Hermeneutika - Hogyan értelmezzük az Írásokat? Tartalomjegyzék

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hermeneutika - Hogyan értelmezzük az Írásokat? Tartalomjegyzék"

Átírás

1 Budai Zsolt jegyzet Hermeneutika - Hogyan értelmezzük az Írásokat? Tartalomjegyzék Az írásmagyarázás kurzus céljai...1 Általában:...2 Miért kell tanulmányozni a Bibliát?...3 A Bibliatanulmányozás bibliai alapjai...5 Érzéki ember rossz Bibliaértelmezı...6 Az ember fı célja...7 Kell-e tanulmányoznunk az Igét?...8 Írásmagyarázás a Bibliától a korai iskolákon át a máig...8 Hermeneutikai iskolák és képviselıik:...8 A mai protestáns teológia konfliktusa a Bibliával...9 Személyes Bibliatanulmányozás és egyéni értelmezés...9 A személyes értelmezés kezdete...9 Ellenreformáció az egyéni értelmezés tagadása...10 A hermeneutika...12 Hermeneutika szabályai...13 A hit analógiája - az Írás értelmezi az Írást!...13 A biblia szó szerinti értelmezése...13 Szó szerinti értelmezés és típus analízis...14 A hiperbola használata...14 A megszemélyesítés...14 A metafora problémája...15 A nyelvtani-történeti módszer...15 Forráskritika...15 Szerzıség és keltezés...15 Nyelvtani tévedések...16 A bibliaértelmezés gyakorlati szabályai...16 A kulturális körülmények és a Biblia...20 A bibliatanulmányozás gyakorlati segédeszközei...22 Az írásmagyarázás kurzus céljai Mit jelent a Biblia üzenete számunkra és hogyan kell azt alkalmazni? 1. A bibliaértelmezés alapelveinek megismerése (ésszerő irányelvek a Szentírás hasznos tanulmányozásához) 2. A Szentírás tanításának objektív megértése és a saját elıítéleteink szerinti értelmezés különbségei és haszna 3. Készség kifejlesztése a Bibliai üzenetének nemzedékünkre való alkalmazása céljából Logos-Hungary Keresztény Fıiskola - jegyzet 1

2 Általában: A hermeneutika, mint tudományág tudatos mővelése az elmúlt évszázadra, azonban az értelmezéskutatás évezredekre tekint vissza. A hermeneutika szerint nemcsak a tudományág képviselıi, hanem mindenki foglalkozik és képvisel valamilyen értelmezési iskolát (akarva vagy akaratlanul), aki magyarázza, értelmezi, pl. a Bibliát. Hermeneutika fogalma Hermeneutika gör. 1. a megértéshez vezetı magyarázás, értelmezés és útmutatás mővészete és módszertana 2. régi szövegek (különösen a Biblia) magyarázatának elveit és szabályait vizsgáló tudományág 3. az emberi kommunikáció bármely közlési formájának megértési szabályait kutató tudományág (Bakos Ferenc: Idegen szavak és kifejezések kéziszótára.) Etimológia és görögszóhasználat 1. A szó származása vitatott: egyesek szerint herméneüó ige összefügg a latin verbum és sermo szavakkal, ekképpen minden beszéddel összefüggı dolog a szó jelentéséhez tartozik. Mások a görög mitológiából ismert Hermész isten nevére utalnak, mint gyökérre. Hermész az istenek hírvivıje volt, az ékesszólás patrónusa, küldött, aki tolmácsolja az embereknek az istenek akaratát. A mitológia gondolata, hogy Hermész találta fel az írást és a beszédet. 2. A görög szóhasználat már biztosabb: herméneüó megmagyarázni (Luk 24,27), ami elsısorban írott mőre vonatkozik. De jelenti azt is, hogy gondolatainkat, ismereteinket szavakba foglaljuk. További jelentése a tolmácsolás, fordítás. Mindhárom esetben a hermeneutika kapcsolatban van a beszéddel, és pedig annak magyarázása, értelmezése által. Exegézis Bibliatudományon belül 1. A teológiai tudományoknak az az ága, amely a keresztény hit alapjául szolgáló Szentírást vizsgálja. Tárgya az ószövetségi és újszövetségi kánonba foglalt Bibliai könyvek. 2. A Biblia egyes könyvei egy több mint ezer évet átfogó idıszakon belül keletkeztek, eltérı földrajzi, politikai és szellemi-kulturális környezetben. Azok a tapasztalatok, amelyeket Izráel népe ill. a bibliai írók Isten történelmet alakító cselekedeteivel kapcsolatban szereztek, a legkülönbözıbb irodalmi formákban öltöttek alakot. A bibliai könyvek egymástól nagyon különbözı múltját és hagyományozási folyamatát csak tudományos módszerek alkalmazásával lehet feltárni. A mai Bibliatudomány munkaterületei: 1. Nyelvészeti kutatások. Ez a tudományág az Ószövetség héber, és az Újszövetség koiné- görög szövegét vizsgálja az összehasonlítható nyelvtudomány eszközeivel. Ennek a kutatómunkának a termékei a különbözı héber és görög szótárak az Ószövetséghez és az Újszövetséghez. 2. Szövegtörténet és szövegkritika. Egyetlen bibliai könyvnek sem maradt fenn az eredeti kézirata. Viszont mind az Ószövetség, mind az Újszövetség könyveihez késıbbi héber és görög nyelvő másolatok ezreit kutatták fel. Ezek a másolatok nem mindenütt azonosak, hiszen másolási tévedések, szándékos kisebb betoldások feltételezhetıek. Ebbıl adódik a tudományág feladata: a lehetı leghitelesebb eredeti szöveg meghatározása a kéziratok alapján. Logos-Hungary Keresztény Fıiskola - jegyzet 2

3 3. Kortörténet Rendkívül nehéz az egyes bibliai könyvekben szórványosan elıforduló, históriai adatokat értelmezni, mivel azok különbözı feltételek között keletkeztek. 4. Exegézis (írásmagyarázat) a. Azon tudományága a teológiának, amely az ószövetségi és újszövetségi kánonban elıttünk álló Szentírással, mint egésszel, s annak egyes irataival külön is foglalkozik abból a célból, hogy azt megértse, részleteiben és összefüggéseiben értelmezze, és a felismert értelmet, üzenetet összefoglaló módon, korszerően közvetítse. b. Elnevezése a szakirodalomban: exegézis (a g. exégeomai = részletezni, leírni, ábrázolni igébıl), melynek jelentése magyarázat, értelmezés. c. Az exegézis feltétele a magyarázandó irat kanonikus jellege, azaz, hogy az irat a hit és a mindennapi élet területén eligazító, útmutató tekintéllyel bírjon. d. Az exegézis elsırendő célja ezért az, hogy a szent irat tartalmazta isteni eredető üzenet érthetıvé téve, és rendszeresen kifejtve eljusson a mindenkori olvasóhoz. Ezzel a céllal írta az Ókorban Filón a maga írásmagyarázatait az Ószövetség könyveihez, és ezzel a céllal íródott a qumráni közösség Habakuk-kommentárja, a legrégibbnek számító írásmagyarázati mő (ld. qumrán). e. Természetesen a térben és idıben változó kultúra viszonyok, a nyelv stb. megnehezítik az iratok megértését, sıt, sokszor lehetetlenné is tehetik azt. Ilyenkor szükséges a fordítás és a magyarázat együttes alkalmazása. f. A keresztyén teológia legelsı élet megnyilvánulásai az írásmagyarázati mővek voltak. A kezdetektıl napjainkig azonban sokat változtak az írásmagyarázat elvei és módszerei. g. A hagyományos, allegorizáló írásmagyarázattal (Alexandriai Kelemen, Origenész) elıször a reformátorok (Luther, Zwingli, Kálvin) szakítottak, elıtérbe állítva az Írás szószerinti (sensus literralis, tkp. bető szerinti értelem) értelmét. A felvilágosodás korától egyre nagyobb mértékben érvényesül az iratok történeti szemléletmódja, egybekapcsolódva a modern tudományos módszerek kritikai szempontjaival. Az így kialakult, és történeti-kritikainak nevezett módszer napjainkban, legalábbis a teológiai fakultásokon, egyeduralkodóvá vált. Mellette azonban jelentkeznek egyéb irányzatok is, (pl. pneumatikus exegézis : a strukturális nyelvészet, mélylélektan stb. szempontjainak alkalmazása), jelezvén a módszer hiányosságait és határait. h. Az exegézis szempontjainak elméletével a hermeneutika tudománya foglalkozik. i. Az egyes bibliai könyveket folyamatosan és összefüggéseiben értelmezı írásmagyarázati mőveket kommentárnak nevezi a teológiai szaknyelv. 5. Teológia Mivel az egyes könyvek teológiailag egymástól eltérı kijelentéseket is tartalmazhatnak, szükséges ezeknek a kijelentéseknek a rendszerezése. Így, szükségképpen minden bibliai teológia alapja egy meghatározott teológiai koncepció. (Keresztyén Bibliai Lexikon dr. Bartha Tibor) Miért kell tanulmányozni a Bibliát? Mindnyájan meg vagyunk-e gyızıdve a Biblia tanulmányozásának szükségességérıl? Akkor miért vagyunk figyelmetlenek irányában? Hangulatok, szeszélyek vezetnek, vagy Isten Szent Szelleme? Logos-Hungary Keresztény Fıiskola - jegyzet 3

4 Indokok, hogy miért nem töltünk idıt a bibliatanulmányozással Tény, hogy a magukat keresztyénnek vallók óriási többsége soha nem olvasta el a teljes Bibliát. Amikor el is kezdıdik egy Bibliaolvasási hullám a gyülekezetben, általában megáll. Pedig nagyon hasznos egy ilyen program kezdık számára. A kitartás problémáján túl a metódus nehézségével is szemben állunk. Jó, ha van valakinek látása erre. Olvasási program felügyelete mellett kellenek magyarázók is, és akkor elháríthatók a következı indokok, amit védelmükre hoznak a meglankadók: 1. A Bibliát nehéz megérteni, csak képzett teológusok felkészültek az üzenetének definiálására (aki megérti az újságok ill. a média üzeneteit, megérti a Bibliát is) 2. A Biblia unalmas (a halottaknak valóban unalmas az élet könyve) Lehet régies a szöveg, de inkább hozzáállásról szól a dolog, ki mit tart élvezetesnek, érdekesnek és izgalmasnak. Ezzel szemben azt hirdetjük, hogy A Szentírás áttekinthetı és világos 1. Alapvetıen világos és érthetı minden írni és olvasni tudó ember számára 2. Tény, hogy vannak benne nehezen értelmezhetı igeszakaszok, de a lényeges tartalma egyszerő és nincs elrejtve szimbólumokba, vagy misztikák mögé, ahol csak a különösen intellektuális vagy beavatottak kicsiny nyája ismerheti meg. 3. A Biblia elvetésének nemcsak (ó)emberi okai vannak, hanem nyilvánvalóan szólni kell a szellemvilág erıteljes negatív hatásáról, történetesen, hogy ezen Könyv hatásában ill. környezetében nyilvánvalóvá válnak, hogy Isten céljai és az ördög céljai ellentétesek. Az ördög célja megakadályozni az ember Bibliához való jutását. a) Fizikai és szellemi csapdák, hogy ne olvassák, ne tanulmányozzák, ne prédikálják, és ne alkalmazzák annak tanításait! b) Kétségek terjesztése a Biblia igazságáról és fontosságáról, eredetérıl, és szerzıjérıl. c) Maximum egy romantikus kapcsolat egy költıi és romantikus kultúrtörténeti könyvvel. (békés, vallásos érzelmek keltése ellentétben azzal, amit valójában mond!) Ellenben a Biblia arra tanítja az embert, hogy keresse, megismerje, szeresse és szolgálja az Istenét. A Biblia - a kinyilatkoztatás Könyve a) A Biblia egyedi információ kívülrıl való látás az emberrıl és problémáiról. b) Vele szemben az e világi tudás emberi, véges, szubjektív véleményt tartalmaz és tekintélye viszonylagos. A Biblia Isten ön-kinyilatkoztatása: abszolút és döntı tekintély. c) Ismeretszerzés (emberrıl) lehetséges formái: 1. Másodlagos: hivatalok dokumentumai, ismerıseinek tapasztalatai és ismeretei 2. Személyes: találkozunk vele, megfigyelhetjük, külsejét és viselkedését 3. Bizalmas: beszélgetünk vele, beszél önmagáról. d) A kinyilatkoztatás az önközlés alapelve: A Szentírásban Isten ön-közlıként, bizalmába avatóként közeledik hozzánk. Nem kell másodlagos információknak felülnünk vagy bizonytalankodnunk, hogy kicsoda Isten, vagy mennyit is ér İ önmagában (nekünk). Logos-Hungary Keresztény Fıiskola - jegyzet 4

5 Milyen motivációval nyúlunk a Szentíráshoz? Különbségtétel az olvasás és a tanulmányozás között: 1. Olvasás: kényelmesen kikapcsolódva alkalmilag 2. Tanulmányozás: rendszeres, komoly szorgalmas kutatás (munka) Az igazi probléma a természeti ember jelleme: a hanyagság. Nem nehéz azt megérteni, nem is unalmas, nem is intelligencia vagy lelkesedés hiányzik, hanem a lustaság az ami megakadályoz. Általában három féle alapvetı emberi problémával állunk szemben: 1. Büszkeség (önhittség) 2. Tisztességtelenség 3. Lustaság Óemberi bőnök, harcolni kell ellene mindvégig. A kitartás nem megy Isten kegyelme nélkül. Az egyházon belül kevesen olvassák a Bibliát, de még kevesebben tanulmányozzák! Még kevesebben módszeresen. Sokan csak akkor nyúlnak hozzá, ha a problémákból való menekülési utat találjanak. Az egyházban komoly probléma a bibliai analfabétizmus. Ha ezeknek a gondolatoknak igazat adtunk, akkor nem ülhetünk tétlenül, nekünk magunknak kell ringbe szállnunk elıször. A Bibliatanulmányozás bibliai alapjai 5Móz 6,4-9 jól ismert minden zsidó elıtt Milyen szorgalommal kellett az Igét tanítani, hogy az behatoljon a szívbe. Milyen utat választott a Szentlélek? Felszólít a mindennapi gyakorlatra, a házban ülve, vagy az úton, aztán fekve és ébren. A kézre, homlokra, a ház ajtófeleire és a kapukra rögzíteni, vagyis mindenféle módon, de állandóan a középpontban legyen az Isten Igéje. Apostoli buzdítás a tanítványnak 2Tim 3,14-17 Pál buzdítása Timótheus, a tanítvány számára a) De te maradj meg azokban, amiket tanultál Pál a folyamatosságra teszi a hangsúlyt, ez nem egy felszínes, egyszeri átfutása a dolgoknak. b) Amik reád bízattak. El kell döntenünk, hogy Isten reánk bízta-e a szavait? c) Tudván kitıl tanultad. Nem tudjuk biztosan a tanítók névsorát, de Pál benne van és az alapvetı forrás: Isten Szent Szelleme! d) Szent írásokat, melyek téged bölccsé tehetnek az üdvösségre. Pál a Szentírás bölcsesség adományozó szerepérıl beszél. Ez nem valami világi okosság, hanem olyan gyakorlati képzés, aminek a tárgya megtanulni azt, hogy hogyan lehet Istennek tetszı életet élni. Az ószövetségi bölcsesség irodalom kihangsúlyozza: a bölcsesség Isten félelme. Nem szolgai félelem, hanem tisztelet. Különbég van a bölcsesség és az ismeret között: Mindkettınek a megszerzésére felszólít a Biblia. Az ismeret szükséges a bölcsesség gyarapodásához. Az ismeret mellett még hiányozhat a bölcsesség. De bölcsesség nem lehet ismeret nélkül. Az ismeretek hiányában a személy tudatlan. A bölcsesség hiányában lévı pedig bolond. Ez egy erkölcsi kérdés a Bibliában, mert Logos-Hungary Keresztény Fıiskola - jegyzet 5

6 Isten ítéletre vonja azt. Tehát a bölcsesség üdvösségi és ez által teológiai kérdés. A Szentírás által olyan bölcsességet szerezhetünk, ami a mi életsorsunkkal és beteljesedésünkkel van szoros kapcsolatban. e) A teljes írás Istentıl ihletett. Itt theopneuszt Istentıl ihletettnek fordítanak, valójában inkább Istentıl kilehelt. Ez nem elmélet, hogy hogyan közölte akaratát emberi eszközein keresztül, hanem a forrásról beszél. Ez az İ szava, Tıle jön. f) A Szentírás hasznos a tanításra. Ez az ihletettség nem érzésekre indít elsısorban, hanem útbaigazítás szempontjából hasznos: Isten dolgaiban ad nekünk útmutatást. Ennek értéke és jelentısége van az elveszett ember számára. Miért kell nekünk teológiai értékeket tanulnunk? Tudni kell, hogy bármit is mondunk Istenrıl, az már teológia. Amikor ezt keresztények teszik, akkor ık, ha akarják, ha nem teológusok. A kérdés csak az, hogy jó vagy rossz teológusok. g) A Szentírás hasznos a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. A bibliatanulmányozás gyakorlati értéke, hogy elkerüljük a bőnt. Mivel vétkezı emberek vagyunk, szükségünk van feddésre, megjobbulásra, és ezt nem tudjuk a Biblia nélkül megtenni: İ a mi megfeddınk, javítónk, és nevelınk az igazságban. h) Hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. Aki nem tanulmányozza a Szentírást, az tökéletlen marad. Egyszerően alkalmatlan, hogy Krisztus tanítványa legyen. A hozzáértést és az alkalmasságot egyszerően el kell tanulnunk a Mestertıl. Isten nem tudja felkészíteni a szolgálatra, sıt hogyan tegyen jót, amikor különbséget sem tud tenni a jó és a rossz között. Láthatjuk tehát, hogy keresztényként egyszerően kötelezı tanulnunk az Igét! Érzéki ember rossz Bibliaértelmezı 1Kor 2,14 - Érzéki (testi) ember pedig nem foghatja meg az Isten Lelkének dolgait: mert bolondságok néki; meg sem értheti, mivelhogy lelkiképpen (szellemi módon) ítéltetnek meg. Az érzéki szót a következıképpen határozza meg a szótár: Ami az érzékkel és az érzékelhetı dolgokkal összefügg. Érzéki keresztény jellemzıi: a) Az ilyen személy fogékonyabb az érzékek által tapasztaltakra, mint Isten Igéjének mondanivalójára. Az érzékei által él. Ez befolyásolja mindennapjait, ez alapján dönt, és ez a mozgatórugója cselekedeteinek. b) Úgy érezem - vezetés, ami természetesen szubjektív, hozzá képest a Biblia objektív. Ilyenkor a lelki élmények keresése hozzátartozik keresztény életének mindennapjaihoz. c) Az igazság megítélését belsı élményei által gyakorolja. Nem megismerni akarja Istent, hanem tapasztalni, érezni. Ebbıl lesz az élményvallás. İ azt mondja gyermeki hit, mi azt ez tudatlanság. d) E lelki mozgalom hirdetıi gyermeki hitet kérnek követıiktıl, de a gyermeki hit, nem egyenlı a tartalom és az értelem nélküli hittel! Logos-Hungary Keresztény Fıiskola - jegyzet 6

7 e) Az érzéki keresztény belsı élményeire helyezi a hangsúlyt, és nem érzékeli a világ és Isten Igéje közötti konfliktust, és amikor beköszöntenek ezek a nyomások, fájdalmak, akkor összeesik. Az érzéki keresztény kialakuló legszentebb törvénye, hogy mindenáron el kell kerülni a rossz érzéseket. Az újjászületés után A Biblia felhív bennünket egy értelmi fordulatra, egy megújulásra. 1Tessz 4,13 - Nem akarom továbbá, atyámfiai, hogy tudatlanságban legyetek Róm 12,1-2 - változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. a) Látjuk, hogy a bibliai üzenet a gondolkodásunk felé fordul, Isten elvárja, hogy másképp gondolkozzunk. Sıt tanuljuk Isten dolgait. b) A tanulással szemben létezik egy anti intellektuális áramlat a kereszténységen belül. Szerepet kap a lustaság, az odaszánás hiánya és egy hibás teológiai lenyomat: ellenszenves az ész használata a hit dolgaiban, mintha ez ellene állna Isten dolgainak. c) Félelem, hogy a hit, a Szentírás kijelentései nem fognak megállni az intellektuális vizsgálódás szintjén. Mi van, ha kiderül, hogy amiben hittem, az nem igaz? Ezt a kérdést az Írásban járatlan - írástudatlan embereknek lehet csak beadni. d) Egy sikeres keresztény életvitelt nem lehet csupán feltételezésekre, érzelmekre, szenvedélyre építeni. Ne az érzelmeinken keresztül keressük Istent, inkább a megújított értelmünkhöz igazodjunk e) Hisszük, hogy szükségesek az öröm, a hála, a szeretet érzései, de csak arra válaszok, amit hittel, szellemmel és értelemmel már elfogadtunk. f) Krisztus megtapasztalása elsırendő kívánalom egy keresztény életében, de a megismerése ad erıt! Kijelentéseibe, hogyan kapaszkodjunk, ha nincs ismeretünk felıle: Jézus azonnal szóla hozzájuk, mondván: Bízzatok; én vagyok, ne féljetek! (Mát 14,27) Mi van, ha ellentétben állnak az érzéseim azzal, amit Isten Igéje mond? Mit tegyek? 1. A kereszténység arról szól, hogy azt tesszük, ami Isten mond, ha jó, ha rossz érzések kísérik. Azt cselekedjük, amit megértettünk és elvárja Isten tılünk, vagy azt, amihez épp a kedvünk telik? A kedvtelés és a boldogság közti különbség: mindkettı jóérzés, de csak az egyik maradandó. Sokan nem ismerik fel a különbséget, a boldogsághoz vezetı út nem kedvtelésekkel van tele. Ha nem törıdünk a különbséggel, akkor biztosan érzéki keresztények vagyunk! A Biblia tanulmányozásakor rájövünk, hogy kapcsolat van az Istennek való engedelmesség és a boldogság között. 2. Sátán elsı cselvetése a boldogságról szól, és azt hazudta, hogy az engedelmesség soha nem adhat boldogságot. Ma is sokan hiszik ezt, ha azt teszed, amit Isten mond, soha nem leszel boldog. Ha azt teszed, amit én mondok, és úgy élsz, ahogy kedved telik, akkor felszabadulsz és megismered az igazi boldogságot. 3. A bibliai kereszténység azonban nem az élet tiltásairól szól, hanem azt tanítja meg az embernek, hogy hogyan éljen Isten szerint. Az ember fı célja A Szentírás tanítása szerint, az ember fı célja az Istennel való életben, Isten dicsıítésében, és a neki való engedelmességben kap értelmet. Logos-Hungary Keresztény Fıiskola - jegyzet 7

8 a) Ha a boldogság az Isten szavának való engedelmességünktıl függ, akkor hogyan engedelmeskedjünk, ha nem tudjuk, hogy miben is engedelmeskedjünk? Láthatjuk, hogy szükséges az Írás ismerete! b) Az Isten ismerete nem garantálja, hogy cselekedni is fogjuk azt, amit megismertünk, de legalább tudni fogjuk. Az emberi élet beteljesedésének kérdése tehát a megismerésen áll vagy bukik elıször. További kérdésünk, hogy bízunk-e benne annyira, hogy teljesen rá hagyatkozzunk? Hiszünk-e annak az Istennek, akiben hiszünk? Kell-e tanulmányoznunk az Igét? A Biblia tanulmányozásának - láttuk - gyakorlati értéke van, ez a személyes épülés, aztán erkölcsi kérdés is egy keresztény számára, sıt a boldogság elıfeltétele. De valami több is! Kötelesség. Ez a fı indíték, hisz Isten maga parancsolja nekünk, és ha a világ legunalmasabb könyve lenne, és lényegtelen dolgokról szólna, akkor is kötelességünk lenne, mert maga Isten bízott meg bennünket ezzel a munkával. A kötelesség nem szabad választás kérdése. Ha nem válaszoltál erre a megbízásra, akkor most kérd Isten bocsánatát, és kezd el e kötelesség teljesítését! Írásmagyarázás a Bibliától a korai iskolákon át a máig Az írásmagyarázás már a Bibliában megkezdıdik, hisz az ószövetségi igéket értelmezik, sıt alkalmazzák az újszövetségi kereszténység idejében. A messiási ígéretektıl egészen az apostoli levelekig. Hermeneutikai iskolák és képviselıik: 1. Az alexandriai iskola, a hellenista zsidóság központja: Idealizmus és a Biblia tévedhetetlensége hatotta át a magyarázatokat. Az értelmezésben három lépcsıt különböztettek meg: a szó szerinti, erkölcsi, allegorikus, (késıbb Origenész hatására a negyediket is beleolvastak: ez volt az anagógikus értelmezés. 2. Antiókhiai iskola: reál-exegéták csoportja, értelmezési típusok megjelenése szembehelyezkedtek az alexandriai irányzattal 3. Középkor: Augustinus, jellemzıi: allegorizálás, kétértelmőség, sıt késıbb a szentháromság, vagy a hit, remény, szeretet viszonyából magyarázták bibliai szövegeket. Kialakult a középkori quadriga Quadriga négyszeres értelmezési módszertan a korai egyháztörténelemben. Képviselıi Kelemen és Origenész különösen allegorizáló módszert használnak bibliaértelmezésükben. Négy jelentés irányában vizsgál meg minden textust: 1. szó szerinti, 2. erkölcsi, 3. allegorikus és 4. anagógikus értelemben. 1. Szó szerinti, mint világos, nyilvánvaló jelentés. 2. Az erkölcsi jelentés oktatta az embereket, hogyan kell viselkedni. 3. Az allegorikus jelentés kinyilatkoztatta a hit tartalmát, 4. az anagógikus pedig a jövı reménységét fejezte ki. Például: Jeruzsálemrıl tettek említést, négy különbözı jelentés tartalmat adtak neki: Logos-Hungary Keresztény Fıiskola - jegyzet 8

9 1. A szó szerinti jelentés Júdea fıvárosára utal. 2. Jeruzsálem erkölcsi jelentése az ember lelke. 3. Jeruzsálem allegorikus jelentése az egyház. 4. Az anagógikus jelentése a mennyország. Valakik felmentek Jeruzsálembe azt jelentette, hogy az ı lelkük felment egy erkölcsileg kimagasló helyre, ill. buzdítást olvasnak ki belıle, hogy gyülekezetbe kell menniük, vagy valakik felmentek a mennybe.(?) Ezek túlkapások. Hisszük, hogy egy egységes jelentése van az írott Igének, de lehet (sıt kell) egy sereg alkalmazása életünk különbözı dolgaira. Amikor visszatérünk az elsıdleges kijelentéshez, akkor védekezünk a féktelen spekuláció és a szubjektív értelmezéssel szemben. A Biblia újraértelmezése mindig veszélyes, ilyenkor az átvitt értelmezést olyan szakaszokra is erıltetik, amellyel bármely irányba elferdíthetı a Biblia. 4. Aquinói Tamás szerint a bibliai mondanivalót az Ószövetség és az Újszövetség kapcsolatában, Krisztus és a keresztények kapcsolatában, ill. az egyház és a végsı idıkre nézve kell magyarázni. 5. Reformáció kora: Luther a középkori quadriga-t teljesen elveti. A Bibliát önmagából kell megismerni. El kezdik felszabadítani az írásmagyarázást a középkori dogmatika alól. Krisztusközpontúság és üdvtörténeti látás egységes rendszere jelenik meg. A mai protestáns teológia konfliktusa a Bibliával amit vitat: a) ihletettség b) tévedhetetlenség c) a kommunikálás módja és formája d) a tartalma se nem megbízható sem nem igaz, üzenete nem következetes e) gyakorlati eredményei nem világosak, bizonyíthatóak Liberális teológia: olyan értelmezési módszert alkalmaznak, amely magába foglalja a Biblia korszerősítését újraértelmezése által, a Szentírás eredeti értelme elhomályosodik és az üzenet a mai irányelvekhez igazodik. Az új hermeneutikai gondolkozás könnyedén lép át a vitatott anyagon és humán történelemtudomány kezébe adja az Írások hitelességét, tartalmát és üzenetének tanúságait. Személyes Bibliatanulmányozás és egyéni értelmezés Ma szinte minden otthonban van Biblia, egy bestseller. (Van, hogy csupán dísz, egy feltőnı helyen vagy alkalmas hely fénykép tárolására.) Könnyen elfelejtjük azt a félelmetes árat, amelyet fizettek keresztények egy olyan saját nyelvünkön írt Biblia birtoklásának kiváltságáért, amelyet mi már olvashatunk és értelmezhetünk. A reformáció kora elıtt nagyon nehezen, mondhatnánk kevesek birtoka volt a Szentírás tanulmányozása. A személyes értelmezés kezdete A reformáció két nagy vívmánya: 1. az egyéni értelmezés alapelve, 2. a Biblia lefordítása a nemzet nyelvre, Logos-Hungary Keresztény Fıiskola - jegyzet 9

10 Nagy harcok, üldözések és mártírok vére volt a fizetség. Luther Márton is azzal a céllal tette, hogy bármely írni-olvasni tudó, olvashassa Isten Igéjét. Központi kérdéssé tette a Biblia egyéni értelmezésének problémáját a XVI. században. Korábbi vitákban, Lipcsében és Augsburgban Luther már merte maga értelmezni a Szentírást a pápák és zsinatok által képviselt értelmezésekkel ellentétben. 1. Számára csak egy tévedéstıl mentes igazság-forrás volt. A Szentírás soha nem téved. 2. Becsületbeli kötelességének érezte követni azt, amirıl saját lelkiismeretét meggyızte a Szentírás. Ellenreformáció az egyéni értelmezés tagadása A tridenti zsinat protestánsok elleni határozatok meghozatalában volt híres. Szerintük: A római katolikus egyház tanítóhivatalának felelıssége a Szentírás kifejtése és a Szentírás értelmének kinyilatkoztatása. 1. A zsinat határozatában a zabolátlan kedélyekre hivatkoztak, mint a Szentírás értelmezık belsı motivációjára. Támogatták-e a reformátorok a zabolátlanság elvét? Az egyéni értelmezés azt jelenti, hogy bárkinek joga van a Szentírást úgy értelmezni, hogy az neki megfeleljen? Szeszélyes, önfejő módon, korlátozás nélkül? A reformátorokat is foglalkoztatta a szabadosság kérdése. Keményen dolgoztak a bibliai értelmezés egészséges alapjainak felvázolásán. Ám a következtetéseiben nem értettek egyet a római felfogással: megfékezésének módja nem az, hogy az egyház embereinek tanításait csalhatatlannak jelentsék ki. 2. A mások az elferdítés szó a zsinat határozatában. Egyetértünk: senkinek nincs joga elferdíteni a Szentírást. Az egyéni értelmezés engedélyt ad az értelmezésre, de nem az elferdítésre. 3. A római egyház sok jó szándékú embert is belekevert a történelem folyamán e mőveletbe. Az egyház a testi fenyítéshez folyamodott, egészen a kivégzésig. Luther és a reformáció továbbvivıi meg voltak gyızıdve a Szentírás áttekinthetısége felıl. Ha a sokaság elé kerül az evangélium alapvetıen tiszta üzenete, akkor ennek elınye sokkal több, mint végsı romlása. Felismerték az iskolázott lelkipásztorok fontosságát. Az ótestamentumi és újtestamentumi gyakorlatban és tanításban jelentıs helye volt a rabbinak, az írástudónak és a tanítás feladatának. A tanítóknak jártasnak kell, hogy legyenek az ókori nyelvekben, szokásokban, történelemben és irodalmi elemzésben. De még fontosabb, hogy engedelmesek legyenek Istennek! Baj, ha az egyháznak nincsenek felügyelıi vagy tanítói. Objektivizmus és szubjektivizmus Akkor és ma, a szubjektivitás a jelenlevı legnagyobb veszély a bibliaértelmezés területén. A szubjektivizmus szellemisége: Ez az én véleményem. Ez a te véleményed - mondja neked. Ez egyben egy kimondatlan cáfolat. Arra gondol, amit mondasz természetszerően téves. (Miért lenne az, ha megindokoltad?) Sıt, (így folytatja) lehet a te értelmezésed helyes és az én értelmezésem egyaránt érvényes. Mindkettı igaz lehet. Neked az tetszik, nekem ez. Tehát mi igaz az én számomra? Ki dönti el? Én. - Ez a szubjektivizmus. Mi a különbség a szubjektivitás és a szubjektívizmus között? Logos-Hungary Keresztény Fıiskola - jegyzet 10

11 1. Más, ha az igazságnak van egy szubjektív eleme, 2. És megint más, hogy az igazság teljesen szubjektív. Amikor egy tétel igazsága elevenemre tapint és megragad, akkor ez egy szubjektív dolog. Ellenben a szubjektivizmus az, ha elferdítjük a fogalmak objektív értelmét, hogy saját érdekeinknek feleljen meg. A szubjektivizmus egy állítás igazságát nem csak, hogy kiterjeszti, vagy alkalmazza a tárgyra, hanem teljesen ez a tárgy határozza meg azt. A Szentírás objektív megértése A Szentírás objektív megértésére való törekvésünk sorozata. 1. Megpróbáljuk megérteni, mit mond az Ige a maga szövegösszefüggésében. Lehet számos lehetséges személyes alkalmazás, de lehet csak egy helyes értelme. Isten beszéde nem többirányú. 2. Ismernünk kell az egészséges bibliaértelmezés céljait. Elérni a Szentírás objektív értelmét és elkerülni az elferdítés azon kelepcéit, amelyek akkor fordulnak elı, amikor az értelmezéseket a szubjektivizmus uralja. 3. Különbség felismerése az exegézis és az eiszegézis között. a) Exegézis megmagyarázni, amit a Szentírás mond. A szó jelentése kivetni. Az exegézis kulcsa az ex elıragban található, jelentése ból-bıl vagy valahonnan, valamibıl ki. Az jelenti, megnevezni a szavakból az ott levı értelmet. b) Az eiszegézisnek ugyanaz a gyöke, de más az elıragja. Az elırag eisz, jelentése bele, valami olyannak a szövegértelmezésbe való beleolvasását, egyáltalán nincs is ott. Exegézis egy objektív vállalkozás. Eiszegézis a szubjektivizmusban való gyakorlottságot tételezi fel. 4. A biblia gyakran mond olyan dolgokat, amelyeket nem akarunk hallani. Tehetünk fülvédıket és szemellenzıket. Fájdalom mentesebb kritizálni a Bibliát, mint engedni, hogy a Biblia kritizáljon minket. Deduktív vagy induktív bibliatanulmányozási módszer? 1. Az exegézist megelızıen két eljárásmód szerint nyúlhatnak emberek a Bibliához, az egyiket deduktív, a másikat induktív bibliatanulmányozási módszernek nevezzük. 2. A deduktív elıfeltételezésbıl indul ki, és utána veszi szemügyre a bibliai versek tartalmát, azért hogy alátámassza a kezdeti feltételezést. Dedukció, jelentése: levezetés, olyan érvelési folyamat, amelyben az ismert fogalomból haladunk az ismeretlen felé. Tehát az elsı az elıfeltételezés, aztán kinyitja a Bibliát és keres olyan verseket, amelyek ezt igazolják. Jellemzıi a győjtögetés, szelektálás és bizonyítás. Nem a legjobb, mert mi van, ha rossz az elıfeltételezés? Létezik, hogy valamit hiszünk, elképzelünk egy igeversrıl, és az egyébként egész mást mond. A cél itt nem a felfedezés, hanem önmagunk igazolása. Szubjektivizmushoz vezet. 3. Induktív (felépítés, következtetés) gondolatmenet: Elıször megfigyeljük a szöveget, és utána értelmezzük, (mielıtt alkalmaznánk.) Kérdezünk: Mit higgyek a bemerítkezésrıl? Nem válaszolok rá és bizonyítom, mert ez a deduktív módszer, hanem tanulmányozzuk a Szentírás összes idevonatkozó versét a következtetés elıtt. Az induktív módszer lehetıséget ad arra, hogy megragadjuk a szerzı mondanivalóját, és nem határozzuk meg, hogy szerintünk mit mondott. Logos-Hungary Keresztény Fıiskola - jegyzet 11

12 4. A sorrend döntı: megfigyelés és értelmezés (következtetés) ez egy helyes exegézis lehet, de ha megfordítjuk a sorrendet, akkor deduktívvá válik, és eiszegézisbe torkollik a bibliatanulmányunk. 5. A szubjektivizmus gyakorlata az eiszegézis: nem veszélytelen. Két fı következménye lesz: 1. tévedést és elferdítést okoz, 2. önteltséget is szül. 6. Ha nézeteim nem állhatják meg az objektív vizsgálat és bizonyítás tesztjét, az alázat azok feladását követeli. A magánvéleményeket a külsı bizonyítékok, és vélemények fényében kell mérlegelni. Senki sincs e Föld színén, aki tökéletesen megértené a Szentírást. Talán ha pontosan tudnánk, hogy mely nézeteink ellentétesek Istennel, elhagynánk azokat. Szükségük van más emberek kutatására és szakvéleményére. A gyülekezeti tanító szerepe 1. Különbség van tanító presbiterek és vezetı presbiterek között. Az utóbbi a gyülekezet ügyeinek kormányzását és igazgatását végzi, míg a tanító presbiterek, vagy pásztorok a szentek szolgálatra való felkészítéséért felelnek. 2. A nagy igehirdetık korszakából beléptünk a nagy gyülekezet korszakába. Ezt jelzi, az un. laikus megújulási mozgalom, a házi bibliatanulmányozó kiscsoportok megjelenése. Az evangélium célját nézve eredményesek voltak. Világszerte egyre nagyobb gyakorlottságra tesznek szert a Biblia megértésében és értelmezésében. Nem ellene kell állni, hanem céllá kell tenni, hogy az emberek képzett tanításban részesüljenek. 3. A szolgálók képzésén túl a tanítóknak mindenkihez szóló tanításban is kell forgolódniuk. A múlt században, a klérus fogságban tartotta a Bibliát. Nem szabad ide visszatérni. 4. Maga Krisztus rendelt egyeseket gyülekezete számára, felruházva ıket a tanítás ajándékával. Ezt az ajándékot és tisztséget becsülni kell. A tanítóknak kell, hogy megfelelı neveltetésük legyen. Vannak, akik tanítóknak kiáltják ki magukat, de egyszerően nem képesek tanítani. Kritikus fontosságú a jellem, az életmód és a képviselt teológia. A hamis tanító veszélye Izráel veszedelme a hamis próféta vagy hamis tanító megjelenése volt. Mi a helyzet az Egyházzal? 1. A hamis próféta olyan volt, akit sokkal inkább foglalkoztatott a saját bére, mint a juhok jóléte. 2. Rosszakaratból, tudatlanságból, hamis szellembıl tanította Isten népét. (Jer 23,25-32) 3. Az egyik legnagyobb áldás, amikor Isten saját szíve szerinti tanító prófétákat és tanítókat küldött nekik. (Jer 3.15)És adok néktek szívem szerint való pásztorokat, és legeltetnek tudománnyal és értelemmel. 4. Az újtestamentum így figyelmeztet: Jak 3,1-ben: Atyámfiai, ne legyetek sokan tanítók, tudván azt, hogy súlyosabb ítéletünk lészen. Milyen tanítókra van szükségünk? Akiknek ismeretük alapos, és akik szíve nem ellenkezik Isten igéjével. A hermeneutika Logos-Hungary Keresztény Fıiskola - jegyzet 12

13 Hermeneutika feladata: A hermeneutika tudománya a bibliaértelmezés tudománya. Hermész isten volt az istenek hírnöke. Az ı feladata volt értelmezni az istenek akaratát. Így a hermeneutika is egy olyan üzenet közvetítésével foglalkozik, amely megérthetı. Hermeneutika célja: Célja irányelveket és szabályokat adni. Technikaivá és bonyolulttá válhat. Írásos okmányt lehet hibásan értelmezni, ezért szabályokat fejlesztettünk ki, hogy ezek segítségével elkerüljük az ilyen hibás értelmezéseket. Hermeneutika szabályai Biblia kell, legyen az egyház legfelsıbb tekintélye. Az értelmezés alapelveit tisztázták: 1. Elsıdleges szabálya a hit analógiája, 2. Biblia szó szerinti értelmezése, 3. Típus analízis, 4. Metaforák, 5. Nyelvtani-történeti módszer, 6. Forráskritika 7. Szerzı és keletkezés A hit analógiája - az Írás értelmezi az Írást! 1. A Szentírásnak kell értelmeznie a Szentírást: Sacra Scriptura sui interpres, vagyis a Szentírás semmilyen részét nem lehet oly módon értelmezni, hogy ellentétbe kerüljön azzal, amit a Szentírás világosan tanít más helyen. Pl. egy adott igevers, több eltérı módon értelmezhetı, és az egyik értelmezés ellentétben áll a másikkal (többivel), akkor a második értelmezést kell használni. 3. Korábbi bizalom elve. Isten soha nem mond ellent önmagának, nincs változó értelmezés. Ez védelem az igék kiforgatása, lejáratása érdekében. Az átlagos illendıség egyszerő szabályainak meg kellene védeniük minden szerzıt az önellentmondás jogtalan vádjaitól. Valakirıl a legjobbat kellene feltételezni. Ugyanolyan érzékenyeknek kellene lennünk mások szavaira, mint ahogy szeretnénk, hogy ık legyenek a mieinkre. 4. Következetesen értelmezni a szavakat. A Biblia természetérıl és eredetérıl való véleményünknek jelentıs befolyása lesz arra, hogyan fogunk nekilátni annak értelmezéséhez. A biblia szó szerinti értelmezése Nemcsak megkérdıjelezik, hanem vádolják az evangéliumi kereszténységet, mert természetesen a Bibliát szó szerinti értelmében értelmezi. 1. Luther: sensus literalis. A szó szerint kifejezés a latin litera szóból ered, jelentése bető. Figyelni a használt betőkre és szavakra, irodalomként értelmezni. 2. De ez az ihletés nem alakítja bővös kifejezésekké a szavak betőit vagy a szakaszok mondatait. Egy fınév fınév marad, és egy ige ige marad. A történelmi elbeszélések nem válnak allegóriává. 3. Lehet, hogy a textus legszorosabb irodalmi megvizsgálását követeli. Amit típus analízisnek neveznek. Logos-Hungary Keresztény Fıiskola - jegyzet 13

14 Szó szerinti értelmezés és típus analízis A típus szó fajta, féle vagy faj. A típus analízis az olyan dolgok tanulmányozását jelenti, mint 1. irodalmi forma, 2. beszédfordulatok és 3. stílus. Nem szabad összekeverni a lírai költészet és a jogi tájékoztatás, a napilap aktuális eseményekrıl szóló tudósításait és a hısköltemények. Különbség van a történelmi elbeszélések és a prédikációk között, az élethő szemléletes leírás és a túlzó elbeszélés között. Egy sereg értelmezési probléma ennek elmulasztásából ered. Pl. Jónás történetisége, nem hiszik, hogy Jónást ténylegesen lenyelte egy bálna /vagy nagy hal/. Az irodalmi analízis nem dönthet a hit kérdéseiben. A hiperbola használata Az irodalmi konfliktusokból keletkezı problémák másik példája látható a hiperbolák bibliai használatából. A hiperbola szó szerinti jelentése túllövés. Különösen túlzott állítás, hatás elérése céljából. Ez egy nyelvészeti jelenség. Pl. Mt 9,35 Jézus minden egyes falut meglátogatott? Lehet, de kétséges. Vagy: Márk 4,31 Egyesek szerint Jézus tévedett, a mustármag a legkisebb minden mag között. Tudjuk, hogy vannak a mustármagnál kisebb magok is. Vagy: Jn 21,25 Maga a világ sem foghatná be a könyveket, a melyeket írnának Jézus cselekedeteirıl? Világos itt a hiperbola használata azt jelenti, hogy elmulasztottuk az irodalmi analízist felhasználni az értelmezés során. A megszemélyesítés A megszemélyesítés is egy költıi fogás, mely által élettelen tárgyak vagy állatok emberi tulajdonságokkal lesznek felruházva. Pl. a hegyek ugrálnak, a fák tapsolnak, stb. de más a helyzet Bálám beszélı szamarával. 1. Nem szabad szubjektív módon válaszolni ezekre, mert eleve megítéljük azokat abból a szempontból, amely elismerjük vagy elvetjük a csodákat. 2. Objektív módon válaszolni az elhangzott kérdésre annyi, mint alkalmazni az irodalmi szabványt a texusra. Ha valamit megszemélyesítésnek nevezünk, ami magán viseli a történelmi elbeszélés minden jegyét, eiszegézisben vagyunk bőnösök. Ha a Biblia állítja, hogy valami tényleg megtörtént, (lásd a szamár beszél) semmi jogunk nincs elmagyarázni úgy, hogy azt megszemélyesítésnek nevezzük. Egy másik minket zavaró téma, ami megtörtént: a beszélı kígyó a 1Mózesben. Történeti irodalom jegyeit viseli, elbeszélés földrajzi-történeti pontossággal, de szimbólikus irodalomban található szóképfajtát is alkalmaz. A személy szimbolikus ábrázolása nem jelenti azt, hogy a személy nem valóságos, vagy, hogy nem történt meg. Meg kell értenünk a különbséget a Biblia valóságos mondanivalója, felfogása és azon kérdés között, hogy vajon amit mond, azt hogyan közli velünk. Logos-Hungary Keresztény Fıiskola - jegyzet 14

15 A metafora problémája A metafora egy szókép, egy szót vagy mondatot, amely szó szerint egy dolgot vagy gondolatot jelent, másik helyett használnak, így sugalmazza a kettı közötti hasonlóságot vagy analógiát. Én vagyok az ajtó, ha valaki rajtam át megy be, az biztonságban lesz. Itt Jézus a lenni ige formáját metaforikus módon használja. Például: Ez az én testem. Betőszerinti értelmezése komoly viszályokra vezetett az egyházban. A Szentírás szó szerinti értelme keresésének klasszikus módszere, rájönni arra, mit közöl a bibliai irodalom a különbözı formák és szóképek segítségével. Ezzel nem gyengítjük Szentírás tekintélyét, hanem megértjük üzenetét, hogy sokkal hatásosabban szolgáljon Isten népének hite és gyakorlata irányítására. A nyelvtani-történeti módszer A név is sugalmazza, hogy itt a nyelvtani szerkezetekre és a történelmi összefüggésekre figyelünk. Az írott bibliai üzenet valamilyen nyelvtani szerkezetben maradt ránk. 1. A nyelvtani szerkezet határozza meg, a szavakat a) kérdésként (kérdı), b) parancsként (felszólító), c) vagy nyilatkozatként (kijelentı) kell-e felfogni.(?) A görög nyelv szerkezete szerint eldönthetı, hogy pl. Jézus egy jövendıbeli próféciákat mond, vagy egy parancsot ad ki. 2. A történelmi analízis a környezet és a helyzet megismerésérıl szól. A bibliai könyvet ki a szerzıje, mikor keletkezett és kik a címzettjei? Ha válaszolunk a ki, kinek, milyen körülmények között, milyen szakaszában írt egy könyvet c. kérdés sorozatra, sok mindenre választ kapunk. Pl. tudjuk, hogy Máté a zsidó testvéreinek írta az örömhírt, hogy bemutassa, hogy a Názáreti Jézus Krisztus, a megígért messiáskirály. Lukács doktor ellenben inkább a korabeli görög érdeklıdıket célozta meg az evangéliummal. Forráskritika Tudjuk, hogy a Márk evangéliuma volt az elsı írott evangélium. Mindig fontos elolvasni az író elıszavát, mivel általában ott találhatók meg az írás indítékai és céljai, és ez nagy segítség üzenetének megértésében. Máté zsidó közönségnek írt, ezért fontos Jézus törzsi családfája, hogy a messiási jogigényt a származástanilag is bebizonyítsa. Szerzıség és keltezés Mivel a nyelv megváltoztatja értelmét nemzedékrıl nemzedékre ezért fontos szerzıség és keltezés idejének megállapítása. Jövendölı próféciát is tartalmazhat, és a kritikusok olyan dátumra kelteztetik, amely a prófétált eseményekkel egyidejő vagy azok után való. Ha tudjuk, hogy ki írt egy bizonyos könyvet és tudjuk, mikor élt ez a személy, és ismerjük a könyv megírásának idıszakát egészséges értelmezéshez jutunk. Logos-Hungary Keresztény Fıiskola - jegyzet 15

16 Nyelvtani tévedések Nyelvtannak kapcsolatos probléma: Sokakat kételkedıvé tett a Biblia ihletettségével kapcsolatosan, mert pl. a Jelenések könyve, amely nyelvtani szerkezetét tekintve nyers és csiszolatlan, hogy lehet ez Istentıl? Az ebben való botlás biztatott sokakat, hogy megtámadják a Szentírás ihletettségének fogalmát, tévedhetetlenségét. De, tudnunk kell, hogy az ihletettség és a tévedhetetlenség alapelvei megfogalmazásuk szerint megengedik a nyelvtani hibákat. 1. A Biblia nem Szent Lélek görögben lett írva. 2. A Szentlélek nem diktálta az emberi szerzık szavait és stílusát. 3. A szerzık nem gépszerő automaták. A tévedhetetlenség a Szentírás legteljesebb igazmondását jelenti. Vagyis soha nem téved az általa hirdetett igazságra vonatkozólag. Ha pl. egy ártatlan embert megkérdeznek bőnössége felıl a tanúk padján, és ı így válaszol: Én nem megöltem senkit soha - bizonyára nem lehet hamis esküvel vádolni azért, mert nyelvtanilag helytelenül nyilatkozott. Összefoglalva: A három elsıdleges értelmezési alapelvrıl beszéltünk. 1. A hit analógiája szem elıtt tartja a teljes Bibliát, nehogy a Szentírás egyik részének eltúlzása miatt a többi rész kizárásának hibájába essünk. 2. A szó szerinti jelentés korlátozza képzeletünk szeszélyes értelmezések irányába történı elkalandozását és felszólít arra, hogy közelrıl vizsgáljuk meg a Szentírás irodalmi formáit. 3. A nyelvtani-történeti módszer a textus eredeti jelentésére összpontosítja figyelmünket, nehogy beleolvassuk a Szentírásba a jelenben kialakított gondolatainkat. A bibliaértelmezés gyakorlati szabályai Legalapvetıbb és legszükségesebb gyakorlati szabályokról: 1. Elsı szabály: A Bibliát úgy kell olvasni, mint bármilyen más könyvet. a) Nem azt jelenti, hogy a Biblia minden tekintetben olyan, mint más könyv. (világosság, imádság) Egyedülálló módon ihletett és csalhatatlan. b) De a Biblia nem vesz magára semmilyen különleges varázslatot. Nem egy misztikus irodalom. A titokzatos, rejtélyeskedı fellobbanások általában nem nagyon hasznosak az exegézis alapmunkájában. c) Még rosszabb a találomra felütés úgynevezett lelki módszere. Egészséges mód kialakítására ösztönzünk a Biblia forgatásával kapcsolatban. 2. Második szabály: Olvasd a Bibliát egzisztenciálisan. a) Mit értünk alatta? Egzisztenciális lat. (létfontosságú, a megélhetést, életlehetıséget érintı) Amint olvassuk a Bibliát, személyesen és szenvedélyesen kellene bekapcsolódnunk abba, amit olvasunk, hisz meghatározza életmodellünket. Tanulmányozzuk személyre szóló alkalmazása céljából (a megtérés és követés miatt). Értheted úgy, hogy ez egy levél saját részedre megcímezve, és kipostázva. Mintha minden részletét neked írták volna. b) Megpróbáljuk magunkat a Szentírás személyinek élethelyzetébe képzelni, jobban megérthetjük, amit olvasunk. Átérezve a tanulmányozott személyek érzéseit. Az Logos-Hungary Keresztény Fıiskola - jegyzet 16

17 ilyen sorok közötti olvasás nem tekinthetı magának a Szentírás szövege részének, de segít megérteni az események légkörét, valódi hiteles értelmezését. Ezért a sorok közötti olvasás megengedett eszköz az igehirdetésben. c) Ellenben, ha természetünknél fogva ellenségeskedésben vagyunk Istennel, vigyáznunk kell e hajlamra, amikor Igéjéhez közeledünk. Hibák: Itt a kinyilatkoztatás nem a történelem folyamán megy végbe, hanem inkább az én személyes döntésem pillanatában. (itt és most) idıtlenség teológiája ez: Nem számít, Jézus egyáltalán élt-e a történelemben. Ami számít, az a jelenleg felénk irányuló üzenet. Jézus nem egy történelmi személyt jelent, hanem a felszabadítást a nyomasztó belsı és külsı erık alól. d) Nagyon is számít az, hogy Jézus tényleg élt, meghalt és feltámadt-e a történelemben vagy nem. Az 1Kor 15-ben olvassuk, ha Krisztus fel nem támadt, ami hitünk semmit sem ér. 3. Harmadik szabály: A történelmi elbeszéléseket a didaktikus szövegeknek kell értelmezniük. a) A didaktikus szó a tanítani vagy oktatni jelentéső görög szóból ered. A didaktikus irodalom, tanít vagy magyaráz. Ilyenek Pál írásai. b) Az evangéliumok megörökítették azt, amit Jézus tett, a levelek pedig értelmezik tetteinek a jelentıségét. Az evangéliumok tanítanak és értelmeznek, elbeszélik a történetet. A levelek a bibliai eseményeket ószövetségi ill. evangéliumi történeteket, mint oktatástani feljegyzéseket értelmeznek tantételeként, a bátorítások és a gyakorlati alkalmazások terén. c) Protestáns álláspont, hogy a leveleknek kellene értelmezniük az evangéliumokat. Ez volt a gyakorlati alapelv. d) Nem tulajdonítottak nagyobb tekintélyt sem a leveleknek, sem az evangéliumoknak. Késıbb divatos lett Jézus tekintélyét szembeállítani a levelek tekintélyével. 1. Figyelemreméltó, hogy Jézus nem írt az Újtestamentumba, tetteinek és beszédeinek megismeréséhez az apostoli tanúvallomásra vagyunk rászorulva. 2. Hasonló probléma, mint amit Jézus felvetett a farizeusoknak. İk állították, hogy Istent tisztelik, miközben elutasították azt, akit Isten küldött, és akirıl tanúskodott. Kritizálni azokat, akiket Isten küldött, miközben arra hivatkoznak, hogy ık Isten követik nem új dolog. Elutasítani azoknak tekintélyét, akik pont Istentıl nyerték azt ez a magaválasztotta istentisztelet lényeges eleme. 3. Sokan kérdezik: Mit tenne Jézus ebben a helyzetben? Helyesebb lenne: Mit akarna Jézus, hogy tegyek ebben a helyzetben? Miért veszélyes megpróbálni életünket egyszerően Jézus cselekedeteinek mintájára alakítani? A mi feladataink, mint Isten gyermekei, nem egyeznek pontosan Jézus küldetésével. Küldetésem-e, hogy megváltsam a világot az embereket bőneikbıl? Soha nem beszélhetek mindenrıl teljes tekintéllyel, mint Isten. Feladatom-e, hogy egy korbáccsal kizavarjam a korrupt lelkipásztorokat a templomból? Nem, nem vagyok az egyház Ura. 4. Tıle megköveteltetett az Ószövetség minden törvényének betöltése. Ha engem körülmetélnek, megtagadom Krisztus befejezett munkáját és magamat az ótestamentumi törvény átka alá. Komoly bőnöket Logos-Hungary Keresztény Fıiskola - jegyzet 17

18 követhetünk el, ha megpróbálnánk pontosan utánozni Jézust. Sokan felszólítanak minket Jézus utánzására. Továbbá: Jézus nıtlen maradt, de az ı nıtlensége nem követeli a házasság elutasítását, ahogy ezt a levelek világossá is teszik. e) A Biblia tele van sztorikkal, melyeket értelmeznünk kell. Ami benne van, az nem mind követni való. Utánoznunk kellene-e Dávid házasságtörését vagy Jákob tisztességtelenségét? Isten ırizzen. Ez a tantételeké kiemelt történetek problémája. A Szentírás didaktikus részei elejét veszik az ilyen következtetéseknek. Veszélyes dolog tantételt építeni kizárólag az elbeszélésekbıl. f) Nyelv problémája a történelmi elbeszélésben. Nyelvünk lehet, hogy nem tökéletes, de megfelelı. Ez egy nagy krízist okozott, megkérdıjelezve a Szentírás hihetıségét is. Nekünk nincs ilyen problémánk. g) A természettudományos ismereteket megpróbálták ráerıszakolni a Szentírásra. Következménye: viták és emberéletek. A Biblia nem tudományos kézikönyv: fizika vagy csillagászati, földrajzi szakkönyv, nem is akar ennek megfelelni. 4. Negyedik szabály: A magától értetıdıt a konkrétan megfogalmazott dolgokkal kell értelmezni. a) Hol mondja a Biblia, hogy az angyalok nem nélküliek? Általában a Mk 12,25-bıl következtetik ki. Tény, hogy a mennyben nem lesz nısülés vagy férjhez menés. Szükségszerő következtetéssel vigyázni kell: szektásódáshoz vezethet. b) A gondosság szabálya: gondos elolvasása annak, amit a szöveg valójában mond, sok eltorzítástól megkímél. A józan és egyszerő alkalmazás. 5. Ötödik szabály: Állapítsd meg gondosan a szavak jelentését 3. Az ember szavakon keresztül közli az információit. Minden egyes szó hozzájárul valamivel a kifejezett tartalom egészéhez. A szavak téves használata és a félreértés együtt jár. 4. Mi tehetünk annak érdekében, hogy világosan megértessük magunkat? Meg kell tanulnunk azt mondani, amit gondolunk és azt gondolni, amit mondunk. 5. Legnagyobb haladás a bibliai tudományokban a szótárírás volt. A szavak jelentésének megértése rögzült. Többek számára elérhetıvé vált. 6. Újtestamentumban található kulcsszavak ilyen vizsgálat alá estek és több oldalon át a szó minden alkalmazásának és finom árnyalatának részletes magyarázatát és leírását megtalálhatjuk (Sajnos ezek magyarnyelven nem hozzá férhetıek). 7. Két alapvetı módszerrel nyúlnak a szavakhoz: etimológiai (eredet és a származtatás) és a szokásos használat szerint. Az etimológia a szavak származtatásának tudománya. A szavak gyökereinek és eredeti jelentéseinek nagyon hasznos lehet. Dicsıség héber szava eredeti jelentése nehéz vagy nyomós. Jellemzı ez Isten nyomóságával vagy jelentıségével. Nem vesszük İt könnyedén. Az eredet és a származtatás mellett meg kell figyelni a szokásos használatát a bibliai nyelvezetben. 6. Hatodik szabály: Jegyezzük meg a parallelizmusok jelenlétét a Bibliában 7. Héber irodalom mindennapos jellemzıje. Könnyő felismerni a gondolatok ritmusát. 8. A parallelizmus olyan két, esetleg több mondat vagy mellékmondat közötti kapcsolat, amely összhangban van hasonlóságában. 9. Parallelizmus típusai szerint: szinonim, ellentétes és szintetikus. Logos-Hungary Keresztény Fıiskola - jegyzet 18

19 a. Szinonim: Különbözı sorai vagy részei ugyanazt a gondolatot mutatják be más kifejezési módon. Pb 19,5 Zsolt 95,6 b. Ellentétes parallelizmusban a két rész ellentétben van. Ugyanazt a dolgot mondhatják, de tagadás útján teszik ezt. Pb 13,1 Pb 10,4 c. A szintetikus parallelizmus: A szakasz elsı része egy várakozást érzékeltet, kibıvül a másodikban és un. lépcsıház szerően egy végkövetkeztetéshez jut a harmadik sorban. Zsolt 92,10 Mt 7,7 Hogyan értette a héber gondolkodás az áldás fogalmát? 4Móz 6,24-26 a. Az áldásmondás párhuzamos szerkezetében a béke, a könyörület és a megırzés szavak szinonimaként szerepelnek. b. Egy zsidó számára az áldás legfıbb állapota az, amikor olyan közel állhat Istenhez, hogy láthatja orcáját. Mózes láthatta Istent hátulról, de arca nem volt látható. De Izráel reménysége a végsı és legmagasztosabb áldás Istent meglátni szemtıl-szembe. c. Isten közelsége áldás, Isten távolléte átok. 7. Hetedik szabály: Vegyük észre a példabeszéd és a törvény közötti különbséget a. Szokásos tévedés, ha egy közmondást felruházunk egy erkölcsi szabály súlyával. b. A példabeszédek célja gyakorlati kézenfekvı igazságokat kifejezni. Az istenfélı életbölcsesség alapelveire tanít. c. Pb tipikus példája annak, hogy lehetnek ellentétesek Bölcsesség kell alkalmazásához. d. Különbséget kell tennünk a különbözı törvényformák között. A két alapvetı törvényforma, az apodiktikus törvény és a kazuisztikus. e. Az apodiktikus törvény abszolút, független törvényeket, közvetlen személyes formát követ: Cselekedd Ne cselekedd. Világosan érthetı. f. A kazuisztikus törvényt a ha akkor feltételes kijelentési forma jelzi. Általában példát hoz fel, irányelveket ad az igazságszolgáltatáshoz. pl. 2Móz 23,4 Az elsı mellékmondat kazuisztikus. A kazuisztikus törvény az alapelvet láttatja meg példa segítségével. 8. Nyolcadik szabály: figyeljük meg a Lélek és a törvény betője közötti különbséget. a. A farizeusok kínosan pontosak voltak a Törvény betőjének megtartásában, de megszegték annak szellemiségét. b. Törvényeskedı, aki szabályokat és szabályzatokat alkotott azon túl, amit Isten parancsolt. Baj, hogy a rabbik hagyományainak olyan tekintélyt tulajdonítottak, mint Mózes törvényének. Isteni tekintéllyel való felruházása az emberi tanításoknak a fı típusú törvényeskedés. c. A betőnek való engedelmesség a szellemiség megsértése közben külsıleg igazzá, de valójában bukottá teszi az embert. d. A másik irányzat az, amikor figyelmen kívül hagyjuk a betőt. Minden leírt törvény el van vetve a szent parancsolat (pl. az elsı, vagy a szeretet, stb.) nevében. e. A bető és a Lélek elválaszthatatlanul összekapcsolódik. Megsemmisítik a betőt. f. Több tartozik a bőnhöz, mint a külsı cselekedetek. Istent éppúgy foglalkoztatja a szív. Mt 5,17-19 Nem csupán a bető fontos, hanem a legkisebb bető (ióta) vagy vesszıt be kell tartani és tanítani. Logos-Hungary Keresztény Fıiskola - jegyzet 19

20 g. Mi a helyzet a Mesterrel? Elvetette a betőt? Vagy a Lelket? Hozzáadta a Lelket a betőhöz. Itt a kulcs. Mt 5,20 9. Kilencedik szabály: Légy óvatos a példázatokkal a. A legkönnyebben érthetınek és értelmezhetıek a példázatok. Élvezhetıvé teszik az igehirdetéseket. Konkrét élethelyzetekre vonatkoznak. b. Egyedülálló nehézségeket okoznak azonban az értelmezésben. Felvetıdik a példázat eredeti céljának kérdése. c. Azzal a céllal hangzott el, hogy megértsék, legalábbis azok, akik nyitottak voltak elıtte. d. Nagyon fontos tényezı: a feltámadás elıtt élı hallgatósághoz szóltak. Még nem volt Újtestamentum. e. A példázatok zöme az Isten országára vonatkozik. Sok népszerő tévképzet élt arról, hogy mit is jelent Isten országa. Nem volt könnyő megérteni, még a tanítványoknak is Jézust kellett megkérniük azok részletesebb magyarázatára. f. Az értelmezésben probléma az allegóriával való kapcsolatuk. Minden részletnek van egy különleges lelki értelme? Természetesen nem. Ha minden példázatot allegóriaként kezelünk, hamarosan fel fogjuk fedezni, hogy Jézus tanítása összevisszasággá válik. Legbiztonságosabb és talán legpontosabb módja az, ha egy alapvetı központi igazságot keresünk bennük. Több igazságot akar megláttatni. 10. Tizedik szabály: Légy óvatos a még be nem teljesedett próféciákkal 1. A legtöbb visszaélés területe az egyházban. Van, aki minden jelenkori eseményben a bibliai prófécia világos beteljesedését látja. 2. Kritikusok szerint: A próféciákat a beteljesedés utáni idıpontban írták vagy iktatták közbe. Ez a klasszikus az elıítélet, amikor a szövegvizsgálat elıtt már véleménye van. 3. Konzervatív gondolkodók a másik csoport, miszerint a prófécia minden részletének bető szerint kell beteljesednie, a még a szimbolikus jövendöléseknek is 4. Némely esetben kötelezı a betőszerinti beteljesedés (mint a Messiás születése Betlehemben) néha szélesebb hatáskörő beteljesedés történik (mint Malakiás próféciája Illés visszajövetelérıl).v.ö.: Mal 4 5-6; Jn 1,19-28; Márk 9,12-13; Mt 11,13-15; Lk 1,17 János nem volt Illés tényleges újra megtestesülése, ı Illés lelkületével és erejével jött. Jézus kezelte az ótestamentumi próféciákat. 5. Jellemzıje az apokaliptikus forma. Magasfokú szimbolikus szóképek alkotják. A három legkiemelkedıbb könyv, amely beleillik ebbe a kategóriába, Dániel könyve, Ezékiel könyve és a Jelenések könyve. Dániel könyvének szimbólumai és a Jelenések apokaliptikus drámája sok hasonlóságot mutat. Legtöbb képe megtalálható másutt, különösen az Ótestamentumban. 6. Hermeneutikailag: az általános hangsúly itt is szintén a gondosságon van. Józan magatartással kell közelednünk és nem található megoldás minden technikai problémára, inkább segítséget és irányelveket adnak tanulmányozásunkhoz a módszerek. A kulturális körülmények és a Biblia Milyen irányban és mértékben befolyásolja a Bibliát a kultúra? A Biblia csak az elsı század keresztyéni számára íródott vagy minden kor emberének? Logos-Hungary Keresztény Fıiskola - jegyzet 20

KI OLVASSON TEOLÓGIÁT? 7. I. RÉSZ PROLEGOMENA / Alapfogalmak és meghatározások Néhány elıfeltétel A tekintély kérdése 21

KI OLVASSON TEOLÓGIÁT? 7. I. RÉSZ PROLEGOMENA / Alapfogalmak és meghatározások Néhány elıfeltétel A tekintély kérdése 21 KI OLVASSON TEOLÓGIÁT? 7 I. RÉSZ PROLEGOMENA / 11 1. Alapfogalmak és meghatározások 13 2. Néhány elıfeltétel 16 3. A tekintély kérdése 21 II. RÉSZ AZ ÉLİ, IGAZ ISTEN / 27 4. Isten megismerése 29 5. Isten

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Hittankönyv a középiskolák 11. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó ELSİ RÉSZ: KATOLIKUS DOGMATIKA Bevezetés A hittan, a teológia

Részletesebben

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

Tanuljuk meg hogyan kell tanulmányozni a Bibliát

Tanuljuk meg hogyan kell tanulmányozni a Bibliát Tanuljuk meg hogyan kell tanulmányozni a Bibliát ADUNARE Nagyon fontos megtanulnunk hogyan kell tanulmányozni a Bibliát, mivel: Amikor tanulmányozzuk a Bibliát halljuk Isten parancsolatait. Amikor tanulmányozzuk

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINT Témakörök/ I. Biblia ÓSZÖVETSÉG 1. Az Ószövetségi üdvtörténet a kezdetektől a próféták aranykoráig 2. Ószövetségi üdvtörténet a próféták aranykorától

Részletesebben

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze A vezetés ajándékai Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze 4. Szolgálati felmérés Van elhívatásom? Van lelki ajándékom? Fel vagyok készítve? Vannak gyümölcseim? 6. A növekedés útja Róma 12,1-2 A

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5 TARTALOM Előszó a magyar kiadáshoz 5 Í.MÁTÉ EVANGÉLISTA-KI IS VOLT Ő? 13 1.1 A meghaladott életrajzi portré 13 1.2Az evangélium az evangélista nélkül 16 1.3 A teológiai portré 19 1.4Előzetes módszertani

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ÍRÁSÉRTELMEZÉSRŐL

GONDOLATOK AZ ÍRÁSÉRTELMEZÉSRŐL 1 GONDOLATOK AZ ÍRÁSÉRTELMEZÉSRŐL ÍRTA: DEMETER JÓZSEF ÁLTALÁNOS HERMENEUTIKAI SZABÁLYOK ÉS IRÁNYELVEK. Az alapgondolat: mindenkinek joga van értelmezni a Szentírást. Ehhez azonban a megértés utáni őszinte

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata ALAPTANÍTÁSOK A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata 1Korinthus 14:27-29 Ha valaki nyelveken szól, kettı vagy legfeljebb három legyen, mégpedig egymás után; és egy magyarázza

Részletesebben

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő.

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő. Válás és újraházasodás a Biblia szemszögéből Ebben az írásunkban a Biblia válás és újraházasodás kérdésére vonatkozó kijelentéseivel szeretnénk foglalkozni. Az Újszövetség világosan elutasítja a válást.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó A görög ábécé átírása Rövidítések és hivatkozási rendszer. Exkurzus: John O Neill interpoláció-hipotézise

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó A görög ábécé átírása Rövidítések és hivatkozási rendszer. Exkurzus: John O Neill interpoláció-hipotézise TARTALOMJEGYZÉK Előszó A görög ábécé átírása Rövidítések és hivatkozási rendszer Bevezetés Exkurzus: John O Neill interpoláció-hipotézise IX XIII XV XVII XXX I. BEVEZETÉS: 1,1 5 3 Exkurzus: A Galata-levél

Részletesebben

A szabadság törvénye. 2. fejezet. A szabadság ígérete

A szabadság törvénye. 2. fejezet. A szabadság ígérete A szabadság ígérete 2. fejezet A szabadság törvénye S oha nem felejtem el Istennek azt a közvetlen válaszát, amit 1990 tavaszának elején kaptam tıle. Munkámból kifolyólag akkoriban sokat utaztam az országban,

Részletesebben

TARTALOM ELŐSZÓ A MAGYAR KIADÁSHOZ 9 ELŐSZÓ 11 RÖVIDÍTÉSEK 14

TARTALOM ELŐSZÓ A MAGYAR KIADÁSHOZ 9 ELŐSZÓ 11 RÖVIDÍTÉSEK 14 TARTALOM ELŐSZÓ A MAGYAR KIADÁSHOZ 9 ELŐSZÓ 11 RÖVIDÍTÉSEK 14 1. Az újszövetségi tudományról 24 2. A szinoptikus evangéliumok 76 3. Máté evangéliuma 134 4. Márk evangéliuma 168 5. Lukács evangéliuma 197

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik.

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. Hittan A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. 5. évfolyam: A Biblia, az üdvtörténet fogalma A teremtéstörténetek

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KATOLIKUS HITTAN JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Katolikus hittan emelt szint 0802 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 22. KATOLIKUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Részletesebben

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG Szentírás Szövetség A mû eredeti címe: Following Jesus Pathway Bible Guides: Luke 9 12 Szerzô: Gordon Cheng Originally published by Matthias

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. A Biblia megértése 4. Szent Szellem bennünk és rajtunk

ALAPTANÍTÁSOK. A Biblia megértése 4. Szent Szellem bennünk és rajtunk ALAPTANÍTÁSOK A Biblia megértése 4. Szent Szellem bennünk és rajtunk János 14:17 Az igazságnak ama Szellemét: akit a világ be nem fogadhat, mert nem látja İt és nem ismeri İt; de ti ismeritek İt, mert

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév Messiási próféciák IV. évfolyam I. félév Tematika: 1. Bevezetés: A messiási jövendölések fogalma, jellegzetességeik, tanulmányozásuk, haszna, jelentősége. Két alapvető messiási jövendölés: Az ősevangélium

Részletesebben

A kijelentési ajándékok. Ahogy Isten velünk, emberekkel kommunikál

A kijelentési ajándékok. Ahogy Isten velünk, emberekkel kommunikál A kijelentési ajándékok Ahogy Isten velünk, emberekkel kommunikál 0. Áttekintés Bölcsesség beszéde Ismeret kijelentése Figyelmeztetés Isteni kijelentések 1.1. Mit mond az Írás? Igehelyek: 1 Kor. 12,8:

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

Teológia alapszak képzési és kimeneti követelmények. Azonosító kód: SZ2 Verzió: 4. Dátum: 2011. 05. 12.

Teológia alapszak képzési és kimeneti követelmények. Azonosító kód: SZ2 Verzió: 4. Dátum: 2011. 05. 12. SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete u. 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: 253 E-mail: sola@sola.hu Web: www.sola.hu 06-1/391-01-80; 06-20/379-6260 Intézményi azonosító: FI70788 Teológia alapszak

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren 1. Tégy engem békeköveteddé, Hogy hinthessem az igemagvakat. Ó, Szentlelked

Részletesebben

Tanítás a gyülekezetről

Tanítás a gyülekezetről Tanítás a gyülekezetről ADUNARE Tanítás a gyülekezetről. A keresztény élet egyik legfontosabb leckéje a gyülekezetről való tanulás. Isten mindíg az Ő gyülekezetét használja arra hogy a földön véghezvigye

Részletesebben

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK 1 Szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt

Részletesebben

Hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra.

Hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra. 1 Öltözzük fel Krisztust, de hogyan? Textus: Róm. 13,14 Hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra. Bevezetés Sok olyan kifejezést olvasunk a Bibliában, amiket

Részletesebben

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9.

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. 2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. Kedves Olvasó! Sok szeretettel adjuk közre a 2015. évi bibliaolvasó útmutatót. A közösen

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

E/9. Az Ó- és Újszövetség kapcsolatának modelljei

E/9. Az Ó- és Újszövetség kapcsolatának modelljei E/9. Az Ó- és Újszövetség kapcsolatának modelljei 2000 éves probléma az Egyháznak az Ószövetség bizonyságtételéhez fűződő kapcsolata, Marciontól kezdve a mai napig vissza-visszatérő jelleggel vetődik fel

Részletesebben

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson A vezetőfejlesztés jézusi módszere 2 Timóteus 2:2 1) Válassz jól Lukács 6:12-16 1 Timóteus 5:22 Elhívás Jellem Képességek 2) Fektess be időt 12 Egy A három Egy

Részletesebben

Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások

Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások ALAPTANÍTÁSOK Jézus Neve 1. - Hogyan nyerte Jézus a Nevét? Jézus Krisztus Nevérıl tanítunk a mai napon. Három Igerésszel kezdjük a mai tanítást: Zsidó 1:1-6 Minekutána az Isten sok rendben és sokféleképpen

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

I. Döntsd el, hogy igaz vagy hamis az állítás! A helyes választ aláhúzással jelöld!

I. Döntsd el, hogy igaz vagy hamis az állítás! A helyes választ aláhúzással jelöld! Tudásdepó Expressz - A könyvtári hálózat fejlesztése a Keményben az élethosszig tartó tanulás érdekében Kódszám: TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0043 Kedvezményezett: Békéscsabai Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési

Részletesebben

Engedelmeskedjetek egymásnak

Engedelmeskedjetek egymásnak Erdélyi Gyülekezet Zalatnay István Reménység Szigete 2010. augusztus 22. Lekció: 4Móz 9,15-23 Textus: Ef 5,21-6,9 Engedelmeskedjetek egymásnak Engedelmeskedjetek egymásnak, Krisztus félelmében. Az asszonyok

Részletesebben

EVANGÉLIKUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM ÚJSZÖVETSÉGI TANSZÉK. DOKTORI (Ph.D.). ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VERBUM DOMINI MANET IN AETERNUM

EVANGÉLIKUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM ÚJSZÖVETSÉGI TANSZÉK. DOKTORI (Ph.D.). ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VERBUM DOMINI MANET IN AETERNUM EVANGÉLIKUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM ÚJSZÖVETSÉGI TANSZÉK DOKTORI (Ph.D.). ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VERBUM DOMINI MANET IN AETERNUM AZ ÓSZÖVETSÉG RECEPCIÓJÁNAK VIZSGÁLATA A ZSIDÓKHOZ ÍRT LEVÉLBEN AZ INTERTEXTUÁLIS

Részletesebben

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 1. fejezet: A gyülekezetnövekedés és az égő vágy........... 7 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK 2. fejezet: Hogyan lehet nagy dolgokat elvégezni

Részletesebben

Böjti gondolatok. Bibliaolvasás: Ézs 58.

Böjti gondolatok. Bibliaolvasás: Ézs 58. Bibliaolvasás: Ézs 58. Böjti gondolatok húsvét elıtti hat hetet, ami most kezdıdött el, böjti idıszaknak nevezik. Eredetileg úgy jött létre ez az egyházi hagyomány, hogy Jézus Krisztus kereszthalálának

Részletesebben

Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes -

Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes - Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes - 1. A szociális munka értékei 1.1 Tisztában van a következı értékek jelentésével és tiszteletben tartásuk

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS CSALÁD A BIBLIAI HAGYOMÁNYBAN

HÁZASSÁG ÉS CSALÁD A BIBLIAI HAGYOMÁNYBAN Rózsa Huba HÁZASSÁG ÉS CSALÁD A BIBLIAI HAGYOMÁNYBAN Elhangzott Budapesten, a Szent István Társulat régi székházának dísztermében 2011. május 30-án, a Társulati Esték a Család Évében című rendezvénysorozat

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. Út a gyızelemhez 9. (Jelenések könyve, avagy az utolsó idık) A hetedik pecsét

ALAPTANÍTÁSOK. Út a gyızelemhez 9. (Jelenések könyve, avagy az utolsó idık) A hetedik pecsét ALAPTANÍTÁSOK Út a gyızelemhez 9. (Jelenések könyve, avagy az utolsó idık) A hetedik pecsét Jelenések 8:1 És mikor felnyitotta a hetedik pecsétet, lett nagy csendesség a mennyben, mintegy fél óráig. Itt

Részletesebben

Tévtanítások, tévhitek

Tévtanítások, tévhitek Tévtanítások, tévhitek Engedd be/ imádkozd a szívedbe Jézust és üdvözülsz ajtód előtt állok és zörgetek (Jel. 3:20) kiforgatására alapozzák. Az idézet langyos keresztényekhez (megváltottakhoz), nem pedig

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata

A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata (az Országos Érdekegyeztetı Tanács 2008. július 04. jóváhagyta) 1. / A szervezet megnevezése: Munkaügyi Közvetítıi

Részletesebben

A kommunikáció szerepe a sportpedagógiában

A kommunikáció szerepe a sportpedagógiában Készítette: Dátum: 2008. 06. 06. A kommunikáció szerepe a sportpedagógiában A kommunikáció fogalma: A szó eredete szerint: communis (mn.) közös, általános communitas (fn.) közösség; communico (ige) közöl,

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

A gyülekezet és Isten Királysága. Írta: Ron McKenzie

A gyülekezet és Isten Királysága. Írta: Ron McKenzie A gyülekezet és Isten Királysága Írta: Ron McKenzie Isten Királysága A gyülekezet és Isten Királysága közötti kapcsolatot gyakran félreértik a keresztyének, akik gyakran úgy beszélnek, mintha Isten Királysága

Részletesebben

Osztályozási rend A. Bibliák, bibliai nyelvek B. Biblikumok C. Rendszeres teológia

Osztályozási rend A. Bibliák, bibliai nyelvek B. Biblikumok C. Rendszeres teológia Osztályozási rend A. Bibliák, bibliai nyelvek A.1. Bibliák, bibliai részletek A.2. Konkordanciák A.3. Bibliai lexikonok, fogalmi szókönyvek A.4. Bibliai atlaszok A.5. Bibliai nyelvek A.5.1. Héber és arám

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés Tartalom A tartalom és forma jelentése és kettőssége. A forma jelentősége, különösen az ember biológiai és társadalmi formáját illetően. Megjegyzés Ez egy igen elvont téma. A forma egy különleges fogalom

Részletesebben

Jellege: 8 osztályos általános iskola. órakeret órakeret 5. 2 72 64 8 6. 2 72 64 8 7. 2 72 65 7 8. 2 72 58 14

Jellege: 8 osztályos általános iskola. órakeret órakeret 5. 2 72 64 8 6. 2 72 64 8 7. 2 72 65 7 8. 2 72 58 14 A hit- és erkölcstan tantárgy helyi tanterve (5-8. évfolyam) Tánc és dráma kapcsolópontokkal KÓD: ÁLT04. Intézmény neve, székhely-település vagy fejléc Általános Iskola Jellege: 8 osztályos általános iskola

Részletesebben

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma Bereczki Sándor Igehirdetések 6. Isten Fia Mária fia Mindenki Temploma Isten Fia Mária fia De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, a ki uralkodó az

Részletesebben

MÉGIS CSELEKEDETEK ALAPJÁN VAN AZ ÜDVÖSSÉG?

MÉGIS CSELEKEDETEK ALAPJÁN VAN AZ ÜDVÖSSÉG? MÉGIS CSELEKEDETEK ALAPJÁN VAN AZ ÜDVÖSSÉG? SZABADOS ÁDÁM Mi, protestánsok a hitünk egyik sarkalatos igazságának tartjuk, hogy nem cselekedetek alapján van az üdvösség, hanem egyedül hit által, Jézus érdeméért.

Részletesebben

Arany János Magyar - Angol Kéttannyelvő Általános Iskola és AMI(Ebes) Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM TARTALOM

Arany János Magyar - Angol Kéttannyelvő Általános Iskola és AMI(Ebes) Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM TARTALOM NEVELÉSI PROGRAM TARTALOM NEVELÉSI PROGRAM.. 4 1. Pedagógiai alapelveink. 5 2. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 8 3. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam TANULÓI MUNKAFÜZET Készítette: Molnár Krisztina 3 Az angyali üdvözlet Három festmény A KIADVÁNY KHF/4531-13/2008 ENGEDÉLYSZÁMON 2008. 12.

Részletesebben

Szabó Júlia-Vízy Zsolt: A szaktanácsadói munka tapasztalatai a képesség- készségfejlesztés területén (Földünk és környezetünk mőveltségterület)

Szabó Júlia-Vízy Zsolt: A szaktanácsadói munka tapasztalatai a képesség- készségfejlesztés területén (Földünk és környezetünk mőveltségterület) Szabó Júlia-Vízy Zsolt: A szaktanácsadói munka tapasztalatai a képesség- készségfejlesztés területén (Földünk és környezetünk mőveltségterület) 1. Bevezetés (2. rész) A Budapesti Nevelı c. folyóirat 2007.

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Előszó: A posztmodern gyülekezetek 11 A posztmodern világ 12

Tartalomjegyzék. Előszó: A posztmodern gyülekezetek 11 A posztmodern világ 12 Tartalomjegyzék Előszó: A posztmodern gyülekezetek 11 A posztmodern világ 12 1. Az alapok: Hogyan látja Isten a gyülekezetet? 17 A tanuló gyülekezet 19 A gondoskodó gyülekezet 22 Az istentiszteletre összegyűlt

Részletesebben

Míg a kérdıíves felérés elsısorban kvantitatív (statisztikai) elemzésre alkalmas adatokat szolgáltat, a terepkutatásból ezzel szemben inkább

Míg a kérdıíves felérés elsısorban kvantitatív (statisztikai) elemzésre alkalmas adatokat szolgáltat, a terepkutatásból ezzel szemben inkább Terepkutatás Míg a kérdıíves felérés elsısorban kvantitatív (statisztikai) elemzésre alkalmas adatokat szolgáltat, a terepkutatásból ezzel szemben inkább kvalitatív adatok származnak Megfigyelések, melyek

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem

Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem Hittankönyv a középiskolák 10. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó 01. Az egyháztörténelem fogalma A források típusai A történelem segédtudományai

Részletesebben

Tápiószılıs-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda OM azonosító:.. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012

Tápiószılıs-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda OM azonosító:.. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012 Tápiószılıs-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda 2769 Tápiószılıs, Kossuth L. út 3. / Fax: 53/585 538; 53/585 539 E-mail: halesz@t-online.hu OM azonosító:.. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

1. Az irodalmi formák ismeretének szükségessége. 1.1. Isten szava emberi nyelven 1.2. Az olvasói szemüvegtől az olvasott szövegig

1. Az irodalmi formák ismeretének szükségessége. 1.1. Isten szava emberi nyelven 1.2. Az olvasói szemüvegtől az olvasott szövegig Tartalom 1. Az irodalmi formák ismeretének szükségessége 2. Bibliaértelmezés egykor és ma 3. A Genezis 1-11 műfaja 4. A Genezis 1-3 üzenete 5. A műfaji értelmezés értékelése 1. Az irodalmi formák ismeretének

Részletesebben

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15.

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15. 3. tanulmány A Hegyi Beszéd április 9-15. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 15:6; Mikeás 6:6-8; Máté 5 7; 13:44-52; Lukács 6:36; Róma 7:7; 8:5-10 Amikor befejezte Jézus ezeket a beszédeket, a

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK Gyógyulás 2. Jézus megváltása

ALAPTANÍTÁSOK Gyógyulás 2. Jézus megváltása ALAPTANÍTÁSOK Gyógyulás 2. Jézus megváltása Máté 8:17 Beteljesedjék, amit Ésaiás próféta mondott, így szólván: Pedig betegségeinket İ viselte, és fájdalmainkat hordozá Ez az Ige idézet az Ószövetségbıl,

Részletesebben

De egyet teszek. A gyülekezeti szolgálattevők lelki és értelmi felkészülése

De egyet teszek. A gyülekezeti szolgálattevők lelki és értelmi felkészülése De egyet teszek A gyülekezeti szolgálattevők lelki és értelmi felkészülése Az egész hívő élet szolgálattevői élet A. A szolgálattevők lelkisége Lelki cél érdekében a szolgálattevőnek lelki embernek kell

Részletesebben

XI. MINDEN VAGYOK! MINDEN VAGYOK F URCSA ELLENTMONDÁSBAN ÉL a mai ember! Miközben önmaga istenítésével teljesen függetlenné vált Teremtıjétıl (s így elkövette a modern bálványimádás jellemzı változatát),

Részletesebben

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 Tartalom JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 JÉZUS SZENVEDÉSE MÁRK SZERINT Márk szenvedéstörténetének tanítása 19 1. Jézus az Isten Fia 20 2. A szenvedés hozzátartozik

Részletesebben

KAPCSOLATAINK. Istennel és a házastársunkkal. Mózes Áron és Zsuzsi,

KAPCSOLATAINK. Istennel és a házastársunkkal. Mózes Áron és Zsuzsi, KAPCSOLATAINK Istennel és a házastársunkkal 1 Kapcsolat Az életünk megosztása egymással Kölcsönösség Megosztás A kapcsolat 2 A Biblia központi kérdése: Isten és ember kapcsolatai 1Mózes 2,15-17 1Mózes

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék!

Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék! 2014. december 31. Mandabokor Óévi Istentisztelet 1 Kérve kérlek az Isten és a Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat; az ő eljövetelére és országára kérlek: 2 hirdesd az igét, állj

Részletesebben

Bibliaismereti alapok

Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok 1. Isten 2. Jézus Krisztus 3. Szent Szellem Szentháromság 4. A Biblia 5. Az Ember 6. Bűn megváltás 7. Újjászületés, megszentelődés 8. Betöltekezés Szent Szellemmel

Részletesebben

Az idvezítı kegyelem

Az idvezítı kegyelem Bibliaolvasás: Titus 2,11-14 Alapige: Titus 2,11 Elhangzott: 2008. december 14-én Advent harmadik vasárnapján A Az idvezítı kegyelem dvent harmadik vasárnapja van, miképpen egy évvel ezelıtt is. Ha Isten

Részletesebben

Jézus, a misszió Mestere

Jézus, a misszió Mestere 7. tanulmány Augusztus 8 14. Jézus, a misszió Mestere SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Ézsaiás 42:1-9; Dániel 9:24-27; Máté 10:5-6; Lukács 2:8-14; Apostolok cselekedetei 1:1-14; 2Timóteus 1:8-9 Majd

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Székely János: Bibliaismeret

Székely János: Bibliaismeret Székely János: Bibliaismeret Hittankönyv a középiskolák 9. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó 01. Mi a Biblia? Vedd, és olvasd! A Biblia isteni eredetének jelei Sugalmazás 02. A Szentírás Isten szava,

Részletesebben

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk?

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? Vetélkedő kérdések és válaszok 1. feladat A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? 1. Jézus születése, a napkeleti bölcsek látogatása 2. Menekülés

Részletesebben

JELLEMZŐ GONDOLKODÁS MÓDOK

JELLEMZŐ GONDOLKODÁS MÓDOK JELLEMZŐ GONDOLKODÁS MÓDOK szegénység evangéliuma bővölködés teológiája sáfárság a nekünk adott javak gonoszok jár nekem felelősséget jelent azért dolgozom szükségek betöltése meggazdagodjak szolgáljam

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának. kulturális stratégiája 2008 2015.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának. kulturális stratégiája 2008 2015. 1 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának kulturális stratégiája 2008 2015. Tartalomjegyzék Bevezetés Az országos kulturális stratégia fontosabb célkitőzései 3 A helyi kulturális stratégia elvei

Részletesebben

Rogate 2008. április 27.

Rogate 2008. április 27. Rogate 2008. április 27. Megszólítható Isten közbenjáró ember Textus: 2Mózes 32,7 14 1. Amit a textusról tudni kell exegetikai / kortörténeti megértés A szakasz a Sínai-hegyi szövetségkötés és törvényadás

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus. tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus. tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014 BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014 A tanulmányokat összeállította: Fürjné Simon Edina, Horváth Sándorné, Korbeák Sándorné, Szabó Attila Tartalom Bevezetés....................................................................................

Részletesebben

Azonosító jel: KATOLIKUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2008. október 28. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc

Azonosító jel: KATOLIKUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2008. október 28. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. október 28. KATOLIKUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. október 28. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás)

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) A vallás Vallásnak tekintünk minden olyan eszmerendszert, amely az emberi és társadalmi élet végső kérdéseire, az élet értelmére és céljára

Részletesebben

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK Casa Balthasar, Róma, 2000-2002 Licencia dolgozat, Torontó, 2005-2007 Hivatásgondozási munka, 2007- KÉRDÉSFELTEVÉS

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

Elöljáróban. 13. hitelv

Elöljáróban. 13. hitelv hit13.qxd 2007.11.06. 21:40 Page 1 A Hetednapi Adventista Egyház hitelvi füzetei 13. hitelv A maradék és küldetése Megharagudott a sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadat indítson a többiek ellen,

Részletesebben

Miért olyan fontos a minıségi pont?

Miért olyan fontos a minıségi pont? A fiókban látható konkrét minıségi pont értékek egy olyan általános számítás eredményei, ami a kulcsszó tökéletes egyezése esetére érvényesek. Miért olyan fontos a minıségi pont? A minıségi pont három

Részletesebben

Az Innováció és az ember avagy: Miért (nem) szeretnek a felhasználók kattintani?

Az Innováció és az ember avagy: Miért (nem) szeretnek a felhasználók kattintani? Az Innováció és az ember avagy: Miért (nem) szeretnek a felhasználók kattintani? Esszé az Innováció és kommunikáció tantárgyhoz Készítette: Polgár Péter Balázs, 2007. január 16. A 21. század elejére még

Részletesebben

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is!

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! A Biblia A LEGISMERTEBB IRODALMI MŰ Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! kifejezés, szállóige

Részletesebben

Milyen Bibliát olvassunk? Az új fordítású Biblia (RÚF 2014) előnyei. Dr. Pecsuk Ottó Magyar Bibliatársulat

Milyen Bibliát olvassunk? Az új fordítású Biblia (RÚF 2014) előnyei. Dr. Pecsuk Ottó Magyar Bibliatársulat Milyen Bibliát olvassunk? Az új fordítású Biblia (RÚF 2014) előnyei Dr. Pecsuk Ottó Magyar Bibliatársulat A bibliafordítás teológiai legitimációja A Biblia Isten kommunikációja az emberrel A keresztyén

Részletesebben

The Holy See AD TUENDAM FIDEM

The Holy See AD TUENDAM FIDEM The Holy See AD TUENDAM FIDEM II. János Pál pápa Ad tuendam fidem motu proprioja mellyel néhány szabállyal kiegészíti Az Egyházi Törvénykönyvet (CIC) és a Keleti Egyházak Törvénykönyvét (CCEO) A Katolikus

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119 Tartalomjegyzék Előszó 5 i. rész: A neveiben föltárulkozó Isten Bevezetés az 1. részhez: Egység és többesség: Atya, Fiú és Szent Szellem 9 1. Elóhim 15 2. Jehova vagy Jahve 21 3. Ő, Aki gondot visel 27

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. 9-12. évfolyam

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. 9-12. évfolyam MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9-12. évfolyam A magyar nyelv és irodalom tantárgy biztos és állandó értékeket és a jelenben alakuló, változó kultúrát közvetít. A tantárgy tanítása és tanulása különösen alkalmas

Részletesebben