is erõsíteni. A tervpályázat során kijelölt összefüggõ térszövet a területénél fogva alkalmas egy ilyen egységes, mai arculat kialakításához.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "is erõsíteni. A tervpályázat során kijelölt összefüggõ térszövet a területénél fogva alkalmas egy ilyen egységes, mai arculat kialakításához."

Átírás

1 TERVPÁLYÁZAT Tatabánya-Újváros fõtere (Fõ tér és Szt. Borbála tér) északi (Komáromi utcai) szektorának közterületalakítási, környezetrendezési és beépítési tanulmányterve ÉPÍTÉSZETI MÛLEÍRÁS képekkel.

2 Az építészeti koncepció ismertetése: Tatabánya-Újváros városközpontja a második világháborút követõ szocializmusnak nevezett idõszakban nyerte el mai formáját, így mindazon sajátosságokat magán viseli, ami az ebben az idõszakban fejlõdött többi hasonló iparvárosra ma is jellemzõ. Ezen idõszak városfejlesztési elképzelései, de leginkább céljai mára túlhaladottá váltak, átértékelõdtek, ugyanakkor vannak e városfejlesztési koncepciónak olyan értékei, (városi téregyüttesek képzésének igénye és tervszerû megoldásai, zöldfelületi arányok megtartása összefüggõ, növényzettel fedett területek tervezésével, tömegformálás és téralakítás egyszerû tömegek kompozíciójával ) amelyek ma is követésre méltóak. A tervezés megkezdésekor ezekre az itt is fellelhetõ értékekre kívántunk alapvetõen támaszkodni, ezeket kívántuk felerõsíteni, felszínre hozni és továbbfejleszteni a mai kor elvárásai szerint. Az utóbbi évben végbement társadalmi változások és értékváltozások közötte a belvárosok kereskedelmi funkcióját legtöbbször koncepciótlanul túlértékelõ merkantilista szemléletmód több városban jelentõsen és durván avatkozott be a korábbi városszövetbe. Ráadásul ezek az új fejlesztések a legtöbbször a korábbi városszerkezetekhez szervesen nem nevezhetõ módon integrálódtak, gyakran meg sem próbáltak a környezetükhöz illeszkedni, annak értékeit elvetve, inkább azokkal szembehelyezkedve kívántak egy új értékrendszernek megfelelni, ami Tatabánya- Újváros esetében is jelentõs "sebeket" eredményezett a ma látható állapotokban. Milyen funkcionális igények kiszolgálása oldandó meg egy olyan városközpontban, mint Tatabánya-Újváros? Ennek a kérdésnek számtalan megközelítési módjai közül a közigazgatási, forgalomtechnikai, környezetvédelmi, reprezentációs, gazdaságossági, a város fejlõdését hosszútávra szólóan biztosító szempontokat az alábbiak szerint tartottuk szem elõtt a tervezés során: 1. A városi térszövetrõl: Legfontosabb szempont az eltérõ városszövetek összehangolása egy egyedi, Tatabánya-Újváros belvárosára jellemzõ arculat kialakításával, ami a meglévõ adottságokból táplálkozik, egységes, modern és szép városközpont megvalósítását eredményezi, mely képes a városlakók identitását is erõsíteni. A tervpályázat során kijelölt összefüggõ térszövet a területénél fogva alkalmas egy ilyen egységes, mai arculat kialakításához. 2. A téregyüttes épületeirõl: Az utóbbi idõszakban nemcsak az utcanevek, de az épületek funkciói is átalakultak. A városközpont elsõdlegesen a közigazgatás centruma. A tervezési területen további közigazgatási funkciók megoldása nem szükséges, kivéve a Polgármesteri Hivatal épületének emeleti tanácsteremmel való bõvítése. A ráépítés során az épület magastetõs megoldása helyett a környezethez jobban illeszkedõ lapostetõs kialakítást javasolunk, melynek tömege maximum egy szinttel magasítaná a meglévõ épületrészt, a tömegformálása egységes, homogén és visszafogott maradhatna. Képek (balról jobbra, fentrõl lefelé): a Polgármeteri Hivatal épülete a Fõ tér centrumában, a Fõ téren található Életfa-szobor tere, a Posta épülete elõtti tér, a Közmûvelõdés Háza elõtti tér a Szt. Borbála úttal, a Zeneiskola elõtti tér, háttérben magastetõs házakkal. Fotók a szerzõ felvételei.

3 Képek (balról jobbra, fentrõl lefelé): a Közmûvelõdés Háza épületének bejárata, a Zeneiskola épületének fõhomlokzata, a Posta épületének jellemzõ tömegformálása, a Polgármesteri Hivatal épületének fõhomlokzata, magastetõs irodaház épülete a Közmûvelõdés Háza elõtti téren, magastetõs épületegyüttes a tervezési terület déli részén. Fotók a szerzõ felvételei. Megjegyezzük, hogy az utóbbi húsz év építészeti közízlése erõteljesen a magastetõs megoldások felé tolódott olyan esetekben is, ahol ez egyáltalán nem lett volna kívánatos. A lapostetõ-ellenesség legtöbbször épületszerkezeti hibákra visszavezethetõ indokai ma már aligha állják meg helyüket, így ma ennek erõltetése sok esetben környezetidegen és korszerûtlen megoldásokat eredményez. Elhibázottnak és kezelésre szorulónak véljük az egykor KISZklubnak létesült épület tetõformálását, a Centrum áruház elõtti téren álló buszmegálló-üzletpavilon tömegalakítását is, de ugyanígy nem kívánatosnak ítéljük a zeneiskola magastetõsítésének tervét. A Szt. Borbála tér déli részén levõ épületek tetõtagoltsága is vitatható ebben a környezetben, viszont ez az épületegyüttes legalább egy önálló és egységes színfolttal volt képes gazdagítani környezetét. Talán hasonló, magastetõ szükségességének érzetét keltõ megfontolások eredményezték a mûvelõdési ház külsõ homlokzatszinezését is, melyet feltétlenül változtatásra javasolunk A homlokzat tagolásának igényesebb eszköze lenne egy anyagszerû felületi tagolással való homogén jellegû felöltöztetés, melynek tervezéséhez a belsõ funkciók frissítésével egyidejûleg az épület eredeti tervezõjét lenne célszerû felkérni. Adottságként fogadtuk el a közeljövõben létesítendõ épületek közül azokat az épületeket, melynek létjogosultsága a fõépítészi tájékoztató szerint elvitathatatlan: A Posta udvari beépítése, valamint az Árpád-sétány folytatásában építendõ épületeket abban az esetben javasoljuk, ha azok tömegarányaival és formájukkal a mellette lévõ épületekhez illeszkednek. A korszerûséget igényes, a hely értékéhez méltó homlokzatképzõ anyagok alkalmazásával javasoljuk elérni. A felületi tagoltság képzésének egy bevált eszköze a felületi transzparencia, mely egyszerû tömegképzés esetén is látványos megoldásokat eredményez. Egy ilyen épület a városi térszövet gazdagságát az alkalmazott formák egyszerûségével nemhogy gyengítené, hanem inkább erõsíthetné. A tervezett épületek gazdasági megközelítése a Köztársaság út felõl feltárható, az épület parkolószükségletének kielégítése is ezen a területen kell, hogy megtörténjen, ami a tervpályázat kijelölt tervezési területén kívül helyezkedik el. Fontos kérdésnek érezzük a tájékoztatóban jelzett körpavilon létesítését, mivel ez igen jelentõs befolyást gyakorol a környezetére, ezért ennek megformálását nagyon körültekintõen javasoljuk megfogalmazni ehhez a kiíráshoz csatolt, félig fedett, sokszögû épületformát sem tömegformálásában, sem alkalmazott anyagaiban nem tartjuk elegendõnek és megfelelõnek. Vitatható e kiemelt helyszínen létesítendõ épület funkciója is. Az optikai szalon és a közegészségügyi feltételeket nehezen biztosító büfé funkciók helyett ide inkább egy városi információs pavilont javasolnánk elhelyezni. A létesítmény állandó és többnyelvû információkat közvetíthetne a városlakók és az ideérkezõk számára egyaránt, ahol napközben néhány többnyelven kommunikálni képes személy promóciós és városi kiadványokat kínálhatna, este pedig automata információs segédeszköz állna rendelkezésre a tájékozódáshoz a város gazdasági-kulturális helyzetérõl, programjairól, turisztikai látnivalóiról, mely funkciók automata pénzváltóval, tõzsde, internet, telefon- és faxkommunikáció elérésével is kiegészíthetõk lennének. Az épület felszerelhetõ lenne a pontos idõt idõszakonként egyedi hangeffektusokkal kísérõ készülékkel is. A pavilon térbeli szerepének ellensúlyozására, ill. kiegészítésére ezzel összhangban tervezett modern térplasztika elhelyezését javasoljuk a pavilon közelében, mely folyamatosan változó megjelenéssel mozgó mobilszoborként is megfogalmazható. A két objektum egyidejû megvalósításához építész-iparmûvész közös tervezési pályázatot javasolunk e helyszínre kiírni. Az Árpád Hotel melletti üzletház építését nem javasoljuk. A csatolt tanulmányterv megvalósítása szerintünk a környezetétõl idegen, a Centrum áruház elõtti teresedést túlzottan beszûkítené, jelentõs többletterhelést okozna környezetére forgalmilag, és a közmûveket illetõen is, de legfõbb problémája, hogy a városközpont jelenlegi összefüggõ zöldfelületét is jelentõsen lecsökkentené.

4 Képek (balról jobbra, fentrõl lefelé): az Árpád Hotel épülete a Fõ tér felõl, az Árpád Hotel melletti összefüggõ zöldterület, a Centrum áruház elõtti tér összefüggõ aljnövényzete, a Centrum áruház elõtti tér pihenõpadjai és kandeláberei neobarokk stílusban. Fotók a szerzõ felvételei. Semmelrock típusú Corona-Brillant térkõburkolat a gyártó kiadványa szerint. Tervezési elõkép egy külföldi példája. A tervezett térképzés szövetének elemei és összefüggései: A városi tereket egy olyan egységes szövetszerkezethez illesztettük, ami egymáshoz alaprajzilag modulszerûen kapcsolódik. A modulelemek fõ méretrendszere 5*5 m-es raszterhálóhoz tervezett, melynek sorolása egymásba átfolyó ill. kirekesztõ felületkapcsolatokkal biztosított, így a raszter csak alaphálót képez, mely keretet biztosít az egyes elemek mûvészi hatású kapcsolódásaihoz. A különbözõ felületszövetek egymásmellé helyezésének legfontosabb szempontja a funkcionális igények kielégítése mellett a helyes arányok megválasztása, a felületek harmóniájának megteremtése. A felületek szövetszerûen kapcsolódó elemeinek alapegységei: 1. térkõ felület gyalogos közlekedési útvonalon: A leggyakrabban alkalmazott közlekedési járófelület kopóréteggel, javasolt típus: téglakötésben rakott Corona- Brillant 40/40/3,8 cm Semmelrock típusú finomszemcséjû mosott felületû térkõ alpesi színben. A városépítészeti tendenciák változásai is azt jelzik, hogy ma nem attól válik gazdaggá, hasznossá, tetszetõssé és értékessé egy városközpont, hogy oda további kereskedelmi és egyéb, jelentõs közlekedési forgalmat generáló funkciókat telepítenek, hanem épp ellenkezõleg: a város fõtereit a közlekedési forgalomtól és a gépjármûvektõl megtisztítva visszaadják azoknak, akiktõl elvették: a városlakóknak. A városi tereknek újra ki kell szolgálniuk a városlakók városközpontjuk iránt táplált természetes igényeit, ahol a meglévõ értékek védelme, az igényesség, a korszerûség mellett egyre nagyobb teret kell kapnia a zöldfelületek kialakításának, melyhez a tájépítészet és az iparmûvészet igen gazdag és az utóbbi idõben méltatlanul mellõzött tárházát kell újra elõtérbe helyezni az épületek építésével szemben. Sokan ma is úgy gondolják, hogy a városfejlesztés szabályozásának egyetlen célja, hogy ott milyen funkciójú és tömegalakítású új épületek épülhessenek. Pedig a józan városfejlesztés nem a városközpont kíméletlen beépítésének szándékában kellene, hogy megnyilvánuljon, hanem abban, hogy egy városrész helyzetbe kerüljön egy távlati felértékelõdés számára. Ez a "helyzetbe hozás" a téri és táji környezet rendbetételével kell, hogy elkezdõdjön, hogy az egy egységes, humánus és kultúrált állapotba kerüljön. Ezután kezdõdhet meg a városközpont épületállományának épületrõl épületre történõ átértékelése, elemzése. A folyamatos és tervszerû fejlesztések azt eredményezik, hogy a nem kívánatos, értéktelen ill. más helyen jóval olcsóbban és egyszerûbben kielégíthetõ funkciók fokozatosan megszûnnek, és helyettük jelentõs értéket hordozó funkciók kezdenek megjelenni. Ez további fejlesztéseket indukál, melynek eredményeképpen az olcsó bódék és a snassz megoldások egy természetes folyamat részeként szorulnak ki, hiszen ezek a költséges ingatlanbefektetések megvalósítóinak érdekeivel ellentétessé válnak, mert devalválják az igényesen és drágán kialakított ingatlanokat. Csak egy ilyen szempontok szerint átgondolt, ésszerû fejlesztés eredményezhet egy rendezett, humánus belvárost, mely hosszútávon képes kiszolgálni a város és lakóinak érdekeit.

5 2. térkõ felület gyalogos közlekedési útvonalon: Ritkábban alkalmazott, bazaltkõ megjelenésû antik hatású beton térkõ járófelület, javasolt típus: természetes, szabálytalannak ható mintázat szerint rakott Appia Antica 21/14, 14/14 és 7/14 cm méretû elemekbõl kialakított szürke színû Semmelrock térkõ. 3. térkõ felület vízzel érintkezõ felületeken: A nyári idõszakban szökõkutakkal permetezett felületek javasolt típusa: téglakötésben rakott, 40/40/3,8 cm Semmelrock típusú térkõ, szürkés-fehér, mosott felülettel. 4. kaviccsal szórt felületek: A közlekedési felületek mentén a térburkolatok változatosságának fokozására használnánk, javasolt típusa: 3-5 cm szemcseátmérõjû, hasított, sötétszürke színû bazaltkõ. 5. keményfa járó- és ülõfelület: Az ülõpadok elõtereinek öbleiben tervezett padlófelület, mely az egyedileg elõregyártott, sima, zsaluzott vasbetonból készített padok ülõfelületével megegyezõen kültéri keményfaborítású. Az idõjárástól való védelem környezetkímélõ vegyianyag telítésével biztosítandó. (Telifa) 6. kültéri kemény mészkõlappal burkolt felület: A járófelületek egyes, hangsúlyozni kívánt részein tervezett padlófelület, javasolt típus: süttõi csiszolt tömött mészkõ, téglakötésben, hézagmentesen rakva. 7. fûvel fedett zöldfelületek: Felülete a járófelülethez képest enyhén kiemelt, melyet beton szegélykõelemek biztosítanak. A fûvel fedett területrészek jellemzõen kisebb dombok ill. ferde, növényzettel fedett felületeken tervezettek, mely az intenzíven növényzettel telepített, a járószinttõl cca m-rel kiemelten megépítendõ területek szegélyfelületein jelentkezik. 8. növényzettel fedett zöldfelületek A teljes terület meghatározó részein terveztünk további növényzettel fedett térfelületeket, melyek a jelenlegi zöldterület arányát jelentõsen megnöveli. A növényzet meghatározása a meglévõ növényzet vizsgálatán alapuló növénytelepítési terv szerint készítendõ, mely a jelenlegi ötletpályázat kereteit túllépi. A növénycsoportokat geometrikusan meghatározott szabályos rend szerint a térkõfelületek szövetszerû csoportjaihoz hasonlóan tervezzük: a fák telepítése 1,5*1,5 m-es földlabdával, egymástól 5 m-ként, jellemzõen az utak határolóvonala mentén kialakított fasorokkal, további bokrok, növények külön kertépítészeti ültetési terv szerinti rendben kerülnek meghatározásra. Képek (balról jobbra, fentrõl lefelé): 2. térkõ felület, 3. térkõ felület, 4. kaviccsal szórt felület, 5. keményfa járó- és ülõfelület,. 6. kültéri kemény mészkõlappal burkolt felület, 7. fûvel fedett zöldfelületek, 8. növényzettel fedett zöldfelületek.

6 Képek (balról jobbra, fentrõl lefelé): tervezési elõkép egy külföldi példája, csobogókkal, szökõkutakkal kialakított vízfelület, ülõpadok kialakítása elõregyártott vasbetonelemekbõl, keményfaburkolattal tervezett, egyedi fém lámpatest magas fénypontmagassággal, egyedi fém lámpatest alacsony fénypontmagassággal. 9. vízfelület: Jellemzõen nem medencével, hanem többségében csobogókkal, permetszerû, vagy tölcsérszerû formájú vízsugárral megjelenõ felületek kialakítását tervezzük, ahol a vízgépészeti elemek a térburkolat szintje alatt helyezkednek el. A vízmedenceszerû megoldást a klimatikus viszonyok miatt csak a Közmûvelõdés Háza elõtti térrészen terveztük. A medence kialakításának a téli idõszakra is rendezett, tetszetõs formájúnak kell lennie, hogy ne keltse az ideiglenesség kiábrándító látszatát. 10. utcabútorok: Egyszerû, tiszta, geometrikus vonalvezetésû, rongálási és vagyonvédelmi szempontból is strapabíró utcabútorokat tervezünk elhelyezni a területen. A padok elõregyártott vasbetonszerkezettel, gyalult és idõjárásálló vegyianyaggal beeresztett keményfa ülõfelülettel alakítandók ki. A típus egyedi terv alapján tervezendõ, mely egyfajta modern hatású egyéniséget képes sugározni a téregyüttesnek. A területen rozsdamentes anyagú, könnyen üríthetõ hulladéktárolók helyezendõk el, egymástól legalább 50 m-ként. 11. lámpatestek: Egy városközpont tervezésének nem elhanyagolandó szempontja a reprezentáció, hiszen ez tudja talán leginkább pozitívan formálni a városlakók és az ideérkezõk adott városról alkotott képét. Az esti megvilágítás tervezése ennek kiemelten fontos eszköze kell, hogy legyen. Az utcai ülõbútorokkal összhangban porszórt fém hasábszerûen kialakított lámpatesteket terveztünk. A térkompozíciónak a megvilágítás szempontjából is reprezentatívnak kell lennie, melyhez a térben a funkciókhoz igazodó, egyenletesen elosztott megvilágítási feltételeket kell biztosítani. A modern városi terek a magasra helyezett erõs megvilágítási értékû világítótestek helyett a max. 3m fénypontmagasságra helyezett, szórt világítást preferálják. A különbözõ fénypontmagassággal szerelt azonos típusú kandeláberek egyéni arculatot adnak. A lámpaoszlopok fénycsíkjait jól kiegészítik a helyenként a burkolatba süllyesztett lámpatestek, melyek fõleg a mûvészien megkomponált növények részleteire tudják hatásosan ráirányítani a figyelmet.

7 Képek (balról jobbra, fentrõl lefelé): többszintes parkolólemez tervezésének javaslatával kialakítandó gépjármûparkoló a Gyõri út felõl, zöld sziget tervezésének javaslatával kialakítandó gépjármûforgalmi csomópont a Szt. Borbála tér Köztársaság úti torkolatánál, zöld sziget tervezésének javaslatával kialakítandó gépjármûforgalmi csomópont a Mártírok út, Fõ tér és Szt. Borbála tér keresztezõdésében, zöld sziget tervezésének javaslatával kialakítandó Árpádsétány gyalogos passzázsának jelenlegi képe, felújítandó gyalogos feljáró lépcsõ az Árpád-sétányhoz. A fotók szerzõ felvételei. A gépkocsi és gyalogos közlekedési-forgalmi rendszer ismertetése: Szerencsére e területen a pályázat nem adott túl sok tennivalót, hiszen a városközpont megközelítése, forgalmi feltárása a hasonló jellegû városközpontokhoz képest jóval kedvezõbb adottságokkal rendelkezik. A tervezési területtõl nyugatra található Köztársaság út fõ közlekedési dominanciája meghatározó a terület gépkocsival való megközelítéséhez. Az árufeltöltés és személygépkocsi-parkolás továbbra is itt oldandó meg a meglévõ adottságok ütemezett bõvítésével, melyhez az egyes új épületek építései jó alkalmat adnak. Fontos, hogy további forgalmat vonzó létesítmények a Fõ tér felõl ne terheljék tovább a városközpontot, így az Árpád szálló melletti üzletépület építését még mélygarázs létesítése esetén sem javasoljuk. Nem javasoljuk ugyanezen indokok miatt a Szt. Borbála tér korábbi koncepció szerinti üzletutcájának kialakítását sem. A kereskedelmi kondíciók az utóbbi években jelentõsen átalakították a vásárlási szokásokat a városokban. Ma már jellemzõen a gépkocsival könnyen megközelíthetõ bevásárlóközpontok bonyolítják a bevásárlói forgalom meghatározó részét. A belvárosok kisebb üzleteinek nehéz ezek kínálatával és áraival lépést tartani, ezért közülük csak a jelentõs tõkeerõvel rendelkezõ, márkás, egyedi cikkeket árusító, színvonalas üzletek tudják felvenni a versenyt. Elfogadva a tervpályázati kiíráshoz csatolt fõépítészi tájékoztató megállapításait, a gépkocsi- és a gyalogosforgalom szempontjából az alábbi módosításokat építettük be a tervbe: A Szt. Borbála téren a lakóházak elõtt új nyomvonalra helyeztük a járdaszakaszt. A gépkocsi kétoldali hosszirányú leállása helyett egyoldali merõleges beállású parkolókat alakítottunk ki. A Szt. Borbála téri útszakasz Köztársaság út felé való egyirányúsításával egyetértve azzal javasoljuk a térszövet részévé tenni ezt az útszakaszt, hogy szintjét a terven jelzett vonaltól kezdõdõen kissé megemeljük a gyalogos térszövet szintjével megegyezõen. A téregyüttes így képes megõrizni egységét, a tér érzete olyan, hogy azt az út nem szeli élesen ketté. A burkolat típusa gépjármûforgalomra alkalmas bazaltkõ kockából lenne szerencsés, melynek eltérõ jellege jelölné a forgalmi használat gyalogosforgalomtól eltérõ funkcióját. Az útszakaszt célszerû hatékony sebességcsökkentésre kényszerítõ eszközökkel is ellátni a hagyományos "fekvõ rendõr" helyett kisebb, keresztben elhelyezett bordaszerû zökkenõk elhelyezését javasoljuk meghatározott távolságonként. (Az útszakasz kiemelését a tervezési területrõl készített modell még nem tartalmazta.) A Szt. Borbála téri útszakasz kezdõ és végpontjait forgalomtechnológiailag úgy javasoljuk kialakítani, hogy a tölcsérszerû fordulók kialakítása minél nagyobb szigetszerû zöldfelület közbeiktatásával történjen. Fõként a Fõ tér felõli kezdõpont teresedése túlzottan nagyméretû, melyet növényzettel lehetne tagolni. (Az egyirányúsítás forgalmi csomóponti kialakításának tervét a modell még nem tartalmazta.) Az Árpád-sétány és Posta épület bõvítéseként létesítendõ épületek parkoló és árufeltöltési igénye a Köztársaság út felõl kell, hogy történjen. Egyetértünk e terület parkolási szükségleteit többszintes parkolólemez kialakításával orvosolni, mely szintben is képessé válik a gyalogosforgalmi kapcsolódáshoz. Egyetértünk a Fõ tér gépkocsiforgalmának forgalomcsökkentési törekvéseivel, javasoljuk a városi tömegközlekedés rendszerének fejlesztését, mely az energia- és környezettudatos városfejlesztés módszereit és eszközeit alkalmazza alacsony padlószintû, alacsony fogyasztású, kerekesszékkel járható jármûvek optimális járatszámmal közlekedtetve. Egyetértünk a városi sétány megvalósításának törekvéseivel, melynek jó eszköze lehet az általunk javasolt harmonikus és megfelelõ arányokat szem elõtt tartó gyalogos járó- és zöldfelület térszövet-rendszere. Az általunk javasolt kialakítás szerintünk képes lenne megfelelõen szolgálni a városközponti idõtöltés színterét is. Az egyes városi teresedéseket egy olyan egységes rendszer szerint kapcsoltuk egymáshoz, mely azonos formavilágot és anyaghasználatot kölcsönöz a belvárosnak. Az Árpád-sétány passzázs-jellegû megfogalmazását is gazdagítani javasoljuk, melyet középen helyenként hídszerûen megszakított zöldsziget beépítésével lehetne oldani.

8 Képek (fentrõl lefelé): az Életfa-szobor a Fõ téren, köztéri alkotás a Centrum áruház elõtti téren, fából készült vertikális hangsúlyú szobor az Árpád szálló melletti zöldfelületen, köztéri alkotás az Árpád-sétány Posta épülete elõtti zöldfelületén. A fotók szerzõ felvételei. A városi tereken javasolt iparmûvészeti alkotások: A tervezési területen jelenleg több értékes köztéri szobor és térplasztika található, ami a városlakók kultúra iránti fogékonyságát jelzi. Ezt a törekvést dícséretesnek tartjuk és javaslatainkkal igyekeztünk tovább gazdagítani az iparmûvészeti alkotások számát. Az Életfa-szobor elõtti tér jelenlegi politizáló jellegû, felvonulási térre emlékeztetõ hangsúlyait igényes pihenõparkként terveztük továbbfejleszteni, emiatt a téren állított zászlótartókat máshol pl. a városcímert ábrázoló virágkompozíció mellett javasoljuk felállítani. Az Életfa-szobor ünnepélyes, jelenleg egyetlen téri fõ hangsúlyát egy hasonló szellemiségû, szerves-organikus forma új térplasztikájával szándékoztunk ellenpontozni, mely jól kiegészítené ennek hatását a terven jeölt helyen a térfal elõtt körbejárhatóan elhelyezve. A tér másik részén lévõ ülõ lányok szobrot is kissé elõrébb hoznánk, hogy az jobban érvényesülhessen. A jelenleg rideg hatású tér hangulatát számos faburkolatú ülõpaddal, elõttük faburkolatú térrészekkel, valamint a szökõkutakkal, kisebb csobogókkal kialakított vízfelületekkel oldanánk fel. Az egyes térszövetek közé növényzettel fedett felületeket úsztattunk be, melyek kellemesen oldanák a térkompozíciós hatást. Fõ célunk volt, hogy a ma csak átmenõforgalomra alkalmas teret egy olyan környezetté alakítsuk, mely izgalmas térkapcsolataival bejárásra késztet, a térplasztikákat szemlélve a faburkolatú ülõpadok lehetne megpihenni a vízcsobogók környezetében. A Centrum áruház elõtti térrész bár díszes pihenõpadjaival és kandelábereivel rendezettnek mondható utcabútorainak stílusával kevéssé illeszkedik környezetéhez. Az átalakítás tervezése során az itt található iparmûvészeti alkotások közül a térrészre tervezett vízfelület központjába javasoljuk áthelyezni a kõbõl készült térkompozíciót. A fából készített, vertikális hangsúlyú szobor jelenlegi helyszínét esetlegesnek ítéljük, a szobort stílusjegyei alapján olyan téri környezetbe javasolnánk elhelyezni, ahol ennek centrális térképzõ szerepe jobban érvényesülhetne. Bár javaslatunk kevésbé frekventált helyet jelentene e szobor számára, szerintünk a centrális térszervezést az Életfaszobor mögötti növényzettel fedett téren, a gyalogos utak tengelyébe jobban kifejthetné ez az alkotás. A városcímert idézõ növénykompozíció jelenlegi helyét is kissé esetlegesnek véljük. Úgy gondoljuk, hogy a címer jobb helyen lehetne a Polgármesteri Hivatal tervezett tanácstermi bõvítésének növényzettel fedett Fõ térre nézõ elõkertjében. A Mártírok úti csatlakozással szembeni terület beépítésérõl már korábban tettünk említést. Az átdolgozásra javasolt körpavilont melyet körben pihenõpadokkal lehetne körbevenni mobilszoborral javasoljuk kiegészíteni, melyek egymással is kommunikálhatnának (a körpavilonból pontos idõt jelzõ hangeffektusok összehangolhatók lehetnének a szobor mozgásaival, fénytöréseivel) ezért ide iparmûvész-építész közös részvétellel hirdetett versenypályázatot javasolunk. A területen jelenleg álló térkompozíció helyén üzleti célú épület építése szerepel a tervek között, ezért azt kissé hátrább, a Posta elõtti térrészen javasoljuk a terven jelölt helyen elhelyezni. A Közmûvelõdés Háza és Zeneiskola elõtti térrész a terület legnagyobb városi tere. A jelenlegi vörös színû térkõburkolat többé-kevésbe egységesen és eseménytelenül fedi le a területet. A KISZ-székházként épített épület sem vált elõnyére a térnek sem helyszínének kiválasztásával, sem pedig tömegalakításával. A Közmûvelõdés Háza elõtt épített köríves lépcsõépítményt elbontva egy enyhén emelkedõ füves területet alakítottunk ki, megõrizve az itt lévõ fákat. A ferde, növényzettel fedett terület nyugati oldalát lépcsõ szegélyezné. A szövetszerû beépítés újra városlakókkal népesíthetné be a teret. A vízfelületek melletti pihenõpadok kellemes idõtöltést nyújthatnának itt a látogatóknak. elõterében tervezett, a terven kék színnel jelzett térrészeken is javasoltunk elhelyezni egy-egy csobogókkal, szökõkutakkal mozgalmassá tett területet. A szökõkutak típusai és mûködése meghatározásához iparmûvész bevonását javasoljuk. A vízfelület transzparenciája a Közmûvelõdési Háza elõterében érdekes hatásokat eredményezne az épület látványában, ezért itt megfontolandónak tartjuk hagyományos kismélységû medenceszerû vízfelület kialakítását. Ebben az esetben az esti világítás homlokzatra vetített fényjátéka külön tervezendõ az épület külsõ homlokzatváltozásának tervezése során. A tervezõk

Koncepció, műszaki leírás

Koncepció, műszaki leírás Koncepció, műszaki leírás Helyszín, adottságok: A tervezési helyszínről kilátó nélkül is megfelelő panoráma nyílik mind a Velencei-tóra, mind a Velencei-hegység, Nadap irányába. A tó felöl nézve a Bence-hegy

Részletesebben

BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK

BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK JÁSZBERÉNY KÖZPONT 2014-2015-2 MSC ÉPÍTÉSZ BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK BEADANDÓ TARTALOM 2.KONZULTÁCIÓ/2015.02.25. 1. LAP / BORÍTÓ FELIRAT hallgató neve / neptun-kód tantárgy megnevezése terv címe

Részletesebben

刷szaki leírás Tartalomjegyzék A szombathelyi Weöres Sándor Színház új épülete Építészeti és városrendezési ötletpályázathoz Tervlapok (70x100cm méretben): 01. Koncepció, Helyszínrajz m=1:1000, fotóba illesztett

Részletesebben

Green city játszótér. hallgatói ötletpályázat. Készítette: Csillag Katalin Bőhm Gábor Major József

Green city játszótér. hallgatói ötletpályázat. Készítette: Csillag Katalin Bőhm Gábor Major József Green city játszótér hallgatói ötletpályázat Készítette: Csillag Katalin Bőhm Gábor Major József vizsgálat megközelíthetőség Buszmegálló P Green city játszótér és környezete Duna Szigetbelsőből: BKV: 134,

Részletesebben

Városfejlesztési Tanácsülés és Lakossági Fórum 2013. 06. 25.

Városfejlesztési Tanácsülés és Lakossági Fórum 2013. 06. 25. Várkerület értékmegőrző megújítása I. ütem Városfejlesztési Tanácsülés és Lakossági Fórum 2013. 06. 25. Németh Gergely városi főépítész Előzmények: 2001. - Várkerületre vonatkozó Szabályozási Terv Célja,

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Városfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottság 1/2014(I.23.) határozata alapján

Dunaföldvár Város Önkormányzata Városfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottság 1/2014(I.23.) határozata alapján Dunaföldvár Város Önkormányzata Városfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottság 1/2014(I.23.) határozata alapján DUNAFÖLDVÁR VAK BOTTYÁN TÉR REKONSTRUKCIÓJA ÚJ PIAC KIALAKÍTÁS NYERTES ÖTLETPÁLYÁZATA Pályamű

Részletesebben

Készítette a Főépítészi Iroda * 2008. november

Készítette a Főépítészi Iroda * 2008. november BELSŐ FERENCVÁROS REHABILITÁCIÓ 2008. ÉVI ÉRTÉKELÉS 2009. ÉVI PROGRAM Készítette a Főépítészi Iroda * 2008. november TARTALOMJEGYZÉK 2008. ÉVI ÉRTÉKELÉS Változások a városrészben Önkormányzati feladatok

Részletesebben

Az Ajkai Ipari Park területén iparcikkpiac és termelői piac kialakítása

Az Ajkai Ipari Park területén iparcikkpiac és termelői piac kialakítása Az Ajkai Ipari Park területén iparcikkpiac és termelői piac kialakítása Ajka város Önkormányzata az Ajkai Ipari Park területén iparcikkpiacot és termelői piacot kíván létesíteni. Az Önkormányzat a piac

Részletesebben

Budapest - Csepel Művek RUGÉV Csarnok REHABILITÁCIÓJA, integrációja a városi szövetbe ÖTLETPÁLYÁZAT

Budapest - Csepel Művek RUGÉV Csarnok REHABILITÁCIÓJA, integrációja a városi szövetbe ÖTLETPÁLYÁZAT Budapest - Csepel Művek RUGÉV Csarnok REHABILITÁCIÓJA, integrációja a városi szövetbe ÖTLETPÁLYÁZAT bemutató leírás pedal market első középeurópai kerékpár centrum és börze Hasznosítási koncepció A hasznosítási

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ együttgondolkodást indító munkaközi anyag 1. JÖVŐKÉP Mogyoród az agglomeráció egyik kiemelt turisztikai célpontja legyen. Ön milyen települést szeretne?:. Mogyoród egy olyan

Részletesebben

ŐSZI AKCIÓ! 2015. szeptember 7-től október 30-ig. A KŐ EREJÉVEL TÉGLAKŐ A BIZALOM ÖRÖK AKCIÓS ÁR! BRUTTÓ. 2.890,- Ft/m2 TÉGLAKŐ

ŐSZI AKCIÓ! 2015. szeptember 7-től október 30-ig. A KŐ EREJÉVEL TÉGLAKŐ A BIZALOM ÖRÖK AKCIÓS ÁR! BRUTTÓ. 2.890,- Ft/m2 TÉGLAKŐ ŐSZI AKCIÓ 2015. szeptember 7-től október 30-ig. A KŐ EREJÉVEL A BIZALOM ÖRÖK 2.890,- Ft/m2 , szürke, kagylóhéj, capuccino Méretek: 10 cm x 20 cm, 20 cm x 20 cm, 20 cm x 30 cm 2.490,- Ft/m2 KOMBI SZÜRKE

Részletesebben

RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT. HOTEL KONFERENCIA 9021 GYŐR, APOR VILMOS PÜSPÖK TERE 3.

RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT. HOTEL KONFERENCIA 9021 GYŐR, APOR VILMOS PÜSPÖK TERE 3. RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT. HOTEL KONFERENCIA 9021 GYŐR, APOR VILMOS PÜSPÖK TERE 3. Az ingatlan bemutatása Győr belvárosának történelmi emlékekben legszebb és leggazdagabb részén, a Káptalandombon, a

Részletesebben

A Budapest Főváros VIII. kerület Horváth Mihály tér rehabilitációjának tervezési programja

A Budapest Főváros VIII. kerület Horváth Mihály tér rehabilitációjának tervezési programja A Budapest Főváros VIII. kerület Horváth Mihály tér rehabilitációjának tervezési programja 2014 1 Bevezetés A Budapest VIII. kerület Horváth Mihály tér a városrész szívében található, a Baross utca tengelyében,

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról és a Budapest, XVI. kerület

Részletesebben

VTCS BETON utcabútorok. LIGET kollekció utcabútor / termékárak

VTCS BETON utcabútorok. LIGET kollekció utcabútor / termékárak VTCS BETON utcabútorok LIGET kollekció utcabútor / termékárak 1 Széles Orsolya Project management Industrial Designers Design Development Department VTCS Ltd. Zsolt Pyka Company s management Industrial

Részletesebben

INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSI DOKUMENTÁCIÓ A Veszprém,Budapest u. 2. Társas Irodaházban lévő albetétekről

INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSI DOKUMENTÁCIÓ A Veszprém,Budapest u. 2. Társas Irodaházban lévő albetétekről INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSI DOKUMENTÁCIÓ A Veszprém,Budapest u.. Társas Irodaházban lévő albetétekről Készítette: Hold-Ing 13. Kft Készült: 10 példányban Veszprém, 009.08.13. .0 Tartalomjegyzék 1.0.0 3.0 Címlap

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete *

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete * ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete * BUDAPEST, III. KERÜLET BATTHYÁNY UTCA PÜNKÖSDFÜRDŐ UTCA ÁRPÁD UTCA IPARTELEP UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET

Részletesebben

NÉGY ÉVSZAK SPORT KFT 2016 LEÁNYFALU, Gyulai Pál u 9/b. képviselője: SZÁSZ RÓBERT ügyvezető igazgató tel: +36 30 385 5881; info@4evszaksport.

NÉGY ÉVSZAK SPORT KFT 2016 LEÁNYFALU, Gyulai Pál u 9/b. képviselője: SZÁSZ RÓBERT ügyvezető igazgató tel: +36 30 385 5881; info@4evszaksport. tel: +36 30 385 5881; info@4evszaksport.eu A POSTÁS STRAND TERÜLETFEJELESZTÉSE SORÁN FELMERÜLT KÉRDÉSEK? PARKOLÁSI LEHETŐSÉG - JELENLEG RENDEZETLEN ez a terület még csak papíron ad lehetőséget a parkolásra?

Részletesebben

Felhő. Kiss Gábor Ádám GPUV2D 2013

Felhő. Kiss Gábor Ádám GPUV2D 2013 Felhő Kiss Gábor Ádám GPUV2D 2013 A felhő szó hallatán mindenki az égen úszó meteorológiai képződményre gondol. Ez a légkörben lebegő apró vízcseppek és jégkristályok halmaza. Folyton mozgásban van, alakja

Részletesebben

BELSŐ FERENCVÁROS REHABILITÁCIÓS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

BELSŐ FERENCVÁROS REHABILITÁCIÓS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ BELSŐ FERENCVÁROS REHABILITÁCIÓS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Készült: 2004. január hó Készítette: Főépítészi Iroda 1 BEVEZETŐ Belső Ferencváros a kerület legrégibb, legértékesebb épületeket magába foglaló része,

Részletesebben

a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási tervét

a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási tervét ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2011. (V.5.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE* a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi

Részletesebben

ÚJBUDA IRODA BUDAFOKI 60 - IRODAHÁZ. Budapest XI. Budafoki út 60.

ÚJBUDA IRODA BUDAFOKI 60 - IRODAHÁZ. Budapest XI. Budafoki út 60. ROYAL-CAPITAL PROPERTY INVESTMENT ZRT. CÍM: 1116 BP.BARÁZDA UTCA 42. TEL: + 36 1 463-7124 MOBIL: +36 20 821 6562 E-MAIL: VONA.ZSOLT@ROYALINDEX.HU ÚJBUDA IRODA BUDAFOKI 60 - IRODAHÁZ Budapest XI. Budafoki

Részletesebben

4,5m PININFARINA FORMAVILÁGA

4,5m PININFARINA FORMAVILÁGA PININFARINA FORMAVILÁGA MINDANNYIUNK ÁLTAL ELFOGADOTT TÉNY, HOGY HASZNÁLATI TÁRGYAINK ÍGY A VÁROSKÉPET ALKOTÓ MINDEN EGYES ÉPÍTÉSZETI ELEM TERVEZÉSE ESETÉN NAGY HANGSÚLYT KELL HELYEZNI A FUNKCIÓ ÉS A FORMA

Részletesebben

ÚTHÁLÓZAT Mérnök Iroda Kft. 2800 Tatabánya, Szent Borbála tér 6. II.em. 6. Tel.: 34/309-399; Tel/Fax: 34/309-400 E-mail: tracktor@axelero.

ÚTHÁLÓZAT Mérnök Iroda Kft. 2800 Tatabánya, Szent Borbála tér 6. II.em. 6. Tel.: 34/309-399; Tel/Fax: 34/309-400 E-mail: tracktor@axelero. Tata város ( térsége) Szerkezeti- és szabályozási tervének módosítása Közlekedési vizsgálat és javaslat A tervezési területet közlekedési szempontból délről az, északról a 1363/18 hrsz.-ú út (Fényes fürdő

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Iksz: F- 9996-9/2015. Témafelelős: Cseuz András Tárgy: Szentes, Kiss Bálint Református Általános Iskola környezetének

Részletesebben

KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR ÉS TÉRSÉGE VÁROSRENDEZÉSI VÁROSÉPÍTÉSZETI KÖRNYEZETALAKÍTÁSI ÖTLETPÁLYÁZAT

KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR ÉS TÉRSÉGE VÁROSRENDEZÉSI VÁROSÉPÍTÉSZETI KÖRNYEZETALAKÍTÁSI ÖTLETPÁLYÁZAT KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR ÉS TÉRSÉGE VÁROSRENDEZÉSI VÁROSÉPÍTÉSZETI KÖRNYEZETALAKÍTÁSI ÖTLETPÁLYÁZAT MÛSZAKI LEÍRÁS 2007. szeptember TERV ÉS IRATJEGYZÉK KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR ÉS TÉRSÉGE VÁROSRENDEZÉSI VÁROSÉPÍTÉSZETI

Részletesebben

2012. április 27. 13:49 Timar Gigi kulcsszavak: fürdő, kicsi fürdő, lakberendezés, takarékos fürdő

2012. április 27. 13:49 Timar Gigi kulcsszavak: fürdő, kicsi fürdő, lakberendezés, takarékos fürdő 2012. április 27. 13:49 Timar Gigi kulcsszavak: fürdő, kicsi fürdő, lakberendezés, takarékos fürdő KIS FÜRDŐ Nagy a család, de kicsi a fürdő? Ha öt embernek közülük négyen nők kell használnia egy nem túl

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2011. (X.15.) önkormányzati rendelete

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2011. (X.15.) önkormányzati rendelete 1 KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2011. (X.15.) önkormányzati rendelete Az épített örökség és természeti környezet helyi védelméről Kengyel Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Mediterrán külső, modern belső MODERN HÁZAK LAKÁSOK 75

Mediterrán külső, modern belső MODERN HÁZAK LAKÁSOK 75 Élettér A kert fő attrakciója a nagyméretű, L alakú medence. Ha a nyári grillezéskor valakinek melege van, a padról akár egyenesen beledőlhet a vízbe 74 MODERN HÁZAK LAKÁSOK Mediterrán külső, modern belső

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. május 7-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. május 7-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-i ülésére Tárgy: A Rákóczi téri játszótér környezetében lévő kavicsos burkolatok fejlesztési lehetőségei Előadó: Ottó Péter

Részletesebben

Tervezési munkáink 2004. november hó

Tervezési munkáink 2004. november hó Tervezési munkáink 2004. november hó Logisztikai Szolgáltató Központ Székesfehérvár, Vásárhelyi út Az Érték forma újság 1998/1 lapszámában ipari épületek bemutatása közt ismertettük a Székesfehérvári Logisztikai

Részletesebben

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete. a településképi véleményezési eljárásról

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete. a településképi véleményezési eljárásról Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az épített

Részletesebben

Ú J P A L O T A - F Ô T É R

Ú J P A L O T A - F Ô T É R HELYZET: 1. gépkocsi orientált közlekedés szervezés az egész lakótelepen 2. széles észak-déli tengely - erôs szélcsatorna hatás 3. becsatlakozó délkeleti irányú út (az Y alakú útcsatlakozás elôny is lehetne)

Részletesebben

Dr. Pintér Ferenc ICI Interaktív Kommunikációs Zrt. ferenc.pinter@icicom.hu

Dr. Pintér Ferenc ICI Interaktív Kommunikációs Zrt. ferenc.pinter@icicom.hu Orientgateproject LOT2 A városi rendszerek sebezhetősége az éghajlatváltozás hatásaival összefüggésben, Budapest XIII. kerületben: a tanulmány eredményei Dr. Pintér Ferenc ICI Interaktív Kommunikációs

Részletesebben

Építésztervezők: Materny Károly okl. építészmérnök É 01 3417/13. Sződy Tamás okl. építészmérnök É2 01-4755/05. Budapest 2012.

Építésztervezők: Materny Károly okl. építészmérnök É 01 3417/13. Sződy Tamás okl. építészmérnök É2 01-4755/05. Budapest 2012. Építészeti műszaki leírás a Budapest, VIII. ker. Kőfaragó utca 8., hrsz.36471:, többlakásos lakóépület, utcai földszinti üzletek, többszintes parkolóház, felső szinteken irodák beépítést tisztázó elvi

Részletesebben

~~. számú előterjesztés

~~. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ~~. számú előterjesztés Előterjesztés a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére a "Tiszta udvar, rendes ház 2013, és Tiszta,

Részletesebben

05. ZÖLDFELÜLETRENDEZÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS kiviteli terv ELŐZMÉNYEK: 4 9 H ű A TERVEZÉSI FELADAT LEÍRÁSA: ű A TERVEZÉSI PROGRAM ű 喧 TERVEZÉSI SZEMPONTOK A PARK KONCEPCIÓJA ű elvek természetet értéket 喧 4

Részletesebben

Budafok belvárosának megújulási lehetőségei, a közösségi tervezési munka tézistervezetei

Budafok belvárosának megújulási lehetőségei, a közösségi tervezési munka tézistervezetei Közösségi tervezés Budafok belvárosában Budafok belvárosának megújulási lehetőségei, a közösségi tervezési munka tézistervezetei Döbrönte Katalin a közösségi tervezési projekt és az egyesület városfejlesztési

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1 Budapest, III. kerület POMÁZI ÚT BÉCSI ÚT ARANYVÖLGY UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET kerületi szabályozási tervére

Részletesebben

A kerületi szabályozási tervre vonatkozó rendelkezések

A kerületi szabályozási tervre vonatkozó rendelkezések ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2008. (III.12.) RENDELETE * a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási

Részletesebben

TERASZ BUDAPEST KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV

TERASZ BUDAPEST KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV TERASZ BUDAPEST KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV TARTALOM BEVEZETŐ ÁLTALÁNOS TELEPÍTÉSI IRÁNYELVEK ELHELYEZÉS/MÉRETEK ASZTALOK/SZÉKEK/HATÁROLÓ BÚTOROK ÁRNYÉKOLÁS/ESŐVÉDELEM PODESZT SZINTKIEGYENLÍTÉSHEZ

Részletesebben

Élhető otthonok. SpanyolKert. Költözzünk össze!

Élhető otthonok. SpanyolKert. Költözzünk össze! Élhető otthonok SpanyolKert Költözzünk össze! Parkosított, tágas, közös kert A SpanyolKert lakói olyan emberek, akik igazán szeretnek élni. Mi szeretnénk, hogy vevőink jól érezzék magukat otthonaikban.

Részletesebben

Ilyen lett a 4-es metró: Nézz be az állomásokra - rengeteg fotó

Ilyen lett a 4-es metró: Nézz be az állomásokra - rengeteg fotó Ilyen lett a 4-es metró: Nézz be az állomásokra - rengeteg fotó M4 - Kelenföld vasútállomás megálló A Kelenföld vasútállomás megálló a vonal budai végpontja, az agglomerációból érkezők legfontosabb átszállóhelye.

Részletesebben

DUNAÚJVÁROS TÖRTÉNETI FÖLDRAJZA ÉS TELEPÜLÉSMORFOLÓGIÁJA

DUNAÚJVÁROS TÖRTÉNETI FÖLDRAJZA ÉS TELEPÜLÉSMORFOLÓGIÁJA CSAPÓ TAMÁS LENNER TIBOR DUNAÚJVÁROS TÖRTÉNETI FÖLDRAJZA ÉS TELEPÜLÉSMORFOLÓGIÁJA PÉCS 2014. év lakosság 1949 3949 1960 30976 1970 44721 1980 59559 1990 58887 2001 53036 2011 46508 Dunaújváros

Részletesebben

2. Az új Városházi fórum és épület kapuként és befogadóként elősegíti a Belváros gyalogos szövetének revitalizációját.

2. Az új Városházi fórum és épület kapuként és befogadóként elősegíti a Belváros gyalogos szövetének revitalizációját. Budapest főtere Budapestnek nincs főtere, pedig adott a Kiskörút vonalában egy olyan városi térsor, mely lehetőséget teremt a főváros új fórumának kialakítására. Ez a térség a Bazilikától a Deák téren

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Jegyzője Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300

Szentes Város Önkormányzata Jegyzője Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Szentes Város Önkormányzata Jegyzője Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Ikt.szám: E-2004-2/2014. Témafelelős: Czirokné Tárgy: Közterület elnevezése Melléklet:

Részletesebben

Beszámoló az Országbíró lakótelep közterületei komplex megújításáról. 2011-2012-es ütemek összefoglalója.

Beszámoló az Országbíró lakótelep közterületei komplex megújításáról. 2011-2012-es ütemek összefoglalója. Beszámoló az Országbíró lakótelep közterületei komplex megújításáról 2011-2012-es ütemek összefoglalója. 2012.júliusában, a tervezettnél négy hónappal korábban befejeződtek az Országbíró lakótelep és sétány

Részletesebben

ÖZTÁRSASÁG UTCA. Modern minimál a rejtőző luxus

ÖZTÁRSASÁG UTCA. Modern minimál a rejtőző luxus K16 ÖZTÁRSASÁG UTCA Modern minimál a rejtőző luxus Koncepció Az ingatlan tervezésekor a megbízónk igen magas elvárásainak igyekeztünk megfelelni. Az ingatlan felszereltsége egyedülálló. 6 hálószoba, 5

Részletesebben

A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 12/2013. (IV.17.) önkormányzati rendelete a településképi bejelentési eljárás és a településképi kötelezés szabályairól Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 31-i ülésére Tárgy: Zirc, Rákóczi téri járdafelújítás folytatása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

BALATONFŰZFŐ DELTA TERÜLET FEJLESZTÉSE

BALATONFŰZFŐ DELTA TERÜLET FEJLESZTÉSE MŰLEÍRÁS BALATONFŰZFŐ DELTA TERÜLET FEJLESZTÉSE ÖTLETPÁLYÁZATHOZ 2009. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A hatásterületet bemutató helyszínrajz, M=1:500 2. Beépítési terv, m=1:1000 3. Épületvázlatok, M=1:500 4. Tömegvázlatok

Részletesebben

Műanyag nyílászárók a SCHÜCO-tól

Műanyag nyílászárók a SCHÜCO-tól A fenntarthatóság iránt elkötelezett építészetért Műanyag nyílászárók a SCHÜCO-tól A SCHÜCO rendszer műanyag nyílászárói a hazai piacon is egyre nagyobb teret és elismerést nyernek, hiszen előnyös tulajdonságaikkal,

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI MŰSZAKI LEÍRÁS

ÉPÍTÉSZETI MŰSZAKI LEÍRÁS ÉPÍTÉSZETI MŰSZAKI LEÍRÁS szám alatt található Heim Pál Gyermekkórház A" épület energetikai felújításának Építtető: Heim Pál Gyermekkórház Megbízó: Schöko Bau Kft. 1212 Budapest, Vereckei u. 13. Építési

Részletesebben

26/2005. (VI.15.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet

26/2005. (VI.15.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet 26/2005. (VI.15.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet A Józsefváros Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról és Szabályozási tervéről szóló 35/2004. (VII. 15.) ök. számú rendelet módosítása

Részletesebben

Iparművészeti Múzeum Rekonstrukciója és értéknövelő tervezése Budapest, IX. kerület, Üllői út 33-37.

Iparművészeti Múzeum Rekonstrukciója és értéknövelő tervezése Budapest, IX. kerület, Üllői út 33-37. Iparművészeti Múzeum Rekonstrukciója és értéknövelő tervezése Budapest, IX. kerület, Üllői út 33-37. 2012. Országos tervpályázat: megvétel Tervezők: munkatárs: Szakági tervezők: Dobai János DLA Bálint

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére 9. napirend Ügyiratszám: 14/548 /2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére Tárgy: Beszámoló a városközponti rehabilitáció keretében végrehajtott fejlesztések

Részletesebben

ÉMI Nonprofit Kft. Tudásközpont Szentendrén Szervezeti Átalakítás

ÉMI Nonprofit Kft. Tudásközpont Szentendrén Szervezeti Átalakítás ÉMI Nonprofit Kft. Tudásközpont Szentendrén Szervezeti Átalakítás Rockwool konferencia 2013. február 21. Matuz Géza termelési és értékesítési igazgató, vezérigazgató helyettes Előzmények A terület 1997-től

Részletesebben

BELSŐ FERENCVÁROS REHABILITÁCIÓ

BELSŐ FERENCVÁROS REHABILITÁCIÓ BELSŐ FERENCVÁROS REHABILITÁCIÓ 2004. ÉVI ÉRTÉKELÉS 2005. ÉVI PROGRAM 2004. december hó Készítette: Főépítészi Iroda 1 TARTALOMJEGYZÉK ÖSSZEFOGLALÁS 2004. ÉVI ÉRTÉKELÉS A városrészt érintő változások,

Részletesebben

M E N D E. 2014. január

M E N D E. 2014. január M E N D E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA A 0126/17 HRSZ. TERÜLETRE VONATKOZÓAN MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 22/2013. (XII. 20.) KT. RENDELETE A 11/2002. (X. 8.) KT. RENDELETTEL

Részletesebben

MŰSZAKI LEÍRÁS. Pestszentimre Óvodacentrum építészeti ötletpályázat. 2010. május

MŰSZAKI LEÍRÁS. Pestszentimre Óvodacentrum építészeti ötletpályázat. 2010. május MŰSZAKI LEÍRÁS Pestszentimre Óvodacentrum építészeti ötletpályázat 2010. május TARTALOMJEGYZÉK Műszaki leírás Koncepció Telepítés Funkcionális felépítés Anyaghasználat Kert Mutatók Helyiséglista Modellfotó

Részletesebben

2 Tartalom 3-4 Homlokzatvilágítás 5-8 Kiemelt közösségi terek világítása 9-12 Funkcionális kiemelt terek 13-14 Szobák világítása 15 Világításvezérlés

2 Tartalom 3-4 Homlokzatvilágítás 5-8 Kiemelt közösségi terek világítása 9-12 Funkcionális kiemelt terek 13-14 Szobák világítása 15 Világításvezérlés 2 Tartalom 3-4 Homlokzatvilágítás 5-8 Kiemelt közösségi terek világítása 9-12 Funkcionális kiemelt terek 13-14 Szobák világítása 15 Világításvezérlés Egy szálloda épületben nagyon sokféle helyiség található,

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/8/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 25-i ülésére Tárgy: A közterületek használatáról

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS A L P O L G Á R M E S T E R E

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS A L P O L G Á R M E S T E R E NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS A L P O L G Á R M E S T E R E 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-553, Fax: (42) 524-546 E-mail: totha@nyirhalo.hu Ügyiratszám: 249-10/2009.X. Ügyintéző:

Részletesebben

Kerékpáros forgalomtechnika és biztonság néhány összefüggése

Kerékpáros forgalomtechnika és biztonság néhány összefüggése Forgalmász napok Sopron, 2013. június 12-13. Kerékpáros forgalomtechnika és biztonság néhány összefüggése Vincze Tibor vin@trenecon.hu 1 2013.06.24. Tartalom 1. Miként látjuk a kerékpárost? 2. Kívánatos

Részletesebben

APPIA ANTICA NEM ANTIKOLT

APPIA ANTICA NEM ANTIKOLT APPIA ANTICA NEM ANTIKOLT Appia antica térkövek, antikolás nélkül, 8 cm, hullámos élek. 192 192 192 226 150 113 Appia antica térkő lapok, antikolás nélkül, 8 cm, egyenes élek. Tipp: az Umbriano fektetési

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom:

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Bizottsága 2015. április 14-i ülésén az alábbi határozatokat hozta: Tárgy:

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Jegyzője Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300

Szentes Város Önkormányzata Jegyzője Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Szentes Város Önkormányzata Jegyzője Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Ikt.sz.: 07-3556-20, 25, 26/2005. E.a: Cseuz András Tárgy: Interpellációkra adott válaszok

Részletesebben

Kormányzati és innovációs negyed

Kormányzati és innovációs negyed Kormányzati és innovációs negyed a felvirágzó, új belvárosban www.corvinsetany.hu Corvin Sétány pályázati előnyök Már meglévő koncepció Az előírt irodai nagyságot tudjuk biztosítani Megvalósítás indulásra

Részletesebben

Szabadtéri reklámeszköz definíciók

Szabadtéri reklámeszköz definíciók 1. Reklámberendezés definíciók Szabadtéri reklámeszköz definíciók 1.1. Óriásplakát-tábla ragasztott plakát kihelyezésére (esetleg egyéb reklámfelülettel) 1.1.1. méret szerinti felosztás (szélesség x magasság

Részletesebben

m e t s z e t Kapy Jenő DLA, YBL díjas építész Botzheim Bálint építész-munkatárs

m e t s z e t Kapy Jenő DLA, YBL díjas építész Botzheim Bálint építész-munkatárs E-3 FŐHOMLOKZAT főhomlokzat Ajánlati vázlatterve 2012. 10. 07 helyszínrajz a l a p r a j z m e t s z e t Kapy Jenő DLA, YBL díjas építész Botzheim Bálint építész-munkatárs oldalhomlokzat hátsóhomlokzat

Részletesebben

POZSONY LÁMPATESTCSALÁD POZSONY 90 VILÁGÍTÁSTECHNIKA KFT. MADE IN HUNGARY. http://www.zengovari.hu/termekeink/mennyezetre_szerelheto_lampatestek

POZSONY LÁMPATESTCSALÁD POZSONY 90 VILÁGÍTÁSTECHNIKA KFT. MADE IN HUNGARY. http://www.zengovari.hu/termekeink/mennyezetre_szerelheto_lampatestek POZSONY LÁMPATESTCSALÁD Egyedi megjelenésű, antik jellegű lámpatestcsalád, melyeket vidéki vadászház hangulatába illeszkedően gyártottunk mennyezeti, asztali és álló kivitelben. A méreteknek megfelelően

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága 2011. január 19-i ülésének jegyzőkönyve 1/2011. (I.19.) sz. Városfejlesztési Bizottság határozata a temető üzemeltetésével összefüggő bevételekről

Részletesebben

Városfejlesztési Kerekasztal - Elképzelések Budafok Belváros fejlesztéséről -

Városfejlesztési Kerekasztal - Elképzelések Budafok Belváros fejlesztéséről - Városfejlesztési Kerekasztal - Elképzelések Budafok Belváros fejlesztéséről - 2012. november 6. Promontorium Polgári Casino Somfai Ágnes: somfai.agnes@lehetmas.hu Tervek Remélhetően 1998-ban megkezdődik

Részletesebben

SZÉLL KÁLMÁN TÉR REKONSTRUKCIÓJA 2012

SZÉLL KÁLMÁN TÉR REKONSTRUKCIÓJA 2012 SZÉLL KÁLMÁN TÉR REKONSTRUKCIÓJA 2012 VÁROSÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVPÁLYÁZAT MŰSZAKI LEÍRÁS TERVLAPOK JEGYZÉKE 01 HELYSZÍNRAJZOK M 1:1000 02 HELYSZÍNRAJZ, MAGYARÁZÓ ÁBRÁK M 1:500 03 ALAPRAJZOK M 1:200

Részletesebben

BONYHÁD, EVANGÉLIKUS ISKOLAÉPÜLET ÁTALAKÍTÁSA ÉS BŐVÍTÉSE - VÁZLATTERV 2014. DECEMBER

BONYHÁD, EVANGÉLIKUS ISKOLAÉPÜLET ÁTALAKÍTÁSA ÉS BŐVÍTÉSE - VÁZLATTERV 2014. DECEMBER BONYHÁD, EVANGÉLIKUS ISKOLAÉPÜLET ÁTALAKÍTÁSA ÉS BŐVÍTÉSE - VÁZLATTERV 2014. DECEMBER K e r n é s K l e n k É p í t é s z e t i B t. 7 0 3 0 P a k s, D u n a u. 1 / a t e l : 7 5 / 4 2 1-4 4 1 2. Tartalom

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselőtestületének 27/2012 (VI.06.) önkormányzati rendelete

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselőtestületének 27/2012 (VI.06.) önkormányzati rendelete Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselőtestületének 27/2012 (VI.06.) önkormányzati rendelete a Belváros-Lipótváros Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról és Szabályozási

Részletesebben

ÉRTÉKESÍTÉSI AJÁNLAT

ÉRTÉKESÍTÉSI AJÁNLAT ÉRTÉKESÍTÉSI AJÁNLAT Orvosi rendelő komplexum vagy Egészségház kialakítására Budapest, XX. Szent Imre herceg u. 15. Belterületi lakóingatlan Ingatlan leírása Az ingatlan egyedi beosztása révén kiváló lehetőséget

Részletesebben

KRESZ és közútkezelés

KRESZ és közútkezelés KRESZ és közútkezelés Forgalmász napok Sopron 2013. június 12-13. Nagy Zoltán osztályvezető Magyar Közút NZRT. telefon: 819-9133 e-mail:nagy.zoltan@kozut.hu A józan paraszti ész hiánya minden területen

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2013. (VIII.29.) önkormányzati rendelete. a városkép alakításáról és védelméről

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2013. (VIII.29.) önkormányzati rendelete. a városkép alakításáról és védelméről Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2013. (VIII.29.) önkormányzati rendelete a városkép alakításáról és védelméről Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített

Részletesebben

FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2008.(XII. 22.) Önk. rendelete

FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2008.(XII. 22.) Önk. rendelete FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2008.(XII. 22.) Önk. rendelete Az építészeti örökség helyi védelméről szóló rendelet megalkotásáról Fehérgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 56/2005. (XII. 7.) 1 RENDELETE 2 A ZÖLDTERÜLETEK ÉS ZÖLDFELÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS VÉDELMÉRŐL

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 56/2005. (XII. 7.) 1 RENDELETE 2 A ZÖLDTERÜLETEK ÉS ZÖLDFELÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS VÉDELMÉRŐL ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 56/2005. (XII. 7.) 1 RENDELETE 2 A ZÖLDTERÜLETEK ÉS ZÖLDFELÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS VÉDELMÉRŐL A 23/2008. (VI. 5.) 3, A 42/2009. (IX. 30.) 4, A 45/2010.

Részletesebben

Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének. A 14/2012. (V. 31.) önkormányzati rendelettel módosított 13/2008. (IV. 24.) sz.

Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének. A 14/2012. (V. 31.) önkormányzati rendelettel módosított 13/2008. (IV. 24.) sz. Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének A 14/2012. (V. 31.) önkormányzati rendelettel módosított 13/2008. (IV. 24.) sz. rendelete A hirdetőberendezések és hirdetmények elhelyezéséről /Egységes

Részletesebben

2/2005. (I.20.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet *

2/2005. (I.20.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet * 2/2005. (I.20.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet * A Józsefváros Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról és Szabályozási tervéről szóló 35/2004. (VII. 15.) ök. számú rendelet módosítása

Részletesebben

MISKOLC, SZENT ISTVÁN TÉR RENDEZÉSE ÖTLETPÁLYÁZAT MÛSZAKI LEÍRÁS

MISKOLC, SZENT ISTVÁN TÉR RENDEZÉSE ÖTLETPÁLYÁZAT MÛSZAKI LEÍRÁS MISKOLC, SZENT ISTVÁN TÉR RENDEZÉSE ÖTLETPÁLYÁZAT MÛSZAKI LEÍRÁS TARTALOMJEGYZÉK: 1. Átnézeti helyszínrajz M=1:1000 2. Szabályozási tervlap M=1:1000 3. Terepszinti vezérszinti alaprajz M=1:500 4. Tetõ

Részletesebben

Veres György Tűzterjedés és az ellene történő védekezés épített környezetben II.

Veres György Tűzterjedés és az ellene történő védekezés épített környezetben II. Veres György Tűzterjedés és az ellene történő védekezés épített környezetben II. Az első részben a tűzterjedés módjaival és a tűzgátlást biztosító épületszerkezetekkel foglalkoztunk, most a tűzszakaszolás

Részletesebben

Rendezvényhelyszín kiajánló

Rendezvényhelyszín kiajánló Rendezvényhelyszín kiajánló Az AsiaCenter, mint rendezvényhelyszín Az AsiaCenter, Európa legnagyobb nagykereskedelmi bevásárlóközpontja 2003. március 7-én nyitotta meg kapuit Budapesten. A 200 millió eurós

Részletesebben

Háttéranyag a Nyugat-dunántúli Operatív Program Kisléptékű, pontszerű kisvárosi fejlesztések c. kiírásainak nyertes projektjeiről

Háttéranyag a Nyugat-dunántúli Operatív Program Kisléptékű, pontszerű kisvárosi fejlesztések c. kiírásainak nyertes projektjeiről Háttéranyag a Nyugat-dunántúli Operatív Program Kisléptékű, pontszerű kisvárosi fejlesztések c. kiírásainak nyertes projektjeiről A NYDOP-2007-3.1.1/D Kisléptékű, pontszerű kisvárosi fejlesztések c. pályázat

Részletesebben

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya Nagyhegyes Község közigazgatási területén elhelyezkedő közterületekre terjed ki. Értelmező rendelkezések

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya Nagyhegyes Község közigazgatási területén elhelyezkedő közterületekre terjed ki. Értelmező rendelkezések Nagyhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2009. ( IX. 17.) önkormányzati rendelete a közterület igénybe vételének és használatának szabályairól Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kazincbarcika Város Önkormányzata 19/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete a közterület elnevezés, átnevezés, és a házszámozás rendjéről

Kazincbarcika Város Önkormányzata 19/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete a közterület elnevezés, átnevezés, és a házszámozás rendjéről Kazincbarcika Város Önkormányzata 19/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete a közterület elnevezés, átnevezés, és a házszámozás rendjéről Kazincbarcika város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Egy hosszú hétvégét töltöttünk el Gyulán a Corso Hotelben. Gyula nagyon szép,

Egy hosszú hétvégét töltöttünk el Gyulán a Corso Hotelben. Gyula nagyon szép, Gyulai emlék Egy hosszú hétvégét töltöttünk el Gyulán a Corso Hotelben. Gyula nagyon szép, tiszta és turistákkal teli kisváros. Gyönyörűek a belváros szökőkútjai, a vár körüli sétány, ahol a nyári melegben

Részletesebben

13/2001. (VIII.29.) 18/1993. (VI.

13/2001. (VIII.29.) 18/1993. (VI. Ercsi Város Önkormányzatának 13/2001. (VIII.29.) Kt. számú rendelete a többször módosított 18/1993. (VI. 29.) Kt. Ercsi Nagyközség helyi építési szabályzat 19. -ának kiegészítéséről, illetve módosításáról,

Részletesebben

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!)

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!) C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

Semmelrock akció! ...hogy a szép elérhetővé váljon. 2011. április 1-től június 30-ig. További információ: www.semmelrock.hu.

Semmelrock akció! ...hogy a szép elérhetővé váljon. 2011. április 1-től június 30-ig. További információ: www.semmelrock.hu. Semmelrock akció!...hogy a szép elérhetővé váljon. 2011. április 1-től június 30-ig. Citytop kombi MÁR 2.490 Ft/m 2 -től Flori MÁR 499 Ft/db-tól További információ: www.semmelrock.hu Bradstone alapcsomag

Részletesebben

VÁROSI FŐÉPÍTÉSZ ELŐTERJESZTÉSE

VÁROSI FŐÉPÍTÉSZ ELŐTERJESZTÉSE napirendi pont VÁROSI FŐÉPÍTÉSZ ELŐTERJESZTÉSE Előzetes településfejlesztési döntés Auto- hof létesítése tárgyú SZTM 2010-031 számú rendezési terv módosítási eljárás megindításához. Jelen előterjesztés

Részletesebben

Puriter. Szerzés: vásárlás - Lektorátus Érték: 700.000.-Ft Származás: a művésztől Állapot: Ép Fénykép száma: Lemez száma:

Puriter. Szerzés: vásárlás - Lektorátus Érték: 700.000.-Ft Származás: a művésztől Állapot: Ép Fénykép száma: Lemez száma: Leltári szám: 2011/1 Puriter Baglyas Erika, 2005 Szappan, tükör, szöveg 90x30x300 cm Üveglapon három sorba rendezett szappandarabkákba vésett szórészletekből a tökéletes tisztaság lehetetlenségéről értekező

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ APIS LOGISTIC LOGISZTIKAI KÖZPONT ÉS IRODAHÁZ. Észak-Pesti Ipari Park Budapest IV. Óradna utca 5.

TÁJÉKOZTATÓ APIS LOGISTIC LOGISZTIKAI KÖZPONT ÉS IRODAHÁZ. Észak-Pesti Ipari Park Budapest IV. Óradna utca 5. ROYAL-CAPITAL PROPERTY INVESTMENT ZRT. CÍM: 1116 BP.BARÁZDA UTCA 42. TEL: + 36 1 463-7124 MOBIL: +36 20 821 6562 E-MAIL: VONA.ZSOLT@ROYALINDEX.HU TÁJÉKOZTATÓ APIS LOGISTIC LOGISZTIKAI KÖZPONT ÉS IRODAHÁZ

Részletesebben

Zöldfelületek, belváros rehabilitáció, kerékpárutak Hévízen. Laczkó Mária Kecskemét, 2012. május 24.

Zöldfelületek, belváros rehabilitáció, kerékpárutak Hévízen. Laczkó Mária Kecskemét, 2012. május 24. Zöldfelületek, belváros rehabilitáció, kerékpárutak Hévízen Laczkó Mária Kecskemét, 2012. május 24. Hévíz célja 2020.-ra Európa egyik vezető gyógyturisztikai célpontjává válni A cél eléréséhez szükséges

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra.

TÁJÉKOZTATÓ. Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra. TÁJÉKOZTATÓ Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra. I. A területre jelenleg a következő településrendezési eszközök vannak hatályban: Sajóbábony Település-rehabilitációs

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó LENGYEL ÉPÍTÉSZ MŰTEREM KFT. 4027 Debrecen, Egyetem sgt. 21. 1/2. Telefon / fax: (52) 425 428, (52) 532 896 E-mail: lengyel @ lengyelepitesz.t-online.hu Debrecen, 41. számú vrk. Debrecen-Nagykereki vasútvonal

Részletesebben

Építészeti műszaki leírás az MNM komplex fejlesztési tervpályázat, 2010 pályázatához

Építészeti műszaki leírás az MNM komplex fejlesztési tervpályázat, 2010 pályázatához Építészeti műszaki leírás az MNM komplex fejlesztési tervpályázat, 2010 pályázatához A Magyar Nemzeti Múzeum három alappillére a gyűjtés, feldolgozás és bemutatás. Célunk a feldolgozás és bemutatás tereit

Részletesebben