A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 2006/2007. TANÉVBEN VÉG- ZETT OKTATÁSI, KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 2006/2007. TANÉVBEN VÉG- ZETT OKTATÁSI, KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGE"

Átírás

1 A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 2006/2007. TANÉVBEN VÉG- ZETT OKTATÁSI, KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGE (a évi CXXXIX. törvény 6. (3) bekezdésének megfelelően közzétéve) A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem (a továbbiakban: egyetem) vezetői, oktatói és közalkalmazotti állománya a 2006/2007. tanév feladatait eredményesen végrehajtotta. A tanévben figyelemmel a törvényi szabályozókra, a Kormány rendeleteire, a honvédelmi miniszter rendeleteire és utasításaira, a HM HVKF-i intézkedésekre, a képzéseket megrendelők elvárásaira a Szenátus határozatainak betartásával az egyetem az alábbi fő feladatok végrehajtásán dolgozott: a Honvédelmi Minisztérium és háttérintézményei, a Magyar Honvédség, a Határőrség, az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium, a nemzetbiztonsági szolgálatok tisztjeinek, köztisztviselőinek, közalkalmazottainak a biztonságpolitikával, a személy- és vagyonvédelemmel, a repülésirányítással, a térinformatikával, a közlekedéssel, a minőségüggyel, a védelmi és önkormányzati igazgatással, valamint a katasztrófavédelemmel foglalkozó polgári szervezetek szakembereinek képzése és továbbképzése a HM és a MH beiskolázási terve alapján; a megrendelők igényei alapján a felsőfokú alapképzési és mesterszakok, szakirányú továbbképzési szakok OM és MAB engedélyeztetése, regisztrációja, valamint további képzési dokumentumainak, a tantárgyak ismeretanyagainak részletes kidolgozása, a képzés feltételeinek biztosítása; az egyetem éves Minőségfejlesztési Programjában szereplő tevékenységek és feladatok végrehajtása; a Munkaköri jegyzék alapján a karok és az egyetem összevont szervezeti egységei közötti hatékony együttműködés további formáinak, módszereinek és gyakorlatának megvalósítása a képzési képesség, kultúramegőrzés és minőségfejlesztés érdekében; az egyetem akkreditációjára történő felkészülés tanévre vonatkozó feladatainak végrehajtása az egyetemi minőségbiztosítás színvonalának emelésével, az oktatási, képzési feladatok folyamatos megfeleltetésével; a személyügyi szaktevékenységre vonatkozó jogszabályokban bekövetkezett változások feldolgozása és megismertetése az egyetem vezetői állományával. A személyi mozgások során az új szervezeti és minőségi követelmények figyelembevételével a perspektivikus elvárásoknak megfelelő állomány megtartása. Az egyetem állományából kiváló, a polgári életbe viszszatérő, illetve nyugállományba helyezendő állomány személyi ügyeinek humánus rendezése, a vonatkozó jogszabályok által előírtak maradéktalan biztosítása mellett az egyetem és az egyéni érdekek összehangolása. Az új munkakörök létrehozásával járó szervezetfejlesztés során a jogszabályokban és a Szervezeti Működési Szabályzatban rögzített szigorú eljárási rend következetes betartása. az újonnan alapított szakok, szakirányok tantervének továbbfejlesztése. A kreditrendszerű oktatói támogató NEPTUN.NET adatfeldolgozó program működési feltételeinek bővítése a program alkalmazhatóságának javítása, adatkarbantartása, a szükséges átképzések végrehajtása, a teljes körű alkalmazás megvalósítása.

2 2 a Szenátus által elfogadott sorrendek figyelembevételével, a központosított ellátási tevékenységgel a képzéshez szükséges pénzügyi, anyagi-technikai feltételek biztosítása; a tudományos konferenciák tervezése, szervezése, végrehajtása, a pályázati tevékenység irányítása, koordinálása, szervezése, segítése. A külső tudományos konferenciákon, tanácskozásokon való részvétel feltételeinek biztosítása. Az egyetem tudományos tevékenységével kapcsolatos Internet oldalak folyamatos feltöltése, frissítése; az időszaki tudományos kiadványok megjelenésének biztosítása; a hazai és külföldi tudományos szervezetekkel, társaságokkal való együttműködés bővítése; a tudományos kutatási eredmények publikálása, megjelentetése; tudományos diákköri tevékenység támogatása. az egyetem oktató- és tudományos kutató munkája műszaki-ellátási feltételeinek biztosítása. Részvétel a honvédelmi miniszter, illetve a rektor által meghirdetett pályázatok előkészítésében, szükség esetén elbírálásában. az új szakindítások szakirodalmi hátterének kibővítése, folyamatos biztosítása. A távoktatást segítő elektronikus tartalomszolgáltatás fejlesztése. A könyvtári dokumentumok digitalizálásának megkezdése. E-dokumentumok előállítása, E-szolgáltatások kiszélesítése. a biztonságpolitika országos szakirodalmi hátterének megteremtése. Biztonságpolitikai Szakkönyvtár kialakítása az Egyetemi Központi Könyvtár gyűjteményén belül. A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma által meghatározott könyvtári minőségbiztosítási feladatok elvégzése. A Mueller Othmar Robbantástechnikai különgyűjtemény elektronikus feltárásának folytatása. A csapatkönyvtárak, köztük a Szárazföldi Parancsnokság és a Légierő Parancsnokság könyvtárainak folyamatos bekapcsolása a HSZIIR rendszerbe, a közös hadtudományi elektronikus katalógus építésére (103/2002. HM utasítás). Az Országos Közös Katalógus folyamatos kurrens és retrospektív feltöltése. az oktatás, nevelés, képzés minőségi fejlesztésének további folytatása, az előző tanév oktató-módszertani tapasztalatainak elemzése, az oktatók felkészítésével, továbbképzésével kapcsolatos feladatok meghatározása; a Távoktatási Koordinációs Központ tevékenységének további fejlesztésével tananyag-csomagok kidolgozása, az MH igényeinek megfelelő tanfolyami képzési rendszer kiszolgálása. A távoktatási programok megvalósítása, az E-learning, valamint az élethosszig tartó tanulás nemzetközileg elfogadott elveinek és módszereinek alkalmazása, összhangban az Magyar Honvédségben megvalósuló karriermodellel;

3 3 az egyetem valamennyi karán, szakán, minden képzési formában NATOés EU-kompatibilis elméleti illetve gyakorlati képzés megvalósítása és fejlesztése. A NATO- és az EU-tagsággal kapcsolatos egyetemre háruló feladatok tudományos megalapozása, tudományos szakmai konferenciák megszervezése, szabályzatok, alkalmazási elvek kidolgozásában való részvétel; a feltételesen akkreditált szakok felkészítése az akkreditációra, az ehhez kapcsolódó okmányok, dokumentumok kidolgozása; a posztgraduális képzést követően a doktori fokozatszerzés erősítése, ez által is növelve a végzett tisztek mobilitását, foglalkoztathatóságát a - törzsekben, a tudományos kutatómunkában; az év végi leltárak végrehajtása, alegységek anyagainak ellenőrzése. A és a évi közbeszerzési eljárások lefolytatása. A évi költségvetés tervszerű felhasználása. A pénzügyi fedezetek időbeni biztosítása a gazdálkodási feladatok maradéktalan végrehajtásához. Az egyetem személyi állománya pénzügyi járandóságának időben történő biztosítása. A hallgatói állomány kiképzésével kapcsolatos anyagi, technikai és eszközellátási feladatok biztosítása. Napi kapcsolattartás a bázisok elöljáróival (izbégi lőtér, csobánkai gyakorlótér, ócsai bázis); az egyetem, valamint a karok hazai és külföldi kapcsolatainak megtartása és fejlesztése. AZ INTÉZMÉNY VEZETÉSÉNEK, IRÁNYÍTÁSÁNAK HELYZETE. A HATÁLYOS TÖRVÉNYEKNEK, JOGSZABÁLYOKNAK VALÓ MEGFELELÉS TAPASZTALATAI Az egyetemi vezetés, irányítás értékelése Az egyetem irányításában ebben a tanévben is az autonómia, az önkormányzati irányítási rendszer működése mellett, a Honvédelmi Minisztérium (HM), a HM HVKF a Személyzeti Főosztály tevékenységével befolyásoló hatása is megvalósult. Az egyetemet a jogszabályokban, valamint az egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában (a továbbiakban egyetemi SzMSz) meghatározott választott testületek, a kinevezett, valamint a megbízott vezetők közvetlenül irányították. A HM illetve, a honvédelmi miniszter a jogszabályi felhatalmazás alapján kiadott rendeletekkel, utasításokkal, közvetlenül, illetve a költségvetéssel áttételesen juttatta érvényre az egyetemmel kapcsolatos döntéseit. Az egyetemet a rektor vezette. A rektort munkájában a Szenátus mint vezető testület a döntés-előkészítési és véleményezési joggal felruházott testületek, a rektorhelyettesek, illetve kari vezetők segítették. A Szenátus és a rektor vezetői feladatának az elmúlt tanévben is a jogszabályokban, illetve az egyetemi SzMSz-ben foglaltaknak megfelelően tett eleget.

4 4 A hatályos törvényeknek, jogszabályoknak, egyéb jogi szabályozóknak, valamint az egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának való megfelelés Az egyetem a munkáját a vonatkozó törvényi előírások, az egyetemi SzMSz, valamint a kollektív szerződés alapján végezte: Az egyetem mint egyetlen katonai felsőoktatási intézmény a törvényi szabályozók alapján egyszerre illeszkedett be az állami felsőoktatás autonómiára épülő rendszerébe, a HM felügyeleti, valamint a HM HVK elvárási viszonyrendszerébe. A fentiekben megfogalmazott feladatok értelmében az egyetem a képességei megőrzésén túl folyamatosan törekedett arra, hogy a képzés és a szakok struktúráját a MH változó igényeihez igazítsa, költségkímélő, hatékonyan működő, a haderő nagyságához igazodó oktatási intézmény-, továbbá vezetési-irányítási rendszert alakítson ki. Az egyetem a tanév feladatait az új egyetemi SzMSz, az átdolgozott mellékletei, és így az új Tanulmányi és Vizsgaszabályzat előírásai szerint végezte. Az egyetemen a HM HVKF elvárásainak és az érvénybe lévő intézkedésében meghatározottaknak megfelelően a katonai nevelés, a katonai vezetővé válás eredményeinek javítását, a katonai szakmai képzés egységes színvonalának fenntartását a karok, a Katonai Kollégiummal jó szinten megvalósították. Az egyetem a második körös akkreditációra történő felkészülés időarányos feladatait eredményesen végrehajtotta. Tervei szerint függetlenül a MAB plénumának újabb döntésétől, az akkreditáció elhalasztott határidejétől folyamatosan dolgozott a felkészülés programjának teljesítésén. Összességében az egyetem tevékenysége a hatályos törvényeknek és követelményeknek megfelelt. Az akkreditáció előkészítése és a minőségbiztosítással kapcsolatos feladatok végrehajtása A MAB Plénum határozataiban foglaltaknak megfelelően az egyetem tervszerűen megkezdte, és folytatja a sikeres akkreditációra történő felkészülést, A felkészülés feladataira az egyetem ütemtervet, rektori intézkedést, a karok dékáni, főigazgatói határozatot adtak ki. Az Egyetemi Minőségügyi Bizottság (a továbbiakban: EMÜBI) az SzMSz-ban elkészítette az egyetem minőségbiztosítási rendszerére vonatkozó részletes leírást (10. ), amelyben rögzítette, hogy az egyetem működése során minden területre fokozatosan érvényesíti a minőségbiztosítási követelményeket, valamint a minőségirányítás érdekében a Szenátus által jóváhagyott összetételű EMÜBI működését. Tevékenységi körét a MAB önértékelési előírások vonatkozásában 2007-től kiterjeszti az oktatási és kutatási főfolyamatokon túl az ezekhez kapcsolódó egyes támogató folyamatok minőségbiztosítási kérdéseire is. A minőségirányítási rendszer továbbfejlesztésében, valamint egy integrált minőségirányítási rendszer létrehozásában az egyetem megtette a kezdeti lépéseket. Az egyetemi Intézményfejlesztési Tervében (II. fejezetének 10. pontjában) bemutatta az egyetemi minőségirányítási rendszer kialakításának, működésének és fejlesztésének folyamatát, továbbá annak tartalmát. Ezáltal a dokumentum egyidejű-

5 5 leg megfogalmazta az egyetem minőségfejlesztési projektjét is. Az ebben foglaltak végrehajtása elmarad az időarányos teljesítéshez képest. Az EMÜBI külső szakértő bevonásával, az egyetemi minőségügyi megbízott irányításával, az egyetem munkacsoportja elkészítette az MSZ EN ISO minőségirányítási rendszerszabvány alapján az új Minőségirányítási Kézikönyvet. Ez tartalmazza a fontosabb minőségügyi eljárásokat, formanyomtatványokat, az egyes folyamatok kapcsolódását, a képzés folyamatának leírását, illetve mellékletként felsorolja a jelenleg hatályos szabályozó dokumentumokat. A kézikönyv az oktatást és az ahhoz kapcsolódó támogató folyamatok minőségfejlesztésére irányul. Ma már nincs teljes összhang a Minőségirányítási Kézikönyvben leírt működés és a más területeken, részben korábban, esetenként újabban keletkező szabályozások között. Ez a kérdés alapos áttekintést és a szükséges változtatások foganatosítását igényli. Az Egyetemi Minőségirányítási Kézikönyvet meg kell ismertetni a végrehajtásban érintettekkel és tovább kell fejleszteni az egyetem egészére kiterjedően. A magyar felsőoktatás az ENQA szerinti értékelések alapján végzi a Kiváló Egyetem cím pályáztatását, amelyre célszerű lehet egyetemünknek is felkészülnie. Az intézményi minőségfejlesztési program az egyetemi minőségpolitika cselekvési programja, amely a tervezett akkreditáció időpontjáig: 2006-tól 2008-ig szól. A minőségfejlesztési program részeként az EMÜBI aktualizálta az oktatói munka hallgatói véleményezésének rendszerét A Minőségirányítási Kézikönyvben foglalt előírások alapján a Minőségbiztosítási Iroda elkészítette az egyetemi minőségirányítási érékelő-elemző rendszer induló változatát (EMIÉR), amely rögzíttette a véleményezési folyamatot a program kidolgozásától a kiértékelés eredménye alapján megtett intézkedések végrehajtásának ellenőrzéséig. A véleményezési eljárás lefolytatásához elkészültek a megelégedettséget felmérő kérdőív-tervezetek a hallgatók, az alkalmazottak, valamint a munkáltatók számára. A MAB által a 2006-ra kiadott akkreditációs útmutató alapján a Minőségbiztosítási Iroda elkészítette a 2005/2006., valamint a 2006/2007. tanévi önértékelési és adatszolgáltatási rendszert, amelyet lebontott egyéni (oktatói) adatszolgáltatásra, szakirányú (szaki, tanszéki, intézeti, kari) egyetemi önértékelésre és adatszolgáltatásra. Az önértékeléshez kidolgozta az értékelési szempontrendszert és a minőségértékelési skálákat, az adatszolgáltatáshoz pedig kiadta a szintenként tagolt táblázatokat. A 2005/2006-os önértékelés még nem teljes, a 2006/2007-es kidolgozása folyamatban van. A minőségfejlesztési programban meghatározott belső átvizsgálás végrehajtásához rögzítette a képzési folyamat auditálási blokkjait és meghatározta azon auditálandó területeket, amelyek a legfontosabbak a képzés és kutatás támogatása szempontjából. A belső auditorok felkészítésére a szakértő szervezet kiválasztása megkezdődött. A felkészítés valószínűleg csak az év végéig történhet meg, ha annak fedezete rendelkezésre fog állni. A MAB 2007-re kiadott új intézményi akkreditációs útmutatója és mellékletei alapján a Minőségbiztosítási Iroda elkészítette az egyetem önértékelési szempontrendszerét, illetve az akkreditációs háttéranyag tervezetét. Az európai sztenderdeknek megfelelően az alábbi területeken fogalmazott meg vizsgálati és értékelési szempontokat: minőségpolitika, stratégia és minőségügyi eljárások; programok indítása, követése és rendszeres belső értékelése; a hallgatók értékelése; az oktatók minőségének biztosítása;

6 6 tanulástámogatás, hallgatói szolgáltatások; belső információs rendszer; nyilvánosság. Az Akkreditálási Útmutatóban rögzítette továbbá, hogy az önértékelésben meg kell jeleníteni: az egyetem rendelkezik-e az oktatáshoz és kutatáshoz szükséges potenciálokkal, illetve a többlépcsős oktatási rendszer melyik szintjét éri el (felsőfokú szakképzés, alapképzés, mesterképzés, doktori képzés); a meglévő potenciálokat hogyan működteti és használja fel a céljai megvalósításához. A vizsgálati és értékelési szempontokban illetve az útmutatóban rögzítettek teljeskörű egyetemi elemzéséhez és értékeléséhez (pl. oktatói teljesítmények értékelése, belső információs rendszer fejlesztése, tanulástámogatottság) a továbbiakban eljárásrendet célszerű kidolgozni és bevezetni. Az EMÜBI a képzési folyamat tömbjeinek (blokkjainak) a képzést támogató területek belső auditálásához elkészítette javaslatait a felülvizsgálati kérdéslistákra. A belső információs rendszer fejlesztése érdekében létrehozta a T könyvtár Minőségbiztosítás mappáját, amelyben elhelyezi az EMÜBI és a Minőségbiztosítási Iroda által elkészített tervezeteket és jóváhagyott dokumentumokat. A tanévben folytatott tevékenysége során az EMÜBI átdolgozta működési szabályzatát, meghatározta a kitűzött minőségcélok elérése érdekében végrehajtandó feladatokat, véleményezte a rektori Tájékoztatót az egyetem elmúlt tanévi tevékenységéről, valamint a Szenátus számára készített anyagokat. Az EMÜBI stratégiai feladatként megkezdte az önértékelési adatbázis feltöltését az első akkreditációs eljárás befejezése óta eltelt időszak, a 2005/2006. tanévtől az önértékelések adataival, valamint az azt megelőző időszakra a MAB számára készített éves jelentések adatai alapján. Javaslatot tett a rektori éves Minőségügyi Értekezlet bevezetésére, valamint a minőségirányítási feladatszabó intézkedés kiadására. Az egyetemen jelenleg a minőségbiztosítási feladatok összefogását és egyetemi szintű adminisztratív teendőit az egyfős Minőségbiztosítási Iroda végzi. Az iroda közvetlenül az egyetem minőségügyi vezetőjének, a stratégiai és fejlesztési rektorhelyettesnek van alárendelve. A minőségügyi megbízott szakmai szempontból segíti az egyetem minőségügyi vezetőjének a munkáját. Az egyetemi szintű minőségirányítás működtetése a szervezeti és más változásokat is figyelembe véve áttekintést és korrekciókat igényel. Sürgetővé vált az egyetemi és a kari minőségügyi bizottságok újraválasztása, hogy azok hatékonyan segíthessék az akkreditációs felkészülést. A közeljövő feladata az új szervezeti szint (intézet) minőségbiztosítási szerepének meghatározása is. A Magyar Honvédség humán stratégiájából következő változások A tanévben a 2006/2007. évi személyügyi évre kiadott HM humánpolitikai irányelvek, valamint a HM humánpolitikai programja a évre a haderőátalakítás figyelembevételével a szakterület koordinációs és integrációs munkájával az egyetem hatékony működésének, valamint a költség- és eredmény összhangjának megerősítésére irányult.

7 7 A Felsőoktatási törvénnyel összhangban a vezetői beosztások helyes arányát kialakították. Folytatódott az egyetemi intézményfejlesztési tervben rögzített stratégiai feladatok megvalósítása: a humánstratégiai átalakítást és fejlesztést egy rendszerben kellett vizsgálni a minőség, a hatékonyság, a kultúramegőrzés, -fejlesztés, végső soron a képességmegtartás és -bővítés szempontjai szerint; figyelembe kellett venni az egyetemi intézményfejlesztési terv által rögzített stratégiai feladatokat; be kellett tartani az egyetemi autonómiából következő döntési mechanizmus szabályait. A Szenátus elfogadott határozatai alapján az egyetem vezetése, valamint a létrehozott különböző bizottságok megkezdték, illetve folytatták a kidolgozó munkát az alábbi területeken: a képességalapú hivatásos haderő célkitűzései megvalósítása érdekében az új többciklusú felsőfokú alapképzési szakok megrendelői igények szerinti indítását, a mesterszakok dokumentumainak kidolgozását, államigazgatási eljárásban történő elfogadtatását, akkreditációját valamint a képzésre történő előkészítését; az önkéntes haderőre történő áttérés feladataiból adódóan a karoknak be kellett építeniük a tananyagba az önkéntes haderő személyi állományának kiegészítésével, utánpótlásával kapcsolatos ismereteket, illetve meg kellett teremteniük a feltételeket, a szerződéses tisztek felkészítésére, továbbképzésére; az egyetemen és a karokon, a harcoló-katonai tevékenységek ismeretanyagának fejlesztésével párhuzamosan megtörtént a béketeremtés, békefenntartás és egyéb humanitárius feladatok, a terrorizmus elleni védelem, az EU-határok biztosításából fakadó rendvédelmi feladatokra történő felkészítést célzó kutató és oktatási tevékenységek kiterjesztése. A kreditrendszerű képzés tapasztalatainak értékelése A felsőoktatási tanulmányi pontrendszer (kreditrendszer) bevezetésétől az egyetemen már minden évfolyamon kreditrendszerű képzés folyik. A hallgatók egyre fogékonyabbak az új rendszerben folyó tanulásra és az információs rendszerben való eligazodásra. Az egyetem hallgatói ebben a tanévben már egységesen az átdolgozott, új Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSZ) előírásai alapján folytatták tanulmányaikat. A kreditrendszerű képzésben a folyamatot jelentősen zavaró problémák nem mutatkoztak. Ez a rendszer természetesen új filozófiát, új feladatokat valamint más hozzáállást is igényelt mind az oktatóktól, mind a hallgatóktól és természetszerűen új tanulmányi ügyrendet kívánt. A NEPTUN.NET rendszer hibamentes és nagy adatátvitelű működése még nem volt általános. A hallgatói tanulmányi tanácsadó és információs rendszer is még hiányosságokkal működik. A rendszer egészének működésével kapcsolatos általánosítható tapasztalatok:

8 8 a tanácsadói rendszer jobb működtetésében meghatározó szerepe volt a kari, a szaki, a tanszéki vezetésnek, a Tanulmányi és Oktatásszervezési Osztálynak, valamint a Hallgatói Önkormányzatnak is; A Tanulmányi és Oktatásszervezési Osztályon létrehozott Szolgáltató irodák a kezdeti tapasztalatok felhasználását követően jól működtek. A következő tanévben a hallgatói tanulmányi kérelmek formanyomtatványait jelentősen egyszerűsíteni kell. A Hallgatói Tanulmányi Vizsga- és Szociális Ügyek Bizottsága (HTVSzÜB) a bizottság hivatásos állományú tagjainak nagyarányú munkaköri, valamint a hallgatók tanulmányi elfoglaltsága ellenére is aktívan, az előírások alapján, de lassan dolgozott, a bonyolultabb esetekben nem tudta tartani az ügyintézési határidőket. Mintegy 1024 tanulmányi ügyben hozott írásos határozatot, de a HTVSzÜB működésének rendjét a tapasztalatok alapján időszakonként albizottságok bevonásával módosítani kell. Az Egyetemi Kreditátviteli Bizottság (EKÁB) munkáját jelentősen nehezítette a szervezeti és működési gondjai. E miatt az EKÁB-határozatok jelentős késéssel születtek, csak hatékony titkári tevékenységgel és kari albizottságok munkájával lehetett elérni, hogy az elmaradást pótolva a hallgatók elfogadott kérelmei a tanulmányi dokumentációhoz csatolva igazolják a végzettség, valamint a szakképzettség megszerzéséhez szükséges kreditek birtoklását. A tanórarend készítése, valamint az Oklevélmellékletek nyomtatása is a vártnál több időráfordítást igényelt. Az Oklevélmellékletek készítésénél és kiadásánál mutatkozó jelentős elmaradást sikerült megszüntetni. az új TVSZ alapvetően biztosította a képzés szabályozottságát, és csak néhány bekezdésében az időközben szerzett tapasztalatok illetve a körülmények változása miatt szükséges a Szenátusnak azt módosítania. a rendszer felhasználása szempontjából javítani kellett az adatok felvitelével kapcsolatos határidők betartását, valamint a bevitt adatok pontosságát. A Tanulmányi és Oktatásszervezési Osztály az üzemeltető és felhasználó állomány ismereteinek szintentartása érdekében a tanévben több alkalommal az SDA Stúdió munkatársainak meghívásával NEPTUN-konzultációt tartott, ahol lehetőséget adott a gondok, megoldandó kérdések megvitatására, megoldására is. Az oktatói és hallgató állomány részére a szorgalmi időszakban heti rendszerességgel folytatódtak (Hungária körúton és az Üllői úton is) a NEPTUN-továbbképzések. A tanévben Tanulmányi és Oktatásszervezési Osztály az Informatikai Igazgatósággal együtt folytatta a NEPTUN.NET további kisegítő moduljainak rendszerbeállítását, amellyel az egyetem kapcsolódik a Felsőoktatási Információs Rendszer adatszolgáltatásához, valamint az OEP-nyílvántartó rendszeréhez. Mindenképpen szükség volna a Gazdasági modul megvásárlására is figyelemmel a költségtérítéses hallgatók növekvő létszámára, valamint az EHÖK önálló gazdálkodásának biztosítására. Összességében megállapítható, hogy az egyetem a kreditrendszerű képzést szervezetten, a követelményeknek megfelelően folytatta. A jelenlegi rendszer jó alapot biztosított a karok számára, hogy képzéseiket a Magyar Universitas Program elvárásainak megfelelően továbbfejleszthessék.

9 9 A képesítési követelmények érvényesülésének értékelése A Bolyai János Katonai Műszaki Kar (a továbbiakban BJKMK, illetve Kar) a tanévben öt alapképzési és egy mesterképzési szakon megkezdte, illetve folytatta az új rendszerű többciklusú képzést: a had- és biztonságtechnikai mérnöki, a katonai gazdálkodási a védelmi igazgatási, a közlekedésmérnöki, pénzügy és számvitel alapképzési szakokon, valamint a biztonságtechnikai mérnöki mesterképzési szakon. A Kar vezető és oktató állományát folyamatosan terhelte az intézmény jövőjét kialakító elképzelésekhez szükséges adatszolgáltatások sora, az elgondolások kidolgozása, a tervezett és megvalósult szervezeti átalakításokból és létszámcsökkentésekből származó feladatok, az egy telephelyre történő áttérés terveinek kidolgozása. Mindezek mellett kevesebb energia és idő jutott a képzések tantárgyi fejlesztésére, tansegédletek kidolgozására. Az egytelephelyes elképzelések miatt a kari infrastruktúra fejlesztése elmaradt. A képzésben a képesítési követelmények érvényesülnek, mindkét alap- és mesterképzési szinten (BSc, MSc) a képzési kimeneti követelmények szem előtt tartásával folyik az oktatás. A képzés a megrendelő igényeihez igazítva folyamatos korszerűsítésen megy át. A tantárgyi programok kidolgozása és jóváhagyása során a Szakfejlesztési Fórumok is szorosan felügyelik az előírt feltételek teljesülését. Az újrendszerű alap- és mesterképzési szakokon a képzés 15/2006. (IV. 3.) OM rendeletben meghatározott képzési és kimeneti követelmények szerint folyik.

10 10 A Kossuth Lajos Hadtudományi Kar (a továbbiakban KLHTK, illetve Kar) a tanévben 3 szakon egyetemi szintű, 2 szakon főiskolai szintű képzést 5 szakon pedig már felsőfokú alapképzést (BSc) folytatott. A karon minden alapszak (Katonai vezetői; Határrendészeti és -védelmi vezetői; Biztonság- és védelempolitikai; Nemzetbiztonsági; Büntetés-végrehajtási nevelő), rendelkezik az alapképzésre épülő mesterszak (MSc) létesítési (a MAB és az OM által jóváhagyott) dokumentummal, melynek figyelembevételével két mesterszak (Biztonság- és védelempolitikai; Nemzetbiztonsági) már elkészítette a szakindítási kérelmeket, amelyeket a MAB jóváhagyott. A másik három mesterszak szakindítási alapdokumentumainak kidolgozása folyamatban van. A szakok indítását 2007-től kezdődően a megrendelő igényeinek figyelembevételével más-más időpontban tervezi indítani, ugyanakkor kifutó képzésként még megtalálható a duális képzési rendszer négyéves főiskolai szintű alapképzése is. Az alap- és kiegészítő képzés mellett jelentős feladatot jelentett a tanfolyamrendszerű felkészítés is. A szakok minőségbiztosítási, illetve minőségfejlesztési helyzete jó, a képesítési követelmények megfelelő módon érvényesülnek. A tantárgyak tartalmat jellemző változtatásokon túl lényegi beavatkozásra nincs szükség. A szakok valamennyi képzési szinten és formában olyan feltételekkel rendelkeznek, hogy a 2008-ban bekövetkező akkreditációs eljárás sikeres végrehajtását biztosítják. Ugyanakkor a Katonai vezetői szak vonatkozásában az összegyűlt tapasztalatok alapján a képzés további pontosítása szükséges. A kar oktatói és alkalmazottai rendelkeznek a beosztásuk ellátásához előírt végzettséggel és szakképzettséggel. Az oktatók a tanórák megtartása mellett folyamatosan képezik magukat. Az elmúlt években lezajlott átszervezések és létszámleépítések következtében az oktatói állomány, valamint az oktatást segítő és kiszolgáló állomány létszáma elérte a kritikus szintet. Az oktatók leterheltségét a növekvő adminisztrációs feladatok tovább növelik. A szakmai záróvizsgákra a Honvédelmi Minisztérium, a Honvéd Vezérkar, az Összhaderőnemi Parancsokság szakmai tapasztalatokkal rendelkező vezetőit és a gépesített lövész dandárok parancsnokait, parancsnok helyetteseit kérjük fel bizottság elnöknek, illetve tagoknak. A csapatokkal végrehajtott gyakorlatokon és a csapatgyakorlatokon a csapattisztek is részt vesznek a hallgatók parancsnokká, szakemberré képzésében és a teljesítményük értékelésében. A tananyagok korszerűsítéséhez, változtatásához kikérjük a csapattisztek véleményét és a szakmai elöljárók jóváhagyását is. A KLHTK vezető és oktató állományát is folyamatosan terhelte az intézmény jövőjét kialakító elképzelésekhez szükséges adatszolgáltatások sora, elgondolások kidolgozása, a tervezett és megvalósult szervezeti átalakításokból és létszámcsökkentésekből származó feladatok, az egy telephelyre történő áttérés terveinek kidolgozása. Mindezek mellett kevesebb energia és idő jutott a képzések tantárgyi fejlesztésére, tansegédletek kidolgozására. Az egyetem egytelephelyes működésének elgondolása miatt a kari infrastruktúra fejlesztése elmaradt. Az oktatás tárgyi-technikai biztosítása A BJKMK-on folyó mérnök-tisztképzés, valamint a szakmai át- és továbbképző tanfolyamok átlagon felül eszköz- és technika igényesek. Az értékelt időszakban nem folytatódott a kar működési feltételeinek javulása.

11 11 A tanszékek sok esetben pályázati források, szakfejlesztési támogatások felhasználásával alakították ki infrastruktúrájukat, amely jó szintű, rendelkeznek a képzéshez szükséges eszközökkel. A Kar a nagy mennyiségű műszaki technika igénybevételét igénylő gyakorlati foglalkozásokat több éve csapatoknál hajtja végre, az ott rendszeresített kezelő állomány közreműködésével. A KLHTK kezelésében lévő tantermek alapvetően biztosították a képzés feltételeit. A tantermek a tanszékek felügyelete alatt állnak. Az oktatás, képzés tárgyi-technikai lehetőségek három telephely között oszlanak meg. A kar három bázison történő elhelyezése nem mondható szerencsésnek. Sok idő, energia megy el azzal, hogy oktatók ingáznak egyik bázisról a másikra, levelezésre, okmányok szállítására kényszerülnek, így a munkákban óhatatlanul jelen vannak a párhuzamosságok. Az utóbbi években végrehajtott komoly fejlesztések bizonyos tantermekben megfigyelhetőek, de a Kar még mindig rendelkezik olyan tanteremmel, amelyikben írásvetítő sincs. Az oktatók hordják magukkal a számítógépet, az elektronikus kivetítőt (projekort), gyakran még a villamoson is. A képzéshez szükséges eszközök egy része még mindig hiányzik. Különösen a főiskolai hallgatók nem rendelkeznek a gyakorlati képzéshez szükséges a modern harcászati követelményeknek megfelelő és elegendő felszereléssel (golyóálló mellény, vegyivédelmi eszközök, deszant gyalogsági ásó, rádiós páncélos fejvédő, távcső, tájoló, málhamellény, hátizsák, térképtáska, stb.). A gyakorlati képzéshez szükséges bázisokat az ÖHP-ság megfelelően biztosítja. A tisztképzés biztosítására kijelölt alakulatok szervezeti változásai és sokirányú leterheltsége miatt a harcászati foglalkozásokon a kiszolgáló állomány összetétele különféle, így sokszor az ő felkészítésüket is az oktatói állománynak kell végrehajtania, amelyet a foglalkozás időkeretének terhére lehet megoldani. Az Egyetemi Központi Könyvtár tevékenysége A 2006/2007. tanév könyvtári működését alapvetően a rendeltetéséből fakadó szakmai feladatok megfelelő színvonalon történő ellátása, az egytelephelyes működés szakmai előkészítése, a Hadtudományi Szakirodalmi Integrált Információs Rendszer továbbfejlesztése, továbbá az információhoz való szabad hozzáférés biztosítása mellett a könyvtári használók szellemi komfortérzetének növelése érdekében végzett munka jellemezte. Állománygyarapítás. Az oktatás és kutatás korszerű szakirodalmi és információs feltételei kontinuitásának biztosítása érdekében a könyvtár évek óta küzd az oktatási-kutatási igényeknek és a könyvtárszakmai követelményeknek (gyűjtőköri kötelezettségek, e-források bővítése) egyaránt ellentmondó költségvetési alulfinanszírozással, illetve a nem kiszámítható, hektikus (év közbeni elvonások, év végi pótelőirányzatok) finanszírozási rendszerrel. A reálisan tervezetteknek a jóváhagyott éves költségvetési előirányzatok rendre az 1/3-át teszik ki azaz a könyvtár már évek óta forráshiányosan kezdi meg működését. További állandósult gondot jelent, hogy a jóváhagyott előirányzaton belül az egyetem hivatali működéséhez, illetve a nyelvoktatáshoz szükséges dokumentumokra fordítandó összeg aránytalanul meghaladja az oktatás és kutatás szakirodalmi ellátására (szakkönyv, szakfolyóirat, online szakadatbázis) rendelkezésre álló előirányzatot.

12 12 Mind a külföldi, mind a belföldi relációban folyamatos, széles körű piackutatás alapján, a tanszéki igényeket maximálisan figyelembe véve szerzeményezett az Egyetemi Központi Könyvtár, megtartva-fejlesztve nagy- és kiskereskedelmi partnerhálózatát. A beszerzések során a legalacsonyabb ár és a leggyorsabb szállítás elvét preferálta a könyvtár. A dokumentumállomány a költségvetési forráshiány és az egyetemen készült jegyzetek radikális csökkenése ellenére az ajándék formájában beérkezett dokumentumok, a honvédségi köteles példányok, az állományba vett kéziratok, továbbá a pályázati erőforrásokból megvásárolt szakkönyvek révén meghaladta az előző évi gyarapodási statisztikai mennyiséget. A könyvtár törekedett a már bevált elektronikus szolgáltatások közül a külföldi online hadtudományi adatbázisok megtartására, az alapvető idegen nyelvű katonai kézikönyvek, évkönyvek, adattárak beszerzésére, továbbá a külföldi katonai és műszaki szakfolyóiratok alapvető körének biztosítására. Összességében db könyv jellegű dokumentum érkezett a könyvtárba, valamint 258 féle magyar nyelvű és 89 féle idegen nyelvű kurrens folyóirat számai. Feldolgozás (formai feltárás). A nemzeti és nemzetközi szabványok alapján történő kurrens, valamint az olvasószolgálatoknál folytatott retrospektív feldolgozás eredményeként a könyvtár online elektronikus katalógusa címmel bővült a tanév folyamán. Az elektronikus katalógus összességében címet és az azokhoz kapcsolódó db példányt tartalmaz. Pályázati erőforrás felhasználásával folytatódott a katonai műszaki tudományokat oktatók és kutatók számára speciális információkat tartalmazó robbantástechnikai gyűjtemény szakszerű feltárása, melynek révén 2356 címmel nőtt az elektronikus adatállomány.

13 13 Dokumentációs tevékenység (tartalmi feltárás), kiadványozás. A tanévben összesen 2134 magyar és idegen nyelvű könyv- és folyóirat referátummal gyarapodott a könyvtár elektronikus katalógusa, ezen felül indexelésre került valamennyi minősített és nem nyilvános dokumentum, NATO-szabvány, disszertáció, szakdolgozat és egyéb kézirat. A tanévben 2 db Lap- és könyvszemle, 4 db Gyarapodási jegyzék, a és a évi HSZIIR központi folyóirat lelőhelyjegyzék szerkesztése valósult meg, melyek a könyvtár honlapján elektronikus formában elérhetők. Olvasószolgálat. A könyvtár külső és belső, országos és intézményi ismertsége, tudatos használata folyamatosan növekszik. Ez megmutatkozik a közvetlen és a virtuális használatot kimutató éves, illetve összehasonlító statisztikákban. A könyvtári honlapon felsorolt szolgáltatások, az elektronikus könyvtári katalógus és a saját adatbázisok online elérhetősége, azoknak a Magyar Országos Közös Katalógusban és az Országos Dokumentum-ellátó Rendszer központi lelőhely-adatbázisában való megjelenése ösztönzi az olvasószolgálatainkat személyesen vagy könyvtárközi kölcsönzés keretében megkereső külső felhasználók és könyvtárak számának erőteljes növekedését. Az egyetem első évfolyamos hallgatóinak, doktoranduszainak tartott rendszeres tanév eleji, illetve évközi bemutatók és tréningek jelentősen fokozták a könyvtár szolgáltatásait igénybe vevő, azokkal tudatosan bánni tudó belső felhasználók körét. A szolgáltatások közül a dokumentumok előjegyzésének és a kölcsönzési idő hosszabbításának online lehetőségével egyre több felhasználó él. Az utóbbi három tanév összehasonlító olvasószolgálati statisztikai adatai (melléklet) alapján elmondható, hogy a felhasználói szokások megváltoztak: miközben valamelyest csökkent a beiratkozott olvasók és a kölcsönzések száma, ezzel párhuzamosan növekedett az olvasótermet ill. a csak helyben használható dokumentumokat (kézirat, szakfolyóirat, kézikönyv), az elektronikus információforrásokat használók, illetve a virtuális felületeken keresők-letöltők száma. Állományapasztás. A tanévben a tervszerű állományapasztás, azaz a tartalmilag elavult dokumentumok, illetve a fölös példányok kivonása az állományból különleges jelentőséggel bírt az Üllői úti könyvtár beköltöztetése, az elhelyezendő dokumentumok raktározásának, elhelyezésének biztosítása miatt. A Hungária körúti olvasószolgálatnál az idei tanévben a tankönyv állomány felülvizsgálatára és apasztására került sor összességében 3700 féle dokumentum. Az Üllői úti olvasószolgálat a retrospektív feldolgozással párhuzamosan folyamatosan törli a fölös példányokat mind szakirodalmi, mind tankönyv állományában összességében db törölt dokumentum jegyzőkönyvezése történt meg. A további állományegységek apasztására gyorsított ütemben a következő tanévben kerül sor a könyvtár mindkét telephelyén. Az egytelephelyes működés előkészítése. A tanév második felében megszületett, az egy telephelyes működési módra vonatkozó intézményi döntés alapvetően meghatározta a könyvtári munkaszervezés és -tervezés irányait. Megkezdődtek az Üllői úti könyvtár szakszerű beköltöztetéséhez kapcsolódó szakmai előkészítő munkálatok (raktári kapacitások felmérése, a különböző dokumentumállományegységek teljes átmozgatásának, összeolvasztásának és szakmailag egységes elhelyezésének megtervezése, az állományselejtezés tervesítése), valamint a költöztetés előmunkálataihoz kapcsolódó technikai feltételek (raktári polcrendszerek, tápraktár szükséglet stb.) felmérése.

14 14 HSZIIR fejlesztés. Az Egyetemi Központi Könyvtár mint HSZIIR vezető könyvtár a honvédelmi miniszter 103/2002. (HK 30) sz. utasításában, valamint a HM Humánpolitikai Főosztály által támogatott évi HSZIIR tervben foglaltak szerint, nagy ütemben végezte a Hadtudományi Szakirodalmi Integrált Információs Rendszer fejlesztését. A tanévben az alábbi szakkönyvtárat csatlakoztatta az egyetem központi szerverén működtetett közös hadtudományi elektronikus katalógus építéséhez: MH 86. Szolnok Helikopter Ezred Folyamatban lévő telepítés: MH 12. Légvédelmi Rakéta Dandár (Győr) Problémát jelent a jövőben csatlakozó könyvtáraknál a nem megfelelő hálózat és korszerűtlen számítógép, illetve néhány csatlakozott könyvtárnál (MH 86. Szolnok Helikopter Ezred, MH Geoinformációs Szolgálat) a hálózat, ugyanis ezek az átalakulóban lévő honvédségi, kormányzati gerinchálózaton keresztül kapcsolódnának az egyetemhez a jövőben, azaz a működéshez szükséges hálózati beállítások nem az egyetemen múlnak. Az EKK a miniszteri utasításban foglaltak szellemében végezte a megfelelő informatikai paraméterekkel rendelkező könyvtáraknál az OLIB kliensek telepítését, a közös hadtudományi katalógus építését megkezdő tagkönyvtárak munkatársainak az OLIB katalogizálási modul terén történő betanítását, a beérkező rekordok folyamatos ellenőrzését. Könyvtári rendezvények. A könyvtári stratégiában fontos szempont volt olyan integrált közösségi tér kialakítása, amely a szakirodalmi és információs szolgáltatásokhoz való szabad hozzáférés mellett a felhasználók számára természetes szellemi műhelyként, tudományos-kulturális agoraként funkcionál. Infrastrukturális adottságai ehhez megfelelnek: a Tudós Kávézó, a vékonykliens-számítógépes terem, a videokonferencia terem mind-mind alkalmasak a számítógépes prezentációt ill. országos/nemzetközi interaktív virtuális kapcsolatot igénylő tudományos bemutatókra, eszmecserékre, munkahelyi vitákra, TDK pályaművek bemutatására. Ezekkel a lehetőségekkel egyre többen élnek: a szakkollégiumok és az MHTT szakosztályok mellett egyre több oktató veszi igénybe ezeket a technikákat és a komfortos környezetet. A könyvtár az egyetem oktatói, hallgtói és kutatói számára is tudományos újdonságokat adó országos szakmai konferenciák megrendezésével, a katonatudósok kurrens könyveinek folyamatos bemutatásával, a nonstop könyvtárhasználatra és felhasználói tréningekre alkalmat adó éjszakai nyitva tartásokkal és az azokhoz kapcsolódó rendezvényekkel, vitafórumokkal, kerekasztal-beszélgetésekkel szolgálja immár évek óta a fenti célt. A tanév folyamán a könyvtár egy országos konferenciát szervezett az információgazdálkodás és a tudásmenedzsment tárgykörében, 5 szakkönyvbemutatót tartott, 1 EISZ adatbázis tréninget rendezett, valamint 3 nonstop szolgáltatásokat nyújtó könyvtári éjszakát rendezett. K+F pályázati tevékenység. Az EKK a tanév folyamán a megcélzott és elnyert pályázati erőforrások tematikusan az alábbi könyvtári területek támogatására szolgálnak: állománygyarapítás, állományfeldolgozás, infotechnológiai környezet fejlesztése, állományvédelem, tudományos rendezvények. A könyvtári pályázati munka erőssége, hogy a nem-ágazati minisztériumok által kiírt pályázatokat is figyeli, az ott felkínált lehetőségeket is kihasználja.

15 15 Pályázat kiírója Benyújtott pályázat címe Elnyert támogatás összege (saját rész) Pályázat éve Nemzeti Kulturális Alapprogram Információgazdálkodás tudásmenedzsment c. szakmai program megrendezése 2005 (2006-ra áthúzódó) Nemzeti Kulturális Alapprogram A robbantástechnikai 2005 különgyűjtemény elektronikus feltárása (2006-ra áthúzódó) Nemzeti Információs A NIIF Intézet és az MTA-SZTAKI által a GVOP /3.0 kombinált Infrastruktúra Fejlesztési Intézet oktatási és kutatási infrastruktúra kialakítása c. pályázat során elnyert eszközök 2006 üzemeltetése Oktatási és Kulturális Országos Dokumentum-ellátási Minisztérium Rendszer működtetése 2006 Oktatási és Kulturális Felsőoktatási Könyvtártámogatási Pályázat Minisztérium 2006 Nemzeti Kulturális Alapprogram Muzeális könyvritkaság restaurálása 2006 (2007-re áthúzódó) Nemzeti Kulturális Alapprogram Muzeális gyűjtemény állományvédelme 2006 (2007-re áthúzódó) Nemzeti Kulturális Alapprogram Túl a katalóguson (?) c. szakmai rendezvény lebonyolítása 2007 ELNYERT PÁLYÁZATI ERŐFORRÁS ÖSSZESEN: Felhasználás mire történt Ft Megbízási díj és annak járulékai, csoportos étkeztetés Ft Megbízási díj és annak járulékai Ft értékben vékonykliens alapú rendszer Üzemeltetés, tesztelés Ft Dokumentum-beszerzés Ft Dokumentum-beszerzés Ft Szolgáltatás Ft Szolgáltatás Ft Megbízási díj és annak járulékai, csoportos étkeztetés Ft

16 16 Az oktatás informatikai háttere Az Informatikai Igazgatóság (a továbbiakban: Igazgatóság) a 2006/2007. tanévben 81 számítógépet és 33 notebookot szerzett be, amelyek tovább növelték a korszerű számítógépek arányát, új részegységek beszerelésével mintegy 37 számítógépet tett korszerűbbé. Az igazgatóság 2006-ban a nyomtatók mennyiségét 29-el növelte és 55 memóriakulcsot vásárolt a számítógépes munka megkönnyítése érdekében. A továbbiakban is fontos célnak tartja az új, korszerű gépek arányának folyamatos növelését, amit új beszerzésekkel, illetve a régi, korszerűtlen gépek felújításával tudott elérni. Az igazgatóság folyamatosan törekedett arra, hogy a hallgatók által igénybe vehető gépek számát növelje, illetve, a meglévő számítógépes tantermek gépállományának korszerűségi színvonalát emelje. Az egyetemi hálózatba bekapcsolt számítógépek révén a hálózati és az Internet hozzáférés lehetősége szinte minden egyetemi polgár részére biztosított volt. A hallgatók a Hungária körúti telephelyen az igazgatóság tantermében, a D (kollégiumi) épületben a Hallgatói Önkormányzat felügyelete alatti 2 számítógépes teremben, az EKK-ban, tanszéki géptermekben, valamint a BKNYK könyvtárának olvasótermében férhetnek hozzá számítógépekhez. Az Üllői úton a könyvtár, valamint a tanszéki számítógépes termek biztosítják az Internet-elérést. Szolnokon a korábban beszerzett LETVIS repülőgép szimulációs rendszer a tanévben folyamatosan, magas kihasználtsággal elégítette ki a képzési-oktatási igényeket. A HBONE irányába kiépített Internet kapcsolat jelenleg 100 Mbps, teljes duplex üzemben működik. A vonal lehetséges maximális kapacitása 1 Gbps. Az informatikai hálózat eszközparkjának korszerűsítése folytatódott. Új catalyst 6509 es központi hálózati eszköz került telepítésre, amely kiváltotta a régi PIX520-as tűzfal, illetve a 3750-es internet router funkcióit, egyúttal növelve a hálózat sebességét és flexibilitását. A szoftverek vonatkozásában a helyzet kielégítő. A belső hálózaton a Netware 6.5 operációs rendszer működése stabil volt. A kormányzat és a Microsoft Magyarország közötti megállapodásnak megfelelően az egyetem minden számítógépén továbbra is jogtisztán használhatta a Microsoft operációs rendszereit és az Office programcsomagokat a gép konfigurációjának megfelelő változatban. Az egyetem elektronikus levelező rendszere a GroupWise programrendszer, amely biztonságos levelezést tesz lehetővé, csoportmunka funkciókra is képes és úgy Web felületen, mint kliens programok segítségével elérhető. A hálózatra csatlakozó személyi számítógépek felügyelete a ZENworks munkaállomás menedzsment rendszer segítségével történik. A szerverek mentése központi, automatikus mentési rendszerrel valósul meg. A hálózatok menedzselése részben vásárolt szoftverekkel, részint saját fejlesztésű alkalmazásokkal történik. Sor került az Oracle adatbázis-kezelő rendszer frissítésére és az adatbázis mentési stratégia kidolgozására. Az SPSS statisztikai programcsomagnak szintén új verziója működik. Az igazgatóság folyamatosan biztosította a Jogtár és a Cégkódex hálózatos elérését. Továbbra is minden igény kielégíthető a Corel szoftver tekintetében. Ugyanakkor gyakran az alacsony költségkeretek akadályozzák a szervezetek által igényelt szoftverek beszerzését.

17 17 Az igazgatóság munkatársai több alkalmazást készítettek illetve készítenek az adminisztratív feladatok támogatására. A vírusvédelmi rendszer megfelelő hatékonyságú, az újabb szakmai követelményeknek megfelelően a folyamatosan megújuló rendszer már a spyware (kém)programok ellen is védelmet biztosít. Az elektronikus levelezés vírusok elleni védelmét és a kéretlen reklámlevelek szűrését a bevezetett rendszer megfelelő szinten biztosította. A kreditrendszerű képzés informatikai támogatását biztosító Neptun.Net Egységes Tanulmányi Rendszer egész évben folyamatosan működött. Ennek az évnek kiemelt feladata volt a Felsőoktatási Információs Rendszerbe (FIR) történő on-line adatbejelentés Neptun-ból való megvalósításának kialakítása, és a FIR-központ által előírt tesztfolyamat végrehajtása, amely sikeresen lezajlott. Az éles működés indítása folyamatban van. A folyamatos üzemeltetés az igazgatóság jelentős erőit köti le, mert a Neptun.Net rendszer, ha csökkenő mértékben is, de még mindig tartalmaz kisebb hibákat, illetve a rendszert kezelők munkájának intenzív (esetenként azonnali) segítésére szükség van. Folyamatosan üzemel az oktatói óraterhelés, óraellenőrzés és a hallgatói hiányzás nyilvántartására szolgáló ÓRATARTÁS rendszer, melybe az igazgatóság felügyelete mellett maguk az oktatók viszik be az adatokat. A távoktatási rendszerbe ebben az évben is számos tananyag került be az igazgatóság segítségével, a rendszer éles beindítása a 2007/2008-as tanév első félévében fog megtörténni. A számítógépes szaktantermek, kabinetek egész évben használatban voltak, kihasználtságukra jellemző volt, hogy folyamatosan 6-8 órában folyt az oktatás, többek között, beépülve a folyamatos informatikai tanfolyami oktatásba, a NATO beosztások ellátására való informatikai felkészítés is. Az igazgatóság biztosította az ECDL oktató és vizsgaközpontok működését. A tanévben, a karokon az oktatás informatikai háttere a jelentések alapján az alábbiak szerint ítélhető meg: Az egyetem oktatásának informatikai hátterét összefoglalva összességében kiemelendő, hogy a tanévben az egyetem telephelyein egységes, közös elérésű hálózat üzemelt, a hálózatba kötött számítógépekről az Internet-elérés megoldott volt. A hálózat az illetéktelen külső behatolások ellen megfelelő védettséget biztosított. A jelenleg is zajló fejlesztések tovább növelik a lehetőségeket mind a távoktatás, mind a távoli munkavégzés területén. Megállapítható, hogy az egyetem az oktatáshoz és a kutatáshoz szükséges alapvető tárgyi feltételekkel rendelkezett. A személyi feltételek szűkösek. A több mint 500 millió forintos informatikai vagyon kezelése, működtetése kérdésessé válhat, figyelembe véve, hogy a bevezetett nagy rendszerek üzemeltetése (NEPTUN, ÓRATARTÁS, távoktatás) legalább 2-2 fő informatikus teljes munkaidős leterheltségét követelné meg, ami jelenleg nem megoldható. Az igazgatóság, az anyagi ráfordításokat igénylő fejlesztéseket igen szűkös anyagi keretek között hajtotta végre. A évi eredeti előirányzati keret a 2004 évinek a negyedét sem érte el, és a évben is csak az inflációnak megfelelő mértékben növekedett. Amennyiben tartósan ilyen alacsony marad, nem teszi lehetővé a biztonságos üzemeltetést, veszélyezteti az informatikai rendszer működését és fejlesztését, ami egyben az oktatás minél színvonalasabb kiszolgálását is akadályozza. A tanévben, a karokon az oktatás informatikai háttere a jelentések alapján az alábbiak szerint ítélhető meg: A BJKMK A kar és tanszékei rendelkeznek az oktatáshoz szükséges informatikai háttérrel. A szoftverek működése nem megbízható, a hálózat felújítása évek óta

18 18 elmaradt, ezért ez néha hátráltatja a munkavégzést. A NEPTUN.NET rendszer működtetése még mindig nem kielégítő. A jogosultságok központi kiosztása nem biztosítja az elvárt és megkövetelt adatbiztonságot és jelentősen tovább lassítja a rendszer működését.. A kari adminisztrátorra olyan nagy mennyiségű feladat hárul, ami a munkaidejének jelentős hányadát elveszi, holott ez a feladat csak egy kis része a teljes feladatrendszerének. A KIR (Kari Informatika Rendszer) még mindig nem működik, holott már évek óta elkészült, csak kompatibilitási problémákat kellene megoldani. Az adminisztráció így még mindig a hagyományos úton történik, több helyről, több szempontrendszer szerinti jelentéseket kérnek, amelyet az elkészült szoftver helyett még mindig emberi erőforrások igénybevételével készít el a Kar. A KLHTK-on az informatikai eszközök mennyisége terén bekövetkezett javulás ellenére további, elsősorban minőségi fejlesztésre van szükség. Az oktatók rendelkeznek önálló számítógéppel, Internet hozzáférési lehetőséggel. A tanszékeken célszerű lenne minden oktatót egy jó minőségű lap-toppal ellátni mert jelenleg csak néhány van. A mennyiségi növekedés mellett fontos a minőségi változás is, vagyis a régi, korszerűtlen gépek felújításával és további új gépek beszerzésével növelni kellene a korszerű gépek arányát. A nyomtatók, másolók folyamatos működtetése nehézségekbe ütközik. (Jelentős gondjai vannak a tanszékeknek a nyomtatókazetták utánpótlásával és azzal, hogy 4 5 havonta egy nyomtató üzemképtelenné válik.) Mivel nehézkes, bürokratikus a meghibásodott eszközök javítása, cseréje a fogyó anyagok utánpótlása. Az Internet az oktatásba történő felhasználása jelenleg nem mindenhol biztosított. Az oktatási tevékenység eredményeinek összegzése A Bolyai János Katonai Műszaki Kar A BJKMK az új többciklusú képzések bevezetésével együtt tovább folytatta széles szakszerkezeti spektrumban a főiskolai és egyetemi szintű kifutó képzéseket. A Kar főiskolai szintű képzésben hét szakon, ötéves egyetemi szintű képzésben egy szakon, kiegészítő alapképzésben három szakon végzett teljes idejű és részidős, valamint öt szakon kezdte meg, illetve folytatta a felsőfokú (BSc) alapképzéseket. A kifutó képzések közül befejeződött a négyéves főiskolai szintű képzés második teljes ciklusa. A hallgatói teljesítmények záróvizsga osztályzatokban foglalt eredményessége, az oklevél minősítések szerinti megoszlása, valamint a záróvizsga bizottságok elnökeinek véleménye azt mutatják, hogy a képzés eredményes, minősége és színvonala összességében kedvező. Főiskolai szintű teljes idejű nappali képzés munkarendje szerint tanuló ösztöndíjas hallgatóknál 61 fő zárta a tanévet, akik közül 58 fő rendelkezett a záróvizsgára bocsátás feltételeivel. Valamennyi záróvizsgára jelentkezett hallgató 58 fő sikeresen eleget tett a vizsga követelményeinek. A végzettek oklevél minősítésének eloszlása kedvező. A megszerezhető oklevelek 16%-a kiváló, 52%-a jó, 32%-a közepes. Az öt részidős levelező munkarend szerint folyó főiskolai szintű alapképzési szakon 340 költségtérítéses polgári hallgató tanult. A 319 záróvizsgára jelentkezett hallgató, 11 fő kivételével, teljesítette a záróvizsga követelményeit, de a nyelvvizsga hiánya miatt 188 fő nem vehette át oklevelét.

19 19 Az egyetemi szintű alapképzés védelmi igazgatási szakán teljes idejű nappali munkarend szerint nyolc hallgató végzett, akik közül, a nyelvvizsga hiánya miatt, csak hat vehette át az oklevelét. Az egyetemi szintű kiegészítő alapképzés három szakán (védelmi igazgatási, katonai logisztikai és a haditechnikai menedzser) részidős levelező munkarend szerint tanuló 106 fő hallgató sikeresen zárta a félévet és záróvizsgázott. A védelmi igazgatási szakon 93 sikeres vizsgázó közül, nyelvvizsga hiánya miatt 14 fő nem vehette át az oklevelét. A katonai logisztikai szakon 10 fő, a haditechnikai menedzser szakon négy fő tanult és végzett. A Kar a felsőfokú alapképzésben (BSc) öt szakon végezte a képzést. A hadés biztonságtechnikai mérnöki, valamint a katonai gazdálkodási alapképzési szakok az egyetem alaprendeltetését tekintve kiemelt figyelmet érdemelnek. A had- és biztonságtechnikai alapképzési szakon 2005-ben 28, 2006-ban 51 fő ösztöndíjas hallgató kezdte meg tanulmányait. Az első ciklus három szemeszterének részletes tanulmányi eredményei szerint a hallgatók közös természettudományos alapozása alacsony átlageredményekkel zárult. A második ciklusban tanuló hallgatók teljesítményei az oktatók összegzett véleménye alapján gyengék, ami a hallgatók egy részének hiányos alapismereteire, tanuláshoz való hozzáállásának alulmotiváltságára, valamint a különböző változások okozta bizonytalanságokra vezethetők vissza. A katonai gazdálkodási szakon 2006-ban 15 fő ösztöndíjas hallgató kezdte meg tanulmányait, vizsgán nyújtott teljesítményük az elvárásoknak megfelelően alakult az ismeretanyag elsajátítását jól teljesítették. A közlekedésmérnöki alapképzési szakon részidős levelező munkarend szerint tanuló hallgatók mint keresztfélévesek a harmadik szemesztert fejezték be. A hallgatók felkészültsége az ismételt vizsgák számának kismértékű csökkenése ellenére sem mutatott jelentős javulást. A vizsgákon mérhető teljesítmény arra enged következtetni, hogy a levelező tagozaton a hallgatók szemléletében nem a minőségi teljesítményre való törekvés, hanem a félév teljesítése lett a jellemző. A védelmi igazgatási alapképzési szak hallgatói közepes szinten zárták az első két szemesztert. A Kar a mesterképzést (MSc) a BMF Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Karral, a magyar felsőoktatásban, az elsők között kezdte meg a biztonságtechnikai mérnöki szakon. A jelentkezők közül 37 fő biztonságtechnikai mérnöki szakképesítéssel rendelkezett, így a tanulmányait a mesterképzésben a hozott kreditek teljes értékének beszámításával folytathatta, 28 főnek eltérő felsőfokú szakképzettsége miatt a mesterképzésbe belépéshez szükséges - többlet ismeretanyagot kellett teljesíteni. Az első két szemeszter követelményeit a hallgatók többsége teljesítette. A Katonai Műszaki Doktori Iskola (továbbiakban KMDI) képzését a műszaki tudományoknak megfelelően magas színvonalon folytatja. A képzés gyakorlati megvalósítása maximális flexibilitást igényel, mivel a hallgatói állomány zömmel levelező képzési formában vesz részt, így a kötelező és a választható tantárgyak megtartásának megszervezése, az összevonások megtartása meglehetősen nehéz koordinációs feladat elé állítja mind az oktatókat, mind a hallgatókat. Praktikusan a képzés a konzultatív jelleghez közelít. Az évek során a vizsgaátlag 4,6 és 4,8 között mozgott, amely azt igazolja, hogy a KMDI-in mind a képzés, mind a követelménytámasztás igen magas színvonalú.

20 20 Az oktatásban való részvétel mellett a KMDI hallgatói rendszeres résztvevői a hazai és nemzetközi konferenciáknak, tudományos rendezvényeknek, amelyek amellett, hogy új ismeretek megszerzésére alkalmasak, kitűnő lehetőséget biztosítanak arra, hogy a tudományos élet közszereplőinek bemutassuk az iskolánk tudományos műhelyeiben folyó tevékenységeinket, és a tudományos közélet nyilvános vitájára, értékítéletére bocsássuk legújabb kutatási eredményeinket. Fontos ez a megmérettetés, hiszen a tudományos visszajelzések nemcsak az adott kutatás, de az egész KMDI-ben folyó tudományos tevékenység minőségének fokmérője is egyben. A KMDI magalakulásakor alapvetően a tudományszakokban résztvevő tanszékeknél fellelhető tárgyi eszközökre, infrastrukturális feltételekre és lehetőségekre tudott hagyatkozni. Ezek azonban csak minimális és elégséges szinten voltak képesek kielégíteni azt a magas színvonalú képzési és tudományos kutatómunkát, amelyet a KMDI célként maga elé kitűzött. Ma már kicsit javult a helyzet, például tudományos kutatási együttműködést kötött a KMDI és a HM Technológiai Hivatal az egyes fejlesztési feladatok kidolgozása és az erőforrások kölcsönösen előnyös megosztása érdekében. De várnak ránk további feladatok, melyekhez itt, ezen a fórumon is kérni szeretném az érintett területek felelős vezetőinek hathatós segítségét. A KMDI a magyar nyelvű honlapját rendszeresen aktualizálja, amely a hallgatói visszajelzések alapján nagyon közkedveltnek mondható, és most az angol nyelvű változata is elkészült. A 2006/2007. tanévben 38 fő nyert felvételt, a KMDI 220 hallgatója közül 10 fő befejezte a képzést, az abszolutórium kiadható volt 25 fő részére, a 2007/2008 tanévre felvételt nyert 13 hallgató. A 2007/2008-as tanévre a KMDI nyolc tudományszakon 151 önálló kutatási témát hirdetett meg (3 tudományszakon néhány témát angol nyelven is). Kossuth Lajos Hadtudományi Kar A KLHTK a tanévben három szakon, a Hadtudományi Doktori Iskolán, valamint a Felsőfokú Vezetőképző Tanfolyamon végezte a hallgatók felkészítését. Egyetemi szintű alapképzést nappali tagozaton Biztonság- és védelempolitikai szakon, egyetemi szintű kiegészítő képzést Biztonság- és védelempolitikai, Katonai vezetői, Határrendészeti és -védelmi vezetői szakokon, főiskolai szintű képzést Katonai vezetői, valamint Határrendészeti és -védelmi vezetői szakokon folytatott. Ugyanakkor felsőfokú alapképzésben (BSc) 4 szakon megkezdte a hallgatók felkészítését. A Biztonság- és védelempolitikai alapszakon (BSc) nappali képzési formában 2005 szeptemberében indult az egyetemen, az akkori Nemzetközi és biztonsági tanulmányok tanszéken (jelenleg Biztonság- és politikatudományi tanszék), egy tanulócsoporttal, majd a következő tanévben két tanulócsoportot indított a Kar. A 2007 szeptemberében induló tanévben szintén két tanulócsoportot indítunk, és ebben a tanévben végez a BVA-8 csoport. Az oktatás a jóváhagyott szaklétesítési és szakindítási dokumentumok illetve az ugyancsak jóváhagyott mintatanterv szerint folyik. Lényegi módosítást a mintatantervben a Kar egyelőre nem tervez. A vizsgaeredmények azt tanúsítják, hogy nincs szignifikáns eltérés az ötéves és a hároméves tanmenet szerint tanuló hallgatók között. A Biztonság- és védelempolitikai mesterszaki képzés (MSc) 2007 szeptemberében indul 50 fővel, két tanulócsoportban, csak részidős levelező képzési formában.

ZRÍNYI MIKLÓS 28. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. . sz. példány

ZRÍNYI MIKLÓS 28. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. . sz. példány ZRÍNYI MIKLÓS 28. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. sz. példány A SZAK- ÉS SZAKIRÁNYFELELŐS FELADAT- ÉS HATÁSKÖREINEK SZABÁLYZATA - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET Általános

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata A Pécsi Tudományegyetem minőségbiztosítási szabályzata Pécs 2011. 2011. november 10. 1 A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 21. (2)

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET MINŐSÉGÜGYI DOKUMENTUMAINAK GYŰJTEMÉNYE 2016 1101 Budapest, Hungária krt. 9-11. Tel: (1) 432-9000 Email: NKE_KVI@uni-nke.hu

Részletesebben

KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. december

KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. december KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. december 1. Általános rendelkezések (1) A könyvtár neve: Edutus Főiskola Könyvtára (2) Székhelye és címe: 2800 Tatabánya, Béla király krt. 58. (3) Létesítésének

Részletesebben

elearning TAPASZTALATOK ÉS TERVEK A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN

elearning TAPASZTALATOK ÉS TERVEK A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN elearning TAPASZTALATOK ÉS TERVEK A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN Vörös Miklós Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Távoktatási Koordinációs Központ AKI MA HOMOKBA DUGJA A FEJÉT, HOLNAP CSIKORGATJA

Részletesebben

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február)

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február) Dr. Für Gáspár egyetemi docens Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Összhaderőnemi Műveleti Intézet Geoinformációs Tanszék mb. tanszékvezető Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár

Részletesebben

Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő

Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő és a TDK mozgalom Kósi Kálmán Környezetirányítási szakértő akkreditálás 2001. december (indítás 2002) A szak indítását elsősorban a gazdálkodói és

Részletesebben

Kossuth Lajos Hadtudományi Kar

Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 1101 Budapest, Hungária krt. 9-11. Telefon: 432-9000/29-357 Telefax: 432-9027 Szakok, képzési idő, vizsgatárgyak Képz. Választható szak, szakpár A N Biztonság-és védelempolitikai

Részletesebben

Az Oktatási Hivatal feladatai

Az Oktatási Hivatal feladatai Az Oktatási Hivatal feladatai Kerpen Gábor elnök Oktatási Hivatal Az Oktatási Hivatal feladatai közoktatási hatósági ügyintézés (köz- és felső)oktatási hatósági ellenőrzés érettségi, közoktatási felvételi

Részletesebben

Az új katasztrófavédelem alapszak és az NKE KVI működésének tapasztalatai és további feladatok

Az új katasztrófavédelem alapszak és az NKE KVI működésének tapasztalatai és további feladatok Az új katasztrófavédelem alapszak és az NKE KVI működésének tapasztalatai és további feladatok PROF. DR. BLESZITY JÁNOS ny. tű. altábornagy egyetemi tanár, intézetigazgató Magyar Tűzoltó Szövetség Balatonföldvár,

Részletesebben

Ü Z L E T I T U D O M Á N Y O K I N T É Z E T E

Ü Z L E T I T U D O M Á N Y O K I N T É Z E T E Szervezeti és Működési Rend 11. melléklete: Üzleti Tudományok Intézete működési rendje 2012. Beosztás Ü Z L E T I T U D O M Á N Y O K S z a b á l y z a t Oldal: 2/8. Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta oktatási

Részletesebben

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés (Szakirányú továbbképzési (szakmérnöki) szak) Munkarend: Levelező Finanszírozási forma: Költségtérítéses Költségtérítés (összesen): 375 000 Ft

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE OKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE OKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 56. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE OKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG BUDAPEST,

Részletesebben

. Minoségpolitika, stratégia és minoségügyi eljárások. Programok indítása, követése és rendszeres belso értékelése. A hallgatók értékelése.

. Minoségpolitika, stratégia és minoségügyi eljárások. Programok indítása, követése és rendszeres belso értékelése. A hallgatók értékelése. . A SZOLNOKI FOISKOLA 2008. ÉVI MINOSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA 1. A SZOLNOKIFOISKOLAMINOSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZERÉNEK2008. ÉVIFEJLESZTÉSI IRÁNYAI A Szolnoki Foiskola minoségfejlesztési tervének feladata, hogy

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Minőségfejlesztési program 2013/14

Minőségfejlesztési program 2013/14 Minőségpolitika, stratégia és eljárások 1 A kari minőségpolitika aktualizálása Minőségcélok kitűzése és 2 A kari minőségfejlesztési bizottság munkájának 3 Az intézetek, tanszékek minőségbiztosítási tevékenységének

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK Az alapszak képzési célja A képzés célja olyan közgazdász tisztek képzése, akik a képzés során

Részletesebben

STRATÉGIA ÉS TAKTIKA: KATONÁK AZ elearning (HARC)MEZŐN. Dr. Vörös Miklós Felnőttképzési és Távoktatási Központ

STRATÉGIA ÉS TAKTIKA: KATONÁK AZ elearning (HARC)MEZŐN. Dr. Vörös Miklós Felnőttképzési és Távoktatási Központ STRATÉGIA ÉS TAKTIKA: KATONÁK AZ elearning (HARC)MEZŐN Dr. Vörös Miklós Felnőttképzési és Távoktatási Központ NE FÉLJÜNK NAGYOT LÉPNI, HA EZ TŰNIK SZÜKSÉGESNEK. KÉT KIS UGRÁSSAL NEM JUTUNK ÁT A SZAKADÉKON.

Részletesebben

Complex education system on disaster management at the Zrínyi Miklós National Defence University

Complex education system on disaster management at the Zrínyi Miklós National Defence University Complex education system on disaster management at the Zrínyi Miklós National Defence University A katasztrófavédelmi oktatás komplex rendszere a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen Dr. Hornyacsek Júlia

Részletesebben

A KRE Intézményfejlesztési Tervének ütemezése 2008-2012. 2008. év

A KRE Intézményfejlesztési Tervének ütemezése 2008-2012. 2008. év 12. sz. melléklet A KRE Intézményfejlesztési Tervének ütemezése 2008-2012. 2008. év Felelős: rektorhelyettes, dékánok, intézet- és tanszékvezetők Felelős: oktatási rektorhelyettes, dékánok, intézet- és

Részletesebben

AZ EGYETEMI INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT (EISZK) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ EGYETEMI INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT (EISZK) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 15.sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz 1. sz példány AZ EGYETEMI INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT (EISZK) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Szolnoki Főiskola Audit Trail

Szolnoki Főiskola Audit Trail Oktatási szervezeti egységek / Tanszékek feladatellátása / Szakok, szakirányok indítása 1.1.1.1. - Szakindítást megelőző tevékenységek Akkreditációs és képzésfejlesztési Szenátus Rektor [K] Intézményfejlesztési

Részletesebben

T U R I Z M U S, T E R Ü L E T F E J L E S Z T É S I É S I D E G E N N Y E L V I I N T É Z E T

T U R I Z M U S, T E R Ü L E T F E J L E S Z T É S I É S I D E G E N N Y E L V I I N T É Z E T Szervezeti és Működési Rend 10. melléklete: Turizmus, Területfejlesztési és Idegen Nyelvi Intézet működési rendje 2012. Beosztás T U R I Z M U S, S z a b á l y z a t Oldal: 2/7. Készítette Ellenőrizte

Részletesebben

A projekt ütemezése 2010. 2011. 2012. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. 2. 3 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. 2. 3. 4. 5. Tevékenység

A projekt ütemezése 2010. 2011. 2012. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. 2. 3 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. 2. 3. 4. 5. Tevékenység A projekt ütemezése Tevékenység Projekt menedzsment 1. Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése 1.2 Regionális- térségi szolgátatóvá váláshoz szükséges módszertani és szervezeti fejlesztések A Regionális

Részletesebben

Minőségfejlesztési kézikönyv

Minőségfejlesztési kézikönyv Minőségfejlesztési kézikönyv Kézikönyv a felsőoktatási intézmények minőségfejlesztési feladataihoz Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 A felsőoktatás minőségfejlesztési helyzete

Részletesebben

A ZMNE OKTATÁSÁNAK HAGYOMÁNYOS RENDSZERE

A ZMNE OKTATÁSÁNAK HAGYOMÁNYOS RENDSZERE Dr. Szilágyi Tivadar Dr. Gőcze István A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KÉPZÉSI TEVÉKENYSÉGE A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem a Magyar Köztársaság a felkészítési rendszerében állami feladatként

Részletesebben

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet Szervezeti és Működési Rend 8. sz. melléklete AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2012.

Részletesebben

A Népegészségügyi Kar minőségbiztosítása, minő rendszerének és eredményeinek értékelése

A Népegészségügyi Kar minőségbiztosítása, minő rendszerének és eredményeinek értékelése A Népegészségügyi Kar minőségbiztosítása, minő ségfejlesztés rendszerének és eredményeinek értékelése. 2013. 1. Általános minőségbiztosítási elvek A Kar szakjainak minőségbiztosítási tevékenységei 2013-ig

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK Az alapszak képzési célja A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik korszerű általános és szakmai ismereteik,

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 31. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Karalapítási szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 31. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Karalapítási szabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 31. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Karalapítási szabályzata Pécs 2007 A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 Társadalmi Megújulás Operatív Program Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban pályázat Kódszám: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai

Részletesebben

ZMNE Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

ZMNE Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem MNE rínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem MNE felvehető összlétszáma: 2217 fő. Képzési terület Felvehető (fő) Esti, TelepülésNyelv Nappali képzés levelező munkarend Képzési Távoktatásterület/Szakmacsoport

Részletesebben

Legyen a hallgatónk! Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet

Legyen a hallgatónk! Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet Legyen a hallgatónk! Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet Nemzeti Közszolgálati Egyetem 1. Jogelőd intézmények - Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző

Részletesebben

Jelentkezési felhívás a szeptemberben induló Felnőttoktatási fejlesztő szakirányú továbbképzésre

Jelentkezési felhívás a szeptemberben induló Felnőttoktatási fejlesztő szakirányú továbbképzésre Jelentkezési felhívás a 2014. szeptemberben induló Felnőttoktatási fejlesztő szakirányú továbbképzésre Kiknek ajánljuk ezt a képzést? A képzést ajánljuk - közoktatási és szakképző intézményeknek vezetőinek,

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS 14. sz. melléklet az 1164/115 ZMNE számhoz A STRATÉGIAI VÉDELMI KUTATÓ INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE

ZRÍNYI MIKLÓS 14. sz. melléklet az 1164/115 ZMNE számhoz A STRATÉGIAI VÉDELMI KUTATÓ INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE ZRÍNYI MIKLÓS 14. sz. melléklet az 1164/115 ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM 1. sz. példány A STRATÉGIAI VÉDELMI KUTATÓ INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE (Egységes szerkezetben a ZMNE Szenátusának

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ EGYETEMI TANULMÁNYI KÖZPONT ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ EGYETEMI TANULMÁNYI KÖZPONT ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ EGYETEMI TANULMÁNYI KÖZPONT ÜGYRENDJE HATÁLYOS: 2015. JÚLIUS 1. SOPRON 2015 1. Általános rendelkezések (1) Az Egyetemi Tanulmányi Központ a Nyugat-magyarországi Egyetem

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Győr SZÉCHE YI ISTVÁ EGYETEM 2008.ÉVI ALAPOKMÁ YA

Széchenyi István Egyetem Győr SZÉCHE YI ISTVÁ EGYETEM 2008.ÉVI ALAPOKMÁ YA Széchenyi István Egyetem Győr SZÉCHE YI ISTVÁ EGYETEM 2008.ÉVI ALAPOKMÁ YA 1. Fejezet megnevezése: XX Oktatási Minisztérium 2. Széchenyi István Egyetem a) azonosító adatai PIR törzsszáma: 308900 az egyetem

Részletesebben

Könyvtári munkafolyamatok

Könyvtári munkafolyamatok Könyvtári munkafolyamatok Könyvtári munkafolyamatok Főfolyamatok Alfolyamatok Részfolyamatok Támogató folyamatok Könyvtári munkafolyamatok Főfolyamatok Vezetési folyamatok Állományalakítás A dokumentum

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Előterjesztő neve és beosztása: Szervezeti egység: Dr. Varga István dékán Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar E L Ő T E R J E S Z T É S A Szenátus 2013.

Részletesebben

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM 2015. március 2. 1. Bevezető Az Óbudai Egyetem az intézmény működésének folyamatait, beleértve a vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési, értékelési és fogyasztóvédelmi feladatok

Részletesebben

A pedagógusképzés fejlesztési projekt felsőoktatási környezete. Előadó: dr. Rádli Katalin Emberi Erőforrások Minisztériuma

A pedagógusképzés fejlesztési projekt felsőoktatási környezete. Előadó: dr. Rádli Katalin Emberi Erőforrások Minisztériuma A pedagógusképzés fejlesztési projekt felsőoktatási környezete Előadó: dr. Rádli Katalin Emberi Erőforrások Minisztériuma 2015. évi CXXXI. törvény (Nftv. Módosítás) Az Nftv. módosításának főbb irányai

Részletesebben

1/2016. ( ) SZ. DÉKÁNI UTASÍTÁS

1/2016. ( ) SZ. DÉKÁNI UTASÍTÁS BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR 1/2016. (05. 30.) SZ. DÉKÁNI UTASÍTÁS A DÉKÁNHELYETTESEK ÉS A HIVATALVEZETŐ FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÉRŐL 1. Az oktatási dékánhelyettes feladat-

Részletesebben

TÁVOKTATÁS, ELEKTRONIKUS OKTATÁS A MAGYAR HONVÉDSÉGBEN

TÁVOKTATÁS, ELEKTRONIKUS OKTATÁS A MAGYAR HONVÉDSÉGBEN TÁVOKTATÁS, ELEKTRONIKUS OKTATÁS A MAGYAR HONVÉDSÉGBEN Vörös Miklós Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem MOTTÓ NEM HANEM A AZ, LEGNAGYOBB, HANEM AZ, AKI A KIHÍVÁSOKRA NEM A LEGOKOSABB, A NEM A LEGSZEBB

Részletesebben

Családi állapota: Nős, 2 gyermekes Gyermekeinek keresztnevei (zárójelben születési évszámuk): Attila (1982) Alexandra (1987)

Családi állapota: Nős, 2 gyermekes Gyermekeinek keresztnevei (zárójelben születési évszámuk): Attila (1982) Alexandra (1987) Dr. Für Gáspár alezredes Elérhetőség: Mobiltelefon: +36 70 3341440 HM vezetékes: 02 2 29548 Vezetékes fax: +36 1 432900 HM fax: 29910 e-mail: fur.gaspar@uni-nke.hu Személyes adatok: Születési idő: 1958.

Részletesebben

- Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar. - Rendőrtiszti Főiskola Rendészettudományi Kar

- Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar. - Rendőrtiszti Főiskola Rendészettudományi Kar DR. KÁTAI-URBÁN LAJOS tű. alezredes egyetemi docens MKE Vegyipari Biztonságtechnikai Szakosztály Biztonságtechnika 2015. Továbbképző szeminárium Balatonalmádi, 2015. május 27. - Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi

Részletesebben

A Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar minőségfejlesztési terve 2010-2011

A Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar minőségfejlesztési terve 2010-2011 A Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar minőségfejlesztési terve 2010-2011 Készült: a Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar 2009. évi Szervezeti önértékelése alapján, valamint a kari fejlesztési stratégia, a módosított

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM KÉPZÉSI SZABÁLYZATA

Az ÓBUDAI EGYETEM KÉPZÉSI SZABÁLYZATA 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 49. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM KÉPZÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010. november 1 PREAMBULUM Az Óbudai

Részletesebben

Az Alba Regia Egyetemi Központ bemutatkozása. www.arek.uni-obuda.hu

Az Alba Regia Egyetemi Központ bemutatkozása. www.arek.uni-obuda.hu ÓBUDAI EGYETEM Az Alba Regia Egyetemi Központ bemutatkozása Alba Regia Egyetemi Központ Székesfehérvár Akkor.. és Most KANDÓ 1971 Óbudai Egyetem Alba Regia Egyetemi Központ 2013 Alba Regia Egyetemi Központ

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem. A haza szolgálatában

Nemzeti Közszolgálati Egyetem. A haza szolgálatában Nemzeti Közszolgálati Egyetem A haza szolgálatában Az egyetem missziója és pályája A közös cél: a jogelődök eredményeinek és hagyományainak tiszteletben tartása mellett az új egyetemet, az NKE-t építeni.

Részletesebben

NEMZETKÖZI IGAZGATÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK TANTERVE

NEMZETKÖZI IGAZGATÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK TANTERVE Ikt. Szám: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar. sz példány NEMZETKÖZI IGAZGATÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK TANTERVE Érvényes: 2015-2016-os tanévtől felmenő rendszerben A tanterv

Részletesebben

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat Szent Gergely Népfőiskola Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOM 1..A szabályzat célja, tartalma... 3 2..Az SZMSZ célja... 3 3..A szabályzat hatálya... 3 4..Az Intézmény jogállása... 3 5..Létesítő

Részletesebben

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM 2012. március 5. 1. Bevezető Az Óbudai Egyetem az intézmény működésének folyamatait, beleértve a vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési, értékelési és fogyasztóvédelmi feladatok

Részletesebben

Műszaki menedzser alapszak

Műszaki menedzser alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki menedzser alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

A könyvtárak fejlesztési lehetőségei. a TÁMOP-ban és a TIOP-ban

A könyvtárak fejlesztési lehetőségei. a TÁMOP-ban és a TIOP-ban A könyvtárak fejlesztési lehetőségei a TÁMOP-ban és a TIOP-ban Oktatási és Kulturális Minisztérium Könyvtári Osztály A könyvtárak fejlesztési lehetőségei az EU támogatási rendszerében (2007-2013) Országos

Részletesebben

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása Bevezető Az intézmény figyelembe véve a Közoktatási törvényben meghatározottakat, valamint az intézmény

Részletesebben

A KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR

A KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR ZRÍNYI MIKLÓS 2. számú melléklet a ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. számú példány A KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE - 2011 - TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS

Részletesebben

ASP 2.0. Tájékoztató PROJEKT Bevezetés tervezett határideje

ASP 2.0. Tájékoztató PROJEKT Bevezetés tervezett határideje ASP 2.0 PROJEKT Tájékoztató Bevezetés tervezett határideje 2018.01.01. Az önkormányzati feladatellátás egységességének támogatásához, valamint a költségvetési stabilitás megőrzéséhez fűződő kormányzati

Részletesebben

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07.

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07. SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete út. 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: 253 E-mail: sola@sola.hu Web: www.sola.hu 06-1/391-01-80; 06-20/379-6260 Intézményi azonosító: FI70788 FELVÉTELI

Részletesebben

MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS

MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán a Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási BA képzés 2006/2007. tanévben indult

Részletesebben

A Szolnoki Főiskola pályakövetési tevékenységének rendje (AR/DPR Szabályzat)

A Szolnoki Főiskola pályakövetési tevékenységének rendje (AR/DPR Szabályzat) A Szolnoki Főiskola pályakövetési tevékenységének rendje (AR/DPR Szabályzat) 2012 A Szolnoki Főiskola (továbbiakban: Főiskola) Szenátusa a rektor kezdeményezésére a Főiskola és jogelődjeinek képzésein

Részletesebben

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 1 -

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 1 - A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 1 - A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) Szenátusa (a továbbiakban: Szenátus)

Részletesebben

INTERNET ALAPÚ TÁVOKTATÁSI RENDSZER A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN. Vörös Miklós Távoktatási Koordinációs Központ

INTERNET ALAPÚ TÁVOKTATÁSI RENDSZER A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN. Vörös Miklós Távoktatási Koordinációs Központ ORACLE ilearning INTERNET ALAPÚ TÁVOKTATÁSI RENDSZER A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN Vörös Miklós Távoktatási Koordinációs Központ AKI MA HOMOKBA DUGJA A FEJÉT, HOLNAP CSIKORGATJA A FOGÁT. 2 AMIRŐL

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelem Intézet bemutatása

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelem Intézet bemutatása Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelem Intézet bemutatása PROF. DR. BLESZITY JÁNOS ny. tű vezérőrnagy egyetemi tanár, intézetigazgató BM OKF Budapest, 2014. 03. 10. Legyen a hallgatónk! Nemzeti

Részletesebben

nemzeti közszolgálati egyetem Katasztrófavédelmi Intézet

nemzeti közszolgálati egyetem Katasztrófavédelmi Intézet nemzeti közszolgálati egyetem Katasztrófavédelmi Intézet 2 Nemzeti Közszolgálati Egyetem KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET Becsülettel, bátorsággal, buzgalommal A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi

Részletesebben

Kérdőív az iskolai (kollégiumi) könyvtárak szakfelügyeletéhez

Kérdőív az iskolai (kollégiumi) könyvtárak szakfelügyeletéhez Kérdőív az iskolai (kollégiumi) könyvtárak szakfelügyeletéhez A Létszám-adatok képzés Intézménytípus Az intézmény elérhetőségei jellege A fenntartó A könyvtár elérhetőségei 1. Azonosító 2. neve 2.1. OM

Részletesebben

EGYÉB, NEM ENGEDÉLYEZETT KÉPZÉSEK ESETÉBEN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSREND

EGYÉB, NEM ENGEDÉLYEZETT KÉPZÉSEK ESETÉBEN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSREND 2. számú függelék EGYÉB, NEM ENGEDÉLYEZETT KÉPZÉSEK ESETÉBEN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSREND (A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI SZABÁLYZATÁNAK FÜGGELÉKE) BUDAPEST 2016. (Hatályos: 2016. június 25.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok - Intézményi adatok - A legfontosabb működési feltételek - A könyvtár bélyegzői - Az intézmény típusa és helye a könyvtári rendszerben

Részletesebben

Károly Róbert Főiskola költségvetési alapokmánya

Károly Róbert Főiskola költségvetési alapokmánya Károly Róbert Főiskola költségvetési alapokmánya 1. Fejezet száma, megnevezése: XX. Oktatási Minisztérium 2. A költségvetési szerv a) azonosító adatai: - törzskönyvi nyilvántartási száma: 597649000 - megnevezése:

Részletesebben

Szent István Egyetem. SZIE-Ybl Miklós Építéstudományi Kar KÉRELEM TŰZVÉDELMI SZAKMENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉRE.

Szent István Egyetem. SZIE-Ybl Miklós Építéstudományi Kar KÉRELEM TŰZVÉDELMI SZAKMENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉRE. Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar KÉRELEM TŰZVÉDELMI SZAKMENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉRE TARTALOMJEGYZÉK I. Adatlap 2 II. Képzési kimeneti követelmények (KKK) 3 III.

Részletesebben

A BUDAPESTI M SZAKI F ISKOLA SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REJT SÁNDOR KÖNNY IPARI ÉS KÖRNYEZETMÉRNÖKI KAR

A BUDAPESTI M SZAKI F ISKOLA SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REJT SÁNDOR KÖNNY IPARI ÉS KÖRNYEZETMÉRNÖKI KAR A Budapesti M szaki F iskola Szervezeti és M ködési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és M ködési Rend 7. függelék 2. verzió A BUDAPESTI M SZAKI F ISKOLA SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REJT

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA A Nyíregyházi Főiskola önértékelési folyamatszabályozása (a Minőségirányítási kézikönyv 4. melléklete) Elfogadva: 2010. november 16., hatályos: 2010. december 1. Módosítva:

Részletesebben

A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN

A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet, valamint a Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ SZEPTEMBER 15. ELŐADÓ: DR. SZEPESI GÁBOR OPERATÍV PROJEKTVEZETŐ

TÁJÉKOZTATÓ SZEPTEMBER 15. ELŐADÓ: DR. SZEPESI GÁBOR OPERATÍV PROJEKTVEZETŐ TÁJÉKOZTATÓ AZ ÖNKORMÁNYZATI ASP ORSZÁGOS KITERJESZTÉSE KAPCSÁN A CSATLAKOZTATÁSI KONSTRUKCIÓRÓL 2016. SZEPTEMBER 15. ELŐADÓ: DR. SZEPESI GÁBOR OPERATÍV PROJEKTVEZETŐ Önkormányzati ASP 1.0 Az Önkormányzati

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KAR HÁLÓZATI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KAR HÁLÓZATI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KAR HÁLÓZATI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Miskolc, 2016. A MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KAR HÁLÓZATI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET ÜGYRENDJE. Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET ÜGYRENDJE. Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET ÜGYRENDJE Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án A Képzési és Továbbképzési Intézet (a továbbiakban: KTI) ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

A Kormány.../2005. ( ) Korm. rendelete. a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő

A Kormány.../2005. ( ) Korm. rendelete. a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő A Kormány../2005. ( ) Korm. rendelete a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról A Kormány a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. tv. (a továbbiakban:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a felsőoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a felsőoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER 8442/2007. TERVEZET! (honlapra) ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a felsőoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról Budapest,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi Szakmenedzser

Részletesebben

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 -

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános rendelkezések...

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA. ÉVES TERV A 2009. ÉVBEN VÉGZENDŐ MINŐSÉGFEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL (Elfogadva a Szenátus 2009. március 4-i ülésén)

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA. ÉVES TERV A 2009. ÉVBEN VÉGZENDŐ MINŐSÉGFEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL (Elfogadva a Szenátus 2009. március 4-i ülésén) ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ÉVES TERV A 2009. ÉVBEN VÉGZENDŐ MINŐSÉGFEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL (Elfogadva a Szenátus 2009. március 4-i ülésén) EGER, 2009 ÖSSZEÁLLÍTOTTA: az Intézményi Minőségbiztosítási

Részletesebben

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet Szervezeti és Működési Rend 8. sz. melléklete AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2016.

Részletesebben

Tudásalapú közszolgálati előmenetel

Tudásalapú közszolgálati előmenetel Tudásalapú közszolgálati előmenetel 980 millió Ft támogatás 7 fejlesztett terület 3 bevont egyetemi kar 2 új doktori iskola 3000 fő képzésbe bevont személy A projekt tevékenységei A közszolgálat közös

Részletesebben

Vállalkozásmenedzsment szakmérnök

Vállalkozásmenedzsment szakmérnök Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar Vállalkozásmenedzsment szakmérnök levelező szakirányú továbbképzés képzési- és kimeneti követelményei Budapest, 2012. Vállalkozásmenedzsment szakmérnök szakirányú

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TÜV RHEINLAND EGYETEMI TUDÁSKÖZPONT

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TÜV RHEINLAND EGYETEMI TUDÁSKÖZPONT 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 11. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TÜV RHEINLAND EGYETEMI TUDÁSKÖZPONT

Részletesebben

A Pedagógusképző Kar 2011/12. tanévre szóló minőségfejlesztési terve

A Pedagógusképző Kar 2011/12. tanévre szóló minőségfejlesztési terve A Pedagógusképző Kar 2011/12. tanévre szóló minőségfejlesztési terve I. KÉPZÉS-OKTATÁS Ssz. Oktatás, oktatásszervezés 1. A tantárgyfelosztás, az elkészült órarendek, az óraterhelés kari szintű koordinálása

Részletesebben

Kereskedelmi Szakmenedzser

Kereskedelmi Szakmenedzser Kereskedelmi Szakmenedzser Képzés célja Olyan legalább egy idegen nyelven beszélő, felsőfokú szakképesítéssel rendelkező szakemberek képzése, akik: kis- és közepes méretű, kereskedelmi tevékenységet folytató

Részletesebben

ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap

ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap A felvételi és érettségi kapcsolata 2008. november 13. Előadó: Végh Tamás, felvételi iroda A Bologna-rendszer A Bologna-rendszer néven ismertté vált többciklusú képzés három,

Részletesebben

A felsőoktatásban folyó új rendszerű képzés tapasztalatai a

A felsőoktatásban folyó új rendszerű képzés tapasztalatai a A felsőoktatásban folyó új rendszerű képzés tapasztalatai a szemszögéből Rudas Imre 2009.06.15. 1 Az MRK általános állásfoglalása a Bologna-folyamat bevezetéséről 2009.06.15. 2 Megállapítások 2009.06.15.

Részletesebben

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM A TANULMÁNYI OSZTÁLY ÜGYRENDJE Jóváhagyta a Szenátus 6/2016 (II. 10) számú határozatával... Felsmann Tamás általános rektorhelyettes 2016. február 10. 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 6. sz. melléklet a 1164/115 ZMNE számhoz 1. sz. példány A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA 2007 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános

Részletesebben

Esélyegyenlőség növelése könyvtári informatikai fejlesztéssel a szerencsi kistérség településein című projekt nyitó fóruma

Esélyegyenlőség növelése könyvtári informatikai fejlesztéssel a szerencsi kistérség településein című projekt nyitó fóruma Esélyegyenlőség növelése könyvtári informatikai fejlesztéssel a szerencsi kistérség településein című projekt nyitó fóruma 2009. október 16. Szerencs, Rákóczi-vár Lovagterme A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Részletesebben

kompetencia-alap vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3

kompetencia-alap vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3 A munkaerő-piaci esélyek javítása a kompetencia-alap alapú oktatás bevezetésével vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3 3.1.3-05/1. 05/1.-2005-10-0421/1.00421/1.0 A Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 4. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 4. SZ. VERZIÓ Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 4. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2015. január 15. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER PIROSKA REKTOR 2

Részletesebben

hatályos:

hatályos: 1886/2016. (XII. 28.) Korm. határozat az Egészséges Magyarország 2014 2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia 2017 2018 évekre vonatkozó cselekvési tervéről A Kormány hatályos: 2016.12.28 - a) elfogadja az

Részletesebben

AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM. Szervezeti és Működési Szabályzat. I. kötet. Szervezeti és Működési Rend. 4.s. sz. melléklete

AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM. Szervezeti és Működési Szabályzat. I. kötet. Szervezeti és Működési Rend. 4.s. sz. melléklete AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet Szervezeti és Működési Rend 4.s. sz. melléklete AZ ELTE TANÁRKÉPZŐ KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2014.

Részletesebben

A minőség prioritása az új felsőoktatási törvényben

A minőség prioritása az új felsőoktatási törvényben A minőség prioritása az új felsőoktatási törvényben Dr. Mang Béla felsőoktatási helyettes államtitkár Szeged, 2005. február 25. 2 Történeti áttekintés I.! 1993. évi LXXX. Törvény! Akadémiai autonómia!

Részletesebben

TÁMOP C-12/1/KONV

TÁMOP C-12/1/KONV szolgáltatások, valamint képzések fejlesztése a (Versenyképes Debreceni Egyetem) című projekt 1 Projektirányítási kézikönyve Debrecen, 2013. május 12. Bevezető A projekt azonosítója: A projekt címe: szolgáltatások,

Részletesebben

KÉPZÉSFEJLESZTÉS ALPROJEKT

KÉPZÉSFEJLESZTÉS ALPROJEKT TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0004 Szeged. 2015. június 23 KÉPZÉSFEJLESZTÉS ALPROJEKT Homoki-Nagy Mária Varga Zsuzsanna PROJEKT ELEMEK 1. Oktatási együttműködés a mérnökiinformatika, a pedagógusképzés és

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Előterjesztő neve és beosztása: Szervezeti egység: Dr. Varga István dékán Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar E L Ő T E R J E S Z T É S A Szenátus 2013.

Részletesebben

Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 15. sz. melléklete Nyugat-Magyarországi Egyetem Egyetemi Informatikai Központ

Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 15. sz. melléklete Nyugat-Magyarországi Egyetem Egyetemi Informatikai Központ Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 15. sz. melléklete Nyugat-Magyarországi Egyetem Egyetemi Informatikai Központ Szervezeti és Működési Szabályzata SOPRON 2003 1. Az Egyetemi

Részletesebben