KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a évi gazdálkodásról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2011. évi gazdálkodásról"

Átírás

1 BUFA Budapesti Faipari Termelő és Kereskedelmi Kft. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a évi gazdálkodásról Budapest, március 27. Gálfi Lajos bv. ezredes mb. ügyvezető igazgató

2 2 TARTALOMJEGYZÉK Oldal I. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ I/1. A vállalkozás jellemzıi 3 I/2. A számviteli politika fıbb vonásai 5 II. A MÉRLEG ÉS AZ EREDMÉNYKIMUTATÁS RÉSZLETEZÉSE I1/1. A évi mérleg fıbb eltéréseinek bemutatása 7 II/2. A mérleg adatainak összehasonlító elemzése 8 II/3. A évi eredmény alakulása 11 II/4. Anyagjellegő ráfordítások 13 II/5. Személyi jellegő ráfordítások 14 II/6. Értékcsökkenés elszámolása 14 II/7. Egyéb ráfordítások 14 II/8. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 15 II/9. Pénzügyi mőveletek eredménye 15 II/10. Adózás elıtti eredmény 15 II/11. A fel nem osztott költségek alakulása 15 II/12. Pénzügyi helyzet 15 II/13. Pénzügyi mutatószámok 17 II/14. Vagyoni helyzet 17 II/15. Jövedelmi helyzet 18 III. KIEGÉSZÍTİ ADATSZOLGÁLTATÁS III/1. Környezetvédelmi eszközök 18 IV. ÖSSZEFOGLALÁS 18 Mellékletek: 1. sz. melléklet: Immateriális javak, tárgyi eszközök állományváltozásai 2. sz. melléklet: Beruházások alakulása 3. sz. melléklet: Fel nem osztott költségek alakulása 4. sz. melléklet: Készletek kronologikus átlaga 5. sz. melléklet: Létszám, bér és kereset alakulása 6. sz. melléklet: Fontosabb mutatószámok 7. sz. melléklet: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 8. sz. melléklet: Cash-flow

3 3 I. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ 1. A társaság fıbb adatai: BUFA Budapesti Faipari Termelı és A társaság (gazdálkodó szerv) neve Kereskedelmi Korlátolt Felelısségő társaság Az ügyvitel során használt cégnév rövidítése BUFA Kft. Idegen nyelvő elnevezések BUFA GmbH, BUFA Ltd. Székhelye 1108 Budapest Kozma u. 13. Postai címe 1108 Budapest Kozma u. 13. Távirati címe 1108 Budapest Kozma u. 13. Telefonszáma Mobiltelefonszám Telefax száma Telephelye 1108 Budapest Újhegyi út 52. A társasági szerzıdés kelte január 1. A társaság mőködési megkezdésének idıpontja január 1. A jogelıd alapítási éve Cégbejegyzés száma Bankszámlájának száma Kereskedelmi és Hitelbank Rt Adóigazgatási száma Statisztikai számjele Elektronikus elérhetısége címe Törvényes felügyeleti szerve Fıvárosi Bíróság, mint Cégbíróság A társaság idıtartama Határozatlan Egyszemélyes korlátolt felelısségő Társasági forma társaság (a Budapesti Faipari Vállalat jogutódja/ A társaság tagjai, neve, székhelye 100 %-ban a Magyar Állam (MNV Zrt.), egyszemélyes Kft. A tulajdonosi jogot gyakorló Büntetés-végrehajtás Országos A társaság fıtevékenysége (TEÁOR 08 szerint) Parancsnoksága Egyéb bútorgyártás

4 4 A társaság ügyvezetıje A évi beszámolót összeállította A társaság könyvvizsgálója: Gálfi Lajos bv. ezredes, a beszámoló aláírására jogosult. (2600 Vác, Vág u. 8. I. em. 2.) Mészáros-Nagy Noémi bv. ırnagy gazdasági vezetı, mérlegképes könyvelı, nyilvántartási száma: EX ASSE Könyvvizsgáló, Adó- és Pénzügyi, Gazdasági Tanácsadó Zrt.: Fiedler Gábor könyvvizsgáló A társaságot, illetve jogelıdjét a fogvatartottak kötelezı foglalkoztatása céljából alapították. 100 %-os állami tulajdonban van, a tartósan állami tulajdonban maradó vállalkozói vagyon kezelésérıl és hasznosításáról szóló évi LIII. törvény és annak végrehajtására kiadott a részben vagy teljesen tartósan állami tulajdonban maradó gazdálkodó szervezetekrıl szóló 126/1992. (VIII. 28.) Korm. rendelet alapján. A társaságban a tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket jogszabály alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt.(1133 Budapest, Pozsonyi út 56., cg: , továbbiakban MNV Zrt.) útján a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága gyakorolja. Az MNV Zrt. Részvényesi Jogok Gyakorlójának a Vtv. 7. (3) bekezdése alapján hozott 8/2008.(IV.30.) számú határozata, valamint a Tanács a Vtv. 6. (2) bekezdés c) pontja alapján hozott 238/2008. (IV.30.) NVT számú határozata alapján a tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket kizárólag jogszabályban, valamint az MNV Zrt-vel a Vtv. 29. (5) bekezdése alapján kötött SZT/ számú szerzıdésben foglalt feltételekkel és korlátozásokkal a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (1054 Budapest, Steindl Imre u. 9.) ideiglenes vagyonkezelıként gyakorolja. Társaságunk fı profilja a különbözı faipari termékek gyártása, egyedi megrendelésre bútorgyártás, valamint bérmunka tevékenység. A számviteli törvény szerint a BUFA Kft-nél kötelezı a könyvvizsgálat. A társaság könyvvizsgálója az EX ASSE Zrt., a könyvvizsgálatért személyében is felelıs személy Fiedler Gábor könyvvizsgáló. A évi üzleti évre vonatkozóan a könyvvizsgáló által a beszámoló könyvvizsgálatáért felszámított díj nettó ,-Ft. A könyvvizsgáló kérésére a társaság tulajdonosi jogkörgyakorlója az alábbiakat nyilatkozta: A 100%-os állami tulajdonú társaság vagyonkezelıjeként, jelenleg nincs szándékában: a) a társaság felszámolása, csıdeljárás alá vonása, végelszámolása, b) a társaságban lévı tulajdonosi arányok megváltoztatása, c) a társasággal kapcsolatos ügyletek, kereskedelmi és pénzügyi kapcsolatok, esetleges háttér-fedezetek alapvetı megváltoztatása.

5 5 I/2. A számviteli politika fıbb vonásai A társaság számviteli politikájának célja, hogy a könyvekben rögzített adatok alapján megbízható és valós képet adjunk a társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérıl és annak változásáról. A számviteli politika, a számlarend és a számlatükör a számviteli törvény szellemének megfelelıen olyan részletességgel készült, hogy a gazdasági tevékenység elemzését, a beszámolási kötelezettség teljesítését lehetıvé tegye. A számviteli politikánkat és annak évenként szükséges módosításait a törvényben meghatározott 14 alapelv figyelembe vételével fogalmaztuk meg a társaság sajátosságait szem elıtt tartva. Társaságunk kettıs könyvvitelt vezet, éves beszámoló készítésére kötelezett és nem tartozik a társasági adó hatálya alá. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény szerint nem adóalanya társasági adónak. A társaság eszközeirıl analitikus mennyiségi és értékbeli nyilvántartást vezet, amelyet havonta, a fıkönyvi zárást megelızıen összesít, és a változásokat értékben könyveli a megfelelı számlákra. A nyilvántartás kiterjed az immateriális javakra, tárgyi eszközökre, befektetett pénzügyi eszközökre, készletekre, vevıkre, szállítókra, értékpapírokra, a munkavállalókkal szembeni kötelezettségekre. A tárgyi eszközök értékelése bekerülési értéken történik, csökkentve az elszámolt értékcsökkenéssel, illetve értékvesztéssel, növelve a visszaírt terven felüli értékcsökkenéssel és a visszaírt értékvesztéssel. Az amortizációs politikánkat jellemzi, hogy az eszközök értékét a társaság a használati idı alapján állapítja meg. Az értékcsökkenést lineárisan, az egyedi eszköz várható használata, ebbıl eredı élettartama, fizikai elhasználódása, a technológiai, mőszaki színvonal alakulása és az adott vállalkozási tevékenységre jellemzı körülmények figyelembe vételével állapítjuk meg. A beszerzéseknél a kis értékő, 100 ezer forint alatti tárgyi eszközöket azonnal, egy összegben elszámoljuk költségként. A termeléshez szükséges szerszámokat csak a raktárból történı kiadáskor számoljuk el költségként. A készletek nyilvántartása beszerzési áron történik, a készletek felhasználásának elszámolása a FIFO módszer szerint számítódik. A saját termeléső készletek értékét tényleges közvetlen önköltségen tartjuk nyilván. A készletek értékvesztését év végén az átlagár és az év végi piaci érték eltérése alapján egyedileg határozzuk meg. Az idıbeli elhatárolásokat az elıírt hármas tagolásban tovább részletezzük. A mérlegtételeket leltárral támasztjuk alá, évente leltározzuk az eszközöket és a forrásokat a Leltározási szabályzatban leírt módon az évenként kiadott leltározási utasítás szerint. Társaságunk csak az 5-ös (költség nemek) számlaosztályba számolja el költségeit a vezetés minél jobb informálása érdekében.

6 6 Az eredmény elszámolásnál az A összköltség eljárással készített eredmény kimutatást választottuk, mivel az alaptevékenységnek ez felel meg leginkább. Az eredmény elszámolást a társaság az A forgalmi költség eljárással és összköltség eljárással is elkészíti. Társaságunk a mérleg A változatát alkalmazza az eszközök és források kimutatására. A társaság gazdálkodásának fı mutatószámai az alábbiak: eft eft év év Éves nettó árbevétel Mérleg fıösszeg Létszám (szabad és elítélt) 163 fı 148 fı Saját tıke Az éves nettó árbevétel 1 %-kal magasabb az elızı évihez viszonyítva, azonban a tervezettıl 30,4 %-kal elmaradt. A társaság alapításakor a Budapesti Fegyház és Börtön valamint a jogelıd Budapesti Faipari Vállalat között az ingatlanok vonatkozásában vagyonmegosztás történt. Az ingatlanok értékbecslése december 31-ei fordulónappal történt meg elsı ízben december 31-ei fordulónapra vonatkozóan az ingatlanaink értékének meghatározásával megbíztuk a Szénási Szakértıi Irodát. Az értékelést Szénási Gábor okleveles építımérnök, földmérnök Igazságügyi szakértı (4494) Minısített ingatlanrendezı (1531) végezte el. Az általa alkalmazott értékelési módszer a piaci értékalapú forgalmi értékelés, ami az összehasonlító piaci adatokra épít. Vizsgálta az ingatlan környezetét, megközelíthetıségét, mőszaki adottságait, infrastrukturális ellátottságát, valamint jövıbeni helyzetét. Az épületek épületdiagnosztikai összefoglalásai alapján értékelte azokat. Az ingatlanok piacának aktuális helyzetérıl tájékozódott az ingatlan szőkebb és tágabb környezetében egyaránt. Meghatározta az épületek hozadéki értékét a direkt tıkésítés módszerével, melynek eredményeképpen e Ft értékhelyesbítést számoltunk el. Az értékhelyesbítés értékelési tartaléka ( e Ft), az eredménytartalék évi mérlegszerinti eredmény ( e Ft) miatti változása és a 2011 évi pozitív mérleg szerinti eredmény okozta a saját tıke e Ft-os csökkenését. A foglalkoztatott polgári alkalmazottak átlagos statisztikai állományi létszáma 2 fı, mely 2 fırıl 1 fıre csökkent az év végére, a Felügyelı Bizottsági tagok száma 3 fı. 1 fı energetikus dolgozik társaságunknál megbízási szerzıdéssel december 01-tıl. A fogvatartottak foglalkoztatási átlagos állományi statisztikai létszáma 146 fı volt, a foglalkoztatott fogvatartottak éves átlagos dolgozói létszáma 112 fı.

7 7 II. A MÉRLEG ÉS AZ EREDMÉNYKIMUTATÁS RÉSZLETEZÉSE II/1. A évi mérleg fıbb eltéréseinek bemutatása ESZKÖZÖK Megnevezés Elızı év Tárgyév Eltérés Index eft eft eft % A. Befektetett eszközök ,5 I. IMMATERIÁLIS JAVAK ,1 Szellemi termékek ,1 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK ,6 Ingatlanok ,0 Mőszaki berendezések, gépek, jármővek ,5 Egyéb berendezések, felszerelések, jármővek ,1 Beruházások ,0 Beruházásra adott elılegek ,0 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése ,7 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ,0 B. Forgóeszközök ,2 I. KÉSZLETEK ,7 Anyagok ,7 Befejezetlen termelés és félkésztermék ,0 Késztermékek ,9 Áruk ,0 Készletre adott elılegek ,0 II. KÖVETELÉSEK ,0 Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevık) ,2 Egyéb követelések ,3 III. ÉRTÉKPAPÍROK ,0 IV. PÉNZESZKÖZÖK ,1 Pénztár, csekkek ,7 Bankbetétek ,1 C. Aktív idıbeli elhatárolások ,2 Bevételek aktív idıbeli elhatárolása ,2 Költségek és ráfordítások aktív idıbeli elhatárolása ,0 Halasztott ráfordítások ,0 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN ,7 FORRÁSOK D. Saját tıke ,2 I. JEGYZETT TİKE ,0 II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TİKE (-) ,0 III. TİKETARTALÉK ,0 IV. EREDMÉNYTARTALÉK ,8 V. LEKÖTÖTT TARTALÉK ,0 VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK ,7 VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY ,4 E. Céltartalék ,0 F. Kötelezettségek ,4 I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK ,0 I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ,0 Hosszú lejáratra kapott kölcsönök ,0 Beruházási és fejlesztési hitelek ,0

8 8 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek ,0 III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ,4 Rövid lejáratú kölcsönök ,0 Rövid lejáratú hitelek ,1 Vevıtıl kapott elılegek ,0 Kötelezettségek áruszállításból és szolgált-ból (szááll.) ,0 Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek ,7 G.Passzív idıbeli elhatárolások ,8 Bevételek passzív idıbeli elhatárolása ,7 Költségek és ráfordítások passzív idıbeli elhatárolása ,9 Halasztott bevételek ,1 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN ,7 II/2. A mérleg adatainak összehasonlító elemzése A tárgyi eszközök értéke e Ft-tal csökkent az elızı idıszakhoz képest, mely csökkenést elsı sorban a piaci érték csökkenése okozta, tehát az értékhelyesbítés csökkenése, illetve a mőszaki gépek berendezések és az egyéb berendezések nettó értékének csökkenése, az ingatlanok nettó értéke pedig növekedett évben jelentısebb összegő beruházások: 3. számú épület tetıszigetelése (803 e Ft), Kompresszor vásárlás, tervezés (1.105 e Ft), Osztályvezetıi irodai szárny funkció átalakítás (2.261 e Ft), 2. számú épület hıszigetelése (687 e Ft). A tárgyi eszközök állományváltozásait az 1/a. számú melléklet tartalmazza. A beruházások, felújítások mérleg szerinti értéke évben 0 e Ft. Beruházásaink aktivált értéke e Ft A beruházások részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza. A tárgyi eszközök fordulónapi piaci értéke meghaladta azok nyilvántartás szerinti értékét, ezért értékhelyesbítést számoltunk el a évhez hasonlóan. Az értékhelyesbítés részletezését a 7. sz. melléklet tartalmazza. A készletek értéke e Ft-tal alacsonyabb az elızı évihez képest. A raktáron lévı késztermékek év folyamán további értékesítésre kerültek, így az elızı évhez képest 455 e Ft-tal csökkent az állománya. A készletek állományának alakulását a kronologikus átlag fejezi ki, amelyet a 4. sz. melléklet tartalmaz.

9 9 A készletek állománya az alábbiak szerint alakult: Megnevezés ( ei záró állomány) 2010.év E Ft 2011.év E Ft % Késztermék ,91 Befejezetlen termék Saját termék összesen: ,91 Áru ,00 Anyag ,74 Vásárolt összesen ,80 Mindösszesen (saját+vásárolt): ,68 Készletek forgási sebessége: 46,05 nap 30,78 nap A követelések állománya e Ft-tal csökkent az elızı évhez képest. A követelések nyilvántartott értékvesztésének alakulása: Megnevezés Vevıi követelések elszámolt értékvesztése Egyéb követelések elszámolt értékvesztése Nyitó állomány 0 E Ft Növekedés Csökkenés Záró állomány Összesen: A pénzeszközök állománya 166 e Ft-tal alacsonyabb az elızı évinél. Az aktív idıbeli elhatárolások e Ft-tal csökkentek. Az aktív idıbeli elhatárolások összetétele az alábbi (eft): Tárgyévet illetı bevételek Következı évet terhelı elıfizetések, költségek 4 70 Összesen A források között az eredménytartalék negatív összege e Ft-tal csökkent, mert a évi pozitív mérleg szerinti eredmény átvezetésre került. Értékelési tartalék csökkenéseként számoltuk el az ingatlanok visszaírt értékhelyesbítését e Ft értékben.

10 10 A hosszú lejáratú kötelezettségek értéke 0 e Ft. A rövid lejáratú kötelezettségek állománya e Ft-tal csökkent. A csökkenést legnagyobb részben okozta, hogy a folyószámla hitelkeretünkbıl a év végén jóval kevesebb összeget vettünk igénybe, mint a év végén, mivel a Büntetésvégrehajtás Országos Parancsnoksága év végén biztosított számunkra vissza nem fizetendı támogatást, melybıl 22 Millió Ft értékben a évben fog megtörténni a beruházás, így az összeg a számlánkon maradt. Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek állomány is csökkent az elızı évhez képest e Ft-tal. A rövid lejáratú kölcsön állománya: 0 Ft. A rövidlejáratú hitelek állománya - az elızı évhez hasonlóan e Ft értékben a 40 milliós folyószámla hitelkeretünkbıl igénybe vett összeget tartalmazza. A szállítói tartozás állomány december 31-én eft. Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek a december havi fogvatartotti- és szabad munkavállalók munkadíjat, valamint a decemberi adó- és járulékfizetési kötelezettséget tartalmazzák, illetve az egyik partnerünk által fizetett óvadékot. A passzív idıbeli elhatárolások e Ft-tal növekedtek. A nagy összegő növekedést eredményezte, hogy december hónapjában e Ft vissza nem fizetendı támogatást kaptunk a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságától a termelés színvonalának növelésére, melyet a évben faipari megmunkáló CNC gép beszerzésére fogjuk felhasználni, így az összeg elhatárolásra került. A passzív idıbeli elhatárolások összetétele az alábbi (eft): Bevételek (bérleti díjak) tárgyévi összege Közüzemi költségek tárgyévi összege Személyi jellegő költségek tárgyévre 0 0 Igénybevett szolgáltatások, egyéb szolg. költsége Főtési költségek tárgyévi összege Egyéb anyagköltségek 32 0 Közvetített szolgáltatások 1 0 Bérjárulékok Bírság 7 0 Fizetett kamat Fejlesztési célra kapott támogatás elhatárolása Halasztott bevételek (leltár többlet) Összesen Összességében a társaság mérleg fıösszege e Ft-tal csökkent, ami az elızı évinek a 92,7 %-a.

11 11 II/3. A évi eredmény alakulása A évi eredmény bázisidıszakhoz viszonyított alakulása: eft Ssz. Megnevezés év év Eltérés tény tény a bázishoz % 1. Belföldi értékesítés nettó árbevétele ,8 2. Export értékesítés nettó árbevétele ,0 I. Értékesítés nettó árbevétele ,0 3. Saját termeléső készletek állományváltozása ,0 4. Saját elıállítású eszközök aktivált értéke ,0 II. Aktívált saját teljesítmények értéke ,9 III. Egyéb bevételek ,3 III. sorból: visszaírt értékvesztés 0 0 0,0 5. Anyagköltség ,8 6. Igénybevett szolgáltatások értéke ,2 7. Egyéb szolgáltatások értéke ,6 8. Eladott áruk beszerzési értéke ,0 9. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke ,3 IV. Anyagjellegő ráfordítások ,5 10. Bérköltség ,2 11. Személyi jellegő egyéb kifizetések ,0 12. Bérjárulékok ,2 V. Személyi jellegő ráfordítások ,3 VI. Értékcsökkenési leírás ,1 VII. Egyéb ráfordítások ,5 VII. sorból értékvesztés ,0 A. Üzleti tev. eredménye ,9 VIII. Pénzügyi mőveletek bevételei ,0 IX. Pénzügyi mőveletek ráfordításai ,0 B. Pénzügyi mőveletek eredménye ,1 C. Szokásos vállalkozási eredmény ,4 X. Rendkívüli bevételek 0 0 0,0 XI. Rendkívüli ráfordítások 0 0 0,0 D. Rendkívüli eredmény 0 0 0,0 E. Adózás elıtti eredmény ,4 XII. Adófizetési kötelezettség 0 0 0,0 F. Adózott eredmény ,4 G. Mérleg szerinti eredmény ,4 Összes bevétel + akt. saját telj. ért ,8 Összes költség, ráfordítás ,0 Adózott eredmény ,4 Az eredmény összetevıi a következıképpen alakultak: Az értékesítés nettó árbevétele az elızı évhez viszonyítva 1 %-kal nıtt.

12 12 A belföldi értékesítés árbevétele 9 %-kal nıtt az elızı évhez viszonyítva, export érékesítés árbevétele nem volt a évben. Az árbevétel megoszlását és alakulását az alábbi táblázat szemlélteti: Árbevétel megoszlása tevékenységi bontásban: Tevékenység év év % raklap és ládagyártás (2011-ben csak OSB láda volt) ,82 Ágybetét gyártása + szállítása ,00 Fahulladék értékesítése ,00 Épületasztalos munkák ,00 Szekrénygyártása ,00 Faipari tevékenység árbevétele ,26 Irodabútor és forgószék gyártása szereléssel, szállítással ,00 Konyhabútor ,00 Lakószobai bútorok ,68 Csontváztartó ,00 Megállítótábla ,00 Bútorgyártás árbevétele ,09 Alaptevékenység összesen ,37 szemléltetı eszköz ,35 Összeállított hab ,00 cipıvarrás ,00 forgácsalom csomagolás ,82 reklámtábla gyártás ,27 villanyóra bontás ,39 bérfőrészelés parketta ,00 gumipók, ponyvaleszorító ,41 bérmunkáltatás összesen ,71 anyageladás ,00 áru eladás ,00 közvetített szolgáltatás ,68 egyéb bérmunka ,00 egyéb ,63 Egyéb árbevétel ,79 Ingatlanhasznosítás ,34 Egyéb tevékenység összesen ,75 Értékesítés nettó árbevétele ,02 e Ft Az egyéb bevétel az elızı évhez viszonyítva 49,7 %-kal csökkent, melyet a tulajdonosi jogokat gyakorló által nyújtott támogatás csökkenése eredményezett, illetve a kapott támogatásból e Ft fejlesztési célú támogatás elhatárolása halasztott bevételként. A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságától kapott összes támogatás a évben e Ft, ebbıl e Ft-ot használtunk fel a évben, így a fennmaradó e Ft elhatárolása megtörtént.

13 13 Az egyéb bevételek alakulását az alábbi táblázat szemlélteti: adatok E Ftban Megnevezés év év % Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök bevétele ,5 Káreseményekkel kapcsolatos bevételek 0 0 0,0 Kapott bírság, kötbér, késedelmi kamat 6 0 0,0 Egyéb térülések, bevételek ,0 Követelések visszaírt értékvesztése 0 0 0,0 OP által térített többletköltség, támogatás ,2 Különféle egyéb bevételek ,0 Összesen ,3 A évben nem volt visszaírt értékvesztés. A költségek és ráfordítások az elızı évihez viszonyítva 6 %-kal magasabb szinten realizálódtak, ami az anyagigényesebb bútoripari tevékenység növekedésébıl adódik. Mindezen hatások eredıjeként alakult ki a e Ft-os mérleg szerinti eredmény. A költségek és ráfordítások alakulását az alábbiakban részletezzük. II/4. Anyagjellegő ráfordítások Az anyagjellegő ráfordítások a évben az elızı évhez viszonyítva 4,5 %-kal növekedtek. Anyagjellegő ráfordítások alakulása: e Ft év év % Anyagköltség ,8 Igénybe vett szolgáltatások ,2 Egyéb szolgáltatások ,6 Eladott áruk beszerzési értéke ,0 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke ,3 Összesen ,5 Az anyagköltség 10,8 %-os növekedését az anyagigényes bútoripari termelés növekedése okozta.

14 14 II/5. Személyi jellegő ráfordítások A személyi jellegő ráfordítások összességükben a bázisidıszakhoz viszonyítva 1,7 %-kal alacsonyabbak, amit a fogvatartottak létszámának csökkenése okozott ben a polgári munkavállalóknak béremelés történt, a fogvatartottak munkadíjának jogszabály által elıírt emelése megtörtént. A létszám és bérköltségek állománycsoportonkénti alakulását az 5. sz. melléklet tartalmazza. II/6. Az értékcsökkenés elszámolása A társaság az értékcsökkenést lineáris módszerrel e Ft összegben számolta el. Ez 22,9 %-kal alacsonyabb az elızı évben elszámolthoz viszonyítva. A évi értékcsökkenés fıkönyvi csoportonkénti részletezését az 1/a. sz. melléklet tartalmazza. II/7. Egyéb ráfordítások Egyéb ráfordítások alakulása év év % Leltárhiány Bírság, pótlék, kötbér, késedelmi kamat, kártérítés ,5 Selejt ,0 Készletek elszámolt értékvesztése - - 0,0 Követelések elszámolt értékvesztése ,0 Tárgyi eszközök elszámolt terven felüli értékcsökkenése - - 0,0 Adók, illetékek, hozzájárulások ,0 Behajthatatlan követelés leírt összege Hiányzó, megsemmisült, állományból kivezetett készletek, tárgyi eszközök könyvszerinti értéke eft , ,0 Különféle egyéb ráfordítások ,0 Összesen ,5 Az elızı években felhalmozott vevıkövetelések behajtásában elért eredmények: A Charlie és Társa Kft. kezdeményezésére a 2008-ban indított peren kívüli megállapodás nem járt eredménnyel. Az eredetileg e Ft összegő számlatartozása a mérlegkészítés idıpontjáig e Ft-ra csökkent. A fennálló követelésünket a évben zárult elsıfokú bírósági határozat 20 %-os csökkenéssel megítélte társaságunk számára, a Charlie Kft. jogi,

15 15 vagyoni, jövedelmi helyzetét vizsgálva azonban kétes ezen követelésnek a megtérülése, így a teljes e Ft-os követelése értékvesztést számoltunk el, az ügyvédi jelentés és a vagyoni helyzet elemzése alapján. Az elızı évhez képest az egyéb ráfordítások nagy arányban növekedtek, melynek elsıdleges oka egy e Ft-os vevı követelés, több kisebb egyéb követelés értékvesztésének elszámolása, mely az elızı évben nem jelentkezett. A bírság, kötbér, késedelmi kamat, kártérítés címén elszámolt ráfordítások is jelentısen növekedtek az elızı évhez viszonyítva, amelynek oka a fentebb részletezett leírt vevıi követeléssel kapcsolatban fizetett kártérítés, illetve a NAV és a magánnyugdíj-pénztárak felé fizetett pótlékok. A évben jelentkezett leltárhiány és selejt is, amely az elızı évben nem volt. II/8. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye Az üzleti tevékenység eredménye e Ft nyereség. II/9. Pénzügyi mőveletek eredménye A évi pénzügyi mőveletekbıl származó bevétel 0 e Ft. A pénzügyi mőveletek vesztesége e Ft. Ez nagyrészt a folyószámlahitel kamata, amely 40 millió Ft-os keretösszeggel állt rendelkezésre. Így a pénzügyi mőveletek eredménye e Ft veszteség. Ezzel a szokásos vállalkozási eredmény e Ft-os nyereséget ért el társaságunk. II/10. Adózás elıtti eredmény A évi adózás elıtti eredmény e Ft nyereség. II/11. A fel nem osztott költségek alakulása A 3. sz. melléklet szerint a fel nem osztott költségek az elızı idıszakhoz viszonyítva 16,79%- kal, azaz e Ft-tal csökkentek. A költségek szerkezetét vizsgálva megállapítható, hogy a létszámcsökkenés miatt az igénybevett szolgáltatások és a személyi jellegő ráfordítások összege alacsonyabb az elızı évhez viszonyítva. II/12. Pénzügyi helyzet A társaság évi pénzügyi helyzete lényegesen kiegyensúlyozottabb volt a gazdasági évnél. A Kft. a főtési díj kivételével a mőködését finanszírozni tudta, a főtési költségek kifizetéséhez a tulajdonosi jogokat gyakorló Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának segítségére volt szükség.

16 16 A mőködéshez évben is igénybe vettük a 40 milliós fedezet nélküli folyószámla hitelkeretünket, melyet szinte mindig az év vége kivételével - maximálisan igénybe kellett vennünk. Munkabér kötelezettségeinket határidıre teljesítettük. Rövid lejáratú kötelezettségeinket a évben kifizettük. Ezen túlmenıen nagymértékő alapítói támogatást kaptunk. Az alapítói támogatásoknak köszönhetıen a Kft.-nek a december 23-i fordulónappal nyilvántartott és lejárt szállítói tartozása nem volt. Az elızı évhez viszonyítva az alapítótól kapott támogatás folyósított összege 23,22 %-kal csökkent, de az elhatárolt támogatást nem számolva ez a csökkenés 49,8 %-os. Az adó- és járulékfizetési kötelezettségeinket tudtuk fizetni. Az elızı évihez képest 117 %-kal növekedett szállítók felé fennálló tartozásunk állománya, amely többségében nem lejárt tartozás. A lejárt tartozás az év végén érkezett és az ünnepi idıszak miatt nem került kifizetésre, így csak pár napja járt le. 5 éven túli kötelezettsége Társaságunknak nincs. Szállítók felé fennálló tartozás december 31-én ( E Ft) le nem járt nap nap nap 0 90 napon túli 0 összesen Vevıkkel szembeni követeléseink az elızı évhez viszonyítva 16,84 %-kal csökkent. Vevıkkel szembeni követelés december 31-én ( E Ft) le nem járt nap nap nap napon túli 0 összesen

17 17 Egy e Ft-os vevıi követeléssel szemben értékvesztést számoltunk el, így ezzel az összeggel kevesebb a követelésünk, mint a évben, ahol még ez az összeg szerepelt. II/13. Pénzügyi mutatószámok A évi mérlegbıl és eredmény-kimutatásból a vagyoni és pénzügyi helyzetre vonatkozó, a gazdálkodási tevékenységet jellemzı mutatószámok az elızı évhez képest többségében pozitívan változtak. A 6. sz. melléklet a és évi adatokat tartalmazza, illetve a mutatószámok változásainak értékelését. II/14. Vagyoni helyzet A Kft. tıkeszerkezete a kritériumoknak megfelel, mert a saját tıke meghaladja a jegyzett tıkét, a befektetett eszközök meghaladják a saját tıkét. A társaság tıkeerıssége, tıkeellátottsága javult, a mutató értéke 87 %-ról 90 %-ra növekedett, illetve a 100 %-hoz közelítı értéke nagyon kedvezı. Saját tıke alakulása Saját tıke alakulása:

18 18 II/15. Jövedelmi helyzet Az értékesítés nettó árbevétele e Ft-ról, e Ft-ra növekedett, a növekedés okait a bevételek értékelésénél kifejtettük. Az értékesítés közvetlen költségei e Ft-ról, e Ft-ra növekedtek, melynek oka, hogy az alaptevékenység 56 %-os növekedése növelte az értékesítésre elszámolt közvetlen önköltséget. Az értékesítés bruttó eredménye e Ft-ról, e Ft-ra csökkent azonban fontos tény, hogy ez a csökkenés nagyon csekély összegő. Az értékesítés közvetett költségei ugyanakkor e Ft-ról e Ft-ra csökkentek. Az üzemi tevékenység eredményének csökkenését azonban az egyéb árbevételek, ezen belül a támogatás csökkenése és a ráfordítások jelentıs növekedése okozta. III. KIEGÉSZÍTİ ADATSZOLGÁLTATÁS III/1. Környezetvédelmi eszközök A környezetvédelmet közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök a faipari mőhelyek porelszívói, amelyek a technológia részét képezik és telepengedélyhez kötöttek. Állományuk a következıképpen alakult a év folyamán (eft): január 1-ei nyitó érték évi értékcsökkenés december 31-ei záró érték 185 IV. ÖSSZEFOGLALÁS A gazdasági társaság a gazdasági évet az elızı évhez képest csökkenı pozitív eredménnyel zárta, de az értékesítés nettó árbevételét növelni tudtuk. Fontos szempont, hogy a társaság alaptevékenységében jelentıs árbevétel növekedést tudtunk elérni, mely elsısorban a 44/2011 (III. 23.) Kormányrendelet és a 9/2011. (III. 23.) BM rendelet július 01-ei hatályba lépésének köszönhetı. A pozitív eredmény azonban elsısorban az alapítói támogatásoknak köszönhetı. A Kft. tıkeszerkezete stabil maradt. Az alapítói támogatások nélkül számított tervtıl való eltérés fı okai: - A gazdasági válság hatására a kereslet jelentısen visszaesett, a raktári termelés, egyes típusú termékek gyártása megszőnt. -a munkahelyek megtartása, a munka higiénés felújítások, gép beszerzések rontották az üzemi eredményt.

19 19 Összefoglalva a évi gazdálkodás eredményeként megállapítható, hogy a társaság az üzleti tervben megfogalmazott célkitőzéseit az alapítói támogatással tudta megvalósítani. Ugyanakkor a rendezıdött a társaság szervezete reorganizálásra került, megszüntetésre kerültek a veszteséges üzletágak, a veszteségek pénzügyi és jogi rendezése megtörtént, a társaság tıkeszerkezete megfelel a kritériumoknak. Az alapítói feladatokat a társaság ellátta.

20 20 1/a. számú melléklet Immateriális javak és Tárgyi eszközök változásai 2011.év adatok e Ft-ban Megnevezés Nyitó Növekedés Átsorolás Csökkenés Záró Bruttó érték Vagyon értékü jogok Üzleti vagy cégérték Szellemi termékek K+F aktívált értéke Alap. átszerv.aktivált ért Immateriális javak Telkek Ingatlanok Ingatlanok értékhelyesbítése Mőszaki berendezések, gépek Egyéb gép berendezés Beflen beruházás Beflen felújítás Tárgyi eszközök összesen Összesen Értékcsökkenés Megnevezés Nyitó Növekedés, csökkenés Terv szerinti Záró Nettó érték Vagyon értékü jogok Üzleti vagy cégérték Szellemi termékek K+F aktívált értéke Alap. átszerv.aktivált ért Immateriális javak Telkek Ingatlanok Mőszaki berendezések, gépek Egyéb gép berendezés Beflen beruházás Beflen felújítás Összesen Összesen

BUDAPESTI FAIPARI TERMELİ ÉS KERESKEDELMI KFT.

BUDAPESTI FAIPARI TERMELİ ÉS KERESKEDELMI KFT. BUDAPESTI FAIPARI TERMELİ ÉS KERESKEDELMI KFT. 1108 Budapest, Kozma u. 13. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a 2010. évi gazdálkodásról Budapest, 2011. március 25. Bódis Sándor ügyvezetı igazgató Kiegészítı melléklet

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Számlatükör 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. Immateriális javak 111 Alapításátszervezés aktivált értéke 112 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113 Vagyon értékő jogok 114 Szellemi termékek

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 19215422-9120-331-16 Statisztikai számjel ----------------- Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: PEDAGÓGUS SZAKSZERVEZET A vállalkozás címe, telefonszáma: 5000 Szolnok, Baross út 20. 3/20. 2011.

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értéke és a beruházások értékének változása 2011. évben

Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értéke és a beruházások értékének változása 2011. évben Kiegészítı melléklet 1. sz. melléklete Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értéke és a beruházások értékének változása 2011. évben ezer Ft-ban Jogcím Immateriális javak Ingatlanok Mőszaki berendezések

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz

KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz Biztonság 2014 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Cégjegyzék száma 8500 Pápa, Második utca 25. 1 9 0 9 5 1 0 0 3 5 KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz Általános összefoglalás A kiegészítı melléklet

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2009. Kiegészítı melléklete. Wágner László ügyvezetı igazgató

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2009. Kiegészítı melléklete. Wágner László ügyvezetı igazgató Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2009. Kiegészítı melléklete Wágner László ügyvezetı igazgató Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. adószám: 22265434-2-02 Cégjegyzék szám: 02-09-074143 Statisztikai

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí-

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí- 03-09-102802 11 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 662702 0 702547 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 60 0 94 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA Statisztikai számjel: 10044393641912208 Téti Takarékszövetkezet vállalkozás megnevezése 9100 Tét, Fı u. 86. címe 96/561-240 telefonszáma HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 a vállalkozás megnevezése 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 452-5780 a vállalkozás címe, telefonszáma 2014. évi Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelı NyRt idıközi vezetıségi beszámolója 2009. november 10.

A FINEXT Vagyonkezelı NyRt idıközi vezetıségi beszámolója 2009. november 10. A FINEXT Vagyonkezelı NyRt idıközi vezetıségi beszámolója 2009. november 10. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelı NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VI. emelet Elérhetıség: 061

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2009.év 2010.év a. b. c. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 568 996 551 705 02. 2.Állampapírok 1 619 269 1 386 999 03. a) forgatási célú 1 545

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

RAVICSA NONPROFIT KFT.

RAVICSA NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a RAVICSA NONPROFIT KFT. 2009. évi EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Rakamaz, 2010. április 20 Ling Béla ügyvezetı igazgató Kiegészítı Melléklet a 2009. évi beszámolóhoz I. Általános

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a 2007. évi egyszerősített éves beszámolóhoz

Kiegészítı melléklet a 2007. évi egyszerősített éves beszámolóhoz Szegedi Kistérség- és Gazdaságfejlesztési Tanácsadó és Szolgáltató KHT. 6720 Szeged, Széchenyi tér 10. Cégjegyzékszám: 06-14-000119 Kiegészítı melléklet a évi egyszerősített éves beszámolóhoz A Kht. 2004.

Részletesebben

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14.

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14. Tisztelt felhasználó! Ön a következő Excel munkafüzetlapokon a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti kettős könyvvezetésen alapuló Éves beszámoló és Egyszerűsített éves beszámoló mérlegeit és

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

1 1 9 3 1 5 5 5 4 7 1 1 1 1 4 0 4 Statisztikai számjel. Szarvas Coop Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 5540 Szarvas, Kossuth Lajos u. 64.

1 1 9 3 1 5 5 5 4 7 1 1 1 1 4 0 4 Statisztikai számjel. Szarvas Coop Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 5540 Szarvas, Kossuth Lajos u. 64. 1 1 9 3 1 5 5 5 4 7 1 1 1 1 4 0 4 Statisztikai számjel 0 4 1 0 0 0 1 5 5 4 Cégjegyzék száma Szarvas Coop Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 5540 Szarvas, Kossuth Lajos u. 64. 2008. év 12. 31. es beszámoló

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T

K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T AZ ORMÁNSÁG EGÉSZSÉGÉÉRT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 2 012. évi EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ S e l l y e, 2013.április 25. Összeállította: Czipor

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET AZ 2012. ÉVI

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET AZ 2012. ÉVI 1 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET AZ ISTER-GRANUM KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ EURÓPAI TERÜLETI EGYÜTTMŐKÖDÉSI CSOPORTOSULÁS 2012. ÉVI EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Esztergom, 2013. március 23. A közzétett adatok könyvvizsgálattal

Részletesebben

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft.

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. Kiegészítı melléklet a 2011. évi beszámolóhoz Wágner Zita ügyvezetı igazgató 1 Általános adatok: A Cég neve: Komló-Habilitas Kft Cégjegyzék száma: 02-09-074143

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 213. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához 1.) Általános tájékoztatás Törökbálint Közbiztonságáért Közalapítvány

Részletesebben

RAVICSA NONPROFIT KFT.

RAVICSA NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a RAVICSA NONPROFIT KFT. 2010. évi EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Rakamaz, 2011. április 20 Ling Béla ügyvezetı igazgató Kiegészítı Melléklet a 2010. évi beszámolóhoz I. Általános

Részletesebben

2011. évi Közhasznúsági jelentése

2011. évi Közhasznúsági jelentése MÁKVIRÁG VIRÁGAI Gyermekellátási és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Székesfehérvár, Nefelejcs u. 79-1. 8000 2011. évi Közhasznúsági jelentése Székesfehérvár, 2012. május 26.. Pintérné

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban 2 4 7 3 4 1 9 0 4 7 5 9 1 1 3 1 0 Statisztikai számjel 1 0-0 9-0 3 4 2 7 4 3 1 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. (év, hó, nap ) Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A Kft. rövid bemutatása : KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A társaságot, mint egyszemélyes Kft.-t Érd Város

Részletesebben

a vállalkozás megnevezése: Békés Megyei Temetkezési Kft. a vállalkozás címe, telefonszáma: 5600 Békéscsaba, Petıfi u. 4.

a vállalkozás megnevezése: Békés Megyei Temetkezési Kft. a vállalkozás címe, telefonszáma: 5600 Békéscsaba, Petıfi u. 4. Statisztikai számjel: 14842959960311304 Cégjegyzék száma: 04-09-009239 a vállalkozás megnevezése: Békés Megyei Temetkezési Kft. a vállalkozás címe, telefonszáma: 5600 Békéscsaba, Petıfi u. 4. Éves beszámoló

Részletesebben

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök l.sz.táblázat Eszközök és források összetételének változásai Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök A. Befektetett eszközök 684 605 673 899-10 706 98,4 I. Immateriális javak

Részletesebben

Zala Parti Szennyvízkezelı Kft. Statisztikai számjel: 20343538-3700-572-20 Cégjegyzék száma: 20-09-069633. Közhasznú jelentés 2010.

Zala Parti Szennyvízkezelı Kft. Statisztikai számjel: 20343538-3700-572-20 Cégjegyzék száma: 20-09-069633. Közhasznú jelentés 2010. Zala Parti Szennyvízkezelı Kft. Statisztikai számjel: 20343538-3700-572-20 Cégjegyzék száma: 20-09-069633 Közhasznú jelentés 2010. év a) számviteli beszámoló, auditált beszámoló b) a költségvetési támogatás

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 20-09-065082 Cégjegyzék száma PARKOLÓ-GAZDA Kft. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. Éves beszámoló 2010. év Oldal 1 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Cégjegyzékszám: 1209006301 Óváros tér 15. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30i fordulónapra elkészített,

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

a(z) RICH SPORT EGYESÜLET 2008.12.31 fordulónapi egyszerősített mérlegbeszámolójához I. Általános rész

a(z) RICH SPORT EGYESÜLET 2008.12.31 fordulónapi egyszerősített mérlegbeszámolójához I. Általános rész 1 1. A társaság bemutatása I. Általános rész Székhely: 1135 Budapest, Fáy u. 81-83. Cégjegyzék-szám: 9pk60649/1997/9 Statisztikai szám: 18086869-9311-521-01 Tevékenységi körök: TEÁOR Tevékenység megnevezése

Részletesebben

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest, 2012. március 28. 1. SZÁMVITELI POLITIKA A SEM IX. Városfejlesztő Zrt. könyveit és nyilvántartásait a Számviteli

Részletesebben

Kiegészítı melléklet. 2010 év

Kiegészítı melléklet. 2010 év 18352144919933103 Statisztikai számjel VADASKERT TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY Kiegészítı melléklet A Számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Közhasznú egyszerősített éves beszámolójához 2010 év Kecskemét,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET AZ 2011. ÉVI

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET AZ 2011. ÉVI 1 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET AZ ISTER-GRANUM KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ EURÓPAI TERÜLETI EGYÜTTMŐKÖDÉSI CSOPORTOSULÁS 2011. ÉVI EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Esztergom, 2012. március 28. A közzétett adatok könyvvizsgálattal

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához Általános rész: Név: FÜZESGYÓGY KFT. Képviseletre jogosult:

Részletesebben

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Egy vállalkozásnál az önellenőrzés keretében hibát tártak fel 2008. március 12-én (a 2007. évi mérlegkészítés napját megelőzően).

Részletesebben

A 2011. üzleti évről szóló éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

A 2011. üzleti évről szóló éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE A 2011. üzleti évről szóló éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Az Art-Pack 2000 Kft éves beszámolója részeként a 2000.C. számviteli törvény (sztv.) alapján. Cégjegyzék szám: 11-09-014018 Statisztikai

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület 2012 Éves beszámolójához 2013 május 09 a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 13620275-4941-113-01 Statisztikai számjel 01-09-864697 Cégjegyzék száma Drayman Team Kft. 1196 Budapest, Kisfaludy utca 181. Egyszerűsített éves beszámoló 2008. december 31. A közzétett adatokat könyvvizsgáló

Részletesebben

Kiegészítı melléklet. I. Általános rész. Zöld Folyosó Közalapítvány

Kiegészítı melléklet. I. Általános rész. Zöld Folyosó Közalapítvány Kiegészítı melléklet I. Általános rész 1. A társaság bemutatása A cég neve: Zöld Folyosó Közalapítvány Székhelye: 8708 Somogyfajsz Kossuth u. 62 Az alapítás idıpontja: 1995. augusztus 1. A mőködés megkezdésének

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 13920410-4741-113-15 Cégjegyzék száma: 15-09-071364 Vállalkozás megnevezése: MasterMind Interactive Kft Vállalkozás címe: 4400 Nyíregyháza Korányi F. utca 29/A Kiegészítő melléklet

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Általános rész: A vállalkozás megnevezése: TÁMASZ Idősek Otthona

Részletesebben

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ 1. oldal Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ I. Általános rész 1./ Általános háttérinformációk Bakony és Balaton Keleti

Részletesebben

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18.

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 214.1.1-214.12.31 egyszer sített éves beszámolójához 215. május 18. a vállalkozás vezet je (képvisel je) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve 2010. évi módosított bevételi tervezet eft-ban I/1.számú melléklet 2010.

Részletesebben

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója Statisztikai jel 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 4., Telefona: 266-9095 a vállakozás megnevezése a vállakozás címe, telefona Befektetési vállalkozások 2014. évi beolója Keltezés: Budapest, 2015. április

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET - 1 - Éjféli Kiáltás Misszó Egyesület Egyszerősített éves beszámolójának kiegészítı melléklete KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET Éjféli Kiáltás Misszó Egyesület éves egyszerüsített éves beszámolójához Budapest, 2012.06.01.

Részletesebben

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - "A"

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - A Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 13992013-2-15 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság mint Cégbíróság 15-09-071642 2007.év Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza,

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MÓRAÉP Városüzemeltetési, Szolgáltató és Kereskedelmi Nonprofit Közhasznú Kft 6 7 8 2 M ó r a h a l o m, R ö s z k e i ú t 3 4. 62/281-055 Fax.: 62/281-055 E-mail: moraep@morahalom.hu 2. számú melléklet

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. 2 0 0 9 ÉV Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság mint a Bartók Béla Megyei Művelődési Központ

Részletesebben

8 1 2 4 7 2 9-1 - 4 1 Adószám

8 1 2 4 7 2 9-1 - 4 1 Adószám 1 8 8 1 2 4 7 2 9-1 - 4 1 1 0 0 6 6 8 Nyilvántartási szám Az alapítvány megnevezése : BÁNKA KRISTÓF KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY A vállalkozás címe: 1043. Budapest Megyeri út 13 2010. év A számviteli törvény szerinti

Részletesebben

Alapítványi beszámoló WOPPAA Alapítvány a Nemzetközi Közbeszerzési Kultúra Terjesztéséért. 2011. december 31.

Alapítványi beszámoló WOPPAA Alapítvány a Nemzetközi Közbeszerzési Kultúra Terjesztéséért. 2011. december 31. Alapítványi beszámoló WOPPAA Alapítvány a Nemzetközi Közbeszerzési Kultúra Terjesztéséért 2011. december 31. 1. WOPPAA Alapítvány a Nemzetközi Közbeszerzési Kultúra Terjesztéséért Egyszerősített éves beszámoló

Részletesebben

1. Feladat (LN): Mutassa be az alábbi gazdasági események Mérlegre, Eredménykimutatásra, illetve Cash-flow kimutatásra gyakorolt hatását!

1. Feladat (LN): Mutassa be az alábbi gazdasági események Mérlegre, Eredménykimutatásra, illetve Cash-flow kimutatásra gyakorolt hatását! 1. Feladat (LN): Mutassa be az alábbi gazdasági események Mérlegre, Eredménykimutatásra, illetve Cash-flow kimutatásra gyakorolt hatását! Mérleg Eredmény Cash Flow Eszközök Forrás Költ- Ssz. Gazdasági

Részletesebben

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491

Részletesebben

Beszámoló a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési. Alapítvány 2008. évi gazdálkodásáról. Székesfehérvár, 2009. április 20.

Beszámoló a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési. Alapítvány 2008. évi gazdálkodásáról. Székesfehérvár, 2009. április 20. Beszámoló a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2008. évi gazdálkodásáról Székesfehérvár, 2009. április 20. A Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2008.

Részletesebben

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: A vállalkozás megnevezése: Thália Színház Nonprofit Kft A vállalkozás címe, telefonszáma: 1065 Budapest

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (10 pont) Egy tárgyi eszközről a következő információkkal rendelkezik: Bruttó érték 15 000 000

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2009. 01.01-tól 2009.12.31-ig

Közhasznúsági jelentés 2009. 01.01-tól 2009.12.31-ig START Rehabilitációs Foglalkoztató és Intézményei Közhasznú Nonprofit Kft 4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 32. Közhasznúsági jelentés 2009. 01.01-tól 2009.12.31-ig Nyíregyháza, 2010. február 28. Balogh Zoltán

Részletesebben

A vállalkozás bemutatása. A számvitelpolitika fő vonásai

A vállalkozás bemutatása. A számvitelpolitika fő vonásai A vállalkozás bemutatása A Társaság neve: Bóbita Bábszínház Nonprofit Kft Székhelye: Pécs, Felsővámház u 50. Alapító okirat kelte: 2011. 11.24. A Társaság által gyakorolt tevékenységek: Előadó művészet

Részletesebben

BUDAPESTI FAIPARI TERMELŐ ÉS KERESKEDELMI KFT.

BUDAPESTI FAIPARI TERMELŐ ÉS KERESKEDELMI KFT. BUDAPESTI FAIPARI TERMELŐ ÉS KERESKEDELMI KFT. 1108 Budapest, Kozma u. 13. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2009. évi gazdálkodásról Budapest, 2010. április 27. Bódis Sándor ügyvezető igazgató Kiegészítő melléklet

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. Az Ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítvány Közhasznú Szervezet 2010. évi egyszerősített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. Az Ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítvány Közhasznú Szervezet 2010. évi egyszerősített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET Az Ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítvány Közhasznú Szervezet 2010. évi egyszerősített éves beszámolójához A kiegészítı mellékletet az alábbi szerkezettel és a számviteli törvényben elıírt

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben