A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karának Könyvtárában ôrzött Pázmány Péter mûvek és a vele kapcsolatos irodalom

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karának Könyvtárában ôrzött Pázmány Péter mûvek és a vele kapcsolatos irodalom"

Átírás

1 MACZÁK Ibolya A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karának Könyvtárában ôrzött Pázmány Péter mûvek és a vele kapcsolatos irodalom A PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM Bölcsészettudományi Karának Könyvtára a felsôoktatási könyvtárak feladatának megfelelôen az intézményben folyó oktató- és tudományos kutatómunka szakirodalmi ellátását tekinti fô feladatának, ezért gyûjtôköre alkalmazkodik az egyetemen oktatott tudományágakhoz és szakterületekhez. Ebbôl adódóan Pázmány Péter élete és tevékenysége részben egyetemünk névadójaként, részben pedig az intézményünkben folyó vonatkozó alapkutatások tárgyaként Pázmány mûveinek kritikai kiadása, Pázmány-bibliográfia indokolta a vonatkozó gyûjteményi rész létrehozását könyvtárunkban. A Pázmány Gyûjtemény e kutatási területhez tartozó legfontosabb forrásokat és szakirodalmat tartalmazza. Fontos megemlíteni, hogy az Országok Szechenyi Könyvtár Fölöspéldány Központja és az Egyházi Könyvtárak Egyesülése révén régi könyvgyûjteményünkben is találhatók kutatási szempontból jelentôs dokumentumok. A régi könyvgyûjtemény Pázmány-anyaga Isteni igazságra vezérlô kalauz. Pozsony RMNy Igazságra vezérlô kalauz. Pozsony RMNy A római anyaszentegyház szokásából, minden vasárnapokra, és egynehány innepekre rendelt evangeliomokrúl prédikációk. Pozsony RMK I Hodoegus: Igazságra vezérlô kalauz. Pozsony RMNy A római anyaszentegyház szokásából, minden vasárnapokra és egynehány innepekre rendelt evangéliumokrúl, prédikációk. Nagyszombat RMK I Az újabb könyvgyûjtemény Pázmány-anyaga A római anyaszentegyház szokásából minden vasárnapokra, és egynehány innepekre rendelt evangéliumokrúl prédikációk. Nagyszombat Imádságos könyv. Nagyszombat Pázmány Péter Összes munkái. I VII. Budapest, Budapesti Királyi Magyar Tudományegyetem Hittudományi Kara I. Felelet az Magyari István sárvári praedicatornak az ország romlása okairúl írt könyvére. S. a. r. Rapaics Rajmond. 55

2 MACZÁK Ibolya II. Pázmány Péter (ford.), Kempis Tamásnak Christus követésérül négy könyvei. S. a. r. Kisfaludy Árpád Béla Az mostan támatt uj tudományok hamisságának tiz nyilván-való bizonysága és rövid intés a török birodalomrúl és vallásrúl. S. a. r. Rapaics Rajmond Imádságos könyv. S. a. r. Breznay Béla. Rövid tanuság, mint ismerhesse meg akármely együgyû ember is az igaz hitet. S. a. r. Breznay Béla. Keresztyéni felelet a megdücsôült szentek tiszteletirül, értünk való könyörgésekrül és segitségül hivásokrul. S. a. r. Kisfaludy Árpád Béla. Egy keresztyén predikátorúl S. T. D. P. P. az kassai nevezetes tanítóhoz Alvinczi Péter uramhoz iratott öt szép levél. S. a. r. Rapaics Rajmond. Alvinczi Péternek sok tétovázó kerengésekkel és czégéres gyalázatokkal felhalmozott feleletinek rövid és keresztyéni szelidséggel való megrostálása. S. a. r. Rapaics Rajmond. Az nagy Calvinus Jánosnak Hiszek-egy-Istene S. a. r. Rapaics Rajmond. Posonban lött praedikatio S. a. r. Rapaics Rajmond. III IV. Hodogeus: Igazságra vezérlô kalauz. S. a. r. Kiss Ignácz. Hodogeus: Igazságra vezérlô kalauz. S. a. r. Kiss Ignácz. V. Csepregi mesterség, az-az: Hafenreffernek magyarrá fordított könyve eleiben függesztett leveleknek czégéres czigánysági és orcza-szégyenítô hazugsági. S. a. r. Rapaics Rajmond. Az calvinista predikátorok igyenes erkôlcsû tekélletességének tûköre S. a. r. Rapaics Rajmond. Az igazságnak gyôzedelme, mellyet az Alvinczi Péter tûkörében megmutatott Pázmány Péter. S. a. r. Rapaics Rajmond. Csepregi szégyenvallás, az-az rövid felelet, melyben az csepregi hivságoknak kôszegi tóldalékit verôfényre hozza Pázmány Péter. S. a. r. Rapaics Rajmond. Rövid felelet két calvinista könyvecskére, mellyeknek eggyike okát adgya, miért nem felelnek az calvinista predikátorok az Kalaúzra, másika Itinerarium catholicumnak neveztetik. S. a. r. Székely István. Bizonyos okok, mellyek erejétül viseltetvén sok fô ember, mind ennek elôtte, mind e napokban-is az új-vallások tôrébôl ki-feslett és az római ecclesiának kebelébe szállott. S. a. r. Kiss János. A Sz. Irásrúl és az Anyaszentegyházrúl két rövid könyvecskék. S. a. r. Demkó György. A setét hajnal-csillag után bujdosó luteristák vezetôje, mely útban igazittya a vittebergai academiának Fridericus Balduinus által kibocsátott feleletit a Kalaúzra. S. a. r. Kiss János. VI VII. A római anyaszentegyház szokásábúl, minden vasárnapokra és egy-nehány innepekre rendelt evangeliomokrúl predikácziók, mellyeket élô nyelvének tanítása után irásban foglalt Cardinal Pázmány Péter. S. a. r. Kanyurszky György 56

3 Petri cardinalis Pázmány Opera Omnia. I VI. Budapestini, Budapesti Királyi Magyar Tudományegyetem Hittudományi Kara I. Dialectica. Rec. Stephanus Bognár. II. Physica, rec. Stephanus Bognár. III. Tractatus in libros Aristotelis de coelo, de generatione et corruptione IV. atque in libros meteororum, Rec. Stephanus Bognár. Theologia scholastica seu commentarii et disputationes quae supersunt in secundam theologicae. S. Thomae Aquinatis Summae et tertiam partem. Rec. Adalbertus Breznay, Desiderius Bita. V. Theologia scholastica seu commentarii et disputationes quae supersunt in secundam theologicae S. Thomae Aquinatis Summae et tertiam partem. Rec. Adalbertus Breznay, Desiderius Bita. De ecclesiastica libertate circa causam Veneti interdicti. Anno VI. A PPKE Könyvtára Theologia scholastica seu commentarii et disputationes quae supersunt in tertiam theologicae. S. Thomae Aquinatis Summae partem. Rec. Adalbertus Breznay, Desiderius Bita. Libellus apologeticus Petri Pazmani pro Societate Iesu hungarica, ad proceres regni Hungariae. Rec. Ioannes Kiss Peniculus papporum apologiae solnensis conciliabuli. Rec. Ioannes Kiss. Logi alogi, quibus baptae calamosphactae peniculum papporum solnensis conciliabuli veritatis radiis adobruti. Rec. Ioannes Kiss. Falsae originis motuum hungaricorum succincta refutatio: Az magyarországi támadásoknak hamissan költött eredetinek rövid, velôs hamissitása. Rec. Ionannes Kiss. Vindiciae ecclesiasticae, quibus edita a principe Bethlen in clerum Hungariae decreta, divinis humanisque legibus contraria, ipso iure nulla esse, demonstrantur. Rec. Ioannes Kiss. Acta et decreta synodi diocesanae strigoniensis. Rec. Georgius Demkó. Dissertatio, an unum aliquid ex omnibus lutheranis dogmatibus, romanae ecclesiae adversantibus, Scriptura Sacra contineat. Rec. Ioannes Kiss. Cardinalis Pasmanni ad Pontificem Urbanum VIII anno M.DC.XXXII legati caesarii oratio, Epistola eusdem ad Borgesium Cardinalem. Rec. Ioannes Kiss. Összegyûjtött levelei. I II. S. a. r. Hanuy Ferenc. Budapest, Budapesti Királyi Magyar Tudományegyetem Tanácsa Ismeretlen magyar könyve: Okok, nem okok. Pozsony 1631 (hasonmásban közread).: Stripsky Hiador. Budapest Válogatott írásai. Összeáll: Rónay György. Budapest, Magvetô 1957 (Magyar Könyvtár, 28) Pázmány Péter lelkisége. Összeáll. Ôry Miklós. Klagenfurt, Carinthia [Szemelvények, mondások Pázmány mûveibôl.] Krisztus látható Egyházáról: Diatriba theologica: Pázmány elsô latin munkája [Graz, 1605], bev., kiad. Ôry Miklós. Eisenstadt, Prugg l. I XIV. 46 l. [Az évi kiadás hasonmása.] Mûvei. Vál., jegyz.: Tarnóc Márton. Budapest, Szépirodalmi K (Magyar Remekírók) 57

4 MACZÁK Ibolya Válogatás mûveibôl. Vál.: Ôry Miklós Szabó Ferenc Vass Péter. Budapest, Szent István Társulat De iustitia et iure (Az igazságról és a jogról), De Verbo incarnato (A megtestesült Igérôl.) A gráci elôadások kiegészítése a göttweigi kéziratból. Ôry Miklós. Einsenstadt Egy tudakozó prédikátor nevével íratott öt levél (1613). S. a. r. jegyz.: Bitskey István. Budapest, Európa Prédikációi.Vál. s. a. r.: Tarnóc Márton. Budapest, Szépirodalmi K Petri Pázmány epistulae, acta notationesque inedita. Közread. bev., jegyz.: Tusor Péter. Magyar Egyháztörténeti Vázlatok. 1997/ o. [Klny. is.] Felelet Magyari István sárvári prédikátornak az ország romlása okairúl írt könyvére. Kiad.: Hargittay Emil. Budapest, Universitas 2000 (Pázmány Péter Mûvei 1) Hodoegus: Igazságra vezérlô kalauz. Kiad.: Kôszeghy Péter, kísérô tanulmány Hargittay Emil. Budapest, Balassi MTA Irodalomtudományi Intézete (Bibliotheca Hungarica Antiqua, 32) [Az évi pozsonyi kiadás hasonmása.] Válogatott prédikációk. S. a. r. és utószó Hargittay Emil. Budapest, Balassi (Millenniumi Könyvtár) Imádságos könyv (1631). Kiad.: Sz. Bajáki Rita- Hargittay Emil. Budapest, Universitas 2001 (Pázmány Péter Mûvei 3) Az mostan támadt új tudományok hamisságának tíz nyilvánvaló bizonysága és rövid intés a Török Birodalomrúl és vallásrúl. Kiad.: Ajkay Alinka Hargittay Emil. Budapest, Universitas 2001 (Pázmány Péter Mûvei 2) Grazer philosophische Disputationen von Pázmány Péter. Hrsg.: Paul Richard Blum. Zusammenarb.: Emil Hargittay. Piliscsaba, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar 2003 (Pázmány Irodalmi Mûhely, Források 3). Az istenes élet dicsérete.: Szerk. Patyi Beáta. Budapest, Jel (Erkölcsteológiai Források) Rövid tanúság. (1606). S. a. r. Bretz Annamária. Budapest, Universitas Irodalom Balanyi György: Pázmány Péter népszövetségi tervezete. Budapest Szent István Akadémia Vayer Lajos: Pázmány Péter ikonográfiája. Budapest, Egyetemi Nyomda Galla Ferenc: Petri Card. Pázmány archiepischopi Strigoniensis epistolae ineditae: Harminckilenc kiadatlan Pázmány-levél. Vác, Római Magyar Történelmi Intézet 1936 (Olaszországi Magyar Oklevéltár). A Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem alapítása 300 éves évfordulójának jubileumi emlékkönyve. Budapest Sík Sándor: Pázmány,az ember és az író. Budapest, Szent István Társulat Ôry Miklós: Pázmány Péter tanulmányi évei. Eisenstadt, Prugg Ôry Miklós: Pázmány Péter a nemzetnevelô. Lyndhurtst N. J., International Printing Industries (1971). Bitskey István: Pázmány Péter. Budapest, Gondolat 1986 (Magyar História). 58

5 A PPKE Könyvtára A magyar irodalmi nyelv Pázmánytól napjainkig. Tudományos ülésszak szeptember 25. Szerk.: Éder Zoltán. Budapest, ELTE BTK Pázmány Péter emlékezete halálának 350. évfordulóján. Szerk.: Lukács László Szabó Ferenc. Róma Pázmány Péter Válogatott mûvei. Szerk.: Sükösd Mihály. Budapest Editorg Szabó Ferenc: A teológus Pázmány. A grazi theologia scholastica Pázmány mûveiben. Roma, Detti Szabó Ferenc: A teológus Pázmány: A grazi theologia scholastica Pázmány mûveiben. Budapest Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség Pázmány Péter és kora. Szerk.: Hargittay Emil. Piliscsaba, PPKE BTK 2001 (Pázmány Irodalmi Mûhely Tanulmányok 2). Pázmány Péter-bibliográfia Összeáll.: Adonyi Judit Maczák Ibolya. Piliscsaba, PPKE BTK (Pázmány Irodalmi Mûhely Bibliográfiák-Katalógusok 1). Ôry Miklós: Pázmány Péter tanulmányi évei. Szerk.: Berzsényi Gergely. Piliscsaba, PPKE BTK (Pázmány Irodalmi Mûhely Tanulmányok 5). Textológia és forráskritika: Pázmány-kutatások 2006-ban. Szerk.: Hargittay Emil. Piliscsaba, PPKE BTK (Pázmány Irodalmi Mûhely Tanulmányok 6.)

6 6. Pázmány Péter: A Római Anyaszentegyház szokásából minden Vasárnapokra és egy-nehány ünnepekre rendelt Evangeliumokról Predikacziók. Pozsony, Szelepchényi György: Pázmány Péter. Rézmetszet, Esztergom Bibliotheca

Pázmány Péter: Összes művei

Pázmány Péter: Összes művei PPEK 600 Pázmány Péter: Összes művei Pázmány Péter Összes művei a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral

Részletesebben

PÁZMÁNY PÉTER ALAKJA A 18. SZÁZADI PROTESTÁNS IRODALOMTÖRTÉNET-ÍRÁSBAN

PÁZMÁNY PÉTER ALAKJA A 18. SZÁZADI PROTESTÁNS IRODALOMTÖRTÉNET-ÍRÁSBAN PÁZMÁNY PÉTER ALAKJA A 18. SZÁZADI PROTESTÁNS IRODALOMTÖRTÉNET-ÍRÁSBAN BOGÁR JUDIT * Pázmány Péter felekezeti hovatartozástól függetlenül biztos szerelője a régi egy ház-, iskola-, majd a belőlük a historia

Részletesebben

1800 előtti magyarországi katolikus népénekek és énekeskönyvek szakirodalmi bibliográfiája

1800 előtti magyarországi katolikus népénekek és énekeskönyvek szakirodalmi bibliográfiája 1800 előtti magyarországi katolikus népénekek és énekeskönyvek szakirodalmi bibliográfiája Összeállította: Bogár Judit KÉZIRAT GYANÁNT MTA PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport Budapest 2014 Készült

Részletesebben

Régi magyar imakönyvek és imádságok

Régi magyar imakönyvek és imádságok Pázmány Irodalmi Műhely Lelkiségtörténeti tanulmányok Régi magyar imakönyvek és imádságok 3 Pázmány Irodalmi Műhely Lelkiségtörténeti tanulmányok Régi magyar imakönyvek és imádságok Pázmány Irodalmi Műhely

Részletesebben

MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI 2013/3 4

MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI 2013/3 4 MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK essays in church history in hungary 2013/3 4 MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI ENCIKLOPÉDIA MUNKAKÖZÖSSÉG BUDAPEST, 2014 Kiadó Publisher MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI ENCIKLOPÉDIA MUNKAKÖZÖSSÉG

Részletesebben

EGERER LILLA A MOCSKOLÓDÁS ALAKZATAI PÁZMÁNY PÉTER ALVINCZI PÉTERHEZ SZÓLÓ VITAIRATAIBAN

EGERER LILLA A MOCSKOLÓDÁS ALAKZATAI PÁZMÁNY PÉTER ALVINCZI PÉTERHEZ SZÓLÓ VITAIRATAIBAN EGERER LILLA A MOCSKOLÓDÁS ALAKZATAI PÁZMÁNY PÉTER ALVINCZI PÉTERHEZ SZÓLÓ VITAIRATAIBAN Jelen dolgozat abba a kutatásba illeszkedik, amelynek során az argumenta a persona (személyi érvek) két típusát,

Részletesebben

Ajánlott irodalom a botanika magyarországi történetének tanulmányozásához

Ajánlott irodalom a botanika magyarországi történetének tanulmányozásához Ajánlott irodalom a botanika magyarországi történetének tanulmányozásához Bibliográfiai munkák Vezeték a Természetrajzi Füzetek első tíz évi folyamának foglalatjához. 1877 1886. Összeáll.: Schmidt Sándor.

Részletesebben

MISZTIKA A 16 18. SZÁZADI MAGYARORSZÁGON

MISZTIKA A 16 18. SZÁZADI MAGYARORSZÁGON MISZTIKA A 16 18. SZÁZADI MAGYARORSZÁGON A Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Lelkiségtörténeti Műhelyének V. konferenciája Piliscsaba, 2012. április 13 14. (péntek szombat), Stephaneum,

Részletesebben

Kilián István publikációi (1959 2013)

Kilián István publikációi (1959 2013) Kilián István publikációi (1959 2013) Kilián István publikációi (1959 2013) Összeállíto a Medgyesy S. Norbert Protea Egyesület r e c i t i Budapest 2013 Kiadványunk a Creative Commons Nevezd meg! Ne add

Részletesebben

SZÁZADOK 148. ÉVF. (2014) 5. SZÁM

SZÁZADOK 148. ÉVF. (2014) 5. SZÁM 9 770039 809004 14005 SZÁZADOK 148. ÉVF. (2014) 5. SZÁM 2014 148. ÉVFOLYAM 5. SZÁM SZÁZADOK www.szazadok.hu A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT FOLYÓIRATA SZERKESZTÕSÉG: H-1014 BUDAPEST, I. ÚRI U. 53. TELEFON/FAX:

Részletesebben

Helyettem is légy fényes tűz majd korod ormán

Helyettem is légy fényes tűz majd korod ormán Helyettem is légy fényes tűz majd korod ormán (Kompiláció mint ferences jezsuita határvonal ) * Pázmány Péter, a minorita Kelemen Didák és Bernárd Pál szerzői hármassága igen régóta foglalkoztatja a kortársakat

Részletesebben

A Luther-szobortól a Luther-filmig

A Luther-szobortól a Luther-filmig A Luther-szobortól a Luther-filmig A hazai Luther-recepció utolsó negyedszázada (1983 2008) CSEPREGI ZOLTÁN I. 1983 1988: A POLITIKA KERETEI KÖZÉ SZORÍTVA Az első magyar Luther-szoborbizottság 1917-ben

Részletesebben

A 16 17. század legkisebb hazai imádságoskönyve

A 16 17. század legkisebb hazai imádságoskönyve A 16 17. század legkisebb hazai imádságoskönyve Igen kevés, mondhatni semmi kutatástörténeti múltja nincs ennek a könyvecskének a hazai kegyességtörténeti és lelkiségi szakirodalomban. 1 A beágyazódás

Részletesebben

A magyarországi történeti értékű állatorvostudományi irodalom bibliográfiája 1574 1944

A magyarországi történeti értékű állatorvostudományi irodalom bibliográfiája 1574 1944 A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI 21. Karasszon Dénes Gazda István Perjámosi Sándor A magyarországi történeti értékű állatorvostudományi irodalom bibliográfiája 1574 1944 A Magyar

Részletesebben

SZABO FERENC S.J. A TEOLÓGUS PÁZMÁNY. A grazi «theologia seholastica» Pázmány művében

SZABO FERENC S.J. A TEOLÓGUS PÁZMÁNY. A grazi «theologia seholastica» Pázmány művében SZABO FERENC S.J. A TEOLÓGUS PÁZMÁNY A grazi «theologia seholastica» Pázmány művében ROMA 1990 A TEOLÓGUS PAZMANY SZABO FERENC S.]. A TEOLOGUS PÁZMÁNY A grazi «theologia seholastlea ]t Pázmány művében

Részletesebben

Komlóssy Gyöngyi HISTORIAE LINGUAE HUNGARICAE LIBROS DUOS GENESIN ET EXODUM EDERE PARAT MATTHIAS BELIUS

Komlóssy Gyöngyi HISTORIAE LINGUAE HUNGARICAE LIBROS DUOS GENESIN ET EXODUM EDERE PARAT MATTHIAS BELIUS SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM IRODALOMTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Komlóssy Gyöngyi HISTORIAE LINGUAE HUNGARICAE LIBROS DUOS GENESIN ET EXODUM EDERE PARAT MATTHIAS BELIUS Bél Mátyás irodalom- és nyelvtörténeti munkái,

Részletesebben

Az iskolai, a populáris és a hivatásos színjátszás Magyarországon. Bibliográfia. Szerkesztette: Szedmák Andrea. Lektorálta: Pintér Márta Zsuzsanna

Az iskolai, a populáris és a hivatásos színjátszás Magyarországon. Bibliográfia. Szerkesztette: Szedmák Andrea. Lektorálta: Pintér Márta Zsuzsanna A SZÍNJÁTSZÓ ISKOLA A XVII XVIII. SZÁZADBAN Az iskolai, a populáris és a hivatásos színjátszás Magyarországon Bibliográfia 1998 2009 Szerkesztette: Szedmák Andrea Lektorálta: Pintér Márta Zsuzsanna AZ

Részletesebben

2014. szeptember 14. Vargha Balázs (Kunszentmiklós 1921. március 14. Budapest 1996. március 24.) irodalomtörténész, író, szerkesztő

2014. szeptember 14. Vargha Balázs (Kunszentmiklós 1921. március 14. Budapest 1996. március 24.) irodalomtörténész, író, szerkesztő 2014. szeptember 14. Vargha Balázs (Kunszentmiklós 1921. március 14. Budapest 1996. március 24.) irodalomtörténész, író, szerkesztő I. Irodalomtörténet Monográfiák, tanulmánykötetek Szövegkiadások, szerkesztések

Részletesebben

Egyházi énekeskönyveink reformja 1800 körül

Egyházi énekeskönyveink reformja 1800 körül Szelestei N. László Egyházi énekeskönyveink reformja 1800 körül Megjelenési helye: Nyelv, lelkiség és regionalitás a közép- és kora újkorban, szerk. Gábor Csilla és mások, Kolozsvár, Bolyai Társaság, Egyetemi

Részletesebben

MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK

MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK ESSAYS IN CHURCH HISTORY IN HUNGARY 2008/1 2 MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI ENCIKLOPÉDIA MUNKAKÖZÖSSÉG BUDAPEST Kiadó Publisher MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI ENCIKLOPÉDIA MUNKAKÖZÖSSÉG

Részletesebben

TUDOMÁNYOS PÁLYARAJZ (2012-ig)

TUDOMÁNYOS PÁLYARAJZ (2012-ig) TUDOMÁNYOS PÁLYARAJZ (2012-ig) 1967-ben született Gödöllőn, az általános iskolát a Pest megyei Turán végezte. A kecskeméti piarista gimnáziumban 1986-ban megszerzett érettségit követően teológiai tanulmányokat

Részletesebben

GHESAURUS. Tanulmányok Szentmártoni Szabó Géza hatvanadik születésnapjára. Szerkesztette CSÖRSZ RUMEN ISTVÁN

GHESAURUS. Tanulmányok Szentmártoni Szabó Géza hatvanadik születésnapjára. Szerkesztette CSÖRSZ RUMEN ISTVÁN GHESAURUS Tanulmányok Szentmártoni Szabó Géza hatvanadik születésnapjára Szerkesztette CSÖRSZ RUMEN ISTVÁN rec.iti Budapest 2010 3 A kötet megjelenését támogatta Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata és a szerzők

Részletesebben

5 69. ÁRVERÉS. Buda, 1834. A Magyar Királyi Egyetem betűivel. 12 p. + 1 t. Kötés nélkül. 18.000,

5 69. ÁRVERÉS. Buda, 1834. A Magyar Királyi Egyetem betűivel. 12 p. + 1 t. Kötés nélkül. 18.000, 1. ABILGAARD, PETER CHRISTIAN Pferd- und Vieharzt in einem kleinen Auszuge, oder Handbuch von dem gewöhnlichsten Krankheiten der Pferde, des Horniehes, der Schafe und Schweine, sammt der bequemsten und

Részletesebben

Publikációs lista műfajok szerint FEKETE KÁROLY PUBLIKÁCIÓI. Könyvek

Publikációs lista műfajok szerint FEKETE KÁROLY PUBLIKÁCIÓI. Könyvek Frissítés dátuma: 2011. 09. 21. Publikációs lista műfajok szerint FEKETE KÁROLY PUBLIKÁCIÓI Könyvek 1. - Jakab apostol levelének magyarázata Kálvin Kiadó. Budapest. 1994. ISBN 963 300 589 2 2. - Makkai

Részletesebben

FORGATÓKÖNYV - tervezet. I. Loyolai Szent Ignác Ismeretlen mester, olaj, vászon, 18. század Dobó István Vármúzeum, Eger

FORGATÓKÖNYV - tervezet. I. Loyolai Szent Ignác Ismeretlen mester, olaj, vászon, 18. század Dobó István Vármúzeum, Eger FORGATÓKÖNYV - tervezet I. Loyolai Szent Ignác Ismeretlen mester, olaj, vászon, 18. század Dobó István Vármúzeum, Eger Ltsz: 2013.1.1 Kölcsönzés Egerből a Dobó István Múzeumból Leírás: olaj, vászon, 86,5

Részletesebben

BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT

BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT Több korszakot átfogó munkák az országgyűlésről A magyar Országgyűlés kamaráinak jogi szétválasztása (Parlamenti Hírlevél, 2009. 2. szám) Balla Antal (szerk.):

Részletesebben

Az 1978 és 2003 között önálló művek formájában megjelent magyar vonatkozású kapcsolattörténeti irodalom válogatott bibliográfiája

Az 1978 és 2003 között önálló művek formájában megjelent magyar vonatkozású kapcsolattörténeti irodalom válogatott bibliográfiája A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI 25. V. Molnár László Gazda István Az 1978 és 2003 között önálló művek formájában megjelent magyar vonatkozású kapcsolattörténeti irodalom válogatott

Részletesebben

Ferences misszionáriusok Magyarországon: a Királyságban és Erdélyben a 17 18. században

Ferences misszionáriusok Magyarországon: a Királyságban és Erdélyben a 17 18. században Ferences misszionáriusok Magyarországon: a Királyságban és Erdélyben a 17 18. században Franciscan Missionaries in Hungary: in the Kingdom and in Transylvania in the 17 th and 18 th Centuries bibliotheca

Részletesebben

NEGYEDIK CSOPORT. Egyházi hatóságok könyvtárai.

NEGYEDIK CSOPORT. Egyházi hatóságok könyvtárai. NEGYEDIK CSOPORT. Egyházi hatóságok könyvtárai. Könyvtárak s könyvek számát tekintve, az egyházi hatóságok tulajdonát képező könyvtárak (még ha nem számítjuk is azokat, melyek a nyilvános vagy iskolai

Részletesebben

A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA

A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA 9. A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA 9. szerkesztik kókay györgy és németh s. katalin készült a magyar tudományos akadémia irodalomtudományi intézetében

Részletesebben