A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 2006/2007. TANÉVBEN VÉG- ZETT OKTATÁSI, KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 2006/2007. TANÉVBEN VÉG- ZETT OKTATÁSI, KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGE"

Átírás

1 A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 2006/2007. TANÉVBEN VÉG- ZETT OKTATÁSI, KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGE (a évi CXXXIX. törvény 6. (3) bekezdésének megfelelően közzétéve) A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem (a továbbiakban: egyetem) vezetői, oktatói és közalkalmazotti állománya a 2006/2007. tanév feladatait eredményesen végrehajtotta. A tanévben figyelemmel a törvényi szabályozókra, a Kormány rendeleteire, a honvédelmi miniszter rendeleteire és utasításaira, a HM HVKF-i intézkedésekre, a képzéseket megrendelők elvárásaira a Szenátus határozatainak betartásával az egyetem az alábbi fő feladatok végrehajtásán dolgozott: a Honvédelmi Minisztérium és háttérintézményei, a Magyar Honvédség, a Határőrség, az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium, a nemzetbiztonsági szolgálatok tisztjeinek, köztisztviselőinek, közalkalmazottainak a biztonságpolitikával, a személy- és vagyonvédelemmel, a repülésirányítással, a térinformatikával, a közlekedéssel, a minőségüggyel, a védelmi és önkormányzati igazgatással, valamint a katasztrófavédelemmel foglalkozó polgári szervezetek szakembereinek képzése és továbbképzése a HM és a MH beiskolázási terve alapján; a megrendelők igényei alapján a felsőfokú alapképzési és mesterszakok, szakirányú továbbképzési szakok OM és MAB engedélyeztetése, regisztrációja, valamint további képzési dokumentumainak, a tantárgyak ismeretanyagainak részletes kidolgozása, a képzés feltételeinek biztosítása; az egyetem éves Minőségfejlesztési Programjában szereplő tevékenységek és feladatok végrehajtása; a Munkaköri jegyzék alapján a karok és az egyetem összevont szervezeti egységei közötti hatékony együttműködés további formáinak, módszereinek és gyakorlatának megvalósítása a képzési képesség, kultúramegőrzés és minőségfejlesztés érdekében; az egyetem akkreditációjára történő felkészülés tanévre vonatkozó feladatainak végrehajtása az egyetemi minőségbiztosítás színvonalának emelésével, az oktatási, képzési feladatok folyamatos megfeleltetésével; a személyügyi szaktevékenységre vonatkozó jogszabályokban bekövetkezett változások feldolgozása és megismertetése az egyetem vezetői állományával. A személyi mozgások során az új szervezeti és minőségi követelmények figyelembevételével a perspektivikus elvárásoknak megfelelő állomány megtartása. Az egyetem állományából kiváló, a polgári életbe viszszatérő, illetve nyugállományba helyezendő állomány személyi ügyeinek humánus rendezése, a vonatkozó jogszabályok által előírtak maradéktalan biztosítása mellett az egyetem és az egyéni érdekek összehangolása. Az új munkakörök létrehozásával járó szervezetfejlesztés során a jogszabályokban és a Szervezeti Működési Szabályzatban rögzített szigorú eljárási rend következetes betartása. az újonnan alapított szakok, szakirányok tantervének továbbfejlesztése. A kreditrendszerű oktatói támogató NEPTUN.NET adatfeldolgozó program működési feltételeinek bővítése a program alkalmazhatóságának javítása, adatkarbantartása, a szükséges átképzések végrehajtása, a teljes körű alkalmazás megvalósítása.

2 2 a Szenátus által elfogadott sorrendek figyelembevételével, a központosított ellátási tevékenységgel a képzéshez szükséges pénzügyi, anyagi-technikai feltételek biztosítása; a tudományos konferenciák tervezése, szervezése, végrehajtása, a pályázati tevékenység irányítása, koordinálása, szervezése, segítése. A külső tudományos konferenciákon, tanácskozásokon való részvétel feltételeinek biztosítása. Az egyetem tudományos tevékenységével kapcsolatos Internet oldalak folyamatos feltöltése, frissítése; az időszaki tudományos kiadványok megjelenésének biztosítása; a hazai és külföldi tudományos szervezetekkel, társaságokkal való együttműködés bővítése; a tudományos kutatási eredmények publikálása, megjelentetése; tudományos diákköri tevékenység támogatása. az egyetem oktató- és tudományos kutató munkája műszaki-ellátási feltételeinek biztosítása. Részvétel a honvédelmi miniszter, illetve a rektor által meghirdetett pályázatok előkészítésében, szükség esetén elbírálásában. az új szakindítások szakirodalmi hátterének kibővítése, folyamatos biztosítása. A távoktatást segítő elektronikus tartalomszolgáltatás fejlesztése. A könyvtári dokumentumok digitalizálásának megkezdése. E-dokumentumok előállítása, E-szolgáltatások kiszélesítése. a biztonságpolitika országos szakirodalmi hátterének megteremtése. Biztonságpolitikai Szakkönyvtár kialakítása az Egyetemi Központi Könyvtár gyűjteményén belül. A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma által meghatározott könyvtári minőségbiztosítási feladatok elvégzése. A Mueller Othmar Robbantástechnikai különgyűjtemény elektronikus feltárásának folytatása. A csapatkönyvtárak, köztük a Szárazföldi Parancsnokság és a Légierő Parancsnokság könyvtárainak folyamatos bekapcsolása a HSZIIR rendszerbe, a közös hadtudományi elektronikus katalógus építésére (103/2002. HM utasítás). Az Országos Közös Katalógus folyamatos kurrens és retrospektív feltöltése. az oktatás, nevelés, képzés minőségi fejlesztésének további folytatása, az előző tanév oktató-módszertani tapasztalatainak elemzése, az oktatók felkészítésével, továbbképzésével kapcsolatos feladatok meghatározása; a Távoktatási Koordinációs Központ tevékenységének további fejlesztésével tananyag-csomagok kidolgozása, az MH igényeinek megfelelő tanfolyami képzési rendszer kiszolgálása. A távoktatási programok megvalósítása, az E-learning, valamint az élethosszig tartó tanulás nemzetközileg elfogadott elveinek és módszereinek alkalmazása, összhangban az Magyar Honvédségben megvalósuló karriermodellel;

3 3 az egyetem valamennyi karán, szakán, minden képzési formában NATOés EU-kompatibilis elméleti illetve gyakorlati képzés megvalósítása és fejlesztése. A NATO- és az EU-tagsággal kapcsolatos egyetemre háruló feladatok tudományos megalapozása, tudományos szakmai konferenciák megszervezése, szabályzatok, alkalmazási elvek kidolgozásában való részvétel; a feltételesen akkreditált szakok felkészítése az akkreditációra, az ehhez kapcsolódó okmányok, dokumentumok kidolgozása; a posztgraduális képzést követően a doktori fokozatszerzés erősítése, ez által is növelve a végzett tisztek mobilitását, foglalkoztathatóságát a - törzsekben, a tudományos kutatómunkában; az év végi leltárak végrehajtása, alegységek anyagainak ellenőrzése. A és a évi közbeszerzési eljárások lefolytatása. A évi költségvetés tervszerű felhasználása. A pénzügyi fedezetek időbeni biztosítása a gazdálkodási feladatok maradéktalan végrehajtásához. Az egyetem személyi állománya pénzügyi járandóságának időben történő biztosítása. A hallgatói állomány kiképzésével kapcsolatos anyagi, technikai és eszközellátási feladatok biztosítása. Napi kapcsolattartás a bázisok elöljáróival (izbégi lőtér, csobánkai gyakorlótér, ócsai bázis); az egyetem, valamint a karok hazai és külföldi kapcsolatainak megtartása és fejlesztése. AZ INTÉZMÉNY VEZETÉSÉNEK, IRÁNYÍTÁSÁNAK HELYZETE. A HATÁLYOS TÖRVÉNYEKNEK, JOGSZABÁLYOKNAK VALÓ MEGFELELÉS TAPASZTALATAI Az egyetemi vezetés, irányítás értékelése Az egyetem irányításában ebben a tanévben is az autonómia, az önkormányzati irányítási rendszer működése mellett, a Honvédelmi Minisztérium (HM), a HM HVKF a Személyzeti Főosztály tevékenységével befolyásoló hatása is megvalósult. Az egyetemet a jogszabályokban, valamint az egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában (a továbbiakban egyetemi SzMSz) meghatározott választott testületek, a kinevezett, valamint a megbízott vezetők közvetlenül irányították. A HM illetve, a honvédelmi miniszter a jogszabályi felhatalmazás alapján kiadott rendeletekkel, utasításokkal, közvetlenül, illetve a költségvetéssel áttételesen juttatta érvényre az egyetemmel kapcsolatos döntéseit. Az egyetemet a rektor vezette. A rektort munkájában a Szenátus mint vezető testület a döntés-előkészítési és véleményezési joggal felruházott testületek, a rektorhelyettesek, illetve kari vezetők segítették. A Szenátus és a rektor vezetői feladatának az elmúlt tanévben is a jogszabályokban, illetve az egyetemi SzMSz-ben foglaltaknak megfelelően tett eleget.

4 4 A hatályos törvényeknek, jogszabályoknak, egyéb jogi szabályozóknak, valamint az egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának való megfelelés Az egyetem a munkáját a vonatkozó törvényi előírások, az egyetemi SzMSz, valamint a kollektív szerződés alapján végezte: Az egyetem mint egyetlen katonai felsőoktatási intézmény a törvényi szabályozók alapján egyszerre illeszkedett be az állami felsőoktatás autonómiára épülő rendszerébe, a HM felügyeleti, valamint a HM HVK elvárási viszonyrendszerébe. A fentiekben megfogalmazott feladatok értelmében az egyetem a képességei megőrzésén túl folyamatosan törekedett arra, hogy a képzés és a szakok struktúráját a MH változó igényeihez igazítsa, költségkímélő, hatékonyan működő, a haderő nagyságához igazodó oktatási intézmény-, továbbá vezetési-irányítási rendszert alakítson ki. Az egyetem a tanév feladatait az új egyetemi SzMSz, az átdolgozott mellékletei, és így az új Tanulmányi és Vizsgaszabályzat előírásai szerint végezte. Az egyetemen a HM HVKF elvárásainak és az érvénybe lévő intézkedésében meghatározottaknak megfelelően a katonai nevelés, a katonai vezetővé válás eredményeinek javítását, a katonai szakmai képzés egységes színvonalának fenntartását a karok, a Katonai Kollégiummal jó szinten megvalósították. Az egyetem a második körös akkreditációra történő felkészülés időarányos feladatait eredményesen végrehajtotta. Tervei szerint függetlenül a MAB plénumának újabb döntésétől, az akkreditáció elhalasztott határidejétől folyamatosan dolgozott a felkészülés programjának teljesítésén. Összességében az egyetem tevékenysége a hatályos törvényeknek és követelményeknek megfelelt. Az akkreditáció előkészítése és a minőségbiztosítással kapcsolatos feladatok végrehajtása A MAB Plénum határozataiban foglaltaknak megfelelően az egyetem tervszerűen megkezdte, és folytatja a sikeres akkreditációra történő felkészülést, A felkészülés feladataira az egyetem ütemtervet, rektori intézkedést, a karok dékáni, főigazgatói határozatot adtak ki. Az Egyetemi Minőségügyi Bizottság (a továbbiakban: EMÜBI) az SzMSz-ban elkészítette az egyetem minőségbiztosítási rendszerére vonatkozó részletes leírást (10. ), amelyben rögzítette, hogy az egyetem működése során minden területre fokozatosan érvényesíti a minőségbiztosítási követelményeket, valamint a minőségirányítás érdekében a Szenátus által jóváhagyott összetételű EMÜBI működését. Tevékenységi körét a MAB önértékelési előírások vonatkozásában 2007-től kiterjeszti az oktatási és kutatási főfolyamatokon túl az ezekhez kapcsolódó egyes támogató folyamatok minőségbiztosítási kérdéseire is. A minőségirányítási rendszer továbbfejlesztésében, valamint egy integrált minőségirányítási rendszer létrehozásában az egyetem megtette a kezdeti lépéseket. Az egyetemi Intézményfejlesztési Tervében (II. fejezetének 10. pontjában) bemutatta az egyetemi minőségirányítási rendszer kialakításának, működésének és fejlesztésének folyamatát, továbbá annak tartalmát. Ezáltal a dokumentum egyidejű-

5 5 leg megfogalmazta az egyetem minőségfejlesztési projektjét is. Az ebben foglaltak végrehajtása elmarad az időarányos teljesítéshez képest. Az EMÜBI külső szakértő bevonásával, az egyetemi minőségügyi megbízott irányításával, az egyetem munkacsoportja elkészítette az MSZ EN ISO minőségirányítási rendszerszabvány alapján az új Minőségirányítási Kézikönyvet. Ez tartalmazza a fontosabb minőségügyi eljárásokat, formanyomtatványokat, az egyes folyamatok kapcsolódását, a képzés folyamatának leírását, illetve mellékletként felsorolja a jelenleg hatályos szabályozó dokumentumokat. A kézikönyv az oktatást és az ahhoz kapcsolódó támogató folyamatok minőségfejlesztésére irányul. Ma már nincs teljes összhang a Minőségirányítási Kézikönyvben leírt működés és a más területeken, részben korábban, esetenként újabban keletkező szabályozások között. Ez a kérdés alapos áttekintést és a szükséges változtatások foganatosítását igényli. Az Egyetemi Minőségirányítási Kézikönyvet meg kell ismertetni a végrehajtásban érintettekkel és tovább kell fejleszteni az egyetem egészére kiterjedően. A magyar felsőoktatás az ENQA szerinti értékelések alapján végzi a Kiváló Egyetem cím pályáztatását, amelyre célszerű lehet egyetemünknek is felkészülnie. Az intézményi minőségfejlesztési program az egyetemi minőségpolitika cselekvési programja, amely a tervezett akkreditáció időpontjáig: 2006-tól 2008-ig szól. A minőségfejlesztési program részeként az EMÜBI aktualizálta az oktatói munka hallgatói véleményezésének rendszerét A Minőségirányítási Kézikönyvben foglalt előírások alapján a Minőségbiztosítási Iroda elkészítette az egyetemi minőségirányítási érékelő-elemző rendszer induló változatát (EMIÉR), amely rögzíttette a véleményezési folyamatot a program kidolgozásától a kiértékelés eredménye alapján megtett intézkedések végrehajtásának ellenőrzéséig. A véleményezési eljárás lefolytatásához elkészültek a megelégedettséget felmérő kérdőív-tervezetek a hallgatók, az alkalmazottak, valamint a munkáltatók számára. A MAB által a 2006-ra kiadott akkreditációs útmutató alapján a Minőségbiztosítási Iroda elkészítette a 2005/2006., valamint a 2006/2007. tanévi önértékelési és adatszolgáltatási rendszert, amelyet lebontott egyéni (oktatói) adatszolgáltatásra, szakirányú (szaki, tanszéki, intézeti, kari) egyetemi önértékelésre és adatszolgáltatásra. Az önértékeléshez kidolgozta az értékelési szempontrendszert és a minőségértékelési skálákat, az adatszolgáltatáshoz pedig kiadta a szintenként tagolt táblázatokat. A 2005/2006-os önértékelés még nem teljes, a 2006/2007-es kidolgozása folyamatban van. A minőségfejlesztési programban meghatározott belső átvizsgálás végrehajtásához rögzítette a képzési folyamat auditálási blokkjait és meghatározta azon auditálandó területeket, amelyek a legfontosabbak a képzés és kutatás támogatása szempontjából. A belső auditorok felkészítésére a szakértő szervezet kiválasztása megkezdődött. A felkészítés valószínűleg csak az év végéig történhet meg, ha annak fedezete rendelkezésre fog állni. A MAB 2007-re kiadott új intézményi akkreditációs útmutatója és mellékletei alapján a Minőségbiztosítási Iroda elkészítette az egyetem önértékelési szempontrendszerét, illetve az akkreditációs háttéranyag tervezetét. Az európai sztenderdeknek megfelelően az alábbi területeken fogalmazott meg vizsgálati és értékelési szempontokat: minőségpolitika, stratégia és minőségügyi eljárások; programok indítása, követése és rendszeres belső értékelése; a hallgatók értékelése; az oktatók minőségének biztosítása;

6 6 tanulástámogatás, hallgatói szolgáltatások; belső információs rendszer; nyilvánosság. Az Akkreditálási Útmutatóban rögzítette továbbá, hogy az önértékelésben meg kell jeleníteni: az egyetem rendelkezik-e az oktatáshoz és kutatáshoz szükséges potenciálokkal, illetve a többlépcsős oktatási rendszer melyik szintjét éri el (felsőfokú szakképzés, alapképzés, mesterképzés, doktori képzés); a meglévő potenciálokat hogyan működteti és használja fel a céljai megvalósításához. A vizsgálati és értékelési szempontokban illetve az útmutatóban rögzítettek teljeskörű egyetemi elemzéséhez és értékeléséhez (pl. oktatói teljesítmények értékelése, belső információs rendszer fejlesztése, tanulástámogatottság) a továbbiakban eljárásrendet célszerű kidolgozni és bevezetni. Az EMÜBI a képzési folyamat tömbjeinek (blokkjainak) a képzést támogató területek belső auditálásához elkészítette javaslatait a felülvizsgálati kérdéslistákra. A belső információs rendszer fejlesztése érdekében létrehozta a T könyvtár Minőségbiztosítás mappáját, amelyben elhelyezi az EMÜBI és a Minőségbiztosítási Iroda által elkészített tervezeteket és jóváhagyott dokumentumokat. A tanévben folytatott tevékenysége során az EMÜBI átdolgozta működési szabályzatát, meghatározta a kitűzött minőségcélok elérése érdekében végrehajtandó feladatokat, véleményezte a rektori Tájékoztatót az egyetem elmúlt tanévi tevékenységéről, valamint a Szenátus számára készített anyagokat. Az EMÜBI stratégiai feladatként megkezdte az önértékelési adatbázis feltöltését az első akkreditációs eljárás befejezése óta eltelt időszak, a 2005/2006. tanévtől az önértékelések adataival, valamint az azt megelőző időszakra a MAB számára készített éves jelentések adatai alapján. Javaslatot tett a rektori éves Minőségügyi Értekezlet bevezetésére, valamint a minőségirányítási feladatszabó intézkedés kiadására. Az egyetemen jelenleg a minőségbiztosítási feladatok összefogását és egyetemi szintű adminisztratív teendőit az egyfős Minőségbiztosítási Iroda végzi. Az iroda közvetlenül az egyetem minőségügyi vezetőjének, a stratégiai és fejlesztési rektorhelyettesnek van alárendelve. A minőségügyi megbízott szakmai szempontból segíti az egyetem minőségügyi vezetőjének a munkáját. Az egyetemi szintű minőségirányítás működtetése a szervezeti és más változásokat is figyelembe véve áttekintést és korrekciókat igényel. Sürgetővé vált az egyetemi és a kari minőségügyi bizottságok újraválasztása, hogy azok hatékonyan segíthessék az akkreditációs felkészülést. A közeljövő feladata az új szervezeti szint (intézet) minőségbiztosítási szerepének meghatározása is. A Magyar Honvédség humán stratégiájából következő változások A tanévben a 2006/2007. évi személyügyi évre kiadott HM humánpolitikai irányelvek, valamint a HM humánpolitikai programja a évre a haderőátalakítás figyelembevételével a szakterület koordinációs és integrációs munkájával az egyetem hatékony működésének, valamint a költség- és eredmény összhangjának megerősítésére irányult.

7 7 A Felsőoktatási törvénnyel összhangban a vezetői beosztások helyes arányát kialakították. Folytatódott az egyetemi intézményfejlesztési tervben rögzített stratégiai feladatok megvalósítása: a humánstratégiai átalakítást és fejlesztést egy rendszerben kellett vizsgálni a minőség, a hatékonyság, a kultúramegőrzés, -fejlesztés, végső soron a képességmegtartás és -bővítés szempontjai szerint; figyelembe kellett venni az egyetemi intézményfejlesztési terv által rögzített stratégiai feladatokat; be kellett tartani az egyetemi autonómiából következő döntési mechanizmus szabályait. A Szenátus elfogadott határozatai alapján az egyetem vezetése, valamint a létrehozott különböző bizottságok megkezdték, illetve folytatták a kidolgozó munkát az alábbi területeken: a képességalapú hivatásos haderő célkitűzései megvalósítása érdekében az új többciklusú felsőfokú alapképzési szakok megrendelői igények szerinti indítását, a mesterszakok dokumentumainak kidolgozását, államigazgatási eljárásban történő elfogadtatását, akkreditációját valamint a képzésre történő előkészítését; az önkéntes haderőre történő áttérés feladataiból adódóan a karoknak be kellett építeniük a tananyagba az önkéntes haderő személyi állományának kiegészítésével, utánpótlásával kapcsolatos ismereteket, illetve meg kellett teremteniük a feltételeket, a szerződéses tisztek felkészítésére, továbbképzésére; az egyetemen és a karokon, a harcoló-katonai tevékenységek ismeretanyagának fejlesztésével párhuzamosan megtörtént a béketeremtés, békefenntartás és egyéb humanitárius feladatok, a terrorizmus elleni védelem, az EU-határok biztosításából fakadó rendvédelmi feladatokra történő felkészítést célzó kutató és oktatási tevékenységek kiterjesztése. A kreditrendszerű képzés tapasztalatainak értékelése A felsőoktatási tanulmányi pontrendszer (kreditrendszer) bevezetésétől az egyetemen már minden évfolyamon kreditrendszerű képzés folyik. A hallgatók egyre fogékonyabbak az új rendszerben folyó tanulásra és az információs rendszerben való eligazodásra. Az egyetem hallgatói ebben a tanévben már egységesen az átdolgozott, új Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSZ) előírásai alapján folytatták tanulmányaikat. A kreditrendszerű képzésben a folyamatot jelentősen zavaró problémák nem mutatkoztak. Ez a rendszer természetesen új filozófiát, új feladatokat valamint más hozzáállást is igényelt mind az oktatóktól, mind a hallgatóktól és természetszerűen új tanulmányi ügyrendet kívánt. A NEPTUN.NET rendszer hibamentes és nagy adatátvitelű működése még nem volt általános. A hallgatói tanulmányi tanácsadó és információs rendszer is még hiányosságokkal működik. A rendszer egészének működésével kapcsolatos általánosítható tapasztalatok:

8 8 a tanácsadói rendszer jobb működtetésében meghatározó szerepe volt a kari, a szaki, a tanszéki vezetésnek, a Tanulmányi és Oktatásszervezési Osztálynak, valamint a Hallgatói Önkormányzatnak is; A Tanulmányi és Oktatásszervezési Osztályon létrehozott Szolgáltató irodák a kezdeti tapasztalatok felhasználását követően jól működtek. A következő tanévben a hallgatói tanulmányi kérelmek formanyomtatványait jelentősen egyszerűsíteni kell. A Hallgatói Tanulmányi Vizsga- és Szociális Ügyek Bizottsága (HTVSzÜB) a bizottság hivatásos állományú tagjainak nagyarányú munkaköri, valamint a hallgatók tanulmányi elfoglaltsága ellenére is aktívan, az előírások alapján, de lassan dolgozott, a bonyolultabb esetekben nem tudta tartani az ügyintézési határidőket. Mintegy 1024 tanulmányi ügyben hozott írásos határozatot, de a HTVSzÜB működésének rendjét a tapasztalatok alapján időszakonként albizottságok bevonásával módosítani kell. Az Egyetemi Kreditátviteli Bizottság (EKÁB) munkáját jelentősen nehezítette a szervezeti és működési gondjai. E miatt az EKÁB-határozatok jelentős késéssel születtek, csak hatékony titkári tevékenységgel és kari albizottságok munkájával lehetett elérni, hogy az elmaradást pótolva a hallgatók elfogadott kérelmei a tanulmányi dokumentációhoz csatolva igazolják a végzettség, valamint a szakképzettség megszerzéséhez szükséges kreditek birtoklását. A tanórarend készítése, valamint az Oklevélmellékletek nyomtatása is a vártnál több időráfordítást igényelt. Az Oklevélmellékletek készítésénél és kiadásánál mutatkozó jelentős elmaradást sikerült megszüntetni. az új TVSZ alapvetően biztosította a képzés szabályozottságát, és csak néhány bekezdésében az időközben szerzett tapasztalatok illetve a körülmények változása miatt szükséges a Szenátusnak azt módosítania. a rendszer felhasználása szempontjából javítani kellett az adatok felvitelével kapcsolatos határidők betartását, valamint a bevitt adatok pontosságát. A Tanulmányi és Oktatásszervezési Osztály az üzemeltető és felhasználó állomány ismereteinek szintentartása érdekében a tanévben több alkalommal az SDA Stúdió munkatársainak meghívásával NEPTUN-konzultációt tartott, ahol lehetőséget adott a gondok, megoldandó kérdések megvitatására, megoldására is. Az oktatói és hallgató állomány részére a szorgalmi időszakban heti rendszerességgel folytatódtak (Hungária körúton és az Üllői úton is) a NEPTUN-továbbképzések. A tanévben Tanulmányi és Oktatásszervezési Osztály az Informatikai Igazgatósággal együtt folytatta a NEPTUN.NET további kisegítő moduljainak rendszerbeállítását, amellyel az egyetem kapcsolódik a Felsőoktatási Információs Rendszer adatszolgáltatásához, valamint az OEP-nyílvántartó rendszeréhez. Mindenképpen szükség volna a Gazdasági modul megvásárlására is figyelemmel a költségtérítéses hallgatók növekvő létszámára, valamint az EHÖK önálló gazdálkodásának biztosítására. Összességében megállapítható, hogy az egyetem a kreditrendszerű képzést szervezetten, a követelményeknek megfelelően folytatta. A jelenlegi rendszer jó alapot biztosított a karok számára, hogy képzéseiket a Magyar Universitas Program elvárásainak megfelelően továbbfejleszthessék.

9 9 A képesítési követelmények érvényesülésének értékelése A Bolyai János Katonai Műszaki Kar (a továbbiakban BJKMK, illetve Kar) a tanévben öt alapképzési és egy mesterképzési szakon megkezdte, illetve folytatta az új rendszerű többciklusú képzést: a had- és biztonságtechnikai mérnöki, a katonai gazdálkodási a védelmi igazgatási, a közlekedésmérnöki, pénzügy és számvitel alapképzési szakokon, valamint a biztonságtechnikai mérnöki mesterképzési szakon. A Kar vezető és oktató állományát folyamatosan terhelte az intézmény jövőjét kialakító elképzelésekhez szükséges adatszolgáltatások sora, az elgondolások kidolgozása, a tervezett és megvalósult szervezeti átalakításokból és létszámcsökkentésekből származó feladatok, az egy telephelyre történő áttérés terveinek kidolgozása. Mindezek mellett kevesebb energia és idő jutott a képzések tantárgyi fejlesztésére, tansegédletek kidolgozására. Az egytelephelyes elképzelések miatt a kari infrastruktúra fejlesztése elmaradt. A képzésben a képesítési követelmények érvényesülnek, mindkét alap- és mesterképzési szinten (BSc, MSc) a képzési kimeneti követelmények szem előtt tartásával folyik az oktatás. A képzés a megrendelő igényeihez igazítva folyamatos korszerűsítésen megy át. A tantárgyi programok kidolgozása és jóváhagyása során a Szakfejlesztési Fórumok is szorosan felügyelik az előírt feltételek teljesülését. Az újrendszerű alap- és mesterképzési szakokon a képzés 15/2006. (IV. 3.) OM rendeletben meghatározott képzési és kimeneti követelmények szerint folyik.

10 10 A Kossuth Lajos Hadtudományi Kar (a továbbiakban KLHTK, illetve Kar) a tanévben 3 szakon egyetemi szintű, 2 szakon főiskolai szintű képzést 5 szakon pedig már felsőfokú alapképzést (BSc) folytatott. A karon minden alapszak (Katonai vezetői; Határrendészeti és -védelmi vezetői; Biztonság- és védelempolitikai; Nemzetbiztonsági; Büntetés-végrehajtási nevelő), rendelkezik az alapképzésre épülő mesterszak (MSc) létesítési (a MAB és az OM által jóváhagyott) dokumentummal, melynek figyelembevételével két mesterszak (Biztonság- és védelempolitikai; Nemzetbiztonsági) már elkészítette a szakindítási kérelmeket, amelyeket a MAB jóváhagyott. A másik három mesterszak szakindítási alapdokumentumainak kidolgozása folyamatban van. A szakok indítását 2007-től kezdődően a megrendelő igényeinek figyelembevételével más-más időpontban tervezi indítani, ugyanakkor kifutó képzésként még megtalálható a duális képzési rendszer négyéves főiskolai szintű alapképzése is. Az alap- és kiegészítő képzés mellett jelentős feladatot jelentett a tanfolyamrendszerű felkészítés is. A szakok minőségbiztosítási, illetve minőségfejlesztési helyzete jó, a képesítési követelmények megfelelő módon érvényesülnek. A tantárgyak tartalmat jellemző változtatásokon túl lényegi beavatkozásra nincs szükség. A szakok valamennyi képzési szinten és formában olyan feltételekkel rendelkeznek, hogy a 2008-ban bekövetkező akkreditációs eljárás sikeres végrehajtását biztosítják. Ugyanakkor a Katonai vezetői szak vonatkozásában az összegyűlt tapasztalatok alapján a képzés további pontosítása szükséges. A kar oktatói és alkalmazottai rendelkeznek a beosztásuk ellátásához előírt végzettséggel és szakképzettséggel. Az oktatók a tanórák megtartása mellett folyamatosan képezik magukat. Az elmúlt években lezajlott átszervezések és létszámleépítések következtében az oktatói állomány, valamint az oktatást segítő és kiszolgáló állomány létszáma elérte a kritikus szintet. Az oktatók leterheltségét a növekvő adminisztrációs feladatok tovább növelik. A szakmai záróvizsgákra a Honvédelmi Minisztérium, a Honvéd Vezérkar, az Összhaderőnemi Parancsokság szakmai tapasztalatokkal rendelkező vezetőit és a gépesített lövész dandárok parancsnokait, parancsnok helyetteseit kérjük fel bizottság elnöknek, illetve tagoknak. A csapatokkal végrehajtott gyakorlatokon és a csapatgyakorlatokon a csapattisztek is részt vesznek a hallgatók parancsnokká, szakemberré képzésében és a teljesítményük értékelésében. A tananyagok korszerűsítéséhez, változtatásához kikérjük a csapattisztek véleményét és a szakmai elöljárók jóváhagyását is. A KLHTK vezető és oktató állományát is folyamatosan terhelte az intézmény jövőjét kialakító elképzelésekhez szükséges adatszolgáltatások sora, elgondolások kidolgozása, a tervezett és megvalósult szervezeti átalakításokból és létszámcsökkentésekből származó feladatok, az egy telephelyre történő áttérés terveinek kidolgozása. Mindezek mellett kevesebb energia és idő jutott a képzések tantárgyi fejlesztésére, tansegédletek kidolgozására. Az egyetem egytelephelyes működésének elgondolása miatt a kari infrastruktúra fejlesztése elmaradt. Az oktatás tárgyi-technikai biztosítása A BJKMK-on folyó mérnök-tisztképzés, valamint a szakmai át- és továbbképző tanfolyamok átlagon felül eszköz- és technika igényesek. Az értékelt időszakban nem folytatódott a kar működési feltételeinek javulása.

11 11 A tanszékek sok esetben pályázati források, szakfejlesztési támogatások felhasználásával alakították ki infrastruktúrájukat, amely jó szintű, rendelkeznek a képzéshez szükséges eszközökkel. A Kar a nagy mennyiségű műszaki technika igénybevételét igénylő gyakorlati foglalkozásokat több éve csapatoknál hajtja végre, az ott rendszeresített kezelő állomány közreműködésével. A KLHTK kezelésében lévő tantermek alapvetően biztosították a képzés feltételeit. A tantermek a tanszékek felügyelete alatt állnak. Az oktatás, képzés tárgyi-technikai lehetőségek három telephely között oszlanak meg. A kar három bázison történő elhelyezése nem mondható szerencsésnek. Sok idő, energia megy el azzal, hogy oktatók ingáznak egyik bázisról a másikra, levelezésre, okmányok szállítására kényszerülnek, így a munkákban óhatatlanul jelen vannak a párhuzamosságok. Az utóbbi években végrehajtott komoly fejlesztések bizonyos tantermekben megfigyelhetőek, de a Kar még mindig rendelkezik olyan tanteremmel, amelyikben írásvetítő sincs. Az oktatók hordják magukkal a számítógépet, az elektronikus kivetítőt (projekort), gyakran még a villamoson is. A képzéshez szükséges eszközök egy része még mindig hiányzik. Különösen a főiskolai hallgatók nem rendelkeznek a gyakorlati képzéshez szükséges a modern harcászati követelményeknek megfelelő és elegendő felszereléssel (golyóálló mellény, vegyivédelmi eszközök, deszant gyalogsági ásó, rádiós páncélos fejvédő, távcső, tájoló, málhamellény, hátizsák, térképtáska, stb.). A gyakorlati képzéshez szükséges bázisokat az ÖHP-ság megfelelően biztosítja. A tisztképzés biztosítására kijelölt alakulatok szervezeti változásai és sokirányú leterheltsége miatt a harcászati foglalkozásokon a kiszolgáló állomány összetétele különféle, így sokszor az ő felkészítésüket is az oktatói állománynak kell végrehajtania, amelyet a foglalkozás időkeretének terhére lehet megoldani. Az Egyetemi Központi Könyvtár tevékenysége A 2006/2007. tanév könyvtári működését alapvetően a rendeltetéséből fakadó szakmai feladatok megfelelő színvonalon történő ellátása, az egytelephelyes működés szakmai előkészítése, a Hadtudományi Szakirodalmi Integrált Információs Rendszer továbbfejlesztése, továbbá az információhoz való szabad hozzáférés biztosítása mellett a könyvtári használók szellemi komfortérzetének növelése érdekében végzett munka jellemezte. Állománygyarapítás. Az oktatás és kutatás korszerű szakirodalmi és információs feltételei kontinuitásának biztosítása érdekében a könyvtár évek óta küzd az oktatási-kutatási igényeknek és a könyvtárszakmai követelményeknek (gyűjtőköri kötelezettségek, e-források bővítése) egyaránt ellentmondó költségvetési alulfinanszírozással, illetve a nem kiszámítható, hektikus (év közbeni elvonások, év végi pótelőirányzatok) finanszírozási rendszerrel. A reálisan tervezetteknek a jóváhagyott éves költségvetési előirányzatok rendre az 1/3-át teszik ki azaz a könyvtár már évek óta forráshiányosan kezdi meg működését. További állandósult gondot jelent, hogy a jóváhagyott előirányzaton belül az egyetem hivatali működéséhez, illetve a nyelvoktatáshoz szükséges dokumentumokra fordítandó összeg aránytalanul meghaladja az oktatás és kutatás szakirodalmi ellátására (szakkönyv, szakfolyóirat, online szakadatbázis) rendelkezésre álló előirányzatot.

12 12 Mind a külföldi, mind a belföldi relációban folyamatos, széles körű piackutatás alapján, a tanszéki igényeket maximálisan figyelembe véve szerzeményezett az Egyetemi Központi Könyvtár, megtartva-fejlesztve nagy- és kiskereskedelmi partnerhálózatát. A beszerzések során a legalacsonyabb ár és a leggyorsabb szállítás elvét preferálta a könyvtár. A dokumentumállomány a költségvetési forráshiány és az egyetemen készült jegyzetek radikális csökkenése ellenére az ajándék formájában beérkezett dokumentumok, a honvédségi köteles példányok, az állományba vett kéziratok, továbbá a pályázati erőforrásokból megvásárolt szakkönyvek révén meghaladta az előző évi gyarapodási statisztikai mennyiséget. A könyvtár törekedett a már bevált elektronikus szolgáltatások közül a külföldi online hadtudományi adatbázisok megtartására, az alapvető idegen nyelvű katonai kézikönyvek, évkönyvek, adattárak beszerzésére, továbbá a külföldi katonai és műszaki szakfolyóiratok alapvető körének biztosítására. Összességében db könyv jellegű dokumentum érkezett a könyvtárba, valamint 258 féle magyar nyelvű és 89 féle idegen nyelvű kurrens folyóirat számai. Feldolgozás (formai feltárás). A nemzeti és nemzetközi szabványok alapján történő kurrens, valamint az olvasószolgálatoknál folytatott retrospektív feldolgozás eredményeként a könyvtár online elektronikus katalógusa címmel bővült a tanév folyamán. Az elektronikus katalógus összességében címet és az azokhoz kapcsolódó db példányt tartalmaz. Pályázati erőforrás felhasználásával folytatódott a katonai műszaki tudományokat oktatók és kutatók számára speciális információkat tartalmazó robbantástechnikai gyűjtemény szakszerű feltárása, melynek révén 2356 címmel nőtt az elektronikus adatállomány.

13 13 Dokumentációs tevékenység (tartalmi feltárás), kiadványozás. A tanévben összesen 2134 magyar és idegen nyelvű könyv- és folyóirat referátummal gyarapodott a könyvtár elektronikus katalógusa, ezen felül indexelésre került valamennyi minősített és nem nyilvános dokumentum, NATO-szabvány, disszertáció, szakdolgozat és egyéb kézirat. A tanévben 2 db Lap- és könyvszemle, 4 db Gyarapodási jegyzék, a és a évi HSZIIR központi folyóirat lelőhelyjegyzék szerkesztése valósult meg, melyek a könyvtár honlapján elektronikus formában elérhetők. Olvasószolgálat. A könyvtár külső és belső, országos és intézményi ismertsége, tudatos használata folyamatosan növekszik. Ez megmutatkozik a közvetlen és a virtuális használatot kimutató éves, illetve összehasonlító statisztikákban. A könyvtári honlapon felsorolt szolgáltatások, az elektronikus könyvtári katalógus és a saját adatbázisok online elérhetősége, azoknak a Magyar Országos Közös Katalógusban és az Országos Dokumentum-ellátó Rendszer központi lelőhely-adatbázisában való megjelenése ösztönzi az olvasószolgálatainkat személyesen vagy könyvtárközi kölcsönzés keretében megkereső külső felhasználók és könyvtárak számának erőteljes növekedését. Az egyetem első évfolyamos hallgatóinak, doktoranduszainak tartott rendszeres tanév eleji, illetve évközi bemutatók és tréningek jelentősen fokozták a könyvtár szolgáltatásait igénybe vevő, azokkal tudatosan bánni tudó belső felhasználók körét. A szolgáltatások közül a dokumentumok előjegyzésének és a kölcsönzési idő hosszabbításának online lehetőségével egyre több felhasználó él. Az utóbbi három tanév összehasonlító olvasószolgálati statisztikai adatai (melléklet) alapján elmondható, hogy a felhasználói szokások megváltoztak: miközben valamelyest csökkent a beiratkozott olvasók és a kölcsönzések száma, ezzel párhuzamosan növekedett az olvasótermet ill. a csak helyben használható dokumentumokat (kézirat, szakfolyóirat, kézikönyv), az elektronikus információforrásokat használók, illetve a virtuális felületeken keresők-letöltők száma. Állományapasztás. A tanévben a tervszerű állományapasztás, azaz a tartalmilag elavult dokumentumok, illetve a fölös példányok kivonása az állományból különleges jelentőséggel bírt az Üllői úti könyvtár beköltöztetése, az elhelyezendő dokumentumok raktározásának, elhelyezésének biztosítása miatt. A Hungária körúti olvasószolgálatnál az idei tanévben a tankönyv állomány felülvizsgálatára és apasztására került sor összességében 3700 féle dokumentum. Az Üllői úti olvasószolgálat a retrospektív feldolgozással párhuzamosan folyamatosan törli a fölös példányokat mind szakirodalmi, mind tankönyv állományában összességében db törölt dokumentum jegyzőkönyvezése történt meg. A további állományegységek apasztására gyorsított ütemben a következő tanévben kerül sor a könyvtár mindkét telephelyén. Az egytelephelyes működés előkészítése. A tanév második felében megszületett, az egy telephelyes működési módra vonatkozó intézményi döntés alapvetően meghatározta a könyvtári munkaszervezés és -tervezés irányait. Megkezdődtek az Üllői úti könyvtár szakszerű beköltöztetéséhez kapcsolódó szakmai előkészítő munkálatok (raktári kapacitások felmérése, a különböző dokumentumállományegységek teljes átmozgatásának, összeolvasztásának és szakmailag egységes elhelyezésének megtervezése, az állományselejtezés tervesítése), valamint a költöztetés előmunkálataihoz kapcsolódó technikai feltételek (raktári polcrendszerek, tápraktár szükséglet stb.) felmérése.

14 14 HSZIIR fejlesztés. Az Egyetemi Központi Könyvtár mint HSZIIR vezető könyvtár a honvédelmi miniszter 103/2002. (HK 30) sz. utasításában, valamint a HM Humánpolitikai Főosztály által támogatott évi HSZIIR tervben foglaltak szerint, nagy ütemben végezte a Hadtudományi Szakirodalmi Integrált Információs Rendszer fejlesztését. A tanévben az alábbi szakkönyvtárat csatlakoztatta az egyetem központi szerverén működtetett közös hadtudományi elektronikus katalógus építéséhez: MH 86. Szolnok Helikopter Ezred Folyamatban lévő telepítés: MH 12. Légvédelmi Rakéta Dandár (Győr) Problémát jelent a jövőben csatlakozó könyvtáraknál a nem megfelelő hálózat és korszerűtlen számítógép, illetve néhány csatlakozott könyvtárnál (MH 86. Szolnok Helikopter Ezred, MH Geoinformációs Szolgálat) a hálózat, ugyanis ezek az átalakulóban lévő honvédségi, kormányzati gerinchálózaton keresztül kapcsolódnának az egyetemhez a jövőben, azaz a működéshez szükséges hálózati beállítások nem az egyetemen múlnak. Az EKK a miniszteri utasításban foglaltak szellemében végezte a megfelelő informatikai paraméterekkel rendelkező könyvtáraknál az OLIB kliensek telepítését, a közös hadtudományi katalógus építését megkezdő tagkönyvtárak munkatársainak az OLIB katalogizálási modul terén történő betanítását, a beérkező rekordok folyamatos ellenőrzését. Könyvtári rendezvények. A könyvtári stratégiában fontos szempont volt olyan integrált közösségi tér kialakítása, amely a szakirodalmi és információs szolgáltatásokhoz való szabad hozzáférés mellett a felhasználók számára természetes szellemi műhelyként, tudományos-kulturális agoraként funkcionál. Infrastrukturális adottságai ehhez megfelelnek: a Tudós Kávézó, a vékonykliens-számítógépes terem, a videokonferencia terem mind-mind alkalmasak a számítógépes prezentációt ill. országos/nemzetközi interaktív virtuális kapcsolatot igénylő tudományos bemutatókra, eszmecserékre, munkahelyi vitákra, TDK pályaművek bemutatására. Ezekkel a lehetőségekkel egyre többen élnek: a szakkollégiumok és az MHTT szakosztályok mellett egyre több oktató veszi igénybe ezeket a technikákat és a komfortos környezetet. A könyvtár az egyetem oktatói, hallgtói és kutatói számára is tudományos újdonságokat adó országos szakmai konferenciák megrendezésével, a katonatudósok kurrens könyveinek folyamatos bemutatásával, a nonstop könyvtárhasználatra és felhasználói tréningekre alkalmat adó éjszakai nyitva tartásokkal és az azokhoz kapcsolódó rendezvényekkel, vitafórumokkal, kerekasztal-beszélgetésekkel szolgálja immár évek óta a fenti célt. A tanév folyamán a könyvtár egy országos konferenciát szervezett az információgazdálkodás és a tudásmenedzsment tárgykörében, 5 szakkönyvbemutatót tartott, 1 EISZ adatbázis tréninget rendezett, valamint 3 nonstop szolgáltatásokat nyújtó könyvtári éjszakát rendezett. K+F pályázati tevékenység. Az EKK a tanév folyamán a megcélzott és elnyert pályázati erőforrások tematikusan az alábbi könyvtári területek támogatására szolgálnak: állománygyarapítás, állományfeldolgozás, infotechnológiai környezet fejlesztése, állományvédelem, tudományos rendezvények. A könyvtári pályázati munka erőssége, hogy a nem-ágazati minisztériumok által kiírt pályázatokat is figyeli, az ott felkínált lehetőségeket is kihasználja.

15 15 Pályázat kiírója Benyújtott pályázat címe Elnyert támogatás összege (saját rész) Pályázat éve Nemzeti Kulturális Alapprogram Információgazdálkodás tudásmenedzsment c. szakmai program megrendezése 2005 (2006-ra áthúzódó) Nemzeti Kulturális Alapprogram A robbantástechnikai 2005 különgyűjtemény elektronikus feltárása (2006-ra áthúzódó) Nemzeti Információs A NIIF Intézet és az MTA-SZTAKI által a GVOP /3.0 kombinált Infrastruktúra Fejlesztési Intézet oktatási és kutatási infrastruktúra kialakítása c. pályázat során elnyert eszközök 2006 üzemeltetése Oktatási és Kulturális Országos Dokumentum-ellátási Minisztérium Rendszer működtetése 2006 Oktatási és Kulturális Felsőoktatási Könyvtártámogatási Pályázat Minisztérium 2006 Nemzeti Kulturális Alapprogram Muzeális könyvritkaság restaurálása 2006 (2007-re áthúzódó) Nemzeti Kulturális Alapprogram Muzeális gyűjtemény állományvédelme 2006 (2007-re áthúzódó) Nemzeti Kulturális Alapprogram Túl a katalóguson (?) c. szakmai rendezvény lebonyolítása 2007 ELNYERT PÁLYÁZATI ERŐFORRÁS ÖSSZESEN: Felhasználás mire történt Ft Megbízási díj és annak járulékai, csoportos étkeztetés Ft Megbízási díj és annak járulékai Ft értékben vékonykliens alapú rendszer Üzemeltetés, tesztelés Ft Dokumentum-beszerzés Ft Dokumentum-beszerzés Ft Szolgáltatás Ft Szolgáltatás Ft Megbízási díj és annak járulékai, csoportos étkeztetés Ft

16 16 Az oktatás informatikai háttere Az Informatikai Igazgatóság (a továbbiakban: Igazgatóság) a 2006/2007. tanévben 81 számítógépet és 33 notebookot szerzett be, amelyek tovább növelték a korszerű számítógépek arányát, új részegységek beszerelésével mintegy 37 számítógépet tett korszerűbbé. Az igazgatóság 2006-ban a nyomtatók mennyiségét 29-el növelte és 55 memóriakulcsot vásárolt a számítógépes munka megkönnyítése érdekében. A továbbiakban is fontos célnak tartja az új, korszerű gépek arányának folyamatos növelését, amit új beszerzésekkel, illetve a régi, korszerűtlen gépek felújításával tudott elérni. Az igazgatóság folyamatosan törekedett arra, hogy a hallgatók által igénybe vehető gépek számát növelje, illetve, a meglévő számítógépes tantermek gépállományának korszerűségi színvonalát emelje. Az egyetemi hálózatba bekapcsolt számítógépek révén a hálózati és az Internet hozzáférés lehetősége szinte minden egyetemi polgár részére biztosított volt. A hallgatók a Hungária körúti telephelyen az igazgatóság tantermében, a D (kollégiumi) épületben a Hallgatói Önkormányzat felügyelete alatti 2 számítógépes teremben, az EKK-ban, tanszéki géptermekben, valamint a BKNYK könyvtárának olvasótermében férhetnek hozzá számítógépekhez. Az Üllői úton a könyvtár, valamint a tanszéki számítógépes termek biztosítják az Internet-elérést. Szolnokon a korábban beszerzett LETVIS repülőgép szimulációs rendszer a tanévben folyamatosan, magas kihasználtsággal elégítette ki a képzési-oktatási igényeket. A HBONE irányába kiépített Internet kapcsolat jelenleg 100 Mbps, teljes duplex üzemben működik. A vonal lehetséges maximális kapacitása 1 Gbps. Az informatikai hálózat eszközparkjának korszerűsítése folytatódott. Új catalyst 6509 es központi hálózati eszköz került telepítésre, amely kiváltotta a régi PIX520-as tűzfal, illetve a 3750-es internet router funkcióit, egyúttal növelve a hálózat sebességét és flexibilitását. A szoftverek vonatkozásában a helyzet kielégítő. A belső hálózaton a Netware 6.5 operációs rendszer működése stabil volt. A kormányzat és a Microsoft Magyarország közötti megállapodásnak megfelelően az egyetem minden számítógépén továbbra is jogtisztán használhatta a Microsoft operációs rendszereit és az Office programcsomagokat a gép konfigurációjának megfelelő változatban. Az egyetem elektronikus levelező rendszere a GroupWise programrendszer, amely biztonságos levelezést tesz lehetővé, csoportmunka funkciókra is képes és úgy Web felületen, mint kliens programok segítségével elérhető. A hálózatra csatlakozó személyi számítógépek felügyelete a ZENworks munkaállomás menedzsment rendszer segítségével történik. A szerverek mentése központi, automatikus mentési rendszerrel valósul meg. A hálózatok menedzselése részben vásárolt szoftverekkel, részint saját fejlesztésű alkalmazásokkal történik. Sor került az Oracle adatbázis-kezelő rendszer frissítésére és az adatbázis mentési stratégia kidolgozására. Az SPSS statisztikai programcsomagnak szintén új verziója működik. Az igazgatóság folyamatosan biztosította a Jogtár és a Cégkódex hálózatos elérését. Továbbra is minden igény kielégíthető a Corel szoftver tekintetében. Ugyanakkor gyakran az alacsony költségkeretek akadályozzák a szervezetek által igényelt szoftverek beszerzését.

17 17 Az igazgatóság munkatársai több alkalmazást készítettek illetve készítenek az adminisztratív feladatok támogatására. A vírusvédelmi rendszer megfelelő hatékonyságú, az újabb szakmai követelményeknek megfelelően a folyamatosan megújuló rendszer már a spyware (kém)programok ellen is védelmet biztosít. Az elektronikus levelezés vírusok elleni védelmét és a kéretlen reklámlevelek szűrését a bevezetett rendszer megfelelő szinten biztosította. A kreditrendszerű képzés informatikai támogatását biztosító Neptun.Net Egységes Tanulmányi Rendszer egész évben folyamatosan működött. Ennek az évnek kiemelt feladata volt a Felsőoktatási Információs Rendszerbe (FIR) történő on-line adatbejelentés Neptun-ból való megvalósításának kialakítása, és a FIR-központ által előírt tesztfolyamat végrehajtása, amely sikeresen lezajlott. Az éles működés indítása folyamatban van. A folyamatos üzemeltetés az igazgatóság jelentős erőit köti le, mert a Neptun.Net rendszer, ha csökkenő mértékben is, de még mindig tartalmaz kisebb hibákat, illetve a rendszert kezelők munkájának intenzív (esetenként azonnali) segítésére szükség van. Folyamatosan üzemel az oktatói óraterhelés, óraellenőrzés és a hallgatói hiányzás nyilvántartására szolgáló ÓRATARTÁS rendszer, melybe az igazgatóság felügyelete mellett maguk az oktatók viszik be az adatokat. A távoktatási rendszerbe ebben az évben is számos tananyag került be az igazgatóság segítségével, a rendszer éles beindítása a 2007/2008-as tanév első félévében fog megtörténni. A számítógépes szaktantermek, kabinetek egész évben használatban voltak, kihasználtságukra jellemző volt, hogy folyamatosan 6-8 órában folyt az oktatás, többek között, beépülve a folyamatos informatikai tanfolyami oktatásba, a NATO beosztások ellátására való informatikai felkészítés is. Az igazgatóság biztosította az ECDL oktató és vizsgaközpontok működését. A tanévben, a karokon az oktatás informatikai háttere a jelentések alapján az alábbiak szerint ítélhető meg: Az egyetem oktatásának informatikai hátterét összefoglalva összességében kiemelendő, hogy a tanévben az egyetem telephelyein egységes, közös elérésű hálózat üzemelt, a hálózatba kötött számítógépekről az Internet-elérés megoldott volt. A hálózat az illetéktelen külső behatolások ellen megfelelő védettséget biztosított. A jelenleg is zajló fejlesztések tovább növelik a lehetőségeket mind a távoktatás, mind a távoli munkavégzés területén. Megállapítható, hogy az egyetem az oktatáshoz és a kutatáshoz szükséges alapvető tárgyi feltételekkel rendelkezett. A személyi feltételek szűkösek. A több mint 500 millió forintos informatikai vagyon kezelése, működtetése kérdésessé válhat, figyelembe véve, hogy a bevezetett nagy rendszerek üzemeltetése (NEPTUN, ÓRATARTÁS, távoktatás) legalább 2-2 fő informatikus teljes munkaidős leterheltségét követelné meg, ami jelenleg nem megoldható. Az igazgatóság, az anyagi ráfordításokat igénylő fejlesztéseket igen szűkös anyagi keretek között hajtotta végre. A évi eredeti előirányzati keret a 2004 évinek a negyedét sem érte el, és a évben is csak az inflációnak megfelelő mértékben növekedett. Amennyiben tartósan ilyen alacsony marad, nem teszi lehetővé a biztonságos üzemeltetést, veszélyezteti az informatikai rendszer működését és fejlesztését, ami egyben az oktatás minél színvonalasabb kiszolgálását is akadályozza. A tanévben, a karokon az oktatás informatikai háttere a jelentések alapján az alábbiak szerint ítélhető meg: A BJKMK A kar és tanszékei rendelkeznek az oktatáshoz szükséges informatikai háttérrel. A szoftverek működése nem megbízható, a hálózat felújítása évek óta

18 18 elmaradt, ezért ez néha hátráltatja a munkavégzést. A NEPTUN.NET rendszer működtetése még mindig nem kielégítő. A jogosultságok központi kiosztása nem biztosítja az elvárt és megkövetelt adatbiztonságot és jelentősen tovább lassítja a rendszer működését.. A kari adminisztrátorra olyan nagy mennyiségű feladat hárul, ami a munkaidejének jelentős hányadát elveszi, holott ez a feladat csak egy kis része a teljes feladatrendszerének. A KIR (Kari Informatika Rendszer) még mindig nem működik, holott már évek óta elkészült, csak kompatibilitási problémákat kellene megoldani. Az adminisztráció így még mindig a hagyományos úton történik, több helyről, több szempontrendszer szerinti jelentéseket kérnek, amelyet az elkészült szoftver helyett még mindig emberi erőforrások igénybevételével készít el a Kar. A KLHTK-on az informatikai eszközök mennyisége terén bekövetkezett javulás ellenére további, elsősorban minőségi fejlesztésre van szükség. Az oktatók rendelkeznek önálló számítógéppel, Internet hozzáférési lehetőséggel. A tanszékeken célszerű lenne minden oktatót egy jó minőségű lap-toppal ellátni mert jelenleg csak néhány van. A mennyiségi növekedés mellett fontos a minőségi változás is, vagyis a régi, korszerűtlen gépek felújításával és további új gépek beszerzésével növelni kellene a korszerű gépek arányát. A nyomtatók, másolók folyamatos működtetése nehézségekbe ütközik. (Jelentős gondjai vannak a tanszékeknek a nyomtatókazetták utánpótlásával és azzal, hogy 4 5 havonta egy nyomtató üzemképtelenné válik.) Mivel nehézkes, bürokratikus a meghibásodott eszközök javítása, cseréje a fogyó anyagok utánpótlása. Az Internet az oktatásba történő felhasználása jelenleg nem mindenhol biztosított. Az oktatási tevékenység eredményeinek összegzése A Bolyai János Katonai Műszaki Kar A BJKMK az új többciklusú képzések bevezetésével együtt tovább folytatta széles szakszerkezeti spektrumban a főiskolai és egyetemi szintű kifutó képzéseket. A Kar főiskolai szintű képzésben hét szakon, ötéves egyetemi szintű képzésben egy szakon, kiegészítő alapképzésben három szakon végzett teljes idejű és részidős, valamint öt szakon kezdte meg, illetve folytatta a felsőfokú (BSc) alapképzéseket. A kifutó képzések közül befejeződött a négyéves főiskolai szintű képzés második teljes ciklusa. A hallgatói teljesítmények záróvizsga osztályzatokban foglalt eredményessége, az oklevél minősítések szerinti megoszlása, valamint a záróvizsga bizottságok elnökeinek véleménye azt mutatják, hogy a képzés eredményes, minősége és színvonala összességében kedvező. Főiskolai szintű teljes idejű nappali képzés munkarendje szerint tanuló ösztöndíjas hallgatóknál 61 fő zárta a tanévet, akik közül 58 fő rendelkezett a záróvizsgára bocsátás feltételeivel. Valamennyi záróvizsgára jelentkezett hallgató 58 fő sikeresen eleget tett a vizsga követelményeinek. A végzettek oklevél minősítésének eloszlása kedvező. A megszerezhető oklevelek 16%-a kiváló, 52%-a jó, 32%-a közepes. Az öt részidős levelező munkarend szerint folyó főiskolai szintű alapképzési szakon 340 költségtérítéses polgári hallgató tanult. A 319 záróvizsgára jelentkezett hallgató, 11 fő kivételével, teljesítette a záróvizsga követelményeit, de a nyelvvizsga hiánya miatt 188 fő nem vehette át oklevelét.

19 19 Az egyetemi szintű alapképzés védelmi igazgatási szakán teljes idejű nappali munkarend szerint nyolc hallgató végzett, akik közül, a nyelvvizsga hiánya miatt, csak hat vehette át az oklevelét. Az egyetemi szintű kiegészítő alapképzés három szakán (védelmi igazgatási, katonai logisztikai és a haditechnikai menedzser) részidős levelező munkarend szerint tanuló 106 fő hallgató sikeresen zárta a félévet és záróvizsgázott. A védelmi igazgatási szakon 93 sikeres vizsgázó közül, nyelvvizsga hiánya miatt 14 fő nem vehette át az oklevelét. A katonai logisztikai szakon 10 fő, a haditechnikai menedzser szakon négy fő tanult és végzett. A Kar a felsőfokú alapképzésben (BSc) öt szakon végezte a képzést. A hadés biztonságtechnikai mérnöki, valamint a katonai gazdálkodási alapképzési szakok az egyetem alaprendeltetését tekintve kiemelt figyelmet érdemelnek. A had- és biztonságtechnikai alapképzési szakon 2005-ben 28, 2006-ban 51 fő ösztöndíjas hallgató kezdte meg tanulmányait. Az első ciklus három szemeszterének részletes tanulmányi eredményei szerint a hallgatók közös természettudományos alapozása alacsony átlageredményekkel zárult. A második ciklusban tanuló hallgatók teljesítményei az oktatók összegzett véleménye alapján gyengék, ami a hallgatók egy részének hiányos alapismereteire, tanuláshoz való hozzáállásának alulmotiváltságára, valamint a különböző változások okozta bizonytalanságokra vezethetők vissza. A katonai gazdálkodási szakon 2006-ban 15 fő ösztöndíjas hallgató kezdte meg tanulmányait, vizsgán nyújtott teljesítményük az elvárásoknak megfelelően alakult az ismeretanyag elsajátítását jól teljesítették. A közlekedésmérnöki alapképzési szakon részidős levelező munkarend szerint tanuló hallgatók mint keresztfélévesek a harmadik szemesztert fejezték be. A hallgatók felkészültsége az ismételt vizsgák számának kismértékű csökkenése ellenére sem mutatott jelentős javulást. A vizsgákon mérhető teljesítmény arra enged következtetni, hogy a levelező tagozaton a hallgatók szemléletében nem a minőségi teljesítményre való törekvés, hanem a félév teljesítése lett a jellemző. A védelmi igazgatási alapképzési szak hallgatói közepes szinten zárták az első két szemesztert. A Kar a mesterképzést (MSc) a BMF Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Karral, a magyar felsőoktatásban, az elsők között kezdte meg a biztonságtechnikai mérnöki szakon. A jelentkezők közül 37 fő biztonságtechnikai mérnöki szakképesítéssel rendelkezett, így a tanulmányait a mesterképzésben a hozott kreditek teljes értékének beszámításával folytathatta, 28 főnek eltérő felsőfokú szakképzettsége miatt a mesterképzésbe belépéshez szükséges - többlet ismeretanyagot kellett teljesíteni. Az első két szemeszter követelményeit a hallgatók többsége teljesítette. A Katonai Műszaki Doktori Iskola (továbbiakban KMDI) képzését a műszaki tudományoknak megfelelően magas színvonalon folytatja. A képzés gyakorlati megvalósítása maximális flexibilitást igényel, mivel a hallgatói állomány zömmel levelező képzési formában vesz részt, így a kötelező és a választható tantárgyak megtartásának megszervezése, az összevonások megtartása meglehetősen nehéz koordinációs feladat elé állítja mind az oktatókat, mind a hallgatókat. Praktikusan a képzés a konzultatív jelleghez közelít. Az évek során a vizsgaátlag 4,6 és 4,8 között mozgott, amely azt igazolja, hogy a KMDI-in mind a képzés, mind a követelménytámasztás igen magas színvonalú.

20 20 Az oktatásban való részvétel mellett a KMDI hallgatói rendszeres résztvevői a hazai és nemzetközi konferenciáknak, tudományos rendezvényeknek, amelyek amellett, hogy új ismeretek megszerzésére alkalmasak, kitűnő lehetőséget biztosítanak arra, hogy a tudományos élet közszereplőinek bemutassuk az iskolánk tudományos műhelyeiben folyó tevékenységeinket, és a tudományos közélet nyilvános vitájára, értékítéletére bocsássuk legújabb kutatási eredményeinket. Fontos ez a megmérettetés, hiszen a tudományos visszajelzések nemcsak az adott kutatás, de az egész KMDI-ben folyó tudományos tevékenység minőségének fokmérője is egyben. A KMDI magalakulásakor alapvetően a tudományszakokban résztvevő tanszékeknél fellelhető tárgyi eszközökre, infrastrukturális feltételekre és lehetőségekre tudott hagyatkozni. Ezek azonban csak minimális és elégséges szinten voltak képesek kielégíteni azt a magas színvonalú képzési és tudományos kutatómunkát, amelyet a KMDI célként maga elé kitűzött. Ma már kicsit javult a helyzet, például tudományos kutatási együttműködést kötött a KMDI és a HM Technológiai Hivatal az egyes fejlesztési feladatok kidolgozása és az erőforrások kölcsönösen előnyös megosztása érdekében. De várnak ránk további feladatok, melyekhez itt, ezen a fórumon is kérni szeretném az érintett területek felelős vezetőinek hathatós segítségét. A KMDI a magyar nyelvű honlapját rendszeresen aktualizálja, amely a hallgatói visszajelzések alapján nagyon közkedveltnek mondható, és most az angol nyelvű változata is elkészült. A 2006/2007. tanévben 38 fő nyert felvételt, a KMDI 220 hallgatója közül 10 fő befejezte a képzést, az abszolutórium kiadható volt 25 fő részére, a 2007/2008 tanévre felvételt nyert 13 hallgató. A 2007/2008-as tanévre a KMDI nyolc tudományszakon 151 önálló kutatási témát hirdetett meg (3 tudományszakon néhány témát angol nyelven is). Kossuth Lajos Hadtudományi Kar A KLHTK a tanévben három szakon, a Hadtudományi Doktori Iskolán, valamint a Felsőfokú Vezetőképző Tanfolyamon végezte a hallgatók felkészítését. Egyetemi szintű alapképzést nappali tagozaton Biztonság- és védelempolitikai szakon, egyetemi szintű kiegészítő képzést Biztonság- és védelempolitikai, Katonai vezetői, Határrendészeti és -védelmi vezetői szakokon, főiskolai szintű képzést Katonai vezetői, valamint Határrendészeti és -védelmi vezetői szakokon folytatott. Ugyanakkor felsőfokú alapképzésben (BSc) 4 szakon megkezdte a hallgatók felkészítését. A Biztonság- és védelempolitikai alapszakon (BSc) nappali képzési formában 2005 szeptemberében indult az egyetemen, az akkori Nemzetközi és biztonsági tanulmányok tanszéken (jelenleg Biztonság- és politikatudományi tanszék), egy tanulócsoporttal, majd a következő tanévben két tanulócsoportot indított a Kar. A 2007 szeptemberében induló tanévben szintén két tanulócsoportot indítunk, és ebben a tanévben végez a BVA-8 csoport. Az oktatás a jóváhagyott szaklétesítési és szakindítási dokumentumok illetve az ugyancsak jóváhagyott mintatanterv szerint folyik. Lényegi módosítást a mintatantervben a Kar egyelőre nem tervez. A vizsgaeredmények azt tanúsítják, hogy nincs szignifikáns eltérés az ötéves és a hároméves tanmenet szerint tanuló hallgatók között. A Biztonság- és védelempolitikai mesterszaki képzés (MSc) 2007 szeptemberében indul 50 fővel, két tanulócsoportban, csak részidős levelező képzési formában.

GÁBOR DÉNES FŐISKOLA Minőségirányítási Rendszer (MIRE)

GÁBOR DÉNES FŐISKOLA Minőségirányítási Rendszer (MIRE) GÁBOR DÉNES FŐISKOLA Minőségirányítási Rendszer (MIRE) Jóváhagyta: Dr. Zárda Sarolta a GDF rektora TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ... 7 JELMAGYARÁZAT... 8 A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA... 9 MINŐSÉGPOLITIKAI NYILATKOZATA...

Részletesebben

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 HORVÁTH KATALIN

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 HORVÁTH KATALIN Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 HORVÁTH KATALIN A KÖZIGAZGATÁSI HUMÁNERŐFORRÁS FEJLESZTÉS JELENLEGI GYAKOR- LATA (A FORMÁLIS ÉS NEM

Részletesebben

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Hatályos: 2008. szeptember 1-jétől 1 Bevezető Törvényi előzmények A többször módosított 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról

Részletesebben

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Tartalom 1 Köszöntő... 4 2 Bevezetés... 6 3 Tervezési és végrehajtási alapelvek... 8 3.1 A tématerület pontos definiálása a tervezés során...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ELSŐ RÉSZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 8. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat ELSŐ RÉSZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 8. SZ. VERZIÓ 1 Szervezeti és Működési Szabályzat ELSŐ RÉSZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 8. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2015.04.21. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER PIROSKA REKTOR 2 Tartalom I. FEJEZET... 9 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

IKT FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

IKT FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 8. SZÁMÚ MELLÉKLET A Dugonics András Piarista Gimnázium, Szakközépiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium IKT FEJLESZTÉSI STRATÉGIA SZEGED 2010 I. Az oktatási intézmény meghatározása Az

Részletesebben

IRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÉZIKÖNYV

IRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÉZIKÖNYV IRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÉZIKÖNYV 6. kiadás Oldal: 2/39 Oldal: 3/39 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 1.1. Az irányítási rendszer célja, kialakítása... 5 1.2. MVM Paksi Atomerőmű Zrt. irányítási rendszer

Részletesebben

Az Állami Számvevőszék 2012. első félévi ellenőrzési terve

Az Állami Számvevőszék 2012. első félévi ellenőrzési terve Az Állami Számvevőszék 2012. első félévi ellenőrzési terve Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes hálózatán és az Interneten a www.asz.hu címen is olvashatóak. Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes

Részletesebben

A MAGYAR SZAKKÉPZÉSI RENDSZER FEJLESZTÉSE MAKÓ FERENC

A MAGYAR SZAKKÉPZÉSI RENDSZER FEJLESZTÉSE MAKÓ FERENC ZSKF TKK FÜZETEK 6. A MAGYAR SZAKKÉPZÉSI RENDSZER FEJLESZTÉSE MAKÓ FERENC SZAKKÉPZÉS-VIZSGÁLATOK 2008-2010. KÉSZÜLT A ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONTJÁBAN AZ OKTATÁSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY

Részletesebben

Új, európai úton a diplomához. A magyar felsőoktatás modernizációja

Új, európai úton a diplomához. A magyar felsőoktatás modernizációja Új, európai úton a diplomához A magyar felsőoktatás modernizációja 1 Szerkesztette: Az Oktatási Minisztérium Felsőoktatási Helyettes Államtitkársága Bakos Károly Beke Andrea Bocz Zsuzsanna Csákvári Éva

Részletesebben

M A G Y A R V I L L A M O S M Û V E K R T. 2 0 0 4 É v e s j e l e n t é s

M A G Y A R V I L L A M O S M Û V E K R T. 2 0 0 4 É v e s j e l e n t é s 2004 M A G Y A R V I L L A M O S M Û V E K R T. Éves jelentés É V E S J E L E N T É S 2 0 0 4 Az MVM Rt. összefoglalója a 2004. év tevékenységeirõl Tartalom Az MVM Rt. gazdálkodási mutatói Vezérigazgatói

Részletesebben

KONCEPCIÓ a szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel való összehangolására

KONCEPCIÓ a szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel való összehangolására NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Foglalkoztatáspolitikáért Felelős Államtitkárság Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály KONCEPCIÓ a szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel való összehangolására

Részletesebben

I. Személyes bevezető. Igazgatói pályázatomat az intézmény dolgozójaként, jelenlegi megbízott vezetőjeként adom be.

I. Személyes bevezető. Igazgatói pályázatomat az intézmény dolgozójaként, jelenlegi megbízott vezetőjeként adom be. Tisztelt Pályázatértékelő Bizottság! Tisztelt Döntéshozók! I. Személyes bevezető Igazgatói pályázatomat az intézmény dolgozójaként, jelenlegi megbízott vezetőjeként adom be. 1983 óta dolgozom az intézményben

Részletesebben

A Kreditrendszer Megvalósítása a Magyar Felsőoktatási intézményekben

A Kreditrendszer Megvalósítása a Magyar Felsőoktatási intézményekben A felsœoktatási intézmények regisztrácós eljárásainak a Kreditrendszer bevezetése céljából történœ auditálása 1 A Kreditrendszer Megvalósítása a Magyar Felsőoktatási intézményekben Dr. C. J. Koster & Dr.

Részletesebben

A nem-formális és informális tanulás elismerése OECD RNFIL project Country Backgroud Report Hungary TARTALOM

A nem-formális és informális tanulás elismerése OECD RNFIL project Country Backgroud Report Hungary TARTALOM A nem-formális és informális tanulás elismerése OECD RNFIL project Country Backgroud Report Hungary TARTALOM 1. KÖRNYEZETI TÉNYEZŐK...3 1.1. Demográfiai összefüggések...3 1.2. Nemzetköziesedés...8 1.3.

Részletesebben

KAPOSVÁRI EGYETEM MŰVÉSZETI FŐISKOLAI KAR

KAPOSVÁRI EGYETEM MŰVÉSZETI FŐISKOLAI KAR KAPOSVÁRI EGYETEM MŰVÉSZETI FŐISKOLAI KAR AKKREDITÁCIÓS JELENTÉSE 2006/8/IX/2. sz MAB határozat A MAB plénuma által felkért kari látogató bizottság: : Horányi Özséb egyetemi tanár Mankó Mária CSc kari

Részletesebben

FELMERÜLŐ TÁRSADALMI IGÉNYEK FELMÉRÉSE ÉS A

FELMERÜLŐ TÁRSADALMI IGÉNYEK FELMÉRÉSE ÉS A FELMERÜLŐ TÁRSADALMI IGÉNYEK FELMÉRÉSE ÉS A FEJLESZTÉS ÁLTAL ÉRINTETT TEVÉKENYSÉGEKBE TÖRTÉNŐ BECSATORNÁZÁSA Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése I. ELŐZMÉNYEK Tét Város Önkormányzata

Részletesebben

Az állam, iskolafenntartók, oktatási intézmények és egyéb szereplők közötti feladatmegosztás alakulása a közoktatásban a rendszerváltástól napjainkig

Az állam, iskolafenntartók, oktatási intézmények és egyéb szereplők közötti feladatmegosztás alakulása a közoktatásban a rendszerváltástól napjainkig Palotás Zoltán Az állam, iskolafenntartók, oktatási intézmények és egyéb szereplők közötti feladatmegosztás alakulása a közoktatásban a rendszerváltástól napjainkig Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 2. A

Részletesebben

KORSZERŰ MÓDSZEREK, ELJÁRÁSOK ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI EGY LOGISZTIKAI EZRED GÉPJÁRMŰ-TECHNIKAI ESZKÖZEINEK ÜZEMFENNTARTÁSÁBAN

KORSZERŰ MÓDSZEREK, ELJÁRÁSOK ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI EGY LOGISZTIKAI EZRED GÉPJÁRMŰ-TECHNIKAI ESZKÖZEINEK ÜZEMFENNTARTÁSÁBAN ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI KAR KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA Cs. Nagy Géza KORSZERŰ MÓDSZEREK, ELJÁRÁSOK ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI EGY LOGISZTIKAI EZRED GÉPJÁRMŰ-TECHNIKAI

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015. tanévre 1. A 2014/2015. tanév fontosabb időpontjait, feladatait a 2014/2015

Részletesebben

SZ-NK-20 SZABÁLYZAT A KANIZSAI DOROTTYA KÓRHÁZ FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERÉNEK SZABÁLYZATA

SZ-NK-20 SZABÁLYZAT A KANIZSAI DOROTTYA KÓRHÁZ FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERÉNEK SZABÁLYZATA Kanizsai Dorottya Kórház 8800 Nagykanizsa, Szekeres J. u. 2-8. Tel.: 06-93/502-000, T.fax: 06-93/502-064 SZ-NK-20 SZABÁLYZAT A KANIZSAI DOROTTYA KÓRHÁZ FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS

Részletesebben

Budapest, 2014. október

Budapest, 2014. október MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ORSZÁGGYÜLÉS HIVATALA Érkezett : 2014 OKT 2 7. T/1768. számú törvényjavaslat a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról Előadó: Lázár Jáno s Miniszterelnökséget vezet

Részletesebben

Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete

Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete Magyarország 2009/10-es kiadás European Commission AZ EURÓPAI OKTATÁSI ÉS KÉPZÉSI RENDSZEREK SZERKEZETE MAGYARORSZÁG 2009/10 Összeállította: Juhász

Részletesebben

Egészséges Magyarország 2014-2020

Egészséges Magyarország 2014-2020 Egészséges Magyarország 2014-2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia NEM VÉGLEGES, TERVEZÉSI VÁLTOZAT! Budapest, 2014. december Készítette az Emberi Erőforrások Minisztériumának Egészségügyért Felelős Államtitkársága

Részletesebben

V I T A I R A T BEVEZETÉS

V I T A I R A T BEVEZETÉS BEVEZETÉS A 2010. tavaszi országgyűlési választások eredménye egyértelmű felhatalmazást adott arra, hogy új értékalapokra helyezzük az oktatási rendszer egészét. Ennélfogva szükségszerű egy új közoktatási

Részletesebben

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Budapest 2008. (2011.

Részletesebben

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT MINISZTERELNÖKSÉG KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT az Európai Unió 2014 tavaszán elfogadott közbeszerzési tárgyú új irányelveinek hazai jogba történő átültetésére és új közbeszerzési törvény elfogadására 2014.

Részletesebben

KUTATÁS-FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020

KUTATÁS-FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020 PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM UNIVERSITY OF PÉCS KUTATÁS-FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020 Pécs, 2011. december 15. A Stratégia-készítést koordinálta: PTE Kutatáshasznosítási és Technológia-transzfer

Részletesebben

JELENTÉS. 1298 2012. szeptember

JELENTÉS. 1298 2012. szeptember JELENTÉS a belső kontrollrendszer és a belső ellenőrzés szabályszerűségének a zárszámadási ellenőrzésbe bevont központi költségvetési intézményeknél lefolytatott ellenőrzéséről 1298 2012. szeptember Állami

Részletesebben