KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a évi gazdálkodásról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2011. évi gazdálkodásról"

Átírás

1 BUFA Budapesti Faipari Termelő és Kereskedelmi Kft. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a évi gazdálkodásról Budapest, március 27. Gálfi Lajos bv. ezredes mb. ügyvezető igazgató

2 2 TARTALOMJEGYZÉK Oldal I. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ I/1. A vállalkozás jellemzıi 3 I/2. A számviteli politika fıbb vonásai 5 II. A MÉRLEG ÉS AZ EREDMÉNYKIMUTATÁS RÉSZLETEZÉSE I1/1. A évi mérleg fıbb eltéréseinek bemutatása 7 II/2. A mérleg adatainak összehasonlító elemzése 8 II/3. A évi eredmény alakulása 11 II/4. Anyagjellegő ráfordítások 13 II/5. Személyi jellegő ráfordítások 14 II/6. Értékcsökkenés elszámolása 14 II/7. Egyéb ráfordítások 14 II/8. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 15 II/9. Pénzügyi mőveletek eredménye 15 II/10. Adózás elıtti eredmény 15 II/11. A fel nem osztott költségek alakulása 15 II/12. Pénzügyi helyzet 15 II/13. Pénzügyi mutatószámok 17 II/14. Vagyoni helyzet 17 II/15. Jövedelmi helyzet 18 III. KIEGÉSZÍTİ ADATSZOLGÁLTATÁS III/1. Környezetvédelmi eszközök 18 IV. ÖSSZEFOGLALÁS 18 Mellékletek: 1. sz. melléklet: Immateriális javak, tárgyi eszközök állományváltozásai 2. sz. melléklet: Beruházások alakulása 3. sz. melléklet: Fel nem osztott költségek alakulása 4. sz. melléklet: Készletek kronologikus átlaga 5. sz. melléklet: Létszám, bér és kereset alakulása 6. sz. melléklet: Fontosabb mutatószámok 7. sz. melléklet: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 8. sz. melléklet: Cash-flow

3 3 I. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ 1. A társaság fıbb adatai: BUFA Budapesti Faipari Termelı és A társaság (gazdálkodó szerv) neve Kereskedelmi Korlátolt Felelısségő társaság Az ügyvitel során használt cégnév rövidítése BUFA Kft. Idegen nyelvő elnevezések BUFA GmbH, BUFA Ltd. Székhelye 1108 Budapest Kozma u. 13. Postai címe 1108 Budapest Kozma u. 13. Távirati címe 1108 Budapest Kozma u. 13. Telefonszáma Mobiltelefonszám Telefax száma Telephelye 1108 Budapest Újhegyi út 52. A társasági szerzıdés kelte január 1. A társaság mőködési megkezdésének idıpontja január 1. A jogelıd alapítási éve Cégbejegyzés száma Bankszámlájának száma Kereskedelmi és Hitelbank Rt Adóigazgatási száma Statisztikai számjele Elektronikus elérhetısége címe Törvényes felügyeleti szerve Fıvárosi Bíróság, mint Cégbíróság A társaság idıtartama Határozatlan Egyszemélyes korlátolt felelısségő Társasági forma társaság (a Budapesti Faipari Vállalat jogutódja/ A társaság tagjai, neve, székhelye 100 %-ban a Magyar Állam (MNV Zrt.), egyszemélyes Kft. A tulajdonosi jogot gyakorló Büntetés-végrehajtás Országos A társaság fıtevékenysége (TEÁOR 08 szerint) Parancsnoksága Egyéb bútorgyártás

4 4 A társaság ügyvezetıje A évi beszámolót összeállította A társaság könyvvizsgálója: Gálfi Lajos bv. ezredes, a beszámoló aláírására jogosult. (2600 Vác, Vág u. 8. I. em. 2.) Mészáros-Nagy Noémi bv. ırnagy gazdasági vezetı, mérlegképes könyvelı, nyilvántartási száma: EX ASSE Könyvvizsgáló, Adó- és Pénzügyi, Gazdasági Tanácsadó Zrt.: Fiedler Gábor könyvvizsgáló A társaságot, illetve jogelıdjét a fogvatartottak kötelezı foglalkoztatása céljából alapították. 100 %-os állami tulajdonban van, a tartósan állami tulajdonban maradó vállalkozói vagyon kezelésérıl és hasznosításáról szóló évi LIII. törvény és annak végrehajtására kiadott a részben vagy teljesen tartósan állami tulajdonban maradó gazdálkodó szervezetekrıl szóló 126/1992. (VIII. 28.) Korm. rendelet alapján. A társaságban a tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket jogszabály alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt.(1133 Budapest, Pozsonyi út 56., cg: , továbbiakban MNV Zrt.) útján a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága gyakorolja. Az MNV Zrt. Részvényesi Jogok Gyakorlójának a Vtv. 7. (3) bekezdése alapján hozott 8/2008.(IV.30.) számú határozata, valamint a Tanács a Vtv. 6. (2) bekezdés c) pontja alapján hozott 238/2008. (IV.30.) NVT számú határozata alapján a tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket kizárólag jogszabályban, valamint az MNV Zrt-vel a Vtv. 29. (5) bekezdése alapján kötött SZT/ számú szerzıdésben foglalt feltételekkel és korlátozásokkal a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (1054 Budapest, Steindl Imre u. 9.) ideiglenes vagyonkezelıként gyakorolja. Társaságunk fı profilja a különbözı faipari termékek gyártása, egyedi megrendelésre bútorgyártás, valamint bérmunka tevékenység. A számviteli törvény szerint a BUFA Kft-nél kötelezı a könyvvizsgálat. A társaság könyvvizsgálója az EX ASSE Zrt., a könyvvizsgálatért személyében is felelıs személy Fiedler Gábor könyvvizsgáló. A évi üzleti évre vonatkozóan a könyvvizsgáló által a beszámoló könyvvizsgálatáért felszámított díj nettó ,-Ft. A könyvvizsgáló kérésére a társaság tulajdonosi jogkörgyakorlója az alábbiakat nyilatkozta: A 100%-os állami tulajdonú társaság vagyonkezelıjeként, jelenleg nincs szándékában: a) a társaság felszámolása, csıdeljárás alá vonása, végelszámolása, b) a társaságban lévı tulajdonosi arányok megváltoztatása, c) a társasággal kapcsolatos ügyletek, kereskedelmi és pénzügyi kapcsolatok, esetleges háttér-fedezetek alapvetı megváltoztatása.

5 5 I/2. A számviteli politika fıbb vonásai A társaság számviteli politikájának célja, hogy a könyvekben rögzített adatok alapján megbízható és valós képet adjunk a társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérıl és annak változásáról. A számviteli politika, a számlarend és a számlatükör a számviteli törvény szellemének megfelelıen olyan részletességgel készült, hogy a gazdasági tevékenység elemzését, a beszámolási kötelezettség teljesítését lehetıvé tegye. A számviteli politikánkat és annak évenként szükséges módosításait a törvényben meghatározott 14 alapelv figyelembe vételével fogalmaztuk meg a társaság sajátosságait szem elıtt tartva. Társaságunk kettıs könyvvitelt vezet, éves beszámoló készítésére kötelezett és nem tartozik a társasági adó hatálya alá. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény szerint nem adóalanya társasági adónak. A társaság eszközeirıl analitikus mennyiségi és értékbeli nyilvántartást vezet, amelyet havonta, a fıkönyvi zárást megelızıen összesít, és a változásokat értékben könyveli a megfelelı számlákra. A nyilvántartás kiterjed az immateriális javakra, tárgyi eszközökre, befektetett pénzügyi eszközökre, készletekre, vevıkre, szállítókra, értékpapírokra, a munkavállalókkal szembeni kötelezettségekre. A tárgyi eszközök értékelése bekerülési értéken történik, csökkentve az elszámolt értékcsökkenéssel, illetve értékvesztéssel, növelve a visszaírt terven felüli értékcsökkenéssel és a visszaírt értékvesztéssel. Az amortizációs politikánkat jellemzi, hogy az eszközök értékét a társaság a használati idı alapján állapítja meg. Az értékcsökkenést lineárisan, az egyedi eszköz várható használata, ebbıl eredı élettartama, fizikai elhasználódása, a technológiai, mőszaki színvonal alakulása és az adott vállalkozási tevékenységre jellemzı körülmények figyelembe vételével állapítjuk meg. A beszerzéseknél a kis értékő, 100 ezer forint alatti tárgyi eszközöket azonnal, egy összegben elszámoljuk költségként. A termeléshez szükséges szerszámokat csak a raktárból történı kiadáskor számoljuk el költségként. A készletek nyilvántartása beszerzési áron történik, a készletek felhasználásának elszámolása a FIFO módszer szerint számítódik. A saját termeléső készletek értékét tényleges közvetlen önköltségen tartjuk nyilván. A készletek értékvesztését év végén az átlagár és az év végi piaci érték eltérése alapján egyedileg határozzuk meg. Az idıbeli elhatárolásokat az elıírt hármas tagolásban tovább részletezzük. A mérlegtételeket leltárral támasztjuk alá, évente leltározzuk az eszközöket és a forrásokat a Leltározási szabályzatban leírt módon az évenként kiadott leltározási utasítás szerint. Társaságunk csak az 5-ös (költség nemek) számlaosztályba számolja el költségeit a vezetés minél jobb informálása érdekében.

6 6 Az eredmény elszámolásnál az A összköltség eljárással készített eredmény kimutatást választottuk, mivel az alaptevékenységnek ez felel meg leginkább. Az eredmény elszámolást a társaság az A forgalmi költség eljárással és összköltség eljárással is elkészíti. Társaságunk a mérleg A változatát alkalmazza az eszközök és források kimutatására. A társaság gazdálkodásának fı mutatószámai az alábbiak: eft eft év év Éves nettó árbevétel Mérleg fıösszeg Létszám (szabad és elítélt) 163 fı 148 fı Saját tıke Az éves nettó árbevétel 1 %-kal magasabb az elızı évihez viszonyítva, azonban a tervezettıl 30,4 %-kal elmaradt. A társaság alapításakor a Budapesti Fegyház és Börtön valamint a jogelıd Budapesti Faipari Vállalat között az ingatlanok vonatkozásában vagyonmegosztás történt. Az ingatlanok értékbecslése december 31-ei fordulónappal történt meg elsı ízben december 31-ei fordulónapra vonatkozóan az ingatlanaink értékének meghatározásával megbíztuk a Szénási Szakértıi Irodát. Az értékelést Szénási Gábor okleveles építımérnök, földmérnök Igazságügyi szakértı (4494) Minısített ingatlanrendezı (1531) végezte el. Az általa alkalmazott értékelési módszer a piaci értékalapú forgalmi értékelés, ami az összehasonlító piaci adatokra épít. Vizsgálta az ingatlan környezetét, megközelíthetıségét, mőszaki adottságait, infrastrukturális ellátottságát, valamint jövıbeni helyzetét. Az épületek épületdiagnosztikai összefoglalásai alapján értékelte azokat. Az ingatlanok piacának aktuális helyzetérıl tájékozódott az ingatlan szőkebb és tágabb környezetében egyaránt. Meghatározta az épületek hozadéki értékét a direkt tıkésítés módszerével, melynek eredményeképpen e Ft értékhelyesbítést számoltunk el. Az értékhelyesbítés értékelési tartaléka ( e Ft), az eredménytartalék évi mérlegszerinti eredmény ( e Ft) miatti változása és a 2011 évi pozitív mérleg szerinti eredmény okozta a saját tıke e Ft-os csökkenését. A foglalkoztatott polgári alkalmazottak átlagos statisztikai állományi létszáma 2 fı, mely 2 fırıl 1 fıre csökkent az év végére, a Felügyelı Bizottsági tagok száma 3 fı. 1 fı energetikus dolgozik társaságunknál megbízási szerzıdéssel december 01-tıl. A fogvatartottak foglalkoztatási átlagos állományi statisztikai létszáma 146 fı volt, a foglalkoztatott fogvatartottak éves átlagos dolgozói létszáma 112 fı.

7 7 II. A MÉRLEG ÉS AZ EREDMÉNYKIMUTATÁS RÉSZLETEZÉSE II/1. A évi mérleg fıbb eltéréseinek bemutatása ESZKÖZÖK Megnevezés Elızı év Tárgyév Eltérés Index eft eft eft % A. Befektetett eszközök ,5 I. IMMATERIÁLIS JAVAK ,1 Szellemi termékek ,1 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK ,6 Ingatlanok ,0 Mőszaki berendezések, gépek, jármővek ,5 Egyéb berendezések, felszerelések, jármővek ,1 Beruházások ,0 Beruházásra adott elılegek ,0 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése ,7 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ,0 B. Forgóeszközök ,2 I. KÉSZLETEK ,7 Anyagok ,7 Befejezetlen termelés és félkésztermék ,0 Késztermékek ,9 Áruk ,0 Készletre adott elılegek ,0 II. KÖVETELÉSEK ,0 Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevık) ,2 Egyéb követelések ,3 III. ÉRTÉKPAPÍROK ,0 IV. PÉNZESZKÖZÖK ,1 Pénztár, csekkek ,7 Bankbetétek ,1 C. Aktív idıbeli elhatárolások ,2 Bevételek aktív idıbeli elhatárolása ,2 Költségek és ráfordítások aktív idıbeli elhatárolása ,0 Halasztott ráfordítások ,0 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN ,7 FORRÁSOK D. Saját tıke ,2 I. JEGYZETT TİKE ,0 II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TİKE (-) ,0 III. TİKETARTALÉK ,0 IV. EREDMÉNYTARTALÉK ,8 V. LEKÖTÖTT TARTALÉK ,0 VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK ,7 VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY ,4 E. Céltartalék ,0 F. Kötelezettségek ,4 I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK ,0 I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ,0 Hosszú lejáratra kapott kölcsönök ,0 Beruházási és fejlesztési hitelek ,0

8 8 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek ,0 III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ,4 Rövid lejáratú kölcsönök ,0 Rövid lejáratú hitelek ,1 Vevıtıl kapott elılegek ,0 Kötelezettségek áruszállításból és szolgált-ból (szááll.) ,0 Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek ,7 G.Passzív idıbeli elhatárolások ,8 Bevételek passzív idıbeli elhatárolása ,7 Költségek és ráfordítások passzív idıbeli elhatárolása ,9 Halasztott bevételek ,1 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN ,7 II/2. A mérleg adatainak összehasonlító elemzése A tárgyi eszközök értéke e Ft-tal csökkent az elızı idıszakhoz képest, mely csökkenést elsı sorban a piaci érték csökkenése okozta, tehát az értékhelyesbítés csökkenése, illetve a mőszaki gépek berendezések és az egyéb berendezések nettó értékének csökkenése, az ingatlanok nettó értéke pedig növekedett évben jelentısebb összegő beruházások: 3. számú épület tetıszigetelése (803 e Ft), Kompresszor vásárlás, tervezés (1.105 e Ft), Osztályvezetıi irodai szárny funkció átalakítás (2.261 e Ft), 2. számú épület hıszigetelése (687 e Ft). A tárgyi eszközök állományváltozásait az 1/a. számú melléklet tartalmazza. A beruházások, felújítások mérleg szerinti értéke évben 0 e Ft. Beruházásaink aktivált értéke e Ft A beruházások részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza. A tárgyi eszközök fordulónapi piaci értéke meghaladta azok nyilvántartás szerinti értékét, ezért értékhelyesbítést számoltunk el a évhez hasonlóan. Az értékhelyesbítés részletezését a 7. sz. melléklet tartalmazza. A készletek értéke e Ft-tal alacsonyabb az elızı évihez képest. A raktáron lévı késztermékek év folyamán további értékesítésre kerültek, így az elızı évhez képest 455 e Ft-tal csökkent az állománya. A készletek állományának alakulását a kronologikus átlag fejezi ki, amelyet a 4. sz. melléklet tartalmaz.

9 9 A készletek állománya az alábbiak szerint alakult: Megnevezés ( ei záró állomány) 2010.év E Ft 2011.év E Ft % Késztermék ,91 Befejezetlen termék Saját termék összesen: ,91 Áru ,00 Anyag ,74 Vásárolt összesen ,80 Mindösszesen (saját+vásárolt): ,68 Készletek forgási sebessége: 46,05 nap 30,78 nap A követelések állománya e Ft-tal csökkent az elızı évhez képest. A követelések nyilvántartott értékvesztésének alakulása: Megnevezés Vevıi követelések elszámolt értékvesztése Egyéb követelések elszámolt értékvesztése Nyitó állomány 0 E Ft Növekedés Csökkenés Záró állomány Összesen: A pénzeszközök állománya 166 e Ft-tal alacsonyabb az elızı évinél. Az aktív idıbeli elhatárolások e Ft-tal csökkentek. Az aktív idıbeli elhatárolások összetétele az alábbi (eft): Tárgyévet illetı bevételek Következı évet terhelı elıfizetések, költségek 4 70 Összesen A források között az eredménytartalék negatív összege e Ft-tal csökkent, mert a évi pozitív mérleg szerinti eredmény átvezetésre került. Értékelési tartalék csökkenéseként számoltuk el az ingatlanok visszaírt értékhelyesbítését e Ft értékben.

10 10 A hosszú lejáratú kötelezettségek értéke 0 e Ft. A rövid lejáratú kötelezettségek állománya e Ft-tal csökkent. A csökkenést legnagyobb részben okozta, hogy a folyószámla hitelkeretünkbıl a év végén jóval kevesebb összeget vettünk igénybe, mint a év végén, mivel a Büntetésvégrehajtás Országos Parancsnoksága év végén biztosított számunkra vissza nem fizetendı támogatást, melybıl 22 Millió Ft értékben a évben fog megtörténni a beruházás, így az összeg a számlánkon maradt. Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek állomány is csökkent az elızı évhez képest e Ft-tal. A rövid lejáratú kölcsön állománya: 0 Ft. A rövidlejáratú hitelek állománya - az elızı évhez hasonlóan e Ft értékben a 40 milliós folyószámla hitelkeretünkbıl igénybe vett összeget tartalmazza. A szállítói tartozás állomány december 31-én eft. Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek a december havi fogvatartotti- és szabad munkavállalók munkadíjat, valamint a decemberi adó- és járulékfizetési kötelezettséget tartalmazzák, illetve az egyik partnerünk által fizetett óvadékot. A passzív idıbeli elhatárolások e Ft-tal növekedtek. A nagy összegő növekedést eredményezte, hogy december hónapjában e Ft vissza nem fizetendı támogatást kaptunk a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságától a termelés színvonalának növelésére, melyet a évben faipari megmunkáló CNC gép beszerzésére fogjuk felhasználni, így az összeg elhatárolásra került. A passzív idıbeli elhatárolások összetétele az alábbi (eft): Bevételek (bérleti díjak) tárgyévi összege Közüzemi költségek tárgyévi összege Személyi jellegő költségek tárgyévre 0 0 Igénybevett szolgáltatások, egyéb szolg. költsége Főtési költségek tárgyévi összege Egyéb anyagköltségek 32 0 Közvetített szolgáltatások 1 0 Bérjárulékok Bírság 7 0 Fizetett kamat Fejlesztési célra kapott támogatás elhatárolása Halasztott bevételek (leltár többlet) Összesen Összességében a társaság mérleg fıösszege e Ft-tal csökkent, ami az elızı évinek a 92,7 %-a.

11 11 II/3. A évi eredmény alakulása A évi eredmény bázisidıszakhoz viszonyított alakulása: eft Ssz. Megnevezés év év Eltérés tény tény a bázishoz % 1. Belföldi értékesítés nettó árbevétele ,8 2. Export értékesítés nettó árbevétele ,0 I. Értékesítés nettó árbevétele ,0 3. Saját termeléső készletek állományváltozása ,0 4. Saját elıállítású eszközök aktivált értéke ,0 II. Aktívált saját teljesítmények értéke ,9 III. Egyéb bevételek ,3 III. sorból: visszaírt értékvesztés 0 0 0,0 5. Anyagköltség ,8 6. Igénybevett szolgáltatások értéke ,2 7. Egyéb szolgáltatások értéke ,6 8. Eladott áruk beszerzési értéke ,0 9. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke ,3 IV. Anyagjellegő ráfordítások ,5 10. Bérköltség ,2 11. Személyi jellegő egyéb kifizetések ,0 12. Bérjárulékok ,2 V. Személyi jellegő ráfordítások ,3 VI. Értékcsökkenési leírás ,1 VII. Egyéb ráfordítások ,5 VII. sorból értékvesztés ,0 A. Üzleti tev. eredménye ,9 VIII. Pénzügyi mőveletek bevételei ,0 IX. Pénzügyi mőveletek ráfordításai ,0 B. Pénzügyi mőveletek eredménye ,1 C. Szokásos vállalkozási eredmény ,4 X. Rendkívüli bevételek 0 0 0,0 XI. Rendkívüli ráfordítások 0 0 0,0 D. Rendkívüli eredmény 0 0 0,0 E. Adózás elıtti eredmény ,4 XII. Adófizetési kötelezettség 0 0 0,0 F. Adózott eredmény ,4 G. Mérleg szerinti eredmény ,4 Összes bevétel + akt. saját telj. ért ,8 Összes költség, ráfordítás ,0 Adózott eredmény ,4 Az eredmény összetevıi a következıképpen alakultak: Az értékesítés nettó árbevétele az elızı évhez viszonyítva 1 %-kal nıtt.

12 12 A belföldi értékesítés árbevétele 9 %-kal nıtt az elızı évhez viszonyítva, export érékesítés árbevétele nem volt a évben. Az árbevétel megoszlását és alakulását az alábbi táblázat szemlélteti: Árbevétel megoszlása tevékenységi bontásban: Tevékenység év év % raklap és ládagyártás (2011-ben csak OSB láda volt) ,82 Ágybetét gyártása + szállítása ,00 Fahulladék értékesítése ,00 Épületasztalos munkák ,00 Szekrénygyártása ,00 Faipari tevékenység árbevétele ,26 Irodabútor és forgószék gyártása szereléssel, szállítással ,00 Konyhabútor ,00 Lakószobai bútorok ,68 Csontváztartó ,00 Megállítótábla ,00 Bútorgyártás árbevétele ,09 Alaptevékenység összesen ,37 szemléltetı eszköz ,35 Összeállított hab ,00 cipıvarrás ,00 forgácsalom csomagolás ,82 reklámtábla gyártás ,27 villanyóra bontás ,39 bérfőrészelés parketta ,00 gumipók, ponyvaleszorító ,41 bérmunkáltatás összesen ,71 anyageladás ,00 áru eladás ,00 közvetített szolgáltatás ,68 egyéb bérmunka ,00 egyéb ,63 Egyéb árbevétel ,79 Ingatlanhasznosítás ,34 Egyéb tevékenység összesen ,75 Értékesítés nettó árbevétele ,02 e Ft Az egyéb bevétel az elızı évhez viszonyítva 49,7 %-kal csökkent, melyet a tulajdonosi jogokat gyakorló által nyújtott támogatás csökkenése eredményezett, illetve a kapott támogatásból e Ft fejlesztési célú támogatás elhatárolása halasztott bevételként. A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságától kapott összes támogatás a évben e Ft, ebbıl e Ft-ot használtunk fel a évben, így a fennmaradó e Ft elhatárolása megtörtént.

13 13 Az egyéb bevételek alakulását az alábbi táblázat szemlélteti: adatok E Ftban Megnevezés év év % Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök bevétele ,5 Káreseményekkel kapcsolatos bevételek 0 0 0,0 Kapott bírság, kötbér, késedelmi kamat 6 0 0,0 Egyéb térülések, bevételek ,0 Követelések visszaírt értékvesztése 0 0 0,0 OP által térített többletköltség, támogatás ,2 Különféle egyéb bevételek ,0 Összesen ,3 A évben nem volt visszaírt értékvesztés. A költségek és ráfordítások az elızı évihez viszonyítva 6 %-kal magasabb szinten realizálódtak, ami az anyagigényesebb bútoripari tevékenység növekedésébıl adódik. Mindezen hatások eredıjeként alakult ki a e Ft-os mérleg szerinti eredmény. A költségek és ráfordítások alakulását az alábbiakban részletezzük. II/4. Anyagjellegő ráfordítások Az anyagjellegő ráfordítások a évben az elızı évhez viszonyítva 4,5 %-kal növekedtek. Anyagjellegő ráfordítások alakulása: e Ft év év % Anyagköltség ,8 Igénybe vett szolgáltatások ,2 Egyéb szolgáltatások ,6 Eladott áruk beszerzési értéke ,0 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke ,3 Összesen ,5 Az anyagköltség 10,8 %-os növekedését az anyagigényes bútoripari termelés növekedése okozta.

14 14 II/5. Személyi jellegő ráfordítások A személyi jellegő ráfordítások összességükben a bázisidıszakhoz viszonyítva 1,7 %-kal alacsonyabbak, amit a fogvatartottak létszámának csökkenése okozott ben a polgári munkavállalóknak béremelés történt, a fogvatartottak munkadíjának jogszabály által elıírt emelése megtörtént. A létszám és bérköltségek állománycsoportonkénti alakulását az 5. sz. melléklet tartalmazza. II/6. Az értékcsökkenés elszámolása A társaság az értékcsökkenést lineáris módszerrel e Ft összegben számolta el. Ez 22,9 %-kal alacsonyabb az elızı évben elszámolthoz viszonyítva. A évi értékcsökkenés fıkönyvi csoportonkénti részletezését az 1/a. sz. melléklet tartalmazza. II/7. Egyéb ráfordítások Egyéb ráfordítások alakulása év év % Leltárhiány Bírság, pótlék, kötbér, késedelmi kamat, kártérítés ,5 Selejt ,0 Készletek elszámolt értékvesztése - - 0,0 Követelések elszámolt értékvesztése ,0 Tárgyi eszközök elszámolt terven felüli értékcsökkenése - - 0,0 Adók, illetékek, hozzájárulások ,0 Behajthatatlan követelés leírt összege Hiányzó, megsemmisült, állományból kivezetett készletek, tárgyi eszközök könyvszerinti értéke eft , ,0 Különféle egyéb ráfordítások ,0 Összesen ,5 Az elızı években felhalmozott vevıkövetelések behajtásában elért eredmények: A Charlie és Társa Kft. kezdeményezésére a 2008-ban indított peren kívüli megállapodás nem járt eredménnyel. Az eredetileg e Ft összegő számlatartozása a mérlegkészítés idıpontjáig e Ft-ra csökkent. A fennálló követelésünket a évben zárult elsıfokú bírósági határozat 20 %-os csökkenéssel megítélte társaságunk számára, a Charlie Kft. jogi,

15 15 vagyoni, jövedelmi helyzetét vizsgálva azonban kétes ezen követelésnek a megtérülése, így a teljes e Ft-os követelése értékvesztést számoltunk el, az ügyvédi jelentés és a vagyoni helyzet elemzése alapján. Az elızı évhez képest az egyéb ráfordítások nagy arányban növekedtek, melynek elsıdleges oka egy e Ft-os vevı követelés, több kisebb egyéb követelés értékvesztésének elszámolása, mely az elızı évben nem jelentkezett. A bírság, kötbér, késedelmi kamat, kártérítés címén elszámolt ráfordítások is jelentısen növekedtek az elızı évhez viszonyítva, amelynek oka a fentebb részletezett leírt vevıi követeléssel kapcsolatban fizetett kártérítés, illetve a NAV és a magánnyugdíj-pénztárak felé fizetett pótlékok. A évben jelentkezett leltárhiány és selejt is, amely az elızı évben nem volt. II/8. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye Az üzleti tevékenység eredménye e Ft nyereség. II/9. Pénzügyi mőveletek eredménye A évi pénzügyi mőveletekbıl származó bevétel 0 e Ft. A pénzügyi mőveletek vesztesége e Ft. Ez nagyrészt a folyószámlahitel kamata, amely 40 millió Ft-os keretösszeggel állt rendelkezésre. Így a pénzügyi mőveletek eredménye e Ft veszteség. Ezzel a szokásos vállalkozási eredmény e Ft-os nyereséget ért el társaságunk. II/10. Adózás elıtti eredmény A évi adózás elıtti eredmény e Ft nyereség. II/11. A fel nem osztott költségek alakulása A 3. sz. melléklet szerint a fel nem osztott költségek az elızı idıszakhoz viszonyítva 16,79%- kal, azaz e Ft-tal csökkentek. A költségek szerkezetét vizsgálva megállapítható, hogy a létszámcsökkenés miatt az igénybevett szolgáltatások és a személyi jellegő ráfordítások összege alacsonyabb az elızı évhez viszonyítva. II/12. Pénzügyi helyzet A társaság évi pénzügyi helyzete lényegesen kiegyensúlyozottabb volt a gazdasági évnél. A Kft. a főtési díj kivételével a mőködését finanszírozni tudta, a főtési költségek kifizetéséhez a tulajdonosi jogokat gyakorló Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának segítségére volt szükség.

16 16 A mőködéshez évben is igénybe vettük a 40 milliós fedezet nélküli folyószámla hitelkeretünket, melyet szinte mindig az év vége kivételével - maximálisan igénybe kellett vennünk. Munkabér kötelezettségeinket határidıre teljesítettük. Rövid lejáratú kötelezettségeinket a évben kifizettük. Ezen túlmenıen nagymértékő alapítói támogatást kaptunk. Az alapítói támogatásoknak köszönhetıen a Kft.-nek a december 23-i fordulónappal nyilvántartott és lejárt szállítói tartozása nem volt. Az elızı évhez viszonyítva az alapítótól kapott támogatás folyósított összege 23,22 %-kal csökkent, de az elhatárolt támogatást nem számolva ez a csökkenés 49,8 %-os. Az adó- és járulékfizetési kötelezettségeinket tudtuk fizetni. Az elızı évihez képest 117 %-kal növekedett szállítók felé fennálló tartozásunk állománya, amely többségében nem lejárt tartozás. A lejárt tartozás az év végén érkezett és az ünnepi idıszak miatt nem került kifizetésre, így csak pár napja járt le. 5 éven túli kötelezettsége Társaságunknak nincs. Szállítók felé fennálló tartozás december 31-én ( E Ft) le nem járt nap nap nap 0 90 napon túli 0 összesen Vevıkkel szembeni követeléseink az elızı évhez viszonyítva 16,84 %-kal csökkent. Vevıkkel szembeni követelés december 31-én ( E Ft) le nem járt nap nap nap napon túli 0 összesen

17 17 Egy e Ft-os vevıi követeléssel szemben értékvesztést számoltunk el, így ezzel az összeggel kevesebb a követelésünk, mint a évben, ahol még ez az összeg szerepelt. II/13. Pénzügyi mutatószámok A évi mérlegbıl és eredmény-kimutatásból a vagyoni és pénzügyi helyzetre vonatkozó, a gazdálkodási tevékenységet jellemzı mutatószámok az elızı évhez képest többségében pozitívan változtak. A 6. sz. melléklet a és évi adatokat tartalmazza, illetve a mutatószámok változásainak értékelését. II/14. Vagyoni helyzet A Kft. tıkeszerkezete a kritériumoknak megfelel, mert a saját tıke meghaladja a jegyzett tıkét, a befektetett eszközök meghaladják a saját tıkét. A társaság tıkeerıssége, tıkeellátottsága javult, a mutató értéke 87 %-ról 90 %-ra növekedett, illetve a 100 %-hoz közelítı értéke nagyon kedvezı. Saját tıke alakulása Saját tıke alakulása:

18 18 II/15. Jövedelmi helyzet Az értékesítés nettó árbevétele e Ft-ról, e Ft-ra növekedett, a növekedés okait a bevételek értékelésénél kifejtettük. Az értékesítés közvetlen költségei e Ft-ról, e Ft-ra növekedtek, melynek oka, hogy az alaptevékenység 56 %-os növekedése növelte az értékesítésre elszámolt közvetlen önköltséget. Az értékesítés bruttó eredménye e Ft-ról, e Ft-ra csökkent azonban fontos tény, hogy ez a csökkenés nagyon csekély összegő. Az értékesítés közvetett költségei ugyanakkor e Ft-ról e Ft-ra csökkentek. Az üzemi tevékenység eredményének csökkenését azonban az egyéb árbevételek, ezen belül a támogatás csökkenése és a ráfordítások jelentıs növekedése okozta. III. KIEGÉSZÍTİ ADATSZOLGÁLTATÁS III/1. Környezetvédelmi eszközök A környezetvédelmet közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök a faipari mőhelyek porelszívói, amelyek a technológia részét képezik és telepengedélyhez kötöttek. Állományuk a következıképpen alakult a év folyamán (eft): január 1-ei nyitó érték évi értékcsökkenés december 31-ei záró érték 185 IV. ÖSSZEFOGLALÁS A gazdasági társaság a gazdasági évet az elızı évhez képest csökkenı pozitív eredménnyel zárta, de az értékesítés nettó árbevételét növelni tudtuk. Fontos szempont, hogy a társaság alaptevékenységében jelentıs árbevétel növekedést tudtunk elérni, mely elsısorban a 44/2011 (III. 23.) Kormányrendelet és a 9/2011. (III. 23.) BM rendelet július 01-ei hatályba lépésének köszönhetı. A pozitív eredmény azonban elsısorban az alapítói támogatásoknak köszönhetı. A Kft. tıkeszerkezete stabil maradt. Az alapítói támogatások nélkül számított tervtıl való eltérés fı okai: - A gazdasági válság hatására a kereslet jelentısen visszaesett, a raktári termelés, egyes típusú termékek gyártása megszőnt. -a munkahelyek megtartása, a munka higiénés felújítások, gép beszerzések rontották az üzemi eredményt.

19 19 Összefoglalva a évi gazdálkodás eredményeként megállapítható, hogy a társaság az üzleti tervben megfogalmazott célkitőzéseit az alapítói támogatással tudta megvalósítani. Ugyanakkor a rendezıdött a társaság szervezete reorganizálásra került, megszüntetésre kerültek a veszteséges üzletágak, a veszteségek pénzügyi és jogi rendezése megtörtént, a társaság tıkeszerkezete megfelel a kritériumoknak. Az alapítói feladatokat a társaság ellátta.

20 20 1/a. számú melléklet Immateriális javak és Tárgyi eszközök változásai 2011.év adatok e Ft-ban Megnevezés Nyitó Növekedés Átsorolás Csökkenés Záró Bruttó érték Vagyon értékü jogok Üzleti vagy cégérték Szellemi termékek K+F aktívált értéke Alap. átszerv.aktivált ért Immateriális javak Telkek Ingatlanok Ingatlanok értékhelyesbítése Mőszaki berendezések, gépek Egyéb gép berendezés Beflen beruházás Beflen felújítás Tárgyi eszközök összesen Összesen Értékcsökkenés Megnevezés Nyitó Növekedés, csökkenés Terv szerinti Záró Nettó érték Vagyon értékü jogok Üzleti vagy cégérték Szellemi termékek K+F aktívált értéke Alap. átszerv.aktivált ért Immateriális javak Telkek Ingatlanok Mőszaki berendezések, gépek Egyéb gép berendezés Beflen beruházás Beflen felújítás Összesen Összesen

BUDAPESTI FAIPARI TERMELİ ÉS KERESKEDELMI KFT.

BUDAPESTI FAIPARI TERMELİ ÉS KERESKEDELMI KFT. BUDAPESTI FAIPARI TERMELİ ÉS KERESKEDELMI KFT. 1108 Budapest, Kozma u. 13. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a 2010. évi gazdálkodásról Budapest, 2011. március 25. Bódis Sándor ügyvezetı igazgató Kiegészítı melléklet

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14.

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14. I I Cégjegyzék száma Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya 2011. december 31. Éves beszámoló Tatabánya, 2012. március 14. VÉRTES' epdészeti és FAIPARI za HKÖRUfN MUKÖDO RÉSZVÉNYTÁpR~SÁG 11187622-0201-114-11

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 19215422-9120-331-16 Statisztikai számjel ----------------- Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: PEDAGÓGUS SZAKSZERVEZET A vállalkozás címe, telefonszáma: 5000 Szolnok, Baross út 20. 3/20. 2011.

Részletesebben

Közlemény. 1./ az Összehívás idıpontjában meglévı részvények és szavazati jogokra vonatkozó összesítés

Közlemény. 1./ az Összehívás idıpontjában meglévı részvények és szavazati jogokra vonatkozó összesítés Közlemény A Pannonholding Kereskedelmi és Befektetési Nyrt. a Gt. 304..(1). pontjának megfelelıen az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket: 1./ az Összehívás idıpontjában meglévı részvények

Részletesebben

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Számlatükör 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. Immateriális javak 111 Alapításátszervezés aktivált értéke 112 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113 Vagyon értékő jogok 114 Szellemi termékek

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

Cégjegyzék szám

Cégjegyzék szám A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: A beszámoló: Lehet például: Üzleti év Időszak Keltezés helye dátuma 1 1 9 9 0 7 7 8 7 2 2 0 1 1 4 0 6 0 6-1 0-0 0 0 2 7 9 Előtársasági beszámoló

Részletesebben

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése Statisztikai jel 1/6. oldal A MÉRLEG Eszközök (aktívák) év l A. Befektetett eszközök 208981 0 216469 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 4678 0 3580 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 01.01-06.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Részletesebben

2015. I. féléves beszámoló

2015. I. féléves beszámoló 1 3 8 1 2 2 0 3 5 8 2 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 5 5 3 1 Cégjegyzék száma Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. a vállalkozás megnevezése 1022 Budapest, Törökvész út 30/a a vállalkozás címe,

Részletesebben

Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értéke és a beruházások értékének változása 2011. évben

Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értéke és a beruházások értékének változása 2011. évben Kiegészítı melléklet 1. sz. melléklete Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értéke és a beruházások értékének változása 2011. évben ezer Ft-ban Jogcím Immateriális javak Ingatlanok Mőszaki berendezések

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz

KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz Biztonság 2014 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Cégjegyzék száma 8500 Pápa, Második utca 25. 1 9 0 9 5 1 0 0 3 5 KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz Általános összefoglalás A kiegészítı melléklet

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

A ÉVI EGYSZERÜSITETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

A ÉVI EGYSZERÜSITETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 1 A Mátrafüredi Plébánia Felújításáért Alapítvány 3200 Gyöngyös, Orczy utca 8. III/15. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2012. ÉVI EGYSZERÜSITETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 2 I. Általános rész 1. A Társaságra vonatkozó alapinformációk

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló TÁRSADALMI SZERVEZET MEGNEVEZÉSE: MAGYAR ORSZÁGOS HORGÁSZ SZÖVETSÉG TÁRSADALMI SZERVEZET CÍME: 1124 BUDAPEST, KOROMPAI U. 17. Statisztikai számjel: 19815857911252301 Egyszerűsített éves beszámoló 2015.12.31

Részletesebben

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2009. Kiegészítı melléklete. Wágner László ügyvezetı igazgató

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2009. Kiegészítı melléklete. Wágner László ügyvezetı igazgató Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2009. Kiegészítı melléklete Wágner László ügyvezetı igazgató Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. adószám: 22265434-2-02 Cégjegyzék szám: 02-09-074143 Statisztikai

Részletesebben

Éves beszámoló üzleti évről

Éves beszámoló üzleti évről 2 2 2 6 0 3 3 6139257201 Statisztikai jel 0 1-0 9-9 1 9 8 82 Cégjegyzék a KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1147 Budapest, Csömöri út 50-60. Éves beoló 2012. üzleti évről

Részletesebben

1 0. s z. m e l l é k l e t

1 0. s z. m e l l é k l e t 1. sz. me lléklet Az üzleti év fordulónapja: 214.12.31. Budaörsi Települési Nonprofit Kft. üzletág MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám tev. Btg egész 1. A. Befektetett eszközök (2.+1.+18.sor) 197 932 2 238

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí-

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí- 03-09-102802 11 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 662702 0 702547 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 60 0 94 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefonszáma 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. szeptember 30. Éves beszámoló a vállalkozás vezetője Első

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Statisztikai számjel: 1 1 0 0 9 4 2 9-0 2 1 0-1 1 4-0 2 Cégjegyzékszám: 0 2-1 0-0 6 0 0 9 3 MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 7623 Pécs, Rét u. 8. 2012. év Éves beszámoló Pécs, 2013. február

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelı NyRt idıközi vezetıségi beszámolója 2009. november 10.

A FINEXT Vagyonkezelı NyRt idıközi vezetıségi beszámolója 2009. november 10. A FINEXT Vagyonkezelı NyRt idıközi vezetıségi beszámolója 2009. november 10. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelı NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VI. emelet Elérhetıség: 061

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 2015.01.01-2015.09.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 a vállalkozás megnevezése 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 452-5780 a vállalkozás címe, telefonszáma 2014. évi Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

KSH számjel: Cégjegyzék szám: Szılısgyörökért Közösségi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET

KSH számjel: Cégjegyzék szám: Szılısgyörökért Közösségi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET KSH számjel: 14476464-9499-113-14 Cégjegyzék szám: 14 09 308489 Szılısgyörökért Közösségi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a 2008. évi egyszerősített éves beszámolóhoz I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA Statisztikai számjel: 10044393641912208 Téti Takarékszövetkezet vállalkozás megnevezése 9100 Tét, Fı u. 86. címe 96/561-240 telefonszáma HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE

Részletesebben

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye:

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye: 15EB-01 Cégadatok (A) Cég neve: IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: 01-10-046896 Székhelye: 1134 Budapest Tüzér utca 41. Adószáma: 23083185-2-41 KSH jelzőszáma: 23083185-6201-114-01 (B) Beszámoló

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás A változat Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat A beszámolóban szereplő cégnév: E.R.Ö.V. Víziközmû Zrt Beszámolási

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefona 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. március 31. Éves beoló a vállalkozás vezetője "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

Részletesebben

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14.

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14. Tisztelt felhasználó! Ön a következő Excel munkafüzetlapokon a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti kettős könyvvezetésen alapuló Éves beszámoló és Egyszerűsített éves beszámoló mérlegeit és

Részletesebben

2010.év Éves beszámoló

2010.év Éves beszámoló 12733673 4677 113 13 A vállalkozás megnevezése: METALEX 2001 Hulladékkereskedelmi KFT Telephely címe, telefonszáma:1214 Budapest, Rózsa u.17. Tel: 277-0355 2010.év Éves beszámoló Budapest, 2011.05.27.

Részletesebben

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2009.év 2010.év a. b. c. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 568 996 551 705 02. 2.Állampapírok 1 619 269 1 386 999 03. a) forgatási célú 1 545

Részletesebben

Mérleg "A" változat Eszközök (aktívák)

Mérleg A változat Eszközök (aktívák) Statisztikai számjel:23711402-3600-113-17 11 Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sorok) 263 320 0 263 320 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.sorok) 0 0 0 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán 1 / 8 2015.10.16. 7:35 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 13EB-01 KPMG Tanácsadó Kft. Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám A tétel megnevezés Szolgáltatói a b e 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor) 114 656 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.

Részletesebben

RAVICSA NONPROFIT KFT.

RAVICSA NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a RAVICSA NONPROFIT KFT. 2009. évi EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Rakamaz, 2010. április 20 Ling Béla ügyvezetı igazgató Kiegészítı Melléklet a 2009. évi beszámolóhoz I. Általános

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

1 1 9 3 1 5 5 5 4 7 1 1 1 1 4 0 4 Statisztikai számjel. Szarvas Coop Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 5540 Szarvas, Kossuth Lajos u. 64.

1 1 9 3 1 5 5 5 4 7 1 1 1 1 4 0 4 Statisztikai számjel. Szarvas Coop Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 5540 Szarvas, Kossuth Lajos u. 64. 1 1 9 3 1 5 5 5 4 7 1 1 1 1 4 0 4 Statisztikai számjel 0 4 1 0 0 0 1 5 5 4 Cégjegyzék száma Szarvas Coop Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 5540 Szarvas, Kossuth Lajos u. 64. 2008. év 12. 31. es beszámoló

Részletesebben

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. a vállalkozás íme, telefonszáma 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-; 06-23-500-000 Éves beszámoló 2015. üzleti évről a vállalkozás

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

Éves beszámoló. Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft üzleti év Budapest, Városház u Tel:

Éves beszámoló. Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft üzleti év Budapest, Városház u Tel: 0 1 _ 0 9 _ 9 1 8 7 1 5 Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft 1055. Budapest, Városház u. 9-11. Tel: 486-3300 Éves beszámoló 2009 üzleti év 0 1 _ 0 9 _ 9 1 8 7 1 5 1 1 1 A. Befektetett eszközök (2.+10.+18.

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a 2007. évi egyszerősített éves beszámolóhoz

Kiegészítı melléklet a 2007. évi egyszerősített éves beszámolóhoz Szegedi Kistérség- és Gazdaságfejlesztési Tanácsadó és Szolgáltató KHT. 6720 Szeged, Széchenyi tér 10. Cégjegyzékszám: 06-14-000119 Kiegészítı melléklet a évi egyszerősített éves beszámolóhoz A Kht. 2004.

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 11EB-1 11EB 11EB/A 11EB/M/A1 11EB/M/A2 11EB/M/A3 11EB/M/A4 11EB/E-O/A1 11EB/E-O/A2 Cégadatok

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Fıvárosi Bíróság, mint Cégbíróság Z-Broadband Ingatlanfejlesztı és -Hasznosító Zártkörő Részvénytársaság 1143 Budapest, Ilka utca 31. A mérleg fordulónapja: A mérleg fajtája: 2009. június 30.

Részletesebben

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat 1. melléklet a 2015. évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a 2000. évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat Eszközök (aktívák) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T

K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T AZ ORMÁNSÁG EGÉSZSÉGÉÉRT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 2 012. évi EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ S e l l y e, 2013.április 25. Összeállította: Czipor

Részletesebben

Befektetıi kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság

Befektetıi kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Társaság neve: TvNetwork Nyrt. Telefon: 890-2001 Társaság címe: 1138 Bp., Váci út 168/A Telefax: 890-1590 Ágazati besorolás: Távközlés E-mail cím: tozsde@tvnetwork.hu Beszámolási idıszak: 2010.01.01-2010.06.30.

Részletesebben

Cégjegyzék száma Budapest, Gábor Dénes u. 2. a vállalkozás címe ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG

Cégjegyzék száma Budapest, Gábor Dénes u. 2. a vállalkozás címe ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG DBH Investment Kockázati Tıkealap-kezelı Zrt. a vállalkozás neve 1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. a vállalkozás címe ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG 2010.01.01-2010.12.31. üzleti évrıl. a vállalkozás vezetıje (képviselıje)

Részletesebben

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft.

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. Kiegészítı melléklet a 2011. évi beszámolóhoz Wágner Zita ügyvezetı igazgató 1 Általános adatok: A Cég neve: Komló-Habilitas Kft Cégjegyzék száma: 02-09-074143

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET AZ 2012. ÉVI

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET AZ 2012. ÉVI 1 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET AZ ISTER-GRANUM KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ EURÓPAI TERÜLETI EGYÜTTMŐKÖDÉSI CSOPORTOSULÁS 2012. ÉVI EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Esztergom, 2013. március 23. A közzétett adatok könyvvizsgálattal

Részletesebben

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 213. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához 1.) Általános tájékoztatás Törökbálint Közbiztonságáért Közalapítvány

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

2011. évi Közhasznúsági jelentése

2011. évi Közhasznúsági jelentése MÁKVIRÁG VIRÁGAI Gyermekellátási és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Székesfehérvár, Nefelejcs u. 79-1. 8000 2011. évi Közhasznúsági jelentése Székesfehérvár, 2012. május 26.. Pintérné

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

RAVICSA NONPROFIT KFT.

RAVICSA NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a RAVICSA NONPROFIT KFT. 2010. évi EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Rakamaz, 2011. április 20 Ling Béla ügyvezetı igazgató Kiegészítı Melléklet a 2010. évi beszámolóhoz I. Általános

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2014.2.25. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL - NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 13EB-02 13EB 13EB/A 13EB/M/A1

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

a vállalkozás megnevezése: Békés Megyei Temetkezési Kft. a vállalkozás címe, telefonszáma: 5600 Békéscsaba, Petıfi u. 4.

a vállalkozás megnevezése: Békés Megyei Temetkezési Kft. a vállalkozás címe, telefonszáma: 5600 Békéscsaba, Petıfi u. 4. Statisztikai számjel: 14842959960311304 Cégjegyzék száma: 04-09-009239 a vállalkozás megnevezése: Békés Megyei Temetkezési Kft. a vállalkozás címe, telefonszáma: 5600 Békéscsaba, Petıfi u. 4. Éves beszámoló

Részletesebben

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez . melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez 10. melléklet a 38/2013. (XII. ) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató

Részletesebben

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2007. ÉV 2008. ÁPRILIS 30. 1. Általános kiegészítések A pénztár mőködési formája: kiegészítı egészségpénztár Alapítás idıpontja: 1999. november

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS SZENTLİRINC-ORMÁNSÁG TAKARÉKSZÖVETKEZET MÉRLEG

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS SZENTLİRINC-ORMÁNSÁG TAKARÉKSZÖVETKEZET MÉRLEG MÉRLEG KSH: 10043093-6419-122-02 Cg.: 02 02 000142 Szentlırinc-Ormánság Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2014 2015 a. b. d. e. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01

Részletesebben

Zala Parti Szennyvízkezelı Kft. Statisztikai számjel: 20343538-3700-572-20 Cégjegyzék száma: 20-09-069633. Közhasznú jelentés 2010.

Zala Parti Szennyvízkezelı Kft. Statisztikai számjel: 20343538-3700-572-20 Cégjegyzék száma: 20-09-069633. Közhasznú jelentés 2010. Zala Parti Szennyvízkezelı Kft. Statisztikai számjel: 20343538-3700-572-20 Cégjegyzék száma: 20-09-069633 Közhasznú jelentés 2010. év a) számviteli beszámoló, auditált beszámoló b) a költségvetési támogatás

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 PORTER SEC KFT Cégjegyzékszáma: 01 09 992450

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban 2 4 7 3 4 1 9 0 4 7 5 9 1 1 3 1 0 Statisztikai számjel 1 0-0 9-0 3 4 2 7 4 3 1 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. (év, hó, nap ) Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök l.sz.táblázat Eszközök és források összetételének változásai Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök A. Befektetett eszközök 684 605 673 899-10 706 98,4 I. Immateriális javak

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Cégjegyzékszáma: 05 09 018640 Székhelye: BROKERGOLD

Részletesebben