A r a 4 fillér. REGGELI UJSAG. Főszerkesztő é s ^ t u l a j d o n o s : Klin Béla. lyaítízatos, elvetett s o r s a

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A r a 4 fillér. REGGELI UJSAG. Főszerkesztő é s ^ t u l a j d o n o s : Klin Béla. lyaítízatos, elvetett s o r s a"

Átírás

1 Hóctezővásáhely J9I4. május 5. péntek. X * évfolym ÍÍ6. szám. 4 fllé. V Á S Á R H E L Y I REGGELI UJSG Független poltk Főszekesztő é s ^ t u l j d o n o s : S*eketf6ség kdóhvtl Kossötl-é. Telefont 87. Egyes tts á 2 fllé vsánp pc npokon 4 fllé. Kln Bél. Hyelvében él nemzet. Á s embe előszö levegő é bámul s gondolkozk hogy vájjon cskugyn jól ételmeztee mondtot ztán mégegysze elolvss szeetne felug n kmenn z utcám s o dítn zgtón mndent fel kobácsoló módon de ztán másk pllntbn lehggd vál lt von s ezt dömög mgá bn t Igz v n h nem tud más módon boldoguln csk *gy> gz v n különösen h nemzet s eltű. Tudnllk Jnkovích Bélánk mgy kultuszmnsztenek v n gz h nemzet tovább s megtű őt zt szellemet mely tt lebeg gyámkodk felettünk. Mgyoszág kul tuszmnsztee ugyns tegnp mgy képvselőházbn zt jelentette k egz htáozottság gl h o g y : nyelv csk gen ks zét tesz nemzet kultúánk. Igzán semm sem áll tőlünk messzebb mnt z hogy fel nőttek okttásá válllkozzunk ezen helyen nncsen s szándékunkbn Jnkovích Bél mnszte ut felvlágosítn ól hogy ngyobb bszudu mot még embe lgh mon dott mmt ő. N e m M olyn tudóssl k ezt mondtot k mete mondn nem vtt kozunk. H n e m ehelyett odfodulunk mgy fjúsághoz kéjük ezt hígyje el tnáínk m ko zok odlomtö mgy folyttott tén hcáól mgy étnek nyelvét be szélnek hogy ez hc gen komoly gen nemes hzfs küzdelem volt s hogy enélktl József császá endelete után m ez z oszág semmíesete sem lenne Mgyoszág Jnkovích u kko mután tt német kultú lenne nem mete voln zt mondn hogy: nyelv csk zét képez zet kultúánk. gen ks nem Met németek nemzet öntudttl megáldott németek z lyen beszédet egy pllnt sem tű nék el. És mgy tnáokt s kéjük hogy ne félje nek szembe keüln Jnkovích u tnításávl. Met Jnkovích u mulndó z ő ulm degóág tt mgy nyelv pe dg mely z 748-kí császá endeletet elbít túlélte elbí j túlél Jnkovích ut ís. Tnítsák ők csk tovább ís zt hogy Nyelvében él nemzet I " met ez z gzság ez hzfs öntud tos gzság. Jnkovích u mondás mellett pedg menje nek el ugy hogy fgyeleme se méltssák. H jnkovích u zt mondt voln hogy nyelv csk ks zét tesz kultúá nk kko ételmetlenséget mondott voln de mután ő zt mondt hogy nyelv csk ks zét tesz nemzet kultúánk \ s mondt ezt éppen nyelvtnítássl kp csoltbn nonsens mondá s. Met hszen gmnáz umok első osztályábn tudják nemzet kultú lpj nemzet szellem megnylvá nulásánk lpfeltétele éppen mg nyelv. nemze t szellem nemzet nyelv elválszthttlnok egy másból folynk. Nemzet kul tú pedg: mt nemzet Psylnde" felöltők tvsz különlegességek á koon öltönyök fu leányk uhák kphtók Külön méték szent osztály. nplp. m B z e é s & helyben egs éve ÍO K. féléve 5 K. B Vdéke negyedéve szellem szül nemzet nyelv fejez k mennyben tudnllk kfejezhető. Ennyt cáfoltul Jnkovích u bölcsességée. És ennyt mndenknek kell tudn k nemzet nyelvől nemzet kultúáól beszéln me. Jnkovích u ngyon okos embe de vszont Bessenye ís volt vlk í8-ík százdbn k zt mondt mftsodd lyítíztos elvetett s o s lenne z egz n e m z e t n e k n e m z e t n y e l v nélkül" K ö l c s e y ís volt kko mnt Jnkovích u ő pedg ugy h dette hogy: nemzet életet n e m z e t n y e l v nélkül g o n doln nem lehet." Ksf l u d y Sándo lletékes h nem ís volt kultuszmnszte mégs nny mnt Jnkovích u s íme ő meg zt ít egysze: nyelv lelke nemzetnek". K s f l u d y Káoly vl mt ő ís jelent zt m o n d j : nyelv t e s z n e m z e t e t! " És végül S z é c h e n y István ke ugy szeetnek hvtkozn Htel" című munkájábn ezt ít: f l z egzséges n e m z e t n e k fő kíséője n e m z e t l n y e l v m e t mq e z f e n md nemzet s él." Ennyt hmjábn olyn em beek szájából kk ezekkel z dézetekkel nem fázsokt mondottk hnem nemzetek fenmdásáét folyttott ngy töténelm küzdelmek dején vezették csnálták ányították ezeket küzdelmeket. Ezek ugyebá egzen másképen vélekedtek nyelvől s nem zet kultúáól. z gz hogy ezeknek töténelm ngyságoknk kön nyebb helyzetük volt mnt Tnkovíchnk. Ők elvége ís csk fodlmt csnáltk 5 K. Nyltté pett so 80 fllé vgy nemzet nyelvet nem zetet eltípó bötönnel fenye gető htlomml szállottk szembe míg Jnkovích unák mnt tegnp bejelentette budpest mgy egyetemen tőt tnszéket kell felállítn el kellett endelne hogy z áll m skolákbn z okttás tnuló nynyelvén töténhes sék s kívántosnk ttom hogy jövőben z t d e o e n j k n k z állm skolákbn s t n u l j n k nynyelvükön m l O l v s n " Ő tehát m gy egyetemen tőtffll tníttt z állm skolákt ott hol lehet kszolgálttj nemzet ség nyevnek helyett hogy gyekeznék hogy m gy nyelvet sjátíthssák el z degen nynyelvűek met hszen végtée ís Mgyoszá gon vgyunk. Elsmejük hogy k így hát tébe szoítj z pponyí-féle népokttás tövényt l gy kszolgálttj m gy nyelvet m gy sfoűákt m$>f&gyülőlő nemzstá^égeknek nnk kell vlm védekez. Hogy nem tlál okosbb védekezt mnt ezt z dézett nonsenst z Jnkovích ú lehet fölöttébb slms jellemző de nem jelenthet zt hogy egy nemzet öntudtábn egy nemzet művé szetében kultúájánk klku lásábn nyelv lényegtelen semm. És h má ez meg győződe Jnkovích unák cnét nem mondott ezt el z oláhoknk tótoknk s m ét nem ezeket nyelveket szoítj háttébe bölcs mondásá vl. Mondt voln komítének hogy nyelv mellékes! De kmondn hogy z állm nyelve mellékes ugynkko N E U M N N M. c s. k. udv k m szállító. Féf fu leányk u h telepe Szeged Káász-utc Kéjem 5. ájegyzéket.

2 nemzetség nyelveknek leg ngyobb legveszedelmesebb koncesszókt tenn nem egyéb mnt egy ételmetlen tth ttln fázssl kfzetn m gyt s áeeszten nemzet önézete nemzetségeket E z t jelent Jnkovích beszéde. H nem tudt eddg most megtudhtj h pedg tu dtosn tett kko nncs ment ség számá. D e ká hogy volt s cáfoljon tgdjon még melőtt beszédének következ ménye legkesevesebb k o n zekvencákt nem szülk meg. De né hgyj ezt dolgot s h má cul ütötte mndzokt kk jongó nemzet nyelv nek nemzetnek nemzet kultúánk leglább nyomát töölje le. Látj de jutott má mgy Hogy lyes mt ké I N e m szomoú ez íjnkovíchw szss-htszá s& l$tvám föfő 7 É hős 7T' mm- Vásáhely váos közgzgtás bztlságánk ntézkedéhez képest z íás-olvsás vzsgák mdjus hó másodk hmddbn 20-kától.kezdődnek m e g. z d s - o l v s d s vzsgákon m e l y e k vnnk hvtv h o g y z n - o l v s n tudó (30-k évüket betöltött polgáoknk válsztó jogot d j n k c s k z o k vehetnek zt kk május hó 204g vzs gák ká személyesen^ ká levélben elentkeznek^ XJgy személyes mnt le vélbel jelentkezek vás főkptány hvtlábn (6 számú szob) töténnek l letve hhoz ntézendők. vásáhely függetlenség pát felhívj polgáokt h o g y k k e d d g válsztójoggl n e m btk de z uj tövény szent válsztők l e hetnek h vzsgát leteszk hogy okvetlenül jelentkezzenek vzsgá lt letételée. jelentkeze elég egy egyszeű levelezőlp. válsztójog megszezée z vontkozó mnden felvlágosítást útbgzítást ngyenesen d meg szekesztőségünk báknek k sze mélyesen hozzáfodul. * válsztójogól szóló uj tö vény szent válsztójog v n elő szö s n n k k 9Í3-bn má válsztó volt h u g y n z o n helység lkój mdt de válsztójog v u n e z e k e n kvül n n k s. k leglább 30 éves I. h t o d k osztályól bzo nyítvány v n ezenfelül ká leglább 2 koon ál* lm dót fzet vgy pengedélye vgy pgzolvány vn vgys önálló pos vgy keeskedő ká p üzletben vgy ke eskedben endes munkás (vgy segéd) vgy gzdság vezetőmvnkás ká egy munkdónál leglább 3 év ót szolgál vgy válsztónk segtő cslád tgj ká kszolgált ltszt. II. k n e k negyedk osztályól v n bzonyítvány v g y ín-olvsn tu dását vzsgáló bzottság előtt g z o l j ezenfelül ká leglább 20 koon ál lm dót fzet vgy pengedélye vgy pgzolvány vn vgys önálló pos vgy keeskedő leglább segédmunkássl ká p endes munkás (segéd) k 3 éven át egy szkmábn dolgozott vgy gzdság vezetőmun kás ká egy munkdónál leglább 5 évg szolgált vgy válsztónk segtő cs ládtgj ká kszolgált ltszt. 94. május 8. VÁSÁRHELYI REGGELI ÚJSÁG 2 III. k ín olvsn n e m tud n n k k k o v n válsztójog h leglább 40 k o o n állm dót fzet. Polgáok! k sját sosán s e gíten k k hzáj sosánk ntézében zt k venn n n k most elem kötelessége hogy felvé* tesse mgát válsztők közé. S e n knek s e m s z b d kmdn k n e k tövény válsztójogot bz tost. k őszntén óhjtj hogy vége legyen munkpát koupt ulmánk jáuljon z összeíó b zottság elé v g y tegye le z ásolvsás vzsgát. H z f s üdvözlettel hmvásáhely függetlenség?8-s pát elnöksége. * Felhívjuk z összes 24 évüket betöltött ksgezláfeí ütsffeásolct kknek válsztójoguk eddg nem volt sse n ovsn tufst^kg hogy j e lenfkezzenek főkp tány hvtlbn hogy levzsgázv válsztó jogosultságot nyeje nek. Vsánp tesz Jbíe efomáíusok ő-femplom 200 esztendővel ezelőtt kzült. Ngy dőket s o k gyászt s o k nemzet ngyzásf htélet teén s ngy változásokt é lt át ez templom. ég n e m e s stlü építkeznek egy emeke ez toony tem plom. H t l m s g ltt s o k s z o több eze beszéd emelte lelkeket I s tenhez s o k szív keesett ott v g s z tlást s o k eményvesztett nyet uj eményt s o k szenvedő tlált eny hületet s o k elszomoodott bántá b n vgszt. vásáhely efomátusok m n " denko n g y szeetettel g s z k o d tk s e h h e z z ő-templomhoz t lán még m s e l lehet m o n d n hogy legkedveltebb templom met jó z kusztkáj m n d e n sző jól h n g z k benne szép beosztás lélekemelő h t l m s ány. Egyszeű ez templom d e o l y n mnt m l y e n n e k pután kálv nsták z Istenházát szeetk látn. Két százdot ét dcsőségben z embeség jvá htbuzgóság emelée e z templom z ünnep zsolozsmákből kcsendül bzony ság hogy n e m háb állott ez templom é s fenmdás még h o s z s z u százdok bztosítv v n. B z tosítv v n d d g míg efomátu sok Istenmádők l e s z n e k e z e n földön. E z e k pedg l e s z n e k míg embe lesz vlágon. 200 éves j u b l e u m lklmából qz ó-templombn közölt műso szent ünnep l k l m stentsztelet lesz. fl d. Klász* SNITOl Szájvíz f o g p o fogkém fogkefe m z e g y e t l e n étékes megbízhtó fogápoló Kphtó m n d e n bn. szét. gyógyszető" 07 Fogdj zvétemé. t felsö-fcopdncsí özstö. helybel dszpolgáostő pát lpjábn Hódmezővásáhely" l p 6-k számábn e g y tudósítás jelen meg m e l y b e n K s b t o k o s S z ö vetség vezetősége áltl 3-kőn felső-kopáncs könél szövetség mozglmáól ttott elődást bíálj. E z e n ksgzdákt édeklő elő dáson dszpolgáostő pát s képvselve volt Kopáncs meghódí tój áltl. Mélttlnkodk tudósító mét Ksbtokos Szövetség vezetősége felső-kopáncs könél megjelent met mnt mondj z C s e n Mátyás őzetője z n g y o n jő kezekbe v n met ő n e m beszél h n e m cselekszk. B z o n y mondom b o g y n e m s z e etek v l k n e k munkáj felett bíáltot m o n d n m e én z t t tom hogy könnyű bíáln d e h e l y e s e n c s e l e k e d n nehéz. D e tudósító kényszet h o g y bíáltot m o n d j k kopáncs h ó dító munkáj felett mnt h o g y tudósító bíálj ksgzdák moz glmát. Igen ő meglkított kopáncs ksgzdák bélő szövetkezetét k s gzdák v g y m j d megtévedtem földesú jvá. Met felt gófnk ksgzdák nevében h o g y áve mellőzével". d j o d béletet újból k s gzdáknk. Hát kédem k n e k tett jót? gófot megmentette kellemetlen ségtől : n e m l e s z ktéve n n k hogy z véghetetlen o s z föld m e l y e ksgzdák má ís t u l m g s h szonbéőt bínk u j b b áveé s e n félnnyét vétessék k. Igen-gen e z tszt gzság lyen ánybn kellett v o l n sze vezn z őzeíőt. Ksbtokos Szövetség lyen ánybn s z e v e z é s okttj k s gzdákt. Tehát n e h g u d j o n tudósító mét z őzetőjében ját K s btokos Szövetség vezetősége. I g e n jól m o n d j tudósító hogy kopáncs ksgzdák elég felvlágosodotfk n e m lehet őket msz l g g l félevezetn. Hát e z n g y o n gz ennek szövetség vezetősége előtt kfejezt d t k. Háb ígé n e k má e z e k n e k felülől vló tá mogtást b u z - b o o n keszközlt m e g olcsó kopát tudják má. h o g y k e l l ezt megfzetn. Megköszönk jőltevőjüknek fádságát... tudósító poltk hátteét látj ksgzdák mozglmánk. Édes Istenem m k o má m n d e n tás d l m osztály s z e v e z v e v n épen ksgzdák mozglmát néz o s z s z e m m e l tudósító? N g y o n ké e m d e bánts ksgzdákt ez k o követelménye g y l k u l k d e m o k t k u s fejlőd. E z e n gyűlen C s e n t nító u s felszóllt z őzefoje é dekében. Kfogásolt K u n Bél oszággyűl képvselő" működé z z l évelt & y képvselő u ellene vs* -m fsszdság édekek előmozdítástok. Hát m ksgzdák ezt k j e l e n tét vsszutsítjuk met mnd u n t l n tpsztljuk h o g y m szeetett képvselőnk egz lélekkel közét munkálkodk lpját Ksbtokos Szövetségnek mndg endelkezée bocsátj. Különben tnfó u felszóllá sá B l o g Sándo Szövetség lelnöke m e g d t felvlágosítást tnító u kfogást kellő été kée leszállított u g y h o g y ísítő u kőbb e l s páolgott ksgzdák oszkój z tudósító k émképeket fest m o z glomól. H c s z m d n e m ét Szép féf fn klpét nts nykkendőt fehé SZÍB nt lábvlót legolcsóbbn Vesenyáuházbn" HÉÉt db. l klp ko klp " féf n g (fehé dmszt élővel) 2. féf n g (sznes tust).0 láb vló 7.selyem lj» * féf fu fll étől Tsztelettel: pá Nő hsny (kötött) ko 38 flléből Féf hsny» 30 Bö kesztyű (mnden szn» 2.20» db. Nyes selyem enyő (fekete) 3.60 Selyem szokny (mnden szn) 7. Sét bot 70 Legjobb mnőségű glléok kézelők ' Wesz Ime Vepsenyáuház Zöldség pícz.

3 94. május o. pszt munkához mdjon kptfánál. kopáncs ksgzdák megétet ték z ntő szót. ngy lelkesedsel hllgtták z elődást mguké vá tették Szövetség mozglmát Ígéetet tettek hogy mndent el fognk követn hogy z eszme megvlósuljon. Mndkét helyen kö szönetet mondottk Blog Sándo nk z elődásét. Vn szeencsém váosunk t. közönségét étesten mszent VÁSÁRHELYI REGOEU I.USö el pénzünket. M látunk nny gncát vásáhely posok szktudásábn hogy temkővel vló bukolást teljesen kfogástl nul fogják elvégezn. De hszen ott vn ménök hvtl áének ellenőzt gykooln s z átvétel ko jogukbn áll sőt kötelességük zt mondn ez ossz ezt csnál játok új. z álejtt csk ttsák meg leszen nnk bámlyen z eed ménye közgyűlen tudn fogjuk zt hogy m kötelességünk á hely p hely munkásság édekenek megvédée. Úv jáoson Ozv. Zsoldos Iméné hídbn kávéházt nytotm. ügyvéd Tsztelettel tudtom hogy üzletemben ktűnő fehé slle hook kpbtók lte sle 88 fllé ó zlng ko. 2 fllé Déhe sö 25 üvegnél üveg 26 fllé. Vlód tököly bck szlv pálnk 2 ko 20 fllé. Rumok lköök legolcsóbbn. Üzletemben m n denko legjobb tlok ízletes ételek lesznek kszolgálv. Szókozásul bllád sztlll s endelkezem. Elvem jó tlok olcsó csks szold kszolgálás. Kéem t közönség ngybecsű pátfogását tsztelettel Edél Pst Kályszők ok-utc házm mely ben jófoglmn kocsmüzlet vn olcsó ét eldó. 307 IR lesz z álejt. flz utcák bukolás. huszonháom-utc bukolásá vontkozó álejtt m délelőtt fog ják megttn B e e c z k Pál gzdság tnácsnok hvtlos he lységében. bukolás munkáltokt llető leg helybel építőposok ké elmet dtk be váos tnács hoz hogy kőszállítás leká s munkáltokt válsszák külön met együttmdás esetén sznte kzát dolog z hogy ők s pályáz hssnk így zután meg fog töténn hogy 36 eze ko onás váos vállltból vásáhely posoknk munkásoknk egy kjcá se fog jutn ezt z utolsó fllég degen embeek te szk el. váos tnács z építőpo sok kéelmének fgyemen kvül h gyásávl m megtttj z álej tt melynek föltétlen következmé nye z lesz hogy helybel mes teek munkások z egz vál llttól elesnek. z utcák bukolásá vontkozó közgyűl htáozt jóváhgyását váos tnács mndg helybel posok munkások kéelmée sügette. Most zután bekövetkezk z z állpot hogy munk nélkül nyomogó vásáhely po sok s egy flt kenyé nélkül álló munkások 3 6 eze koonás vállltból egy fllét se fognk kpn keeshetnek más féle mun kát vgy h zt nem kják kop llttnk. káhogy kámlyen szemüve gen keesztül vzsgálják zt ké dt nem tudunk váos tnács álláspontjá helyezkedn s nem csk kéjük hogy z álejt meg semmsíttessék de olyn feltételek mellett íssék k hogy zt vá sáhely építőposok kívánják. E z z gzság! Idegenek ne vgyék odámt Tószeg Sándo u házáb Feenc JÓZSef SUOáut 3 SZá lá z emelete helyeztem át. Tsztelettel: Kál D. Ngy JÓZSef ügyvéd. 368 Mnt tegnp jelentettük. K o s s u t h L j o s Tódo kt távtlg étesí tettek bátyj ggsztó állpotáól szedán délelőtt ékezett m e g. K o s suth Feencné előbb bement be teghez kt előkzített z öven detes látogtás. Tzenegy óko K o s s u t h mgához kéette öccsét kt könyes s z e m m e l üdvözölt. l g ttózkodott b e n n K n s s u t h L j o s T v d pá pecg beteg ellud me öccse mgá h g y t. Délután két ó tájbn Kossuth smét elszunydt. K o s s u t h F e e n c állpotábn váltó zás z est folymán n e m állott be. z est óákbn n e m volt láz. de zét közézete n e m jvult. délu tán folymán táplálékot vett mgá hoz. Este 8 ó után Mülle Kálmán báó smét meglátogtt beteg pátvezét megállpított hogy beteg* állpot stgnál válíoztnu' súlyos osszbbodás n n c s. K o s s u t h L j o s T v d npközben több óát töltött beteg bátyj me lett m j d Föste uél oszág qyül képvselő Rffy Sándo: ev. ef. lelkz látogtását fogdt R e t t e n e t e s gzdság év l e s z. Két szomoún emlékezetes szá mot tunk e ckkünk fölé. Két ke seves ínséges esztendőké melyek nek nyomoúság évtzedeke nyo mot szánt m g y embe életé ben. Vásáhely öeg embeek még most s elszoult szívvel beszélnek z 863-k ínséges esztendőől m ko egy vék búzáét egy het n p szóm béét kellett o d d n s m k o hogy két tehenet elttsnk tkmánnyl z egyket oddták n n k k máskt elttott. Vásáhely e z e n öeg polgá sjnos mégegysze megpóbálják egy lyen ínséges esztendő ettene tes cspását met z de gzdsá g év z előjelek s földmvelügy mnszte jelente után Ítél ve o l y n lesz. hogy Isten ments! Tlán még 63-k Ínséges esztendőt s felül fogj mulnf tóztos nyomouságávl. \ Száll száll felénk egy fekete m dá z ínség m d. Bontogtj 3 szányát nyomo s kemény keseves telet áfküzdött tömegek hátbozongv váják nyt me lyen n e m lesz édemes l e t n temt met m g y földön ezdén ües klászt gz-gzt lenget Péte Pál-np szellő. S l m s z jelent melyet földmvelügy mnszte dott k vetek állpotáól. E g y oszág nyomoúság s zokból szá mokból melyek mnszte jelenté sében ól beszélnek hogy m lyen óás teületeket kellett kszántn z oszágbn met nem ét semmt vet kfo gyott elpusztult melőtt csk emény lett voln hogy nyá np klászb szök tet. b döfött s zon mély vées b ázdát hsított szeencsétlenül ját béest d C s í k János kuts ovos zesí tette első segélyben s megállpí tott hogy séüle súlyos temé szetű met fetőztől lehet t tn. szeencsétlenül ját béest gzdáj lkásán ápolják. TÁVIRTOK fl kály betegsége. kály z éjszkát nyugodtn töltötte csk phen utolsó óáját zvt meg köhög n ge. huutnk má lg vn nyo m közéz egzen meg nyugttó z étvágy kfogástln z eőbel állpot tökéletesen kelégítő. E z s l m s jelent melynek nyomán gond nyomoúság fzkel be mgát m g y t nyák vlágáb még sulyosodott z z l hogy két éjszkán keesztül fl k s s válsztás. z o d dőjáás h d e g lehellete lefgysztott még z t k s e Csütötökön eggel kezdődött ményt s. melyet egy bőséges gyü Kssán hc függetlenség je mölcs szőlőtem ányábn lölt S z y László V g h táplált kétségbeesett g z d nép. Gyul munyó között. Délben egy Csongád-megye mnden közsé géből egye más k p j u k jelen teket hogy pszuly kumpl k u k o c z éjszk fgyok követ keztében elpusztultk. Vásáhely váos szőlőbtokos uedg egyetemesen pnszolják hogy vásáhely htá összes szőleben leszüetelt fgy. N e m esz s e szőlő s e gyümölcs. Ngy cspás ez de még n g y o b b z hogy szegény embe mn dennp kosztj: pszuly főzelékféle kumpl elpusz tult. Május áldás lngyos n y t éő eső s kk s e z k bo zsztó káá v n mezőgzd ságnk. Úgyszólván egy egz nem zet élet s létkéde hogy megeed nek-e ezen héten z ég cstoná s jótékony eső üdít-e fel z eltk kdt növényzetet. m l y e n s l m s z oszág gz dság állpot o l y n poltk helyzete s. Sznte bámul z embe zon vkmeőségen mellyel mlládok menő hdköltségek megszvzás t mek kén ettől pusztuló nemzettől. Gzdság helyzetünkön egy ál dásos május eső még sokt segít hetne. Poltk helyzetünkön zon b n má c s k egy mndent felfo gtó zvt mely elsepejen e l pusztítson mndent m eddg nemzet boldogulását megkdá lyozt. fl bk áldozt. -Felhsított z cát. Súlyos szeencsétlenséget jelen tenek puszták vlágából. E g y bé eslegényt c o n s z u t m u n k köz ben z egyk b k s gen súlyos séüleket ejtett j t. szeencsétlenség áldozt Oláh lános 25 éves bées k M c e l k Gábo tnyáján volt l k l m z v E hő 6-án délelőtt 0 ó között bées z ökökkel fogl ltoskodott. Éppen z egyk ökö kömét vágt le mközben súlyos szeencsétlenség éte. z egyk b k szvávl z Oláh János cá fom volt szvztok ány de délután beendelt hvtlno kok függő helyzetű vsutsok seege mungó jelölt jvá bl lentette méleget. fl hlódó K o s s u t h. Kossuth könyezete endkívül levet szomoú. bból köül ményből hogy bl tüdőben pn gás állott be zt következtetk hogy beteget tlán má kö vetkező óákbn tüdőgyulldás fog j megtámdn. H d k gőí z őség ellen: Hdk János góf delegácó m ülén felemelte tltó szv uz ellen hogy plment ősé get delegácób s bevezényelték. HÍREK. Meghívás. - függetlenség 48-s K o s suth Ljos-pátkö válsztmá ny &~áf uéntsken mét IV óko dé* gyűlt fog ttn pátkö helysé gében melye z édekelteket ezúton hívj meg pátelnökség. Meghívás. függetlenség pát 200-s ngyválsztmány -máj. ÍO-én vsánp d. u. 2 óko gyű lt tt melye válsztmá ny tgokt z olvsóköök elnöket tsztelettel meghívj z Elnökség. népgyűl melyen vezéek beszámolnk po ltk helyzetől 7-én lesz. Rzt vesznek zon Justh G y u l Káoly Mhály góf s szá mos függetlenség képvselő. vezéek fogdttásánk mnél ímpozánsbbá tétele végett fel- bemuttás keül vsánp z Uánábn

4 4. kéetnek gzdífjk hogy bndéumb jelentkezzenek bevonulásko mnden gz 4Ss fellobogózz hjlékát! főspán köszönete. v á os tnács C c t c s Ljos d. főspánt meleg hngú levélben üd vözölte bból z lklomból kfo lyólg hogy Szeged váos főspán jánk nevezték k. z üdvözle Cctcs Ljos most levélben vá lszolt megköszönte lekötelező fgyelmet. Meghívás. K s b t o k o s Szövetség Foglm Rzvénytásság lptót folyó hó 2-ée kedden délelőtt 0 óá szövetség helységébe gyű le hívj melyen fontos megbe szélek töténnek. z e l n ö k s é g. z p o s dloskö tgjt étesítjük hogy m este 8 óko Csszpobát ttunk ef. ő tem plom jubleumá betnult d bokból. Kéjük tgokt hogy ^pontosn feltétlen megjelenn szíveskedjenek. z Elnökség. Válsztmány gyűl. 48s Becsény kö válsztmányát folyó hő 0-én vsánp d. u. 2 óko ttndó gyűle tsztelettel meghívom. Ime József elnök. kútvölgy ünnepség. kútvölgy polgá olvsókö h á z lpj jvá vsánp ttj meg zászlószentel ünnepségét. dí szes lklom sokn ándulnk k váosból. Ott lesz z Ipos D l o s k ö s Bogná Rezső vezete ltt. Este tássvcso lesz mely nek zvétel dj.60 K. zász: lőszögek bevee zászló fel szentele 4 óko kezdődő ün nepély lklmávl töténk meg.! z u dlád vezetősége tudtj hogy legközelebb pób szombton d. u. 5 óko lesz főgmnázumbn szokott helyen. Kéelem. Káoly Ántl-féle ngyszget btokon levő ut k j vításá z édekeltek felkék z ' jáókt hogy 9-kén szomb ton ott szeszámokkl megjelenn ngyon megomlott ut kjví t á s á b n segédkezn szíveskedjenek. ' T ö b b édekelt gzd. K s b t o k o s Szövetség k küldötte folyó hó 9-én szombton délután 5 óko M á t é y o l v s ó k ö n é l elődást tt nk melynek keetében smetetn fogják foglm zvénytásság célját. z elődás könyékbel ksgzdák h nem kö tgok s ezúton hvtnk meg. z Elnökség. Bmbóhullás. V g Ilon kát V g Pál neje egyetlen le ánykáját 7 hónpos koábn gdt el végzet z élők soából. Temete május 8-őn d. u 3 ó k o lesz Püspök-utc 22 számú gyászháztól Dlnk temetőbe. Bé ke po felet! Időjáás. Mndjobbn job bn előtébe lépett z esőehjlás. Május folymán eső lesz bőven kozdetét vesz közel npokbn. (T. E.) segéddótsztek kéelme. tövényhtóság közgyűl tudv levőleg négy segéddőfsztet t zedk fzet osztályb osztott be. z ee vontkozó közgyűl h táozt még nem nyet jóváhgyást. Most V g Ime tás tzedk fzet osztályb beosztott segéd dótsztek kéelmet dtk be t nácshoz hogy ngyobb fzetüket jóváhgyás vló tekntet nélkül utlják k. tnács kéelmet közgyűl elé fogj tejeszten. VÁSÁRHELYI REGGELI ÚJSÁG Hmlőjávány egy skolábn. Mlom-ulc efomátus skolát két héte bezát polgámeste met gyemekek között jáványo sán lépett fel hmlő. Megkezdődött z szfltozós Lázá Szentes Zsoldos-utcák bn megkezdték z szfltozás munkáltokt pá hét ltt egz más képet öltenek ezek z utcák. Máíéy T e g e h l m Olv sókö f hő 3-őn ttott meg fé nyes táncmultságát mely mnden tekntetben ktűnően skeült. Fe lülfzettek : H o o v t z Motz 5 koonát f j. T á k á n y Sándo.20 K. K s Bálnt K. N. N. 2 0 f N. N. 40 f. Ugy felülfzetőknek mnt z összes megjelenteknek há lás köszönetet mond endezőség. földeákszél olvsóko május 0-én gyemekmjálssl egybekötött táncmultságot endez melye beléptdj 80 fllé. m jáls díjmentes. mjáts tt dél után 3 óától 5 g. táncmultság kezdete este 7 óko. multság felhívjuk könyékbel polgáok fgyelmét. Válsztmány gyűl. Kos suth Népkö válsztmány vsá np f. hó 0-én d. u. 2 óko kö helységében ült tt melyen folyó ügyek fölött töténk htáo zás. z üle válsztmány tg jt ezúton meghívom. D. M e d v e t z k y Ime kö elnöke. Külső-Ezsébet Olvsó kö folyó év május hő 9-én 570 tny szám ltt levő helységénél házlp jvá táncmultságot endez. Belépó'-d féfknk 80 fllé nőknek 60 fllé. tánc kez dete este & *<^ ko. Bál. Olsz- Feenc vendéglős K. Mucs Mhály kéő Ren dezőség év május hó 0-én v sánp este z mek cmü vendéglő temeben fényes május táncmultságot endeznek. Belépt dj előeváltv 60 fllé este pénztánál 80 fllé. Egy kíséő nem fzet jegyek előe válthtók vendéglőben endezőség bá mely tgjánál. Táncm"íság kez dete este 8 óko. 5 BobáySGgéŰ felvétetk Szeged-utc 2 szám ltt bobély üzletbe Étesít. Tsztelettel étesítem n é. gz dközönséget hogy k elsőendű száz fából szlád kzítű t s t k vásáoln keesse fel Blog Is f vá kovács-meste I. ke. Pálf-utc 2 szám. Kz kocsk pcktőöí ' hol állndón tlálj legjobb legolcsóbb kz uj kogsíkt. Hsz nált kocskt becseél. Megende leket gyosn pontosn kzt. Jó csládból vló felvétetnek. fuk tnoncnk Tsztelettel ' B l o g István kovács-meste I. ke. Pálf-ulc 2 szám. 985 plá nyomáson 3-k dűlőben Ttá Ks Ljosnk 2 hold luczen földje kdó. Tudkozódn lehet Pálf-utc potc ném vqy nápoly véfüdő. Regény z olsz zsnokság koszkából Lullo ezltt tüzet vet s meg gyújtott lámpát melyet kbátj lól elővett. Szvendtő látvány táult elébök : vén zsdó s leány átkolv ttották egymást mndketten ugy emegtek mnt nyáf levél Zsdó d d de pénzedet! pncsold Cese. Én szegény embe vgyok nekem nncsen pénzem mőnkodék vén zsdó könyöüljenek jtm! Lullo zltt féle tette lám pát hogy hozzá fogjon bozsz tó tetthez. E pllntbn vllám sebeséggel knylt z jtó s egy jól ányzott cspás hoszu Lullő pllnt ltt földe feté. Cse megfodult hogy vá tln támdókt szemügye vegye de két kemény m o k má őt s meggdt egy hng pedg ezt döögte félebe: d d meg mgd g y l k o s! Cse tőt ántott s egyúttl éles füttyentsel jelt dott tásá nk. következő pllntbn má ő s földön feküdt. vén zsdó leányávl együtt z egyk szegletbe húzódott vssz s onnn nézte e sjátságos hcot melynek sem célját sem jelentősé gét sem pedg következményet nem tudhtt. féfk egyke most feléje kö zeledett. - H meg ksz menekedn hláltól így szólt hozzá kko távozz ebből z stállóból s e b t ő l tvenából. Tőlünk nncs m t ttnod vén zsdó felkeekedett s eszkető leányát kezénél fogv elsetett z stállóból. Sznte meg bozdott mko z jtóbn két bló testen kellett átlépne. (Folyt köv.) Pc-ák Vásá\3lyen Buz Áp Kukoc Set. Szlonn Zsí 94. máfus 8. Flelös szsüesztő : Gvátz Feenc. Kdd nyomdtuljdonos *. K u n Bél. Etjy flt! szbősegód vegyes ngymun kához zonnl felvétetk Hováth Znyutc 26 szám. 454 Lucen vn kdó nyá hsznált özv. Mkó Peteménél Földeák éten _ 452 E(jy egy negyed hold föld eldó plébn Ill-ífc dűlőben étekezn lehet Csllg-utc 56 ggám Ráh Istvánnál. 4S9 5 db- népbnk zvény eldó IV. Deák Feenc-utc Bojná seűéd keestetk dbszám V ke Jók-utc Tzennyolc holll földje luczenássl ^ t ny épülettel szöllös kettel öök áon eldó Gozg-Kopáncson Kotomán Sán donk 302 tny szám ltt. Tudkozód n lehet helyszínen vgy Pálf-utc 45 szám ltt. 458 Sóstóm úütönen s hold földje edóesetleg fele s Ngy Pál Sándonk. T u dkozodn lehet helyszínen 55 tny szám ltt. 427 VcSl Pálnk kopáncs skbn 7-k dűlőben 2 hold lucenáj kdó vsút felől ngy knáls mellett. Tudkozódn lehet Kopáncson hmdk dülsben 254 tny szám ltt 425 Vt Sándo neje K s Szbó Lídánk cscsté dűlőben 8 holdny szántó földjük eldó vgy októbe hó npjá tól több éve hszonbébe kdó éte kezn lehet tuljdonosokkl L Mbályutc 4 szám ltt. 430 Ráosí dfliöben 8 hold föld Ngy Gyögy József mellett eldó étekezn lehet Lázá-utc 24 szám. 433 Hás ház után tó főd vlmnt 9 hold főd Cnkus dűlőben eldó éte kezn V ke. Káoly-utc 27 szám ltt. 440 Kluzál-Utc 95 szám ltt egy ks üzlet beendez jutányos áon eldó. 450 Áendáb kdó 2 félhold főd vgy öök áon eldó puszt kksszék állo más mellett vn. Továbá váos szélé hez 6 klómétee kuts utmentén. 36 hold főd öök áon eldó jt levő gzdság épületekel együtt étekezn tuljdonos/bng Sámuelnél Búvá u t c Fehé bbot veszem zöldség pc üzletemben hét folymán. Udvhely. 36 Rkoncl Istvánnk Vásáhely-kuts állomás szomszédságábn 82 hold földje hszonbébe kdó vgy öök áon s eldó föld zben szántó zben kszáló legelőből áll étekez lehet Szbdság té 33 szám ltt. 237 tóbn z első dűlőben 2 hold lucen kdó nyá hsznált. Kválthtó Lázá-utc 9 szám ltt. 350 LlCáS Vn kdó Buvá-utc 30 szám ltt. 434 Bn Józsefnek sásosbogázó dűlőben 340. k m. 94. [tdetménj. kspuszt földje eldó étekezn lehet mkó első utász háznál. 330 fügehlm dűlőben jómnőségü nyomá s föld vn eldó kétőszben s étekez n lehet Szőlő-utc 2) szám ltt. 37S kőtölt fű első kszálás s zben legeltete f. é. május hó Fzetes tnuló vóleányok sügös3- án szedán 4-én csütötö sen felvétetnek Páű nővéek vodájábn Káoly-ute 0. szám. 345 kön küt helyszínen zonnl fzet tnács jóváhgyás fen- Stenbene Izdonk vjhát béletén ttás mellett zletekben áve mely 90-s őházzl szemben vn 3 bog j lucen szénáj vn eldó ugynott? en hszonbébe dtk. hold 3 5 éves tszt lucen vet Szedán május 3-án délelőtt hoídszám s nyá hsznált kdó é 9 óko z áveás Zíny-ut tekezn ánt Könyves-utc 5 sz. 42 c végénél kezdődk május 4-én Zlnyl-Utc 09 számú ház szbdkézből csütötökön délelőtt 9 óko pe eldó ugynott két lkás s vn kdó dg áős útnál. Tudkozódn lehet Szbdság-té 24 szám ltt. 424 Hmvásáhely 94 május 6. Gá Dánel PtŐC8 Öökösöknek Szbdságté 6 sz. v. kmás. házuk szbdkézből eldó. Ugynott egy- Lkás változás. mgy állm 6 lóeős mgánjáó gözgépgntu eldó étekezhetn lehet Szbdságté 6 szám Ptócs Bélánál vgy ndássy-utc Engelthlle Jáno» czukásznál 70 ltc 0 SZ. lá helyezte át. Mhály Sándonk Gomolk Iméné okleveles szülznő lkását gyg-utc 20 szám lol Httys- 460 Étesít- lk hjd gödök közt l e gelőe tehenet knk kdn zok j e lentkezzenek Póny Józsefnél Kstőptutc 22 szám ltt. khjtás május 4- én lesz. vzsgált szokott helyen Széchény téen töténk eggel 8 ó ko. 462 Gozsán Lukác? Testvéek szomszédságábn jó lucenáj vu nyá hsznált kdó étekezhetn helyszínen. 28C ZsoldOS-utc 25 szám ltt sok pot melyen egy ngy mgtá vn 2 zbe* s eldó. Tudkozódn lehet Hjnl-utc 38 szám l t t 76

5 VÁSÁRHELYI.REQ6ELP ÚJSÁG 94 m á j t t s & EenyóStő pó pókhálós henyót gyümölcs fákon kátevő mnden féle he nyót lm szőlő molyt s elpusztítj. Kphtó : Sznák Káolynál Szeged-utc 0 cskcpcz. 266 Göbe-utc 60 számú ház eldó üzlethe lységnek lklms ugynott több üzletbeendez ngóság jutányosán eldók. Pofács zsákszám olcsón kphtó Víhen Mó F ftelepén 9 K'nzál-ntc 65- szám ltt egy udv lkás.kfd. 374 Eldó főd EostáS öökösöknek puszt szélen Rostás Máton szomszédságábn 50 hold földjük szbdkézből eldó éte kezn lehet bámko másodk ke. Dmjnch-utc 23 szám Tákány Sándo Jkocsgyátóvl. 822 ÜJváOSOn Vöösmty-utc 5 számú ház eldó vgy uv telek sok jó épület kö ves udv átézvzvezetékkel pdolt Szo bákkl. Fzet vevő tetsze szent 98 Tóth Sándo setkeeskedőnek z ny temető nyomáson kdó lucenáj vn nyá hsznált étekezn lehet. Jók utc 45 szám ltt. 33?é! hold egy éves lucen föld öök áon eldó Gyulobn 4-k dűlőben Beetvás öökösök szomszédságábn étekezn lehet Feenc József sugá-ut 67 szám lltt 298 Lucen ísl 5 hold skly nyomáson nyá hsznált kdó. Bővebbet V I I. ke. Nádo-utc 0 szám Szőke Pál pol gá endőnél. 344 Deák SándonénlC Csomokányon 2 hold lucen kszálój nyá hsznált kdó <étekezhetn lehet Jók-tc 76 szám. 343 >Tízenkét BlfS deszk keít ngy kpu v l oszlopokkl továbbá 4 öles gng deszkázt oszlopokkl koszoújávl együtt 2 jtó egy blk vn eldó G-utc 2 szám ltt étekezn lehet Szbdság-té 33 szám ltt 338 Rostás Májyás tuljdonát képező Knász hlom dűlőben lévő mntegy 50 ks hold teületű jó mnőségű kszállój Szbd kézből eldó. Felvlágosítás nyehető : D. Nykos Dezső ügyvéd odájábn 375! Egy ks fs tehén vn edö Nyáf-ut c 5 szám ltt. 383 hé DO 60 fllé? Feencz József sugá-ut 26 szám ltt. (Szentes-utc.) 442 Ketz ket endezéhez Wlhem Mó F fltelepén felvétetk. 404 'VII- ke. Klstőpt-utc 80 szám ltt ház eldó. Tudkozódn lehet ugynott vgy V I L ke. Bjz-utc 2 szám ltt. 4oo Egy nyomás föld fügehlm dűlőben edó étekezn lehet Ráős-uc 6. sz. ltt. 355 Eldó föld- csomokány dülüben 6L íél hold föld u j tnyépülettel Jő vzű kúttl szöllős gyümölcsös kettel el dó étekezn ötödk keület Káoly-utc 8 szám. Bostás Mátonnl. 360 Hét M föld z Ezsébet ut félen néh Ksz István féle földből eldó. Étekez hetn Kálly utc 33 szám ltt vgy Szegeden Kossuth utc 9 szám. 49 z öthlml dűlőben Tóth Mátyás féle föld ből 3 fél hold hszonbébe kdó étekezn lehel Feencz József sugá-ut 86 szám ltt 394 ózeé Mhály HO Elveszett egy keékpá héjjhlm bálból. zon egyén k tud ól vlmnt jelentkezzék Csomokány-utc 8 szám ltt hó llő jutlombn zesül. 436 hullámté szöllő btokosok folyó hó -én délelőtt 9 óá Szűcs József Töök Pál féle tnyájáb kók eldásá megjelen szíveskedjenek. Tsztelettel Bán Máté Sóflfy hegygzdság e l nökök =w.. ^ - délután 2 Óáj htádőül kítüzetk hhoz venn szándékozók ezennel oly megjegyzsel hvtnk meg hogy éntett ngóságok z 88. év LX. t.-e ételmében kzpénz fzet mellett legtöbbet géőuek szükség esetén becsáon lul s fognk el dtn. mennyben z eláveezendő ngósá gokt mások s l e - felülíogllttták zok kelégít jogot nyetek voln ezen áve z 88. év LX. t - c. 20. ételmében ezek jvá s elendeltetk. Kelt Hmvásáhelyen 94? év ápls hó 27 npján. B. Szbó József 92Í k. b. végehjtó. UheHhus k Ingyen k egy óát még hozzá ele gáns pecízós ó á t uk vgy hölgyek é szée válsztás szent jon zonnl J. 4 F. Schmd Psg Wenbeye Hdet! tejszövetkeztbe Május -től kezdve legfnombb kövö tej 20 f. sovány tej 6 f. Kövé sjt.60 f. Hodós túó 60 f. fss tuó 52 f. Ngyobb vételnél áengetmény. ZIQZQTOSj. 45 Eldó házk. Újváoson KölCSOl Széchény- utc skon levő két ház előnyös feltételek mellett külön külön eldó étekezn lehet Népbnk Vezégzgtójávl hvtlos óák ltt. 728 Sn Szálé P ü lucen kszálój vn kdó nyá hsz nált étekezn lehet I ke. Róny-utc 6. vgy kínt helyszínen. Buvá-utc 33 számú ház szbdkézből eldó felvlágosítást d D. Geneselch Tvszt Kf á nő kosztümök féf gyemek u hák tol cspke sz&vet függönyök szőnyegek hímzek stb. teljesen megkpják uj ttásukt h Moldvynál festetk vgy tsztítttják Petőf-utc 23 szánt táncskol mellett Wesz testvéek EkS féle tnyáján mátély csád mellett ktűnő mnőségű uezen fold L év hsznált kdó étekezn lehet helyszínén Kss István megbízottl. 30 Házeldás* tásá 94. év május hó t-lk npjánk Kopánesí síkb u - d k dűlőbe fél hold lucen föld nyá hsznált kdó é tekezn lehet Deák Feenez-ute szám ltt Béez Sándonál szám. h. Fsebe áve. LZSSZ?. eldás. gozs 232 hold földbtok eldó vágy hszonbébe kdó. btok jökbn levő gzdság épületekkel é3 bővzű téz Ittl vn felszeelve. Fel tételek megtudhtók tuljdonosnál I. Zny-utc 3 szám ltt. Ngy Mózes öökösöknek V I I I ke. Fáncs-utc 25 számú házuk vz vezeték kel felszeelve kettel köves udvl fo lyó hó 7-én délelőtt 9 óko önkéntes áveen eldtk. 455 Szegvá-Utc 4 szám ltt egy udv lkás vn kdö egy szép hntő eldó. 395 NykOS Sámuelnek vjuát tnyáján luce n vn kdó nyá hsznált étekezn lehet hejysz&e^vgpf'fcex. Vteág-c Ház Dmjnch-utc 80 számú ház gen jutá nyos áon eldó két csládnk s meg felel étekezn lehet István vegyes keeskedében Dmjnch-utc öökösenek Puszt szélen 6 fél hold földjük kenyee szőlők között 78 négyzete földjük eldó étekezn lehet Vásáhely-Kutson Ks Gál Ljosnál 895 szám ltt vgy pedg V I. ke. Ré vz-utc 3 szám Gzeglédl Sándonál végh. szám. gondnok. GoZ8án Lukács-László szomszédságábn Jkó János öökösenek 84 hold földjük szbdkézből eldó esetleg földnek fele ze tnyávl s eldó étekezhetn Hód Pétenél I ke. Vebőcz-utc 8. sz. 42 Töek buzszlm vn eldó Szöháton Vöös kuts dűlőben Hegedűs I m énél. Tudkozódn lehet I I. ke Mlom-u. 2 Sááffl ltt ^ lulíott bíóság végehjtó z 88. év LX. t.-c ételmében ezennel közhíé tesz hogv hmvásáhely k. jáásbíóságnk 94. év V. 47 számú végze következtében D Szemző Mks ügyvéd áltl képvselt Wenbege Ede jvá 972 K f. s já. eejég 94 év febuá hó 26-án. fogntosított kelégít végehjtás utján lefogllt 930 ko. fll.-e becsült következő ngóságok u. m. : setek bútook nylvános áveen eldtnk. Mely ávenek hmvásáhely k. jáásbíóság 94-k év V számú végze folytán 972 ko. f l l. tőkekö vetel ennek 93. év decembe hó 5 npjától jáó 6 százlék kmt egyh md százlék váltódj eddg összesen 238 ko. 72 fll.-ben bíólg má megáll pított költségek eejég Hmvásáhelyen Káoly-utc 8 szám. leendő megt Udvos keestetk V I I I. ke. Kölese-utc 53 szám lá. 392 építtető Tóth János set keeskedőnek Loók mlmon kvűl levő tnyájánál holdszám lucenáj vn kdó (mgnk s megle het hgyn) nyá hsznált első k szálást s lehet kpn. 402 Dáfl Sándonk bcz éten kukocz lá vló öldje v n kdó hszonbébe 'étekezn lehet Dmjnch-utc 00 szám ltt. 33 Gulyásnk vló embe keestetk Meelk István áós béletée étekezn lehet Deák Feenc-utc 8 szám ltt. 389 Muts Bálnt legolcsóbbn vásáolht kopát decét kukoczát ápát jó buzocsut fs cske dát Mosnál Szentes-utc 40. Folyoso vló blkok jutányos ábn eldók. Á^WtfmfÉS Eldó föld- Pusztán z nyd dűlőben 524 tny szám ltt Mhály Sándo szom szédságábn Koczk Sándonk Mkovcs Ime féle 20 fél hold földje h o l dsként 700 koonáét eldó étekezn lehet ugynott. 835 ef. egyház Bocsky-utc sko lájánk ketjében mntegy l e l h o l d ny jó lucen szombton eggel 8 óko helyszínen nyá hsz nált áveen kdtk. Egy lte slle bo 52 fllé egy Híe ft* Oovecz Jánosnk vjhát béletén ngyon jó luczenáj vn nyá hsznált kdó étekezn lehet Dán-utcz 46 szám ltt. 329 JÓ foolmu füszeüzlet kdó zonnl [át s vehető Zny-utc 56 szám ltt. 834 k m áve. Híe klsflstfn főtt szlv pálnk.80 lte ktűnő ó vöös bo koon l teje Sznák Káolynál Szeged-utc 0 cske pcz 265 Ü'ÍÍM 5. Fácán-utc 27- szám ltt ház eldó. Tud. Idb Rácz ntlnál Oldlkosá U t!es szooász műhelyünket máus -én Ujvág-ute. 28. szám lá Udvhely házb helyeztük át mt. t. megendelőnknek ngyé demű közönségnek ez uton hozv tudomá sá szves pátfogásukt kéjük s ezután s z elsmet elsőendű kzítményenket épület egyszeű búto úgyszntén f szobászt mübuto munkánkt szo ld ák mellett jánljuk Tsztelettel. SZén kévébe kötött kphtó Hoovtz Mónál Lázá-utc 4 szám ltt. Métemázsáj 8 koon. 524 Ülte áííelfeős. Vn szeencsőm étesíten ngy é demű közönséget hogy fehénemű ÜSZ' tltó üzletemet május elsejétől kezdve d GnsslGh u nlotájáb Má Vlé utc zben helyezem át újonnn endezem be. Mnden e szkmáb vágó munkát jelenko gényenek mnden tekntetben megfelelően pontosn jutányos ák mellett elválllok. I n g gllé kézellő nő fehé hát blúzt fehé mellényt függönyt szállod uhát boszt szlvétát féf nő lsó uhák tsztítását. Fő töekvem szép tszt munk kszolgálás. ngyédemű közönség becses pátfogását kéve kváló tsztelet tel : Juhász János fehénemű tsztító. Ing vslónők tnuló leányok gép leányok felvétetnek. 290 Skultéty Testvéek Szeged sugá* U t ö í l Solt mlom szomszédságábn sok potámon éptetn szándékozom lk üzlet épületet tevek kzen állnk odámbn meg s teknthetők. H vlk ezen potán épült ház eflektálv eset leg változttást óhjtn z épít meg kezde előtt jelentkezhet Góf Becsény Mklós-utc 2 szám ltt lkásomon KáCS3f éptőváülkozó. 379 shály Sándo- nfe pusztszól útfélen 2 hold földje toyábbá Sövényház fkéten 62 hold földje vn ksebb-ngyobb pcellákbn eldó. Fkéten 5 hold ktűnő lucenáj vn kdó. Úgyszntén Szegvá ét bto ká teehlm béletée jószágot vál ll legelőe özo Töök Istvnuénk fketen 42 hold földje vn eldó ugyn ott ktűnő lucenáj vn kdó ós épít kezhez lklms kácfá vnnk eldók éteknzn lehet V I. Dán-ötc 4 szám. 38 Házeldás* VI. ke. Np-utc számú ház ngy fo glmú helyen 290 négyszögöl telekkel teljesen tehementesen eldó étekezhet n tuljdonos ísváy Elemé susán gyógyszeszel. 680 áukbn melőtt szükségletét beszeezné sját édeke megkívánj hogy felkeesse 'Deutsch Zoltán ég jóhnevtt festék üzletét Jánosté en hol óás válsztékbn káphl mndensznü legjobb mnőségű mzbevló festéket. Tükö fényes gyosn szádó elsőendű oljos festékeket fssen őölve. Ttósságét gyos szádásét felelős séget válllok. 08 Utoléhetetlen olcsó ábn má 0 koonától kezdve S kövek mnden nemű temető éptőmunkák emlékmunkák fűzelt lpok mnden színben fjokbn egyedül KISS BERTLN temet ntézetében kőmegmunkáló gyáábn bámultos olcsó ábn kphtók. Sját édeke mnden legksebb munkánál s jánltot kkén.

6 VSRHEI-YI R? f G E U UJSÁQ I K íj üzlet. Tsztelettel étesítem ngy édemű kö zönséget t. bel külteület smeő semet hogy SZeneú-utc 8 szá ltt váosház mellett fűsze festék ö vdá üzletet nytottm. Hol ktáon ttok mndennemű fss fűsze áukt. legjobb kávékt nyesen pökölve. Legszebb lszteket. Szeged édes nemes ózsppkát. Szöllö pemetezhez első endű ézgálczot. Legeössebb szppn főző szódát. Mnden féle sznü mzbe vló oljbn töt festékeket. Vegytszt gyosn szádó fneszot. Meszelökeí ecseteket. Töekvem od fog á nyuln hogy pontos gyos mnd mel lett olcsó kszolgálást nyújthssk. ngy édemű közönség t. smeősem szíves pátfogását kéve mdok kváló tsztelettel Cz. Ngy Gyögy féle házbn Bngó István keeskedő. 390 Wíl eldás szeged utí sz. vll 90 négyszögöl teületű kettel együtt szbdkézből eldó eset leg bébe Mdó. Felvlágosítást d : U. május 8. Mgy Telepítő P cellázó Bnk R. - T. góf Ká oly Zsuzsnnától megvásáolt mntegy 52 kshosd káposztásket btokát 550 négyszögöles fel osztásbn nylvános önkéntes áve utján eldás lá b o csájtj mely önkéntes áve folyó év P ISO Í M (00 feggel 7 óától kezdődőleg helyszínen fog megtttn osz dő esetén pedg Kecskemét Ime Mkóí-u. 2. sz.. hely ségében* z áve fzet felté telekől kzséggel d felvlá gosítást D. Endey ntl Hód öökösöknek kuts útfélen Jkó János féle 29 hold földjük őök áon el!dó étekezn lehet Dmjnch-utc 9 Szám ltt. 39 hoszbb dő ót fenálló j ó foglmú ház zl együtt eldó zonnl át vehető. Cm kdóhvtlbn. 327 F. hó 5-től kezdődőleg Mucsí Pál btokfelügyelő káposztásketí btokon ttózkodk s mndennp eggl 7 óától dél előtt ÍJ óág z édeklődőknek endelkezée áll. 43 Bhmegyében Vád Póos htáábn ktűnő mnőségű 84 hold szántó föld ked vező fzet feltételek mellett eldó é kezn lehet Vásáhely-Kuts hengem lomnál. 254 Kedvező f gyosn szádó ttós sznü olj lestékek zonnl szádó tükö fényes szobpdló festékek mzbevló legszebb legjobb festékek helyszűke mtt tetemesen leszállított ákon dtnk el például keítt festen vló oljbn töt festék klój 60 fllé. Sznák Kolj? ndássy-utc 7 szám Oovec félő házbn sját kztményü ebédlő háló u l szófák szlon beendezek. Hcyválszték festett bútookbn- Réz vs bútook. Gyemekkocs ágyk. SzlQB lukszus dolgok ngy válsztékbn. Feltét len bzlom olcsó ák szold kszolgálás. Szves látogtást ké. Tsztelettel: SZOLG müszílos. Telefon 04 Ügyes fuk tnoncnk felvétetnek. 657 sulyok jvítását töött g é p zek fosztását 'ól olcsón eszközk Koncz Gyul PéB gép méleg lktosok. Zsoldosutce S3. UÍ Í Is? olcsón kphtó. özv. Geáné Ezsébet VII. Bálnt-utc 33 Göbe-u. mellett 346 El&á f ő d. Hézső Feencnének z ezsébet útfélen kló métenél levő 5 hold jó m nőségű földje jt levő épületekkel együtt öök áon eldó étekezn lehet külső ezsébet 679 tny szám ltt tuljdonossl. 277 Telefon 224 Legolcsóbb bent foás! jvtó műhely Elsőendű keékpáokt vógépeket U állndón ktáon ttok. Vlód Puch Sty Esk vlmnt híneves Peme keékpáokt z letfzete s gen előnyős ábn áusítom felelősség mellett. Ngy ktá mndenféle lktzekből keékpáok - vógépekhez. K ö ö s Leg]űbb í! ÖZV. ZSOldOS Iménéné Széesény-té 5 m nptol kezdve mnden féle u hák úgymnt gyemek féf vüle- génjl ZSnDFOS uhák legjobb s leg újbb dvt szent m fő leg olcsóbbn kphtó ugy z üzletben mnt pcon. ontes f síel üzolfs! 88 Tsztelettel gépktáos d o j á n ndássy-utc 45. b e v á s á l á s 286 foás. Blss József fkeeskedő Lázá-utc 6 8 Telefon 42. Élesd ép mz 0 0 kg egz vggonokbn koon Hekules zsákmz I. Ptlnd Qomán Kőpo gánt csszolókő zímndujfluí mos homok kvcs Hdulkus czement l u d t o m n é. k ö z ö n s é g g e l h o g y t v s z é s nyá l e g d v t o s b b m g y német uhák vló szövet megékezett kvont ház z emelete heyeztem át hol m ko h o z m e g y e k l e g ú j b b dvtú v í z Igényenek megfelelő ngol fnc mentes g u m k ö p e n y e g e k c s k n á uhát blúzokt pongyolákt legjuányosbb á mellett kzítek. Ugy mnt l m k p h t ó k e g y k ö p e n y á csk fcddg ez útán s becses pátfogásukt 30 k o o n. 273 kéve mdok tsztelettel Tóth Mhályné M ü l í e M k s V é k e s h á z jő szbó. 449 fzves tudomásá hozom ngy beísüít hölgy közönségnek hogy lkásom jnájus -től ndássy-utc 39 szám lá en mn Telefon 224 Szeged-utc 0 szám. Telefonszám 29. kelmefestő vegytszttónál Sze- \ ged-utc 2. (Ime Káoly u üzlete mellett.) 593 F E L H Í V O M! szód Blkües ÉHÉ t. keékpá tuljdonos uk fgyelmét jvtás Bélet Jegyeme melyét mndenko jvításokt egz éven át csk 0 koonáét ezközlöm sját jvtó műhelyemben. Kéem nézze meg ktáomt mndenől meg fog személyesen győződn. z áltlm hsznált kpó bált legjobb festékek olcsó b e vásálásá. H í lt elsmeő e l vee lk hol elsmet legjobb legházsbb szppn kzül tud tom t. főzetőmmel n. é. közönséggel hogy legngyobb szoglomml válllok főzeket. Legjobb mnőségű I! M I M munkák Já hínevű szeged Iptelepemen kzülnek el. Rég keékpát becseélek! 388 m% felöltők stb. különös gonddl vegyleg tszttttnk festetnek szkszeűen k s jvítttnk legövdebb dő ltt ügyvéd odáj hol z é mmm lklom f deklődők bítok felosztás téképét ts megkpják. ügyvéd Szent ntl-utc 9. szám F ét szez Gánt s b e s t fedő pl jelenko legjobb fedőpláj tüz. fgy vízhtln kzen munkdíjjl együtt négyzetméteenként K 2.40 fllé- Ksjenő czementcseép Szőeg kátányozott cseép egz vggonokbn s ügy helyben mnt vdéke legolcsóbb ákon k e d vező feltételekkel Kéjen jánltot 206 Háom smet szó H Szbdlmzott Mskolc-féle Teenol pl. jelenko legjobb legolcsóbb legttósbb tetőfedő nyg tűzálló vhálló fgyálló vzátktln. Egyedül áusítás Vásáhely vdékée. Szécheny-té 8. Mnt költségvet díjtln. Telefon

7 94. május 8. VÁSÁRHELYI R E G G E I l H ' S G Ngyvád S ö g y á Rzvénytásság szves tudomásá dj ngy édem közönségnek hogy í ' Feetcz'József ssgá^ 2 6. (Szentes uf»} gyátmányánk kzáólgos eldás jogávl Vn. szeencsém ngyédemű közönséggel tudt~ n hogy több év tpsztltok gyűjte után szülővá osombn fent üzlet vezetét átvettem bbn bot söt pálnk nemüeket legíobb)mínőségben z lnt zlctesett-szbdtt^átb og^fc.ttístnfc}/5l ííte: sllle«::'l ^'^'>:'.'. f -^ :52ífílíé. 2- '.fehé bo" J \ ^ gbon pálnk - ÍÍ : -kukocz B L S S : PH»! szám. Hdetmény köös tísz mos ámentesítő beívízszbályozó tásult mndszent pát'ví szkszán t ltek Gsmíssnák-p&'tQk díjj fétemé folyó év ok^ tóbe 0-g tejedő dőe mg-temel legeltet kzáásávl helyszínen ttndó nylvános áveen legtöbbet ígéőknek zonnl fzet mellett következő soendben fog eldtn: MáJltS Bm (szombt) 8*&ggs 9 óko ppe e hódtó cston ptj dtnk eí vsúttól Tján o végg. <«u Május íí. (hétfő) délqlőtt hódíó-kístíszí cstonán dtnk el ptok lefelé végg délutáff kopáncs-kístíszí cstonán lulól fölfelé kopáncí 5 őházg* Május I S. (szed) tséles&tt védtölt mndszent htától kötvélyesí őházg: sséíutáís kőtvéíyesí őháztól Judvá őházg. Május ffl. (csütötök) Jéíslőt lúdvá «háztól bososí őházg' délután bososí öhá3.ö\ bű pogány őházg. bű Május W. (hétfő) délelőtt ngyf tö'ten % u felső mede áttöltétől lefelé végg: délután &bb o kósd cstonán zslpfől fölfelé s ztán z összekötő G w cstonán lulól fölfelé. vlód kskzánon főtt tököly 2 L - ^ tököly ^ - ~^8.2 s l : - 2. W 99 5 R Q» te u m szlvóum 'X üveg kőbány sö ^^MMM^^t^. & 28 '.. *.Nem kíméltem sem tökét sem munkát hogy fent. üzlet m ko mmden Jván S I éppen ezét fent ítlnemüeken kívül-állndón ktáon $ ttok:'ngy mennységű fejttfoldj-.lkőöket te p u m á k t ' ' o g c s f ' nelyek f eíegáns 'díszg tett zát ^ ü s ^ p s ^ m s z g o ú n szhqtfe' ák / meüetfc áustokv KéeoV'* n á g y S ^ m ^ zükségletef beálltávl? nálm pt.6^^bfty^áy^ást eszjkö.göf» t 0% es tíszl ÜV v.. In «szövet újdonságok dvtos ngy válsztékbn megékeztek dvttemébe. Mdőn ezt kedves üzletfelenkkel ngy édemű közönséggel tudtjuk vn szeencsénk köztudo- más hozn zt z övendetes tényt s hogy fokoztos fejlőd elve lpján üzletünket s z b á s z! fs* EJ s z l o n n jövltettík M hol szkszeű vsetsel legegyszebbtőf legdvtosbbg jntányon kzítünk koszfflmoket ljkt JŰHZOkt U5 felöltőket. nő szlon z emeleten. Beját Smon plot Deák Feencz utc kpuján. m m B IGZGTÓSÁG. S S Kv-álő tsztelettel Vn szeencsém tudt n. ''közönséggel.hogy m ko g é.^wánek sgfelelő 999 s o í o n f cstonán gencshátí cston-őháztól pptelkí ő házg? zután százé-pogányí cston felsőzén Návy-bítok htáától lefelé pptelkí őházg: délután százé-pogányí cston lsó zén pptelkí őháztól lefelé végg. szőlíőhíom keseíyesí cston ptj jánlt utján első sobn szomszéd btokosok számíthtnk h zonbn zok llő át nem ígénének ugy mások ís lehetnek bélők. Jelenkezní lehet május 8-g szkszígzgtóságnál hol feltételek meg tudhtók. Hódmezővásáhely Í9Í4. ápls 6. fl tvsz! szezon n ő - Telefon 42 bzt meg hol egyletek köök lklmk mndenko fssen fejtett tsztán 207 kezelt Szlon söt kphtnk ngyüvegenként 20 flléét. sseszmfeer.íts f&eeskedőt Lázá-utc 6 8 í J Ó Z S E F é s ^^ttm'í'hoí-t ^og^b^kvítör -^wn-k legdmxsb fmákb' eíőáutv kzülnek Szflszgzgtóság. fá V n szeencsém t helybel mnt t. tny közönség b. -tudomásd d n - hogy V á s á h e l y - K u t s á l l o m á s o n egy m konk megfelelő f keesfeedt n y t o t t n ktáon ttok mndenféle f n y g o k t u. m. D e s z k L é c z letfákt m e l y e k Edély l e g s z e b b s l e g v e senyképesebb t e m é n y e. Továbbá BOHN-féle legjobb fekete cseepek plák mn denféle cséplőszeneket. Kéem z gen t. közönséget engem pátfogásukkl megtszteln s gyekezn fogok t. vevőmet legjobbn lelksmeetesen kszolgáln teljes tsztelettel: E U G E L FEfREüS fákeeskedő. Mndönk m&fgmp #' z emek tvsz újdonság ktá k GOND MÓR dvtáu üzletébe mén vásáoln most ékeztek szebbnél szebb tvsz ngol costüm kelmék ceppon ós bocát szövetek vlmnt hmzeí cepp hmjset btfszt áttöt mde selyem poupln lujzln selyem btszt fnc delén mosó cetonok festők fél delének z'efek cén pmut vász nk ágygntuák lüszteek mnden szn mnőségben felftlvom Ö. föyelmttket vlód ngol gypjú féf uh ndág felöltő szövetem e melyeket pt ábn veszek ős dok el. Menysszony vásálások' nál ákedvezmény meglepő szép jándékszíves látogtást t» G O I l d M Ó» ^

8 VÁSÁRHELYI! REtsQFLI 94. május 8. I I J S n l t o M n o s n megbízhtónk smet legolcsóbb bevásálás foás! K e m é n y lísp É É M W! m é n y é s Telefon 35. T á s jánlják dus válsztékú ktáukt legjobb mnőségű - k e é k p á o k ' v ó g é p e k ««b e s z é l ő g é p e k b e n jótállás kedvező zletfzet legolcsóbb ák mellett. fent gépekhez vló g é p é s z e k f e l s z e e l é s c k k e k legjobb bckl efummskbn állndó ngy kzlet Meglepő szépek z de modell elsőendű külföld eős utí luxus k e é k p á o k melyek technk legújbb legtökéletesebb újításvl ** vcnclí ellátv* *** Legngyobb ktá helyben z eedet JolUIHÖ" PülÉ" O t " FV0TÍf JpíG" Plment" és.jmé h n g l e m e z e k b e n. Vllnyeöe beendezettutogén heggesztővel tüzzománcolóvl s felszeelt K e m é n y vógépe á ü É n h M t t jvító Klp ny ezüst óák! Legdvtosbb ékszeek I P á s z t o I m e legjobb ltt nyt e z ü s t ö t veszefe é s b e c s e é l e k! Ékszeeket olcsón ós gyosn jvítok!! mnőségű áuvl szeeltemfel gzd közönség zée legjobb mnőségű sjáí gyátmányú úgyszntén mnden dvt nyúlsző klpokt nemt puh klpokt kemény ttok ktáon. zonkívül elválllok mndennemű nő féf fllcz szlm klp tsztítását legdvtosbb fomá vlő t lkítását nő klpok legújbb bécs módelek után lesznek lkítv Tsztelettel Pászto Ime utód SJt v t ő s ő é t 2 é v í j ó t á á s t v á l l l o k!!! Kemény Ljos gépdtóáos mellett. k éífsf M flgmk Tsztélőttel felhívom z éptettö kö zönség fgyelmét hogy elválllok mnden féle szkmámb vágó dolgot vlmnt njtáz tny enoválás tezó beton Tev költségvett á leg' jutányosbb 'áét kzítek. Mmkámét felelőséget válllok. ngyédemű közönség becses pát 'fogását kéem tsztelettel R á k o s l \ l l y u ü u JO BOt u l m I n u l z temetkez válllt kéjen Kőbány Polgá Rzvény söt. Ezt söt z oszágb de még külföldön sem tudják olyn mnőséében előállítn mnt Kő bány Polgá söfőzde. Kphtó kodokbn plckokbn Heszg ndássy-utc 25. Lánc utc sok. Úgyszntén mnden jobb vendéglő ben keeskedben. Vgyázzon plck dugón Kőbány Polgá Sö védjegye. c é g Jók-utc 3 szám. Ngy skő ktáát m még eddg nem létezett pontos é8 lel ksmeetes kszolgálás mellett olcsó ákbn ngyédemű közönség zée bocsájtj. Keesztek ugy mnt Pms kövek 20 koonától kezdve feljebb. Megteknthető vételkénysze nélkül. dvtáu üzletemet temetkezemet H CD 3 S. C D. w S:» = s-l «* "5 w cg. CD S. megngyobbítottm. f S á n d o (HOMOKOT jnyág kotyögőt' gyg mentest "építkezhez pucoláshoz flste lá vló mos homokot s báhovájegolcsóbb 'bn szállítok bányámbn Kluzse. utc 37 számú váos telepemen cse kélységét dom cskhogy ngydomb melőbb elfogyjon. S á n d o Kály-utc 6- K p d o s * ímwm- w m ní nmwmonwm kömves meste Vl e.'. Széchény-utc 6 szám. P o l t á k fj. Oskovcs Feencz klpos meste so. m féle klp üzletett smét megnytottm zt ugy mnt múltbn volt nold év ó t fenállő ndássy-utc 6 szám zletében. Kedvező zlet fzet feltételek!!! megnytás Vn szeencsőm ngyédemű közönség b. tudomásá hozn hogy ég jő hínevű nyklánczok ólánczok kkötők függok klk kövesygüük tjtékppák. zseb fl ébesztő ng óák. Mnden szembez vló szemüvegek legn gyobb válsztékbn kphtók- Sfnge üzlet 90 Ügyvéd odáb 8 5. eves ns felvétetk. Cm kdó hvtlbn. 87 építz építőmesteek Hódmezővásá hely. Tevezünk éptünk mndennemű épí t munkákt Beton vsbeton épít mények teveze építe. Elfogdunk szkétő megbízásokt építek ellenő zét épít számlák felülvzsgáltát s mndén e szkmáb vágó munkát. Sját bányánkbn temelt ktűnő mnő ségű homokot kcsnyben ügybn áu sítjuk házhoz szállítv s F E L H Í V Á S. méleg tuljdonosokhoz.tudfom. ngy édemű közönség gel hogy mélegek jvítását meg kezdetem vdék ől de ékezőknél sokkloksóbb^kmellett felelősséggel kzítem kéem műhelyemet felkeesn olcsó ámól vló meggyőződ végett. Elválllok tkék tűzhelyek ácsok gzdság gépek jvítását legolcsóbb ák mellett. n é. közénség szíves pátfogását kéve vgyok Tsztelettel O k á n " vsbeton keít oszlopok kzáólgos ké E l e k S á n d o épület gép méleg lktos Telek Knízsí-uíc szíte áustás. Iod Hód Pál-utc l. szám. 73 Emeletes C8lke ketecz eldó hol meg mondj kódhvtl. Tnonc fzetsel felvétetk. T E L E F O N 8 8. T E L E F O N 8 8. legjobb keékpáek kphtók: Űcsek mnőségű keékpá lktzek László:műszeznél nássy-tc J5 szám uságház. Legjobbn felszeeltjvtó mhely. Keékpáok vógépeke g mofonok z zokhoz szükséges lktzekből ngyktá. Puch" Keékpáok eldás é s zok jví tás jótállás mellett eszközöltetk. sok. keékpáok egyedül képvselete. vógépet vesz ktáom okvetlen megtekntse. Vllmos vlágítás beendez válllt! Nyomtott Vásáhely Reggel Újság köfogógépén. vlághíű Melőtt keékpát vgy Eldás zletfzete s. Költségvet díjtln!

Vaísa VÁSÁRHELYI. C s a k felnőtteknek Próbaházasság" L *» 0 T )? K á r i Q A l V h v30íát*»l ^ 4\e»1 J^C?gpifl>ailsai?D V l g J m e r i O l e i.

Vaísa VÁSÁRHELYI. C s a k felnőtteknek Próbaházasság L *» 0 T )? K á r i Q A l V h v30íát*»l ^ 4\e»1 J^C?gpifl>ailsai?D V l g J m e r i O l e i. HódmezővásáríreTyv Í?J4. Julíüs 26. vásárnp. r 4 2 1 * evroym ffflöf. szró* VÁSÁRHELYI Független SeíkcztŐég é Üdéhívtlj KowstMfe, Telefon 87. egyes szám áf 2 fttet, vsárnp pc ápofeo 4 fíűér. po It km Felelős

Részletesebben

Ara 4 MfiSr. VÁSÁRHELYI REGGELI UJSAG. F 4fcg*g o ^ l e n p -os ^Pt#k a i i» a-f* 1 a p. Főszerkesztő és l&ptalajdonos: K u n Béla.

Ara 4 MfiSr. VÁSÁRHELYI REGGELI UJSAG. F 4fcg*g o ^ l e n p -os ^Pt#k a i i» a-f* 1 a p. Főszerkesztő és l&ptalajdonos: K u n Béla. Hódmzővásáhly, 9H, méfs f7 vsánp X évföfym 24 szám A 4 MfiS VÁSÁRHELYI REGGELI UJSAG F 4fcg*g o ^ l n p -os ^Pt#k i i» -f* p I F énk dmokáci A p o s t o l i, Főszksztő l&ptljdonos: Ss«*&sct6ség'& M^tówtfáít

Részletesebben

A r a 20 fillér. Felelős szerkesztő:

A r a 20 fillér. Felelős szerkesztő: . é v f o l y m 6. s z á m. Wk ~m Félévre K o m á r o m, 1930- f e b r u á r 8. * ELŐFZETÉS Egz é v r e r 20 fllér. 10 P. 5 P. Negyedévre E g y e s szám á r Megjelenk mnden SZERKESZTŐSÉG ÁR : 2*50 F. 20

Részletesebben

szám KÖZLÖNY F ő s z e r k e s z t ő : GAÁL G Y U L A V Szerkeszl : E A R A N Y A Y J O Z S F F ár.

szám KÖZLÖNY F ő s z e r k e s z t ő : GAÁL G Y U L A V Szerkeszl : E A R A N Y A Y J O Z S F F ár. * e g y v e n e g y e d k évfolym. 73. Szombt, 920. október 2 szám KOM A R 0 M MEGYE btlatotj hrftftvfcffcseh-szlovák uulun... é%r«m K. félév rf 2 K. m^ul'uo \\ k. tjfjét»0 í m vdékre t ír K. félévre szm

Részletesebben

Á r a 20 fillér. a főispánnak, az a l i s p á n n a k é s a vármegye: f ő j e g y z ő n e k t á m o g a

Á r a 20 fillér. a főispánnak, az a l i s p á n n a k é s a vármegye: f ő j e g y z ő n e k t á m o g a II. é v f o l y m 18. s z á m. Á r 20 fllér. Komárom, 1930. m á j u s 3. r ELŐFIZETÉSI Egz évre Félévre 10 P. 5 P. I ÁR : SZERKESZTŐSÉG Negyedévre 2 J 0 P. Egyes SzáU á r 20 íll. Megjelenk mnden Felelős

Részletesebben

VÁSÁRHELYI. Gyerünk csak! flz oláh. Hódmezővásárhely, 1914 jaöttát 13. kedd* Ara 4 fífiér. X. évfolyam JI. szám.

VÁSÁRHELYI. Gyerünk csak! flz oláh. Hódmezővásárhely, 1914 jaöttát 13. kedd* Ara 4 fífiér. X. évfolyam JI. szám. Hódmezővásárhely, 94 jöttát 3. kedd Ar 4 fífiér X. évfolym JI. szám. VÁSÁRHELYI Független Bíwkesítöség és kidóhivtl Kossuth-tér. Telefon : 87, Egyes szám ár 2 fillér, vsárnp és pici npokon 4 fillér Gyerünk

Részletesebben

Ára 4 tülér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulaldonos. ország sorsa iránt viseltetnek, s det a jogok, s a amellyel az első akadály. lehet.

Ára 4 tülér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulaldonos. ország sorsa iránt viseltetnek, s det a jogok, s a amellyel az első akadály. lehet. X. évfolym 7. szám. Ár 4 tülér. Hódmezővásárhely, 94 március 5. vásárnp. VÁSÁRHELY REGGEL UJSAG Független Szerkesztőség kidóhivuj Kossuth tér. Telefoni 87, Egyes szá oi ár t fillér, vsárnp pici npokon

Részletesebben

A r a 2 fillér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulajdonos:

A r a 2 fillér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulajdonos: X. évfolym U szám. A r 2 fillér. Hódmezővásárhely, 94 Jnuár U csütörtök. VÁSÁRHELYI F ü g g e t l e n Szerkesztőség és kidóhivtl Kossuth-tér. Telefon: 87, Egyes síám ár 2 fillér, vsárnp és pici npokon

Részletesebben

VÁSÁRHELYI. Iskolás.fcöngvet adjatok! Segítsünk katonáink családtagjain. Hlínden iskolai könyvet elfogadónk és kioszíank.

VÁSÁRHELYI. Iskolás.fcöngvet adjatok! Segítsünk katonáink családtagjain. Hlínden iskolai könyvet elfogadónk és kioszíank. Hódmezővásárhely, S9H* szeptember 25 péntek X» évfolym Síé* szám. r 4 fihál VÁSÁRHELYI F S g g o l I e i Smkettöség és kidóhivtl KoM«th-tér. Telefon t 87. egyet tem it 2 fillér, vsárnp és pití npokon 4

Részletesebben

Bevonulóknak s ingek, mellények harisnyák, kesztyűk stb, rend kívül olcsó árban kaphatók

Bevonulóknak s ingek, mellények harisnyák, kesztyűk stb, rend kívül olcsó árban kaphatók riomezovsfffteiy, m4, ugusztus 28. péntek. X* évfolym 267 szám Ar 4 ifllér. VÁSÁRHELYI rgtllti politikát npilp. Felelfl tzeiteucto é s lptljdonosi s. i n, 2 Üítói. TMimp és pici tupoío ti eddíol RVQZÍ

Részletesebben

Ara 4 flffir. VÁSÁRHELYI. feleifit szerkcaxtó és laptolajdotioa s. fl többiek a behívást bevárni tartóznak. páran csok. IV. í fái

Ara 4 flffir. VÁSÁRHELYI. feleifit szerkcaxtó és laptolajdotioa s. fl többiek a behívást bevárni tartóznak. páran csok. IV. í fái Hódmezővásárhely, 1914. ugusztus 2. vsárnp. Ar 4 flffir. VÁSÁRHELYI F ü g g e t l e n SgttkcstOUgfkbuWhhrtl Kossotíwtf. Telefon t 87. egyes tsam r 2 Ülléi, vtátnp és pici ti&pofeo 4 ÜUér. I UJSA p o l

Részletesebben

ROMI LAPOK T P. GAAL GiLLA Sxerkeszt< : BARANYAY JÓZSEF dr. FoszeiKes?.to: béke kijelölt, amely a mi kisebbségi jo*

ROMI LAPOK T P. GAAL GiLLA Sxerkeszt< : BARANYAY JÓZSEF dr. FoszeiKes?.to: béke kijelölt, amely a mi kisebbségi jo* Negyvenegye/lk évfolym 92. szám. S z o m b t, 9 2 0. d e c e m b e r II. ROI LPOK KO ROEGYEI Dfettt * r helyben C s e f c - e z l o v á k f rtélbt*s E f l t ó n - h. félévre ZH K, ftffjráévre lì F.-»-/

Részletesebben

Lapvezer: TUBA J Á N O S. Főszerkesztő: KISS GYULA dr Kéziratokai nem

Lapvezer: TUBA J Á N O S. Főszerkesztő: KISS GYULA dr Kéziratokai nem étff o y m. 32. szám K o m á r o m, 98. u g u s z t u s 0. KOM ROMMEGYEI P o l t k Eg^s/»v«EtMzetétl r helybon és vdékre : L6 K Félévre s K Kegyedém Egye lá&l á ; : 3 0 fllór. Megjelenk mnden s z o m b

Részletesebben

S^szA* 1$3 xxxv. évwa^ 6. SZÁM. 1888. BUDAPEST, FEBRUÁR 5. XXXV. ÉVFOLYAM.

S^szA* 1$3 xxxv. évwa^ 6. SZÁM. 1888. BUDAPEST, FEBRUÁR 5. XXXV. ÉVFOLYAM. 84 VASÁENAPJJJSÁG^ S^szA* $3 xxxv. évw^ TOROK SÁNDOR gyógyszertárát z Operához" Andrássy-ut 29., megnytott. Fényes berendezés, bel- és külföld 'különlegességek, kötszerek, sebészet segédeszközök, lltszerek,

Részletesebben

Szerkesztők és laptulajdonosok! A sz«rkesztá tért felelős: BARANYAY JOZS F dr. Küi'dasá-i munkásait, hogy az a r a t ; i s i munkákra

Szerkesztők és laptulajdonosok! A sz«rkesztá tért felelős: BARANYAY JOZS F dr. Küi'dasá-i munkásait, hogy az a r a t ; i s i munkákra rte Koro. 95 árcus 4 XV. Koárováregye város Egylet Koáro Megjelenk Vörös nden DC?rcszt szá r 20 FÜLÖP ZSIGMOND 5 K, ngy dők fllér. vhr tengerélyről elyek elrejtve felszínre h o z z á k z áldás elegét,

Részletesebben

Felelős szerkesztő: évig v o l t állandó tagja é s osz. T e m e t é s e pénteken délután. Serédi h e r c e g p r í m á s végezte é s utolsó

Felelős szerkesztő: évig v o l t állandó tagja é s osz. T e m e t é s e pénteken délután. Serédi h e r c e g p r í m á s végezte é s utolsó 11. é v f > y m 7- s z á m. Á r 20 fllér. K m á r m, s z e p t e m b e r 1. ELŐFIZETÉSI E g é s z évre Félévre 10 P. 5 P. Negyedévre E g y e s s z á m ár Megjelenk mnden A krmány legerősebb szlp dőlt k

Részletesebben

Á r a 20 fillér. Felelős s z e r k e s z t ő : délben, amikor Krisztus földi helytartója, a római papa s z á z ezrek jelenlétében megnyitotta a

Á r a 20 fillér. Felelős s z e r k e s z t ő : délben, amikor Krisztus földi helytartója, a római papa s z á z ezrek jelenlétében megnyitotta a V. é v f l y m 4. s z á m. Á r 20 fllér. K m á r m, 9. á p r l s 8. * LŐFIZTÉSI gész évre Félévre 0 P. ÁH : egyedévre 5 P. 2-rA) P. Felelős s z e r k e s z t ő : 20 fl. PATHÓ gyn súlys felelőség hármlk

Részletesebben

Felelős szerkesztő: BARANYAY JÓZSEF. Főmunkatárs: ZILAHY LAJOS.

Felelős szerkesztő: BARANYAY JÓZSEF. Főmunkatárs: ZILAHY LAJOS. I li I Ká 98 ácius 2. XVIII. évfly t2 Si KOMÁRO Káváegyei és vási édekű tásdli, közgzdsági hetilp A Kái Vöös Keszt Egylet és Káváegye Tüzltószöweiségének hivtls lpj. Megjelenik inden csütötökön. Etftzstésl

Részletesebben

A r a 4 fillér. el ilyen gazságot. válnak. A pápa ejra Róma, besülteket. A pápa v i s s z a f o r d u l t és áldását a d t a a kórházban levőkre.

A r a 4 fillér. el ilyen gazságot. válnak. A pápa ejra Róma, besülteket. A pápa v i s s z a f o r d u l t és áldását a d t a a kórházban levőkre. lódniezővásfhdy, 1915. jnuár 19, kedd. A r 4 fillér. XI, évfolym 19. szám* V Á S Á R H E L Y I Független StetítUz éi kldóíihmtl [ Kun 880 1915, t ü. Hirdetmény. A városi tnács értesíti lkosságot, temesvári

Részletesebben

n e k ü n n e p é l y e s leleplezése

n e k ü n n e p é l y e s leleplezése IV. é v f l y m f""* 23. szám r 20 1, s fllér. Kmárm, 1932. júns 4. - WLWLmm LŐFIZTÉSI gés2 évre Félévre 10 P. 5 í. } SZRKSZTŐSÉG K : egyedévre 2*50 P. gyes sz r Megjelenk mnden K m á r m. I g m á n d

Részletesebben

közéleti lap xv/18. 2007. október 17. Zuschlag követői Keszthelyen is? Távfűtési értesítés Csak kérhet Szólt a harmonika partnerség Béla

közéleti lap xv/18. 2007. október 17. Zuschlag követői Keszthelyen is? Távfűtési értesítés Csak kérhet Szólt a harmonika partnerség Béla közélet lp xv/18. 2007. október 17.»»»»» Zuschlg követő Keszthelyen s? Távfűtés értesítés Csk kérhet Szólt hrmonk prtnerség Bél Öné pénz, ménk munk Bél szerk. Keszthely, Kossuth L. u. 44. Tel.: 06-83/510-357

Részletesebben

A szerkesztésért felelős : BARANYAY JOZS-F dr. mellünkkel I fedeztük e g y évezreden á t az. európai

A szerkesztésért felelős : BARANYAY JOZS-F dr. mellünkkel I fedeztük e g y évezreden á t az. európai 5. szám. Komáromvármegyei városi érdekű társdlmi, közgzdsági K o m á r o m i V ö r ö s K - r e s z t Egylet é s K o m á r o m v á r m e g y e Megjelenik minden csütörtökön, FÜLÖP ZSIGMOND negyed évre 8

Részletesebben

MÁROMI Ú J S Á G Komarom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap

MÁROMI Ú J S Á G Komarom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap Komárom, 94. február 2 7. szám XIV. évfolym MÁROMI Ú J S Á G Komrom vármegyei városi érdekű társdlmi, közgzdsági hetilp Megjelenik minden _....... ESofizutesi r!. nc.vc r évre 2 K 50, -.. *. csütörtökön,,.

Részletesebben

termében talált az idén u j o t t h o n r a a szeretetkonyha, h o l az összes segítségre szoruló gyer

termében talált az idén u j o t t h o n r a a szeretetkonyha, h o l az összes segítségre szoruló gyer X. évfolym 17. z á m 20 fillé Komáom, ápili 23. E L Ő F I Z E T É S I R E g é z éve Féléve 10 P. 5 P. Negyedéve 2'50 P, E g y e z á m á 20 HU. Megjelenik minden gy eemények z o m! édágábá keültünk. E u

Részletesebben

Meghatódott lélekkel, méltó fénnyel fogadta Komárom

Meghatódott lélekkel, méltó fénnyel fogadta Komárom ib X. évfolym 26. szám. r 20 fillér. Komárom, 1938. június 25. E L Ő F I Z E T É S I ÁR Egz évre 10 P. 5 P. SZERKESZTŐSÉG Negyedévre 2*50 P. Megjelenik m i n d e n Komárom, Igmándi-ut 23. Felelős szerkesztő:

Részletesebben

I9lt>. január 27. Komarom, 1916 február 3 XVI. évfolyam 5. szám

I9lt>. január 27. Komarom, 1916 február 3 XVI. évfolyam 5. szám nt. Koo Uj B I9lt>. jnu 27. I Koo, 96 febu 3 XVI. évfoly 5. z K o o v e g y e é v o é d e k ű t d l, k ö z g z d g h e t l p A Koo VöÖ X?ezt Egylet é K o o v e g y t Tüzoltózövetégének hvtlo lpj. Kőf hulldék

Részletesebben

A szerkesztésért felelőé: BARANYAY JŰZSlF dr. kemény l e c k é b ő l az egész v i l á g, h o g y

A szerkesztésért felelőé: BARANYAY JŰZSlF dr. kemény l e c k é b ő l az egész v i l á g, h o g y Komárom, 9. november 5. XIV. évfolym 5. szám. MÁROMI ÚJSÁG Komromvármegyei és városi Komáromvármegye Megjelenik m i n d e n csütörtökön. Előfizetési á r : Egész évre 0K., félévre 5 K, szám ár 20 Tüzoltószövetségének

Részletesebben

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET Git tá nak

Részletesebben

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL 1 EMLÉKKÉPEK AZ ÖTVENÉVES SZOMBATHELYI GYAKORLÓISKOLÁRÓL Írta és szerkesztette: Szauer Ágoston Lektorálta: Dr. Vigh Kálmán PhD, fõiskolai

Részletesebben

vasúti forgalom budapest komáromi között.

vasúti forgalom budapest komáromi között. IV. évfolym 37. szám Ár 20 fillér. ELŐFIZETÉSI Egz Félt* v re évre 10 P. 5 P. Megjelenik SZERKESZTŐSÉG ÁR. Negyedévre 2*50 P. E g y e s s z á m ár minden Komárom, 1932. szeptember 10. 20 PTHÓ KIDÓHIVTL:

Részletesebben