User'sManual code for PSFW :29 Page 1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "User'sManual code for PSFW-250 7.11.2008 8:29 Page 1"

Átírás

1 User'sManual code for PSFW :29 Page

2 User'sManual code for PSFW :29 Page 2 Copyright The dyras wwe.factory LLC U.S.A No part of the content (logos, design, photos, text, colour scheme, arrangements, etc.) may be reproduced, reused or redistributed for any purpose whatsoever, or distributed to a third party for such purposes, without the written permission of The dyras. Kezelési útmutató a dyras PSFW-250 típusú testvíz- és testzsírmérleghez = reg. = TM reg. of TM The of dyras Multi wwe.factory Media dyras LLC U.S.A.

3 User'sManual code for PSFW :29 Page 4 Kezelési útmutató a dyras PSFW 250 típusú testvíz- és testzsírmérleghez Megjegyzés Kérjük, használatba vétel elôtt gondosan tanulmányozza át, és kövesse ezt a kezelési útmutatót. Fontos, hogy ôrizze is meg a kezelési útmutatót, hogy idônként vagy bármely kételye esetén újra elôvehesse és feleleveníthesse a használati tudnivalókat, ezáltal mindenkor ki tudja majd használni a készülék összes szolgáltatását, és sok örömet lelhet benne. Amennyiben a kezelési útmutatóban foglalt elôírások be nem tartása miatt következik be a termék esetleges meghibásodása, úgy az ebbôl fakadó károkra a garanciális / szavatossági feltételrendszerben foglaltak nem terjednek ki. Amennyiben a termék esetleg meghibásodna a rendeltetésszerû használat során, úgy kérjük, csak autorizált szakszervizzel javíttassa! Fontos biztonsági tudnivalók A készülék használata során az alábbiakban felsorolt biztonsági intézkedéseket feltétlenül be kell tartani! Minden itt leírt utasítást gondosan olvasson el! Természetesen nem lehet minden adódó élethelyzetre biztonsági rendszabályt alkotni. Kérjük Önt, hogy maximális körültekintés mellett az alább nem említett esetekben tegyen meg minden, az adott helyzetben ésszerûen elvárható óvintézkedést azért, hogy a készülék biztonságos üzemeltetésének feltételei adottak legyenek. Figyelem! A mérleget nem használhatják várandós kismamák és olyan emberek, akiknek a szervezetébe valamilyen elektromos eszköz (például pacemaker) van beültetve! 4 A készüléket csak a kezelési útmutatóban leírt célra használja. Ez a testvíz- és testzsírmérleg háztartási célra készült. Ipari, üzemi illetve orvosi rendelôben történô felhasználása nem megengedett. Hiteles mérésre nem használható. Kereskedelmi mérlegelésre nem alkalmas. A termék kimondottan beltéri használatra készült, ezért kérjük, soha ne használja a készüléket a szabadban! Ne merítse soha vízbe, sem más folyadékba a testvíz- és testzsírmérleg házát! Ha a készülék belsejébe nedvesség kerül, az meghibásodást okozhat az ilyen behatásokra különösen érzékeny elektronikában, ezért ne használja fürdôszobában vagy olyan helyen, ahol a levegô páratartalma magas. Figyelem! Tilos a mérlegre nedves lábbal ráállni, vagy úgy, hogy a készülék üveg felülete nedves lett, ez esetben elcsúszhat rajta és baleset érheti. Figyelem! Amennyiben a készülék a használat során az elôvigyázatossága ellenére vízbe esett, vagy más módon nedvesség érte, vigye autorizált szakszervizbe és ellenôriztesse szakemberrel, mielôtt ismét megpróbálná használni! Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a termék az ilyen jellegû környezeti behatás miatt hibásodik meg, úgy az szakszerûtlen kezelésnek minôsül, melyre a szavatossági feltételrendszerben vállaltak nem vonatkoznak. A testvíz- és testzsírmérleget gyermekek, ápolásra szoruló emberek illetve mozgásukban korlátozottak csak felügyelet mellett tudják használni. Ilyen emberek közelében csak akkor használja a mérleget, ha biztosítani tudja a felügyeletet is. Óvja a mérleget a hôhatástól! Ne tegye ki a készüléket közvetlen napsütésnek. Ne tegye hôfejlesztô berendezések, például fûtôtest, hôsugárzó, sütô közelébe. Ha ezt nem tartja be, akkor a készülék a készülék burkolati elemei deformálódhatnak, megsérülhetnek, üveg 5

4 User'sManual code for PSFW :29 Page 6 mérôfelülete megrepedhet, és emiatt a készülék használata balesetveszélyessé válhat. A PSFW 250 testvíz- és testzsírmérleg +5 C és +40 C közötti hômérsékleten használható és tárolható. Amikor a mérleget használatba veszi, a kicsomagolás után ellenôrizze az épségét, sérülésmentességét. Csak teljesen ép készüléket szabad használatba venni. Sérült burkolattal soha ne üzemeltesse a készüléket! Ne használja a mérleget akkor sem, ha rendellenesen mûködik vagy más módon sérült. Ilyenkor el kell vinni a mérleget szakszervizbe javításra, ellenôrzésre. A készüléken nem szabad semmilyen átalakítást, módosítást végezni. A mérleget sima, vízszintes, kemény burkolatú felületre tegye! Az egyenetlen, puha, nem vízszintes felszín pontatlanságot okozhat a mérési folyamatban. Soha ne terhelje túl a mérleget! A készülék 150 kg-ig (330 lb) tud mérni. Ennél nagyobb súly a mérleget károsítja, azt nem képes megmérni. A készülék túlterhelésébôl eredô károsodásokra a szavatossági feltételrendszerben vállaltak nem terjednek ki! Robbanékony vagy gyúlékony gázok, gôzök, folyadékok jelenlétében a készüléket nem szabad bekapcsolni! Ha a mérleget hosszabb ideig (1 hónapnál több ideig) nem használja, akkor kérjük, vegye ki az elemtartóból az elemeket. Ha ezt nem teszi meg, akkor elôfordulhat, hogy az elemekbôl rendkívül korrozív vegyszerek folynak ki, ezek a mérleget károsíthatják. Amennyiben bekapcsolás után semmi sem jelenik meg a testvíz- és testzsírmérleg kijelzôjén, ellenôrizze, hogy az elemek nem merültek-e ki, megfelelôen vannak-e betéve, illetve megfelelôen érintkeznek-e az elemtartó érintkezôihez. Óvni kell a mérleget rezgéstôl, ütôdéstôl, leeséstôl. Nem szabad ugrálni rajta, vagy azt rázogatni. A testvíz- és testzsírmérleg kijelzôje nem teherviselô alkatrész, sohase álljon rá a kijelzôre! A mérleg gombjait mindig gyengéden, a kezével nyomja meg! Lábbal ne nyomja a gombokat, mert azok nem bírják el egy ember súlyának a csekély részét sem! A termékszavatosság nem vonatkozik a készülék alkatrészeinek törésére, illetve olyan károsodásra, amely átalakítás, szakszerûtlen kezelés, hozzá nem értô tisztítás, az elembôl kifolyt vegyszer, helytelenül végzett elemcsere, vagy a kezelési útmutatóban szereplô egyéb elôírások figyelmen kívül hagyása miatt keletkezett. Vigyázva álljon rá a mérlegre! Ne álljon a szélére, mert könnyen lecsúszhat róla. Vigyázzon, hogy a mérlegre semmi se eshessen rá! Ne kerülhessen a burkolat nyílásaiba semmiféle idegen tárgy! A mérleget mindig úgy helyezze el, hogy ne legyen útban a körültekintô elhelyezéssel és a méréshez szükséges megfelelô hely biztosításával elkerülheti a termékben való véletlen elbotlást. Ha végzett a használattal, mindig tegye el a biztonság érdekében tárolóhelyére. A tisztítás megkezdése elôtt mindig kapcsolja ki a mérleget! A mérleg burkolatát soha ne bontsa meg! A mérleg csak akkor tudja a test zsírtartalmát és nedvességtartalmát analizálni, ha mezítláb lép rá! Zokniban, cipôben a mérlegre állva csak a testsúly mérésére alkalmas. Figyelem! A testvíz és testzsírmérleget nem szabad házilag szétszerelni, burkolatát megbontani, javítását megkísérelni. Nincs a készülék belsejében házilag javítható vagy más célra felhasználható alkatrész. Ha a készülék bármilyen okból meghibásodik, akkor kizárólag autorizált szakszervizzel javíttassa. Szakszerûtlen javítási kísérlet, vagy nem felhatalmazott személy által végzett bármilyen beavatkozás a szavatossági feltételrendszerben vállaltak megvonását eredményezi. 6 7

5 User'sManual code for PSFW :29 Page 8 Tisztelt Vásárló! Felhívjuk figyelmét, hogy a készülék élettartamára, használhatóságára az alábbi üzemeltetési, illetve tárolási, környezeti behatások, körülmények kihathatnak és károsan befolyásolhatják, lerövidíthetik azt, amennyiben tartósan fennállnak és nem csak átmeneti jellegûek. Mindig óvja meg a készüléket a felsoroltaktól: A nedves, párás, dohos környezetben való használat vagy tárolás okozhatja: a készülék burkolatának, elektromos szigetelésének meggyengülését, idô elôtti öregedését, mûanyag és gumi szerkezeti komponenseinek idô elôtti elhasználódását, elöregedését, illetve elôsegítheti, felgyorsíthatja elektromos egységeinek, vezetékeinek oxidációját. A poros légterû, vagy konyhában történô használat (ahol a légtérben pl. étolaj vagy fôzôzsír párája terjeng) okozhatja: zsíros porbevonat leülepedését a készülék szerkezeti mechanikus és elektromos egységein valamint burkolatán, mely elektromos érintkezési hibát, akár teljes mûködésképtelenséget is okozhat, illetve a plasztik és gumi alkatrészeket károsíthatja. Készüléket érô közvetlen napfény okozhatja: a készülék burkolatának, illetve plasztik és gumi alkatrészek idô elôtti elöregedését, szilárdságának és egyéb szerkezeti jellemzôinek károsodását, felületük porózussá, törékennyé válását, mely a rendeltetésszerû, biztonságos használatot veszélyeztetheti. Folyamatos, üzletszerû használat okozhatja: a készülék forszírozott üzemeltetésbôl eredô, idô elôtti szerkezeti kopásait, a motor károsodását, idô elôtti elhasználódá- sát a folyamatos üzemeltetésbôl eredô túlhevülés és kopások miatt, a vezérlôegység kezelôgombjainak elkopását, elhasználódását. Fagyos, hideg környezetben való készüléktárolás okozhatja: plasztik és gumi alkatrészek szerkezeti károsodását, törékenynyé válását, mely a rendeltetésszerû biztonságos használatot veszélyeztetheti, páralecsapódásból eredô oxidációt. Sugárzó vagy közvetlen hôhatás okozhatja (mint például nem megfelelô távolság biztosítása tûzhelytôl, fûtôtesttôl): plasztik és gumi alkatrészek szerkezeti károsodását, alakváltozását, deformációját, kilágyulását, megolvadását, elektromos szigetelések meggyengülését. A készülék élettartamának megnövelése és a szakszerûtlen készülékhasználat elhárítása érdekében kerülje el, illetve akadályozza meg a fenti körülmények kialakulását, és tartsa be minden esetben a termékre vonatkozó üzemeltetési elôírásokat, mivel ellenkezô esetben szakszerûtlen üzemeltetést valósít meg, melyre a termék jótállása nem vonatkozik. Javasoljuk, hogy idôszakonként vizsgáltassa felül egy meghatalmazott szakszervizben készülékét még akkor is, ha egyébként hibajelenséget nem tapasztal ezzel idejekorán elháríthat egy kezdeti stádiumban lévô hibát, s így a terméke élettartamát növelheti. 8 9 Tartsa tisztán környezetét! Az elhasználódott készülék szilárd lakossági hulladékkal együtt nem helyezhetô el, mivel így az élôvilágot, emberi egészséget súlyosan károsíthatja. Kérjük, a terméket élettartama végén adja le a lakóhelyén illetékes elektromos készülékek begyûjtésére szakosodott újrahasznosító, vagy azok környezetbarát megsemmisítését végzô hulladékgyûjtô udvarokban. Kérjük továbbá, hogy a telepcsere során eltávolított, lemerült lithium gombelemet se helyezze soha a háztartási hulladék közé, hanem

6 User'sManual code for PSFW :30 Page 10 adja le egy e célra kijelölt visszagyûjtô helyen, mivel a lemerült gombelem veszélyes hulladék, mely a környezetet szennyezi, ha nem kerül környezetbarát módon visszagyûjtésre, megsemmisítésre. Tájékoztatjuk, hogy a gyártót és a kereskedôt a 264/2004. (IX:23.) Korm. Rendelet szerint térítésmentes áruvisszavételi kötelezettség terheli. Kérjük, ôrizze meg ezt a kezelési útmutatót. Amennyiben a készüléket továbbadná valakinek, úgy feltétlenül adja vele ezt a kezelési útmutatót is! 1. Ki/bekapcsoló nyomógomb 2. Adatokat (pl életkor, magasság) felfelé módosító nyomógomb (+) 3. Adatokat (pl életkor, magasság) lefelé módosító nyomógomb ( ) 4. Adat eltárolás/továbblépés gomb 5. LCD-kijelzô 6. Mérôfelület 7. Testzsír/testvíz mérô elektródák 8. Elemtartó fészek 9. Mértékrendszer váltó kapcsoló (kg/lb) Kezelôszervek Általános tudnivalók Miért jó tudni, hogy a test hány százaléka áll zsírszövetbôl? Az elhízás (amikor a testszöveteknek több a zsírtartalma a normálisnál) közismert egészségi kockázat. Közvetlenül összefüggésbe hozható néhány betegség kialakulásával, például a magas vérnyomással, szívpanaszokkal, cukorbetegséggel, csont- és ízületi fájdalmakkal és a rákos megbetegedések néhány formájával is. Vannak más, kevésbé köztudott tünetek is, mint például az alvás közbeni légzés-elégtelenség vagy a napközbeni álmosság, amelyeket szintén okozhat az elhízás. A test zsír- tartalmának, vagy a test összetételének mérése hatékony eszköz arra, hogy az egészségét ellenôrizhesse. A test víztartalma szintén az egészségtôl függ. Ha a testsúly változatlan marad, akkor a víztartalom növekedése az izmok mennyiségének a növekedését jelzi, ez pedig az egészség szempontjából jó. Ha a test víztartalma csökken, az azt jelenti, hogy csökken az izmok menynyisége, nô a test zsírtartalma vagy felborult a test vízháztartása. A víztartalom csökkenése jelezheti valamely betegség kialakulását is. A testvíz- és testzsírmérleg mûködése A testvíz- és testzsírmérleg az egyik legmegbízhatóbb módszert használja a test összetételének meghatározására, a BIA módszert, vagyis bioelektronikus impedancia analízist. A BIA módszer egy csekély erôsségû, veszélytelen elektromos áramot bocsát át az emberi testen, ennek segítségével ellenállást mér, amely pedig a test zsírtartalmával arányos. A méréshez szükséges két elektróda a mérleg felületén kétoldalt látható két fényes fémlap. A mérésbôl származó adatok testsúly és elektromos ellenállás valamint az elôre beállított adatok segítségével a testvíz- és testzsírmérleg programja kiszámolja és ki is jelzi a test zsírtartalmát és víztartalmát % -ban. A mérleg pontosságát néhány, a felhasználótól függô paraméter határozza meg. Javasoljuk, hogy a méréseket rendszeresen végezze el, lehetôleg a nap ugyanazon órájában, ugyanolyan feltételek mellett. 1. Amennyiben a mérleget testvíz-, testzsírtartalmának mérésére kívánja használni, mérlegre mezítláb kell ráállni, mivel a mérleg csak így tudja megmérni ezeket az adatokat. Megjegyzés: Ahhoz, testsúlyméréskor a valódihoz leginkább közelítô adatot mérje, elengedhetetlen, hogy a mérés során legfeljebb fehérnemût viseljen csak. 2. Ne használja a mérleget egyenetlen vagy szônyeggel borított felületen. A helyes mûködéshez a mérleg mind a négy lába szilárd, sík, vízszintes felületre kell, hogy felfeküdjön

7 User'sManual code for PSFW :30 Page Ne vegye igénybe a testvíz- és testzsírmérô funkciót akkor, ha szívritmus-szabályozó (pacemaker), vagy más elektronikus eszköz van beültetve a szervezetébe, vagy EEG, EKG készüléket használ, illetve várandós állapotban. 4. A mérési eredményt befolyásolják a következô körülmények: A szokásosnál bôségesebb evés, ivás intenzív fizikai erôkifejtés egészségi állapot változása gyógyszeres kezelés hölgyek esetében a havi ciklus Táblázatok a mérési eredmények értékeléséhez A) A test zsírtartalma Hölgyek Férfiak Életkor Sovány Egészséges Túlsúlyos Elhízott Sovány Egészséges Túlsúlyos Elhízott < 18% 18 28% 29-35% > 35% < 10% 10 18% 19 23% > 23% < 20% 20 32% 33-38% > 38% < 12% 12 20% 21 25% > 25% < 23% 23 35% 36-41% > 41% < 13% 13 21% 22 26% > 26% < 24% 24 36% 37-42% > 42% < 14% 14 22% 23 27% > 27% B ) A test víztartalma Hölgyek Férfiak Életkor Alacsony Egészséges Magas Alacsony Egészséges Magas < 57% 57 67% > 67% < 58% 58 72% > 72% < 47% 47 57% > 57% < 53% 53 67% > 67% < 42% 42 52% > 52% < 47% 47 61% > 61% < 37% 37 47% > 47% < 42% 42 56% > 56% Figyelem! A fentebb felsorolt adatok embereken végzett mérések alapján alakultak ki. A táblázatokban szereplô értékek csak viszonyítási alapul szolgálnak. Ha bármilyen kérdése, vagy panasza van az egészségével kapcsolatban, forduljon orvoshoz. Az elemtartó rekesz a mérleg alján található. A készülék tápellátásáról 2 db DC 3 V os lithium CR2032 formátumú gombelem gondoskodik, amely tekintettel a szakaszos használatra, az automatikus kikapcsolásra és az alacsony fogyasztásra, huzamos idôn keresztül nem szorul cserére. Megvásárlásakor a termék tartalmazza a gombelemet. Megjegyzések: Az elektronikus testvíz- és testzsírmérleg kizárólag elemrôl táplálható; sem hálózati csatlakozásra, sem tápadapter használatára nincs lehetôség. Kizárólag olyan típusú, speciális lithium elemeket használjon, amit a kezelési útmutató elôír ettôl eltérô (más méretû és alakú) elem behelyezésére nincs mód, illetôleg eltérô egyenfeszültséget szolgáltató elemmel a készülék mûködésképtelenné válik, esetleg véglegesen károsodik. Elemcsere A készülék tápellátása Az elemek cseréjére akkor van szükség, ha a készüléket nem tudja már bekapcsolni, illetve LCD-kijelzôjén Lo felirat jelenik meg. 1. Kapcsolja ki a mérleget, amennyiben az elemcsere elôtt használatban lett volna. 2. Az elemtartó fedelét, melyet a készülék alsó felén talál (3-as részegység), puszta kézzel is le lehet venni. Ehhez a fedélen lévô mélyedésnél a fedelet ujjával finoman tolja el lefelé, majd távolítsa el

8 User'sManual code for PSFW :30 Page Cserélje ki az elemeket. Az elhasznált elemeket egy kisméretû csavarhúzóval a balra lent található résen keresztül alányúlva óvatosan pattintsa ki fészkükbôl, és friss elemeket tegyen a mérlegbe. Az elemek az elemtartó fedélen feltüntetett polaritással kerüljenek a helyükre úgy, hogy sima, feliratozott részükkel nézzenek kifelé, (tehát leemelve a fedelet, ez az oldaluk legyen látható). 4. Tolja vissza az elemtartó fedelét. Az elemcsere elvégzése után a mérleg használatra kész. Kérjük, az elemcserét körültekintôen végezze, mivel a helytelenül végzett elemcserébôl bekövetkezô meghibásodásra a készülékre vállalt szavatosság nem terjed ki. Fontos tudnivalók Ne használjon a készülékben egyidejûleg használt és új elemet. A gombelemet soha ne dobja tûzbe, mert felrobbanhat. Mind az új, mind a használt gombelemet úgy tárolja otthonában, hogy ahhoz ne férhessen hozzá gyermek még véletlenül sem. A gombelem mérgezô kémiai anyagokat tartalmaz, így a gombelem lenyelése életveszélyes mérgezést okozhat ha ilyen baleset bekövetkezik, vagy fennáll a lenyelés gyanúja, forduljon haladéktalanul orvoshoz! A mérlegbôl kiszerelt elemet semmiképpen ne dobja a szemétbe, mert ezzel a környezetet veszélyezteti! Keressen erre a célra kihelyezett szelektív hulladékgyûjtô konténert, vagy gyûjtôállomást és a használt elemet oda dobja be, illetve ott adja le! A testvíz- és testzsírmérleg használata A mérés megkezdése elôtt a mérlegen állítsa be a kívánt mértékrendszert. A mérleg 2-féle mértékrendszerben tudja a mért testsúlyt megjeleníteni: kg-ban illetve lb-ban. (Utóbbi a libra, angolszász súlymérték rövidítése.) A mértékrendszer váltó kapcsolót a készülék alján találhatja meg (9-es kezelôszerv). A mértékrendszer átállítását csak a mérleg kikapcsolt állapotában szabad elvégezni (bekapcsolt állapotban történt átváltás esetén a mérleg hibás értéket fog mérni). A mérés alatt ügyeljen rá, hogy kezével vagy bármely testrészével ne érintsen, és ne fogjon meg környezetében semmit. A testvíz- és testzsírmérleget háromféle módon lehet használni: A) Csak testsúly mérésére. B) Személyes adatok beállítására. C) Testsúly, zsírtartalom és víztartalom mérésére. (Csak akkor, ha a személyes adatok be vannak állítva). A) Csak testsúly mérése: 1. Helyezze a mérleget sima, kemény nem csúszós vízszintes felületû talajra, majd egyik lábával finoman lépjen rá. Ennek hatására egy halk sípszó elhangzásával a készülék bekapcsol, a kijelzôjén rövid idôre az alábbi ábra szerinti kiírás látható. Ekkor vegye le a lábát a mérlegrôl Amikor a kijelzô 0 értéket ír ki, a készülék készen áll a mérésre kg

9 User'sManual code for PSFW :30 Page Most óvatosan lépjen rá a mérlegre, két lábbal, egyenletesen elosztva a súlyt a két talpán. Lehetôleg ne mozogjon. A mérés 3-4 másodpercig tart. Eközben a kijelzôn mutatott érték folyamatosan változik, végül a stabil testsúly érték még néhányszor villog. Amikor a mérés elkészült, a készülék sípol. Ekkor leléphet a mérlegrôl, a kijelzôn a testsúly továbbra is látható marad, kb 5 másodpercig, már nem villogva. kg 58.4 Miközben a személyes adatokat beállítja, a mérleget bármikor kikapcsolhatja az ON/OFF gomb segítségével. A mérleg magától is kikapcsol, ha kb 20 másodpercig nem nyom meg egyetlen gombot sem. A beállítás menete a következô: 1. Kapcsolja be a mérleget a gombbal (2-es kezelôszerv). Ekkor a kijelzôn a 01 felirat fog villogni. 01 Megjegyzés: Túlterhelés esetén a mérleg kijelzôjén az O Ld felirat jelenik meg, ekkor lépjen le a mérlegrôl, mert a túlterhelés esetleg a mérleg károsodását okozhatja. 4. A mérleg 5 másodperc múlva egy sípszó elhangzását követôen automatikusan kikapcsol. Az így megmért értékeket a mérleg nem tárolja el. Az érvényes testsúly csak a kijelzôrôl olvasható le. Külsô tárolóeszköz (például memóriakártya vagy számítógép) csatlakoztatása nem lehetséges. B) Személyes adatok beállítása Ahhoz, hogy a mérleg a mért adatokból ki tudja számolni az illetô testének víz- illetve zsírtartalmát, a mérés elôtt be kell állítani a mérendô személyre vonatkozó néhány adatot a mérlegen. Legfeljebb 12 személy adatait tudja a mérleg megjegyezni. Ha egyszer beírta az adatokat, akkor a mérleg kikapcsolás és elemcsere után is megôrzi azokat. Szükség esetén a beírt adatok késôbb módosíthatóak úgy, hogy az adott számú helyre egy másik személy adatait írja be. Nullázásra, törlésre nincs szükség. 2. Ezt követôen a + és gombokkal (3 as és 4-es kezelôszervek) válassza ki azt a tárolórekeszt, amelyikbe be szeretné írni az adatokat. 3. Nyomja meg a gombot, ezzel kiválasztotta azt a tárolórekeszt, amelyiknek a száma a kijezôn villogott. 4. A tárolórekesz beállítása után válassza ki, hogy férfi vagy nô az illetô, akinek az adatait beírja. A kijelzô bal szélén villog egy kis szimbólum, amely vagy férfit, vagy nôt ábrázol. A + és gombokkal választhatja ki a megfelelôt. Ha kiválasztotta, ismét nyomja meg a gombot. y j g g CM AGE 16 17

10 User'sManual code for PSFW :30 Page Most a testmagasságot tudja beállítani. A kijelzôn villogó számot a + gombbal növelni, a gombbal csökkenteni lehet. Ha a kijelzôn a megfelelô testmagasság látszik, akkor a gombbal tárolja el. Amennyiben a mérleg alsó részén található mértékrendszer átváltó gombbal korábban a kg beállítást választotta, akkor a magasságot cm-ben adhatja meg, a CM felirat villog a beállítandó magasság értéke alatt. Azonban ha az lb angolszász mértékrendszert választja, akkor a magasságot inch-ben adhatja meg, a kijelzô szám alatt az INCH felirat villog Az utolsó lépés a mérendô személy életkorának beállítása. A kijelzô jobb oldalán az AGE felirat látható. A kijelzôn villogó számot a + és gombokkal tudja beállítani úgy, hogy a készülék megfelelô CM életkort mutassa. Ha ezzel is végzett, akkor ismét a kell érvényesíteni. AGE gombbal Amikor a fent felsorolt beállításokat elvégezte, akkor a személyes adatok még 5 másodpercen keresztül láthatóak maradnak a kijelzôn, majd ezt követôen a készülék sípszó elhangzásával együtt kikapcsol. A mérlegben 12 személy adatait lehet így eltárolni. A többi 11 tárolóhelyet az 1-6 lépések elismétlésével tudja feltölteni. Ha beállítás közben kb 20 másodpercig nem nyom meg egyetlen gombot sem, a mérleg automatikusan kikapcsol. C) Testsúly, zsír- és víztartalom mérése Ha már beállította a személyes adatait, akkor a mérleggel a következôképpen tudja megmérni a testsúlyát, zsír- és víztartalmát: 1. A mérés megkezdése elôtt vegye le cipôjét és zokniját, mivel a testzsír és testvíz arányát csak mezítlábasan tudja a készülék megmérni. 2. Tegye rá egyik lábát a készülék üvegfelületének a közepére, és tartsa ott. Ekkor a készüléken a jobb felsô sarokban néhány másodpercre a 8888 felirat jelenik meg, majd a programhelyeket mutató sorszám a bal felsô sarokban lassan felfelé lépked 01 és 12 között, ezt követôen pedig a folyamat 01 -tôl újra kezdôdik. A programhelyet, amelyben az Ön személyes adatai vannak, úgy választhatja ki, hogy amikor a számlálás elér a megfelelô helyre, leveszi a lábát a mérlegrôl

11 User'sManual code for PSFW :30 Page Miután leveszi a lábát a mérlegrôl megjelennek az adott helyen a korábbi mérések testzsír és testvíz arány adatai néhány másodpercre. TBF 28.3% kg egység). Álljon nyugodtan, míg a mérés tart. Ha a 0.0 kg kijelzése után kb 10 másodpercig nem lép rá a mérlegre, akkor az automatikusan kikapcsol. 6. Kb 5 másodpercig tart az elsô mérés, utána a kijelzôn olvasható a testsúly. o kg 50.1 Slim Normal Over a little Over Weight Elsô használatkor, ha az adott tárolóhelyen még nem volt korábbi mérési adat, az alábbi feliratok láthatók: 4. Majd a kijelzô visszatér 0.0 értékre, és megkezdôdhet a mérés. o Most lépjen rá a mérlegre mezítláb úgy, hogy teljes talppal letakarja a mérleg két oldalán található fém elektróda sávokat (7-es rész- kg 0.0 Megjegyzés: Túlterhelés esetén a mérleg kijelzôjén az O Ld felirat jelenik meg, ekkor lépjen le a mérlegrôl, mert a túlterhelés esetleg a mérleg károsodását okozhatja. 7. A testsúlyt 2-3 másodpercig jelzi ki a mérleg, utána kezdôdik a második mérés. A folyamatot a kijelzôn eddig álló kör körkörös mozgással jelzi. 8. Amikor a zsír- és víztartalom mérése is kész, akkor a kijelzôn felváltva látható a két érték. Az TBF felirat (body fat) a zsírtartalmat, a TBW felirat (body water) a víztartalmat jelenti. Mind a kettôt % -ban mutatja a mérleg. Továbbá a testzsír értékének kijelzése közben alatta látható egy sáv, amely megmutatja, hogy az adott érték hogyan viszonyul az egészséges értékhez képest: a sáv tartományaiban olvasható feliratok balról jobbra haladva rendre az alábbiakat jelentik: Slim: Vékony Normal: Egészséges Over a little: Túlsúlyos Overweight: Elhízott 20 21

12 User'sManual code for PSFW :30 Page 22 a) Testzsír érték kijelzése Slim b) Testvíz érték kijelzése mn TBF 28.3% TBW Normal 55.1% Over a little Over Weight Ha most lelép a mérlegrôl, a kijelzôn még kb. 10 másodpercig villog a zsír- illetve víztartalom, utána a mérleg automatikusan kikapcsol. kg 165 CM kg 30 AGE CM 50.1 AGE a magasság cm mértékegységben lesz megjelenítve. Ha az lb mértékrendszert választotta, akkor a testsúly lb, a magasság pedig inch mértékegységben lesz megjelenítve. Figyelem! Tisztításkor a testvíz- és testzsírmérleget soha ne merítse vízbe és ne tartsa vízsugár alá! A mérleg külsô mûanyag burkolati elemeit és üveg mérôfelületét puha, épphogy nedves, nem szálasodó textíliával (ne legyen szintetikus anyagból) lehet megtörölni. Tisztítás után törölje át a burkolatot egy száraz textíliával is. Nagyon vigyázzon, hogy tisztításkor se nedvesség, sem pedig valamilyen szilárd részecske ne juthasson a készülék belsejébe. Ne használjon semmilyen oldószert, például alkoholt, benzint, acetont vagy más hasonló aromás oldószert, sem pedig súrolóvagy csiszolószereket. Ezek a szerek károsítják a készülék burkolatát. A készülék tárolása A készülék karbantartása, tisztítása Kapcsolja ki a készüléket, majd hosszabb tárolás esetén vegye ki az elemet az elemtartóból. Ha a készüléket tartósan nem használja, akkor tegye nylonzacskóba, majd száraz, por- és fagymentes helyen tárolja. Megjegyzések: Ha a kijelzôn az Err felirat van, az azt jelenti, hogy mérés közben hiba történt. Ilyenkor kapcsolja ki a mérleget a (2-es kezelôszerv), és kezdje elölrôl a mérést. gombbal A súly és magasság értékek kijelzése aszerint történik, hogy milyen mértékrendszert választott: amennyiben a készülék hátoldalán a kg/lb mértékrendszer átváltó kapcsolót kg állásba váltotta, a súly kg, 22 23

13 User'sManual code for PSFW :30 Page 24 Minôségtanúsítás Copyright Tanúsítjuk, hogy a dyras PSFW-250 típusú testvíz- és testzsírmérleg az alább ismertetett mûszaki jellemzôknek megfelel: A készülék adatai: Típus: PSFW-250 Megnevezés: Testvíz- és testzsírmérleg Névleges mûködtetô feszültség: DC 6 V; 2 db CR-2032 telepformátumú lithium gombelem Üzemi hômérséklettartomány: +5 C +40 C Tárolási hômérséklettartomány: +5 C +40 C Mértékrendszer: kg, lb Méréshatár: 150kg (330 lbs) Minimális mérhetô súly: 2 kg (4,4 lbs) Testvíz és testzsír arány meghatározás: BIA módszer (%) Mérési felbontás: 0,1 kg (0,2 lb) Mérés pontossága: <50 kg: +/-0,3 kg (0,7 lb) >50 kg: +/-0,5 kg (1 lb) Kijelzô: 45 mm magas LCD Gyártó: The dyras wwe.factory, Inc. U.S.A. Copyright The dyras wwe.factory LLC U.S.A. Minden jog beleértve a film, rádió és televízió általi terjesztést, fordítást, fényképészeti vagy hangtechnikai másolást, kivonatos utánnyomást és egyéb sokszorosítást kifejezetten fenntartva. Ennek megsértése büntetôjogi következményeket vonhat maga után. A CE-szimbólum A biztonság és az elektromágneses összeférhetôség (EMC) szempontjából a készülék megfelel az elôírásoknak. Az erre utaló jelölés a készülék adattábláján, a csomagolódobozon és a kezelési útmutatóban található. Termékeinket folyamatosan fejlesztjük, hogy azok mind korszerûbbek legyenek, ezért a készülékek mûszaki adatai elôzetes értesítés nélkül változhatnak. Nyomdai hibák és tévedések joga fenntartva

14 User'sManual code for PSFW :30 Page 26 Tisztelt Vásárló! Feljegyzések Kérjük, hogy idôrôl-idôre látogasson el a dyras internetes honlapjára, ahol informálódhat a termékével kapcsolatos aktuális hírekrôl, illetôleg új készülékeinkrôl, akcióinkról tudomást szerezhet. Javasoljuk, hogy keresse fel honlapunk Terméktámogatás menüjét, ahonnan tájékozódhat a készülékével kapcsolatos esetleges aktuális információkról; ha internet hozzáféréssel nem rendelkezik, úgy a termékével kapcsolatos esetleges aktualitásokról feltett kérdéseirôl levélben is szívesen nyújtunk felvilágosítást, amennyiben megkeresését elküldi a dyras wwe.trading Kft Budapest, Gyömrôi út 140. címre; kérjük, ilyen esetben tüntesse fel a borítékon a Terméktámogatás kulcsszót is. Szeretnénk megkérni, hogy segítse munkánkat! Ennek érdekében kérjük, töltse ki a vásárolt termék mellett található regisztrációs kártyát, és küldje vissza azt postai úton részünkre. Regisztrációját honlapunkon is megteheti a Termékregisztráció menüpont alatt elérhetô ûrlap kitöltésével. Felhívjuk figyelmét, hogy a regisztráció céljából megadott személyes adatait harmadik fél részére nem szolgáltatjuk ki, azok kizárólag saját nyilvántartásunkban jelennek meg, termékeinkkel kapcsolatos marketing és információs célokat szolgálnak. Amennyiben késôbbiek folyamán nyilvántartásunkban tárolt adatait töröltetni kívánja, úgy erre irányuló kérését írásban tegye meg fenti címünkre eljuttatott levél formájában

15 User'sManual code for PSFW :30 Page 28 Feljegyzések Feljegyzések 28 29

Kezelési útmutató a dyras DVTU-265 típusú USB DVB-T vevőhöz

Kezelési útmutató a dyras DVTU-265 típusú USB DVB-T vevőhöz Kezelési útmutató a dyras DVTU-265 típusú USB DVB-T vevőhöz Kezelési útmutató a dyras DVTU-265 típusú USB DVB-T vevőhöz Megjegyzés Kérjük, használatba vétel előtt gondosan tanulmányozza át, és kövesse

Részletesebben

Multicare elemző mérleg

Multicare elemző mérleg Multicare elemző mérleg GYVBF1 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Kérjük üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Tisztelt Vásárlónk! Köszönjük, hogy Vivamax terméket választott. A termék

Részletesebben

BG 40. H Diagnózismérleg Használati útmutató

BG 40. H Diagnózismérleg Használati útmutató BG 40 H H Diagnózismérleg Használati útmutató Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel. +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de magyar Tisztelt

Részletesebben

Diagnózismérleg Használati útmutató... 2-14

Diagnózismérleg Használati útmutató... 2-14 BF66 H Diagnózismérleg Használati útmutató... 2-14 Beurer GmbH Söflinger Str. 218 D-89077 Ulm (Németország) Tel.: ++49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: ++49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de e-mail: kd@beurer.de

Részletesebben

Használati útmutató. Testzsír mértéke. Felhasználóbarát útmutató ID: #05002

Használati útmutató. Testzsír mértéke. Felhasználóbarát útmutató ID: #05002 NÉMETORSZÁGBAN GYÁRTVA Használati útmutató Testzsír mértéke myhansecontrol.com myhansecontrol.com Felhasználóbarát útmutató ID: #05002 Tartalom Áttekintés...3 Használata...4 A csomag tartalma/a készülék

Részletesebben

Fontos tudnivaló. A készülék ismertetése. A készülék tulajdonságai. Használat előtti fontos tudnivalók

Fontos tudnivaló. A készülék ismertetése. A készülék tulajdonságai. Használat előtti fontos tudnivalók Fontos tudnivaló Kérjük, használatba vétel előtt gondosan tanulmányozza át, és kövesse ezt a kezelési útmutatót. A biztonsági és kezelési előírások be nem tartása miatt bekövetkező termékmeghibásodásra

Részletesebben

BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel. +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 Mail: kd@beurer.de. Diagnosztikai mérleg

BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel. +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 Mail: kd@beurer.de. Diagnosztikai mérleg BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel. +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 Mail: kd@beurer.de Diagnosztikai mérleg BF 18 Használati utasítás H Diagnosztikai mérleg H 5

Részletesebben

TARTALOM BEVEZETÕ 3 A SZETT TARTALMA 4 A DCONT PERSONAL OPTIMUM BEMUTATÁSA 5 A DCONT PERSONAL OPTIMUM PLUSZ BEMUTATÁSA 7 A KÉSZÜLÉK FELÉPÍTÉSE 8 A

TARTALOM BEVEZETÕ 3 A SZETT TARTALMA 4 A DCONT PERSONAL OPTIMUM BEMUTATÁSA 5 A DCONT PERSONAL OPTIMUM PLUSZ BEMUTATÁSA 7 A KÉSZÜLÉK FELÉPÍTÉSE 8 A TARTALOM BEVEZETÕ 3 A SZETT TARTALMA 4 A DCONT PERSONAL OPTIMUM BEMUTATÁSA 5 A DCONT PERSONAL OPTIMUM PLUSZ BEMUTATÁSA 7 A KÉSZÜLÉK FELÉPÍTÉSE 8 A TESZTCSÍK 9 VÉRMINTA 12 KÓDBEÁLLÍTÁS 14 Kód beállítása

Részletesebben

AUTOMATA FELKAROS VÉRNYOMÁSMÉRŐ

AUTOMATA FELKAROS VÉRNYOMÁSMÉRŐ AUTOMATA FELKAROS VÉRNYOMÁSMÉRŐ BPA-2000-EU Használat előtt A vérnyomásmérő használata előtt javasolt néhány alapvető szabály betartása. Kérjük, az első használat előtt alaposan olvassa el a kézikönyvet

Részletesebben

Tartalom Áttekintés... 4 Használata... 5 A csomag tartalma/a készülék részei... 6 Általános tudnivalók... 9

Tartalom Áttekintés... 4 Használata... 5 A csomag tartalma/a készülék részei... 6 Általános tudnivalók... 9 Tartalom Tartalom Áttekintés... 4 Használata... 5 A csomag tartalma/a készülék részei... 6 Általános tudnivalók... 9 Olvassa el és őrizze meg a használati utasítást... 9 Jelmagyarázat...10 A csomag tartalma...

Részletesebben

Tartalom. 7 A készülék tárolása, ápolása és fertőtlenítése...32 7.1 Tisztítás...32 7.2 Fertőtlenítés...33

Tartalom. 7 A készülék tárolása, ápolása és fertőtlenítése...32 7.1 Tisztítás...32 7.2 Fertőtlenítés...33 Tartalom 1 A készülék ismertetése...4 A készülék ismertetése...4 1.1 Szállítási terjedelem, utólagos vásárlás és tartozékok...5 1.2 A készülék funkciói...6 1.3 Jelmagyarázat...7 2 Figyelmeztető megjegyzések

Részletesebben

Használati utasítás. Testösszetételt elemző monitor BF214 IM-HBF-214-EBW-01-08/2012 5337477-2A. All for Healthcare 12K2590

Használati utasítás. Testösszetételt elemző monitor BF214 IM-HBF-214-EBW-01-08/2012 5337477-2A. All for Healthcare 12K2590 Használati utasítás Testösszetételt elemző monitor BF214 All for Healthcare IM-HBF-214-EBW-01-08/2012 5337477-2A 12K2590 BF214 Testösszetételt elemző monitor Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a testösszetételt

Részletesebben

Használati utasítás GL40. mmol/l VÉRCUKORMÉRŐ KÉSZÜLÉK. Lépésről lépésre IVD. Beurer GmbH Söflinger Str. 218 D-89077 Ulm Germany www.beurer-medical.

Használati utasítás GL40. mmol/l VÉRCUKORMÉRŐ KÉSZÜLÉK. Lépésről lépésre IVD. Beurer GmbH Söflinger Str. 218 D-89077 Ulm Germany www.beurer-medical. Használati utasítás GL40 mmol/l H VÉRCUKORMÉRŐ KÉSZÜLÉK Lépésről lépésre IVD Beurer GmbH Söflinger Str. 218 D-89077 Ulm Germany www.beurer-medical.de 0344 2 Beurer GL40 mmol/l Tartalom 1 Ismertető...4

Részletesebben

Használati utasítás. Technogym s.p.a. által lett bejegyezve Olaszországban és más

Használati utasítás. Technogym s.p.a. által lett bejegyezve Olaszországban és más Használati utasítás Technogym, The Wellness Company, Excite és CPR (figuratív) a Technogym s.p.a. tulajdonában lévő védjegyek Olaszországban és más országokban. A Smartkey és a TGS key az itt illusztrált

Részletesebben

Használati útmutató. Csuklós, automata digitális vérnyomásmérő Típus: M253P. Tartalomjegyzék. Biztonsági tudnivalók

Használati útmutató. Csuklós, automata digitális vérnyomásmérő Típus: M253P. Tartalomjegyzék. Biztonsági tudnivalók Használati útmutató Csuklós, automata digitális vérnyomásmérő Típus: M253P Dokumentum hiv. száma: DBP-1904-008 Változat: Z Kiállítás napja: 2012.11 Csuklós típusú A termék megfelel a 93/42/EEC direktívában

Részletesebben

Dcont Ideál egyéni vércukormérő készülék. Dcont Ideál Használati útmutató

Dcont Ideál egyéni vércukormérő készülék. Dcont Ideál Használati útmutató egyéni vércukormérő készülék Dcont Ideál Használati útmutató 1 Használati útmutató Mielőtt megkezdené a készülék használatát Alaposan olvassa el Dcont Ideál, az Ideál Teszt tesztcsík és az ujjszúró használati

Részletesebben

Használati útmutató. Digitális multiméter. Termékinformáció + VIDEÓ. www.aldi-service.hu. Felhasználóbarát útmutató ID: #05002

Használati útmutató. Digitális multiméter. Termékinformáció + VIDEÓ. www.aldi-service.hu. Felhasználóbarát útmutató ID: #05002 NÉMETORSZÁGBAN GYÁRTVA Használati útmutató Digitális multiméter Termékinformáció myhansecontrol.com myhansecontrol.com Felhasználóbarát útmutató ID: #05002 www.aldi-service.hu + VIDEÓ QR kódokkal gyorsan

Részletesebben

HASZÁLATI UTASÍTÁS PS4010 - Elektromos személyi mérleg test zsír jelzővel

HASZÁLATI UTASÍTÁS PS4010 - Elektromos személyi mérleg test zsír jelzővel HASZÁLATI UTASÍTÁS PS4010 - Elektromos személyi mérleg test zsír jelzővel Használat előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasításban leírt előírásokat és figyelmeztetéseket, és az útmutatót

Részletesebben

használati útmutató GL32 mmol/l VÉRCUKORMÉRŐ KÉSZÜLÉK Lépésről lépésre Beurer GmbH Söflinger Straße 218 www.beurer-medical.de 89077 Ulm, Germany 0344

használati útmutató GL32 mmol/l VÉRCUKORMÉRŐ KÉSZÜLÉK Lépésről lépésre Beurer GmbH Söflinger Straße 218 www.beurer-medical.de 89077 Ulm, Germany 0344 használati útmutató GL32 mmol/l H Code free VÉRCUKORMÉRŐ KÉSZÜLÉK german l engineering Lépésről lépésre Beurer GmbH Söflinger Straße 218 www.beurer-medical.de 89077 Ulm, Germany 0344 Tartalomjegyzék Vércukormérő

Részletesebben

GlucoDock. Vércukormérő modul. Kérjük, figyelmesen olvassa el! Használati útmutató. Art. 79306

GlucoDock. Vércukormérő modul. Kérjük, figyelmesen olvassa el! Használati útmutató. Art. 79306 GlucoDock Vércukormérő modul Használati útmutató Kérjük, figyelmesen olvassa el! Art. 79306 GlucoDock részei Működési információk Apple készülék csatlakozó hely GluckoDock eszköz csatlakozófej GluckoDock

Részletesebben

SALTER 9106 Testanalizáló mérleg használati útmutató

SALTER 9106 Testanalizáló mérleg használati útmutató SALTER 9106 Testanalizáló mérleg használati útmutató - 1 - TESTZSÍR MIT JELENT? Az emberi test többek között egy bizonyos százalék zsírt tartalmaz. Ez létfontosságú az egészséghez és a testfunkciókhoz

Részletesebben

MEDTRON HUB 140 Mobil adatátviteli egység és MEDISTANCE szolgáltatás web felhasználói felület

MEDTRON HUB 140 Mobil adatátviteli egység és MEDISTANCE szolgáltatás web felhasználói felület MEDTRON HUB 140 Mobil adatátviteli egység és MEDISTANCE szolgáltatás web felhasználói felület Használati útmutató Tartalom Fontos biztonsági előírások... 3 Bevezetés... 3 1. A MEDISTANCE szolgáltatás áttekintése...

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30 ÁLLÍTATÓ BEÜLŐ SZÉLESSÉGŰ, VILLAMOS HAJTÁSÚ KEREKESSZÉK REHAB-TRADE Kft. 2000 Szentendre, Kalászi út 3. Telefon: 06-26/88-62-88 Fax: 06-1/239-4330 A csoport tagja. Figyelem:

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30 ÁLLÍTATÓ BEÜLŐ SZÉLESSÉGŰ, VILLAMOS HAJTÁSÚ KEREKESSZÉK REHAB-TRADE Kft. 2000 Szentendre, Kalászi út 3. Telefon: 06-26/88-62-88 Fax: 06-1/239-4330 A csoport tagja. Figyelem:

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EL-GO ELEKTROMOS MEGHAJTÁSÚ 3 KEREKŰ MOPED

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EL-GO ELEKTROMOS MEGHAJTÁSÚ 3 KEREKŰ MOPED HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EL-GO ELEKTROMOS MEGHAJTÁSÚ 3 KEREKŰ MOPED REHAB-TRADE Kft. 2000 Szentendre, Kalászi út 3. Telefon: 06-26/88-62-88 Fax: 06-1/239-4330 A csoport tagja Figyelem: Kérjük, az eszköz átvétele

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS PS5008 - Elektromos személyi mérleg, a zsír, a víz, a csont izomzat és az alapvető metabolikus ráta %-os kijelzésével

HASZNÁLATI UTASÍTÁS PS5008 - Elektromos személyi mérleg, a zsír, a víz, a csont izomzat és az alapvető metabolikus ráta %-os kijelzésével HASZNÁLATI UTASÍTÁS PS5008 - Elektromos személyi mérleg, a zsír, a víz, a csont izomzat és az alapvető metabolikus ráta %-os kijelzésével Használat előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasításban

Részletesebben

Használati útmutató. TRI gázüzemű hőlégbefúvók

Használati útmutató. TRI gázüzemű hőlégbefúvók Használati útmutató TRI gázüzemű hőlégbefúvók Kedves Vásárló! Gratulálunk, hogy egy, a csúcsminőséget képviselő Immergas terméket vásárolt, amely hosszú ideig és biztonságosan fogja az Ön kényelmét szolgálni.

Részletesebben

533222-03 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DCT414

533222-03 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DCT414 533222-03 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DCT414 1A ábra 2 1B ábra 2. ábra 3. ábra 3 4. ábra 4 10,8 V-OS, VEZETÉK NÉLKÜLI INFRAVÖRÖS HŐMÉRŐ DCT414 Gratulálunk! Köszönjük, hogy DEWALT

Részletesebben

www.eluxshop.hu HU Használati útmutató

www.eluxshop.hu HU Használati útmutató 47395GM-MN HU Használati útmutató 2 www.aeg.com TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK... 3 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK...4 3. TERMÉKLEÍRÁS...8 4. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT...9 5. FŐZŐLAP - NAPI HASZNÁLAT...9 6.

Részletesebben

FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK 319252H.fm Page 19 Wednesday, September 3, 28 5:42 PM FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK A jelen kézikönyv fontos tájékoztatásokat tartalmaz az Ön új főzőlapjának biztonságára, használatára és karbantartására

Részletesebben