A kiskunhalasi Felsővárosi Általános Iskola minőségirányítási beszámolója a es tanévre

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A kiskunhalasi Felsővárosi Általános Iskola minőségirányítási beszámolója a 2010-2011-es tanévre"

Átírás

1 Felsővárosi Általános Iskola 6400 Kiskunhalas, Szabadság tér 6. Tel/fax: 77/ OM A kiskunhalasi Felsővárosi Általános Iskola minőségirányítási beszámolója a es tanévre Az intézmény es tanévre szóló minőségirányítási programjának kidolgozásakor a Felsővárosi Általános Iskola Intézményi Minőségirányítási Programját, a es tanévben végzett munka értékelő-beszámoló dokumentumait, a Felsővárosi Általános Iskola es munkatervét, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Közoktatásért Felelős Helyettes Államtitkárságának Tájékoztató tanévkezdő kiadványát, a fenntartó Önkormányzat évi munkatervét, valamint az új tanév sajátos feladatait vettük figyelembe. Ennek alapján a es tanévben az alábbi feladatokat határoztuk meg és hajtottuk végre: Folytatólagosan végzett feladataink: 1) Az olvasás szövegértés szövegalkotás, valamint a matematikai gondolkodás fejlesztése a kompetencia alapú oktatás elterjesztésének folyamatában 2) Az országos kompetenciamérés végrehajtása a 4., 6. és 8. évfolyamokon 3) A hátrányos helyzetű tanulók fejlődésének nyomon követése 4) Pedagógusok teljesítményének értékelése A es tanév kiemelt feladatai: 1) Iskolahasználói és partneri elégedettségmérések 2) A teljes körű intézményi önértékelés elvégzése az ÖMIP szempontjai alapján 3) A szöveges értékelés második évfolyam végén történő kivezetésének előkészítése, a tanulói dokumentáció, valamint az értékeléssel kapcsolatos iskolai dokumentumok módosítása 4) Az intézmény PR-tevékenységének áttekintése, rövid, közép és hosszú távú stratégiájának kidolgozása 5) A Kiskunhalasi Közoktatási Konzorcium Minőségirányítási Munkacsoportja tevékenységnek koordinálása A minőségi munkacsoportok működése Az egyes feladatok koordinálására, elvégzésére ebben az évben a következő minőségirányítási munkacsoportokat, minőségi köröket működtettük: I. Mérést értékelést végző munkacsoport tevékenységének értékelése Országos kompetenciamérés: Az iskolai munkaközösségek tagjainak bevonásával koordinálta az országos kompetenciamérésre való felkészülést, megteremtette a kompetenciamérés zavartalan lebonyolításának szakszerű feltételeit, május 25-én lebonyolította a kompetenciamérést. A es kompetenciamérés országos átlag feletti eredményt hozott a 6. és 8. évfolyamon szövegértés és matematika területén egyaránt. A 4. évfolyamos felmérés eredmé-

2 2 nyeinek iskolai feldolgozása folyamatban van. Az eredmények szeptember 1-jén kerülnek nyilvánosságra. A jelenlegi eredmények ismeretében a es tanévben sem lesz szükség az átlag alatti eredmények esetén kötelező jelleggel elkészítendő és végrehajtandó cselekvési tervre. Partneri elégedettségmérések XV. Cantemus megyei kórustalálkozó: A partneri elégedettségmérést a XV. Cantemus megyei kórustalálkozó résztvevőinek körében a szóbeli interjú formáját alkalmazva végeztük el. Az interjú tapasztalatait az alábbiakban összegezhetjük: A tantervek óraszámainak alakulását figyelembe véve az utóbbi évtizedekben számszerűen is kimutatható a készségtárgyak (elsősorban a művészeti tárgyak) oktatásának háttérbe szorulása ezért fontosak a tanórán kívüli művészeti (ének-zenei, esztétikai, rajzés vizuális nevelés) nevelés újabb és újabb lehetőségei, a művészeti (népdaléneklés, kórusműködtetés, kórustalálkozók, ének-zenei versenyek) tevékenység végzése kereteinek bővítése, megújítása. A gyermekek számára bemutatkozási, szereplési lehetőséget jelent. A kórustalálkozóhoz kapcsolódó értékelő megbeszélések egyben szakmai fórumot, továbbképzést is jelentenek a kórusvezetők számára. Kérésre minősítési lehetőséget biztosít énekkarok, kamarakórusok számára. Lehetőséget teremt a határon kívüli magyarlakta területeken működő iskolai kórusok közötti kapcsolatfelvételre, kapcsolattartásra, a közös Kárpát-medencei népdalkincs megőrzésére, ápolására. 1. A találkozón résztvevő kórusok számának növelése (10-15 kórus, kamarakórus) 2. A találkozó anyagi támogatói bázisának kiépítése, bővítése. Partneri elégedettségmérések XVII. Kalamáris Tankönyv- és Tanszerbörze: A partneri elégedettségmérések sorában sor került a XVII. Kalamáris Tankönyv- és Tanszerbörze résztvevőinek kérdőíves felmérésére (1. számú melléklet). A szóbeli interjúra már a es tanévben sor került. A mellékelt felmérést mind a 15 kiadó és forgalmazó kitöltötte. A rendezvény technikai feltételeivel, a kiállításhoz kapcsolódó szakmai programokkal, a rendezvény előkészítésével, lebonyolításával csaknem maximális mértékben ( %) elégedettek a résztvevő kiadók és forgalmazók. A termékek iránt megnyilvánuló érdeklődéssel és vásárlási kedvvel szintén elégedettek ugyan, ám az évek folyamán kialakult gazdasági helyzet a tankönyvforgalmazás területén is éreztette kedvezőtlen hatásait. 1. A rendezvény nagyobb látogatottsága érdekében fokozottabb propagandát kell kifejteni a szervezők, sőt elsősorban a kiállítani szándékozó kiadók részéről. 2. Tájékoztató levélben értesíteni kell az iskolákat, óvodákat, hogy a börzén lehetőség van az iskolai szakkönyvtárak állományának bővítésére, az intézmények számára végzett közvetlen értékesítésre. Iskolahasználói elégedettségmérések Beiskolázási szülői elégedettségmérés az 1. és a 2. évfolyamon: A es tanévben végzett szülői elégedettségmérések a megelőző évihez hasonló eredményt hoztak. A szülők iskolaválasztási szempontjai (2. számú melléklet) az előző évi felméréshez képest alig változtak. Az első tíz helyen egy szempont kivételével (A nyílt napon szerzett tapasztalatok az osztályba sorolás iskolai elei és gyakorlata) ugyanazok a prioritások szerepelnek, sőt az első négy szempont esetében a sorrend is azonos.

3 3 A es tanévben már az iskolai élet jellemzésének mérésével az iskolaválasztás beválásának vizsgálatát is elvégeztük. Ennek alapján az alábbiak állapíthatók meg: a szülők elégedettek a tanítók és gyermekük kapcsolatával, (92 %) a tanítók gyermek munkáját értékelő-minősítő rendszerével, (92 %) a tankönyvek mennyiségével és minőségével, (92 %) az egész napos oktatás színvonalával, (91 %) az iskoláról, az iskolai életről kapott tájékoztatással, (91 %) a gyermekekkel való képességek szerinti foglalkozásával, (90 %) s mindezek alapján a szülők döntő többsége (90 %) úgy véli, gyermeke jól érzi magát a Felsővárosi Általános Iskolában. A felmérést a es tanévben is el kell végezni, tapasztalatai alapját képezhetik hosszabb távú beiskolázási stratégia kialakításának. Iskolahasználói elégedettségmérések Elégedettségmérés a 8. évfolyamon Ugyancsak az iskolahasználók körében végzett felmérés volt az iskolai rendezvénytervvel kapcsolatos elégedettségmérés a 8. évfolyamon (3. számú melléklet). A kérdőív a rendezvénytervben szereplő programok fontosságáról, az azokon való részvétel rendszerességéről, illetve a rendezvények színvonaláról adott információkat. A kérdőívek eredménye összesítésre került, a válaszok kiértékelése a munkaközösségek szintjén folyamatban van. A felmérést összegző értékelés elkészítésének határideje július 31. Iskolánk rendezvénytervének összegző értékelése alapján át kell tekinteni az esetleges módosítások szükségességét, azok elvégzésének formáit, módját. Fenntartói elégedettségmérés az ÖMIP alapján: február 28-án az ÖMIP alapján elkészült, és a fenntartó önkormányzatnak megküldésre került a teljes körű intézményi önértékelés. Ennek részét alkotja az intézményvezetésről alkotott kép kérdőíves nevelőtestületi felmérése (4. számú melléklet), melynek eredményeit a három évvel ezelőtti felmérés adataival egybevetve az alábbi táblázat tartalmazza: Szempontok évi felmérés évi felmérés A vezetők 1,36 > 1,33 Stratégia, tervezés és szervezés 1,62 > 1,44 Erőforrások felhasználása 1,28 > 1,22 A szervezeti kultúra 1,67 > 1,61 Elégedettség 1,83 > 1,79 Átlagérték 1,52 > 1,44 A felmérés a 3 évvel ezelőtti értékekhez képest szignifikáns különbséget nem tartalmaz, a minél inkább 1,00-hez közelítő érték (a válaszadás logikájából következően ez a legjobb érték) a felmérés 5 szempontjának vizsgálata során mind az 5 szempont esetében csökkent. Szempontok évi felmérés évi felmérés Egyáltalán nem ért egyet 0,24 % < 0, 38 % Ritkán ért egyet 1, 46 % > 0, 88 % Részben ért egyet 9,60 % > 7,42 % Általában egyetért 35,14 % > 33,41 % Teljes mértékben egyetért 53,56 % < 57,91 %

4 4 A pedagógusok által adott értékek (5-től 1-ig) megoszlása szintén hasonló a 3 évvel ezelőtti felméréshez, szignifikáns különbség itt sem látható. A kapott értékek között elenyésző különbség található: az egyáltalán egyet nem értők aránya 0, 14 %-kal nőtt, ugyanakkor a ritkán, részben és általában egyetértők aránya 4,49 %-kal csökkent, ám az általában és a teljesen egyetértők aránya összességében csaknem 2, 72 %-kal nőtt. Továbbra is az intézményvezetés kiemelt feladata a munkakörülmények folyamatos javítása, a pénzügyi források minél jobb elosztása, ezáltal a munkahelyi légkör további javítása. A szöveges értékelés területén végrehajtott változtatások: A szöveges értékelés második évfolyam végén történő kivezetésének előkészítését, a tanulói dokumentáció, valamint az értékeléssel kapcsolatos iskolai dokumentumok módosítását, illetve azok informatikai hátterét az érintett munkaközösségek megteremtették, végrehajtották. Az értékelő munka rögzítését szolgáló programok az iskolai könyvtár számítógépein továbbra is jól működtethetők, de az értékelő nyomtatványok elkészítéséhez elengedhetetlen a program működésének mindenben megfelelő nyomtatók biztosítása. Az intézmény PR-tevékenységének áttekintése: A minőségirányítási csoportnak feladata volt ebben a tanévben az intézmény kiadványainak felülvizsgálata, értékelése, az intézmény médiajelenlétének folyamatos biztosítása (újság, televízió), internetes honlapjának átalakítása, megújítása információs stratégiájának rövid, közép és hosszú távú célkitűzéseinek meghatározása. Médiajelenlétünk a tanév során (Halas TV, Halasi Tükör) erőteljesebb volt a korábbi évekhez képest. Iskolánk óvodák számára készített bemutatkozó prezentációja, valamint az adattartalmát megőrző, de képanyagában, megjelenési formájában megújult beiskolázást segítő leporellónk kedvező fogadtatásra talált. Erősítenünk kell az internet segítségével az érdeklődők számára eljuttatható információk mennyiségét, minőségének színvonalát, frissítésének rendszerességét. Ehhez a feladathoz egy 3 fős csoport létrehozása nélkülözhetetlen. A KKK Minőségirányítási Munkacsoportja tevékenységnek A Kiskunhalasi Közoktatási Konzorcium Minőségirányítási Munkacsoportja tevékenységnek koordinálása a es tanévben a Felsővárosi Általános Iskola feladata volt. A tanév elején meghatározott feladatnak eleget téve: megvizsgáltuk a már korábban feltöltött dokumentumokat, egységes formai szerkezetbe foglalásuk folyamatban van, összegyűjtöttük az intézmények pedagógus teljesítményértékeléssel kapcsolatos dokumentációit, kérdőíveit. Az ezekből készölő módszertani anyag egységes szempontok alapján most van rendezés alatt. 1. A folyamatban lévő dokumentációnak a Konzorcium honlapján való közzététele szeptember 1-ig. 2. A feladatkör és a koordinálási tevékenység átadásának előkészítése a követő intézmény megfelelő munkacsoportja számára.

5 5 II. A kompetencia alapú oktatásban résztvevő pedagógus munkacsoport tevékenységének értékelése Ebben a tanévben is folyamatos volt a kompetencia alapú oktatás tartalmi és metodikai elemeinek elterjesztése és alkalmazásának ellenőrzése az intézményi pedagógiai gyakorlatban. A kompetencia alapú oktatás eredményes folytatását elősegítő tananyagok és informatikai eszközök használatának városi és kistérségi disszeminációjának elősegítésére csatlakoztunk az XCLASS oktatási rendszer referenciaintézményi hálózathoz. Felkészültünk a pályázati informatikai csomag fogadására, beépítésére, használatára. Megkezdtük olyan feladatbank létrehozását, amely lehetővé teszi intézményünkben a Smart Notebook program és technológia, valamint az interaktív táblák sokrétű magas színvonalú szaktantárgyi alkalmazását. Az elkészült szakirodalmi ajánlókat folyamatosan bővítettük. III. Az IPR-ben és a nem szakrendszerű oktatásban résztvevők munkacsoportja tevékenységének értékelése Megtörtént az integrációs képzésben résztvevő pedagógusok, tanulók, szülők együttműködésének koordinálása, a program egységes dokumentációjának elkészítése, alkalmazása. Elvégeztük a programba bekapcsolódó tanulók bemeneti és kimeneti mérését, az eredmények összehasonlítását az előző tanévben kidolgozott mérési értékelési rendszer mérőeszközeivel. A programban résztvevő tanulók alkotásaiból kiállítást rendeztünk. A tanév során kiemelt feladatunk volt a hátrányos helyzetű tanulók pályaválasztásának fokozott elősegítése, az Útravaló ösztöndíj program, az Út a középiskolába pályázat sikeres folytatása, a tanulók tanulmányi munkájának nyomon követése, dokumentálása. IV. Pedagógusok teljesítményértékelését végző munkacsoport tevékenységének értékelése Pedagógusok teljesítményértékelésének a tanév kiemelt feladataihoz igazított dokumentumai előbb átdolgozásra, majd az érintettek által kitöltésre kerültek. Feldolgozását, összesítését augusztus 31-ére a munkacsoport elkészíti. Kiskunhalas, június 30. Mészáros Imre igazgatóhelyettes minőségirányítási csoportvezető

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 2010/2011.

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 2010/2011. Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 2010/2011. Iskolánk törvényes működését segíti a jogszabálykövető intézményi szabályozó rendszerünk. Egyik ilyen meghatározó szabályozó dokumentum az

Részletesebben

Készítette: Erős János igazgató

Készítette: Erős János igazgató INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM K Ö Z P O N T I A L S Ó V Á R O S I M Ű V E L Ő D É S I K Ö Z P O N T Készítette: Erős János igazgató Központi - Alsóvárosi Művelődési Központ Tartalomjegyzék: Hiba!

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Mecsekaljai Óvoda és Általános Iskola MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2011. 1 1. TARTALOM 1. TARTALOM 2 2. BEVEZETÉS 7 2.1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI 7 2.2. AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA 7 2.3. AZ INTÉZMÉNYEGYSÉGEK

Részletesebben

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2007. április 16. Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma: 2007. április 19. Fenntartói jóváhagyás

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009 2014

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009 2014 MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY KEREKEGYHÁZA, SZENT ISTVÁN TÉR 6. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009 2014 Intézmény OM azonosítója Intézményvezető 027881 aláírás Legitimációs

Részletesebben

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA MÓDOSÍTOTT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2011-2016 GUBÁNÉ CSÁNKI ÁGNES IGAZGATÓ

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA MÓDOSÍTOTT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2011-2016 GUBÁNÉ CSÁNKI ÁGNES IGAZGATÓ A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA MÓDOSÍTOTT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2011-2016 GUBÁNÉ CSÁNKI ÁGNES IGAZGATÓ Intézmény neve: Petőfi Sándor Általános Iskola Címe: Gödöllő, Munkácsy Mihály u. 1. Intézményvezető:

Részletesebben

1. számú melléklet: Alkalmazottak 2. számú melléklet: Továbbképzések 3. számú melléklet: Tanulmányi, sport eredmények 4. számú melléklet.

1. számú melléklet: Alkalmazottak 2. számú melléklet: Továbbképzések 3. számú melléklet: Tanulmányi, sport eredmények 4. számú melléklet. Kéésszzíítteettttee:: Forrrraiinéé Kósszzó Györrgyii iigazzgattó 2010.. augusszzttuss 23.. I. HELYZETÉRTÉKELÉS 1. BEVEZETŐ 2. SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI FELTÉTELEK 2. 1. Személyi feltételek 2. 2. Tárgyi feltételek

Részletesebben

A Fiumei Úti Általános Iskola. Intézményi Minőségirányítási Programja (IMIP)

A Fiumei Úti Általános Iskola. Intézményi Minőségirányítási Programja (IMIP) A Fiumei Úti Általános Iskola Intézményi Minőségirányítási Programja (IMIP), 2009. március 27. Készítette: A Minőségfejlesztési csoport Jóváhagyta: Dr. Láncziné Kiss Mária igazgató Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐ SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐ SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐ SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 1. Az intézményi minőségirányítási alapjai... 3 1.1 Helyzetelemzés... 3 1.2 Fenntartói minőségpolitika, különösen az intézményre vonatkozó feladatok... 4 1.3 Fenntartó

Részletesebben

1. Intézményi minőségpolitika 1.1. Küldetésnyilatkozat 1.2. Minőségpolitikai nyilatkozat 1.3. Minőségfejlesztési célok

1. Intézményi minőségpolitika 1.1. Küldetésnyilatkozat 1.2. Minőségpolitikai nyilatkozat 1.3. Minőségfejlesztési célok Az iskola alapadatai Bevezető Tartalomjegyzék I.ÖNKORMÁNYZAT MINŐSÉGPOLITIKAI ELVÁRÁSAI 1.1. Alapfokú, középfokú és felnőtt nevelést-oktatást folytató iskolák feladatai II. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS

Részletesebben

Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Gyomaendrőd 29 ADOTTSÁGOK 1. Vezetés 1.a Az intézmény vezetése hogyan vesz részt személyesen az intézmény hosszú távú terveinek és

Részletesebben

Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2010.

Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2010. Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2010. Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma: 2010. Fenntartói jóváhagyás dátuma: 2010. Tervezett felülvizsgálat időpontja: 2014 Készítette: Huber Gabriella

Részletesebben

Orosháza Városi Önkormányzat - Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont Intézményi Minőségirányítási programja

Orosháza Városi Önkormányzat - Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont Intézményi Minőségirányítási programja Orosháza Városi Önkormányzat - Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont Intézményi Minőségirányítási programja Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont MIP - 1 - Preambulum

Részletesebben

EPRESKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. Intézmény neve: EPRESKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Intézmény címe: 4030 Debrecen, Epreskert u. 80.

EPRESKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. Intézmény neve: EPRESKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Intézmény címe: 4030 Debrecen, Epreskert u. 80. EPRESKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Intézmény neve: EPRESKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Intézmény címe: 4030 Debrecen, Epreskert u. 80. OM azonosító: 200020 Készítette: Szabó Gyula Alkalmazotti

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖMKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEINEK ÉRTÉKELÉSE 2009/10-ES TANÉV MOSONMAGYARÓVÁR 2010.

MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖMKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEINEK ÉRTÉKELÉSE 2009/10-ES TANÉV MOSONMAGYARÓVÁR 2010. MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖMKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEINEK ÉRTÉKELÉSE 2009/10-ES TANÉV MOSONMAGYARÓVÁR 2010. Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatának mint intézményfenntartónak Oktatási, Kulturális és

Részletesebben

Intézményi minőségirányítási program. Szentistváni Általános Művelődési Központ Baja

Intézményi minőségirányítási program. Szentistváni Általános Művelődési Központ Baja Intézményi minőségirányítási program Szentistváni Általános Művelődési Központ Baja 2009 Tartalomjegyzék Bevezető... 2 1... Az intézményi minőségirányítás alapjai 1.1. Helyzetelemzés... 3 1.2. ÖMIP...

Részletesebben

Szigethalom Város Önkormányzata. Közoktatási Esélyegyenlőségi Program. Intézkedési Terv

Szigethalom Város Önkormányzata. Közoktatási Esélyegyenlőségi Program. Intézkedési Terv Szigethalom Város Önkormányzata Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terv 2012 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 3 1.1. Az Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv célja... 3 1.2. Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Iskola. Minőségirányítási Programja 2007-2011

Petőfi Sándor Általános Iskola. Minőségirányítási Programja 2007-2011 Petőfi Sándor Általános Iskola Minőségirányítási Programja 2007-2011 Minőségirányítási Program Intézmény neve: Petőfi Sándor Általános Iskola Munkácsy Mihály u. 1. 2 1. Feladatok... 5 1.1. Fenntartói ÖMIP-ből

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium OM azonosító: 201177 Készítette: Leviczky Cirill igazgató Alkalmazotti közösség jóváhagyásának

Részletesebben

MI ŐSÉGIRÁ YÍTÁSI PROGRAM. Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola 2004.

MI ŐSÉGIRÁ YÍTÁSI PROGRAM. Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola 2004. MI ŐSÉGIRÁ YÍTÁSI PROGRAM Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola 2004. Intézményi Minőségirányítási Program 2 Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 1. Az intézmény bemutatása... 3 1.1. Az intézmény

Részletesebben

Minőségirányítási Program

Minőségirányítási Program Minőségirányítási Program Dél Zselic Zrínyi Miklós Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde 2011. Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RÉSZ 5 Az intézmény bemutatása 5 Intézményi

Részletesebben

Pesterzsébeti Kerekerdő

Pesterzsébeti Kerekerdő Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda Bóbita Óvoda 1202 Budapest, Nagysándor J. u. 189. 1204 Budapest, Kalmár I. sétány 1. Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda Minőségirányítási program 1. A RENDETLENSÉGBŐL TALÁLD MEG

Részletesebben

Pályázat. a Karácsony Sándor Általános Iskola igazgatói állására. Készítette: Zádorvölgyiné Szabó Ildikó

Pályázat. a Karácsony Sándor Általános Iskola igazgatói állására. Készítette: Zádorvölgyiné Szabó Ildikó Pályázat a Karácsony Sándor Általános Iskola igazgatói állására Készítette: Zádorvölgyiné Szabó Ildikó Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 2. Helyzetelemzés 5 2.1. Személyi feltételek 5 2.2. Tanulói adatok

Részletesebben

A XVIII. Kerületi Pedagógiai Intézet 2013. éves munkaterve. (2013. január-december)

A XVIII. Kerületi Pedagógiai Intézet 2013. éves munkaterve. (2013. január-december) A XVIII. Kerületi Pedagógiai Intézet 2013. éves munkaterve (2013. január-december) 1 Tartalomjegyzék I. Helyzetelemzés, az intézmény bemutatása, feladata, tevékenysége... 4 1. Helyzetelemzés... 4 2. Az

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet 6900 Makó, Kálvin tér 6. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2007. augusztus 15. TÁRGYMUTATÓ 1. Helyzetelemzés 2. Az intézményi

Részletesebben

A BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

A BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 8200. Veszprém, Halle u. 10. Tel./Fax.: 88/561-915, 561-916 E-mail: bathory@vpbathory.sulinet.hu www.vpbathory.sulinet.hu OM azonosító: 037034 A BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA ZSÁMBÉKI PREMONTREI KERESZTELŐ SZENT JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2010. 1 Minőségirányítási Program Intézmény

Részletesebben

A Sashalmi Tanoda Általános Iskola Minőségirányítási Programja

A Sashalmi Tanoda Általános Iskola Minőségirányítási Programja A Sashalmi Tanoda Általános Iskola Minőségirányítási Programja Készítette: Olgyai Andrásné vezetésével Csőváriné Gurubi Judit és Forsthoffer Norbert Tartalomjegyzék 1. Az intézményi minőségirányítás alapjai

Részletesebben

Intézményi Minőségirányítási Program

Intézményi Minőségirányítási Program Kandó Kálmán Szakközépiskola és Szakiskola OM azonosító: 028011 Készítette: Horváth Lajos, igazgató Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2004.06.11. Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma: 2004.06.16.

Részletesebben

SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A KAMARAERDEI ÓVODA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2004. Kiegészítés: 2007. A Minőség Irányítási Program törvényi háttere A közoktatási törvény 40. (10) szerint a közoktatási intézmény feladatai hatékony,

Részletesebben