Bevételek alakulása Terv: e Ft Módosított: e Ft Tény: e Ft Tel.: 99,97% e Ft-ban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bevételek alakulása Terv: 626.469 e Ft Módosított: 729.926 e Ft Tény:729.686 e Ft Tel.: 99,97% e Ft-ban"

Átírás

1 Szöveges beszámoló Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma éves gazdálkodásáról A feladatellátás általános értékelése: A BMÖ. Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma a 2006os költségvetési évben a nagyon szűk pénzügyi mozgástér miatt nehéz feladat megoldására kényszerült. 9 fős létszámleépítés mellett komoly megszorításokat kellett bevezetni a csoportbontások, túlórák, ügyeletek, helyettesítések területén. Visszavonásra került minden adható kategóriájú pótlék, a három intézményegységnek egyetlen könyvtárosa maradt Mindezekkel együtt az intézmény a mögöttünk hagyott költségvetési évben a törvényben előírtaknak megfelelően látta el alapító okiratában rögzített feladatait. Az alaptevékenységre vonatkozó feladatok szakmai teljesítése, értékelése, a pénzügyi teljesítés és a feladatmegvalósítás összhangja: A gimnáziumi intézményegységben változatlanul súlyponti feladatot jelentett a nyelvi előkészítő osztály megszervezése. A beiskolázás megtörtént, a tervezett 30 fővel lényegében megegyező számú 28 fő tanulót vettünk fel. Az érdeklődés a korábbinál kisebb volt, akárcsak a megfelelő előmenetelű tanulók száma. A 8 osztályos gimnáziumi oktatásra az igény gyakorlatilag megszűnt, a 10 fő körüli jelentkező miatt gondolni sem lehetett az osztály elindítására. A hagyományos gimnáziumi osztályok megfelelő számú jelentkezőt vonzottak, ám tudásszintjük évrőlévre gyengébb, motiváltságuk és így elért eredményeik is egyre gyengébbek. A szakközépiskolai intézményegységben is a korábbi években elindított képzési struktúra volt jellemző. A Hátrányos Helyzetű tanulók arany János kollégiumi programja melyhez kétszeres normatíva tartozik változatlanul kiemelt fontossággal bírt. A beiskolázás során 22 fővel feltöltve indulhatott az osztály. Akkreditált felsőfokú szakképzésünk a PTE Bölcsészettudományi Karával a 3. sikeres beiskolázáson van túl, a felvett tanulók egy részét az egyetem átirányítással biztosítja. Az egyetem elégedettségét az is bizonyítja, hogy újabb akkreditációról kezdtünk tárgyalásokat az elmúlt hetekben. A szakképző intézményegységben nem indult a osztállyal nem rendelkező, hátrányos helyzetű, 16. évüket betöltött fiatalok oktatása, megfelelő motiváltság és kellő jelentkező hiányában. A gyógypedagógiai képzésre jelentkező 19 fő a várakozásokat felülmúlta, mert a Tompa u.i általános iskola elszívó hatását erősebbre prognosztizáltuk. E tanulók túlnyomó része kollégiumi elhelyezésre is igényt tart. A szakiskolai osztályok feltöltése a 9. évfolyamon még megfelelő, ám a sajnálatos mértékű lemorzsolódás a szakképző évfolyamokra érve már kihasználtsági gondokat okoz. Ugyanez a lemorzsolódás lehetetleníti el az esti tagozatos képzést is. Szakképzéssel foglalkozó intézményegységeink komoly előrehaladást mutathatnak fel a Térségi Integrált Szakképzési Programban (TISZK) is, melynek keretében szeptemberében elindult a kereskedelem szakmacsoportban az új típusú szakképzés. A gazdálkodás általános helyzete, az azt meghatározó alapvető tényezők: Megszorító intézkedések nehézségeit mind három intézményegység dolgozói érzik, súlyos nehézségként élték meg.

2 A megtakarítási koncepció nehéz és bonyolult gazdálkodási helyzetet teremtett. A megszorító intézkedésből adódó személyi kérdések és a 2006/2007es oktatási év indítása miatt elég sok a bizonytalansági tényezővel kellett számolnunk. Az épületek folyamatos karbantartására szükség van az elhasználódott szennyvíz és villamossági hálózat miatt. Festésre mázolásra folyamatosan gondot kell fordítani. Az egyéb alkalmazotti létszámot már nem tudjuk tovább csökkenteni, betegség esetén a feladatellátására megbízási szerződéssel kell foglalkoztatnunk a helyettes dolgozót. A év sajátossága volt a rövidéletű gazdasági integráció, melynek pénzügyi hatását nem tudtuk kimutatni. Az ellenjegyzések formálisak voltak, tekintettel arra a tényre, hogy az alátámasztó dokumentációk nem álltak rendelkezésünkre, a betekintés nem volt megoldható ( távolság, bizalmatlanság). A két intézménynek szóbeli tájékoztatás alapján pénzügyi, gazdasági útmutatást, segítséget megadtuk. A jövőképet nem ismerve előremutatató tanácsadással nem szolgálhattunk. Az integrációra vonatkozó közgyűlési határozat és az aláírt együttműködési megállapodások nem voltak szinkronban, vitára adott lehetőséget, ezzel nehezítette az intézmények vezetőinek és a gazdasági vezetőnek a munkáját. Az integráció szakmai előnyeit nem sikerült bizonyítani, az új gazdasági felállás számottevő megtakarítást nem hozott. A kiemelt bevételei és kiadási előirányzatok teljesítésének alakulása, az azt befolyásoló tényezők, a bevételek növelésére, a kiadások csökkentésére tett intézkedések: Eredeti költségvetés : e Ft Módosítások: 1.) Munkaügyi Kp. átutalásai ) Működésre átvett pénzeszköz ) Bank kamat jóváírás ) Céltartalék létszámleépítés miatt ) Intézményegység vezető felmentésére ) Gazdasági vezetői pótlék ) Foglalkoztatás eü. szolgáltatásra ) 1 fő gazd. szakember ( bér+járulék) ) évi jóváhagyott pénzmaradvány ) Saját bevételi többlet árbevétel ) Minibuszra pótfedezet ) Igazgatói jutalom+járulék ) Pótelőirányzat biztosítás (dologi ) ) OM.pályázat utófinanszírozása miatt ) OM pályázat önrésze ) Szakképzési hozzájárulás (terven felül) ) Érettségi és vizsgadíjak ) Járműértékesítés Növekedés összesen: e Ft 16,51 % os Összesen: e Ft Bevételek alakulása Terv: e Ft Módosított: e Ft Tény: e Ft Tel.: 99,97% e Ftban

3 Jogcím Eredeti Módosított Tény Teljesítés % Áru és készlet értékesítés ,00 Szolgáltatások ellenértéke ,24 Bérleti és lízingdíj bevételek ,46 Intézményi ellátási díjak ,77 Alkalmazottak térítése ,68 Kötbér, egyéb kártérítés ,86 Alkalmazott, tanulók ,56 költségtérítései Egyéb saját bevételek ,00 ÁFA visszatérülés ,00 Kiszámlázott termékek, szolg ,00 ÁFA Kamatbevétel ,00 Intézményi működési bevételek ,00 összesen Működésre átvett p.eszközök ,38 Felhalmozásra átvett p.eszközök ,00 Jármű értékesítés ,00 Működési költségvetési ,87 támogatás Intézményi felhalmozási ,02 támogatás Támogatásértékű működési ,60 bevétel: Kiegészítések, visszatérülések Előző évi pénzmaradvány ,00 igénybevétele Működési bevétel továbbadás 84 Függő bevétel Bevételek összesen: ,97 Intézményi működési bevételek 100,00 %os teljesítése tervezésnek megfelelően alakultak. Bevétel kiesés a menzai étkezés térítési díjánál van. A mánfai Collegium Martineum Alapítvány tartozása: Ft. A működési bevételek zömét az alaptevékenység szolgáltatásából adódó (élelmezési tevékenység) térítési díj bevételek, alkalmazottak térítései illetve a külső étkezők befizetései teszik ki. A tanuló létszámhoz viszonyítva alacsony a menzai szolgáltatást igénybe vevők száma, annak ellenére, hogy jelentős az étkezéshez nyújtott állami támogatás. A térítési díj bevételek a belső átcsoportosítások ellenére is alul teljesültek.

4 A tanulók és az alkalmazottak étkezését mind három iskolánkban saját konyhánk működtetésével látjuk el. Az étel szállítását a helyi GESZszel kötött szerződés alapján oldjuk meg, pontosan, panaszmentesen szállítanak. Sajnos a helyi Fűtőerőmű szeptember 30val felmondta az ételszállításra vonatkozó szerződését, így bevétel kiesés történt. Szolgáltatásaink bevételét növelte az ECDL vizsgadíj bevételei, a mikrobusz bérfuvarozásának és a kollégiumi szállásdíj értékesítésből származó bevételek. Az elmúlt időszakban a bérleti díj bevételeink jelentősen növekedtek, számítógépes és őrző védő felnőttoktatásra adtuk ki a tantermeinket. A tornatermek hasznosítása is rendszeres mind három intézményegységünkben. A büfék és italautomaták üzemeltetői is eleget tesznek a szerződésben vállalt kötelezettségeiknek. Kamatbevételek az elkülönített bankszámlákon lévő szakképzési hozzájárulások hozadékai, melyre előirányzat módosítást kértünk. A költségvetési elszámolási bankszámlánk után ez évtől már nem számíthatunk kamatbevételre a napi zárolás és visszavezetés miatt. A működési célú pénzeszköz átvételből e Ft a Munkaügyi Központ utalt át a mentor tanár alkalmazására, valamint egy gazdasági dolgozó és egy takarítónő közhasznú foglalkoztatására. A tanulók külföldi tanulmányi kirándulásaihoz 88 e Ft támogatást kapott a gimnázium és a szakképző iskola, 75 e Ft a diákönkormányzat rendezvényének bevételét képezi. Az OKÉV 8 e Ft ot biztosított a pótvizsgák költségeihez, a Tempus Közalapítvány az Útravaló pályázat finanszírozásához 1823 e Ftot adott át. A felhalmozási célú pénzeszközátvétel címén e Ft érkezett az elkülönített bankszámlánkra évi szakképzési hozzájárulás címén. A felhasználásra évben kerül sor a megkötött fejlesztési megállapodásokban megfogalmazottak szerint. Finanszírozás: Elkészítettük az éves finanszírozási ütemtervünket, igyekeztünk a kiadásainkat reálisan tervezni. A felhalmozási finanszírozás épület felújítási munkákra biztosít fedezetet, melynek zömét a harmadik negyedévre rendeltük meg. A szeptemberi közgyűlés e Ftot szavazott meg a meglévő e Ftunkhoz, így a régi 8 éves kmt teljesített FIAT DUCATO minibuszt le tudtuk cserélni. ÁFA. bevételek:az év elején módosult ÁFA törvény hatása kedvezően érintett bennünket. A bevallási kötelezettségeinknek határidőre eleget tettünk. A szeptember hónaptól hatályos egységes 20%os ÁFA kulcs alkalmazása többletkiadásaira a meglévő ÁFA megtakarításunk nem volt elegendő, az év végén kapott célelőirányzatból pótoltuk a szükséges összeget. Előző évi pénzmaradvány felhasználás Személyi juttatások e Ft Munkaadót terhelő járulékok e Ft Dologi kiadások e Ft Ellátottak juttatásai 164 e Ft Beruházások e Ft Jármű beszerzés e Ft Ügyviteli és számtech e Ft egyéb gépek, berend e Ft Visszautalási kötelezettség 623 e Ft Összesen: e Ft A beruházás forrása: Szakképzési hozzájárulás: e Ft Szakmai fejlesztés: e Ft Pályázat 303 e Ft Összesen: e Ft A pénzmaradvány felhasználásunk a tervezettnek megfelelően alakult.

5 A múlt évi alulfinanszírozás miatt a fenntartó e Ftot utalt számlánkra, melyet a központi költségvetés az elmúlt évi szakmai és érettségi vizsgáztatás kiadásaira biztosított részünkre. Kiadások alakulása Eredeti: e Ft Módosított: e Ft Tény: e Ft Telj.: 97,06 % Személyi juttatások Eredeti terv: e Ft Módosított: e Ft Tény: e Ft Telj.: 98,91% Jogcím Eredeti Módosított Tény Telj. % Rendszeres személyi juttatás ,79 Nem rendszeres szem. juttatás ,19 Külső személyi juttatások ,84 Személyi juttatások összesen: ,91 A januári megtakarítási koncepció 11 fő t érintett, ebből 3 fő határozott idejű kinevezett pedagógus. Hat pedagógus állás került leépítésre ( 3 tanár, 2 könyvtáros, 1 kollégiumi nevelő), egyéb alkalmazotti körben pedig öt ( 1 iskolatitkár, 1 gazdasági dolgozó, 3 karbantartó). A létszám leépítések miatt a többlet kiadásaink fedezésére e Ftot kértünk a céltartalék keretből, melyet előirányzatként is beépítettünk. A rendszeres személyi juttatásoknál figyelembe kellett vennünk, hogy január és február hónapokban a technikai és a pedagógus állományban is jelentős volt a táppénzen lévők száma. Ebből adódóan magas a helyettesítésre és a betegszabadságra fordított összeg, melynek egy részét előirányzat átcsoportosításból biztosítottunk. Az áprilisi illetmény növekedést örömmel fogadták az alkalmazottak, a három évente esedékes soros lépés összege egyéb alkalmazotti körben nagyon szerény. A szeptember hónaptól bevezetésre került tanítási időkeretet a pedagógusok értetlenül fogadták, nem tudnak vele azonosulni. A hozzákapcsolódó számítások még a számokhoz szokott közgazdászoknak is bonyolult és nehezen áttekinthető. A vállalt létszámleépítéseket végrehajtottuk. A létszám leépítési pályázathoz szükséges ( I. ütem + II. ütem ) dokumentációt a közgazdasági iroda felé továbbítottuk. A nem rendszeres személyi juttatások teljesítése tervezettek szerint alakultak. A jubileumi jutalmakat esedékességük időpontjában kifizettük. A takarékossági tervünkben az étkezési hozzájárulások és a Ft/fő bankköltség hozzájárulás volt biztosítva, melyet alkalmazottaink megkaptak. Normatív jutalom kifizetését visszaszorítottuk. Ez az intézkedés az egyéb alkalmazotti állományt érinti elsősorban, a pedagógus állományban foglalkoztatottak részére a minőségi munkáért járó kereset kiegészítés némi ösztönzést biztosít. A külső személyi juttatások túlteljesítése várható volt. Itt jelentkezik a június hónapban megszervezett és lebonyolított szakmai és érettségi vizsgáztatás során a külső megbízottak részére kifizetett tiszteletdíjak. A e Ftos kiadás nem volt tervezve a költségvetésünkben, a fenntartó többlet támogatásával tudtuk a kiadásainkat teljesíteni június havi érettségi és szakmai vizsgáztatás kiadásai: Érettségi vizsgák kiadásai: Intézményegysé g Bruttó összeg Számlázot t szellemi tev. TB. járulék Utazási költsége k Összesen:

6 Gimnázium Szakközépiskol a Szakképző iskola I.Összesen: Szakmai vizsgák kiadásai: Intézményegysé g Bruttó összeg Számlázot t szellemi tev. TB. járulék Utazási költsége k Összesen: Szakközépiskol a Szakképző iskola II.Összesen: I+II.Összesen: Október 3án érkezett előleg: e Ft, év végén: 851 e Ft. A fennmaradó e Ftra nem volt fedezetünk. Továbbra is komoly gondot okoz az óraadó tanárok megbízási szerződéssel való foglalkoztatása. Várjuk a fenntartó állásfoglalását, útmutatását. 12 tanár vett részt az Útravaló program II ütemének lebonyolításában, részükre átutaltuk a Tempus Közalapítvány által biztosított (4.000.x 6 hó) Ftos mentor tanári ösztöndíjat. Az ösztöndíj 3. részletének kifizetésének időpontja a negyedik negyedévben volt esedékes. 2006/2007es tanévre 4 db támogatási szerződést kötöttünk a Tempus Közalapítvány Útravaló Programirodájával Út az Érettségihez és Út a szakmához címen. ( Kollégium, középiskola 2 db, szakiskola). II. Munkaadókat terhelő járulékok: Eredeti: e Ft Módosított: e Ft Tény: e F Telj.: 98,88% A járulékok a személyi juttatásokhoz kapcsolódnak, % os teljesítés ezért közel azonos összeget mutat. Költségvetésünkből hiányzott 1 havi egészségügyi hozzájárulás értéke számszerűen 166 fő x = Ft. A tervezési időszakban az egészségügyi hozzájárulás összegét 11 hónapra kellett beállítanunk, viszont időközben változott a járulék fizetési kötelezettségekre vonatkozó törvény. III. Dologi kiadások: Eredeti: e Ft Módosított: e Ft Tény: e Ft Telj.:92.52 % Jogcím Eredeti Módosított Tény Teljesítés % Készletbeszerzés ,44 Kommunikációs szolgáltatás ,70

7 Szolgáltatási kiadások ,28 Vásárolt közszolgáltatások ,97 Általános forgalmi adó ,46 összesen Kiküldetés, reprezentáció, ,72 reklám kiadások Szellemi tevékenység végzése ,00 Egyéb dologi kiadások ,00 Dologi kiadások összesen: ,42 Egyéb költségvetési befizetések Adók, díjak, befizetések ,00 Egyéb folyó kiadások ,84 összesen: Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások: ,52 A dologi kiadások tervezése szigorú, takarékossági intézkedések mellett a maradvány elv re épült. Az alulteljesítés az e Ftos utófinanszírozású pályázat eredménye, mely összeget a fenntartó biztosított részünkre és a készletbeszerzések közé került módosításra. A pályázat végrehajtása megtörtént, tényként az intézményi beruházásoknál van könyvelvepénzügyi elszámolást elkészítettük és határidőre postáztuk az OM Alapkezelő Igazgatóságának. Várjuk a támogatás összegét (5.308 e Ft ot). Az épület fenntartási kiadásokat csak pótelőirányzat beépítésével tudtuk november és december hónapban kiegyenlíteni. Az elmúlt évhez képest lényegesen többet költöttünk az épületeink fűtésére és világítására. Az első negyedévben még nem került leépítésre a karbantartó állomány, így lehetőségünk volt saját rezsis kivitelezésben a diák klubot kifesteni, lambériázni és új műanyag padlóval ellátni, a szakközépiskolában tanulók vizes blokkjait rendbe tetettük, a kőműves tanulók több apróbb, de nagyon hasznos munkát végeztek. Próbáltunk megoldást találni a leázások kijavítására, továbbra is problémát jelent a két gazdasági iroda közti távolság. Takarékos gazdálkodás mellett sem tudtuk a drasztikus elvonást ellensúlyozni. A évi eredeti előirányzatunkból a dologi kiadásoknál elvonásra került közel 10 millió Ft, melyet nem volt miből pótolnunk, a fenntartó többlet előirányzatára volt szükségünk. Működési célra átadott pénzeszköz: Eredeti:.0 e Ft Módosított e Ft Tény: e Ft Telj: 100,00 % Pécsi Tudományegyetemnek a közös intézményi kommunikátori képzésre átadtunk e Ftot, ECDL. vizsgára való felkészítés évi feladat elmaradása miatt a fenntartóhoz visszautaltunk 623 e Ftot. A Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány részére 46 e Ft utaltuk vissza a fel nem használt pályázat összegét. A pályázati cél könyvtár számítógépes rendszer, iskolabútor beszerzés teljesült, de a közbeszerzési eljárás miatt kedvezőbb feltételekkel sikerült vásárolnunk. IV. Ellátottak pénzbeli ellátása:

8 Eredeti: e Ft Módosított: e Ft Tény: e Ft Telj.: 95,45 % A szakképző iskolában a 2006/2007es tanévben is működik a tanulmányi és szociális ösztöndíj rendszer, melyre pályázhatnak a diákok. Diákönkormányzat döntése alapján, intézményegység vezetői jóváhagyás után havi 36 e Ftot osztanak szét az érintett tanulók között. Nyári szakmai gyakorlat időtartamára ösztön díj címén a nőiruha készítő, a kőműves és az asztalos tanulók részére 277e Ft került kifizetésre a szakképzési törvény előírásának megfelelően. A felhasználás legnagyobb részét az ingyenes tankönyv ellátás teszi ki az alábbiak szerint: évi ingyenes tankönyvben részesülök, tankönyvtámogatás összege: Iskola Fő Érték Ft Gimnázium Szakközépiskola Szakképző Iskola Összesen: Az eredeti tervünk: e Ft volt. A túlteljesítés abból adódik, hogy a költségvetés készítésének időpontjában nem tudjuk pontosan tervezni a jogosult tanulók számát. Különbözet: ECDL vizsgadíjat 33 főnek Ft ot előlegeztünk meg, melyet pályázat útján visszapótoltunk. Ezt a módszert azért vállaltuk, mert későbbi időpontban már nehezen tudjuk elérni a jogosult tanulókat, nagy részük már a következő tanévben nem nálunk áll tanulóviszonyban. Az Útravaló program II. ütemében 675 e Ftot fizettünk 25 pályázó tanuló részére. ( Ft/fő azaz x 6 hó ) a Tempus Közalapítvány által biztosított összegből. 2006/2007es tanévben a 4 db támogatási szerződés alapján 9 mentor tanár és 20 tanuló kapcsolódott az Útravaló esélynövelő programhoz. V. Felújítási kiadások: Eredeti: e Ft Módosított: e Ft Tény: e Ft Telj.: 98,84 % Nyílászárók részleges cseréje, javítása (Komló, Alkotmány u. 2) e Ft Tetőszigetelés és felújítás (Komló, Ságvári E. u. 1.) e Ft Érintésvédelem és villámvédelmi felülvizsgálat és villanyvezeték korszerűsítés e Ft Lakatos tanműhely felújítása (villanyhálózat korszerűsítés) 504 e Ft ( szakképzési hozzájárulásból). A szakközépiskola épületének villamoshálózatának korszerűsítésére, részleges ablak cserékre és a szakképző iskola pénztárgép kabinetjének tetőszigetelésére fordíthattuk a rendelkezésre álló összeget. A kivitelezést a harmadik és negyedik negyedévre terveztük. A szakközépiskolában a részleges ablakcserék ( 16 db ) és javítási munkák, a szakképző iskolában a kereskedelmi kabinet tetőszigetelési munkák átadásátvétele augusztus végén megtörtént. Pénzügyi teljesítést is pontosan tudtuk ütemezni. Az érintésvédelmi és a villámvédelmi felülvizsgálat a gimnázium és a szakközépiskola épületeinél volt időszerű. A villanyvezetékek korszerűsítése ezután kezdődött, december 20án a műszaki átadás megtörtént. Nagyon örülünk a felújításoknak. VI. Felhalmozási kiadások:

9 Eredeti : e Ft Módosított: e Ft Tény: e Ft Telj.: 84,34 % A felhasználás az előző évi pénzmaradványban szereplő vállalkozásoktól kapott szakképzési hozzájárulásból és előző évi szakmai fejlesztésből valósultak meg. A vendég ( külső személyek) étkeztetésből keletkezett első félévi többletbevétel lehetővé tette, hogy a szakképző iskola tálaló konyhájába beszerezzünk és felszereljünk 1 db mosogató rendszert, ezzel eleget tettünk az ÁNTSZ. jegyzőkönyvben rögzített előírásnak évben alábbi tárgyi eszköz beszerzéseink voltak: számítógép monitor laptop számítógép+konf szoftver nyomtató szkenner számítógép monitor fémszekrény Inreraktív tábla projektor fényképezőgép digitális nyelvi labor nyomtató írásvetítő párhuzamos korlát mosogató tornagerenda Mini dv kamera +táska Szellemi termék Scanner Nyomtató Számítógép Monitor Számítógép Építési csörlő Optikai szinterező Oszlopos fúrógép Dönthető tengelyű maró Egyengető gyalugép Tornagerenda Nyomtató

10 Állványos köszörű Nyomtatómásolófax Projektor Minibusz Mindösszesen: Térítés nélküli átvétel: Magiszter nyilvántartó program Magiszter nyilvántartó program Lapostető szigetelés E tanuló nyilvántartó programot a kezdeti idegenkedés után pedagógusaink elfogadták. Az internet alapú rendszer telepítése lehetséges, az adatbázis kezelése így számos előnyt biztosít. Beszerzéseinknél követtük az eszközjegyzékben előírt elvárásokat. Az érettségi vizsgarendnek megfelelően igyekeztünk a tornatermeinket felszerelni. Szinten tartásra, pótlásokra törekedtünk. Jónak tartjuk, hogy a szakképzési hozzájárulás profilváltásra ad lehetőséget, de a továbbiakban a fenntartást és a működtetést saját költségvetésünkből kell megoldanunk. Járműértékesítés : a 8 éves FIAT DUCATO minibusz értékesítésre került (GOM 912.) (ÁFÁs ár) Ftért beszámításra került közbeszerzés keretén belül vásárolt új minibusznál évi pénzmaradvány alakulása, az azt terhelő kötelezettségek kiemelt előirányzatonként, azon belül tételenként: Költségvetési pénzmaradvány: e Ft Ebből áthúzódó kötelezettséggel terhelt: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak juttatásai 163 Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás 322 Felújítási kiadások 39 Beruházási kiadások Összesen: e Ft Szabad pénzmaradvány: 0 Pénzmaradvány tételenként: Szakképzési hozzájárulás: Szakképző Szakközépiskola Gimnázium 300 Összesen: Ebből dologi Felújítás 39 Pécsi Tudományegyetemnek átadás 322 Személyi juttatások: Igazgató úr jutalma 137 Útravaló ösztöndíj(mentor tanárnak) 52 Kereset kiegészítés (Arany J progr.) 627

11 Túlóra 20% 101 Kulturális alap, diáksport, diákönkormányzat Részére visszapótlási kötelezettség November, december havi túlóra Összesen: Munkaadókat terhelő járulékok: Dologi kiadások: Szállítói tartozás 171 Hődíj és melegvíz szolgáltatás Kult.a. DSK.IDU visszapótlási köt Szakképzési h.jár. dologi Összesen: Ellátottak juttatásai: Kult.a. DSK. IDU visszapótlási köt. 163 A normatív támogatást megalapozó feladat és teljesítménymutatók, a kapacitás kihasználtság alakulása, azok tervezettől való eltérésének okai: A gimnáziumban sajnos nem sikerült a 8. osztályos tagozaton 5. osztályt indítani. Az iskola vezetése ezt a megszorító intézkedések és az iskola bizonytalan helyzetével magyarázza. A szakképző iskolában viszont komlói cégvezetők segítségével két új szakmai csoport indult: a műanyag feldolgozó és a szerkezetlakatos szakmában. Az esti felnőtt tagozat az alacsony létszám miatt nem indult. A szakközépiskolában is bővült a szakmai képzések száma. A13. évfolyamnak gazdasági informatikus, intézményi kommunikátor és szociális asszisztens képzést indítottunk. A likviditás alakulása, a felmerült likviditási problémák és annak okai: A megszorító intézkedések miatt, a nagyarányú létszámleépítések kapcsán a kiadásainkat nagy odafigyeléssel kellett ütemeznünk. A MÁK illetményszámfejtőjével egyeztettünk a nagy összegű kifizetésekről. A likviditási gondjainkra közgazdasági iroda munkatársaival mindig találtuk a megoldást. A szakmai és érettségi vizsgáztatás juttatásainak teljesítése okozott némi gondot a nyár folyamán, így az felhasználási ütemet nem tudtuk tartani. A folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői és belső ellenőrzés működésének értékelése: Gazdálkodásunk során figyelembe vesszük az érvényben lévő jogszabályokat, követjük azok változásait és a fenntartó szakmai pénzügyi útmutatásait. A belső szabályzatainkat kidolgoztuk, azokat naprakész formában tartjuk. A gazdasági és a technikai dolgozók munkaköri leírásai módosításra kerültek. Az Igazgatótanács ülések rendszeresek. Itt feladat meghatározásra sor kerül, az intézményegység vezetők beszámolnak az elvégzett feladatokról, a felmerülő problémákra közösen keressük a megoldást. Munkákhoz a szükséges információkat, szakmai segítséget minden esetben a közgazdasági iroda munkatársaitól megkaptuk, melyet ezúton is tisztelettel megköszönünk. Komló, Rendeki Ágoston igazgató

12 BMÖ. Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma KOMLÓ Alkotmány u évi beszámoló melléklete AZ ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ RENDELKEZÉSEK A 9. (2) d.) pontjában meghatározott célelőirányzattal az intézményünk az alábbiak szerint számol el: A kapott céltámogatás összege e Ft Dologi kiadások (épület fenntartási kiadások) 1.) Villamos energia szolgáltatás e Ft 2.) Hő és melegvíz szolgáltatás e Ft 3.) Víz és csatorna díj 673 e Ft 4.) Egyéb üzemeltetési költség 914 e Ft 5.) Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFÁja e Ft Dologi kiadások összesen: e Ft Ellátottak juttatásai: 1.) Ingyenes tankönyvellátás e Ft Felhasználás összesen: e Ft Komló, Rendeki Ágoston igazgató

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE ELŐTERJESZTÉS a megyei közgyűlésnek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének teljesítéséről és a zárszámadási rendelet megalkotásáról

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 235-112/2009. MELLÉKLETEK: 22+9 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének../2009. (IV.) Kgy.

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési beszámolójának szöveges indoklása

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési beszámolójának szöveges indoklása Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési beszámolójának szöveges indoklása Az önkormányzat 2009. évi költségvetése 23.173,3 millió Ft-os bevételi, 28.785,6 millió Ftos kiadási főösszeggel

Részletesebben

Szöveges beszámoló 2007.

Szöveges beszámoló 2007. Szent László Középiskola 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 214. Szöveges beszámoló 2007. A fenntartó Tolna Megyei Önkormányzat a 60/2207.(VI.27.) számú határozatával 2007. július 31én négy intézményét a Hunyadi

Részletesebben

INDOKOLÁS OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁRÓL SZÓLÓ RENDELETÉHEZ

INDOKOLÁS OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁRÓL SZÓLÓ RENDELETÉHEZ INDOKOLÁS OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁRÓL SZÓLÓ RENDELETÉHEZ Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Tv. 82. -a alapján a jegyző által elkészített zárszámadási

Részletesebben

M E G H Í V Ó. kezdődő ülésére a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. kezdődő ülésére a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918. Javaslat

3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918. Javaslat PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-127 /2010. Javaslat Pásztó Város Önkormányzata 2010.évi költségvetési rendeletének

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2012. AUGUSZTUS 23-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE. dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE. dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 186-16/2005. MELLÉKLETEK: 27 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének /2005. ( ) Kgy. rendelete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztő : Készítette: Tárgyalta: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Tóth

Részletesebben

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetés zárszámadása. A 2013. évi egyszerűsített beszámoló elfogadása

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetés zárszámadása. A 2013. évi egyszerűsített beszámoló elfogadása PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-71 /2014. A döntés meghozatalához minősített szavazattöbbség szükséges! Javaslat Pásztó

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére Tárgy: Gödöllő város 2009. évi zárszámadása, pénzmaradvány elszámolása, és egyszerűsített éves költségvetési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. április 19-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. április 19-i ülésére Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-096 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 02/79-12/2007. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Szám: 1-223/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges! Javaslat

Szám: 1-223/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges! Javaslat Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 Fax: (06-32) 460-918 Szám: 1-223/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges!

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2009. szeptember 10-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2009. szeptember 10-én tartandó ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2009. szeptember 10-én tartandó ülésére Tárgy: Beszámoló Gödöllő város 2009. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

I. Bánk Község Önkormányzata

I. Bánk Község Önkormányzata 5. Napirend TÁJÉKOZTATÓ Bánk Község Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának háromnegyed-éves helyzetéről Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának pénzügyi fedezetét

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. az önkormányzat 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadás) és egyéb kapcsolódó előterjesztések

B E S Z Á M O L Ó. az önkormányzat 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadás) és egyéb kapcsolódó előterjesztések MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Pü.: 4128-4/2007. Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése H e l y b e n B E S Z Á M O L Ó az önkormányzat 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadás) és

Részletesebben

Szociális és Munkaügyi Minisztérium Gazdasági Főosztály. Dr. Németh Nóra gazdasági főigazgató. Budapest Kálmán I. u. 3. 1054

Szociális és Munkaügyi Minisztérium Gazdasági Főosztály. Dr. Németh Nóra gazdasági főigazgató. Budapest Kálmán I. u. 3. 1054 Keltezés: Tárgy: Ikt. szám: Ügyintézőnk: Hiv.szám: Ügyintézőjük: 2007. február 16. 2006. évis számszaki beszámoló szöveges indoklása Pelyvás Lajosné Szociális és Munkaügyi Minisztérium Gazdasági Főosztály

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata 2010. évi gazdálkodásának végrehajtása

Dombóvár Város Önkormányzata 2010. évi gazdálkodásának végrehajtása Dombóvár Város Önkormányzata 2010. évi gazdálkodásának végrehajtása A polgármesternek a költségvetési évet követő négy hónapon belül kell előterjesztenie a jegyző által előkészített zárszámadási rendelettervezetet,

Részletesebben

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetés zárszámadása a 2008. évi egyszerűsített beszámoló elfogadása

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetés zárszámadása a 2008. évi egyszerűsített beszámoló elfogadása PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-47 /2009. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetés zárszámadása

Részletesebben

A fejezet tartalmazza továbbá a költségvetés általános tartalékát és a céltartalék előirányzatokat. módosított ei.

A fejezet tartalmazza továbbá a költségvetés általános tartalékát és a céltartalék előirányzatokat. módosított ei. Általános indoklás A "Miniszterelnökség" költségvetési fejezet a miniszterelnök munkáját, a Kormány testületi működését szolgáló előirányzatokat, továbbá egyes, a kormányzati feladatok ellátását segítő

Részletesebben

Ö s s z e g z é s. módosított

Ö s s z e g z é s. módosított Ö s s z e g z é s Az OM fejezet 2003. évi kiadása 16%-kal haladta meg az előző évi tényleges összeget, gyakorlatilag megfelelt az éves módosított előirányzatnak. Az intézményi bevételek lényegében szinten

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2006. évi szöveges beszámolója

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2006. évi szöveges beszámolója Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szekszárd 7100, Szent István tér 11-13. A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2006. évi szöveges beszámolója A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, mint az önkormányzat

Részletesebben

A Magyar Képzőművészeti Egyetem. 2010. évi gazdasági beszámolójának szöveges indoklása

A Magyar Képzőművészeti Egyetem. 2010. évi gazdasági beszámolójának szöveges indoklása A Magyar Képzőművészeti Egyetem 2010. évi gazdasági beszámolójának szöveges indoklása Budapest, 2011. április 10. Juhász Ferenc Gazdasági főigazgató I. Feladatkör, tevékenység I.1.1. Az intézmény neve:

Részletesebben

Ács Város Önkormányzata. 2941 Ács, Gyár u. 23. Pf. 8 Telefon: 34/385-121, Fax: 34/385-042 Internet: www.acsvaros.hu e-mail: polghiv.acs@t-online.

Ács Város Önkormányzata. 2941 Ács, Gyár u. 23. Pf. 8 Telefon: 34/385-121, Fax: 34/385-042 Internet: www.acsvaros.hu e-mail: polghiv.acs@t-online. Ács Város Önkormányzata 2941 Ács, Gyár u. 23. Pf. 8 Telefon: 34/385-121, Fax: 34/385-042 Internet: www.acsvaros.hu e-mail: polghiv.acs@t-online.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010. augusztus

Részletesebben

17. számú előterjesztés Minősített többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére

17. számú előterjesztés Minősített többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére 17. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2014. évi zárszámadásról szóló önkormányzati

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót,

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót, Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII törvény 82. -ában foglaltak szerint elkészítettük a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítéséről szóló

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 02/79-11/2007. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Szám: 1-145/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges! Javaslat

Szám: 1-145/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges! Javaslat Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 Fax: (06-32) 460-918 Szám: 1-145/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges!

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Vargáné Fodor Rita pü.csop.vez. Előterjeszti:

Részletesebben