Gazdaság és morál: tiszta társadalom, tiszta gazdaság konferencia. Idıpont: június 12 kedd,10.00 óra.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gazdaság és morál: tiszta társadalom, tiszta gazdaság konferencia. Idıpont: 2012. június 12 kedd,10.00 óra."

Átírás

1 Gazdaság és morál: tiszta társadalom, tiszta gazdaság konferencia. Idıpont: június 12 kedd,10.00 óra. Széchenyi István Egyetem, Gyır. Domokos László az Állami Számvevıszék elnöke Az Állami Számvevıszék szerepe a hazai korrupcióellenes küzdelemben Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Konferencia! Nagy örömmel fogadtam el a meghívást a Széchenyi István Egyetem Gazdaság és morál: tiszta társadalom, tiszta gazdaság címő konferenciájára, hogy az Állami Számvevıszék korrupcióellenes munkájáról beszéljek. Különös aktualitást ad a mai konferenciának, hogy a Nemzetközi Korrupcióellenes Szövetség a múlt héten, Washingtonban tartotta soros találkozóját, ahol Magyarországot az ÁSZ képviselte. Engedjék meg ebbıl adódóan, hogy a jelen tanácskozás keretein belül beszámoljak a korrupciós kérdéskörrel kapcsolatos nemzetközi tapasztalatainkról is. Az ÁSZ a közpénzügyek legfıbb ıreként megalapítása óta kiemelten fontos feladatként tekint a korrupcióellenes küzdelemre. Nagy örömmel tapasztaljuk, hogy az utóbbi években a korrupció leküzdése az ország egészében az érdeklıdés homlokterébe került. Örömünket az sem csökkenti, hogy a korrupcióellenes divatot kihasználva sajnos olyan elemzések és jelentések is megjelennek, amelyek politikai vagy egyéb személyes célok érdekében megalapozatlan és méltánytalan állításokat tesznek Magyarország korrupcióellenes intézményrendszerérıl, és ezzel aláássák a közbizalmat és veszélyeztetik a magyar demokratikus jogállam alapjait. A mai konferencia ebbıl a szempontból is különösen fontos, meggyızıdésem ugyanis, hogy ebben a szakmai körben tényszerően, az indulatokat és politikai érdekeket számőzve tudunk beszélni errıl a fontos kérdésrıl. Tisztelt Megjelentek!

2 A korrupciónak többféle definíciója létezik, amelyek mind a korrupció egy-egy aspektusára mutatnak rá. Ha meg akarjuk érteni ezt a komplex fogalmat, egyszerre és egymást kiegészítve érdemes ezeket a meghatározásokat figyelembe venni. Jogi értelemben a korrupció a közélet tisztasága elleni bőncselekmény. A korrupció a magyar Büntetı Törvénykönyv alapján büntetendı, a jogszabályok külön nevesítik a hivatali visszaélést, a vesztegetést és a befolyással való üzérkedést. A tágabb szociológiai megközelítés szerint a korrupció egy nemkívánatos társadalmi és gazdasági jelenség. Egyfajta közrossz, amely aláássa a polgárok demokráciába vetett bizalmát, gyengíti a jogállamiságot, akadályozza és gátolja a gazdasági, társadalmi fejlıdést, a stabilitást és a fejlıdést. A közgazdaságtani megközelítés is a közösségi szinten jelentkezı hatásokból indul ki, ami szerint a korrupció azért veszélyes, mert torzítja a versenyt, és így csökkenti a jólétet. Megint más megközelítést alkalmaz a Számvevıszék EU által is támogatott antikorrupciós projektjét átható integritási, azaz feddhetetlenségi szemlélet. E szerint a korrupció hivatali kötelességszegés, amit minden esetben egy állami szerv nevében és megbízásából eljáró személy követ el. A korrupció feltételezi, hogy a kötelességszegı illegitim elınyt szerezzen, és egy külsıs szervezet vagy személy számára kedvezményt, elınyt biztosítson. A definíciók áttekintése után érdemes tisztázni egy módszertaninak tőnı, de mégis fontos kérdést. Ez a korrupció mérésének problematikája, ami alapjaiban befolyásolja a korrupcióval kapcsolatos közbeszédet. Az alapkérdés a következı: pontosan ki mit mér, amikor a korrupciót méri? A legtöbb félreértés abból adódóik, hogy összemosódik a korrupció észlelése és a korrupció mértéke. Mérhetı ugyanis az is, hogy az utca embere szerint mekkora egy adott országban a korrupció, illetve az is, hogy ténylegesen mennyire elterjedt ez a fajta jogszabály- és normaszegés. Ez természetesen két különbözı felmérés, két különbözı eredmény és két különbözı következtetési lehetıség, amiket nem szabad összekeverni. Az észlelt korrupciót például jelentısen növeli, ha a napilapokban és a híradókban sok a korrupciós eset, miközben ez nem jelenti azt, hogy az adott idıszakban korruptabbá vált volna az ország. Jelentheti azt is, hogy hatékonyabb lett a bőnüldözés, vagy hogy a megelızı idıszakban valamiért nıtt a korrupciós esetek 2

3 száma. Sıt, a botrányos ügyek kirobbanása, a korrupción kapottak lebukása a nemzetközi tapasztalatok szerint csökkenti a korrupció megjelenésének valószínőségét. Mindezzel csak arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy a korrupció érzékeny téma, így kiemelten fontos ezzel kapcsolatban a korrekt tájékoztatás, amely nem keveri össze a korrupció érzékelésének romlását a korrupció mértékének romlásával. Ez bár evidenciának tőnik, de sajnálatos módon neves, nagy reputációval rendelkezı nemzetközi szervezetek sem mindig tartják magukat ehhez az alapvetéshez. Tisztelt Hallgatóság! Nemzetközi felmérések alapján Magyarország a korrupció jelenléte szempontjából az európai országok középmezınyében foglal helyet. Ez nagyjából megfelel az ország gazdasági fejlettségének, azaz nem lógunk ki a hasonló fejlettségő országok közül. Az is illeszkedik a nemzetközi trendbe, hogy a versenyképességi gondok, a költségvetési kihívások és a társadalmi érzékenység növekedése miatt a korábbiaknál lényegesen nagyobb hangsúlyt kapott a korrupció elleni küzdelem. Ma Magyarországon a fejlett államok többségével ellentétben nincs kizárólag a korrupció jelenségével foglalkozó, arra szakosodott állami csúcsszerv. Mintegy tucatnyi, különbözı profilú szerv hatáskörébe tartoznak az ezzel kapcsolatos feladatok. Ezek egyike, és büszkén állíthatom, hogy jelenleg a magyar antikorrupciós gondolkodás elsıszámú mőhelye az Állami Számvevıszék. Külön ki kell hangsúlyozni, hogy a korrupció elleni fellépés nem tartozik a klasszikus számvevıszéki feladatok körébe, a legfıbb ellenırzı intézmények többsége nem foglalkozik dedikáltan ezzel a kérdéssel. Magyarország és az ÁSZ ebbıl a szempontból tehát kivételes helyzetben van, hisz széles körben és politikai meggyızıdésrıl függetlenül a Számvevıszéket tekintik az antikorrupciós munka központjának. Kiemelkedı jelentısége van a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumnak, a Legfelsıbb Bíróságnak, valamint a Legfıbb Ügyésznek is. Ez a négy szervezet írt 3

4 alá november 18-án közös nyilatkozatot a korrupció elleni küzdelemben való együttmőködésérıl. Az ÁSZ-törvény kimondja, hogy a Számvevıszéknek hozzá kell járulnia a közpénzekkel és a közvagyonnal való gazdálkodás jó minıségéhez, fenntarthatóságához, és a jó kormányzáshoz. Emellett az ÁSZ az Országgyőlés legfıbb pénzügyi és gazdasági ellenırzı szerve, és így a közpénzügyekre legszélesebb rátekintéssel rendelkezı magyar közjogi szervezet. Mindebbıl adódik, hogy az ÁSZ-nak ki kell vennie a részét a korrupcióellenes küzdelembıl, és képes is ezt megtenni. Stratégiánk szerint az ÁSZ segíti az integritás alapú, átlátható és elszámoltatható közpénzfelhasználás megteremtését, továbbá szerepet vállal a korrupció és csalás elleni küzdelemben. Célként rögzítettük, hogy közremőködünk a korrupciós kockázatok és a korrupció elleni fellépés hatékony és eredményes eszközeinek beazonosításában, alkalmazásában, továbbá használatuk elterjesztésében, az integritás alapú közigazgatási kultúra kialakításában. Mit is jelent pontosan az ÁSZ Stratégiájában is szereplı integritás-szemlélet? Az integritás szó latin eredető, jelentése: érintetlen. A kifejezés olyasvalakit jelöl, aki romlatlan, sértetlen, feddhetetlen, megvesztegethetetlen, erkölcsileg tiszta. Köztisztviselık esetében az integritás nem csupán a fenti elvárásokat foglalja magába, hanem olyan értékeket is, mint a szakmaiság, a becsületesség, az ıszinteség, a közvetlenség, a semlegesség, a megfontoltság, a megbízhatóság. Az integritás-szemlélet szerint nem csak személyesen, hanem szervezetileg is a fenti állapotra kell törekedni, ennek elérése a cél. Az ÁSZ egy 2007-ben indított holland-magyar projekttel csatlakozott azon számvevıszékekhez, amelyek a korrupció elleni küzdelmet a megelızéssel, az integritás-politika kialakításával és fejlesztésével is elı kívánják mozdítani. Ehhez kapcsolódóan 2009-ben elindult a Korrupciós kockázatok feltérképezése integritás alapú közigazgatási kultúra terjesztése elnevezéső, európai uniós finanszírozású kiemelt projekt. Deklarált célunk az integritás-megközelítés elterjesztése, valamint a tiszta, korrupciómentes közigazgatás megteremtése. Azt szeretnénk elérni, hogy növekedjen a korrupciós kockázatok felmérésére és kezelésére irányuló tudatosság 4

5 a költségvetési szervek körében. Az ÁSZ a korrupció csökkentéséhez így nem csak a hibák, hiányosságok feltárásával tud majd hozzájárulni. Amikor rendszerszerően is beépül a korrupciós kockázatok mérése az ellenırzöttek belsı kontrolljainak ellenırzési folyamatába, akkor lehetıség lesz együttmőködve, a hibák megelızésének elısegítésével is segíteni ezt a folyamatot. Ezt támasztja alá az is, hogy a korrupcióval érintett pénzek visszaszerzése mellett a nemzetközi figyelem is egyre inkább a korrupciós kockázatokra és az ezzel kapcsolatos tapasztalatok hasznosítására irányul. Az integritási megközelítés magyarországi bevezetéséhez az ÁSZ nemzetközi partner szervezetet keresett. Választásunk a holland Számvevıszékre esett, amely kiváló eredményeket ért el az integritást elıtérbe helyezı új módszerek bevezetésével. A holland megközelítés a korrupciót a közigazgatási szervek mőködésében folyamatosan jelenlévı kockázatnak tartja. Ebbıl az következik, hogy folyamatosan és módszeresen védekezni kell e veszély ellen, fel kell mérni és minimalizálni szükséges ezt a kockázatot. E megközelítésben a korrupció elleni küzdelem a korrupció kockázatának megismerésével kezdıdik, és a kockázat kezelésével, valamint csökkentésével folytatódik. Ez a hozzáállás azért ígérkezik hatékonynak, mert a korrupt egyének és a hatóságok rablópandúrozása helyett a közigazgatási szervek vezetıit felhatalmazza és felelıssé teszi a szükséges intézkedések megtételére. Az ÁSZ EU-s programja által megvalósított Integritás Projekt egy 7 éves elkötelezıdés, 2011-ben az elsı felmérésre került sor. Reményeink szerint évrılévre egyre jobban láthatóvá válnak a közszféra korrupciós kockázatai, a korrupció megelızéséhez szükséges tennivalók. Ezekre támaszkodva pedig idıvel kibontakozhatnak az integritáson és megelızésen alapuló korrupció elleni küzdelem alapjai is ben a projekt elektronikus kérdıív segítségével mérte fel a közszféra intézményeinek korrupciós kockázatait. A Számvevıszék a több mint 14 ezer költségvetési szerv közül arányos mintavétellel alakította ki a vizsgált célcsoportot. İk kapták meg az Integritás-kérdıívet, amelynek kitöltése önkéntes volt. A kiválasztott 4111 költségvetési szerv közül végül 1095 küldte vissza a megszabott határidıig a kérdıívet. Ez 26%-os adatszolgáltatási arányt jelent, de nagyobb 5

6 lefedettségnek felel meg, az adatszolgáltatók között ugyanis felülreprezentáltak voltak a nagyobb költségvetéssel és személyi állománnyal rendelkezı szervek. Most pedig engedjék meg, hogy röviden ismertessem, mit is mutat a felmérés, hol milyen korrupciós kockázatokat azonosított be a kérdıívek feldolgozása. Korrupciós szempontból a legfontosabb és legalapvetıbb kockázati tényezı az adott szervezet jogállása és feladatköre. Ezt tekintve a leginkább veszélyeztetett kört ma Magyarországon a helyi önkormányzatok alkotják. Ez abból adódik, hogy az önkormányzatok alaptevékenységét képezik azok a funkciók, feladatok, amelyek jelentıs korrupciós veszélyforrásokat jelentenek. Az önkormányzatok ugyanis jogszabályokat alkotnak, adót vetnek ki, bírságolnak, szerzıdéseket kötnek, gazdálkodnak a helyi vagyonnal, illetve az engedélyek kiadása is hozzájuk tartozik. A legkevésbé veszélyeztetettek az általános iskolák, a kutatóintézetek, a bölcsıdék és az óvodák voltak. Ez szintén nem meglepı, hisz ezeknél a szervezeteknél a mőködés viszonylag kis mértékben ad teret a korrupciónak. Tapasztalataink szerint a korrupciós kockázatokat vizsgálva külön figyelmet érdemel az egyedi mérlegelésen alapuló döntési jogkör. Ha ugyanis az egyedi mérlegelés szempontjai nincsenek egyértelmően meghatározva, nem nyilvánvalók, nem hozzáférhetık, úgy az eredendı korrupciós rizikó nı. E vonatkozásban lényeges, hogy a magyar hatósági jogkörő intézmények 15%-ának vannak mérlegelésen alapuló jogkörei, melynek fı formája a méltányosság gyakorlása. Komoly integritási problémát jelent, hogy az ügyfelek az esetek háromötödében nem ismerhetik elıre a mérlegelés szempontjait, azaz nem tudhatják, ki milyen alapon számíthat méltányosságra, és ki miért nem. A projekt felmérése a korrupciós veszélyeztetettség tekintetében kitért a jogi, intézményi környezet jellemzıire, illetve a kiegészítı tevékenységek hatásaira is. Hatással lehetnek a korrupciós kockázatra például a külsı szerzıdések kitételei, a munkaerı-toborzási és munkaerı-kiválasztási rendszerek, a szervezeti struktúra változásának gyakorisága, valamint a szervezeti kultúra és a vezetési stílus is. Ebbıl a szempontból a leginkább veszélyeztetett körnek a felsıoktatási intézmények bizonyultak, ahol a nagy, jellemzıen EU-támogatással megvalósuló beruházások és az intézményi összevonások önmagukban rizikófaktort jelentettek. Nagy volt a rizikó 6

7 a kormányzati szervek esetében is, mégpedig mindenekelıtt az intézmények nagysága, strukturáltsága, a rendszeres beszerzések, valamint a fejlesztési célú támogatások felhasználása miatt. Ezt a rangsort is a bölcsıdék, az óvodák és az általános iskolák, illetve a szabadidıs intézmények zárták. A korrupció okait kutató nemzetközi és hazai szakirodalom is jelentıs kockázati tényezıként említi a szabályozási környezet gyakori változását, a túlszabályozást és a rossz jogszabályokat. Felmérésünk arról tanúskodik, hogy ez a terület Magyarországon is komoly rizikófaktor. Az intézmények 53%-a számolt be arról, hogy az utóbbi három évben jelentısen változott a szervezetükre vonatkozó szabályozási környezet. A válaszadók 41%-a szerint a szervezetükre vonatkozó szabályozási környezet bonyolult,40% szerint ellentmondásos, 45%-uk szerint pedig hiányos. A válaszok rámutattak arra, hogy Magyarországon korrupciós szempontból az egyik legkockázatosabb területnek az európai uniós támogatások, illetve az ehhez szorosan kötıdı közbeszerzési eljárások tekinthetıek. A kérdéseinkre válaszoló intézmények 53%-a részesült valamilyen támogatásban az elmúlt három évben, 16%-uk pedig arról számolt be, hogy a Közbeszerzési Döntıbizottságnál megtámadták eljárásukat. A költségvetési szervek kiegyensúlyozott mőködésének kulcsa a megfelelı képzettséggel rendelkezı munkatársi gárda, ahol a távozók és érkezık aránya megfelelı alacsony szinten marad. A vizsgált idıszak ebbıl a szempontból speciális volt, a választásokat követı átszervezések és a nık nyugdíjba vonulási szabályainak változása miatt ugyanis a fluktuáció mind a központi kormányzati, mind a területi államigazgatási szerveknél magas volt. Felmérésünk ezen felül azonban arra is rámutatott, hogy Magyarországon gyakori a külsı szakértık alkalmazása, tízbıl négy szervezet alapfeladata ellátására is igénybe vesz szakértıket. Ez semmiképp sem támogatandó, hisz a tapasztalatok szerint a munkák kiszervezése is a korrupciós kockázatot növelı tényezınek tekinthetı. Európában elterjedt kontroll-intézkedés a külsı személyekkel való kapcsolattartás szabályozása. A felmérésben résztvevı intézmények közül 71% válaszolt úgy, hogy szervezetüknél a gazdasági szereplık, a politikusok és egyéb állami/önkormányzati 7

8 vezetık esetében nem szabályozott a kapcsolattartás. A szervezetek jelentıs körében nem szabályozottak az ajándékok, meghívások, utaztatások elfogadásának feltételei sem. Mindez tehát növeli a korrupciós kockázatot. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Meggyızıdésünk szerint a 2011-es felmérés csak az elsı lépcsı volt, az Integritás Projekt eredményeinek hasznosítása csak most következik. A felmérés meggyızıen bizonyította, hogy a kialakított módszertan alkalmas a magyar közszféra korrupciós kockázati helyzetének bemutatására. Emellett a felmérésben önként résztvevı közintézmények azt is megítélhetik, hogy saját intézményük mennyire veszélyeztetett, és elegendı intézkedést tett-e a veszélyeztetettség mérséklése érdekében. Önmagában ez is elég lehet ahhoz, hogy a közintézmények vezetıi, munkatársai felismerjék a korrupciós kockázatok elemzésének célszerőségét. Lehetıséget kapnak, hogy élve a projekt által felajánlott képzési lehetıséggel, megerısítsék ezt a tevékenységüket és javítsák a korrupciós kontrollok mőködését. Az így meginduló folyamat is elvezethet az integritás kultúrájának meghonosodásához. A folyamat azonban gyorsítható is. Ehhez mindenekelıtt az szükséges, hogy a kormányzat, illetve a többi illetékes és érintett szervezet és intézmény felkarolja a korrupció elleni küzdelem integritás alapú megközelítését. Hollandiában jogszabály írja elı az integritás-irányítás bevezetését a közintézményekben, és bár Magyarországon ilyen kötelezettség még nincs, de az ÁSZ felajánlja segítséget minden együttmőködésre jelentkezı számára. A magyar kormány idén áprilisban fogadott el határozatot a korrupció elleni kormányzati intézkedésekrıl. Ez a program olyan konkrét intézkedéseket tartalmaz, amelyek segítségével a közigazgatási szervezetek napi mőködésében megjelenik a korrupciós kockázatok elemzése, a gyanús esetek feltérképezése, kivizsgálása, illetve megelızése. A kormány döntése szerint az idén nyáron kísérleti projekt indul az integritás-irányítási rendszer állami szerveknél történı bevezetésére, mégpedig az ÁSZ tapasztalataira támaszkodva. A közigazgatási és igazságügyi miniszternek jövı nyáron kell javaslatot tennie a rendszernek a teljes államigazgatási 8

9 szervezetben történı bevezetésérıl, ami megvalósulása esetén komoly elırelépést jelentene a korrupció elleni fellépéssel kapcsolatban. Az ÁSZ az ellenırzendı szervezetek kiválasztásánál széles körben alkalmazza a kockázatelemzést. Ez eddig elsısorban a pénzügyi-gazdálkodási kockázatok feltárását és mérlegelését jelentette. A korrupciós kockázat fogalmának bevezetésével és mérhetıvé tételével megnyílik a lehetıség arra a jövıben, hogy az ellenırzendı szervezetek kiválasztásánál az ÁSZ ezt is figyelembe vegye. Természetes, hogy ebben az esetben az ellenırzés kiterjed majd a korrupciós kockázatok mérséklésére alkalmas kontrollok vizsgálatára is. Úgy véljük, hogy az ÁSZ által támogatott Integritás Projekt egy konstruktív és szakmailag megalapozott hozzájárulás a kormányzati szervek korrupcióellenes tevékenységéhez. A tapasztalatok alapján már tettünk javaslatot a jogszabályok módosítására, és a jövıben is így fogunk tenni. A Számvevıszék szakmai rendezvények szervezésével is segítette, illetve segíti az integritásalapú korrupció-ellenes munkát. A projekt keretében megkezdıdött egy elektronikus tananyag kifejlesztése és közel 250 közigazgatási szakember részére tréningeket tartottunk a korrupció és annak megelızése témakörében. Az ÁSZ nemzetközi konferenciát és továbbképzést is szervezett közép-európai és posztszovjet tagállamok számvevıszéki szakemberi részére. Az ÁSZ szakmai hatékonyságának javítása érdekében megkezdıdött egy új, antikorrupciós ellenırzési módszertan kimunkálása is. Külön fel szeretném hívni a figyelmet, hogy 2011 óta a széles nyilvánosság számára is elérhetı az Állami Számvevıszék honlapján az Integritás Portál. Ezen a nyilvános felületen az érdeklıdık nyomon követhetik az Integritás Projekt megvalósulását. Lehetıséget biztosítunk a költségvetési szervek korrupciós kockázatainak felmérése eredményeinek megtekintésére is. Tisztelt Résztvevık! Az Állami Számvevıszék ellenırzéseinek megállapításai, illetve javaslatai azt a célt szolgálják, hogy a közpénzekkel való gazdálkodás szabályos, átlátható és hatékony 9

10 legyen. Ehhez kapcsolódóan stratégiai céljaink közé emeltük az átlátható és elszámoltatható közpénzfelhasználás megteremtését, a korrupció és a csalás elleni küzdelem támogatását. Az Állami Számvevıszék a magyar jogállamiság egyik legfontosabb garanciális intézményeként minden erejével azon lesz, hogy elısegítse a tisztességes, feddhetetlen és erkölcsileg tiszta közigazgatás megerısödését. Ez ugyanis elengedhetetlen feltétele a Magyarországot gúzsba kötı gazdasági és társadalmi nehézségek legyızésének, egy fenntartható magyar fejlıdés elindításának. Köszönöm megtisztelı figyelmüket! 10

Transzparencia és integritás az önkormányzati gazdálkodásban

Transzparencia és integritás az önkormányzati gazdálkodásban Transzparencia és integritás az önkormányzati gazdálkodásban dr. Pulay Gyula számvevő igazgató előadása Veresegyháza MAFIS nemzetközi konferencia az önkormányzati pénzügyi menedzsment megújításáról A korrupció

Részletesebben

Mennyiben segíti az integritás felmérése a belső kontrollok működését az önkormányzatoknál? Dr. Pulay Gyula felügyeleti vezető előadása

Mennyiben segíti az integritás felmérése a belső kontrollok működését az önkormányzatoknál? Dr. Pulay Gyula felügyeleti vezető előadása Mennyiben segíti az integritás felmérése a belső kontrollok működését az önkormányzatoknál? Dr. Pulay Gyula felügyeleti vezető előadása A korrupciós veszélyeztetettség Minden költségvetési intézménynél

Részletesebben

A belsı kontrollok szerepe az önkormányzati ellenırzésekben. a Magyar Könyvvizsgálói Kamara és az Állami Számvevıszék szemináriuma 2013. március 7.

A belsı kontrollok szerepe az önkormányzati ellenırzésekben. a Magyar Könyvvizsgálói Kamara és az Állami Számvevıszék szemináriuma 2013. március 7. A belsı kontrollok szerepe az önkormányzati ellenırzésekben a Magyar Könyvvizsgálói Kamara és az Állami Számvevıszék szemináriuma 2013. március 7. Az Állami Számvevıszék küldetése 2 Szilárd szakmai alapon

Részletesebben

A közpénzügyi rendszer ellenırzésének új kihívásai

A közpénzügyi rendszer ellenırzésének új kihívásai A közpénzügyi rendszer ellenırzésének új kihívásai Domokos Lászlónak, az ÁSZ elnökének elıadása a Wekerle Sándor Üzleti Fıiskola IV. Tudományos Emlékkonferenciáján Budapest, 2011. február 5. Mirıl szól

Részletesebben

Az ÚMFT és OP-k értékelésének rendszere, a monitoring bizottságok és az indikátorok szerepe az értékelésben

Az ÚMFT és OP-k értékelésének rendszere, a monitoring bizottságok és az indikátorok szerepe az értékelésben Az ÚMFT és OP-k értékelésének rendszere, a monitoring bizottságok és az indikátorok szerepe az értékelésben Dr. Tétényi Tamás a közgazdaságtudomány kandidátusa. A stratégiai és i Fıosztály vezetıje, Nemzeti

Részletesebben

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselı Hölgyek és Urak! Tisztelt Miniszter Úr!

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselı Hölgyek és Urak! Tisztelt Miniszter Úr! Ülésnap Napirend Felszólaló Az Állami Számvevőszék elnökének expozéja - A Magyar Köztársaság 2011. 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló törvényjavaslatról és a Domokos László szeptember 20.

Részletesebben

Informatikai ellenırzések, az informatika szerepe az ellenırzések támogatásában

Informatikai ellenırzések, az informatika szerepe az ellenırzések támogatásában Nincs informatika-mentes folyamat! Informatikai ellenırzések, az informatika szerepe az ellenırzések támogatásában Oláh Róbert számvevı tanácsos Az elıadás témái 2 Miért, mit, hogyan? Az IT ellenırzés

Részletesebben

A Vám- és Pénzügyırség korrupció elleni harca. Korrupció az igazságszolgáltatásban és a Bőnmegelızésben Konferencia

A Vám- és Pénzügyırség korrupció elleni harca. Korrupció az igazságszolgáltatásban és a Bőnmegelızésben Konferencia A Vám- és Pénzügyırség korrupció elleni harca Korrupció az igazságszolgáltatásban és a Bőnmegelızésben Konferencia Korrupciós cselekmények testületi megjelenési formái 1. tényleges ellenszolgáltatás igénylése

Részletesebben

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza.

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza. Melléklet a. /2014. (XII. 16.) kt. határozathoz Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény, az államháztartásról

Részletesebben

Az átláthatóság és az elszámoltathatóság alapelvei

Az átláthatóság és az elszámoltathatóság alapelvei ISSAI 20 A legfıbb ellenırzı intézmények nemzetközi standardjait (ISSAI) a Legfıbb Ellenırzı Intézmények Nemzetközi Szervezete (INTOSAI) adja ki. További információ: www.issai.org Az átláthatóság és az

Részletesebben

Bizalom az üzleti kapcsolatok irányításában

Bizalom az üzleti kapcsolatok irányításában Bizalom az üzleti kapcsolatok irányításában Dr. Gelei Andrea Budapesti Corvinus Egyetem Ellátás lánc optimalizálás; bárhonnan, bármikor Optasoft Konferencia 2013 2013. november 19., Budapest Gondolatmenet

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Szám: 15355/2009. Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Javaslat a 252/2005.(X.27.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott Salgótarján

Részletesebben

TISZTELT OLVASÓ! Albert Einstein

TISZTELT OLVASÓ! Albert Einstein Fordítsuk figyelmünket az emberre. Az ő sorsa legyen a fő szempont mindig, minden technikai törekvésben. Soha ne feledjük ezt el diagramjaink és egyenleteink között. Albert Einstein TISZTELT OLVASÓ! Az

Részletesebben

Mexikói Nyilatkozat a legfıbb ellenırzı intézmények függetlenségérıl

Mexikói Nyilatkozat a legfıbb ellenırzı intézmények függetlenségérıl ISSAI 10 A legfıbb ellenırzı intézmények nemzetközi standardjait (ISSAI) a Legfıbb Ellenırzı Intézmények Nemzetközi Szervezete (INTOSAI) adja ki. További információ: www.issai.org Mexikói Nyilatkozat a

Részletesebben

INTEGRITÁS TANÁCSADÓK

INTEGRITÁS TANÁCSADÓK INTEGRITÁS TANÁCSADÓK SZEREPE MAGYARORSZÁGON Kovács Sándorné területi közigazgatási szervek irányításáért felelős koordinációs igazgató, KIH 2013. november 7. A korrupció elleni küzdelem Magyarországon

Részletesebben

Az adóbevételi elıirányzatok megalapozottsága a számvevıszéki ellenırzések

Az adóbevételi elıirányzatok megalapozottsága a számvevıszéki ellenırzések Az adóbevételi elıirányzatok megalapozottsága a számvevıszéki ellenırzések tükrében Domokos László elnök Állami Számvevıszék (2012. június 7. Nemzetközi Adókonferencia) Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nagy

Részletesebben

Ordacsehi Község Önkormányzata 2015. évi belsı ellenırzési terve

Ordacsehi Község Önkormányzata 2015. évi belsı ellenırzési terve Ordacsehi Község Önkormányzata 2015. évi belsı ellenırzési terve Tisztelt Képviselı-testület! A belsı ellenırzés tervezésének bemutatása Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések

A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések A kormányzati szervek A korrupció megelőzése érdekében tett főbb intézkedések: 1. Részvétel a KIM által koordinált korrupciómegelőzési program végrehajtásának

Részletesebben

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap)

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 0. évi integritásjelentése III.. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) Az integritás menedzsment táblázat

Részletesebben

Nemzetközi projektmenedzsment. Balázsy Eszter, csoportvezetı ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2009. augusztus 17.

Nemzetközi projektmenedzsment. Balázsy Eszter, csoportvezetı ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2009. augusztus 17. Nemzetközi projektmenedzsment Balázsy Eszter, csoportvezetı ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2009. augusztus 17. Nemzetközi pályázatok: miben más? Hosszú elıkészítés, egyeztetés Partnerek száma 10-15 is lehet Kommunikáció

Részletesebben

KERETMEGÁLLAPODÁS. - FELISMERVE az Európai Unió (EU) kibıvítésének fontosságát az európai stabilitás és jólét szempontjából;

KERETMEGÁLLAPODÁS. - FELISMERVE az Európai Unió (EU) kibıvítésének fontosságát az európai stabilitás és jólét szempontjából; A kibıvült Európai Unió gazdasági és társadalmi egyenlıtlenségei csökkentését célzó, a Svájci Szövetségi Tanács és a Magyar Kormány között létrejött Svájci- Magyar Együttmőködési Program végrehajtásáról

Részletesebben

Az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm.

Az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm. Az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet és a kérdéskörhöz kapcsolódó jogszabályi változások hatásai

Részletesebben

Mátészalka Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése /ÁROP-1.A.2/A-2008-0084. sz./

Mátészalka Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése /ÁROP-1.A.2/A-2008-0084. sz./ Mátészalka Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése /ÁROP-1.A.2/A-2008-0084. sz./ Kivonat a Corporate Values Szervezetfejlesztési és Vezetési Tanácsadó Kft. Stratégiai műhelymunkáról szóló visszajelző

Részletesebben

Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek

Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola Kovács Gábor Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek Doktori értekezés- tervezet Konzulens:

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 231. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat az Állami Számvevıszék Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenırzésérıl készült jelentésben foglalt megállapításokhoz

Részletesebben

Projekttervezés alapjai

Projekttervezés alapjai Projekttervezés alapjai Langó Nándor 2009. október 10. Közéletre Nevelésért Alapítvány A stratégiai tervezés folyamata Külsı környezet elemzése Belsı környezet elemzése Küldetés megfogalmazása Stratégiai

Részletesebben

Területi kohézió a fejlesztéspolitikában

Területi kohézió a fejlesztéspolitikában Területi kohézió a fejlesztéspolitikában Dr. Szaló Péter szakállamtitkár 2008. Március 20.. Lisszaboni szerzıdés az EU-ról 2007 december 13 aláírják az Európai Alkotmányt Az Európai Unióról és az Európai

Részletesebben

Szigma Integrisk integrált kockázatmenedzsment rendszer

Szigma Integrisk integrált kockázatmenedzsment rendszer Szigma Integrisk integrált kockázatmenedzsment rendszer A rendszer kidolgozásának alapja, hogy a vonatkozó szakirodalomban nem volt található olyan eljárás, amely akkor is megbízható megoldást ad a kockázatok

Részletesebben

Fiatalokkal dolgozol? Szeretnél lehetıséget teremteni a szervezetetekben / intézményetekben lévı fiataloknak arra,

Fiatalokkal dolgozol? Szeretnél lehetıséget teremteni a szervezetetekben / intézményetekben lévı fiataloknak arra, Projektmenedzsment a nemzetközi ifjúsági projektekben 90 órás képzés fiatalokkal foglalkozó szakemberek számára nemzetközi projektmenedzsment témakörben A képzés szervezıje: NCSSZI Mobilitás Országos Ifjúsági

Részletesebben

A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ SZMSZ 8. számú melléklet A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Szabályzata a szabálytalanságok kezelésének eljárásáról Hatályos: 2007. április 1. Jóváhagyom:

Részletesebben

Az Állami Számvevıszék helye és szerepe a közpénzek ellenırzésében

Az Állami Számvevıszék helye és szerepe a közpénzek ellenırzésében Az Állami Számvevıszék helye és szerepe a közpénzek ellenırzésében dr. Metka Bernadett 2 3 I. Az ÁSZ helye és szerepe - mi is az az ÁSZ? - történelmi elızmények, történelmi és jogi háttér - elhatárolás

Részletesebben

Kerekasztal beszélgetés az. igazságszolgáltatás átláthatóságáról. Budapest, 2008. június 4.

Kerekasztal beszélgetés az. igazságszolgáltatás átláthatóságáról. Budapest, 2008. június 4. Kerekasztal beszélgetés az igazságszolgáltatás átláthatóságáról Budapest, 2008. június 4. TI Global Corruption Report 2007 A kötetben megfogalmazott ajánlások négy kulcsterülettel foglalkoznak: I. A bírói

Részletesebben

Az ellenırz. Statisztika

Az ellenırz. Statisztika Civil SzámAdó Konferencia Civil SzámAd madó Konferencia Az Állami Számvevıszéki ellenırzések tapasztalatai Jakab Éva Az ellenırz rzés s céljac Döntéshozókhoz, kezelı szervhez kapcsolódó az NCA-ból nyújtott

Részletesebben

Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében

Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében A TÁMOP 2. prioritás tartalma A gazdaság és a munkaerıpiac változása folyamatos alkalmazkodást kíván meg, melynek legfontosabb eszköze a képzés.

Részletesebben

1336/2015. (V. 27.) Korm. határozat

1336/2015. (V. 27.) Korm. határozat 1336/2015. (V. 27.) Korm. határozat a Nemzeti Korrupcióellenes Program és az azzal összefüggő intézkedések 2015-2016. évre vonatkozó terve elfogadásáról 1. A Kormány elfogadta a Nemzeti Korrupcióellenes

Részletesebben

Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése. Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György

Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése. Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György Tartalom A kockázatról általában A kockázatelemzés folyamata Az

Részletesebben

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci Salgótarján Megyei Jogú Város A l p o l g á r m e s t e r é tıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 314-668 Szám: 14945/2009. Javaslat a Nógrád Megyei Civil Szolgáltató Központot mőködtetı Mozgáskorlátozottak

Részletesebben

FEJLESZTÉSI politika és FENNTARTHATÓSÁGI politika kapcsolata globális, EU és hazai szinten. KvVM Stratégiai Fıosztály

FEJLESZTÉSI politika és FENNTARTHATÓSÁGI politika kapcsolata globális, EU és hazai szinten. KvVM Stratégiai Fıosztály FEJLESZTÉSI politika és FENNTARTHATÓSÁGI politika kapcsolata globális, EU és hazai szinten KvVM Stratégiai Fıosztály Történeti áttekintés - globális szinten Fejlesztési együttmőködés 1944 Bretton Woods

Részletesebben

Válság és/vagy megújulás: Önkormányzatok helye és szerepe az ÁSZellenırzések tükrében és kitekintés a levéltár közmővelıdési szerepére

Válság és/vagy megújulás: Önkormányzatok helye és szerepe az ÁSZellenırzések tükrében és kitekintés a levéltár közmővelıdési szerepére Levéltárak a nemzeti kultúra és tudomány szolgálatában c. konferencia Budapest, 2011. december 12. Válság és/vagy megújulás: Önkormányzatok helye és szerepe az ÁSZellenırzések tükrében és kitekintés a

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi 123-16/2014. Némethy Tímea igazgató Helyben Tárgy: 2014. évi integritás jelentés Melléklet: 1 db Tisztelt Igazgató Asszony! Az államigazgatási szervek

Részletesebben

A pártok mőködésének, gazdálkodásának és a kampányfinanszírozásnak a szabályai a számvevıszéki ellenırzések tükrében

A pártok mőködésének, gazdálkodásának és a kampányfinanszírozásnak a szabályai a számvevıszéki ellenırzések tükrében A pártok mőködésének, gazdálkodásának és a kampányfinanszírozásnak a szabályai a számvevıszéki ellenırzések tükrében Hogyan javítható a pártok gazdálkodásának és a kampányfinanszírozásnak az átláthatósága

Részletesebben

Területi tervezés, programozás és monitoring

Területi tervezés, programozás és monitoring Területi tervezés, programozás és monitoring 8. elıadás Regionális politika egyetemi tanár A területi tervezés fogalma, jellemzıi Területi tervezés: a közösségi beavatkozás azon módja, amikor egy területrendszer

Részletesebben

Közbeszerzés és Versenyjog

Közbeszerzés és Versenyjog Szöveg Közbeszerzés és Versenyjog Füzesi Géza Gazdasági Versenyhivatal Közbeszerzés és Versenyjog A közbeszerzésekrıl szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 2. -ának (2) bekezdése szerint

Részletesebben

Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes -

Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes - Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes - 1. A szociális munka értékei 1.1 Tisztában van a következı értékek jelentésével és tiszteletben tartásuk

Részletesebben

A magyar kormányzat tervezett korrupcióellenes lépései és a nyílt kormányzati együttműködés

A magyar kormányzat tervezett korrupcióellenes lépései és a nyílt kormányzati együttműködés A magyar kormányzat tervezett korrupcióellenes lépései és a nyílt kormányzati együttműködés Dr. Klotz Péter, főosztályvezető-helyettes, Nemzeti Védelmi Szolgálat Budapest, 2015. május 12. Szervezeti változások

Részletesebben

3. A Civil Információs Portál

3. A Civil Információs Portál Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mőködésérıl és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 73. (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 20.

Részletesebben

Korszerő és modern államháztartás a kihívások és az el nem kerülhetı reformok tükrében. (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke)

Korszerő és modern államháztartás a kihívások és az el nem kerülhetı reformok tükrében. (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke) MKKSZ Akadémia zárórendezvénye a Parlamentben Budapest, 2009. december 8. Korszerő és modern államháztartás a kihívások és az el nem kerülhetı reformok tükrében (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék

Részletesebben

Elkötelezettség a Kiválóságért. Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt

Elkötelezettség a Kiválóságért. Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt Elkötelezettség a Kiválóságért Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi

Részletesebben

Felkészülés a elsı félévi magyar EU-elnökségre

Felkészülés a elsı félévi magyar EU-elnökségre Felkészülés a 2011. elsı félévi magyar EU-elnökségre Bevezetı A Tanács = kormányzati részvétellel Egységes, de különbözı szintek, különbözı formációk /Európai Tanács/ Miniszterek tanácsa (9 tanácsi formáció)

Részletesebben

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Felülvizsgált stratégiai ellenırzési terve a 2015. év vonatkozásában

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Felülvizsgált stratégiai ellenırzési terve a 2015. év vonatkozásában ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Felülvizsgált stratégiai ellenırzési terve a 2015. év vonatkozásában Ordacsehi Község Önkormányzat alapvetı célja, hogy biztosítsa a település mőködı képességét, a kötelezı

Részletesebben

Az ügyfélkapu informatikai háttere. Budapest, április 23.

Az ügyfélkapu informatikai háttere. Budapest, április 23. Az ügyfélkapu informatikai háttere Budapest, 2009. április 23. Az elektronikus egyéni adó- és járulék-bevallási rendszer Célok: az adózási, jövedéki bevallások során a bevallások e- beküldésének tömeges

Részletesebben

A környezetbarát (zöld) közbeszerzés helyzete és lehetıségei az Európai Unióban

A környezetbarát (zöld) közbeszerzés helyzete és lehetıségei az Európai Unióban A közbeszerzések aktuális kérdései Budapest, 2011. november 16-17. A környezetbarát (zöld) közbeszerzés helyzete és lehetıségei az Európai Unióban Szuppinger Péter Regionális Környezetvédelmi Központ Magyar

Részletesebben

Bizalom szerepe válságban Diadikus jelenségek vizsgálata a gazdálkodástudományban

Bizalom szerepe válságban Diadikus jelenségek vizsgálata a gazdálkodástudományban A gazdasági válság hatása a szervezetek mőködésére és vezetésére Tudomány napi konferencia MTA Székház, Felolvasóterem 2012. november 20. Bizalom szerepe válságban Diadikus jelenségek vizsgálata a gazdálkodástudományban

Részletesebben

Projektszerzıdés. és a..

Projektszerzıdés. és a.. Projektszerzıdés Mely létrejött egyrészrıl a Zalai Falvakért Egyesület, 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10., adószám: 19269830-1-20, képviseli Guitprechtné Molnár Erzsébet, a továbbiakban szolgáltató

Részletesebben

Örökségvédelmi szempontok a beruházás-elıkészítésben

Örökségvédelmi szempontok a beruházás-elıkészítésben Befektetıbarát településekért Örökségvédelmi szempontok a beruházás-elıkészítésben Reményi László remenyi.laszlo@mnm-nok.gov.hu Befektetıbarát településekért Gazdasági növekedése és a foglalkoztatási helyzet

Részletesebben

Kalo l cs c a: : 1.652 5 33 Kis i kı k rös:1 :.168 7 30 Össze z sen: n 2 :.731 3.263 n gy g on o n kö k t ö ö t t ö t 768.7.

Kalo l cs c a: : 1.652 5 33 Kis i kı k rös:1 :.168 7 30 Össze z sen: n 2 :.731 3.263 n gy g on o n kö k t ö ö t t ö t 768.7. A 2011/2012 tanév elsı félévének értékelése Nevelési tanácsadó Személyi feltételekrıl Helyzetkép Kalocsa - Farkasné Bagó Emília, helyettesítések szükségessége Kiskırös - Bánsági Elza Tárgyi feltételek

Részletesebben

LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN. információtartalma 2006-2010 2011/1

LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN. információtartalma 2006-2010 2011/1 LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN Magyar egyetemi honlapok információtartalma 2006-2010 2011/1 LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN Magyar egyetemi honlapok információtartalma 2006-2010

Részletesebben

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. Javadalmazási Politikájának Szabályzata

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. Javadalmazási Politikájának Szabályzata A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Javadalmazási Politikájának Szabályzata Hatálybalépés idıpontja: 2011.06.01. [jóváhagyta az igazgatóság: /2011.06.09/03. számú, 2011.06.09.

Részletesebben

Plenárisülés-dokumentum

Plenárisülés-dokumentum EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Plenárisülés-dokumentum 24.3.2014 A7-0242/2014 JELENTÉS az Európai Unió 2012-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésrıl, III. szakasz

Részletesebben

A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása

A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása Miskolc, 2010. október 21. Ságodi Nóra Európai Bizottság Foglalkoztatási, Szociális és Esélyegyenlıségi Fıigazgatóság A2 Fıosztály

Részletesebben

A Múzeumok és Látogatók Alapítvány felnıttképzési programjai konferenciái és mőhelymunkái -

A Múzeumok és Látogatók Alapítvány felnıttképzési programjai konferenciái és mőhelymunkái - A Múzeumok és Látogatók Alapítvány felnıttképzési programjai konferenciái és mőhelymunkái - Az Alapítvány A Múzeumok és Látogatók Alapítvány 2004. januárjában azzal az alapvetı célkitőzéssel jött létre,

Részletesebben

P r o j e k t A l a p í t ó D o k u m e n t u m. Projekt menedzser Dr. Kiss Imre Készítés dátuma: 2009.07.16. Üzleti titok!

P r o j e k t A l a p í t ó D o k u m e n t u m. Projekt menedzser Dr. Kiss Imre Készítés dátuma: 2009.07.16. Üzleti titok! Dokumentum információk név: Komplex szervezetfejlesztés megvalósítása a Hajdúnánási Polgármesteri Hivatalban projekt Dr. Kiss Imre Készítés dátuma: 2009.07.16 Üzleti titok! Figyelem: Ez a dokumentum olyan

Részletesebben

AZ INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI. Dr.Tasnádi József fıiskolai tanár

AZ INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI. Dr.Tasnádi József fıiskolai tanár AZ INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI Dr.Tasnádi József fıiskolai tanár Gábor Dénes Fıiskola www.gdf.hu e-mail: tasnadi@gdf.hu Magyar Tudomány Napja - 2008 1 Tartalom Bevezetés Fogalom

Részletesebben

T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY

T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 99. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Beszámoló a "Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának mőködésének átvilágítása és szervezetfejlesztésének megvalósítása" c.

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért!

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! Az együttmőködés civil gyakorlata az EGYMI egyesület munkájában Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök 2010. március 29. Miért jött létre az

Részletesebben

A szokásos piaci árelv megfelelı alkalmazása

A szokásos piaci árelv megfelelı alkalmazása A szokásos piaci árelv megfelelı alkalmazása Az összehasonlíthatóság problémája FOTIADI ÁGNES osztályvezetı NAV Kiemelt Adózók Adóigazgatósága Szokásos Piaci Ár-megállapítási Önálló Osztály 2012. Október

Részletesebben

A korrupciós hálózatok kialakulása Magyarországon 2010-ig. Készült 2012/2013-ban a Nemzeti Együttmőködési Alap támogatásával

A korrupciós hálózatok kialakulása Magyarországon 2010-ig. Készült 2012/2013-ban a Nemzeti Együttmőködési Alap támogatásával A korrupciós hálózatok kialakulása Magyarországon 2010-ig Készült 2012/2013-ban a Nemzeti Együttmőködési Alap támogatásával A kötet témái Attitődök a korrupcióról a jövı gazdasági szakembereinek szegmensében

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. 2009-2010. évi akcióterve

Társadalmi Megújulás Operatív Program. 2009-2010. évi akcióterve Társadalmi Megújulás Operatív Program 7. és 9. prioritás: Technikai segítségnyújtás 2009-2010. évi akcióterve 2009. augusztus 31. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma

Részletesebben

On-line kutatás intézményvezetık körében. Lannert Judit, Kölöknet.hu, 2009. szeptember 18.

On-line kutatás intézményvezetık körében. Lannert Judit, Kölöknet.hu, 2009. szeptember 18. On-line kutatás intézményvezetık körében Erıszak az iskolában Lannert Judit, Kölöknet.hu, 2009. szeptember 18. A kutatás s céljac A kutatás mintája A problémák súlyossága az intézményvezetık szerint A

Részletesebben

TULAJDONOSI STRATÉGIAI ELLENİRZÉSI TERV

TULAJDONOSI STRATÉGIAI ELLENİRZÉSI TERV TULAJDONOSI STRATÉGIAI ELLENİRZÉSI TERV 2009-2014 2 I. BEVEZETÉS A Tulajdonosi Stratégiai Ellenırzési Terv célja, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt. hosszú távú céljaival összhangban meghatározza

Részletesebben

A kompetencia alapú képzés bevezetésének elméleti és gyakorlati kérdései

A kompetencia alapú képzés bevezetésének elméleti és gyakorlati kérdései PANNON EGYETEM MÉRNÖKI KAR A kompetencia alapú képzés bevezetésének elméleti és gyakorlati kérdései Dr. Kelemen Gyula 2009. február 09. Az oktatás-képzés és a gazdasági teljesítmény közötti kapcsolat megköveteli

Részletesebben

1. blokk. 30 perc. 2. blokk. 30 perc. 3. blokk. 90 perc. 4. blokk. 90 perc. Beiktatott szünetek. ( open space ): 60 perc

1. blokk. 30 perc. 2. blokk. 30 perc. 3. blokk. 90 perc. 4. blokk. 90 perc. Beiktatott szünetek. ( open space ): 60 perc A Revita Alapítvány szakmai mőhelysorozatának tematikája A program címe: DISKURZUS A tartósan munka nélkül lévı emberek foglalkoztathatóságának fejlesztését célzó komplex szolgáltatástervezés és -fejlesztés

Részletesebben

Szervezeti kultúra felmérés a fenntarthatóság (pedagógiájának) szempontrendszere alapján. Életharmónia Alapítvány, 2009.

Szervezeti kultúra felmérés a fenntarthatóság (pedagógiájának) szempontrendszere alapján. Életharmónia Alapítvány, 2009. Szervezeti kultúra felmérés a fenntarthatóság (pedagógiájának) szempontrendszere alapján. Életharmónia Alapítvány, 2009. Célja megállapítani az iskola fenntarthatóságának és környezetpedagógiai tevékenységének

Részletesebben

A flexicurity EU-s modelljeinek gyakorlati szempontú bemutatása, és a hazai megvalósítás lehetıségei

A flexicurity EU-s modelljeinek gyakorlati szempontú bemutatása, és a hazai megvalósítás lehetıségei A flexicurity EU-s modelljeinek gyakorlati szempontú bemutatása, és a hazai megvalósítás lehetıségei Vojtek Éva, szociálpolitikus, PTE BTK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék 2011. február 24. A

Részletesebben

A Montenegrói Számvevıszék szerepe és helye az új Alkotmányban és a parlamenti demokráciában c. konferencia Podgorica (Montenegro) 2007. április 3-4.

A Montenegrói Számvevıszék szerepe és helye az új Alkotmányban és a parlamenti demokráciában c. konferencia Podgorica (Montenegro) 2007. április 3-4. A Montenegrói Számvevıszék szerepe és helye az új Alkotmányban és a parlamenti demokráciában c. konferencia Podgorica (Montenegro) 2007. április 3-4. A számvevıszékek eredményes függetlenségének alapvetı

Részletesebben

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium nevében a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. (1) bekezdése

Részletesebben

Cselekvési forgatókönyvek és a társadalmi gazdasági működés biztonsága - A jó kormányzás: új, intézményes megoldások -

Cselekvési forgatókönyvek és a társadalmi gazdasági működés biztonsága - A jó kormányzás: új, intézményes megoldások - Dr. Kovács Árpád egyetemi tanár, a Magyar Közgazdasági Társaság elnöke Cselekvési forgatókönyvek és a társadalmi gazdasági működés biztonsága - A jó kormányzás: új, intézményes megoldások - 1 Államhatalmi

Részletesebben

Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0

Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0 Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0 Cím Verzió 2.0 Megyei közgyőlési határozat száma és dátuma Területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelıs minisztériumi jóváhagyás száma és dátuma IH jóváhagyó

Részletesebben

Kitöltési útmutató. I. Fejlesztés összefoglaló...2. Helyzetelemzés...3. III. Fejlesztés bemutatása...4. Fejlesztés várható hatásai...

Kitöltési útmutató. I. Fejlesztés összefoglaló...2. Helyzetelemzés...3. III. Fejlesztés bemutatása...4. Fejlesztés várható hatásai... Kitöltési útmutató Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a vidéki örökség megırzéséhez igénybe vehetı támogatások Mőködtetési és fenntarthatósági tervéhez I. Fejlesztés összefoglaló...2 II.

Részletesebben

Pallai Katalin: Integritás és integritásmenedzsment 1

Pallai Katalin: Integritás és integritásmenedzsment 1 Pallai Katalin: Integritás és integritásmenedzsment 1 Az integritás fogalma Az integritás értékvezérelt magatartást jelent. A magánéletben akkor mondjuk, hogy valaki integritással rendelkezik, ha tudatos

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fıvárosi Ítélıtábla 2. Kf.27.185/2007/6. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fıvárosi Ítélıtábla a Forever Living Products Egészségügyi Élelmezési és Kozmetikai Termékeket Forgalmazó Kft. (Budapest) felperesnek

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 22-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 2011.

Részletesebben

Egészségfejlesztési programok a munkahelyeken

Egészségfejlesztési programok a munkahelyeken Egészségfejlesztési programok a munkahelyeken Kerek Judit fıtitkár Budapest, 2009 szeptember 3. Célunk: Elısegíteni, hogy a dolgozók a jelenleginél jobb testi, lelki és szellemi egészséggel végezhessék

Részletesebben

MTA Nyelvtudományi Intézet 2011. évi szöveges beszámoló

MTA Nyelvtudományi Intézet 2011. évi szöveges beszámoló MTA Nyelvtudományi Intézet 2011. évi szöveges beszámoló Szervezeti változások 2011. évben szervezeti változás az Intézetben nem volt. Gazdálkodási környezet alakulása, pozitív, negatív hatások Az Intézet

Részletesebben

Elmaradott vidéki térségek fejlesztése

Elmaradott vidéki térségek fejlesztése Elmaradott vidéki térségek fejlesztése Varga Péter 2010. november 12. Tokaj Kik és miért akarják fejleszteni az elmaradott térségeket? Mert ott élı emberek életkörülményeik javítása érdekében fejleszteni

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE 1. A szervezet alapadatai, bemutatkozása Tejes név: Munkanélkülieket Segítı Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége Rövid név: MSKSZMSZ Székhely: 4025. Debrecen,

Részletesebben

INNOVATÍV ÖTLETEK MEGVALÓSÍTÁSA

INNOVATÍV ÖTLETEK MEGVALÓSÍTÁSA Innovatív ötletek megvalósítása INNOVATÍV ÖTLETEK MEGVALÓSÍTÁSA tanácsadó füzet Megvalósíthatósági tanulmány, üzleti terv, különös tekintettel a pénzügyi tervezésre A kiadvány a Kutatás-fejlesztési Pályázati

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzatának Jegyzıje 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 e-mail: jegyzo@pecel.hu

Pécel Város Önkormányzatának Jegyzıje 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 e-mail: jegyzo@pecel.hu Pécel Város Önkormányzatának Jegyzıje 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 e-mail: jegyzo@pecel.hu Iktatószám: SZ/706/16/2009 ELİTERJESZTÉS a 2010. évre vonatkozó Éves i

Részletesebben

Integrált roma program a nyíregyházi Huszár lakótelepen

Integrált roma program a nyíregyházi Huszár lakótelepen Integrált roma program a nyíregyházi Huszár Elıadó: Tóthné Csatlós Ildikó Budapest, 2009. október 5. Nyíregyháza Szabolcs-Szatmár-Bereg megye székhelye, a nyíregyházi kistérség központja Lakosságszáma

Részletesebben

Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank. Az EBRD közbeszerzési politikával kapcsolatos tevékenységei. Jan Jackholt Igazgató Közbeszerzés

Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank. Az EBRD közbeszerzési politikával kapcsolatos tevékenységei. Jan Jackholt Igazgató Közbeszerzés Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank Az EBRD közbeszerzési politikával kapcsolatos tevékenységei Budapest, 2011. november Jan Jackholt Igazgató Közbeszerzés European Bank for Reconstruction and Development

Részletesebben

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az Információs Társadalom fogalma, kialakulása Dr. Bakonyi Péter c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az információs társadalom fogalma Az információs és kommunikációs technológiák

Részletesebben

Hosszabb távon ebben a felsıoktatás

Hosszabb távon ebben a felsıoktatás ÉAOP-1.1.2-2008 - 0009 TERMÁL-INNOVÁCIÓ AZ ÉSZAK- ALFÖLDI RÉGIÓBAN Képzések a termálturizmus területén szakirányok, vállalkozók képzése, mesteriskolák, konferenciák Dr. Várhelyi Tamás, PhD. CMC Fıiskolai

Részletesebben

Megint válság van: ismét inadekvát válaszok és hatalmas károk

Megint válság van: ismét inadekvát válaszok és hatalmas károk Megint válság van: ismét inadekvát válaszok és hatalmas károk nem léphetsz kétszer ugyanabba a folyóba állította Hérakleitosz. Magyarországon mintha ez a bölcsesség is megdılne, úgy tőnik, folyamatosan

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Pannon Fejlesztési Alapítvány 2006 évi tevékenységérıl TARTALOM: 1. Bevezetés 2. Fenntartható gazdálkodás 3. Közhasznú tevékenység Az alapítvány éves pénzügyi beszámolójának, mérlegének

Részletesebben

A Menedék képzéseinek. Hegedős Réka

A Menedék képzéseinek. Hegedős Réka A Menedék képzéseinek hatásértékelı kutatása Hegedős Réka Migránsok integrációja segítı szemszögbıl Konferencia 2012. 05. 24-25. 25. Menedék Migránsokat Segítı Egyesület 2009-2011 Európai integrációs Alap

Részletesebben

Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja

Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja Készítette: Andráska Zsófia 2007. június 27. I. A PROGRAM CÉLJA A 2003. évi CXXV. törvényben leírtakhoz hően az Esélyegyenlıségi Program célja a lakosságot,

Részletesebben

A Web-alapú tudásbázis a logisztika és kereskedelem területén (WebLogTrade) projekt bemutatása

A Web-alapú tudásbázis a logisztika és kereskedelem területén (WebLogTrade) projekt bemutatása A Web-alapú tudásbázis a logisztika és kereskedelem területén (WebLogTrade) projekt bemutatása Típus: Leonardo da Vinci projekt Innovációtranszfer Fıpályázó: TÜV Rheinland Akademie GmbH, Berlin, Németország

Részletesebben

Tengelic Község Önkormányzatának Stratégiai ellenırzési terve 2015 2018. év

Tengelic Község Önkormányzatának Stratégiai ellenırzési terve 2015 2018. év Tengelic Község Önkormányzatának Stratégiai ellenırzési terve 2015 2018. év A költségvetési szervek belsı kontrollrendszerérıl és belsı ellenırzésérıl szóló 370/2011.(XII. 31.) Kormány rendelet (továbbiakban:

Részletesebben

A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény, a Magyar Tudományos Akadémia Alapszabálya és az Akadémiai Ügyrend egységes szerkezetben

A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény, a Magyar Tudományos Akadémia Alapszabálya és az Akadémiai Ügyrend egységes szerkezetben 1 A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény, a Magyar Tudományos Akadémia Alapszabálya és az Akadémiai Ügyrend egységes szerkezetben = Akadémiai törvény Asz. = Alapszabály Ü. = Ügyrend

Részletesebben

Fókuszban a bankok kutatás hazai bankok befektetési tevékenysége

Fókuszban a bankok kutatás hazai bankok befektetési tevékenysége Fókuszban a bankok kutatás hazai bankok befektetési tevékenysége Tanácsadók a Fenntartható Fejlıdésért Bemutatkozás A Tanácsadók a Fenntartható Fejlıdésért (TFF) egyesület 2001- ben alakult. Célunk a szervezetfejlesztıi

Részletesebben