B ECSÜLETESSÉGEN ALAPULÓ VEZETÉS. Etika V ÁLLALATI MAGATARTÁSI ÚTMUTATÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "B ECSÜLETESSÉGEN ALAPULÓ VEZETÉS. Etika V ÁLLALATI MAGATARTÁSI ÚTMUTATÓ"

Átírás

1 B ECSÜLETESSÉGEN ALAPULÓ VEZETÉS Globálisetikai Etika kódex V ÁLLALATI MAGATARTÁSI ÚTMUTATÓ

2 AZ ELNÖKI IRODÁBÓL A KÓDEX HASZNÁLATA Hogyan használható a Kódex? Mik az elvárások az alkalmazottakkal szemben? Milyen következményekkel jár a Kódex szabályainak megszegése? Hogyan jelenthető a Kódex megszegése vagy a helytelen munkahelyi magatartás? Mi biztosítja azt, hogy ne érje megtorlás a Kódex megszegésének jelentőjét? A PPG KAPCSOLATAI AZ ÜGYFELEKKEL, SZÁLLÍTÓKKAL ÉS VERSENYTÁRSAKKAL Trösztellenes törvények Ajándékok Üzleti étkezések, üzleti vendéglátás és utazás Nem helyénvaló üzleti vendéglátás A PPG ALKALMAZOTTAI IRÁNTI FELELŐSSÉG Biztonság és egészség Belső kommunikáció Sokféleség a PPG-nél Zaklatás Bizalmas információk tiszteletben tartása és titoktartás Bizalmas információk kezelése a PPG-nél a kommunikációban, illetve a munkahelyen Érdekellentétek Alkohol, gyógyszerek és egyéb kábítószerek A VÁLLALATI TULAJDON VÉDELME ÉS PONTOS PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓK KÉSZÍTÉSE Pontos számvitel Kifizetések és kiadások Tulajdon és információk biztonsága Szellemi tulajdon Belső információk A NYILVÁNOSSÁG, A KÖZHIVATALOK ÉS A KÖRNYEZET IRÁNTI FELELŐSSÉG A közhivatalnokoknak fizetett hozzájárulások: Politikai akcióbizottságok (PAC) pénzalapjai az Egyesült Államokban Hozzájárulások az Egyesült Államokon kívül Vállalati lobbizás Választási tevékenységek Sajtókapcsolatok Termékbiztonság és gazdaszemlélet Környezetvédelem A PPG MINT GLOBÁLIS SZERVEZET A helyi törvények és szokások tiszteletben tartása SZEMÉLYES ELKÖTELEZETTSÉG

3 AZ ELNÖKI IRODÁBÓL Vállalatunk egyik legértékesebb tőkéje, hogy mindenütt, ahol jelen vagyunk, olyan őszinte, tisztességes és hozzáértő cégként ismernek minket, mellyel érdemes üzletet kötni. Ahhoz, hogy megőrizzük ezt a létfontosságú versenyelőnyt, lényeges, hogy a PPG minden munkatársa ismerje, megértse és betartsa közös normáinkat. Bár a PPG folyamatosan növekszik, egyvalami biztosan nem változik: vállalatunk etikus magatartás iránti elkötelezettsége. Ahogyan a PPG újabb piacokra lép be, cégeket vásárol fel és terjeszkedik, még szilárdabb alapokra kell helyeznünk már ma is példamutató magatartási normáinkat. Rendkívül lényeges, hogy az új és a régi alkalmazottak egyformán ismerjék a vállalatunkat és saját munkakörüket érintő, folyamatosan változó jogi és megfelelési normákat. Jelen kiadvány, a PPG Globális etikai kódexe, azokat az alapelveket rögzíti, amelyek a PPG minden alkalmazottjára, mindenhol és bármilyen körülmények között érvényesek. Nem csorbíthatjuk vállalatunk jó hírét pusztán azért, mert bárki közülünk nem ismeri a jelen Kódexet, vagy elmulasztja gyakorlatban alkalmazni a benne foglaltakat. Hírnevünk nem csupán azon alapul, hogy képesek vagyunk minőségi árukat és szolgáltatásokat nyújtani, hanem azon is, hogy tisztességesen és magas etikai normákat követve járunk el. Folyamatos üzleti sikerünk nagyrészt annak köszönhető, hogy a PPG minden alkalmazottja hírnevünk megőrzésén és öregbítésén fáradozik az ügyfelek, a szállítók, a kormányhivatalnokok és a nyilvánosság körében. A Kódex jelen kiadásában egyes szakaszok frissítésre kerültek, valamint a Kódex kiegészült a PPG Üzleti magatartási irányelveivel is. Ha bármikor bármilyen kérdése lenne a jelen Kódexszel kapcsolatban, forduljon bátran közvetlen feletteséhez, vagy ha ez nem lehetséges, akkor területe vagy üzleti egysége illetékes jogászához. Vezessen ez a Kódex bennünket közös céljaink felé együttes munkánk során: kínáljunk olyan árukat és szolgáltatásokat, melyek megfelelnek ügyfeleink és a társadalom igényeinek; biztosítsunk minden alkalmazottnak biztonságos, egészséges és az önmegvalósítás lehetőségét nyújtó munkahelyet; tegyük lehetővé, hogy a részvényesek befektetései bőségesen megtérüljenek, és társadalmi felelősséget vállaló cégként vegyünk részt a tevékenységi helyeinket körülvevő országok és közösségek életében. őszinteség Charles E. Bunch Elnök-vezérigazgató bizalom 3

4 A KÓDEX HASZNÁLATA GLOBÁLIS ETIKAI ÉS MEGFELELÉSI BIZOTTSÁG A PPG Globális etikai és megfelelési bizottságot hozott létre, amely a vezérigazgató közvetlen irányítása alatt áll. A bizottságot három regionális Etikai bizottság támogatja Európában, Dél-Amerikában és az ázsiai és csendes-óceáni térségben. Mindegyik bizottság vezetőkből és felső vezetőkből áll, akik számos különböző funkciót és üzleti egységet képviselnek. A bizottságok céljai: A vállalati magatartási irányelvek etikai szempontjainak felülvizsgálata. Etikai normákkal kapcsolatos tanácsadás az elnök és az igazgatótanács felé. A PPG etikai normáinak tudatosítása. A vállalat vagy alkalmazottainak tudomására jutó etikai ügyekben helyes fellépés megfontolása. Segítségnyújtás és tanácsadás olyan etikai ügyekben, amelyek nem oldhatók meg a munkahelyi felettes szintjén, vagy amelyek megoldásához a felettes további útmutatást igényel. 4 Hogyan használható a Kódex? AGlobális etikai kódex célja, hogy tisztségtől vagy beosztástól függetlenül magatartási útmutatóul szolgáljon a PPG minden munkatársa számára a mindennapi munka során felmerülő etikai kérdésekben. A Globális etikai kódex öt általános témakört tárgyal: A PPG kapcsolatai az ügyfelekkel, szállítókkal és versenytársakkal; a PPG alkalmazottai iránti felelősség; a vállalati tulajdon védelme és pontos pénzügyi beszámolók készítése; a nyilvánosság, a közhivatalok és a környezet iránti felelősség; valamint a PPG mint globális szervezet. A témakörök konkrét kérdéseire vonatkozó iránymutatások és magyarázatok a megfelelő témaköröknél találhatók. Lehetőség szerint igyekeztünk világosan és egyértelműen megfogalmazni a PPG munkatársaival szemben támasztott elvárásokat. Azonban tudatában vagyunk annak is, hogy a gyakorlatban akadhat olyan helyzet, amikor esetleg nem teljesen világos, hogy mi számít etikus magatartásnak. Olykor előfordulhat az is, hogy valaki nem ismeri a vonatkozó jogszabályokat. Máskor pedig lehet, hogy a kialakult szokás vagy gyakorlat nem szolgál megfelelő iránymutatással. Aki nemzetközi üzleti tevékenységet folytat, ahol egyszerre több különböző kultúrával akad dolga, könnyen becsületesség találkozhat egymásnak ellentmondó etikai normákkal. A Kódex minden témakörénél megadtunk további forrásokat is, melyek segítséget nyújthatnak arra az esetre, ha egy adott szabállyal kapcsolatban kérdései merülnének fel, vagy további útmutatásra lenne szüksége. Mi az elvárás az alkalmazottakkal szemben? A PPG minden alkalmazottja köteles elolvasni, értelmezni és betartani a jelen Kódexet. A szabályok betartatása, helyszíntől függetlenül, a PPG vezetőinek közvetlen felelőssége. Nem létezik olyan magatartási kódex a jelen Kódexet is beleértve, amely minden lehetséges helyzetre megoldást tud nyújtani. A PPG alkalmazottaival szemben azonban mindenütt elvárás, hogy tevékenységük során magánszemélyként is hitelesen, és egyúttal a vállalatot előnyös színben feltüntetve járjanak el. Amennyiben kérdése lenne a jelen Kódexszel vagy egy adott helyzettel kapcsolatban, kérjen segítséget területe vagy üzleti egysége illetékes jogászától. Milyen következményekkel jár a Kódex megszegése? A PPG súlyos vétségnek tekinti a Kódex megszegését. A lefektetett szabályok megszegése jelentős veszélyt jelent a vállalat, valamint annak alkalmazottai és termékei számára. A PPG minden alkalmazottja felelősséggel tartozik magatartásáért. Ennek megfelelően bárki, aki megsérti a Kódexet megfelelő fegyelmi eljárásra számíthat, amely akár a munkaviszony megszüntetéséhez is vezethet. A PPG törekszik arra, hogy folyamatosan javítsa pénzügyi teljesítményét, ez azonban nem kisebbítheti a becsületesség iránti állandó elkötelezettségünket. Napjaink kiélezett versennyel jellemezhető globális gazdaságában akadhatnak olyanok, akik kísértésbe eshetnek, hogy előtérbe helyezzék a vállalat pénzügyi érdekeit cselekedeteik etikus vagy jogszerű voltának tekintetbevétele nélkül. A PPG szerint azonban nincs ellentmondás a vállalat teljesítménycéljainak elérése, illetve az etikai kódex betartása között.

5 A KÓDEX HASZNÁLATA Szeretnénk, ha a PPG továbbra is olyan vonzó vállalat maradna, amellyel érdemes üzletet kötni. Meggyőződésünk, hogy ezt azzal segíthetjük elő, ha magas etikai normákat követve végezzük a munkánkat. A jövőben is támogatunk minden alkalmazottat vagy képviselőt, aki lemond az olyan üzleti előnyökről, amelyek csak a törvény vagy a PPG szabályainak a megszegésével érhetők el. Hogyan jelenthető a Kódex megszegése vagy a helytelen munkahelyi magatartás? Minden alkalmazott köteles haladéktalanul jelenteni a PPG-nél dolgozó vagy a PPG megbízásából eljáró személyek jogellenes cselekedeteit vagy a Kódex megszegését. Egyes szabálysértések súlyos károkat okozhatnak a vállalat és/vagy harmadik felek számára, ezek haladéktalan jelentésével azonban a PPG elkerülheti vagy csökkentheti a károkat. A jogellenes tevékenység jelentésének elmulasztása a vállalati szabályok megszegésén túl törvénysértést is jelenthet. Ugyanakkor elfogadhatatlan az etikátlan magatartásról tudatosan és szándékosan tett félrevezető jelentés is, amely szintén jogellenes lehet. Az etikátlan magatartást haladéktalanul, részletesen és tárgyilagosan kell jelenteni a következő személyeknél, akik beosztásuknál fogva megtehetik a szükséges lépéseket: Munkahelyi felettes A munkahelyi felettes köteles utánajárni a jelentésben felvetett problémáknak, és tájékoztatni a jelentéstevőt a rendelkezésekről. Ha a munkahelyi felettes válasza nem kielégítő, vagy az ügy természeténél fogva inkább másnak jelentené a problémát, akkor ezt a következő vezetői szinten is megteheti. Biztonsági szolgálat vagy humánerőforrás-osztály A szakképzett biztonsági személyzet és a humánerőforrásosztály munkatársai is készek segítséget nyújtani. Globális igazgató, a PPG központi biztonsági és megfelelési osztálya, Pittsburgh A globális vagyonvédelmi, veszteségmegelőzési, kivizsgálási és biztonsági kérdésekért a vállalat biztonsági osztálya felel. A PPG Etikai forródrótja Az ingyenesen hívható Etikai forródrótot a PPG által megbízott külső szolgáltató üzemelteti. Munkatársai szigorú titoktartás mellett kezelik a jelentéseket, melyeket a PPG megfelelő szervéhez továbbítanak. Kívánságra a vállalat megtesz mindent azért, hogy megőrizze az információkat szolgáltató személy névtelenségét, és bizalmasan kezelje az ügyet. Mi biztosítja azt, hogy ne érje megtorlás a Kódex megszegésének jelentőjét? A PPG szabályaival ellentétes az, hogy bárki ellen megtorlással éljen, aki jóhiszeműen jelenti a Kódex megszegését. A PPG nek a Kódex megszegéséről tett jelentést átvevő bármely alkalmazottja felelős a jelentés megfelelő kezeléséért, valamint a jelentéstevővel szembeni korrekt bánásmódért. Így például az Etikai forródrótra érkező hívás kivizsgálásával megbízott személyek tájékoztatást kapnak arról, hogy a PPG szabályainak ellentmond a hívó féllel (amennyiben a kivizsgálás során személyazonossága kiderülne) szemben alkalmazott bármilyenfajta megtorlás. Ha egy alkalmazott nem közvetlen felettesénél tesz jelentést, akkor a jelentést átvevő személy felel annak helyénvaló kezeléséért, és az alkalmazottal szembeni korrekt bánásmódért. Így például az Etikai forródrótra érkező hívás kivizsgálásával megbízott személyek tájékoztatást kapnak arról, hogy a PPG szabályainak ellentmond a hívó féllel (amennyiben a kivizsgálás során személyazonossága kiderülne) szemben alkalmazott bármilyenfajta megtorlás. Ha egy alkalmazott nem közvetlen felettesénél tesz jelentést, akkor a jelentést átvevő személy felel annak helyénvaló kezeléséért, és az alkalmazottal szembeni korrekt bánásmódért. Észak-Amerikában: Európában (Franciaország kivételével) Ázsiában: Franciaországban a PPG általános jogi tanácsadója: Írországban: Malajziában: Spanyolországban: Brazíliában: Minden más dél-amerikai országban: felelősségvállalás 5

6 A PPG KAPCSOLATAI AZ ÜGYFELEKKEL, SZÁLLÍTÓKKAL ÉS VERSENYTÁRSAKKAL 6 APPG üzleti sikerének kulcsa azon képességünk, hogy egyenletesen magas értéket képviselő árukat és szolgáltatásokat szállítunk ügyfeleinknek. Ennek elérése érdekében olyan termékeket állítunk elő, melyek megfelelnek az ügyfelek elvárásainak, azokat a valóságnak megfelelően reklámozzuk, és hatékony ügyfélszolgálatot üzemeltetünk. Kereskedelmi sikerünk pedig ügyfeleink elégedettségéhez kapcsolódik. A PPG sikere az elégedett ügyfelekkel hosszú távon, folyamatosan ápolt kapcsolatokon, nem pedig elszigetelt, egyszeri eladásokon múlik. Ezért lényeges, hogy az ügyfelekkel való kapcsolatok kialakításánál mindig szem előtt tartsuk a vállalat hosszú távú érdekeit. A hosszú távú megközelítés alapvető tényezője, hogy megőrizzük ügyfeleink bizalmát, termékeinket pedig érdemi alapon értékesítsük. alapelvek Trösztellenes törvények Amennyiben az Egyesült Államok trösztellenes törvényei alkalmazandók, mindenki köteles őket maradéktalanul betartani, belföldön és külföldön egyaránt. Ugyancsak kötelező betartani azoknak az országoknak a versenytörvényeit, amelyekben a PPG és leányvállalatai üzleti tevékenységet normák folytatnak. A PPG versenytársaival való kommunikációt lehetőség szerint kerülni kell. A vállalat versenytársaival nem folytatható megbeszélés, nem köthetők hivatalos szerződések vagy félhivatalos megállapodások a termékek, illetve szolgáltatások előállításáról, értékesítéséről vagy forgalmazásáról, beleértve az árak, bérek, költségek, haszon, értékesítési feltételek, hitel-megállapodások, piaci részesedés, termelési volumen, értékesítési területek, kínálatban szereplő termékek és szolgáltatások, ajánlattételi stratégia, ügyfeleken való osztozás és forgalmazási módszerek kérdéseit is. A trösztellenes törvények célja, hogy megőrizzék a versenyen alapuló, szabad vállalkozási rendszert. A PPG a világ minden piacán elkötelezett a tisztességes és szabad verseny iránt. Hisszük, hogy részvényeseink, ügyfeleink és alkalmazottaink hosszú távú érdekeit leginkább az szolgálja, ha üzleti gyakorlatunk a törvény betartásán, valamint a szabad piacgazdaság tiszteletben tartásán alapul. Vezérelvünk alapja az a meggyőződés, hogy a közérdeket leginkább az élénk verseny szolgálja olyan verseny, amelyben a versenytársak nem állapodnak meg egymással magatartásuk összehangolásáról. Így tehát, miközben kifejezetten támogatjuk a minden törvényes és helyénvaló eszközzel való nyereségtermelést, a PPG ezirányú erőfeszítéseinek mindig összhangban kell állniuk a törvénnyel. A látszat gyakran fontosabb a valóságnál, a nyilvánosság előtt csakúgy, mint a bíróság előtt. A versenytársainkkal ápolt akár ártatlan kapcsolat is magában hordozza a veszélyt, hogy esetleg összehangolt magatartásnak minősül. Tudatában vagyunk annak, hogy évekbe telik, amíg sikerül bármilyen téren jó hírnévre szert tenni, ugyanakkor sajnálatos tény, hogy a megszerzett jó hírnevet szertefoszlathatják egyetlen személy egyetlen alkalommal elkövetett cselekedetei. A trösztellenes törvények értelmében egyetlen alkalmazott etikátlan magatartása az alkalmazottat, az alkalmazott felettesét, a vállalatot és a vállalatvezetést érintő, költséges és megerőltető bírósági eljárásokat vonhat maga után, melynek következtében az érintettek polgári peres ítéletre, több millió dolláros büntetőjogi bírságra, eltiltásra vagy akár többéves börtönbüntetésre is számíthatnak. A trösztellenes törvényeket sértő szerződésekben vagy megállapodásokban való részvétel ellentmond a PPG irányelveinek. Néhány példa a PPG irányelveit és az Egyesült Államok trösztellenes törvényeit sértő tevékenységekre: kettő vagy több versenytárs által kötött szerződés vagy megállapodás (1) árak megszabásáról, árengedményekről vagy értékesítési feltételekről; (2) piacok vagy területek felosztásáról, illetve az ügyfeleken való osztozásról; vagy (3) harmadik felek tárgyalásból való kizárásáról vagy bojkottjáról. A fenti tevékenységek mindegyike bűnvádi eljárást, valamint az érintett magánszemélyek és vállalataik felelősségre vonását vonja maga után.

7 A PPG KAPCSOLATAI AZ ÜGYFELEKKEL, SZÁLLÍTÓKKAL ÉS VERSENYTÁRSAKKAL A felsorolt példáknak nem célja, hogy csökkentsék a kevésbé nyilvánvaló, ám a trösztellenes törvényeket ugyancsak sértő tevékenységek jelentőségét. Jogszerű és kívánatos, hogy ügyfeleinktől, szállítóinktól vagy egyéb független harmadik felektől információkat gyűjtsünk versenytársaink stratégiáiról és a piaci feltételekről. Azonban tilos az ügyfeleket arra kérni, hogy közvetítőként segítsenek kommunikálni versenytársainkkal. Ezenkívül a PPG egy alkalmazottja sem kényszerítheti vagy késztetheti az ügyfeleket a PPG termékek viszonteladói árának a megszabására. A gyakorlatban gyakran elmosódnak a versenytársak, az ügyfelek és a szállítók közötti határok. Akadnak olyan vállalatok is, amelyek mindhárom módon kapcsolatban állnak a PPG-vel. Ezenfelül léteznek olyan helyzetek, amikor a versenytársainkkal folytatott vita jogszerű és hasznos üzleti célt szolgál. Ezek közé sorolhatók a kereskedelmi társulások tevékenységei, a lobbizás, a bérekről és juttatásokról készített iparági felmérések, az ügyfelek hitelképességének megvitatása, a kollektív tárgyalások, a munkabiztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi programok, valamint a különféle közös üzleti és kutatási vállalkozások. Fontos, hogy a versenytársainkkal folytatott mindenfajta kommunikációt egyeztessünk a PPG jogi tanácsadójával, amennyiben pedig kétségünk van egy tervezett intézkedés jogszerűségével kapcsolatosan, azt előzőleg közöljük a jogi osztállyal. A fenti irányelvvel kapcsolatban területe vagy üzleti egysége illetékes jogászától kérhet további iránymutatást. Ajándékok A PPG megbízásában álló személyek nem adhatnak, és nem fogadhatnak el olyan ajándékot, amely a megajándékozott nem helyénvaló befolyásolására tett próbálkozásként értelmezhető. Készpénz vagy értékpapír semmilyen esetben nem adható és nem fogadható el. Jelképes értékűnél nagyobb ajándékok adásához vagy elfogadásához a felettes előzetes jóváhagyása szükséges. Soha nem szabad ajándékot kérni. Ezenkívül soha nem szabad ajándékot adni vagy elfogadni olyan esetben, amikor az törvényellenes, vagy tudvalevőleg sértené a másik fél munkaadójának irányelveit. Az üzletfelek megajándékozásának célja pusztán az, hogy öregbítsék a vállalat hírnevét. A megengedhető ajándékokra példaként említhetők az alkalommal arányban álló emléktárgyak, illetve a helyi szokásokhoz igazodó ajándékok. Nem helyénvaló, elfogadhatatlan, sőt bizonyos esetekben akár törvényellenes is azonban, ha valaki személyre szóló ajándékokkal próbál másokat befolyásolni. Nem szabad megfeledkezni arról, hogy a látszat ugyanolyan fontos, mint a valóság. Ha egy eseményre szóló belépőjegyet adunk egy ügyfélnek, ám kíséretet nem biztosítunk mellé, akkor az nem üzleti vendéglátás, hanem ajándék. Hasonlóképpen, ha egy eseményre szóló belépőjegyet fogadunk el egy szállítótól, aki azonban kíséretet nem biztosít mellénk, az sem üzleti vendéglátás, hanem ajándék. Ezen a téren a józan ítélőképesség legyen a vezérelvünk. Ha nincs mód arra, hogy egy nem megengedhető ajándékot tapintatosan, vagy anélkül utasítson vissza, hogy azzal veszélybe sodorna egy értékes üzleti kapcsolatot, akkor elfogadhatja az ajándékot. Ugyanakkor késedelem nélkül át kell adnia az ajándékot a vállalat belső ellenőrzési részlegének, melynek munkatársai eljuttatják azt egy jótékonysági ETIKÁTLAN KÉRÉSEK VAGY KOMPROMITTÁLÓ HELYZETEK KEZELÉSE Ha valaki a PPG-n belül vagy kívül olyan kéréssel fordul Önhöz, hogy tegyen meg valamit, amiről tudja, hogy törvényellenes vagy etikátlan, akkor azt vissza kell utasítania. Mondja meg annak, aki ilyet kér Öntől, hogy ez a magatartás ellentmond a PPG irányelveinek. Az incidens jelentésére nézve tekintse át a Kódex Hogyan jelenthető a Kódex megszegése vagy a helytelen munkahelyi magatartás? című pontjában foglaltakat. Egyetlen munkahelyi felettes sem utasíthatja alárendeltjeit a vállalati Globális etikai kódex megszegésére. Hasonlóképpen, azonnal szakítsa meg olyan vitákban, tevékenységekben vagy egyéb helyzetekben való részvételét, amelyekről tudja, hogy esetleg törvényellenesek lehetnek. Ha oka van azt feltételezni, hogy törvénysértés történt, köteles azt jelenteni a PPG jogi részlegének. 7

8 A PPG KAPCSOLATAI AZ ÜGYFELEKKEL, SZÁLLÍTÓKKAL ÉS VERSENYTÁRSAKKAL szervezethez. Ha pedig szeretné inkább megtartani az ajándékot, akkor kifizetheti annak méltányos piaci vételárát a vállalatnak, a PPG pedig a pénzt ajánlja fel jótékonysági célokra. A fenti irányelvvel kapcsolatban területe vagy üzleti egysége illetékes jogászától kérhet további iránymutatást. Üzleti étkezések, üzleti vendéglátás és utazás elkíséri az ügyfelet. A fenti Ajándékok című szakaszban már utaltunk arra, hogy bizonyos körülmények között egy adott eseményre szóló belépőjegyek is inkább ajándéknak számítanak, mint üzleti vendéglátásnak. Ezért ezekre ugyanolyan jóváhagyást kell kérni, mint az ajándékokra. Amikor üzleti étkezésekre szóló meghívás, üzleti vendéglátás vagy utazás felkínálásáról vagy elfogadásáról döntünk, vegyük számításba a gyakoriságot és az értéket is. Ha a fentiek gyakorisága vagy értéke szokatlanul magas, akkor az adott PPG felettes előzetes jóváhagyását kell kérni. A fenti irányelvvel kapcsolatban területe vagy üzleti egysége illetékes jogászától kérhet további iránymutatást. A PPG megbízásában álló személyek nem kínálhatnak, és nem fogadhatnak el olyan üzleti étkezésekre szóló meghívást, üzleti vendéglátást vagy utazást, amely a megajándékozott nem helyénvaló befolyásolására tett próbálkozásként értelmezhető. Soha nem szabad üzleti étkezésekre szóló meghívást, üzleti vendéglátást vagy utazást kérni. Ezenkívül a fentiek soha nem adhatók vagy Nem helyénvaló üzleti vendéglátás fogadhatók el abban az esetben, ha az törvényellenes lenne, vagy ha vélhetően sértené a másik fél munkaadójának irányelveit. Amikor üzleti étkezésekre szóló meghívás, üzleti vendéglátás vagy utazás felkínálásáról vagy elfogadásáról kell dönteni, a józan ítélőképesség és a mértéktartás legyen a vezérelv. A szállítóktól kapott üzleti étkezésekre szóló meghívás, üzleti vendéglátás vagy utazás elfogadásakor fokozott körültekintés ajánlott. Általános szabályként az üzleti étkezésekre szóló meghívás, üzleti vendéglátás vagy utazás felkínálása, illetve elfogadása abban az esetben engedhető meg, amennyiben megfelel a következő feltételeknek: Az alkalom alapvetően üzleti célt szolgál. A PPG alkalmazottja elkíséri az ügyfelet, vagy a szállító elkíséri a PPG alkalmazottját. Az üzleti étkezésekre szóló meghívás, őszinteség üzleti vendéglátás vagy utazás arányban áll az alkalommal. A PPG által visszatérítendő üzleti vendéglátás körébe sorolható bármely helyénvaló tevékenység vagy esemény, amelyre a PPG alkalmazottja Nem szabad az üzleti vendéglátásnak olyan formáit alkalmazni, amelyekről feltételezhető, hogy kellemetlenséget okozhatnak a PPG-nek vagy az ügyfeleknek, illetve kedvezőtlen színben tüntethetik fel a vállalatot. Az üzleti vendéglátás egyes formái nem helyénvalók a vállalat üzleti magatartása szempontjából. Példaként említhető az olyan üzleti vendéglátás, amely kihasznál másokat vagy sérti méltóságukat szexuális, etnikai, faji vagy vallási tekintetben. A felettesek nem engedélyezhetik a nem helyénvaló üzleti vendéglátással kapcsolatban felmerült költségek megtérítését. A fenti irányelvvel kapcsolatban területe vagy üzleti egysége illetékes jogászától kérhet további iránymutatást. értékek 8

9 A PPG ALKALMAZOTTAI IRÁNTI FELELőSSÉG APPG és alkalmazottai közötti viszony minden szinten az egymás iránti tiszteleten, a kölcsönös bizalmon és a közös célokon alapul. Ezen kapcsolatok ismeretében a PPG minden vezetője felelősséggel tartozik a közös kötelékek folyamatos erősítéséért és a vállalat mindennapos tevékenységére irányuló hatásuk javításáért. Habár a vállalat különböző helyeken változó helyi körülmények között folytatja tevékenységét, a PPG és alkalmazottai közötti viszonnyal szemben támasztott egyes globális alapelvek és elvárások túlmutatnak a helyi szinten.ezek az alapelvek határozzák meg a PPG és a vállalat alkalmazottai közötti hallgatólagos megállapodást. Biztonság és egészség A PPG biztonságos és egészséges munkahelyet kíván biztosítani, és partnerként kíván együttműködni alkalmazottaival saját és családtagjaik egészségének javításában. A PPG a világ minden táján kiemelt fontosságot tulajdonít a vállalati munkatársak egészségének és biztonságának védelmére vonatkozóan. A fenti cél elérésében a következő stratégiát követjük: Biztonságos és egészséges munkakörülmények megteremtése. Megfelelő biztonsági és egészségügyi képzés, illetve oktatás biztosítása. Alkalmazottak és családtagjaik munkahelyen kívüli egészségvédelmének és biztonságának támogatása. A PPG törekszik a foglalkozási megbetegedések és munkahelyi balesetek megelőzésére. E cél elérése érdekében a vállalat egészére érvényes szabályokat és eljárásokat dolgoztunk ki a PPG berendezéseinek biztonságos használatára, az anyagokkal való helyes bánásmódra, a biztonságos munkavégzés gyakorlatára, a potenciálisan veszélyes anyagoknak való kitettség korlátozására és egyéb, az alkalmazottak munkahelyi egészségét és biztonságát érintő kérdésekre nézve. A PPG ezenkívül eljárásokat dolgozott ki a létesítményeinkben bekövetkező vészhelyzetek és természeti katasztrófák esetére. A PPG minden alkalmazottjától elvárja a fenti szabályok és eljárások betartását. A fenti irányelvvel kapcsolatban a helyi környezet-, egészség- és biztonságvédelmi megbízottól kérhet további iránymutatást. Belső kommunikáció A PPG elkötelezte magát az egyértelmű, őszinte és időszerű kommunikáció mellett. A PPG teljesítménycéljainak elérése nagyban függ a munkatársak tájékozottságától és motivációjától. Ez viszont feltételezi a vállalat egészére kiterjedő, eredményes és őszinte, kétirányú kommunikációt. E cél érdekében minden alkalmazottól elvárjuk, hogy közöljék a fontos információkat és a vállalat tevékenységét elősegítő javaslataikat. Ez magában foglalja azt is, hogy a problémákat és a PPC irányelveinek megsértését haladéktalanul jelezni kell az illetékes munkahelyi felettesnek. A munkahelyi vezetőktől hasonlóképpen elvárjuk, hogy a kellő időben tájékoztassák alárendeltjeiket a vállalat terveiről, teljesítményéről, céljairól és irányelveiről. Ezenkívül a PPG minden alkalmazottja jogosult megismerni a saját teljesítményével, bérével és juttatásaival kapcsolatos információkat. A fenti irányelvvel kapcsolatban munkahelyi felettesétől kérhet további iránymutatást. 9

10 SOKFÉLESÉG A PPG-NÉL 10 Sokféleség a PPG-nél A PPG tudatában van a sokszínű munkaerő által képviselt értéknek, és elkötelezte magát a sokféleség előmozdítása mellett. A PPG-nél a sokféleség alatt számos nyilvánvaló és kevésbé nyilvánvaló, az alkalmazottak faji hovatartozásán, korán és nemén túlmutató jellemzőt értünk. Igaz, hogy a felsoroltak a sokféleség nagyon fontos szempontjai, azonban sokkal több tekintetben különbözhetünk egymástól: léteznek például kulturális, képzettségbeli, funkcionális, regionális és stílusbeli különbségek is. Azzal, hogy az alkalmazottak minden szinten értékelik és keresik az eltérő háttérrel, látásmóddal, szemlélettel és tapasztalatokkal rendelkező kollégákat, a PPG jelentősen javítja esélyeit arra, hogy helyt álljon napjaink bonyolult üzleti világának a megmérettetéseiben. Hasonlóképpen az alkalmazottak sokféleségének sikeres kezelésével a PPG javíthatja kreativitását, problémamegoldó képességét, termelékenységét, csökkentheti a munkahelyi konfliktusokat és javíthatja a csapatmunkát. Emellett a sokféleség értékelésével az alkalmazottak lehetőséget kapnak személyes és szakmai fejlődési lehetőségeik teljes kiaknázására. A PPG sokféleség iránti elkötelezettségével összhangban vállalja, hogy egyenlő foglalkoztatási esélyeket kínál, és nem alkalmaz hátrányos megkülönböztetést a vonatkozó törvények értelmében védett státuszú alkalmazottakkal szemben. A PPG a munkaköri követelményeknek megfelelő egyéni képesítés és képességek alapján dönt az alkalmazási kérdésekben. Előléptetésekre érdemektől és a munkában nyújtott teljesítménytől függően kerül sor. A fenti irányelvvel kapcsolatban területe vagy üzleti egysége humánerőforrás-osztályának képviselőjétől vagy illetékes jogászától kérhet további iránymutatást. tisztelet Zaklatás A PPG nem tolerál semmiféle jogtalan szóbeli vagy fizikális zaklatást, fenyegetést. A PPG alkalmazottait a vezetők, munkatársak, ügyfelek vagy szállítók részéről érő zaklatás rombolja a csapatszellemet és ronthatja a termelékenységet. Ennek megfelelően a PPG alkalmazottaival szemben elvárás, hogy udvariasan, méltósággal és tisztelettel bánjanak egymással. A PPG minden alkalmazottja ügyeljen a munkahelyi zaklatásra utaló jelekre. Ha úgy véli, hogy Ön, vagy egy munkatársa zaklatásnak van kitéve, akkor az ügy megoldása érdekében tegye meg a megfelelő lépéseket, például jelentse az esetet, vagy hívja fel rá a humánerőforrás-részleg, illetve a vezetőség valamelyik tagjának figyelmét. A PPG azonnal és alaposan kivizsgálja a zaklatással kapcsolatos panaszokat, és megteszi a megfelelő fegyelmi lépéseket azzal az alkalmazottjával szemben, aki megszegte a vonatkozó szabályokat. A PPG nem tűr semmilyen megtorlást azon alkalmazottaival szemben, akik a valóságnak megfelelően jelentették a tudomásukra jutott zaklatást, vagy részt vettek egy feltételezett zaklatás kivizsgálásában. A fenti irányelvvel kapcsolatban területe vagy üzleti egysége humánerőforrás-osztályának képviselőjétől vagy illetékes jogászától kérhet további iránymutatást. Bizalmas információk tiszteletben tartása és titoktartás A PPG tiszteletben tartja alkalmazottainak bizalmas információit. A PPG és alkalmazottainak kapcsolata bizalmon és tiszteleten alapul. Ennek megfelelően a PPG alkalmazottainak bizalmas adatait csak azokkal osztja meg, akikkel szükséges, kizárólag törvényes üzleti érdekekkel kapcsolatosan és a vonatkozó jogszabályokkal összhangban. A PPG azon alkalmazottai, akik hozzáférnek az sokféleség alkalmazottak bizalmas adataihoz, felelősek a szükséges lépésekkel gondoskodni a nyilvántartások

11 bizalmas és a PPG szabályzatával és eljárásaival összhangban álló kezeléséről. A fenti irányelvvel kapcsolatban területe vagy üzleti egysége humánerőforrás-osztályának képviselőjétől vagy illetékes jogászától kérhet további iránymutatást. Bizalmas információk a PPGnél a kommunikációban, illetve a munkahelyen A PPG telefonjai, je, webes és egyéb internetes kapcsolatai, számítógép-bemenetei, faxkészülékei és más elektronikus eszközei a PPG üzleti céljaira használandóak. Tilos ezeket a rendszereket helytelenül használni, beleértve a túlzott mértékű, munkához nem kapcsolódó használatot is. A PPG üzleti használatra biztosít telefonokat, számítógépeket, internetcsatlakozást és egyéb elektronikus eszközöket. Az ezeken a rendszereken küldött üzenetek vagy más közlések vállalati feljegyzések. A PPG fenntartja a jogot arra, hogy jogos üzleti indokból betekintsen ezekbe az üzenetekbe és feltárja tartalmukat az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban. A PPG nem tolerálja a sértő, obszcén, megbotránkoztató vagy profán elektronikus tartalmak továbbítását vagy tárolását. Az elektronikus kommunikációs rendszerek nem biztonságosak maradéktalanul, és ki vannak téve a lehallgatás veszélyének. Az alkalmazottak felelősséggel tartoznak vállalaton kívüli üzeneteik, faxaik és egyéb elektronikus közleményeik védelméért. Az alkalmazottak kötelesek ugyanolyan gondosan, elővigyázatosan és ugyanazt az etikettet betartva eljárni az elektronikus kommunikáció során, mint írásos üzleti levelezésükben vagy feljegyzéseikben. A fenti irányelvvel kapcsolatban területe vagy üzleti egysége humánerőforrásosztályának képviselőjétől vagy illetékes jogászától kérhet további iránymutatást. Érdekellentétek A PPG ALKALMAZOTTAI IRÁNTI FELELőSSÉG Egyetlen alkalmazott sem viselkedhet úgy, és nem engedheti, hogy olyan helyzet alakuljon ki, amelyben az alkalmazott személyes érdekei ellentétbe kerülnek azzal a felelősségével, hogy őszintén és tisztességesen járjon el a vállalattal való kapcsolatán belül. Érdekellentét akkor alakul ki, amikor egy alkalmazott személyes érdekei ütköznek azzal a képességével, hogy ítélőképességét tárgyilagosan, a PPG optimális érdekeit szem előtt tartva használja. Érdekellentét alakulhat ki például akkor, ha egy alkalmazottnak vagy közeli hozzátartozójának személyes érdeke fűződik a vállalat és az alkalmazott vagy egy harmadik fél között létrejövő ügylethez. Érdekellentét olyankor is előfordulhat, ha egy alkalmazott a vállalat nevében üzletet köt, vagy befolyásolja az üzletkötést saját magával, egy magánkézben lévő vállalkozással, amelyben az alkalmazott vagy közeli hozzátartozója pénzügyi érdekeltséggel rendelkezik, vagy egy társas vállalkozással, amelyben az alkalmazott vagy közeli hozzátartozója meghatározó pénzügyi érdekeltséggel rendelkezik. Az alkalmazottak kötelesek haladéktalanul jelenteni felettesüknek az esetleges érdekellentétre utaló körülményeket, vagy a körülményekben bekövetkező változásokat. A valós vagy vélt érdekellentétek elkerülésével a PPG alkalmazottai segítenek kialakítani és fenntartani a bizalmat a munkatársak, az ügyfelek, az üzletfelek és a nyilvánosság között. A fenti irányelvvel kapcsolatban felettesétől, illetve területe vagy üzleti egysége illetékes jogászától kérhet további iránymutatást. becsületesség Bizalmas információk tiszteletben tartása és titoktartás 11

12 A PPG ALKALMAZOTTAI IRÁNTI FELELőSSÉG Alkohol, gyógyszerek és egyéb kábítószerek A PPG irányelveinek ellentmond, hogy bármely alkalmazott alkohol, gyógyszerek és egyéb kábítószerek hatása alatt, csökkent ítélőképességgel végezze munkáját. Ezenkívül a PPG a vonatkozó törvényekkel összhangban elkötelezte magát a kábítószerektől mentes munkahely megteremtése mellett, és tiltja az alkohol, gyógyszerek vagy egyéb kábítószerek törvényellenes, illetve engedély nélküli terjesztését, birtoklását vagy használatát a vállalat tulajdonát képező területen és a vállalati munkaidőn belül. A PPG elvárja minden alkalmazottjától, hogy tőle telhetően a legjobban végezze munkáját. Ez többek között azt jelenti, hogy elvárjuk alkalmazottainktól, hogy tiszta fejjel, józan ítélőképességgel hozzák meg döntéseket, ne pedig alkohol, gyógyszerek és egyéb kábítószerek hatása alatt,. Azon kívül, hogy a kábítószerek használata befolyásolja az alkalmazott saját munkavégzését és döntéshozatali képességét, jelentős veszélyt jelenthet mások biztonságára, valamint az üzleti érdekekre is. A fenti irányelvvel kapcsolatban területe vagy üzleti egysége humánerőforrás-osztályának képviselőjétől vagy illetékes jogászától kérhet további iránymutatást. felelősségvállalás biztonság A PPG BŰNMEGELŐZÉSI IRÁNYELVEI Az Egyesült Államok büntető törvénykönyvét kiegészítő Federal Sentencing Guidelines szervezett bűnözésre vonatkozó szabályai kitérnek a gazdasági társaságok által elkövetett bűntettekre is. A szövetségi büntetőjog értelmében a gazdasági társaságok büntetőjogi felelősségre vonhatók a megbízottjaik vagy alkalmazottaik által elkövetett törvénysértésekért. Amellett, hogy a törvénysértő alkalmazott vagy megbízott több millió dolláros bírság veszélyének teszi ki a PPG-t, saját maga is szabadságvesztésre és pénzbüntetésre számíthat. A PPG bűnmegelőzési irányelveket vezetett be annak érdekében, hogy előbbre vigye az irányelvek követelményeinek kielégítését, és biztosítsa a szabályok betartását az esetleges bűncselekedetek veszélyét magukban hordozó tevékenységek során. Az irányelvek célja, hogy előmozdítsák a vállalat alkalmazottai és megbízottjai részéről megvalósuló helytelen magatartás megelőzését, észlelését, jelentését és büntetését. A vállalat bűnmegelőzési irányelvei a következők: 1. A vállalat nevében eljáró minden alkalmazott és megbízott köteles maradéktalanul betartani a büntetőjogi törvényeket az Egyesült Államokban és minden más jogrendben, ahol a vállalat tevékenységet folytat. 2. Az alkalmazottak és a megbízottak kötelesek a kellő körültekintéssel eljárni, ha jelentős önálló jogkörrel ruháznak fel valakit, biztosítva, hogy a kiválasztott személy kellően tájékozott legyen, és tisztában legyen azzal, hogy felelősséggel tartozik a PPG Globális etikai kódexének a betartásáért. 3. A PPG minden alkalmazottja köteles jelenteni felettesének, a jogi osztálynak vagy az illetékes etikai bizottságnak a Globális etikai kódex szabályainak valós vagy feltételezett megszegését, valamint minden valós vagy feltételezett bűncselekményt. Egyetlen alkalmazott sem alkalmazhat megfélemlítést vagy bármilyen megtorlást a jelentéstevő alkalmazottal szemben. Az alkalmazott köteles jelenteni a Globális etikai kódex szabályainak feltételezett megszegését vagy a feltételezett bűncselekedeteket, és ezzel összefüggésben tudatában kell lennie annak is, hogy nem hagyhat figyelmen kívül olyan tényeket vagy körülményeket, amelyek józan megfontolás szerint ilyen visszaélésekre utalnak. Köteles ügyelni az ilyen tényekre és körülményekre, és jelenteni azokat felettesének, a jogi osztálynak vagy a Globális etikai és megfelelési bizottságnak. 12

13 A VÁLLALATI TULAJDON VÉDELME ÉS PONTOS PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓK KÉSZÍTÉSE Mindenki, aki a PPG alkalmazásában áll, köteles megóvni a vállalati vagyont lopással, elkallódással vagy visszaélésekkel szemben. A vállalati vagyon a részvényesek tulajdona, és értékes erőforrásokat képvisel. A PPG munkatársainak megélhetését biztosító eszközökről van szó. Az információ mellett a készpénz, a berendezések, az eszközök, a létesítmények és az anyagok is a vagyon részei. Azokon a termékpiacokon, ahol a bizalmas információk és a szabadalmaztatott technológiák fontos szerepet töltenek be a PPG üzleti stratégiájában, jelentős következményei lehetnek annak, ha az információk illetéktelen személyek tudomására jutnak. Fontos, hogy mindenki lankadatlan éberséggel óvja a PPG üzleti titkait, üzleti adatait és szabadalmaztatott know-how-ját a nem helyénvaló használattal és az ipari kémkedéssel szemben. Hasonlóképpen a PPG erőforrásainak felelős kezelése megköveteli a vállalati vagyon felhasználásának és tevékenységei eredményének számonkérhetőség pontos elszámolását. A vállalati erőforrásokat tilos helytelenül vagy illetéktelenül használni. A PPG belső ellenőrzési normákat és gyakorlatokat dolgozott ki vagyona védelme és helyes használata, továbbá a számviteli nyilvántartások és beszámolók pontosságnak és megbízhatóságának a biztosítása érdekében. Minden alkalmazott felelősséggel tartozik az előírt belső ellenőrzések fenntartásáért és betartásáért. A PPG számviteli irányelveinek a betartása nem szabad választáson alapul. A követelmények betartása helyes üzleti gyakorlat kialakulását eredményezi, és a PPG minden alkalmazottjának és részvényesének javát szolgálja. Pontos számvitel A PPG pénzügyi nyilvántartásainak létrehozásában, továbbításában vagy az adatok rögzítésében érintett személyek felelősek a pontos, hiánytalan és a szükséges dokumentumokkal alátámasztott munkavégzésért. Mindenkor kötelező betartani az érvényben lévő számviteli eljárásokat. A PPG nyilvántartásainak, könyveinek és dokumentumainak pontosan tükrözniük kell a vállalat ügyleteit, és maradéktalanul számot kell adniuk a szervezet vagyonáról, kötelezettségeiről, bevételeiről és kiadásairól. A kereskedelmi piacoknak, pénzügyi piacoknak, valamint a vállalaton belül és kívül is számos félnek fűződik jogos érdeke a PPG pénzügyi eredményeihez. Ők mindannyian bíznak nyilvántartásaink időszerűségében, pontosságában és feddhetetlenségében, vagyis abban, hogy azok olyan információkkal szolgálnak, melyekben megbízhatnak fontos kérdéseket illető döntéseik meghozatalánál. A fenti irányelvvel kapcsolatban a vállalati biztonsági, illetve belső ellenőrzési részlegtől vagy a helyi pénzügyi vezetőtől kérhet további iránymutatást. Kifizetések és kiadások Tilos bármilyen célból közvetlenül vagy közvetett módon létrehozni bármilyen nem nyilvános vagy nem nyilvántartott pénzalapot vagy számlát. A PPG nevében nem engedélyezhető semmilyen közvetlen, illetve közvetett kifizetés vagy kiadás azzal a szándékkal vagy megállapodással, hogy a kifizetés vagy kiadás bármely részét a kifizetést vagy kiadást alátámasztó dokumentumokban leírtaktól eltérő célokra használják fel. A vállalat pénzügyi nyilvántartásaiban tett bejegyzéseknek a valósághoz hűen és pontosan kell tükrözniük a vállalat által teljesített kifizetések vagy kiadások tényeit és körülményeit. Egyetlen alkalmazott sem hajthat végre közvetett vagy közvetlen kifizetéseket vagy kiadásokat, illetve adhat olyan ajándékot, amellyel nem helyénvaló befolyást gyakorolna, vagy amely nem helyénvaló befolyásolásnak tűnhet, sem olyan személyeknek, akikkel a vállalaton belül áll kapcsolatban, sem másoknak. 13

14 A VÁLLALATI TULAJDON VÉDELME ÉS PONTOS PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓK KÉSZÍTÉSE 14 A PPG ügyleteit olyan dokumentumokkal kell alátámasztani, amelyek egyértelműen és pontosan megjelölik a tranzakció célját. A fenti irányelvek egyrészt megfelelnek a helyes üzleti gyakorlatnak, másrészt pedig szükségesek az Egyesült Államok külföldön kifejtett korrupt gyakorlatokról szóló törvényével (FCPA), valamint más, a PPG üzleti tevékenységében érintett országok hasonló törvényeiben foglaltaknak betartásához. Az FCPA része a szövetségi értékpapírtörvényeknek és tiltja az USA-beli vállalatok és leányvállalataik, valamint tisztviselőik, igazgatóik, alkalmazottaik és ügynökeik számára az üzletszerzés céljából történő kifizetéseket vagy bármilyen, értéket képviselő dolgok átadását külföldi kormányhivatalnokoknak vagy külföldi politikusoknak. Az FCPA emellett azon USA-beli vállalatoknak, amelyek, a PPG-hez hasonlóan, részvényeket, illetve adósságpapírokat bocsátanak ki belső számviteli ellenőrzések végrehajtását, valamint az üzleti eseményeket pontosan tükröző könyvek és feljegyzések vezetését írja elő. Az szakszerűség FCPA szabályainak a megszegése esetén az érintett szabadságvesztéssel és bírsággal, valamint a PPG is büntetéssel sújtható. biztonság A fenti irányelvvel kapcsolatban a helyi pénzügyi vezetőtől vagy területe, illetve üzleti egysége illetékes jogászától kérhet további iránymutatást. Tulajdon és információk biztonsága A PPG minden alkalmazottja, aki hozzáfér a vállalat pénzéhez, információihoz vagy tulajdonához, teljes felelősséggel tartozik azért, hogy a PPG vagyonát a lehető legbecsületesebben, a vagyonnal való bármilyen visszaélést kerülve kezelje. A PPG politikája értelmében megszünteti a fenti követelmény megszegőinek munkaviszonyát, és eljárást indít ellenük. A csalás, lopás, sikkasztás vagy a vállalat tőkéjének egyéb nem helyénvaló használata természetesen jogellenes és egyben etikátlan. A PPG minden alkalmazottjának feladata, hogy megelőzze a lopást, a vállalat tulajdonával való visszaélést vagy a vagyon eltulajdonítását. Az ilyen veszteségek gyakran korlátok között tarthatók a szokásos óvintézkedésekkel, a vállalati vagyon körültekintő kezelésével, valamint az érvényben lévő belső ellenőrzési eljárások és folyamatok betartásával. Néhány példa ezekre: Berendezések, eszközök és anyagok lopás elleni védelme. Ésszerű információbiztonsági intézkedések alkalmazása. Gyanús személyek vagy tevékenységek jelentése a biztonsági szolgálatnak. Fontos, hogy mindenkor tudatában legyünk az üzleti tevékenység körülményeinek, és hogy illetéktelenek jelenlétében ne beszéljünk a vállalat kényes vagy bizalmas információiról. A fenti irányelvvel kapcsolatban a vállalati biztonsági szolgálattól, a belső ellenőrzési részlegtől, illetve területe vagy üzleti egysége illetékes jogászától kérhet további iránymutatást. Szellemi tulajdon A PPG megbízásában álló személyek nem oszthatnak meg jogosulatlan személyekkel sem a vállalaton belül, sem azon kívül semmilyen információt, amely veszélyeztetné a szabadalmaztatott technológiákat vagy üzleti titkokat. Ezenkívül ésszerű óvintézkedéseket kell tenni az ilyen információk nem szándékos felfedésének a megelőzésére. A vállalati információkra vonatkozó titoktartási kötelezettség azután is érvényben marad, hogy az érintett megszüntette munkaviszonyát a PPG-nél. A PPG jelentős összegeket fordított szellemi termékekre, többek között szabadalmaira, védjegyeire, márkaneveire és számítógépes programjaira. A vállalat kiemelt fontosságú kérdésként kezeli tulajdonának elbitorlással szembeni védelmét. Feltett szándékunk, hogy

15 A VÁLLALATI TULAJDON VÉDELME ÉS PONTOS PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓK KÉSZÍTÉSE minden törvényes eszközzel üldözzük a szabályszegést. A PPG elvárja szellemi tulajdonjogainak tiszteletben tartását, és hasonlóképpen tiszteletben tartja mások tulajdonjogait. Ennek értelmében a PPG politikájának ellentmond a számítógépszoftverekhez, hang- és videofelvételekhez, kiadványokhoz vagy más védett szellemi tulajdonhoz való hozzáférés, azokról való másolatkészítés vagy azok eltulajdonítása elektronikus vagy egyéb eszközökkel, amennyiben azt a szabadalom vagy szerzői jog tulajdonosai nem engedélyezték. Ugyanígy ellentmond a PPG politikájának, hogy alkalmazottai nyilvánosságra hozzák a másoktól, többek között korábbi munkaadójuktól személyes titoktartási kötelezettség terhe mellett tudomásukra jutott védett információkat, vagy ilyen információk nyilvánosságra hozását kérjék. Továbbá a PPG nem utasítja alkalmazottait ilyen bizalmas információ felfedésére, és nem alkalmaz megtorlást velük szemben annak megtagadása miatt. Ezenkívül vissza kell utasítani a külső forrásokból származó bizalmas információkat, amennyiben előzőleg nem történtek meg a megfelelő jogi óvintézkedések. Ilyen óvintézkedés lehet például a Titoktartási kötelezettségvállalás vagy a PPG standard Titoktartási megállapodása (mindkettő mintaszerződése elérhető a PPG jogi osztályának webhelyén). A fenti irányelvvel kapcsolatban területe vagy üzleti egysége illetékes jogászától kérhet további iránymutatást. Belső információk PA PPG alkalmazottai kötelesek tiszteletben tartani a kényes vagy bizalmas információk titkosságát, és megbízhatóan kell eljárniuk az ilyen információk kezelésekor. Az ilyen vannak, nem hozhatják illetéktelenek tudomására ezeket az információkat. Az alkalmazottaknak ezenkívül tiszteletben kell tartaniuk a PPG-vel üzleti kapcsolatban álló szervezetekről, úgymint szállítókról, ügyfelekről vagy versenytársakról tudomásukra jutott hasonló információk bizalmas jellegét. Továbbá tilos a lényeges belső információkat a vállalati részvényekkel vagy más vállalatok értékpapírjaival való kereskedés alapjául felhasználni. Ez egyrészt megfelel a PPG régóta fennálló elkötelezettségének az etikus magatartás mellett, másrészt pedig a törvény is ezt írja elő. Sem a munkavállaló, sem más nem használhatja fel személyes haszonszerzés céljából azokat a nem nyilvános információkat, amelyek az alkalmazottnak a vállalatnál való alkalmazotti viszonyának eredményeként jutottak tudomására. A személyes haszonszerzés céljából való használat magában foglalja az információkkal kereskedés céljából való visszaélést vagy az információk másoknak való átadását a PPG vagy más vállalatok részvényeivel való kereskedés céljából. Az adott esetben nem nyilvános információkra példaként említhetők a PPG pénzügyi eredményei nyilvánosságra hozataluk előtt; üzleti területekre vagy termékkörökre vonatkozó, nyilvánosságra nem hozott pénzügyi információk; ügyfelekre, szállítókra vagy versenytársakra vonatkozó információk; ingatlanvásárlások; kutatási tevékenységek; valamint tervezett cégfelvásárlások vagy cégeladások. A fenti irányelvvel kapcsolatban területe vagy üzleti egysége illetékes jogászától kérhet további iránymutatást. tapintatosság titoktartás információk közé sorolhatók a vállalat üzleti vagy pénzügyi adatai az értékesítés, eredmény, eszközök, kötelezettségek, előrejelzések, üzleti tervek, vállalatfelvásárlási stratégiák vagy egyéb bizalmas információk tekintetében. A PPG azon alkalmazottai, akik ilyenfajta, a nyilvánosság előtt nem ismert bizalmas információk birtokában 15

16 A NYILVÁNOSSÁG, A KÖZHIVATALOK ÉS A KÖRNYEZET IRÁNTI FELELőSSÉG 16 Más nagyvállalatokhoz hasonlóan a PPG is nyilvános tevékenységet folytat. A sikeres üzleti tevékenység folytatásához elengedhetetlen, hogy magatartásunk tükrözze a vállalat magas szintű etikai normáit. Amellett, hogy ügyfeleinknek termékeket, alkalmazottainknak munkát, befektetőinknek pedig jövedelmet biztosítunk, a PPG igyekszik elismerésre méltó, társadalmi felelősséget vállaló cégként részt venni a tevékenységi helyeinket körülvevő közösségek életében. Ennek a sokrétű elgondolásnak része többek között: A köztisztviselőkkel és különböző kormányzati funkciókkal való hiteles kapcsolatok kialakítása és fenntartása. A Föld erőforrásai és a környezet iránti tisztelet. alapelvek Különböző jótékonysági tevékenységeknek, pártatlanság különösen az oktatás vállalat általi támogatása. Szeretnénk, ha mások szívesen fogadnák, megértenék és értékelnék munkatársainkat, termékeinket és létesítményeinket. Közhivatalnokoknak fizetett hozzájárulások: Politikai akcióbizottságok (PAC) pénzalapjai az Egyesült Államokban Az alkalmazottak semmilyen körülmények között nem jogosultak és minden alkalmazott számára kifejezetten tilos közvetlenül vagy közvetetten fenyegetéssel, kényszerítéssel vagy nem helyénvaló befolyásolással rávenni más alkalmazottakat arra, hogy részt vegyenek olyan pénzalapokban, amelyeket felhasználva a PPG szövetségi, állami vagy helyi hivatalokra pályázó személyek jelölését, illetve megválasztását támogatja. Hasonlóképpen a PPG alkalmazottai sem közvetlenül, sem közvetetten nem befolyásolhatják, vagy nem próbálhatják befolyással rávenni a vállalat leányvállalatainak tisztviselőit vagy alkalmazottait, hogy törvényellenes politikai támogatást nyújtsanak valamilyen jelöltnek vagy ügynek, vagy, hogy azok nevében hasonlóan járjanak el, illetve, hogy részt vegyenek bármely tevékenységben, amely sérti a választásokra vagy a vállalatok politikai tevékenységére vonatkozó jogszabályokat. Az állami és szövetségi törvényekkel összhangban csak a PPG kiválasztott képviselői jogosultak meghatározott alkalmazottaktól a fenti pénzalapokhoz nyújtott önkéntes hozzájárulásokat átvenni, kezelni vagy kérni. A pénzalapokhoz való hozzájárulás az alkalmazottak személyes választása. A fenti irányelvvel kapcsolatban a PPG kormányzati és közösségi ügyekben illetékes részlegétől, illetve területe vagy üzleti egysége illetékes jogászától kérhet további iránymutatást. Hozzájárulások az Egyesült Államokon kívül Az alkalmazottak nem teljesíthetnek fizetéseket, és nem adhatnak értéket képviselő dolgokat külföldi tisztviselőknek. Ha valaki ilyen fizetséget kér Öntől, akkor azonnal jelentse felettesének vagy területe vagy üzleti egysége illetékes jogászának. A külföldi tisztviselőknek teljesített kifizetéseket az Egyesült Államok külföldön kifejtett korrupt gyakorlatokról szóló törvénye szabályozza, és számos más országban, ahol a PPG tevékenységet folytat, hasonló jogszabályok érvényesek. A fenti törvény értelmében bűncselekmény az, ha valaki a világ bármely pontján fizetséget vagy értéket képviselő dolgot ad külföldi tisztviselőknek egy hivatalos döntés befolyásolása, és ezáltal üzleti haszonszerzés céljából. A PPG nemcsak akkor vonható felelősségre, ha ténylegesen teljesíti a nem helyénvaló kifizetést a tisztviselőnek, hanem már a fizetség felajánlásáért is felelősséggel tartozik, még akkor is, ha a tisztviselő nem fogadja el a pénzt. Csak nagyon korlátozott körülmények között fordulhat elő, hogy a rutineljárások biztosítása vagy felgyorsítása érdekében törvényes fizetség

17 A NYILVÁNOSSÁG, A KÖZHIVATALOK ÉS A KÖRNYEZET IRÁNTI FELELőSSÉG adható egy külföldi kormányzati alkalmazottnak az ügy előmozdítása érdekében. Annak érdekében, hogy a törvény előírásai biztosan betartásra kerüljenek, az ügyek előmozdítását szolgáló kifizetésekkel járó kockázat pedig minimálisra csökkenjen, kerülni kell az ilyen kifizetéseket. Ha erre nincs mód, akkor előzőleg kérjen jóváhagyást területe vagy üzleti egysége illetékes jogászától. A fenti irányelvvel kapcsolatban területe vagy üzleti egysége illetékes jogászától kérhet további iránymutatást. Vállalati lobbizás A PPG alkalmazottainak konzultálniuk kell a vállalat kormányzati és közösségi ügyekben illetékes részlegével, mielőtt bármilyen lobbizási tevékenységet folytatnának a PPG nevében. Ez a konzultáció biztosítja a vállalat álláspontjával való összhangot, és lehetővé teszi a vonatkozó törvényekkel és jogszabályokkal való esetleges ütközések megállapítását. A PPG saját üzleti tevékenységét és az üzleti közösséget érintő ügyek érdekében saját képviselői útján és más helyénvaló eszközökkel jár el. A PPG tudatában van annak, hogy gyakran a vállalat érdeke, hogy közzétegye nézeteit az üzleti tevékenységét, alkalmazottait, nyugdíjasait és részvényeseit érintő politikai ügyekben. Számos politikai kérdés hosszú távú hatással lehet a PPG alkalmazottaira, nyugdíjasaira, részvényeseire, működésére és jövőbeni jövedelmezőségére. Kifejezetten támogatjuk, hogy a PPG alkalmazottai tájékozódjanak és aktívan részt vegyenek az üzleti tevékenységünket és családjainkat érintő politikai ügyekben. A fenti irányelvvel kapcsolatban a PPG kormányzati és közösségi ügyekben illetékes részlegétől, illetve területe vagy üzleti egysége illetékes jogászától kérhet további iránymutatást. Választási tevékenységek A PPG helyt ad a politikai jelöltek és kormányzati tisztviselők kérésének, hogy amennyiben helyénvaló, a PPG létesítményeiben találkozzanak a vállalat munkavállalóival, feltéve, hogy az nem sérti az adott állam vagy nemzet törvényeit. Kívánságra a PPG fizetés nélküli szabadságot biztosíthat politikai tevékenység céljából, az alkalmazottak munkarendjét lehetőség szerint megfelelően módosítva. A PPG tudatában van annak, hogy a kormányzás minősége a közhivatalt betöltők személyes minőségét tükrözi. Támogatjuk, hogy alkalmazottaink jobban megismerjék a választási körzetükben képviselői mandátumért induló jelölteket. Amennyiben a törvény lehetővé teszi, és vélhetően a vállalat érdekét szolgálja, a PPG támogatja különböző politikai pártok képviselői mandátumért induló és a PPG értékeit magukénak valló jelöltjeinek kampányait. Ezek az értékek az ipari növekedés és jólét előmozdítása felé mutatnak, és magukban foglalják a szabad piacgazdaság megszilárdítását, a kormányzati szabályozás minimálisra csökkentését és az egyéni szabadság támogatását. A fenti irányelvvel kapcsolatban a PPG kormányzati és közösségi ügyekben illetékes részlegétől, illetve területe vagy üzleti egysége illetékes jogászától kérhet további iránymutatást. Sajtókapcsolatok A PPG minden üzleti területének irányelveket kell kialakítania a saját létesítményeivel kapcsolatos anyagok jóváhagyására. A sajtó által megkeresett személy köteles a kérést a vállalat és az üzleti terület sajtópolitikájával összhangban álló eljárás érdekében a létesítmény felső vezetőjéhez továbbítani. A nyilvánosság bizalmának elnyeréséhez a PPG érdeke, hogy a sajtónak pontos, időszerű és egyöntetű, a tulajdonosok érdekeit nem sértő információkkal szolgáljon termékeiről, szolgáltatásairól és tevékenységeiről. A bizalom elnyerése folyamatos, kétirányú és kölcsönös előnyökkel járó kommunikációt kíván a PPG sikerét meghatározó érdekeltekkel. A PPG esetében ilyen kulcsfontosságú érdekeltek lehetnek többek között: alkalmazottak, részvényesek, ügyfelek, szállítók, kormányzati tisztviselők, a PPG működési helyén lakók, a pénzügyi közösség, különböző kereskedelmi és szakmai csoportok, a nyilvánosság és a sajtó. 17

18 A NYILVÁNOSSÁG, A KÖZHIVATALOK ÉS A KÖRNYEZET IRÁNTI FELELőSSÉG A fenti irányelvvel kapcsolatban munkahelyi felettesétől vagy a vállalati kommunikációs részlegtől kérhet további iránymutatást. A fenti irányelvvel kapcsolatban a helyi környezet-, egészség- és biztonságvédelmi megbízottól kérhet további iránymutatást. 18 Termékbiztonság és gazdaszemlélet A PPG garanciát vállal arra, hogy termékei biztonságos és környezetkímélő módon fejleszthetők, állíthatók elő, forgalmazhatók, használhatók és ártalmatlaníthatók. Indokolt esetben alkalmazottainkat oktatjuk, felszereljük és támogatjuk a környezeti, egészségvédelmi és biztonsági tevékenységek kezelésében, ügyfeleinket pedig tájékoztatjuk termékeink biztonságos használatáról és kezeléséről. A PPG egyetlen alkalmazottja sem engedélyezheti olyan termék kiszállítását, amelyről tudott, hogy helytelenül van felcímkézve, hibás, nem biztonságos vagy nem felel meg a rendeltetésének. A PPG jövője szempontjából rendkívül fontos, hogy garantáljuk termékeink biztonságát, és minimálisra csökkentsük az ügyfeleinket vagy a természetet termékeink miatt érő károk kockázatát. A bőrrel közvetlenül érintkező vagy a táplálékláncba bekerülő termékekre a törvény általában alapos biztonsági ellenőrzést ír elő. Amennyiben egy termék helytelen kezelése jelentős sérülésveszéllyel jár, a terméken egyértelműen és lényegre törően fel kell tüntetni a biztonsági A PPG ELJÁRÁSAINAK ISMERETÉHEZ VALÓ JOG A PPG alkalmazásában álló személyek jogosultak megismerni a PPG saját munkaköri kötelezettségeikre vonatkozó irányelveit és eljárásait. Ha úgy véli, hogy egy adott vállalati irányelvet rögzítő dokumentum részletesebb tanulmányozása segíthet abban, hogy jobban végezze munkáját, akkor forduljon kérésével feletteséhez vagy a helyi humánerőforrás-osztály képviselőjéhez. Kérésére az illetékesek ellátják Önt a szükséges információkkal. Környezetvédelem A PPG a Föld minden pontján felelősséggel, alkalmazottait, szomszédjait, ügyfeleit és a környezetet védve vezeti be a piacra, illetve forgalmazza és állítja elő termékeit. E cél teljesítése érdekében minden stratégiai üzleti területünk szerves része a PPG környezet-, egészség- és biztonságvédelmi eljárásait tartalmazó irányítási rendszer. Politikánk magában foglalja olyan ipari kezdeményezések egyes elemeit, mint például a Responsible Care (Felelős gondolkodás) és a bevonatgyártókat tömörítő Coatings Care program, melyek mindegyike alátámasztja elkötelezettségünket a folyamatos jobbítás és a fenntarthatóság iránt. A stratégia fontos eleme, hogy tájékoztassuk a PPG munkatársait és a közösségek készenléti szolgálatait a létesítményeinkben használt anyagok jellegéről, többek között a megfelelő biztonsági és óvintézkedésekről. Az ilyen értesítések pontos fajtája létesítményenként változó, és a mindenkori üzemi körülményekhez igazodik. A fenti irányelvvel kapcsolatban a helyi környezet-, egészség- és biztonságvédelmi megbízottól kérhet további iránymutatást. információkat. A PPG elkötelezte magát ügyfeleink, vállalatunk, a nyilvánosság és a környezet védelme gazdaszemlélet mellett. szabálykövetés

19 A PPG MINT GLOBÁLIS SZERVEZET APPG történetének nagy része során az Egyesült Államokon kívül is folytatott tevékenységet. Tengerentúli tevékenységeink az elmúlt években egyre bővültek.ez a növekedés a technológiák nemzetközi elterjedését és a termékpiacok globális kiterjedését tükrözte. A PPG az egyre globálisabb hatókörű iparágak szállítójaként elkötelezte magát saját gyártásának kiterjesztése mellett, ahol termékeinek piacai indokolják az ilyen beruházást. Ezt a mintát követve olyan szervezet jött létre, melynek tagjai számos különböző kultúrát képviselnek, és amely olyan országokban folytat tevékenységet, melyek társadalmi, kulturális és jogrendszere jelentős eltéréseket mutat. Ennek megfelelően a PPG munkavállalóira érvényes üzletviteli normák egy egyre globálisabb szervezet normáit tükrözik. Vállalatunk eltávolodik gyökereitől, és egy alapvetően észak-amerikai cégből globálisabb tevékenységet folytató vállalattá válik, ezáltal kapcsolataink a számos jogrenddel, amelyben működünk, lényeges eltéréseket mutatnak. Emellett az egyes országokban foglalkoztatott munkaerőnk összetétele is igen változó. Mindenesetre célszerű a PPG-re úgy tekinteni, mint vendégre a befogadó országban, alkalmazottainak pedig ehhez kell igazítaniuk magatartásukat. A helyi törvények és szokások tiszteletben tartása A PPG betartja a törvényt mindenütt, ahol tevékenységet folytat. A helyi törvények betartását az elfogadható magatartás minimális szintjének tartjuk. Ezenfelül a PPG saját magatartási normái gyakran arra köteleznek bennünket, hogy a helyi törvényi minimumot túlteljesítve, magasabb normák szerint járjunk el ügyeinkben. Üzleti magatartásunkban igyekszünk tiszteletben tartani a helyi szokásokat és intézményeket. Ugyanakkor nem hozhatjuk fel kifogásként a helyi szokásokat a vonatkozó törvények vagy vállalati irányelvek megsértésére. Tudatában vagyunk annak is, hogy a különböző helyeken érvényes jogszabályok eltérőek, és néha ellentmondanak egymásnak. Azt is felismerjük, hogy nem fogadhatjuk el mindig az egy adott jogszabály mögött rejlő nézeteket vagy tarthatjuk kívánatosnak egy adott jogszabály gyakorlati következményeit. Azonban mindenkor kötelesek vagyunk betartani a bennünket vendégül látó ország helyi törvényeit. A fenti irányelvvel kapcsolatban területe vagy üzleti egysége illetékes jogászától kérhet további iránymutatást. tisztelet normák 19

20 SZEMÉLYES ELKÖTELEZETTSÉG Az alkalmazottak nap mint nap kezükben tartják az PPG etikus és szavahihető vállalatként szerzett hírnevét. Az, ahogyan az ügyfeleket kiszolgálják, az alkalmazottakat irányítják, vagy ahogyan a szállítókkal bánnak, meghatározza azt, hogy a közösség miként tekint ránk, valamint azt, hogy tovább él-e a PPG 1883-as alapítása óta szerzett jó hírneve. Az Ön jelen dokumentumban vázolt alapelvek és értékek melletti személyes elkötelezettsége a legfontosabb eszköz, amellyel biztosíthatjuk, hogy a PPG továbbra is értékes üzleti partnerként legyen közismert. Biztosra vesszük, hogy Ön komolyan veszi ezt az elkötelezettséget, és hogy szavaival és tetteivel továbbra is biztosítja és erősíti a PPG kivételes etikai hagyományait. elkötelezettség értékek etika PPG TOVÁBBI KÖTELEZETTSÉG VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐK ÉS IGAZGATÓK SZÁMÁRA A PPG Globális etikai kódexe világszerte nemcsak az alkalmazottakra érvényes, hanem a PPG igazgatóira is. A jelenlegi értékpapírpiaci és tőzsdefelügyeleti szabályok előírásai szerint a PPG Kódexe kimondja, hogy kizárólag az Igazgatótanács vagy az Igazgatótanács bizottsága jogosult mentesíteni a vezető tisztségviselőket és igazgatókat a Kódex szabályai alól, és ilyen esetekben köteles haladéktalanul tájékoztatni a részvényeseket. Csak rendkívüli esetekben van mód arra, hogy a vezető tisztségviselők és igazgatók mentesüljenek a Kódex vagy az abban foglalt egyes szabályok betartása alól. Ezáltal biztosítható, hogy amennyiben egy vezető tisztségviselő vagy igazgató mentességet igényel, csak a vállalat legfelső irányító szerve általi, magasabb szintű részletes vizsgálatot követően kaphassa meg azt. 20 Érvényesség kezdete: február

A Magyar Telekom Csoport Üzleti magatartási és Etikai kódexe

A Magyar Telekom Csoport Üzleti magatartási és Etikai kódexe Tartalomjegyzék Az elnök-vezérigazgató üzenete... 3 Bevezetés... 3 A Kódex személyi hatálya... 4 Felülről jövő megerősítés... 4 Útmutatás kérése és aggályok közlése... 4 A törvények és jogszabályok betartása...

Részletesebben

MAGATARTÁSI SZABÁLYZAT

MAGATARTÁSI SZABÁLYZAT MAGATARTÁSI SZABÁLYZAT Élet értékeink mentén Gondoskodás Globális csapatmunka Folyamatos fejlődés A legmagasabb etikai normák fenntartása ÜZENET AZ IGAZGATÓTANÁCS ELNÖKÉTŐL, ELNÖK-VEZÉRIGAZGATÓNKTÓL AColgate-Palmolive

Részletesebben

Üzleti magatartási kódex. Egységes. honeywell

Üzleti magatartási kódex. Egységes. honeywell Üzleti magatartási kódex Egységes honeywell Vezérigazgatónk levele Kedves Munkatársaink! Miközben a Honeywell folyamatosan növekszik, töretlenül összpontosítanunk kell céljainkra, valamint elkötelezetten

Részletesebben

Üzleti magatartási kódex

Üzleti magatartási kódex Üzleti magatartási kódex Tartalom Bevezetés 1 Feddhetetlenségünk védelme 2 Alkalmazhatóság és megfelelőség 2 Cégfelvásárlások 2 Kisebbségi érdekeltségek, vegyes és társult vállalkozások 2 A Kódex megsértései

Részletesebben

ÜZLETI VISELKEDÉSI ÉS ETIKAI SZABÁLYZAT

ÜZLETI VISELKEDÉSI ÉS ETIKAI SZABÁLYZAT ÜZLETI VISELKEDÉSI ÉS ETIKAI SZABÁLYZAT Üzenet a vezérigazgatótól A Belden munkatársai részére: Igazán büszke vagyok arra, hogy megismertethetem Önökkel a Belden Üzleti Viselkedési és Etikai Szabályzatát.

Részletesebben

Üzletviteli Szabályzat. Az Aranyívek ígérete

Üzletviteli Szabályzat. Az Aranyívek ígérete Üzletviteli Szabályzat Az Aranyívek ígérete Üzleti tevékenységünk teljes egésze azon alapul, hogy etikusak, becsületesek és megbízhatóak vagyunk. A jó hírnév megteremtése időbe telik. Nem propagandaterjesztők

Részletesebben

ALCOA ETIKAI KÓDEX. Tegye azt, ami helyes!

ALCOA ETIKAI KÓDEX. Tegye azt, ami helyes! ALCOA ETIKAI KÓDEX Tegye azt, ami helyes! Alcoa 390 Park Avenue New York, NY 10022-4608 USA Klaus Kleinfeld elnök-vezérigazgató Kedves Munkatársunk! Mellékelten megtalálja az Alcoa üzleti magatartási

Részletesebben

Tisztelt Kollégák! Mike Corbat Vezérigazgató

Tisztelt Kollégák! Mike Corbat Vezérigazgató Etikai kódex 2013 Tisztelt Kollégák! Az elmúlt 200 évben erős kapcsolatokat építettünk ki ügyfeleinkkel, részvényeseinkkel és a közösségekkel oly módon, hogy kiváló szolgáltatásokat nyújtottunk, és a legmagasabb

Részletesebben

A PMI viselkedési kézikönyve

A PMI viselkedési kézikönyve A PMI viselkedési kézikönyve A Philip Morris International törvénytisztelő és tisztességes magatartásról szóló kézikönyve Tisztesség Helyes cselekvés Mielőtt cselekednél, kérdezz Törvényes, amit teszel?

Részletesebben

Globális üzleti etikai és szabálykövetési normák kódexe

Globális üzleti etikai és szabálykövetési normák kódexe Globális üzleti etikai és szabálykövetési normák kódexe 2014. január 1. 2014. január 1. 2. oldal Tisztelt Munkatársunk! Örömmel adom át Önnek a Birla Globális üzleti etikai és szabálykövetési normák kódexének

Részletesebben

Globális etikai kódex

Globális etikai kódex Céltudatos teljesítmény Globális etikai kódex 3 Levél elnök-vezérigazgatónktól 4 A PepsiCo által képviselt értékek A teljesítményünk hátterében álló cél 5 Megfelelő üzletvitel 5 A kódexszel kapcsolatos

Részletesebben

THE SPIRIT THE LETTER

THE SPIRIT THE LETTER THE SPIRIT THE LETTER TARTALOM A KÓDEX >> A GE etikai kódexe 01 THE SPIRIT >> Kire vonatkoznak ezek a szabályzatok? 02 A munkavállalók kötelezettségei 03 A vezetők teendői 04 Legyen a feddhetetlenség szószólója

Részletesebben

sww.shell.com/codeofconduct sww.shell.com/codeofconduct SHELL CODE OF CONDUCT

sww.shell.com/codeofconduct sww.shell.com/codeofconduct SHELL CODE OF CONDUCT sww.shell.com/codeofconduct sww.shell.com/codeofconduct SHELL CODE OF CONDUCT SHELL ETIKAI KÓDEX Mit kell tennünk ahhoz, hogy a Shell Általános Üzleti Alapelveinek megfelelően járjunk el? MORÁL ÉS MEGFELELÉS

Részletesebben

Etika kérdése. A Borealis etikai irányelve

Etika kérdése. A Borealis etikai irányelve Etika kérdése A Borealis etikai irányelve 2 Etika kérdése Bevezetés magatartásforma, amelyet függetlenül attól, hogy hol végzi munkáját, vagy hogy milyen háttérrel rendelkezik, valamennyi alkalmazottunk

Részletesebben

Üzletviteli és Etikai Kódex. The ManpowerGroup Experience

Üzletviteli és Etikai Kódex. The ManpowerGroup Experience Üzletviteli és Etikai Kódex The ManpowerGroup Experience ÜZLETVITELI ÉS ETIKAI KÓDEX Üzenet a vezérigazgatótól... 3-4 Történelmünk, külső és belső értékeink, Amiért kiállunk, Ami ellen harcolunk... 5-9

Részletesebben

code of business conduct and ethics NEXT Ügyviteli magatartási és etikai kódex

code of business conduct and ethics NEXT Ügyviteli magatartási és etikai kódex NEXT Ügyviteli magatartási és etikai kódex Becsületesen cselekedni, kiemelkedő teljesítményt nyújtani, azt tenni, ami helyes minden nap. Mike McNamarara Tartalom i. Levél a Flextronics igazgatótanácsának

Részletesebben

Cégünk felelős üzleti gyakorlat szabályzata

Cégünk felelős üzleti gyakorlat szabályzata CSL Limited Cégünk felelős üzleti gyakorlat szabályzata 2013. július Tartalomjegyzék > < Előző oldal Tartalomjegyzék Következő oldal > Cégünk felelős üzleti gyakorlat szabályzata Ügyfélközpontúság. Innováció.

Részletesebben

Elkötelezettségünk. Szelleme és Betűje

Elkötelezettségünk. Szelleme és Betűje Mindig rendíthetetlen feddhetetlenséggel General Electric Elkötelezettségünk Szelleme és Betűje Elkötelezettségünk Szelleme és Betűje TARTALOM FEDDHETETLENSÉGI NYILATKOZAT 1 ELKÖTELEZETTSÉGÜNK SZELLEME

Részletesebben

MAGATARTÁSI KÓDEXEE NORMÁK

MAGATARTÁSI KÓDEXEE NORMÁK A DIC CSOPORT ÜZLETI MAGATARTÁSI KÓDEXEE NORMÁK ÉS IRÁNYMUTATÁSOK Előszó az Üzleti Magatartási Kódexhez... A DIC Csoport a világ több mint 60 országában és térségében teljesíti küldetését, és változatos

Részletesebben

Irányelveink 5. Megfelelési felelősségünk 6. A szabályszegések bejelentése 7. A társadalom felelős tagjaként vállalt kötelezettségeink 8

Irányelveink 5. Megfelelési felelősségünk 6. A szabályszegések bejelentése 7. A társadalom felelős tagjaként vállalt kötelezettségeink 8 Üzleti etikai kódex áttekintés a vállalatcsoporton belüli és a részvényesekhez, illetve más, érdekeltséggel bíró személyekhez fűződő viszonyrendszerünket szabályozó alapvető irányelvekről és utasításokról.

Részletesebben

Üzleti magatartási kódex

Üzleti magatartási kódex Üzleti magatartási kódex Kedves Kolléga! Döntéseinkkel és tetteinkkel mindennap vállalatunk hírnevét és jövőbeli sikerét formáljuk. Az AbbVie összes alkalmazottja együtt alkotja meg a vállalat etikai tartását,

Részletesebben

MINDEN NAP MINDENÜTT ALAPÉRTÉKEK. ETIKAI ÉS ÜZLETI magatartási kódex

MINDEN NAP MINDENÜTT ALAPÉRTÉKEK. ETIKAI ÉS ÜZLETI magatartási kódex MINDEN NAP MINDENÜTT ALAPÉRTÉKEK ETIKAI ÉS ÜZLETI magatartási kódex Richard Reese, CEO, üzenete Az Iron Mountain vállalatnál egyaránt nagyra értékeljük tisztességes és becsületes üzleti magatartásunk,

Részletesebben

A megfelelőség és hitelesség alapelvei a SYKES-nál

A megfelelőség és hitelesség alapelvei a SYKES-nál Sykes Enterprises, Incorporated A megfelelőség és hitelesség alapelvei a SYKES-nál Módosítva: 2012. augusztus Amit minden SYKES alkalmazottnak tudnia kell. Tartalomjegyzék Az elnök-vezérigazgató levele...

Részletesebben

BP Etikai kódex. A mi kódexünk. Az, amiben hiszünk

BP Etikai kódex. A mi kódexünk. Az, amiben hiszünk A mi kódexünk Az, amiben hiszünk 1 Tartalomjegyzék Bevezetés 5 Miről szól a Kódexünk? 7 A Kódexünk négy alapon nyugszik 9 Zéró tolerancia a megtorlással kapcsolatban 10 Az Etikai és Megfelelőségi osztály

Részletesebben

A jelen Magatartási kódex hatályon kívül helyezi az Avon 2008-ban készült Etikai Kódexét. MAGATARTÁSI KÓDEX. 3. oldal

A jelen Magatartási kódex hatályon kívül helyezi az Avon 2008-ban készült Etikai Kódexét. MAGATARTÁSI KÓDEX. 3. oldal MAGATARTÁSI KÓDEX A mi értékeink, a mi kódexünk Az Avon hosszú ideje az alábbi öt alapvető érték mentén működik: bizalom, tisztelet, hit, alázatosság és tisztesség. Az Avon munkavállalóiként ezen értékek

Részletesebben

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság 231-ES MODELL

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság 231-ES MODELL TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság 231-ES MODELL Jóváhagyta a TIGÁZ-DSO Kft. Alapítója 2013. július 31. TARTALOMJEGYZÉK ELŐZMÉNYEK... 4 1. FEJEZET... 7 Eni Etikai Kódex... 7 2. fejezet...

Részletesebben

Olyan innovatív gyógyszerek felfedezése, kifejlesztése és forgalmazása, amelyek segítenek a betegeknek a súlyos betegségek leküzdésében.

Olyan innovatív gyógyszerek felfedezése, kifejlesztése és forgalmazása, amelyek segítenek a betegeknek a súlyos betegségek leküzdésében. ÜZLETI MAGATARTÁSI ÉS ETIKAI NORMÁK 2010 Olyan innovatív gyógyszerek felfedezése, kifejlesztése és forgalmazása, amelyek segítenek a betegeknek a súlyos betegségek leküzdésében. Olyan innovatív gyógyszerek

Részletesebben

Kódex. Magatartási. enntartható. Megbízható. Becsületesség. Integritás. izalom Tisztelet. Imperial Tobacco Magatartási Kódex 2010.05.14.

Kódex. Magatartási. enntartható. Megbízható. Becsületesség. Integritás. izalom Tisztelet. Imperial Tobacco Magatartási Kódex 2010.05.14. Magatartási Kódex enntartható Megbízható Becsületesség Integritás izalom Tisztelet tartalomjegyzék Bevezető Alison Cooper üzenete 1. fejezet tisztesség 2. fejezet Felelős kereskedelmi gyakorlat 3 fejezet

Részletesebben

Értékeink megélése. Viselkedési kódexünk

Értékeink megélése. Viselkedési kódexünk Értékeink megélése Viselkedési kódexünk A GSK ígérete Értékeink minden döntésünk alapját képezik Együtt olyan tudományos alapokon működő globális egészségügyi céget működtetünk, mely missziónkra összpontosít,

Részletesebben

ETIKAI KÓDEX MUNKASTÍLUSUNK

ETIKAI KÓDEX MUNKASTÍLUSUNK ETIKAI KÓDEX MUNKASTÍLUSUNK 2007 TARTALOM A L ORÉAL SZELLEMISÉGE ELŐSZÓ írta Sir Lindsay Owen-Jones és Jean-Paul Agon ELŐSZÓ a L Oréal igazgatóságától ÚTMUTATÓ A KÓDEX HASZNÁLATÁHOZ AZ EGYÉNEK IRÁNTI TISZTELET,

Részletesebben