MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK"

Átírás

1 11 MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 71. BüKY BÉLA ( ) BUDAPEST

2 22 Sorozatszerkesztő: Bolla Kálmán Technikai szerkesztő Földi Éva ISSN ISBN Bolla Kálmán Kiadja a Zsigmond Király Főiskola. Felelős kiadó: Dr. Bayer József főigazgató. Hozott anyagról sokszorositva. Amulett 98 Nyomdaipari Kft. Budapest. F.v. Lajtai Ferenc. 2

3 33 3

4 44 üres 4

5 55 BÜKY BÉLA VALLOMÁSA PÁLYÁJÁRÓL november 22-én születtem Budapesten. Apám, id. Büky Béla festőművész és rajztanár, emellett a magyar bábjátszás előfutára. Odahaza a bábjátékok előadására készülve állandó hatással volt rám a színészkiejtés, és ez megszerettette velem nyelvünket esztétikai szinten. Apám Vaszary János tanítványa elsősorban a képzőművészetek iránti érdeklődést propagálta a családban, így a tudományos érdeklődésem kifejlődése mindenekelőtt egyetemi éveimhez kapcsolódik ben jelesen érettségizve iratkoztam be a Pázmány Péter Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának magyar francia szakjára. Az egyetemen tanáraim Horváth János, Zsirai Miklós, Pais Dezső, Eckhardt Sándor, Domanovszky Sándor, Bisztray Gyul a, Alszeghy Zsolt, Laziczius Gyula, Győry János, Szabolcsi Bence, Turóczi-Trostler József, Szalai Sándor, Fogarasi Béla, Vajda György Mihály, Waldapfel József, Herman József, Kardos László, Andics Erzsébet, Pogány Ö. Gábor, Bóka László, Jausz Béla voltak. Fiatalabb tanárok is tanítottak, akik később intézeti kollégáim lettek: Szabó Dénes, Lőrincze Lajos, Deme László. Nem kötelező tantárgy keretében természetesen módom volt arra, hogy Füst Milán, Barta János, a pszichológus Várkonyi H. Dezső és mások előadásait is hallgassam, sőt minthogy gimnáziumi osztályomból osztálytársaim egyazon időben más egyetemekre jártak még a jogtudományi karon és az orvosi egyetemen is megfordultam egy-egy érdekesebb óra erejéig. Várkonyi H. Dezső szerettette meg velem a jelzett tudományt, és azóta is arra törekszem, hogy nyelvészeti tudásanyagomat pszichológiai ismeretekkel egészítsem ki, és írásaimban is a két tudomány együttes művelésére törekszem. Mindent összevéve: az egyetemi évek lüktető lendülete, mozgalmassága nagy hatással volt tudományos érdeklődésem kialakulására ben, még az utolsó egyetemi vizsgák előtt állást nyertem a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárába ben tettem le a pedagógiai vizsgát, és fejeztem be gyakorlatilag az egyetemet. Első dolgozatomat Néhány megjegyzés a nyelv hangulatkeltő szerepéhez címmel az ötvenes évek közepén, egyetemi éveim befejezése után írtam. E dolgozatomat Pais Dezső érdekesnek találta, és munkahelyemet, az akadémia könyvtárát arra kérte levélben, hogy kutatónap engedélyezésével tegye könnyebbé kutatási próbálkozásaimat. A Pais Dezső tanárom által megjelölt téma vizsgálatát már ekkor megkezdtem, és évtizedekkel később, 1988-ban A magyar pszicholingvisztika főbb kérdéseinek történeti és kritikai bemutatása címmel doktori disszertációként dolgoztam fel (az értekezés címe később többször változott). Annak ellenére, hogy Pais Dezső támogatásával kis idő múltán kutatónapot nyertem, tudományos fejlődésem szempontjából nem elhanyagolható az az idő sem, amit könyvtárosi munkával töltöttem. Igen korán ún. szakozói munkakörbe kerültem, ami nyelvtudásom fejlesztésére rendkívül előnyösen hatott. Az egyetemen már alaposan megismert francia nyelv mellett ekkor tökéletesíthettem német és angol nyelvismereteimet, és a könyvtár által szervezett nyelvtan- 5

6 66 folyam keretében ekkor nyílt módom arra, hogy orosz nyelvismereti alapjaimat továbbfejlesszem, többek között Gáldi László irányításával. Már 1953-ban megkezdtem az állami nyelvvizsgák letételét, és rendszeres tanulással angol, német és francia nyelvből tettem vizsgát. Meg voltam arról győződve, hogy el kell kerülnöm a látszattudományosságot, azt, amikor néhány tetszetős tudományos elmélet nagyobb összefüggéseinek, és főleg terminológiájának minduntalan kimondásával és dolgozatokban való leírásával valaki tudományos elismertséget kíván biztosítani magának. Úgy gondoltam, hogy kezdő kutató létemre olyan témát kell választanom, ami sok adatgyűjtéssel jár ugyan, de ami mégis a társadalmi szükségesség és közérdekűség felé is mutat egyben. Így fordult figyelmem a jelenkori személynevek vizsgálata felé. Ez a téma azért is vonzott, mivel mindig izgatott a valóság rejtett összefüggéseinek felderítése, s úgy tűnt, hogy a jelenkori hatalmas névadatanyagban, valahol mélyen, a valóságnak ilyen rejtett összefüggései: a névadási indítékok húzódnak meg. A névtudományon belül mindenekelőtt a névválasztás szociológiája és pszichológiája érdekelt. Adatfeldolgozásaimat az I. Magyar Névtudományi Konferencián volt alkalmam bemutatni, 1958-ban. Módszeremben az összehasonlításnak jelentős szerepet tulajdonítottam: az állami anyakönyvezés első öt évét ( ) hasonlítottam össze az utónévadás divatját és tipológiáját illetően a második világháború utáni öt év ( ) hasonló vonatkozásaival. A névföldrajzi szempontot sem hagytam ki (melynek a jelentőségét Bárczi Géza is sokszor hangoztatta dolgozataiban), hiszen maga a témaválasztás egy körülhatárolt terület: Budapest térségére korlátozódott, de ezen belül is külön-külön vizsgáltam minden egyes kerületet. Az a tény, hogy adataimat a VIII. kerületi tanács anyakönyvi osztályán gyűjtöttem, nem befolyásolta az egész város utónévadására való kiterjeszkedés lehetőségét, hiszen itt minden egyes kerület lakói anyakönyveztettek újszülötteket. Kutatásaimat egy további összehasonlító évjárattal kiegészítve A fővárosi keresztnévadás hatóerői című kötetben foglaltam össze, 1961-ben ben jelentkezett, immár publikáció formájában A beszélő és a hallgató szubjektív viszonyának befolyásolása mint beszédcél címmel egy másik érdeklődési irány kutatásaimban: a beszédtevékenység vizsgálata. E kutatásaim törekvéseiket tekintve azonban nem függetlenek névtudományi vizsgálataimtól: mindkettőben közös a rejtett valóságtartalmak és -tükröződések felderítésének törekvése. G. A. Miller Language és Communication című munkája (1951) hatással volt rám a beszéd rejtett kommunikációs folyamatainak felderítését illető módszer kialakításában. Millernek egy későbbi tanulmányát, a The Psycholinguists címűt röviden ismertettem, majd bíráltam is, és Szépe György tanácsára le is fordítottam magyarra. Akadémiai könyvtári éveim során az említett névtudományi munka mellett írtam egy másik könyvet is, A beszédtanítás pszichológiája című kötetet (1973), ami szintén jelzi, hogy érdeklődésem a névtudománytól a beszédpszichológia irányába kanyarodott el. Az Akadémiai Könyvtárból 1974-ben kerültem jelenlegi munkahelyemre, az MTA Nyelvtudományi Intézetébe. Itt a munka elkészültéig munkatársa voltam a 6

7 77 Petőfi-szótár írói gárdájának, azóta ez a mű négy kötetben megjelent. Az intézetben érdeklődésem kiegészült a nyelvtörténeti adatok tiszteletével. Kandidátusi disszertációmat 1976-ban tartott munkahelyi vita után, 1977-ben védtem meg. Könyv alakban A pszichikumra vonatkozó szókincs korai rétege a magyarban címmel, az Akadémiai Kiadónál jelent meg 1986-ban, a vitán használt címet leegyszerűsítve. A fogadtatása kedvező volt, és folyamatosan jelentek meg a kötetről recenziók. Később a Tudományos Minősítő Bizottság munkájában többször szerepeltem bizottsági titkárként, illetőleg tagként, mely szereplések közül kiemelem a Réger Zita és Mizser Lajos védési eljárásában való részvételemet. Jelenleg az intézet nyelvtörténeti és dialektológiai osztályán, Benkő Loránd vezetésével a magyar történeti-etimológiai szótár (TESz.) ún. német nyelvű változatán dolgozom, e nagy szótörténeti és szófejtő vállalkozás tagja vagyok. Doktori értekezésem számára a magyar pszicholingvisztika történetének tanulmányozását választottam. Úgy érzem, hogy ma már számos eredmény született ezen a téren hazánkban, melyek összefoglalása, rendszerezése, értékelése égetően szükséges az e területen való továbbkutatás szempontjából ben A magyar nyelvtudomány főbb kérdéseinek pszichológiai-pszicholingvisztikai összefüggései címet viselte kéziratban lévő munkám. Mint a Magyar Nyelvtudományi Társaság választmányi tagja és egyik szervezőtitkára a később A magyar nyelvtudomány és pszichológia tudományközi kapcsolatai századunkban címmel a Magyar Nyelvtudományi Társaság kiadványaként napvilágot látott disszertációmban kifejtett témához kapcsolódó előadások tucatját szerveztem meg a Fonetikai és Beszédművelési Szakosztályban. A Zeitschrift für Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunitationsforschung című folyóiratban tudománytörténeti jellegű dolgozatokat jelentettem meg a témakörből, mely sorozatnak két legfontosabb száma Gibt es Entwicklungstendenzen in der Modellierung der Gesprächs-tätigkeit címen jelent meg 1970-ben, illetve 1975-ben. Állandó kapcsolatban álltam a hallei Martin Luther Egyetem ún. Beszédtudományi Intézetével (Sprechwissenschaftliches Institut), és az itt rendezett szakmai tanácskozásokon (Fachtagung) öt alkalommal is részt vettem. Korábbi kutatási területemet, a névkutatást is igyekeztem az utóbbi időben a pszichológiai kapcsolatok témaköréhez idomítani, és ezzel kissé rokon a metaforikus szóképzéssel kapcsolatos néhány újabb publikációm is. A doktori dolgozattal rokon témában korábban már értekezést állítottam össze és nyújtottam be. Abban kifejezetten a pszicholingvisztikára koncentráltam. Doktori disszertációm ennél általánosabb tematikájú. A fenti önvallomás három, Büky Béla által összeállított tudományos önéletrajz gépirata alapján készült, Zaicz Gábor összeállításában. Közülük az időrend tekintetében az első dátum nélküli, de az több körülmény figyelembevételével minden bizonnyal az 1970-es évek derekán íródhatott. A másik kettő keletkezésének ideje: szeptember 8-a, illetőleg április 14-e. A szöveg lényegét tekintve természetesen változatlan. Az egységesítés viszont néhány esetben megkövetelte bizonyos ismétlések elhagyását, illetőleg néhány szó cseréjét. 7

8 88 BÜKY BÉLA ÍRÁSAINAK BIBLIOGRÁFIÁJA Rövidítések: AkK = Akadémiai Kiadó, ALinguH = Acta Linguistica Academiae Scientiarum Hungaricae, ÁltNyT = Általános Nyelvészeti Tanulmányok, AUSz SPP = Acta Universitatis Szegediensis de József Attila nominatae. Sectio Pedagogica et Psychologica, Bev. = Bevezető, Ed. = Edited, Éd. = Édités par, EFOu = Etudes Finno-Ougriennes, ÉS = Élet és Irodalom, faksz. = fakszimile, FUF = Finnisch-Ugrische Forschungen, Hrsg. = Herausgeber, Ford. = Fordította, Ill. = Illusztráció, Ism. = Ismertetés, Klny. = különlenyomat, MNy = Magyar Nyelv, MNyj = Magyar Nyelvjárások, MNyT = Magyar Nyelvtudományi Társaság, MNyTK = A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai, ModNyOkt = Modern Nyelvoktatás, MPszichSz = Magyar Pszichológiai Szemle, MTA = Magyar Tudományos Akadémia, MTud = Magyar Tudomány, NyIrK = Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények, NyK = Nyelvtudományi Közlemények, Nyr = Magyar Nyelvőr, NytudÉrt = Nyelvtudományi Értekezések, PszichT = Pszichológiai Tanulmányok, Soksz. = Sokszorosítva, Szerk. = Szerkesztette, TankK = Tankönyvkiadó, UrAltJb = Ural-Altaische Jahrbücher / Ural-Altaic Yearbook, Vál. = Vélogatta, ZPhon = Zeitschrift für Phonetik. Sprachwissenschaft und Kommunikationsforschung Néhány megjegyzés a nyelv hangulatkeltő szerepéhez. Budapest, 71 p. (Kézirat) A fővárosi keresztnévadás tanulmányozásának főbb kérdései. In: Névtudományi vizsgálatok. A Magyar Nyelvtudományi Társaság névtudományi konferenciája Pais Dezső közreműködésével szerk. Mikesy Sándor. AkK Budapest, Az évszámnélküliség kérdéséhez. Magyar Könyvszemle Barbeau, Marius: Medicine Men on the North Pacific Coast. Ottawa Ethnographia (Ism.) A fővárosi keresztnévadás hatóerői. AkK, Budapest, 74 p. (NytudÉrt 26.) Ism.: Kovalovszky Miklós: Nr , 370 2; Papp László: Népművelés / p.; Sauvageot, Aurélien: Revue Internationale d Onomastique , 233 6; Csák László: NyIrK , 361 3; Kálmán Béla: MNyj , 151 3; Faragó, [József =] I.: Budapestilaisten etunimet. Virittäjä ,

9 99 Székely Bertalan hagyatéka a Magyar Tudományos Akadémia könyvtárának kézirattárában. Az MTA Könyvtára, Budapest, 24 p. (Az MTA Könyvtárának Közleményei 29.) Hogyan korrigált Pázmány Péter? MNy faksz. Kandidátusi és doktori disszertációk katalógusa Szerk. a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára Kézirattára és Régi Könyvek Gyűjteménye [!] munkatársai: Büky Béla (et al.) /.../ közreműködésével [!] Csapodi Csaba és Gergely Pál. Az MTA Könyvtára, Budapest Székely Bertalan illusztrációi egy tervezett Petőfi-életrajzhoz. Az MTA Könyvtára, Budapest, 16 p. (Az MTA Könyvtárának Közleményei 36., társszerző: Csengeryné Nagy Zsuzsa) Klny.: MTud Orvostörténeti érdekességű részletek Székely Bertalan naplójából. Communicationes ex Bibliotheca Historiae Medicae Hungarica A tudományos tájékoztatás egyik feladatköre: témamegoszlási statisztikák készítése és alkalmazása. Az MTA Könyvtára, Budapest. 16 p. (Az MTA Könyvtárának Közleményei 43.) Klny. A tudományos tájékoztatás egyik feladatköre: témaelemzési [!] statisztikák készítése és alkalmazása. Magyar Könyvszemle A beszélő és a hallgató szubjektív viszonyának befolyásolása mint beszédcél. PszichT ill. A Magyar Nyelvtudományi Társaságban március 19-én elhangzott előadásnak Mikesy Sándortól összeállított tartalmi kivonata: MNy p. Hagyomány és újszerűség a mai budapesti keresztnévadásban. (Az évi adatok alapján). Nyr Ism.: (k): ÉS / p. Fónagy Iván: A metafora a fonetikai műnyelvben. Adatok a tudományos gondolkodás fejlődésének történetéhez. Budapest MPszichSz (sm.) Általános Nyelvészeti Tanulmányok I. Budapest MPszichSz (Ism.) Urasima Taró, a szegény halász. Japán népmesék. Jegyzetek: Voigt Vilmos. Az utószót írta: Ortutay Gyula. Európa Kiadó, Budapest, 259 p. (Népek meséi) Vál., ford. Balogh Barnával. Nagy Idai András Calepinus-szótára. MNy , 2 faksz. Tájékozódás a nyugati érzelem-elméleti kutatások anyagában. MPszichSz A kommunikáció-kutatás legfőbb megállapításai és néhány példa ezek nyelvészeti, pedagógiai, valamint pszichológiai alkalmazására. In: A Magyar 9

10 1010 Pszichológiai Tudományos Társaság II. tudományos nagygyűlése október Előadás-kivonatok. Budapest, 12 3., soksz. Illyés Sándor: A mozgásvezérlés főbb elvei. PszichT p. (Hozzászólás a Magyar Pszichológiai Társaság november i első tudományos nagygyűlésén tartott korreferátumhoz) Általános Nyelvészeti Tanulmányok II. Budapest MPszichSz (Ism.) Három színműfordítás az első magyar színtársulatok korából. MTA soksz, Székesfehérvár, 33 p., + ill. A Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár kiadványai. B sor. Tanulmányok 2. (Társszerző: Hajnal Gábor) A Calepinus-szótár magyar orvosi szókincse (1585, 1607). I. Anatómiai szavak. Communicationes ex Bibliotheca Historiae Medicae Hungarica /Az Országos Orvostörténeti Könyvtár Közleményei (A tanulmány második része a fiziológiai szavakat dolgozta fel, de sem kéziratának, sem (1968. évi?) megjelenésének nincs nyoma.) A Czuczor Fogarasi-féle szótár keresztnévanyaga. MNy Beszéd és valószínűség. In: A magyar nyelv története és rendszere. A debreceni nemzetközi nyelvészkongresszus előadásai (1966. augusztus 24 28). Szerk.: Imre Samu Szathmári István. Budapest, AkK, (NytudÉrt 58.) Die Komponenten des Sprechprozesses und deren Modellierung vom Gesichtspunkt des Hörenden. ZPhon Informationsprognose und Informationsprozess. In: Résumés des communications du Xeme Congres International des Linguistes. Bucarest, 28 aout 2 septembre Acad. R.S.R., Bucarest, A [bukaresti] X. Nemzetközi Nyelvészkongresszus és az idegen nyelvek oktatása. ModNyOkt 6/ A bukaresti X. Nemzetközi Nyelvészkongresszus tudományszervezési nézőpontból. Tudományszervezési tájékoztató. A tudományos kutatás tervezésének, igazgatásának és szervezésének nemzetközi irodalma A kommunikáció-kutatás legfőbb megállapításai, valamint néhány példa ezek nyelvészeti, pedagógiai és pszichológiai alkalmazására. PszichT Abraham A. Moles et Bernard Vallencien (eds.): Communication et langage. Paris MPszichSz (Ism.) Glottodidactica. An International Journal of Applied Linguistics. Vol. I. Poznañ ALinguH (Ism.) A pszichonyelvészek [G. A. Miller: The Psycholinguists]. MPszichSz (Ism.) Tények, elvek és a mai budapesti keresztnévadás. Nyr Zur Frage der Ortographie der ungarischen Wörter im Calepinus-Wörterbuch (1585). ALinguH A nyelvtanulás néhány pszichológiai vonatkozása. ModNyOkt 6/

11 1111 Magyar pszichológiai irodalom Összeállította: Benedek László. Budapest Nyr (Ism.) Vornamengebung und Vornamenbräuche in Buda und Pest unmittelbar nach der Türkenherrschaft ( ). In: Disputationes ad MONTIUM VOCABULA aliorumque nominum significationes pertinentes. 10. Internationaler Kongress für Namenforschung. Wien, IX Tom. II. Ed. Herwig H. Hornung. Verlag der Wiener Medizinischen Akademie, Wien, Dembowska, Maria: Documentation and Scientific Information. Outline of Problems and Trends. Warsaw Magyar Könyvszemle (Ism.) Rosa Katz: Psychologie des Vornamens. Bern Stuttgart ALinguiH (Ism.) A közlés kézikönyve [Handbuch der Publizistik. Berlin Hrsg. von] E. Dovifat. Rádió és Televízió Szemle 1/2: (Ism.) Gibt es Entwicklungstendenzen in der Modellierung der Gesprächstätigkeit? ZPhon Informationsprognose und Informationsprozess. In: Actes du Xe Congres International des Linguistes, Bucarest, 28 aout 2 septembre Vol. III. Réd. en chef: A Graur. Acad. R.S.R., Bucarest, Keresztnévadási szokások Budán között. In: Névtudományi előadások. II. Névtudományi Konferencia. Budapest szept Szerk. Kázmér Miklós Végh József. AkK, Budapest, (NytudÉrt 70.). Említése: N. Kósa Judit: A két János. Népszabadság október p. Egy fejezet a magyarországi idegennyelv-oktatás történetéből. Felsőoktatási Szemle A nyelv kommunikatív szerepe. Magyar Könyvszemle A kommunikáció elmélete különös tekintettel a nyelv kommunikatív szerepére című tudományos konferencián (Budapest, július 1 3.) elhangzott előadás szövege. Symposium über die Probleme der Kommunikationstheorie in Ungarn. ALinguH (Ism.) Az július 1 3-i szimpozion teljes anyaga Nyelv és kommunikáció címmel jelent meg. (Szerk. Szépe György Szecskő Tamás. I II. MTR Tömegkommunikációs Kutatóközpont, Budapest, 1969,) Communication. Concepts and Perspectives. Ed. by Lee Thayer. Washington London NyK (Ism.) G. A. Miller: The Psychology of Communication. Seven essays. New York London ÁltNyT Eckhardt Sándor MNy (Nekrológ) 11

12 Politikai változások keresztnévváltozások. Tallózás a budai és pesti névanyagban. Budapest 9/ A Magyarországon publikált beszédkutatási témák között. In: Beszéd szimpozion. Szeged, augusztus Előzetes közlemény. (Az előadások magyar nyelvű összefoglalása) AkK, Budapest, Modelle und Systematisierungen der Informations- bzw. Kommunikationsprozesse in Bibliotheken. Magyar Könyvszemle (A kézirat korábbi címe: Kommunikationsprozesse in den Bibliotheken) Identifications erronées de prénoms en hongrois. In: Mélanges offerts à Aurélien Sauvageot pour son soixante-quinzieme anniversaire. Réd. J. Gergely, J. L. Moreau et al. AkK, Budapest, Beszéd- és beszédfelfogás-kutatás Magyarországon között. MPszichSz Verteilung der Forschungsthemen der Sprechkunde in Ungarn zwischen In: Papers in Interdisciplinary Speech Research. Proceedings of the Speech-Symposium, Szeged, Ed. J. Hirschberg Gy.. Szépe E. Vass- Kovács. AkK, Budapest, Abweichungen in der Vornamengebung zwischen dem Stadtzentrum und den Vororten von Budapest. In: Résumés des communications du XIe Congres International des Sciences Onomastiques. Sofia, 28 juin 4 juillet Red.: I: Duridanov. Comite National Bulgare des Sciences Ono-mastiques, Sofia, 39. p. Károly Sándor: Általános és magyar jelentéstan. Budapest ALinguH (Ism.) Ruke-Dravina, Velta: Place Names in Kauguri County, Latvia. A Synchronic- Structural Analysis of Toponyms in an Ancient Indo-European and Finno- Ugric Contact Area. Stockholm A Hungarológiai Intézet Tudományos Közleményei 4/13, (Ism.) A beszédtanítás pszichológiája. TankK, Budapest, VIII p. (Pszichológia nevelőknek) Ism.: Tóth Béla: Tanító /1: 28. p.; Gergelyné Cseres Judit: Pedagógiai Szemle , ; Lengyel Zsolt: NyK , A beszéd fejlesztésére vonatkozó legújabb külföldi kísérleti eredmények. Budapest, 20 p. (Kézirat) A gépírásos dolgozat elkészítésének évszámára az abban közölt szakirodalom alapján lehet óvatos következtetést levonni. Napjaink beszédstílus-ideáljáról. Rádió és Televízió Szemle 5/ Sebeok, Thomas A.: Perspectives in Zoosemiotics. The Hague Paris 1972, Mouton. NyK (Ism.) 12

13 Beszédkutatás, halláskutatás és ezek rokonterületei Magyarországon között. Bibliográfia. ÁltNyT Névadás és lakóhely. (A városközpont és a peremkerületek közötti keresztnévadási különbségek Budapesten 1972-ben) Nyr térkép Gondolatok a helyes magyar beszéd akusztikumáról. Rádió és Televízió Szemle 6/ (Jegyzetek A rádióbemondó beszéde c. tanulmánygyűjteményhez. Szerk. Wacha Imre. Budapest, 1973.) Abweichungen in der Vornamengebung zwischen dem Stadtzentrum und den Vororten von Budapest. In: Actes du XIe Congres International des Sciences Onomastiques. Sofia, 28. VI. 4. VII Tom. 1. Academie Bulgare des Sciences Centre de Linguistique et Litterature, Sofia, Semiotical Approaches to the Problem of Territorial Differences in Attitude Structures. In: A Semiotic Landscape. Proceedings of the First Congress of the International Association for Semiotic Studies. Milan, June Ed. Seymour Chatman Umberto Eco Jean-Marie Klinkenberg. Mouton, The Hague Paris New York, (Approaches to Semiotics 29.) Utónévadási szokások a városcentrumban és a város peremén. Budapest 12/ A Nemzetközi Szemiotikai Társaság konferenciájáról. Milánó, június 2 6. Rádió és Televízió Szemle 6/ (Beszámoló a társaság első nemzetközi kongresszusáról) A gondolkodás és a beszéd fejlődésének összefüggése. In: A pszichológia szerepe az oktatási és nevelési folyamat hatékonyságának növelésében. Szeged, (A borítón: Szegedi Nyári Egyetem 1975/12. Pedagogia [!]. Összeállítás a TIT Szegedi Pedagógiai Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból) Gibt es Entwicklungstendenzen in der Modellierung der Gesprächstätigkeit? II. ZPhon A területenkénti attitűdstruktúra-eltérések szemiotikai megközelítése. A Hungarológiai Intézet Tudományos Közleményei 7/ (Az újvidéki kiadvány márciusi számában) A beszédcélkutatás és ennek fejlődéslélektani vonatkozásai. In: Ifjúság és pszichológia. PszichT Mi a beszédtevékenység információs vagy kommunikációs folyamat? In: A Magyar Pszichológiai Társaság IV. tudományos jubileumi nagygyűlése november 17. és 18. Magyar Pszichológiai Társaság, Budapest, Schlachter, Wolfgang Ganschow, Gerhard: Bibliographie der uralischen Sprachwissenschaft [1830] Redaktion: István Erdélyi und Christoph Gläser. Bd. I. Ungarisch Lieferung. München NyK (Ism.) Blumstein, Sheila E.: A Phonological Investigation of Aphasic Speech. The Hague Paris NyK (Ism.) 13

14 1414 A jel tudománya. [Válogatta és bevezette: Horányi Özséb és Szépe György. Budapest 1975.] Rádió és Televízió Szemle 7/ (Ism.) Károly Sándor: Általános és magyar jelentéstan. Budapest ZPhon (Ism.) A kifejezőkészség zavarairól. Magyar Hírlap július p. Sok, igen sok, komolyan sok? Magyar Hírlap október p Namengebrauch Namengebung. Funktionsparallelismus zwischen Eigennamen und Appellativen. Beiträge für Namenforschung NF Sprechleistungsmeßwerte bei entwicklungsbehinderten Grundschülern vor und nach einem Trainingsprogramm. In: Sprechwirkung. Theoretische und methodisch-praktische Probleme ihrer Erforschung und Optimierung. Hrsg. von Eberhard Stock Jutta Suttner. Martin-Luther-Universität Halle- Wittenberg, Halle (Saale), Wissenschaftliche Beiträge 24. (F9), Beszéd- és beszédfelfogás-kutatás Magyarországon között. In: A beszédszimpozion magyar előadásai. MNyT, Budapest, (MNyTK 139.) Helmers, Hermann: A gyermek beszéde (Zur Sprache des Kindes). Darmstadt MPszichSz (Ism.) Anyanyelvünk művelése. Összeállította: Gálffy Mózes és Murádin László. Bukarest Nyr (Ism.) Ünnepi ülés Székesfehérvárott. Befejeződött a földrajzi nevek gyűjtése Fejér megyében. Magyar Hírlap október p A beszédtanítás pszichológiája. (2., jav. Kiadás) TankK, Budapest, VIII p. (Pszichológia nevelőknek) Kutatások a beszéd hatásáról. Rádió és Televízió Szemle 9/ (Beszámoló az júniusi hallei 12. Beszédkutatási Ülésszakról és annak időközben Sprechwirkung címmel megjelent anyagáról) Petőfi-szótár. Petőfi Sándor életművének szókészlete. 2. köt. G M. AkK, Budapest, 1351 p. (Munkatárs) Divergences in the Development of the Terminology for Soul Concepts in Finnish and Hungarian. ALinguH Enigmatic Word Usage in Hungarian Bible Translations. UrAltJb Pesty Frigyes 1863-i beadványa a Helytartótanácshoz. MNy A kommunikáció nyelvészeti megvilágításban. J. Hennig H. Lutz: Kommunikation als Problem der Linguistik. Göttingen Rádió és Televízió Szemle 10/ (Ism.) A magyar hangtan válogatott bibliográfiája. Szerk.: Bolla Kálmán Molnár József. Budapest Nyr (Ism.) 14

15 A beszédtanítás pszichológiája. 3. kiadás. TankK, Budapest, 157 p. (Pszichológia nevelőknek) The System of Metaphors Semiotically Considered. In: Proceedings Előadások. Semiotic Terminology, 28 June 1 July, Budapest. Ed. by/szerk. V. Voigt. MTA Szemiotikai Munkabizottság Népművelési Intézet Kutatási Osztály, Budapest, (Jeltudományi Dokumentumok) Rejtett orvosi vonatkozások régi szavainkban. Orvostörténeti Közlemények (A Magyar Orvostörténelmi Társaság május 19-i ülésén elhangzott előadás írott változata) A szituációk beszédcél szerinti szerveződése. ModNyOkt 17/ Néhány gondolat a boldog-ról és a Boldogasszony-ról. MNy Az országos földrajzinév-gyűjtés jelenlegi állása. MTud (Társszerző: Wacha Imre) Beszélgetések a beszédről. Wacha Imre: Beszélgessünk a beszédről! Budapest Rádió és Televízió Szemle 10/ (Ism.) Szende Tamás: A szó válsága. Budapest Nyr (Ism.) Színdarabszerű történelmi regény. Burány Nándor: Komanci Balázs. Újvidék Üzenet 9/ (Ism.) Friedrich Kainz MPszichSz (Nekrológ) A Bécsi Kör filozófiája és a nyelvtudomány. In: Nyelvi rendszer és nyelvhasználat (Általános és alkalmazott nyelvészeti tanulmányok). Szerk. Balázs János. TankK, Budapest, A beszéd- és emlékezetfejlesztés lehetőségei a figyelemszétszórtság hátrányainak csökkentésében. In: Előadások a beszédkutatás területéről. Szerk. Mérei Vera Vassné dr. Kovács Emőke. TankK, Budapest, (Korábbi, rövidebb változata azonos címmel megjelent A Kőszegi Gyógypedagógiai Főiskola és a Magyar Fonetikai és Logopédiai Társaság kőszegi vándorgyűlésének előzetes anyagában. Kőszeg, 1973, 37 9.) Beszéléssel való védekezés a spontán beszéd folyamatában (A beszédbeli óvatosság kommunikáció-gátló hatása). In: Korunk kommunikációs zavarai. (Dokumentációs kézirat és adatbázis).budapest, A szövegtan a kutatásban és az oktatásban. Szerk. Szathmári István Várkonyi Imre. NyK , (Ism.) Bedeutungstragende bzw. bedeutungslose Zweiphonemverbindungen in der ungarischen und polnischen Gemeinsprache. In: Beiträge zu Theorie und Praxis der Sprechwissenschaft. Hrsg. von Eva-Maria Krech Eberhard Stock. Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Halle (Saale), Wissenschaftliche Beiträge 33. (F29) (Társszerző: Bañczerowski Janusz) 15

16 1616 Beszámoló a XXII. (lipcsei) Nemzetközi Pszichológuskongresszusról. Nyelvi és kommunikációelméleti vonatkozások. MPszichSz Beszámoló a XXII. [lipcsei] Nemzetközi Pszichológus Kongresszusról. Nyr (A Magyar Nyelvtudományi Társaság október 21-i felolvasó ülésén elhangzott előadás) A legújabb keresztnévdivat Budapesten. In: Név és Társadalom. A III. Magyar Névtudományi Konferencia előadásai (Veszprém, szeptember ). Szerk. Hajdú Mihály Rácz Endre. Budapest, 65 8 (MNyTK 160.) Milyen magyar Bibliát használt Pázmány Péter? Vigília Emlékkiállítás a Magyar Nyelvtudományi Társaság 75. évfordulója alkalmából. MNy Pastinszky Miklós Tapolcainé Sáray Szabó Éva: Pesti Frigyes évi helynévgyűjtése. Komárom megye. Tatabánya Honismeret 9/ p. (Ism. Társszerző: Végh József) Scheiberné Bernáth Lívia: A magyarországi zsidóság személy- és családnevei II. József névadó rendeletéig. Budapest Új Élet 36/ p. (Ism.) A beszédtanítás pszichológiája. (4., jav. kiadás). TankK, Budapest, 157 p. (Pszichológia nevelőknek) Zu aktuellen Problemen der Sprechkunde in Ungarn. Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Wissenschaftliche Beiträge 55. (F40) Zur Frage des lateinischen Originals des Wiener Kodex. FUF Zur Veröffentlichung phonetischer Forschungsergebnisse in Ungarn. Magyar Fonetikai Füzetek Hungarian Papers in Phonetics. Red. Kálmán Bolla. Budapest 1978 FUF (Ism.) A lelki élet szókincsének eredete. MPszichSz Hogyan érzékelik a stílusértéket 10 és 18 éves tanulók? Nyr (Társszerző: Gósy Mária Előadásként La capacité d évaluation stylistique címmel hangzott el az november 2-án Pécsett megrendezett IV. francia magyar kontrasztív nyelvészeti tanácskozáson.) The System of Metaphors Semiotically Considered. In: Semiotics Un-folding. Ed. by Tasso Borbé. Mouton, Berlin New York Amsterdam, (Approaches to Semiotics 68. A Nemzetközi Szemiotikai Társaság júliusi bécsi második kongresszusának előadásai. A tanulmány 1979-ben budapesti gyűjteményes kötetben is megjelent.) Dritte Konferenz zur ungarischen Onomastik. Namenkundliche Informationen [Leipzig] Neue Forschungsergebnisse über die ersten ungarischen Textdenkmäler. Benkő Loránd: Az Árpád-kor magyar nyelvű szövegemlékei. Budapest FUF (Ism.) Farkas Vilmos: Görög eredetű latin elemek a magyar szókincsben. Budapest NyK (Ism.) 16

17 1717 Zur Geschichte des ungarischen Gelehrtentums. Balázs János: Magyar deákság. Anyanyelvünk és az európai nyelvi modell. Budapest FUF (Ism.) Henri Draye ( ). Névtani Értesítő (Nekrológ) Nyelvi képességek fogalomkincs megértés (A pszicholingvisztika gyakorlati lehetőségei). TankK, Budapest, 387 p. (Társszerzők: Egyed András és Pléh Csaba) Az anyanyelvi képességek fejlettsége és továbbfejlesztése életkoronként. In: Nyelvi képességek fogalomkincs megértés Zur Darstellung der onymischen Integration im Rahmen der allgemeinen Sprachintegration. In: Sprachkontakt im Wortschatz. Dargestellt an Eigennamen. Karl-Marx-Universität, Leipzig, (Az november i lipcsei Eigennamen im Sprachkontakt című nemzetközi szimpozion tézisei és vitaanyaga) Az Oxfordi glosszák szavairól. MNy Der Vorname des Kindes von Eltern mit gemischter Staatsangehörigkeit in Ungarn. In: Résumées der Vorträge und Mitteilungen. XV. Internationaler Kongreß für Namenforschung August Karl-Marx-Universität, Leipzig, 38. p. Areális nyelvészeti tanulmányok. Szerk. és bev.: Balázs János. Budapest Nyr (Ism.) Comenius tankönyveinek orvosi vonatkozású szavai és a szóhasználat eszmetörténeti háttere. Orvostörténeti Közlemények (Az MTA-n november 30-án A természettudományok és a medicina a reneszánsz és a reformáció korában címmel elhangzott előadás anyaga) Der Vorname des Kindes von Eltern mit gemischter Staatsangehörigkeit in Ungarn. In: Der Eigenname in Sprache und Gesellschaft. IV: Vorträge und Mitteilungen in der Sektion 3: Eigennamen und Sprachgeschichte. XV. Internationaler Kongreß für Namenforschung August Hrsg. von Ernst Eichler Elke Saß Hans Walther. Karl-Marx-Universität, Leipzig, (Klny. címvariánssal: Die Vornamen der Kinder von Eltern gemischter Staatsangehörigkeit in Ungarn Ennek pontos forrását nem sikerült megtalálni) A XV. Nemzetközi Névtudományi Kongresszusról. MNy Az első magyar filozófiai szakszótár lélektani vonatkozású szókészlete. In: A Magyar Pszichológiai Társaság VII. országos tudományos konferenciája I. Előadáskivonatok. Összeállította: Pléh Csaba Nagy János. Budapest, 132. p. Ungarische Lexik bis 1604 in älteren und jüngsten Bearbeitungen. Régi magyar glosszárium. Szótárak, szójegyzékek és glosszák egyesített szótára. Zusammen-gestellt von Jolán Berrár und Sándor Károly. Budapest FUF (Ism.) 17

18 A pszichikumra vonatkozó szókincs korai rétege a magyarban. AkK, Budapest, 189 p. + 2 térkép. Ism.: Balázs János: MTud , ; Büky László: ALinguH , 201 4, uő: Magyar Nemzet szeptember p.; Dömötör Adrienne: Pszichológiai szakszókincsünkről. Népszava augusztus p.; Rajsli Ilona: Híd , ; Vértes O. András: Nyr , 504 7, uő: MPszichSz , 416 9; Fodor István: Nyelv történet pszichikum történet [!]. Pszichológia , 152 5; Hornung, Maria: Beiträge zur Namenforschung , 263. p.; Károly Sándor: UrAltJb , 206 8; Kincses Kovács É.: Új Tükör /18: 2 p.; Lucza Katalin: Hungarológiai Értesítő ,: 3/ ; Martinko András: MNy , 362 5; P. Dombi Erzsébet: NyIrK , Oral écrit: une coexistence nécessaire. Communications et Languages Pais Dezső és a Kruzsok -beli nevek. Névtani Értesítő Pillantás a gesztusok világába. Jel Kép 7/ (Ism.) Petőfi-szótár. Petőfi Sándor életművének szókészlete 3. N S. AkK, Budapest, 603 p. (Munkatárs) Petőfi-szótár. Petőfi Sándor életművének szókészlete 4. Sz Zs. AkK, Budapest, 800 p. (Munkatárs) Sprechwirkung im Lichte der Sprachentwicklung. Martin-Luther-Universität (Halle/Wittenberg), Wissenschaftliche Beiträge 19. (F67) duplech? farib? egy fajta posztó, ill. harci mén. MNy Individual deviations from the Hungarian average sound frequency. In: Abstracts der Sektionsvorträge und Rundtischgespräche. XIV. Internationaler Linguistenkongreß August Kongreßkomitee, Berlin, 32. p. (Társszerző: Gósy Mária) A lelki élet ősi szavairól. Népszava március p. A szótárszerző műhelye. Emlékezés Szabó T. Attilára. Népszava július p A magyar pszicholingvisztika főbb kérdéseinek történeti és kritikai bemutatása. Budapest, 313 p. (Kézirat. Az MTA Tudományos Minősítő Bizottságához doktori értekezésként benyújtott dolgozat. Átdolgozott, bővített változata 1996-ban jelent meg nyomtatásban.) Várkonyi (Hildebrand) Dezső esztétikai és irodalomlélektani munkái. In: Várkonyi (Hildebrand) Dezső-emlékkötet. AUSz SPP (Társszerző: Sellei Zoltán) A beszédhangok gyakorisága első osztályos gyermekek spontán beszédében. Nyr (Társszerző: Gósy Mária) Individual Deviations from the Average Hungarian Speech-Sound Frequency. In: Proceedings of the Fourteenth International Congress of Linguists. Ber- 18

19 1919 lin/gdr, August 10 August 15, I. Eds. Werner Bahner Joachim Schildt Dieter Viehweger. Akademie-Verlag, Berlin, (Társszerző: Gósy Mária) A legősibb nyelvi rétegekre visszanyúló orvosi szavaink. In: A magyar nyelv rétegződése. Szerk.: Kiss Jenő Szűts László. AkK, Budapest, (A Magyar Nyelvészek IV. Nemzetközi Kongresszusának előadásai I) Textvergleich alter ungarischer Bibelübersetzungen. UrAltJb A moldvai csángómagyarok. Édes Anyanyelvünk 10/2: 15. p. Egy vákuum kitöltése. Balázs János: Hermész nyomában. A magyar nyelvbölcselet alapkérdései. Budapest Jel Kép 9/3: (Ism.) Jogi erkölcstani szavaink legősibb emlékei. Népszava január p Hungarian Terminology for Soul and Related Concepts. In: Uralic Mythology and Folklore. Szerk. Hoppál Mihály J. Pentikäinen. Budapest Helsinki, (Ethnologica Uralica 1.) A lélekfogalom és a lélekmegnyilvánulási tünetek legkorábbi névtani nyomai. In: Névtudomány és művelődéstörténet. A IV. Magyar Névtudományi konferencia előadásai Pais Dezső születésének 100. évfordulóján (Zalaegerszeg, október 8 10.). Szerk.: Balogh Lajos Ördögh Ferenc. Zalaegerszeg Város Tanácsa, Zalaegerszeg, Várkonyi Hildebrand Dezső pszichológiai,,magánegyeteme" (Várkonyi H. Dezső születésének 100. évfordulójára). MPszichSz (Társszerző: Sellei Zoltán) Gefühlsverarmung in der Gegenwart; weiteres zur Problematik. In: Speech Research '89. International Conference. June , Budapest Hungary. Abstracts. Linguistics Institute, Hungarian Academy of Sciences, Budapest, 105. p. Gefühlsverarmung in der Gegenwart; weiteres zur Problematik. In: Speech Research 89. International Conference. June 1 3, 1989, Budapest. Proceedings. Ed. Tamás Szende. MFF Pillanatkép a nyelv állapotáról. Michaels Leonard Ricks Christopher: The State of Language. Berkeley Los Angeles London Jel Kép 10/ (Ism.) Nem csak rokonoktól... Nyelvünk a Duna-tájon. Szerk.: Balázs János. Budapest Jel Kép 10./ (Ism.) A nyelv logikátlansága. Népszava július p Az álidézetekről. Jel Kép 11/ Deutsche Personennamen in Buda (Ofen) unmittelbar nach der Türkenherrschaft. In: Ernst Eichler zum 60. Geburtstag. Karl-Marx- Universität, Leipzig, (Namenkundliche Informationen. Beiheft Studia Onomastica 6.) 19

20 2020 Zur Herkunft ungarischer Gottesbezeichnungen mit besonderer Berücksichtigung der Gottesbenennung Magyarok Istene. In: Mundart und Name im Sprach-kontakt. Festschrift für Maria Hornung zum 70. Geburtstag. V[erband] der W[issenschaftlichen] G[esellschaften] Ö[sterreichs], Wien, (Beiträge zur Sprachinselforschung Bd. 8.) Indexic meaning versus other meanings in written and spoken language. In: Abstrakte des 6. Internationalen Kongresses der Deutschen Gesellschaft für Semiotik. Universität Passau, Passau. Lautstatistik bei sprech- bzw. schriftsprachlichen Texten. In: Abstrakte der 15. Sprachwissenschaftliche Fachtagung April Martin-Luther- Universität, Halle Wittenberg, Halle (Saale), 1 2. (Társszerző: Kiss Gábor) Twenty Years of the Correctional Classes as Promoting the Speech Ability of Backward Children. In: Fifth International Congress for the Study of Child Language. Budapest, Hungary July 15-20, Abstracts. Budapest, 34. p. (Az előadás 1992-ben véglegesített, bővített változata kéziratban maradt. Terjedelme: 20 lapos gépirat, fénykép- és egyéb mellékletekkel, táblázatokkal együtt.) János Balázs FUF (Nekrológ) János Balázs UrAltJb (Nekrológ) A manipuláció szótörténetéből. Népszava április p. Alkossunk új szavakat! Népszava július p Das Fortleben der Sprachphilosophie des Wiener Kreises in Ungarn. In: A magyar nyelv és kultúra a Duna völgyében II. Kapcsolatok és kölcsönhatások a század fordulóján. Die ungarische Sprache und Kultur im Donauraum II. Beziehungen und Wechselwirkungen an der Wende des 19. und 20. Jahrhunderts. Szerk./Hrsg. Moritz Csáky Horst Haselsteiner Klaniczay Tibor Rédei Károly. Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság, Budapest Wien, (A II. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson Bécsben, szeptember 4-én elhangzott előadás szövege) A magyar fonetikatörténet pszicholingvisztikai vonatkozásai. In: Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történetének témaköréből. Szerk. Kiss Jenő Szűts László. AkK, Budapest, (A Magyar Nyelvészek V. Nemzetközi Kongresszusának előadásai) Irodalmi műfajmegnevezések mint élethelyzetek, sorshelyzetek, lelkiállapotok jelölői. In: Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. Szerk. Hajdú Mihály Kiss Jenő. ELTE, Budapest, Karl Bühler hatása Magyarországon. Jel Kép 12 3/ Metaphoric usage of literary genre terminology as expressing mental states and character types. In: Programm für Jahrestagung (1991) von Societas Linguistica Europaea. Societas Linguistica Europaea, Kiel, 1 5. A szerkesztőség állásfoglalása az Annales kiadásával kapcsolatban. Annales Universitatis Litterarum et Artium Miskolciensis p, (Társszerző: 20

PAPP LÁSZLÓ (1924 1996)

PAPP LÁSZLÓ (1924 1996) A HETVENES ÉVEK MAGYAR NYELVÉSZEI Pályaképek és önvallomások 39. PAPP LÁSZLÓ (1924 1996) ELTE Fonetikai Tanszék 1997 1 Sorozatszerkesztő: Bolla Kálmán Technikai szerkesztő: Földi Éva Munkatársak: Andó

Részletesebben

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 20. HAJDÚ MIHÁLY

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 20. HAJDÚ MIHÁLY MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 20. HAJDÚ MIHÁLY Budapest 2007 1 Sorozatszerkesztő: Bolla Kálmán Technikai szerkesztő: Földi Éva Munkatárs: ISBN 963 462 945? Bolla Kálmán Kiadja. Felelős kiadó:

Részletesebben

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 45. SZENDE ALADÁR

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 45. SZENDE ALADÁR MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 45. SZENDE ALADÁR ELTE Fonetikai Tanszék 1998 1 Sorozatszerkesztő: Bolla Kálmán Technikai szerkesztő: Földi Éva Munkatárs: Markó Alexandra Módos Péter ISBN 963

Részletesebben

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 33. LŐRINCZE LAJOS (1915 1993) ELTE Fonetikai Tanszék 1994 Sorozatszerkesztő: Bolla Kálmán Technikai szerkesztő: Földi Éva Munkatárs: Andó Éva ISBN 963 462 940

Részletesebben

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 40. Rácz Endre (1922 1992) BUDAPEST 1994 1 Sorozatszerkesztő: Bolla Kálmán Technikai szerkesztő Földi Éva ISSN 963 462 939 3 Bolla Kálmán Kiadja az ELTE Fonetikai

Részletesebben

A magyar lexikográfia évszázadai (Áttekintés) Tisztelt Hallgatóim!

A magyar lexikográfia évszázadai (Áttekintés) Tisztelt Hallgatóim! A magyar lexikográfia évszázadai (Áttekintés) Tisztelt Hallgatóim! Készülésemben első pillanattól kezdve a bőség zavarával küszködtem, annál is inkább, mivel a lexikográfia szónak mindkét jelentésére,

Részletesebben

Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008)

Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008) Akadémiai doktori értekezés Melléklet Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008) Előadások külföldi (nemzetközi) és hazai konferenciákon Külföldi és hazai tudományos munkák (doktori és kandidátusi

Részletesebben

MOLLAY KÁROLY (1913 1997)

MOLLAY KÁROLY (1913 1997) A HETVENES ÉVEK MAGYAR NYELVÉSZEI Pályaképek és önvallomások 35. MOLLAY KÁROLY (1913 1997) ELTE Fonetikai Tanszék 1997 1 Sorozatszerkesztő: Bolla Kálmán Technikai szerkesztő: Földi Éva Munkatárs: Andó

Részletesebben

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 3. Szerkesztette Bolla Kálmán Bolla Kálmán, szerk. Budapest 2009 1 Tartalomjegyzék ELŐSZÓ... 3 BENCZE LÓRÁNT... 4 FÖLDI ÉVA...37 GULYA JÁNOS...53 HAVAS FERENC...91

Részletesebben

TIZENKÉT ÉV. ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNYOK AZ ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK 1990 2001 KÖZÖTTI EREDMÉNYEIRÕL I. KÖTET

TIZENKÉT ÉV. ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNYOK AZ ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK 1990 2001 KÖZÖTTI EREDMÉNYEIRÕL I. KÖTET TIZENKÉT ÉV. ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNYOK AZ ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK 1990 2001 KÖZÖTTI EREDMÉNYEIRÕL I. KÖTET s SAPIENTIA KÖNYVEK SAPIENTIA ALAPÍTVÁNY SAPIENTIA ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYEGYETEM PARTIUMI

Részletesebben

A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA

A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA 9. A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA 9. szerkesztik kókay györgy és németh s. katalin készült a magyar tudományos akadémia irodalomtudományi intézetében

Részletesebben

A zene terminológiája. Lexikográfiai, terminológiai és szemiotikai megközelítés

A zene terminológiája. Lexikográfiai, terminológiai és szemiotikai megközelítés Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Nyelvtudományi Doktori Iskola Alkalmazott Nyelvészet Doktori Program DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Bérces Emese A zene terminológiája. Lexikográfiai, terminológiai

Részletesebben

Az erdélyi nyelvészeti kutatások jelenlegi helyzete

Az erdélyi nyelvészeti kutatások jelenlegi helyzete Kolozsvári Akadémiai Bizottság Nyelvtudományi Szakbizottság Az erdélyi nyelvészeti kutatások jelenlegi helyzete Összeállította: Kádár Edit, a nyelvtudományi szakbizottság elnöke 1. A tudományterület jelenlegi

Részletesebben

Papp Ferenc Baráti Kör

Papp Ferenc Baráti Kör Tájékoztató a Papp Ferenc Baráti Kör tevékenységéről 2001-2010 (kklaudy@ludens.elte.hu) A Papp Ferenc Baráti Kör céljai és tevékenysége ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

NYELVI MÍTOSZOK, IDEOLÓGIÁK, NYELVPOLITIKA ÉS NYELVI EMBERI JOGOK KÖZÉP-EURÓPÁBAN ELMÉLETBEN ÉS GYAKORLATBAN. A 16. Élőnyelvi Konferencia előadásai

NYELVI MÍTOSZOK, IDEOLÓGIÁK, NYELVPOLITIKA ÉS NYELVI EMBERI JOGOK KÖZÉP-EURÓPÁBAN ELMÉLETBEN ÉS GYAKORLATBAN. A 16. Élőnyelvi Konferencia előadásai Előszó 1 NYELVI MÍTOSZOK, IDEOLÓGIÁK, NYELVPOLITIKA ÉS NYELVI EMBERI JOGOK KÖZÉP-EURÓPÁBAN ELMÉLETBEN ÉS GYAKORLATBAN A 16. Élőnyelvi Konferencia előadásai 2 Előszó Előszó 3 NYELVI MÍTOSZOK, IDEOLÓGIÁK,

Részletesebben

Főszerkesztői bevezető KENESEI ISTVÁN. Megnyitó beszéd

Főszerkesztői bevezető KENESEI ISTVÁN. Megnyitó beszéd Főszerkesztői bevezető A hazai nyelvészet hagyománya, hogy tudományterületünk neves képviselőinek jubileuma alkalmából tudományos emléküléseket szervezünk a Magyar Tudományos Akadémián. Legutóbb 2012.

Részletesebben

[Erdélyi Magyar Adatbank] Nyelvmentés vagy nyelvárulás? Vita a határon túli magyar nyelvhasználatról. A kötetben szereplő * és idézett munkák

[Erdélyi Magyar Adatbank] Nyelvmentés vagy nyelvárulás? Vita a határon túli magyar nyelvhasználatról. A kötetben szereplő * és idézett munkák A kötetben szereplő * és idézett munkák ABD-EL-JAWAD, Hassan R. S. 1992: Is Arabic a pluricentric language? Clyne (ed.): Pluricentric Languages. Differing Norms in Different Nations. Mouton de Gruyter,

Részletesebben

A Modern Filológiai Társaság születése

A Modern Filológiai Társaság születése A Modern Filológiai Társaság születése FRANK TIBOR az MTA levelező tagja, egyetemi tanár, ELTE BTK, Angol Amerikai Intézet, Amerikanisztika Tanszék Abstract: The Society for Modern Philology, Hungary s

Részletesebben

EPRUZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA VI. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM BUDAPEST 1977.

EPRUZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA VI. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM BUDAPEST 1977. EPRUZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA VI. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM BUDAPEST 1977. Szerkesztő : Szemerkényi Ágnes Tárkány Szűcs Ernő Szerkesztőségi cím: 1250 Budapest, Országház u. 30. Szerkesztőségi

Részletesebben

DOMOKOS PÁL PÉTER (1901 1992)

DOMOKOS PÁL PÉTER (1901 1992) A HETVENES ÉVEK MAGYAR NYELVÉSZEI Pályaképek és önvallomások 11. DOMOKOS PÁL PÉTER (1901 1992) ELTE Fonetikai Tanszék 1996 Sorozatszerkesztő: Bolla Kálmán Technikai szerkesztő: Földi Éva Munkatárs: Andó

Részletesebben

TUDOMÁNY ÉS MAGYARSÁG. Arany János-díj és -érem

TUDOMÁNY ÉS MAGYARSÁG. Arany János-díj és -érem TUDOMÁNY ÉS MAGYARSÁG Arany János-díj és -érem 2002 2010 T U D O M Á N Y é s M A G Y A R S Á G TUDOMÁNY ÉS MAGYARSÁG Arany János-díj és -érem 2002 2010 Magyar Tudományos Akadémia Magyar Tudományosság

Részletesebben

A sportlexikográfia és -terminológia az új sportágak megjelenésének tükrében

A sportlexikográfia és -terminológia az új sportágak megjelenésének tükrében Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Nyelvtudományi Doktori Iskola Alkalmazott Nyelvészeti Doktori Program Doktori értekezés tézisei Bérces Edit A sportlexikográfia és -terminológia az új sportágak

Részletesebben

Közlemények. Bán Imre Emlékezete

Közlemények. Bán Imre Emlékezete Közlemények Bán Imre Emlékezete KÖZLEMÉNYEK A DEBRECENI TUDOMÁNYEGYETEM TÖRTÉNETÉBŐL III. BÁN IMRE EMLÉKEZETE SOROZATSZERKESZTŐ: HOLLÓSI GÁBOR SZERKESZTETTE: FAZAKAS GERGELY TAMÁS HOLLÓSI GÁBOR TECHNIKAI

Részletesebben

Cím. Emlékkötet Mendöl Tibor születésének 100. évfordulójára. 100 éve született MENDÖL TIBOR. Emlékkötet

Cím. Emlékkötet Mendöl Tibor születésének 100. évfordulójára. 100 éve született MENDÖL TIBOR. Emlékkötet Cím [] Emlékkötet Mendöl Tibor születésének 100. évfordulójára 100 éve született MENDÖL TIBOR Emlékkötet [] [] Szerző TÁRSADALOM- ÉS Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanulmányok 1. Az ELTE Társadalom-

Részletesebben

A Luther-szobortól a Luther-filmig

A Luther-szobortól a Luther-filmig A Luther-szobortól a Luther-filmig A hazai Luther-recepció utolsó negyedszázada (1983 2008) CSEPREGI ZOLTÁN I. 1983 1988: A POLITIKA KERETEI KÖZÉ SZORÍTVA Az első magyar Luther-szoborbizottság 1917-ben

Részletesebben

\ÉPR1IZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZTUDOMÁNY BIBLIOGRÁFIÁJA 1984 XIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM BUDAPEST 1985.

\ÉPR1IZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZTUDOMÁNY BIBLIOGRÁFIÁJA 1984 XIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM BUDAPEST 1985. o \ÉPR1IZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA A MAGYAR NÉPRAJZTUDOMÁNY BIBLIOGRÁFIÁJA 1984 BIBLIOGRAPHIE DER UNGARISCHEN VOLKSKUNDE 1984 XIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM BUDAPEST 1985. Szerkesztp: Selmeczi

Részletesebben

JA FELADATRA KÉSZÜLNI KELL

JA FELADATRA KÉSZÜLNI KELL JA FELADATRA KÉSZÜLNI KELL NEMZETI TÉKA Sorozatszerkesztõ KÉGLI FERENC MONOK ISTVÁN ja feladatra jkészülni kell A cigányság kulturális beilleszkedése és a közkönyvtár k Szerkesztette ANAGY ATTILA APÉTERFI

Részletesebben

JUGOSZLÁVIAI MAGYAR IRODALMI LEXIKON (1918 2000)

JUGOSZLÁVIAI MAGYAR IRODALMI LEXIKON (1918 2000) GEROLD LÁSZLÓ JUGOSZLÁVIAI MAGYAR IRODALMI LEXIKON (1918 2000) FORUM KÖNYVKIADÓ, ÚJVIDÉK A kötet megjelenését a Magyar Köztársaság Nemzeti Kulturális Örökség Minisztáriuma és a Nyílt Társadalomért Alap,

Részletesebben

A Tájékoztató az akadémiai kutatóhelyek 2014. évi tudományos tevékenységéről

A Tájékoztató az akadémiai kutatóhelyek 2014. évi tudományos tevékenységéről A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2014. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI III. Társadalomtudományok A Tájékoztató az akadémiai kutatóhelyek 2014. évi tudományos tevékenységéről c. közgyűlési előterjesztés

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. Biernaczky Szilárd (mb. előadó, ELTE Bölcsészkar igazgató, Mundus Magyar Egyetemi Kiadó)

ÖNÉLETRAJZ. Biernaczky Szilárd (mb. előadó, ELTE Bölcsészkar igazgató, Mundus Magyar Egyetemi Kiadó) Biernaczky Szilárd (mb. előadó, ELTE Bölcsészkar igazgató, Mundus Magyar Egyetemi Kiadó) ÖNÉLETRAJZ Születés helye és ideje: Budapest, 1944. március 24. Házas, két gyermek (egy lány, egy fiú az első házasságból)

Részletesebben