatervével együtt - szabályozza az iskola belső rendjét, életét. A tanulókkal szemben támasztott általános elvárások Iskolánk diákjai kultúrált, udvarias és segítőkész magatartással tartsák be mindenkor a társadalmi együttélés szabályait, intézményünk hírnevéhez méltóan viselkedjenek! A tanulók védjék az iskola hírnevét, gazdagítsák, ápolják hagyományait, óvják a közösség tulajdonát, minden eszközét. Vigyázzanak a maguk és társaik testi épségére és tulajdonára. Megjelenésük legyen a közízlésnek megfelelő. Munkájuk a tanulás, ezért érezzék kötelességüknek, hogy iskolai és otthoni szóbeli, írásbeli feladataikat legjobb tudásuknak megfelelően végezzék el. 3. A tanulói jogok és kötelességek Minden tanuló joga, hogy - az első évfolyamba lépéstől gyakorolja az őt megillető tanulói jogokat; - adottságainak, képességeinek és állapotának megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön; - az intézmény pedagógiai programja által kínált képzések és szabadon választható tantárgyak közül válasszon,; - a Pedagógiai Intézet által kiadott szakértői vélemény alapján a számára biztosított foglalkozásokon részt vegyen; - a Pedagógiai Intézet által kiadott javaslatokat érvényesítse;

4 4 - a Pedagógiai Szakszolgálat intézményeihez forduljon segélykérés céljából; - a mindenkori önkormányzati döntések alapján kedvezményes étkeztetést vegyen igénybe; - a térítési díj fizetéséhez részletfizetési kedvezményt kérjen; - napközi otthoni (tanulószobai) ellátásban és rendszeres egészségügyi felügyeletben részesüljön; - tanítási időben és tanítási időn kívül felnőtt felügyelete mellett az iskola felszereléseit, létesítményeit rendeltetésszerűen használja (tantermek, tornaterem, könyvtár, iskolaudvar); - bármilyen tanórán kívüli tevékenységen, nem kötelező iskolai rendezvényen részt vegyen (szakkör, sportkör, énekkar, felzárkóztatás, tanulmányi verseny, pályázat), ha fegyelmező intézkedésként vagy fegyelmi büntetésként nem vonták meg ennek lehetőségét tőle; - az adott évfolyamon belül osztályváltást kérjen a szülővel egyetértésben; - funkciót vállaljon az osztályban és a Diákönkormányzatban; - panaszaival, problémáival, véleményével a Diákönkormányzathoz, osztályfőnökéhez, szaktanárához, napközis nevelőjéhez, az iskolavezetéshez forduljon; - szociális ösztöndíj kérelmével az Arany Diák Alapítványhoz forduljon; - a Diákönkormányzat támogatásával részt vegyen az iskolában működő iskolarádió és iskolaújság előkészítésében, működtetésében; - részt vegyen és véleményét elmondja a Diákközgyűlésen, amelyet évente egy alkalommal az iskola tornatermében rendezünk; - a meg nem értett anyag ismételt magyarázatát kérje; - a dolgozatok megtekintse; - részt vegyen társai magatartásának és szorgalmának értékelésében; - kérje, hogy egy napon kettőnél több témazáró dolgozatot ne írassanak vele tanárai (Témazáró dolgozatnak minősül az a számonkérés, amely egy meghatározott témakört összefoglalás és ismétlés után zár le.); - kérje, hogy a témazáró időpontját öt munkanappal előre tudja; - megtekintse a kijavított dolgozatot nyolc munkanapon belül; - személyiségét, önazonosságát, emberi méltóságát tiszteletben tartsák, és védelmet biztosítsanak számára; - közvetlenül, illetve a közösségei által választott képviselőin keresztül részt vegyen: - a Diákönkormányzat munkájában; - a tanórán kívüli programok összeállításában osztály és iskolai szinten; - egy tanítás nélküli nap időpontjának és programjának meghatározásában; - az iskolai házirend összeállításában, változtatásában; - szünidei programok tervezésében, szervezésében. - képviselői útján javaslatot tegyen, véleményt mondjon az iskola életével kapcsolatos bármilyen kérdésben, és erre joga van érdemi választ kapni; - tájékoztatást kapjon az őt érintő kérdésekről és hozzájusson a jogai gyakorlásához szükséges információkhoz;

5 5 - képviselői útján részt vegyen az érdekeit érintő döntések meghozásában, - az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt nyilvánítson, javaslatot tegyen; - saját és társai ügyeivel kapcsolatos kérdésekkel fordulhat szaktanáraihoz, osztályfőnökeihez, a 2. órát követő szünetben az iskola igazgatójához, képviselői útján a Diákönkormányzathoz vagy az Iskolaszékhez; - ismerje a kapott érdemjegyek, osztályzatok értékelését, kérheti a meg nem értett anyag ismételt magyarázatát, szükség esetén korrepetálást kérhet tanáraitól; - véleményt alkosson minden őt érintő kérdésben, de ezt csak mások személyiségének tiszteletben tartásával teheti (pl. az iskolarádióban, iskolaújságban, a diákönkormányzati képviselők útján, osztálytársai magatartásának és szorgalmának értékelése során); - önkéntes jelentkezés alapján vegyen részt hit- és vallásoktatásban; - családja anyagi helyzetétől függően, kérelmére - indokolt esetben - kedvezményekben, szociális támogatásban részesüljön (tankönyv, tanszerellátás, kedvezményes étkeztetés); - az integrációs és képesség-kibontakoztató programba bekapcsolódjon amennyiben megfelel a programban való részvétel feltételeinek; - az útravaló ösztöndíj programban részt vegyen amennyiben megfelel a feltételeknek, és az iskola igazgatója is hozzájárul ehhez; - Általános megszólításként tanuló nak, személyesen teljes, vagy keresztnevén szólítsák. - Minden tanuló joga, hogy a tanév végén azokból a tantárgyakból, melyekből elégtelen érdemjegyet szerzett javítóvizsgát tehessen az iskola által meghatározott időpontban. Minden tanuló kötelessége, hogy - aktívan részt vegyen a kötelező és a kötelezően választható tanítási órákon, valamint a tanórán kívüli az igényelt valamennyi foglalkozáson; - fegyelmezett magatartást tanúsítson, és rendszeres munkával, képességeinek megfelelően eleget tegyen tanulmányi kötelezettségeinek; - tartsa tiszteletben az intézmény vezetőit, pedagógusait, alkalmazottait, valamint tanulótársait és emberi méltóságukat, jogaikat ne sértse; - tartsa be a házirendet, valamint az intézmény helyiségeinek és berendezéseinek használati rendjét; - ha hiányozott, az elmaradt tananyagot bepótolja az osztályfőnök által meghatározott időn belül; - őrizze meg, az előírásoknak megfelelően kezelje és óvja az intézmény felszerelését, védje a közösség tulajdonát; - óvja saját és társai testi épségét, egészségét és biztonságát; - jelentse a másokat veszélyeztető állapotot és a baleseteket tanárának, osztályfőnökének; - hetesi és ügyeletesi feladatait maradéktalanul lássa el a kiadott ügyeleti programnak megfelelően;

6 6 - részt vegyen az osztálya által szervezett programokon, rendezvényeken, sportfoglalkozásokon; - segítse osztálya tisztségviselőinek, felelőseinek munkáját; - senkit ne üssön meg, illetve senkit ne tegyen ki testi fenyítésnek (ennek a szabálynak a megsértése súlyos fegyelmi büntetést von maga után); - ne vegyen részt verekedésben, durvaságban, akadályozza meg azt; - védje kisebb társait; - ügyeljen az iskola tisztaságára, az ügyeletesek figyelmeztetéseit tartsa be; - a balesetvédelmi előírásokat tartsa be, a balesetet vagy balesetveszélyt azonnal jelentse a szaktanárnak, az ügyeletes nevelőnek, illetve osztályfőnöknek; - tanárait tanár néninek, tanár bácsinak, tanító néninek, tanító bácsinak, vagy keresztnév és néni/bácsinak szólítsa, - a tanteremben a pedagógus által kijelölt helyet foglalja el, ami a tanórákon alkalmazott kooperatív technikák alkalmazása miatt óra közben is változhat. 4. A tanítás rendje Nyitva tartás, gyülekező Az intézmény nyitva tartása tanítási napokon 6 45 órától óra. A tanítás előtti gyülekezés helyei az iskolaépületek udvarai, alsó tagozatosok esetében az épületek földszinti folyosói. A tanulóknak és a nevelőknek a tanítás kezdete előtt legalább 15 perccel az iskolában kell lenniük kor az ügyeletes nevelők felügyelete mellett sorakozó és bevonulás. A központi épületben a tanulók osztályonként a tanítási termek előtt, a többi iskola épületében a tantermekben fegyelmezetten várják a tanárt. Rossz idő esetén a gyülekezés helye a központi épületben a földszinti folyosó, a többi iskola épületében pedig az osztálytermek Az osztálytermekbe a központi épületben a szaktanárok vezetésével lehet bemenni. A szülők gyermekeiket csak az iskola bejáratáig kísérhetik és a tanítást követően ott várhatják meg őket. A csengetési rend A csengetés rendje a tanítási órák és az óraközi szünetek időtartamát határozza meg. A tanítás kezdete 7 50 óra. A tanítási órák időtartama 45 perc, ettől a modulrendszerű, a tantárgytömbösített órákon, vagy a témahét, három hetes projekt, úszásoktatás esetében el lehet térni. Becsengetés után a tanulók fegyelmezetten várják a pedagógust az órarend szerinti termek előtt. A tanítási órák előtt a kabátokat az osztályok szekrényében kell elhelyezni. A testnevelés öltözőkbe addig nem mehet be a következő osztály, amíg az előző el nem hagyta. Testnevelés óra után a tanulóknak hideg időben nem kell az udvarra kimenniük, a földszinti folyosón tartózkodhatnak. A technika terembe a szaktanár kíséri ki a csoportot, jó idő esetén a technika terem előtt sorakoznak.

7 7 Az alsó tagozatosok főépületbe és vissza történő vonulását az alsós és felsős pedagógusok kísérik figyelemmel. A tornaterembe és a számítógépterembe csak a szaktanár engedélyével és a szükséges felszereléssel lehet belépni! Kicsengetés után az osztálytermet mindenkinek kötelessége elhagyni, a folyosókon rendben el kell helyezni a táskákat, melyet az egyik hetes őriz, a másik hetes kiszellőztet, letörli a táblát, ellenőrzi a tanterem rendjét, tisztaságát, szükség esetén pótolja a hiányzó krétát. A csengetés időrendje Óra Becsengetés Kicsengetés Szünet ideje Megjegyzés perc Udvar perc Tízórai perc Udvar perc Udvar perc Udvar perc Udvar/Ebédelés Napköziseknek perc Ebédelés/levegõzés A tanítási órák 1. A tanítási órákon minden tanuló feladata, hogy - előkészítse tájékoztató füzetét, ellenőrzőjét és a szükséges tanfelszereléseket, - figyeljen és képességeinek megfelelően, aktívan részt vegyen a tanórák munkájában, teljesítse feladatait, - kézfelemeléssel jelezze, ha szólni kíván, és felszólításra ülve felelhet, - a tanterembe belépő és távozó felnőttet felállással üdvözölje, - óvja egészségét, és a tanítás, illetve a tanóra végén tisztaságot és rendet hagyjon maga után. Egy tanítási napon az osztályközösség csak 2 témazáró dolgozatot írhat, melynek időpontját a szaktanár 1 héttel előre bejelenti és a naplóba bejegyzi. 2. A tanórát bárki csak indokolt esetben zavarhatja. 3. A tanuló a tanítási idő alatt csak az osztályfőnöke, távollétében az igazgatóhelyettes írásos engedélyével hagyhatja el az iskolát. 4. A tanuló személye, felszerelése legyen iskolába illő, tiszta és gondozott, ünnepélyeken a sötét nadrág/szoknya és a fehér ing/blúz, valamint a nyakba kötött sötétkék szalag az iskola jelvényével kötelező! Testnevelés órákon csak az iskola által előírt tornafelszerelésben lehet részt venni

8 8 5. A tanuló egészsége védelmében tartsa tisztán és rendben környezetét, ügyeljen a mosdók, mellékhelyiségek tisztaságára is! 6. Tilos az iskolában a közízlést sértő öltözködés, a testi épséget és az egészséget veszélyeztető ékszerek, divatcikkek, kozmetikai szerek használata, valamint a dohányzás, a szeszesitalok fogyasztása, és egyéb egészségkárosító hatású anyagok eszközök használata. 7. A napköziből szülő a gyermeket a tanulási idő végénél korábban csak indokolt esetben viheti el! 5. Az iskolába behozható dolgok A nagy értékű eszközök A tanuláshoz szükséges felszereléseken kívül egyéb nagy értékű tárgyat (mobiltelefon, walkman, discman, játék, egyéb adat- kép- és hangrögzítésre alkalmas eszköz), nagyobb pénzösszeget, értéktárgyat, ékszert lehetőleg ne hozzanak a magukkal a tanulók. Az ezekben bekövetkezett károkért, ellopásukért az iskola nem felel. Az első óra kezdetétől az utolsó óra végéig kizárólag kikapcsolva tarthatják maguknál az ilyen eszközöket a tanulók, amennyiben nem ezt teszi, a tanár elveheti azt, és a szülő kapja vissza. Ha a behozatal elkerülhetetlen, megőrzésre adják le a tanuláshoz nem szükséges eszközöket testnevelés, néptánc órán a foglalkozást vezető pedagógusnak. A mobiltelefonok, audiovizuális eszközök A mobil telefont csak szülői engedéllyel és saját felelősségére hozhatja el bárki az iskolába. A tanítási időben, az óraközi szünetekben és a délutáni foglalkozások ideje alatt azonban kikapcsolva kell tartani. A tanórán tilos mind a tanulónak, mind pedig a pedagógusnak a mobiltelefon működtetése, csengetése, beszélgetések folytatása. Tanórán a pedagógus jóváhagyása nélkül tilos a tanóra részleteiről hangfelvételt, fényképet videofelvételt készíteni, azt mobiltelefonon, Interneten vagy egyéb módon továbbítani, sugározni. 6. A tanórán kívüli tevékenységek rendje 1. A tanórán kívüli foglalkozásokra (szakkör, felzárkóztatás, egyéni fejlesztés, osztályfőnöki foglakozás, sportkör, énekkar) a diákok az ellenőrző könyvben a szülő aláírásával jelentkezhetnek. A felvett tanulóknak a foglalkozásokon való részvétele kötelező, a mulasztás a tanrendi órákéval azonos megítélésű.

9 9 2. A tanítási idő után a tanulók csak pedagógus, vagy edző felügyelete mellett tartózkodhatnak az intézmény területén! A délutáni tanórán kívüli foglalkozásokra csak a tantermek előtt, jó idő esetén az udvaron lehet várakozni. 3. Az étkezés rendje: a napközisek nevelőjükkel étkeznek, a menzás diákok a meghatározott időbeosztás szerint ebédelhetnek a felügyelő tanár irányításával. A tanulók az étterem rendszabályait tartsák be! 4. Az iskolai házirend az iskola területén tanítási időn kívül és az iskola által szervezett programokon (színházlátogatások kirándulások, táborok, hulladékgyűjtés, stb.) is érvényes. 5. Az iskolai étkezőben a Házirend szabályai szintén érvényesek. Ezen kívül a kabátot, egyéb felszerelést az arra kijelölt fogasokon helyezzék el a tanulók. Addig senki se kérje el az ebédjét, amíg az ügyeletet biztosító pedagógusnál nem jelentkezett. Az ebéd elfogyasztása után az étkezőt, és az udvart haladéktalanul el kell hagyni. 6. Az iskola tanulói érdeklődési körüknek megfelelően diákköröket hozhatnak létre. A diákkörök létrehozásának szándékát a diákönkormányzata segítő pedagóguson keresztül jelezhetik az iskola igazgatójának, aki a tartalom és a felügyelet biztosításának megvizsgálása után dönt a diákkörök engedélyezéséről. Az engedélyezett diákkörök működéséhez az iskola helyszínt térítésmentesen biztosít. 7. A napközis foglalkozásokra való felvétel iránti kérelmek elbírálásának elvei A szülő igénye alapján minden felügyeletre szoruló tanuló részére biztosított a napközi otthonba való felvétel. A következő tanévre a napközi otthonba való felvételt a szülő a szorgalmi időszak utolsó napjáig kérheti. Indokolt esetben mód van arra is, hogy a felvételt tanév elején, illetőleg tanév közben igényelje. Az első osztályosok jelentkezése a beiratkozáskor történik. 8. A helyiség és területhasználat rendje 1. Minden tanuló joga, hogy saját szervezésű programok megvalósítására használja az iskola helyiségeit, felszereléseit, ha azok a kultúrált szórakozást, a felkészülést, a személyiség formálását szolgálják. Mindehhez legalább egy nevelő engedélye és felügyelete szükséges.

10 10 2. Az iskola udvarán lévő sportpályákat az iskola nyitva tartási ideje alatt lehet használni. A délelőtti szünetekben bőrlabdával futballozni tilos! Sportlétesítményeink minden tanuló rendelkezésére állnak az iskolai órarend, a sportkörök valamint az iskolai DSE szakosztályi foglalkozásainak időpontjaiban. Egyéni és egyéb közösségi kéréseket a testnevelő tanárokkal lehet egyeztetni. 3. Tanítási időn kívül, ha az iskolai oktató-nevelő munkát nem zavarja, általában bérleti díj ellenében a létesítményeket mások is használhatják. Ehhez igazgatói engedély és az iskola legalább egy dolgozójának felügyelete szükséges. 4. Az iskola területén kerékpározni tilos! A kerékpárokat a kialakított tárolóban, lezárva kell elhelyezni. A szünetekben a kerékpárok közé menni tilos! 5. A könyvtár állománya, szolgáltatásai a megadott nyitva tartási időben, rendeltetésszerűen használhatók. 6. A számítógéptermet felügyelet mellett, órarend és szakköri foglalkozások ideje alatt lehet használni. Az informatika tantárgy tanulásához, internet használatához akkor lehet igénybe venni a géptermet, ha a felügyelet megoldott. A kéréseket az osztályfőnökökkel kell egyeztetni. 7. Az integrációs és képességkibontakoztató programban résztvevők az iskola helyiségeit a program megvalósításához használhatják. 8. A magántanulók az iskola kijelölt épületeit, helyiségeit használhatják, ezen helyiségek köre korlátozható úgy, hogy az a tanuló előmenetelét ne veszélyeztesse, de mind saját, mind tanulótársai, tanárai érdekeit is szolgálja. 9. A nevelői szobába csak tanári engedéllyel léphettek be! 9. Intézményi védő, óvó előírások Az iskola létesítményeit, helyiségeit csak rendeltetésüknek megfelelően, az állagmegóvás szem előtt tartásával lehet használni. Az iskola minden tanulója felelős: - a tulajdon védelméért, állagának megőrzéséért; - az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért; - az energia-felhasználással való takarékoskodásért; - a tűz- és balesetvédelemi, valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért. A tanulókra vonatkozó védő és óvó intézkedéseket az iskola az erre vonatkozó szabályzataiban és rendelkezéseiben előírja, oktatja.

11 11 A tanuló köteles megtanulni és betartani a balesetvédelmi, tűzvédelmi szabályokat az iskolában, kirándulásokon, táborokban. Köteles közreműködni a jelenlétével összefüggésben bekövetkezett tűz-, és balesetek vizsgálatában. Az előírások szándékos megsértéséből eredő károk esetén (tűz, baleset) a felelősség megállapítására irányuló eljárás a tanulókra is kiterjed. Rendkívüli események (természeti katasztrófa, bombariadó) idején a tanulói teendőket a mentést irányító személy határozza meg. Tűzriadó esetén (hosszan tartó szaggatott csengetés) a fegyelmezett magatartás és a kivonulási terv szerinti levonulás kötelező. Tűzriadó esetére a kivonulási terv az épület szintjein ki van függesztve. Az egyes helyiségek, létesítmények berendezéseit, felszereléseit, eszközeit elvinni csak az igazgató engedélyével, átvételi elismervény ellenében lehet. 10. Balesetek megelőzése érdekében és baleset esetén szükséges teendők Balesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok: - a tanulókat munka- és balesetvédelmi oktatásban kell részesíteni minden tanév megkezdésekor különös tekintettel a technika és testnevelési órák, hulladékgyűjtés, tanulmányi kirándulás, tömegsport-foglalkozás és társadalmi munkavégzés megkezdése előtt; - a munka- és balesetvédelmi oktatás tényét a tanulóknak aláírásukkal kell elismerni; - a fokozott veszélyforrást jelentő egységekben ( pl.: fizika - kémia szertár, technika, kémia, fizika szaktanterem) csak felnőtt felügyelete alatt lehet tartózkodni; - elektromos eszközöket csak pedagógus felügyelete mellett lehet használni; Baleset bekövetkezése esetén szükséges teendők: A tanuló köteles minden sérülést, balesetet azonnal pedagógusnak jelenteni. Balesetvédelmi, egészség megőrzési szempontok miatt különösen fontos a következő szabályok betartása: - Tilos az iskola emeleti ablakaiba állni, kihajolni, onnan tárgyakat ledobálni. - A folyosón, lépcsőn rohanni, verekedni, lökdösődni. - Tilos a kerítésre felmászni, azon átmászni.

12 12 - Az iskolába, iskolai rendezvényekre tűz- és robbanásveszélyes anyagokat, valamint szúró-, ütő- vágóeszközt, fegyvernek látszó tárgyat, lőfegyvert behozni. - Felügyelet nélkül használni a számítógépeket, a konditerem erőgépeit, a tornaterem eszközeit, a stúdió hangtechnikai berendezéseit. - Tűzriadó, bombariadó és más veszély esetén az épületet - a pedagógusok irányításával - fegyelmezetten el kell hagyni a megadott és ismert tervnek megfelelően. A tanulók által egyáltalán nem használható: - fokozottan tűz- és robbanásveszélyes anyag, - fokozottan mérgező anyag. 11. A tanuló távolmaradása és annak igazolása 1. A tanuló köteles részt venni a tanítási órákon és a választott tanórán kívüli foglalkozásokon, valamint az iskola hivatalos rendezvényein. A tankötelezettség miatt a tanulóknak betegségből adódó hiányzásukról orvosi igazolást kell hozniuk. Jelentős családi esemény miatt a tanuló hiányzásáról tanévenként 3 tanítási napig szülői indoklást lehet a tájékoztatófüzetbe, ellenőrzőbe bejegyezni. A hiányzás miatti tanulmányi elmaradást pótolni kell. A kérésekkel kapcsolatban a szülők fogadóórákon is felkereshetik a tanárokat, sürgős esetben telefonon történt egyeztetés után. 2. A szülő gyermeke számára - előre tudott jelentős családi esemény miatt - írásban előzetes távolmaradási kérelmet írhat. Az engedély megadásáról tanévenként 3 napig az osztályfőnök, ezen túl az igazgató dönt a tanuló tanulmányi előmenetele, magatartása, addigi mulasztása alapján. Az engedélyezett távollét alatti tanulmányi elmaradást a tanulónak pótolni kell az osztályfőnökök által megszabott határidőig. Az iskola területe tanítási idő alatt csak az ügyeletes nevelői, illetve vezetői és osztályfőnöki engedéllyel hagyható el! Aki egyszer az iskolába lépett, az a tanítás kezdete előtt sem hagyhatja el azt engedély nélkül. 3. A tanuló tanítási óráról való késését és hiányzását a pedagógus az osztálynaplóba jegyzi be. A mulasztott órák heti összesítése után a hiányzások szülői és orvosi indoklását az osztályfőnök mérlegeli, és ennek függvényében igazolja a mulasztásokat. A mulasztásokat igazoltnak kell tekinteni, ha a tanuló előzetesen engedélyt kapott a távolmaradásra. Igazolatlan az a hiányzás, melynek indoklását az osztályfőnök nem fogadja el. Ha a tanuló a tanórai foglalkozás kezdetére nem érkezik meg, késik, amit igazolnia kell. A tanórákról való igazolatlan késéseket 15 percenként összesíteni kell és tanítási órába (45 percenként) átszámítani. Igazolatlan órának számít az egy tanóráról való 30 perces indokolatlan késés.

13 13 4. Napköziből csak a szülő írásos engedélyével lehet távozni a foglalkozás befejezése előtt. 12. A tanulók dicsérete és jutalmazása A dicséret és jutalmazás formái 1. Iskolánk az Arany Diák Alapítvány segítségével és támogatásával dicséretben részesíti, illetve jutalmazza azt a tanulót, aki képességeihez mérten: - tanulmányi munkáját kiemelkedően végzi; - kitartó szorgalmat, vagy példamutató közösségi magatartást tanúsít; - tanulmányi vagy sport versenyeken kimagasló eredményt ér el; - jól szervezi és irányítja a közösségi életet tartósan, vagy kiváló eredménnyel záruló együttes munkát végez; - aki a 8. osztály végéig kiemelkedő, jó tanulmányi eredményt ér el, és kulturális sporttevékenység terén kiválót nyújt, illetve kimagasló versenyeredményeket ér el: Kiváló Arany Diák kitüntetésben részesül. 2. A kiemelkedő tanulói teljesítmény egyéni dicséretet és jutalmat von maga után. A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát és példamutatóan egységes helytállást tanúsító tanulói közösséget csoportos dicséretben lehet részesíteni. Az írásos dicséret formái: - tanítói, tanári, napközis nevelői dicséret, - osztályfőnöki dicséret, - szaktanári dicséret, - igazgatói dicséret, - nevelőtestületi dicséret. Az iskolai szinten is kimagasló teljesítményű tanulók igazgatói és általános nevelőtestületi dicséretét a tanévzáró ünnepély nyilvánossága előtt oklevéllel is elismerheti az iskola. A dicséretes tanulók könyvjutalomban részesülhetnek. 3. A tanulók jutalmazásának és elmarasztalásának módjait, formáit az iskola Pedagógiai programja és az SzMSz tartalmazza. Tanulói tevékenységek, tanulói alkotások A tanuló által készített munkák, alkotások (rajzok, munkadarabok, pályázatok) tulajdonjoga feletti rendelkezés az iskolát illeti meg abban az esetben, ha a tanuló az iskolával való jogviszonyának idején, az iskolai tevékenység során hozta létre. A tanulói jogviszony megszűnése után a tulajdonjog az iskoláé marad. A létrehozott alkotásokért, díjazás nem jár.

14 14 Az iskola tanulói tevékenységekért, produkciókért, előadásokért, szereplésekért nem díjazza a tanulókat. 13. Fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elve, kártérítési felelősség Fegyelmi intézkedések, fegyelmi eljárás Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján, írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető. Ha valaki órai magatartásával társai tanulásához való jogát sérti, ellene fegyelmi eljárás kezdeményezhető. A fegyelmi eljárást kezdeményezheti: - osztályfőnök, - szaktanár, - napközis nevelő, - könyvtáros, - igazgatóhelyettes, - igazgató. A fegyelmi eljárás lefolytatására a nevelőtestület fegyelmi bizottságot hoz létre. A fegyelmi eljárás megindításáról szóló értesítésben a kötelességszegő tanuló, ha a kötelességszegő kiskorú, a szülő figyelmét fel kell hívni a szülői szervezet és a diákönkormányzat által közösen működtetett egyeztető eljárás igénybevételének 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 32. alapján biztosított lehetőségére. A fegyelmi eljárás alá vont tanuló, vagy törvényes képviselője az értesítés átvételét követő öt tanítási napon belül - írásban bejelentheti az iskolában, ha kéri az egyeztető eljárás lefolytatását. Ezzel egyidejűleg írásban kérheti a Szülői Munkaközösség elnökét, és a diákönkormányzatot segítő pedagógust, hogy az egyeztető tárgyalást folytassák le. A fegyelmi bizottság tagjai: - az iskola igazgatója; - a gyermekvédelmi felelős; - a DÖK képviselője. A fegyelmi tárgyaláson jelen van a fegyelmi vétséget okozó tanuló és jelen lehet annak törvényes képviselője.

15 15 A fegyelmi eljárás lefolytatása után a fegyelmi bizottság fegyelmi határozatot hoz, amelyet megismertet és elfogadta a nevelőtestülettel. A fegyelmező intézkedések alkalmazásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt esetben - a vétség súlyára tekintettel - el lehet térni. A tanulóval szemben a következő fegyelmező intézkedés hozható: - szóbeli figyelmeztetés, - osztályfőnöki vagy igazgatói írásbeli intés. A szóbeli figyelmeztetés lehet - szaktanári: a tantárgy követelményeinek nem teljesítése, felszereléshiány, házi feladat többszöri hiánya, valamint az órákon, foglalkozásokon előforduló többszöri fegyelmezetlenség miatt, - napközis nevelői: foglalkozásokon előforduló többszöri fegyelmezetlenség miatt, - ügyeletes tanári: a tanítás előtt vagy az óraközi szünetben történt fegyelmezetlenség miatt, és - osztályfőnöki: a tanuló halmozottan jelentkező tanulmányi és magatartásbeli kötelezettségszegése és a házirend enyhébb megsértése, igazolatlan mulasztás miatt. Az osztályfőnöki írásbeli intés az osztályfőnöki szóbeli figyelmeztetést követően adható, kivéve, ha a cselekmény súlya az azonnali intés alkalmazását teszi szükségessé. Az igazgatói írásbeli intést - a körülmények mérlegelésével - az osztályfőnök kezdeményezi. A fegyelmi intézkedések közül az intéseket a tanuló tájékoztató füzetén kívül az osztálynaplóba is be kell írni. Kártérítési felelősség A tanuló gondatlan, vagy szándékos károkozása esetén a tanuló szülője a magasabb jogszabályokban előírt módon és mértékben kártérítésre kötelezhető. A kártérítés mértékét az iskola igazgatója határozza meg a hatályos jogszabályok alapján. Az iskola területén keletkezett kárt a károkozóknak kell megtéríteni. A tanulók által okozott károkról az osztályfőnök köteles a szülőket értesíteni. A kár felmérése a gazdasági vezető feladata, a kártérítés részleteit az igazgató tisztázza a szülőkkel. Ezen

16 16 kártérítési felelősséget megalapozza az iskola területén elhelyezett térfigyelő kamerák felvétele is. A könyvtárból kölcsönzött könyvekért minden tanuló anyagilag felelős. 14. Az iskola tisztségviselői A hetesek Az osztályfőnök minden héten két tanulót bíz meg hetesi feladatokkal. A megbízott tanulók nevét bejegyzi az osztálynaplóba. A hetes kötelességei: - felügyeli a házirend osztályteremben való betartását; - jelenti az igazgatóhelyettesnek, ha a teremben 5 perccel a becsöngetés után nincs pedagógus; - az osztály tanterembe indulásakor ellenőrzi, nem maradt-e szemét a sorakozó osztály után; - biztosítja a tanítás feltételeit: A terem elhagyása előtt minden szünetben ablakokon keresztül szellőzteti a tantermet, letörli a táblát, krétáról gondoskodik; - szünetben vigyáz az osztálytársai sorban elhelyezett táskájára; - minden óra elején jelenti a hiányzókat a pedagógusnak; - azonnal jelenti az ügyeletes tanárnak a tanítás előtt és a szünetekben történő rendbontást, károkozást; - folyamatosan tájékoztatja az osztályfőnököt a hét eseményeiről; - gondoskodik - az utolsó órán pedagógussal együtt - a tanterem tisztaságáról és rendjéről (szemét összeszedése, székek felhelyezése a padra, tábla tisztítása, ablakok zárása, lámpák lekapcsolása); - a hetesek feladatuk ellátását jelvényük viselésével jelzik. Az ügyeletesek Ügyeletesek feladatai, az ügyelet rendje: Az ügyeletes tanárok munkáját a nyolcadik osztályosok segítik. Az ügyeleti beosztást kifüggesztik az első emeleti folyosó faliújságjára ra érkeznek és a hatodik óra után, amikor minden osztály tanulói elhagyták az iskolát, fejezik be munkájukat. Segítenek a szünetek rendjének, zavartalanságának biztosításában, ügyelnek arra, hogy minden tanuló elhagyja a folyosókat, és fegyelmezetten közlekedjen a lépcsőkön. Vigyáznak a környezet tisztaságára (környezetrendezési csoport). Létszámuk összesen 6 fő, a központi épületben emeletenként egy fiú és egy lány, akik meggyőződnek a WC-k elhagyásáról is. A kapuügyeletesek segítik az iskolába érkező vendégeket a tájékozódásban. Jelentik, ha egy tanuló engedély

17 17 nélkül el akarja hagyni az iskola területét. Az ügyeletesek feladatuk ellátását jelvényük viselésével jelezik. 15. A diákigazolvánnyal kapcsolatos tudnivalók A tanuló a törvény alapján diákigazolványra jogosult. A diákigazolvánnyal kapcsolatos kezelői feladatokat intézményünkben az alsós igazgatóhelyettes látja el. Az új és az ideiglenes diákigazolványokat az osztályfőnökökön keresztül lehet kérni. A sürgős esetben a tanuló, vagy törvényes képviselője közvetlenül is kérhet diákigazolványt, ideiglenes diákigazolványt az igazgatóhelyettestől, illetve kérheti az érvényesítést. Az állandó és az ideiglenes diákigazolványért a külön jogszabályban meghatározott térítési díjat kell fizetni. 16. Térítési díj befizetésének, visszafizetésének rendje Napközis és menzai térítési díjak A napközis és menzai térítési díjakat minden hónap 14. napjáig az iskolatitkár által meghatározott helyen és időben kell befizetni. A befizetés részleteiről plakátokon és az iskolarádión keresztül adunk tájékoztatást. A tanulói jogviszony bármely okból történő megszűnése vagy szünetelése esetén a többletfizetés visszatérítéséről a megszűnést, illetőleg szünetelés kezdetét követő 1 hónapon belül az iskola intézkedik. Az iskola az igénybe nem vett étkezésekre befizetett térítési díjat a bejelentést követő naptól kezdődően a következő befizetés alkalmával beszámítja. A lemondás telefonon vagy személyesen a napközis csoportvezető vagy menzás felügyelő tanárnál történik. A térítési díjak megállapításakor adható szociális kedvezményeket, a támogatások felosztásának elveit az önkormányzat rendelete állapítja meg. 17. A rendszeres egészségügyi felügyelet és az ellátás rendje Az iskola-egészségügyi ellátást biztosító egészségügyi szolgáltató a városi körzeti rendelőintézet, a gyermekorvosi rendelő, a szakorvosi rendelő, a fogászati rendelő és a védőnői szolgálat. Az egészségügyi szolgáltatás keretében: - Az iskola tanulói tanévenként egy alkalommal szervezett formában rendelésen (fogászati, szemészeti és belgyógyászati vizsgálaton) vesznek részt a megfelelő szakorvosi rendelőintézetben.

18 18 - Tanévenként meghatározott időpontban a heti 2-3 alkalommal nem főállású iskolaorvos és védőnő áll a tanulók rendelkezésére. 18. Az osztályközösségek és a diákönkormányzat jogainak gyakorlásával kapcsolatos szabályok A diákönkormányzat működése A DÖK feladata, hogy a diákok érdekeit képviselje, biztosítsa, hogy az iskola minden tanulója megismerje jogait. Fórumot teremt a problémák megvitatásához, a szabadidős tevékenységek szervezéséhez. Az iskola döntéseibe a DÖK-ön keresztül bevonja tanulóit, mivel diákképviseletet ad - az iskolavezetésbe (ha a diákokat érintő kérdés kerül megvitatásra) (KT. 11. (1.) m.; - a Fegyelmi Bizottságba, szavazati joggal (Kt. 11. (1.) m. Az önkormányzati munka két fő része: - a diákok jogköreinek gyakorlása az iskolai élet kérdéseiben - a tanulói képviseleti rendszer (osztályonkénti) kiépítése, működtetése A diákönkormányzat jogkörei A diákönkormányzat jelenleg érvényben lévő törvény szerint az alábbi jogköröket gyakorolhatja: (Kt. 63. (3.) - döntési; - egyetértési; - véleményezési; - javaslattevő. Döntési jogkör - a tanulóközösségek dönthetnek saját közösségi életük megtervezésében, szervezésében, ellenőrzésében, értékelésében; - képviselőjük, tisztségviselőjük személyéről és ezek megbízatásának visszavonásáról; - a diákönkormányzat dönt a nevelőtestület véleményének meghallgatásával saját működéséről és szerveinek hatásköréről; - a DÖK döntési jogköre, hogy mire költi a rendelkezésére álló pénzt;

19 19 - egy tanítás nélküli munkanap (Iskolai Gyermeknap)programjáról; - az iskolaújság, iskolarádió létrehozásáról, működtetéséről. (Kt. 63. (3.). Egyetértési jogkör - a munkarendnek a tanulókat érintő kérdéseiben; - a tanórán kívüli foglalkozás formáinak meghatározásában; - szervezett vélemény-nyilvánítás formáiban; - jutalmazási elvekben; - fegyelmező intézkedésekben; - hagyományápolásban. - létesítmények használati rendjében; - a szociális és sporttevékenységre vonatkozó döntésekben; - egy helyiség biztosításában, illetve megvonásában a DÖK részére; - a tanulók kitüntetésében és jutalmazásában; - a tanulóközösséget érintő pénzeszközök felhasználásában, ha ilyen jelentkezik; - az iskolai házirend elfogadásakor és módosításakor. Véleményezési jogkör - az intézmény munkájának, helyzetének elemzésében, értékelésében; - beszámolók elfogadásában; - könyvtár, sportkör működési rendjében; - pályázatok, versenyek megszervezésében; - fegyelmi ügyekben; - az iskolában lévő létesítmények használatában; - tanórán kívüli foglalkozások meghatározásában; - ünnepélyek szervezésében, hagyományépítésben. Javaslattevő jogkör A tanulóközösségek javaslatot tehetnek az iskolai élettel kapcsolatos problémák mindegyikének megoldására. A tanulói képviseleti rendszer az osztálytitkárokon, és az iskolai diákönkormányzaton keresztül, illetve érdekvédelmi szervek útján működik. 19. A véleménynyilvánítás, tájékoztatás rendje, formája Véleménynyilvánítás

20 20 A tanulók szervezett véleménynyilvánításának és tájékoztatásának fóruma a diákközgyűlés. Megtartásának idejét a tanév helyi rendje tartalmazza. A diákközgyűlés napirendjét az igazgató és a diákképviselő közösen állapítja meg. A napirend nyilvánosságra hozatala az osztályokban a faliújságon és iskolarádión keresztül történik. A diákközgyűlésen jelen vannak a nevelőtestület képviselői. A diákközgyűlés levezető elnöke a diákönkormányzatot segítő tanár. A tanulók részére az igazgató ad tájékoztatást. Az iskola életével kapcsolatos kérdéseket a diákönkormányzat segítő tanár közreműködésével a közgyűlést megelőzően írásban is eljuttathatja az iskola igazgatójához. Írásban, illetőleg a szóban feltett kérdésre az illetékes vezető ad érdemi választ. A rendkívüli diákközgyűlés összehívását a diákönkormányzat vezetője a javasolt napirend megjelölésével a segítő tanár útján kezdeményezi az igazgatónál. Az igazgató a kezdeményezéstől számított 15 napon belül intézkedik a rendkívüli diákközgyűlés összehívásáról a napirend közzétételével. Ha az igazgató a rendkívüli diákközgyűlés összehívását nem tartja szükségesnek, gondoskodik a kezdeményezést kiváltó kérdés más úton való megnyugtató rendezéséről. A tanulók egyénileg más keretek között is nyilváníthatnak véleményt a velük kapcsolatos dolgokról. Véleményt nyilváníthatnak osztályfőnöki órákon, elmondhatják problémáikat szaktanáraiknak, napközis nevelőiknek. Bedobhatják írásba foglalt véleményüket névvel és osztály megjelöléssel ellátva az első emeleti folyosón elhelyezett Véleménygyűjtő ládába. Írásos véleményt és javaslatot nyújthatnak be (és erre választ kérhet) az iskola igazgatójához. A választ 14 munkanapon belül kell megkapniuk. Tájékoztatás A tanulók tájékoztatásának szóbeli és írásbeli formáját alkalmazzuk. Szóbeli tájékoztatást adhat a nevelőtestület minden tagja. Rendszeres tájékoztatási kötelezettsége van az osztályfőnököknek. A diákjogokat, az érdekvédelmet érintő kérdésekről a DÖK felnőtt segítője ad tájékoztatást. A pályaválasztási, továbbtanulási kérdésekről az osztályfőnökökön kívül a felsős igazgatóhelyettesnél lehet érdeklődni.

Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND

Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND 2009 ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI MÖZPONT HÁZIRENDJE 1. A tanítás és az iskola rendje 1.1 A tanulók iskolába érkezésének időpontja legkésőbb tíz

Részletesebben

I.TANULÓI MUNKAREND 1, A HÁZIREND CÉLJA ÉS TARTALMA

I.TANULÓI MUNKAREND 1, A HÁZIREND CÉLJA ÉS TARTALMA I.TANULÓI MUNKAREND 1, A HÁZIREND CÉLJA ÉS TARTALMA 1/1. A házirend célja A házirend biztosítja a működés kereteit: az oktató és nevelő feladatok ellátásához, a közösségi élet szervezéséhez és lebonyolításához,

Részletesebben

LUCFALVI ÁLTALÁNOS ISKOLA. H á z i r e n d 2013/2014.

LUCFALVI ÁLTALÁNOS ISKOLA. H á z i r e n d 2013/2014. LUCFALVI ÁLTALÁNOS ISKOLA H á z i r e n d 2013/2014. A házirend célja A nevelőtestület és a tanulókat képviselő diákönkormányzat által meghatározott házirend biztosítja az intézmény közösségi életének

Részletesebben

2013 HÁZIREND KTKIKI

2013 HÁZIREND KTKIKI 2013 HÁZIREND KTKIKI TARTALOMJEGYZÉK 1. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1.1. A házirend célja 1.2. A házirend feladata 1.3. A házirend jogi és egyéb forrásai 1.4. A házirend hatálya 1.5.

Részletesebben

HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A házirend az iskola belső életét szabályozza. Hatályos az iskola teljes területén,

Részletesebben

Az iskola fegyelmi szabályzata

Az iskola fegyelmi szabályzata 1. A tanulói hiányzások igazolása Az iskola fegyelmi szabályzata a/ A tanuló köteles a tanítási órákról és az iskola által szervezett rendezvényekről való távolmaradását az időtartamra vonatkozó szülő

Részletesebben

Az iskola házirendje

Az iskola házirendje Az iskola házirendje Debreczeni Márton Szakképző Iskola Házirend Az intézmény székhelye: 3518 Miskolc, Debreczeni Márton tér 1. Az intézmény OM azonosítója: 029340 Az intézmény felügyeletei szerve: Miskolc

Részletesebben

MAGYARHOMOROGI SZABÓ PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA OM:

MAGYARHOMOROGI SZABÓ PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: MAGYARHOMOROGI SZABÓ PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 031135 4137 MAGYARHOMOROG MIKSZÁTH U.6. Tel.: 06-54/704-533 Fax: 06-54/704-534 homorogisuli@gmail.com, http://homorogisuli.hu KLIK 081011 Adószám: 15799658-2-41

Részletesebben

Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D. 1. Iskolai adatok

Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D. 1. Iskolai adatok Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D A Révfülöpi Általános Iskola házirendje - a hatályos jogszabályok alapján - megállapítja a tanulói jogok és kötelességek

Részletesebben

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012.

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012. Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és HÁZIREND 2012 2 Tartalom ELFOGADÁSRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK 4 1 A HÁZIREND CÉLJA 5 2 A TANULÓ KÖTELESSÉGEI 5 3 A TANULÓ JOGAI 5

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Halászy Károly Általános Iskola HÁZIRENDJE. 1. A Házirend célja és a tanulók viselkedése

Halászy Károly Általános Iskola HÁZIRENDJE. 1. A Házirend célja és a tanulók viselkedése Halászy Károly Általános Iskola HÁZIRENDJE 1. A Házirend célja és a tanulók viselkedése 1) A nevelőtestület által meghatározott Házirend biztosítja az intézmény közösségi életének szervezését, a Pedagógiai

Részletesebben

A RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Rack Ferencné Elfogadta: A Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola Nevelőtestülete 2012. augusztus 13. Ritsmann Pál Német

Részletesebben

ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 1 ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Hatos Tiborné intézményvezető helyettes Hatályba lépés időpontja: 2014. január 1. 1 2 Tartalom I. Bevezető rendelkezések... 4 1. A házirend célja...

Részletesebben

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Házirend A házirend rögzíti a tanulói jogokat és kötelezettségeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása iskolánk minden tanulójának és dolgozójának

Részletesebben

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az

Részletesebben

H Á Z I R E N D nappali tagozat

H Á Z I R E N D nappali tagozat Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola OM azonosító: 031229 4027 Debrecen, Vénkert u.2. (52) 413-113, 413-255, fax: (52) 413-113 E-mail: keri@iskola.debrecen.huhonlap:www.keri-debr.sulinet.hu

Részletesebben

AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Együttműködési megállapodás 1.sz.melléklet Együttműködési megállapodás mely létrejött az I. István Szakképző Iskola nevelőtestülete

Részletesebben

Házirend Bethlen Gábor Szakközépiskola

Házirend Bethlen Gábor Szakközépiskola Házirend Bethlen Gábor Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Telefonszám: 06 1 418 2040, 06 1 418 2829 Fax szám: 06 1 415 0789 Nevelési alapelveink Az iskola tanulóitól elvárjuk, hogy a pedagógiai

Részletesebben

I. TANULÓI MUNKAREND. 1. A házirend célja és tartalma

I. TANULÓI MUNKAREND. 1. A házirend célja és tartalma I. TANULÓI MUNKAREND 1. A házirend célja és tartalma 1. A házirend célja A tanulói házirendet az intézményvezető előterjesztésére a nevelőtestülete fogadja el. A házirend biztosítja a működés kereteit:

Részletesebben

AZ ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE

AZ ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE Miskolci Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3528 Miskolc, Csele u. 14. AZ ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE 2013. Tartalomjegyzék Házirend

Részletesebben

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata ROSTI PÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata Dunaújváros, 2013. 2013. 1 S Z K A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata A szülői munkaközösség

Részletesebben

Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény

Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény DOMBÓVÁRI BELVÁROSI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény 1. A tanulók jogai 1.1. Az intézmény szabadtéri sportlétesítményeit, játszóterét szorgalmi időben szabadon

Részletesebben

HÁZIREND. Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola 2014.06.01.

HÁZIREND. Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola 2014.06.01. 2014 HÁZIREND Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola 0 2014.06.01. Tartalomjegyzék Bevezető... 2 1. Intézménybe való beiratkozás... 3 2. A tanítás és az iskola rendje... 3 2.1. Iskolába érkezés:...

Részletesebben

NAPKORI JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA NAPKORER JÓSIKA MIKLÓS GRUNDSCHULE. OM azonosító: 033579 HÁZIRENDJE. Napkor, 2015. augusztus 31.

NAPKORI JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA NAPKORER JÓSIKA MIKLÓS GRUNDSCHULE. OM azonosító: 033579 HÁZIRENDJE. Napkor, 2015. augusztus 31. NAPKORI JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA NAPKORER JÓSIKA MIKLÓS GRUNDSCHULE OM azonosító: 033579 HÁZIRENDJE Napkor, 2015. augusztus 31. Készítette: Tudlik Ferenc igazgató Házirend mely a Napkori Jósika Miklós

Részletesebben

5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu. OM azonosító: 035878

5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu. OM azonosító: 035878 5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu OM azonosító: 035878 a Szegő Gábor Általános Iskola HÁZIRENDJE Módosításokkal együtt hatályba lép: 2015.

Részletesebben

HÁZIREND. amely a. Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza

HÁZIREND. amely a. Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza HÁZIREND amely a Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 2008. A házirend célja és feladata 1. A

Részletesebben

A Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium HÁZIRENDJE I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium HÁZIRENDJE I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium HÁZIRENDJE I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 40 (7) bekezdésének előírásai értelmében az iskola életével kapcsolatos egyes

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

K o s s u t h L a j o s Á l t a l á n o s I s k o l a. I. Tartalomjegyzék

K o s s u t h L a j o s Á l t a l á n o s I s k o l a. I. Tartalomjegyzék I. Tartalomjegyzék II. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 2 III. AZ ISKOLA NAGYOBB TANULÓKÖZÖSSÉGE... 3 IV. JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK... 3 IV.1. A TANULÓK JOGAI... 3 IV.2. TANULÓI JOGOK GYAKORLÁSA... 5 IV.3. A TANULÓ

Részletesebben

Iskolai magatartási szabályok 2015.

Iskolai magatartási szabályok 2015. Iskolai magatartási szabályok 2015. Az Iskola Szakmai Programjának melléklete Hatályba lépett: 2015. I. Bevezetés Az intézetben tartózkodó fiatalok kortól és iskolai végzettségtől függetlenül általános

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. AZ 5. SZ. ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELADATELLÁTÁSRA VONATKOZÓAN. 2

TARTALOMJEGYZÉK I. AZ 5. SZ. ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELADATELLÁTÁSRA VONATKOZÓAN. 2 TARTALOMJEGYZÉK I. AZ 5. SZ. ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELADATELLÁTÁSRA VONATKOZÓAN. 2 I.1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK.2 I.2. AZ ISKOLA NAGYOBB TANULÓKÖZÖSSÉGE..3 I.3. JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK..3

Részletesebben

KEMÉNY GÁBOR LOGISZTIKAI ÉS KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA = HÁZIREND =

KEMÉNY GÁBOR LOGISZTIKAI ÉS KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA = HÁZIREND = KEMÉNY GÁBOR LOGISZTIKAI ÉS KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA = HÁZIREND = A Házirend a tanulók jogait, kötelességeit, az iskola életét, rendjét meghatározó szabályokat és munkarendet tartalmazza. A Házirend

Részletesebben

1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu H Á Z I R E N D J E. 2012/2013-as tanév

1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu H Á Z I R E N D J E. 2012/2013-as tanév 1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu H Á Z I R E N D J E 2012/2013-as tanév Tanulóink eredményes munkája érdekében a Házirend betartása és betartatása, a benne rögzített

Részletesebben

Farkas Edit Római Katolikus Szakképző Iskola és Kollégium házirendje. Iskolai házirend

Farkas Edit Római Katolikus Szakképző Iskola és Kollégium házirendje. Iskolai házirend Farkas Edit Római Katolikus Szakképző Iskola és Kollégium házirendje Iskolai házirend Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete: A házirend készítésekor véleményezési jogát gyakorolta a szülői munkaközösség

Részletesebben

MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND A házirend az intézmény tanulóinak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az intézmény munkarendjét. Betartása és betartatása minden tanulónak és

Részletesebben

HÁZIREND. 1. A házirend célja és feladata

HÁZIREND. 1. A házirend célja és feladata 1 amely a Kossuth Lajos Általános Iskola ( OM azonosító: 35104 ) tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1. A házirend célja és feladata 1.1.

Részletesebben

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig.

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. 2012. A tanulószoba időbeosztása: Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. A tanulószoba helyszíne: 6. osztály tanterme A tanulószoba

Részletesebben

Az iskola célja, hogy kulcsot adjon a tudáshoz. A házirend célja, hogy kulcsot adjon a tanulói jogok

Az iskola célja, hogy kulcsot adjon a tudáshoz. A házirend célja, hogy kulcsot adjon a tanulói jogok 2014. Az iskola célja, hogy kulcsot adjon a tudáshoz. A házirend célja, hogy kulcsot adjon a tanulói jogok gyakorlásához és a kötelezettségek teljesítéséhez. A fegyelem és a rend az iskolában sem önmagáért

Részletesebben

Móricz Zsigmond Református Kollégium Arany János Általános Iskola Tagintézménye HÁZIREND. Kisújszállás, 2013.

Móricz Zsigmond Református Kollégium Arany János Általános Iskola Tagintézménye HÁZIREND. Kisújszállás, 2013. Móricz Zsigmond Református Kollégium Arany János Általános Iskola Tagintézménye HÁZIREND Kisújszállás, 2013. HÁZIREND 2 Tartalom 1. Bevezető 3 2. A tanulókkal és dolgozókkal szemben támasztott általános

Részletesebben

Janikovszky Éva. Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012.

Janikovszky Éva. Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012. Janikovszky Éva / Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 4 1.1 A házirend célja és feladata 4 1.2 A házirend elfogadásának és módosításának szabályai 4 1.3 A házirend

Részletesebben

Szabóné Tóth Erika. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1

Szabóné Tóth Erika. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1 Szabóné Tóth Erika Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1 Mi is az a Házirend? Jogi forrás Intézményi belső normatív szabály. Jogi szabály, amelynek szükségszerű és nélkülözhetetlen tartalmi és eljárásbeli

Részletesebben

Az Andrássy György Közgazdasági Szakközépiskola. Házirendje

Az Andrássy György Közgazdasági Szakközépiskola. Házirendje Az Andrássy György Közgazdasági Szakközépiskola Házirendje 2009 Tartalomjegyzék Bevezető rendelkezések...4 I. Tanulói jogok... 4 I.1. Személyiségi jogok...4 I.2. A tanuló személyéhez fűződő további jogok...5

Részletesebben

HÁZIREND APAGYI ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA APAGY, BÉKE U.2. OM: 033559

HÁZIREND APAGYI ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA APAGY, BÉKE U.2. OM: 033559 HÁZIREND APAGYI ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA APAGY, BÉKE U.2. OM: 033559 TARTALOM 1. Az iskola munkarendje - a tanítási órák, foglalkozások közötti szünetek, valamint a főétkezésre biztosított hosszabb

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza HÁZIREND mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a jogszabályok előírásai alapján A házirend célja és feladata

Részletesebben

Házirend. Dorozsmai Felnőttoktatási Gimnázium 2013/14.

Házirend. Dorozsmai Felnőttoktatási Gimnázium 2013/14. Házirend Dorozsmai Felnőttoktatási Gimnázium 2013/14. Általános szabályok A házirend célja és feladata A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola munkarendjével

Részletesebben

NYITRA STREET CULTURAL CENTRE and

NYITRA STREET CULTURAL CENTRE and NYITRA STREET CULTURAL CENTRE and ELEMENTARY SCHOOL HÁZIREND 2009. 1 Intézmény neve: Szabályzat típusa: Nyitra Utcai Általános Művelődési Központ Nyitra Street Cultural Centre and Elementary School Általános

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

A Hunyadi János Általános Iskola HÁZI R E N D JE

A Hunyadi János Általános Iskola HÁZI R E N D JE 1 A Hunyadi János Általános Iskola HÁZI R E N D JE A tanuló jogai 1. A tanulónak jogában áll: - részt venni az osztály és az iskola életének alakításában - részt venni az iskolagyűlésen, a diáktanács ülésén.

Részletesebben

A tanuló jogviszonya. A tanuló kötelességei. A tanuló jogai

A tanuló jogviszonya. A tanuló kötelességei. A tanuló jogai A tanuló jogviszonya A tanulói jogviszony kezdete a beiratkozás napja. Az osztályba sorolás rendjét az igazgatóhelyettes terjeszti elő, az intézmény vezetője hagyja jóvá. A tanuló felvételéről az igazgató

Részletesebben

HÁZIREND. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013.

HÁZIREND. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013. HÁZIREND Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013. 1 Tartalom: A.) ISKOLA I. Bevezető 1. Cél, feladat 2. Házirend hatálya 3. Közösségek meghatározása II. Jogok 1. A tanulók

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda

H Á Z I R E N D. Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda H Á Z I R E N D Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda 2008 Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések...3 1.1 Az intézmény adatai...3 1.2 Személyi hatálya...3

Részletesebben

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038 Gubody Ferenc Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 201038 A szabályzat érvényes: 2013. április 2-től 1 Tartalomjegyzék Tartalom 1 Tartalomjegyzék... 2 2 A Szervezeti és Működési

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HAJDÚDOROG OM azonosító: 031047 HÁZIREND

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HAJDÚDOROG OM azonosító: 031047 HÁZIREND MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HAJDÚDOROG OM azonosító: 031047 HÁZIREND 2010 2 Tartalomjegyzék A házirend nyilvánossága... 5 Az intézmény adatai... 5 Az iskola nagyobb

Részletesebben

SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA

SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA HÁZIREND Mely a SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1 1.ÁLTALÁNOS ELVEK

Részletesebben

VISONTAI KOVÁCH LÁSZLÓ

VISONTAI KOVÁCH LÁSZLÓ A VÁMOSGYÖRKI VISONTAI KOVÁCH LÁSZLÓ KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2012 1 Isten emberi szívekben hajol felénk. (Mácz István) 2 TARTALOM 1. Bevezető rendelkezések... 4 2. Az Intézmény adatai...

Részletesebben

HÁZIREND. mely az Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és a Gánti Tagiskola

HÁZIREND. mely az Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és a Gánti Tagiskola HÁZIREND mely az Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és a Gánti Tagiskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján

Részletesebben

Bereczki Máté Szakképző Iskola és Sportiskola Házirend 2012 BERECZKI MÁTÉ KERTÉSZETI, ÉLELMISZERIPARI ÉS MEZŐGAZDASÁGI - GÉPÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA

Bereczki Máté Szakképző Iskola és Sportiskola Házirend 2012 BERECZKI MÁTÉ KERTÉSZETI, ÉLELMISZERIPARI ÉS MEZŐGAZDASÁGI - GÉPÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA BERECZKI MÁTÉ KERTÉSZETI, ÉLELMISZERIPARI ÉS MEZŐGAZDASÁGI - GÉPÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIRENDJE Baja, 2012 1 Tartalom A házirend hatálya...3 A házirend nyilvánossága...3 1. A tanulók jogai...3 2. A

Részletesebben

qwertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq

qwertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq q HÁZIREND 2008. Fejér Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmrt yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertzuiopő

Részletesebben

PANNON OKTATÁSI KÖZPONT ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ALSÓSZENTIVÁNI TAGINTÉZMÉNYÉNEK HÁZIRENDJE. Jóváhagyta: Humán-Pszicho 2002 Kht.

PANNON OKTATÁSI KÖZPONT ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ALSÓSZENTIVÁNI TAGINTÉZMÉNYÉNEK HÁZIRENDJE. Jóváhagyta: Humán-Pszicho 2002 Kht. Pannon Oktatási Központ Általános és Szakképző Iskola Alsószentiváni Tagintézménye Cím: H-7012 Alsószentiván, Béke út 112. Tel.: 06-25-504-710; Fax: 06-25-504-711 e-mail: iskola@bela-aszentivan.sulinet.hu

Részletesebben

Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3.

Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3. 1 Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3. Az intézmény adatai 1.4. Az iskola nagyobb tanulóközösségei

Részletesebben

2 0 1 3. H Á Z I R E N D. Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és. Alapfokú Művészeti Iskola

2 0 1 3. H Á Z I R E N D. Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és. Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje H Á Z I R E N D Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2 0 1 3. 6793. Forráskút, Jókai utca 32. Házirend HÁZIREND 1. BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

Könyves Kálmán Általános Iskola Házirend 2013 Könyves Kálmán Általános Iskola Versegi Tagiskola. Tartalomjegyzék

Könyves Kálmán Általános Iskola Házirend 2013 Könyves Kálmán Általános Iskola Versegi Tagiskola. Tartalomjegyzék HÁZIREND 2013 mely a Könyves Kálmán Általános tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. Házirend 2013 Tartalomjegyzék 1. A házirend célja és feladata...

Részletesebben

Tótkomlós, 2013. augusztus 30.

Tótkomlós, 2013. augusztus 30. JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM HÁZIREND 2013-2014 TANÉV Tótkomlós, 2013. augusztus 30. 1 Tartalomjegyzék 1. A házirend fogalma, célja... 3. 2. Felülvizsgálatának, módosításának feltételei, módjai...

Részletesebben

HÁZIRENDJE. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola Házirendje 2015 TISZAALPÁRI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA

HÁZIRENDJE. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola Házirendje 2015 TISZAALPÁRI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola Házirendje 2015 TISZAALPÁRI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Hatályba lépés időpontja: 2015.december 4. Tartalom 1. Bevezetés... 4 1.1. A házirend

Részletesebben

Általános Iskola, Torony HÁZIREND

Általános Iskola, Torony HÁZIREND Általános Iskola, Torony HÁZIREND I. Általános alapelvek 1. Bevezető Az Általános Iskola egységes házirendje állapítja meg az intézményben a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, az iskola munkarendjével

Részletesebben

Farkas Edit Római Katolikus Szakközépiskola és Kollégium házirendje

Farkas Edit Római Katolikus Szakközépiskola és Kollégium házirendje Farkas Edit Római Katolikus Szakközépiskola és Kollégium házirendje Iskolai házirend Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete: A házirend készítésekor véleményezési jogát gyakorolta a szülői munkaközösség

Részletesebben

HÁZIREND. Orosháza 2015.

HÁZIREND. Orosháza 2015. HÁZIREND Orosháza 2015. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések... 3 1. A házirend célja és feladata... 3 2. A házirend hatálya... 3 3. A házirend nyilvánossága... 3 4. A házirend felülvizsgálata...

Részletesebben

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE A házirend rögzíti a tanulói jogokat és kötelességeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása iskolánk minden tanulójának és dolgozójának

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK. Készült : Ajak, 2004. december 14. Ajak, 2004.

ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK. Készült : Ajak, 2004. december 14. Ajak, 2004. ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK Készült : Ajak, 2004. december 14. Ajak, 2004. A házirend részei: 0. Bevezető 1. Tanulói jogok 2. Tanulói kötelességek 3. Iskolai munkarend 4. Egyéb rendelkezések 5. Az iskola Etikai

Részletesebben

Kincskereső Általános Iskola Tófej. Házirendje

Kincskereső Általános Iskola Tófej. Házirendje Kincskereső Általános Iskola Tófej Házirendje 2014 Az általános iskola házirendje 1. Bevezető A házirendje a hatályos jogszabályok alapján megállapítja a tanulói jogok és kötelességek gyakorlására, az

Részletesebben

ISKOLAI HÁZIREND. OM azonosító: 037735. Petőfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári főtér 5.

ISKOLAI HÁZIREND. OM azonosító: 037735. Petőfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári főtér 5. Petőfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári főtér 5. Móra Ferenc tagiskolája Püspökszilágy, Kossuth Lajos u. 13. OM azonosító: 037735 ISKOLAI HÁZIREND Átdolgozva: közoktatási szakértő véleménye alapján

Részletesebben

A KTKT Általános Iskola és Középiskola HÁZIRENDJE

A KTKT Általános Iskola és Középiskola HÁZIRENDJE A KTKT Általános Iskola és Középiskola BORÓKA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK HÁZIRENDJE 2010. Bevezető rendelkezések A házirend az iskola diákjainak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az

Részletesebben

A Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola. Házirend. Hudacsek Lászlóné igazgató

A Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola. Házirend. Hudacsek Lászlóné igazgató A Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola Házirend Hudacsek Lászlóné igazgató TARTALOM 1. Bevezetés... 4 2. Általános rendelkezések... 4 3. A tanulókat

Részletesebben

Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND

Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND HÁZIREND Az Iskola házirendje a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Házirend Fábiánsebestyéni Arany János Általános Iskola és AMI

Házirend Fábiánsebestyéni Arany János Általános Iskola és AMI Házirend Fábiánsebestyéni Arany János Általános Iskola és AMI 2013 1. BEVEZETÉS 1.1. A 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről és a 20/2012.EMMI rendelet előírása értelmében, az iskola életével kapcsolatos

Részletesebben

Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola

Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola 8330 Sümeg, Mártírok útja 1-3. Telefon: 87/550-010; 87/550-012 Fax: 87/550-010 E-mail: titkarsag@kisfaludy.hu Honlap: www.kisfaludy.hu

Részletesebben

Erzsébet Utcai Általános Iskola

Erzsébet Utcai Általános Iskola Erzsébet Utcai Általános Iskola Diákönkormányzati szabályzat 13. sz melléklet 1043 Budapest Erzsébet u. 31 034862 Intézmény fenntartója: Budapest Főváros IV.ker. Önkormányzat Intézmény vezetője: Pál lászlóné

Részletesebben

Kalocsai Fényi Gyula Általános Iskola házirendje

Kalocsai Fényi Gyula Általános Iskola házirendje Kalocsai Fényi Gyula Általános Iskola házirendje Az Iskola házirendje a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a nevelésioktatási intézmények működéséről szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet,

Részletesebben

A Szilágyi Erzsébet. Gimnázium és Kollégium. Házirendje

A Szilágyi Erzsébet. Gimnázium és Kollégium. Házirendje A Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium Házirendje 3300Eger, Ifjúság út 2. Tel/fax: 36/324 808 www.eszeg.sulinet.hu A Szilágyi Erzsébet Gimnázium házirendje Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium,

Részletesebben

EGRI LENKEY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 3300 Eger, Markhot F. u. 6. Tel. fax: (36) 310-046 e-mail: titkarsag@lenkey-eger.hu KLIK 091014

EGRI LENKEY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 3300 Eger, Markhot F. u. 6. Tel. fax: (36) 310-046 e-mail: titkarsag@lenkey-eger.hu KLIK 091014 EGRI LENKEY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 3300 Eger, Markhot F. u. 6. Tel. fax: (36) 310-046 e-mail: titkarsag@lenkey-eger.hu KLIK 091014 Egri Lenkey János Általános Iskola HÁZIREND OM Azonosító: 031451 2014.

Részletesebben

Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu

Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu HÁZIREND Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu A Házirend egységes együttműködési szabályzat tanulók, tanárok és szülők számára,

Részletesebben

A BONYHÁDI OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE. 2013. március

A BONYHÁDI OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE. 2013. március BONI----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BONI A BONYHÁDI OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNY

Részletesebben

Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata

Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata A DÖK az 1993. évi LXXIX. tv. 62 64. -aiban foglaltak alapján működik, kiegészülve a gimnázium Szervezeti Működési Szabályzatával

Részletesebben

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG HÁZIREND 2014 1 Tartalom 1 A tanulók mindennapi életét meghatározó szabályok...3 1.1 A tanulók

Részletesebben

SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ISKOLAI HÁZIREND 2011.

SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ISKOLAI HÁZIREND 2011. 1 SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ISKOLAI HÁZIREND 2011. Sorszáma: Változások átvezetésére - kötelezett: - nem kötelezett: A Házirend a SIPKAY

Részletesebben

HÁZIREND. A házirend célja és feladata

HÁZIREND. A házirend célja és feladata HÁZIREND mely a Nivegy-völgyi Nemzetiségi Általános Iskola és Zeneiskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. A házirend célja és feladata

Részletesebben

Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Házirend

Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Házirend Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola Házirend TARTALOMJEGYZÉK Intézmény adatai... 3 Bevezető rendelkezések... 3 Alkalmazási kör:... 3 A jogi szabályozás alapjai... 3 A nyilvánosságra hozatal

Részletesebben

AZ ÉRDI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2030 Érd, Gárdonyi u. 1/b HÁZIRENDJE

AZ ÉRDI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2030 Érd, Gárdonyi u. 1/b HÁZIRENDJE AZ ÉRDI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2030 Érd, Gárdonyi u. 1/b HÁZIRENDJE A házirend célja, hogy a szabályok betartásával biztosítsuk az iskola törvényes működését, az iskolai nevelés-oktatás

Részletesebben

HÁZIREND. Tartalomjegyzék

HÁZIREND. Tartalomjegyzék HÁZIREND 2015. HÁZIREND Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések ---------------------------------------------------------------------------------- 3. 1.1 Az intézmény adatai --------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 3529 Miskolc, Ifjúság u. 16-20.

Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 3529 Miskolc, Ifjúság u. 16-20. Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 3529 Miskolc, Ifjúság u. 16-20. H Á Z I R E N D Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete 2012. december 19-én. Hatályos: 2013. január 1-jétől. A

Részletesebben

Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Házirend 2013.

Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Házirend 2013. Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Házirend 2013. 1 Bevezető A Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola házirendjének jogszabályi háttere:

Részletesebben

Közgazdasági Szakgimnáziuma

Közgazdasági Szakgimnáziuma Az iskola munkarendje Az iskola éves munkatervét a nevelőtestület határozza meg a Szülői Szervezet és a Diákönkormányzat véleménye alapján. A tanítás nélküli munkanapok időpontjait az éves munkaterv tartalmazza.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM DEÁK FERENC SZAKKÖZÉPISKOLJÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA Szervezeti és Működési Szabályzat 1 A ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM DEÁK FERENC SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

MARCALVÁROSI ARANY JÁNOS ANGOL-NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA. OM azonosító: 030523 HÁZIRENDJE

MARCALVÁROSI ARANY JÁNOS ANGOL-NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA. OM azonosító: 030523 HÁZIRENDJE MARCALVÁROSI ARANY JÁNOS ANGOL-NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 030523 HÁZIRENDJE Készült: 2013. május 15. Hatályba lépés időpontja: 2013. szeptember 1. Következő felülvizsgálat:

Részletesebben

NEPOMUKI SZENT JÁNOS RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 200422 HÁZIREND

NEPOMUKI SZENT JÁNOS RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 200422 HÁZIREND NEPOMUKI SZENT JÁNOS RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 200422 HÁZIREND TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 3 2. AZ ISKOLA MUNKARENDJE 4 2.1. A tanítási nap rendje 4 2.2. A tanórák rendje

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Házirend. Tartalomjegyzék

Szervezeti és Működési Szabályzat. Házirend. Tartalomjegyzék Házirend Tartalomjegyzék A házirend célja és feladata...2 A Gróf Széchenyi István Általános iskola házirendjének elfogadása és jóváhagyása...2 1. A házirend hatálya...3 2. A házirend nyilvánossága...3

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Pedagógiai Szakszolgálat Levélcím: 6800 Hódmezővásárhely, Szék utca 3. Tel/Fax: 62/221-906 H Á Z I R E N D

Hódmezővásárhelyi Pedagógiai Szakszolgálat Levélcím: 6800 Hódmezővásárhely, Szék utca 3. Tel/Fax: 62/221-906 H Á Z I R E N D Hódmezővásárhelyi Pedagógiai Szakszolgálat Levélcím: 6800 Hódmezővásárhely, Szék utca 3. Tel/Fax: 62/221-906 H Á Z I R E N D I. Bevezető rendelkezések 1. Az intézmény neve: Hódmezővásárhelyi Pedagógiai

Részletesebben

Az Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola Házirendje

Az Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola Házirendje Az Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola Házirendje A Házirend hatálya kiterjed az intézményben, iskolarendszerben tanulókra, a felnőttképzésben résztvevőkre, a dolgozókra, a szülőkre és az

Részletesebben

HÁZIREND. Hunfalvy János. Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola

HÁZIREND. Hunfalvy János. Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola HÁZIREND Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola 2010 Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 4 II. A házirend célja, feladata, általános elvárások...

Részletesebben