L É P C S Õ / / h ú s v é t

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "L É P C S Õ / 2 0 1 3 / h ú s v é t"

Átírás

1 h ú s v é t J C I S Z T E R C I S Z E N T I M R E P L É B Á N I A ézus a halálból való feltámadásával minden embert megmentett a bûntõl ezt ünnepli az Egyház a kereszténység legnagyobb ünnepén, húsvétkor. A húsvét rávilágít arra is, mi Isten terve az emberrel: a halál hatalma alatt álló régi emberbõl új embert teremt az örök életre. Hogy milyen ez az új, megszentelõdött ember, azt Jézus Krisztus saját példáján mutatja meg. A húsvéti vigíliát követõ, húsvétvasárnap hajnali ünnepi szentmise az V. századból származik. A szertartás során, a szentlecke után a XI. századtól kezdõdõen éneklik a sequentiát, amely a feltámadt üdvözítõ Krisztusnak, az igazi húsvéti báránynak a dicséretét zengi. A húsvéti ünneplés részeként a húsvéti gyertya mindig a szentély vagy az oltár közelében áll, hogy Jézusra, a világ Világosságára emlékeztesse a híveket. Az Ószövetségben a bárány volt a zsidó húsvét eledele; ennek hiba nélkülinek kellett lennie, vérével megkenték az ajtófélfát, hogy az egyiptomiak elsõszülöttjeire lesújtó Úr a zsidók házait megkímélje. Ahogy a húsvéti bárány egykor megmentette a zsidókat, úgy mentette meg Jézus az egész emberiséget a haláltól. Ezért nevezi a kereszténység Krisztust Isten bárányának. A jelkép a húsvéti étkezésben is tovább él: sok helyen bárányt fogyasztanak vagy az arra emlékeztetõ sonkát. Ezt a szokást az Egyház is megszenteli a húsvét hajnali ételszentelés szertartásával. Húsvétkor az Úr feltámadását az Anyaszentegyház nyolc napon keresztül kiemelten ünnepli, amelyet például a mise végi áldáshoz kapcsolódó alleluja fejez ki. Húsvét nyolcada fehérvasárnappal, az isteni irgalmasság vasárnapjával zárul. Jézus feltámadásának öröme azonban még ennél is tovább átjárja át az Egyház életét: az ennek szentelt húsvéti idõ egészen a húsvétot ötven nappal követõ pünkösdig tart s z á m f o t ó : B í r ó J u d i t L É P C S Õ / / h ú s v é t 1

2 fõ lépcsõ Anagyböjt ismét alkalmat ad arra, hogy a keresztény élet középpontjáról elmélkedjünk: a felebaráti szeretetrõl. Ez ugyanis alkalmas idõszak, hogy Isten igéje és a szentségek segítségével megújulva folytassuk hitbeli utunkat, személyesen és közösségileg egyaránt. Ezt az utat az imádság és a megosztás, a csönd és a böjt jellemzi, miközben várjuk, hogy átéljük a húsvéti örömet. Most a Zsidókhoz írt levélbõl vett rövid bibliai részlet fényében szeretnék felvetni néhány gondolatot: Figyeljünk egymásra, hogy szeretetre és jótettekre buzdítsuk egymást (Zsid 10,24). Ez a mondat egy olyan szentírási szakaszba illeszkedik, amelyben a szent szerzõ arra buzdít, hogy bízzunk Jézus Krisztusban, mint Fõpapban, aki elnyerte számunkra a megbocsátást és Figyeljünk egymásra S A J Á T F E L E L Õ S S É G Ü N K T U D A T Á B A N A Szentatya évrõl évre üzenetet intéz a katolikus hívekhez a nagyböjt kezdetén. XVI. Benedek pápa levele Figyeljünk egymásra, hogy szeretetre és jótettekre buzdítsuk egymást (Zsid 10,24) címmel, tavaly februárban jelent meg. A Lépcsõ e gondolatokkal tiszteleg a visszavonult egyházfõ elõtt. utat nyitott nekünk Istenhez. Krisztus befogadásának gyümölcse egy olyan élet, amely a három isteni erény szerint fejlõdik: azaz igaz szívvel, hitbõl fakadó bizalommal (22. vers) közeledünk az Úrhoz, kitartunk rendíthetetlenül reménységünk megvallásában (23. vers), és a testvérekkel együtt folytonosan a szeretetre és jótettekre törekszünk (24. vers). Azt is kijelenti, hogy ennek az evangéliumi életformának a megtartásához fontos a részvételünk közösségi liturgikus és ima-összejöveteleken, amelyek az eszkatologikus célra, az Istennel való teljes közösségre irányítják figyelmünket (25. vers). A 24. versnél állok meg, amely néhány szóban értékes és mindig aktuális tanítást ad a keresztény élet három aspektusával kapcsolatban, melyek: a másik emberre való odafigyelés, a kölcsönösség és a személyes életszentség. 1. Figyeljünk egymásra : felelõsség a testvér iránt Az elsõ szempont az egymásra odafigyelésre szóló felhívás: az itt használt görög szó a katanoein, amelynek jelentése jól megfigyelni, figyelmesnek lenni, tudatosan nézni, észrevenni valamit. Megtaláljuk az evangéliumban, amikor Jézus hívja a tanítványokat, hogy nézzék az ég madarait, amelyek nem fáradoznak, de a gondoskodó és elõzékeny isteni gondviselés mégis odafigyel rájuk (vö. Lk 12,24); másutt pedig azt mondja, hogy mielõtt a testvér szemében észreveszik a szálkát, vegyék észre saját szemükben a gerendát (vö. Lk 6,41). Ezt a szót megtaláljuk a Zsidókhoz írt levél egy másik részében is, mint felhívást, hogy nézzük hitvallásunk követét és fõpapját, Jézust (vö. Zsid 3,1). Az ige tehát a buzdítás elején arra hív minket, hogy másokra szegezzük tekintetünket, mindenekelõtt Jézusra, és hogy figyeljünk egymásra, ne legyünk részvétlenek, közömbösek a testvérek sorsa iránt. Gyakran ugyanis ez az ellentétes magatartás érvényesül: a közömbösség és érdektelenség. Ezek önzésbõl fakadnak, amely a magánszféra tiszteletben tartásának látszatát ölti magára. Ma is erõvel visszhangzik az Úr szava, amely mindannyiunkat arra hív, hogy gondját viseljük a másik embernek. Isten ma is azt kéri tõlünk, hogy testvéreink õrzõi legyünk (vö. Ter 4,9), olyan kapcsolatokat teremtsünk, amelyekre jellemzõ a kölcsönös gondoskodás és a figyelmesség a másik javára, az õ teljes javára. A felebarát iránti szeretet nagy parancsolata megkívánja és sürgeti azt, hogy a saját felelõsségünk tudatában legyünk azok iránt, akik hozzánk hasonló teremtmények és Isten gyermekei. Annak a ténynek, hogy minden ember testvérünk, akik sok esetben a hitben is testvéreink, arra kell elvezetnie minket, hogy a felebarátainkban valódi hasonmásunkat (alter ego) lássuk, akit Isten végtelenül szeret. Ha ezzel a testvéri tekintettel nézünk másokra, akkor a szolidaritás és az igazságosság, valamint az irgalmasság és az együttérzés természetes módon fakadnak majd szívünkbõl. Isten szolgája VI. Pál kijelentette, hogy a világ ma fõleg testvériséghiányban szenved: A világ beteg. Baja nem annyira az, hogy kiapadtak a segélyforrások, vagy hogy ezeket egy kisebbség fölözi le, hanem az, hogy hiányzik a testvéri kötelék az emberek és népek között. (Populorum progressio enciklika) A másik iránti figyelem azt jelenti, hogy a jót kívánjuk számára minden szempontból: fizikai, erkölcsi és lelki szempontból. Amellett, hogy a kortárs kultúra látszólag elvesztette a jó és a rossz iránti érzéket, határozottan ki kell jelentenünk, hogy a jó létezik és gyõzedelmeskedik, mert Isten jó és jót osztogat (vö. Zsolt 119, 68). A jó az, ami felkelti, védi és elõmozdítja az életet, a testvériséget és a közösséget. A felebarát iránti felelõsség azt jelenti, hogy azt akarjuk és azt tesszük, ami neki jó, arra vágyunk, hogy õ is megnyíljon a jó logikájára. A testvér iránti törõdés azt jelenti, hogy felnyitjuk a szemünket arra, amire szüksége van. 2 L É P C S Õ / / h ú s v é t

3 A Szentírás óv minket attól a veszélytõl, hogy szívünk megkeményedjen egyfajta lelki érzéketlenségtõl, amely vakká tesz minket a másik szenvedése iránt. Lukács evangélista Jézusnak két olyan példabeszédét írja le, amelyek egy-egy példával bemutatják ezt az állapotot, ami kialakulhat az ember szívében. Az irgalmas szamaritánusról szóló történetben a pap és a levita közömbösen továbbmennek az úton fekvõ ember mellett, akit rablók fosztottak ki és vertek össze (vö. Lk 10, 30 32). A dúsgazdag ember történetében a gazdagságban eltelt ember nem veszi észre a szegény Lázár helyzetét, aki éhen hal az ajtaja elõtt (vö. Lk 16,19). Mindkét esetben az odafigyelésnek, a szeretõ és együttérzõ tekintetnek az ellenkezõjét látjuk. Mi akadályozza ezt az emberséges és szeretõ tekintetet a testvér iránt? Gyakran az anyagi gazdagság és túltelítettség, de az is, hogy saját érdekeinket és aggodalmainkat minden elé helyezzük. Sosem szabad képtelenné válnunk az irgalmas szeretetre a szenvedõ iránt, sosem szabad, hogy szívünk annyira tele legyen saját dolgainkkal és problémáinkkal, hogy süketté váljon a szegény ember kiáltása elõtt. Viszont éppen az alázatos szívbõl és a szenvedés személyes megtapasztalásából fakadhat egy belsõ megnyílás az együttérzésre és az empátiára: Az igaz megérti a kisemberek ügyét, a gonosz azonban nem ismer megértést (Péld 29,7). Így válik érthetõvé azok boldogsága, akik sírnak (Mt 5,4), azaz mindazoké, akik ki tudnak lépni önmagukból, és megindítja õket mások fájdalma. A találkozás a másik emberrel és szívünk megnyitása az õ szükségleteire, alkalmat ad az üdvösség és a boldogság megtapasztalására. A testvérre való odafigyelés magában foglalja a lelki javáról való gondoskodást is. És itt szeretnék emlékeztetni a keresztény élet egy olyan aspektusára, amely úgy tûnik, feledésbe merült: a testvéri figyelmeztetés (correctio fraterna) az örök üdvösség távlatában. Napjainkban az emberek általában eléggé fogékonyak azokra a gondolatokra, amelyek a másik ember testi és anyagi jólétével való törõdésrõl és a karitatív szeretetrõl szólnak, de szinte egyáltalán nem esik szó a testvérek iránti lelki felelõsségrõl. Nem így az elsõ századok egyházában és a hitben valóban érett közösségekben, ahol nemcsak a testvér testi egészségét viselik szívükön, hanem a lelki egészségét is az örök élet távlatában. A Szentírásban olvassuk: a bölcset fedd meg, az majd szeret érte! Adj tanácsot a bölcsnek, és még bölcsebb lesz, tanítsd az igazat, s gyarapítja a tudását (Péld 9,8 9). Maga Krisztus parancsolja, hogy figyelmeztessük a testvért, ha az bûnt követ el (vö. Mt 18,15). A testvéri figyelmeztetésre használt ige elenchein ugyanaz a szó, amely a megintés prófétai, keresztényekre jellemzõ küldetését jelöli egy olyan nemzedékkel szemben, amely szemet huny a rossz felett (vö. Ef 5,11). Az Egyház hagyománya az irgalmasság lelki cselekedetei között tartja számon a bûnösök megintését. Fontos, hogy újra felfedezzük a keresztény felebaráti szeretetnek ezt a dimenzióját. Nem szabad hallgatni a rossz láttán. Azoknak a keresztényeknek a magatartására gondolok itt, akik az emberekre való tekintettel vagy egyszerûen kényelembõl inkább alkalmazkodnak az általánosan uralkodó mentalitáshoz, minthogy figyelmeztetnék testvéreiket azokra a gondolkodás- és cselekvésmódokra, amelyek ellenkeznek az igazsággal és nem követik a jó útját. A keresztény számonkérést azonban sosem az elítélés vagy a vádaskodás lelkülete mozgatja; mindig szeretetbõl és irgalomból történik és a testvérek javával való igazi törõdésbõl fakad. Pál apostol kijelenti: Testvérek, ha valakit botláson értek, ti, akik lelkiek vagytok, intsétek meg a szelídség szellemében. De ügyelj, hogy magad kísértésbe ne essél! (Gal 6,1). Individualizmussal átitatott világunkban újra fel kell fedeznünk a testvéri figyelmeztetés fontosságát, azért, hogy együtt haladjunk elõre az életszentség felé. Az igaz is hétszer elesik (vö. Péld 24,16), írja a Szentírás, mindannyian gyengék vagyunk és vannak hiányosságaink (vö. 1 Jn 1,8). Nagy szolgálat tehát egyrészt másoknak segíteni, másrészt engedni, hogy nekünk segítsenek eljutni igaz önismeretre, hogy jobbá tegyük saját életünket és helyesebben járjunk az Úr útján. Mindig szükség van olyan tekintetre, amely szeret és kijavít, ismer és elismer, megkülönböztet és megbocsát (vö. Lk 22,61), ahogy ezt Isten tette és teszi mindannyiunkkal. 2. Egymásra : a kölcsönösség ajándéka A többiek megóvása ellentétes azzal a mentalitással, amely az életet pusztán földi dimenziójára korlátozza, nem a végsõ célja távlatában tekint rá, és az egyéni szabadság nevében bármilyen erkölcsi döntést elfogad. Egy olyan társadalom, mint a mostani, érzéketlenné válhat a testi szenvedésekre és az élet lelki és erkölcsi igényeire is. A keresztény közösségben azonban nem szabad így lennie! Pál apostol felszólít, hogy azt keressük, ami a békességre és kölcsönös épülésünkre szolgál (Róm 14,19), törekedjék mindegyikünk embertársa javára és épülésére (uo. 15,2), és ne saját hasznunkat keressük, hanem ami másoknak van javára, hogy üdvözüljenek (1 Kor 10,33). Ez az alázat és szeretet lelkületébõl fakadó kölcsönös figyelmeztetés és buzdítás a keresztény közösség életének része kell, hogy legyen. Az Úr tanítványai, akik az Eucharisztia által egyesülnek Krisztussal, közösségben élnek, amely egymáshoz köti õket, mint egyetlen Test tagjait. Ez azt jelenti, hogy a másik hozzám tartozik; életének és üdvösségének köze van az én életemhez és üdvösségemhez. Ezzel a közösségnek egy nagyon mély alkotóelemét érintjük: létünk összekapcsolódik mások létével akár a jóban, akár a rosszban; a bûnnek és a jótetteknek egyaránt L É P C S Õ / / h ú s v é t 3

4 van társadalmi vonatkozásuk is. Az egyházban, Krisztus titokzatos Testében alakot ölt ez a kölcsönösség: a közösség szüntelenül bûnbánatot tart és gyermekei bûneinek megbocsátását kéri, ugyanakkor folytonosan örül és ujjong is az erények és a szeretet megnyilvánulásaiért, amelyek áthatják. A testben a tagok törõdjenek egymással (1 Kor 12,25), hangsúlyozza Szent Pál, hiszen egyetlen testet alkotunk. A testvérek iránti szeretet, melynek egyik kifejezõdése az alamizsna tipikus nagyböjti cselekedet az imádság és a böjt mellett ebben a közös összetartozásban gyökerezik. A legszegényebbekkel való konkrét törõdés által is kifejezheti minden keresztény, hogy részese az egyetlen Testnek, az Egyháznak. Az egymás iránti kölcsönös figyelem azt is jelenti, hogy felismerjük azt a jót, amit az Úr véghezvisz másokban és megköszönjük velük együtt a kegyelem csodáit, amelyeket a jó és mindenható Isten folytonosan mûvel gyermekeiben. Amikor egy keresztény észreveszi a Szentlélek mûködését a másikban, nem tehet mást, mint örül és dicsõíti a mennyei Atyát (vö. Mt 5,16). 3. Hogy szeretetre és jótettekre buzdítsuk egymást : együtt haladni az életszentség útján A Zsidókhoz írt levélnek ez a kifejezése (10,24) egyrészt arra ösztönöz, hogy gondolkozzunk el az életszentségre szóló egyetemes meghíváson és a lelki életben való folyamatos elõrehaladáson, másrészt hogy a nagyobb karizmákra vágyjunk, és egyre nagyobb, gyümölcsözõbb szeretetre törekedjünk (vö. 1 Kor 12,31-13,13). A kölcsönös egymásra figyelés célja, hogy egyre nagyobb, tettekben megnyilvánuló szeretetre ösztönözzük egymást, úgy mint a hajnal pirkadása, mely egyre világosabb, míg fényes nap nem lesz (Péld 4,18), várva azt a napot, amelyben sosem jön el az alkonyat, mert Istenben élünk. Életünk ajándékba kapott értékes idejének célja, hogy Isten szeretetében felfedezzük és véghezvigyük a jótetteket. Így maga az Egyház is növekszik, fejlõdik egészen addig, míg eljut majd Krisztus teljessége életkorának mértékére (vö. Ef 4,13). A növekedésnek e dinamikus távlatában helyezkedik el buzdításunk: ösztönözzük egymást kölcsönösen, hogy jótetteket vigyünk végbe és eljussunk a szeretet teljességére. Sajnos mindig jelen van a kísértés, hogy lanyhák legyünk, hogy elfojtsuk a Lelket, hogy vonakodjunk kamatoztatni a talentumainkat, amelyeket saját magunk és mások javára kaptunk (vö. Mt 25,25). Mindannyian kaptunk lelki vagy anyagi kincseket, amelyek hasznosak az isteni terv beteljesítése, az Egyház java és egyéni üdvösségünk szempontjából (vö. Lk 12,21; 1 Tim 6,18). A lelki mesterek emlékeztetnek arra, hogy aki a lelki életben nem halad elõre, az visszaesik. Kedves testvérek, fogadjuk el a mindig aktuális felhívást, hogy törekedjünk a keresztény élet magas fokának elérésére. (II. János Pál, Novo millennio ineunte apostoli levél) Amikor az Egyház bölcsességében elismeri és kihirdeti egyes példamutató keresztények boldog vagy szent mivoltát, akkor azzal az is a célja, hogy vágyat ébresszen az õ erényeik követésére. Szent Pál buzdít: a tiszteletadásban elõzzétek meg egymást (Róm 12,10). Egy olyan világban, amelynek szüksége van arra, hogy a keresztények megújulva tegyenek tanúságot a szeretetrõl és az Úrhoz való hûségükrõl, mindenki érezze annak sürgetõ szükségét, hogy megelõzzük egymást a szeretetben, a szolgálatban és a jótettekben (vö. Zsid 6,10). Ez a felhívás különösen hangsúlyos a húsvétra való készülés szent idõszakában. Miközben szent és gyümölcsözõ nagyböjtöt kívánok, a Boldogságos Szûz Mária közbenjárására bízlak benneteket és mindenkire szívbõl adom apostoli áldásomat. XVI. BENEDEK PÁPA Jézus és Mária alakja a Koránban a Hit Éve Az iszlám olyan területen alakult ki, amelyik nem esett távol a kor nagy világvallásainak színterétõl, sõt kisebb helyi zsidó és keresztény közösségek esetében kifejezett egymás mellett élésrõl beszélhetünk. De az Arab-félsziget kereskedõi és portyázói odautazva is megismerkedhettek Bizánc és a zoroasztriánus 1 Perzsia hitével. Emiatt mi, külsõ szemlélõk nem lepõdünk meg azon, ha a Koránban helyenként Jézussal, Máriával és más keresztény vagy zsidó nevekkel, ténybeli egyezésekkel vagy hasonlóságokkal is találkozunk. Sõt, nekünk az a legenda sem tûnik teljesen légbõl kapottnak, hogy Mohamed találkozott a szíriai Boszrában élõ Bahira elõnévvel is emlegetett Szergiusz nevû szerzetessel, s a tõle hallottak egy részét építette be saját tanai közé, természetesen a maga rendszerének megfelelõ módosításokkal. Egy muszlim számára azonban a fentiek nyilvánvaló tévedésnek számítanak, hiszen õk meg vannak gyõzõd- 4 L É P C S Õ / / h ú s v é t

5 ve szent könyvük sugalmazott voltáról. Ezt többek között azzal támasztják alá, hogy míg a Korán nyelvezetét egyfajta ritmikus próza jellemzi, addig Mohamed egy rövid munkadalt sem tudott megszerkeszteni, amikor az elsõ dzsámit építették Medinában. Mindaz tehát, ami a prófétán keresztül a korábbi vallásokkal kapcsolatban elhangzott, szerintük feltétlenül igaz, még ha nem is mindig könnyen magyarázható. Mindent összevéve Jézus a Korán 15 szúrájának (fejezetének) 93 sorában (ájetjében) szerepel, ezen belül 41 alkalommal mint Isza vagy mint Isza bin Marjam, azaz Mária fia, máskor csak ez utóbbi megjelöléssel. További 11 esetben a Messiás szóval utalnak Rá, saját értelmezésük szerint persze ebben sem a keresztény felfogást kell keresni; máskor valamely egyéb jellemzõje küldött, örömhírt hozó, jel, Allah lelke, próféta alapján nevezik meg. Talán kevesen gondolnánk, hogy a Korán is azt tartja: Mária szûzen foganta Fiát. Ezt olvashatjuk errõl az egyébként magáról Máriáról elnevezett szúrában: És elküldtük hozzá a Lelkünket. És az tökéletes ember képében mutatkozott meg elõtte. [Mária] azt mondta: <Menedékért fohászkodom az Irgalmashoz tetõled! Ha istenfélõ vagy [nem közeledsz hozzám]!> <Én csakugyan a te Urad küldötte vagyok> mondta az <[és az a küldetésem], hogy tiszta fiúgyermeket ajándékozzak neked.> Mária azt mondta: <Honnan lenne nékem fiam, holott nem illetett engem ember, és nem vagyok céda?> <Ekképpen [lesz]> mondta [az angyal]. <A te Urad azt mondta: 'Könnyû ez nekem. És [neked ajándékozzuk], hogy [csodás] jellé tegyük õt az embereknek és irgalmunkat tanúsítsuk [szolgáinknak]. Eldöntött dolog ez.'> Akkor várandós lett vele. És visszavonult [terhével] egy távoli helyre. (Itt és a továbbiakban Simon Róbert fordítását vettem át, a kiegészítések is tõle származnak.) Több rokon vonás található itt Lukács evangéliumával, más részek pedig apokrif szövegekkel rímelnek. A szülés körülményei aztán már egészen mások, mint a Bibliában, egy pálmafa tövében kerül rá sor, s a kis Jézus rögtön világrajövetele után megszólal, s bíztatja Édesanyját (aki mellett a Koránban nem látjuk ott Józsefet, csak más muszlim források emlékeznek meg róla). Ezt teszi gyermeke akkor is, amikor hazatérnek, s Máriát szemrehányások érik. Tehát kivételes képességeit igen hamar kimutatja. A születés meghirdetésekor a Lélek az angyal megfelelõjeként szerepel, másutt viszont elõfordul a mi értelmezésünkhöz hasonlóan is: És belé (mármint Máriába) leheltünk a lelkünkbõl. Legalább két alkalommal pedig azt üzeni Jézus kapcsán az Úr, hogy megerõsítettük õt a Szentlélekkel. Bár a fiam szó természetesen nincs kimondva egyik idézetben sem, azért ha különbözõ helyeken is szinte együtt van a Szentháromság, legalábbis annak halvány lenyomata. Más helyen Jézusról mint az Isten szaváról esik szó, amiben nem nehéz felismernünk a Logosz, az Ige fogalmát. Jézus késõbbi ténykedésérõl a Koránból annyit tudunk meg, hogy õ kapta az Evangéliumot ezért ismeri el az iszlám a kereszténységet könyvvallásként, különbözõ csodákat tett: betegeket gyógyított, halottakat támasztott fel, s tudta, hogy mi van az emberek házaiban és mit esznek. Ezzel kapcsolatban érdemes megemlíteni, hogy Jézus az apostolok kérésére közbenjár Allahnál, aki egy asztalt bocsát le a mennybõl. ( <Ó Allah, Urunk! Küldj le hozzánk egy asztalt az égbõl, hogy ünnep legyen ez nekünk! És gondoskodj rólunk!> Allah [pedig] ezt mondta: <Leküldöm [hát] nektek [az asztalt].> ) Vannak, akik ebben a kissé homályos elbeszélésben az utolsó vacsora eseményét vélik felismerni, mások a csodálatos kenyérszaporítás történetét. Eddig a hasonlóságok, amelyek egyike-másika elég közel áll a mi Krisztus-képünkhöz. Azonban ezek mégis csupán felszíni egyezések, az alapvetõ eltérés fényében. A muszlim felfogás szerint ugyanis Jézus csupán teremtmény, ahogy az az õ szájából is elhangzik. ( <Jézus, Mária fia! Mondtad-e vajon te az embereknek azt, hogy: 'Vegyetek engem és anyámat Allah mellé két istennek'?> [Jézus pedig] azt mondta: <Magasztaltassál! Hogy jönnék én ahhoz, hogy olyasmit mondjak, amihez nincs jogom.> ) Ugyanakkor egyike az öt legnagyobb prófétának, akik idõrendben Noé, Ábrahám, Mózes, Jézus és Mohamed; önértelmezés szerint magától értetõdõen utóbbi a legfontosabb, minden korábbi tanítás betetõzõje, pecsétje. A Teremtõ különös kedveltjeként Jézust kimentette a hitetlenek kezébõl. A zsidók nem õt feszítették keresztre, hanem valaki mást (figyelemre méltó, hogy ez az állítás a korai kereszténység doketistáinak gnosztikus tanaiban is megjelenik). Errõl ezt olvassuk a Koránban: Allah így szólt: <Jézus! Magamhoz szólítalak [immár], magamhoz emellek [az égbe], és megtisztítalak téged a hitetlenektõl. Azokat, akik követnek téged, a hitetlenek fölé helyezem egészen a Feltámadás Napjáig.> Amit a fordítás magamhoz szólítalak alakban ad vissza, az muszlim megközelítés szerint természetes halált jelent. Az égbe emelés viszont kifejezetten megtiszteltetésrõl tanúskodik. Mi, keresztények, kiváltképpen is a húsvéti idõben, kitartunk Jézus kereszthalálának és feltámadásának megvallása mellett. Ugyanakkor megértéssel tekinthetünk a muszlimok hitére, illetve az iszlám azon képviselõire, akik s nem kevesen vannak ilyenek érzéseikben és szavaikban nagyra tartják Jézust és Máriát. D ÁVID G ÉZA 1 Monoteista és dualista elemeket tartalmazó, a Kr. e században keletkezett, a 6. században továbbfejlesztett vallás követõje. Írásunk szerzõje az ELTE BTK Török Tanszékének tanára. Fõ kutatási területe a magyarországi török hódoltság népesedés-, gazdaság- és közigazgatás-története. Az iszlámmal csak érintõlegesen foglalkozik. Hosszú ideig volt a Magyar-Török Baráti Társaság alelnöke, utóbb elnöke tõl 1979-ig élt a kerületben; majd 2006-ban költözött ide vissza, feleségével és négy lányával. Ha csak egy mód van rá, évente elutazik Olaszországba, hogy bejárja ódon városait. A kis számú feltámadás zenék közül életre szóló hatással volt rá Krzysztof Penderecki Utrenja/Jutrznia címû mûvének második része. L É P C S Õ / / h ú s v é t 5

6 mozgó lépcsõ elõtti, Júdea más vidékeirõl érkezõkkel is zsongó városban többséget tudhatnak-e magukénak. Nem lehetett adatuk arról, hogy egy nyilvános letartóztatás nem hangolhat-e Jézus mellé sokakat. Ezért volt szükséges akkor rajtaütni, amikor a város lakói már elcsendesedtek. Júdással egy kardokkal és dorongokkal fölszerelt csapat (Mt 26, 47) érkezett fontos ez a mondat, mert egyértelmûen azonosítja a letartóztatási parancs forrását: a kard a templomi õrség fegyvere, a bot pedig nem egy egyszerû dorong, hanem a fõtanács rendfenntartó erõinek hivatalos eszköze. Ezen tárgyak viselõi tehát nem alkalmi huligánok, hanem az írástudók, farizeusok, fõpapok, vének erõszakszervezetének fogaskerekei. A vád tanúja A T I Z E N N Y O L C U T O L S Ó Ó R A Irásunk szerzõje ben csatlakozott a templom muzsikus közösségéhez. Jelenleg a kántori teendõket is ellátja; szívügye a szép régi egyházi ének gondozása. Felesége pedagógus, három lányukkal a Szentimreváros lakói. Aszenvedéstörténet érzelmeket nyugtalanító ereje minden más értelmezést felülír ezen egyedülálló történet jogi, politikai, társadalmi háttere, a számos indíték szövevénye az eltelt hosszú évszázadok után elvesztette jelentõségét. A passió legfelsõ rétege, humusza a hívõ vagy jószándékkal érkezõ ember számára e cselekménysor személyessége, a Vele való azonosulás foka. Muzsikus szolgálatom évtizedei alatt számtalan alkalommal álltam négyszemközt a passió felkavaró mondataival, a zenei megszólaltatás résztvevõjeként. Néha felháborít, néha felbátorít és felemel. Ugyanakkor képessé tesz idõszakos távolságtartásra és szembesít azzal, hogy a Jézus-jelenség azon kor szülöttének nem a Megváltó lelki-testi gyötrelme, hanem a hatalom szereplõinek érdekei szerint való köztörvényes ügy és eljárás. Ez utóbbi jelzõ jelentése azonban összehasonlíthatatlanul tágabb, mint amit az újkor polgára ezen ért, mert minden döntés szegletköve a mózesi törvény. Figyelmemet a szürke tények iránt, az ok-okozat összefüggéseit és az ezekben jelentõs szerepet játszó szokások világát elõször Gerhard Lohfink teológus írása keltette fel húsz éve már ennek ami további léptekre ösztönzött. Következtetéseinek az alábbi írás is sokat köszönhet, amelynek sem képessége, sem célja, hogy több legyen, mint amiért megindult a toll: szolid részesévé válni a Feltámadás ünnepének. Jézus perének jegyzõkönyvei az evangéliumok és ez az a pont, ahonnak a kérdések száma folyamatosan növekszik majd. E négy forrás nem egységes az utolsó órák leírásában sem; a szereplõk, az idõrend és a cselekmények nem mindig fedik egymást. Bár az eltérések listája önmagában is igen érdekes, az érdeklõdõ Olvasó ennek elemzéséhez bõséggel talál utat a tudományos exegézis keretein belül. Az utolsó vacsora szertarása után mindannyian a Getszemáni-kertbe mentek, ahol az ember Jézus gyötrõdését a tanítványok egyáltalán nem érzékelik. Nézzétek, itt jön, aki elárul (Mt 26, 46). Júdás megjelenésének idõpontjára nem találunk támpontot, de bizonyosan éjfél után kellett történjen, hiszen a közös vacsorát már sötétben kezdték. Valamint: Jézus ellenségei számára fontos bizonytalanság, hogy az ünnep Júdás árulásának indítéka az egyik legmagasabb kérdõjel. Harminc ezüstpénz sok, de nem elég. Miután az áruló késõbb eldobja, a fõpapok egy temetõnek való mezõt vesznek rajta. Nehéz elhinni, hogy a Mesterrel töltött idõt csak ennyire értékelné; ez õt sértené elsõsorban. Az a tetemes bûntudat, amelynek következményeképp önkezétõl pusztul gondolkodásának esetleges pragmatizmusa mellett ennél sokkal több érzelmet feltételez. Talán várt valamit Jézustól, talán a Messiást várta és várakozásának hevessége volt olyan erõs, amely csalódásának is forrása lett. Ez sokkal elszántabb hordozóanyag, mint egy zacskó pénz. Az eredményt tekintve természetesen mindez közömbös az elsõ dominót az iskarióti löki meg. Bocsássuk Kedron-völgyi útjára a fent leírt csapatot, hogy felrajzoljunk néhány arcképet. A szentírási szakaszok közel egységesek az ellenfelek megnevezésében; õk kétségtelenül a zsidóság vezetõ rétegét alkották, de közösségeik érdekei nem mutatnak azonos irányba. Minden, a zsidóságot érintõ politikai, gazdasági, társadalmi döntés egyben és legfõképpen vallási döntés. Az az erõ, amely Jézust a keresztre hajszolja, ebben a horizontban látható be. A zsidók e kasztja tehát bár agresszív, hangos és kíméletlen, csak azt teszi, amit egy szerinte önjelölt lázítóval, hamis prófétával szükséges és természetes. Nem hibáztatható azért, mert hitéhez s atyáihoz hûséges. Módszerei azonban tisztátalanok. 6 L É P C S Õ / / h ú s v é t

7 A farizeus mozgalom kialakulása egy régebbi idõszakra tekint vissza, a korrupt és a rómaiakkal való, nyúlós együttmûködésben érdekelt zsidó hatalmi réteg ellen lép fel, az õsi gyökerekhez való visszatérést szorgalmazva. Ezen közösség befolyásos tagjai az írástudók, akik fenntartják az Írás szóbeli magyarázatának gyakorlatát úgy, hogy az az egyszerû emberek számára is érthetõ legyen. Népszerûségük, befolyásuk épp ezért jelentõs. A fõpapok megfogalmazás a szadduceusokat jelöli. E réteg a farizeusok ellenfele, a mózesi törvény betû szerinti õrzõje, a jeruzsálemi vagyonos réteget illetve a papi fõnemességet egyesíti. Kezében tartja a közigazgatást, ebbõl következõen rendelkezik a hatalom gyakorlásának olajozott készségével. A templom számukra nemcsak egy épület, hanem szellemi látóterük érinthetetlen kerete, a hagyományok háza. Nemcsak hitük jelképe, hanem gazdasági, társadalmi bázis, tehát maga a mindenség. Jézus kijelentése: Bontsátok le ezt a templomot, és harmadnapra fölépítem (Jn 2, 19) ezen optikán keresztül megbocsájthatatlan istenkáromlás. Legkevésbé az eszme, inkább a hatalom közelsége mozgatta a Heródes-klán kegyeltjei szövetségét, akik abban az idõben a pálya szélén várták, hogy ismét vezetõ szerephez jussanak. Minden, amiben egy lázadás magja bújhat, veszélyeztette a rómaiak amúgy is lusta kegyét; pedig visszakapaszkodni csakis az õ pajzsukon lettek volna képesek. Mindezeken felül még egy csoportról szükséges szólnunk. Ennek névjegye üres õk a bizonytalanok, közömbösek, érdektelenek, közegellenállás nélküliek, akiket a Názáreti nem érintett meg vagy soha el sem ért. Ez a massza lesz tudatlan öntudatlan segítõje azoknak, akik céltudatosan törnek elõre. A figurák tehát a táblán állnak, szándékaik különbözõek, de ösvényük most egyirányú az áhított foglyot az idõ esztelen szorításában a törvényházban várják. Elérkeztünk a legfõbb kérdõjelhez talán: csütörtök éjjel van, néhány óra múlva megszólal a kakas. A fõtanács az elõbbiekben leírt karakterek választott testülete azaz hivatalosan 71 férfi várja a vádlott elõállítását. Az alvó város már az elõzõ napon megtette az elõkészületeket az áldozati bárány leölésére. Az ünnep küszöbén e korabeli bíróság minden tagja tudja, hogy ünnepnapon nincs sem tárgyalás, sem ítélet, sem végrehajtás. Mi hát a feloldás az idõzítés ezen alig megoldható kényszerére? Ennek árnyékában kell értékelni azt a rendkívüli tényt, hogy a szanhedrin a fõtanács éjszaka ülésezik. Jézus számukra nyilvánvaló bûnössége azonban korántsem magyarázza meg az idõkeret rejtélyét: a Római Birodalom törvényei szerint a provinciák lakói nem hozhattak halálos ítéletet, vagyis a fõpapok pontosan tudták, hogy ez a császár helytartójának hatásköre. De azt is, hogy Pilátus az ünnep okán nem Cezáreában állandó tartózkodási helyén hanem már Jeruzsálemben található. E tény hátszelet ad ugyan, de az órát nem lassítja le. Végül ha Pilátus úgy dönt, ahogy kívánják, akkor az ítélet végrehajtása, a halál bizonyított beállta és a temetés aktusa napszállta után halott nem maradhat temetetlen a végsõkig feszíti az ünnep elõtti, egyre sietõsebb perceket. Miért vállalta mégis a fõtanács ezt a kockázatot? Amikor Jézus megérkezik az ülésteremhez, a szanhedrin már az eljárás elsõ részét befejezte: a zsidó törvények szerint a római joggal ellentétben nem a vádlott, hanem a tanúk meghallgatása állt az eljárás középpontjában. Döntõ kérdés az õ egyöntetû vallomásuk, ennek híján a vád elveszti hitelességét. Ahogy Jézus esetében történt. Az ülés résztvevõi közül egyetlen személyt ismerünk, épp a fõpap, Kaifás karakterét. Jellemét közvetetten bemutatja az az egyedülálló tény, hogy tizenkilenc év hivatalos idõt töltött székében. A szinte szokásos négy esztendõ és a majdnem két évtized között akkora a rés, hogy bátran feltételezhetjük: a kivételes diplomáciai érzék, az elõrelátás, a ravasz beszéd és a gyors szürkeállomány nagymestere kellett legyen. Észlelvén, hogy a per a fals vallomások zátonyán billeg, behozatja Jézust. Metszõ a kérdés: Te vagy-e a Messiás? metszõ a válasz: Én vagyok. És hogy senki se értse félre, Jézus pontosan elhelyezi magát az Atya mellett: És látni fogjátok, hogy az Emberfia ott ül a hatalom jobbján, és eljön az ég felhõin (Mk 14, 62). Kaifás ezzel mindannyiukat átvitte az elsõ kapun, hiszen nyilvánvaló lett, hogy a vádlott istenkáromló valamint hamis próféta (Mk 14, 63 64). Ez külön-külön is elegendõ arra, hogy halálnak halálával haljon. Eközben megszólal a kakas. Reggel a fõpapok a vénekkel, írástudókkal és az egész fõtanáccsal együtt meghozták a határozatot. Márk (15, 1) tájékoztat az óramutató állásáról; egyetlen felesleges perc sincs tehát. A római gyakorlat szerint a peres kérdéseket már napkeltekor elkezdték tárgyalni, vagyis a szanhedrin jól számított: az éjjeli végzést már a nap fényénél olvashatták, a két eljárás rezzenéstelenül illeszkedett egymáshoz. A praetorium, vagyis a helytartó lakhelye elõtti tér alkalmas volt az alkalmi közönség fogadására. Kivitelezése az akusztikai feltételekre is ügyelt, mert a római jog szerint ítélkezni csak a nyilvánosság elõtt volt szabad. Pilátus névjegyére a következõket bizonyosan rávezethetjük: a prokonzul nem szerette a zsidókat ez az alaphelyzet azonban nem változtatott azon, hogy befogadja a vádiratot, azonban elég megfontolt volt ahhoz, hogy a maga ritmusa szerint járjon el. A fõtanács pontosan tudta, hogy vallási kérdésekben a helytartó nem fog állást foglalni, azt a helyi lakosság belügyének tekintve. Ezen a csapáson okosan nem is próbálkoztak, viszont keményen ráléptek arra a fájdalmas L É P C S Õ / / h ú s v é t 7

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6 Újra ránk köszönt a Karácsony, Urunk születését ünnepeljük. Figyelmünk a Megváltóra és áldott Szüleire irányul. Egy Családra, ahol befogadják Istent; minden új és meglepetésszerû megnyilatkozásával. Ünneplésünk

Részletesebben

Tengernek Csillaga. Mária korszakának lapja. 2012. jan. febr. XVII/1. szám. Ára: 290,- Ft. Makkos Mária kegykép

Tengernek Csillaga. Mária korszakának lapja. 2012. jan. febr. XVII/1. szám. Ára: 290,- Ft. Makkos Mária kegykép Tengernek Csillaga Mária korszakának lapja 2012. jan. febr. XVII/1. szám Ára: 290,- Ft Makkos Mária kegykép Újévi ima Egyetlen Isten! Atya, Fiú és Szentlélek! Neked ajánljuk ma az emberi idő új kezdetét,

Részletesebben

The Holy See NOVO MILLENNIO INEUNTE

The Holy See NOVO MILLENNIO INEUNTE The Holy See NOVO MILLENNIO INEUNTE II. János Pál pápa apostoli levele a 2000. esztendő Nagy Jubileuma végén 2001. január 6. Tartalom - Bevezetés - I. TALÁLKOZÁS KRISZTUSSAL: A NAGY JUBILEUMI ÉV ÖRÖKSÉGE

Részletesebben

w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja

w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok én megkönnyítelek

Részletesebben

NAGYSZERŰ CSODAJELEKET MŰVEL

NAGYSZERŰ CSODAJELEKET MŰVEL POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXIX. évf. 5. szám (39. Jg. Nr. 5) Az európai magyar katolikusok lapja 2007. május A SZERETET SZENTSÉGE XVI. Benedek pápa szinódus utáni buzdítása A szeretet szentségében,

Részletesebben

a keresztelendők szüleinek, keresztszüleinek, bérmálkozásra készülőknek, jegyeseknek és minden érdeklődőnek, aki hitének felfrissítésre törekszik.

a keresztelendők szüleinek, keresztszüleinek, bérmálkozásra készülőknek, jegyeseknek és minden érdeklődőnek, aki hitének felfrissítésre törekszik. Katolikus VALLÁSI KALAUZ Általános készületi anyag a keresztelendők szüleinek, keresztszüleinek, bérmálkozásra készülőknek, jegyeseknek és minden érdeklődőnek, aki hitének felfrissítésre törekszik. Péceli

Részletesebben

2000. júl. aug. V/4. szám. Tengernek Csillaga. Ára: 150,- Ft. keresztény folyóirat. Jézusom, bízom Benned! Budapest Szent István bazilika

2000. júl. aug. V/4. szám. Tengernek Csillaga. Ára: 150,- Ft. keresztény folyóirat. Jézusom, bízom Benned! Budapest Szent István bazilika Tengernek Csillaga keresztény folyóirat 2000. júl. aug. V/4. szám Ára: 150,- Ft Jézusom, bízom Benned! Budapest Szent István bazilika Meglátják az Úr dicsõségét Örüljön a puszta és a kiaszott vidék, ujjongjon

Részletesebben

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés megdobogtatja a legtöbbünk szívét! Azt hiszem azért, mert mindannyian,

Részletesebben

I. Szent István. 2012. Szent István ünnepe XIII. évf. 3. szám (48) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja

I. Szent István. 2012. Szent István ünnepe XIII. évf. 3. szám (48) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja (130. zsoltár 1-5; 7) w w w w. p l e b i. h u w w w. p l e b i. h u 2012. Szent István ünnepe XIII. évf. 3. szám (48) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Szent Margit Boldog Konstancia

Részletesebben

2008: A BIBLIA ÉVE AZ ÉLETÜNK ÉLETE AZ EMBERI CSALÁD: A BÉKE KÖZÖSSÉGE A LOURDES-I EMLÉKÉV POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E

2008: A BIBLIA ÉVE AZ ÉLETÜNK ÉLETE AZ EMBERI CSALÁD: A BÉKE KÖZÖSSÉGE A LOURDES-I EMLÉKÉV POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XL. évf. 2. szám (40. Jg. Nr. 2) Az európai magyar katolikusok lapja 2008. február AZ EMBERI CSALÁD: A BÉKE KÖZÖSSÉGE XVI. Benedek pápa üzenete a Béke Világnapjára (1.) Az

Részletesebben

Mi azonban új eget és új földet várunk

Mi azonban új eget és új földet várunk Várunk Mi azonban új eget és új földet várunk A Budavári Főtemplom közösségének lapja 2008. Úrnapja A segítő szeretetnek a lelkülete erősítse közösségeink belső életét, ez tegye hitelessé missziónkat és

Részletesebben

ÚTON AZ ÖRÖK HAZA FELÉ

ÚTON AZ ÖRÖK HAZA FELÉ POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXVII. évf. 11. szám (37. Jg. Nr. 11) Az európai magyar katolikusok lapja 2005. november KÖVESS ENGEM! Joseph Ratzinger bíboros homíliája II. János Pál pápa temetési szentmiséjén

Részletesebben

Mária titka. Jézus szeretete Máriában

Mária titka. Jézus szeretete Máriában Montforti Grignion Szent Lajos Mária titka Jézus szeretete Máriában fr. Bakos Rafael OCD bevezető gondolataival II. János Pál pápa levelével, amit a Montforti Kongregáció testvéreihez és nővéreihez írt

Részletesebben

SZEMELVÉNYGYŰJTEMÉNY KPSZTI 2004. A LITURGIÁBÓL KIINDULÓ DOGMATIKA ÉRETTSÉGI TÉTELEINEK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁHOZ

SZEMELVÉNYGYŰJTEMÉNY KPSZTI 2004. A LITURGIÁBÓL KIINDULÓ DOGMATIKA ÉRETTSÉGI TÉTELEINEK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁHOZ SZEMELVÉNYGYŰJTEMÉNY A LITURGIÁBÓL KIINDULÓ DOGMATIKA ÉRETTSÉGI TÉTELEINEK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁHOZ KPSZTI 2004. 1 Útmutató a szemelvénygyűjtemény használatához A liturgiából kiinduló dogmatika tantervi anyagához

Részletesebben

A Lélek áldása. Tartalom. Az új egyházi évvel megszínesedik a. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

A Lélek áldása. Tartalom. Az új egyházi évvel megszínesedik a. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2013. IV. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Az ICCRS nemzetközi prófétai találkozója Betlehemben A felső teremben folytattuk imánkat, ahol Istentől új pünkösdöt kértünk

Részletesebben

SZENTLÉLEK ÉS A SZENT LÉLEK

SZENTLÉLEK ÉS A SZENT LÉLEK 2014. június Alsóvárosi Harangszó 1 A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja IX. évfolyam 2. szám 2014. június A keresztelési felkészítõket mindig azzal kezdem, hogy beszélek az emberi lélek létezésérõl.

Részletesebben

Harangszó ÜNNEPI. A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója. Tartalom. Emlékezzél ember, porból vagy és porrá leszel.

Harangszó ÜNNEPI. A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója. Tartalom. Emlékezzél ember, porból vagy és porrá leszel. Harangszó ÜNNEPI A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója XXI. évfolyam 2. szám NAGYBÖJT 2014. március-április Tartalom Hamvazószerda Emlékezzél ember, porból vagy és porrá leszel....1

Részletesebben

A REMÉNYSÉGBEN LEGYETEK DERŰSEK

A REMÉNYSÉGBEN LEGYETEK DERŰSEK BEKÖSZÖNTŐ Keresztény öröm Egy csillogó szemű, mosolygós gyerek arcképét tenném ide a Beköszöntő helyére, kommentár nélkül. Mivel ez nem áll módomban, könyvekből pedig nem szeretnék szemezgetni, így a

Részletesebben

fr. Kiss G. Barnabás OFM ZSÁKUTCA A TEMETŐ?

fr. Kiss G. Barnabás OFM ZSÁKUTCA A TEMETŐ? POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXIX. évf. 4. szám (39. Jg. Nr. 4) Az európai magyar katolikusok lapja 2007. április SZERESSÜK AZ ÉLETET XVI. Benedek pápa üzenete az Ifjúsági Világnapra fr. Kiss G. Barnabás

Részletesebben

A CSALÁD AZ EMBERI ÉS KERESZTÉNY ÉRTÉKEK ISKOLÁJA

A CSALÁD AZ EMBERI ÉS KERESZTÉNY ÉRTÉKEK ISKOLÁJA 1 A CSALÁD PÁPAI TANÁCSA A CSALÁD AZ EMBERI ÉS KERESZTÉNY ÉRTÉKEK ISKOLÁJA Elmélkedési és megbeszélendő témák előkészületül a Családok Hatodik Világtalálkozójára (Mexikó, 2009. Január 16-18.) 2 A Család

Részletesebben

ADVENT III. VASÁRNAPI GYERTYAGYÚJTÁS

ADVENT III. VASÁRNAPI GYERTYAGYÚJTÁS 1 ARCHÍVUM 4. GYERTYAGYÚJTÁS Advent 4. vasárnapja Mária igenjére irányítja a figyelmünket. Már közel az Üdvözítő születése. Ferenczi Richárd - plébános Az eseményen készült fotók megtekinthetők a KÉPGALÉRIÁBAN!

Részletesebben

70 éve halt vértanúhalált Bódi Mária Magdolna Megszentelt élet éve - Interjú Dékány á. sixtus zirci apáttal

70 éve halt vértanúhalált Bódi Mária Magdolna Megszentelt élet éve - Interjú Dékány á. sixtus zirci apáttal Küldött A Veszprémi Főegyházmegye lapja IV. évfolyam 1. szám, 2015. Nagyböjt 70 éve halt vértanúhalált Bódi Mária Magdolna Megszentelt élet éve - Interjú Dékány á. sixtus zirci apáttal pályázat Bódi Magdi

Részletesebben

A FELTÁMADÁS FÉNYÉBEN

A FELTÁMADÁS FÉNYÉBEN POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XLIII. évf. 4. szám (43. Jg. Nr. 4) Az európai magyar katolikusok lapja 2011. április A HIT ÉS A REMÉNY MEGNYITJA LÁTÁSUNKAT A Szentatya nagyböjti üzenetébõl Ahhoz, hogy komolyan

Részletesebben

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2014. III. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Egy Lélek, sok kegyelem A Lelkes Napok után mindig az a kérdés van bennünk, vajon Isten adhat-e ennél többet és jobbat jövőre.

Részletesebben

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM HITTUDOMÁNYI KAR FŐISKOLAI LEVELEZŐ TAGOZATA FELVÉTELI TANANYAG. az 5 éves hittanári szakra

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM HITTUDOMÁNYI KAR FŐISKOLAI LEVELEZŐ TAGOZATA FELVÉTELI TANANYAG. az 5 éves hittanári szakra PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM HITTUDOMÁNYI KAR FŐISKOLAI LEVELEZŐ TAGOZATA FELVÉTELI TANANYAG az 5 éves hittanári szakra Összeállította: Dr. Kránitz Mihály teológiai professzor SZENT ISTVÁN TÁRSULAT

Részletesebben

A HARMADIK VILÁG SZEGÉNYEINEK SZOLGÁI

A HARMADIK VILÁG SZEGÉNYEINEK SZOLGÁI A HARMADIK VILÁG SZEGÉNYEINEK SZOLGÁI OPUS CHRISTI SALVATORIS MUNDI 2013. NAGYBÖJT XX. évfolyam 1. szám Kedves Fiatalok, ne érjétek be kevesebbel, mint az Igazság és a Szeretet, ne érjétek be kevesebbel,

Részletesebben

Harangszó ÜNNEPI. A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója. Tartalom

Harangszó ÜNNEPI. A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója. Tartalom Harangszó ÜNNEPI A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója XX. évfolyam 2. szám VIRÁGVASÁRNAP 2013. március - április Tartalom Virágvasárnap...1 Megalakult egyházközségünk új képviselőtestülete...2

Részletesebben

Regina Krónika IX. évfolyam 3. szám 2008. március 2. «A veszprémi Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja»

Regina Krónika IX. évfolyam 3. szám 2008. március 2. «A veszprémi Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja» Regina Krónika IX. évfolyam 3. szám 2008. március 2. «A veszprémi Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja» Krisztus értetek szegénnyé lett (2Kor 8,9) 1) A húsvét felé vezető út minden évben nagyszerű

Részletesebben

Tartalom. A kiadó elõszava... 7. Elõszó (Andreas Laun segédpüspök)... 9

Tartalom. A kiadó elõszava... 7. Elõszó (Andreas Laun segédpüspök)... 9 Tartalom A kiadó elõszava... 7 Elõszó (Andreas Laun segédpüspök)... 9 A homoszexuális személyek lelkipásztori gondozása... 21 A Hittani Kongregáció levele a Katolikus Egyház püspökeihez 21 Homoszexualitás

Részletesebben

ÖSSZESÍTETT TÉTELSOR A 2007. ÉVI ÉRETTSÉGI VIZSGÁRA RÓMAI KATOLIKUS HITTAN. Kolping Katolikus Szakképző Iskola Szekszárd

ÖSSZESÍTETT TÉTELSOR A 2007. ÉVI ÉRETTSÉGI VIZSGÁRA RÓMAI KATOLIKUS HITTAN. Kolping Katolikus Szakképző Iskola Szekszárd ÖSSZESÍTETT TÉTELSOR A 2007. ÉVI ÉRETTSÉGI VIZSGÁRA RÓMAI KATOLIKUS HITTAN Kolping Katolikus Szakképző Iskola Szekszárd Összeállította: Kirsch János diakónus, Kollerné Schmidt Kinga, Szakállasné Schiszler

Részletesebben