Összefogás gyermekeinkért!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Összefogás gyermekeinkért!"

Átírás

1 A TARTALOMBÓL: Vég re va la mit ta lán el érünk...2 Pandora szelencéje...3 Való Vi lág mû sort csak este 23 óra után!...5 Csalás vagy a véletlenek osztják a szerepeket a Való Világban?...6 Biztonsági rések a Való Világban...7 Kis magyar valóság...8 Büntetõ eljárás indulhat az RTL Klub el len?...9 A sok té vé zés nek si lány szó kincs az ára..10 Orfeusz feláldozza a család vagyonát...12 Ön a szo ci a lis ta nagy vá ros ön tu da tos pol gá rá nak lap ját, a Jó Ha Fi gye lünk címû al kal mi meg je le né sû új sá got ol vas sa. A lap vál to zó pél dány szám ban jelenik meg, azokban az idõpontokban, amikor az egyszemélyes szerkesztõbizottság úgy véli meg kell jelennie. A lap elektronikus formában ingyenesen le tölt he tõ, a weboldalról. Kül föl di ol va só ink a weboldalról tölt he tik le az egyes számokat. Észrevételeiket, kritikáikat és véleményeiket is ide küldjék.

2 Õszin te le szek! Arra ami tör tént, még leg va dabb ál mom ban sem gon dol tam, ami kor de cem ber 30-án ol vas va az Interneten a leg újabb va ló ság sokk-ról, meg fo gal ma zó dott ben nem a til ta ko zó fel hí vás: Gyer me ke ink vé del mé - ben: Való Vi lág mû sort csak este 23 óra után! Gon dol tam, le szünk né há nyan aki úgy gon dol ják, hogy ez a mû sor még vé let le nül sem a gyer me kek nek való, nem sza bad ko ra es ti fõ mû sor idõ ben a TV kép er nyõ jé re en ged ni. Nem va gyok ál szent! Nem gon dol tam egy per cig sem a be til tás ra, mert néz ze nyu god tan, aki nek erre van igé nye. Aki nek igé nye van rá az ezt a fel nõt tek nek szó ló, igaz igény te len mû sort, meg né zi késõ este, ami kor már min den gyer mek az iga zak ál mát alussza. Úgy érez tem, meg kell vég re va la ki nek ten ni e ha zá ban, szó vá kell ten ni vég re hat ha tó san azt ami már min den ha - tárt túl lép. Tu dom, nem bal eset men tes uj jat húz ni ma gá val a nagy ke res ke del mi te le ví zi ó val de úgy érez - tem, nem hall gat ha tok. Az nap este meg döb ben ve ül tem a gép elõtt Va la mi meg moz dult ha zánk ban. Csak jöt tek, jöt tek a csat la ko zó le ve lek, név vel, cím mel, el ér he tõ ség gel. Kö zel hat van ci vil szer ve zet és mára sok ezer nyi ma gán sze mély csat la ko zott alá írá sá val is a fel hí vás hoz. Fu tó tûz ként ter - jedt a fel hí vás a boj kott kez de mé nye zés. Úgy ér zem nem ve szett még oda az em be rek ben a jó ér zés a sze re tet az össze fo gás! Van re mény még e ha zá ban! So kat se gí tett per sze a Való Vi lág 3 kö rü li nem ép pen tisz ta hely zet is ab ban, hogy so kan el for dul ja nak et tõl az adó tól. Fur csa be sza va zá sok ról, az em be rek be csa pá sá ról ter je dõ hí rek is sok-sok em bert for dí tot tak el et tõl a TV csa tor ná tól. A hi va ta los né zett sé gi sta tisz ti kák óri á si né zõ szám esés rõl szá mol nak be, az igény te len ség tõl el for dul - nak az em be rek: A so ká ig né zõ szám ban ve ze tõ RTL Klub né zett sé ge % -ról a Va ló ság? Sokk be ve ze té se óta és ide jé re 25 %-ra esett vissza! Idé zet az ori gón meg je lent sta tisz ti ká ból: De cem ber 31. leg nép sze rûbb mû so ra a Mik ro szkóp Szín pad ve ze tõ je, Sas Jó zsef ál tal ve ze tett Sas-Taps címû ka ba ré volt. A TV2-n este fél ti zen egy tõl su gár zott prog ram ra több mint 2 mil lió 800 ez ren vol tak kí ván csi ak, míg a Való Vi lág 3 pár hu za mo san su gár zott be sza va zó show-ját har mad annyi nézõ sem össze sen 900 ez ren vá lasz tot ták. Kor ri dor: Az Újév elsõ nap ján is a né zett ség nagy ré szét szin tén a TV2 ge ne rál ta: Piedone, Té nyek, Ak tív, Han - gyák a ga tyá ban 2. Ez utób bi az ak kor te le ví zi ó zó fi a ta lok több mint fe lét ül tet te a té vék elé, míg a VV3 25%-ot. A sta tisz ti ká kon csak Fábry Sán dor az Esti Showder címû mû so ra tu dott ja ví ta ni :34%-ot köny vel het el a né zett sé gi ada tok ból Meg döb ben tõ! Ilyen lát vá nyos és hir te len el for du lás a ke res ke del mi TV-k ma gyar or szá gi in du lá sa óta nem volt pél da! De úgy lát juk az RTL még nem adta fel! Nem tesz sem mit, el hall gat, ma gya ráz ko dik... Mi sem adjuk fel, bojkottálunk, tiltakozunk tovább!! Követeljük továbbra is gyermekeink védelmét! Való Vi lág mû sort csak 23 óra után! Összefogás gyermekeinkért! Min den csat la ko zó nak és jó ér zé sû em ber nek kö szö nöm a se gít sé get! Puskás Attila Sándor Internet Polgári Kör 2 jó ha figyelünk

3 avagy Há rom a ma gyar va ló ság! Volt egy idõszak hazánk gengszterváltás utáni éle té ben, ami kor az év vé gét és az új esz - tendõ kezdetét a rendszeres idõközönként kb.1 éves intervallumban jelentkezõ, már-már elmaradhatatlannak tûnõ vasutassztrájkok jelezték a nagyközönség számára. Mára ezt a fel adat kört a valóságshowk leg va - lóságosabbika, az eredetileg Árpa Attila nevével fémjelzett Való Világ monstre mûsorfolyama vette át, immáron harmadik alka - lommal. Még nagyobb nyeremények, még nagyobb, még szebb, még tá ga sabb vil la. Még újabb öt le tek: ez út tal egy párt is be le he tett szavazni (vajon együtt maradnak-e?), sõt, hogy fokozzuk az élvezeteket, licitálni is le - het az egyik hely re, meg le het vá sá rol ni a já - tékban való részvétel jogát. Gazdagok elõ - re! (Ami kor ezt a cik ket kör mö löm a bil len - tyû ze ten, már 1 miller fö lött já runk.) Hajrá Magyarország! Hajrá High Society! Hajrá Felsõ 10000! Lilu, a VIVA TV mû sor ve - zetõje, mint mv. A já ték arca, a min dig sportosan elegáns po - rond mes ter: Stohl And rás A BeleValó mûsorvezetõk: Lilu, Majka, Györgyusz Lilu, a VIVA TV mûsorvezetõjének sze - mélyében még újabb mûsorvezetõ. Ki em - lék szik már a pá lya fu tá sát a rúd mel lett kez - dõ egy ko ri go-go girl Nócira? Senki. Stohl Buci, a já ték po rond mes te re most is, mint mindig, sportosan elegáns, nyoma sincs már a Survivor-Sziget címû túlélõshow ál tal elõírt borostás Robinson imídzsnek. És nem maradhatnak el az éjszakai betelefonálós BeleValó Világ belevaló mûsorvezetõi sem. A retorikai úthenger szerepét betöltõ, a képernyõn mindenki mást akusztikailag lehengerlõ borsodi fenegyerek Majka, és a villa egykori szõke boszorkánya (az én nagy kedvencem!) a mindig gyönyörû, mindig mosolygós, mindig jókedvû, mindig szexi, dögös és szenvedélyes, egyszóval No. 1 Györgyusz. És íme vissza tért, aki re ke - ve sen számítottak, a villa egy ko ri szõ ke bo szor ká - nya, a min dig mosolgyós Györgyusz Ki em lék szik már Sza bolcs ra, Majka egy - kori játékostársára, az elsõ széria nyertesére a nagy tri um vi rá tus ból? A mé dia csen des segédmunkásaként robotol, húzza az igát, szürke munkás hétköznapjainak egyhangú - sá gát az Ötletház címû sorozatban tengeti. Hol van már Laci, hét ten ger ör dö ge, a vi - lágjáró hajópincér, pizzéria tulajdonos? Tudja valaki? Érdekel valakit? Senkit. De nem is fon tos, hi szen itt van ne künk Majka, az óz di - ak egykori aranylábú csodacsatára, aki megál lás nél kül löki az igét és csak a leg ügye sebb nézõk veszik észre, természetesen csak megfelelõ összpontosítás és figyelem mellett, hogy mi kor is vesz le ve gõt, ha egy ál ta lán vesz levegõt. Meg mon dom az õszin tét, az óév utol só napjára idõzített fantasztikus beköltözõshowról lemaradtam, egész pontosan átaludtam. A teljes szilveszter-újév hajcihõvel együtt. De cem ber 31-én, úgy este nyolc táj - ban fenemód elálmosodtam, ezért ledõltem egy kicsit kedvenc tévénézõ ágyamra, aztán úgy is maradtam. Valamikor hajnali ötkor éb red tem fel. Ki do bott az ágy. Na mind egy. Szó val, a 2004-es esz ten dõ is úgy in dult, hogy az ÁFA-tarozásain ele gán san át lé põ kereskedelmi csatornák pénzt, idõt, fárad - sá got nem kí mél ve min dent be ve tet tek a szent cél ér de ké ben. Az idén is min den tõ - lük tel he tõt meg tesz nek azért, hogy a kép - er nyõk elé ül tes sék és hu za mos idõn ke resz - tül ott is tartsák a nézõk millióit. Az ÁFA-tarozásain elegánsan átlépõ ke res ke del mi csa tor nák ír tam az imént. Mert hogy a nagy kon ku rens, a TV2 (ali as Le nin Tv, Pi ros Ket tes) sem ül a Nagy Õ-vel megszerzett médiababérjain. A Nagy testvér (Big Brother) hazai meghonosításá - ról el hí re sült TV2 a Nagy Õ si ke rén fel buz - dul va, most an nak el len tét jét, a Nagy Õ-t szeretné megcsinálni. (Mi lyen kár, hogy mond juk az an gol tól, a né met tõl vagy az orosz tól el té rõ en, a ma - gyar ban nem tud juk az egyes szám har ma - dik sze mély Õ -jével ér zé kel tet ni, hogy itt most a má sik nemrõl van szó.) Szó val a re cept be vált, csak most sze rep - cse re kö vet ke zik. Az új mû sor ban nem 25 nõ versengene 1 pasi kegyeiért, hanem fordítva, 25 manus száll na ring be 1 csajsziért. Néz tem is az aján lót, ahol a nagy si kert ara tott sa ját - ságos valóságshow egykori hölgyszereplõi invitálják empatikus férfitársaimat, hogy vegye nek részt a já ték ban. Mit ta gad jam, némi elégedettséggel konstatáltam, hogy média ügyekben úgy tûnik, kezdek kikupálódni. Új terminusz technikuszt is al kot tam, az ajánlómûsor után elneveztem a jelenséget rókabõr-effektusnak. Annyi bõrt húzunk le jó ha figyelünk 3

4 egy mû sor ról, amennyit csak le het, el vég re a profit szentsége és Pénzisten mindenhatósága elsõdleges szempont egy kereskedelmi csatorna életében. Mindazonáltal a tudományos igényû tapasztalatszerzés mellett sajátos élményanyag - gal is szol gál nak az ef fé le showtime tí pu sú ajánlók. Gyönyörû hölgyek sorjáznak a képer nyõn, a döb be net ak kor ér, ami kor az egyik szexbomba megszólal. 25 pasi kell! Mon dom, 25! És ne csak a szexre gondoljanak! Nem tu dom, mennyi idõt vett igény be a bonyolult szöveg betanulása, minden bizonnyal ha mar ment, nem is volt ben ne hiba, a férfi nézõk hormonszintjét felkorbácsoló hölgy hibátlanul mondta el. Van nak még kont rasz tok kis ha zánk - ban. szok tam volt mon da ni oly kor-oly kor. Na hát itt egy ilyen kont raszt kép zõ dött meg a maga naturalisztikus szépségében. Történt ugyan is, hogy a gyö nyö rû bombanõ va la mi olyan ér des han gon szó lalt meg, hogy a dörzs - papír (népiesen: smirgli) és egy komplett átvonuló varjúraj is egész nyugodtan visszaülhettek volna az iskolapadba korrepetálás cél - jából, mert hangilag bizony a fasorban sem voltak gyönyörûséges tévés hölgyünkhöz képest. Talán a sztahanovista mozgalom egykori kiváló élharcosa, a Munkás, Kossuth és Öt éves terv márkákon nevelkedett Kozirev Iván, csepeli öntõmunkás, öntudatos MSZPszavazó bírt oly sajátos orgánummal, mely rekedtség tekintetében méltóképpen összemér he tõ lett vol na az elõbb em lí tett höl gyé - vel. A rövidke ajánlómûsor alkalmával az avatatlan külsõ szemlélõ számára is azonnal nyilvánvalóvá vált, hogy a rekedtes hang gyönyörû tulajdonosa napi harcban áll a nikotin szörnyû démonával, miközben öles lép - tek kel ha lad a gé ge- és tü dõ rák felé ve ze tõ rö gös úton. Szóval: 25 pasi kell! Mon dom, 25! És ne csak a szexre gondoljanak! Tény leg, ne csak a szex re gon dol ja nak! Fõ ként ak kor ne, ha a VV3 leg el sõ be sza va - zott villalakójáról mindjárt, azon melegé - ben kiderült, hogy pornófilmben is szerepelt már. (Jó kez det!) Per sze, mint utóbb ma gá - tól az áldozattól hallhattuk, külhoni fotó - zásra hívták, ott aztán elkérték az útlevelét és nem ad ták vissza, kény sze rít tet ték, mit is te he tett vol na, és kü lön ben is, 17 éves hülye kis csaj volt még csak akkor. 17 éves! Ha jól em lék szem 18-tól kez dõ - dik a nagykorú kategória. Na mindegy. Mint említettem már, a fantasztikus beköltözõshowról le ma rad tam, vi szont az elsõ Bele Való Világ éjszakai telefonos mûsort, ahol ez alkalommal mindhárom mûsorvezetõ Lilu, Majka és Gyögyusz je len volt, a vi lá gért sem mu lasz tot tam vol na el. Mint utóbb ki de - rült, a meg ér zé sem most sem csalt, hogy úgy mond jam, be jött a do log. Az ek, az SMS-ek (RTK-k), a be - telefonáló nézõk véleménye sok mindent el árul. Úgy egy év vel ez elõtt az elõ zõ szé ri á - nál, a VV2-nél ezt írtam: Aho gyan azt min den ki lát hat ta, az ún. valóságsók meg je le né se kis ha zánk ban a ta va - lyi par la men ti vá lasz tá sok hoz ha son ló an, meg - osz tot ta a tár sa dal mat. Ren ge te get fog lal koz - tak ezek kel a mû so rok kal az írott és elekt ro ni - kus saj tó kü lön bö zõ or gá nu mai is. Nem sze ret nék jós lá sok ba bo csát koz ni, de van egy olyan ér zé sem, hogy az új, im má ron má so dik so ro zat, ha le het ezt mon da ni még rá tesz egy la pát tal az in du la tok ra. Az idõ úgy tû nik en gem iga zol, a né zõk, fõ - leg így a já ték ele jén, az elõ zõ csa pat hoz ha - son lít ják a vil la új don sült la kó it. A ma gam ré - szé rõl el nem tud tam vol na kép zel ni, hogy az elõ zõ csa pat va la ha is egy faj ta eta lon ként vagy vo nat koz ta tá si szint ként szol gál hat na, ez most még is meg tör tént. A né zõk kö zül so kan úgy lát - ják, most már tú lon túl oda fi gyel ve vá lasz tot ták ki a já té ko so kat, va la hogy mû vi vé vált az egész show. Per sze az elõ zõ al ka lom mal is a té - vé csa tor na mé dia gu rui vá lo gat ták a csa pa tot, csak ak kor va la hogy nem to long tak ennyi re a mo del lek és az au tó ke res ke dõk. A szép em be rek já té ká vá vált a vil la lét. Gyö nyö rû és jó ked vû fi a ta lok bu liz nak egy 0 24 órá ig tar tó szün te len hepeningen, a jó sá - gos vil la ma nók ál tal fel épí tett és mû köd te tett lu xus bör tön fa lai kö zött. Csakhogy immáron a szépemberek játéka helyett a mûemberek játékát élvezhetjük. De er rõl majd egy ki csit ké sõbb. A 0 24 óráig tartó szüntelen bulizás kí - nálta életfilozófia vagy mentalitás egyéb - ként igen kö zel áll ah hoz, amit an nak ide - jén a Vruc vetar (For ró szél) címû, ma már a klasszikusok kategóriájába tartozó jugo - szláv filmsorozatból ismerhettek meg a né - zõk. Surda (Borivoje Surdilovic) cim bo rá ja, az örök sef tes Szlobodan Mihajlovics (mû - vésznevén: Bob) magyarázta el az élet könnyed és problémamentes megélésének és leélésének már-már buddhai magasságokba emelkedõ kvintesszenciális lényegét Firga bácsinak, aki egy alkalommal, miko - ron Bob a hosszas csen ge tés el le né re sem ment aj tót nyit ni, az öreg kis sé in ge rült kér - dé sé re, miszerint: Miért nem nyitod már ki azt a rohadt ajtót?, Bob csak ennyit vá la - szolt: Ahol ülni le het, ott én nem ál lok, ahol fe küd ni le het, ott én nem ülök. Ennyit a mun ka nél kü li bol dog élet ha - mis illúziójáról. De vissza a betelefonáló nézõk höz és az õ véleményükhöz. Mindjárt az egyik elsõ betelefonáló ek - kép pen nyil vá nult meg, hogy aszongya: Mû az egész. Mû em be rek, le vet tem azonnal. (levettem = észrevettem, észlel - tem a szerk.) A mû sor ve ze tõk Liluval az élen pró - bálták azzal magyarázni a magyarázhatatlant, hogy ez még csak az elsõ né hány nap, majd feloldódnak a játékosok, majd beilleszkednek stb., de lát ván, hogy nem na gyon megy ez a magyarázkodás, témát váltottak. Mit is mond hat na erre a ma gam faj ta egy - szerû tévénézõ? Egy aktfotózó (mondjuk így, pornózást is kipróbált) fotómodell lány, egy chippendale (ruházatától ritmikus zenei alá - festés közben közönség elõtt megszabaduló) fiú, egy diszkóban megismerkedett párocska, akik nek kap cso la ta még nem érett meg a gyerekvállalásra, és egy tetoválásokkal tarkított kemény csávó alkotja jelenleg a csapatot, ami kor ezt a cik ket írom. A cikkírást itt néhány percre megszakítottam, leugrottam a sarki kisboltba zsemléért. Ahogy a zsemle beszerzését követõen a pénztárnál a soromra vártam, a pulton megpillan - tottam az egyik bulvárlap címlapját, melyen az aktfotózásairól (s immáron pornófilm szerepérõl) elhíresült Pandora mûvésznéven funkcionáló hölgy volt látható. Mellette a vastagon szedett cím: Gon do san meg ter vez nek min den bot rányt a Való Vi lág ban! Aztán hétfõn reggel ráhajtottam az in - formációs szupersztrádára és akkor értet - tem meg iga zán, hogy mit is je len tett az elõ - zõ nap reggelén látott bulvárlap címoldalán olvasható mondat. Hát, erre ne héz bár mit is mon da ni. Bár a Való Világ hazai gyártású produkció, ha a mé di á ról van szó, úgy tû nik nem lé te zik más, csak a drá ga pén zen vá sá rolt, ki pró bált és elõ re be já ra tott licenszmûsor (lásd Nagy Õ), mely idõt, fá rad sá got, pénzt és ener gi át meg ta ka rít va biz tos si kert ga ran tál a kereskedelmi csatornáknak. Az egy szer már jól be vált re cept (in dítsd elõbb a valóságshowdat, mint a kon ku rens csatorna) a jelek szerint ez alkalommal nem jött be, a né zett sé gi ada tok sze rint csak Fábry Sán dor Showdere tud ta úgy ahogy fel ven ni a versenyt a TV2 mûsoraival. Persze az RTL Klub min den tõle tel he tõt meg tesz an nak ér - dekében, hogy sajátos valóságával ismét visszaverekedje magát az élre. A megújult, megszépült és kibõvült villába beköltözõ párocs ka (Szil vi és Frenki) már az elsõ adan dó alkalommal gondoskodott az eksönrõl (ezt Stohl Buci, a mûsor porondmesterének elbe - szélésébõl tudhassuk!). A beszavazott párocska olyan társas tevékenységgel múlatta az idõt, melyet bírósági tárgyalások során a házastársi kötelezettség címszó alatt szoktak megtárgyalni, nagy általánosságban annak hiányos volta miatt vagy elmulasztása mi att, mely az ese tek nagy több sé gé ben az tán válóokká is avanzsál a tárgyalótermek sajátosan zártkörû világában. Magyarán dugtak egy jót. Vé gül is, erre (is) kí ván csi a nézõ, nem igaz? 4 jó ha figyelünk

5 Az alulírott szervezetek és magánszemélyek ez úton követeljük, hogy az Európa szerte már Por nó Va ló ság Show ként hir de tett Való Vi lág 3 címû RTL Klub mû sort a csatorna csak 18+ jelzéssel ellátva és kizárólag este 23 óra után tûzhesse mûsorára. VALÓSÁGOS FELMÉRÉS A valóságshowk az idõ elõ re ha lad tá val egyre durvábbak lesznek. Ezt igazolja az RTL Klub ál tal a Való Vi lág 3 be in du - lása kapcsán készített felmérés is, melyet internetes honlapján jelentetett meg. Megkérdezték a nézõket, mit várnak az új szé ri á tól. Íme a 23 ezer nézõ ál tal adott válaszok százalékos megoszlásban: Szex 50,7% ( sza va zat) Hu mor 36,1% (kb sza va zat) Új barátságok a villában 4,5% Könnyek 1,7% Úgy tû nik a csa tor na meg is fe lel a né zõk elõzetes várakozásainak, hiszen az elsõ - nek beszavazott Pandora aktmodell, rögtön utá na pe dig a Tommyboy név re hall - gató chippendale fiúnak szavazott bizal - mat a kö zön ség. (Már ha va ló ban a közönség szavazott.) Jó Ha Fi gye lünk! Szóval a show porondmestere ismét sok szeretettel üdvözöl minket innen a Való Vi - lágból, telefonszámunk, SMS-számunk ennyi meg ennyi, telefonáljanak most! Ne fe lejt sék: Itt a lé a tét! Nem felejtjük. Az ország jelenlegi régi-új urai (vagy elv tár sai?) már ta valy gon dos - kod tak ar ról, hogy a 2004-es esz ten dõ re Magyarország minden lakója a tévénézõk és a nem té vé né zõk is egy aránt jól vés sék az eszükbe, hogy ITT A LÉ A TÉT! A szocialista nagyváros öntudatos polgára Gyer me ke ink vé del mé ben: Való Vi lág mû sort csak este 23 óra után! Az alulírott szervezetek és magánszemélyek ez úton követeljük, hogy az Európa szerte már Por nó Va ló ság Show -ként hir de tett Való Vi lág 3 címû RTL Klub mû sort a csa tor na csak 18+ jelzéssel ellátva és kizárólag este 23 óra után tûzhesse mûsorára. Szégyen hazánkra és veszély gyermekeink lelki fejlõdésére amit az RTL Klub MEGRENDEZETT új mûsorában. Gyermekeinknek ne anális virtuózt, pénzért vetkõzõ emberszabásút, gumibabával hentergõ keresztapát állítsanak példaképnek délutáni és ko ra es ti fõ mû sor idõ ben. Az RTL Klub nem mást tesz mint torz sze xu á lis min tá kat ál lít be sztároknak, kõvetendõ mintának, kiskorú gyermekeink számára! Ezt az újabb arculcsa - pást, gyermekeink tudatos megrontását nem tûrhetjük szó nélkül!! Kö ve tel jük min den fó ru mon, hogy az RTL Klub, VV3 cím mel adás ba ke rü lõ por nó va - ló ság show-ja csak este 11 után ke rül hes sen adás ba! Ez az elsõ lépés... Az RTL Klub adá sát pe dig boj kot tál juk és erre kér jük meg is me rõ se in ket is amíg a gyer - mekeink védelmére meghozandó lépéseket nem teszi meg a TV adó. A tiltakozó ívet az összegyûlt aláírásokkal eljutatjuk az RTL Klub vezetésének és az ORTT- részére. Természetesen az összes sajtóorgánumnak is elküldjük. Egyéni bejelentés az ORTT részére: Kár men tõ Pol gá ri Kör, Internet Pol gá ri Kör, Far kas ré ti Pol gá ri Kör, Új Év ez red Pol gá ri Kör Ka pos vár, Ma gyar Asszo nyok Ez red évi Szö vet sé ge, Kiút Ve led Egye sü let, Nõk a Jö võ ért Egye - sü let, Evan gé li kus Nõi Misszió, Ka to li kus Nõ fó rum, Mi Nõk! Pol gá ri kör Ba las sa gyar mat, Itthon-Otthon pol gá ri kör, Nõi Igen Egye sü let, Ke resz tény Nõi Fel nõtt kép zé si Egye sü let, Tu li pán Pol gá ri Kör, Pax Csa lád vé dõ Egye sü let, Alfa Szö vet ség, Hat van négy Vár me gye If jú sá gi Moz ga - lom (HVIM), Or vo sok Pol gá ri Köre Ba las sa gyar mat, A Ma gyar Pol gá ri Mé dia Egye sü let (MPME), De mok ra ta Könyv ba rát ok a Ha zá ért Pol gá ri Kör, Sá ros pa ta ki Pol gá ri Kö rök, Bu da - ör si Szent Ko ro na Pol gá ri kör, Törõ Pol gá ri kör Bu da örs, Pol gá ri Pol gá ri Kör, A Nagy Ma gyar - or szág ért Pol gá ri Kör, Hegy al jai Ró zsa pol gá ri kör, Ke rek egy há zi Mag ve tõ pol gá ri kör, Jobb Nyír bá to rért Pol gá ri Kör, Fidelitas mis kol ci cso port ja, Levédia Kör Fel vi dék, Bólyi Pol gá ri Kör, Me zõ kö ves di Pol gá ri Kö rök, Kert vá ro si pol gá ri kör, Ki tar tás pol gá ri kör Bu da pest XVII. Ke rü let, Pol gá ri Véd egy let Mo son ma gya ró vár, A Nem ze ti Ön be csü lés ért Pol gá ri Kör, A MAGYAR A MAGYARÉRT ALAPÍTVÁNY el nök sé ge és ku ra tó ri u ma, A Tár sa da lom tu do má nyi és Mû vé sze ti Köz hasz nú Egye sü let Mis kolc Bódor And rea el nök, Péch An tal Pol gá ri Kör, Tisz ta For rás Pol gá ri Kör Nyír egy há za, Je zsu i ta In téz mé nyek Di ák ja i nak Egye sü le te (JIDE) Esztergár Pál el nök, Za lai Pol gá ri Kö rök Egye sü le te, Za la eger sze gi ek a Hazért Pol gá ri kör, 1956-október- 23 pol gá ri kör, Egye sült Ma gyar If jú ság (EMI), Dunakorzó Pol gá ri Kör Paks, Új tör vény pol gá ri kör, Pi lis Pol gá ri kör, Ka lász, Ungváry Zsolt író, új ság író, Ottó Re zsõ, gyer mek ott hon- és szak is - ko la, igaz ga tó, Bu da pest, Nagyné Ad ri á nyi Anna ta nár, Jáky György or go na épí tõ mes ter, Derkovics Gá bor, Bodlaki Ákos, Bodlaki Ákosné, Rá kó czi Fe renc, Rá kó czi Ferencné, Engelmann Ta más, Dr.Mihálffy La jos, Matafán Ti bor-moz gás sé rült, Czirják Mandi, Bán ki Erik, He ge dûs End re zon go ra mû vész és csa lád ja, Tö rök Fe renc és csa lád ja Bp. Csil lag hegy, Uherkovich-Paál csa lád Pécs, Dr. Deák Be á ta, Szakady Ka ta lin ta ní tó, Sza bó Lász ló, Tomku György, Tomku Ta más, Ifj. Tomku György, Va don Ró bert, Sütheõ Lász ló mér nök, Fazekes Eperke, Sza bó Zsolt ta nár, Hor váth Ger gely, Kozári Ág nes és csa lád ja, Sulán Béla és pol gá ri köre, Pé ter Lász ló gra fi kus, Szöllõsi Ta más és csa lád ja, Pécs, Ta kács Lász ló és csa lád ja Szé kes fe - hér vár, Nádasdy Anna, Cser tõ Jó zsef és csa lád ja, Spachinszky-Robinek Si mon Ádám, Grácz Edéné és csa lád ja, Seszták Csa lád, Somogyiné Víg Éva, Dr.Szamuelisz Má ria,gyer mek or vos Sá - ros pa tak, Ki rály he gyi Imre kör nye zet vé del mi szakm.sá ros pa tak, Babik Béla, Szi ge ti-be ne dek Gab ri el la, Szil ágyi Szi lárd, Páli And rás, Tóthné Vi rág An na má ria ta nár, Vi rág Má ria nyug dí - jas, dr.felker Ele o nó ra, Bagó Zol tán szak mun kás, Csemniczky Ta más, Do mo kos Zsolt, Szeitler At ti la, Her ná di Jor dán Ka pos vár, Sztrakovicsné Sza bó Klá ra könyv tá ros, Bagány Pé ter és csa - lád ja, dr.dé nes Lász ló or vos, MANKOVICS TAMÁS To kaj, TÓTH DÁNIEL LEVENTE Mis kolc, Szittya Zol tán és csa lád ja, Galántai Lász ló, Ke le men csa lád Le ány vár, Vincze Ist ván Kis kun ha las, Rádi Anna, Helter Ist ván, Helter Istvánné, Gradvol Lász ló és csa lád ja, Sasovits jó ha figyelünk 5

6 Sán dor és csa lád ja, Táky György és csa lád ja, Joó Csa ba és csa lád ja Biatorbágyról, Schmidt Já nos vil la mos mér nök, Hrotkó Géza Gyõr, Boldizsárné Ruzsinszky Má ria 5 uno kás nagy szü lõ, Szilvássyné Mertz Klá ra, Nád há zi Szil via és csa lád ja, Csa nád Bá lint olk. Gé pész mér nök, Pál Lász ló és csa lád ja,bu da pest, Ba lázs Gáborné és csa lád ja Pécs, He - rold Vik tó ria, Bo lyán Csil la, Czerovszki Zol tán, Drobni Anrea ta ní tó - nõ, Csollány Csa ba dr. Fog or vos, Végh Julinna és csa lád ja, Vimola csa - lád Bu da pest, Tóth Krisz ti án, Hor váth Már ta, Szûcs At ti la, Káfony Már ta csa lád gon do zó, Czerovszki Zol tán és csa lád ja, Ku lik Lász ló, Bog nár Lász ló, Dá ni el Miklósné és csa lád ja, Szentannai Jó zsef, Szentannainé Dr.Peitl Emõ ke, Peitl Rezsõné, Gyurkó And rea, Mesterházy Tibor villamosmérnök, Füleki Jolán, Egyesült Magyar Ifjúság elnökségének nevében: Ilenczfalvi- Szász Ve ro ni ka, Dr Herczeg Béla és csa lád ja, Czentnár De zsõ, Harmathy Kár oly és csa lád ja, Tóth Zol tán és csa lád ja, Wensofszki Ibolya és családja. Rottenhoffer István Püspökszilágy független önkormányzati képviselõ, Magyar Anna, Asztalos Tibor, Lechnerné Kovács Ildikó és családja, M.Szabó Imre tv szerkesztõ-rendezõ, Széphalmi Miklós, az MDF Zala Me gyei Vá laszt má nya el nö ke, Dr. Gõcze Pé ter, Dr. Gõcze Péterné Dr. Pecsuvácz Ka ta lin, Hor váth Ágo ta Pécs, Mándics Já nos és csa lád ja, Bod nár Lász ló, Bod nár Lászlóné, Barkuti Jenõ, dr. Váczi Ju dit ügy véd, Vesztergam Miklósné, Magony Sán dor, dr. Mé szöly Pál és csa lád ja, Dr. Velezdi György Miskolc, Rajk Zoltán, Kollár Tibor és családja Mátrából, Dr Matolayné Siegel Ama ril la, Jancsár Fe renc Szom bat hely, vi téz Já - vor Zol tán ny. fõ is ko lai ta nár, Dr.Já vor Alajosné, Gyulay End re, Dr. Somogyfoki György és családja, Székesfehérvár, Ágoston Lajosné egy má so dik gyer me két váró kis ma ma, Dr Bánfi And rás, Zámbori Gusztáv, Szabó Borbála Budapest, Nagy János, Török Lí - via Bu da pest, Bog nár Lász ló, Dr.Réthelyi László, Salamon György Attila, Kádár Dániel Budapest, Záveczki Mária Budapest Csatlakozás: Több csatlakozó magánszemély, szervezet véleményét fogalmaz - za meg a Kár men tõ Polgári Kör: A bonyhádi Kármentõ Polgári kör nevében tiltakozunk az RTL Klub új valóság-show-ja ellen, és annak teljes beszüntetését követeljük! A szellemi leépítés újabb méreg-dózisát látjuk ebben a minden, még látszólagos értéket is nélkülözõ produkcióban, és a jóérzésû emberek nevében erõteljesen tiltakozunk képernyõre kerülése ellen. Aberráció- és erõszakmentes képernyõt! A Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom (HVIM) csatlako - zik azon szervezetek és magánszemélyek által kezdeményezett tilta - ko zás hoz, mely a Való Vi lág címû te le ví zi ós mûsor beszüntetését követeli. Leginkább gyermekeink egészséges fejlõdésének, a tisztes erkölcs kialakulásának akadályát látjuk a mûsorban, mely egyébként teljes mértékben ellentétben áll a HVIM szellemiségével, s azt gondol juk, minden józan emberével egyetemben. A HVIM elnökségének nevében: Gaál Bertalan HVIM kom - munikációs bizottság elnöke Idõvel második lépésnek javasolnám, hogy Bojkottáljuk a gyerme - keink megrontását támogató cégeket! Fõ tá mo ga tók: Rako Kft, Devergo, Energy ru hák Reklámozók a mûsornál: Kinder BUENO!!! Kinder termékek!(ez a legfelháborítóbb!!) Head and Shoulders Shamponok- egyéb ként ál lat kí sér le te ket fojtató cég!! Niquuitin Ta pasz GlaxoSmithKline Hohes C -Sió-Eckes Kft. Eduscho kávé Rennie Antacidum Esso benzinkutak Forrás: Molnár P. Budapest Egy bulvárlap már napokkal a szavazás elõtt tud ta, hogy ki fog be ke rül ni a vil lá ba a jelöltek közül. Az RTL Klub manipulálja a szavazásokat, vagy csak a véletlen keverte gya nú ba a kereskedelmi tévét? A Való Világ 3 hivatalos honlapjának fórumán csalással vádolták meg az RTL Klubot, mivel egy bulvármagazin december 30-i szá má ban már ké pe ket kö zölt az elsõ beköltözõkrõl, így az egy nappal késõbb megrendezett beszavazóshow akkor még ismeretlen gyõztesérõl is. A VÉLETLEN SZELE A Best címû hetente megjelenõ sztármagazin legfrissebb számának Való Világ oldala - in az elõzõ szériákban megismert játékosok szerelmi életét taglaló színes hírek mellett Jönnek az újak! címmel összeállítás jelent Segalról, a korábban pornószínésznõként tevékenykedõ Pandoráról, Tommy Boyról, és a csak egy nap pal ké sõbb, szil vesz ter kor Lebuktak? be sza va zott Szilivrõl és Frenkirõl. A fó ru - mo zók gya nú ját erõ sí ti, hogy a Best csak az ünnepekre való tekintettel jelent meg de - cem ber 30-án, ked den. A lap ugyan is ál ta - lában pénteken kerül az újságárusokhoz, így ha a mun ka szü ne ti na pok mi att nem kel lett volna átrendezni a megjelenést, az összeállítás nem tûnt vol na fel senkinek. Dobsi Ad ri enn, a Való Vi lág saj tó ügye - kért felelõs munkatársa az Indexnek elmond ta, hogy a beszavazóshow-kat az ed di gi szériákhoz hasonlóan közjegyzõ felügyeli, így a szavazás eredményeit nem lehet manipulál - ni. A Bestben megjelent összeállítás pedig nem a vil la új la kó it, ha nem a valóságshow legérdekesebb jelöltjeit mutatja be, és csak véletlen, hogy az újság szerkesztõinek ízlése megegyezik a közönségével. ENNYIRE NEM VAGYUNK OSTOBÁK A Való Vi lág 3 vil lá já ban is mét lesz nek nagy balhék, örök szerelmek, barátságok. Õk, a következõ csapat tagjai egyelõre még ismeretlenek. De óhatatlan, hogy ne fedezzünk fel némi ha son ló sá got a VV1 és a VV2 játékosai valamint a mostani jelöltek között. Va jon a sor suk is ha son ló lesz? áll a Best összeállításának elején. A cikkben végig jelöltként emlegetik a szilveszterkor beköltö- 6 jó ha figyelünk

7 Hiába a közjegyzõ jelenléte, a Való Világ SMS-szavazásainak hite - lességét gyakorlatilag senki sem ellenõrzi derítette ki az Index. Maga a közjegyzõ pusztán azt tudja hitelesen igazolni, hogy Stohl András azt a számot kiabálja-e, ami a monitorján megjelent. A Sze - rencsejáték Felügyelet nem érzi magát illetékesnek, az RTL Klub pedig nem hajlandó elárulni, auditálják-e egyáltalán az SMSszámláló rendszert. A kereskedelmi csatornák szavazásait legtöbbször közjegyzõ el - lenõrzi. Az RTL Klub Való Világ címû valóságshow-jának szavazá - sai ugyan szin tén köz jegy zõ elõtt foly nak, de a szak em ber ki zá ró lag azt garantálja, hogy az SMS-eket összesítõ szoftver kliensprogramján megjelenõ adatok megegyeznek azzal, amit az élõ mûsorban fel - olvasnak. A Való Világ harmadik szériája kapcsán újból felmerült a gyanú, hogy a televíziós csatornák esetleg érdekeik szerint manipulálják a telefonos szavazások eredményeit. A Való Világ 3 hivatalos hon - lapjának fórumán az év utolsó napjaiban csalással vádolták meg az RTL Klu bot, mi vel a Best címû bul vár ma ga zin de cem ber 30-i szá - má ban már ké pe ket kö zölt az elsõ be köl tö zõk rõl, így az egy nap pal késõbb megrendezett beszavazóshow akkor még ismeretlen gyõzte - sérõl is. A vádakat mind a televíziós csatorna, mind a bulvárlap ha - tározottan cáfolta. Utánajártunk, hogy milyen biztonsági megoldásokkal védi a csatorna a voksolások tisztaságát, illetve, hogy milyen jogszabályok vonatkoznak az SMS-szavazásokra. NINCS GARANCIA Hoffman Vla di mír, a Való Vi lág 3 beszavazóshow-it fel ügye lõ köz - jegyzõ-helyettes az Index kérdésére elmondta, hogy a valóságshow el in dí tá sa elõtt az RTL Klub ugyan auditáltatta az SMS-számláló rendszert egy külsõ céggel, de a szoftver folyamatos mûködéséért már az RTL Klub fe lel. A köz jegy zõ meg je gyez te, hogy mi e lõtt a mûsor szavazásainak felügyeletérõl aláírták volna a szerzõdést a csatornával, ellenõrizték, hogy a rendszert auditáló cég rendben ta - lálta-e szavazatszámláló mûködését. Azonban az általuk a mûsorok után kiállított jegyzõkönyvekben csak az szerepel, hogy az SMSeket összesítõ számítógép képernyõjén és az adásban ugyanazok a szá mok hang zot tak el, így ga ran ci át is csak erre tud nak vál lal ni. Meg pró bál tuk meg tud ni, hogy az RTL Klub kit kért fel SMSszámláló rendszere auditálására, de a csatorna üzleti titokra hivat - koz va el zár kó zott a vá lasz adás tól, így az sem tud tuk meg, hogy a rendszer mûködését folyamatosan felügyeli-e egy független cég, vagy csak a kereskedelmi adó, illetve a szavazást lebonyolító cég munkatársai ellenõrzik a rendszer mû kö dé sét. KI ELLENÕRZI? A valóságshow elsõ szé ri á ja óta nem tisz tá zott az sem, hogy me lyik állami szerv hatáskörébe tartozik a televíziós szavazások tisztaságá - nak ellenõrzése. A Való Világ 3-ban a játékosokra emelt díjas SMS-ben voksoló nézõk nagy értékû ajándékokat is nyerhetnek, így felmerülhet, hogy a tárgynyeremény-sorsolásnak minõsülõ sza - vazások a Szerencsejáték Felügyelet jogköre alá tartoznak. Az Index megkereste a Felügyeletet, ahol azonban azt a tájékoz - ta tást kap tuk, hogy bejelentésköteles já ték nak csak az mi nõ sül, amelyben a játékosok valamilyen termék megvásárlásakor, illetve szolgáltatás igénybevételekor kapott sorsjegy kihúzása útján jut - hatnak nyereményeikhez. A Való Világ 3 szavazásában való részvétel azonban a felügyelet álláspontja szerint nem minõsül szolgál - ta tás nak, így nem vonatkozik rá a szerencsejáték-törvény sem. VIZSGÁLÓDIK AZ ORTT Az Országos Rádió és Televízió Testület tavaly nyáron, a Való Vi - lág 2 végeredményének manipulálásáról felröppent feltételezések ügyében egyszer már kijelentette, hogy feladatának egyedül a mé - diatörvény betartatását tekinti, ezért a televíziós szavazások kívül es nek a ha tás kö rén. A Való Vi lág 3 kö rü li bot rány mi att az In dex megkereste a testület sajtóosztályát, ahol azt a tájékoztatást kap - tuk, hogy az ügyet már vizs gál ja az ORTT, de vég le ges ál lás pont juk egyelõre még nincs. A televíziós vetélkedõk és szavazások tisztaságát több európai országban külön hatóság felügyeli, az Egyesült Államokban pedig még kongresszusi meghallgatást is rendeztek az ötvenes években, amikor felmerült, hogy az egyik országos televíziós csatorna mani - pulálja mûveltségi vetélkedõjének végeredményeit. (Ezt a sztorit dol goz za fel Robert Redford 1994-es film je, a Quiz Show.) For rás: Sza bó Zol tán In dex zött játékosokat, de sehol nem tesznek emlí - tést ar ról, hogy le het, hogy csu pán egyet len beszavazóshowban tûn nek majd fel. Ennyire nyilvánvaló ostobaságot nem követünk el. jelentette ki az Indexnek Sándor Anikó, a Best magyar rovatának szerkesztõje, majd hozzátette: A Best, mint a Való Vi lág hi va ta los part ne re min - den jelölt elérhetõségét és háttéranyagát megkapta, sõt az újság munkatársai a be - mu tat ko zó kis fil me ket is lát hat ták. Ezek alapján választottuk ki a legérdekesebb já - tékosokat, illetve azokat, akik karakterük - ben hasonlítanak az elõzõ szériákban meg - ismert villalakókhoz. Csak a véletlen mûve, hogy a késõbbi nyertesek kerültek bele az összeállításba. SZABÁLYOS MANIPULÁCIÓ A Való Vi lá got már több ször vá dol ták meg csa lás sal, az elõ zõ szé ria vé gén az RTL Klub kisfilmet készített a szavazás menetérõl, és a Ju dit Nemyo, Nemeth Ju dit, Samantha, Vicky, Pandora. Mind ugyan azon por nó szí nész nõ mû - vésznevei. A villa lakója: Pandora közjegyzõt is megszólaltatta, hogy eloszlassa a né zõk gya nú it, de az óta is gyak ran kel nek szárnya manipulációról szóló híresztelések. A csalás viszont csökkentené a szavazási ked - vet, ráadásul a beszevazóshow-k jelöltjeinek összeállításával törvénytelen eszközök nélkül is befolyásolhatja, hogy ki kerüljön be a villá - ba. A mû so rok ban részt vevõ há rom je lölt közül ugyanis általában az egyik mindig kitû - nik egyéniségével, de a nemek aránya is nagyban befolyásolja a végeredményt. A Való Vi lág 3 már a vil la la kók be köl tö - zé se elõtt is bot rányt ka vart, hi szen az elsõ já - tékosról kiderült hogy korábban pornófilmekben szerepelt. Pandora már a beköltözés utáni elsõ este szexuális viszonyba keveredett egy másik játékossal, ezért több szervezet, köztük számos polgári kör követeli hogy a valóságshow-t erotikus tartalma miatt csak este tizenegy óra után lehessen mûsorra tûzni. A polgári körök emellett azt fontolgatják, hogy nagy vagyoni kárt okozó csalás gyanújával feljelentést tesznek a Bestben megjelent cikk miatt a rendõrségen. Forrás: Index jó ha figyelünk 7

8 avagy Ho gyan il lan nak el az il lú zi ók? Ahhoz, hogy jobban megértsük a kereske - delmi médiák valóságshow-ival kapcsolat - ban mára ki ala kult hely ze tet, egy ki csit ré - gebb re kell vissza men nünk az idõ be. A gya - nútlan tévénézõt a médiába vetett bizalom megrendülésének elsõ sokkhatás szerû él - mé nye ak kor érte, ami kor a VV2 dön tõ jé - ben, a já ték vége elõtt ke vés sel, fel fed ték, hogy ki ve zet. Ér de kes mó don ad dig ilyen re egyetlen alkalommal sem volt került sor. Hogy még iz gal ma sab bá te gyük a já té - kot! vagy va la mi ef fé lét mon dott Stohl Buci, a játék porondmestere. Szerintem pe - Most mond ják a fü lem be, hogy ki nyer te meg az ön fel - fújó gumimatrac-készletet dig pont ez zel vet ték el a já ték iz gal mát, hi - szen in nen tõl kezd ve már csak az szá mí tott, hogy me lyik tá bor tud töb bet és gyorsabban telefonálni. Kinek az érdekét szolgálta mindez? Természetesen a telefontársaságét, a plusz szavazatokkal pluszbevételt és plusz profitot a konyhára hajtva. Mit mond jak, a stú di ó ban lévõ már ki - esett villalakók arcáról mindent le lehetett olvasni. Ez volt az igazi manipuláció, ráadá - sul a mocskosabbik fajtából, hiszen a rendszer jól mû kö dött, nem ah hoz nyúl tak hoz - zá, egy sze rû en becsapták az embereket. Ér de mes vissza tér ni még egy mo men tum erejéig a közjegyzõ szerepére is, hiszen a VV3 most napvilágra került botrányszagú véletlene kapcsán a csatorna mindunta - lan azt han goz tat ja, hogy a sza va zás köz - jegy zõ jelenlétében történik. Idéz zük csak vissza, mi is tör tént anno: Na gyon ta nul sá gos volt, a já ték vége, ami - kor a vég sõ ered ményt meg mu tat ták, né hány má sod perc re mu tat ták az egy ko ri vil la la kók ar cát, ami re rá volt írva, hogy itt bi zony na - gyon nagy gáz van. De nem csak a volt vil la la - kók gon dol hat ták így, ugyan is ami kor a köz - jegy zõ hölgy, a mû sor ve ze tõ nek a fi ná lé ered - mény hir de té se elõtt fel tett szo ká sos kér dés re, hogy min dent rend ben ta lált-e, nem azt vá la - szol ta, amit min den egyes al ka lom kor szo kott, hogy Igen, min dent rend ben ta lál tam. Nem. Most azt mond ta: Az elõt tem le zaj lott ese mé - nyek ben fenn aka dást nem ész lel tem. Hopp, itt egy pil la nat ra áll junk is meg mind járt! Sze ret ném fel hív ni min den ki nek a fi gyel mét, hogy a köz jegy zõ tõl nem a sza va zás fo lya ma tos sá gá ra vo nat ko zó an tet tek fel kér - dést, ha nem a sza va zás tisz ta sá gát il le tõ en, erre pe dig a köz jegy zõ hölgy hogy is mond - jam csak, szó val hát elég gé két ér tel mû vá - laszt adott, ami bõl az em ber arra kö vet kez tet - het, hogy hall ga tó la gos csa lás tör tént, amit kény te len kel let len gon do lom a neki hi va ta - lo san járó ho no rá ri um fe jé ben a köz jegy zõ is tu do má sul vett. Per sze ez csak az én fel té te le - zé sem. De tér jünk vissza a mába. Sem az elsõ sem a má so dik já ték ele jén nem volt még olyan egy ér tel mû ér zé sem, mint most, hogy ez bi zony bukó lesz. Mi ért mondom ezt? Órákat el lehetne vitatkozni azon, hogy kit sza vaz tak be a né zõk, va jon meg ér de - mel ten ke rül tek-e be pont õk, ez azon ban mind nem ér de kes, az ör dög most is a rész le - tek ben la ko zik. Az elsõ Bele Való Vi lág be - telefonálós mûsorban az egyik elsõ reagálá - sok kö zött hang zott el: Mû az egész, mû - emberek vannak bent. Rögtön levettem. mond ja a betelefonáló. És nem csak õ volt ezzel így. Jelzésértékû, hogy ellentétben az elõzõ két so ro zat tal, ahol azért hosszabb idõ telt el a trágár beszéd megjelenéséig, ebben a legújabb szé ri á ban még egy hete sin cse nek bent a la kók, és egyi kük már bün te tést is ka pott a trá gár be széd mi att. Nem jobb a hely zet a lá - nyoknál sem, gondoljunk csak a beszavazott párocska hölgy tagjára, aki meglehetõsen szabad szájú. Például az éjszakai adások alkal - mával, amikor megkapják a Blikket a villalakók nak szó ló üze ne tek kel, és az adás élõ ben megy, ahol nincs mód arra, hogy ki hal kít sák a trágár és obszcén kifejezéseket, Szilvitõl ízelítõt kaphatunk ékes édes anyanyelvünk árnyoldalairól is. Szintén jelzésértékû volt az a betelefonáló, aki megdöbbenését fejezte ki, hogy milyen Akinek a villalakók az elsõ cigaretta megvonást köszönhetik a trágár be - széd mi att: Segal. A ked - venc könyve ro vat ba azt írta: Bün te tõ tör vény - könyv sokaknak tetszik a Segall képviselte bunkó, alpári primitív viselkedés. Igencsak hamar átlépi a humor, a bulizás határát és lelkiismeretlenül belegázol a többiek lelkivilágába. A sok vi hart ka vart Pandora mû vész né - ven futó akt fo tó mo dell a por nót most 8 jó ha figyelünk

9 szándékosan nem említem lány pedig kí - sértetiesen emlékeztet a második széria nya fo gós Csöpkéjére, csak ez a né zõk nek már uncsi. A bemutatkozáskor játssza a nagy va gányt, ami kor meg be ke rül az éles helyzetbe, pillanatok alatt összeomlik. Ha ez még az elsõ so ro zat ban for dul elõ, ak kor azt mon dom, rend ben van, nem tud ta az il - le tõ, hogy mire is vál lal ko zik. De kö nyör - göm, már két tel jes já ték le ment, akik ide jelentkeztek, tökéletesen tisztában voltak az zal, mi vár rá juk oda bent. A csaj egyéb - ként sö tét, mint a nagy ma gyar éj sza ka, vagy aho gyan azt a nép ajkán szokták volt mondani: A Negró világít a szájában, mint a százas izzó. Tér jünk még vissza egy pár pil la nat ere - jéig a VV3 legújabb botrányának számító természetesen véletlenül elõre leközölt beszavazáshoz. Itt végképp megrendült a nézõknek a játékba és csatornába vetett bi - zalma. A médiagépezet félelmetes precizi - tással természetesen azonnal mozgásba len - dült. In ter jú Ómolnár Mik lós sal a Best Ma - gazin elsõ emberével. Kolosi úr az RTL programigazgatója megnyugtat minket, hogy õk olyan kitûnõ médiaszakemberek, hogy nagy valószínûséggel elõre megjósolják, hogy ki fog bekerülni stb., stb. Én meg, mint egyszerû tévénézõ azt mondom, hogy nem hiszek neki. A kétgyermekes anyukák nem szívesen látott vendé - gek a vil lá ban Tünde A legfrissebb statisztikákat olvasva már is érzékelhetõ a nézõszám csökkenése, ami - bõl per sze még nem le het messze me nõ kö - vetkeztetéseket levonni, hiszen a show még csak most kez dõ dött. Két ség nem fér het hoz zá, hogy a csa tor na amúgy is min dent meg fog ten ni azért, hogy hely re ál lít sa az RTL aranytojást tojó tyúkjának szerepét betöltõ Való Világ 3 nimbuszát. Az mindenesetre elgondolkodtató, hogy a képernyõn látható alpári viselkedés a trágár beszéd a gátlástalan nyomulás örvend nagy népszerûségnek a nézõk körében. A VV sorozatok eddig lement darabjai sem az IQ értékeket ostromló emberi nagyságokról szól tak, nem is ezért ta lál ták ki õket, de azt hiszem az eddig látottak alapján nyugodtan mond ha tom, ez a leg gyen gébb mind kö zül. Hi á ba a jobb nál jobb új öt le tek (pár be sza - vazása, licitállás, a szebb és nagyobb meg - újult vil la) ezt a mû sort a játékosok fogják, ha nem is tönkre tenni, de mélyrepülésbe kényszeríteni. Sajnálatosnak tartom, hogy Tünde a két gyer me kes anya nem ju tott be, mert aho - gyan õ is meg fo gal maz ta õ va la mi mást kép - viselt volna a villában. Valószínûleg életkoránál, családanyai mivoltánál és felelõsség - tu da tá nál fog va is. Ez azon ban nem passzol bele a 0-24 órá ig tar tó hu szon éves kor osz - tály non-stop heppeningjébe, és ezt va ló szí - nû leg nem csak a né zõk gon dol ják így, de min den bizonnyal Kolosi programigazgató és Ómolnár urak is. (Kis szí nes ként annyit azért meg je gyez - nék, hogy Tünde kétgyermekes anya létére bomba jó alakjával bizony leküldte megalá - zóba a villa jelenlegi hölgy lakóit. Megnézném én õket két gye rek után, hogy fognak kinézni majd.) Itt tar tunk most és kí ván csi an vár juk, kik bõl áll össze majd a 14 fõs csa pat. Re mél - jük az ér zel mek mel lett az ér te lem is he lyet kap majd a vil la falai kö zött. A szocialista nagyváros öntudatos polgára Az RTL Klub immár nemcsak a médiatörvény rendelkezésit sértette meg, hanem egy igen súlyosan büntetendõ bûncselekményt is el - követett, amire végre megvan a kézzel fogható bizonyíték is. Így büntetõeljárás is indulhat ellenük, ami talán segíthet megfé - kezni a manipulatív, népbutító, közízlés-romboló, a fiatalok helyes erkölcsi fejlõdését veszélyeztetõ mûsorfolyamát. Nem hit tük, ami kor fel hí vá sun kat köz zé tet tük az RTL Klub Való Világ mûsorával kapcsolatban,hogy szinte népmozgalom in - dul. Több száz le ve let kap tunk már az ün ne pek ellenére is a napokban. Több mint 44 társadalmi szervezet és százat meghaladó magánszemély csatlakozott a felhívásunkhoz. Saj nos az összes le ve let nem tud juk köz zé ten ni, de né hány ol va - sói levelet szemelvényként közlünk az alábbiakban: A Ma gyar Pol gá ri Mé dia Egye sü let (MPME) csat la ko zik a Gyer - me ke ink vé del mé ben... címû fel hí vás hoz! Ez úton fel hív juk a fi gyel met arra, hogy az ORTT Pa nasz bi zott ság - nak rend sze re sen küld jék el ész re vé te le i ket,pa na sza i kat! Az ORTT (www.ortt.hu) hon lap ján meg ta lál ha tó ak a be je len tés hez szük sé ges in for má ci ók. Amennyi ben, a pa nasz be je len tés sel prob lé má juk len ne, ké rem ír ja - nak a cím re, se gí tünk! Tisz te let tel: Hõs Gá bor, az MPME el nö ke Üd vöz löm a kez de mé nye zést és az összes, va ló di ér té ke ink vé del mé - ben fel lé põ EMBEREKET! Csat la ko zom a né zõ ket meg alá zó, a gye re ke ket meg ron tó mû so ro kat és az ilyen pro duk ci ó kat su gár zó adó kat bojkotáló fel hí vás hoz. Szilvássyné Mertz Klá ra Ma gam és csa lá dom ne vé ben mély sé ge sen el íté lem azon TV. csa tor - nák ve ze tõ it akik a több be vé tel re mé nyé ben, eze ket a nép bu tí tó,va ló - ság sex, showmûsorokat a ko ra es ti órák ban su gá roz zák. Kö ve tel jük, ma - gunk és gyer me ke ink ér de ké ben, hogy eze ket a jóizlést nél kü lö zõ gagyimûsorokat csak a ké sõ es ti órá ban le hes sen ve tí te ni! Ba lázs Gáborné és csa lád ja Pécs Mi is til ta ko zunk az RTL Klub új va ló ság-show-ja el len, és an nak tel jes be szün te té sét kö ve tel jük! Táky György és csa lád ja Kö ve tel jük min den fó ru mon, hogy az RTL Klub, VV3 cím mel adás - ba ke rü lõ por nó va ló ság show-ja csak este 11 után ke rül hes sen adás ba, 18 éves kor ha tár ral! Sasovits csa lád Til ta ko zá sunk nak sze ret nénk han got adni az újra in du ló ValóVilág valóságshow mi att, ezért csat la ko zunk mi is az el in dí tott moz ga lom hoz: a Mezõkövesdi Polgári Körök jó ha figyelünk 9

10 Csat la ko zom a til ta ko zók né pes tá bo rá hoz. Ma gam is saj ná lat tal és szo mo rú an lá tom, hogy újabb lé lek nyo mo rí tó mû sor van a tv-ben. Két ti zen éves kis gyer me künk már meg kap ta a vé dõ ol tást ezen mû so rok el - len, de mi lesz azok kal a gyerkekkel, akik együtt né zik szü le ik kel eze ket a mû so ro kat? Nem len ne jo guk mást vá lasz ta ni ugyan eb ben az idõ ben? Mi lyen igaz a régi bib li ai mon dás: Az atyák et ték meg az eg rest, és a fiak foga vá sik bele. (Je re mi ás 31,29) Mi lyen szo mo rú ak lesz nek a mos ta ni szü lõk, ami kor uno kák he lyett majd egy má sik fi ú val él együtt sa ját fiuk. Me leg csa lá di sze re tet... Mi lyen nagy gond lesz majd a szül - ni nem aka ró fe le ség gel együtt él nie a férj nek. Igen, olyan idõ ket élünk, ahol min dent sza bad, de ne fe lejt sük: nem min den hasz nál. Pél dá ul nem hasz nál majd egy gyer mek nek, ha az osz tály tár sak meg - kér de zik: És anyu kád mi vel fog lal ko zik? Vá lasz:"a való vi lág ban kur - vál ko dik." Azt hi szem, nem lesz nagy si ke re a félt ve sze re tett gyer mek - nek. Vagy így is han goz hat a vá lasz:"ne kem nincs anyu kám, ne kem két apu kám van!" Nos, foly tat hat nám még, de nem te szem. Na gyobb itt a baj, mint egy - sze rû mû so rok ar rább té te le. Be teg a ma gyar, be teg. Nincs or vo sa, csak te met ke zé si vál lal ko zó ja... Vincze István Kiskunhalas Tisz telt Szer kesz tõ ség! Az Origo fó ru má ból idéz nék: A BEST ma ga zin pár nap alatt hír hed té vált leg fris sebb szá ma kel lõ ala pul szol gál bün te tõ el já rás in dí tá sá ra az RTL Klub el len! Az RTL ugyan is a Való Vi lág címû szín vo nal ta lan mû so rá val im már más fél éve jog ta lan ha szon szer zés cél já val tart ja té ve dés ben azt a sok tíz ezer né zõt, akik az élõ mû so rok ban gya nút la nul sza vaz nak, ho lott a sza va zá sok ered mé nyét a tv csa tor na ma ni pu lál ja, va ló szí nû leg már elõ re el dön tött az ered mény! A nyo mo zás so rán re mél he tõ leg szám ta lan köz vet len és köz ve tett bi zo nyí ték ke rül majd elõ a bûn cse lek mény bi zo nyí tá sá hoz! Az RTL ál tal ma ni pu lált be- és ki sza va zá sok ki me rí tik a Btk ába fog lalt csa lás bûn tett ének (7) bek b) pont ja sze rin ti mi nõ sí - tett ese tét, amely mi att a bün te tés öt év tõl tíz évig ter je dõ sza bad ság vesz - tés (1) Aki jog ta lan ha szon szer zés vé gett mást té ve dés be ejt, vagy té ve dés ben tart és ez zel kárt okoz, csa lást kö vet el. (7) A bün te tés öt év tõl tíz évig ter je dõ sza bad ság vesz tés, ha a) a csa lás kü lö nö sen je len tõs kárt okoz, b) a kü lö nö sen nagy kárt oko zó csa lást a (2) be kez dés a)-c) pont já - ban meghatározott módon, Né hány ér tel me zõ ren del ke zés a fen ti sza kasz hoz: 318. (2) c) üz let sze rû en... A be sza va zá sok so rán a né zõk tõl ki csalt pénz összeg nyil ván va ló an meg ha lad ja az 50 mil lió fo rin tot, de akár az 500 mil li ót is (kü lö nö sen nagy ill. je len tõs kár)!! üz let sze rû en kö ve ti el a bûn cse lek ményt, aki ugyan olyan vagy ha son ló jel le gû bûn cse lek mé nyek el kö ve té se ré vén rend sze res ha szon szer zés re tö rek szik... Ho gyan bo rult ki a bili? Úgy, hogy a rend sze rint pén te ken ként meg je le nõ BEST ma ga zin most ki vé te le sen már ked den kap ha tó volt, és egy óri á si baki foly tán egy ere de ti leg va ló szí nû leg pén te ki meg je le nés sel szá mo ló cikk is ben ne ma - radt! Ez a cikk pe dig a VV3 új la kó it mu tat ja be: Pandorát, Tommiboyt, Segalt, Frenkit és Szil vit. Nem is len ne ez zel sem mi baj, csak hogy: Segalt és Frenkiéket csak a lap zár tát és a meg je le nést kö ve tõ en, ked den ill. szer - dán este, ÉLÕ (!) be sza va zó show ke re té ben sza vaz ta be a kö zön ség. A fó rum ba már ked den fel tet te va la ki a lap nak eze ket az ol da la it, ame lyek be mu tat ták az az nap ill. más nap este be sza va zott vil la la kó kat. A vé let len rá hi bá zás va ló szí nû sé ge 1:9-hez. Ezen kí vül a teg nap be sza va zott Ági ca be ju tá sát is már elõ re meg ír - ták ugyan itt: Segal szól ta el ma gát a vil lá ban egy be szél ge tés so rán, amit pá ran élõ ben hall gat tak egy tv-adón, és már fél nap pal ko ráb ban tud ni le he tett a be sza va zás ered mé nyét. A 3 vé let len össze sí tett va ló szí nû sé - ge 1:27-hez! Az RTL Klub im már nem csak a mé dia tör vény ren del ke zé sit sér tet te meg, ha nem egy igen sú lyo san bün te ten dõ bûn cse lek ményt is el kö ve tett, ami re vég re meg van a kéz zel fog ha tó bi zo nyí ték is. Így bün te tõ el já rás is in dul hat el le nük, ami ta lán se gít het meg fé kez ni a manipulatív, nép bu tí tó, köz íz lés-rom bo ló, a fi a ta lok he lyes er köl csi fej lõ - dé sét ve szé lyez te tõ mû sor fo lya mát. Tiszai Péter UI: A le vél szö ve ge egyéb ként az origo.hu ol dal fó ru má ról szár ma zik, min den eset re ér de kes ada lék a ke res ke del mi té vék vi lá gá ról. A Fó rum ami bõl idéz tem: Forrás: Polgári körök.hu Azok a gye re kek, akik na pon ta két órá nál többet tévéznek, kisebb szókinccsel rendel - keznek, ügyetlenebbül mesélnek történeteket, és több a nyelv ta ni hiba az írás be li munkájukban, mint azokéban, akik keve - sebbet ülnek képernyõ elõtt. A würtzburgi egyetem pszichológusai 330 óvodást és kisiskolást vizsgáltak négy éven át rendszeresen. Mérték a gyerekek nyelvi kifejezõkészségének változását, ké - sõbb iskolai eredményeit, és általános intel - ligenciájuk alakulását. A kísérletbe bevont szülõk naponta készítettek feljegyzéseket gyermekük tévézéssel töltött idejérõl. Az adatok kiértékelése után az derült ki, hogy a so kat té vé zõ gye re kek még ak kor is, ha gondos családi háttérrel rendelkeznek különösen gyenge szóbeli teljesítményt nyúj ta nak. Úgy tû nik, a tv elõtt töl tött szót - lan órák az évek so rán leg in kább a nyel - vi-szóbeli kifejezõkészséget veszélyeztetik. A kevéssé intelligens gyerekeknél még nagyobb hát rányt je lent a sok té vé zés. A 85 IQ-nál kevesebbel rendelkezõk olvasási ké - pessége és szóbeli teljesítménye igen nagy lemaradást mutat, ha hosszabb idõn át napi két óránál többet tévéznek. Az egészen kicsik beszédfejlõdését is las - sít ja, ha a te le ví zió túl nagy sze re pet kap az éle tük ben. Eb bõl a szem pont ból alig van je - len tõ sé ge, hogy mit néz a gye rek. A lé nyeg, hogy a képernyõ olyan tevékenységektõl vonja el az idejét, amelyek pótolhatatlanok a verbális képességek, és késõbb az írni-olvasni tudás szempontjából. A vizs gá la tok azt is ki de rí tet ték, hogy a tévézési szokások korán stabilizálódnak. Az a gye rek, ame lyik óvo dás kor ban so kat té - vézik, iskolás korában még inkább ezt teszi majd. Ez for dít va is igaz. Ha a szü lõk min de - nek elõtt személyes példamutatással elérik, hogy gyermekük életében ne legyen megha - tározó szerepe a fekete doboznak, ennek a hatása hosszú távon is megmarad. A német kutatók szerint a sokat tévézõ gyerekeknek nem csupán a szókincse szûkös, hanem nyelvtanilag is sok kívánnivalót hagy maga után a be szé dük. Sok 9-10 éves gye rek ijesztõen rosszul használja a helyhatározó rago kat, azt a mon da tot pél dá ul, hogy a mama a vá zát az asz tal ra tet te vagy az asz tal ba tet - te könnyen össze té vesz tik, il let ve nem ér - zik a kü lönb sé get a két vál to zat kö zött. A tíz évnél fiatalabb gyerekek szabadon eltölthetõ ideje meglehetõsen korlátozott. Ha napi két órá nál töb bet töl te nek té vé zés - sel, valószínûleg egyáltalán nem játszanak a szó hagyományos manuális értelmében. Nagyon keveset mozognak szabad levegõn, és keveset vannak együtt a szüleikkel. Ez utób bi per sze nem csak a gye re ke ken mú lik. A szóbeli kifejezõkészséget leginkább fejlesz - tõ családi beszélgetés feltételeit a szülõknek 10 jó ha figyelünk

11 kell megteremteni és mindennapos szokássá tenni. Azok ban a csa lá dok ban, ahol csak na gyon rit kán van min den ki szü lõk, gye re kek együtt nyu godt kö rül mé nyek kö zött, olyan fur csa tü net is, amit a német kutatók meglepõen sok gyereknél tapasztaltak. A meg kér de zet tek 8 %-a azaz há rom száz ból huszonöt gyerek nem tudta megmondani, hogy a szüleik miként szólítják egymást. A napi két órás határérték természetesen amo - lyan át la got je lent. Ha pél dá ul az olim pia ide jén, vagy egy-egy ünnepnapon sokat tévézik a gyerek, annak önmagában nincs a fentiekben leírt káros hatása, eltekintve persze attól, hogy az a tarta - lom, ami vel szem be sül, mennyi re fe lel meg az õ életkorának. A nyelvi és olvasási képességeket korlátozó hatással akkor kell számolni, ha leg - alább egy éven át napi két órá nál töb bet néz a gye rek te le ví zi ót írják a würtzburgi kísérletet értékelõ beszámolójukban a szakemberek. For rás : -énis- kor ri dor.hu jó ha figyelünk 11

12 A ValóVilág 14. helyéért folyó árverésén már csak milliomosoknak érdemes pró - bálkozni. Vagy mégsem? A legkomolyabb ajánlattevõkrõl azt képzeltük, tehetõs em be rek, de ki de rült, György (32) nem a sa ját pén zét ál doz za sze rep lé si vá gyá ra, Orfeusz (28) helyzete pedig egyáltalán nem olyan szívderítõ, amilyennek a meg - aján lott összeg alap ján gon dol nánk. Nagy ri zi kót vál la lok, mert igaz, hogy több mint egy mil li ót dob tam a ka lap ba, de ez nem fö lös pénz a kasszánk ban nyi lat - kozta Orfeusz. A családi tanács döntött úgy, hogy reszkírozzunk, mert más lehetõsé - günk nem na gyon van. Egy 28 éves pár nak, másfél éves gyerekkel milyen sansza van? Én raktárosként dolgozom, eredetileg asz - ta los a szak mám. Mire jut ha tunk így? Ez a pénz arra kevés, hogy bármibe befektessük, arra meg sok, hogy el ver jük. Eb bõl kö vet ke - zõen én egyértelmûen a nyeremény reményében igyekszem bejutni és licitálok, amíg bí rom. Tudni kell, a kockázat többszörös, nem csak a meg aján lott összeg vesz het oda, Or - fe uszt az ál lá sa sem biz tos, hogy meg vár ja. És még ha be jut is a vil lá ba, bár mi kor is sza - vaz zák ki, oda a pénz! Nem akar tam én pénzt fek tet ni a já ték - ba! Megpróbáltam simán bejutni, de nem sike rült, mert csak egy szer hív tak meg hall ga - tás ra. Most csak így van esé lyem a Való - Világban. Ha az elsõ kör ben ki sza vaz ná nak, mindenkit lefejelnék! teszi hozzá félig tréfásan a bá tor óbu dai raktáros. Ha valaki föladja az élete jelentõs részét azért, hogy bekerülhessen a játékba, az nem egész nor má lis szö ge zi le a li cit ben egyelõre vezetõ György. Én sem va gyok tel je sen komp lett, leg - alábbis a barátaim szerint, de éppen ezért döntöttek úgy, hogy támogatják a Való - Világ-bolondériámat. Még sem ten nék föl egy lap ra min dent. Az össze get lát va 1 mil lió 150 ezer fo - rint György igen el szánt nak tû nik, ami némi magyarázatra szorulna. Nemigen tudom megmagyarázni, mi vonz az egész ben, csak azt tu dom, hogy ott akarok lenni. Bár üzlettel foglalkozom, nem a saját pénzemen küzdök a bejutásért mond - ja György, aki nek csa lád ja, két kis fia van. A barátaim látták, hogy mennyire mániámmá vált a ValóVilág, és olyan ren de sek vol tak, hogy azt mond ták, vág jak bele, õk áll ják a cehhet. Nem egy for mák az össze gek, ki-ki annyi val száll be, amennyit ép pen adni tud. Egyikük megajánlotta a mostani legnagyobb tétet, letétbe is helyeztük. A szereplõválogatá son is ott vol tam, 100 közé ke rül tem, az tán kiejtettek. Most talán sikerül mondja tele önbizalommal György. A milliomosok klubja a ValóVilág-licitben egyelõre csak kéttagú, a szombati határidõ - ig azon ban föl buk kan hat még egy-két sze - replési vágytól fûtött szegény gazdag. For rás: radó blikk 12 jó ha figyelünk

Húsz éve ka to nák kö zött

Húsz éve ka to nák kö zött Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 9. szám g 2014. március 2. g Ötvened vasárnap Ára: 275 Ft de át él tem ha son lót a ha tal mas dél ba jor hegy csú cso kon, a ha vas Har gi tán

Részletesebben

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET Git tá nak

Részletesebben

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz.

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz. XXIV. ÉV FO LYAM 9. szám ÁRA: 100,-Ft 2013. szep tem ber SZENT KI RÁ LYI ÜN NE PEL TÜNK www.szentkiraly.hu Köz sé günk név adó já nak, Szent Ist ván nak ne ve nap ján au gusz tus 20-án mél tó ság gal em

Részletesebben

Nem azé, aki akarja...

Nem azé, aki akarja... MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... ÉLETRAJZI BESZÉLGTÉS BESZÉLGETÕTÁRS KOZMA HUBA BESZÉDEK,

Részletesebben

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie.

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie. Ne ve zés: Ne vez het min den olyan, már mû kö dõ Ma gyar ze ne kar, aki je len leg még hi va ta lo san ki adott han ga nyag gal nem ren del ke zik. (Nem hi va ta los nak szá mít: ga rázs fel vé tel, de

Részletesebben

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 77. évfolyam, 39. szám g 2012. szeptember 30. g Szentháromság ünnepe után 17. vasárnap Ára: 250 Ft Az, hogy ma már nem erő szak kal aka runk/akar nak val lá si

Részletesebben

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk XXI. évfolyam 2012. január * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja A hónap mûvésze Képviselõ-testületi ülés Dunaharaszti Gazdakör Faragó Tibortól búcsúzunk 2. oldal 8. oldal 12. oldal 18. oldal 6.

Részletesebben

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2011/4, 39 62. 39 A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI RÉPÁSI Éva HA LÁSZ Er

Részletesebben

Isten áldásában gazag, boldog új évet!

Isten áldásában gazag, boldog új évet! X. évfolyam 1. szám A keresztény nemzeti gondolat hírnöke * Tár sa dal mi, kul tu rá lis, ha gyo mány õr zõ fo lyó irat * Ára: 100 Ft 2003. ja nu ár Szá munk tar tal má ból: - Im memoriam: Szmola Sán dor

Részletesebben

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hit, remény, szeretet a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hús vé ti üze net Mert úgy sze ret te Is ten e vi lá got, hogy egy szü lött FI át ad ta, hogy aki hisz Ben ne el ne vesszen,

Részletesebben

Épít ke zõk. Oláh Ro land szo ci á lis mun kás

Épít ke zõk. Oláh Ro land szo ci á lis mun kás Épít ke zõk Jú li us ele jén Ágon te tõ fel újí tás ba fo gott Or sós Flóra és Fá bi - án. A Hab itat Pont és a Köz-Tér-Há ló Ala pít vány köz re mû kö dé - sé vel meg va ló su ló mun kát már áp ri lis

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2.

TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2. TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2. Ter mé sze ti jel lem zõk...4 3. A te le pü lés múlt ja...6 4. Fegy

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. november 12. 2012. 9. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3301/2012. (XI. 12.) AB ha tá ro zat jog sza bály fo lya mat ban lé võ ügy ben al kal ma zá sá nak kizárá - sáról... 603

Részletesebben

A külföldre történô adómentes termékértékesítés szabályai

A külföldre történô adómentes termékértékesítés szabályai Általános forgalmi adó a hazai és nemzetközi gyakorlatban IV. évfolyam 9. szám, 2013. szeptember T A R T A L O M Vira Sándor rovata A külföldre történô 1 adómentes termékértékesítés szabályai Adómentes

Részletesebben

Legyenbennünkösszetartás,

Legyenbennünkösszetartás, 1394 2011 2011. szeptember l XViii. évfolyam 9. szám l az önkormányzat közérdekű, havonta megjelenõ lapja l ára: 100 ft L a tartalomból színjátszó tábor IdénaugusztusbanismétmegrendezteszínjátszótáborátZamárdiban

Részletesebben

Pál fel tá ma dás hi té rõl

Pál fel tá ma dás hi té rõl Pál fel tá ma dás hi té rõl Hogyan alakult ki Pál hite Jézus feltámadásában, és miért vált szá má ra min den mást el söp rõ vé? A kor rekt vá lasz hoz (rész- ben te o ló gi ai, rész ben pszi cho ló gi

Részletesebben

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm.

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 14., péntek 43. szám Ára: 391, Ft TARTALOMJEGYZÉK 87/2006. (IV. 14.) Korm. r. Veszélyhelyzet kihirdetésérõl és a veszélyhelyzet során teendõ

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. NOVEMBER 23. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft F E L

Részletesebben

60. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. má jus 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2783, Ft. Oldal

60. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. má jus 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2783, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 19., péntek 60. szám Ára: 2783, Ft TARTALOMJEGYZÉK 121/2006. (V. 19.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Indonéz Köztársaság Kor -

Részletesebben

Ha tehetséges a gyerek

Ha tehetséges a gyerek Ha tehetséges a gyerek GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett kötetek alkotják. A sorozat célja,

Részletesebben

Az uni ós for rá sok. Lambertné Ka to na Mó ni ka. A té ma ak tu á lis és re le váns, te kin tet tel ar ra,

Az uni ós for rá sok. Lambertné Ka to na Mó ni ka. A té ma ak tu á lis és re le váns, te kin tet tel ar ra, Lambertné Ka to na Mó ni ka Az uni ós for rá sok fel hasz ná lá sá nak ér té ke lé se kis tér sé gek ben Ös sze fog la lás: a pub li ká ció Ma gyar or szág uni ós csat la ko zá sát kö ve tõ idõ szak ra

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 19., csütörtök. 90. szám. Ára: 2830, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 19., csütörtök. 90. szám. Ára: 2830, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 19., csütörtök 90. szám Ára: 2830, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 19., csütörtök 90. szám Ára: 2830, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Hát rány ban az előny A szociokulturálisan hátrányos tehetségesek

Hát rány ban az előny A szociokulturálisan hátrányos tehetségesek Hát rány ban az előny A szociokulturálisan hátrányos tehetségesek GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett

Részletesebben

Dá vid Im re JÓ SZÓVAL OKTASD. Mód szer ta ni ké zi könyv oktatóknak

Dá vid Im re JÓ SZÓVAL OKTASD. Mód szer ta ni ké zi könyv oktatóknak Jó szó val ok tasd GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett kötetek alkotják. A sorozat célja,

Részletesebben

A tõ ke pi a ci sze rep lõk

A tõ ke pi a ci sze rep lõk Sza bó Zsolt A tõ ke pi a ci sze rep lõk ki vo nu lá sá nak, til ta ko zá sá nak, hû sé gé nek gaz da sá gi nö ve ke dés re gya ko rolt ha tá sa Ös sze fog la ló: a glo bá lis szin tû pénz- és tõ ke pi

Részletesebben

Az iskolai demokrácia alternatívái A MA GYAR IS KO LA ÉS AZ ÚN. DE MOK RA TI KUS IS KO LÁK TA PASZ TA LA TA I NAK ÖSSZE HA SON LÍ TÁ SA

Az iskolai demokrácia alternatívái A MA GYAR IS KO LA ÉS AZ ÚN. DE MOK RA TI KUS IS KO LÁK TA PASZ TA LA TA I NAK ÖSSZE HA SON LÍ TÁ SA Az iskolai demokrácia alternatívái A MA GYAR IS KO LA ÉS AZ ÚN. DE MOK RA TI KUS IS KO LÁK TA PASZ TA LA TA I NAK ÖSSZE HA SON LÍ TÁ SA A tanár, aki osztályát a büntetésektôl való félelemmel kormányozza,

Részletesebben

MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN

MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN Kiss Zoltán László MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN ZRÍNYI KIADÓ Kiss Zoltán László MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN Kiss Zoltán László MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN Katonaszociológiai adalékok a nemzetközi béketámogató

Részletesebben

Az iro dal mi al ko tó te vé keny ség fej lesz té se

Az iro dal mi al ko tó te vé keny ség fej lesz té se Az iro dal mi al ko tó te vé keny ség fej lesz té se GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett

Részletesebben