A r a 4 fillér. REGGELI UJSAG. Főszerkesztő é s ^ t u l a j d o n o s : Klin Béla. lyaítízatos, elvetett s o r s a

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A r a 4 fillér. REGGELI UJSAG. Főszerkesztő é s ^ t u l a j d o n o s : Klin Béla. lyaítízatos, elvetett s o r s a"

Átírás

1 Hóctezővásáhely J9I4. május 5. péntek. X * évfolym ÍÍ6. szám. 4 fllé. V Á S Á R H E L Y I REGGELI UJSG Független poltk Főszekesztő é s ^ t u l j d o n o s : S*eketf6ség kdóhvtl Kossötl-é. Telefont 87. Egyes tts á 2 fllé vsánp pc npokon 4 fllé. Kln Bél. Hyelvében él nemzet. Á s embe előszö levegő é bámul s gondolkozk hogy vájjon cskugyn jól ételmeztee mondtot ztán mégegysze elolvss szeetne felug n kmenn z utcám s o dítn zgtón mndent fel kobácsoló módon de ztán másk pllntbn lehggd vál lt von s ezt dömög mgá bn t Igz v n h nem tud más módon boldoguln csk *gy> gz v n különösen h nemzet s eltű. Tudnllk Jnkovích Bélánk mgy kultuszmnsztenek v n gz h nemzet tovább s megtű őt zt szellemet mely tt lebeg gyámkodk felettünk. Mgyoszág kul tuszmnsztee ugyns tegnp mgy képvselőházbn zt jelentette k egz htáozottság gl h o g y : nyelv csk gen ks zét tesz nemzet kultúánk. Igzán semm sem áll tőlünk messzebb mnt z hogy fel nőttek okttásá válllkozzunk ezen helyen nncsen s szándékunkbn Jnkovích Bél mnszte ut felvlágosítn ól hogy ngyobb bszudu mot még embe lgh mon dott mmt ő. N e m M olyn tudóssl k ezt mondtot k mete mondn nem vtt kozunk. H n e m ehelyett odfodulunk mgy fjúsághoz kéjük ezt hígyje el tnáínk m ko zok odlomtö mgy folyttott tén hcáól mgy étnek nyelvét be szélnek hogy ez hc gen komoly gen nemes hzfs küzdelem volt s hogy enélktl József császá endelete után m ez z oszág semmíesete sem lenne Mgyoszág Jnkovích u kko mután tt német kultú lenne nem mete voln zt mondn hogy: nyelv csk zét képez zet kultúánk. gen ks nem Met németek nemzet öntudttl megáldott németek z lyen beszédet egy pllnt sem tű nék el. És mgy tnáokt s kéjük hogy ne félje nek szembe keüln Jnkovích u tnításávl. Met Jnkovích u mulndó z ő ulm degóág tt mgy nyelv pe dg mely z 748-kí császá endeletet elbít túlélte elbí j túlél Jnkovích ut ís. Tnítsák ők csk tovább ís zt hogy Nyelvében él nemzet I " met ez z gzság ez hzfs öntud tos gzság. Jnkovích u mondás mellett pedg menje nek el ugy hogy fgyeleme se méltssák. H jnkovích u zt mondt voln hogy nyelv csk ks zét tesz kultúá nk kko ételmetlenséget mondott voln de mután ő zt mondt hogy nyelv csk ks zét tesz nemzet kultúánk \ s mondt ezt éppen nyelvtnítássl kp csoltbn nonsens mondá s. Met hszen gmnáz umok első osztályábn tudják nemzet kultú lpj nemzet szellem megnylvá nulásánk lpfeltétele éppen mg nyelv. nemze t szellem nemzet nyelv elválszthttlnok egy másból folynk. Nemzet kul tú pedg: mt nemzet Psylnde" felöltők tvsz különlegességek á koon öltönyök fu leányk uhák kphtók Külön méték szent osztály. nplp. m B z e é s & helyben egs éve ÍO K. féléve 5 K. B Vdéke negyedéve szellem szül nemzet nyelv fejez k mennyben tudnllk kfejezhető. Ennyt cáfoltul Jnkovích u bölcsességée. És ennyt mndenknek kell tudn k nemzet nyelvől nemzet kultúáól beszéln me. Jnkovích u ngyon okos embe de vszont Bessenye ís volt vlk í8-ík százdbn k zt mondt mftsodd lyítíztos elvetett s o s lenne z egz n e m z e t n e k n e m z e t n y e l v nélkül" K ö l c s e y ís volt kko mnt Jnkovích u ő pedg ugy h dette hogy: nemzet életet n e m z e t n y e l v nélkül g o n doln nem lehet." Ksf l u d y Sándo lletékes h nem ís volt kultuszmnszte mégs nny mnt Jnkovích u s íme ő meg zt ít egysze: nyelv lelke nemzetnek". K s f l u d y Káoly vl mt ő ís jelent zt m o n d j : nyelv t e s z n e m z e t e t! " És végül S z é c h e n y István ke ugy szeetnek hvtkozn Htel" című munkájábn ezt ít: f l z egzséges n e m z e t n e k fő kíséője n e m z e t l n y e l v m e t mq e z f e n md nemzet s él." Ennyt hmjábn olyn em beek szájából kk ezekkel z dézetekkel nem fázsokt mondottk hnem nemzetek fenmdásáét folyttott ngy töténelm küzdelmek dején vezették csnálták ányították ezeket küzdelmeket. Ezek ugyebá egzen másképen vélekedtek nyelvől s nem zet kultúáól. z gz hogy ezeknek töténelm ngyságoknk kön nyebb helyzetük volt mnt Tnkovíchnk. Ők elvége ís csk fodlmt csnáltk 5 K. Nyltté pett so 80 fllé vgy nemzet nyelvet nem zetet eltípó bötönnel fenye gető htlomml szállottk szembe míg Jnkovích unák mnt tegnp bejelentette budpest mgy egyetemen tőt tnszéket kell felállítn el kellett endelne hogy z áll m skolákbn z okttás tnuló nynyelvén töténhes sék s kívántosnk ttom hogy jövőben z t d e o e n j k n k z állm skolákbn s t n u l j n k nynyelvükön m l O l v s n " Ő tehát m gy egyetemen tőtffll tníttt z állm skolákt ott hol lehet kszolgálttj nemzet ség nyevnek helyett hogy gyekeznék hogy m gy nyelvet sjátíthssák el z degen nynyelvűek met hszen végtée ís Mgyoszá gon vgyunk. Elsmejük hogy k így hát tébe szoítj z pponyí-féle népokttás tövényt l gy kszolgálttj m gy nyelvet m gy sfoűákt m$>f&gyülőlő nemzstá^égeknek nnk kell vlm védekez. Hogy nem tlál okosbb védekezt mnt ezt z dézett nonsenst z Jnkovích ú lehet fölöttébb slms jellemző de nem jelenthet zt hogy egy nemzet öntudtábn egy nemzet művé szetében kultúájánk klku lásábn nyelv lényegtelen semm. És h má ez meg győződe Jnkovích unák cnét nem mondott ezt el z oláhoknk tótoknk s m ét nem ezeket nyelveket szoítj háttébe bölcs mondásá vl. Mondt voln komítének hogy nyelv mellékes! De kmondn hogy z állm nyelve mellékes ugynkko N E U M N N M. c s. k. udv k m szállító. Féf fu leányk u h telepe Szeged Káász-utc Kéjem 5. ájegyzéket.

2 nemzetség nyelveknek leg ngyobb legveszedelmesebb koncesszókt tenn nem egyéb mnt egy ételmetlen tth ttln fázssl kfzetn m gyt s áeeszten nemzet önézete nemzetségeket E z t jelent Jnkovích beszéde. H nem tudt eddg most megtudhtj h pedg tu dtosn tett kko nncs ment ség számá. D e ká hogy volt s cáfoljon tgdjon még melőtt beszédének következ ménye legkesevesebb k o n zekvencákt nem szülk meg. De né hgyj ezt dolgot s h má cul ütötte mndzokt kk jongó nemzet nyelv nek nemzetnek nemzet kultúánk leglább nyomát töölje le. Látj de jutott má mgy Hogy lyes mt ké I N e m szomoú ez íjnkovíchw szss-htszá s& l$tvám föfő 7 É hős 7T' mm- Vásáhely váos közgzgtás bztlságánk ntézkedéhez képest z íás-olvsás vzsgák mdjus hó másodk hmddbn 20-kától.kezdődnek m e g. z d s - o l v s d s vzsgákon m e l y e k vnnk hvtv h o g y z n - o l v s n tudó (30-k évüket betöltött polgáoknk válsztó jogot d j n k c s k z o k vehetnek zt kk május hó 204g vzs gák ká személyesen^ ká levélben elentkeznek^ XJgy személyes mnt le vélbel jelentkezek vás főkptány hvtlábn (6 számú szob) töténnek l letve hhoz ntézendők. vásáhely függetlenség pát felhívj polgáokt h o g y k k e d d g válsztójoggl n e m btk de z uj tövény szent válsztők l e hetnek h vzsgát leteszk hogy okvetlenül jelentkezzenek vzsgá lt letételée. jelentkeze elég egy egyszeű levelezőlp. válsztójog megszezée z vontkozó mnden felvlágosítást útbgzítást ngyenesen d meg szekesztőségünk báknek k sze mélyesen hozzáfodul. * válsztójogól szóló uj tö vény szent válsztójog v n elő szö s n n k k 9Í3-bn má válsztó volt h u g y n z o n helység lkój mdt de válsztójog v u n e z e k e n kvül n n k s. k leglább 30 éves I. h t o d k osztályól bzo nyítvány v n ezenfelül ká leglább 2 koon ál* lm dót fzet vgy pengedélye vgy pgzolvány vn vgys önálló pos vgy keeskedő ká p üzletben vgy ke eskedben endes munkás (vgy segéd) vgy gzdság vezetőmvnkás ká egy munkdónál leglább 3 év ót szolgál vgy válsztónk segtő cslád tgj ká kszolgált ltszt. II. k n e k negyedk osztályól v n bzonyítvány v g y ín-olvsn tu dását vzsgáló bzottság előtt g z o l j ezenfelül ká leglább 20 koon ál lm dót fzet vgy pengedélye vgy pgzolvány vn vgys önálló pos vgy keeskedő leglább segédmunkássl ká p endes munkás (segéd) k 3 éven át egy szkmábn dolgozott vgy gzdság vezetőmun kás ká egy munkdónál leglább 5 évg szolgált vgy válsztónk segtő cs ládtgj ká kszolgált ltszt. 94. május 8. VÁSÁRHELYI REGGELI ÚJSÁG 2 III. k ín olvsn n e m tud n n k k k o v n válsztójog h leglább 40 k o o n állm dót fzet. Polgáok! k sját sosán s e gíten k k hzáj sosánk ntézében zt k venn n n k most elem kötelessége hogy felvé* tesse mgát válsztők közé. S e n knek s e m s z b d kmdn k n e k tövény válsztójogot bz tost. k őszntén óhjtj hogy vége legyen munkpát koupt ulmánk jáuljon z összeíó b zottság elé v g y tegye le z ásolvsás vzsgát. H z f s üdvözlettel hmvásáhely függetlenség?8-s pát elnöksége. * Felhívjuk z összes 24 évüket betöltött ksgezláfeí ütsffeásolct kknek válsztójoguk eddg nem volt sse n ovsn tufst^kg hogy j e lenfkezzenek főkp tány hvtlbn hogy levzsgázv válsztó jogosultságot nyeje nek. Vsánp tesz Jbíe efomáíusok ő-femplom 200 esztendővel ezelőtt kzült. Ngy dőket s o k gyászt s o k nemzet ngyzásf htélet teén s ngy változásokt é lt át ez templom. ég n e m e s stlü építkeznek egy emeke ez toony tem plom. H t l m s g ltt s o k s z o több eze beszéd emelte lelkeket I s tenhez s o k szív keesett ott v g s z tlást s o k eményvesztett nyet uj eményt s o k szenvedő tlált eny hületet s o k elszomoodott bántá b n vgszt. vásáhely efomátusok m n " denko n g y szeetettel g s z k o d tk s e h h e z z ő-templomhoz t lán még m s e l lehet m o n d n hogy legkedveltebb templom met jó z kusztkáj m n d e n sző jól h n g z k benne szép beosztás lélekemelő h t l m s ány. Egyszeű ez templom d e o l y n mnt m l y e n n e k pután kálv nsták z Istenházát szeetk látn. Két százdot ét dcsőségben z embeség jvá htbuzgóság emelée e z templom z ünnep zsolozsmákből kcsendül bzony ság hogy n e m háb állott ez templom é s fenmdás még h o s z s z u százdok bztosítv v n. B z tosítv v n d d g míg efomátu sok Istenmádők l e s z n e k e z e n földön. E z e k pedg l e s z n e k míg embe lesz vlágon. 200 éves j u b l e u m lklmából qz ó-templombn közölt műso szent ünnep l k l m stentsztelet lesz. fl d. Klász* SNITOl Szájvíz f o g p o fogkém fogkefe m z e g y e t l e n étékes megbízhtó fogápoló Kphtó m n d e n bn. szét. gyógyszető" 07 Fogdj zvétemé. t felsö-fcopdncsí özstö. helybel dszpolgáostő pát lpjábn Hódmezővásáhely" l p 6-k számábn e g y tudósítás jelen meg m e l y b e n K s b t o k o s S z ö vetség vezetősége áltl 3-kőn felső-kopáncs könél szövetség mozglmáól ttott elődást bíálj. E z e n ksgzdákt édeklő elő dáson dszpolgáostő pát s képvselve volt Kopáncs meghódí tój áltl. Mélttlnkodk tudósító mét Ksbtokos Szövetség vezetősége felső-kopáncs könél megjelent met mnt mondj z C s e n Mátyás őzetője z n g y o n jő kezekbe v n met ő n e m beszél h n e m cselekszk. B z o n y mondom b o g y n e m s z e etek v l k n e k munkáj felett bíáltot m o n d n m e én z t t tom hogy könnyű bíáln d e h e l y e s e n c s e l e k e d n nehéz. D e tudósító kényszet h o g y bíáltot m o n d j k kopáncs h ó dító munkáj felett mnt h o g y tudósító bíálj ksgzdák moz glmát. Igen ő meglkított kopáncs ksgzdák bélő szövetkezetét k s gzdák v g y m j d megtévedtem földesú jvá. Met felt gófnk ksgzdák nevében h o g y áve mellőzével". d j o d béletet újból k s gzdáknk. Hát kédem k n e k tett jót? gófot megmentette kellemetlen ségtől : n e m l e s z ktéve n n k hogy z véghetetlen o s z föld m e l y e ksgzdák má ís t u l m g s h szonbéőt bínk u j b b áveé s e n félnnyét vétessék k. Igen-gen e z tszt gzság lyen ánybn kellett v o l n sze vezn z őzeíőt. Ksbtokos Szövetség lyen ánybn s z e v e z é s okttj k s gzdákt. Tehát n e h g u d j o n tudósító mét z őzetőjében ját K s btokos Szövetség vezetősége. I g e n jól m o n d j tudósító hogy kopáncs ksgzdák elég felvlágosodotfk n e m lehet őket msz l g g l félevezetn. Hát e z n g y o n gz ennek szövetség vezetősége előtt kfejezt d t k. Háb ígé n e k má e z e k n e k felülől vló tá mogtást b u z - b o o n keszközlt m e g olcsó kopát tudják má. h o g y k e l l ezt megfzetn. Megköszönk jőltevőjüknek fádságát... tudósító poltk hátteét látj ksgzdák mozglmánk. Édes Istenem m k o má m n d e n tás d l m osztály s z e v e z v e v n épen ksgzdák mozglmát néz o s z s z e m m e l tudósító? N g y o n ké e m d e bánts ksgzdákt ez k o követelménye g y l k u l k d e m o k t k u s fejlőd. E z e n gyűlen C s e n t nító u s felszóllt z őzefoje é dekében. Kfogásolt K u n Bél oszággyűl képvselő" működé z z l évelt & y képvselő u ellene vs* -m fsszdság édekek előmozdítástok. Hát m ksgzdák ezt k j e l e n tét vsszutsítjuk met mnd u n t l n tpsztljuk h o g y m szeetett képvselőnk egz lélekkel közét munkálkodk lpját Ksbtokos Szövetségnek mndg endelkezée bocsátj. Különben tnfó u felszóllá sá B l o g Sándo Szövetség lelnöke m e g d t felvlágosítást tnító u kfogást kellő été kée leszállított u g y h o g y ísítő u kőbb e l s páolgott ksgzdák oszkój z tudósító k émképeket fest m o z glomól. H c s z m d n e m ét Szép féf fn klpét nts nykkendőt fehé SZÍB nt lábvlót legolcsóbbn Vesenyáuházbn" HÉÉt db. l klp ko klp " féf n g (fehé dmszt élővel) 2. féf n g (sznes tust).0 láb vló 7.selyem lj» * féf fu fll étől Tsztelettel: pá Nő hsny (kötött) ko 38 flléből Féf hsny» 30 Bö kesztyű (mnden szn» 2.20» db. Nyes selyem enyő (fekete) 3.60 Selyem szokny (mnden szn) 7. Sét bot 70 Legjobb mnőségű glléok kézelők ' Wesz Ime Vepsenyáuház Zöldség pícz.

3 94. május o. pszt munkához mdjon kptfánál. kopáncs ksgzdák megétet ték z ntő szót. ngy lelkesedsel hllgtták z elődást mguké vá tették Szövetség mozglmát Ígéetet tettek hogy mndent el fognk követn hogy z eszme megvlósuljon. Mndkét helyen kö szönetet mondottk Blog Sándo nk z elődásét. Vn szeencsém váosunk t. közönségét étesten mszent VÁSÁRHELYI REGOEU I.USö el pénzünket. M látunk nny gncát vásáhely posok szktudásábn hogy temkővel vló bukolást teljesen kfogástl nul fogják elvégezn. De hszen ott vn ménök hvtl áének ellenőzt gykooln s z átvétel ko jogukbn áll sőt kötelességük zt mondn ez ossz ezt csnál játok új. z álejtt csk ttsák meg leszen nnk bámlyen z eed ménye közgyűlen tudn fogjuk zt hogy m kötelességünk á hely p hely munkásság édekenek megvédée. Úv jáoson Ozv. Zsoldos Iméné hídbn kávéházt nytotm. ügyvéd Tsztelettel tudtom hogy üzletemben ktűnő fehé slle hook kpbtók lte sle 88 fllé ó zlng ko. 2 fllé Déhe sö 25 üvegnél üveg 26 fllé. Vlód tököly bck szlv pálnk 2 ko 20 fllé. Rumok lköök legolcsóbbn. Üzletemben m n denko legjobb tlok ízletes ételek lesznek kszolgálv. Szókozásul bllád sztlll s endelkezem. Elvem jó tlok olcsó csks szold kszolgálás. Kéem t közönség ngybecsű pátfogását tsztelettel Edél Pst Kályszők ok-utc házm mely ben jófoglmn kocsmüzlet vn olcsó ét eldó. 307 IR lesz z álejt. flz utcák bukolás. huszonháom-utc bukolásá vontkozó álejtt m délelőtt fog ják megttn B e e c z k Pál gzdság tnácsnok hvtlos he lységében. bukolás munkáltokt llető leg helybel építőposok ké elmet dtk be váos tnács hoz hogy kőszállítás leká s munkáltokt válsszák külön met együttmdás esetén sznte kzát dolog z hogy ők s pályáz hssnk így zután meg fog töténn hogy 36 eze ko onás váos vállltból vásáhely posoknk munkásoknk egy kjcá se fog jutn ezt z utolsó fllég degen embeek te szk el. váos tnács z építőpo sok kéelmének fgyemen kvül h gyásávl m megtttj z álej tt melynek föltétlen következmé nye z lesz hogy helybel mes teek munkások z egz vál llttól elesnek. z utcák bukolásá vontkozó közgyűl htáozt jóváhgyását váos tnács mndg helybel posok munkások kéelmée sügette. Most zután bekövetkezk z z állpot hogy munk nélkül nyomogó vásáhely po sok s egy flt kenyé nélkül álló munkások 3 6 eze koonás vállltból egy fllét se fognk kpn keeshetnek más féle mun kát vgy h zt nem kják kop llttnk. káhogy kámlyen szemüve gen keesztül vzsgálják zt ké dt nem tudunk váos tnács álláspontjá helyezkedn s nem csk kéjük hogy z álejt meg semmsíttessék de olyn feltételek mellett íssék k hogy zt vá sáhely építőposok kívánják. E z z gzság! Idegenek ne vgyék odámt Tószeg Sándo u házáb Feenc JÓZSef SUOáut 3 SZá lá z emelete helyeztem át. Tsztelettel: Kál D. Ngy JÓZSef ügyvéd. 368 Mnt tegnp jelentettük. K o s s u t h L j o s Tódo kt távtlg étesí tettek bátyj ggsztó állpotáól szedán délelőtt ékezett m e g. K o s suth Feencné előbb bement be teghez kt előkzített z öven detes látogtás. Tzenegy óko K o s s u t h mgához kéette öccsét kt könyes s z e m m e l üdvözölt. l g ttózkodott b e n n K n s s u t h L j o s T v d pá pecg beteg ellud me öccse mgá h g y t. Délután két ó tájbn Kossuth smét elszunydt. K o s s u t h F e e n c állpotábn váltó zás z est folymán n e m állott be. z est óákbn n e m volt láz. de zét közézete n e m jvult. délu tán folymán táplálékot vett mgá hoz. Este 8 ó után Mülle Kálmán báó smét meglátogtt beteg pátvezét megállpított hogy beteg* állpot stgnál válíoztnu' súlyos osszbbodás n n c s. K o s s u t h L j o s T v d npközben több óát töltött beteg bátyj me lett m j d Föste uél oszág qyül képvselő Rffy Sándo: ev. ef. lelkz látogtását fogdt R e t t e n e t e s gzdság év l e s z. Két szomoún emlékezetes szá mot tunk e ckkünk fölé. Két ke seves ínséges esztendőké melyek nek nyomoúság évtzedeke nyo mot szánt m g y embe életé ben. Vásáhely öeg embeek még most s elszoult szívvel beszélnek z 863-k ínséges esztendőől m ko egy vék búzáét egy het n p szóm béét kellett o d d n s m k o hogy két tehenet elttsnk tkmánnyl z egyket oddták n n k k máskt elttott. Vásáhely e z e n öeg polgá sjnos mégegysze megpóbálják egy lyen ínséges esztendő ettene tes cspását met z de gzdsá g év z előjelek s földmvelügy mnszte jelente után Ítél ve o l y n lesz. hogy Isten ments! Tlán még 63-k Ínséges esztendőt s felül fogj mulnf tóztos nyomouságávl. \ Száll száll felénk egy fekete m dá z ínség m d. Bontogtj 3 szányát nyomo s kemény keseves telet áfküzdött tömegek hátbozongv váják nyt me lyen n e m lesz édemes l e t n temt met m g y földön ezdén ües klászt gz-gzt lenget Péte Pál-np szellő. S l m s z jelent melyet földmvelügy mnszte dott k vetek állpotáól. E g y oszág nyomoúság s zokból szá mokból melyek mnszte jelenté sében ól beszélnek hogy m lyen óás teületeket kellett kszántn z oszágbn met nem ét semmt vet kfo gyott elpusztult melőtt csk emény lett voln hogy nyá np klászb szök tet. b döfött s zon mély vées b ázdát hsított szeencsétlenül ját béest d C s í k János kuts ovos zesí tette első segélyben s megállpí tott hogy séüle súlyos temé szetű met fetőztől lehet t tn. szeencsétlenül ját béest gzdáj lkásán ápolják. TÁVIRTOK fl kály betegsége. kály z éjszkát nyugodtn töltötte csk phen utolsó óáját zvt meg köhög n ge. huutnk má lg vn nyo m közéz egzen meg nyugttó z étvágy kfogástln z eőbel állpot tökéletesen kelégítő. E z s l m s jelent melynek nyomán gond nyomoúság fzkel be mgát m g y t nyák vlágáb még sulyosodott z z l hogy két éjszkán keesztül fl k s s válsztás. z o d dőjáás h d e g lehellete lefgysztott még z t k s e Csütötökön eggel kezdődött ményt s. melyet egy bőséges gyü Kssán hc függetlenség je mölcs szőlőtem ányábn lölt S z y László V g h táplált kétségbeesett g z d nép. Gyul munyó között. Délben egy Csongád-megye mnden közsé géből egye más k p j u k jelen teket hogy pszuly kumpl k u k o c z éjszk fgyok követ keztében elpusztultk. Vásáhely váos szőlőbtokos uedg egyetemesen pnszolják hogy vásáhely htá összes szőleben leszüetelt fgy. N e m esz s e szőlő s e gyümölcs. Ngy cspás ez de még n g y o b b z hogy szegény embe mn dennp kosztj: pszuly főzelékféle kumpl elpusz tult. Május áldás lngyos n y t éő eső s kk s e z k bo zsztó káá v n mezőgzd ságnk. Úgyszólván egy egz nem zet élet s létkéde hogy megeed nek-e ezen héten z ég cstoná s jótékony eső üdít-e fel z eltk kdt növényzetet. m l y e n s l m s z oszág gz dság állpot o l y n poltk helyzete s. Sznte bámul z embe zon vkmeőségen mellyel mlládok menő hdköltségek megszvzás t mek kén ettől pusztuló nemzettől. Gzdság helyzetünkön egy ál dásos május eső még sokt segít hetne. Poltk helyzetünkön zon b n má c s k egy mndent felfo gtó zvt mely elsepejen e l pusztítson mndent m eddg nemzet boldogulását megkdá lyozt. fl bk áldozt. -Felhsított z cát. Súlyos szeencsétlenséget jelen tenek puszták vlágából. E g y bé eslegényt c o n s z u t m u n k köz ben z egyk b k s gen súlyos séüleket ejtett j t. szeencsétlenség áldozt Oláh lános 25 éves bées k M c e l k Gábo tnyáján volt l k l m z v E hő 6-án délelőtt 0 ó között bées z ökökkel fogl ltoskodott. Éppen z egyk ökö kömét vágt le mközben súlyos szeencsétlenség éte. z egyk b k szvávl z Oláh János cá fom volt szvztok ány de délután beendelt hvtlno kok függő helyzetű vsutsok seege mungó jelölt jvá bl lentette méleget. fl hlódó K o s s u t h. Kossuth könyezete endkívül levet szomoú. bból köül ményből hogy bl tüdőben pn gás állott be zt következtetk hogy beteget tlán má kö vetkező óákbn tüdőgyulldás fog j megtámdn. H d k gőí z őség ellen: Hdk János góf delegácó m ülén felemelte tltó szv uz ellen hogy plment ősé get delegácób s bevezényelték. HÍREK. Meghívás. - függetlenség 48-s K o s suth Ljos-pátkö válsztmá ny &~áf uéntsken mét IV óko dé* gyűlt fog ttn pátkö helysé gében melye z édekelteket ezúton hívj meg pátelnökség. Meghívás. függetlenség pát 200-s ngyválsztmány -máj. ÍO-én vsánp d. u. 2 óko gyű lt tt melye válsztmá ny tgokt z olvsóköök elnöket tsztelettel meghívj z Elnökség. népgyűl melyen vezéek beszámolnk po ltk helyzetől 7-én lesz. Rzt vesznek zon Justh G y u l Káoly Mhály góf s szá mos függetlenség képvselő. vezéek fogdttásánk mnél ímpozánsbbá tétele végett fel- bemuttás keül vsánp z Uánábn

4 4. kéetnek gzdífjk hogy bndéumb jelentkezzenek bevonulásko mnden gz 4Ss fellobogózz hjlékát! főspán köszönete. v á os tnács C c t c s Ljos d. főspánt meleg hngú levélben üd vözölte bból z lklomból kfo lyólg hogy Szeged váos főspán jánk nevezték k. z üdvözle Cctcs Ljos most levélben vá lszolt megköszönte lekötelező fgyelmet. Meghívás. K s b t o k o s Szövetség Foglm Rzvénytásság lptót folyó hó 2-ée kedden délelőtt 0 óá szövetség helységébe gyű le hívj melyen fontos megbe szélek töténnek. z e l n ö k s é g. z p o s dloskö tgjt étesítjük hogy m este 8 óko Csszpobát ttunk ef. ő tem plom jubleumá betnult d bokból. Kéjük tgokt hogy ^pontosn feltétlen megjelenn szíveskedjenek. z Elnökség. Válsztmány gyűl. 48s Becsény kö válsztmányát folyó hő 0-én vsánp d. u. 2 óko ttndó gyűle tsztelettel meghívom. Ime József elnök. kútvölgy ünnepség. kútvölgy polgá olvsókö h á z lpj jvá vsánp ttj meg zászlószentel ünnepségét. dí szes lklom sokn ándulnk k váosból. Ott lesz z Ipos D l o s k ö s Bogná Rezső vezete ltt. Este tássvcso lesz mely nek zvétel dj.60 K. zász: lőszögek bevee zászló fel szentele 4 óko kezdődő ün nepély lklmávl töténk meg.! z u dlád vezetősége tudtj hogy legközelebb pób szombton d. u. 5 óko lesz főgmnázumbn szokott helyen. Kéelem. Káoly Ántl-féle ngyszget btokon levő ut k j vításá z édekeltek felkék z ' jáókt hogy 9-kén szomb ton ott szeszámokkl megjelenn ngyon megomlott ut kjví t á s á b n segédkezn szíveskedjenek. ' T ö b b édekelt gzd. K s b t o k o s Szövetség k küldötte folyó hó 9-én szombton délután 5 óko M á t é y o l v s ó k ö n é l elődást tt nk melynek keetében smetetn fogják foglm zvénytásság célját. z elődás könyékbel ksgzdák h nem kö tgok s ezúton hvtnk meg. z Elnökség. Bmbóhullás. V g Ilon kát V g Pál neje egyetlen le ánykáját 7 hónpos koábn gdt el végzet z élők soából. Temete május 8-őn d. u 3 ó k o lesz Püspök-utc 22 számú gyászháztól Dlnk temetőbe. Bé ke po felet! Időjáás. Mndjobbn job bn előtébe lépett z esőehjlás. Május folymán eső lesz bőven kozdetét vesz közel npokbn. (T. E.) segéddótsztek kéelme. tövényhtóság közgyűl tudv levőleg négy segéddőfsztet t zedk fzet osztályb osztott be. z ee vontkozó közgyűl h táozt még nem nyet jóváhgyást. Most V g Ime tás tzedk fzet osztályb beosztott segéd dótsztek kéelmet dtk be t nácshoz hogy ngyobb fzetüket jóváhgyás vló tekntet nélkül utlják k. tnács kéelmet közgyűl elé fogj tejeszten. VÁSÁRHELYI REGGELI ÚJSÁG Hmlőjávány egy skolábn. Mlom-ulc efomátus skolát két héte bezát polgámeste met gyemekek között jáványo sán lépett fel hmlő. Megkezdődött z szfltozós Lázá Szentes Zsoldos-utcák bn megkezdték z szfltozás munkáltokt pá hét ltt egz más képet öltenek ezek z utcák. Máíéy T e g e h l m Olv sókö f hő 3-őn ttott meg fé nyes táncmultságát mely mnden tekntetben ktűnően skeült. Fe lülfzettek : H o o v t z Motz 5 koonát f j. T á k á n y Sándo.20 K. K s Bálnt K. N. N. 2 0 f N. N. 40 f. Ugy felülfzetőknek mnt z összes megjelenteknek há lás köszönetet mond endezőség. földeákszél olvsóko május 0-én gyemekmjálssl egybekötött táncmultságot endez melye beléptdj 80 fllé. m jáls díjmentes. mjáts tt dél után 3 óától 5 g. táncmultság kezdete este 7 óko. multság felhívjuk könyékbel polgáok fgyelmét. Válsztmány gyűl. Kos suth Népkö válsztmány vsá np f. hó 0-én d. u. 2 óko kö helységében ült tt melyen folyó ügyek fölött töténk htáo zás. z üle válsztmány tg jt ezúton meghívom. D. M e d v e t z k y Ime kö elnöke. Külső-Ezsébet Olvsó kö folyó év május hő 9-én 570 tny szám ltt levő helységénél házlp jvá táncmultságot endez. Belépó'-d féfknk 80 fllé nőknek 60 fllé. tánc kez dete este & *<^ ko. Bál. Olsz- Feenc vendéglős K. Mucs Mhály kéő Ren dezőség év május hó 0-én v sánp este z mek cmü vendéglő temeben fényes május táncmultságot endeznek. Belépt dj előeváltv 60 fllé este pénztánál 80 fllé. Egy kíséő nem fzet jegyek előe válthtók vendéglőben endezőség bá mely tgjánál. Táncm"íság kez dete este 8 óko. 5 BobáySGgéŰ felvétetk Szeged-utc 2 szám ltt bobély üzletbe Étesít. Tsztelettel étesítem n é. gz dközönséget hogy k elsőendű száz fából szlád kzítű t s t k vásáoln keesse fel Blog Is f vá kovács-meste I. ke. Pálf-utc 2 szám. Kz kocsk pcktőöí ' hol állndón tlálj legjobb legolcsóbb kz uj kogsíkt. Hsz nált kocskt becseél. Megende leket gyosn pontosn kzt. Jó csládból vló felvétetnek. fuk tnoncnk Tsztelettel ' B l o g István kovács-meste I. ke. Pálf-ulc 2 szám. 985 plá nyomáson 3-k dűlőben Ttá Ks Ljosnk 2 hold luczen földje kdó. Tudkozódn lehet Pálf-utc potc ném vqy nápoly véfüdő. Regény z olsz zsnokság koszkából Lullo ezltt tüzet vet s meg gyújtott lámpát melyet kbátj lól elővett. Szvendtő látvány táult elébök : vén zsdó s leány átkolv ttották egymást mndketten ugy emegtek mnt nyáf levél Zsdó d d de pénzedet! pncsold Cese. Én szegény embe vgyok nekem nncsen pénzem mőnkodék vén zsdó könyöüljenek jtm! Lullo zltt féle tette lám pát hogy hozzá fogjon bozsz tó tetthez. E pllntbn vllám sebeséggel knylt z jtó s egy jól ányzott cspás hoszu Lullő pllnt ltt földe feté. Cse megfodult hogy vá tln támdókt szemügye vegye de két kemény m o k má őt s meggdt egy hng pedg ezt döögte félebe: d d meg mgd g y l k o s! Cse tőt ántott s egyúttl éles füttyentsel jelt dott tásá nk. következő pllntbn má ő s földön feküdt. vén zsdó leányávl együtt z egyk szegletbe húzódott vssz s onnn nézte e sjátságos hcot melynek sem célját sem jelentősé gét sem pedg következményet nem tudhtt. féfk egyke most feléje kö zeledett. - H meg ksz menekedn hláltól így szólt hozzá kko távozz ebből z stállóból s e b t ő l tvenából. Tőlünk nncs m t ttnod vén zsdó felkeekedett s eszkető leányát kezénél fogv elsetett z stállóból. Sznte meg bozdott mko z jtóbn két bló testen kellett átlépne. (Folyt köv.) Pc-ák Vásá\3lyen Buz Áp Kukoc Set. Szlonn Zsí 94. máfus 8. Flelös szsüesztő : Gvátz Feenc. Kdd nyomdtuljdonos *. K u n Bél. Etjy flt! szbősegód vegyes ngymun kához zonnl felvétetk Hováth Znyutc 26 szám. 454 Lucen vn kdó nyá hsznált özv. Mkó Peteménél Földeák éten _ 452 E(jy egy negyed hold föld eldó plébn Ill-ífc dűlőben étekezn lehet Csllg-utc 56 ggám Ráh Istvánnál. 4S9 5 db- népbnk zvény eldó IV. Deák Feenc-utc Bojná seűéd keestetk dbszám V ke Jók-utc Tzennyolc holll földje luczenássl ^ t ny épülettel szöllös kettel öök áon eldó Gozg-Kopáncson Kotomán Sán donk 302 tny szám ltt. Tudkozód n lehet helyszínen vgy Pálf-utc 45 szám ltt. 458 Sóstóm úütönen s hold földje edóesetleg fele s Ngy Pál Sándonk. T u dkozodn lehet helyszínen 55 tny szám ltt. 427 VcSl Pálnk kopáncs skbn 7-k dűlőben 2 hold lucenáj kdó vsút felől ngy knáls mellett. Tudkozódn lehet Kopáncson hmdk dülsben 254 tny szám ltt 425 Vt Sándo neje K s Szbó Lídánk cscsté dűlőben 8 holdny szántó földjük eldó vgy októbe hó npjá tól több éve hszonbébe kdó éte kezn lehet tuljdonosokkl L Mbályutc 4 szám ltt. 430 Ráosí dfliöben 8 hold föld Ngy Gyögy József mellett eldó étekezn lehet Lázá-utc 24 szám. 433 Hás ház után tó főd vlmnt 9 hold főd Cnkus dűlőben eldó éte kezn V ke. Káoly-utc 27 szám ltt. 440 Kluzál-Utc 95 szám ltt egy ks üzlet beendez jutányos áon eldó. 450 Áendáb kdó 2 félhold főd vgy öök áon eldó puszt kksszék állo más mellett vn. Továbá váos szélé hez 6 klómétee kuts utmentén. 36 hold főd öök áon eldó jt levő gzdság épületekel együtt étekezn tuljdonos/bng Sámuelnél Búvá u t c Fehé bbot veszem zöldség pc üzletemben hét folymán. Udvhely. 36 Rkoncl Istvánnk Vásáhely-kuts állomás szomszédságábn 82 hold földje hszonbébe kdó vgy öök áon s eldó föld zben szántó zben kszáló legelőből áll étekez lehet Szbdság té 33 szám ltt. 237 tóbn z első dűlőben 2 hold lucen kdó nyá hsznált. Kválthtó Lázá-utc 9 szám ltt. 350 LlCáS Vn kdó Buvá-utc 30 szám ltt. 434 Bn Józsefnek sásosbogázó dűlőben 340. k m. 94. [tdetménj. kspuszt földje eldó étekezn lehet mkó első utász háznál. 330 fügehlm dűlőben jómnőségü nyomá s föld vn eldó kétőszben s étekez n lehet Szőlő-utc 2) szám ltt. 37S kőtölt fű első kszálás s zben legeltete f. é. május hó Fzetes tnuló vóleányok sügös3- án szedán 4-én csütötö sen felvétetnek Páű nővéek vodájábn Káoly-ute 0. szám. 345 kön küt helyszínen zonnl fzet tnács jóváhgyás fen- Stenbene Izdonk vjhát béletén ttás mellett zletekben áve mely 90-s őházzl szemben vn 3 bog j lucen szénáj vn eldó ugynott? en hszonbébe dtk. hold 3 5 éves tszt lucen vet Szedán május 3-án délelőtt hoídszám s nyá hsznált kdó é 9 óko z áveás Zíny-ut tekezn ánt Könyves-utc 5 sz. 42 c végénél kezdődk május 4-én Zlnyl-Utc 09 számú ház szbdkézből csütötökön délelőtt 9 óko pe eldó ugynott két lkás s vn kdó dg áős útnál. Tudkozódn lehet Szbdság-té 24 szám ltt. 424 Hmvásáhely 94 május 6. Gá Dánel PtŐC8 Öökösöknek Szbdságté 6 sz. v. kmás. házuk szbdkézből eldó. Ugynott egy- Lkás változás. mgy állm 6 lóeős mgánjáó gözgépgntu eldó étekezhetn lehet Szbdságté 6 szám Ptócs Bélánál vgy ndássy-utc Engelthlle Jáno» czukásznál 70 ltc 0 SZ. lá helyezte át. Mhály Sándonk Gomolk Iméné okleveles szülznő lkását gyg-utc 20 szám lol Httys- 460 Étesít- lk hjd gödök közt l e gelőe tehenet knk kdn zok j e lentkezzenek Póny Józsefnél Kstőptutc 22 szám ltt. khjtás május 4- én lesz. vzsgált szokott helyen Széchény téen töténk eggel 8 ó ko. 462 Gozsán Lukác? Testvéek szomszédságábn jó lucenáj vu nyá hsznált kdó étekezhetn helyszínen. 28C ZsoldOS-utc 25 szám ltt sok pot melyen egy ngy mgtá vn 2 zbe* s eldó. Tudkozódn lehet Hjnl-utc 38 szám l t t 76

5 VÁSÁRHELYI.REQ6ELP ÚJSÁG 94 m á j t t s & EenyóStő pó pókhálós henyót gyümölcs fákon kátevő mnden féle he nyót lm szőlő molyt s elpusztítj. Kphtó : Sznák Káolynál Szeged-utc 0 cskcpcz. 266 Göbe-utc 60 számú ház eldó üzlethe lységnek lklms ugynott több üzletbeendez ngóság jutányosán eldók. Pofács zsákszám olcsón kphtó Víhen Mó F ftelepén 9 K'nzál-ntc 65- szám ltt egy udv lkás.kfd. 374 Eldó főd EostáS öökösöknek puszt szélen Rostás Máton szomszédságábn 50 hold földjük szbdkézből eldó éte kezn lehet bámko másodk ke. Dmjnch-utc 23 szám Tákány Sándo Jkocsgyátóvl. 822 ÜJváOSOn Vöösmty-utc 5 számú ház eldó vgy uv telek sok jó épület kö ves udv átézvzvezetékkel pdolt Szo bákkl. Fzet vevő tetsze szent 98 Tóth Sándo setkeeskedőnek z ny temető nyomáson kdó lucenáj vn nyá hsznált étekezn lehet. Jók utc 45 szám ltt. 33?é! hold egy éves lucen föld öök áon eldó Gyulobn 4-k dűlőben Beetvás öökösök szomszédságábn étekezn lehet Feenc József sugá-ut 67 szám lltt 298 Lucen ísl 5 hold skly nyomáson nyá hsznált kdó. Bővebbet V I I. ke. Nádo-utc 0 szám Szőke Pál pol gá endőnél. 344 Deák SándonénlC Csomokányon 2 hold lucen kszálój nyá hsznált kdó <étekezhetn lehet Jók-tc 76 szám. 343 >Tízenkét BlfS deszk keít ngy kpu v l oszlopokkl továbbá 4 öles gng deszkázt oszlopokkl koszoújávl együtt 2 jtó egy blk vn eldó G-utc 2 szám ltt étekezn lehet Szbdság-té 33 szám ltt 338 Rostás Májyás tuljdonát képező Knász hlom dűlőben lévő mntegy 50 ks hold teületű jó mnőségű kszállój Szbd kézből eldó. Felvlágosítás nyehető : D. Nykos Dezső ügyvéd odájábn 375! Egy ks fs tehén vn edö Nyáf-ut c 5 szám ltt. 383 hé DO 60 fllé? Feencz József sugá-ut 26 szám ltt. (Szentes-utc.) 442 Ketz ket endezéhez Wlhem Mó F fltelepén felvétetk. 404 'VII- ke. Klstőpt-utc 80 szám ltt ház eldó. Tudkozódn lehet ugynott vgy V I L ke. Bjz-utc 2 szám ltt. 4oo Egy nyomás föld fügehlm dűlőben edó étekezn lehet Ráős-uc 6. sz. ltt. 355 Eldó föld- csomokány dülüben 6L íél hold föld u j tnyépülettel Jő vzű kúttl szöllős gyümölcsös kettel el dó étekezn ötödk keület Káoly-utc 8 szám. Bostás Mátonnl. 360 Hét M föld z Ezsébet ut félen néh Ksz István féle földből eldó. Étekez hetn Kálly utc 33 szám ltt vgy Szegeden Kossuth utc 9 szám. 49 z öthlml dűlőben Tóth Mátyás féle föld ből 3 fél hold hszonbébe kdó étekezn lehel Feencz József sugá-ut 86 szám ltt 394 ózeé Mhály HO Elveszett egy keékpá héjjhlm bálból. zon egyén k tud ól vlmnt jelentkezzék Csomokány-utc 8 szám ltt hó llő jutlombn zesül. 436 hullámté szöllő btokosok folyó hó -én délelőtt 9 óá Szűcs József Töök Pál féle tnyájáb kók eldásá megjelen szíveskedjenek. Tsztelettel Bán Máté Sóflfy hegygzdság e l nökök =w.. ^ - délután 2 Óáj htádőül kítüzetk hhoz venn szándékozók ezennel oly megjegyzsel hvtnk meg hogy éntett ngóságok z 88. év LX. t.-e ételmében kzpénz fzet mellett legtöbbet géőuek szükség esetén becsáon lul s fognk el dtn. mennyben z eláveezendő ngósá gokt mások s l e - felülíogllttták zok kelégít jogot nyetek voln ezen áve z 88. év LX. t - c. 20. ételmében ezek jvá s elendeltetk. Kelt Hmvásáhelyen 94? év ápls hó 27 npján. B. Szbó József 92Í k. b. végehjtó. UheHhus k Ingyen k egy óát még hozzá ele gáns pecízós ó á t uk vgy hölgyek é szée válsztás szent jon zonnl J. 4 F. Schmd Psg Wenbeye Hdet! tejszövetkeztbe Május -től kezdve legfnombb kövö tej 20 f. sovány tej 6 f. Kövé sjt.60 f. Hodós túó 60 f. fss tuó 52 f. Ngyobb vételnél áengetmény. ZIQZQTOSj. 45 Eldó házk. Újváoson KölCSOl Széchény- utc skon levő két ház előnyös feltételek mellett külön külön eldó étekezn lehet Népbnk Vezégzgtójávl hvtlos óák ltt. 728 Sn Szálé P ü lucen kszálój vn kdó nyá hsz nált étekezn lehet I ke. Róny-utc 6. vgy kínt helyszínen. Buvá-utc 33 számú ház szbdkézből eldó felvlágosítást d D. Geneselch Tvszt Kf á nő kosztümök féf gyemek u hák tol cspke sz&vet függönyök szőnyegek hímzek stb. teljesen megkpják uj ttásukt h Moldvynál festetk vgy tsztítttják Petőf-utc 23 szánt táncskol mellett Wesz testvéek EkS féle tnyáján mátély csád mellett ktűnő mnőségű uezen fold L év hsznált kdó étekezn lehet helyszínén Kss István megbízottl. 30 Házeldás* tásá 94. év május hó t-lk npjánk Kopánesí síkb u - d k dűlőbe fél hold lucen föld nyá hsznált kdó é tekezn lehet Deák Feenez-ute szám ltt Béez Sándonál szám. h. Fsebe áve. LZSSZ?. eldás. gozs 232 hold földbtok eldó vágy hszonbébe kdó. btok jökbn levő gzdság épületekkel é3 bővzű téz Ittl vn felszeelve. Fel tételek megtudhtók tuljdonosnál I. Zny-utc 3 szám ltt. Ngy Mózes öökösöknek V I I I ke. Fáncs-utc 25 számú házuk vz vezeték kel felszeelve kettel köves udvl fo lyó hó 7-én délelőtt 9 óko önkéntes áveen eldtk. 455 Szegvá-Utc 4 szám ltt egy udv lkás vn kdö egy szép hntő eldó. 395 NykOS Sámuelnek vjuát tnyáján luce n vn kdó nyá hsznált étekezn lehet hejysz&e^vgpf'fcex. Vteág-c Ház Dmjnch-utc 80 számú ház gen jutá nyos áon eldó két csládnk s meg felel étekezn lehet István vegyes keeskedében Dmjnch-utc öökösenek Puszt szélen 6 fél hold földjük kenyee szőlők között 78 négyzete földjük eldó étekezn lehet Vásáhely-Kutson Ks Gál Ljosnál 895 szám ltt vgy pedg V I. ke. Ré vz-utc 3 szám Gzeglédl Sándonál végh. szám. gondnok. GoZ8án Lukács-László szomszédságábn Jkó János öökösenek 84 hold földjük szbdkézből eldó esetleg földnek fele ze tnyávl s eldó étekezhetn Hód Pétenél I ke. Vebőcz-utc 8. sz. 42 Töek buzszlm vn eldó Szöháton Vöös kuts dűlőben Hegedűs I m énél. Tudkozódn lehet I I. ke Mlom-u. 2 Sááffl ltt ^ lulíott bíóság végehjtó z 88. év LX. t.-c ételmében ezennel közhíé tesz hogv hmvásáhely k. jáásbíóságnk 94. év V. 47 számú végze következtében D Szemző Mks ügyvéd áltl képvselt Wenbege Ede jvá 972 K f. s já. eejég 94 év febuá hó 26-án. fogntosított kelégít végehjtás utján lefogllt 930 ko. fll.-e becsült következő ngóságok u. m. : setek bútook nylvános áveen eldtnk. Mely ávenek hmvásáhely k. jáásbíóság 94-k év V számú végze folytán 972 ko. f l l. tőkekö vetel ennek 93. év decembe hó 5 npjától jáó 6 százlék kmt egyh md százlék váltódj eddg összesen 238 ko. 72 fll.-ben bíólg má megáll pított költségek eejég Hmvásáhelyen Káoly-utc 8 szám. leendő megt Udvos keestetk V I I I. ke. Kölese-utc 53 szám lá. 392 építtető Tóth János set keeskedőnek Loók mlmon kvűl levő tnyájánál holdszám lucenáj vn kdó (mgnk s megle het hgyn) nyá hsznált első k szálást s lehet kpn. 402 Dáfl Sándonk bcz éten kukocz lá vló öldje v n kdó hszonbébe 'étekezn lehet Dmjnch-utc 00 szám ltt. 33 Gulyásnk vló embe keestetk Meelk István áós béletée étekezn lehet Deák Feenc-utc 8 szám ltt. 389 Muts Bálnt legolcsóbbn vásáolht kopát decét kukoczát ápát jó buzocsut fs cske dát Mosnál Szentes-utc 40. Folyoso vló blkok jutányos ábn eldók. Á^WtfmfÉS Eldó föld- Pusztán z nyd dűlőben 524 tny szám ltt Mhály Sándo szom szédságábn Koczk Sándonk Mkovcs Ime féle 20 fél hold földje h o l dsként 700 koonáét eldó étekezn lehet ugynott. 835 ef. egyház Bocsky-utc sko lájánk ketjében mntegy l e l h o l d ny jó lucen szombton eggel 8 óko helyszínen nyá hsz nált áveen kdtk. Egy lte slle bo 52 fllé egy Híe ft* Oovecz Jánosnk vjhát béletén ngyon jó luczenáj vn nyá hsznált kdó étekezn lehet Dán-utcz 46 szám ltt. 329 JÓ foolmu füszeüzlet kdó zonnl [át s vehető Zny-utc 56 szám ltt. 834 k m áve. Híe klsflstfn főtt szlv pálnk.80 lte ktűnő ó vöös bo koon l teje Sznák Káolynál Szeged-utc 0 cske pcz 265 Ü'ÍÍM 5. Fácán-utc 27- szám ltt ház eldó. Tud. Idb Rácz ntlnál Oldlkosá U t!es szooász műhelyünket máus -én Ujvág-ute. 28. szám lá Udvhely házb helyeztük át mt. t. megendelőnknek ngyé demű közönségnek ez uton hozv tudomá sá szves pátfogásukt kéjük s ezután s z elsmet elsőendű kzítményenket épület egyszeű búto úgyszntén f szobászt mübuto munkánkt szo ld ák mellett jánljuk Tsztelettel. SZén kévébe kötött kphtó Hoovtz Mónál Lázá-utc 4 szám ltt. Métemázsáj 8 koon. 524 Ülte áííelfeős. Vn szeencsőm étesíten ngy é demű közönséget hogy fehénemű ÜSZ' tltó üzletemet május elsejétől kezdve d GnsslGh u nlotájáb Má Vlé utc zben helyezem át újonnn endezem be. Mnden e szkmáb vágó munkát jelenko gényenek mnden tekntetben megfelelően pontosn jutányos ák mellett elválllok. I n g gllé kézellő nő fehé hát blúzt fehé mellényt függönyt szállod uhát boszt szlvétát féf nő lsó uhák tsztítását. Fő töekvem szép tszt munk kszolgálás. ngyédemű közönség becses pátfogását kéve kváló tsztelet tel : Juhász János fehénemű tsztító. Ing vslónők tnuló leányok gép leányok felvétetnek. 290 Skultéty Testvéek Szeged sugá* U t ö í l Solt mlom szomszédságábn sok potámon éptetn szándékozom lk üzlet épületet tevek kzen állnk odámbn meg s teknthetők. H vlk ezen potán épült ház eflektálv eset leg változttást óhjtn z épít meg kezde előtt jelentkezhet Góf Becsény Mklós-utc 2 szám ltt lkásomon KáCS3f éptőváülkozó. 379 shály Sándo- nfe pusztszól útfélen 2 hold földje toyábbá Sövényház fkéten 62 hold földje vn ksebb-ngyobb pcellákbn eldó. Fkéten 5 hold ktűnő lucenáj vn kdó. Úgyszntén Szegvá ét bto ká teehlm béletée jószágot vál ll legelőe özo Töök Istvnuénk fketen 42 hold földje vn eldó ugyn ott ktűnő lucenáj vn kdó ós épít kezhez lklms kácfá vnnk eldók éteknzn lehet V I. Dán-ötc 4 szám. 38 Házeldás* VI. ke. Np-utc számú ház ngy fo glmú helyen 290 négyszögöl telekkel teljesen tehementesen eldó étekezhet n tuljdonos ísváy Elemé susán gyógyszeszel. 680 áukbn melőtt szükségletét beszeezné sját édeke megkívánj hogy felkeesse 'Deutsch Zoltán ég jóhnevtt festék üzletét Jánosté en hol óás válsztékbn káphl mndensznü legjobb mnőségű mzbevló festéket. Tükö fényes gyosn szádó elsőendű oljos festékeket fssen őölve. Ttósságét gyos szádásét felelős séget válllok. 08 Utoléhetetlen olcsó ábn má 0 koonától kezdve S kövek mnden nemű temető éptőmunkák emlékmunkák fűzelt lpok mnden színben fjokbn egyedül KISS BERTLN temet ntézetében kőmegmunkáló gyáábn bámultos olcsó ábn kphtók. Sját édeke mnden legksebb munkánál s jánltot kkén.

6 VSRHEI-YI R? f G E U UJSÁQ I K íj üzlet. Tsztelettel étesítem ngy édemű kö zönséget t. bel külteület smeő semet hogy SZeneú-utc 8 szá ltt váosház mellett fűsze festék ö vdá üzletet nytottm. Hol ktáon ttok mndennemű fss fűsze áukt. legjobb kávékt nyesen pökölve. Legszebb lszteket. Szeged édes nemes ózsppkát. Szöllö pemetezhez első endű ézgálczot. Legeössebb szppn főző szódát. Mnden féle sznü mzbe vló oljbn töt festékeket. Vegytszt gyosn szádó fneszot. Meszelökeí ecseteket. Töekvem od fog á nyuln hogy pontos gyos mnd mel lett olcsó kszolgálást nyújthssk. ngy édemű közönség t. smeősem szíves pátfogását kéve mdok kváló tsztelettel Cz. Ngy Gyögy féle házbn Bngó István keeskedő. 390 Wíl eldás szeged utí sz. vll 90 négyszögöl teületű kettel együtt szbdkézből eldó eset leg bébe Mdó. Felvlágosítást d : U. május 8. Mgy Telepítő P cellázó Bnk R. - T. góf Ká oly Zsuzsnnától megvásáolt mntegy 52 kshosd káposztásket btokát 550 négyszögöles fel osztásbn nylvános önkéntes áve utján eldás lá b o csájtj mely önkéntes áve folyó év P ISO Í M (00 feggel 7 óától kezdődőleg helyszínen fog megtttn osz dő esetén pedg Kecskemét Ime Mkóí-u. 2. sz.. hely ségében* z áve fzet felté telekől kzséggel d felvlá gosítást D. Endey ntl Hód öökösöknek kuts útfélen Jkó János féle 29 hold földjük őök áon el!dó étekezn lehet Dmjnch-utc 9 Szám ltt. 39 hoszbb dő ót fenálló j ó foglmú ház zl együtt eldó zonnl át vehető. Cm kdóhvtlbn. 327 F. hó 5-től kezdődőleg Mucsí Pál btokfelügyelő káposztásketí btokon ttózkodk s mndennp eggl 7 óától dél előtt ÍJ óág z édeklődőknek endelkezée áll. 43 Bhmegyében Vád Póos htáábn ktűnő mnőségű 84 hold szántó föld ked vező fzet feltételek mellett eldó é kezn lehet Vásáhely-Kuts hengem lomnál. 254 Kedvező f gyosn szádó ttós sznü olj lestékek zonnl szádó tükö fényes szobpdló festékek mzbevló legszebb legjobb festékek helyszűke mtt tetemesen leszállított ákon dtnk el például keítt festen vló oljbn töt festék klój 60 fllé. Sznák Kolj? ndássy-utc 7 szám Oovec félő házbn sját kztményü ebédlő háló u l szófák szlon beendezek. Hcyválszték festett bútookbn- Réz vs bútook. Gyemekkocs ágyk. SzlQB lukszus dolgok ngy válsztékbn. Feltét len bzlom olcsó ák szold kszolgálás. Szves látogtást ké. Tsztelettel: SZOLG müszílos. Telefon 04 Ügyes fuk tnoncnk felvétetnek. 657 sulyok jvítását töött g é p zek fosztását 'ól olcsón eszközk Koncz Gyul PéB gép méleg lktosok. Zsoldosutce S3. UÍ Í Is? olcsón kphtó. özv. Geáné Ezsébet VII. Bálnt-utc 33 Göbe-u. mellett 346 El&á f ő d. Hézső Feencnének z ezsébet útfélen kló métenél levő 5 hold jó m nőségű földje jt levő épületekkel együtt öök áon eldó étekezn lehet külső ezsébet 679 tny szám ltt tuljdonossl. 277 Telefon 224 Legolcsóbb bent foás! jvtó műhely Elsőendű keékpáokt vógépeket U állndón ktáon ttok. Vlód Puch Sty Esk vlmnt híneves Peme keékpáokt z letfzete s gen előnyős ábn áusítom felelősség mellett. Ngy ktá mndenféle lktzekből keékpáok - vógépekhez. K ö ö s Leg]űbb í! ÖZV. ZSOldOS Iménéné Széesény-té 5 m nptol kezdve mnden féle u hák úgymnt gyemek féf vüle- génjl ZSnDFOS uhák legjobb s leg újbb dvt szent m fő leg olcsóbbn kphtó ugy z üzletben mnt pcon. ontes f síel üzolfs! 88 Tsztelettel gépktáos d o j á n ndássy-utc 45. b e v á s á l á s 286 foás. Blss József fkeeskedő Lázá-utc 6 8 Telefon 42. Élesd ép mz 0 0 kg egz vggonokbn koon Hekules zsákmz I. Ptlnd Qomán Kőpo gánt csszolókő zímndujfluí mos homok kvcs Hdulkus czement l u d t o m n é. k ö z ö n s é g g e l h o g y t v s z é s nyá l e g d v t o s b b m g y német uhák vló szövet megékezett kvont ház z emelete heyeztem át hol m ko h o z m e g y e k l e g ú j b b dvtú v í z Igényenek megfelelő ngol fnc mentes g u m k ö p e n y e g e k c s k n á uhát blúzokt pongyolákt legjuányosbb á mellett kzítek. Ugy mnt l m k p h t ó k e g y k ö p e n y á csk fcddg ez útán s becses pátfogásukt 30 k o o n. 273 kéve mdok tsztelettel Tóth Mhályné M ü l í e M k s V é k e s h á z jő szbó. 449 fzves tudomásá hozom ngy beísüít hölgy közönségnek hogy lkásom jnájus -től ndássy-utc 39 szám lá en mn Telefon 224 Szeged-utc 0 szám. Telefonszám 29. kelmefestő vegytszttónál Sze- \ ged-utc 2. (Ime Káoly u üzlete mellett.) 593 F E L H Í V O M! szód Blkües ÉHÉ t. keékpá tuljdonos uk fgyelmét jvtás Bélet Jegyeme melyét mndenko jvításokt egz éven át csk 0 koonáét ezközlöm sját jvtó műhelyemben. Kéem nézze meg ktáomt mndenől meg fog személyesen győződn. z áltlm hsznált kpó bált legjobb festékek olcsó b e vásálásá. H í lt elsmeő e l vee lk hol elsmet legjobb legházsbb szppn kzül tud tom t. főzetőmmel n. é. közönséggel hogy legngyobb szoglomml válllok főzeket. Legjobb mnőségű I! M I M munkák Já hínevű szeged Iptelepemen kzülnek el. Rég keékpát becseélek! 388 m% felöltők stb. különös gonddl vegyleg tszttttnk festetnek szkszeűen k s jvítttnk legövdebb dő ltt ügyvéd odáj hol z é mmm lklom f deklődők bítok felosztás téképét ts megkpják. ügyvéd Szent ntl-utc 9. szám F ét szez Gánt s b e s t fedő pl jelenko legjobb fedőpláj tüz. fgy vízhtln kzen munkdíjjl együtt négyzetméteenként K 2.40 fllé- Ksjenő czementcseép Szőeg kátányozott cseép egz vggonokbn s ügy helyben mnt vdéke legolcsóbb ákon k e d vező feltételekkel Kéjen jánltot 206 Háom smet szó H Szbdlmzott Mskolc-féle Teenol pl. jelenko legjobb legolcsóbb legttósbb tetőfedő nyg tűzálló vhálló fgyálló vzátktln. Egyedül áusítás Vásáhely vdékée. Szécheny-té 8. Mnt költségvet díjtln. Telefon

7 94. május 8. VÁSÁRHELYI R E G G E I l H ' S G Ngyvád S ö g y á Rzvénytásság szves tudomásá dj ngy édem közönségnek hogy í ' Feetcz'József ssgá^ 2 6. (Szentes uf»} gyátmányánk kzáólgos eldás jogávl Vn. szeencsém ngyédemű közönséggel tudt~ n hogy több év tpsztltok gyűjte után szülővá osombn fent üzlet vezetét átvettem bbn bot söt pálnk nemüeket legíobb)mínőségben z lnt zlctesett-szbdtt^átb og^fc.ttístnfc}/5l ííte: sllle«::'l ^'^'>:'.'. f -^ :52ífílíé. 2- '.fehé bo" J \ ^ gbon pálnk - ÍÍ : -kukocz B L S S : PH»! szám. Hdetmény köös tísz mos ámentesítő beívízszbályozó tásult mndszent pát'ví szkszán t ltek Gsmíssnák-p&'tQk díjj fétemé folyó év ok^ tóbe 0-g tejedő dőe mg-temel legeltet kzáásávl helyszínen ttndó nylvános áveen legtöbbet ígéőknek zonnl fzet mellett következő soendben fog eldtn: MáJltS Bm (szombt) 8*&ggs 9 óko ppe e hódtó cston ptj dtnk eí vsúttól Tján o végg. <«u Május íí. (hétfő) délqlőtt hódíó-kístíszí cstonán dtnk el ptok lefelé végg délutáff kopáncs-kístíszí cstonán lulól fölfelé kopáncí 5 őházg* Május I S. (szed) tséles&tt védtölt mndszent htától kötvélyesí őházg: sséíutáís kőtvéíyesí őháztól Judvá őházg. Május ffl. (csütötök) Jéíslőt lúdvá «háztól bososí őházg' délután bososí öhá3.ö\ bű pogány őházg. bű Május W. (hétfő) délelőtt ngyf tö'ten % u felső mede áttöltétől lefelé végg: délután &bb o kósd cstonán zslpfől fölfelé s ztán z összekötő G w cstonán lulól fölfelé. vlód kskzánon főtt tököly 2 L - ^ tököly ^ - ~^8.2 s l : - 2. W 99 5 R Q» te u m szlvóum 'X üveg kőbány sö ^^MMM^^t^. & 28 '.. *.Nem kíméltem sem tökét sem munkát hogy fent. üzlet m ko mmden Jván S I éppen ezét fent ítlnemüeken kívül-állndón ktáon $ ttok:'ngy mennységű fejttfoldj-.lkőöket te p u m á k t ' ' o g c s f ' nelyek f eíegáns 'díszg tett zát ^ ü s ^ p s ^ m s z g o ú n szhqtfe' ák / meüetfc áustokv KéeoV'* n á g y S ^ m ^ zükségletef beálltávl? nálm pt.6^^bfty^áy^ást eszjkö.göf» t 0% es tíszl ÜV v.. In «szövet újdonságok dvtos ngy válsztékbn megékeztek dvttemébe. Mdőn ezt kedves üzletfelenkkel ngy édemű közönséggel tudtjuk vn szeencsénk köztudo- más hozn zt z övendetes tényt s hogy fokoztos fejlőd elve lpján üzletünket s z b á s z! fs* EJ s z l o n n jövltettík M hol szkszeű vsetsel legegyszebbtőf legdvtosbbg jntányon kzítünk koszfflmoket ljkt JŰHZOkt U5 felöltőket. nő szlon z emeleten. Beját Smon plot Deák Feencz utc kpuján. m m B IGZGTÓSÁG. S S Kv-álő tsztelettel Vn szeencsém tudt n. ''közönséggel.hogy m ko g é.^wánek sgfelelő 999 s o í o n f cstonán gencshátí cston-őháztól pptelkí ő házg? zután százé-pogányí cston felsőzén Návy-bítok htáától lefelé pptelkí őházg: délután százé-pogányí cston lsó zén pptelkí őháztól lefelé végg. szőlíőhíom keseíyesí cston ptj jánlt utján első sobn szomszéd btokosok számíthtnk h zonbn zok llő át nem ígénének ugy mások ís lehetnek bélők. Jelenkezní lehet május 8-g szkszígzgtóságnál hol feltételek meg tudhtók. Hódmezővásáhely Í9Í4. ápls 6. fl tvsz! szezon n ő - Telefon 42 bzt meg hol egyletek köök lklmk mndenko fssen fejtett tsztán 207 kezelt Szlon söt kphtnk ngyüvegenként 20 flléét. sseszmfeer.íts f&eeskedőt Lázá-utc 6 8 í J Ó Z S E F é s ^^ttm'í'hoí-t ^og^b^kvítör -^wn-k legdmxsb fmákb' eíőáutv kzülnek Szflszgzgtóság. fá V n szeencsém t helybel mnt t. tny közönség b. -tudomásd d n - hogy V á s á h e l y - K u t s á l l o m á s o n egy m konk megfelelő f keesfeedt n y t o t t n ktáon ttok mndenféle f n y g o k t u. m. D e s z k L é c z letfákt m e l y e k Edély l e g s z e b b s l e g v e senyképesebb t e m é n y e. Továbbá BOHN-féle legjobb fekete cseepek plák mn denféle cséplőszeneket. Kéem z gen t. közönséget engem pátfogásukkl megtszteln s gyekezn fogok t. vevőmet legjobbn lelksmeetesen kszolgáln teljes tsztelettel: E U G E L FEfREüS fákeeskedő. Mndönk m&fgmp #' z emek tvsz újdonság ktá k GOND MÓR dvtáu üzletébe mén vásáoln most ékeztek szebbnél szebb tvsz ngol costüm kelmék ceppon ós bocát szövetek vlmnt hmzeí cepp hmjset btfszt áttöt mde selyem poupln lujzln selyem btszt fnc delén mosó cetonok festők fél delének z'efek cén pmut vász nk ágygntuák lüszteek mnden szn mnőségben felftlvom Ö. föyelmttket vlód ngol gypjú féf uh ndág felöltő szövetem e melyeket pt ábn veszek ős dok el. Menysszony vásálások' nál ákedvezmény meglepő szép jándékszíves látogtást t» G O I l d M Ó» ^

8 VÁSÁRHELYI! REtsQFLI 94. május 8. I I J S n l t o M n o s n megbízhtónk smet legolcsóbb bevásálás foás! K e m é n y lísp É É M W! m é n y é s Telefon 35. T á s jánlják dus válsztékú ktáukt legjobb mnőségű - k e é k p á o k ' v ó g é p e k ««b e s z é l ő g é p e k b e n jótállás kedvező zletfzet legolcsóbb ák mellett. fent gépekhez vló g é p é s z e k f e l s z e e l é s c k k e k legjobb bckl efummskbn állndó ngy kzlet Meglepő szépek z de modell elsőendű külföld eős utí luxus k e é k p á o k melyek technk legújbb legtökéletesebb újításvl ** vcnclí ellátv* *** Legngyobb ktá helyben z eedet JolUIHÖ" PülÉ" O t " FV0TÍf JpíG" Plment" és.jmé h n g l e m e z e k b e n. Vllnyeöe beendezettutogén heggesztővel tüzzománcolóvl s felszeelt K e m é n y vógépe á ü É n h M t t jvító Klp ny ezüst óák! Legdvtosbb ékszeek I P á s z t o I m e legjobb ltt nyt e z ü s t ö t veszefe é s b e c s e é l e k! Ékszeeket olcsón ós gyosn jvítok!! mnőségű áuvl szeeltemfel gzd közönség zée legjobb mnőségű sjáí gyátmányú úgyszntén mnden dvt nyúlsző klpokt nemt puh klpokt kemény ttok ktáon. zonkívül elválllok mndennemű nő féf fllcz szlm klp tsztítását legdvtosbb fomá vlő t lkítását nő klpok legújbb bécs módelek után lesznek lkítv Tsztelettel Pászto Ime utód SJt v t ő s ő é t 2 é v í j ó t á á s t v á l l l o k!!! Kemény Ljos gépdtóáos mellett. k éífsf M flgmk Tsztélőttel felhívom z éptettö kö zönség fgyelmét hogy elválllok mnden féle szkmámb vágó dolgot vlmnt njtáz tny enoválás tezó beton Tev költségvett á leg' jutányosbb 'áét kzítek. Mmkámét felelőséget válllok. ngyédemű közönség becses pát 'fogását kéem tsztelettel R á k o s l \ l l y u ü u JO BOt u l m I n u l z temetkez válllt kéjen Kőbány Polgá Rzvény söt. Ezt söt z oszágb de még külföldön sem tudják olyn mnőséében előállítn mnt Kő bány Polgá söfőzde. Kphtó kodokbn plckokbn Heszg ndássy-utc 25. Lánc utc sok. Úgyszntén mnden jobb vendéglő ben keeskedben. Vgyázzon plck dugón Kőbány Polgá Sö védjegye. c é g Jók-utc 3 szám. Ngy skő ktáát m még eddg nem létezett pontos é8 lel ksmeetes kszolgálás mellett olcsó ákbn ngyédemű közönség zée bocsájtj. Keesztek ugy mnt Pms kövek 20 koonától kezdve feljebb. Megteknthető vételkénysze nélkül. dvtáu üzletemet temetkezemet H CD 3 S. C D. w S:» = s-l «* "5 w cg. CD S. megngyobbítottm. f S á n d o (HOMOKOT jnyág kotyögőt' gyg mentest "építkezhez pucoláshoz flste lá vló mos homokot s báhovájegolcsóbb 'bn szállítok bányámbn Kluzse. utc 37 számú váos telepemen cse kélységét dom cskhogy ngydomb melőbb elfogyjon. S á n d o Kály-utc 6- K p d o s * ímwm- w m ní nmwmonwm kömves meste Vl e.'. Széchény-utc 6 szám. P o l t á k fj. Oskovcs Feencz klpos meste so. m féle klp üzletett smét megnytottm zt ugy mnt múltbn volt nold év ó t fenállő ndássy-utc 6 szám zletében. Kedvező zlet fzet feltételek!!! megnytás Vn szeencsőm ngyédemű közönség b. tudomásá hozn hogy ég jő hínevű nyklánczok ólánczok kkötők függok klk kövesygüük tjtékppák. zseb fl ébesztő ng óák. Mnden szembez vló szemüvegek legn gyobb válsztékbn kphtók- Sfnge üzlet 90 Ügyvéd odáb 8 5. eves ns felvétetk. Cm kdó hvtlbn. 87 építz építőmesteek Hódmezővásá hely. Tevezünk éptünk mndennemű épí t munkákt Beton vsbeton épít mények teveze építe. Elfogdunk szkétő megbízásokt építek ellenő zét épít számlák felülvzsgáltát s mndén e szkmáb vágó munkát. Sját bányánkbn temelt ktűnő mnő ségű homokot kcsnyben ügybn áu sítjuk házhoz szállítv s F E L H Í V Á S. méleg tuljdonosokhoz.tudfom. ngy édemű közönség gel hogy mélegek jvítását meg kezdetem vdék ől de ékezőknél sokkloksóbb^kmellett felelősséggel kzítem kéem műhelyemet felkeesn olcsó ámól vló meggyőződ végett. Elválllok tkék tűzhelyek ácsok gzdság gépek jvítását legolcsóbb ák mellett. n é. közénség szíves pátfogását kéve vgyok Tsztelettel O k á n " vsbeton keít oszlopok kzáólgos ké E l e k S á n d o épület gép méleg lktos Telek Knízsí-uíc szíte áustás. Iod Hód Pál-utc l. szám. 73 Emeletes C8lke ketecz eldó hol meg mondj kódhvtl. Tnonc fzetsel felvétetk. T E L E F O N 8 8. T E L E F O N 8 8. legjobb keékpáek kphtók: Űcsek mnőségű keékpá lktzek László:műszeznél nássy-tc J5 szám uságház. Legjobbn felszeeltjvtó mhely. Keékpáok vógépeke g mofonok z zokhoz szükséges lktzekből ngyktá. Puch" Keékpáok eldás é s zok jví tás jótállás mellett eszközöltetk. sok. keékpáok egyedül képvselete. vógépet vesz ktáom okvetlen megtekntse. Vllmos vlágítás beendez válllt! Nyomtott Vásáhely Reggel Újság köfogógépén. vlághíű Melőtt keékpát vgy Eldás zletfzete s. Költségvet díjtln!

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből 68 Emlékek között Karinthy Gáborról Kö ze leb bi kap cso lat ba ti zen há rom éves ko rom ba ke - rül tünk egy más sal. Álom vi lág ban élt, ami ta lán nem lett vol na

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete 23584 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/90. szám A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete a szélerõmû kapacitás létesítésére irányuló pályázati kiírás feltételeirõl,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

Ara 4 fillér. VÁSÁRHELYI

Ara 4 fillér. VÁSÁRHELYI Hódmezővásáhely, 94 júnus 9 péntek X évfolym 52 szám 4 fllé VÁSÁRHELYI Független S««kesííöség kdóhvtl KosmMé Telefont 87 Egyes sjám á 2 flléí, vsánp pc! npokon 4 fllé Gyeünk cskl Megtötént válsztás Mnden

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. áp ri lis 29., kedd. 68. szám. Ára: 5195, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. áp ri lis 29., kedd. 68. szám. Ára: 5195, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. áp ri lis 29., kedd 68. szám Ára: 5195, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. április 29., kedd 68. szám Ára: 5195, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 96. szám Ára: 3825 Ft 2009. évi LXXX. tör vény A Bün te tõ Tör vény könyv rõl szóló 1978. évi IV. tör vény

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

REGGELI UJSAG VÁSÁRHELYI. 52 56 korona. 1 lizis loííssptís. S z e g e d Kárász-utca

REGGELI UJSAG VÁSÁRHELYI. 52 56 korona. 1 lizis loííssptís. S z e g e d Kárász-utca Hódmezővásáhely, Í94. május. péntek. X. évfolym JB. szám. A 4 fffléf. VÁSÁRHELY REGGEL UJSAG Független Síwkesstfiség és kidóhivtl Kossotii-té. Telefon t 87. Egyes ssám á 2 fillé, vsánp és pici npokon 4

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. M Á R C I U S 3 1. TARTALOM TÖRVÉNYEK 2006: XIII. tv. a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról

Részletesebben

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása TISZTELT TAGTÁRSAK! 1994. ja nu ár 26-án 151 sze mély meg ala kí tot - ta a Moz gás kor lá to zot tak Mély kú ti Egye sü le tét. A he lyi szer ve zet lét re ho zá sá nak több cél ja is volt. Leg fon to

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

1111 Üli Klafrtrákja. 3 sz. 3éflverés a határban. Óriási zápor a városban. Leöíöít a villám. ntfim* Hódmezővásárhely, J9Í4. funius Jé. kedd.

1111 Üli Klafrtrákja. 3 sz. 3éflverés a határban. Óriási zápor a városban. Leöíöít a villám. ntfim* Hódmezővásárhely, J9Í4. funius Jé. kedd. Hódmezővásáhely, J9Í4 funus Jé kedd X* évfolym Í49* szám A 4 Kőé V Á S Á R H E L Y I F S g g e f Síefc«E5t6sé te MdÖhívtl: K o s s «t í t - l í T e f e f o n t 87 Jj E g y e s s * m á 2 fíttfo, vsáünp

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

21. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. feb ru ár 20., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1935, Ft. Oldal

21. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. feb ru ár 20., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1935, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. feb ru ár 20., péntek 21. szám Ára: 1935, Ft TARTALOMJEGYZÉK 33/2009. (II. 20.) Korm. ren de let A he lyi ön kor mány za tok vis ma i or tá mo ga tá

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. ja nu ár 30., péntek 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 19/2009. (I. 30.) Korm. ren de let A föld gáz el lá tás ról szóló 2008. évi XL. tör vény ren del ke zé

Részletesebben

2009. évi XXXVII. törvény

2009. évi XXXVII. törvény 2009/71. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 16273 2009. évi XXXVII. törvény az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodásról* Az er dei élet kö zös sé gek nél kü löz he tet len fennmara - dása, vé dõ

Részletesebben

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. jú li us 31., hétfõ 95. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: LXIX. tv. Az európai szövetkezetrõl... 7792 2006: LXX. tv. Az éle tük tõl és a sza bad

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

VÁSÁRHELYI. Gyerünk csakl. Romlott rendszer romlott hivei. X»~ évfolyam J4t$. szám. Ara 4 fíflér. Hódmezővásárhely, t9í4. jttnftis Í2. péntek. Béla.

VÁSÁRHELYI. Gyerünk csakl. Romlott rendszer romlott hivei. X»~ évfolyam J4t$. szám. Ara 4 fíflér. Hódmezővásárhely, t9í4. jttnftis Í2. péntek. Béla. Hódmezővásáhely, t9í4. jttnfts Í2. péntek. X»~ évfolym J4t$. szám. 4 fíflé. VÁSÁRHELYI F ü g g e t l e n í felsős** dákok mínt mn dg, vzsgázn ktk egy tonünnepély keetében tonából s. És tná k kvágt k bn,

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. júni us 21. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/25. szám Ára: 345 Ft ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny bolt új hely re, a

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 44. szám 2009. évi XVII. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LIX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 577-768. OLDAL 2009. március 31. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1775 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ja nu ár 5., péntek 1. szám TARTALOMJEGYZÉK 2007: I. tv. A sza bad moz gás és tar tóz ko dás jo gá val ren del ke zõ sze mé lyek be uta zá sá ról és

Részletesebben

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X SZLAUKÓ LÁSZLÓ C O M I X A cím OL da LOn SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX (RÉSZLET) 1996 SZLAUKÓ LÁSZLÓ 2006 KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 2006 SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY, KAPOSVÁR SZIGETVÁRI

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 10., kedd 92. szám Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CI. tv. A döntéselõkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetõségének biz to sí tá sá

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 136 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Né meth Lász ló 1 A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 Cselekvési változatok Ki in du lás ként fon tos meg fo gal maz ni azt, hogy

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 11., hétfõ 96. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXXXIII. tv. A köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá - lya

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete 15946 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/66. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 y szám: 16112 * * * A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (Cg.: [01 09 920128]; szék hely: 1055 Bu da pest, Baj csy-zsi

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA udapest, 2008. no vem ber 20., csütörtök 164. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXXII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság, va la mint Mon te neg ró Köz tár sa ság között a tár sa

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

178. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, de cem ber 19., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1911, Ft. Oldal

178. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, de cem ber 19., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1911, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. de cem ber 19., szerda 178. szám Ára: 1911, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CLIX. tv. A vi szont biz to sí tók ról... 13226 2007: CLX. tv. A szabálysértésekrõl

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 26., hétfõ. 79. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 26., hétfõ. 79. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 26., hétfõ 79. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 26., hétfõ 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 148/2008. (V.

Részletesebben

136. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 12., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal

136. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 12., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 12., péntek 136. szám Ára: 777, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXIV. tv. Az ag rár gaz da ság fej lesz té sé rõl szóló 1997. évi CXIV. tör vé ny

Részletesebben

FÜG GE LÉK. Tárgymutató

FÜG GE LÉK. Tárgymutató FÜG GE LÉK Tárgymutató Tárgymutató 2609 A adat vé del mi biz to s 444 445 adó (lásd még: ál ta lá nos for gal mi adó, sze mé lyi jö ve de lem adó, he lyi adók) funkciója 684 685, 686, 1915 adó elõ leg

Részletesebben

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto)

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) A borítóillusztráció Gruber Ferenc fotójának felhasználásával készült (Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) A borító Kiss László munkája. Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) Kiadja

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. március 6., péntek 27. szám Ára: 6525, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2009. évi II. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság és Bosz nia és Her ceg ovi na kö zött a tár

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 1113-1368. OLDAL 2007. március 22. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

39. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, áp ri lis 6., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 759, Ft. Oldal

39. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, áp ri lis 6., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 759, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 6., csütörtök 39. szám Ára: 759, Ft TARTALOMJEGYZÉK 80/2006. (IV. 6.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

64. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 30., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3703, Ft. Oldal

64. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 30., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3703, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 30., kedd 64. szám TARTALOMJEGYZÉK 127/2006. (V. 30.) Korm. r. A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Hor vát Köz tár sa ság Kor - mánya között

Részletesebben