H. P. BLAVATSKY TITKOS TANÍTÁS III. TANULMÁNYOK Az okkult filozófia fontosságáról az életben. Fordították:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "H. P. BLAVATSKY TITKOS TANÍTÁS III. TANULMÁNYOK Az okkult filozófia fontosságáról az életben. Fordították:"

Átírás

1 H. P. BLAVATSKY TITKOS TANÍTÁS III. TANULMÁNYOK Az okkult filozófia fontosságáról az életben Fordították: Kakódy Mária, Vadnay Emmy, Hary Györgyné, 1962 Szabari János, 2008 MAGYAR TEOZÓFIAI TÁRSULAT 1

2 ELŐSZÓ A következő I. II. és III. Tanulmányt H.P. Blavatsky írta, és kézről-kézre adták élete során, de azzal az elképzeléssel írta le, hogy majd egy idő múltán könyv formájában is megjelentetik. Ezek olyan tanulmányok, amelyek inkább a tanulóknak szólnak, mint átlag olvasóknak, feldolgozásukhoz elmélyült tanulmányozásra és gondolkodásra van szükség. A Jegyzetek néhány szóbeli tanításról részt néhány tanulója írta le, és részben H.P.B. javította azokat, de nem próbálták meg töredékes jellegét egységesíteni. Eredetileg az első háromhoz hasonló leírt tanulmányok alapjának szánta ezeket a jegyzeteket, de romló egészségi állapota ezt lehetetlenné tette, ezért hozzájárulásával így kerültek kiadásra, miután a korlátozott közzététel időszaka eltelt. ANNIE BESANT I. TANULMÁNY Figyelmeztetés Van egy különös törvény az okkultizmusban, amelyet évezredes tapasztalat bizonyít és igazol, és meg is nyilvánult késedelem nélkül a Teozófiai Társulat 15 éves léte alatt. Amint valaki leteszi a fogadalmat, bizonyos okkult következmények állnak be. Elsőként az ember természetében rejlő minden szunnyadó a felszínre kerül: hibái, szokásai, kvalitásai vagy elfojtott vágyai, jók, rosszak vagy közömbösek. Ha például hiú vagy érzéki valaki, vagy dicsvágyó, akár atavizmus vagy karmikus öröklés folytán, mindezek a hibák biztosan előtörnek, még ha eddig eredményesen elrejtette vagy elnyomta is azokat. Feltartóztathatatlanul fel fognak törni, és százszor olyan keményen kell majd küzdenie, mint azelőtt, amíg kiirtja ezeket a hajlamokat magából. Másrészt ha jó, nagylelkű, tiszta és mérsékelt, vagy bármely eddig rejtett vagy elleplezett erénye volt, ellenállhatatlanul a felszínre fognak törni, mint a többi. Így egy civilizált ember, nem bírva, ha szentnek tekintik, és álarcot tesz fel, nem fogja tudni elrejteni igazi természetét, akár az alacsonyrendűt, akár a nemeset. EZ EGY MEGVÁLTOZTATHATATLAN TÖRVÉNY AZ OKKULTIZMUSBAN. Tevékenysége annál szembeötlőbb, minél komolyabb és őszintébb a jelölt vágya, és minél mélyebben érezte át fogadalma valóságát és fontosságát. **************************** Az ősi okkult igazságnak: Ismerd meg magadat, ismerősnek kell lennie mindenki előtt, aki a rejtett tudást keresi, de kevesen ha egyáltalán valaki fogják fel teljesen ennek a delphoi jóslatnak az igazi értelmét. Ti mindnyájan ismeritek földi leszármazásotokat, de közületek ki nyomozta le valaha is asztrális, pszichikus és spirituális örökségét, amely azzá tesz titeket, amik vagytok? Sokan írták le és fejezték ki óhajukat, hogy egyesüljenek magasabb Énükkel, de úgy látszik, egyik sem ismeri az elszakíthatatlan köteléket, amely magasabb Énjét az Egyetemes Énnel összeköti. 2

3 Ez a tudás feltétlenül szükséges az okkultizmus minden céljára, legyen az gyakorlati, vagy pusztán metafizikai. Ezért ajánljuk, hogy ezeket a tanulmányokat ennek az összefüggésnek a megmutatásával kezdjük el minden irányban a világokkal: az abszolúttal, az őstípusival, a spirituálissal, a manaszival, a pszichikussal, az asztrálissal és elementálissal. Mielőtt azonban érinthetnénk a magasabb világokat az őstípusit, a spirituálist és manaszit, meg kell tanulnunk a hetedik, a földi világ, az alsóbb prakriti vagy malkuth mint ahogyan a kabbala mondja kapcsolatait azokkal a világokkal vagy síkokkal, amelyek közvetlenül követik. Nyilvánvaló, hogy ha egyszer elfogadtuk azt, hogy az emberi testnek közvetlen kapcsolatai vannak az ilyen más világokkal, a test szerveinek és részeinek a specializálódása szükségessé fogja tenni az emberi szervezet minden részének a megemlítését, kivétel nélkül. Az igazság és természet szemében egyetlen szerv sem nemesebb vagy hitványabb a másiknál. A régiek épp azokat a szerveket tekintették a legszentebbeknek, amelyeket mi a szégyen és titkolózás érzéseivel kötünk össze, mert ezek azok a teremtő központok, amelyek a világegyetem teremtő erőinek felelnek meg. Ezért intik az ezoterikusokat, hogy hacsak nem készek mindent az igazság és természet szellemében tekinteni, és elfelejteni a hamis illendőség kódexét, amelyet az álszenteskedés és az elsődleges funkciókkal való szégyenletes visszaélés termelt ki, amelyeket valaha isteninek tekintettek, jobban tennék, ha nem tanulmányoznák az ezotériát. ******************************* OM OM mondja az árja adeptus, az ötödik faj fia, aki ezzel a szótaggal kezdi és végzi köszönését emberi lényként, ha nem emberi JELENLÉTEKET idéz fel, vagy azokhoz folyamodik. OM MANI mormolja a turáni adeptus, a negyedik főfaj leszármazottja, és kis szünet után hozzáteszi: PADME HUM. Ezt a híres invokációt egész tévesen fordítják a keletkutatók, mintha azt jelentené: Óh, az ékszer a lótuszban. Mert bár szó szerint az OM az istenségnek szentelt szótag, PADME azt jelenti: a lótuszban, és MANI valamilyen ékkövet jelent, sem magukat a szavakat, sem jelképes értelmüket nem adják igazán helyesen vissza. Ebben a minden keleti formulák legszentebbjében nemcsak minden szótagnak megvan a maga titkos ereje, amely meghatározott hatást hoz létre, de az egész invokációnak 7 különböző értelme van, és hét különböző eredményt tud létrehozni, amelyek mindegyike különbözhet a többitől. A 7 jelentés és a hét eredmény az egész formulának és minden egyes szótagjának adott intonáción múlik, sőt még a betűk számértéke is nő vagy csökken az ilyen vagy olyan ritmus használatának megfelelően. Ne feledje el a tanuló, hogy számra épül a forma, és szám vezeti a hangot. Számban gyökerezik a megnyilvánult világegyetem: számok és harmonikus arányok vezérlik a homogén szubsztancia első megkülönböződéseit a heterogén elemekbe, és szám és számok szabnak határt a természet formáló kezének. 3

4 Ismerd meg a minden elem és al-elem alapvető princípiumának megfelelő számot, tanuld meg a kölcsönhatásukat és viselkedésüket a megnyilvánuló természet okkult oldalán, és a megfelelőségek törvénye elvezet a makrokozmikus élet legnagyobb misztériumainak a felfedezéséhez. De hogy elérjünk a makrokozmikushoz, a mikrokozmikusnál kell kezdenünk, azaz tanulmányoznunk kell az EMBERT, a mikrokozmoszt ebben az esetben, ahogyan azt a fizikai tudomány teszi induktívan, a speciálistól az egyetemes felé haladva. Ugyanakkor azonban, minthogy egy kulcs-hangra van szükségünk, hogy megértsük a hang bármely megkülönböződésének a kombinációját, sosem szabad szem elől tévesztenünk a platóni módszert, amely mindennek egy átfogó látásából indul ki, és az egyetemesből az egyénibe megy le. Ezt a módszert követik a matematikában, napjaink egyetlen egzakt tudományában. Tanulmányozzuk hát az embert, de ha egy pillanatra elkülönítjük az Egyetemes Egésztől, vagy elszigetelten szemléljük, egyetlen szempontból, függetlenül a Mennyei Embertől az Adam Kadmon által jelképezett világegyetemtől vagy annak egyenértékeitől minden bölcseletben vagy a fekete mágiánál kötünk ki, vagy igen dicstelen kudarcba fullad kísérletünk. A misztikus mondat tehát, az Om Mani Padme Hum, ha helyesen megértjük, nem áll majd értelmetlen szavakból, Óh, az ékkő a lótuszban, hanem utal erre a megbonthatatlan egységre az ember és a világegyetem között, hét különböző módon visszaadva, hét különböző alkalmazási lehetőségénél fogva a gondolat és cselekvés ugyanannyi világában. Bármely oldalról vizsgáljuk is, jelentése: Az vagyok, aki vagyok, Én benned vagyok, és te bennem vagy. Ebben a kapcsolatban és szoros egységben a jó és tiszta ember istenné válik. Akár tudatosan vagy öntudatlanul, kikerülhetetlen következményeket hoz létre vagy idéz elő. Az első esetben, ha az illető egy beavatott (természetesen a jobboldali ösvényét értjük kizárólagosan), egy jótékony vagy védő áramot vezethet, és így áldást és védelmet nyújthat egyéneknek, sőt egész nemzeteknek. A második esetben, habár egészen öntudatlanul, a jó ember mindenkinek a pajzsává válik, akivel van. Ez a tény, de hogyanját és mikéntjét meg kell magyarázni, és ezt csupán akkor lehet megtenni, ha a számok és hangok tényleges jelentése és ereje, és ezért jelenlétük a szavakban és betűkben világossá vált. Az Om Mani Padme Hum formulát illusztrációként választottuk annál a majdnem végtelen potenciájánál fogva az Adeptus szájában, és potencialitásánál fogva bármely ember által kiejtve. Legyetek gondosak mind, akik ezt olvassátok: ne használjátok ezeket a szavakat hiába, vagy ha haragosak vagytok, különben ti lesztek az első áldozatok, vagy ami még rosszabb, veszélyeztethetitek azokat, akiket szerettek. A profán orientalista, aki egész életében a puszta külsőségeket érinti csak, könnyedén mondja el nektek nevetve azon a babonán, hogy Tibetben ez a mondat a leghatalmasabb 6 szótagú inkantáció, amelyről azt mondják, hogy Közép-Ázsia népeinek Padmapâni, a tibeti Chenresi adta. 1 De ki Padmapâni igazán? Mindegyikünk önmagát ismeri fel benne, bármikor, amikor kész. Mindegyikünkben benne van az Ékkő a Lótuszban, nevezd Padmapâninak, Krishnának, Buddhának, Krisztusnak, vagy bármilyen néven, amelyet az Isteni Énnek adnak. Az exoterikus történet így szól: 1 Lásd: Secret Doctrine, II. kötet, 178 és 179. oldalak. 4

5 A legmagasabb Buddha, vagy Amitâbha mondják az ember teremtésének órájában egy rózsaszín fénysugarat bocsátott ki jobb szeméből. A sugár hangot hallatott, és Padmapâni Bodhiszattva lett. Azután az Istenség bal szeméből egy kék sugarat bocsátott ki, amely a két szűzben, Domában öltött testet, akik megszerezték az erőt az élőlények elméinek megvilágítására. Amitâbha ezután a kombinációt, amely ezentúl az emberben ütötte fel tanyáját, Om Mani Padme Hum, Én vagyok az ékszer a Lótuszban, és abban fogok maradni, nevezte el. Ezután Padmapâni, az Egy a Lótuszban, megfogadta, hogy nem szűnik meg munkálkodni, amíg az emberiség nem érzi jelenlétét magában, és amíg így meg nem mentette az újraszületés nyomorúságától. Ő megfogadta, hogy a Kalpa vége előtt viszi ezt véghez, hozzátéve, hogy kudarc esetén azt kívánja, hogy fejét számtalan darabkára hasogassák. A Kalpa bezárult, de az emberiség nem érezte hideg, rossz szívében. Akkor Padmapâni feje széthasadt, és ezer darabkára esett szét. Együttérzésből indítva, az Istenség újraformálta a darabokat tíz fejjé, 3 fehér és 7 különböző színűre. És attól a naptól az ember egy tökéletes szám lett, vagyis TÍZ. Ebbe az allegóriába a HANG, SZÍN és SZÁM ereje olyan ügyesen van beleszőve, hogy elleplezi az igazi ezoterikus értelmet. Az idegennek ez úgy hangzik, mint a sok érthetetlen teremtési tündérmesék egyike, bár át van itatva spirituális és isteni, fizikai és mágikus értelemmel. Az Amitâbha-ból a színtelenből, vagy fehér dicsőségből szüleik a prizma hét megkülönböződött színe. Ezek mindegyike egy megfelelő hangot hallat, a zenei skála hét hangját alkotva. Mint ahogy a matematikai tudományok közül a geometria van különösen kapcsolatban az építészettel, úgyszintén (az egyetemességek felé haladva) a kozmogóniával, úgy a pythagorasi tetrád, vagy tetraktisz a tíz Jod-ja, amely a makrokozmoszt hivatott jelképezni, képét, a mikrokozmoszt vagy embert szintén tíz pontra kellett osztani. Erről maga a természet gondoskodott, amint ahogyan látni fogjuk. Mielőtt azonban bebizonyítható ez az állítás, és a makrokozmosz és a mikrokozmosz közötti tökéletes párhuzam bemutatható, szükség van néhány szóra vagy magyarázatra. A tanulónak, aki az ezoterikus tudományokat kettős céljukkal akarja tanulmányozni, (a) bebizonyítva, hogy az ember spirituális és fizikai lényegében azonos mind az abszolút princípiummal, mind az Istennel a természetben, és (b) kimutatva benne ugyanazokat a potenciális erőket, amelyek a természet teremtő erőiben rejlenek, az ilyen számára a SZÍNEK, HANGOK és SZÁMOK közötti párhuzamok tökéletes tudása az első követelmény. Mint ahogy már mondtuk, a Távol-Kelet szent formulája, az Om Mani Padme Hum, a legmegfelelőbb arra, hogy ezeket a párhuzamos tulajdonságokat és funkciókat megvilágítsa a tanuló előtt. Újra figyelmeztetem azokat, akik túlságosan korunk gyermekének érzik magukat, hogy azt a sok misztériumot, amit le kell majd leplezni, igazi tiszteletteljes szellemben közelítsék meg, még ha utalások is történnek olyan dolgokra, amelyeket tisztátalanoknak tekintenek, és hogy a helyes kifejezést használjuk, incidensek a mi modern időnkben, az ilyenek hagyják abba azonnal a tanulmányozást. Mert különben eleinte olyan kifejezéseket kell használnom, és utalnom az emberi test legtitkosabb szerveire és funkcióira, amelyek puszta említése biztosan vagy az undort és a szégyenérzetet kelti fel, vagy tiszteletlen nevetést vált ki. 5

6 Az ilyen érzések vezették változatlanul a szimbológiával és vallásokkal foglalkozó írók generációit Kircher óta, hogy tisztátlan elméjükben minden természetes jelképet és ideográfot materializáljanak, és hogy végül minden vallást beleértve a kereszténységet is fallikus imádatként tekintsenek. Való igaz, hogy Pythagoras és Platón idejétől kezdve az exoterikus kultuszok elkezdtek tévelyegni, amíg a szimbolizmust a szexuális imádat legszégyenteljesebb praktikájává alacsonyították le. Innen a borzalom és megvetés, amellyel minden igaz okkultista tekint az úgynevezett személyes Istenre, és az egyházak exoterikus rituális imádatára, legyen az pogány vagy keresztény. De még Platón idejében sem volt ez így. Az igazi hierophantok üldözése, az emberi gondolatot kizárólag megtisztító misztériumok végső elnyomása vezetett a tantrikus szexuális imádathoz és az isteni igazság elfedésével a FEKETE MÁGIÁHOZ, akár tudatosan, akár nem. Számos mű íródott e tárgyról, különösen századunk utolsó részében. Minden tanulmányozó elolvashatja az olyan műveket, mint Payne Knight, Higgine, Inman, Furlong és végül Allen Hargreave Jennings: A fallikus imádat. Mindegyik igazságon alapul, ami a tényeket illeti, mindegyik téves és igazságtalan végső következtetéseiben. Fenti szavak a tanulmányozókhoz szólnak (ismerve az egyes okkultisták keserű gondolatait az egyházak anyagiasítását és a materialista gondolkodókat illetően, akik fallicizmust látnak minden jelképben), nehogy mindjárt az elején arra a konklúzióra jussanak, hogy végül is az okkult tudományok is csak szexuális alapokon nyugszanak, és semmi máson. A férfiak és a nők fizikai aspektusukban és testi burkaikban csupán magasabb állatok, és ha egyáltalán utalunk testeik különböző részeire, a tanulmányozók előtt érthető kifejezéseket kell használni. De a tisztátalan aktusok gondolata, amelyekkel e szervek némelyike össze van kötve, az emberiség jelen koncepciójában, még nem dönti meg azt a tényt, hogy minden egyes ilyen szerv azért fejlődött ki, hogy a legalacsonyabb és pusztán fizikai világbeli funkcióján kívül hat feladatot lásson el a cselekvés hat különböző világában. Ez elég lesz bevezetésnek ahhoz, ami következik. A Padmapâni allegóriájában a drágakő (vagy szellemi Egó) a Lótuszban, vagy a kétnemű ember jelképében a 3, 4, 7 és 10 számok válnak ki, amelyek mint ahogy már mondtam az egyet, az embert szintetizálják. E számok teljes ismerete és jelentésüknek és erejüknek teljes megértése, különféle és sokfajta kombinációikban és a hangokkal (vagy szavakkal) és színekkel vagy a mozgás mértékeivel (amelyeket a fizikai tudományban a rezgések képviselnek) való különböző és különféle párhuzamukban, az, amitől a tanulmányozó haladása függ az okkultizmusban. Ezért az első, kezdőszóval, az OM-mal vagy AUM-mal kell kezdeni. Az OM egy maszk. Az Om Mani Padme Hum mondat nem 6, hanem 7 szótagú mondat, minthogy az első szótag kettős helyes kiejtésben, és hármas lényegében: A-UM. Képviseli az örökké elrejtett elsődleges megkülönböződést, nem az EGY Abszolútból, de Benne és ezért a metafizikai világban a 4 jelképezi, vagy a tetraktisz. Ez az Egység-sugár, vagy Âtmâ. Az Âtmâ az, a legmagasabb szellem az emberben, amelyet Buddhival és Manasszal együtt a felső hármasságnak vagy háromságnak neveznek. Ez a hármasság 4 alacsonyabb emberi princípiumával, még egy aurikus légkörrel van körülvéve, mint a tojés sárgája (a leendő embrió) a fehérjével és a héjjal. Ez más világok magasabb lényei számára minden egyéniséget egy többé-kevésbe ragyogó gömbnek tüntet fel. 6

7 Hogy megmutassuk a tanulónak a tökéletes párhuzamot egy világegyetem, egy világ, egy planetáris lény, vagy a bűn és föld egy gyermeke között, egy határozottabb és világos leírást kell adnunk. A fiziológiában jártasak jobban meg fogják ezt érteni, mint mások. Akik olvasták mondjuk a Vishnu vagy más Purânákat, jól ismerik Brahma (maszkulin feminin) születésének allegóriáját a Világtojásban, Hiranyagarbhában, hét síkkal körülvéve, vagy inkább mezővel, amelyek a forma és anyag világában 7 és 14 lokává válnak. A hetes és tizennégyes szám alkalmanként merülnek fel. Anélkül, hogy a titkos analízist kiadták volna, a hinduk beláthatatlan idők óta hasonlították össze a világegyetem mátrixát és a szoláris mátrixot is (anyaméhet) a női uterusszal (anyaméhhel). Az előbbiről a következőt írták: Méhe oly mérhetetlen, mint a Meru, és a jövő hatalmas óceánjai szunnyadnak az üregeit betöltő vizekben, a kontinensek, tengerek és hegyek, a csillagok, bolygók, az istenek, démonok és az emberiség. Az egész külső és belső burkaival a kókuszdióhoz hasonlított, amely belül gyümölcshússal van tele, külsőleg pedig héjjal és tokkal. Mérhetetlen volt, mint a Meru, mondják a szövegek. Meru volt Amnionja, és a többi hegy volt Chorionja, teszi hozzá egy vers a Vishnu Purânában. 2 Ugyanígy születik meg az ember anyja méhében. Mint ahogy Brahmát veszi körül - az exoterikus hagyományban hét réteg kívül és hét belül a Mundán Tojásban, ugyanúgy az embrió a hét réteg közül az első, annak a végnek megfelelően, ahonnan a számolást elkezdtük. Mint ahogy az ezotéria hét belső és hét külső réteget sorol fel kozmológiájában, ugyanúgy a fiziológia is hétnek jelöli meg az uterusz tartalmát, bár tökéletesen tudatlan abban a tekintetben, hogy ez a hasonmása annak, ami az egyetemes mátrixban lezajlik. Ezek a tartalmak a következők: 1. Embrió. 2. Amniotikus folyadék, amely közvetlenül körülveszi az embriót. 3. Amnion, egy a főtuszból (magzatból) származó membrán, amely a folyadékot tartalmazza. 4. Köldökzsinór, amely azt a célt szolgálja, hogy táplálékot juttasson eredetileg az embriónak, és táplálja azt. 5. Allantois, az embrió egy kitüremlése, egy zárt zsák formájában, amely a 3 és a 7 között terjed szét, a 6 közepén, és amely miután placentává specializálódott táplálékot juttat az embriónak. 6. A 3 és 7 közti terület (az amnion és chorion), meg van töltve a fehérjés folyadékkal. 7. Chorion, vagy külső réteg. No már most, e hét tartalom mindegyike megfelel és a lét hét világának mindegyikében már meglévő típus után formálódik, amelyeknek megint a maguk részéről megfelel az anyag hét állapota, és minden más erő a természetben, akár érzékelési, akár funkcionális. 1. Embrió. 2. Amniotikus folyadék (Liquor Amnii), amelyben az embrió úszik. 3. Amnion, egy főtuszos membrán, amely körülveszi az embriót, és tartalmazza az amniotikus folyadékot. 4. Köldökzsinór vagy Sárgája zsák, amely tartalmazza a sárgáját, a korai embrió táplálékát. 2 I. 2. I. kötet, 40. oldal, Wilson fordítása, Fitzedward Hall kiadása. 7

8 5. Allantois, egy kis hólyag, amely az embrió végéből ered, elterülve az Ovum belsejében. 6. Az ovum külső rétege és az Amnion közti terület, amely tartalmazza a köldökzsinórt és az allantoiszt. 7. Chorion, vagy ál-amniion, amely az ovum külső rétegéből alakul ki. Az 1. ábra az ovumot mutatja, mielőtt az amnion és chorion teljesen megkülönböztethetők, az allantoisz (5) szintén fejlődése első szakaszában van. A 2. ábra az allantoiszt mutatja, amint a térközben szétterjed (6), itt meglehetősen összezsugorodott a sárgája-zsák. A 3. ábra mutatja a sárgája-zsákot még jobban összezsugorodva, az allantoisz teljesen szétterjedt az amnion ls chorion (ál-amnion) közötti térben, az utóbbi két fala között, amely szétágazó gyökérszerűségekkel belenőtt az uterusz nyálkahártyájába. A későbbi szakaszaiban az utóbbi alkotja a placentát. A következő egy kis madártávlat a természet és a nő méhének 7 megfelelő tartalmának párhuzamáról. 8

9 KOZMIKUS FOLYAMAT EMBERI FOLYAMAT (FELSŐ PÓLUS) (ALSÓ PÓLUS) (1) A Kozmikus csírának nevezett (1) A földi embrió, amely magába foglalja a matematikai pont, Leibnitz Monádja, amely leendő embert minden potenciáljával együtt. az egész világegyetemet tartalmazza, mint a Az emberi rendszer princípiumainak a makk a tölgyet. Ez az első buborék a sorozatában ez az Âtmâ, vagy szuperspirituális princípium, éppúgy, mint a fizikai határtalan homogén szubsztancia vagy tér felületén, a differenciálódás buboréka naprendszerben a Nap. kezdetleges állapotában. Ez az Orfikus vagy Bráhma Tojásának a kezdete. Az asztrológiában és az asztronómiában a Napnak felel meg. (2) Naprendszerünk életereje a Napból árad. Az amniotikus folyadék az embrióból szivárog. (a) A magasabb világokban Âkâshának (a) Az anyag világában pránának 3 nevezzük. nevezzük. (b) A Nap tíz istenségből, a tíz számtól (b) Az egyetemes Egy Életből, vagy származik, amely önmaga a Tökéletes Jîvâtmâból ered, az ember szívéből, és Szám. Ezeket a Dis-nek nevezik, a Buddhiból, amelyek fölött a Hét Szoláris Sugár valóságban Tér, a Térben szétterjedt erők, (Istenek) őrködnek. amelyek közül hármat a Nap Âtmâja, vagy hetedik princípiuma tartalmaz, és hét a Nap által kilövellt sugár. (3) A tér étere, amely külső aspektusában az a plasztikus kéreg, amely feltehetően beburkolja a Napot. A magasabb világban ez az egész világegyetem, mint a fejlődő szubsztancia harmadik megkülönböződése, Mûlaprakriti, amely Prakritivé válik. (a) Misztikusan megnyilvánult Mahatnak, vagy a világ intellektusának vagy lelkének felel meg. (4) Az elemi esszencia, annak szubsztanciális részei, amelyek a modern tudomány előtt ismeretlenek. (a) Az okkult és kabbalisztikus misztériumokban az elementálok képviselik (az elemi esszenciát). (b) A fizikai asztronómiában, meteorok, üstökösök és mindenfajta alkalmi tüneményes kozmikus testek. (5) Életáramok az éterben, amelyek a Napból erednek, a csatornák, amelyeken át ennek az éternek a vitális princípiuma (a kozmikus test vére) árad, hogy mindent tápláljon a Földön és más bolygókon, az ásványoktól, amelyeket 3 A prána valójában az egyetemes életprincípium. (3) Az amnion, az amniotikus folyadékot tartalmazó és az embriót beburkoló membrán. Az ember megszületése után úgyszólván mágneses vitális aurájának harmadik rétegévé válik. (a) Manasz, a harmadik princípium (fentről számítva) vagy az emberi lélek az emberben. A köldökzsinór, amelynek eredeti rendeltetése ahogy a tudomány tanítja az embrió táplálása, de az okkult tudomány állítása szerint ozmózis útján viszi a magzathoz az anyán kívüli kozmikus befolyásokat. (a) A felnőtt embernél ezek lesznek a kâma táplálói, amelyek fölötte őrködnek (uralkodnak). (b) A fizikai emberben szenvedélyei és emóciói, az emberi természet morális meteorjai és üstökösei. (5) Az allantois a magzat egy kidudorodása, amely az amnion és chorion (az embrió külső burka) között terül el. Feltételezik, hogy ez vezeti a táplálékot az anyától az embrióhoz. Megfelel az életprincípiumnak, pránának vagy 9

10 ez növeszt és specializál, a növényektől, amelyeket így táplál, az állatig és emberig, amelyek így kapják az életet. (6) A kettős sugárzás, pszichikus és fizikai, amely a kozmikus csírából sugárzik, és szétárad az egész kozmoszban, valamint a naprendszer és minden bolygó körül. Az okkultizmusban a felső isteni és az alsó anyagi asztrális fénynek nevezik. (7) Minden csillagtest külső kérge, a mundán tojás burka, vagy naprendszerünk kerülete, földünké és minden emberé és állaté. A csillagtérben a tulajdonképpeni éter, a földi síkon levegő, amely megint hét rétegben van felépítve. (a) Az elsődleges potenciális világanyag (a manvantara időszakában) a permanens glóbusszá vagy glóbuszokká válik. jîva-nak. (6) Az allantois két rétegre oszlik. Az amnion és a chorion közti tér tartalmazza az allantoiszt, úgyszintén egy fehérje tartalmú folyadékot. 4 (7) A Chorion, vagy a Zona Pellucida, a blasztodermikus hólyagocskának nevezett gömbölyű dolog, amelynek membránja külső és belső rétegeiből alakul ki a fizikai ember. A külső, vagy ektoderm alkotja az epidermiszt, a belső vagy endoterm izmait, csontjait, stb. Az ember bőre ugyancsak hét rétegből áll. (a) A primitív a permanens chorionná válik. Még a fajok fejlődésében is ugyanazt a rendet látjuk, mint a természetben és az embernél. 5 A placentális állat-ember csak a harmadik főfajban történt nemek szétválasztása után lett azzá, ami. A fiziológiai fejlődésben a placenta csupán a harmadik hónap után alakul ki teljesen. ************************** Tegyünk félre minden olyan emberi fogalmat, mint a személyes istent, és tartsuk magunkat a tisztán istenihez, ami mindennek alapja a végtelen természetben. Ezr a szanszkrit ezoterikus néven a Védákban TAT-nak (vagy THAT AZ) neveznek, a megismerhetetlen Gyökértelen Gyökér elnevezése. Az ezoterikus katekizmus hét kérdésére a következőképpen válaszolhatunk: (1) K. Mi az Örök Abszolút? V. AZ. (2) K. Hogyan jött létre a kozmosz? V. AZ által. (3) K. Hogyan vagy miben lesz, ha visszaesik a pralayába? V. ABBAN. (4) K. Honnan a minden élő és a minden állítólagosan élettelen? V. ABBÓL. (5) K. Mi a szubsztancia és lényeg, amiből a világegyetem áll? V. AZ. (6) K. Mi az, amiben újra és újra feloldódik és feloldódott? V. ABBA. (7) K. Az AZ tehát a világegyetem mind tevőleges, mind anyagi oka? 4 Mindaz, ami a méhben van, közvetlen szellemi kapcsolatban lévén kozmikus ősképével, a fizikai világban a fekete mágia hatalmas eszköze, ezért tisztátalannak tekintik. 5 Lásd: Titkos Tanítás, I. kötet, 1. rész. 1

11 V. Mi egyéb volna, vagy lehetne ANNÁL? Minthogy a világegyetem, a makrokozmosz és mikrokozmosz 6 tíz, miért osztjuk az embert hét princípiumra? Ezért osztják fel a tökéletes számot, a tízet kettőre, ez egy olyan ok, amit nem lehet nyilvánosságra hozni. Teljességükben, azaz szuper spirituálisan és fizikailag, tíz erő van, tudniillik három a szubjektív vagy megfoghatatlan, és hét az objektív világban. Tartsuk szem előtt, hogy most a két ellenpólus leírását adom meg. (a) Az elsődleges háromszöget (a Monádot), amely mihelyt visszatükröződött a Mennyei Emberben, az alsó hét legmagasabbjában, eltűnik, visszatérve a Csendbe és Sötétségbe, és (b) az asztrális paradigmatikus ember, akinek a Monádját (Âtmâ) szintén a háromszög képviseli, minthogy hármassággá kell válnia a tudatos devacháni időközökben. A pusztán földi ember tükröződve az anyag univerzumában, úgyszólván fejjel lefelé, a felső háromszög, ahol a teremtő eszmésítő és a formáló képesség szubjektív ereje rejlik, a fizikai emberben a hét alá kerül. Így a tízből három amely az őstípusi világban csupán eszmésítő és paradigmatikus potencialitást tartalmaz, azaz lehetőségként létezve, nem tevékenységben ténylegesen egyek. A formáló teremtés ereje a Logoszban rejlik, a Hét Erő vagy Sugár szintézisében, amely azonnal a Négy, a szent Tetraktisz lesz. Ez a folyamat az emberben ismétlődik, akiben az alsó fizikai Háromszög a nőnemű Eggyel összekötve, a maszkulin-feminin teremtővé vagy nemzővé válik. Ugyanez még lejjebb az állatvilágban is megvan. Egy rejtély fönt, egy rejtély alant, valóban. Így van az, hogy a felső és legmagasabb, és az alsó és legállatibb, kölcsönös kapcsolatban állnak. 6 A Naprendszer vagy a Föld esetenként. 1

12 I. DIAGRAM 1. A Makrokozmosz és 3, 7 vagy 10 teremtő központja A. Nem nélküli, Megnyilvánulatlan Logosz B. Potenciális Bölcsesség A, B, C. A Megismerhetetlen C. Egyetemes Ideáció a. Teremtő Logosz b. Örök szubsztancia c. Szellem D. Az Anyagban működő Szellemi Erők a, b, c. Ez Pradhâna, a Sânkhya filozófia homogén anyaga, vagy Jó, Rossz és Zűrzavaros Sötétség (Sattva, Rajas és Tamas) egymást közömbösítve. Ha differenciálódnak, a Hét Teremtő Potenciává válnak: Szellem, Szubsztancia és Tűz, az Anyagot formálódásra ösztönözve. 2. Mikrokozmosz (a belső ember) és 3, 7 vagy 10 Potenciális Erőinek központjai 1

13 (ÂTMAN, amely bár exoterikusan a 7. princípiumnak számít, egyáltalán nem egyéni princípium, és az Egyetemes Lélekhez tartozik. 7 az Aurikus Tojás, a minden embert és állatot körülvevő magnetikus kör.) 1. BUDDHI, az ÂTMÂ eszköze 2. MANASZ, a BUDDHI eszköze 3. ALSÓ MANASZ (a felső és alsó MANASZ egy és ugyanazon princípium két aspektusa), és 4. KÂMA RÛPA (asztrális test), az eszköze 5. PRÂNA, Élet, és 6. LINGA SHARÎRA (éterikus testmás), az eszköze. I. II. III. az ÂTMAN három támpontja, mivel a kapcsolata a természettel és az emberrel a negyedik, Négyességgé téve ezt, vagy Tetraktisszá, a Magasabb Énné Ez a hat princípium, amely 4 különböző világban működik, AURIKUS BURKUK a hetediken van (lásd lejjebb), ezek azok, amelyeket a Kobb Kéz Adeptusai, vagy Fehér Mágusok használnak. * A fizikai test nem princípium, teljesen figyelmen kívül hagyják, és csupán a fekete mágiában használják. 3. Mikrokozmosz (a fizikai ember) és 10 nyílása, vagy a cselekvés központjai 1. (BUDDHI) Jobb szem 3. (Alsó MANASZ) Jobb fül 5. (Élet princípium) Jobb orrlyuk 7. A TEREMTŐ LOGOGSZ szerve, a száj. 8, 9, 10. Minthogy ennek az alsó Hármasságnak közvetlen kapcsolata van a Magasabb Atmikus Hármassággal és aspektusával (teremtő, fenntartó és pusztító vagy inkább regeneráló), a megfelelő funkciókkal való visszaélés a legborzasztóbb karmikus bűn a Szentlélek elleni bűn a keresztényeknél. 2. (MANASZ) Bal szem 4. (KÂMA RÛPA) Bal fül 6. (Élet hordozója) Bal orrlyuk 7. A 10. (teremtő) nyílás paradigmája az Alsó Hármasságban. Ezeket a fizikai szerveket csupán a Dugpák használják a fekete mágiában. AZ I. DIAGRAM Ebben a diagramban látjuk, hogy a fizikai ember (vagy teste) nem részesül az Egy a Háromban folyó isteni lényeg közvetlen, tiszta hullámában, a Megnyilvánulatlanban, a Megnyilvánult Logoszon keresztül (a diagramban a felső arc), Purusha, az elsődleges Szellem, érinti az emberi fejet, és megáll itt. De a spirituális ember (a hét princípium szintézise) közvetlen kapcsolatban van vele. És itt néhány szót kell mondani a princípiumok szokásos exoterikus számozásáról. Minthogy azokra, akik nem tették le a fogadalmat, aligha lehet rábízni az egész igazságot, csupán egy megközelítő felosztást tettek és adtak közzé. Az Ezoterikus Buddhizmus az Âtmâval kezdi, a hetedikkel, és a fizikai testtel fejezi be, 1

14 az elsővel. Nos, sem az Âtmâ, amely nem egyéni princípium, hanem a Megnyilvánulatlan Logosz sugárzása és egy Vele, sem a test, amely a szellemi ember anyagi kérge vagy burka, nem lehet szigorúan véve princípium. Továbbá minden fő princípiuma, amelyről még említés sem esett, a Ragyogó Tojás (Hiranyagarbha), vagy a láthatatlan magnetikus gömb, amelybe minden ember bele van burkolva. 7 Az a közvetlen kisugárzás (a) az âtmikus sugárból ered, hármas aspektusából, a teremtőből, a megtartóból és a pusztítóból (regenerálóból) ered, és (b) a Buddhi- Manaszból. Ennek az egyéni aurának hetedik aspektusa az a képesség, hogy felveszi testének alakját, és a ragyogó, a Fényes Augoeidessé válik. Ez az, szigorúan véve, amely időnként a Mâyâvi Rûpának nevezett formává válik. Ezért, mint ahogy a diagram második arcában van megmagyarázva (az asztrális ember), a spirituális ember csupán öt princípiumból áll, mint ahogy a vedântisták tanítják 8, akik hallgatólagosan a fizikait, ezzel a hatodikkal, vagy Aurikus Testtel helyettesítik, és a kettős Manaszt (a kettős elmét vagy tudatot) egybeolvasztják. Így beszélnek ők az öt Kosháról (burokról vagy princípiumról), és az Âtmát, a hatodikat nem nevezik princípiumnak. Ez Subba Row Ezoterikus Buddhikus felosztása kritikájának a titka. De tudja meg a tanuló most az igazi ezoterikus felsorolást. Az ok, amiért nem szabad az Aurikus Testet nyilvánosan említeni, nagy szentségében rejlik. Ez a test az, amely a halál idején asszimilálja a Buddhi és Manasz lényegét, és e szellemi princípiumok hordozójává válik, amelyek nem objektívek, és azután az Âtmâ teljes kisugárzásával, mint Mânasa-Taijasi emelkedik fel a devachâni állapotba. Ezért sok néven nevezik. Ez a Sûtrâtman, az ezüst fonál, amely inkarnálódik a Manvantara elejétől a végéig, felfűzve magára az emberi életek gyöngyszemeit, más szóval, minden személyiség spirituális aromáját, amelyet élete zarándokútján keresztül követ. 9 Ez úgyszintén anyag, amiből az Adeptus asztrális testét formálja, az Augoeidestől és a Mâyâvi Rûpától lefelé. Az ember halála után, amikor legéterikusabb részecskéi magukba vonták a Buddhi és Felső Manasz szellemi princípiumait, és megvilágítja őket az Âtmâ sugárzása, az Aurikus Test vagy a devachani tudatállapotban marad, vagy egy teljes Adeptus esetében előnyben részesíti a Nirmânakâya állapotát, vagyis azét, aki úgy megtisztította egész rendszerét, hogy még egy Devachani isteni illúziója felett is áll. Az ilyen Adeptus az asztrális (láthatatlan) világban marad, földünkkel kapcsolatban, és ezentúl minden princípiuma kivéve a Kâma Rûpát és a Linga Sharîrát (éterikus testmás) teljes birtokában mozog és él. A Devachani esetében a Linga Sharîra, a test alteregója, amely az életben a fizikai burkon belül van, míg a ragyogó aura kívül van, anyagi részecskékkel megerősítve, amelyet ez az aura maga mögött hagy, közel marad a halott testhez és azon kívül, és rövidesen szétoszlik. A teljes Adeptus esetében csupán a test van szétoszlásnak alávetve, míg annak az erőnek a központja, amely a vágyak és szenvedélyek székhelye volt, eltűnik okával, az állati testtel. De az utóbbinak élete folyamán mindezek a központok többé-kevésbé aktívak, és állandó kölcsönhatásban vannak prototípusaikkal, a kozmikus központokkal, és mikrokozmoszukkal, a princípiumokkal. Csupán a kozmikus és spirituális központok általtudnak a fizikai központok (a felső hét nyílás és az alsó hármasság) hasznot húzni azok okkult kölcsönhatása révén, mert ezek az orificiumok, vagy nyílások, csatornák, amelyek a testbe vezetik azokat a befolyásokat, amelyeket az ember akarata vonz és használ, mármint a kozmikus erőket. Ennek az akaratnak természetesen elsődlegesen a szellemi princípiumokon át kell cselekednie. Hogy ezt megvilágítsuk, vegyünk egy példát. Hogy megszüntessük a fájdalmat, tegyük fel, a jobb szemben, hozzá kell vonzanunk ezt a hatalmas magnetizmust abból a kozmikus 7 Ugyanígy az állatok, a növények, sőt még az ásványok is. Reichenbach sosem értette meg, amit szenzitívjei és tisztánlátói révén tanult. Ez az odikus, vagy inkább aurikus vagy magnetikus fluidum, amely az emberből kisugárzik, de még annál is több. 8 Lásd: Titkos Tanítás, I. kötet, a vedântista exoterikus számozásról. 9 Lásd: Lucifer, január, Beszélgetés az élet utáni misztériumokról. 1

15 princípiumból, amely ennek a szemnek és a Buddhinak is megfelel. Teremtsünk egy erőteljes akarat-megfeszítéssel egy képzeletbeli összekötő vonalat a jobb szem és a Buddhi között, az utóbbit mint központot, a fej ugyanazon részébe helyezve. Ez a vonal még ha képzeletbelinek is nevezik ha egyszer sikerül azt mentális szemünkkel, és formát és színt adni neki valóban olyan jó, mint a valódi. Egy álomban látott kötél nincs, és mégis van. Továbbá a prizmatikus színnek megfelelően, amelyet a vonalunknak adunk, fog a befolyás hatni. Nos, a Buddhi és a Merkúr megfelelnek egymásnak, és mindkettő sárga, vagy ragyogó aranyszínű. Az emberi rendszerben a jobb szem felel meg a Buddhinak és a Merkúrnak, a bal pedig a Manasznak és a Vénusznak vagy Lucifernek. Ha tehát vonalunk arany vagy ezüstös, meg fogja állítani a fájdalmat, ha vörös, fokozni fogja azt, mert a vörös a Kâma színe, és a Marsnak felel meg. A mentális vagy keresztény tudósok belebotlottak a hatásokba anélkül, hogy az okokat megértették volna. Véletlenül rábukkanva az ilyen eredmények létrehozásának a titkára mentális absztrakció következtében, ezeket Istennel (személyessel vagy személytelennel-e, azt ők tudják a legjobban) való egyesülésüknek tulajdonítják, holott azok csupán egyik vagy másik princípium hatásai. Bárhogy is legyen, a felfedezéshez vezető úton vannak, habár hosszú időt kell még vándorlással eltölteniük. Ne essen a rejtett tudás tanulója ugyanebbe a hibába. Gyakran magyarázták meg, hogy sem a szubsztancia kozmikus síkjai, de még az emberi princípiumok sem a legalsóbb anyagi világ és fizikai test kivételével, amelyek (mint ahogy mondták) nem princípiumok köthetők helyhez vagy képzelhetők el térben és időben. Mint ahogy az előbbiek hetek az Egyben, úgy vagyunk mi is hetek az Egyben, ugyanabban az Abszolút Világlélekben, amely mind anyag, mind nem-anyag, szellem és nem-szellem, létezés és nem-létezés. Véssük be jól magunkba ezt az eszmét, mindannyian közülünk, akik tanulmányozni szeretnénk az ÉN rejtélyeit. Emlékezzünk, hogy puszta fizikai érzékeinkkel egyikünk sem remélheti, hogy túl jut a durva anyagon. Mi ezt csupán hét szellemi érzékünk egyikével vagy másikával tehetjük meg, vagy kiképzés útján, vagy ha valaki született látnok. De még egy ilyen képességű tisztánlátó is, ha nem Adeptus, bármennyire becsületes és őszinte legyen is, az okkult tudomány igazságainak az ismerete hiányában, csupán az asztrális fényben istennek és angyaloknak fogja nézni azon világok lakóit, amelyekbe időnként bepillanthat, mint Swedenborg és mások. Ez a mi hét érzékünk megfelel minden más hetességnek a természetben és önmagunkban. Fizikailag, bár láthatatlanul, az emberi aurikus buroknak (a fizikai ember amnionja élete minden korszakában) hét rétege van, éppúgy, mint a kozmikus térnek, és a mi fizikai epidermiszünknek. Ez az aura az, amely tiszta vagy tisztátalan, mentális és fizikai állapotunknak megfelelően, vagy más világokban nyit számunkra távlatokat, vagy teljesen elzár minket mindentől, kivéve ezt a háromdimenziós anyagi világunkat. Mind a hét fizikai érzékünk (amelyek közül kettő még ismeretlen a profán tudomány előtt), úgyszintén tudatunk hét állapota vagyis (1) éber, (2) éber-alvó, (3) természetesen alvó, (4) előidézett vagy transz álom, (5) pszichikus, (6) szuper-pszichikus és (7) tisztán spirituális megfelel a 7 kozmikus sík egyikének, kifejleszti és használja a 7 szuperérzék egyikét, és közvetlen kapcsolatban van a földi-spirituális világban való használatában azzal a kozmikus és isteni erőközponttal, amely létrehozta, és amely közvetlen teremtője. Mindegyikük kapcsolatban van még a hét szent bolygóval, 10 és azok közvetlen befolyása alatt áll. Ezek a Kisebb Misztériumokhoz tartoznak, amelyek közvetítőit Misztai névvel illették (az elfátyolozottak), látva, hogy a dolgokat csupán egy ködön át volt szabad nézniük, úgyszólván csukott szemmel, míg a Nagyobb 10 Lásd: Titkos Tanítás, I. kötet. 1

16 Misztériumok Beavatottjait és a Látnokait Epoptai néven nevezték (azok, akik fátyol nélkül látják a dolgokat). Csupán az utóbbiaknak tanították a zodiákus igaz misztériumait, és 12 jele (kettő titkos) és a 10 emberi orificium közötti kapcsolatokat és megfeleléseket. Az utóbbiakból természetesen 10 található a nőkben, és csupán 9 a férfiakban, ez azonban csupán külső különbség. A Titkos Tanítás második kötetében az áll, hogy a harmadik főfaj végéig (amikor a kétnemű ember férfivé és nővé vált szét) a 10 orificium megvolt a hermafroditában, először potenciálisan, azután funkcionálisan. Az emberi embrió fejlődése mutatja ezt. Például, az első kialakuló nyílás a szájüreg, egy kloáka, amely összeköttetésben áll az emésztőcsatorna első végével. Ez lesz később a száj és a hátsó nyílás. A Logosz differenciálva és kiárasztva a durva anyagot az alsóbb világban, okkult kifejezési módon. A nehézségek, amelyeket némely tanuló tapasztalni fog, amikor összeegyezteti a megegyezéseket a zodiákus és az orificiumok között, könnyen megmagyarázhatók. A mágia egyidős a harmadik fajjal, amely a Kriyâshaktival való teremtéssel kezdődött, és fajainak létrehozása a jelenlegi módon fejeződött be. 11 Miután a nő a teljes vagy tökéletes kozmikus tízes számmal lett felruházva (Jehova isteni száma), magasabbra becsülték és spirituálisabbnak tartották a férfinál. Egyiptomban, a régi időkben az esküvői szertartás egy kitételt tartalmazott, hogy a nőnek az Úr hölgyének kell lennie, az igazi urának pedig, a férjnek fogadalmat kellett tennie, hogy engedelmes lesz feleségének az alkímiai eredmények létrehozásáért, amilyen az életelixír és a filozófusok köve, mert a nő szellemi segítségére szüksége volt a férfi alkimistának. De jaj az alkimistának, aki ezt holt betűként a fizikai egyesülésnek tekintette! Az ilyen szentségtörés fekete mágiává válna, és biztos kudarc követné. A régi igazi alkimista koros nők segítségét vette igénybe, óvatosan elkerülve a fiatalokat, és ha valamelyikük netalán nős volt, feleségét hónapokon át műveletei előtt és alatt nővéreként kezelte. Az a tévedés, amely szerint a régiek csupán 10 zodiákus jelt ismertek, meg van magyarázva az Isis Unveiledben (II. kötet). A régiek 12-t ismertek, de másként tekintették ezeket a jeleket, mint mi. Sem a Szüzet, sem a Skorpiót nem vették külön figyelembe, hanem úgy tekintették, mint kettőt az egyben, minthogy közvetlenül és jelképesen az elsődleges duális ember és nemekre való szétválására utalót. A zodiákus megreformálása során a Mérleget adták hozzá 12. jelként, holott az csupán egy egyensúlyozó jel, a fordulópontnál, a különvált ember misztériuma. Tanulja ezt jól meg a tanuló. Közben össze kell foglalnunk az elmondottakat. (1) Minden ember Istenének (monádjának) az inkarnációja, más szavakkal Egy Atyjával a mennyekben, éppen úgy, ahogy Jézus, egy beavatott mondja. Ahány ember a Földön, annyi Isten az Egekben, és mégis, ezek az Istenek a valóságban EGYek, mert minden aktív korszak után visszavonatnak, mint a lenyugvó nap sugarai, a szülő csillagzatba, a Megnyilvánulatlan Logoszba, amely a maga részéről az Egy Abszolútumba merül. Vajon ezeket a mi Atyáinkat, akár egyénileg, vagy kollektíven és bármely körülmények között, a mi személyes Istenünknek fogjuk-e nevezni? Az okkultizmus válasza: Soha. Mindez, amit egy átlagember Atyjáról tudhat, az, amit önmagáról tud önmagán keresztül és önmagában. Mennyei Atyjának lelke (tükröződése) ölt benne testet. Ez a lélek ő maga, ha sikerül neki asszimilálni az isteni egyéniséget, amíg fizikai állati burkában van. És ami ennek szellemét illeti, ugyanúgy várhatjuk, hogy az Abszolútum meghallgasson. A mi imáink és könyörgéseink hiábavalók, hacsak a potenciális szavakhoz nem adunk hatásos tetteket, és nem tesszük a mindegyikünket körülvevő aurát olyan tisztává és istenivé, hogy a bennünk levő Isten külsőleg cselekedhessen, vagy más szavakkal úgyszólván külső potenciává váljon. 11 Lásd: Titkos Tanítás, I. kötet. 1

17 Így tudtak a beavatottak, szentek és nagyon szent és tiszta emberek segíteni másokat, valamint önmagukat a szükség órájában, és a balgán csodáknak nevezett dolgokat művelni, mindegyik a benne levő Isten segítségével, Akit ő maga tett képessé arra, hogy a külvilágban hasson. (2) Az AUM vagy OM szó, amely a felső háromszögnek felel meg, ha nagyon szent és tiszta ember ejti ki, felszínre hozza és felkelti nemcsak a kevésbé magasztos potenciákat, amelyek a planetáris térben vagy elemekben lakoznak, hanem még magasabb Énjét (Âtmâ) is, vagy az önmagában lévő Atyját. Ha egy átlagosan jó ember ejti ki helyes módon, segíteni fogja őt morálisan, különösen, ha két AUM között szándékosan az önmagában lévő AUM-ra meditál, minden figyelmét a felfoghatatlan dicsőségre összpontosítva. De jaj annak az embernek, aki valamely messze ható bűn elkövetése után mondja ki, ezáltal csupán saját tisztátalan fotoszférájába vonz olyan láthatatlan jelenléteket és erőket, amelyek egyébként nem törhetnének át az isteni burkon. Az AUM az Ámen eredetije. Nos, az Ámen nem héber szó, hanem mint a Halleluja szót, a káldeaiaktól vették kölcsön a zsidók és görögök. Az utóbbi szót gyakran találják ismétlődni bizonyos mágikus feliratokban, serlegeken és urnákon a babiloni és ninivei ereklyék között. Az Ámen nem azt jelenti, hogy úgy legyen, vagy valóban, hanem az ősi időkben majdnem ugyanazt jelentette, mint az AUM. A zsidó Tanaim-ok (beavatottak) ugyanolyan okból használták, mint az árja adeptusok az AUM-ot, és hasonló eredménnyel, lévén az AMeN numerikus értéke héber betűkkel 91, ugyanaz, mint az YHVH 12 26, és AdoNaY 65, összesen 91. Mindkét szó a lét vagy egzisztencia igenlését jelenti, a bennünk levő nem nélküli Urat. (3) Az ezoterikus tudomány azt tanítja, hogy minden hang a látható világban a neki megfelelő hangot ébreszti a láthatatlan világokban, és cselekvésre indít ilyen vagy olyan erőt a természet okkult oldalán. Továbbá minden hang megfelel egy színnek és egy számnak (egy spirituális, pszichikus vagy fizikai potenciának), és egy érzékelésnek valamely világban. Mindezek visszhangra találnak mindegyik valamennyire fejlett elemben, és még a földi síkon is az életekben, amelyek a földi légkörben nyüzsögnek, így készteti őket cselekvésre. Így egy imádság, hacsak nem gondolatban ejtjük ki, és nem kamránk csendjében és magányában intézzük Atyánkhoz, gyakrabban kell, hogy szerencsétlen következményekkel járjon, mint jókkal, látva, hogy a tömegeknek fogalmuk sincs, micsoda hatalmas hatásokat hoznak így létre. Jó hatások elérésére az imádságot olyannak kell kiejteni, aki tudja, hogyan hallassa szavát csendben, amikor az nem imádság többé, hanem paranccsá válik. Miért tiltotta meg Jézus hallgatóinak, hogy a nyilvános zsinagógákba menjenek? Bizonyos, hogy nem minden imádkozó ember volt hipokrita vagy hazug, sem pedig farizeus, aki szereti, ha látja őt imádkozni a nép! Fel kell tennünk, hogy volt valami indítéka: ugyanaz az indítéka, amely a tapasztalt okkultistát arra készteti, hogy távol tartsa tanítványait időnként a zsúfolt helyek látogatásától, hogy templomokba, szeánsz szobákba, stb. lépjenek, hacsak nincsenek a tömeggel szimpátiában. Van egy jó tanács kezdőknek, akik nem kerülhetik el a tömegeket, amely babonának látszhat, de amely okkult tudás híján eredményes lesz. Mint ahogy a jó asztrológusok jól tudják, hogy a hét napjai nem azoknak a bolygóknak a sorrendjében következnek, amelyek nevét viselik. A tény az, hogy az ősi indusok és egyiptomiak négy részre osztották a napot, minden nap (mint ahogy azt a gyakorlati mágia bebizonyította) egy 12 Jod-Hevah, vagy hím-nő a fizikai világban, mint ahogy a zsidók kitalálták, és ma Jehovát jelenti számukra, amely azonban a valóságban és szó szerint létet adót és életet elfogadót jelent. 1

18 bolygó védelme alatt áll, és minden nap mint ahogy azt Dion Cassius helyesen állította megkapta annak a bolygónak a nevét, amely uralta és védte első részét. Védje magát a tanuló a levegő erőitől (elementáloktól), amelyek a nyilvános helyeken nyüzsögnek, vagy azzal, hogy egy gyűrűt visel, amelyben az uralkodó bolygó színét viselő ékkő van, vagy az annak szentelt fémből készült. A legjobb védelem azonban a jó lelkiismeret és szilárd, az emberiség javára irányuló vágy. 1

19 Ezek a párhuzamok az objektív, földi világból valók ÂTMA nem szám, és semmiféle látható bolygónak nem felel meg, mert a Szellemi Naptól származik, SZÁMOK FÉMEK BOLYGÓK AZ EMBERI PRINCÍPIUMOK 1 és 10 A fizikai ember alaphangja 2 Spirituális élet és fizikai élet 3 Minthogy a BUDDHI (úgyszólván) ÂTMA és MANASZ között van, és a hetedikkel, az Aurikus Burokkal a Devachani Háromságot alkotja 4 A középső princípium, a tisztán anyagi és tisztán szellemi hármasságok között. Az állati ember tudatos része. VAS ARANY HIGANY Kénnel keveredik, ahogyan a BUDDHI keveredik a Szellem Tüzével. (Lásd: Alkímiai definíciók.) MARS A nemzés bolygója NAP Fizikailag az életadó, spirituálisan és ezoterikusan a Merkúron belüli bolygó helyettesítője, a régiek szent és titkos bolygója MERKÚR Az Istenek küldötte és hírhozója. I. DIAGRAM KÂMA RÛPA Az állati ösztönök és szenvedélyek eszköze és székhelye PRÂNA vagy JÎVA Az élet. BUDDHI Szellemi lélek, vagy Âtmikus sugár, az Âtmâ eszköze ÓLOM SZATURNISZ KÂMA MANASZ Az alsó elme vagy állati lélek. 5 ÓN JUPITER AURIKUS BUROK 6 RÉZ Ötvözve bronzzá válik (a duális princípium) EZÜST 7 Tartalmazza a hetes ember tükröződését VÉNUSZ Az Esthajnal csillag HOLD A Föld szülője MANASZ A magasabb elme, vagy emberi lélek. LINGA SHARÎRA Az ember asztrális mása, a fizikai ember szülője. 1 És kapcsolatban sincs semmilyen hanggal, színnel vagy egyébbel, mert valamennyit magába foglalja. Mivel az emberi princípiumoknak nincs önmagukban számuk, csupán megfelelnek számoknak, hangoknak, színeknek, stb., itt nincsenek megszámozva az ezoterikus célokra használt sorrendben. A HÉT NAPJAI SZÍNEK HANG ZENEI SKÁLA Szanszkrit Olasz hangsor hangsor 1. VÖRÖS SA DÓ KEDD Dies Marti a Mars napja, vagy Tiw VASÁRNAP Dies Solis a Nap napja, vagy a Nap SZERDA Dies Mercurii a Merkúr napja, vagy Woden. Buddha napja, és Wodené északon. A Bölcsesség Istenei. SZOMBAT Dies Saturni a Szaturnusz napja, vagy Szaturnusz. CSÜTÖRTÖK Dies Jovis a Jupiter napja vagy Thor PÉNTEK Dies Veneris a Vénusz napja, vagy Frige. HÉTFŐ Dies Lunae a Hold napja 2. NARANCS RI RÉ 3. SÁRGA GA MI 4. ZÖLD MA FÁ 5. KÉK PA SZÓ 6. INDIGÓ vagy SÖTÉTKÉK DHA LÁ 7. LILA NI TI

20 A BOLYGÓK, A HÉT NAPJAI ÉS AZ EZEKNEK MEGFELELŐ SZÍNEK ÉS FÉMEK A II. diagramban a hét napjai nem megszokott sorrendjükben állnak, bár helyes egymásutániságban vannak a szoláris spektrum színei szerint és az uralkodó bolygójuk színe szerint. A zűrzavar oka a napok sorrendjében, amelyet ez az összehasonlítás felfed, a korai keresztényeknél keresendő. Átvéve a zsidóktól azok holdhónapjait, megpróbálták összehangolni őket a szoláris bolygókkal, és így hozták létre a zűrzavart, mert a hét napjainak mostani sorrendje nem követi a bolygók sorrendjét. Az ősiek a következő sorrendben rendezték el a bolygókat: Hold, Merkúr, Vénusz, Nap, Mars, Jupiter, Szaturnusz, a Napot bolygónak számítva exoterikus célokra. Az egyiptomiak és az indiaiak pedig a két legrégibb nemzet a napot négy részre osztották, amelyek mindegyike egy bolygó védelme és uralma alatt állt. Az idő folyamán mindegyik napot a reggeli részén uralkodó bolygó után nevezték el. Amikor a keresztények elrendezték hetüket, a következőt művelték: A Nap napját, vagy vasárnapot a hetediknek akarták megtenni, így hát a hét napjait úgy nevezték el, hogy minden negyedik bolygót vették sorjában, például elkezdve a Holddal (hétfő) így számoltak: Hold, Merkúr, Vénusz, Nap, Mars, így a kedd, amelynek első negyedét a Mars uralta, a hét második napjává tették, és így tovább. Ne feledjük, hogy a Hold és a Nap egy titkos bolygó helyettese. A napév jelen felosztása néhány évszázaddal később történt időszámításunk kezdete után, és a mi hetünk nem a régiek és okkultisták hete. A holdfázisok 4 részének hetes felosztása olyan régi, mint a világ, és a néptől származik, amely az időt holdhónapok szerint számította. A héberek sosem használták, mert csupán a hetedik napot, a Sabbathot számolták, bár a Genezis második fejezete úgy tűnik, beszél erről. Caesar idejéig a hindut kivéve, egyetlen nemzetnél sincs nyoma a hét napos hétnek. Indiából az arabokhoz jutott, és a kereszténységgel elérte Európát. A római hét 8 napból áll, az athéni pedig 10-ből. 13 Így a kereszténység számtalan ellentmondásának és tévedésének egyike az indiai hold számítású hetes hét és ugyanakkor a bolygók mitológiai neveinek a megtartása. A modern asztrológusok sem adják meg a napok, a bolygók és színeik párhuzamát helyesen, az okkultisták viszont jól meg tudják indokolni színtábláik minden részletét. Kétséges, vajon az asztrológusok is meg tudják-e tenni ugyanezt. **************************** Befejezve az 1. tanulmányt, hadd mondjam el, hogy azokat, akik megtiszteltek bizalmukkal úgy, hogy letették a fogadalmat, szükségképpen két nagy osztályra osztjuk. Azokra, akik nem szabadultak meg teljesen a szokásos szkeptikus kétségeiktől, akik azonban vágynak megbizonyosodni afelől, mennyi igazság lehet az okkultisták állításaiban. Másrészt azokra, akik megszabadulva a materializmus és relativitás koloncaitól, érzik, hogy az igaz és valódi üdvösséget csupán annak ismeretében és személyes megtapasztalásában kell keresni, amit a hindu bölcselő Brahmavidyânak nevez, a buddhista arhat pedig az Âdibuddhának, az elsődleges bölcsesség megvalósításának. Az előbbiek szedjék ki és tanulmányozzák a tanulmányoknak csak az életjelenségekkel foglalkozó azon magyarázatait, amelyeket a profán tudomány meg nem adhat nekik. Még az ilyen korlátozással is meglátják 1-2 év múlva, hogy többet tanultak, mint amennyire valamennyi egyetemük és főiskolájuk 13 Lásd: J. H. Ragon: Notice sur le Calendrier. 2

AZ EMBERISÉG MÚLTJA, JELENE ÉS JÖVŐJE

AZ EMBERISÉG MÚLTJA, JELENE ÉS JÖVŐJE ANNIE BESANT C. W. LEADBEATER AZ EMBERISÉG MÚLTJA, JELENE ÉS JÖVŐJE Fordították: Az MTT tagjai, 1940 A kéziratot feldolgozta: Szabari János, 2006 MAGYAR TEOZÓFIAI TÁRSULAT TARTALOM AZ OLVASÓ FIGYELMÉBE

Részletesebben

C. W. LEADBEATER A CSAKRÁK TANULMÁNY MAGYAR TEOZÓFIAI TÁRSULAT

C. W. LEADBEATER A CSAKRÁK TANULMÁNY MAGYAR TEOZÓFIAI TÁRSULAT C. W. LEADBEATER A CSAKRÁK TANULMÁNY MAGYAR TEOZÓFIAI TÁRSULAT A mű eredeti címe: C.W. Leadbeater: The Chakras The Theosophical Publishing House, Adyar, 1969 Fordította: Reicher László, 1995 Életrajz és

Részletesebben

G. S. FRATER P. A. X. Sátánista mágia. Könyvkiadó 2001.

G. S. FRATER P. A. X. Sátánista mágia. Könyvkiadó 2001. G. S. FRATER P. A. X. Sátánista mágia Könyvkiadó 2001. Kássa László (G. S. Frater P. A. X.) 2001. Nyelvi lektor: Borsos Mária Minden jog fenntartva. Bármilyen másolás, sokszorosítás, illetve adatfeldolgozó

Részletesebben

Az antropozofia keresztyén szemmel

Az antropozofia keresztyén szemmel Az antropozofia keresztyén szemmel Okkultizmus, antropozófia, Waldorf-pedagógia Dr. Lothar Gassmann Függelék A Waldorf-pedagógiáról Vándor Péter Az antropozófia - keresztyén szemmel Okkultizmus, antropozófia,

Részletesebben

A lélek rejtett ereje

A lélek rejtett ereje Watchman Nee A lélek rejtett ereje (The latent power of the soul) A könyv internetes és letölthető változata az Evangéliumi Kiadó és Iratmisszió engedélyével készült. Megvásárolható a Kiadónál: 1066 Budapest,

Részletesebben

fizikai hatások kölcsönhatásának tekinthető. Arról is meg voltam győződve, hogy a fizika, a kémia és a biológia törvényei mindenre magyarázattal

fizikai hatások kölcsönhatásának tekinthető. Arról is meg voltam győződve, hogy a fizika, a kémia és a biológia törvényei mindenre magyarázattal ELŐSZÓ Nagy titok az, hogy bár az emberi szív vágyódik, az után az Igazság után, amiben tisztán megtalálja a szabadságot és az örömet, mégis az emberek első reakciója erre az Igazságra gyűlölet és félelem."

Részletesebben

HARIS DZSOHARI CSAKRÁK REJTETT ENERGIAKÖZPONTOK

HARIS DZSOHARI CSAKRÁK REJTETT ENERGIAKÖZPONTOK HARIS DZSOHARI CSAKRÁK REJTETT ENERGIAKÖZPONTOK TARTALOM ELŐSZÓ 5 A TANTRA ELVEI 7 1. A tompultság állapota (ksipta) 11 2. Az anyagi világhoz kötöttség állapota (múdha) 11 3. A nyugtalanság állapota (vjágra)

Részletesebben

MÁSODIK RÉSZ MINDEN, AMIT AZ UNIVERZUMRÓL TUDNI SZERETNÉL...

MÁSODIK RÉSZ MINDEN, AMIT AZ UNIVERZUMRÓL TUDNI SZERETNÉL... MÁSODIK RÉSZ MINDEN, AMIT AZ UNIVERZUMRÓL TUDNI SZERETNÉL... Ha a fizikusok által elért eredményeket e kissé talán szokatlan gondolatmenettel párosítjuk, olyan világképet kapunk eredményül, ami nagymértékben

Részletesebben

2-3 4-5 6-7 10-11 12-13 14-15 16-17 18-19 20-21 22-23 24-25 26-27 28-29 30-32. Spirituális gyógyítónk kiválasztása. Égi hozományunk Asztrografológia

2-3 4-5 6-7 10-11 12-13 14-15 16-17 18-19 20-21 22-23 24-25 26-27 28-29 30-32. Spirituális gyógyítónk kiválasztása. Égi hozományunk Asztrografológia A Tisztelt olvasó, most egy speciális, hiánypótló magazint tart a kezében. Az úgynevezett mássága abból adódik, hogy nem csak érdekességeket, hanem mély spirituális tanításokat adunk közre oly formában,

Részletesebben

MANIFESZTUM Apellatio Fraternitatis Rosae Crucis 1614-2014

MANIFESZTUM Apellatio Fraternitatis Rosae Crucis 1614-2014 MANIFESZTUM Apellatio Fraternitatis Rosae Crucis 1614-2014 1614-ben a Fama Fraternitatis publikálásával a Rózsakeresztesek kiléptek a névtlenségből. Négy évszázaddal később a Ősi és Misztikus Rózsakeresztes

Részletesebben

A magyarázat. Lars Adelskogh

A magyarázat. Lars Adelskogh Viszont azok számára, akiket egyszer beavatak és ezért megmaradtak a meser elveszet szava vagy a bölcsek köve keresőjeként, a műve kinyilatkoztatásként jöt. Elég sokan felismerték, hogy ismerték azt, amit

Részletesebben

Utolsó frissítés ideje: 2012.12.18. Tartalomjegyzék

Utolsó frissítés ideje: 2012.12.18. Tartalomjegyzék Utolsó frissítés ideje: 2012.12.18. Tartalomjegyzék Bevezető...2 Első beszélgetés...4 Második beszélgetés...12 Harmadik rész...22 Negyedik rész...29 Harmadik beszélgetés...36 Ötödik rész...36 Hatodik rész...44

Részletesebben

Meditáció a gyakorlatban. Brahma Kumaris World Spiritual University Magyarország, 1999

Meditáció a gyakorlatban. Brahma Kumaris World Spiritual University Magyarország, 1999 Meditáció a gyakorlatban Brahma Kumaris World Spiritual University Magyarország, 1999 Ajánlás: A meditáció a gyakorlatban elsősorban azoknak ajánlott, akik szeretnék megismerni és felfedezni a belső világukat

Részletesebben

A LÉGZÉS HATALMA UMAR. Ősi perzsa mestergyakorlatok. Tizenöt légzőgyakorlat életerőnk és egészségünk megőrzéséért

A LÉGZÉS HATALMA UMAR. Ősi perzsa mestergyakorlatok. Tizenöt légzőgyakorlat életerőnk és egészségünk megőrzéséért A LÉGZÉS HATALMA Ősi perzsa mestergyakorlatok Tizenöt légzőgyakorlat életerőnk és egészségünk megőrzéséért UMAR ÉDESVÍZ KIADÓ BUDAPEST 1996 ^Ajánlom e könyvet Ulikának, mert hálás, vagyok neki a gyakorlatok

Részletesebben

A Kabbala története. "Mózes fölment arra a helyre, ahol ki vannak terjesztve a sekhinah szárnyai..." Zóhár

A Kabbala története. Mózes fölment arra a helyre, ahol ki vannak terjesztve a sekhinah szárnyai... Zóhár A Kabbala története "Mózes fölment arra a helyre, ahol ki vannak terjesztve a sekhinah szárnyai..." Zóhár A Kabbala a judaizmus ezoterikus vagy misztikus irányzata. Az eredeti elnevezés a QBL, három héber

Részletesebben

A FENT ÉS A LENT FILOZÓFIÁJA

A FENT ÉS A LENT FILOZÓFIÁJA A FENT ÉS A LENT FILOZÓFIÁJA Ahogyan fent, úgy lent, s ahogyan lent, úgy fent. szokták sok helyütt idézni a szinte szállóigévé vált mondást. De vajon tudjuk-e, kitől származik és milyen bölcsességekről

Részletesebben

Hét kapu, hét réteg, "hét bőr" - Hány csakra van?

Hét kapu, hét réteg, hét bőr - Hány csakra van? Hét kapu, hét réteg, "hét bőr" - Hány csakra van? Mi a csakra? A csakrák olyan, nem fizikai szervek, amelyek a nyers "Kundalini" energiát egy más típusú, finomabb, jobban felhasználható alakba transzformálják.

Részletesebben

Bevezetés a wesleyánus teológiába

Bevezetés a wesleyánus teológiába William M. Greathouse H. Ray Dunning Bevezetés a wesleyánus teológiába Átdolgozott és bővített kiadás Názáreti Egyház Alapítvány 2009 A könyv eredeti címe: An Introduction to Wesleyan Theology By William

Részletesebben

Titus Burckhardt MODERN PSZICHOLÓGIA

Titus Burckhardt MODERN PSZICHOLÓGIA Titus Burckhardt MODERN PSZICHOLÓGIA A psziché a pszichológia tárgya, és egyszersmind szerencsétlen módon annak alanya is. 1 Így fogalmazott korunk egyik ismert pszichológusa. 2 E vélekedéssel összhangban

Részletesebben

Előszó: Gondolatok a csend hangjáról

Előszó: Gondolatok a csend hangjáról Előszó: Gondolatok a csend hangjáról Lectorium Rosicrucianum Pentagram folyóirat 2010 évfolyam 3. szám Helena Petrovna Blavatsky (HPB) azt írta 1889-ben francia barátainak: Orvosom két hét szabadságra

Részletesebben

AZ EGYIPTOMIAK VILÁGKÉPE

AZ EGYIPTOMIAK VILÁGKÉPE AZ EGYIPTOMIAK VILÁGKÉPE KOMPLEMENTÁRIS GONDOLKODÁS ÉS A RÉSZESSÉG TÖRVÉNYE Az egyiptomi gondolkodást sokan logikátlannak találják, holott csupán arról van szó, hogy nem könnyű megérteni sem az Európán

Részletesebben

újság VII. évfolyam, 3. szám

újság VII. évfolyam, 3. szám újság VII. évfolyam, 3. szám hírek, felhívások satyananda yoga programok Helyszín: Budapest V. kerület, Szép utca 3. II. emelet. A részvétel ingyenes. A jóga ágai közül legtöbben csak a hatha jógát, a

Részletesebben

újság VIII. évfolyam, 8. szám

újság VIII. évfolyam, 8. szám újság VIII. évfolyam, 8. szám hírek, felhívások tartalom Hírek, felhívások 2 A tantra (agama) 3 Swami Sivánanda Saraswati Tantra 5 Swami Satyananda Saraswati Bevezetés a Tantra Sasztrába 9 Swami Satyananda

Részletesebben

David R. Hawkins. A valódi Én hatalma

David R. Hawkins. A valódi Én hatalma David R. Hawkins A valódi Én hatalma A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: David R. Hawkins / The Eye of the I Veritas Publishing, Sedona, Arizona, USA, 2001 Fordította Újhelyi Bálint Szerkesztette

Részletesebben

Recenzió In: Keresztény magvető, (72.) 1940/4-5. 203.

Recenzió In: Keresztény magvető, (72.) 1940/4-5. 203. 1 2 Recenzió In: Keresztény magvető, (72.) 1940/4-5. 203. Clarke Szent-Iványi: A keresztény imádkozás". Unitárius vallásos irodalmunkban már rég óta érezzük egy olyan könyvnek a hiányát, mely unitárius

Részletesebben

Egyiptom Horváth Zolival 2. rész. Elrejtett Spirituális Erők

Egyiptom Horváth Zolival 2. rész. Elrejtett Spirituális Erők Egyiptom Horváth Zolival 2. rész Elrejtett Spirituális Erők Amikor először léptem Egyiptom szent földjére, emlékszem, mennyire megilletődött voltam. A repülőgép ajtaja kitárult előttem és megcsapott az

Részletesebben

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés megdobogtatja a legtöbbünk szívét! Azt hiszem azért, mert mindannyian,

Részletesebben

A buddhizmus és a kereszténység összehasonlítása

A buddhizmus és a kereszténység összehasonlítása A buddhizmus és a kereszténység összehasonlítása I. Bevezetés Az ember ősidők óta kutatja az őt körülvevő univerzumot, és keresi a végső választ azokra a felvetődő kérdésekre, amelyek minden gondolkodó

Részletesebben

TATTVA. A Bhaktivedanta Hittudományi Fõiskola és a Bhaktivedanta Kulturális és Tudományos Intézet Alapítvány tudományos folyóirata

TATTVA. A Bhaktivedanta Hittudományi Fõiskola és a Bhaktivedanta Kulturális és Tudományos Intézet Alapítvány tudományos folyóirata TATTVA A Bhaktivedanta Hittudományi Fõiskola és a Bhaktivedanta Kulturális és Tudományos Intézet Alapítvány tudományos folyóirata Budapest, 2008 TATTVA A Bhaktivedanta Hittudományi Fõiskola és a Bhaktivedanta

Részletesebben

GYÓGYULÁS ÉS SZABADULÁS. Bibliai alapok PETER J. HORROBIN

GYÓGYULÁS ÉS SZABADULÁS. Bibliai alapok PETER J. HORROBIN GYÓGYULÁS ÉS SZABADULÁS Bibliai alapok PETER J. HORROBIN Az ELLEL GRANGE Keresztény Gyógyító és Lelkigondozó Munkatársképző Intézet és Misszió tiszteletbeli igazgatója Sovereign World Limited P.O.Box 17

Részletesebben