MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK"

Átírás

1 11 MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 71. BüKY BÉLA ( ) BUDAPEST

2 22 Sorozatszerkesztő: Bolla Kálmán Technikai szerkesztő Földi Éva ISSN ISBN Bolla Kálmán Kiadja a Zsigmond Király Főiskola. Felelős kiadó: Dr. Bayer József főigazgató. Hozott anyagról sokszorositva. Amulett 98 Nyomdaipari Kft. Budapest. F.v. Lajtai Ferenc. 2

3 33 3

4 44 üres 4

5 55 BÜKY BÉLA VALLOMÁSA PÁLYÁJÁRÓL november 22-én születtem Budapesten. Apám, id. Büky Béla festőművész és rajztanár, emellett a magyar bábjátszás előfutára. Odahaza a bábjátékok előadására készülve állandó hatással volt rám a színészkiejtés, és ez megszerettette velem nyelvünket esztétikai szinten. Apám Vaszary János tanítványa elsősorban a képzőművészetek iránti érdeklődést propagálta a családban, így a tudományos érdeklődésem kifejlődése mindenekelőtt egyetemi éveimhez kapcsolódik ben jelesen érettségizve iratkoztam be a Pázmány Péter Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának magyar francia szakjára. Az egyetemen tanáraim Horváth János, Zsirai Miklós, Pais Dezső, Eckhardt Sándor, Domanovszky Sándor, Bisztray Gyul a, Alszeghy Zsolt, Laziczius Gyula, Győry János, Szabolcsi Bence, Turóczi-Trostler József, Szalai Sándor, Fogarasi Béla, Vajda György Mihály, Waldapfel József, Herman József, Kardos László, Andics Erzsébet, Pogány Ö. Gábor, Bóka László, Jausz Béla voltak. Fiatalabb tanárok is tanítottak, akik később intézeti kollégáim lettek: Szabó Dénes, Lőrincze Lajos, Deme László. Nem kötelező tantárgy keretében természetesen módom volt arra, hogy Füst Milán, Barta János, a pszichológus Várkonyi H. Dezső és mások előadásait is hallgassam, sőt minthogy gimnáziumi osztályomból osztálytársaim egyazon időben más egyetemekre jártak még a jogtudományi karon és az orvosi egyetemen is megfordultam egy-egy érdekesebb óra erejéig. Várkonyi H. Dezső szerettette meg velem a jelzett tudományt, és azóta is arra törekszem, hogy nyelvészeti tudásanyagomat pszichológiai ismeretekkel egészítsem ki, és írásaimban is a két tudomány együttes művelésére törekszem. Mindent összevéve: az egyetemi évek lüktető lendülete, mozgalmassága nagy hatással volt tudományos érdeklődésem kialakulására ben, még az utolsó egyetemi vizsgák előtt állást nyertem a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárába ben tettem le a pedagógiai vizsgát, és fejeztem be gyakorlatilag az egyetemet. Első dolgozatomat Néhány megjegyzés a nyelv hangulatkeltő szerepéhez címmel az ötvenes évek közepén, egyetemi éveim befejezése után írtam. E dolgozatomat Pais Dezső érdekesnek találta, és munkahelyemet, az akadémia könyvtárát arra kérte levélben, hogy kutatónap engedélyezésével tegye könnyebbé kutatási próbálkozásaimat. A Pais Dezső tanárom által megjelölt téma vizsgálatát már ekkor megkezdtem, és évtizedekkel később, 1988-ban A magyar pszicholingvisztika főbb kérdéseinek történeti és kritikai bemutatása címmel doktori disszertációként dolgoztam fel (az értekezés címe később többször változott). Annak ellenére, hogy Pais Dezső támogatásával kis idő múltán kutatónapot nyertem, tudományos fejlődésem szempontjából nem elhanyagolható az az idő sem, amit könyvtárosi munkával töltöttem. Igen korán ún. szakozói munkakörbe kerültem, ami nyelvtudásom fejlesztésére rendkívül előnyösen hatott. Az egyetemen már alaposan megismert francia nyelv mellett ekkor tökéletesíthettem német és angol nyelvismereteimet, és a könyvtár által szervezett nyelvtan- 5

6 66 folyam keretében ekkor nyílt módom arra, hogy orosz nyelvismereti alapjaimat továbbfejlesszem, többek között Gáldi László irányításával. Már 1953-ban megkezdtem az állami nyelvvizsgák letételét, és rendszeres tanulással angol, német és francia nyelvből tettem vizsgát. Meg voltam arról győződve, hogy el kell kerülnöm a látszattudományosságot, azt, amikor néhány tetszetős tudományos elmélet nagyobb összefüggéseinek, és főleg terminológiájának minduntalan kimondásával és dolgozatokban való leírásával valaki tudományos elismertséget kíván biztosítani magának. Úgy gondoltam, hogy kezdő kutató létemre olyan témát kell választanom, ami sok adatgyűjtéssel jár ugyan, de ami mégis a társadalmi szükségesség és közérdekűség felé is mutat egyben. Így fordult figyelmem a jelenkori személynevek vizsgálata felé. Ez a téma azért is vonzott, mivel mindig izgatott a valóság rejtett összefüggéseinek felderítése, s úgy tűnt, hogy a jelenkori hatalmas névadatanyagban, valahol mélyen, a valóságnak ilyen rejtett összefüggései: a névadási indítékok húzódnak meg. A névtudományon belül mindenekelőtt a névválasztás szociológiája és pszichológiája érdekelt. Adatfeldolgozásaimat az I. Magyar Névtudományi Konferencián volt alkalmam bemutatni, 1958-ban. Módszeremben az összehasonlításnak jelentős szerepet tulajdonítottam: az állami anyakönyvezés első öt évét ( ) hasonlítottam össze az utónévadás divatját és tipológiáját illetően a második világháború utáni öt év ( ) hasonló vonatkozásaival. A névföldrajzi szempontot sem hagytam ki (melynek a jelentőségét Bárczi Géza is sokszor hangoztatta dolgozataiban), hiszen maga a témaválasztás egy körülhatárolt terület: Budapest térségére korlátozódott, de ezen belül is külön-külön vizsgáltam minden egyes kerületet. Az a tény, hogy adataimat a VIII. kerületi tanács anyakönyvi osztályán gyűjtöttem, nem befolyásolta az egész város utónévadására való kiterjeszkedés lehetőségét, hiszen itt minden egyes kerület lakói anyakönyveztettek újszülötteket. Kutatásaimat egy további összehasonlító évjárattal kiegészítve A fővárosi keresztnévadás hatóerői című kötetben foglaltam össze, 1961-ben ben jelentkezett, immár publikáció formájában A beszélő és a hallgató szubjektív viszonyának befolyásolása mint beszédcél címmel egy másik érdeklődési irány kutatásaimban: a beszédtevékenység vizsgálata. E kutatásaim törekvéseiket tekintve azonban nem függetlenek névtudományi vizsgálataimtól: mindkettőben közös a rejtett valóságtartalmak és -tükröződések felderítésének törekvése. G. A. Miller Language és Communication című munkája (1951) hatással volt rám a beszéd rejtett kommunikációs folyamatainak felderítését illető módszer kialakításában. Millernek egy későbbi tanulmányát, a The Psycholinguists címűt röviden ismertettem, majd bíráltam is, és Szépe György tanácsára le is fordítottam magyarra. Akadémiai könyvtári éveim során az említett névtudományi munka mellett írtam egy másik könyvet is, A beszédtanítás pszichológiája című kötetet (1973), ami szintén jelzi, hogy érdeklődésem a névtudománytól a beszédpszichológia irányába kanyarodott el. Az Akadémiai Könyvtárból 1974-ben kerültem jelenlegi munkahelyemre, az MTA Nyelvtudományi Intézetébe. Itt a munka elkészültéig munkatársa voltam a 6

7 77 Petőfi-szótár írói gárdájának, azóta ez a mű négy kötetben megjelent. Az intézetben érdeklődésem kiegészült a nyelvtörténeti adatok tiszteletével. Kandidátusi disszertációmat 1976-ban tartott munkahelyi vita után, 1977-ben védtem meg. Könyv alakban A pszichikumra vonatkozó szókincs korai rétege a magyarban címmel, az Akadémiai Kiadónál jelent meg 1986-ban, a vitán használt címet leegyszerűsítve. A fogadtatása kedvező volt, és folyamatosan jelentek meg a kötetről recenziók. Később a Tudományos Minősítő Bizottság munkájában többször szerepeltem bizottsági titkárként, illetőleg tagként, mely szereplések közül kiemelem a Réger Zita és Mizser Lajos védési eljárásában való részvételemet. Jelenleg az intézet nyelvtörténeti és dialektológiai osztályán, Benkő Loránd vezetésével a magyar történeti-etimológiai szótár (TESz.) ún. német nyelvű változatán dolgozom, e nagy szótörténeti és szófejtő vállalkozás tagja vagyok. Doktori értekezésem számára a magyar pszicholingvisztika történetének tanulmányozását választottam. Úgy érzem, hogy ma már számos eredmény született ezen a téren hazánkban, melyek összefoglalása, rendszerezése, értékelése égetően szükséges az e területen való továbbkutatás szempontjából ben A magyar nyelvtudomány főbb kérdéseinek pszichológiai-pszicholingvisztikai összefüggései címet viselte kéziratban lévő munkám. Mint a Magyar Nyelvtudományi Társaság választmányi tagja és egyik szervezőtitkára a később A magyar nyelvtudomány és pszichológia tudományközi kapcsolatai századunkban címmel a Magyar Nyelvtudományi Társaság kiadványaként napvilágot látott disszertációmban kifejtett témához kapcsolódó előadások tucatját szerveztem meg a Fonetikai és Beszédművelési Szakosztályban. A Zeitschrift für Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunitationsforschung című folyóiratban tudománytörténeti jellegű dolgozatokat jelentettem meg a témakörből, mely sorozatnak két legfontosabb száma Gibt es Entwicklungstendenzen in der Modellierung der Gesprächs-tätigkeit címen jelent meg 1970-ben, illetve 1975-ben. Állandó kapcsolatban álltam a hallei Martin Luther Egyetem ún. Beszédtudományi Intézetével (Sprechwissenschaftliches Institut), és az itt rendezett szakmai tanácskozásokon (Fachtagung) öt alkalommal is részt vettem. Korábbi kutatási területemet, a névkutatást is igyekeztem az utóbbi időben a pszichológiai kapcsolatok témaköréhez idomítani, és ezzel kissé rokon a metaforikus szóképzéssel kapcsolatos néhány újabb publikációm is. A doktori dolgozattal rokon témában korábban már értekezést állítottam össze és nyújtottam be. Abban kifejezetten a pszicholingvisztikára koncentráltam. Doktori disszertációm ennél általánosabb tematikájú. A fenti önvallomás három, Büky Béla által összeállított tudományos önéletrajz gépirata alapján készült, Zaicz Gábor összeállításában. Közülük az időrend tekintetében az első dátum nélküli, de az több körülmény figyelembevételével minden bizonnyal az 1970-es évek derekán íródhatott. A másik kettő keletkezésének ideje: szeptember 8-a, illetőleg április 14-e. A szöveg lényegét tekintve természetesen változatlan. Az egységesítés viszont néhány esetben megkövetelte bizonyos ismétlések elhagyását, illetőleg néhány szó cseréjét. 7

8 88 BÜKY BÉLA ÍRÁSAINAK BIBLIOGRÁFIÁJA Rövidítések: AkK = Akadémiai Kiadó, ALinguH = Acta Linguistica Academiae Scientiarum Hungaricae, ÁltNyT = Általános Nyelvészeti Tanulmányok, AUSz SPP = Acta Universitatis Szegediensis de József Attila nominatae. Sectio Pedagogica et Psychologica, Bev. = Bevezető, Ed. = Edited, Éd. = Édités par, EFOu = Etudes Finno-Ougriennes, ÉS = Élet és Irodalom, faksz. = fakszimile, FUF = Finnisch-Ugrische Forschungen, Hrsg. = Herausgeber, Ford. = Fordította, Ill. = Illusztráció, Ism. = Ismertetés, Klny. = különlenyomat, MNy = Magyar Nyelv, MNyj = Magyar Nyelvjárások, MNyT = Magyar Nyelvtudományi Társaság, MNyTK = A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai, ModNyOkt = Modern Nyelvoktatás, MPszichSz = Magyar Pszichológiai Szemle, MTA = Magyar Tudományos Akadémia, MTud = Magyar Tudomány, NyIrK = Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények, NyK = Nyelvtudományi Közlemények, Nyr = Magyar Nyelvőr, NytudÉrt = Nyelvtudományi Értekezések, PszichT = Pszichológiai Tanulmányok, Soksz. = Sokszorosítva, Szerk. = Szerkesztette, TankK = Tankönyvkiadó, UrAltJb = Ural-Altaische Jahrbücher / Ural-Altaic Yearbook, Vál. = Vélogatta, ZPhon = Zeitschrift für Phonetik. Sprachwissenschaft und Kommunikationsforschung Néhány megjegyzés a nyelv hangulatkeltő szerepéhez. Budapest, 71 p. (Kézirat) A fővárosi keresztnévadás tanulmányozásának főbb kérdései. In: Névtudományi vizsgálatok. A Magyar Nyelvtudományi Társaság névtudományi konferenciája Pais Dezső közreműködésével szerk. Mikesy Sándor. AkK Budapest, Az évszámnélküliség kérdéséhez. Magyar Könyvszemle Barbeau, Marius: Medicine Men on the North Pacific Coast. Ottawa Ethnographia (Ism.) A fővárosi keresztnévadás hatóerői. AkK, Budapest, 74 p. (NytudÉrt 26.) Ism.: Kovalovszky Miklós: Nr , 370 2; Papp László: Népművelés / p.; Sauvageot, Aurélien: Revue Internationale d Onomastique , 233 6; Csák László: NyIrK , 361 3; Kálmán Béla: MNyj , 151 3; Faragó, [József =] I.: Budapestilaisten etunimet. Virittäjä ,

9 99 Székely Bertalan hagyatéka a Magyar Tudományos Akadémia könyvtárának kézirattárában. Az MTA Könyvtára, Budapest, 24 p. (Az MTA Könyvtárának Közleményei 29.) Hogyan korrigált Pázmány Péter? MNy faksz. Kandidátusi és doktori disszertációk katalógusa Szerk. a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára Kézirattára és Régi Könyvek Gyűjteménye [!] munkatársai: Büky Béla (et al.) /.../ közreműködésével [!] Csapodi Csaba és Gergely Pál. Az MTA Könyvtára, Budapest Székely Bertalan illusztrációi egy tervezett Petőfi-életrajzhoz. Az MTA Könyvtára, Budapest, 16 p. (Az MTA Könyvtárának Közleményei 36., társszerző: Csengeryné Nagy Zsuzsa) Klny.: MTud Orvostörténeti érdekességű részletek Székely Bertalan naplójából. Communicationes ex Bibliotheca Historiae Medicae Hungarica A tudományos tájékoztatás egyik feladatköre: témamegoszlási statisztikák készítése és alkalmazása. Az MTA Könyvtára, Budapest. 16 p. (Az MTA Könyvtárának Közleményei 43.) Klny. A tudományos tájékoztatás egyik feladatköre: témaelemzési [!] statisztikák készítése és alkalmazása. Magyar Könyvszemle A beszélő és a hallgató szubjektív viszonyának befolyásolása mint beszédcél. PszichT ill. A Magyar Nyelvtudományi Társaságban március 19-én elhangzott előadásnak Mikesy Sándortól összeállított tartalmi kivonata: MNy p. Hagyomány és újszerűség a mai budapesti keresztnévadásban. (Az évi adatok alapján). Nyr Ism.: (k): ÉS / p. Fónagy Iván: A metafora a fonetikai műnyelvben. Adatok a tudományos gondolkodás fejlődésének történetéhez. Budapest MPszichSz (sm.) Általános Nyelvészeti Tanulmányok I. Budapest MPszichSz (Ism.) Urasima Taró, a szegény halász. Japán népmesék. Jegyzetek: Voigt Vilmos. Az utószót írta: Ortutay Gyula. Európa Kiadó, Budapest, 259 p. (Népek meséi) Vál., ford. Balogh Barnával. Nagy Idai András Calepinus-szótára. MNy , 2 faksz. Tájékozódás a nyugati érzelem-elméleti kutatások anyagában. MPszichSz A kommunikáció-kutatás legfőbb megállapításai és néhány példa ezek nyelvészeti, pedagógiai, valamint pszichológiai alkalmazására. In: A Magyar 9

10 1010 Pszichológiai Tudományos Társaság II. tudományos nagygyűlése október Előadás-kivonatok. Budapest, 12 3., soksz. Illyés Sándor: A mozgásvezérlés főbb elvei. PszichT p. (Hozzászólás a Magyar Pszichológiai Társaság november i első tudományos nagygyűlésén tartott korreferátumhoz) Általános Nyelvészeti Tanulmányok II. Budapest MPszichSz (Ism.) Három színműfordítás az első magyar színtársulatok korából. MTA soksz, Székesfehérvár, 33 p., + ill. A Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár kiadványai. B sor. Tanulmányok 2. (Társszerző: Hajnal Gábor) A Calepinus-szótár magyar orvosi szókincse (1585, 1607). I. Anatómiai szavak. Communicationes ex Bibliotheca Historiae Medicae Hungarica /Az Országos Orvostörténeti Könyvtár Közleményei (A tanulmány második része a fiziológiai szavakat dolgozta fel, de sem kéziratának, sem (1968. évi?) megjelenésének nincs nyoma.) A Czuczor Fogarasi-féle szótár keresztnévanyaga. MNy Beszéd és valószínűség. In: A magyar nyelv története és rendszere. A debreceni nemzetközi nyelvészkongresszus előadásai (1966. augusztus 24 28). Szerk.: Imre Samu Szathmári István. Budapest, AkK, (NytudÉrt 58.) Die Komponenten des Sprechprozesses und deren Modellierung vom Gesichtspunkt des Hörenden. ZPhon Informationsprognose und Informationsprozess. In: Résumés des communications du Xeme Congres International des Linguistes. Bucarest, 28 aout 2 septembre Acad. R.S.R., Bucarest, A [bukaresti] X. Nemzetközi Nyelvészkongresszus és az idegen nyelvek oktatása. ModNyOkt 6/ A bukaresti X. Nemzetközi Nyelvészkongresszus tudományszervezési nézőpontból. Tudományszervezési tájékoztató. A tudományos kutatás tervezésének, igazgatásának és szervezésének nemzetközi irodalma A kommunikáció-kutatás legfőbb megállapításai, valamint néhány példa ezek nyelvészeti, pedagógiai és pszichológiai alkalmazására. PszichT Abraham A. Moles et Bernard Vallencien (eds.): Communication et langage. Paris MPszichSz (Ism.) Glottodidactica. An International Journal of Applied Linguistics. Vol. I. Poznañ ALinguH (Ism.) A pszichonyelvészek [G. A. Miller: The Psycholinguists]. MPszichSz (Ism.) Tények, elvek és a mai budapesti keresztnévadás. Nyr Zur Frage der Ortographie der ungarischen Wörter im Calepinus-Wörterbuch (1585). ALinguH A nyelvtanulás néhány pszichológiai vonatkozása. ModNyOkt 6/

11 1111 Magyar pszichológiai irodalom Összeállította: Benedek László. Budapest Nyr (Ism.) Vornamengebung und Vornamenbräuche in Buda und Pest unmittelbar nach der Türkenherrschaft ( ). In: Disputationes ad MONTIUM VOCABULA aliorumque nominum significationes pertinentes. 10. Internationaler Kongress für Namenforschung. Wien, IX Tom. II. Ed. Herwig H. Hornung. Verlag der Wiener Medizinischen Akademie, Wien, Dembowska, Maria: Documentation and Scientific Information. Outline of Problems and Trends. Warsaw Magyar Könyvszemle (Ism.) Rosa Katz: Psychologie des Vornamens. Bern Stuttgart ALinguiH (Ism.) A közlés kézikönyve [Handbuch der Publizistik. Berlin Hrsg. von] E. Dovifat. Rádió és Televízió Szemle 1/2: (Ism.) Gibt es Entwicklungstendenzen in der Modellierung der Gesprächstätigkeit? ZPhon Informationsprognose und Informationsprozess. In: Actes du Xe Congres International des Linguistes, Bucarest, 28 aout 2 septembre Vol. III. Réd. en chef: A Graur. Acad. R.S.R., Bucarest, Keresztnévadási szokások Budán között. In: Névtudományi előadások. II. Névtudományi Konferencia. Budapest szept Szerk. Kázmér Miklós Végh József. AkK, Budapest, (NytudÉrt 70.). Említése: N. Kósa Judit: A két János. Népszabadság október p. Egy fejezet a magyarországi idegennyelv-oktatás történetéből. Felsőoktatási Szemle A nyelv kommunikatív szerepe. Magyar Könyvszemle A kommunikáció elmélete különös tekintettel a nyelv kommunikatív szerepére című tudományos konferencián (Budapest, július 1 3.) elhangzott előadás szövege. Symposium über die Probleme der Kommunikationstheorie in Ungarn. ALinguH (Ism.) Az július 1 3-i szimpozion teljes anyaga Nyelv és kommunikáció címmel jelent meg. (Szerk. Szépe György Szecskő Tamás. I II. MTR Tömegkommunikációs Kutatóközpont, Budapest, 1969,) Communication. Concepts and Perspectives. Ed. by Lee Thayer. Washington London NyK (Ism.) G. A. Miller: The Psychology of Communication. Seven essays. New York London ÁltNyT Eckhardt Sándor MNy (Nekrológ) 11

12 Politikai változások keresztnévváltozások. Tallózás a budai és pesti névanyagban. Budapest 9/ A Magyarországon publikált beszédkutatási témák között. In: Beszéd szimpozion. Szeged, augusztus Előzetes közlemény. (Az előadások magyar nyelvű összefoglalása) AkK, Budapest, Modelle und Systematisierungen der Informations- bzw. Kommunikationsprozesse in Bibliotheken. Magyar Könyvszemle (A kézirat korábbi címe: Kommunikationsprozesse in den Bibliotheken) Identifications erronées de prénoms en hongrois. In: Mélanges offerts à Aurélien Sauvageot pour son soixante-quinzieme anniversaire. Réd. J. Gergely, J. L. Moreau et al. AkK, Budapest, Beszéd- és beszédfelfogás-kutatás Magyarországon között. MPszichSz Verteilung der Forschungsthemen der Sprechkunde in Ungarn zwischen In: Papers in Interdisciplinary Speech Research. Proceedings of the Speech-Symposium, Szeged, Ed. J. Hirschberg Gy.. Szépe E. Vass- Kovács. AkK, Budapest, Abweichungen in der Vornamengebung zwischen dem Stadtzentrum und den Vororten von Budapest. In: Résumés des communications du XIe Congres International des Sciences Onomastiques. Sofia, 28 juin 4 juillet Red.: I: Duridanov. Comite National Bulgare des Sciences Ono-mastiques, Sofia, 39. p. Károly Sándor: Általános és magyar jelentéstan. Budapest ALinguH (Ism.) Ruke-Dravina, Velta: Place Names in Kauguri County, Latvia. A Synchronic- Structural Analysis of Toponyms in an Ancient Indo-European and Finno- Ugric Contact Area. Stockholm A Hungarológiai Intézet Tudományos Közleményei 4/13, (Ism.) A beszédtanítás pszichológiája. TankK, Budapest, VIII p. (Pszichológia nevelőknek) Ism.: Tóth Béla: Tanító /1: 28. p.; Gergelyné Cseres Judit: Pedagógiai Szemle , ; Lengyel Zsolt: NyK , A beszéd fejlesztésére vonatkozó legújabb külföldi kísérleti eredmények. Budapest, 20 p. (Kézirat) A gépírásos dolgozat elkészítésének évszámára az abban közölt szakirodalom alapján lehet óvatos következtetést levonni. Napjaink beszédstílus-ideáljáról. Rádió és Televízió Szemle 5/ Sebeok, Thomas A.: Perspectives in Zoosemiotics. The Hague Paris 1972, Mouton. NyK (Ism.) 12

13 Beszédkutatás, halláskutatás és ezek rokonterületei Magyarországon között. Bibliográfia. ÁltNyT Névadás és lakóhely. (A városközpont és a peremkerületek közötti keresztnévadási különbségek Budapesten 1972-ben) Nyr térkép Gondolatok a helyes magyar beszéd akusztikumáról. Rádió és Televízió Szemle 6/ (Jegyzetek A rádióbemondó beszéde c. tanulmánygyűjteményhez. Szerk. Wacha Imre. Budapest, 1973.) Abweichungen in der Vornamengebung zwischen dem Stadtzentrum und den Vororten von Budapest. In: Actes du XIe Congres International des Sciences Onomastiques. Sofia, 28. VI. 4. VII Tom. 1. Academie Bulgare des Sciences Centre de Linguistique et Litterature, Sofia, Semiotical Approaches to the Problem of Territorial Differences in Attitude Structures. In: A Semiotic Landscape. Proceedings of the First Congress of the International Association for Semiotic Studies. Milan, June Ed. Seymour Chatman Umberto Eco Jean-Marie Klinkenberg. Mouton, The Hague Paris New York, (Approaches to Semiotics 29.) Utónévadási szokások a városcentrumban és a város peremén. Budapest 12/ A Nemzetközi Szemiotikai Társaság konferenciájáról. Milánó, június 2 6. Rádió és Televízió Szemle 6/ (Beszámoló a társaság első nemzetközi kongresszusáról) A gondolkodás és a beszéd fejlődésének összefüggése. In: A pszichológia szerepe az oktatási és nevelési folyamat hatékonyságának növelésében. Szeged, (A borítón: Szegedi Nyári Egyetem 1975/12. Pedagogia [!]. Összeállítás a TIT Szegedi Pedagógiai Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból) Gibt es Entwicklungstendenzen in der Modellierung der Gesprächstätigkeit? II. ZPhon A területenkénti attitűdstruktúra-eltérések szemiotikai megközelítése. A Hungarológiai Intézet Tudományos Közleményei 7/ (Az újvidéki kiadvány márciusi számában) A beszédcélkutatás és ennek fejlődéslélektani vonatkozásai. In: Ifjúság és pszichológia. PszichT Mi a beszédtevékenység információs vagy kommunikációs folyamat? In: A Magyar Pszichológiai Társaság IV. tudományos jubileumi nagygyűlése november 17. és 18. Magyar Pszichológiai Társaság, Budapest, Schlachter, Wolfgang Ganschow, Gerhard: Bibliographie der uralischen Sprachwissenschaft [1830] Redaktion: István Erdélyi und Christoph Gläser. Bd. I. Ungarisch Lieferung. München NyK (Ism.) Blumstein, Sheila E.: A Phonological Investigation of Aphasic Speech. The Hague Paris NyK (Ism.) 13

14 1414 A jel tudománya. [Válogatta és bevezette: Horányi Özséb és Szépe György. Budapest 1975.] Rádió és Televízió Szemle 7/ (Ism.) Károly Sándor: Általános és magyar jelentéstan. Budapest ZPhon (Ism.) A kifejezőkészség zavarairól. Magyar Hírlap július p. Sok, igen sok, komolyan sok? Magyar Hírlap október p Namengebrauch Namengebung. Funktionsparallelismus zwischen Eigennamen und Appellativen. Beiträge für Namenforschung NF Sprechleistungsmeßwerte bei entwicklungsbehinderten Grundschülern vor und nach einem Trainingsprogramm. In: Sprechwirkung. Theoretische und methodisch-praktische Probleme ihrer Erforschung und Optimierung. Hrsg. von Eberhard Stock Jutta Suttner. Martin-Luther-Universität Halle- Wittenberg, Halle (Saale), Wissenschaftliche Beiträge 24. (F9), Beszéd- és beszédfelfogás-kutatás Magyarországon között. In: A beszédszimpozion magyar előadásai. MNyT, Budapest, (MNyTK 139.) Helmers, Hermann: A gyermek beszéde (Zur Sprache des Kindes). Darmstadt MPszichSz (Ism.) Anyanyelvünk művelése. Összeállította: Gálffy Mózes és Murádin László. Bukarest Nyr (Ism.) Ünnepi ülés Székesfehérvárott. Befejeződött a földrajzi nevek gyűjtése Fejér megyében. Magyar Hírlap október p A beszédtanítás pszichológiája. (2., jav. Kiadás) TankK, Budapest, VIII p. (Pszichológia nevelőknek) Kutatások a beszéd hatásáról. Rádió és Televízió Szemle 9/ (Beszámoló az júniusi hallei 12. Beszédkutatási Ülésszakról és annak időközben Sprechwirkung címmel megjelent anyagáról) Petőfi-szótár. Petőfi Sándor életművének szókészlete. 2. köt. G M. AkK, Budapest, 1351 p. (Munkatárs) Divergences in the Development of the Terminology for Soul Concepts in Finnish and Hungarian. ALinguH Enigmatic Word Usage in Hungarian Bible Translations. UrAltJb Pesty Frigyes 1863-i beadványa a Helytartótanácshoz. MNy A kommunikáció nyelvészeti megvilágításban. J. Hennig H. Lutz: Kommunikation als Problem der Linguistik. Göttingen Rádió és Televízió Szemle 10/ (Ism.) A magyar hangtan válogatott bibliográfiája. Szerk.: Bolla Kálmán Molnár József. Budapest Nyr (Ism.) 14

15 A beszédtanítás pszichológiája. 3. kiadás. TankK, Budapest, 157 p. (Pszichológia nevelőknek) The System of Metaphors Semiotically Considered. In: Proceedings Előadások. Semiotic Terminology, 28 June 1 July, Budapest. Ed. by/szerk. V. Voigt. MTA Szemiotikai Munkabizottság Népművelési Intézet Kutatási Osztály, Budapest, (Jeltudományi Dokumentumok) Rejtett orvosi vonatkozások régi szavainkban. Orvostörténeti Közlemények (A Magyar Orvostörténelmi Társaság május 19-i ülésén elhangzott előadás írott változata) A szituációk beszédcél szerinti szerveződése. ModNyOkt 17/ Néhány gondolat a boldog-ról és a Boldogasszony-ról. MNy Az országos földrajzinév-gyűjtés jelenlegi állása. MTud (Társszerző: Wacha Imre) Beszélgetések a beszédről. Wacha Imre: Beszélgessünk a beszédről! Budapest Rádió és Televízió Szemle 10/ (Ism.) Szende Tamás: A szó válsága. Budapest Nyr (Ism.) Színdarabszerű történelmi regény. Burány Nándor: Komanci Balázs. Újvidék Üzenet 9/ (Ism.) Friedrich Kainz MPszichSz (Nekrológ) A Bécsi Kör filozófiája és a nyelvtudomány. In: Nyelvi rendszer és nyelvhasználat (Általános és alkalmazott nyelvészeti tanulmányok). Szerk. Balázs János. TankK, Budapest, A beszéd- és emlékezetfejlesztés lehetőségei a figyelemszétszórtság hátrányainak csökkentésében. In: Előadások a beszédkutatás területéről. Szerk. Mérei Vera Vassné dr. Kovács Emőke. TankK, Budapest, (Korábbi, rövidebb változata azonos címmel megjelent A Kőszegi Gyógypedagógiai Főiskola és a Magyar Fonetikai és Logopédiai Társaság kőszegi vándorgyűlésének előzetes anyagában. Kőszeg, 1973, 37 9.) Beszéléssel való védekezés a spontán beszéd folyamatában (A beszédbeli óvatosság kommunikáció-gátló hatása). In: Korunk kommunikációs zavarai. (Dokumentációs kézirat és adatbázis).budapest, A szövegtan a kutatásban és az oktatásban. Szerk. Szathmári István Várkonyi Imre. NyK , (Ism.) Bedeutungstragende bzw. bedeutungslose Zweiphonemverbindungen in der ungarischen und polnischen Gemeinsprache. In: Beiträge zu Theorie und Praxis der Sprechwissenschaft. Hrsg. von Eva-Maria Krech Eberhard Stock. Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Halle (Saale), Wissenschaftliche Beiträge 33. (F29) (Társszerző: Bañczerowski Janusz) 15

16 1616 Beszámoló a XXII. (lipcsei) Nemzetközi Pszichológuskongresszusról. Nyelvi és kommunikációelméleti vonatkozások. MPszichSz Beszámoló a XXII. [lipcsei] Nemzetközi Pszichológus Kongresszusról. Nyr (A Magyar Nyelvtudományi Társaság október 21-i felolvasó ülésén elhangzott előadás) A legújabb keresztnévdivat Budapesten. In: Név és Társadalom. A III. Magyar Névtudományi Konferencia előadásai (Veszprém, szeptember ). Szerk. Hajdú Mihály Rácz Endre. Budapest, 65 8 (MNyTK 160.) Milyen magyar Bibliát használt Pázmány Péter? Vigília Emlékkiállítás a Magyar Nyelvtudományi Társaság 75. évfordulója alkalmából. MNy Pastinszky Miklós Tapolcainé Sáray Szabó Éva: Pesti Frigyes évi helynévgyűjtése. Komárom megye. Tatabánya Honismeret 9/ p. (Ism. Társszerző: Végh József) Scheiberné Bernáth Lívia: A magyarországi zsidóság személy- és családnevei II. József névadó rendeletéig. Budapest Új Élet 36/ p. (Ism.) A beszédtanítás pszichológiája. (4., jav. kiadás). TankK, Budapest, 157 p. (Pszichológia nevelőknek) Zu aktuellen Problemen der Sprechkunde in Ungarn. Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Wissenschaftliche Beiträge 55. (F40) Zur Frage des lateinischen Originals des Wiener Kodex. FUF Zur Veröffentlichung phonetischer Forschungsergebnisse in Ungarn. Magyar Fonetikai Füzetek Hungarian Papers in Phonetics. Red. Kálmán Bolla. Budapest 1978 FUF (Ism.) A lelki élet szókincsének eredete. MPszichSz Hogyan érzékelik a stílusértéket 10 és 18 éves tanulók? Nyr (Társszerző: Gósy Mária Előadásként La capacité d évaluation stylistique címmel hangzott el az november 2-án Pécsett megrendezett IV. francia magyar kontrasztív nyelvészeti tanácskozáson.) The System of Metaphors Semiotically Considered. In: Semiotics Un-folding. Ed. by Tasso Borbé. Mouton, Berlin New York Amsterdam, (Approaches to Semiotics 68. A Nemzetközi Szemiotikai Társaság júliusi bécsi második kongresszusának előadásai. A tanulmány 1979-ben budapesti gyűjteményes kötetben is megjelent.) Dritte Konferenz zur ungarischen Onomastik. Namenkundliche Informationen [Leipzig] Neue Forschungsergebnisse über die ersten ungarischen Textdenkmäler. Benkő Loránd: Az Árpád-kor magyar nyelvű szövegemlékei. Budapest FUF (Ism.) Farkas Vilmos: Görög eredetű latin elemek a magyar szókincsben. Budapest NyK (Ism.) 16

17 1717 Zur Geschichte des ungarischen Gelehrtentums. Balázs János: Magyar deákság. Anyanyelvünk és az európai nyelvi modell. Budapest FUF (Ism.) Henri Draye ( ). Névtani Értesítő (Nekrológ) Nyelvi képességek fogalomkincs megértés (A pszicholingvisztika gyakorlati lehetőségei). TankK, Budapest, 387 p. (Társszerzők: Egyed András és Pléh Csaba) Az anyanyelvi képességek fejlettsége és továbbfejlesztése életkoronként. In: Nyelvi képességek fogalomkincs megértés Zur Darstellung der onymischen Integration im Rahmen der allgemeinen Sprachintegration. In: Sprachkontakt im Wortschatz. Dargestellt an Eigennamen. Karl-Marx-Universität, Leipzig, (Az november i lipcsei Eigennamen im Sprachkontakt című nemzetközi szimpozion tézisei és vitaanyaga) Az Oxfordi glosszák szavairól. MNy Der Vorname des Kindes von Eltern mit gemischter Staatsangehörigkeit in Ungarn. In: Résumées der Vorträge und Mitteilungen. XV. Internationaler Kongreß für Namenforschung August Karl-Marx-Universität, Leipzig, 38. p. Areális nyelvészeti tanulmányok. Szerk. és bev.: Balázs János. Budapest Nyr (Ism.) Comenius tankönyveinek orvosi vonatkozású szavai és a szóhasználat eszmetörténeti háttere. Orvostörténeti Közlemények (Az MTA-n november 30-án A természettudományok és a medicina a reneszánsz és a reformáció korában címmel elhangzott előadás anyaga) Der Vorname des Kindes von Eltern mit gemischter Staatsangehörigkeit in Ungarn. In: Der Eigenname in Sprache und Gesellschaft. IV: Vorträge und Mitteilungen in der Sektion 3: Eigennamen und Sprachgeschichte. XV. Internationaler Kongreß für Namenforschung August Hrsg. von Ernst Eichler Elke Saß Hans Walther. Karl-Marx-Universität, Leipzig, (Klny. címvariánssal: Die Vornamen der Kinder von Eltern gemischter Staatsangehörigkeit in Ungarn Ennek pontos forrását nem sikerült megtalálni) A XV. Nemzetközi Névtudományi Kongresszusról. MNy Az első magyar filozófiai szakszótár lélektani vonatkozású szókészlete. In: A Magyar Pszichológiai Társaság VII. országos tudományos konferenciája I. Előadáskivonatok. Összeállította: Pléh Csaba Nagy János. Budapest, 132. p. Ungarische Lexik bis 1604 in älteren und jüngsten Bearbeitungen. Régi magyar glosszárium. Szótárak, szójegyzékek és glosszák egyesített szótára. Zusammen-gestellt von Jolán Berrár und Sándor Károly. Budapest FUF (Ism.) 17

18 A pszichikumra vonatkozó szókincs korai rétege a magyarban. AkK, Budapest, 189 p. + 2 térkép. Ism.: Balázs János: MTud , ; Büky László: ALinguH , 201 4, uő: Magyar Nemzet szeptember p.; Dömötör Adrienne: Pszichológiai szakszókincsünkről. Népszava augusztus p.; Rajsli Ilona: Híd , ; Vértes O. András: Nyr , 504 7, uő: MPszichSz , 416 9; Fodor István: Nyelv történet pszichikum történet [!]. Pszichológia , 152 5; Hornung, Maria: Beiträge zur Namenforschung , 263. p.; Károly Sándor: UrAltJb , 206 8; Kincses Kovács É.: Új Tükör /18: 2 p.; Lucza Katalin: Hungarológiai Értesítő ,: 3/ ; Martinko András: MNy , 362 5; P. Dombi Erzsébet: NyIrK , Oral écrit: une coexistence nécessaire. Communications et Languages Pais Dezső és a Kruzsok -beli nevek. Névtani Értesítő Pillantás a gesztusok világába. Jel Kép 7/ (Ism.) Petőfi-szótár. Petőfi Sándor életművének szókészlete 3. N S. AkK, Budapest, 603 p. (Munkatárs) Petőfi-szótár. Petőfi Sándor életművének szókészlete 4. Sz Zs. AkK, Budapest, 800 p. (Munkatárs) Sprechwirkung im Lichte der Sprachentwicklung. Martin-Luther-Universität (Halle/Wittenberg), Wissenschaftliche Beiträge 19. (F67) duplech? farib? egy fajta posztó, ill. harci mén. MNy Individual deviations from the Hungarian average sound frequency. In: Abstracts der Sektionsvorträge und Rundtischgespräche. XIV. Internationaler Linguistenkongreß August Kongreßkomitee, Berlin, 32. p. (Társszerző: Gósy Mária) A lelki élet ősi szavairól. Népszava március p. A szótárszerző műhelye. Emlékezés Szabó T. Attilára. Népszava július p A magyar pszicholingvisztika főbb kérdéseinek történeti és kritikai bemutatása. Budapest, 313 p. (Kézirat. Az MTA Tudományos Minősítő Bizottságához doktori értekezésként benyújtott dolgozat. Átdolgozott, bővített változata 1996-ban jelent meg nyomtatásban.) Várkonyi (Hildebrand) Dezső esztétikai és irodalomlélektani munkái. In: Várkonyi (Hildebrand) Dezső-emlékkötet. AUSz SPP (Társszerző: Sellei Zoltán) A beszédhangok gyakorisága első osztályos gyermekek spontán beszédében. Nyr (Társszerző: Gósy Mária) Individual Deviations from the Average Hungarian Speech-Sound Frequency. In: Proceedings of the Fourteenth International Congress of Linguists. Ber- 18

19 1919 lin/gdr, August 10 August 15, I. Eds. Werner Bahner Joachim Schildt Dieter Viehweger. Akademie-Verlag, Berlin, (Társszerző: Gósy Mária) A legősibb nyelvi rétegekre visszanyúló orvosi szavaink. In: A magyar nyelv rétegződése. Szerk.: Kiss Jenő Szűts László. AkK, Budapest, (A Magyar Nyelvészek IV. Nemzetközi Kongresszusának előadásai I) Textvergleich alter ungarischer Bibelübersetzungen. UrAltJb A moldvai csángómagyarok. Édes Anyanyelvünk 10/2: 15. p. Egy vákuum kitöltése. Balázs János: Hermész nyomában. A magyar nyelvbölcselet alapkérdései. Budapest Jel Kép 9/3: (Ism.) Jogi erkölcstani szavaink legősibb emlékei. Népszava január p Hungarian Terminology for Soul and Related Concepts. In: Uralic Mythology and Folklore. Szerk. Hoppál Mihály J. Pentikäinen. Budapest Helsinki, (Ethnologica Uralica 1.) A lélekfogalom és a lélekmegnyilvánulási tünetek legkorábbi névtani nyomai. In: Névtudomány és művelődéstörténet. A IV. Magyar Névtudományi konferencia előadásai Pais Dezső születésének 100. évfordulóján (Zalaegerszeg, október 8 10.). Szerk.: Balogh Lajos Ördögh Ferenc. Zalaegerszeg Város Tanácsa, Zalaegerszeg, Várkonyi Hildebrand Dezső pszichológiai,,magánegyeteme" (Várkonyi H. Dezső születésének 100. évfordulójára). MPszichSz (Társszerző: Sellei Zoltán) Gefühlsverarmung in der Gegenwart; weiteres zur Problematik. In: Speech Research '89. International Conference. June , Budapest Hungary. Abstracts. Linguistics Institute, Hungarian Academy of Sciences, Budapest, 105. p. Gefühlsverarmung in der Gegenwart; weiteres zur Problematik. In: Speech Research 89. International Conference. June 1 3, 1989, Budapest. Proceedings. Ed. Tamás Szende. MFF Pillanatkép a nyelv állapotáról. Michaels Leonard Ricks Christopher: The State of Language. Berkeley Los Angeles London Jel Kép 10/ (Ism.) Nem csak rokonoktól... Nyelvünk a Duna-tájon. Szerk.: Balázs János. Budapest Jel Kép 10./ (Ism.) A nyelv logikátlansága. Népszava július p Az álidézetekről. Jel Kép 11/ Deutsche Personennamen in Buda (Ofen) unmittelbar nach der Türkenherrschaft. In: Ernst Eichler zum 60. Geburtstag. Karl-Marx- Universität, Leipzig, (Namenkundliche Informationen. Beiheft Studia Onomastica 6.) 19

20 2020 Zur Herkunft ungarischer Gottesbezeichnungen mit besonderer Berücksichtigung der Gottesbenennung Magyarok Istene. In: Mundart und Name im Sprach-kontakt. Festschrift für Maria Hornung zum 70. Geburtstag. V[erband] der W[issenschaftlichen] G[esellschaften] Ö[sterreichs], Wien, (Beiträge zur Sprachinselforschung Bd. 8.) Indexic meaning versus other meanings in written and spoken language. In: Abstrakte des 6. Internationalen Kongresses der Deutschen Gesellschaft für Semiotik. Universität Passau, Passau. Lautstatistik bei sprech- bzw. schriftsprachlichen Texten. In: Abstrakte der 15. Sprachwissenschaftliche Fachtagung April Martin-Luther- Universität, Halle Wittenberg, Halle (Saale), 1 2. (Társszerző: Kiss Gábor) Twenty Years of the Correctional Classes as Promoting the Speech Ability of Backward Children. In: Fifth International Congress for the Study of Child Language. Budapest, Hungary July 15-20, Abstracts. Budapest, 34. p. (Az előadás 1992-ben véglegesített, bővített változata kéziratban maradt. Terjedelme: 20 lapos gépirat, fénykép- és egyéb mellékletekkel, táblázatokkal együtt.) János Balázs FUF (Nekrológ) János Balázs UrAltJb (Nekrológ) A manipuláció szótörténetéből. Népszava április p. Alkossunk új szavakat! Népszava július p Das Fortleben der Sprachphilosophie des Wiener Kreises in Ungarn. In: A magyar nyelv és kultúra a Duna völgyében II. Kapcsolatok és kölcsönhatások a század fordulóján. Die ungarische Sprache und Kultur im Donauraum II. Beziehungen und Wechselwirkungen an der Wende des 19. und 20. Jahrhunderts. Szerk./Hrsg. Moritz Csáky Horst Haselsteiner Klaniczay Tibor Rédei Károly. Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság, Budapest Wien, (A II. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson Bécsben, szeptember 4-én elhangzott előadás szövege) A magyar fonetikatörténet pszicholingvisztikai vonatkozásai. In: Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történetének témaköréből. Szerk. Kiss Jenő Szűts László. AkK, Budapest, (A Magyar Nyelvészek V. Nemzetközi Kongresszusának előadásai) Irodalmi műfajmegnevezések mint élethelyzetek, sorshelyzetek, lelkiállapotok jelölői. In: Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. Szerk. Hajdú Mihály Kiss Jenő. ELTE, Budapest, Karl Bühler hatása Magyarországon. Jel Kép 12 3/ Metaphoric usage of literary genre terminology as expressing mental states and character types. In: Programm für Jahrestagung (1991) von Societas Linguistica Europaea. Societas Linguistica Europaea, Kiel, 1 5. A szerkesztőség állásfoglalása az Annales kiadásával kapcsolatban. Annales Universitatis Litterarum et Artium Miskolciensis p, (Társszerző: 20

2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG

2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 1 SZATHMÁRI ISTVÁN A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ XXXIX. SZATHMÁRI ISTVÁN

Részletesebben

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK LEXIKOGRÁFIAI FÜZETEK 2. Szerkesztőbizottság BÁRDOSI VILMOS, FÁBIÁN ZSUZSANNA, GERSTNER KÁROLY, HESSKY REGINA, MAGAY TAMÁS (a szerkesztőbizottság vezetője), PRÓSZÉKY GÁBOR Tudományos

Részletesebben

A évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2016. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Antiqua Academiae

Részletesebben

A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Ethnographica

Részletesebben

Balogh Ilona (Budapest 1912. VI. 24. - Budapest 1947. XII. 29.) művészettörténész néprajzos

Balogh Ilona (Budapest 1912. VI. 24. - Budapest 1947. XII. 29.) művészettörténész néprajzos 2014. szeptember 14. Balogh Ilona (Budapest 1912. VI. 24. - Budapest. XII. 29.) művészettörténész néprajzos Névváltozata Balogh, Hélène Balogh Jolán testvére 935 Pázmány Péter Tudományegyetem bölcsészdoktor

Részletesebben

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/ Archeometria - Régészeti bevezető 1. Az archeometria tárgya, témakörei,

Részletesebben

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/ Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/ Archeometria - Régészeti bevezető 1. - Az archeometria tárgya, témakörei,

Részletesebben

A 2017-re vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A 2017-re vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2017-re vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Antiqua Academiae

Részletesebben

A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Ethnographica

Részletesebben

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 69. WACHA IMRE

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 69. WACHA IMRE MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 69. WACHA IMRE BUDAPEST 2002 1 Sorozatszerkesztő: Bolla Kálmán Technikai szerkesztő: Földi Éva Munkatárs: Markó Alexandra ISSN 1419 4481 ISBN 963 463 409 5 Bolla

Részletesebben

A Szemiotikai Tájékoztató (a Magyar Szemiotikai Társaság kiadásában) új folyamának bibliográfiája

A Szemiotikai Tájékoztató (a Magyar Szemiotikai Társaság kiadásában) új folyamának bibliográfiája A Szemiotikai Tájékoztató (a Magyar Szemiotikai Társaság kiadásában) új folyamának bibliográfiája Új folyam 1 (5), 1991. 1. szám (A4-es méretben) Voigt Vilmos: A magyar szemiotikai terminológia általános

Részletesebben

A kutatási eredmények ismertetése

A kutatási eredmények ismertetése Nyilvántartási szám: T 049158 A kutatási eredmények ismertetése A II. világháború után a kolozsvári nyelvészek nagyszabású népnyelvkutató munkát végeztek a romániai magyarság körében. Számos monográfiát,

Részletesebben

Románia, 410104 Nagyvárad, Iuliu Maniu 15. 0744-370997 hausmannaliz@gmail.com. Neme Nő Születési dátum 06.09.1952. Állampolgárság román, magyar

Románia, 410104 Nagyvárad, Iuliu Maniu 15. 0744-370997 hausmannaliz@gmail.com. Neme Nő Születési dátum 06.09.1952. Állampolgárság román, magyar Önéletrajz SZEMÉLYI ADATOK Hausmann Alice Románia, 410104 Nagyvárad, Iuliu Maniu 15. 0744-370997 hausmannaliz@gmail.com Neme Nő Születési dátum 06.09.1952. Állampolgárság román, magyar SZAKMAI TAPASZTALAT

Részletesebben

Kézi Erzsébet (Neveléstörténet)

Kézi Erzsébet (Neveléstörténet) (Neveléstörténet) 2016 Interdiszciplináris pedagógia és az oktatási rendszer újraformálása a IX. Kiss Árpád emlékkonferencia el adásai a Kiss Árpád archívum könyvsorozata. Link 2015 1. Elisabeth Kézi The

Részletesebben

ID. SZINNYEI JÓZSEF ( ): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK

ID. SZINNYEI JÓZSEF ( ): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK ID. SZINNYEI JÓZSEF (1830 1913): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK A HAZAI FOLYÓIRATOKBAN (1778 1873) A szöveget sajtó alá rendezték a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai, Gazda István

Részletesebben

BIBLIOGRÁFIA ÖRDÖG FERENC TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉGE. Könyvek, tanulmányok, cikkek (recenziók, bibliográfia)

BIBLIOGRÁFIA ÖRDÖG FERENC TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉGE. Könyvek, tanulmányok, cikkek (recenziók, bibliográfia) 277 BIBLIOGRÁFIA ÖRDÖG FERENC TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉGE '. Könyvek, tanulmányok, cikkek (recenziók, bibliográfia) 1962 A gyulaji keresztnevek becéző alakjai. Néprajz és Nyelvtudomány 5-6: 79-83. Gyulaj nyelvjárásából.

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ A felsőoktatási intézmények KAZINCZY FERENC SZÉP MAGYAR BESZÉD VERSENYÉNEK 44. országos döntője scientia et f idelitate Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Bölcsészettudományi Kar 1.3 Intézet/Tanszék Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszék 1.4

Részletesebben

Nyelvi hálózatok és a mentális lexikon

Nyelvi hálózatok és a mentális lexikon Pannon Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola Doktori értekezés tézisei Kovács László Nyelvi hálózatok és a mentális lexikon A mentális lexikon (gazdasági) szaknyelvi és (általános) hálózatos szerveződésének

Részletesebben

- - 2006. szeptemberétől

- - 2006. szeptemberétől - - Germanisztika alapszak - német szakirány mintatanterve - - 2006. szeptemberétől "A" típusú tantárgyak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tantárgy neve Tantárgy kódja Heti Tantárgyfelelős Meghirdetés kontakt Félévi

Részletesebben

A Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány évi ösztöndíjasai

A Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány évi ösztöndíjasai A Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány 2007. évi ösztöndíjasai A Szegedi Tudományegyetem Sófi József a Szegedi Tehetségekért Alapítványa 2001. január 2- án jött létre, és eddig 4 millió forint

Részletesebben

A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉCTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK TÖRTÉNETI DEMOGRÁFIAI FÜZETEI

A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉCTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK TÖRTÉNETI DEMOGRÁFIAI FÜZETEI A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉCTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK TÖRTÉNETI DEMOGRÁFIAI FÜZETEI 8. Dr.SCHNELLER KÁROLY / 1893-1953/ SCHNELLER KAROLY NÉPESSÉGTUDOMÁNYI ÉLETMŰVE Budapest 1990/1 KÖZPONTI

Részletesebben

Pathy Lívia Seper Judit AZ ÉN VILÁGOM

Pathy Lívia Seper Judit AZ ÉN VILÁGOM Pathy Lívia Seper Judit AZ ÉN VILÁGOM Pathy Lívia Seper Judith Az én világom Sodalitas Wien Bécs, 2012 Támogatta az Emberi Erőforrások Minisztériuma Budapest Lektorálta Kovátsné dr. Németh Mária Sántáné

Részletesebben

2000 Magyar nyelvű irodalmi és társadalmi havilap 1899 2014 Acta Agronomica (A MTA Agrártudományi Közleményei) 1950 1995 Acta Alimentaria (An

2000 Magyar nyelvű irodalmi és társadalmi havilap 1899 2014 Acta Agronomica (A MTA Agrártudományi Közleményei) 1950 1995 Acta Alimentaria (An 2000 Magyar nyelvű irodalmi és társadalmi havilap 1899 2014 Acta Agronomica (A MTA Agrártudományi Közleményei) 1950 1995 Acta Alimentaria (An International Journal of Food Science) 1972 1995 Acta Antiqua

Részletesebben

Kornya László Bibliográfia Gragger Róbert (Aranyosmarót, 1867 Berlin, 1926) halálának 75. évfordulóján a megjelenés idõrendjében

Kornya László Bibliográfia Gragger Róbert (Aranyosmarót, 1867 Berlin, 1926) halálának 75. évfordulóján a megjelenés idõrendjében Kornya László Bibliográfia Gragger Róbert (Aranyosmarót, 1867 Berlin, 1926) halálának 75. évfordulóján a megjelenés idõrendjében Megemlékezések Gragger Róbert haláláról Dem Andenken Robert Graggers. Ungarische

Részletesebben

Adatlap törzstagok számára

Adatlap törzstagok számára Adatlap törzstagok számára 1. Neve: Prof. Dr. Takács Péter 2. Születési éve: 1955 3. Felsőoktatási intézmény, amelynek Nemzeti Közszolgálati Egyetem teljes munkaidős oktatója: 4. Beosztása: Egyetemi tanár

Részletesebben

Europass Önéletrajz. DR. KRISTON RENÁTA (PhD) MISKOLCI EGYETEM MODERN FILOLÓGIAI INTÉZET, NÉMET NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI TANSZÉK, A/6. FSZT. 28.

Europass Önéletrajz. DR. KRISTON RENÁTA (PhD) MISKOLCI EGYETEM MODERN FILOLÓGIAI INTÉZET, NÉMET NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI TANSZÉK, A/6. FSZT. 28. Europass Önéletrajz SZEMÉLYI ADATOK Név Cím DR. KRISTON RENÁTA (PhD) MISKOLCI EGYETEM MODERN FILOLÓGIAI INTÉZET, NÉMET NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI TANSZÉK, A/6. FSZT. 28. Telefon +36-46-565-111 Fax +36-46-363-865

Részletesebben

Germanisztika alapszak - német szakirány mintatanterve szeptemberétől

Germanisztika alapszak - német szakirány mintatanterve szeptemberétől Germanisztika alapszak - német szakirány mintatanterve 2006. szeptemberétől Informatika AIB1001 0 2 G 2 MI Dr. Nagy Mihály x Filozófiatörténet AIB1002 2 0 K 2 FT Dr. Trembeczki István x Kommunikáció AIB1003

Részletesebben

Dr. Szabó Zsolt Ph.D

Dr. Szabó Zsolt Ph.D Dr. Szabó Zsolt Ph.D Egyetemi adjunktus Email cím: szabo.zsolt@kre.hu Tudományos minősítés: 2010 állam- és jogtudomány PhD summa cum laude A disszertáció címe: A parlamenti vizsgálóbizottságok tevékenysége

Részletesebben

1 STÍLUS ÉS JELENTÉS

1 STÍLUS ÉS JELENTÉS STÍLUS ÉS JELENTÉS 1 2 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ XXXI. STÍLUS ÉS JELENTÉS Tanulmányok Krúdy stílusáról Szerkesztette JENEI TERÉZ és PETHÕ JÓZSEF TINTA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2004 4 KÖNYVEM

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

Személyi adatlap Személyes adatok Petőcz Éva 1971

Személyi adatlap Személyes adatok Petőcz Éva 1971 név születési év intézmény neve doktori iskola Személyi adatlap Személyes adatok Petőcz Éva 1971 Wesley János Lelkészképző Főiskola Most kezdeményezés alatt álló theológiai doktori iskola adott-e már oktatóként

Részletesebben

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Dr. Szathmári Judit Születési hely, idı: Karcag, 1973. szeptember 15. Munkahely címe: Eszterházy Károly Fıiskola, Amerikanisztika Tanszék, 3300

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358 A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború között megjelent) műveinek feldolgozása és kiadása,

Részletesebben

In memoriam. Bereczki Gábor (1928 2012)

In memoriam. Bereczki Gábor (1928 2012) DEBRECENI EGYETEM FINNUGOR NYELVTUDOMÁNYI TANSZÉK FOLIA URALICA DEBRECENIENSIA 19. DEBRECEN, 2012 In memoriam Bereczki Gábor (1928 2012) 2012. április 4-én váratlanul elhunyt Bereczki Gábor egykori tanárom,

Részletesebben

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása 1. sz. melléklet Melykóné Tőzsér Judit iskolai könyvtári szakértő véleménye alapján módosítva 2005. jan. 5-én. Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása Az iskolai könyvtár gyűjtőkörének alapelvei A Könyvtár

Részletesebben

2001-ben végze Eötvös-kollégistaként. angol nyelv és irodalom szakán, majd 2006 júliusában

2001-ben végze Eötvös-kollégistaként. angol nyelv és irodalom szakán, majd 2006 júliusában B y G y F v v m y b E y u m y ( m ó ) y v b y v u m y m j 20. A j m : m y v 1 ü - b ü ó, v m y v - v ó y, m y j y v - u m y ü m j m v. A y v u m y y m u m y, ó ü v, m m m u m y. J, m b m ó b. A MTA 56

Részletesebben

További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan:

További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan: Tudomány és kultúra További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan: Korok és démonok Dombi Péter: Hiszem

Részletesebben

MOHÁCSI MÁRTA főiskolai adjunktus, NYF GTK Alkalmazott Kommunikáció Intézet

MOHÁCSI MÁRTA főiskolai adjunktus, NYF GTK Alkalmazott Kommunikáció Intézet PUBLIKÁCIÓS LISTA MOHÁCSI MÁRTA főiskolai adjunktus, NYF GTK Alkalmazott Kommunikáció Intézet I. Könyv, könyvrészlet, jegyzet 1. Mohácsi Márta (2011): Korszerű felsőoktatás és munkaerőpiac empirikus vizsgálat

Részletesebben

É. Kiss Katalin: Mit adhat a magyar nyelv és a magyar nyelvészet az általános nyelvészetnek?

É. Kiss Katalin: Mit adhat a magyar nyelv és a magyar nyelvészet az általános nyelvészetnek? É. Kiss Katalin: Mit adhat a magyar nyelv és a magyar nyelvészet az általános nyelvészetnek? Ajánló bibliográfia a Bölcsész Akadémia előadásához. Készítette Radványi Ferenc könyvtáros Magyar nyelvészeti

Részletesebben

NY/NYKK - Nyelvtudományi Doktori Iskola. Interkulturális nyelvészet doktori oktatási program

NY/NYKK - Nyelvtudományi Doktori Iskola. Interkulturális nyelvészet doktori oktatási program NY/NYKK - Nyelvtudományi Doktori Iskola Interkulturális nyelvészet doktori oktatási program Képzési idő: 6 félév Tagozat: nappali képzés munkarendje szerint. Finanszírozás: államilag támogatott, illetve

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Fehér Krisztina Debrecen, 4032 Görgey u. 18. II/23. krfeher@gmail.com 06-30-648-2312 06-52-741-168. Munkahely:

Szakmai önéletrajz. Fehér Krisztina Debrecen, 4032 Görgey u. 18. II/23. krfeher@gmail.com 06-30-648-2312 06-52-741-168. Munkahely: Szakmai önéletrajz Fehér Krisztina Debrecen, 4032 Görgey u. 18. II/23. krfeher@gmail.com 06-30-648-2312 06-52-741-168 Munkahely: 2005 a Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékének tanársegédje

Részletesebben

Dr. Várszegi Imre Asztrik OSB főapát. H-9090 Pannonhalma Tel.: 96/570-115, Fax: 570-116 E-mail: asztrik@osb.hu

Dr. Várszegi Imre Asztrik OSB főapát. H-9090 Pannonhalma Tel.: 96/570-115, Fax: 570-116 E-mail: asztrik@osb.hu Dr. Várszegi Imre Asztrik OSB főapát H-9090 Pannonhalma Tel.: 96/570-115, Fax: 570-116 E-mail: asztrik@osb.hu szül.: 1946. január 26. Sopron anyja: + Horváth Rozália, apja: + Várszegi Ferenc érettségi:

Részletesebben

Pathy Lívia Seper Judith. Az én világom

Pathy Lívia Seper Judith. Az én világom Pathy Lívia Seper Judith Az én világom Sodalitas Oberwart Felsőőr, 2009 3 Gefördert von / A könyv készítését támogatta a Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma LEKTORÁLTA Kovátsné dr.

Részletesebben

specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől

specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől Magyar alapképzési szak ügyvitel kiadványszerkesztő specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől Tantárgy neve Tantárgy oktató neve KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK ALAPOZÓ ISMERETEK A KÖZÖS ISMERETEKET

Részletesebben

Eötvös József Koszorú

Eötvös József Koszorú Eötvös József Koszorú (1993-2011) 2011 Báldi Tamás, a földtudományok doktora, Fésüs László, az állatorvos-tudomány doktora Józan Péter, az orvostudomány doktora Lantos Béla, a műszaki tudományok doktora

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

A nyelvterjesztési politika formái az egykori NDK-ban

A nyelvterjesztési politika formái az egykori NDK-ban TANULMÁNYOK Alkalmazott Nyelvtudomány VIII. évfolyam 1-2. szám 2008. MIHALOVICSNÉ LENGYEL ALOJZIA Pannon Egyetem, MFTK, Germanisztikai Intézet alojzia@btk.uni-pannon.hu A nyelvterjesztési politika formái

Részletesebben

Benyák Anikó (Pszichológia)

Benyák Anikó (Pszichológia) (Pszichológia) 014 1., Árendás Anikó Nevelőszülők és nevelt gyermekek több szempontú vizsgálata Előadás a 014. október -én tartott XVIII. Apáczai-napok Tudományos Konferencián. NYmE-AK, Győr (014) 013.,

Részletesebben

Beszámolónkban a még 2001-ben megtervezett és nemzetközi együttműködésre is számító programunk várható eredményeit és ütemezéseit próbáljuk követni.

Beszámolónkban a még 2001-ben megtervezett és nemzetközi együttműködésre is számító programunk várható eredményeit és ütemezéseit próbáljuk követni. Zárójelentés Kutatási beszámoló Beszámolónkban a még 2001-ben megtervezett és nemzetközi együttműködésre is számító programunk várható eredményeit és ütemezéseit próbáljuk követni. A tervet időközben ugyan

Részletesebben

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat. Érvényes: 2009. november 31-től.

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat. Érvényes: 2009. november 31-től. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat Érvényes: 2009. november 31-től. Jóváhagyta: Fischerné Szilasi Gabriella igazgató 1. Az iskolai

Részletesebben

Tanítványok kiemelkedő versenyeredményei

Tanítványok kiemelkedő versenyeredményei Tanítványok kiemelkedő versenyeredményei Európai Uniós Természettudományos Diákolimpia (EUSO) Megszerveztem a magyar csapat részvételét, 2008-ban megfigyelő voltam a versenyen. 2009-től a fizikus csapattagok

Részletesebben

Publikációs lista Szabó Szilárd

Publikációs lista Szabó Szilárd Publikációs lista Szabó Szilárd Tanulmányok Börcsök Áron - Bernáth Zsolt - Kircsi Andrea - Kiss Márta - Kósa Beatrix - Szabó Szilárd 1998. A Kisgyőri - medence és galya egyedi tájértékei - A "Nem védett

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANSZÉK KATEDRA ZA MAĐARSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 1959

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANSZÉK KATEDRA ZA MAĐARSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 1959 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANSZÉK KATEDRA ZA MAĐARSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 1959 Az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Karának Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén 1959. október 21-én kezdődött meg az oktatás.

Részletesebben

Magyarország, 4031, Debrecen. tozser.zoltan@arts.unideb.hu. 2009. szeptemberétől jelenleg is Ph.D. tanulmányok folytatása

Magyarország, 4031, Debrecen. tozser.zoltan@arts.unideb.hu. 2009. szeptemberétől jelenleg is Ph.D. tanulmányok folytatása Europass Önéletrajz Vezetéknév / Utónév(ek) Cím(ek) Tőzsér Zoltán Magyarország, 4031, Debrecen. Telefonszám(ok) Mobil: +36-30-461-45-81 E-mail(ek) Állampolgárság tozser.zoltan@arts.unideb.hu Magyar Születési

Részletesebben

Szimbólumok (jelentéseinek) vizsgálata: régen és ma

Szimbólumok (jelentéseinek) vizsgálata: régen és ma Szimbólumok (jelentéseinek) vizsgálata: régen és ma Könyvek: Biedermann, Hans: Szimbólumlexikon. Budapest: Corvina, 1996. (301 B 63) Dhanjal, Beryl: Jelek és jelképek : múlt és jelen. Budapest: Ventus

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Munkahelyek: 2004-től tanársegéd, ELTE TTK Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Munkahelyek: 2004-től tanársegéd, ELTE TTK Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék Név: Szabó Szabolcs Születési hely: Gyula Születési idő: 1979. február 11. Végzettségek: Általános Iskola: Középiskola: Egyetem: Doktori Iskola: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 1986-1993, 4. sz. (Bay Zoltán) Általános

Részletesebben

HB elnöks a 2009-es. Szenes Zoltán bizottsági elnök. Budapest, 2009. december 17-én. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály, Hadtudományi Bizottság

HB elnöks a 2009-es. Szenes Zoltán bizottsági elnök. Budapest, 2009. december 17-én. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály, Hadtudományi Bizottság HB elnöks kségg beszámol molója a 2009-es évben végzettv munkáról Szenes Zoltán bizottsági elnök Budapest, 2009. december 17-én MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály, Hadtudományi Bizottság Tevékenységi

Részletesebben

Borbás Gabriella Dóra bibliográfiája

Borbás Gabriella Dóra bibliográfiája Borbás Gabriella Dóra bibliográfiája Tudományos munkássága a Magyar Tudományos Művek Tárában: https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?lang=0&authorid=10023178 Könyv A Biblia mint kommunikációs tankönyv. Vince

Részletesebben

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 57. SUBOSITS ISTVÁN

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 57. SUBOSITS ISTVÁN MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 57. SUBOSITS ISTVÁN EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Fonetikai Tanszék 1999 1 Sorozatszerkesztő: Bolla Kálmán Technikai szerkesztő: Földi Éva Munkatárs: Forgó Zoltán

Részletesebben

MEGHÍVÓ MAGYAR FELSŐOKTATÁSI LEVÉLTÁRI SZÖVETSÉG ÉVI VÁNDORGYŰLÉSE. Az egyetemi felvételi rendszer változásai a 20. században KONFERENCIA

MEGHÍVÓ MAGYAR FELSŐOKTATÁSI LEVÉLTÁRI SZÖVETSÉG ÉVI VÁNDORGYŰLÉSE. Az egyetemi felvételi rendszer változásai a 20. században KONFERENCIA MEGHÍVÓ MAGYAR FELSŐOKTATÁSI LEVÉLTÁRI SZÖVETSÉG 2010. ÉVI VÁNDORGYŰLÉSE Az egyetemi felvételi rendszer változásai a 20. században KONFERENCIA A konferencia időpontja: 2010. szeptember 23-24. Helyszíne:

Részletesebben

BERNARD CERQUIGLINI A FRANCIA NYELV SZÜLETÉSE

BERNARD CERQUIGLINI A FRANCIA NYELV SZÜLETÉSE BERNARD CERQUIGLINI A FRANCIA NYELV SZÜLETÉSE Cet ouvrage, publié dans le cadre du Programme de Participation à la Publication (P.A.P.) Kosztolányi, bénéficie du soutien du Ministère des Affaires Étrangères

Részletesebben

Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu

Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu Katalógus Bı ológı ológı a Fı zı zı ka Földra z Kémı a Hogy biztos legyen... Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu 1 Bán Sándor, Barta Ágnes: 8 próbaérettségi biológiából (középszint) Csiszár Imre,

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A vizsgára bocsátás feltételei: A TVSZ. előírása szerinti részvétel az előadásokon

KÖVETELMÉNYEK. A vizsgára bocsátás feltételei: A TVSZ. előírása szerinti részvétel az előadásokon KÖVETELMÉNYEK Tantárgy neve Nyelv, kultúra, társadalom MAM1001L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 + 0 K Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása

Részletesebben

A Néprajztudományi Bizottság 2014. évi tevékenysége

A Néprajztudományi Bizottság 2014. évi tevékenysége A Néprajztudományi Bizottság 2014. évi tevékenysége Az MTA Néprajztudományi Bizottsága 2014-ben két alkalommal ülésezett (január 15- én és november 11-én). Az ülésre első alkalommal a Néprajzi Múzeum Tanácstermében

Részletesebben

ő ű ő őő ű ő 1

ő ű ő őő ű ő 1 ő1őő őő1 11 11 1111 111 11 11 1 1 11 11 11 111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ő ű ő őő ű ő 1 ő1őő őő1 ű ű ő ő ő ű ő ő ő ő ő ű ő ő ő111 ő1 ő 1 1 őőű űű 1 ő 1 ő ő ő ő ő ő 11 1ű ő 1 ű őő 1 1 1 1 1 űő ő 1 ő 1 ő őőőű

Részletesebben

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 68. BENCÉDY JÓZSEF

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 68. BENCÉDY JÓZSEF MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 68. BENCÉDY JÓZSEF BUDAPEST 2002 1 Sorozatszerkesztő: Bolla Kálmán Technikai szerkesztő: Földi Éva Munkatárs: Markó Alexandra ISSN 1419 4481 ISBN 963 463 408

Részletesebben

Hagyjuk vagy fejlesszük? A magyar műszaki nyelv jelenéről és jövőjéről. Dr. Balázs Géza tszv. egyetemi tanár ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszék

Hagyjuk vagy fejlesszük? A magyar műszaki nyelv jelenéről és jövőjéről. Dr. Balázs Géza tszv. egyetemi tanár ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszék Hagyjuk vagy fejlesszük? A magyar műszaki nyelv jelenéről és jövőjéről Dr. Balázs Géza tszv. egyetemi tanár ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszék Sztenderd - szaknyelv A fejlett nyelvek rétegződnek sztenderd

Részletesebben

Beszámoló az Osztrák-Magyar Irodalom- és Kultúrtudományi Vegyesbizottság 2007. évi munkájáról

Beszámoló az Osztrák-Magyar Irodalom- és Kultúrtudományi Vegyesbizottság 2007. évi munkájáról Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Budapest Nádor u. 7. I em. 139 Beszámoló az Osztrák-Magyar Irodalom- és Kultúrtudományi Vegyesbizottság 2007. évi munkájáról 1. Az Osztrák-Magyar

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar Szakmai önéletrajz Név: Győri János Születési hely: Budapest, Magyarország Születési idő: 1956. 04. 01. Állampolgárság: magyar Jelenlegi munkahely: ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskolája Jelenlegi beosztása:

Részletesebben

90 Éves az MST. Kilencven éves a Statisztikai Szemle

90 Éves az MST. Kilencven éves a Statisztikai Szemle Hunyadi László Kilencven éves a Statisztikai Szemle A Statisztikai Szemle az egyik legrégibb szakmai folyóirat, 1923 januárja óta gyakorlatilag folyamatosan megjelenik. Sokan, sokat írtak a történetéről.

Részletesebben

ZAJÁCZ EDIT publikációs lista 2015.10.13.

ZAJÁCZ EDIT publikációs lista 2015.10.13. ZAJÁCZ EDIT publikációs lista 2015.10.13. Tudományos folyóiratokban megjelent közlemény 1. E. Zajácz, Á. Zaják, E. M. Szalai, T. Szalai (2006): Nectar production of some sunflower hybrids. Journal of Apicultural

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Kaposi Zoltán kaposi@ktk.pte.hu 06-72-501-599/23105

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Kaposi Zoltán kaposi@ktk.pte.hu 06-72-501-599/23105 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Kaposi Zoltán kaposi@ktk.pte.hu 06-72-501-599/23105 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: Időpont: egyetemi adjunktus 1991-1994

Részletesebben

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Budapest, 2008 E számunk munkatársai Bu z á s Ge r g e ly régész-művészettörténész, MNM Mátyás király

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

Honlap szerkesztés Google Tudós alkalmazásával

Honlap szerkesztés Google Tudós alkalmazásával Dr. Mester Gyula Honlap szerkesztés Google Tudós alkalmazásával Összefoglaló: A közlemény tematikája honlap szerkesztés Google Tudós alkalmazásával. A bevezetés után a tudományos teljesítmény mérésének

Részletesebben

A japán tanszék profiljába sorolható szakmai közlemények

A japán tanszék profiljába sorolható szakmai közlemények Gergely Attila: A japán tanszék profiljába sorolható szakmai közlemények (Megjelenés nyelve: H magyar, E angol, J japán) 1. TANULMÁNYOK A. Egyéni közlemények A politikai kéregmozgások külső eredői Japánban

Részletesebben

A gyakorlatok során pszichológiai kísérletek és tesztek kerülnek bemutatásra az észlelés, képzelet, figyelem, tanulás, emlékezés témaköreiből.

A gyakorlatok során pszichológiai kísérletek és tesztek kerülnek bemutatásra az észlelés, képzelet, figyelem, tanulás, emlékezés témaköreiből. BTPS225BA-K3 - Általános pszichológia gyakorlat A gyakorlatok során pszichológiai kísérletek és tesztek kerülnek bemutatásra az észlelés, képzelet, figyelem, tanulás, emlékezés témaköreiből. 1. Varga,

Részletesebben

Babics András tudományos munkássága

Babics András tudományos munkássága Babics András tudományos munkássága Ádámné Babics Anna bibliográfiájának felhasználásával szerkesztette Sziráki Zsuzsanna Monográfiák, önálló kiadványok BABICS ANDRÁS: A kamarai igazgatás Pécs városában

Részletesebben

2017. november 9 10-én KÖLCSÖNHATÁSOK

2017. november 9 10-én KÖLCSÖNHATÁSOK A Debreceni Egyetem Finnugor Nyelvtudományi Tanszéke és a Finn Nagykövetség Finnország függetlenségének 100. évfordulója tiszteletére 2017. november 9 10-én konferenciát szervez KÖLCSÖNHATÁSOK Magyarok

Részletesebben

A család a Magyar értelmező kéziszótár (ÉKsz. 2003) meghatározása szerint a szülők, a gyermek(ek) (és legközelebbi hozzátartozóik) közössége.

A család a Magyar értelmező kéziszótár (ÉKsz. 2003) meghatározása szerint a szülők, a gyermek(ek) (és legközelebbi hozzátartozóik) közössége. Hidasi Judit, Osváth Gábor, Székely Gábor A család a Magyar értelmező kéziszótár (ÉKsz. 2003) meghatározása szerint a szülők, a gyermek(ek) (és legközelebbi hozzátartozóik) közössége. A rokon olyan személy,

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Balázs Zoltán

Oktatói önéletrajz Dr. Balázs Zoltán egyetemi tanár Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Politikatudományi Intézet Karrier fokú végzettségek: 1985-1990 Marx Károly Közgazdaság-tudományi, pénzügy Tudományos fokozatok, címek::

Részletesebben

Adamikné Jászó Anna Hangay Zoltán Nyelvi elemzések kézikönyve. Mozaik Oktatási Stúdió. Szeged.

Adamikné Jászó Anna Hangay Zoltán Nyelvi elemzések kézikönyve. Mozaik Oktatási Stúdió. Szeged. Hivatkozások Adamikné Jászó Anna Hangay Zoltán 1995. Nyelvi elemzések kézikönyve. Mozaik Oktatási Stúdió. Szeged. A. Jászó Anna (szerk.) 2004. A magyar nyelv könyve. Trezor Kiadó. Ágosoton Mihály 1971.

Részletesebben

III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4.

III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4. III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4. Szemelvények az előadáskivonatokból III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3. - 4. A kongresszus résztvevőinek egy csoportja

Részletesebben

Szakmai Önéletrajz. Név: Józsa Balázs. Születési hely: Debrecen. Születési év: 1979

Szakmai Önéletrajz. Név: Józsa Balázs. Születési hely: Debrecen. Születési év: 1979 Szakmai Önéletrajz Név: Józsa Balázs Születési hely: Debrecen Születési év: 1979 Tanulmányok: 2005-2007: Debreceni Egyetem BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola PhD ösztöndíjas 1999-2005: Debreceni Egyetem

Részletesebben

SZTE JGYPK AHI ALKALMAZOTT NYELVÉSZETI TANSZÉK 2009/2010. tanév őszi félév

SZTE JGYPK AHI ALKALMAZOTT NYELVÉSZETI TANSZÉK 2009/2010. tanév őszi félév Dr. Tóth Szergej tanszékvezető főiskolai tanár SZTE JGYPK AHI ALKALMAZOTT NYELVÉSZETI TANSZÉK 2009/2010. tanév őszi félév név hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat szept. 22.,.. 12 14 13-14 szept.

Részletesebben

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye a polgármesterek, és helyi képviselők 2010. október 3-án megtartott választásának Budapest főváros XVI. kerületének végleges eredményeiről A POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS

Részletesebben

1978-82 között az ELTE TTK Tudományos Szocializmus tanszékén tanársegédként

1978-82 között az ELTE TTK Tudományos Szocializmus tanszékén tanársegédként Dr. Simon Mária Szakmai önéletrajz Középiskolai tanulmányaimat Budapesten az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló iskolájában végeztem 1965-ben. Ebben az évben felvettek az ELTE Bölcsészettudományi Kar történelem-orosz

Részletesebben

J E G Y Zİ K Ö NYV. az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2013. október 01-én tartott üléséről

J E G Y Zİ K Ö NYV. az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2013. október 01-én tartott üléséről MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya Hadtudományi Bizottsága J E G Y Zİ K Ö NYV az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2013. október 01-én tartott üléséről Az MTA IX.

Részletesebben

Feleségem Hizsnyik Mária, gyermekeim Gyula (1979) és Júlia (1981), unokáim Lola (2007), Kende (2010) és Márkó (2010)

Feleségem Hizsnyik Mária, gyermekeim Gyula (1979) és Júlia (1981), unokáim Lola (2007), Kende (2010) és Márkó (2010) Pap Gyula Születési hely és idő: Debrecen, 1954 Feleségem Hizsnyik Mária, gyermekeim Gyula (1979) és Júlia (1981), unokáim Lola (2007), Kende (2010) és Márkó (2010) TANULMÁNYOK, TUDOMÁNYOS FOKOZATOK Gimnáziumi

Részletesebben

. MÁTYÁS-RAUSCH PETRA

. MÁTYÁS-RAUSCH PETRA Szakmai önéletrajz Személyes adatok: Név: dr. MÁTYÁS-RAUSCH PETRA (lánykori név: Rausch Petra) Családi állapot: házas Születési hely, idő: Komló, 1984.03.04. Cím: 7300 Komló, Damjanich u. 13. Telefonszám:

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE

MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE ALKÖTETEKBÔL ÁLLÓ TÖBBKÖTETES KÖNYV 61/a Előzéklap homlokoldalán valamennyi kötet közös főcíme MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE 8. A közös adatok megállapításában segít a tipográfiai elrendezés: a többes címoldal

Részletesebben

Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15

Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15 Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15 2012. február 22. A félévi munka megbeszélése: tematika, ütemterv, követelmények. 2012. február 29. Tanítóképzők, tanítók

Részletesebben

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD.

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. FŐISKOLAI TANÁR KUTATÁSI TERÜLETEK A HAZAI FELNŐTTKÉPZÉS FUNKCIÓI, FEJLŐDÉSE, HATÉKONYSÁGA A SZAKKÉPZÉS MODULÁRIS ÉS KOMPETENCIA ALAPÚ FEJLESZTÉSE A KULCSKOMPETENCIÁK SZEREPE A SZEMÉLYISÉG

Részletesebben

Kommunikációs gyakorlatok

Kommunikációs gyakorlatok Kommunikációs gyakorlatok K á r o l i J e g y z e t e k Sólyom Réka Kommunikációs gyakorlatok Kari jegyzet a Kommunikációs gyakorlatok című tárgy oktatásához és az Anyanyelvi kritériumvizsgához Lektor:

Részletesebben

Dr. Szűcs Tibor habilitált egyetemi docens Ballada és szintézis a Kékszakállú-misztériumban. Magyar Nyelvőr 1985/

Dr. Szűcs Tibor habilitált egyetemi docens Ballada és szintézis a Kékszakállú-misztériumban. Magyar Nyelvőr 1985/ Dr. Szűcs Tibor habilitált egyetemi docens Hungarológiai vonatkozású publikációk (válogatás, 1985 2006) 1985 Ballada és szintézis a Kékszakállú-misztériumban. Magyar Nyelvőr 1985/1. 24-35. Norma, átlag

Részletesebben