AZ ÖNKORMÁNYZAT ELVÁRÁSAI ÉS A HOZZÁJUK KAPCSOLÓDÓ ÁLTALÁNOS ISKOLAI FELADATOKNAK VALÓ MEGFELELÉS A 2008/2009-ES TANÉVBEN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ ÖNKORMÁNYZAT ELVÁRÁSAI ÉS A HOZZÁJUK KAPCSOLÓDÓ ÁLTALÁNOS ISKOLAI FELADATOKNAK VALÓ MEGFELELÉS A 2008/2009-ES TANÉVBEN"

Átírás

1 2. sz. melléklet AZ ÖNKORMÁNYZAT ELVÁRÁSAI ÉS A HOZZÁJUK KAPCSOLÓDÓ ÁLTALÁNOS ISKOLAI FELADATOKNAK VALÓ MEGFELELÉS A 2008/2009-ES TANÉVBEN

2 A fenntartó elvárása: Az általános iskola jogszerűen, törvényszerűen költség-orientáltan működjön, működésében erősödjön a tervezés szerepe Valamennyi, az intézmény tanügyi-, gazdasági- és pénzügyi működését ellenőrző vizsgálat eredménye a törvényes működést támasztotta alá. A hatékony gazdálkodás A törvény szerinti A tantárgyfelosztás Intézményvezető Beiskolázás, tervezés érdekében: osztálylétszámok osztálylétszámok, férőhely elkészítésénél a statisztikai Intézményvezetőhelyettes, minden év kialakítása, férőhely kihasználtsága a adatok elemzése, előrejelzések októbere. kihasználtság tekintetében A napközis csoportok és a legoptimálisabb prognosztizálása, az egy pedagógusra jutó tanulók Gazdasági intézményvezetőtanulócsoportok számát számának vizsgálata helyettes csökkentettük, a Racionális, költséghatékony Előzetesen a tanévre létszámgazdálkodási létszámcsökkenésnek és csoportműködtetés, a ütemterv készül a napközis igénybevételnek csoportfinanszírozás alapján. tervezés időszakában. megfelelően. A taneszköz ellátottság fejlesztése Az alsó tagozaton 100%-os az ellátottság. Minden teremben van TV, videó, magnó, írásvetítő, diavetítő. Pályázati pénzeszközökből is történt fejlesztés, informatikai eszközök beszerzésére. Az ellátottság közelíti a rendeletnek való megfelelést Intézményen belül pályázatíró munkacsoport működik. Feladatuk a pályázati lehetőségek feltárása, a pályázatok elkészítése és lebonyolítása. Taneszköz ellátottság áttekintése. Ésszerű igények felismerése. Pályázatírás a fejlesztésre Intézményvezető Intézményvezetőhelyettes Gazdasági intézményvezetőhelyettes Munkaközösség-vezető Tanévkezdés előtt 2

3 A fenntartó elvárása: Az általános iskola garantálja a minőségi, a tanulók fejlődését folyamatosan segítő nevelést, oktatást Az oktató-nevelő munkánk tartalmának és kínálatának fejlesztése folyamatos. A szakmai és pedagógiai fejlődésünk elsősorban a módszertani kultúra bővítésével, belső képzések szervezésével, önképzéssel, valamint a kompetencia-alapú oktatás bevezetésével és kiterjesztésével valósult meg. A minőségi oktatás-nevelés fejlődését szolgálja intézményünkben a 2004/2005-ös tanévtől működő pályázatíró team munkája, s a megvalósításra szerveződött különböző nevelőcsoportok együttműködése. Az esélyegyenlőséget, Az egyéni bánásmód elvének Motivációs jellegű Pedagógusközösség Tanév folyamán esélyteremtést segítő, biztosító érvényesítése felzárkóztató foglalkozások oktatási, nevelési formák Nevelőtestületi egységes elv IPR működtetése alkalmazása érvényesülése Speciális eljárások, módszerek, IPR program alkalmazása, terápiák kiterjesztése A tantestület egységes Napközis integrált fejlesztési SNI-s, BTM-es tanulók ellátása pedagógiai-és módszertani feladatok Útravaló Ösztöndíj Program elvrendszere megvalósult. Kompetencia-alapú oktatás (Út a középiskolába) Integrációt és Mentorálás hátránykompenzálás segítő új pedagógiai módszerek alkalmazása: projektpedagógia, kooperatív A tehetségekkel és a hátrányos helyzetűekkel való egyenrangú törődés Mentorálás IPR program Fejlesztő foglalkozások Tantárgyi felzárkóztató foglalkozások Egyéni tanulási út biztosított Versenyeken eredményes szereplés Országos, regionális, megyei, körzeti versenyeredményeink Speciális programtervek, projektek tanulás, drámapedagógia Differenciált egyéni személyiség- és készség fejlesztés Tanórán kívüli szakkörök szervezése A pedagógusok alkalmazzák a differenciálást, a speciális eljárásokat. Osztályfőnök, szaktanárok, napközis nevelők Év közben folyamatosan Nyáron táborban, ha van rá igény 3

4 Tehetséggondozás - versenyeztetés - nyelvvizsga előkészítő - felvételi előkészítő Kompetencia-alapú oktatás bevezetése SDT alkalmazása Továbbtanulásra felkészítő program Nyelvvizsga eredmények A 2008/2009-es tanévben igen sikeres volt a nyelvvizsgát tett tanulók teljesítménye A HHH-s, SNI-s, BTM-es tanulók hátrány-kompenzáló felzárkóztatás révén eredményesen választottak középiskolát. Csökkent a követelményszintet alulteljesítők aránya Szakemberek végzik sérülésspecifikusan a terápiákat. Helyük és szerepük a PP-ben pontosan meghatározott. Napközbeni, napközi ellátás biztosítása 2008/2009-ben minden jelentkezőnek biztosítottuk a szolgáltatást, a törvényi előírásnak megfelelően. Nincsenek csellengő gyermekek, a másnapi tanórákra biztosított a felkészülés A tanórákra történő felkészülés megvalósul. Napközis foglalkozások biztosítása Szabadidő hasznos eltöltése Valamennyi napközis ellátást igénylő tanuló részére biztosított a napközis ellátás. Napközis nevelők, osztályfőnök, könyvtáros Tanév folyamán, esetleg napközis táborban, ha van rá igény A fenntartó elvárása: Az általános iskola a településen élő gyermekek, tanulók számára biztosítsa a tankötelezettség teljesítését, az átjárhatóság és a folytathatóság-továbbépíthetőség elvének érvényesítését. A 2006/2007-os tanévben bevezettük a kompetencia-alapú oktatást az 1., 5. és 7. évfolyamokon, majd fokozatosan kiterjesztettük a többi évfolyamra is. Továbbfejlesztettük a szakmai-pedagógiai együttműködést az előző és következő intézményfokozattal. Az átmenet megkönnyítésére a tanulási képességek vizsgálatát végezzük az első évfolyamban és az óvodában. A mérés eredményeiről az információkat megosztjuk egymással. Sikeresen működtetjük az IPR-es és SNI-s integrációs programokat. Ebben a tanévben bevezettük a nem szakrendszerű oktatást az 5. évfolyamon. 4

5 Tanulói továbbhaladás, A gyenge képességűek egyéni Intézményvezető Folyamatosan átjárhatóság biztosított fejlesztése Program-koordinátorok A beiskolázás mindkét SNI program fokozaton zökkenőmentesen Diagnózisban javasoltak megvalósul. Tankötelezettség teljesítése Kompetencia-alapú oktatás Nem szakrendszerű oktatás IPR, SNI- program Útravaló program beépültek az egyéni fejlesztésbe Kommunikációs alapkészségek, értelmi, szociális képességek fejlesztése Alapkészségek fejlesztése Kompetencia-alapú oktatás Nem szakrendszerű oktatás SNI-, IPR egyéni fejlesztési terv Továbbhaladáshoz szükséges alapismeretek, alapkészségek megfelelő szintű alkalmazása Mérési eredményeink támasztják alá az eredményességet. Tanulási módszerek tanítása Csoportbontásban történő oktatás Tehetséggondozás Korai nyelvoktató program Úszásoktatás Nyelvvizsga előkészítő Felvételi előkészítő programok Tanítók, Napközis nevelők, Szaktanárok Folyamatosan Pályaorientáció, pályaválasztás segítése Mentor alkalmazása a hátrányos helyzetű tanulók mellé. Középiskolai nyílt napok csoportos látogatása. Megyei pályaválasztási börzén való részvétel. Tanulók, szülők naprakész információkat kapnak a lehetőségekről az egyéni életpálya tervezéséhez és az azzal összefüggő továbbtanulási döntéshez A pályaválasztási felelős és az osztályfőnök tevékenysége biztosítja az információkat az eredményes beiskolázáshoz. Intézmények együttműködése Pályaválasztási tanácsadó Továbbtanulási orvosi vizsgálat Nyílt napok szervezett látogatása Pályaválasztási nap Békéscsabán Bemutatkozó intézmények fogadása intézményünkben Pályaválasztási szülői értekezlet a helyi középiskolák részvételével. Osztályfőnök Iskolai pályaválasztási felelős Folyamatosan 5-8-ig minden évfolyamon 5

6 Intézményi együttműködés Kölcsönös kapcsolat Társintézményekkel szakmai Intézményvezető Folyamatosan Az együttműködés területei az kialakul, állandósul tapasztalatcsere Intézményvezetőhelyettes IMIP-ben rögzítettek Megismerik a Az átadó óvodák vezetőivel és Nyomonkövetési eljárás követelményeket. óvónőivel rendszeres Nevelőtestület Részt vesznek egymás konzultáció, közös rendezvényein, versenyein rendezvények szervezése, Az óvónők és az 1. osztályos szakmai tapasztalatcsere tanítók kölcsönösen A Bethlen Gábor Szakképző látogatják egymás Iskolával évente kétszeri foglalkozásait Az előző és a következő konzultáció az átmenetet segítő hátránykompenzálásra intézményfokozattal való folyamatos és eredményes együttműködés a tanulók zökkenőmentes beilleszkedése érdekében A fenntartó elvárása: A közoktatási rendszerbe kerüléstől - óvoda, iskola - a közoktatási rendszerből kikerülésig munkába állás, felsőoktatásba kerülés nyomon követhető legyen a gyermek, tanuló előmenetele, egyéni tanulási útja Az első osztályosok beíratása és a nyolcadik osztályosok nyomon követése a folyamatleírás szerint történik. Ebben a tanévben több adatot szolgáltattak a középiskolák végzett diákjainkról. Tantárgyi értékelés iskolai rendszerének felülvizsgálata, korrekciója A tanulók érékeléséhez szükséges közös követelmények és mérőeszközök a PP-ban rögzítettek, ezeket alkalmazzuk. Egységes legyen intézményen belül a módosított évi LXXIX. tv. előírásai alapján A mérési eredmények értékelése, és annak megállapításai beépítésre kerülnek az Éves Munkaterv feladatai közé Tantárgyak követelményrendszere, a közoktatási törvény alapján Intézményvezető Nevelőtestület Tanévkezdés előtt Évzáró nevelőtestületi értekezleten 6

7 A fenntartó elvárása: a közoktatási rendszer rugalmasan alkalmazkodjék a felmerülő változásokhoz, erősödjön az iskolakultúra közvetítő szerepe, megtartva a sokszínűségét. Oktató-nevelő munkánk tartalmának és kínálatának fejlesztése folyamatos. A HEFOP-os pályázati program keretében vezettük be és alkalmazzuk a kompetencia-alapú oktatást. Ebben a tanévben bevezettük a nem szakrendszerű oktatást az 5. évfolyamon. Mind szélesebb körben alkalmazzuk a modern informatikai eszközöket, a digitális oktatást, az SDT-t. Mélyült az IPR működtetése. Folytattuk a hagyományápoló rendezvényeink megtartását: pl. Várostörténeti vetélkedő, Darvas Tibor Emlékverseny, Beranek Ottóné Szépíró Verseny, Kis Bálint Próba Az oktatás tartalmának és kínálatának fejlesztése Projektoktatás Kompetencia-alapú oktatás kiterjesztése. Nem szakrendszerű oktatás bevezetése. SNI-s tanulók rehabilitációs foglalkozásai. Változó elvárásoknak való megfelelés, alkalmazkodás Sokszínű szabadidős tevékenység. Kooperatív tanulási technikák alkalmazása. Digitális ismeretközvetítés Innovációs programok Idegen nyelvi órák, informatikai, művészeti foglalkozások Projektmódszerre épülő szabadidős tevékenységeink is segítenek az elvárásnak megfelelni (Kis Bálint Napok). Nyelvvizsga foglalkozások Informatika tehetséggondozás. előkészítő szakkör, Munkaközösségek Szaktanárok Tanítók Folyamatosan Nevelési feladatok teljesítése a pedagógiai programban foglaltak szerint Egészséges életmód Közösségi, tanulói tevékenységek. Szociális érzékenység Magatartás és viselkedés kultúra alkalmazása a mindennapi életben is szokássá válik. Mindennapos testmozgás. Osztálykirándulások, diákönkormányzati tevékenységek. Iskolaegészségügyi ellátás megszervezése. Közéletiségre nevelés a diákönkormányzat munkájában Intézményvezető Nevelőtestület, Védőnő Folyamatos 7

8 A nevelési feladatok teljesítése folyamatosan történik Tanórákon, tanórán kívüli és szabadidős foglalkozásokon, valamint a névadónkhoz kötődő rendezvényeinken megvalósuló programjaink a pedagógiai kultúránk DÖK képviselők választása DÖK közgyűlések Egészségnap Iskolaorvos, védőnő előadásai Elsősegélynyújtó szakkör Csecsemőápolási szakkör közvetítői A fenntartó elvárásai: Az intézményben stabil-innovatív nevelő-oktató tantestület működjön. Az innovációs munkát a munkacsoportok folyamatos működtetése is segíti. Intézményünkben jelentős pedagógiai, szakmai programfejlesztések és programalkalmazások valósultak meg. Az innovatív nevelő-oktató tantestület működését nagyban segítik a megírt és elnyert pályázatok is. A humán erőforrás újabb hosszú Pedagógusok Továbbképzési terv, Intézményvezető 277/1997 (XII.22) távú tervének elkészítése kompetenciájának beiskolázási terv Program-koordinátorok, Korm. rend. szerint Kompetencia térkép növekedése pl.: a különleges Az integrációt segítő tanítási Szaktanárok Erőforrásterv ellátást igénylőkkel és a módszerek mélyebb Továbbképzési terv hátrányos helyzetűek megismerése, bátrabb Hosszú távú beiskolázási terv Programfejlesztés fejlesztésével foglalkozóknál alkalmazása Szakmai rendezvények szervezése Az SNI-s tanulók habilitációs és rehabilitációs ellátása belső humánerőforrással biztosított. Projektoktatás, kooperatív tanulás, drámapedagógiai oktatás, differenciálás alkalmazása, megvalósulása. Az IPR működtetése. 8

9 Kompetencia-alapú oktatás alkalmazása. Digitális tananyag közvetítés Szakmai, pedagógiai programfejlesztés. Szakmai rendezvények A fenntartó elvárása: Az általános iskola nyújtson segítséget a szülőknek és a tanulóknak a tájékoztatásban, hogy az oktatás milyen időtávon, milyen szolgáltatásokkal és minőségben biztosított. Az OM rendeleteknek, irányelveknek megfelelő alapvető dokumentumaink elérhetőek. Az információk az IMIP-ben, PP-ben megjelent kommunikációs terv szerint a kommunikációs csatornákon maradéktalanul eljutnak a szülőkhöz, tanulókhoz, közvetlen partnereinkhez. Egységes szemlélet alakul ki Szülői értekezletek, Intézményvezető Tanév közben a szülői ház és az iskola Fogadó órák, családlátogatás, Intézményi Szülői folyamatosan között szülői fórumok Szervezet Szülői értekezletek, fogadó IPR-es értékelő megbeszélések Osztályfőnökök órák látogatottsága Nevelőtestület Az IPR-es három havonkénti Kapcsolattartás a szülőkkel, fenntartóval, partnerekkel Szülői tájékoztatás, partnerkapcsolat kiépítése, fenntartása. Fenntartó tájékoztatása, bevonása intézményi rendezvényekbe. értékelés szülői látogatottsága 90% fölötti. Suliújság népszerűségének növekedése. Iskolai honlap nézettségének emelkedése, tájékoztatási kínálatának növekedése. Iskola rádió működtetése. 9

10 A fenntartó elvárása: A hozzáadott pedagógiai értékek mérhetők, értékelhetők, regisztrálhatók (jóváhagyott pedagógiai program alapján) legyenek. Az értékelést segítő indikátorrendszer folyamatosan működtetett, és szükség szerint bővített és korrigált. A PP-ben a módszerek helye és szerepe pontosan meghatározott. A tanulók értékeléséhez szükséges közös követelmények és mérőeszközök is meghatározottak, melyeket folyamatosan alkalmazunk. A pedagógiai program éves lebontása, önértékelési rendszer működtetése Az éves munkatervben meghatározásra kerülnek a tanév kiemelt pedagógiai céljai, folyamatai, és a célokat megvalósító tevékenységek. Féléves beszámoló készítése. Év végi beszámoló a nevelési és oktatási év munkájáról. Teljeskörű intézményi önértékelés elvégzése. A pedagógiai program végrehajtásának értékelése, reális helyzetkép kialakítása Az oktatási év eredményeit az év végi beszámoló tartalmazza. Elégedettség elvégzése. Teljeskörű önértékelés. vizsgálatok intézményi Folyamatszabályozás, fejlesztési területek minőségközpontú elemzése Partnerekkel való kapcsolattartás módjainak kidolgozása, újraértelmezése Eredményesség és hatékonyságvizsgálat Ellenőrzés Értékelés Intézményvezető Programkészítő pedagógusok Minden év július 15. A fenntartó elvárása: Minőségelvű, partnerközpontú működés legyen a jellemző, melynek alapja az intézmények minőségirányítási rendszere Az IMIP működtetésének értékelését a 2008/2009-es tanév végén a minőségfejlesztési csoport beszámolója tartalmazza. Az intézményi minőségirányítási program működtetése Az IMIP átdolgozása, kiegészítése 2008-ban megtörtént. Az értékelési rendszer működtetése pedagógusok teljesítményértékelése. Teljeskörű intézményi önértékelés elvégzése. A program működtetésével megvalósul a vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési, értékelési feladatok végrehajtása Az éves munkaterv alapján megvalósult. Helyzetértékelés Stratégiai cél meghatározása Ellenőrzési, értékelési rendszer Eljárásrend A teljeskörű intézményi önértékelés szabályzata. Intézményvezető Minőségi körök tagjai Folyamatos 10

11 A fenntartó elvárása: Minden rászoruló gyermeknek segítségnyújtás a mentális problémáknak a kezeléséhez, az alapfokú képzés befejezéséhez, a gimnáziumi és a szakképzésben való bekapcsolódáshoz Az IPR-es és SNI-s integrációs program működtetése a programokba bevont tanulóknak hatékony segítség a kommunikációs alapkészségek, értelmi és szociális képességek fejlesztésében, a továbbhaladáshoz szükséges alapkészségek megerősítésében. A HHH-s tanulók esélyegyenlőségének megteremtése, hátrányaiknak kompenzálása érdekében hatékonyan működtetett IPR. A kompetencia-alapú oktatás kiterjesztése. A nem szakrendszerű oktatás bevezetése. Hatékony gyermek- és ifjúságvédelem; hatékony együttműködés az intézmények és a közoktatáshoz kapcsolódó intézmények között mind a hátránykompenzációban, mind a prevenciós munkában. Hátrányos helyzetet felderítő lap készült a nevelési feladatok, oktatási feladatok differenciálásának megkönnyítésére, és a tanulók ellátásának igazolására. Komplex segítési terv, együttműködési megállapodás mentén szerveződő találkozók, szakmai beszélgetések segítik az elvárásnak való megfelelést. A kapcsolatrendszer működése beépült a PP-be, és az IMIP része. A társadalmilag hátrányos Biztosított a képzésük, Hátránykompenzáció. Gyermek- és Tanév folyamán helyzetű fiatalokkal és a fejlesztésük. Fejlesztésüket szolgáló ifjúságvédelmi felelős különleges ellátást igénylő A gyermekek a folyamatos speciális programok Osztályfőnök tanulókkal való foglalkozás fejlesztések eredményeként alkalmazása. Térségi Humánsegítő Előítéletességet csökkentő, igény esetén bejutnak a Együttműködés a Családsegítő Szolgálat toleranciaerősítő-projekt középfokú oktatási Szolgálat munkatársaival és a Szülők SNI fejlesztő terápia intézményekbe. Nevelési Tanácsadóval. IPR koordinátorok IPR értékelő megbeszélések Valamennyi sajátos nevelési Logopédiai ellátás, Fejlődési napló vezetése igényű és halmozottan gyógytestnevelés biztosítása hátrányos helyzetű tanuló IPR működtetése bejutott az általa választott A tantestületben középiskolába. szakképesítéssel rendelkező logopédus, gyógypedagógus, gyógytestnevelő és fejlesztő pedagógus foglalkoztatása. 11

12 Etnikai kisebbség oktatása, a cigány tanulók hátrányos szociális, kulturális helyzetének csökkentése IPR program SNI-s, BTM-es tanulók fejlesztése Esélyegyenlőség lehetőségének megteremtése. Felkészítés a továbbtanulásra. Továbbtanulásuk kiszélesítése. Képesség kibontakoztató foglalkozások IPR-es programban részt vett 78 gyermek. Integrált oktatás Speciális romaprogramok tervezés, átvétele Szakemberek bevonásával önés társismeret fejlesztő, előítéletességet csökkentő foglalkozások tartása Intézményvezető Intézményvezetőhelyettes Nevelőtestület Folyamatosan 12

SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2004 2 Zárszó Bevezetés 1. Az intézmény minőségpolitikája 1.1. A minőségpolitika 1.2. Minőségpolitikai nyilatkozat 1.3. Minőségcélok

Részletesebben

Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Gyomaendrőd 29 ADOTTSÁGOK 1. Vezetés 1.a Az intézmény vezetése hogyan vesz részt személyesen az intézmény hosszú távú terveinek és

Részletesebben

SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2747, Törtel Szt István tér 2. Tel: 06-53-376011, Fax:06-53-576509 Email: ts@tortelsuli.axelero.net SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Készítette: Minőségfejlesztési csoport

Részletesebben

A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034800 MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2009-ES ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 2004-ben készült ot 2009. márciusában a következő rendelkezések szerint módosítottuk:

Részletesebben

Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium (Ciszterci Nevelési Központ)

Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium (Ciszterci Nevelési Központ) Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium (Ciszterci Nevelési Központ) MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM PÉCS 2011 1 I. BEVEZETÉS I. 1. Törvényi háttér A

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Intézmény neve: Móricz Zsigmond Általános Iskola Nyíregyháza, Virág u. 65. Készítette:. Hrenkó Lászlóné ( tanító )vezetésével. Bátyiné Nagy Búza Mária ( tanító )..

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐ SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐ SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐ SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 1. Az intézményi minőségirányítási alapjai... 3 1.1 Helyzetelemzés... 3 1.2 Fenntartói minőségpolitika, különösen az intézményre vonatkozó feladatok... 4 1.3 Fenntartó

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Budapest Főváros X. kerület Komplex Óvoda, Általános Iskola Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Szakszolgáltató Központ 1107 Budapest Gém u. 5-7. :267 76-91 / 261-68 63 :433 26-66 gem@komplexaltisk.axelero.net

Részletesebben

KIVONAT. Kiskunhalas Város Képviselő-testületének 2007. december 03-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből.

KIVONAT. Kiskunhalas Város Képviselő-testületének 2007. december 03-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből. KIVONAT Kiskunhalas Város Képviselő-testületének 2007. december 03-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből. 344/2007. Kth Önkormányzati közoktatási intézményrendszer minőségirányítási programjának

Részletesebben

Integrált Pedagógiai Rendszer

Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Széchenyi István Körzeti Általános Iskolája Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Pedagógiai Programjának 10/8. sz.

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 3860 Encs, Petőfi út 60. A VÁCI MIHÁLY GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Készítette: az iskolavezetés Elfogadva: 2005. december 1. Felülvizsgálva:

Részletesebben

KASTÉLYDOMBI ÁLTALÁNOS ISKOLA Minőségirányítási program

KASTÉLYDOMBI ÁLTALÁNOS ISKOLA Minőségirányítási program 1188 Budapest Nemes u. 56-60. Tel: 291-31-33; Fax: 290-1993 e-mail: kastelydomb@kastelydomb.axelero.net KASTÉLYDOMBI ÁLTALÁNOS ISKOLA Minőségirányítási program Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma:

Részletesebben

Intézményi MInőségirányítási Program

Intézményi MInőségirányítási Program Intézményi MInőségirányítási Program Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kádas György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Diákotthon és Gyermekotthon Kisújszállás

Részletesebben

Kőrösi Csoma Sándor Péterfy Sándor Általános Iskola. Székhelyintézmény. Intézményi Minőségirányítási Program

Kőrösi Csoma Sándor Péterfy Sándor Általános Iskola. Székhelyintézmény. Intézményi Minőségirányítási Program Kőrösi Csoma Sándor Péterfy Sándor Általános Iskola Székhelyintézmény Intézményi Minőségirányítási Program (módosításokkal, egységes szerkezetbe foglalt) 2011. december 5. Tartalomjegyzék 1. Küldetésnyilatkozat...

Részletesebben

A Fiumei Úti Általános Iskola. Intézményi Minőségirányítási Programja (IMIP)

A Fiumei Úti Általános Iskola. Intézményi Minőségirányítási Programja (IMIP) A Fiumei Úti Általános Iskola Intézményi Minőségirányítási Programja (IMIP), 2009. március 27. Készítette: A Minőségfejlesztési csoport Jóváhagyta: Dr. Láncziné Kiss Mária igazgató Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

1. számú melléklet: Alkalmazottak 2. számú melléklet: Továbbképzések 3. számú melléklet: Tanulmányi, sport eredmények 4. számú melléklet.

1. számú melléklet: Alkalmazottak 2. számú melléklet: Továbbképzések 3. számú melléklet: Tanulmányi, sport eredmények 4. számú melléklet. Kéésszzíítteettttee:: Forrrraiinéé Kósszzó Györrgyii iigazzgattó 2010.. augusszzttuss 23.. I. HELYZETÉRTÉKELÉS 1. BEVEZETŐ 2. SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI FELTÉTELEK 2. 1. Személyi feltételek 2. 2. Tárgyi feltételek

Részletesebben

Integrációs stratégia. 2010/2011-es tanévre

Integrációs stratégia. 2010/2011-es tanévre Integrációs stratégia 2010/2011-es tanévre Szikszai György Református Általános Iskola OM: 102612 6900 Makó, Szikszai u. 4. Tel./Fax: 06-62-212-782 E-mail: szikszaigy.hu Internet: www.szikszaigy.hu 1 Tartalom

Részletesebben

Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2010.

Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2010. Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2010. Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma: 2010. Fenntartói jóváhagyás dátuma: 2010. Tervezett felülvizsgálat időpontja: 2014 Készítette: Huber Gabriella

Részletesebben

Minőségirányítási program

Minőségirányítási program Minőségirányítási program 2007 TARTALOMJEGYZÉK 1. Küldetésnyilatkozat... 3 2. A Békéscsabai Központi Szakképző Iskola felépítése... 3 2.1. Békéscsabai Központi Szakképző Iskola tagintézményei és feladatai...

Részletesebben

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2007. április 16. Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma: 2007. április 19. Fenntartói jóváhagyás

Részletesebben

Orosháza Városi Önkormányzat - Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont Intézményi Minőségirányítási programja

Orosháza Városi Önkormányzat - Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont Intézményi Minőségirányítási programja Orosháza Városi Önkormányzat - Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont Intézményi Minőségirányítási programja Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont MIP - 1 - Preambulum

Részletesebben

2. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Csongrádi Tagintézménye 6600. Szentes, Kereszt tér 1.

2. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Csongrádi Tagintézménye 6600. Szentes, Kereszt tér 1. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6800. Hódmezővásárhely, Kutasi út 34-36.

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖMKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEINEK ÉRTÉKELÉSE 2009/10-ES TANÉV MOSONMAGYARÓVÁR 2010.

MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖMKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEINEK ÉRTÉKELÉSE 2009/10-ES TANÉV MOSONMAGYARÓVÁR 2010. MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖMKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEINEK ÉRTÉKELÉSE 2009/10-ES TANÉV MOSONMAGYARÓVÁR 2010. Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatának mint intézményfenntartónak Oktatási, Kulturális és

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009 2014

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009 2014 MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY KEREKEGYHÁZA, SZENT ISTVÁN TÉR 6. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009 2014 Intézmény OM azonosítója Intézményvezető 027881 aláírás Legitimációs

Részletesebben

Szigethalom Város Önkormányzata. Közoktatási Esélyegyenlőségi Program. Intézkedési Terv

Szigethalom Város Önkormányzata. Közoktatási Esélyegyenlőségi Program. Intézkedési Terv Szigethalom Város Önkormányzata Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terv 2012 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 3 1.1. Az Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv célja... 3 1.2. Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program (Eltelt Időszak tapasztalatai, jellemzői)

Helyi Esélyegyenlőségi Program (Eltelt Időszak tapasztalatai, jellemzői) Helyi Esélyegyenlőségi Program (Eltelt Időszak tapasztalatai, jellemzői) A demográfiai adatok tükrében az lakosság elöregedését figyelhetjük meg. A két nem eltérő halandóságából adódóan az országos adatokhoz

Részletesebben

INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma:... Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma:... Fenntartói jóváhagyás dátuma:... Hatálybalépés dátuma:... Felülvizsgálat

Részletesebben

A Csete Balázs Általános Iskola Intézményi Minőségirányítási Programja

A Csete Balázs Általános Iskola Intézményi Minőségirányítási Programja A Csete Balázs Általános Iskola Intézményi Minőségirányítási Programja 2008. Tartalomjegyzék Intézményvezetői bevezető 1 1. Az intézmény bemutatása 2 1.1. Az alapítás körülményei 2 1.2. Szervezeti felépítés

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Gyakorlóiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gyakorlóóvoda Minőségirányítási Programja

Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Gyakorlóiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gyakorlóóvoda Minőségirányítási Programja Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Gyakorlóiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gyakorlóóvoda Minőségirányítási Programja 2013. 1 1. Igazgatói beköszöntő A köztudatban szokás a színvonal, az eredményesség,

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város. Önkormányzati Minőségirányítási Program

Eger Megyei Jogú Város. Önkormányzati Minőségirányítási Program 1. számú melléklet Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Minőségirányítási Program - Eger - 2012 1 Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 3 1. Törvényi kötelezettség... 3 2. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata,

Részletesebben