is erõsíteni. A tervpályázat során kijelölt összefüggõ térszövet a területénél fogva alkalmas egy ilyen egységes, mai arculat kialakításához.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "is erõsíteni. A tervpályázat során kijelölt összefüggõ térszövet a területénél fogva alkalmas egy ilyen egységes, mai arculat kialakításához."

Átírás

1 TERVPÁLYÁZAT Tatabánya-Újváros fõtere (Fõ tér és Szt. Borbála tér) északi (Komáromi utcai) szektorának közterületalakítási, környezetrendezési és beépítési tanulmányterve ÉPÍTÉSZETI MÛLEÍRÁS képekkel.

2 Az építészeti koncepció ismertetése: Tatabánya-Újváros városközpontja a második világháborút követõ szocializmusnak nevezett idõszakban nyerte el mai formáját, így mindazon sajátosságokat magán viseli, ami az ebben az idõszakban fejlõdött többi hasonló iparvárosra ma is jellemzõ. Ezen idõszak városfejlesztési elképzelései, de leginkább céljai mára túlhaladottá váltak, átértékelõdtek, ugyanakkor vannak e városfejlesztési koncepciónak olyan értékei, (városi téregyüttesek képzésének igénye és tervszerû megoldásai, zöldfelületi arányok megtartása összefüggõ, növényzettel fedett területek tervezésével, tömegformálás és téralakítás egyszerû tömegek kompozíciójával ) amelyek ma is követésre méltóak. A tervezés megkezdésekor ezekre az itt is fellelhetõ értékekre kívántunk alapvetõen támaszkodni, ezeket kívántuk felerõsíteni, felszínre hozni és továbbfejleszteni a mai kor elvárásai szerint. Az utóbbi évben végbement társadalmi változások és értékváltozások közötte a belvárosok kereskedelmi funkcióját legtöbbször koncepciótlanul túlértékelõ merkantilista szemléletmód több városban jelentõsen és durván avatkozott be a korábbi városszövetbe. Ráadásul ezek az új fejlesztések a legtöbbször a korábbi városszerkezetekhez szervesen nem nevezhetõ módon integrálódtak, gyakran meg sem próbáltak a környezetükhöz illeszkedni, annak értékeit elvetve, inkább azokkal szembehelyezkedve kívántak egy új értékrendszernek megfelelni, ami Tatabánya- Újváros esetében is jelentõs "sebeket" eredményezett a ma látható állapotokban. Milyen funkcionális igények kiszolgálása oldandó meg egy olyan városközpontban, mint Tatabánya-Újváros? Ennek a kérdésnek számtalan megközelítési módjai közül a közigazgatási, forgalomtechnikai, környezetvédelmi, reprezentációs, gazdaságossági, a város fejlõdését hosszútávra szólóan biztosító szempontokat az alábbiak szerint tartottuk szem elõtt a tervezés során: 1. A városi térszövetrõl: Legfontosabb szempont az eltérõ városszövetek összehangolása egy egyedi, Tatabánya-Újváros belvárosára jellemzõ arculat kialakításával, ami a meglévõ adottságokból táplálkozik, egységes, modern és szép városközpont megvalósítását eredményezi, mely képes a városlakók identitását is erõsíteni. A tervpályázat során kijelölt összefüggõ térszövet a területénél fogva alkalmas egy ilyen egységes, mai arculat kialakításához. 2. A téregyüttes épületeirõl: Az utóbbi idõszakban nemcsak az utcanevek, de az épületek funkciói is átalakultak. A városközpont elsõdlegesen a közigazgatás centruma. A tervezési területen további közigazgatási funkciók megoldása nem szükséges, kivéve a Polgármesteri Hivatal épületének emeleti tanácsteremmel való bõvítése. A ráépítés során az épület magastetõs megoldása helyett a környezethez jobban illeszkedõ lapostetõs kialakítást javasolunk, melynek tömege maximum egy szinttel magasítaná a meglévõ épületrészt, a tömegformálása egységes, homogén és visszafogott maradhatna. Képek (balról jobbra, fentrõl lefelé): a Polgármeteri Hivatal épülete a Fõ tér centrumában, a Fõ téren található Életfa-szobor tere, a Posta épülete elõtti tér, a Közmûvelõdés Háza elõtti tér a Szt. Borbála úttal, a Zeneiskola elõtti tér, háttérben magastetõs házakkal. Fotók a szerzõ felvételei.

3 Képek (balról jobbra, fentrõl lefelé): a Közmûvelõdés Háza épületének bejárata, a Zeneiskola épületének fõhomlokzata, a Posta épületének jellemzõ tömegformálása, a Polgármesteri Hivatal épületének fõhomlokzata, magastetõs irodaház épülete a Közmûvelõdés Háza elõtti téren, magastetõs épületegyüttes a tervezési terület déli részén. Fotók a szerzõ felvételei. Megjegyezzük, hogy az utóbbi húsz év építészeti közízlése erõteljesen a magastetõs megoldások felé tolódott olyan esetekben is, ahol ez egyáltalán nem lett volna kívánatos. A lapostetõ-ellenesség legtöbbször épületszerkezeti hibákra visszavezethetõ indokai ma már aligha állják meg helyüket, így ma ennek erõltetése sok esetben környezetidegen és korszerûtlen megoldásokat eredményez. Elhibázottnak és kezelésre szorulónak véljük az egykor KISZklubnak létesült épület tetõformálását, a Centrum áruház elõtti téren álló buszmegálló-üzletpavilon tömegalakítását is, de ugyanígy nem kívánatosnak ítéljük a zeneiskola magastetõsítésének tervét. A Szt. Borbála tér déli részén levõ épületek tetõtagoltsága is vitatható ebben a környezetben, viszont ez az épületegyüttes legalább egy önálló és egységes színfolttal volt képes gazdagítani környezetét. Talán hasonló, magastetõ szükségességének érzetét keltõ megfontolások eredményezték a mûvelõdési ház külsõ homlokzatszinezését is, melyet feltétlenül változtatásra javasolunk A homlokzat tagolásának igényesebb eszköze lenne egy anyagszerû felületi tagolással való homogén jellegû felöltöztetés, melynek tervezéséhez a belsõ funkciók frissítésével egyidejûleg az épület eredeti tervezõjét lenne célszerû felkérni. Adottságként fogadtuk el a közeljövõben létesítendõ épületek közül azokat az épületeket, melynek létjogosultsága a fõépítészi tájékoztató szerint elvitathatatlan: A Posta udvari beépítése, valamint az Árpád-sétány folytatásában építendõ épületeket abban az esetben javasoljuk, ha azok tömegarányaival és formájukkal a mellette lévõ épületekhez illeszkednek. A korszerûséget igényes, a hely értékéhez méltó homlokzatképzõ anyagok alkalmazásával javasoljuk elérni. A felületi tagoltság képzésének egy bevált eszköze a felületi transzparencia, mely egyszerû tömegképzés esetén is látványos megoldásokat eredményez. Egy ilyen épület a városi térszövet gazdagságát az alkalmazott formák egyszerûségével nemhogy gyengítené, hanem inkább erõsíthetné. A tervezett épületek gazdasági megközelítése a Köztársaság út felõl feltárható, az épület parkolószükségletének kielégítése is ezen a területen kell, hogy megtörténjen, ami a tervpályázat kijelölt tervezési területén kívül helyezkedik el. Fontos kérdésnek érezzük a tájékoztatóban jelzett körpavilon létesítését, mivel ez igen jelentõs befolyást gyakorol a környezetére, ezért ennek megformálását nagyon körültekintõen javasoljuk megfogalmazni ehhez a kiíráshoz csatolt, félig fedett, sokszögû épületformát sem tömegformálásában, sem alkalmazott anyagaiban nem tartjuk elegendõnek és megfelelõnek. Vitatható e kiemelt helyszínen létesítendõ épület funkciója is. Az optikai szalon és a közegészségügyi feltételeket nehezen biztosító büfé funkciók helyett ide inkább egy városi információs pavilont javasolnánk elhelyezni. A létesítmény állandó és többnyelvû információkat közvetíthetne a városlakók és az ideérkezõk számára egyaránt, ahol napközben néhány többnyelven kommunikálni képes személy promóciós és városi kiadványokat kínálhatna, este pedig automata információs segédeszköz állna rendelkezésre a tájékozódáshoz a város gazdasági-kulturális helyzetérõl, programjairól, turisztikai látnivalóiról, mely funkciók automata pénzváltóval, tõzsde, internet, telefon- és faxkommunikáció elérésével is kiegészíthetõk lennének. Az épület felszerelhetõ lenne a pontos idõt idõszakonként egyedi hangeffektusokkal kísérõ készülékkel is. A pavilon térbeli szerepének ellensúlyozására, ill. kiegészítésére ezzel összhangban tervezett modern térplasztika elhelyezését javasoljuk a pavilon közelében, mely folyamatosan változó megjelenéssel mozgó mobilszoborként is megfogalmazható. A két objektum egyidejû megvalósításához építész-iparmûvész közös tervezési pályázatot javasolunk e helyszínre kiírni. Az Árpád Hotel melletti üzletház építését nem javasoljuk. A csatolt tanulmányterv megvalósítása szerintünk a környezetétõl idegen, a Centrum áruház elõtti teresedést túlzottan beszûkítené, jelentõs többletterhelést okozna környezetére forgalmilag, és a közmûveket illetõen is, de legfõbb problémája, hogy a városközpont jelenlegi összefüggõ zöldfelületét is jelentõsen lecsökkentené.

4 Képek (balról jobbra, fentrõl lefelé): az Árpád Hotel épülete a Fõ tér felõl, az Árpád Hotel melletti összefüggõ zöldterület, a Centrum áruház elõtti tér összefüggõ aljnövényzete, a Centrum áruház elõtti tér pihenõpadjai és kandeláberei neobarokk stílusban. Fotók a szerzõ felvételei. Semmelrock típusú Corona-Brillant térkõburkolat a gyártó kiadványa szerint. Tervezési elõkép egy külföldi példája. A tervezett térképzés szövetének elemei és összefüggései: A városi tereket egy olyan egységes szövetszerkezethez illesztettük, ami egymáshoz alaprajzilag modulszerûen kapcsolódik. A modulelemek fõ méretrendszere 5*5 m-es raszterhálóhoz tervezett, melynek sorolása egymásba átfolyó ill. kirekesztõ felületkapcsolatokkal biztosított, így a raszter csak alaphálót képez, mely keretet biztosít az egyes elemek mûvészi hatású kapcsolódásaihoz. A különbözõ felületszövetek egymásmellé helyezésének legfontosabb szempontja a funkcionális igények kielégítése mellett a helyes arányok megválasztása, a felületek harmóniájának megteremtése. A felületek szövetszerûen kapcsolódó elemeinek alapegységei: 1. térkõ felület gyalogos közlekedési útvonalon: A leggyakrabban alkalmazott közlekedési járófelület kopóréteggel, javasolt típus: téglakötésben rakott Corona- Brillant 40/40/3,8 cm Semmelrock típusú finomszemcséjû mosott felületû térkõ alpesi színben. A városépítészeti tendenciák változásai is azt jelzik, hogy ma nem attól válik gazdaggá, hasznossá, tetszetõssé és értékessé egy városközpont, hogy oda további kereskedelmi és egyéb, jelentõs közlekedési forgalmat generáló funkciókat telepítenek, hanem épp ellenkezõleg: a város fõtereit a közlekedési forgalomtól és a gépjármûvektõl megtisztítva visszaadják azoknak, akiktõl elvették: a városlakóknak. A városi tereknek újra ki kell szolgálniuk a városlakók városközpontjuk iránt táplált természetes igényeit, ahol a meglévõ értékek védelme, az igényesség, a korszerûség mellett egyre nagyobb teret kell kapnia a zöldfelületek kialakításának, melyhez a tájépítészet és az iparmûvészet igen gazdag és az utóbbi idõben méltatlanul mellõzött tárházát kell újra elõtérbe helyezni az épületek építésével szemben. Sokan ma is úgy gondolják, hogy a városfejlesztés szabályozásának egyetlen célja, hogy ott milyen funkciójú és tömegalakítású új épületek épülhessenek. Pedig a józan városfejlesztés nem a városközpont kíméletlen beépítésének szándékában kellene, hogy megnyilvánuljon, hanem abban, hogy egy városrész helyzetbe kerüljön egy távlati felértékelõdés számára. Ez a "helyzetbe hozás" a téri és táji környezet rendbetételével kell, hogy elkezdõdjön, hogy az egy egységes, humánus és kultúrált állapotba kerüljön. Ezután kezdõdhet meg a városközpont épületállományának épületrõl épületre történõ átértékelése, elemzése. A folyamatos és tervszerû fejlesztések azt eredményezik, hogy a nem kívánatos, értéktelen ill. más helyen jóval olcsóbban és egyszerûbben kielégíthetõ funkciók fokozatosan megszûnnek, és helyettük jelentõs értéket hordozó funkciók kezdenek megjelenni. Ez további fejlesztéseket indukál, melynek eredményeképpen az olcsó bódék és a snassz megoldások egy természetes folyamat részeként szorulnak ki, hiszen ezek a költséges ingatlanbefektetések megvalósítóinak érdekeivel ellentétessé válnak, mert devalválják az igényesen és drágán kialakított ingatlanokat. Csak egy ilyen szempontok szerint átgondolt, ésszerû fejlesztés eredményezhet egy rendezett, humánus belvárost, mely hosszútávon képes kiszolgálni a város és lakóinak érdekeit.

5 2. térkõ felület gyalogos közlekedési útvonalon: Ritkábban alkalmazott, bazaltkõ megjelenésû antik hatású beton térkõ járófelület, javasolt típus: természetes, szabálytalannak ható mintázat szerint rakott Appia Antica 21/14, 14/14 és 7/14 cm méretû elemekbõl kialakított szürke színû Semmelrock térkõ. 3. térkõ felület vízzel érintkezõ felületeken: A nyári idõszakban szökõkutakkal permetezett felületek javasolt típusa: téglakötésben rakott, 40/40/3,8 cm Semmelrock típusú térkõ, szürkés-fehér, mosott felülettel. 4. kaviccsal szórt felületek: A közlekedési felületek mentén a térburkolatok változatosságának fokozására használnánk, javasolt típusa: 3-5 cm szemcseátmérõjû, hasított, sötétszürke színû bazaltkõ. 5. keményfa járó- és ülõfelület: Az ülõpadok elõtereinek öbleiben tervezett padlófelület, mely az egyedileg elõregyártott, sima, zsaluzott vasbetonból készített padok ülõfelületével megegyezõen kültéri keményfaborítású. Az idõjárástól való védelem környezetkímélõ vegyianyag telítésével biztosítandó. (Telifa) 6. kültéri kemény mészkõlappal burkolt felület: A járófelületek egyes, hangsúlyozni kívánt részein tervezett padlófelület, javasolt típus: süttõi csiszolt tömött mészkõ, téglakötésben, hézagmentesen rakva. 7. fûvel fedett zöldfelületek: Felülete a járófelülethez képest enyhén kiemelt, melyet beton szegélykõelemek biztosítanak. A fûvel fedett területrészek jellemzõen kisebb dombok ill. ferde, növényzettel fedett felületeken tervezettek, mely az intenzíven növényzettel telepített, a járószinttõl cca m-rel kiemelten megépítendõ területek szegélyfelületein jelentkezik. 8. növényzettel fedett zöldfelületek A teljes terület meghatározó részein terveztünk további növényzettel fedett térfelületeket, melyek a jelenlegi zöldterület arányát jelentõsen megnöveli. A növényzet meghatározása a meglévõ növényzet vizsgálatán alapuló növénytelepítési terv szerint készítendõ, mely a jelenlegi ötletpályázat kereteit túllépi. A növénycsoportokat geometrikusan meghatározott szabályos rend szerint a térkõfelületek szövetszerû csoportjaihoz hasonlóan tervezzük: a fák telepítése 1,5*1,5 m-es földlabdával, egymástól 5 m-ként, jellemzõen az utak határolóvonala mentén kialakított fasorokkal, további bokrok, növények külön kertépítészeti ültetési terv szerinti rendben kerülnek meghatározásra. Képek (balról jobbra, fentrõl lefelé): 2. térkõ felület, 3. térkõ felület, 4. kaviccsal szórt felület, 5. keményfa járó- és ülõfelület,. 6. kültéri kemény mészkõlappal burkolt felület, 7. fûvel fedett zöldfelületek, 8. növényzettel fedett zöldfelületek.

6 Képek (balról jobbra, fentrõl lefelé): tervezési elõkép egy külföldi példája, csobogókkal, szökõkutakkal kialakított vízfelület, ülõpadok kialakítása elõregyártott vasbetonelemekbõl, keményfaburkolattal tervezett, egyedi fém lámpatest magas fénypontmagassággal, egyedi fém lámpatest alacsony fénypontmagassággal. 9. vízfelület: Jellemzõen nem medencével, hanem többségében csobogókkal, permetszerû, vagy tölcsérszerû formájú vízsugárral megjelenõ felületek kialakítását tervezzük, ahol a vízgépészeti elemek a térburkolat szintje alatt helyezkednek el. A vízmedenceszerû megoldást a klimatikus viszonyok miatt csak a Közmûvelõdés Háza elõtti térrészen terveztük. A medence kialakításának a téli idõszakra is rendezett, tetszetõs formájúnak kell lennie, hogy ne keltse az ideiglenesség kiábrándító látszatát. 10. utcabútorok: Egyszerû, tiszta, geometrikus vonalvezetésû, rongálási és vagyonvédelmi szempontból is strapabíró utcabútorokat tervezünk elhelyezni a területen. A padok elõregyártott vasbetonszerkezettel, gyalult és idõjárásálló vegyianyaggal beeresztett keményfa ülõfelülettel alakítandók ki. A típus egyedi terv alapján tervezendõ, mely egyfajta modern hatású egyéniséget képes sugározni a téregyüttesnek. A területen rozsdamentes anyagú, könnyen üríthetõ hulladéktárolók helyezendõk el, egymástól legalább 50 m-ként. 11. lámpatestek: Egy városközpont tervezésének nem elhanyagolandó szempontja a reprezentáció, hiszen ez tudja talán leginkább pozitívan formálni a városlakók és az ideérkezõk adott városról alkotott képét. Az esti megvilágítás tervezése ennek kiemelten fontos eszköze kell, hogy legyen. Az utcai ülõbútorokkal összhangban porszórt fém hasábszerûen kialakított lámpatesteket terveztünk. A térkompozíciónak a megvilágítás szempontjából is reprezentatívnak kell lennie, melyhez a térben a funkciókhoz igazodó, egyenletesen elosztott megvilágítási feltételeket kell biztosítani. A modern városi terek a magasra helyezett erõs megvilágítási értékû világítótestek helyett a max. 3m fénypontmagasságra helyezett, szórt világítást preferálják. A különbözõ fénypontmagassággal szerelt azonos típusú kandeláberek egyéni arculatot adnak. A lámpaoszlopok fénycsíkjait jól kiegészítik a helyenként a burkolatba süllyesztett lámpatestek, melyek fõleg a mûvészien megkomponált növények részleteire tudják hatásosan ráirányítani a figyelmet.

7 Képek (balról jobbra, fentrõl lefelé): többszintes parkolólemez tervezésének javaslatával kialakítandó gépjármûparkoló a Gyõri út felõl, zöld sziget tervezésének javaslatával kialakítandó gépjármûforgalmi csomópont a Szt. Borbála tér Köztársaság úti torkolatánál, zöld sziget tervezésének javaslatával kialakítandó gépjármûforgalmi csomópont a Mártírok út, Fõ tér és Szt. Borbála tér keresztezõdésében, zöld sziget tervezésének javaslatával kialakítandó Árpádsétány gyalogos passzázsának jelenlegi képe, felújítandó gyalogos feljáró lépcsõ az Árpád-sétányhoz. A fotók szerzõ felvételei. A gépkocsi és gyalogos közlekedési-forgalmi rendszer ismertetése: Szerencsére e területen a pályázat nem adott túl sok tennivalót, hiszen a városközpont megközelítése, forgalmi feltárása a hasonló jellegû városközpontokhoz képest jóval kedvezõbb adottságokkal rendelkezik. A tervezési területtõl nyugatra található Köztársaság út fõ közlekedési dominanciája meghatározó a terület gépkocsival való megközelítéséhez. Az árufeltöltés és személygépkocsi-parkolás továbbra is itt oldandó meg a meglévõ adottságok ütemezett bõvítésével, melyhez az egyes új épületek építései jó alkalmat adnak. Fontos, hogy további forgalmat vonzó létesítmények a Fõ tér felõl ne terheljék tovább a városközpontot, így az Árpád szálló melletti üzletépület építését még mélygarázs létesítése esetén sem javasoljuk. Nem javasoljuk ugyanezen indokok miatt a Szt. Borbála tér korábbi koncepció szerinti üzletutcájának kialakítását sem. A kereskedelmi kondíciók az utóbbi években jelentõsen átalakították a vásárlási szokásokat a városokban. Ma már jellemzõen a gépkocsival könnyen megközelíthetõ bevásárlóközpontok bonyolítják a bevásárlói forgalom meghatározó részét. A belvárosok kisebb üzleteinek nehéz ezek kínálatával és áraival lépést tartani, ezért közülük csak a jelentõs tõkeerõvel rendelkezõ, márkás, egyedi cikkeket árusító, színvonalas üzletek tudják felvenni a versenyt. Elfogadva a tervpályázati kiíráshoz csatolt fõépítészi tájékoztató megállapításait, a gépkocsi- és a gyalogosforgalom szempontjából az alábbi módosításokat építettük be a tervbe: A Szt. Borbála téren a lakóházak elõtt új nyomvonalra helyeztük a járdaszakaszt. A gépkocsi kétoldali hosszirányú leállása helyett egyoldali merõleges beállású parkolókat alakítottunk ki. A Szt. Borbála téri útszakasz Köztársaság út felé való egyirányúsításával egyetértve azzal javasoljuk a térszövet részévé tenni ezt az útszakaszt, hogy szintjét a terven jelzett vonaltól kezdõdõen kissé megemeljük a gyalogos térszövet szintjével megegyezõen. A téregyüttes így képes megõrizni egységét, a tér érzete olyan, hogy azt az út nem szeli élesen ketté. A burkolat típusa gépjármûforgalomra alkalmas bazaltkõ kockából lenne szerencsés, melynek eltérõ jellege jelölné a forgalmi használat gyalogosforgalomtól eltérõ funkcióját. Az útszakaszt célszerû hatékony sebességcsökkentésre kényszerítõ eszközökkel is ellátni a hagyományos "fekvõ rendõr" helyett kisebb, keresztben elhelyezett bordaszerû zökkenõk elhelyezését javasoljuk meghatározott távolságonként. (Az útszakasz kiemelését a tervezési területrõl készített modell még nem tartalmazta.) A Szt. Borbála téri útszakasz kezdõ és végpontjait forgalomtechnológiailag úgy javasoljuk kialakítani, hogy a tölcsérszerû fordulók kialakítása minél nagyobb szigetszerû zöldfelület közbeiktatásával történjen. Fõként a Fõ tér felõli kezdõpont teresedése túlzottan nagyméretû, melyet növényzettel lehetne tagolni. (Az egyirányúsítás forgalmi csomóponti kialakításának tervét a modell még nem tartalmazta.) Az Árpád-sétány és Posta épület bõvítéseként létesítendõ épületek parkoló és árufeltöltési igénye a Köztársaság út felõl kell, hogy történjen. Egyetértünk e terület parkolási szükségleteit többszintes parkolólemez kialakításával orvosolni, mely szintben is képessé válik a gyalogosforgalmi kapcsolódáshoz. Egyetértünk a Fõ tér gépkocsiforgalmának forgalomcsökkentési törekvéseivel, javasoljuk a városi tömegközlekedés rendszerének fejlesztését, mely az energia- és környezettudatos városfejlesztés módszereit és eszközeit alkalmazza alacsony padlószintû, alacsony fogyasztású, kerekesszékkel járható jármûvek optimális járatszámmal közlekedtetve. Egyetértünk a városi sétány megvalósításának törekvéseivel, melynek jó eszköze lehet az általunk javasolt harmonikus és megfelelõ arányokat szem elõtt tartó gyalogos járó- és zöldfelület térszövet-rendszere. Az általunk javasolt kialakítás szerintünk képes lenne megfelelõen szolgálni a városközponti idõtöltés színterét is. Az egyes városi teresedéseket egy olyan egységes rendszer szerint kapcsoltuk egymáshoz, mely azonos formavilágot és anyaghasználatot kölcsönöz a belvárosnak. Az Árpád-sétány passzázs-jellegû megfogalmazását is gazdagítani javasoljuk, melyet középen helyenként hídszerûen megszakított zöldsziget beépítésével lehetne oldani.

8 Képek (fentrõl lefelé): az Életfa-szobor a Fõ téren, köztéri alkotás a Centrum áruház elõtti téren, fából készült vertikális hangsúlyú szobor az Árpád szálló melletti zöldfelületen, köztéri alkotás az Árpád-sétány Posta épülete elõtti zöldfelületén. A fotók szerzõ felvételei. A városi tereken javasolt iparmûvészeti alkotások: A tervezési területen jelenleg több értékes köztéri szobor és térplasztika található, ami a városlakók kultúra iránti fogékonyságát jelzi. Ezt a törekvést dícséretesnek tartjuk és javaslatainkkal igyekeztünk tovább gazdagítani az iparmûvészeti alkotások számát. Az Életfa-szobor elõtti tér jelenlegi politizáló jellegû, felvonulási térre emlékeztetõ hangsúlyait igényes pihenõparkként terveztük továbbfejleszteni, emiatt a téren állított zászlótartókat máshol pl. a városcímert ábrázoló virágkompozíció mellett javasoljuk felállítani. Az Életfa-szobor ünnepélyes, jelenleg egyetlen téri fõ hangsúlyát egy hasonló szellemiségû, szerves-organikus forma új térplasztikájával szándékoztunk ellenpontozni, mely jól kiegészítené ennek hatását a terven jeölt helyen a térfal elõtt körbejárhatóan elhelyezve. A tér másik részén lévõ ülõ lányok szobrot is kissé elõrébb hoznánk, hogy az jobban érvényesülhessen. A jelenleg rideg hatású tér hangulatát számos faburkolatú ülõpaddal, elõttük faburkolatú térrészekkel, valamint a szökõkutakkal, kisebb csobogókkal kialakított vízfelületekkel oldanánk fel. Az egyes térszövetek közé növényzettel fedett felületeket úsztattunk be, melyek kellemesen oldanák a térkompozíciós hatást. Fõ célunk volt, hogy a ma csak átmenõforgalomra alkalmas teret egy olyan környezetté alakítsuk, mely izgalmas térkapcsolataival bejárásra késztet, a térplasztikákat szemlélve a faburkolatú ülõpadok lehetne megpihenni a vízcsobogók környezetében. A Centrum áruház elõtti térrész bár díszes pihenõpadjaival és kandelábereivel rendezettnek mondható utcabútorainak stílusával kevéssé illeszkedik környezetéhez. Az átalakítás tervezése során az itt található iparmûvészeti alkotások közül a térrészre tervezett vízfelület központjába javasoljuk áthelyezni a kõbõl készült térkompozíciót. A fából készített, vertikális hangsúlyú szobor jelenlegi helyszínét esetlegesnek ítéljük, a szobort stílusjegyei alapján olyan téri környezetbe javasolnánk elhelyezni, ahol ennek centrális térképzõ szerepe jobban érvényesülhetne. Bár javaslatunk kevésbé frekventált helyet jelentene e szobor számára, szerintünk a centrális térszervezést az Életfaszobor mögötti növényzettel fedett téren, a gyalogos utak tengelyébe jobban kifejthetné ez az alkotás. A városcímert idézõ növénykompozíció jelenlegi helyét is kissé esetlegesnek véljük. Úgy gondoljuk, hogy a címer jobb helyen lehetne a Polgármesteri Hivatal tervezett tanácstermi bõvítésének növényzettel fedett Fõ térre nézõ elõkertjében. A Mártírok úti csatlakozással szembeni terület beépítésérõl már korábban tettünk említést. Az átdolgozásra javasolt körpavilont melyet körben pihenõpadokkal lehetne körbevenni mobilszoborral javasoljuk kiegészíteni, melyek egymással is kommunikálhatnának (a körpavilonból pontos idõt jelzõ hangeffektusok összehangolhatók lehetnének a szobor mozgásaival, fénytöréseivel) ezért ide iparmûvész-építész közös részvétellel hirdetett versenypályázatot javasolunk. A területen jelenleg álló térkompozíció helyén üzleti célú épület építése szerepel a tervek között, ezért azt kissé hátrább, a Posta elõtti térrészen javasoljuk a terven jelölt helyen elhelyezni. A Közmûvelõdés Háza és Zeneiskola elõtti térrész a terület legnagyobb városi tere. A jelenlegi vörös színû térkõburkolat többé-kevésbe egységesen és eseménytelenül fedi le a területet. A KISZ-székházként épített épület sem vált elõnyére a térnek sem helyszínének kiválasztásával, sem pedig tömegalakításával. A Közmûvelõdés Háza elõtt épített köríves lépcsõépítményt elbontva egy enyhén emelkedõ füves területet alakítottunk ki, megõrizve az itt lévõ fákat. A ferde, növényzettel fedett terület nyugati oldalát lépcsõ szegélyezné. A szövetszerû beépítés újra városlakókkal népesíthetné be a teret. A vízfelületek melletti pihenõpadok kellemes idõtöltést nyújthatnának itt a látogatóknak. elõterében tervezett, a terven kék színnel jelzett térrészeken is javasoltunk elhelyezni egy-egy csobogókkal, szökõkutakkal mozgalmassá tett területet. A szökõkutak típusai és mûködése meghatározásához iparmûvész bevonását javasoljuk. A vízfelület transzparenciája a Közmûvelõdési Háza elõterében érdekes hatásokat eredményezne az épület látványában, ezért itt megfontolandónak tartjuk hagyományos kismélységû medenceszerû vízfelület kialakítását. Ebben az esetben az esti világítás homlokzatra vetített fényjátéka külön tervezendõ az épület külsõ homlokzatváltozásának tervezése során. A tervezõk

Koncepció, műszaki leírás

Koncepció, műszaki leírás Koncepció, műszaki leírás Helyszín, adottságok: A tervezési helyszínről kilátó nélkül is megfelelő panoráma nyílik mind a Velencei-tóra, mind a Velencei-hegység, Nadap irányába. A tó felöl nézve a Bence-hegy

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖRNYEZETALAKÍTÁSI TERVPÁLYÁZATA A KÖRNYEZETALAKÍTÁS ALAPKONCEPCIÓJA A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Ludovika Campusban történő elhelyezése érdekében az Orczy-kert és

Részletesebben

KÖRNYEZETRNEDEZÉSI MUNKARÉSZ GYŐR VÁROS ÚJ SPORTKOMPLEXUMA ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ. Tájépítész tervező:

KÖRNYEZETRNEDEZÉSI MUNKARÉSZ GYŐR VÁROS ÚJ SPORTKOMPLEXUMA ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ. Tájépítész tervező: KÖRNYEZETRNEDEZÉSI MUNKARÉSZ GYŐR VÁROS ÚJ SPORTKOMPLEXUMA ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ Tájépítész tervező: Kertművek Kft. 9023 Győr, Fehérvári út 24. Hencz Helga Felelős tervező K 08-0394 Tartalom

Részletesebben

TŰZOLTÓ U ÜLLŐI ÚT 89/B. KÖZTI KÖZTERÜLETI ÁTJÁRÓ ÉS KÖZÖS ZÖLDTERÜLET. Forestay Development Kft Bp., Hankóczy Jenő utca 4-6.

TŰZOLTÓ U ÜLLŐI ÚT 89/B. KÖZTI KÖZTERÜLETI ÁTJÁRÓ ÉS KÖZÖS ZÖLDTERÜLET. Forestay Development Kft Bp., Hankóczy Jenő utca 4-6. TŰZOLTÓ U. 50-56. - ÜLLŐI ÚT 89/B. KÖZTI KÖZTERÜLETI ÁTJÁRÓ ÉS KÖZÖS ZÖLDTERÜLET megrendelő: Forestay Development Kft. 1022 Bp., Hankóczy Jenő utca 4-6. VÁZLATTERV MŰSZAKI LEÍRÁS T21-16P Generál tervező:

Részletesebben

Az építési engedélyezésre vonatkozó szabályok. 3. (1) Elvi építési engedély szükséges: a) a Sz.T-en nem jelölt telekosztás,

Az építési engedélyezésre vonatkozó szabályok. 3. (1) Elvi építési engedély szükséges: a) a Sz.T-en nem jelölt telekosztás, A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2006. (III.10.) rendelete Belső-Ferencváros (A Duna folyam - a Fővám tér - Kálvin tér térségére vonatkozó KSZT határa - Üllői út - Ferenc körút - Boráros

Részletesebben

P É C S - I R G A L M A S O K U

P É C S - I R G A L M A S O K U T E R A S Z K I T E L E P Ü L É S P É C S - I R G A L M A S O K U. 2. - 2 0 1 6 KÜLZETLAP TERASZ-KITELEPÜLÉS PÉCS - IRGALMASOK U. 2.- 2016 Építtető. Pivnice Kft. 1158 Bp., Drégelyvár u. 31. Tervező Borza

Részletesebben

város_2 2013 Budapest, Zugló, Nagy Lajos király útja Odry Szilvia, Takács Gyula konzulens: Benkő Melinda, Szendrei Zsolt

város_2 2013 Budapest, Zugló, Nagy Lajos király útja Odry Szilvia, Takács Gyula konzulens: Benkő Melinda, Szendrei Zsolt 1 topográfia Budapest, Zugló Nagy Lajos király útja Bosnyák tér, Egressy tér közötti tervezési terület 2 a hely szelleme nagyvárosi lépték, kontraszt, tér és tömeg, transzparencia, transzcendencia történelmiség,

Részletesebben

Komplex 2. pótzh. / május

Komplex 2. pótzh. / május Komplex 2. pótzh. / 2013. május 03-06. Fedett lovarda és kültéri lovaglópálya lelátókkal A tervezési feladat helyszíne Alcsútdoboz külterület. A tervezési területet a jelenleg részben beépített telek jelenti,

Részletesebben

BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK

BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK JÁSZBERÉNY KÖZPONT 2014-2015-2 MSC ÉPÍTÉSZ BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK BEADANDÓ TARTALOM 2.KONZULTÁCIÓ/2015.02.25. 1. LAP / BORÍTÓ FELIRAT hallgató neve / neptun-kód tantárgy megnevezése terv címe

Részletesebben

JÓZSA TEMPLOMÉPÍTÉSI PÁLYÁZAT

JÓZSA TEMPLOMÉPÍTÉSI PÁLYÁZAT JÓZSA TEMPLOMÉPÍTÉSI PÁLYÁZAT MŰSZAKI LEÍRÁS Katolikus templom pályázati tervéhez, Debrecen - Józsa, Gát utca (HRSZ.:27102/80 ) ELŐZMÉNYEK: Meghívásos pályázatot készítettünk a megbízói kiírásnak megfelelő

Részletesebben

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2013. (X. 15.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2013. (X. 15.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2013. (X. 15.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros XIII. Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 56/2001. (XII.

Részletesebben

TARTALO M J E GYZ É K

TARTALO M J E GYZ É K TARTALO M J E GYZ É K 1. sz. melléklet Térképvázlat az akcióterület elhelyezkedéséről a településen belül 1 2. sz. melléklet Az akcióterületre vonatkozó településszerkezeti és a szabályozási terv vonatkozó

Részletesebben

DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA DABAS VÁROSKÖZPONT AKCIÓTERÜLETI TERVÉNEK KIVONATA A 2008/09 FOLYAMÁN MEGVALÓSÍTANI TERVEZETT PROJEKTEK 2008. ÁPRILIS A városközpont főterének tájépítészeti rendezése A városközpont

Részletesebben

PANNONTERV KFT Veszprém, Jutasi u.21. 672-1-5.

PANNONTERV KFT Veszprém, Jutasi u.21. 672-1-5. PANNONTERV KFT Veszprém, Jutasi u.21. 672-1-5. 01. C Í M L A P Veszprém, Mártírok úti PARKOLÓHÁZ beépítési tanulmányterve tervdokumentációjához. (Veszprém, Mártírok útja 5. 4796. hrsz.) Építész tervezõ

Részletesebben

Templom tér Városközpont rehabilitáció, Budaörs tanulmányterv

Templom tér Városközpont rehabilitáció, Budaörs tanulmányterv Templom tér Városközpont rehabilitáció, Budaörs tanulmányterv 2013.02.28. egyed & partner Építész-Tervező Kft. - 3h építésziroda kft. - Nagy és Társa Mérnökiroda Bt. - Solitaire Kft. - Tri-Plan Mérnök

Részletesebben

Városfejlesztési Tanácsülés és Lakossági Fórum 2013. 06. 25.

Városfejlesztési Tanácsülés és Lakossági Fórum 2013. 06. 25. Várkerület értékmegőrző megújítása I. ütem Városfejlesztési Tanácsülés és Lakossági Fórum 2013. 06. 25. Németh Gergely városi főépítész Előzmények: 2001. - Várkerületre vonatkozó Szabályozási Terv Célja,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 12-ei rendes, nyílt ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 12-ei rendes, nyílt ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

刷szaki leírás Tartalomjegyzék A szombathelyi Weöres Sándor Színház új épülete Építészeti és városrendezési ötletpályázathoz Tervlapok (70x100cm méretben): 01. Koncepció, Helyszínrajz m=1:1000, fotóba illesztett

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ együttgondolkodást indító munkaközi anyag 1. JÖVŐKÉP Mogyoród az agglomeráció egyik kiemelt turisztikai célpontja legyen. Ön milyen települést szeretne?:. Mogyoród egy olyan

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés évi parkoló építési, felújítási keretösszeg felhasználásról

Város Polgármestere. Előterjesztés évi parkoló építési, felújítási keretösszeg felhasználásról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/224, 226, 233 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: beruhazas@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Ügyintéző: Zsók Anikó Előterjesztés

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Zamárdi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (I.22.) számú rendelete a településképi véleményezési eljárásról Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.cikk

Részletesebben

SCHLICHTER ÜZLETHÁZ A SOKOLDALÚ VÁLASZTÁS NYITÁS: 2015 NYÁR

SCHLICHTER ÜZLETHÁZ A SOKOLDALÚ VÁLASZTÁS NYITÁS: 2015 NYÁR SCHLICHTER ÜZLETHÁZ A SOKOLDALÚ VÁLASZTÁS NYITÁS: 2015 NYÁR A város közlekedési csomópontjában Az egykori Pattantyús-házak Schlichter Üzletház néven születnek újjá Győr központjában, az Eszperantó utca

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Gödöllő Város Képviselő-testületének../2011. (.) számú önkormányzati rendelete Gödöllő város közterületeinek használatáról, a közterületek és a vásárok rendjéről Gödöllő Város Képviselő-testülete az Alkotmány

Részletesebben

TŰZVÉDELEM. Győr Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium

TŰZVÉDELEM. Győr Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium TŰZVÉDELEM Győr Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium 2014. december 5.-én kiadásra került az új 54/2014 BM rendelet, az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat. A jogszabály

Részletesebben

A Budapest Főváros VIII. kerület Horváth Mihály tér rehabilitációjának tervezési programja

A Budapest Főváros VIII. kerület Horváth Mihály tér rehabilitációjának tervezési programja A Budapest Főváros VIII. kerület Horváth Mihály tér rehabilitációjának tervezési programja 2014 1 Bevezetés A Budapest VIII. kerület Horváth Mihály tér a városrész szívében található, a Baross utca tengelyében,

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Márkó Község Önkormányzat Képviselő testületének 4/2011. (VI.8) önkormányzati rendelete Márkó Község Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervéről Egységes szerkezetbe foglalva a 7/2011.(XI.16.)

Részletesebben

Az Ajkai Ipari Park területén iparcikkpiac és termelői piac kialakítása

Az Ajkai Ipari Park területén iparcikkpiac és termelői piac kialakítása Az Ajkai Ipari Park területén iparcikkpiac és termelői piac kialakítása Ajka város Önkormányzata az Ajkai Ipari Park területén iparcikkpiacot és termelői piacot kíván létesíteni. Az Önkormányzat a piac

Részletesebben

Előterjesztés. Járdaépítési keret felhasználásával összefüggő kérdésekről

Előterjesztés. Járdaépítési keret felhasználásával összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310 174/224, 225, 233 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: beruhazas@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Járdaépítési keret

Részletesebben

Bevezetés. Előzmények

Bevezetés. Előzmények ÉPÍTETT KÖRNYEZET Bevezetés Az építési törvény, és a hozzá kapcsolódó jogszabályok 1998. január 1.-től módosultak, amely következtében megváltozott a településrendezési tervek készítésének menete és formája.

Részletesebben

BERHIDA VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

BERHIDA VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA BERHIDA VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék: I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4 1. A rendelet hatálya 4 2. Szabályozási elemek 5 II. Fejezet A KÖZTERÜLET ALAKÍTÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 5

Részletesebben

Green city játszótér. hallgatói ötletpályázat. Készítette: Csillag Katalin Bőhm Gábor Major József

Green city játszótér. hallgatói ötletpályázat. Készítette: Csillag Katalin Bőhm Gábor Major József Green city játszótér hallgatói ötletpályázat Készítette: Csillag Katalin Bőhm Gábor Major József vizsgálat megközelíthetőség Buszmegálló P Green city játszótér és környezete Duna Szigetbelsőből: BKV: 134,

Részletesebben

Sok kicsi sokra megy. A Mátraalmásért Egyesület településfejlesztési programja a 2012-2013. évekre

Sok kicsi sokra megy. A Mátraalmásért Egyesület településfejlesztési programja a 2012-2013. évekre Sok kicsi sokra megy A Mátraalmásért Egyesület településfejlesztési programja a 2012-2013. évekre Kedves Érdeklődő! Összesen három évnyi előkészítési tevékenységet, illetve magát a kivitelezést követően

Részletesebben

BIATORBÁGY FORGALOMTECHNIKAI TERVE

BIATORBÁGY FORGALOMTECHNIKAI TERVE BIATORBÁGY FORGALOMTECHNIKAI TERVE BIATORBÁGY FORGALOMTECHNIKAI TERVE KÉSZÍTETTE: Mezey András okl. mérnök Saár Szabolcs okl. közlekedésmérnök 2005. DECEMBER MEZEY MÉRNÖKIRODA CSOMÓPONT MÉRNÖKI IRODA 2100

Részletesebben

Piac kialakítása Tata 1879/29 hrsz-ú belterületi ingatlanon

Piac kialakítása Tata 1879/29 hrsz-ú belterületi ingatlanon Piac kialakítása Tata 1879/29 hrsz-ú belterületi ingatlanon Benyújtott munkarészek Tervlapok: fedlap + 5 db tervlap Tervjegyzék: 1/5. tervlap - beépítési, környezetalakítási helyszínrajz M 1:1000 - fotók,

Részletesebben

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II.01.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II.01.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II.01.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. Karinthy utcai iskola körüli forgalmi rend módosításáról

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. Karinthy utcai iskola körüli forgalmi rend módosításáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/224, 226, 233 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: beruhazas@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Előzmények Karinthy

Részletesebben

Tárgy: Javaslat Budapest XX. kerület Pesterzsébet Tátra téren új parkolók kialakítására, a forgalmi rend módosítására. Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgy: Javaslat Budapest XX. kerület Pesterzsébet Tátra téren új parkolók kialakítására, a forgalmi rend módosítására. Tisztelt Képviselő-testület! BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZ 1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1. Tel.: 283--0270 www.pesterzsebet.hu Tárgy: Javaslat Budapest XX. kerület Pesterzsébet Tátra

Részletesebben

Sajtó háttérbeszélgetés 2013.08.09. Olimpia park rekonstrukciója rövid leírás

Sajtó háttérbeszélgetés 2013.08.09. Olimpia park rekonstrukciója rövid leírás Sajtó háttérbeszélgetés 2013.08.09. Olimpia park rekonstrukciója Érintett közterületek: Olimpia park, Stollár B. utca, Balassi B. u. 6-10., Széchenyi rkp. Széchenyi rkp. Markó utca Balassi B. u. Balaton

Részletesebben

Földereklyét tartalmazó Hármashalom és Kettőskereszt

Földereklyét tartalmazó Hármashalom és Kettőskereszt SZAKVÉLEMÉNY az egri Pyrker téren Földereklyét tartalmazó Hármashalom és Kettőskereszt elhelyezésének lehetőségéről Készítette: Andaházy Loránd okl. táj- és kertépítész mérnök K-13-0743 Piliscsaba, 2014.

Részletesebben

1025 BUDAPEST, NAGYBÁNYAI ÚT 52. t/f +36 1 394 47 66 m +36 30 53 690 53 e bbbiroda@t-online.hu

1025 BUDAPEST, NAGYBÁNYAI ÚT 52. t/f +36 1 394 47 66 m +36 30 53 690 53 e bbbiroda@t-online.hu T E R Ü L E T E L H E L Y E Z K E D É S E B Ú Z A T É R - N Y Í R E G Y H Á Z A A Nyíregyháza, Búza tér déli oldalának (Piaccsarnok, Szabadpiac, COOP ABC, Gyógyszertár, Bevásárlóközpont) fejlesztésével

Részletesebben

TERASZ TERASZ. 22,94 m 2. 12,26 m 2 SZOBA. 26,60 m 2 FÜRDÕ. 4,46 m 2 SZOBA. KA 0,62 m 2. 21,95 m 2 KÖZLEKEDÕ. 9,95 m 2 KONYHA FÜRDÕ.

TERASZ TERASZ. 22,94 m 2. 12,26 m 2 SZOBA. 26,60 m 2 FÜRDÕ. 4,46 m 2 SZOBA. KA 0,62 m 2. 21,95 m 2 KÖZLEKEDÕ. 9,95 m 2 KONYHA FÜRDÕ. 8,80,,,77,,97,0,88,9 m,9 m 8, m,90 m nyílászáró csere 7,8 m W, m 8, m TERASZ,7 m,0 m ÁTJÁRÓ,7 m LÉPSÕHÁZ, ELÕ,7 m ERK,79 m, m 7,89 m nyílászáró csere HALL 7,97 m 7,80 m, m ESZ,99 m,7 m,0 KA 0, m TERASZ,

Részletesebben

Radosza Attila képzőművészeti pályázati tervdokumentáció Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolai Kar Tanszálló

Radosza Attila képzőművészeti pályázati tervdokumentáció Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolai Kar Tanszálló Radosza Attila képzőművészeti pályázati tervdokumentáció Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolai Kar Tanszálló B./C m ű l e í r á s A tanszálló olyan oktatási hely, amelyben

Részletesebben

GEOPLANTERV BENZINKÚTTECHNIKA. Tervező és Szolgáltató KFT. H- 3300 Eger Lőcsei út 16/C Tel./ fax: (36) 788-408

GEOPLANTERV BENZINKÚTTECHNIKA. Tervező és Szolgáltató KFT. H- 3300 Eger Lőcsei út 16/C Tel./ fax: (36) 788-408 1 GEOPLANTERV BENZINKÚTTECHNIKA Tervező és Szolgáltató KFT. H- 3300 Eger Lőcsei út 16/C Tel./ fax: (36) 788-408 MEZŐHEGYES ÁMK homlokzat, - Nagymagtár előtti tér ( HRSZ.721 686-627/13 2/1 677/1 ) ELRENDEZÉSI

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Városfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottság 1/2014(I.23.) határozata alapján

Dunaföldvár Város Önkormányzata Városfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottság 1/2014(I.23.) határozata alapján Dunaföldvár Város Önkormányzata Városfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottság 1/2014(I.23.) határozata alapján DUNAFÖLDVÁR VAK BOTTYÁN TÉR REKONSTRUKCIÓJA ÚJ PIAC KIALAKÍTÁS NYERTES ÖTLETPÁLYÁZATA Pályamű

Részletesebben

Pécs, 2009. július 30. Bencze Zoltán. okl. építész. Eltérési nyilatkozat

Pécs, 2009. július 30. Bencze Zoltán. okl. építész. Eltérési nyilatkozat K.L.M.V. Csoport Építésziroda Kft. 7621. Pécs, Szent István tér 12. telefon: 30-329-49-02 Eltérési nyilatkozat Alulírott, építésztervezõ, a K.L.M.V. Csoport Építésziroda Kft. képviseletében, kijelenten,

Részletesebben

33/1995 (VI.27.) sz. önkormányzati rendelete

33/1995 (VI.27.) sz. önkormányzati rendelete ' ' BUDAPEST KŐBÁNYAI... )_..) --- - ------... - dt> EkSd Jó: ~nt~ i>:)~ :J st ÖNKORMÁNYZAT.. 33/1995 (VI.27.) sz. önkormányzati rendelete a Budapest, X.kerül.et Fehér út - Albertirsai köz - Fehér köz

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS AMOENITAS Biatorbágyi

Részletesebben

BUDAPEST III. KERÜLET ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BUDAPEST III. KERÜLET ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK BUDAPEST III. KERÜLET ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2013. (I. 31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 a a Budapest III. kerület által határolt terület kerületi szabályozási tervére vonatkozó,

Részletesebben

HÉSZ MÓDOSÍTÁS 2010 A 2009 ÉV VÉGI ÁLLAPOTHOZ KÉPEST ESZKÖZÖLT VÁLTOZTATÁSOK FELTÜNTETÉSÉVEL

HÉSZ MÓDOSÍTÁS 2010 A 2009 ÉV VÉGI ÁLLAPOTHOZ KÉPEST ESZKÖZÖLT VÁLTOZTATÁSOK FELTÜNTETÉSÉVEL HÉSZ MÓDOSÍTÁS 2010 A 2009 ÉV VÉGI ÁLLAPOTHOZ KÉPEST ESZKÖZÖLT VÁLTOZTATÁSOK FELTÜNTETÉSÉVEL Az Esztergomi Önkormányzat 41/2006.(VII.14.) ör. rendelete az Esztergom, Víziváros és Várhegy helyi építési

Részletesebben

Nyergesújfalu. Belterületi utjainak forgalomtechnikai felülvizsgálata. 2009. Nyergesújfalu

Nyergesújfalu. Belterületi utjainak forgalomtechnikai felülvizsgálata. 2009. Nyergesújfalu Belterületi utjainak forgalomtechnikai felülvizsgálata. 2009. 1 Műszaki leírás a önkormányzati úthálózatának forgalomtechnikai felülvizsgálatához I. Bevezető: A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I.

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. május 7-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. május 7-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-i ülésére Tárgy: A Rákóczi téri játszótér környezetében lévő kavicsos burkolatok fejlesztési lehetőségei Előadó: Ottó Péter

Részletesebben

Kerti pad Kerti pad elhelyezése a főbejárat előtti burkolaton történik.

Kerti pad Kerti pad elhelyezése a főbejárat előtti burkolaton történik. 8. Kertépítés 1. Előzmények Tervezési feladat a versenyuszoda együttes környezetének kertépítészeti kialakítása. A tervezési terület a Ksp 09/S/30//40-160/03-//150 övezeti besoroláshoz tartozik, így minimálisan

Részletesebben

Törzsszám: P6/2015. Felelős tervező

Törzsszám: P6/2015. Felelős tervező PALOTÁS Számítástechnikai és Területrendezési Betéti Társaság 4026. Debrecen Bethlen u. 36-38 Telefon: (52) 427-329, Mobil: (30) 9833-022 E-mail: cpalotas@mail.datanet.hu TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV Debrecen

Részletesebben

Területfejlesztési Javaslat

Területfejlesztési Javaslat Javaslat Budaörs Város, által határolt területre, parkolóra 2011. Február Bischoff Magyarország Kft. 1062 Budapest Aradi u. 8-10. Tel: 269-59-58 www.bischoffcpn.com Területismertetés, bevezetés: A vizsgált

Részletesebben

C Í M L A P Balatonalmádi, Mogyoró úti Óvoda tanulmánytervéhez

C Í M L A P Balatonalmádi, Mogyoró úti Óvoda tanulmánytervéhez Delta Mérnöki Iroda 8200 Veszprém, Pajta u. 1. delta.mernokiiroda@chello.hu C Í M L A P Tervező: Albóciné Ábrahám Gabriella vezető tervező É-1-19-0071 Tervező munkatársa: Szabó András építészmérnök Építtető:

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelete Budapest X. kerület, Újköztemető és környéke Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÖZLEKEDÉSI ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ VIZSGÁLAT ÉS TERV

MÓDOSÍTOTT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÖZLEKEDÉSI ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ VIZSGÁLAT ÉS TERV 2. DOMASZÉK KÖZSÉG MÓDOSÍTOTT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÖZLEKEDÉSI ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ VIZSGÁLAT ÉS TERV - 2 - TARTALOMJEGYZÉK KÖZLEKEDÉSI ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Közlekedési Felügyelet levele 2002. 03.

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/2005. (V.1.) számú R E N D E L E T E

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/2005. (V.1.) számú R E N D E L E T E EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 18/2005. (V.1.) számú R E N D E L E T E A BELVÁROS ÉS TÁGABB KÖRNYEZETÉNEK SZABÁLYOZÁSI TERVE ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA (Módosításokkal egységes szerkezetben.) Edelény

Részletesebben

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1 DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 12/1999. (III.24.) 1 önkormányzati rendelete Dunaújváros településképének alakításáról és védelméről (Egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Nó 2922 MŰSZAKI LEÍRÁS

Nó 2922 MŰSZAKI LEÍRÁS Nó 2922 MŰSZAKI LEÍRÁS Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése (ÉMOP-2009-5.1.3. pályázat) Tervezett kelet-nyugati nyomvonal Tiszai pu. Diósgyőr kerékpárút Kiviteli Terv 1. Megbízó, engedélyes Jelen tervet

Részletesebben

4.. Szabályozási elemek

4.. Szabályozási elemek 4.. Szabályozási elemek (1) A szabályozási terv kötelező elemeinek jelmagyarázatát a szabályozási terv tartalmazza (2) Kötelező szabályozási elemek: A közterületek és egyéb funkciójú területek határa,

Részletesebben

A SZÉLL KÁLMÁN TÉR, MINT AZ ÉLHETŐ KÖZLEKEDÉSI TÉR ÉS AZ ÉPÍTÉSZET KAPCSOLATA A KÖZELJÖVŐBEN ÉS A TÁVLATBAN. Szűr Árpád. (tervező) Vasútépítés

A SZÉLL KÁLMÁN TÉR, MINT AZ ÉLHETŐ KÖZLEKEDÉSI TÉR ÉS AZ ÉPÍTÉSZET KAPCSOLATA A KÖZELJÖVŐBEN ÉS A TÁVLATBAN. Szűr Árpád. (tervező) Vasútépítés A SZÉLL KÁLMÁN TÉR, MINT AZ ÉLHETŐ KÖZLEKEDÉSI TÉR ÉS AZ ÉPÍTÉSZET KAPCSOLATA A KÖZELJÖVŐBEN ÉS A TÁVLATBAN Szűr Árpád (tervező) Vasútépítés Budapest, 2013. november 28. Történeti áttekintés Tartalom Megvalósításra

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S IKTATÓSZÁM: 26-26/53-2/2016 TÁRGY: PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA AZ URÁNVÁROSI PIAC ÉS KAPCSO- LÓDÓ TERÜLETEK FEJLESZTÉSÉ- RE (TOP-6.1.3-15, TOP-6.3.2-15) MELLÉKLET: 2 DB E L Ő T E R J E S Z T É S PÉCS MEGYEI

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZET: Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2004.(VIII.30.) rendelete a házszámozás rendjéről

EGYSÉGES SZERKEZET: Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2004.(VIII.30.) rendelete a házszámozás rendjéről EGYSÉGES SZERKEZET: 2012.06.01. Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2004.(VIII.30.) rendelete a házszámozás rendjéről Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990. évi

Részletesebben

1. Koncepció. 2. Helyzetelemzés. 3. Kossuth tér mentális szerepe Budapesten és Magyarországon

1. Koncepció. 2. Helyzetelemzés. 3. Kossuth tér mentális szerepe Budapesten és Magyarországon 1. Koncepció Az alkotói folyamatban a Kossuth tér - elsődleges funkciójának megfelelően - hazai és globális értelemben is képes állami szintű reprezentációs szerepet betölteni, ennek megfelelően fő célunk

Részletesebben

VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ NOSZVAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK./2015. (...) sz. önkormányzati rendelete Noszvaj község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 38. (2) szerinti VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2004. (XI. 17.) rendelete a BUDAPEST, FERENCVÁROS - ALSÓ BIKARÉT (Soroksári út MÁV Budapest-Kelebia vasútvonal Koppány u. Gubacsi út Kén utca által

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a Kossuth téri műemléki környezet Részletes Szabályozási Tervének szabályozási előírásairól

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a Kossuth téri műemléki környezet Részletes Szabályozási Tervének szabályozási előírásairól SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/1999. (III. 2.) sz. rendelete a Kossuth téri műemléki környezet Részletes Szabályozási Tervének szabályozási előírásairól Szeghalom Város Önkormányzata

Részletesebben

BÜK VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE FELÜLVIZSGÁLAT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ZÁRÓ VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2015. MÁJUS

BÜK VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE FELÜLVIZSGÁLAT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ZÁRÓ VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2015. MÁJUS BÜK VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE FELÜLVIZSGÁLAT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ZÁRÓ VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2015. MÁJUS Bük Város Településrendezési terve - Felülvizsgálat 2015 Településszerkezeti terv

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 24-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 24-i rendes ülésére 13. számú előterjesztés - 1 - ELŐTERJESZTÉS Egyszerű többség Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 24-i rendes ülésére Tárgy: Belterületi közutak forgalmi rend felülvizsgálata

Részletesebben

36/2008. (XI. 12.) 59/2003. (XII.

36/2008. (XI. 12.) 59/2003. (XII. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlés 36/2008. (XI. 12.) Kgy. rendelete a Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 59/2003. (XII. 5.) Kgy rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

(a 6/2009. (V. 8.), 10/2009. (VIII. 27.) és 6/2011. (V. 13.) önkormányzati rendeletekkel egységes szerkezetben)

(a 6/2009. (V. 8.), 10/2009. (VIII. 27.) és 6/2011. (V. 13.) önkormányzati rendeletekkel egységes szerkezetben) Magyarlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007. (XII. 22.) Ök. rendelete Magyarlak község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról (a 6/2009. (V. 8.), 10/2009.

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/ 2016. (IV.28.) önkormányzati rendelete Vecsés Város Helyi Építési Szabályzatáról

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/ 2016. (IV.28.) önkormányzati rendelete Vecsés Város Helyi Építési Szabályzatáról 1 Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/ 2016. (IV.28.) önkormányzati rendelete Vecsés Város Helyi Építési Szabályzatáról Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Készítette a Főépítészi Iroda * 2008. november

Készítette a Főépítészi Iroda * 2008. november BELSŐ FERENCVÁROS REHABILITÁCIÓ 2008. ÉVI ÉRTÉKELÉS 2009. ÉVI PROGRAM Készítette a Főépítészi Iroda * 2008. november TARTALOMJEGYZÉK 2008. ÉVI ÉRTÉKELÉS Változások a városrészben Önkormányzati feladatok

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A rendelet alkalmazása

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A rendelet alkalmazása A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2008. (II.15.) rendelete a Könyves Kálmán körút - Üllői út - Nagyvárad tér Gyáli út által határolt terület kerületi szabályozási tervéről A Ferencvárosi

Részletesebben

KÖLTSÉGHATÉKONY MEGVALÓSÍTÁS, OLCSÓ FENNTARTHATÓSÁG, MAGAS ÉLETMINŐSÉG! OPTIMUMHÁZ TERVEZÉSI-IRÁNYELV

KÖLTSÉGHATÉKONY MEGVALÓSÍTÁS, OLCSÓ FENNTARTHATÓSÁG, MAGAS ÉLETMINŐSÉG! OPTIMUMHÁZ TERVEZÉSI-IRÁNYELV KÖLTSÉGHATÉKONY MEGVALÓSÍTÁS, OLCSÓ FENNTARTHATÓSÁG, MAGAS ÉLETMINŐSÉG! OPTIMUMHÁZ TERVEZÉSI-IRÁNYELV az alacsony energiaigényű lakóépületekre vonatkozó követelményrendszer Megjelent: Budapest, 2014 Szerző:

Részletesebben

. NAPIREND Ügyiratszám: 1/641/2008. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület november 20-i nyilvános ülésére

. NAPIREND Ügyiratszám: 1/641/2008. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület november 20-i nyilvános ülésére . NAPIREND Ügyiratszám: 1/641/2008. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2008. november 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Tájékoztató a Wass Albert bronz mellszobrának felállításáról,

Részletesebben

Utak és környezetük tervezése

Utak és környezetük tervezése Dr. Fi István Utak és környezetük tervezése Autópályák szolgáltató létesítményei 1 Autópályák szolgáltató létesítményei Az európai gyakorlattal összhangban a magyar autópályák és autóutak mellé telepítendő

Részletesebben

FEHÉRVÁR ÁRUHÁZ CSOPORTOS ALKOTÁS BME DLA. Bedecs-Varga Éva Kovács Dávid Beke András

FEHÉRVÁR ÁRUHÁZ CSOPORTOS ALKOTÁS BME DLA. Bedecs-Varga Éva Kovács Dávid Beke András FEHÉRVÁR ÁRUHÁZ CSOPORTOS ALKOTÁS BME DLA Bedecs-Varga Éva Kovács Dávid Beke András A KUTATÁS-TERVEZÉS FOLYAMATA Digitális helyszínrajz ok Eredeti tervek - Lechner Tudásközpontból ok 2000-es átalakítás

Részletesebben

Autópályák, autóutak. Autópálya és autóutak tervezése

Autópályák, autóutak. Autópálya és autóutak tervezése Autópályák, autóutak Az autópályák és autóutak jelentősége A magyarországi közúthálózatra vonatkozó hosszadatok európai tekintetben megfelelőek, viszont gyorsforgalmi hálózatunk sűrűsége messze alatta

Részletesebben

V É R T E S A C S A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

V É R T E S A C S A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE V É R T E S A C S A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV Vértesacsa Község Önkormányzata képviselő-testületének e Vértesacsa Község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási

Részletesebben

Budapest - Csepel Művek RUGÉV Csarnok REHABILITÁCIÓJA, integrációja a városi szövetbe ÖTLETPÁLYÁZAT

Budapest - Csepel Művek RUGÉV Csarnok REHABILITÁCIÓJA, integrációja a városi szövetbe ÖTLETPÁLYÁZAT Budapest - Csepel Művek RUGÉV Csarnok REHABILITÁCIÓJA, integrációja a városi szövetbe ÖTLETPÁLYÁZAT bemutató leírás pedal market első középeurópai kerékpár centrum és börze Hasznosítási koncepció A hasznosítási

Részletesebben

BELSŐ FERENCVÁROS REHABILITÁCIÓ 2006. ÉVI ÉRTÉKELÉS 2007. ÉVI PROGRAM

BELSŐ FERENCVÁROS REHABILITÁCIÓ 2006. ÉVI ÉRTÉKELÉS 2007. ÉVI PROGRAM BELSŐ FERENCVÁROS REHABILITÁCIÓ 2006. ÉVI ÉRTÉKELÉS 2007. ÉVI PROGRAM 2006. december hó Készítette: Főépítészi Iroda 1 TARTALOMJEGYZÉK ÖSSZEFOGLALÁS 2006. ÉVI ÉRTÉKELÉS Változások a városrészben Önkormányzati

Részletesebben

A SZÉLL KÁLMÁN TÉR, MINT AZ ÉLHETŐ KÖZLEKEDÉSI TÉR ÉS AZ ÉPÍTÉSZET KAPCSOLATA A KÖZELJÖVŐBEN ÉS A TÁVLATBAN

A SZÉLL KÁLMÁN TÉR, MINT AZ ÉLHETŐ KÖZLEKEDÉSI TÉR ÉS AZ ÉPÍTÉSZET KAPCSOLATA A KÖZELJÖVŐBEN ÉS A TÁVLATBAN A SZÉLL KÁLMÁN TÉR, MINT AZ ÉLHETŐ KÖZLEKEDÉSI TÉR ÉS AZ ÉPÍTÉSZET KAPCSOLATA A KÖZELJÖVŐBEN ÉS A TÁVLATBAN ÚTÉPÍTÉS Tóth Kinga 2013. november 28. Miről lesz szó? a tér jelenlegi közlekedése és az infrastruktúra

Részletesebben

TÁPIÓSZECSŐ FOOTBALL CLUB ÖLTÖZŐÉPÜLET PÁLYÁZATI TERVE 2251 Tápiószecső, Sági út sportpálya hrsz.: 2601/167

TÁPIÓSZECSŐ FOOTBALL CLUB ÖLTÖZŐÉPÜLET PÁLYÁZATI TERVE 2251 Tápiószecső, Sági út sportpálya hrsz.: 2601/167 TÁPIÓSZECSŐ FOOTBALL CLUB ÖLTÖZŐÉPÜLET PÁLYÁZATI TERVE 2251 Tápiószecső, Sági út sportpálya hrsz.: 2601/167 1. A D A T L A P Megrendelő: TÁPIÓSZECSŐ FC 2251 Tápiószecső, Sági út sportpálya HUSZA GYÖRGY

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról és a Budapest, XVI. kerület

Részletesebben

Csopak épített környezetének értékkatasztere

Csopak épített környezetének értékkatasztere H 89 Öreghegyi u.5 1227/3 védelem jellege: helyi védelem nem javasolt! érték jellege : Megsemmisült, a telken épület nem található tömegstruktúra: homlokzat nyílászárók melléképület az adatfelvétel időponja:

Részletesebben

ÚJPEST-VÁROSKAPU BEÉPÍTÉSI PROGRAM

ÚJPEST-VÁROSKAPU BEÉPÍTÉSI PROGRAM ÚJPEST-VÁROSKAPU BEÉPÍTÉSI PROGRAM ACZÉL VÁROSÉPÍTÉSZ BT. 2016. november ÚJPEST VÁROSKAPU VÁROSÉPÍTÉSZETI PROGRAMTERV Újpest Városközpont Kerületi Építési Szabályzatát (KÉSZ) a CDC Aczél Konzorcium készíti.

Részletesebben

RÖSZKE KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁT (TOVÁBBIAKBAN: RHÉSZ) ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉT (TOVÁBBIAKBAN: RSZT).

RÖSZKE KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁT (TOVÁBBIAKBAN: RHÉSZ) ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉT (TOVÁBBIAKBAN: RSZT). Röszke Község Önkormányzatának (8/2009. (V.27.) és a 17/2015. (XI.27.) Kt. Ör. számú rendelettel módosított) 11/2007. (VII. 26.) Kt. Ör. számú rendelete a község közigazgatási területére vonatkozó Helyi

Részletesebben

Műszaki Leírás. Diósd, Kocsis u. Zöldfa ÓVODA környezete KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI FEJLESZTÉSEK

Műszaki Leírás. Diósd, Kocsis u. Zöldfa ÓVODA környezete KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI FEJLESZTÉSEK 1 / 11 Műszaki Leírás Megbízó: Tervező: Felelős tervező: Diósd, Kocsis u. Zöldfa ÓVODA környezete KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI FEJLESZTÉSEK GYALOGJÁRDA ÁTÉPÍTÉSE ÉS REKONSTRUKCIÓ VALAMINT MENETDINAMIKAI KÜSZÖB

Részletesebben

SÁRVÁR. Településrendezési eszközök módosítása. eljárás. Teljes. Véleményezési szakasz

SÁRVÁR. Településrendezési eszközök módosítása. eljárás. Teljes. Véleményezési szakasz SÁRVÁR Településrendezési eszközök módosítása Teljes eljárás Véleményezési szakasz Megrendelő: Sárvár Város Önkormányzata 9600 Sárvár, Várkerület 2. Tel: 0695/523-100 Email: rosenfeld.istvanne@sarvar.hu

Részletesebben

Fürdőkultúra, wellness, fitness

Fürdőkultúra, wellness, fitness Fürdőkultúra, wellness, fitness 74 HÁZ és KERT Fürdőkultúra, wellness, fitness Fürdőkultúra, wellness, fitness HÁZ és KERT 75 76 HÁZ és KERT Fürdőkultúra, wellness, fitness A fürdőmedencék anyagát és szerkezeti

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2011. (IV. 4.) önkormányzati rendelete Terézváros helyi építészeti örökségének védetté nyilvánításáról Budapest Főváros VI.

Részletesebben

MŰLEÍRÁS HELYSZÍN GONDOLATOK, ELVEK

MŰLEÍRÁS HELYSZÍN GONDOLATOK, ELVEK Pestszentimrei Közösségi Ház felújítása és bővítése Műszaki leírás MŰLEÍRÁS HELYSZÍN Családi házas beépítési szövetben csomóponti sűrűsödés, a Nemes utca és Nagykőrösi út- Vasút utca sarkán kialakuló kereskedelmi-szolgáltató

Részletesebben

KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA IPARI KFT PARKOLÓ KIALAKÍTÁS

KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA IPARI KFT PARKOLÓ KIALAKÍTÁS KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA IPARI KFT PARKOLÓ KIALAKÍTÁS Készítette: DudáStudio Kft 2016. május 1. ALÁÍRÓ CÍMLAP 2335 Taksony, Fő út 140. KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA IPARI KFT PARKOLÓ KIALAKÍTÁS Megrendelő: KUKA

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. A Várhegy Ingatlanfejlesztő és Forgalmazó Kft. kérelméről

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. A Várhegy Ingatlanfejlesztő és Forgalmazó Kft. kérelméről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Várhegy

Részletesebben

BUDAPEST, XIII. KERÜLET DAGÁLY FÜRDŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEI

BUDAPEST, XIII. KERÜLET DAGÁLY FÜRDŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEI BUDAPEST, XIII. KERÜLET DAGÁLY ÜRDŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEI TSZT és SZKT MÓDOSÍTÁS HATÁSTANULMÁNY III. kötet: alátámasztó munkarészek (KSZT tervezet) EGYEZTETÉSRE Budapest 14. április hó A BUDAPEST,

Részletesebben

4. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

4. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK NAGYCENK KÖZSÉG - 14 - TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA 2014 4. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 4.1 Biológiai aktivitásérték számítása Megnevezés 3/A 4 5 7 11 12 14 15 17 18 20 Területhasználat ha megszűnik

Részletesebben

Gyır MJV Kerékpáros 2010.11.22. 1

Gyır MJV Kerékpáros 2010.11.22. 1 Gyır MJV Kerékpáros Hálózatfejlesztési Koncepciója és Tanulmányterve 2010.11.22. 1 Tervezı konzorcium bemutatása: K o n z o r c i u m v e z e t õ : J E L - K Ö Z M é r n ö k i Ir o d a K ft. U N IV E R

Részletesebben

Elkészült a rakparti sétány a Duna Arénához

Elkészült a rakparti sétány a Duna Arénához https://www.fina-budapest2017.com/hu/hirek/496/elkeszult-a-rakparti-setany-a-duna-arenahoz Elkészült a rakparti sétány a Duna Arénához 2017.06.02. 19:33 CET Budapest kiemelt fekvésű és festői szépségű

Részletesebben