A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 2006/2007. TANÉVBEN VÉG- ZETT OKTATÁSI, KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 2006/2007. TANÉVBEN VÉG- ZETT OKTATÁSI, KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGE"

Átírás

1 A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 2006/2007. TANÉVBEN VÉG- ZETT OKTATÁSI, KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGE (a évi CXXXIX. törvény 6. (3) bekezdésének megfelelően közzétéve) A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem (a továbbiakban: egyetem) vezetői, oktatói és közalkalmazotti állománya a 2006/2007. tanév feladatait eredményesen végrehajtotta. A tanévben figyelemmel a törvényi szabályozókra, a Kormány rendeleteire, a honvédelmi miniszter rendeleteire és utasításaira, a HM HVKF-i intézkedésekre, a képzéseket megrendelők elvárásaira a Szenátus határozatainak betartásával az egyetem az alábbi fő feladatok végrehajtásán dolgozott: a Honvédelmi Minisztérium és háttérintézményei, a Magyar Honvédség, a Határőrség, az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium, a nemzetbiztonsági szolgálatok tisztjeinek, köztisztviselőinek, közalkalmazottainak a biztonságpolitikával, a személy- és vagyonvédelemmel, a repülésirányítással, a térinformatikával, a közlekedéssel, a minőségüggyel, a védelmi és önkormányzati igazgatással, valamint a katasztrófavédelemmel foglalkozó polgári szervezetek szakembereinek képzése és továbbképzése a HM és a MH beiskolázási terve alapján; a megrendelők igényei alapján a felsőfokú alapképzési és mesterszakok, szakirányú továbbképzési szakok OM és MAB engedélyeztetése, regisztrációja, valamint további képzési dokumentumainak, a tantárgyak ismeretanyagainak részletes kidolgozása, a képzés feltételeinek biztosítása; az egyetem éves Minőségfejlesztési Programjában szereplő tevékenységek és feladatok végrehajtása; a Munkaköri jegyzék alapján a karok és az egyetem összevont szervezeti egységei közötti hatékony együttműködés további formáinak, módszereinek és gyakorlatának megvalósítása a képzési képesség, kultúramegőrzés és minőségfejlesztés érdekében; az egyetem akkreditációjára történő felkészülés tanévre vonatkozó feladatainak végrehajtása az egyetemi minőségbiztosítás színvonalának emelésével, az oktatási, képzési feladatok folyamatos megfeleltetésével; a személyügyi szaktevékenységre vonatkozó jogszabályokban bekövetkezett változások feldolgozása és megismertetése az egyetem vezetői állományával. A személyi mozgások során az új szervezeti és minőségi követelmények figyelembevételével a perspektivikus elvárásoknak megfelelő állomány megtartása. Az egyetem állományából kiváló, a polgári életbe viszszatérő, illetve nyugállományba helyezendő állomány személyi ügyeinek humánus rendezése, a vonatkozó jogszabályok által előírtak maradéktalan biztosítása mellett az egyetem és az egyéni érdekek összehangolása. Az új munkakörök létrehozásával járó szervezetfejlesztés során a jogszabályokban és a Szervezeti Működési Szabályzatban rögzített szigorú eljárási rend következetes betartása. az újonnan alapított szakok, szakirányok tantervének továbbfejlesztése. A kreditrendszerű oktatói támogató NEPTUN.NET adatfeldolgozó program működési feltételeinek bővítése a program alkalmazhatóságának javítása, adatkarbantartása, a szükséges átképzések végrehajtása, a teljes körű alkalmazás megvalósítása.

2 2 a Szenátus által elfogadott sorrendek figyelembevételével, a központosított ellátási tevékenységgel a képzéshez szükséges pénzügyi, anyagi-technikai feltételek biztosítása; a tudományos konferenciák tervezése, szervezése, végrehajtása, a pályázati tevékenység irányítása, koordinálása, szervezése, segítése. A külső tudományos konferenciákon, tanácskozásokon való részvétel feltételeinek biztosítása. Az egyetem tudományos tevékenységével kapcsolatos Internet oldalak folyamatos feltöltése, frissítése; az időszaki tudományos kiadványok megjelenésének biztosítása; a hazai és külföldi tudományos szervezetekkel, társaságokkal való együttműködés bővítése; a tudományos kutatási eredmények publikálása, megjelentetése; tudományos diákköri tevékenység támogatása. az egyetem oktató- és tudományos kutató munkája műszaki-ellátási feltételeinek biztosítása. Részvétel a honvédelmi miniszter, illetve a rektor által meghirdetett pályázatok előkészítésében, szükség esetén elbírálásában. az új szakindítások szakirodalmi hátterének kibővítése, folyamatos biztosítása. A távoktatást segítő elektronikus tartalomszolgáltatás fejlesztése. A könyvtári dokumentumok digitalizálásának megkezdése. E-dokumentumok előállítása, E-szolgáltatások kiszélesítése. a biztonságpolitika országos szakirodalmi hátterének megteremtése. Biztonságpolitikai Szakkönyvtár kialakítása az Egyetemi Központi Könyvtár gyűjteményén belül. A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma által meghatározott könyvtári minőségbiztosítási feladatok elvégzése. A Mueller Othmar Robbantástechnikai különgyűjtemény elektronikus feltárásának folytatása. A csapatkönyvtárak, köztük a Szárazföldi Parancsnokság és a Légierő Parancsnokság könyvtárainak folyamatos bekapcsolása a HSZIIR rendszerbe, a közös hadtudományi elektronikus katalógus építésére (103/2002. HM utasítás). Az Országos Közös Katalógus folyamatos kurrens és retrospektív feltöltése. az oktatás, nevelés, képzés minőségi fejlesztésének további folytatása, az előző tanév oktató-módszertani tapasztalatainak elemzése, az oktatók felkészítésével, továbbképzésével kapcsolatos feladatok meghatározása; a Távoktatási Koordinációs Központ tevékenységének további fejlesztésével tananyag-csomagok kidolgozása, az MH igényeinek megfelelő tanfolyami képzési rendszer kiszolgálása. A távoktatási programok megvalósítása, az E-learning, valamint az élethosszig tartó tanulás nemzetközileg elfogadott elveinek és módszereinek alkalmazása, összhangban az Magyar Honvédségben megvalósuló karriermodellel;

3 3 az egyetem valamennyi karán, szakán, minden képzési formában NATOés EU-kompatibilis elméleti illetve gyakorlati képzés megvalósítása és fejlesztése. A NATO- és az EU-tagsággal kapcsolatos egyetemre háruló feladatok tudományos megalapozása, tudományos szakmai konferenciák megszervezése, szabályzatok, alkalmazási elvek kidolgozásában való részvétel; a feltételesen akkreditált szakok felkészítése az akkreditációra, az ehhez kapcsolódó okmányok, dokumentumok kidolgozása; a posztgraduális képzést követően a doktori fokozatszerzés erősítése, ez által is növelve a végzett tisztek mobilitását, foglalkoztathatóságát a - törzsekben, a tudományos kutatómunkában; az év végi leltárak végrehajtása, alegységek anyagainak ellenőrzése. A és a évi közbeszerzési eljárások lefolytatása. A évi költségvetés tervszerű felhasználása. A pénzügyi fedezetek időbeni biztosítása a gazdálkodási feladatok maradéktalan végrehajtásához. Az egyetem személyi állománya pénzügyi járandóságának időben történő biztosítása. A hallgatói állomány kiképzésével kapcsolatos anyagi, technikai és eszközellátási feladatok biztosítása. Napi kapcsolattartás a bázisok elöljáróival (izbégi lőtér, csobánkai gyakorlótér, ócsai bázis); az egyetem, valamint a karok hazai és külföldi kapcsolatainak megtartása és fejlesztése. AZ INTÉZMÉNY VEZETÉSÉNEK, IRÁNYÍTÁSÁNAK HELYZETE. A HATÁLYOS TÖRVÉNYEKNEK, JOGSZABÁLYOKNAK VALÓ MEGFELELÉS TAPASZTALATAI Az egyetemi vezetés, irányítás értékelése Az egyetem irányításában ebben a tanévben is az autonómia, az önkormányzati irányítási rendszer működése mellett, a Honvédelmi Minisztérium (HM), a HM HVKF a Személyzeti Főosztály tevékenységével befolyásoló hatása is megvalósult. Az egyetemet a jogszabályokban, valamint az egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában (a továbbiakban egyetemi SzMSz) meghatározott választott testületek, a kinevezett, valamint a megbízott vezetők közvetlenül irányították. A HM illetve, a honvédelmi miniszter a jogszabályi felhatalmazás alapján kiadott rendeletekkel, utasításokkal, közvetlenül, illetve a költségvetéssel áttételesen juttatta érvényre az egyetemmel kapcsolatos döntéseit. Az egyetemet a rektor vezette. A rektort munkájában a Szenátus mint vezető testület a döntés-előkészítési és véleményezési joggal felruházott testületek, a rektorhelyettesek, illetve kari vezetők segítették. A Szenátus és a rektor vezetői feladatának az elmúlt tanévben is a jogszabályokban, illetve az egyetemi SzMSz-ben foglaltaknak megfelelően tett eleget.

4 4 A hatályos törvényeknek, jogszabályoknak, egyéb jogi szabályozóknak, valamint az egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának való megfelelés Az egyetem a munkáját a vonatkozó törvényi előírások, az egyetemi SzMSz, valamint a kollektív szerződés alapján végezte: Az egyetem mint egyetlen katonai felsőoktatási intézmény a törvényi szabályozók alapján egyszerre illeszkedett be az állami felsőoktatás autonómiára épülő rendszerébe, a HM felügyeleti, valamint a HM HVK elvárási viszonyrendszerébe. A fentiekben megfogalmazott feladatok értelmében az egyetem a képességei megőrzésén túl folyamatosan törekedett arra, hogy a képzés és a szakok struktúráját a MH változó igényeihez igazítsa, költségkímélő, hatékonyan működő, a haderő nagyságához igazodó oktatási intézmény-, továbbá vezetési-irányítási rendszert alakítson ki. Az egyetem a tanév feladatait az új egyetemi SzMSz, az átdolgozott mellékletei, és így az új Tanulmányi és Vizsgaszabályzat előírásai szerint végezte. Az egyetemen a HM HVKF elvárásainak és az érvénybe lévő intézkedésében meghatározottaknak megfelelően a katonai nevelés, a katonai vezetővé válás eredményeinek javítását, a katonai szakmai képzés egységes színvonalának fenntartását a karok, a Katonai Kollégiummal jó szinten megvalósították. Az egyetem a második körös akkreditációra történő felkészülés időarányos feladatait eredményesen végrehajtotta. Tervei szerint függetlenül a MAB plénumának újabb döntésétől, az akkreditáció elhalasztott határidejétől folyamatosan dolgozott a felkészülés programjának teljesítésén. Összességében az egyetem tevékenysége a hatályos törvényeknek és követelményeknek megfelelt. Az akkreditáció előkészítése és a minőségbiztosítással kapcsolatos feladatok végrehajtása A MAB Plénum határozataiban foglaltaknak megfelelően az egyetem tervszerűen megkezdte, és folytatja a sikeres akkreditációra történő felkészülést, A felkészülés feladataira az egyetem ütemtervet, rektori intézkedést, a karok dékáni, főigazgatói határozatot adtak ki. Az Egyetemi Minőségügyi Bizottság (a továbbiakban: EMÜBI) az SzMSz-ban elkészítette az egyetem minőségbiztosítási rendszerére vonatkozó részletes leírást (10. ), amelyben rögzítette, hogy az egyetem működése során minden területre fokozatosan érvényesíti a minőségbiztosítási követelményeket, valamint a minőségirányítás érdekében a Szenátus által jóváhagyott összetételű EMÜBI működését. Tevékenységi körét a MAB önértékelési előírások vonatkozásában 2007-től kiterjeszti az oktatási és kutatási főfolyamatokon túl az ezekhez kapcsolódó egyes támogató folyamatok minőségbiztosítási kérdéseire is. A minőségirányítási rendszer továbbfejlesztésében, valamint egy integrált minőségirányítási rendszer létrehozásában az egyetem megtette a kezdeti lépéseket. Az egyetemi Intézményfejlesztési Tervében (II. fejezetének 10. pontjában) bemutatta az egyetemi minőségirányítási rendszer kialakításának, működésének és fejlesztésének folyamatát, továbbá annak tartalmát. Ezáltal a dokumentum egyidejű-

5 5 leg megfogalmazta az egyetem minőségfejlesztési projektjét is. Az ebben foglaltak végrehajtása elmarad az időarányos teljesítéshez képest. Az EMÜBI külső szakértő bevonásával, az egyetemi minőségügyi megbízott irányításával, az egyetem munkacsoportja elkészítette az MSZ EN ISO minőségirányítási rendszerszabvány alapján az új Minőségirányítási Kézikönyvet. Ez tartalmazza a fontosabb minőségügyi eljárásokat, formanyomtatványokat, az egyes folyamatok kapcsolódását, a képzés folyamatának leírását, illetve mellékletként felsorolja a jelenleg hatályos szabályozó dokumentumokat. A kézikönyv az oktatást és az ahhoz kapcsolódó támogató folyamatok minőségfejlesztésére irányul. Ma már nincs teljes összhang a Minőségirányítási Kézikönyvben leírt működés és a más területeken, részben korábban, esetenként újabban keletkező szabályozások között. Ez a kérdés alapos áttekintést és a szükséges változtatások foganatosítását igényli. Az Egyetemi Minőségirányítási Kézikönyvet meg kell ismertetni a végrehajtásban érintettekkel és tovább kell fejleszteni az egyetem egészére kiterjedően. A magyar felsőoktatás az ENQA szerinti értékelések alapján végzi a Kiváló Egyetem cím pályáztatását, amelyre célszerű lehet egyetemünknek is felkészülnie. Az intézményi minőségfejlesztési program az egyetemi minőségpolitika cselekvési programja, amely a tervezett akkreditáció időpontjáig: 2006-tól 2008-ig szól. A minőségfejlesztési program részeként az EMÜBI aktualizálta az oktatói munka hallgatói véleményezésének rendszerét A Minőségirányítási Kézikönyvben foglalt előírások alapján a Minőségbiztosítási Iroda elkészítette az egyetemi minőségirányítási érékelő-elemző rendszer induló változatát (EMIÉR), amely rögzíttette a véleményezési folyamatot a program kidolgozásától a kiértékelés eredménye alapján megtett intézkedések végrehajtásának ellenőrzéséig. A véleményezési eljárás lefolytatásához elkészültek a megelégedettséget felmérő kérdőív-tervezetek a hallgatók, az alkalmazottak, valamint a munkáltatók számára. A MAB által a 2006-ra kiadott akkreditációs útmutató alapján a Minőségbiztosítási Iroda elkészítette a 2005/2006., valamint a 2006/2007. tanévi önértékelési és adatszolgáltatási rendszert, amelyet lebontott egyéni (oktatói) adatszolgáltatásra, szakirányú (szaki, tanszéki, intézeti, kari) egyetemi önértékelésre és adatszolgáltatásra. Az önértékeléshez kidolgozta az értékelési szempontrendszert és a minőségértékelési skálákat, az adatszolgáltatáshoz pedig kiadta a szintenként tagolt táblázatokat. A 2005/2006-os önértékelés még nem teljes, a 2006/2007-es kidolgozása folyamatban van. A minőségfejlesztési programban meghatározott belső átvizsgálás végrehajtásához rögzítette a képzési folyamat auditálási blokkjait és meghatározta azon auditálandó területeket, amelyek a legfontosabbak a képzés és kutatás támogatása szempontjából. A belső auditorok felkészítésére a szakértő szervezet kiválasztása megkezdődött. A felkészítés valószínűleg csak az év végéig történhet meg, ha annak fedezete rendelkezésre fog állni. A MAB 2007-re kiadott új intézményi akkreditációs útmutatója és mellékletei alapján a Minőségbiztosítási Iroda elkészítette az egyetem önértékelési szempontrendszerét, illetve az akkreditációs háttéranyag tervezetét. Az európai sztenderdeknek megfelelően az alábbi területeken fogalmazott meg vizsgálati és értékelési szempontokat: minőségpolitika, stratégia és minőségügyi eljárások; programok indítása, követése és rendszeres belső értékelése; a hallgatók értékelése; az oktatók minőségének biztosítása;

6 6 tanulástámogatás, hallgatói szolgáltatások; belső információs rendszer; nyilvánosság. Az Akkreditálási Útmutatóban rögzítette továbbá, hogy az önértékelésben meg kell jeleníteni: az egyetem rendelkezik-e az oktatáshoz és kutatáshoz szükséges potenciálokkal, illetve a többlépcsős oktatási rendszer melyik szintjét éri el (felsőfokú szakképzés, alapképzés, mesterképzés, doktori képzés); a meglévő potenciálokat hogyan működteti és használja fel a céljai megvalósításához. A vizsgálati és értékelési szempontokban illetve az útmutatóban rögzítettek teljeskörű egyetemi elemzéséhez és értékeléséhez (pl. oktatói teljesítmények értékelése, belső információs rendszer fejlesztése, tanulástámogatottság) a továbbiakban eljárásrendet célszerű kidolgozni és bevezetni. Az EMÜBI a képzési folyamat tömbjeinek (blokkjainak) a képzést támogató területek belső auditálásához elkészítette javaslatait a felülvizsgálati kérdéslistákra. A belső információs rendszer fejlesztése érdekében létrehozta a T könyvtár Minőségbiztosítás mappáját, amelyben elhelyezi az EMÜBI és a Minőségbiztosítási Iroda által elkészített tervezeteket és jóváhagyott dokumentumokat. A tanévben folytatott tevékenysége során az EMÜBI átdolgozta működési szabályzatát, meghatározta a kitűzött minőségcélok elérése érdekében végrehajtandó feladatokat, véleményezte a rektori Tájékoztatót az egyetem elmúlt tanévi tevékenységéről, valamint a Szenátus számára készített anyagokat. Az EMÜBI stratégiai feladatként megkezdte az önértékelési adatbázis feltöltését az első akkreditációs eljárás befejezése óta eltelt időszak, a 2005/2006. tanévtől az önértékelések adataival, valamint az azt megelőző időszakra a MAB számára készített éves jelentések adatai alapján. Javaslatot tett a rektori éves Minőségügyi Értekezlet bevezetésére, valamint a minőségirányítási feladatszabó intézkedés kiadására. Az egyetemen jelenleg a minőségbiztosítási feladatok összefogását és egyetemi szintű adminisztratív teendőit az egyfős Minőségbiztosítási Iroda végzi. Az iroda közvetlenül az egyetem minőségügyi vezetőjének, a stratégiai és fejlesztési rektorhelyettesnek van alárendelve. A minőségügyi megbízott szakmai szempontból segíti az egyetem minőségügyi vezetőjének a munkáját. Az egyetemi szintű minőségirányítás működtetése a szervezeti és más változásokat is figyelembe véve áttekintést és korrekciókat igényel. Sürgetővé vált az egyetemi és a kari minőségügyi bizottságok újraválasztása, hogy azok hatékonyan segíthessék az akkreditációs felkészülést. A közeljövő feladata az új szervezeti szint (intézet) minőségbiztosítási szerepének meghatározása is. A Magyar Honvédség humán stratégiájából következő változások A tanévben a 2006/2007. évi személyügyi évre kiadott HM humánpolitikai irányelvek, valamint a HM humánpolitikai programja a évre a haderőátalakítás figyelembevételével a szakterület koordinációs és integrációs munkájával az egyetem hatékony működésének, valamint a költség- és eredmény összhangjának megerősítésére irányult.

7 7 A Felsőoktatási törvénnyel összhangban a vezetői beosztások helyes arányát kialakították. Folytatódott az egyetemi intézményfejlesztési tervben rögzített stratégiai feladatok megvalósítása: a humánstratégiai átalakítást és fejlesztést egy rendszerben kellett vizsgálni a minőség, a hatékonyság, a kultúramegőrzés, -fejlesztés, végső soron a képességmegtartás és -bővítés szempontjai szerint; figyelembe kellett venni az egyetemi intézményfejlesztési terv által rögzített stratégiai feladatokat; be kellett tartani az egyetemi autonómiából következő döntési mechanizmus szabályait. A Szenátus elfogadott határozatai alapján az egyetem vezetése, valamint a létrehozott különböző bizottságok megkezdték, illetve folytatták a kidolgozó munkát az alábbi területeken: a képességalapú hivatásos haderő célkitűzései megvalósítása érdekében az új többciklusú felsőfokú alapképzési szakok megrendelői igények szerinti indítását, a mesterszakok dokumentumainak kidolgozását, államigazgatási eljárásban történő elfogadtatását, akkreditációját valamint a képzésre történő előkészítését; az önkéntes haderőre történő áttérés feladataiból adódóan a karoknak be kellett építeniük a tananyagba az önkéntes haderő személyi állományának kiegészítésével, utánpótlásával kapcsolatos ismereteket, illetve meg kellett teremteniük a feltételeket, a szerződéses tisztek felkészítésére, továbbképzésére; az egyetemen és a karokon, a harcoló-katonai tevékenységek ismeretanyagának fejlesztésével párhuzamosan megtörtént a béketeremtés, békefenntartás és egyéb humanitárius feladatok, a terrorizmus elleni védelem, az EU-határok biztosításából fakadó rendvédelmi feladatokra történő felkészítést célzó kutató és oktatási tevékenységek kiterjesztése. A kreditrendszerű képzés tapasztalatainak értékelése A felsőoktatási tanulmányi pontrendszer (kreditrendszer) bevezetésétől az egyetemen már minden évfolyamon kreditrendszerű képzés folyik. A hallgatók egyre fogékonyabbak az új rendszerben folyó tanulásra és az információs rendszerben való eligazodásra. Az egyetem hallgatói ebben a tanévben már egységesen az átdolgozott, új Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSZ) előírásai alapján folytatták tanulmányaikat. A kreditrendszerű képzésben a folyamatot jelentősen zavaró problémák nem mutatkoztak. Ez a rendszer természetesen új filozófiát, új feladatokat valamint más hozzáállást is igényelt mind az oktatóktól, mind a hallgatóktól és természetszerűen új tanulmányi ügyrendet kívánt. A NEPTUN.NET rendszer hibamentes és nagy adatátvitelű működése még nem volt általános. A hallgatói tanulmányi tanácsadó és információs rendszer is még hiányosságokkal működik. A rendszer egészének működésével kapcsolatos általánosítható tapasztalatok:

8 8 a tanácsadói rendszer jobb működtetésében meghatározó szerepe volt a kari, a szaki, a tanszéki vezetésnek, a Tanulmányi és Oktatásszervezési Osztálynak, valamint a Hallgatói Önkormányzatnak is; A Tanulmányi és Oktatásszervezési Osztályon létrehozott Szolgáltató irodák a kezdeti tapasztalatok felhasználását követően jól működtek. A következő tanévben a hallgatói tanulmányi kérelmek formanyomtatványait jelentősen egyszerűsíteni kell. A Hallgatói Tanulmányi Vizsga- és Szociális Ügyek Bizottsága (HTVSzÜB) a bizottság hivatásos állományú tagjainak nagyarányú munkaköri, valamint a hallgatók tanulmányi elfoglaltsága ellenére is aktívan, az előírások alapján, de lassan dolgozott, a bonyolultabb esetekben nem tudta tartani az ügyintézési határidőket. Mintegy 1024 tanulmányi ügyben hozott írásos határozatot, de a HTVSzÜB működésének rendjét a tapasztalatok alapján időszakonként albizottságok bevonásával módosítani kell. Az Egyetemi Kreditátviteli Bizottság (EKÁB) munkáját jelentősen nehezítette a szervezeti és működési gondjai. E miatt az EKÁB-határozatok jelentős késéssel születtek, csak hatékony titkári tevékenységgel és kari albizottságok munkájával lehetett elérni, hogy az elmaradást pótolva a hallgatók elfogadott kérelmei a tanulmányi dokumentációhoz csatolva igazolják a végzettség, valamint a szakképzettség megszerzéséhez szükséges kreditek birtoklását. A tanórarend készítése, valamint az Oklevélmellékletek nyomtatása is a vártnál több időráfordítást igényelt. Az Oklevélmellékletek készítésénél és kiadásánál mutatkozó jelentős elmaradást sikerült megszüntetni. az új TVSZ alapvetően biztosította a képzés szabályozottságát, és csak néhány bekezdésében az időközben szerzett tapasztalatok illetve a körülmények változása miatt szükséges a Szenátusnak azt módosítania. a rendszer felhasználása szempontjából javítani kellett az adatok felvitelével kapcsolatos határidők betartását, valamint a bevitt adatok pontosságát. A Tanulmányi és Oktatásszervezési Osztály az üzemeltető és felhasználó állomány ismereteinek szintentartása érdekében a tanévben több alkalommal az SDA Stúdió munkatársainak meghívásával NEPTUN-konzultációt tartott, ahol lehetőséget adott a gondok, megoldandó kérdések megvitatására, megoldására is. Az oktatói és hallgató állomány részére a szorgalmi időszakban heti rendszerességgel folytatódtak (Hungária körúton és az Üllői úton is) a NEPTUN-továbbképzések. A tanévben Tanulmányi és Oktatásszervezési Osztály az Informatikai Igazgatósággal együtt folytatta a NEPTUN.NET további kisegítő moduljainak rendszerbeállítását, amellyel az egyetem kapcsolódik a Felsőoktatási Információs Rendszer adatszolgáltatásához, valamint az OEP-nyílvántartó rendszeréhez. Mindenképpen szükség volna a Gazdasági modul megvásárlására is figyelemmel a költségtérítéses hallgatók növekvő létszámára, valamint az EHÖK önálló gazdálkodásának biztosítására. Összességében megállapítható, hogy az egyetem a kreditrendszerű képzést szervezetten, a követelményeknek megfelelően folytatta. A jelenlegi rendszer jó alapot biztosított a karok számára, hogy képzéseiket a Magyar Universitas Program elvárásainak megfelelően továbbfejleszthessék.

9 9 A képesítési követelmények érvényesülésének értékelése A Bolyai János Katonai Műszaki Kar (a továbbiakban BJKMK, illetve Kar) a tanévben öt alapképzési és egy mesterképzési szakon megkezdte, illetve folytatta az új rendszerű többciklusú képzést: a had- és biztonságtechnikai mérnöki, a katonai gazdálkodási a védelmi igazgatási, a közlekedésmérnöki, pénzügy és számvitel alapképzési szakokon, valamint a biztonságtechnikai mérnöki mesterképzési szakon. A Kar vezető és oktató állományát folyamatosan terhelte az intézmény jövőjét kialakító elképzelésekhez szükséges adatszolgáltatások sora, az elgondolások kidolgozása, a tervezett és megvalósult szervezeti átalakításokból és létszámcsökkentésekből származó feladatok, az egy telephelyre történő áttérés terveinek kidolgozása. Mindezek mellett kevesebb energia és idő jutott a képzések tantárgyi fejlesztésére, tansegédletek kidolgozására. Az egytelephelyes elképzelések miatt a kari infrastruktúra fejlesztése elmaradt. A képzésben a képesítési követelmények érvényesülnek, mindkét alap- és mesterképzési szinten (BSc, MSc) a képzési kimeneti követelmények szem előtt tartásával folyik az oktatás. A képzés a megrendelő igényeihez igazítva folyamatos korszerűsítésen megy át. A tantárgyi programok kidolgozása és jóváhagyása során a Szakfejlesztési Fórumok is szorosan felügyelik az előírt feltételek teljesülését. Az újrendszerű alap- és mesterképzési szakokon a képzés 15/2006. (IV. 3.) OM rendeletben meghatározott képzési és kimeneti követelmények szerint folyik.

10 10 A Kossuth Lajos Hadtudományi Kar (a továbbiakban KLHTK, illetve Kar) a tanévben 3 szakon egyetemi szintű, 2 szakon főiskolai szintű képzést 5 szakon pedig már felsőfokú alapképzést (BSc) folytatott. A karon minden alapszak (Katonai vezetői; Határrendészeti és -védelmi vezetői; Biztonság- és védelempolitikai; Nemzetbiztonsági; Büntetés-végrehajtási nevelő), rendelkezik az alapképzésre épülő mesterszak (MSc) létesítési (a MAB és az OM által jóváhagyott) dokumentummal, melynek figyelembevételével két mesterszak (Biztonság- és védelempolitikai; Nemzetbiztonsági) már elkészítette a szakindítási kérelmeket, amelyeket a MAB jóváhagyott. A másik három mesterszak szakindítási alapdokumentumainak kidolgozása folyamatban van. A szakok indítását 2007-től kezdődően a megrendelő igényeinek figyelembevételével más-más időpontban tervezi indítani, ugyanakkor kifutó képzésként még megtalálható a duális képzési rendszer négyéves főiskolai szintű alapképzése is. Az alap- és kiegészítő képzés mellett jelentős feladatot jelentett a tanfolyamrendszerű felkészítés is. A szakok minőségbiztosítási, illetve minőségfejlesztési helyzete jó, a képesítési követelmények megfelelő módon érvényesülnek. A tantárgyak tartalmat jellemző változtatásokon túl lényegi beavatkozásra nincs szükség. A szakok valamennyi képzési szinten és formában olyan feltételekkel rendelkeznek, hogy a 2008-ban bekövetkező akkreditációs eljárás sikeres végrehajtását biztosítják. Ugyanakkor a Katonai vezetői szak vonatkozásában az összegyűlt tapasztalatok alapján a képzés további pontosítása szükséges. A kar oktatói és alkalmazottai rendelkeznek a beosztásuk ellátásához előírt végzettséggel és szakképzettséggel. Az oktatók a tanórák megtartása mellett folyamatosan képezik magukat. Az elmúlt években lezajlott átszervezések és létszámleépítések következtében az oktatói állomány, valamint az oktatást segítő és kiszolgáló állomány létszáma elérte a kritikus szintet. Az oktatók leterheltségét a növekvő adminisztrációs feladatok tovább növelik. A szakmai záróvizsgákra a Honvédelmi Minisztérium, a Honvéd Vezérkar, az Összhaderőnemi Parancsokság szakmai tapasztalatokkal rendelkező vezetőit és a gépesített lövész dandárok parancsnokait, parancsnok helyetteseit kérjük fel bizottság elnöknek, illetve tagoknak. A csapatokkal végrehajtott gyakorlatokon és a csapatgyakorlatokon a csapattisztek is részt vesznek a hallgatók parancsnokká, szakemberré képzésében és a teljesítményük értékelésében. A tananyagok korszerűsítéséhez, változtatásához kikérjük a csapattisztek véleményét és a szakmai elöljárók jóváhagyását is. A KLHTK vezető és oktató állományát is folyamatosan terhelte az intézmény jövőjét kialakító elképzelésekhez szükséges adatszolgáltatások sora, elgondolások kidolgozása, a tervezett és megvalósult szervezeti átalakításokból és létszámcsökkentésekből származó feladatok, az egy telephelyre történő áttérés terveinek kidolgozása. Mindezek mellett kevesebb energia és idő jutott a képzések tantárgyi fejlesztésére, tansegédletek kidolgozására. Az egyetem egytelephelyes működésének elgondolása miatt a kari infrastruktúra fejlesztése elmaradt. Az oktatás tárgyi-technikai biztosítása A BJKMK-on folyó mérnök-tisztképzés, valamint a szakmai át- és továbbképző tanfolyamok átlagon felül eszköz- és technika igényesek. Az értékelt időszakban nem folytatódott a kar működési feltételeinek javulása.

11 11 A tanszékek sok esetben pályázati források, szakfejlesztési támogatások felhasználásával alakították ki infrastruktúrájukat, amely jó szintű, rendelkeznek a képzéshez szükséges eszközökkel. A Kar a nagy mennyiségű műszaki technika igénybevételét igénylő gyakorlati foglalkozásokat több éve csapatoknál hajtja végre, az ott rendszeresített kezelő állomány közreműködésével. A KLHTK kezelésében lévő tantermek alapvetően biztosították a képzés feltételeit. A tantermek a tanszékek felügyelete alatt állnak. Az oktatás, képzés tárgyi-technikai lehetőségek három telephely között oszlanak meg. A kar három bázison történő elhelyezése nem mondható szerencsésnek. Sok idő, energia megy el azzal, hogy oktatók ingáznak egyik bázisról a másikra, levelezésre, okmányok szállítására kényszerülnek, így a munkákban óhatatlanul jelen vannak a párhuzamosságok. Az utóbbi években végrehajtott komoly fejlesztések bizonyos tantermekben megfigyelhetőek, de a Kar még mindig rendelkezik olyan tanteremmel, amelyikben írásvetítő sincs. Az oktatók hordják magukkal a számítógépet, az elektronikus kivetítőt (projekort), gyakran még a villamoson is. A képzéshez szükséges eszközök egy része még mindig hiányzik. Különösen a főiskolai hallgatók nem rendelkeznek a gyakorlati képzéshez szükséges a modern harcászati követelményeknek megfelelő és elegendő felszereléssel (golyóálló mellény, vegyivédelmi eszközök, deszant gyalogsági ásó, rádiós páncélos fejvédő, távcső, tájoló, málhamellény, hátizsák, térképtáska, stb.). A gyakorlati képzéshez szükséges bázisokat az ÖHP-ság megfelelően biztosítja. A tisztképzés biztosítására kijelölt alakulatok szervezeti változásai és sokirányú leterheltsége miatt a harcászati foglalkozásokon a kiszolgáló állomány összetétele különféle, így sokszor az ő felkészítésüket is az oktatói állománynak kell végrehajtania, amelyet a foglalkozás időkeretének terhére lehet megoldani. Az Egyetemi Központi Könyvtár tevékenysége A 2006/2007. tanév könyvtári működését alapvetően a rendeltetéséből fakadó szakmai feladatok megfelelő színvonalon történő ellátása, az egytelephelyes működés szakmai előkészítése, a Hadtudományi Szakirodalmi Integrált Információs Rendszer továbbfejlesztése, továbbá az információhoz való szabad hozzáférés biztosítása mellett a könyvtári használók szellemi komfortérzetének növelése érdekében végzett munka jellemezte. Állománygyarapítás. Az oktatás és kutatás korszerű szakirodalmi és információs feltételei kontinuitásának biztosítása érdekében a könyvtár évek óta küzd az oktatási-kutatási igényeknek és a könyvtárszakmai követelményeknek (gyűjtőköri kötelezettségek, e-források bővítése) egyaránt ellentmondó költségvetési alulfinanszírozással, illetve a nem kiszámítható, hektikus (év közbeni elvonások, év végi pótelőirányzatok) finanszírozási rendszerrel. A reálisan tervezetteknek a jóváhagyott éves költségvetési előirányzatok rendre az 1/3-át teszik ki azaz a könyvtár már évek óta forráshiányosan kezdi meg működését. További állandósult gondot jelent, hogy a jóváhagyott előirányzaton belül az egyetem hivatali működéséhez, illetve a nyelvoktatáshoz szükséges dokumentumokra fordítandó összeg aránytalanul meghaladja az oktatás és kutatás szakirodalmi ellátására (szakkönyv, szakfolyóirat, online szakadatbázis) rendelkezésre álló előirányzatot.

12 12 Mind a külföldi, mind a belföldi relációban folyamatos, széles körű piackutatás alapján, a tanszéki igényeket maximálisan figyelembe véve szerzeményezett az Egyetemi Központi Könyvtár, megtartva-fejlesztve nagy- és kiskereskedelmi partnerhálózatát. A beszerzések során a legalacsonyabb ár és a leggyorsabb szállítás elvét preferálta a könyvtár. A dokumentumállomány a költségvetési forráshiány és az egyetemen készült jegyzetek radikális csökkenése ellenére az ajándék formájában beérkezett dokumentumok, a honvédségi köteles példányok, az állományba vett kéziratok, továbbá a pályázati erőforrásokból megvásárolt szakkönyvek révén meghaladta az előző évi gyarapodási statisztikai mennyiséget. A könyvtár törekedett a már bevált elektronikus szolgáltatások közül a külföldi online hadtudományi adatbázisok megtartására, az alapvető idegen nyelvű katonai kézikönyvek, évkönyvek, adattárak beszerzésére, továbbá a külföldi katonai és műszaki szakfolyóiratok alapvető körének biztosítására. Összességében db könyv jellegű dokumentum érkezett a könyvtárba, valamint 258 féle magyar nyelvű és 89 féle idegen nyelvű kurrens folyóirat számai. Feldolgozás (formai feltárás). A nemzeti és nemzetközi szabványok alapján történő kurrens, valamint az olvasószolgálatoknál folytatott retrospektív feldolgozás eredményeként a könyvtár online elektronikus katalógusa címmel bővült a tanév folyamán. Az elektronikus katalógus összességében címet és az azokhoz kapcsolódó db példányt tartalmaz. Pályázati erőforrás felhasználásával folytatódott a katonai műszaki tudományokat oktatók és kutatók számára speciális információkat tartalmazó robbantástechnikai gyűjtemény szakszerű feltárása, melynek révén 2356 címmel nőtt az elektronikus adatállomány.

13 13 Dokumentációs tevékenység (tartalmi feltárás), kiadványozás. A tanévben összesen 2134 magyar és idegen nyelvű könyv- és folyóirat referátummal gyarapodott a könyvtár elektronikus katalógusa, ezen felül indexelésre került valamennyi minősített és nem nyilvános dokumentum, NATO-szabvány, disszertáció, szakdolgozat és egyéb kézirat. A tanévben 2 db Lap- és könyvszemle, 4 db Gyarapodási jegyzék, a és a évi HSZIIR központi folyóirat lelőhelyjegyzék szerkesztése valósult meg, melyek a könyvtár honlapján elektronikus formában elérhetők. Olvasószolgálat. A könyvtár külső és belső, országos és intézményi ismertsége, tudatos használata folyamatosan növekszik. Ez megmutatkozik a közvetlen és a virtuális használatot kimutató éves, illetve összehasonlító statisztikákban. A könyvtári honlapon felsorolt szolgáltatások, az elektronikus könyvtári katalógus és a saját adatbázisok online elérhetősége, azoknak a Magyar Országos Közös Katalógusban és az Országos Dokumentum-ellátó Rendszer központi lelőhely-adatbázisában való megjelenése ösztönzi az olvasószolgálatainkat személyesen vagy könyvtárközi kölcsönzés keretében megkereső külső felhasználók és könyvtárak számának erőteljes növekedését. Az egyetem első évfolyamos hallgatóinak, doktoranduszainak tartott rendszeres tanév eleji, illetve évközi bemutatók és tréningek jelentősen fokozták a könyvtár szolgáltatásait igénybe vevő, azokkal tudatosan bánni tudó belső felhasználók körét. A szolgáltatások közül a dokumentumok előjegyzésének és a kölcsönzési idő hosszabbításának online lehetőségével egyre több felhasználó él. Az utóbbi három tanév összehasonlító olvasószolgálati statisztikai adatai (melléklet) alapján elmondható, hogy a felhasználói szokások megváltoztak: miközben valamelyest csökkent a beiratkozott olvasók és a kölcsönzések száma, ezzel párhuzamosan növekedett az olvasótermet ill. a csak helyben használható dokumentumokat (kézirat, szakfolyóirat, kézikönyv), az elektronikus információforrásokat használók, illetve a virtuális felületeken keresők-letöltők száma. Állományapasztás. A tanévben a tervszerű állományapasztás, azaz a tartalmilag elavult dokumentumok, illetve a fölös példányok kivonása az állományból különleges jelentőséggel bírt az Üllői úti könyvtár beköltöztetése, az elhelyezendő dokumentumok raktározásának, elhelyezésének biztosítása miatt. A Hungária körúti olvasószolgálatnál az idei tanévben a tankönyv állomány felülvizsgálatára és apasztására került sor összességében 3700 féle dokumentum. Az Üllői úti olvasószolgálat a retrospektív feldolgozással párhuzamosan folyamatosan törli a fölös példányokat mind szakirodalmi, mind tankönyv állományában összességében db törölt dokumentum jegyzőkönyvezése történt meg. A további állományegységek apasztására gyorsított ütemben a következő tanévben kerül sor a könyvtár mindkét telephelyén. Az egytelephelyes működés előkészítése. A tanév második felében megszületett, az egy telephelyes működési módra vonatkozó intézményi döntés alapvetően meghatározta a könyvtári munkaszervezés és -tervezés irányait. Megkezdődtek az Üllői úti könyvtár szakszerű beköltöztetéséhez kapcsolódó szakmai előkészítő munkálatok (raktári kapacitások felmérése, a különböző dokumentumállományegységek teljes átmozgatásának, összeolvasztásának és szakmailag egységes elhelyezésének megtervezése, az állományselejtezés tervesítése), valamint a költöztetés előmunkálataihoz kapcsolódó technikai feltételek (raktári polcrendszerek, tápraktár szükséglet stb.) felmérése.

14 14 HSZIIR fejlesztés. Az Egyetemi Központi Könyvtár mint HSZIIR vezető könyvtár a honvédelmi miniszter 103/2002. (HK 30) sz. utasításában, valamint a HM Humánpolitikai Főosztály által támogatott évi HSZIIR tervben foglaltak szerint, nagy ütemben végezte a Hadtudományi Szakirodalmi Integrált Információs Rendszer fejlesztését. A tanévben az alábbi szakkönyvtárat csatlakoztatta az egyetem központi szerverén működtetett közös hadtudományi elektronikus katalógus építéséhez: MH 86. Szolnok Helikopter Ezred Folyamatban lévő telepítés: MH 12. Légvédelmi Rakéta Dandár (Győr) Problémát jelent a jövőben csatlakozó könyvtáraknál a nem megfelelő hálózat és korszerűtlen számítógép, illetve néhány csatlakozott könyvtárnál (MH 86. Szolnok Helikopter Ezred, MH Geoinformációs Szolgálat) a hálózat, ugyanis ezek az átalakulóban lévő honvédségi, kormányzati gerinchálózaton keresztül kapcsolódnának az egyetemhez a jövőben, azaz a működéshez szükséges hálózati beállítások nem az egyetemen múlnak. Az EKK a miniszteri utasításban foglaltak szellemében végezte a megfelelő informatikai paraméterekkel rendelkező könyvtáraknál az OLIB kliensek telepítését, a közös hadtudományi katalógus építését megkezdő tagkönyvtárak munkatársainak az OLIB katalogizálási modul terén történő betanítását, a beérkező rekordok folyamatos ellenőrzését. Könyvtári rendezvények. A könyvtári stratégiában fontos szempont volt olyan integrált közösségi tér kialakítása, amely a szakirodalmi és információs szolgáltatásokhoz való szabad hozzáférés mellett a felhasználók számára természetes szellemi műhelyként, tudományos-kulturális agoraként funkcionál. Infrastrukturális adottságai ehhez megfelelnek: a Tudós Kávézó, a vékonykliens-számítógépes terem, a videokonferencia terem mind-mind alkalmasak a számítógépes prezentációt ill. országos/nemzetközi interaktív virtuális kapcsolatot igénylő tudományos bemutatókra, eszmecserékre, munkahelyi vitákra, TDK pályaművek bemutatására. Ezekkel a lehetőségekkel egyre többen élnek: a szakkollégiumok és az MHTT szakosztályok mellett egyre több oktató veszi igénybe ezeket a technikákat és a komfortos környezetet. A könyvtár az egyetem oktatói, hallgtói és kutatói számára is tudományos újdonságokat adó országos szakmai konferenciák megrendezésével, a katonatudósok kurrens könyveinek folyamatos bemutatásával, a nonstop könyvtárhasználatra és felhasználói tréningekre alkalmat adó éjszakai nyitva tartásokkal és az azokhoz kapcsolódó rendezvényekkel, vitafórumokkal, kerekasztal-beszélgetésekkel szolgálja immár évek óta a fenti célt. A tanév folyamán a könyvtár egy országos konferenciát szervezett az információgazdálkodás és a tudásmenedzsment tárgykörében, 5 szakkönyvbemutatót tartott, 1 EISZ adatbázis tréninget rendezett, valamint 3 nonstop szolgáltatásokat nyújtó könyvtári éjszakát rendezett. K+F pályázati tevékenység. Az EKK a tanév folyamán a megcélzott és elnyert pályázati erőforrások tematikusan az alábbi könyvtári területek támogatására szolgálnak: állománygyarapítás, állományfeldolgozás, infotechnológiai környezet fejlesztése, állományvédelem, tudományos rendezvények. A könyvtári pályázati munka erőssége, hogy a nem-ágazati minisztériumok által kiírt pályázatokat is figyeli, az ott felkínált lehetőségeket is kihasználja.

15 15 Pályázat kiírója Benyújtott pályázat címe Elnyert támogatás összege (saját rész) Pályázat éve Nemzeti Kulturális Alapprogram Információgazdálkodás tudásmenedzsment c. szakmai program megrendezése 2005 (2006-ra áthúzódó) Nemzeti Kulturális Alapprogram A robbantástechnikai 2005 különgyűjtemény elektronikus feltárása (2006-ra áthúzódó) Nemzeti Információs A NIIF Intézet és az MTA-SZTAKI által a GVOP /3.0 kombinált Infrastruktúra Fejlesztési Intézet oktatási és kutatási infrastruktúra kialakítása c. pályázat során elnyert eszközök 2006 üzemeltetése Oktatási és Kulturális Országos Dokumentum-ellátási Minisztérium Rendszer működtetése 2006 Oktatási és Kulturális Felsőoktatási Könyvtártámogatási Pályázat Minisztérium 2006 Nemzeti Kulturális Alapprogram Muzeális könyvritkaság restaurálása 2006 (2007-re áthúzódó) Nemzeti Kulturális Alapprogram Muzeális gyűjtemény állományvédelme 2006 (2007-re áthúzódó) Nemzeti Kulturális Alapprogram Túl a katalóguson (?) c. szakmai rendezvény lebonyolítása 2007 ELNYERT PÁLYÁZATI ERŐFORRÁS ÖSSZESEN: Felhasználás mire történt Ft Megbízási díj és annak járulékai, csoportos étkeztetés Ft Megbízási díj és annak járulékai Ft értékben vékonykliens alapú rendszer Üzemeltetés, tesztelés Ft Dokumentum-beszerzés Ft Dokumentum-beszerzés Ft Szolgáltatás Ft Szolgáltatás Ft Megbízási díj és annak járulékai, csoportos étkeztetés Ft

16 16 Az oktatás informatikai háttere Az Informatikai Igazgatóság (a továbbiakban: Igazgatóság) a 2006/2007. tanévben 81 számítógépet és 33 notebookot szerzett be, amelyek tovább növelték a korszerű számítógépek arányát, új részegységek beszerelésével mintegy 37 számítógépet tett korszerűbbé. Az igazgatóság 2006-ban a nyomtatók mennyiségét 29-el növelte és 55 memóriakulcsot vásárolt a számítógépes munka megkönnyítése érdekében. A továbbiakban is fontos célnak tartja az új, korszerű gépek arányának folyamatos növelését, amit új beszerzésekkel, illetve a régi, korszerűtlen gépek felújításával tudott elérni. Az igazgatóság folyamatosan törekedett arra, hogy a hallgatók által igénybe vehető gépek számát növelje, illetve, a meglévő számítógépes tantermek gépállományának korszerűségi színvonalát emelje. Az egyetemi hálózatba bekapcsolt számítógépek révén a hálózati és az Internet hozzáférés lehetősége szinte minden egyetemi polgár részére biztosított volt. A hallgatók a Hungária körúti telephelyen az igazgatóság tantermében, a D (kollégiumi) épületben a Hallgatói Önkormányzat felügyelete alatti 2 számítógépes teremben, az EKK-ban, tanszéki géptermekben, valamint a BKNYK könyvtárának olvasótermében férhetnek hozzá számítógépekhez. Az Üllői úton a könyvtár, valamint a tanszéki számítógépes termek biztosítják az Internet-elérést. Szolnokon a korábban beszerzett LETVIS repülőgép szimulációs rendszer a tanévben folyamatosan, magas kihasználtsággal elégítette ki a képzési-oktatási igényeket. A HBONE irányába kiépített Internet kapcsolat jelenleg 100 Mbps, teljes duplex üzemben működik. A vonal lehetséges maximális kapacitása 1 Gbps. Az informatikai hálózat eszközparkjának korszerűsítése folytatódott. Új catalyst 6509 es központi hálózati eszköz került telepítésre, amely kiváltotta a régi PIX520-as tűzfal, illetve a 3750-es internet router funkcióit, egyúttal növelve a hálózat sebességét és flexibilitását. A szoftverek vonatkozásában a helyzet kielégítő. A belső hálózaton a Netware 6.5 operációs rendszer működése stabil volt. A kormányzat és a Microsoft Magyarország közötti megállapodásnak megfelelően az egyetem minden számítógépén továbbra is jogtisztán használhatta a Microsoft operációs rendszereit és az Office programcsomagokat a gép konfigurációjának megfelelő változatban. Az egyetem elektronikus levelező rendszere a GroupWise programrendszer, amely biztonságos levelezést tesz lehetővé, csoportmunka funkciókra is képes és úgy Web felületen, mint kliens programok segítségével elérhető. A hálózatra csatlakozó személyi számítógépek felügyelete a ZENworks munkaállomás menedzsment rendszer segítségével történik. A szerverek mentése központi, automatikus mentési rendszerrel valósul meg. A hálózatok menedzselése részben vásárolt szoftverekkel, részint saját fejlesztésű alkalmazásokkal történik. Sor került az Oracle adatbázis-kezelő rendszer frissítésére és az adatbázis mentési stratégia kidolgozására. Az SPSS statisztikai programcsomagnak szintén új verziója működik. Az igazgatóság folyamatosan biztosította a Jogtár és a Cégkódex hálózatos elérését. Továbbra is minden igény kielégíthető a Corel szoftver tekintetében. Ugyanakkor gyakran az alacsony költségkeretek akadályozzák a szervezetek által igényelt szoftverek beszerzését.

17 17 Az igazgatóság munkatársai több alkalmazást készítettek illetve készítenek az adminisztratív feladatok támogatására. A vírusvédelmi rendszer megfelelő hatékonyságú, az újabb szakmai követelményeknek megfelelően a folyamatosan megújuló rendszer már a spyware (kém)programok ellen is védelmet biztosít. Az elektronikus levelezés vírusok elleni védelmét és a kéretlen reklámlevelek szűrését a bevezetett rendszer megfelelő szinten biztosította. A kreditrendszerű képzés informatikai támogatását biztosító Neptun.Net Egységes Tanulmányi Rendszer egész évben folyamatosan működött. Ennek az évnek kiemelt feladata volt a Felsőoktatási Információs Rendszerbe (FIR) történő on-line adatbejelentés Neptun-ból való megvalósításának kialakítása, és a FIR-központ által előírt tesztfolyamat végrehajtása, amely sikeresen lezajlott. Az éles működés indítása folyamatban van. A folyamatos üzemeltetés az igazgatóság jelentős erőit köti le, mert a Neptun.Net rendszer, ha csökkenő mértékben is, de még mindig tartalmaz kisebb hibákat, illetve a rendszert kezelők munkájának intenzív (esetenként azonnali) segítésére szükség van. Folyamatosan üzemel az oktatói óraterhelés, óraellenőrzés és a hallgatói hiányzás nyilvántartására szolgáló ÓRATARTÁS rendszer, melybe az igazgatóság felügyelete mellett maguk az oktatók viszik be az adatokat. A távoktatási rendszerbe ebben az évben is számos tananyag került be az igazgatóság segítségével, a rendszer éles beindítása a 2007/2008-as tanév első félévében fog megtörténni. A számítógépes szaktantermek, kabinetek egész évben használatban voltak, kihasználtságukra jellemző volt, hogy folyamatosan 6-8 órában folyt az oktatás, többek között, beépülve a folyamatos informatikai tanfolyami oktatásba, a NATO beosztások ellátására való informatikai felkészítés is. Az igazgatóság biztosította az ECDL oktató és vizsgaközpontok működését. A tanévben, a karokon az oktatás informatikai háttere a jelentések alapján az alábbiak szerint ítélhető meg: Az egyetem oktatásának informatikai hátterét összefoglalva összességében kiemelendő, hogy a tanévben az egyetem telephelyein egységes, közös elérésű hálózat üzemelt, a hálózatba kötött számítógépekről az Internet-elérés megoldott volt. A hálózat az illetéktelen külső behatolások ellen megfelelő védettséget biztosított. A jelenleg is zajló fejlesztések tovább növelik a lehetőségeket mind a távoktatás, mind a távoli munkavégzés területén. Megállapítható, hogy az egyetem az oktatáshoz és a kutatáshoz szükséges alapvető tárgyi feltételekkel rendelkezett. A személyi feltételek szűkösek. A több mint 500 millió forintos informatikai vagyon kezelése, működtetése kérdésessé válhat, figyelembe véve, hogy a bevezetett nagy rendszerek üzemeltetése (NEPTUN, ÓRATARTÁS, távoktatás) legalább 2-2 fő informatikus teljes munkaidős leterheltségét követelné meg, ami jelenleg nem megoldható. Az igazgatóság, az anyagi ráfordításokat igénylő fejlesztéseket igen szűkös anyagi keretek között hajtotta végre. A évi eredeti előirányzati keret a 2004 évinek a negyedét sem érte el, és a évben is csak az inflációnak megfelelő mértékben növekedett. Amennyiben tartósan ilyen alacsony marad, nem teszi lehetővé a biztonságos üzemeltetést, veszélyezteti az informatikai rendszer működését és fejlesztését, ami egyben az oktatás minél színvonalasabb kiszolgálását is akadályozza. A tanévben, a karokon az oktatás informatikai háttere a jelentések alapján az alábbiak szerint ítélhető meg: A BJKMK A kar és tanszékei rendelkeznek az oktatáshoz szükséges informatikai háttérrel. A szoftverek működése nem megbízható, a hálózat felújítása évek óta

18 18 elmaradt, ezért ez néha hátráltatja a munkavégzést. A NEPTUN.NET rendszer működtetése még mindig nem kielégítő. A jogosultságok központi kiosztása nem biztosítja az elvárt és megkövetelt adatbiztonságot és jelentősen tovább lassítja a rendszer működését.. A kari adminisztrátorra olyan nagy mennyiségű feladat hárul, ami a munkaidejének jelentős hányadát elveszi, holott ez a feladat csak egy kis része a teljes feladatrendszerének. A KIR (Kari Informatika Rendszer) még mindig nem működik, holott már évek óta elkészült, csak kompatibilitási problémákat kellene megoldani. Az adminisztráció így még mindig a hagyományos úton történik, több helyről, több szempontrendszer szerinti jelentéseket kérnek, amelyet az elkészült szoftver helyett még mindig emberi erőforrások igénybevételével készít el a Kar. A KLHTK-on az informatikai eszközök mennyisége terén bekövetkezett javulás ellenére további, elsősorban minőségi fejlesztésre van szükség. Az oktatók rendelkeznek önálló számítógéppel, Internet hozzáférési lehetőséggel. A tanszékeken célszerű lenne minden oktatót egy jó minőségű lap-toppal ellátni mert jelenleg csak néhány van. A mennyiségi növekedés mellett fontos a minőségi változás is, vagyis a régi, korszerűtlen gépek felújításával és további új gépek beszerzésével növelni kellene a korszerű gépek arányát. A nyomtatók, másolók folyamatos működtetése nehézségekbe ütközik. (Jelentős gondjai vannak a tanszékeknek a nyomtatókazetták utánpótlásával és azzal, hogy 4 5 havonta egy nyomtató üzemképtelenné válik.) Mivel nehézkes, bürokratikus a meghibásodott eszközök javítása, cseréje a fogyó anyagok utánpótlása. Az Internet az oktatásba történő felhasználása jelenleg nem mindenhol biztosított. Az oktatási tevékenység eredményeinek összegzése A Bolyai János Katonai Műszaki Kar A BJKMK az új többciklusú képzések bevezetésével együtt tovább folytatta széles szakszerkezeti spektrumban a főiskolai és egyetemi szintű kifutó képzéseket. A Kar főiskolai szintű képzésben hét szakon, ötéves egyetemi szintű képzésben egy szakon, kiegészítő alapképzésben három szakon végzett teljes idejű és részidős, valamint öt szakon kezdte meg, illetve folytatta a felsőfokú (BSc) alapképzéseket. A kifutó képzések közül befejeződött a négyéves főiskolai szintű képzés második teljes ciklusa. A hallgatói teljesítmények záróvizsga osztályzatokban foglalt eredményessége, az oklevél minősítések szerinti megoszlása, valamint a záróvizsga bizottságok elnökeinek véleménye azt mutatják, hogy a képzés eredményes, minősége és színvonala összességében kedvező. Főiskolai szintű teljes idejű nappali képzés munkarendje szerint tanuló ösztöndíjas hallgatóknál 61 fő zárta a tanévet, akik közül 58 fő rendelkezett a záróvizsgára bocsátás feltételeivel. Valamennyi záróvizsgára jelentkezett hallgató 58 fő sikeresen eleget tett a vizsga követelményeinek. A végzettek oklevél minősítésének eloszlása kedvező. A megszerezhető oklevelek 16%-a kiváló, 52%-a jó, 32%-a közepes. Az öt részidős levelező munkarend szerint folyó főiskolai szintű alapképzési szakon 340 költségtérítéses polgári hallgató tanult. A 319 záróvizsgára jelentkezett hallgató, 11 fő kivételével, teljesítette a záróvizsga követelményeit, de a nyelvvizsga hiánya miatt 188 fő nem vehette át oklevelét.

19 19 Az egyetemi szintű alapképzés védelmi igazgatási szakán teljes idejű nappali munkarend szerint nyolc hallgató végzett, akik közül, a nyelvvizsga hiánya miatt, csak hat vehette át az oklevelét. Az egyetemi szintű kiegészítő alapképzés három szakán (védelmi igazgatási, katonai logisztikai és a haditechnikai menedzser) részidős levelező munkarend szerint tanuló 106 fő hallgató sikeresen zárta a félévet és záróvizsgázott. A védelmi igazgatási szakon 93 sikeres vizsgázó közül, nyelvvizsga hiánya miatt 14 fő nem vehette át az oklevelét. A katonai logisztikai szakon 10 fő, a haditechnikai menedzser szakon négy fő tanult és végzett. A Kar a felsőfokú alapképzésben (BSc) öt szakon végezte a képzést. A hadés biztonságtechnikai mérnöki, valamint a katonai gazdálkodási alapképzési szakok az egyetem alaprendeltetését tekintve kiemelt figyelmet érdemelnek. A had- és biztonságtechnikai alapképzési szakon 2005-ben 28, 2006-ban 51 fő ösztöndíjas hallgató kezdte meg tanulmányait. Az első ciklus három szemeszterének részletes tanulmányi eredményei szerint a hallgatók közös természettudományos alapozása alacsony átlageredményekkel zárult. A második ciklusban tanuló hallgatók teljesítményei az oktatók összegzett véleménye alapján gyengék, ami a hallgatók egy részének hiányos alapismereteire, tanuláshoz való hozzáállásának alulmotiváltságára, valamint a különböző változások okozta bizonytalanságokra vezethetők vissza. A katonai gazdálkodási szakon 2006-ban 15 fő ösztöndíjas hallgató kezdte meg tanulmányait, vizsgán nyújtott teljesítményük az elvárásoknak megfelelően alakult az ismeretanyag elsajátítását jól teljesítették. A közlekedésmérnöki alapképzési szakon részidős levelező munkarend szerint tanuló hallgatók mint keresztfélévesek a harmadik szemesztert fejezték be. A hallgatók felkészültsége az ismételt vizsgák számának kismértékű csökkenése ellenére sem mutatott jelentős javulást. A vizsgákon mérhető teljesítmény arra enged következtetni, hogy a levelező tagozaton a hallgatók szemléletében nem a minőségi teljesítményre való törekvés, hanem a félév teljesítése lett a jellemző. A védelmi igazgatási alapképzési szak hallgatói közepes szinten zárták az első két szemesztert. A Kar a mesterképzést (MSc) a BMF Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Karral, a magyar felsőoktatásban, az elsők között kezdte meg a biztonságtechnikai mérnöki szakon. A jelentkezők közül 37 fő biztonságtechnikai mérnöki szakképesítéssel rendelkezett, így a tanulmányait a mesterképzésben a hozott kreditek teljes értékének beszámításával folytathatta, 28 főnek eltérő felsőfokú szakképzettsége miatt a mesterképzésbe belépéshez szükséges - többlet ismeretanyagot kellett teljesíteni. Az első két szemeszter követelményeit a hallgatók többsége teljesítette. A Katonai Műszaki Doktori Iskola (továbbiakban KMDI) képzését a műszaki tudományoknak megfelelően magas színvonalon folytatja. A képzés gyakorlati megvalósítása maximális flexibilitást igényel, mivel a hallgatói állomány zömmel levelező képzési formában vesz részt, így a kötelező és a választható tantárgyak megtartásának megszervezése, az összevonások megtartása meglehetősen nehéz koordinációs feladat elé állítja mind az oktatókat, mind a hallgatókat. Praktikusan a képzés a konzultatív jelleghez közelít. Az évek során a vizsgaátlag 4,6 és 4,8 között mozgott, amely azt igazolja, hogy a KMDI-in mind a képzés, mind a követelménytámasztás igen magas színvonalú.

20 20 Az oktatásban való részvétel mellett a KMDI hallgatói rendszeres résztvevői a hazai és nemzetközi konferenciáknak, tudományos rendezvényeknek, amelyek amellett, hogy új ismeretek megszerzésére alkalmasak, kitűnő lehetőséget biztosítanak arra, hogy a tudományos élet közszereplőinek bemutassuk az iskolánk tudományos műhelyeiben folyó tevékenységeinket, és a tudományos közélet nyilvános vitájára, értékítéletére bocsássuk legújabb kutatási eredményeinket. Fontos ez a megmérettetés, hiszen a tudományos visszajelzések nemcsak az adott kutatás, de az egész KMDI-ben folyó tudományos tevékenység minőségének fokmérője is egyben. A KMDI magalakulásakor alapvetően a tudományszakokban résztvevő tanszékeknél fellelhető tárgyi eszközökre, infrastrukturális feltételekre és lehetőségekre tudott hagyatkozni. Ezek azonban csak minimális és elégséges szinten voltak képesek kielégíteni azt a magas színvonalú képzési és tudományos kutatómunkát, amelyet a KMDI célként maga elé kitűzött. Ma már kicsit javult a helyzet, például tudományos kutatási együttműködést kötött a KMDI és a HM Technológiai Hivatal az egyes fejlesztési feladatok kidolgozása és az erőforrások kölcsönösen előnyös megosztása érdekében. De várnak ránk további feladatok, melyekhez itt, ezen a fórumon is kérni szeretném az érintett területek felelős vezetőinek hathatós segítségét. A KMDI a magyar nyelvű honlapját rendszeresen aktualizálja, amely a hallgatói visszajelzések alapján nagyon közkedveltnek mondható, és most az angol nyelvű változata is elkészült. A 2006/2007. tanévben 38 fő nyert felvételt, a KMDI 220 hallgatója közül 10 fő befejezte a képzést, az abszolutórium kiadható volt 25 fő részére, a 2007/2008 tanévre felvételt nyert 13 hallgató. A 2007/2008-as tanévre a KMDI nyolc tudományszakon 151 önálló kutatási témát hirdetett meg (3 tudományszakon néhány témát angol nyelven is). Kossuth Lajos Hadtudományi Kar A KLHTK a tanévben három szakon, a Hadtudományi Doktori Iskolán, valamint a Felsőfokú Vezetőképző Tanfolyamon végezte a hallgatók felkészítését. Egyetemi szintű alapképzést nappali tagozaton Biztonság- és védelempolitikai szakon, egyetemi szintű kiegészítő képzést Biztonság- és védelempolitikai, Katonai vezetői, Határrendészeti és -védelmi vezetői szakokon, főiskolai szintű képzést Katonai vezetői, valamint Határrendészeti és -védelmi vezetői szakokon folytatott. Ugyanakkor felsőfokú alapképzésben (BSc) 4 szakon megkezdte a hallgatók felkészítését. A Biztonság- és védelempolitikai alapszakon (BSc) nappali képzési formában 2005 szeptemberében indult az egyetemen, az akkori Nemzetközi és biztonsági tanulmányok tanszéken (jelenleg Biztonság- és politikatudományi tanszék), egy tanulócsoporttal, majd a következő tanévben két tanulócsoportot indított a Kar. A 2007 szeptemberében induló tanévben szintén két tanulócsoportot indítunk, és ebben a tanévben végez a BVA-8 csoport. Az oktatás a jóváhagyott szaklétesítési és szakindítási dokumentumok illetve az ugyancsak jóváhagyott mintatanterv szerint folyik. Lényegi módosítást a mintatantervben a Kar egyelőre nem tervez. A vizsgaeredmények azt tanúsítják, hogy nincs szignifikáns eltérés az ötéves és a hároméves tanmenet szerint tanuló hallgatók között. A Biztonság- és védelempolitikai mesterszaki képzés (MSc) 2007 szeptemberében indul 50 fővel, két tanulócsoportban, csak részidős levelező képzési formában.

Az Oktatási Hivatal feladatai

Az Oktatási Hivatal feladatai Az Oktatási Hivatal feladatai Kerpen Gábor elnök Oktatási Hivatal Az Oktatási Hivatal feladatai közoktatási hatósági ügyintézés (köz- és felső)oktatási hatósági ellenőrzés érettségi, közoktatási felvételi

Részletesebben

Kossuth Lajos Hadtudományi Kar

Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 1101 Budapest, Hungária krt. 9-11. Telefon: 432-9000/29-357 Telefax: 432-9027 Szakok, képzési idő, vizsgatárgyak Képz. Választható szak, szakpár A N Biztonság-és védelempolitikai

Részletesebben

A KRE Intézményfejlesztési Tervének ütemezése 2008-2012. 2008. év

A KRE Intézményfejlesztési Tervének ütemezése 2008-2012. 2008. év 12. sz. melléklet A KRE Intézményfejlesztési Tervének ütemezése 2008-2012. 2008. év Felelős: rektorhelyettes, dékánok, intézet- és tanszékvezetők Felelős: oktatási rektorhelyettes, dékánok, intézet- és

Részletesebben

Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő

Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő és a TDK mozgalom Kósi Kálmán Környezetirányítási szakértő akkreditálás 2001. december (indítás 2002) A szak indítását elsősorban a gazdálkodói és

Részletesebben

A ZMNE OKTATÁSÁNAK HAGYOMÁNYOS RENDSZERE

A ZMNE OKTATÁSÁNAK HAGYOMÁNYOS RENDSZERE Dr. Szilágyi Tivadar Dr. Gőcze István A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KÉPZÉSI TEVÉKENYSÉGE A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem a Magyar Köztársaság a felkészítési rendszerében állami feladatként

Részletesebben

TÁVOKTATÁS, ELEKTRONIKUS OKTATÁS A MAGYAR HONVÉDSÉGBEN

TÁVOKTATÁS, ELEKTRONIKUS OKTATÁS A MAGYAR HONVÉDSÉGBEN TÁVOKTATÁS, ELEKTRONIKUS OKTATÁS A MAGYAR HONVÉDSÉGBEN Vörös Miklós Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem MOTTÓ NEM HANEM A AZ, LEGNAGYOBB, HANEM AZ, AKI A KIHÍVÁSOKRA NEM A LEGOKOSABB, A NEM A LEGSZEBB

Részletesebben

STRATÉGIA ÉS TAKTIKA: KATONÁK AZ elearning (HARC)MEZŐN. Dr. Vörös Miklós Felnőttképzési és Távoktatási Központ

STRATÉGIA ÉS TAKTIKA: KATONÁK AZ elearning (HARC)MEZŐN. Dr. Vörös Miklós Felnőttképzési és Távoktatási Központ STRATÉGIA ÉS TAKTIKA: KATONÁK AZ elearning (HARC)MEZŐN Dr. Vörös Miklós Felnőttképzési és Távoktatási Központ NE FÉLJÜNK NAGYOT LÉPNI, HA EZ TŰNIK SZÜKSÉGESNEK. KÉT KIS UGRÁSSAL NEM JUTUNK ÁT A SZAKADÉKON.

Részletesebben

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés (Szakirányú továbbképzési (szakmérnöki) szak) Munkarend: Levelező Finanszírozási forma: Költségtérítéses Költségtérítés (összesen): 375 000 Ft

Részletesebben

- Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar. - Rendőrtiszti Főiskola Rendészettudományi Kar

- Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar. - Rendőrtiszti Főiskola Rendészettudományi Kar DR. KÁTAI-URBÁN LAJOS tű. alezredes egyetemi docens MKE Vegyipari Biztonságtechnikai Szakosztály Biztonságtechnika 2015. Továbbképző szeminárium Balatonalmádi, 2015. május 27. - Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE OKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE OKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 56. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE OKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG BUDAPEST,

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA. ÉVES TERV A 2009. ÉVBEN VÉGZENDŐ MINŐSÉGFEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL (Elfogadva a Szenátus 2009. március 4-i ülésén)

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA. ÉVES TERV A 2009. ÉVBEN VÉGZENDŐ MINŐSÉGFEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL (Elfogadva a Szenátus 2009. március 4-i ülésén) ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ÉVES TERV A 2009. ÉVBEN VÉGZENDŐ MINŐSÉGFEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL (Elfogadva a Szenátus 2009. március 4-i ülésén) EGER, 2009 ÖSSZEÁLLÍTOTTA: az Intézményi Minőségbiztosítási

Részletesebben

ZMNE Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

ZMNE Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem MNE rínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem MNE felvehető összlétszáma: 2217 fő. Képzési terület Felvehető (fő) Esti, TelepülésNyelv Nappali képzés levelező munkarend Képzési Távoktatásterület/Szakmacsoport

Részletesebben

Szent István Egyetem. SZIE-Ybl Miklós Építéstudományi Kar KÉRELEM TŰZVÉDELMI SZAKMENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉRE.

Szent István Egyetem. SZIE-Ybl Miklós Építéstudományi Kar KÉRELEM TŰZVÉDELMI SZAKMENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉRE. Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar KÉRELEM TŰZVÉDELMI SZAKMENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉRE TARTALOMJEGYZÉK I. Adatlap 2 II. Képzési kimeneti követelmények (KKK) 3 III.

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK Az alapszak képzési célja A képzés célja olyan közgazdász tisztek képzése, akik a képzés során

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a felsőoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a felsőoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER 8442/2007. TERVEZET! (honlapra) ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a felsőoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról Budapest,

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK Az alapszak képzési célja A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik korszerű általános és szakmai ismereteik,

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Műszaki menedzser alapszak

Műszaki menedzser alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki menedzser alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ EGYETEMI TANULMÁNYI KÖZPONT ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ EGYETEMI TANULMÁNYI KÖZPONT ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ EGYETEMI TANULMÁNYI KÖZPONT ÜGYRENDJE HATÁLYOS: 2015. JÚLIUS 1. SOPRON 2015 1. Általános rendelkezések (1) Az Egyetemi Tanulmányi Központ a Nyugat-magyarországi Egyetem

Részletesebben

Családi állapota: Nős, 2 gyermekes Gyermekeinek keresztnevei (zárójelben születési évszámuk): Attila (1982) Alexandra (1987)

Családi állapota: Nős, 2 gyermekes Gyermekeinek keresztnevei (zárójelben születési évszámuk): Attila (1982) Alexandra (1987) Dr. Für Gáspár alezredes Elérhetőség: Mobiltelefon: +36 70 3341440 HM vezetékes: 02 2 29548 Vezetékes fax: +36 1 432900 HM fax: 29910 e-mail: fur.gaspar@uni-nke.hu Személyes adatok: Születési idő: 1958.

Részletesebben

A Magyar Akkreditációs Bizottság Titkársága 2004. évi költségvetési beszámolójának felülvizsgálata

A Magyar Akkreditációs Bizottság Titkársága 2004. évi költségvetési beszámolójának felülvizsgálata A Magyar Akkreditációs Bizottság Titkársága 2004. évi költségvetési beszámolójának felülvizsgálata 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Az intézmény neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának a címe: Magyar

Részletesebben

IPARBIZTONSÁGI KÉPZÉS- ÉS TOVÁBBKÉPZÉS MAGYARORSZÁGON. Iparbiztonsági szakértői napok

IPARBIZTONSÁGI KÉPZÉS- ÉS TOVÁBBKÉPZÉS MAGYARORSZÁGON. Iparbiztonsági szakértői napok IPARBIZTONSÁGI KÉPZÉS- ÉS TOVÁBBKÉPZÉS MAGYARORSZÁGON Dr. KÁTAI-URBÁN Lajos tű. alezredes, PhD egyetemi docens Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági szakértői napok Visegrád,

Részletesebben

A FELSŐOKTATÁSI KÖNYVTÁRAK

A FELSŐOKTATÁSI KÖNYVTÁRAK A FELSŐOKTATÁSI KÖNYVTÁRAK SZEREPE A MEGVÁLTOZOTT KÖRNYEZETBEN Virágos Márta Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiuma marta@lib.unideb.hu KÖNYVTÁRI TÖRVÉNY ÉS KÖNYVTÁRI STRATÉGIA A Könyvtári törvény elfogadásával

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 31. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Karalapítási szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 31. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Karalapítási szabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 31. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Karalapítási szabályzata Pécs 2007 A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a

Részletesebben

1. FEJEZET SZÁMA, MEGNEVEZÉSE: XX. Oktatási Minisztérium

1. FEJEZET SZÁMA, MEGNEVEZÉSE: XX. Oktatási Minisztérium L i s z t F e r e n c Z e n e m ű v é s z e t i E g y e t e m I B u d a p e s t I K Ö L T S É G V E T É S I A L A P O K M Á N Y A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (továbbiakban Egyetem) az államháztartás

Részletesebben

1/2015. (II.05.) számú REKTORI UTASÍTÁS. A demonstrátori munkavégzés szabályairól

1/2015. (II.05.) számú REKTORI UTASÍTÁS. A demonstrátori munkavégzés szabályairól 1/2015. (II.05.) számú REKTORI UTASÍTÁS A demonstrátori munkavégzés szabályairól A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint az EKF Szervezeti és Működési Szabályzata 178. (6) bekezdése

Részletesebben

1. FEJEZET SZÁMA, MEGNEVEZÉSE: XX. Oktatási Minisztérium

1. FEJEZET SZÁMA, MEGNEVEZÉSE: XX. Oktatási Minisztérium L i s z t F e r e n c Z e n e m ű v é s z e t i E g y e t e m I B u d a p e s t I K Ö L T S É G V E T É S I A L A P O K M Á N Y A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (továbbiakban Egyetem) az államháztartás

Részletesebben

ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap

ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap A felvételi és érettségi kapcsolata 2008. november 13. Előadó: Végh Tamás, felvételi iroda A Bologna-rendszer A Bologna-rendszer néven ismertté vált többciklusú képzés három,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI

SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI MINSÉGFEJLESZTÉSI SZABÁLYZAT PROGRAM A MINSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT 8. MELLÉKLETE I. RÉSZ AZ EGYETEM SZERVEZETE ÉS MKÖDÉSI RENDJE SOPRON 2009 Változatszám:

Részletesebben

Tudásalapú közszolgálati előmenetel

Tudásalapú közszolgálati előmenetel Tudásalapú közszolgálati előmenetel 980 millió Ft támogatás 7 fejlesztett terület 3 bevont egyetemi kar 2 új doktori iskola 3000 fő képzésbe bevont személy A projekt tevékenységei A közszolgálat közös

Részletesebben

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem MINŐSÉGSTRATÉGIÁJA. Prof. Dr.Turcsányi Károly, egyetemi tanár

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem MINŐSÉGSTRATÉGIÁJA. Prof. Dr.Turcsányi Károly, egyetemi tanár A Nemzeti Közszolgálati Egyetem MINŐSÉGSTRATÉGIÁJA Prof. Dr.Turcsányi Károly, egyetemi tanár Gyökerek I. (innen indultunk) Tudatos minőségfejlesztés a ZMNE-n Mérés értékelés Önértékelés 2 Gyökerek II.

Részletesebben

A LOGISZTIKAI SZAKKÉPZÉS HELYZETE A KATONAI FELSŐOKTATÁSBAN

A LOGISZTIKAI SZAKKÉPZÉS HELYZETE A KATONAI FELSŐOKTATÁSBAN A LOGISZTIKAI SZAKKÉPZÉS HELYZETE A KATONAI FELSŐOKTATÁSBAN Báthy Sándor 1 A katonai felsőoktatás már a rendszerváltás előtt is a magyar felsőoktatás szerves része volt. A Zrínyi Miklós Katonai Akadémia

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA A Nyíregyházi Főiskola önértékelési folyamatszabályozása (a Minőségirányítási kézikönyv 4. melléklete) Elfogadva: 2010. november 16., hatályba lép: 2010. december 1-jén

Részletesebben

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 6. sz. melléklet a 1164/115 ZMNE számhoz 1. sz. példány A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA 2007 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános

Részletesebben

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07.

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07. SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete út. 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: 253 E-mail: sola@sola.hu Web: www.sola.hu 06-1/391-01-80; 06-20/379-6260 Intézményi azonosító: FI70788 FELVÉTELI

Részletesebben

Mérnök informatikus (BSc)

Mérnök informatikus (BSc) Mérnök informatikus (BSc) Az informatika dinamikusan fejlődő, a mindennapokat szorosan átszövő tudomány. Ha érdekel milyen módon lehet informatika rendszereket tervezni, üzemeltetni, szakunkon elsajátíthatod

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola költségvetési alapokmánya

Budapesti Gazdasági Főiskola költségvetési alapokmánya Budapesti Gazdasági Főiskola költségvetési alapokmánya XX. fejezet Oktatási Minisztérium Azonosító adatai: - törzskönyvi nyilvántartási szám (PIR törzsszám): 329826000 - megnevezése: Budapesti Gazdasági

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM. Az oktatói munka hallgatói véleményezési rendszerének szabályzata

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM. Az oktatói munka hallgatói véleményezési rendszerének szabályzata Hatály: 2012. XI. 27-2014. XII. 2. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Az oktatói munka hallgatói véleményezési rendszerének szabályzata Budapest 2012. PREAMBULUM A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban:

Részletesebben

Kereskedelmi Szakmenedzser

Kereskedelmi Szakmenedzser Kereskedelmi Szakmenedzser Képzés célja Olyan legalább egy idegen nyelven beszélő, felsőfokú szakképesítéssel rendelkező szakemberek képzése, akik: kis- és közepes méretű, kereskedelmi tevékenységet folytató

Részletesebben

A Kormány.../2005. ( ) Korm. rendelete. a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő

A Kormány.../2005. ( ) Korm. rendelete. a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő A Kormány../2005. ( ) Korm. rendelete a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról A Kormány a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. tv. (a továbbiakban:

Részletesebben

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 -

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános rendelkezések...

Részletesebben

A KatonaSuli program eddigi eredményei

A KatonaSuli program eddigi eredményei A KatonaSuli program eddigi eredményei Bevezetés A KatonaSuli program két iskolarendszerű eleme a felsőoktatásban oktatott Honvédelmi alapismeretek egy féléves, választható, 3 kredites tantárgy, valamint

Részletesebben

A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN

A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet, valamint a Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

SZE-GYŐR Rólunk. A jövő Győrben épül! Képzések száma: 58 szak. Campus területe: 101.724 m 2. Képzési területek:

SZE-GYŐR Rólunk. A jövő Győrben épül! Képzések száma: 58 szak. Campus területe: 101.724 m 2. Képzési területek: SZE-GYŐR Rólunk A jövő Győrben épül! Képzések száma: 58 szak Campus területe: 101.724 m 2 Képzési területek: műszaki, informatikai, jogi, igazgatási, gazdasági, pedagógiai egészségügyi, szociális, zeneművészeti

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI REGIONÁLIS KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI REGIONÁLIS KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI REGIONÁLIS KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Miskolc, 2014. 1.1.18. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI REGIONÁLIS KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ EGYETEMI INFORMATIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ EGYETEMI INFORMATIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ EGYETEMI INFORMATIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE HATÁLYOS: 2015. MÁJUS 6-TÓL SOPRON 2015 1. Általános rendelkezések (1) Az Egyetemi Informatikai Központ a Nyugat-magyarországi Egyetem

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAK SZAKMAI GYAKORLAT KÖVETELMÉNYEI

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAK SZAKMAI GYAKORLAT KÖVETELMÉNYEI GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAK SZAKMAI GYAKORLAT KÖVETELMÉNYEI A Gazdálkodási és menedzsment szakon (nappali és levelező tagozaton) 600 óra szakmai gyakorlat teljesítése kötelező. A szakmai gyakorlat

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelem Intézet bemutatása

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelem Intézet bemutatása Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelem Intézet bemutatása PROF. DR. BLESZITY JÁNOS ny. tű vezérőrnagy egyetemi tanár, intézetigazgató BM OKF Budapest, 2014. 03. 10. Legyen a hallgatónk! Nemzeti

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA A Nyíregyházi Főiskola önértékelési folyamatszabályozása (a Minőségirányítási kézikönyv 4. melléklete) Elfogadva: 2010. november 16., hatályba lép: 2010. december 1-jén

Részletesebben

BEOSZTAS: rektor. tudományos rektorhelyettes, fakultásigazgató nemzetközi rektorhelyettes

BEOSZTAS: rektor. tudományos rektorhelyettes, fakultásigazgató nemzetközi rektorhelyettes Készült: Szolnok... GO'+. O-.r 2? " Jelenlévok: NEV: Dr. Törzsök Éva Dr. Vermes Pál Dr. Kacsirek László Dr. Székely Péter es rektor BEOSZTAS: általános rektor-helyettes, fakultásigazgató nemzetközi rektorhelyettes

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatok beérkezési határideje: 2012. augusztus 25.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatok beérkezési határideje: 2012. augusztus 25. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár (MH 25. KGYLDD) parancsnoka pályázatot hirdet a Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár, Vezető Szervek, Gazdálkodás Támogató

Részletesebben

15213-89/2009. A MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009.

15213-89/2009. A MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. A MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem alapító okirata A felsőoktatásról szóló 2005. évi CI. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 16. -ának (1) bekezdése és a 115.

Részletesebben

Csenger Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamatvizsgálata

Csenger Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamatvizsgálata Csenger Város Önkormányzatt Pollgármestterii Hiivattalla Csenger Város Önkormányzat az Új Magyarország Fejlesztési Terv Államreform Operatív Program, keretén belül, A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése

Részletesebben

A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA 12 Érvényes a 2015/2016-os tanévtől

A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA 12 Érvényes a 2015/2016-os tanévtől A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA 12 Érvényes a 2015/2016-os tanévtől A Gábor Dénes Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) felvételi eljárását a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.

Részletesebben

Szabályzat a diplomamunka készítés és a záróvizsgák rendjéről

Szabályzat a diplomamunka készítés és a záróvizsgák rendjéről Széchenyi István Egyetem Petz Lajos Egészségtudományi és Szociális Képzési Intézet Szociális Tanulmányok Tanszék Szabályzat a diplomamunka készítés és a záróvizsgák rendjéről Utolsó módosítás dátuma: 2014.09.30.

Részletesebben

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. 1. KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

T/5050. számú törvényjavaslat

T/5050. számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/5050. számú törvényjavaslat a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény és a nemzeti felsőoktatásról

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REKTORI HIVATAL

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REKTORI HIVATAL 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 8. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REKTORI HIVATAL BUDAPEST,

Részletesebben

A felsőoktatásban folyó új rendszerű képzés tapasztalatai a

A felsőoktatásban folyó új rendszerű képzés tapasztalatai a A felsőoktatásban folyó új rendszerű képzés tapasztalatai a szemszögéből Rudas Imre 2009.06.15. 1 Az MRK általános állásfoglalása a Bologna-folyamat bevezetéséről 2009.06.15. 2 Megállapítások 2009.06.15.

Részletesebben

Az akkreditáció és a klinikai audit kapcsolata a tanúsítható minőségirányítási rendszerekkel

Az akkreditáció és a klinikai audit kapcsolata a tanúsítható minőségirányítási rendszerekkel TÁMOP-6.2.5.A-12/1-2012-0001 Egységes külső felülvizsgálati rendszer kialakítása a járó- és fekvőbeteg szakellátásban, valamint a gyógyszertári ellátásban Az akkreditáció és a klinikai audit kapcsolata

Részletesebben

KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYZATA

KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYZATA A TESTNEVELÉSI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYZATA Jóváhagyta a Testnevelési Egyetem Szenátusa 47/2015. sz. határozatával BUDAPEST 2015. 1 Tartalom Preambulum... 3 A Szabályzat célja, hatálya... 4 A

Részletesebben

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: műszaki menedzser 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi

Részletesebben

A 2010/2011. tanév II. szemeszterében végrehajtásra kerülő tanfolyamok kezdési időpontjai és tervezett létszámai

A 2010/2011. tanév II. szemeszterében végrehajtásra kerülő tanfolyamok kezdési időpontjai és tervezett létszámai A Magyar Honvédség hivatásos, szerződéses és közalkalmazotti állományának meghirdetett belső tanfolyamai. A 2010/2011. tanév II. szemeszterében végrehajtásra kerülő tanfolyamok kezdési időpontjai és tervezett

Részletesebben

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat Szent Gergely Népfőiskola Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOM 1..A szabályzat célja, tartalma... 3 2..Az SZMSZ célja... 3 3..A szabályzat hatálya... 3 4..Az Intézmény jogállása... 3 5..Létesítő

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS köztársasági ösztöndíjra

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS köztársasági ösztöndíjra ZRÍNYI MIKLÓS sz. példány NEMZETVÉDELMI EGYETEM Nyt.sz.: ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS köztársasági ösztöndíjra A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem rektora pályázatot hirdet

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. 1. Az alapképzési szak megnevezése: Műszaki menedzser 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Karán 2014 februárjában induló ANYAGMÉRNÖK és KOHÓMÉRNÖK mesterszakokról

TÁJÉKOZTATÓ. a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Karán 2014 februárjában induló ANYAGMÉRNÖK és KOHÓMÉRNÖK mesterszakokról TÁJÉKOZTATÓ a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Karán 201 februárjában induló ANYAGMÉRNÖK és KOHÓMÉRNÖK mesterszakokról A Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kara felvételt hirdet a 201 februárjában

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ Budapest 2012. 1. Az Egyetem neve: Nemzeti Közszolgálati Egyetem 2. Székhelye: Budapest Címe: 1101 Budapest, Hungária krt. 9-11. Levelezési címe: 1581

Részletesebben

Felsőoktatási intézmények stratégiai tervezésének és megvalósításának intézményi környezete, a szervezeti kultúrák sajátosságai

Felsőoktatási intézmények stratégiai tervezésének és megvalósításának intézményi környezete, a szervezeti kultúrák sajátosságai Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 Felsőoktatási intézmények stratégiai tervezésének és megvalósításának intézményi környezete, a szervezeti kultúrák sajátosságai Dr. Vilmányi

Részletesebben

HALLGATÓI TÁMOGATÁSI RENDSZERBEN MŰKÖDTETHETŐ MULTIMÉDIÁS ALKALMAZÁSOK

HALLGATÓI TÁMOGATÁSI RENDSZERBEN MŰKÖDTETHETŐ MULTIMÉDIÁS ALKALMAZÁSOK HALLGATÓI TÁMOGATÁSI RENDSZERBEN MŰKÖDTETHETŐ MULTIMÉDIÁS ALKALMAZÁSOK Dr. Martinkó József egyetemi docens Kaposvári Egyetem ÁTK Szakképzés-pedagógiai pedagógiai és Társadalomtudományi Tanszék 2006.08.24-25

Részletesebben

Magyar Akkreditációs Bizottság

Magyar Akkreditációs Bizottság Magyar Akkreditációs Bizottság Titkárság A MAGYAR AKKREDITÁCIÓS BIZOTTSÁG TITKÁRSÁGA 2005. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Az intézmény neve, törzskönyvi

Részletesebben

VII. SZÁMÚ MELLÉKLET A FŐISKOLA KÉPZÉSI KÍNÁLATA

VII. SZÁMÚ MELLÉKLET A FŐISKOLA KÉPZÉSI KÍNÁLATA VII. SZÁMÚ MELLÉKLET SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A FŐISKOLA KÉPZÉSI KÍNÁLATA Teológia mesterszak Egységes, osztatlan képzés 1. (1) Teológia mesterszak kizárólag

Részletesebben

MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI

MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. A mesterképzési szak megnevezése: munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási (Employment Relations

Részletesebben

T/3017. számú. törvényjavaslat. egyes felsőoktatási tárgyú törvények módosításáról

T/3017. számú. törvényjavaslat. egyes felsőoktatási tárgyú törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/3017. számú törvényjavaslat egyes felsőoktatási tárgyú törvények módosításáról Előadó: Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter Budapest, 2015. február 2015. évi törvény

Részletesebben

Tudományos életrajz Koós Tamás (2008. február)

Tudományos életrajz Koós Tamás (2008. február) Koós Tamás egyetemi tanársegéd Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Összhaderőnemi Műveleti Intézet Geoinformációs Tanszék mb. tanszékvezető helyettes Tudományos életrajz

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi Szakmenedzser

Részletesebben

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában F O N T O S T U D N I V A L Ó K A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: 1. Társadalom, politika és hadsereg a Magyar Királyságban 1740 1867 Programvezető: Prof. Dr. habil Gergely

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KÁRPÁT-MEDENCEI ONLINE OKTATÁSI CENTRUM

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KÁRPÁT-MEDENCEI ONLINE OKTATÁSI CENTRUM 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 48. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KÁRPÁT-MEDENCEI ONLINE OKTATÁSI

Részletesebben

TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA

TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA BAJAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA Baja, Bácska tér 1. OM azonosító: 203028 BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ 2016-2017. tanév Türr sok éves múlt, versenyképes jövő! Érettségire felkészítő

Részletesebben

A Debreceni Egyetem Diplomás Pályakövetési Rendszer (DPR) Szabályzata

A Debreceni Egyetem Diplomás Pályakövetési Rendszer (DPR) Szabályzata A Debreceni Egyetem Diplomás Pályakövetési Rendszer (DPR) Szabályzata A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Nftv.) 19. (2) bekezdése rögzíti, hogy a felsőoktatási intézmények

Részletesebben

OKLEVÉL- MELLÉKLET DIPLOMA SUPPLEMENT

OKLEVÉL- MELLÉKLET DIPLOMA SUPPLEMENT OKLEVÉL- MELLÉKLET DIPLOMA SUPPLEMENT OKLEVÉLMELLÉKLET Az oklevél törzskönyvi : XXXVIII., a kiállítás éve: 1. AZ OKLEVÉL MEGSZERZÕJÉNEK ADATAI 1.1. Vezetéknév Teszt 1.. Utónév András 1.. Születési dátum

Részletesebben

Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások:

Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások: Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások: a Miskolci Egyetem közreműködése a térségi innovációs folyamatokban Dr. Mang Béla stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes Balatonfüred, 2009. május 11. Időhorizont

Részletesebben

Az iskolai könyvtár alapdokumentumai, az állományellenőrzés lépései

Az iskolai könyvtár alapdokumentumai, az állományellenőrzés lépései Az iskolai könyvtár alapdokumentumai, az állományellenőrzés lépései - Simon Krisztina- Könyvtáros szaktanácsadó simon.krisztina@pepint.sulinet.hu Simon.krisztina@fppti.hu Iskola működését szabályozó dokumentumok

Részletesebben

A 11. sorszámú IT mentor megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 11. sorszámú IT mentor megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 11. sorszámú IT mentor megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 482 01 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

Online marketing szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Online marketing szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Online marketing szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési

Részletesebben

Az intézményi akkreditáció feladatai és lebonyolításának rendje

Az intézményi akkreditáció feladatai és lebonyolításának rendje Pannon Egyetem Minıségügyi Nap -2007 február 8.- Az intézményi akkreditáció feladatai és lebonyolításának rendje Dr. Kristóf János oktatási és akkreditációs rektorhelyettes A magyar felsıoktatás jellemzıi

Részletesebben

A 24. sorszámú Webmester megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 24. sorszámú Webmester megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 24. sorszámú Webmester megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 51 481 03 1.2. Részszakképesítés

Részletesebben

3365-25/2008. A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2008.

3365-25/2008. A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 3365-25/2008. A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 2 A Dunaújvárosi Főiskola (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint a felsőoktatásról

Részletesebben

Kiváló minôségû szolgáltatás, MKIK Védjegy. Az informatikai szolgáltatások tanúsítási követelményei

Kiváló minôségû szolgáltatás, MKIK Védjegy. Az informatikai szolgáltatások tanúsítási követelményei Kiváló minôségû szolgáltatás, MKIK Védjegy Az informatikai szolgáltatások tanúsítási követelményei Kiváló minôségû szolgáltatás, MKIK védjegy informatikai szolgáltatások követelményei 1. A Kiváló minôségû

Részletesebben

Ú J B E L É PŐK RÉSZÉRE NYÚJTOTT

Ú J B E L É PŐK RÉSZÉRE NYÚJTOTT Informatikai Igazgatóság: Ú J B E L É PŐK RÉSZÉRE NYÚJTOTT I N F O R M A T I K A S Z O L G Á L T A T Á S O K Az Igazgatóság felelős az informatikai szolgáltatások biztosításáért, kiemelten a központi gazdálkodási

Részletesebben

ÚJ SZAKOK A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM FEDÉLZETI RENDSZEREK TANSZÉKÉN BEVEZETÉS

ÚJ SZAKOK A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM FEDÉLZETI RENDSZEREK TANSZÉKÉN BEVEZETÉS ÚJ SZAKOK A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM FEDÉLZETI RENDSZEREK TANSZÉKÉN Dr. Szabolcsi Róbert mérnök alezredes egyetemi docens Kovács József mérnök őrnagy egyetemi adjunktus Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi

Részletesebben

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2010

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2010 Oldal: 1/10 A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA PROGRAMJA 2010 Szerkesztésért felelős: Minőségirányítási Igazgatóság, Főtitkári Hivatal Ellenőrzésért felelős: minőségirányítási igazgató Jóváhagyó: a Szenátus nevében

Részletesebben

EU támogatással megvalósuló szolgáltató önkormányzati modell

EU támogatással megvalósuló szolgáltató önkormányzati modell EU támogatással megvalósuló szolgáltató önkormányzati modell e-savaria: elektronikus önkormányzat Szombathelyen és kistérségében Pilot-rendszer bemutató Keringer Zsolt projektvezető Szombathely Megyei

Részletesebben

A KREDITALAPÚ MODULÁRIS RENDSZEREK, MINT A CURRICULUMFEJLESZTÉS ÚJ MINŐSÉGE

A KREDITALAPÚ MODULÁRIS RENDSZEREK, MINT A CURRICULUMFEJLESZTÉS ÚJ MINŐSÉGE A KREDITALAPÚ MODULÁRIS RENDSZEREK, MINT A CURRICULUMFEJLESZTÉS ÚJ MINŐSÉGE III. Felsőoktatási Kreditfórum Dunaújváros 2004 jún. 3-4. Dr. Kadocsa László főiskolai tanár MODUL, MODULRENDSZER - Harvard Egyetem

Részletesebben

AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. A könyvtár azonosító adatai: A könyvtár neve: Zrínyi Miklós Bolyai János Általános Iskola Zrínyi Székhelyintézmény könyvtára Pontos címe: 8800 Nagykanizsa,

Részletesebben

IV. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az egyes szervezeti egységek feladatai: 1. Elnöki Kabinet

IV. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az egyes szervezeti egységek feladatai: 1. Elnöki Kabinet IV. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az egyes szervezeti egységek feladatai: 1. Elnöki Kabinet 13. (1) Az Elnöki Kabinetvezető vezetése és irányítása alá tartozik: a) az Ügyviteli és

Részletesebben

Állami minőségbiztosítás a védelmi beszerzésekben

Állami minőségbiztosítás a védelmi beszerzésekben Ellenőrzött beszállítás = Jó minőségű termék! Textilruházati Beszerzési és Gyártói Szakmai Fórum Állami minőségbiztosítás a védelmi beszerzésekben Gyöngyösi Ferenc mk. alezredes HM FHH Haditechnikai Intézet

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév / Utónév(ek) Dr. JAKAB László. Fax(ok) E-mail(ek) jakab.laszlo@zmne.

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév / Utónév(ek) Dr. JAKAB László. Fax(ok) E-mail(ek) jakab.laszlo@zmne. Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Fax(ok) E-mail(ek) Állampolgárság Dr. JAKAB László jakab.laszlo@zmne.hu magyar Születési dátum 1950. 03. 21. Neme férfi Szakmai tapasztalat Időtartam

Részletesebben

Kecskeméti Főiskola GAMF Kar. Tanulmányi tájékoztató. Mérnök informatikus alapszak

Kecskeméti Főiskola GAMF Kar. Tanulmányi tájékoztató. Mérnök informatikus alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Mérnök informatikus alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE HATÁLYOS: 2015. MÁJUS 6-TÓL SOPRON 2015 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések... 3 2. A Műszaki Igazgatóság adatai... 3 3. A Műszaki Igazgatóság

Részletesebben