A bennfentes informátorok (whistleblower-ek) alkalmazásának lehetőségei a korrupcióellenes küzdelemben

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A bennfentes informátorok (whistleblower-ek) alkalmazásának lehetőségei a korrupcióellenes küzdelemben"

Átírás

1 Szente Zoltán A bennfentes informátorok (whistleblower-ek) alkalmazásának lehetőségei a korrupcióellenes küzdelemben Bevezetés A bennfentes című amerikai filmben a Russell Crowe által játszott Jeffrey Wigand, egy nagy dohánygyártó cég volt kutatási igazgatója hosszas tépelődés után, személyes okokból úgy dönt, hogy leleplezi egykori munkáltatóját, s egy televíziós interjúban beszámol volt cégének arról a gyakorlatáról, hogy a nagyobb fogyasztás érdekében titokban és illegálisan olyan adalékanyagokat is felhasználtak a cigarettagyártáskor, amely függőséget okozhat, s ezzel hosszabb távon jelentősen növeli a dohányosok egészségkárosodásának kockázatát. A volt munkáltató, miután tudomást szerez az interjú elkészültéről, minden eszközt bevet, hogy megakadályozza a leleplezés nyilvánosságra kerülését. Végül nem kis veszélyek és kalandok után mégis bemutatják a filmet, azaz kiderül az igazság. A megtörtént eseményeken alapuló film a bennfentes információadás jelenségét mutatja be, s egyben határozottan állást foglal egy olyan eljárás, illetve magatartásmód mellett, amelyet az Egyesült Államokban az elmúlt húsz évben a törvénysértések feltárásának egyik legfontosabb eszközének tekintettek. A címszereplő a sikeres informátor (angol kifejezéssel whistleblower) mintája, akinek a közreműködése nélkül egy rendkívül súlyos visszaélésre talán sohasem derült volna fény. Bennfentes informátor, egy volt FBI-vezető volt mély torok (Deep Throat), azaz W. Mark Felt is, akinek kulcsszerepe volt a Watergate-botrány kirobbanásában, ami ugyancsak a bennfentes informátorok társadalmi hasznosságát példázza. Sherron Watkinst, aki az egész amerikai vállalati szférát megrázó ún. Enron-ügyben információkat adott a cég törvénysértéseiről, valóságos hősnek tartották Amerikában (a Time magazin például 2002-ben Amerikában az év emberének választotta). Sokak szerint még az ellenkező előjelű példákból is e gyakorlat támogatásának szükségessége következik, mondván, hogy például egy hatékony whistleblower-politika akár a Challenger űrrepülő január 28-ai katasztrófáját is, vagy az Enron-ügy által fémjelzett nagyvállalati visszaéléseket is megelőzhette volna. Ezekben az esetben ugyanis az érintett, illetve felelős szervezetekben voltak olyanok, akiknek tudomásuk volt a szabálytalanságokról, illetve a kockázatokról, mégsem hozták nyilvánosságra ezeket az információkat, talán mert féltek az emiatti megtorlástól, vagy úgy látták, hogy nem képesek megakadályozni e veszélyeket. Mindebből tehát az a következtetés adódhat, hogy érdemes bizonyos társadalmi problémák, kockázatok kezelésére a bennfentes információadást (whistleblowing) gyakorlatát ösztönözni, támogatni, illetőleg megvédeni az informátorokat, különösen olyan jogsértések, vagy a közérdek más súlyos megsértése esetén, amelyek máskülönben rejtve maradnának, azaz más eszközökkel nem lehet feltárni őket. A helyzet azonban nem ilyen egyszerű. Több európai országban ugyanis a bennfentes információadástól várható előnyöknél nagyobbnak ítélték azokat az aggályokat, amelyek a személyes adatok és a magánszféra védelmével kapcsolatban felmerültek. Magyarországon a

2 közelmúltban a fővárosi parkolási díjak beszedésének korrupciós gyakorlatáról beszámoló egykori parkolóőrök a nyilvánosságon keresztül fordultak egyes fővárosi önkormányzati vezetőkhöz, anélkül, hogy reményük lenne érdekeik bármilyen intézményes képviseletére vagy védelmére. Magyarországon a bennfentes informátorok védelme egyébként azt követően vált hirtelen a közbeszéd részévé, illetve a kormányzat korrupcióellenes programjának egyik legfontosabb prioritásává, hogy 2008-ban Magyarországon járt Stephen M. Kohn, az amerikai National Whistleblower Center vezetője, és magas rangú politikusokkal és parlamenti képviselőkkel, valamint a Kormány által létrehozott Antikorrupciós Tanácsadó Testület tagjaival találkozott. A whistleblowing policy amerikai gyakorlatáról szóló tájékoztatás aztán a félreértések (vagy félremagyarázások) egész lavináját indította el. Azóta a kormányzati nyilatkozatokban és sajtójelentésekben a bennfentes információadással kapcsolatos szakpolitika a korrupcióellenes küzdelem fő eszközeként került bemutatásra, amely széles körben elterjedt a fejlett demokráciákban. A sebtében elkészített magyar szabályozás pedig eljárásokat dolgozott ki az informátorok védeme, sőt anyagi ösztönzése érdekében, s a frissen megismert amerikai mintára egy Közérdekvédelmi Hivatal létrehozását is elhatározta. Valójában a bennfentes információadás nem speciálisan korrupcióellenes eszköz: jóllehet korrupciós tranzakciók feltárására is alkalmas módszer lehet, ám alkalmazási köre ennél jóval szélesebb, illetve annak során nem a korrupció feltárása a legfontosabb szempont. A whistleblower-ektől nem speciálisan a korrupciós cselekményekre, hanem általában a jogsértő, szabálytalan, etikátlan vagy másoknak kárt okozó tevékenységekre vonatkozó bizalmas információkat várják. Az Egyesült Államokban a bennfentes informátorok társadalmi hasznosságát főként a közegészségügyi veszélyeket okozó vagy a közbiztonságot sértő szervezeti szintű tevékenységek, cselekedetek feltárásában látják, az Enron-, WorldCom- és más nagyvállalati botrányokra adott válaszként elfogadott ún. Sarbanes-Oaxley-törvény (a továbbiakban SOX) óta pedig elsősorban az olyan pénzügyi visszaélések felderítését remélik tőlük, amelyek többnyire nem számítanak korrupciónak. A whistleblowing továbbá elsősorban csupán néhány angolszász országban számít bevett és elfogadott módszernek, elsősorban is az Egyesült Államokban, illetve az amerikai példát az elmúlt évtizedben követő Ausztráliában, Nagy-Britanniában, Kanadában és a Dél-Afrikai Köztársaságban, és néhány más országban, mint Dél-Koreában például. A kontinentális Európában inkább ennek elutasítása, illetve csak rendkívül korlátozott alkalmazása (pl. forródrót létrehozása meghatározott sürgős esetekre) jellemző; jelenleg az adatvédelmi és a magánélet szentségének megsértésével kapcsolatos kétségek erősebbnek látszanak a bennfentes információadás intézményesítésének szándékánál. Végül talán azt is érdemes megjegyezni, hogy a fent hivatkozott amerikai intézmény ún. nongovernmental organisation (NGO), vagyis nem-kormányzati (nem állami) szerv, s egyáltalán nem kap szövetségi költségvetési támogatást egy hatósági jogokkal felruházott költségvetési szerv (mint amilyen a tervezett Közérdekvédelmi Hivatal lett volna) felállítását ezért erre a példára nem lehet(ett volna) alapozni (más kérdés, hogy mint látni fogjuk a védelemnek valóban vannak állami intézményei is). A kormányzati kommunikáció ilyesfajta problémái azonban csak még indokoltabbá teszik, hogy megkíséreljük tisztázni a bennfentes információadás, illetve informátor fogalmát, fontosabb jellemzőit, annál is inkább, mert az utóbbi évek minden hazai korrupcióval kapcsolatos kutatása a korrupció erősödését, intenzívebbé válását mutatta, s így legalábbis elvileg egyre fontosabb szakpolitikai kérdéssé válik, hogy milyen általános és speciális módszerek, illetve állami eszközök alkalmazásától várható a jelenség visszaszorítása, vagy legalábbis enyhítése. 2

3 Az alábbiakban a bennfentes információadás intézményét mint korrupcióellenes eszköz, módszer alkalmazásának lehetőségeit és problémáit igyekszem áttekinteni. Ennek során külön figyelmet fordítok azokra a törvénytervezetekre, amelyeket az Új rend és szabadság programért felelős kormánybiztos készített 2008-ban. Fontos azonban megjegyezni, hogy a közérdeksérelem veszélyét vagy megvalósulását bejelentő foglalkoztatottak védelméről (a továbbiakban Javaslat 1), valamint a tisztességes eljárás követelményének megsértésével összefüggő eljárásról és a Közérdekvédelmi Hivatalról (a továbbiakban Javaslat 2) szóló február 23-i keltezésű törvénytervezetek gyorsan lekerültek a napirendről az ötlet tulajdonképpen éppolyan gyorsan tovaszállt, mint amilyen hirtelen 2008-ban felbukkant. Mégis, e tervezetek a whistleblowing-politika különböző vonatkozásai tekintetében olyan konkrét döntéseken alapultak, vagy legalábbis olyan értékválasztásokat tükröztek, amelyek a szabályozási, szakpolitika-alkotási problémakör számos fontosabb területére kiterjedtek. A bennfentes információadás mint szakpolitikai kérdés vizsgálatának nehézségei A bennfentes informátorok alkalmazása logikusan következik a korrupció természetéből tulajdonképpen rendkívül ésszerű elképzelésen alapul, s még az is felvethető, hogy inkább e módszer felhasználásának mellőzése igényelne indoklást. A korrupció ugyanis jellegénél fogva rejtett társadalmi jelenség: olyan tranzakció, amely rendszerint kis létszámú résztvevő között történik, akik zárt kört alkotnak, s akiknek erős érdekük fűződik ahhoz, hogy ez a kapcsolat rejtett, mások által fel nem fedezhető maradjon. Ennélfogva a korrupciós cselekmények rendkívül nehezen feltárhatók a maguk konkrétságában. Márpedig bizonyos korrupcióellenes tevékenységek például egyedi esetek felderítése, szankcionálása nyilvánvalóan annál sikeresebbek, minél inkább valós és tényleges korrupciós esetekre irányulnak. De igaz ez az általános korrupcióellenes politikák eredményességére is, hiszen e szakpolitikai programok és intézkedések sikere vélhetően annál nagyobb, minél pontosabban körülhatárolhatók azok a korruptív cselekmények és folyamatok, amelyek elhárítására, megelőzésére törekednek. A bennfentes informátorok közreműködése pedig épp arra kínál esélyt, hogy ne csupán közvetett bizonyítékok legyenek a korrupció általában való létezésére, hanem egyes speciális esetekre vonatkozó konkrét információkhoz lehessen hozzájutni. A bennfentes információszolgáltatás módszere látszólag egyszerű: az államnak ösztönöznie kell az olyan korrupcióra vonatkozó információk feltárását, amelyekhez csak meghatározott tevékenységet végzők vagy tisztséget betöltők juthatnak hozzá (Eigen, 126.). Az ösztönzés az erre irányuló eljárási, intézményi feltételek megteremtésében, és/vagy a bennfentes informátorok érdekeinek védelmében, esetleg anyagi vagy erkölcsi támogatásában állhat. A gyakorlatban azonban a vonatkozó szabályozás számos eldöntendő kérdést vet fel, s a whistleblowing más államokban felhalmozódott tapasztalatai is arra utalnak, hogy ennek az eszköznek vagy eljárásnak a szabályozása rendkívül összetett problémát jelent. Ennek az az oka, hogy a bennfentes információadás terjedelme, formái eltérő gyakorlati következményekkel járhatnak, illetve különböző érdekek konfliktusához vezethetnek. További problémát jelenthet, hogy a bennfentes informátorok alkalmazásának nincsenek hazai előzményei, vagyis gyakorlatilag egy teljesen új intézmény bevezetéséről van szó. Így felmerül a kérdés, hogy akkor a szakpolitika-tervezés során milyen szempontok vagy elvek szolgálhatnak mércéül az alkalmazandó megoldások kiválasztásakor, a többféle lehetséges 3

4 szabályozási opció közötti választáskor. Ez a helyzet persze nem új vagy különösebben szokatlan, s vannak is módszerek, amelyek ilyenkor segíthetnek a megfelelő válaszok megtalálásában. Az egyik ilyen lehetőség, hogy spekulatív alapon válasszunk több versengő konstrukció vagy megoldás között. Éppen mert nincsenek alkalmazási tapasztalatok vagy közvetlenül felhasználható információk, magunk hozhatunk létre valószínű ok-okozati láncolatokat, feltárhatjuk a lehetséges következmények körét, analógiákat kereshetünk más szakpolitikai kezdeményezések körében, és így tovább. Adatok hiányában ugyan ez a módszer talán a szakpolitika-alkotás egyik legmegbízhatatlanabb módja, mindenesetre Magyarországon óriási hagyományai vannak, sőt alighanem uralkodó módja a közösségi politikák kialakításának. Vannak azonban más lehetőségek is. Ilyen például a történeti elemzés, amely korábbi folyamatokból von le következtetéseket a mai helyzetre, amint arra a whistleblower policy kapcsán látunk majd német és francia példát. Ugyancsak Németországra jellemző a közpolitika-alkotás alternatíváinak tisztán jogi szempontú elemzése. A jogi szempontok figyelembe vétele a szakpolitika-tervezés során mindig elengedhetetlen, ám jellemzően avagy normálisan a döntés-előkészítés technikai részéhez tartozik, például a tervezett szabályozás jogrendszerbe illeszkedésének, logikai koherenciájának, más kodifikációs követelmények biztosításával, és így tovább. Tartalmi vagy érdemi kérdések eldöntésében azonban jogi érvek elvileg csak ritkábban játszanak meghatározó szerepet, különösen akkor, amikor mint a bennfentes informátorok esetében a szükséges jogi szabályozás törvényi szintű. A jogrendszer alkotmányosodásának jól ismert tendenciája azonban több európai országban az elmúlt két évtizedben azzal járt, hogy bizonyos társadalmi értékek alkotmányos szintre emelkedtek, ami számos szakpolitikai értékválasztás, megoldás számára e jogi-alkotmányos követelmények eleve olyan külső adottságot jelentenek, amelyekhez igazodniuk kell. Témánk szempontjából például jellemzően a személyes adatok védelméhez, a magánszféra sérthetetlenségéhez, illetve a közérdekű információk szabadságához fűződő jogok, illetve ezek kollíziójának kérdése merülhet fel. Végül támaszkodhatunk más országok bennfentes informátorokra vonatkozó gyakorlatának tapasztalataira, hiszen a szakpolitikai célok, a szabályozás módja vagy a körülmények hasonlósága vagy különbözősége alapján vonhatunk le következtetéseket arról, hogy hasonló intézkedések nálunk várhatóan milyen hatással járnának, illetve azoknak milyen előnyeik vagy hátrányaik lennének a hazai viszonyok között. Az alábbiakban először a bennfentes információadás fogalmáról, illetve egyes fogalmi ismérveiről (és azok lehetséges változóiról) lesz szó, majd a főbb szabályozási modelleket tekintem át. Ezt követően a whistleblowing támogatására vonatkozó szakpolitika egyes elemeivel foglalkozom, azt vizsgálva, hogy melyek lehetnek a különböző megoldások előnyei és hátrányai, illetve milyen érvek szólnak a jogintézmény egyik vagy másik potenciális változata mellett vagy ellen. A tanulmányt vitairatnak szánom, mely egy olyan korrupcióellenes módszert vizsgál, amelynek nincsenek komoly hazai előzményei, sőt jelenleg alkalmazásának is csekélyek az esélyei, de amellyel tekintettel az általa elérhető társadalmi hasznokra feltétlenül érdemes foglalkozni. 4

5 A bennfentes információadás fogalma A bennfentes információadásnak többféle szakirodalmi fogalma is van, s mint minden hasonló esetben, a whistleblowing konceptualizálására is jellemző, hogy annak célja jelentősen befolyásolja a fogalomalkotást. Így például eltérő fogalmi kísérletek születhetnek attól függően, hogy azok kutatási célokat szolgálnak vagy egy konkrét gyakorlati elképzelést megvalósító jogi definíció megalkotása a cél. Gyakori az is, hogy valamely önálló szakpolitikai elképzelésnek megfelelően terjesztik ki vagy szűkítik a fogalom érvényességi körét. A whistleblowing alatt általában azt a jelenséget értik, amikor egy szervezet jelenlegi vagy volt tagja, alkalmazottja bennfentes információkat szolgáltat ki a szervezet valamely a közérdek számára káros vagy másoknak jogellenesen kárt okozó tevékenységéről. Más megfogalmazásban valaki, akinek pozíciójánál fogva lehetősége van ilyen információkhoz hozzájutni, felfedi a szervezet törvénysértő, erkölcstelen vagy más módon illegitim gyakorlatát olyan személyek vagy szervezetek számára, amelyek képesek fellépni e tevékenységgel szemben (Near-Miceli 1995, 680., Brown-Donkin, 8.). A bennfentes információadás olyan folyamat, amely információkat közvetít az érintett szervezet harmadik személynek nettó kárt okozó (Elliston, 168.), mások szerint etikátlan (Larmer, 125.) tevékenységéről. A bennfentes információadást tehát csak meghatározott személy, az informátor (bejelentő, whistleblower) követheti el szándékos cselekedettel, ami olyan információ nyilvánosságra hozatalában vagy bejelentésében áll, amely valamely szervezet, intézmény jogsértő, szabálytalan vagy etikátlan magatartására vagy tevékenységére vonatkozik, s amely információkhoz az informátor mint az adott szervezethez tartozó személy jutott hozzá, s végül amit a jogsértés (szabálytalanság, stb.) orvoslására, illetve az adott ügyben eljárásra jogosult személyek vagy szervek tudomására hoz. A bennfentes információadás megkülönböztető jegyei ennek alapján elsősorban amelyeket illetően az eltérő fogalmi kísérletek is különböznek egymástól az alábbiak lehetnek: a) az informátor személyi minősége, azaz ki lehet bennfentes informátor, b) a cselekmény, vagyis az információszolgáltatás aktusa, c) a kiszolgáltatott információ jellege, s végül d) a bennfentes információ, vagyis a bejelentés címzettje. a) A bennfentes informátor A fogalom központi eleme a bennfentes informátor, a whistleblower, aki bármely magánvagy közintézmény tisztségviselője vagy alkalmazottja lehet. Az informátor tehát attól bennfentes, hogy helyzeténél (azaz az érintett szervezetben betöltött pozíciójánál vagy munkakörénél) fogva birtokol olyan információkat, amelyekhez más (a szervezeten kívüli személy) nem férhet hozzá. Az illető információkhoz való hozzáférés tekintetében tehát privilegizált helyzetben van (Jubb, 78.). E helyzetet illetve pozíciót általában szélesen 5

6 értelmezik: az egyéb feltételek mellett olyan személy is lehet bennfentes informátor, aki már nem tagja az adott szervezetnek, vagy nem kötődik olyan módon hozzá, mint amely kapcsolat lehetővé tette a számára a bennfentes információkhoz való hozzájutást, viszont az információhoz még korábbi bennfentes minőségében jutott hozzá. Fontos megjegyezni ugyanakkor, hogy az információadás tekintetében nem képviselője saját szervezetének: nem annak hivatalos álláspontját közvetíti, sőt általában annak szándékaival ellentétben tesz közzé valamely belső információt. A szakirodalom és a működő whistleblowing-szabályozások általában kizárják ebből a személyi körből azokat, akiknek a szervezeten belüli visszaélések, szabálytalanságok észlelése, kivizsgálása vagy kijavítása munkaköri kötelességük. Így per definitonem nem lehet bennfentes informátor például a belső ellenőr, vagy a könyvelő, akik kötelesek jelenteni a nem megfelelő működést. Elvileg ugyanis e személyi kör épp feladatkörénél fogva nem számít veszélyeztetettnek, másrészt felelőssége ebből a szempontból lényegesen eltér az olyan munkavállalókétól, akiknek nincsenek ellenőrzési vagy bejelentési kötelezettségeik. Egyes vélemények szerint azonban tekintettel a bennfentes informátorok közreműködésével elérhető haszonra mindez nem elegendő ok arra, hogy az ellenőrzésre kötelezetteket minden esetben kizárják a jogi védelemben részesülő whistleblower-ek közül (Chambers, , Lewis, 208.). Bár ezt az ismertebb definíciós kísérletek nem szokták kiemelni, a whistleblower elvileg nem lehet a bennfentes információadással feltárt visszaélés megszüntetésére egyébként a szervezetben önálló intézkedési jogosultsággal rendelkező személy, praktikusan a szerv vezetője, hiszen ilyenkor a jogsértésért vagy szabálytalanságért felelősséget visel, amely alól nyilvánvalóan nem mentesülhet, ha saját magának lehetősége lett volna annak felszámolására. A bennfentes informátornak tehát nincsenek eszközei, hogy megszüntesse azt a problémát, ami az információ kiadására indítja. A gyakorlatban ezért minél magasabban van valaki a szervezeti hierarchiában, annál kevésbé valószínű, hogy whistleblower lesz belőle, s viszont, elvileg annál nagyobb eséllyel érheti őt a bennfentes informátor vádja (Jubb, 79.). Egyes szerzők szerint a bennfentes információadás megítélését illetően az informátor szándékai, illetve motívumai is szerepet játszhatnak. Akik ennek jelentőséget tulajdonítanak, azok vagy a whistleblower morális meggyőződését, kötelességérzetét (Bowie Duska, 73.), vagy a közérdek iránti elkötelezettségét (Chambers, , De Maria, 3.) említik. Többnyire azonban az informátor személyes motivációjának nem tulajdonítanak szerepet, különösen, ha a bennfentes információadás szakpolitikai támogatásának kérdéséről van szó: ebben az esetben ugyanis a társadalmi hasznosság a bejelentő egyéni szándékaitól független, amelyeknek inkább csak abból a szempontból van jelentősége, hogy milyen módon lehet kiszűrni a hamis vádakat vagy nyilvánvalóan megalapozatlan bejelentéseket, amikor arról kell dönteni, hogy az adott ügyet kivizsgálják-e. A whistleblowing-ra vonatkozó szakirodalom egy része nagy figyelmet fordít a kérdés morális vonatkozásaira, elsősorban is a bennfentes informátor erkölcsi megfontolásaira. Ez nem csupán elvont erkölcsfilozófiai probléma, mert a feltételezhető morális motívumok befolyásolhatják az alkalmazott szakpolitikai megoldások egy részét, például a társadalmi felelősség vagy a közérdek iránti elkötelezettség megerősítésével, a jogsértő, etikátlan magatartást tanúsító szervezetek erkölcsi elítélésével, és így tovább. Ebből a szempontból gyakran emelik ki a bennfentes informátor kettős morális dilemmáját, ami egyrészt egyéni és szervezeti értékek közötti konfliktus, másrészt a szervezeti, illetve a tágabb közösség iránti lojalitás közötti ellentmondásban nyilvánulhat meg (Jubb, 81.). 6

7 b) A bennfentes információadás Bennfentes informátor az lehet, akinek tudomására jut, hogy az őt foglalkoztató intézmény olyan tevékenységet folytat, amely szükségtelen kárt okoz harmadik személynek, sérti az emberi jogokat vagy a szervezet kifejezett céljával ellentétes, és aki erről a tényről tájékoztatja a nyilvánosságot (Elliston, 167.). Eljárásának sajátossága, hogy az nem konform módja a tájékoztatásnak vagy egy tény, adat nyilvánosságra hozatalának; az informátor egyrészt rendszerint nem rendelkezik az érintett szerv felhatalmazásával az információ közlésére, másrészt feltételezhető, hogy sokszor épp azért szánja rá magát a belső információ kiadására, mert a szokásos csatornákon keresztül nem érhető el eredmény. Bennfentes információadásról akkor van szó, ha a megfelelő, eljárásra jogosult hatósághoz való bejelentés vagy a nyilvánosságra hozatal szándékos aktus, vagyis olyan eset, amikor az informátor célja az adott jogsértő vagy más módon szabálytalan cselekmény, tevékenység felfedése, leleplezése (Jubb, 79., 86.). A gondatlan módon, hanyagság következtében kikerült bennfentes információ esetén általában hiányzónak tekintik a védelemre érdemes elkötelezettséget vagy szándékot. Szervezetszociológiai értelemben a whistleblowing illetve az ellene való fellépés, védekezés a bennfentes informátor, illetőleg az érintett szervezet kísérlete, hogy befolyást gyakoroljon a másikra, vagy hogy csökkentse függését a másiktól (Near-Miceli-Dworkin, 394.). Más szempontból a bennfentes információadás tulajdonképpen szervezeti külön-, illetve ellenvélemény, az egyet nem értés kifejezése, kommunikálása többnyire valamely cselekedet, tevékenység rosszallása, elítélése az informátor részéről (Jubb, 78.). A bennfentes információ kiszolgáltatása, vagyis a leleplezés nem minden formája tartozik a vizsgált körbe: csak akkor indokolt a whistleblower-státushoz rendelt jogokat biztosítani, ha az informátor meghatározott szervhez vagy fórumhoz fordul a bizalmas információval, hiszen az aktus társadalmi hasznossága csak akkor érvényesül, ha az információadás címzettje képes a kár vagy veszély elhárítására, vagy legalábbis arra ésszerű esély van. Ennek azonban nincs objektív tartalma: bizonyos esetekben például elfogadható lehet akár a sajtónyilvánossághoz való fordulás is, ha attól a sérelmezett helyzet megváltozása várható. Itt kell megjegyezni, hogy a bennfentes információadásnak nem fogalmi ismérve a bejelentett vagy nyilvánosságra hozott visszásság hatósági vagy másmilyen orvoslása, hiszen adott esetben még a megalapozatlan bejelentések is védelmet érdemlő cselekedetnek minősülhetnek. Az utóbbi esetről van szó az olyasfajta szabályozási megoldásoknál, amelyek szerint a whistleblowervédelemre való jogosultsághoz az is elég, ha a bennfentes informátor ésszerűen gondolhatta valamely információról, hogy az súlyos törvénysértést vagy szabálytalanságot jelez, vagy hogy az információ címzettje megfelelő felhatalmazással vagy lehetőségekkel rendelkezik, hogy az általa kifogásolt helyzeten javítani tudjon. A whistleblowing egyaránt megkülönböztethető más információszolgáltatástól, tájékoztatástól, illetve olyan más ellenvéleményektől, amelyek a szervezeti kultúrában nem számítanak különleges jelenségnek, s amelyek nem igényelnek külső beavatkozást az intézményi autonómiába. Valójában minden lényeges körülmény tekintetében jelentősen különbözik azoktól: így az információadás céljában (hiszen az rendszerint nem az érintett intézmény által elismert szervezeti érdeket szolgál), az információ kiadására való felhatalmazás hiányában, és az információszolgáltatás (titkos) módjában. 7

8 c) A bennfentes információ tartalma A különböző whistleblowing-definíciók között a leginkább abban lehet eltérés, hogy mely, illetve milyen típusú belső, bizalmas információk kiszolgáltatását vonják ebbe a körbe. Abban közmegegyezés van, hogy az informátor munkáltatója (szervezete) által elkövetett vagy folytatott jogellenes, illegális cselekedetre vagy tevékenységre vonatkozó adatok, tények közlése bennfentes információadás. Miután a közérdek védelmének legalább olyan fontos része az érdeksérelem megelőzése, mint a már bekövetkezett károk csökkentése vagy az eredeti helyzet visszaállítása, a bennfentes információadásnak legitim tartalma lehet a gyanított vétség veszélye, a közérdek súlyos sérelmének kockázata is (Jubb, 87.). Általában a védelemre érdemes bennfentes információadás feltételeként határozzák meg, hogy a kiszolgáltatott belső, bizalmas információ jelentős jog- vagy érdeksérelmet tárjon fel, avagy a közérdek súlyos sérelmének veszélyét leplezze le. A triviális, kis jelentőségű szabálytalanságok feltárása is maga után vonhatja ugyan a bejelentővel szembeni belső szervezeti fellépést, ám annak kockázata, valószínűsége és mértéke vélhetően jóval kisebb, mint ha a bennfentes informátor súlyos visszaéléseket tár fel, másrészt ilyenkor valószínűleg más eszközök is felhasználhatók a bejelentő védelmére, s az aligha igényel, s különösen nem indokol különleges jogi védelmet. A közérdek súlyos sérelmére vagy veszélyére vonatkozó kritériumnak továbbá az is a funkciója, hogy ne ösztönözzön apró, lényegtelen bejelentéseket, amelyek kárai (mindenekelőtt az érintett szervezet érdekeire háruló hátrányos következmények) jóval meghaladhatják a bejelentett szabálysértések vagy etikai vétségek feltárásából származó hasznokat. A bennfentes informátor által feltárt visszaélésnek kapcsolatban kell lennie azzal a szervezettel, amelynél speciális pozíciója alapján bizalmas információkhoz jutott. Bár lehetséges, sőt gyakori, hogy a tulajdonképpeni jog- vagy szabálysértés nem a szervezet egész gyakorlatára jellemző, hanem csupán egyes tisztségviselőire, itt mégsem az adott szervezettől független, csupán valamely ott dolgozó személy által elkövetett bűncselekményről van szó, hanem a szervezet működéséhez kötődő vagy ellenőrzése alatt álló cselekményről vagy folyamatos tevékenységről. Végül gyakran kiemelik, hogy a whistleblower által kiadott információ nem az érintett szervezettel kapcsolatos valamifajta semleges információ, hanem tulajdonképpen vádat tartalmaz (Elliston, 169., Jubb, 79.), vagyis bizonyos értelemben indítvány valamely súlyosan elítélendő vagy rossz gyakorlat miatti felelősségre vonásra. Ez azonban csak akkor tehető fogalmi elemmé, amennyiben a definíció részének tekintjük a bennfentes informátor egyéni motivációit, szándékait is. d) A bennfentes információ címzettje: külső és belső whistleblowing Miután a közérdekű bejelentések esetében bizalmas, az adott szervezet belső működésére vonatkozó információk kiszolgáltatásáról van szó, lényeges kérdés, hogy az informátorok mely személynek vagy szervnek adhatják ki legitim módon ezeket az információkat, azaz ki lehet az információadás címzettje. Ebből a szempontból belső whistleblowing-ról beszélhetünk, ha az információval az adott szervezet saját vezetőit vagy megbízottait keresik 8

9 meg, vagyis ha a szervezeten belüli csatornákat, eljárási formákat használja az informátor a jog- vagy szabálysértés jelzésére. Ezzel szemben minden olyan információadás külsőnek minősül, amelynek során a bennfentes információt az érintett szervtől független személy vagy szervezet számára szolgáltatják ki. A bennfentes információadás fogalmi kísérleteinek egy része csak az érintett szervezeten kívüli hatósághoz, szervhez vagy fórumhoz való fordulást tekinti whistleblowing-nak, ám a többségi álláspont szerint a belső panaszfórumok vagy monitoring-rendszerek felhasználása hatását tekintve nem csupán azonos, hanem még előnyösebb lehet, mint a külső whistleblowingé, amely a negatív nyilvánosság miatt az érintett szervezetre, a vizsgálatok, illetve a vétkes, hibás vagy helytelen gyakorlat kijavításának költségei miatt pedig az államra is hátrányosabb lehet. Egyes vélemények tisztán teoretikus alapon utasítják el az érintett szervezeten belüli bennfentes információadást, mivel ebben az esetben hiányzik az ellenvélemény ismérve (Jubb, 89.). Gyakorlatiasabb azonban az a megfontolás, amely szerint, ha az ügy a szervezeten belüli elintézést nyer, akkor valójában nem is kerül ki illetéktelen kezekbe a belső információ, s csupán egyfajta belső hibajavításról, korrekcióról van szó. Csakhogy a whistleblowerpolitikától remélhető előnyök szempontjából nem bír különösebb jelentőséggel, hogy ki a bennfentes információadás címzettje, ha az valóban rendelkezik a probléma orvoslásához szükséges felhatalmazással. Ráadásul különösen a nagyobb szervezetekben nem ritka, hogy a működés során elkövetett visszásságok a szervezeten belül is rejtve maradnak tulajdonképpen a belső whistleblowing tagadása helyett célszerűbb lehet észben tartani, hogy az aligha lehet eredményes, ha az adott visszaélést például a szervezet menedzsmentje, illetőleg vezetői követik el ez azonban inkább technikai és nem koncepcionális, fogalmi probléma. Szabályozási modellek a) Az amerikai szabályozási modell A bennfentes informátorok védelmét illetően a legkiterjedtebb és legismertebb szabályozási minták az Egyesült Államokban működnek, ahol már három évtizede alkalmaznak ilyen módszereket a szabálytalanságok feltárására, illetve a bejelentők védelmére. Az USA-ban a whistleblowing alkalmazása, illetve támogatása bevett szakpolitikai eszköz, ami jelentős eredményeket mutat: az elmúlt években például a bennfentes informátoroknak nagy szerepük volt a munkáltatók vagy az állami szervek visszaéléseinek feltárásában a légiközlekedés biztonsága, a közegészségügy, a magánszféra védelme, a gazdasági társaságok számvitele és a marketingtevékenység területén (Sindzak, 1635.). Az amerikai modellben a szabályozás elvi alapja az, hogy a bennfentes informátorokkal szembeni megtorlást a közérdek elleni tevékenységnek tekintik (Near-Dworkin-Miceli, 400.), s ennek megfelelően elsősorban a whistleblower-ek mint munkavállalók jogainak megsértését szankcionálni, illetőleg büntetni rendelik. A whistleblowing az amerikai felfogás szerint jogi értelemben a munkavállaló jogilag védett szólásszabadsága részének minősül, s ekként védi a bírósági esetjog is. A bennfentes információadást hagyományosan az olyan nagyobb szervezetek ellenőrzési formájának tekintették, amelyeket kívülről nehéz kontrollálni, ezért a fő cél a whistleblowing ösztönzése volt a megtorlás esélyének csökkentésén keresztül. Ezért általában csak jogi szankciókon keresztül az utólagos védelemre koncentráltak. A whistleblowing-politika 9

A fickó beszélne, de nem teheti. A whistleblowing jogi szabályozása a magánszektorban

A fickó beszélne, de nem teheti. A whistleblowing jogi szabályozása a magánszektorban A fickó beszélne, de nem teheti. A whistleblowing jogi szabályozása a magánszektorban Szerző: Dr. Domokos N. Márton Budapest, 2013. december 31. A fickó Jeffrey Wigand az egyik leghíresebb whistleblower,

Részletesebben

RÉSZLETES JELENTÉS AZ ÁLTALÁNOS KÖZIGAZGATÁSI RENDTARTÁS KONCEPCIÓJÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSÉRŐL

RÉSZLETES JELENTÉS AZ ÁLTALÁNOS KÖZIGAZGATÁSI RENDTARTÁS KONCEPCIÓJÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSÉRŐL RÉSZLETES JELENTÉS AZ ÁLTALÁNOS KÖZIGAZGATÁSI RENDTARTÁS KONCEPCIÓJÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSÉRŐL I. Az új szabályozás kialakítását meghatározó alapvető szempontok 1.) Az Alaptörvényhez való kapcsolódások Magyarországon

Részletesebben

Szikinger István. A rendőri diszkrimináció megelőzése és kezelése Magyarországon. I. A magyar rendőrség szervezete

Szikinger István. A rendőri diszkrimináció megelőzése és kezelése Magyarországon. I. A magyar rendőrség szervezete Szikinger István A rendőri diszkrimináció megelőzése és kezelése Magyarországon tananyag az Esélyegyenlőségi szakemberek képzése, munkába állítása c. EQUAL-projekt számára I. A magyar rendőrség szervezete

Részletesebben

KONCEPCIÓ A KÖZÉRDEKŐ BEJELENTÉSEK (WHISTLEBLOWING)

KONCEPCIÓ A KÖZÉRDEKŐ BEJELENTÉSEK (WHISTLEBLOWING) KONCEPCIÓ A KÖZÉRDEKŐ BEJELENTÉSEK (WHISTLEBLOWING) TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁSÁHOZ 2008. október Tartalomjegyzék I. A WHISTLEBLOWING-JELENSÉG: FOGALOM-MEGHATÁROZÁS... 3 II. NEMZETKÖZI SZABÁLYOK A KORRUPCIÓ ELLENI

Részletesebben

Fazekas Flóra a velencei bizottság 2012. júniusi véleményei Öt sarkalatos törvényró l

Fazekas Flóra a velencei bizottság 2012. júniusi véleményei Öt sarkalatos törvényró l Fazekas Flóra a velencei bizottság 2012. júniusi véleményei Öt sarkalatos törvényró l Az Európa Tanács keretében működő Joggal a Demokráciáért Európai Bizottság (közismert nevén Velencei Bizottság, a továbbiakban:

Részletesebben

Az egyenlő bánásmód sérelme miatt indult hatósági eljárások tapasztalatai

Az egyenlő bánásmód sérelme miatt indult hatósági eljárások tapasztalatai Az egyenlő bánásmód sérelme miatt indult hatósági eljárások tapasztalatai Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (továbbiakban: hatóság) 2005. februári megalakulása óta vissza-visszatérő kérdés, hogy lehet-e hatósági

Részletesebben

A büntetőjogi felelősség felvetése és jogi realizálása

A büntetőjogi felelősség felvetése és jogi realizálása A büntetőjogi felelősség felvetése és jogi realizálása ÁSZ Jogalkalmazási Segédlet A büntetőjogi felelősség felvetése és jogi realizálása Állami Számvevőszék, 2006 Szervezetirányítási és Működtetési Igazgatóság

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 23. szám 126. évfolyam 2011. november 4. Utasítások 42/2011. (XI. 04. MÁV Ért. 23.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. Etikai Kódexéről. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő

Részletesebben

Dr. Demeter Judit. Az esélyegyenlőség előmozdítása és a diszkrimináció tilalma

Dr. Demeter Judit. Az esélyegyenlőség előmozdítása és a diszkrimináció tilalma Dr. Demeter Judit Az esélyegyenlőség előmozdítása és a diszkrimináció tilalma Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) 2004. január

Részletesebben

AZ INTERNETES TARTALOMSZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS EGYES NEMZETI JOGOKBAN

AZ INTERNETES TARTALOMSZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS EGYES NEMZETI JOGOKBAN Országos Rádió és Televízió Testület Irodája Stratégiai Igazgatóság AZ INTERNETES TARTALOMSZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS EGYES NEMZETI JOGOKBAN 2001. szeptember 27. AZ INTERNETES

Részletesebben

AJÁNLÁSOK A KÖZSZFÉRA ETIKAI MAGATARTÁSSZABÁLYAINAK KIMUNKÁLÁSÁHOZ

AJÁNLÁSOK A KÖZSZFÉRA ETIKAI MAGATARTÁSSZABÁLYAINAK KIMUNKÁLÁSÁHOZ AJÁNLÁSOK A KÖZSZFÉRA ETIKAI MAGATARTÁSSZABÁLYAINAK KIMUNKÁLÁSÁHOZ AJÁNLÁSOK A KÖZSZFÉRA ETIKAI MAGATARTÁSSZABÁLYAINAK KIMUNKÁLÁSÁHOZ Szerzők: Dr. Bencsik András Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi

Részletesebben

Diszkrimináció a foglalkoztatásban Magyarországon, különös tekintettel a nemzetietnikai alapú és a mozgáskorlátozottakkal szembeni diszkriminációra

Diszkrimináció a foglalkoztatásban Magyarországon, különös tekintettel a nemzetietnikai alapú és a mozgáskorlátozottakkal szembeni diszkriminációra Diszkrimináció a foglalkoztatásban Magyarországon, különös tekintettel a nemzetietnikai alapú és a mozgáskorlátozottakkal szembeni diszkriminációra Szalai Péter: I. Bevezetés A jelen tanulmánynak az a

Részletesebben

A Magyar Telekom Csoport Üzleti magatartási és Etikai kódexe

A Magyar Telekom Csoport Üzleti magatartási és Etikai kódexe Tartalomjegyzék Az elnök-vezérigazgató üzenete... 3 Bevezetés... 3 A Kódex személyi hatálya... 4 Felülről jövő megerősítés... 4 Útmutatás kérése és aggályok közlése... 4 A törvények és jogszabályok betartása...

Részletesebben

ELLENI JOGVÉDELEM PROBLEMATIKÁJA MAGYARORSZÁGON

ELLENI JOGVÉDELEM PROBLEMATIKÁJA MAGYARORSZÁGON A MUNKAHELYI DISZKRIMINÁCIÓ ELLENI JOGVÉDELEM PROBLEMATIKÁJA MAGYARORSZÁGON Írta NACSA BEÁTA MUNKAÜGYI KONFLIKTUSOK ÉS VITÁK Nacsa Beáta egyetemi adjunktus Eötvös Lóránd Tudományegyetem Munkajogi Tanszék

Részletesebben

A rendészeti korrupció aktuális kérdései

A rendészeti korrupció aktuális kérdései 1 Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészetelméleti Kutatóműhely B u d a p e s t Farkasvölgyi út 12. 1121 A rendészeti korrupció aktuális kérdései Kategória: főiskolások/egyetemisták Készítette: Pap Renáta

Részletesebben

A 29. cikk szerinti adatvédelmi munkacsoport

A 29. cikk szerinti adatvédelmi munkacsoport A 29. cikk szerinti adatvédelmi munkacsoport 00195/06/HU WP 117 1/2006 sz. vélemény az uniós adatvédelmi szabályoknak a számvitel, belső számviteli ellenőrzés, könyvvizsgálati kérdések, korrupció, banki

Részletesebben

Bevezető. A Választási Füzetek sorában új sorozatot indítunk Választási eljárási kérdések címmel.

Bevezető. A Választási Füzetek sorában új sorozatot indítunk Választási eljárási kérdések címmel. Bevezető A Választási Füzetek sorában új sorozatot indítunk Választási eljárási kérdések címmel. Az új sorozat keretében a választási eljárás egyes kérdéseinek vizsgálatát, egyes részterületek jogi szabályozásának

Részletesebben

Beszámoló A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI JOGOK ORSZÁGGYÛLÉSI BIZTOSÁNAK TEVÉKENYSÉGÉRÕL

Beszámoló A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI JOGOK ORSZÁGGYÛLÉSI BIZTOSÁNAK TEVÉKENYSÉGÉRÕL Beszámoló A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI JOGOK ORSZÁGGYÛLÉSI BIZTOSÁNAK TEVÉKENYSÉGÉRÕL 2007 J/5015 Beszámoló A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI JOGOK ORSZÁGGYÛLÉSI BIZTOSÁNAK TEVÉKENYSÉGÉRÕL 2007 DR. KÁLLAI

Részletesebben

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Lőrincz Lajos

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Lőrincz Lajos A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Lőrincz Lajos KÖZIGAZGATÁSI ALAPISMERET, KÖZIGAZGATÁSI JOG ÉS SZERVEZÉS DE AMTC AVK 2007 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0

Részletesebben

ÉSZREVÉTELEK A NEMZETI KORRUPCIÓELLENES PROGRAMRA, A NEMZETI KORRUPCIÓELLENES PROGRAM 2015.-2016.-2016

ÉSZREVÉTELEK A NEMZETI KORRUPCIÓELLENES PROGRAMRA, A NEMZETI KORRUPCIÓELLENES PROGRAM 2015.-2016.-2016 ÉSZREVÉTELEK A NEMZETI KORRUPCIÓELLENES PROGRAMRA, A NEMZETI KORRUPCIÓELLENES PROGRAM 2015.-2016. ÉVRE VONATKOZÓ INTÉZKEDÉSI TERVÉRE, VALAMINT A NEMZETI KORRUPCIÓELLENES PROGRAM ÉS A 2015.-2016. ÉVRE VONATKOZÓ

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZATI HATÓSÁGI ÜGYEK ÜGYÉSZI TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETE * SZÕRÖS LÍVIA ÁGNES egyetemi hallgató

AZ ÖNKORMÁNYZATI HATÓSÁGI ÜGYEK ÜGYÉSZI TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETE * SZÕRÖS LÍVIA ÁGNES egyetemi hallgató Iustum Aequum Salutare II. 2006/1 2. 271 288. AZ ÖNKORMÁNYZATI HATÓSÁGI ÜGYEK ÜGYÉSZI TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETE * egyetemi hallgató I. Az ügyészi törvényességi felügyelet 1. Az ügyészségrõl általában A

Részletesebben

NÉHÁNY MEGJEGYZÉS AZ EGYENLÔ BÁNÁSMÓDRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY KONCEPCIÓJÁHOZ

NÉHÁNY MEGJEGYZÉS AZ EGYENLÔ BÁNÁSMÓDRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY KONCEPCIÓJÁHOZ Farkas Lilla Kádár András Kristóf Kárpáti József NÉHÁNY MEGJEGYZÉS AZ EGYENLÔ BÁNÁSMÓDRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY KONCEPCIÓJÁHOZ Éveken át tartó szakmai viták után, 2003 márciusában megszületett az egyenlô bánásmódról

Részletesebben

NEMZETI STRATÉGIA ÉS PRIORITÁSOK Egyenlő esélyek mindenki számára európai év (2007) az igazságos társadalom irányában

NEMZETI STRATÉGIA ÉS PRIORITÁSOK Egyenlő esélyek mindenki számára európai év (2007) az igazságos társadalom irányában NEMZETI STRATÉGIA ÉS PRIORITÁSOK Egyenlő esélyek mindenki számára európai év (2007) az igazságos társadalom irányában MAGYARORSZÁG VP/2006/006 I. Nemzeti kontextus: a kihívások II. Az Európai év nemzeti

Részletesebben

ÁTFOGÓ NONPROFIT JOGI REFORM KONCEPCIÓ

ÁTFOGÓ NONPROFIT JOGI REFORM KONCEPCIÓ civilj 05/4/11 7:06 Page 1 CIVIL JÖVÔKÉP ÁTFOGÓ NONPROFIT JOGI REFORM KONCEPCIÓ Kérdések és alternatívák C I V I L C I V I L 2004 T Á R S T Á R S C IVI I L T Á RS Trust Programiroda civilj 05/4/11 7:06

Részletesebben

Az EU csatlakozási folyamat nyomon követése:

Az EU csatlakozási folyamat nyomon követése: OPEN SOCIETY INSTITUTE EU ACCESSION MONITORING PROGRAM Az EU csatlakozási folyamat nyomon követése: A bírósági ítélkezés feltételrendszere MAGYARORSZÁG 2002 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék Köszönetnyilvánítás...

Részletesebben

A VEZETŐ ÁLLÁSÚ MUNKAVÁLLALÓKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS *

A VEZETŐ ÁLLÁSÚ MUNKAVÁLLALÓKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS * MÁRKUS ANETT A VEZETŐ ÁLLÁSÚ MUNKAVÁLLALÓKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS * Gondos ember csak arra vállalkozik, amihez ért és amit tud. Frank Ignác BEVEZETÉS Frank Ignác múlt században tett megállapítása napjainkban

Részletesebben

Az állam felelősségének egyes kérdései

Az állam felelősségének egyes kérdései Rixer Ádám tanszékvezető egyetemi docens, Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Közigazgatási Jogi Tanszék 1. Bevezetés 2010. október 4-én mintegy 700 ezer köbméter erősen maró hatású,

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI JOGOK ORSZÁGGYÛLÉSI BIZTOSÁNAK TEVÉKENYSÉGÉRÕL 2003. január 1. december 31.

BESZÁMOLÓ. A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI JOGOK ORSZÁGGYÛLÉSI BIZTOSÁNAK TEVÉKENYSÉGÉRÕL 2003. január 1. december 31. BESZÁMOLÓ A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI JOGOK ORSZÁGGYÛLÉSI BIZTOSÁNAK TEVÉKENYSÉGÉRÕL 2003. január 1. december 31. 1 2 J/8928 BESZÁMOLÓ A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI JOGOK ORSZÁGGYÛLÉSI BIZTOSÁNAK

Részletesebben

Pénzügyi jogi projekt

Pénzügyi jogi projekt Á J O B P R O J E K T F Ü Z E T E K Pénzügyi jogi projekt 2 0 1 1 / 3 Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának pénzügyi jogi projektjét 2010-ben a Magyar Bankszövetség, a Magyar Fejlesztési Bank

Részletesebben

A LOBBIZÁS HELYZETE ÉS SZABÁLYOZÁSA

A LOBBIZÁS HELYZETE ÉS SZABÁLYOZÁSA TRANSPARENCY A LOBBIZÁS HELYZETE ÉS SZABÁLYOZÁSA www.transparency.hu A LOBBIZÁS HELYZETE ÉS SZABÁLYOZÁSA Szerzők: Dr. Alexa Noémi (Transparency International Magyarország) Dr. Burai Petra (Transparency

Részletesebben