KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a évi gazdálkodásról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2011. évi gazdálkodásról"

Átírás

1 BUFA Budapesti Faipari Termelő és Kereskedelmi Kft. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a évi gazdálkodásról Budapest, március 27. Gálfi Lajos bv. ezredes mb. ügyvezető igazgató

2 2 TARTALOMJEGYZÉK Oldal I. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ I/1. A vállalkozás jellemzıi 3 I/2. A számviteli politika fıbb vonásai 5 II. A MÉRLEG ÉS AZ EREDMÉNYKIMUTATÁS RÉSZLETEZÉSE I1/1. A évi mérleg fıbb eltéréseinek bemutatása 7 II/2. A mérleg adatainak összehasonlító elemzése 8 II/3. A évi eredmény alakulása 11 II/4. Anyagjellegő ráfordítások 13 II/5. Személyi jellegő ráfordítások 14 II/6. Értékcsökkenés elszámolása 14 II/7. Egyéb ráfordítások 14 II/8. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 15 II/9. Pénzügyi mőveletek eredménye 15 II/10. Adózás elıtti eredmény 15 II/11. A fel nem osztott költségek alakulása 15 II/12. Pénzügyi helyzet 15 II/13. Pénzügyi mutatószámok 17 II/14. Vagyoni helyzet 17 II/15. Jövedelmi helyzet 18 III. KIEGÉSZÍTİ ADATSZOLGÁLTATÁS III/1. Környezetvédelmi eszközök 18 IV. ÖSSZEFOGLALÁS 18 Mellékletek: 1. sz. melléklet: Immateriális javak, tárgyi eszközök állományváltozásai 2. sz. melléklet: Beruházások alakulása 3. sz. melléklet: Fel nem osztott költségek alakulása 4. sz. melléklet: Készletek kronologikus átlaga 5. sz. melléklet: Létszám, bér és kereset alakulása 6. sz. melléklet: Fontosabb mutatószámok 7. sz. melléklet: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 8. sz. melléklet: Cash-flow

3 3 I. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ 1. A társaság fıbb adatai: BUFA Budapesti Faipari Termelı és A társaság (gazdálkodó szerv) neve Kereskedelmi Korlátolt Felelısségő társaság Az ügyvitel során használt cégnév rövidítése BUFA Kft. Idegen nyelvő elnevezések BUFA GmbH, BUFA Ltd. Székhelye 1108 Budapest Kozma u. 13. Postai címe 1108 Budapest Kozma u. 13. Távirati címe 1108 Budapest Kozma u. 13. Telefonszáma Mobiltelefonszám Telefax száma Telephelye 1108 Budapest Újhegyi út 52. A társasági szerzıdés kelte január 1. A társaság mőködési megkezdésének idıpontja január 1. A jogelıd alapítási éve Cégbejegyzés száma Bankszámlájának száma Kereskedelmi és Hitelbank Rt Adóigazgatási száma Statisztikai számjele Elektronikus elérhetısége címe Törvényes felügyeleti szerve Fıvárosi Bíróság, mint Cégbíróság A társaság idıtartama Határozatlan Egyszemélyes korlátolt felelısségő Társasági forma társaság (a Budapesti Faipari Vállalat jogutódja/ A társaság tagjai, neve, székhelye 100 %-ban a Magyar Állam (MNV Zrt.), egyszemélyes Kft. A tulajdonosi jogot gyakorló Büntetés-végrehajtás Országos A társaság fıtevékenysége (TEÁOR 08 szerint) Parancsnoksága Egyéb bútorgyártás

4 4 A társaság ügyvezetıje A évi beszámolót összeállította A társaság könyvvizsgálója: Gálfi Lajos bv. ezredes, a beszámoló aláírására jogosult. (2600 Vác, Vág u. 8. I. em. 2.) Mészáros-Nagy Noémi bv. ırnagy gazdasági vezetı, mérlegképes könyvelı, nyilvántartási száma: EX ASSE Könyvvizsgáló, Adó- és Pénzügyi, Gazdasági Tanácsadó Zrt.: Fiedler Gábor könyvvizsgáló A társaságot, illetve jogelıdjét a fogvatartottak kötelezı foglalkoztatása céljából alapították. 100 %-os állami tulajdonban van, a tartósan állami tulajdonban maradó vállalkozói vagyon kezelésérıl és hasznosításáról szóló évi LIII. törvény és annak végrehajtására kiadott a részben vagy teljesen tartósan állami tulajdonban maradó gazdálkodó szervezetekrıl szóló 126/1992. (VIII. 28.) Korm. rendelet alapján. A társaságban a tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket jogszabály alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt.(1133 Budapest, Pozsonyi út 56., cg: , továbbiakban MNV Zrt.) útján a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága gyakorolja. Az MNV Zrt. Részvényesi Jogok Gyakorlójának a Vtv. 7. (3) bekezdése alapján hozott 8/2008.(IV.30.) számú határozata, valamint a Tanács a Vtv. 6. (2) bekezdés c) pontja alapján hozott 238/2008. (IV.30.) NVT számú határozata alapján a tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket kizárólag jogszabályban, valamint az MNV Zrt-vel a Vtv. 29. (5) bekezdése alapján kötött SZT/ számú szerzıdésben foglalt feltételekkel és korlátozásokkal a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (1054 Budapest, Steindl Imre u. 9.) ideiglenes vagyonkezelıként gyakorolja. Társaságunk fı profilja a különbözı faipari termékek gyártása, egyedi megrendelésre bútorgyártás, valamint bérmunka tevékenység. A számviteli törvény szerint a BUFA Kft-nél kötelezı a könyvvizsgálat. A társaság könyvvizsgálója az EX ASSE Zrt., a könyvvizsgálatért személyében is felelıs személy Fiedler Gábor könyvvizsgáló. A évi üzleti évre vonatkozóan a könyvvizsgáló által a beszámoló könyvvizsgálatáért felszámított díj nettó ,-Ft. A könyvvizsgáló kérésére a társaság tulajdonosi jogkörgyakorlója az alábbiakat nyilatkozta: A 100%-os állami tulajdonú társaság vagyonkezelıjeként, jelenleg nincs szándékában: a) a társaság felszámolása, csıdeljárás alá vonása, végelszámolása, b) a társaságban lévı tulajdonosi arányok megváltoztatása, c) a társasággal kapcsolatos ügyletek, kereskedelmi és pénzügyi kapcsolatok, esetleges háttér-fedezetek alapvetı megváltoztatása.

5 5 I/2. A számviteli politika fıbb vonásai A társaság számviteli politikájának célja, hogy a könyvekben rögzített adatok alapján megbízható és valós képet adjunk a társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérıl és annak változásáról. A számviteli politika, a számlarend és a számlatükör a számviteli törvény szellemének megfelelıen olyan részletességgel készült, hogy a gazdasági tevékenység elemzését, a beszámolási kötelezettség teljesítését lehetıvé tegye. A számviteli politikánkat és annak évenként szükséges módosításait a törvényben meghatározott 14 alapelv figyelembe vételével fogalmaztuk meg a társaság sajátosságait szem elıtt tartva. Társaságunk kettıs könyvvitelt vezet, éves beszámoló készítésére kötelezett és nem tartozik a társasági adó hatálya alá. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény szerint nem adóalanya társasági adónak. A társaság eszközeirıl analitikus mennyiségi és értékbeli nyilvántartást vezet, amelyet havonta, a fıkönyvi zárást megelızıen összesít, és a változásokat értékben könyveli a megfelelı számlákra. A nyilvántartás kiterjed az immateriális javakra, tárgyi eszközökre, befektetett pénzügyi eszközökre, készletekre, vevıkre, szállítókra, értékpapírokra, a munkavállalókkal szembeni kötelezettségekre. A tárgyi eszközök értékelése bekerülési értéken történik, csökkentve az elszámolt értékcsökkenéssel, illetve értékvesztéssel, növelve a visszaírt terven felüli értékcsökkenéssel és a visszaírt értékvesztéssel. Az amortizációs politikánkat jellemzi, hogy az eszközök értékét a társaság a használati idı alapján állapítja meg. Az értékcsökkenést lineárisan, az egyedi eszköz várható használata, ebbıl eredı élettartama, fizikai elhasználódása, a technológiai, mőszaki színvonal alakulása és az adott vállalkozási tevékenységre jellemzı körülmények figyelembe vételével állapítjuk meg. A beszerzéseknél a kis értékő, 100 ezer forint alatti tárgyi eszközöket azonnal, egy összegben elszámoljuk költségként. A termeléshez szükséges szerszámokat csak a raktárból történı kiadáskor számoljuk el költségként. A készletek nyilvántartása beszerzési áron történik, a készletek felhasználásának elszámolása a FIFO módszer szerint számítódik. A saját termeléső készletek értékét tényleges közvetlen önköltségen tartjuk nyilván. A készletek értékvesztését év végén az átlagár és az év végi piaci érték eltérése alapján egyedileg határozzuk meg. Az idıbeli elhatárolásokat az elıírt hármas tagolásban tovább részletezzük. A mérlegtételeket leltárral támasztjuk alá, évente leltározzuk az eszközöket és a forrásokat a Leltározási szabályzatban leírt módon az évenként kiadott leltározási utasítás szerint. Társaságunk csak az 5-ös (költség nemek) számlaosztályba számolja el költségeit a vezetés minél jobb informálása érdekében.

6 6 Az eredmény elszámolásnál az A összköltség eljárással készített eredmény kimutatást választottuk, mivel az alaptevékenységnek ez felel meg leginkább. Az eredmény elszámolást a társaság az A forgalmi költség eljárással és összköltség eljárással is elkészíti. Társaságunk a mérleg A változatát alkalmazza az eszközök és források kimutatására. A társaság gazdálkodásának fı mutatószámai az alábbiak: eft eft év év Éves nettó árbevétel Mérleg fıösszeg Létszám (szabad és elítélt) 163 fı 148 fı Saját tıke Az éves nettó árbevétel 1 %-kal magasabb az elızı évihez viszonyítva, azonban a tervezettıl 30,4 %-kal elmaradt. A társaság alapításakor a Budapesti Fegyház és Börtön valamint a jogelıd Budapesti Faipari Vállalat között az ingatlanok vonatkozásában vagyonmegosztás történt. Az ingatlanok értékbecslése december 31-ei fordulónappal történt meg elsı ízben december 31-ei fordulónapra vonatkozóan az ingatlanaink értékének meghatározásával megbíztuk a Szénási Szakértıi Irodát. Az értékelést Szénási Gábor okleveles építımérnök, földmérnök Igazságügyi szakértı (4494) Minısített ingatlanrendezı (1531) végezte el. Az általa alkalmazott értékelési módszer a piaci értékalapú forgalmi értékelés, ami az összehasonlító piaci adatokra épít. Vizsgálta az ingatlan környezetét, megközelíthetıségét, mőszaki adottságait, infrastrukturális ellátottságát, valamint jövıbeni helyzetét. Az épületek épületdiagnosztikai összefoglalásai alapján értékelte azokat. Az ingatlanok piacának aktuális helyzetérıl tájékozódott az ingatlan szőkebb és tágabb környezetében egyaránt. Meghatározta az épületek hozadéki értékét a direkt tıkésítés módszerével, melynek eredményeképpen e Ft értékhelyesbítést számoltunk el. Az értékhelyesbítés értékelési tartaléka ( e Ft), az eredménytartalék évi mérlegszerinti eredmény ( e Ft) miatti változása és a 2011 évi pozitív mérleg szerinti eredmény okozta a saját tıke e Ft-os csökkenését. A foglalkoztatott polgári alkalmazottak átlagos statisztikai állományi létszáma 2 fı, mely 2 fırıl 1 fıre csökkent az év végére, a Felügyelı Bizottsági tagok száma 3 fı. 1 fı energetikus dolgozik társaságunknál megbízási szerzıdéssel december 01-tıl. A fogvatartottak foglalkoztatási átlagos állományi statisztikai létszáma 146 fı volt, a foglalkoztatott fogvatartottak éves átlagos dolgozói létszáma 112 fı.

7 7 II. A MÉRLEG ÉS AZ EREDMÉNYKIMUTATÁS RÉSZLETEZÉSE II/1. A évi mérleg fıbb eltéréseinek bemutatása ESZKÖZÖK Megnevezés Elızı év Tárgyév Eltérés Index eft eft eft % A. Befektetett eszközök ,5 I. IMMATERIÁLIS JAVAK ,1 Szellemi termékek ,1 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK ,6 Ingatlanok ,0 Mőszaki berendezések, gépek, jármővek ,5 Egyéb berendezések, felszerelések, jármővek ,1 Beruházások ,0 Beruházásra adott elılegek ,0 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése ,7 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ,0 B. Forgóeszközök ,2 I. KÉSZLETEK ,7 Anyagok ,7 Befejezetlen termelés és félkésztermék ,0 Késztermékek ,9 Áruk ,0 Készletre adott elılegek ,0 II. KÖVETELÉSEK ,0 Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevık) ,2 Egyéb követelések ,3 III. ÉRTÉKPAPÍROK ,0 IV. PÉNZESZKÖZÖK ,1 Pénztár, csekkek ,7 Bankbetétek ,1 C. Aktív idıbeli elhatárolások ,2 Bevételek aktív idıbeli elhatárolása ,2 Költségek és ráfordítások aktív idıbeli elhatárolása ,0 Halasztott ráfordítások ,0 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN ,7 FORRÁSOK D. Saját tıke ,2 I. JEGYZETT TİKE ,0 II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TİKE (-) ,0 III. TİKETARTALÉK ,0 IV. EREDMÉNYTARTALÉK ,8 V. LEKÖTÖTT TARTALÉK ,0 VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK ,7 VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY ,4 E. Céltartalék ,0 F. Kötelezettségek ,4 I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK ,0 I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ,0 Hosszú lejáratra kapott kölcsönök ,0 Beruházási és fejlesztési hitelek ,0

8 8 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek ,0 III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ,4 Rövid lejáratú kölcsönök ,0 Rövid lejáratú hitelek ,1 Vevıtıl kapott elılegek ,0 Kötelezettségek áruszállításból és szolgált-ból (szááll.) ,0 Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek ,7 G.Passzív idıbeli elhatárolások ,8 Bevételek passzív idıbeli elhatárolása ,7 Költségek és ráfordítások passzív idıbeli elhatárolása ,9 Halasztott bevételek ,1 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN ,7 II/2. A mérleg adatainak összehasonlító elemzése A tárgyi eszközök értéke e Ft-tal csökkent az elızı idıszakhoz képest, mely csökkenést elsı sorban a piaci érték csökkenése okozta, tehát az értékhelyesbítés csökkenése, illetve a mőszaki gépek berendezések és az egyéb berendezések nettó értékének csökkenése, az ingatlanok nettó értéke pedig növekedett évben jelentısebb összegő beruházások: 3. számú épület tetıszigetelése (803 e Ft), Kompresszor vásárlás, tervezés (1.105 e Ft), Osztályvezetıi irodai szárny funkció átalakítás (2.261 e Ft), 2. számú épület hıszigetelése (687 e Ft). A tárgyi eszközök állományváltozásait az 1/a. számú melléklet tartalmazza. A beruházások, felújítások mérleg szerinti értéke évben 0 e Ft. Beruházásaink aktivált értéke e Ft A beruházások részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza. A tárgyi eszközök fordulónapi piaci értéke meghaladta azok nyilvántartás szerinti értékét, ezért értékhelyesbítést számoltunk el a évhez hasonlóan. Az értékhelyesbítés részletezését a 7. sz. melléklet tartalmazza. A készletek értéke e Ft-tal alacsonyabb az elızı évihez képest. A raktáron lévı késztermékek év folyamán további értékesítésre kerültek, így az elızı évhez képest 455 e Ft-tal csökkent az állománya. A készletek állományának alakulását a kronologikus átlag fejezi ki, amelyet a 4. sz. melléklet tartalmaz.

9 9 A készletek állománya az alábbiak szerint alakult: Megnevezés ( ei záró állomány) 2010.év E Ft 2011.év E Ft % Késztermék ,91 Befejezetlen termék Saját termék összesen: ,91 Áru ,00 Anyag ,74 Vásárolt összesen ,80 Mindösszesen (saját+vásárolt): ,68 Készletek forgási sebessége: 46,05 nap 30,78 nap A követelések állománya e Ft-tal csökkent az elızı évhez képest. A követelések nyilvántartott értékvesztésének alakulása: Megnevezés Vevıi követelések elszámolt értékvesztése Egyéb követelések elszámolt értékvesztése Nyitó állomány 0 E Ft Növekedés Csökkenés Záró állomány Összesen: A pénzeszközök állománya 166 e Ft-tal alacsonyabb az elızı évinél. Az aktív idıbeli elhatárolások e Ft-tal csökkentek. Az aktív idıbeli elhatárolások összetétele az alábbi (eft): Tárgyévet illetı bevételek Következı évet terhelı elıfizetések, költségek 4 70 Összesen A források között az eredménytartalék negatív összege e Ft-tal csökkent, mert a évi pozitív mérleg szerinti eredmény átvezetésre került. Értékelési tartalék csökkenéseként számoltuk el az ingatlanok visszaírt értékhelyesbítését e Ft értékben.

10 10 A hosszú lejáratú kötelezettségek értéke 0 e Ft. A rövid lejáratú kötelezettségek állománya e Ft-tal csökkent. A csökkenést legnagyobb részben okozta, hogy a folyószámla hitelkeretünkbıl a év végén jóval kevesebb összeget vettünk igénybe, mint a év végén, mivel a Büntetésvégrehajtás Országos Parancsnoksága év végén biztosított számunkra vissza nem fizetendı támogatást, melybıl 22 Millió Ft értékben a évben fog megtörténni a beruházás, így az összeg a számlánkon maradt. Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek állomány is csökkent az elızı évhez képest e Ft-tal. A rövid lejáratú kölcsön állománya: 0 Ft. A rövidlejáratú hitelek állománya - az elızı évhez hasonlóan e Ft értékben a 40 milliós folyószámla hitelkeretünkbıl igénybe vett összeget tartalmazza. A szállítói tartozás állomány december 31-én eft. Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek a december havi fogvatartotti- és szabad munkavállalók munkadíjat, valamint a decemberi adó- és járulékfizetési kötelezettséget tartalmazzák, illetve az egyik partnerünk által fizetett óvadékot. A passzív idıbeli elhatárolások e Ft-tal növekedtek. A nagy összegő növekedést eredményezte, hogy december hónapjában e Ft vissza nem fizetendı támogatást kaptunk a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságától a termelés színvonalának növelésére, melyet a évben faipari megmunkáló CNC gép beszerzésére fogjuk felhasználni, így az összeg elhatárolásra került. A passzív idıbeli elhatárolások összetétele az alábbi (eft): Bevételek (bérleti díjak) tárgyévi összege Közüzemi költségek tárgyévi összege Személyi jellegő költségek tárgyévre 0 0 Igénybevett szolgáltatások, egyéb szolg. költsége Főtési költségek tárgyévi összege Egyéb anyagköltségek 32 0 Közvetített szolgáltatások 1 0 Bérjárulékok Bírság 7 0 Fizetett kamat Fejlesztési célra kapott támogatás elhatárolása Halasztott bevételek (leltár többlet) Összesen Összességében a társaság mérleg fıösszege e Ft-tal csökkent, ami az elızı évinek a 92,7 %-a.

11 11 II/3. A évi eredmény alakulása A évi eredmény bázisidıszakhoz viszonyított alakulása: eft Ssz. Megnevezés év év Eltérés tény tény a bázishoz % 1. Belföldi értékesítés nettó árbevétele ,8 2. Export értékesítés nettó árbevétele ,0 I. Értékesítés nettó árbevétele ,0 3. Saját termeléső készletek állományváltozása ,0 4. Saját elıállítású eszközök aktivált értéke ,0 II. Aktívált saját teljesítmények értéke ,9 III. Egyéb bevételek ,3 III. sorból: visszaírt értékvesztés 0 0 0,0 5. Anyagköltség ,8 6. Igénybevett szolgáltatások értéke ,2 7. Egyéb szolgáltatások értéke ,6 8. Eladott áruk beszerzési értéke ,0 9. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke ,3 IV. Anyagjellegő ráfordítások ,5 10. Bérköltség ,2 11. Személyi jellegő egyéb kifizetések ,0 12. Bérjárulékok ,2 V. Személyi jellegő ráfordítások ,3 VI. Értékcsökkenési leírás ,1 VII. Egyéb ráfordítások ,5 VII. sorból értékvesztés ,0 A. Üzleti tev. eredménye ,9 VIII. Pénzügyi mőveletek bevételei ,0 IX. Pénzügyi mőveletek ráfordításai ,0 B. Pénzügyi mőveletek eredménye ,1 C. Szokásos vállalkozási eredmény ,4 X. Rendkívüli bevételek 0 0 0,0 XI. Rendkívüli ráfordítások 0 0 0,0 D. Rendkívüli eredmény 0 0 0,0 E. Adózás elıtti eredmény ,4 XII. Adófizetési kötelezettség 0 0 0,0 F. Adózott eredmény ,4 G. Mérleg szerinti eredmény ,4 Összes bevétel + akt. saját telj. ért ,8 Összes költség, ráfordítás ,0 Adózott eredmény ,4 Az eredmény összetevıi a következıképpen alakultak: Az értékesítés nettó árbevétele az elızı évhez viszonyítva 1 %-kal nıtt.

12 12 A belföldi értékesítés árbevétele 9 %-kal nıtt az elızı évhez viszonyítva, export érékesítés árbevétele nem volt a évben. Az árbevétel megoszlását és alakulását az alábbi táblázat szemlélteti: Árbevétel megoszlása tevékenységi bontásban: Tevékenység év év % raklap és ládagyártás (2011-ben csak OSB láda volt) ,82 Ágybetét gyártása + szállítása ,00 Fahulladék értékesítése ,00 Épületasztalos munkák ,00 Szekrénygyártása ,00 Faipari tevékenység árbevétele ,26 Irodabútor és forgószék gyártása szereléssel, szállítással ,00 Konyhabútor ,00 Lakószobai bútorok ,68 Csontváztartó ,00 Megállítótábla ,00 Bútorgyártás árbevétele ,09 Alaptevékenység összesen ,37 szemléltetı eszköz ,35 Összeállított hab ,00 cipıvarrás ,00 forgácsalom csomagolás ,82 reklámtábla gyártás ,27 villanyóra bontás ,39 bérfőrészelés parketta ,00 gumipók, ponyvaleszorító ,41 bérmunkáltatás összesen ,71 anyageladás ,00 áru eladás ,00 közvetített szolgáltatás ,68 egyéb bérmunka ,00 egyéb ,63 Egyéb árbevétel ,79 Ingatlanhasznosítás ,34 Egyéb tevékenység összesen ,75 Értékesítés nettó árbevétele ,02 e Ft Az egyéb bevétel az elızı évhez viszonyítva 49,7 %-kal csökkent, melyet a tulajdonosi jogokat gyakorló által nyújtott támogatás csökkenése eredményezett, illetve a kapott támogatásból e Ft fejlesztési célú támogatás elhatárolása halasztott bevételként. A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságától kapott összes támogatás a évben e Ft, ebbıl e Ft-ot használtunk fel a évben, így a fennmaradó e Ft elhatárolása megtörtént.

13 13 Az egyéb bevételek alakulását az alábbi táblázat szemlélteti: adatok E Ftban Megnevezés év év % Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök bevétele ,5 Káreseményekkel kapcsolatos bevételek 0 0 0,0 Kapott bírság, kötbér, késedelmi kamat 6 0 0,0 Egyéb térülések, bevételek ,0 Követelések visszaírt értékvesztése 0 0 0,0 OP által térített többletköltség, támogatás ,2 Különféle egyéb bevételek ,0 Összesen ,3 A évben nem volt visszaírt értékvesztés. A költségek és ráfordítások az elızı évihez viszonyítva 6 %-kal magasabb szinten realizálódtak, ami az anyagigényesebb bútoripari tevékenység növekedésébıl adódik. Mindezen hatások eredıjeként alakult ki a e Ft-os mérleg szerinti eredmény. A költségek és ráfordítások alakulását az alábbiakban részletezzük. II/4. Anyagjellegő ráfordítások Az anyagjellegő ráfordítások a évben az elızı évhez viszonyítva 4,5 %-kal növekedtek. Anyagjellegő ráfordítások alakulása: e Ft év év % Anyagköltség ,8 Igénybe vett szolgáltatások ,2 Egyéb szolgáltatások ,6 Eladott áruk beszerzési értéke ,0 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke ,3 Összesen ,5 Az anyagköltség 10,8 %-os növekedését az anyagigényes bútoripari termelés növekedése okozta.

14 14 II/5. Személyi jellegő ráfordítások A személyi jellegő ráfordítások összességükben a bázisidıszakhoz viszonyítva 1,7 %-kal alacsonyabbak, amit a fogvatartottak létszámának csökkenése okozott ben a polgári munkavállalóknak béremelés történt, a fogvatartottak munkadíjának jogszabály által elıírt emelése megtörtént. A létszám és bérköltségek állománycsoportonkénti alakulását az 5. sz. melléklet tartalmazza. II/6. Az értékcsökkenés elszámolása A társaság az értékcsökkenést lineáris módszerrel e Ft összegben számolta el. Ez 22,9 %-kal alacsonyabb az elızı évben elszámolthoz viszonyítva. A évi értékcsökkenés fıkönyvi csoportonkénti részletezését az 1/a. sz. melléklet tartalmazza. II/7. Egyéb ráfordítások Egyéb ráfordítások alakulása év év % Leltárhiány Bírság, pótlék, kötbér, késedelmi kamat, kártérítés ,5 Selejt ,0 Készletek elszámolt értékvesztése - - 0,0 Követelések elszámolt értékvesztése ,0 Tárgyi eszközök elszámolt terven felüli értékcsökkenése - - 0,0 Adók, illetékek, hozzájárulások ,0 Behajthatatlan követelés leírt összege Hiányzó, megsemmisült, állományból kivezetett készletek, tárgyi eszközök könyvszerinti értéke eft , ,0 Különféle egyéb ráfordítások ,0 Összesen ,5 Az elızı években felhalmozott vevıkövetelések behajtásában elért eredmények: A Charlie és Társa Kft. kezdeményezésére a 2008-ban indított peren kívüli megállapodás nem járt eredménnyel. Az eredetileg e Ft összegő számlatartozása a mérlegkészítés idıpontjáig e Ft-ra csökkent. A fennálló követelésünket a évben zárult elsıfokú bírósági határozat 20 %-os csökkenéssel megítélte társaságunk számára, a Charlie Kft. jogi,

15 15 vagyoni, jövedelmi helyzetét vizsgálva azonban kétes ezen követelésnek a megtérülése, így a teljes e Ft-os követelése értékvesztést számoltunk el, az ügyvédi jelentés és a vagyoni helyzet elemzése alapján. Az elızı évhez képest az egyéb ráfordítások nagy arányban növekedtek, melynek elsıdleges oka egy e Ft-os vevı követelés, több kisebb egyéb követelés értékvesztésének elszámolása, mely az elızı évben nem jelentkezett. A bírság, kötbér, késedelmi kamat, kártérítés címén elszámolt ráfordítások is jelentısen növekedtek az elızı évhez viszonyítva, amelynek oka a fentebb részletezett leírt vevıi követeléssel kapcsolatban fizetett kártérítés, illetve a NAV és a magánnyugdíj-pénztárak felé fizetett pótlékok. A évben jelentkezett leltárhiány és selejt is, amely az elızı évben nem volt. II/8. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye Az üzleti tevékenység eredménye e Ft nyereség. II/9. Pénzügyi mőveletek eredménye A évi pénzügyi mőveletekbıl származó bevétel 0 e Ft. A pénzügyi mőveletek vesztesége e Ft. Ez nagyrészt a folyószámlahitel kamata, amely 40 millió Ft-os keretösszeggel állt rendelkezésre. Így a pénzügyi mőveletek eredménye e Ft veszteség. Ezzel a szokásos vállalkozási eredmény e Ft-os nyereséget ért el társaságunk. II/10. Adózás elıtti eredmény A évi adózás elıtti eredmény e Ft nyereség. II/11. A fel nem osztott költségek alakulása A 3. sz. melléklet szerint a fel nem osztott költségek az elızı idıszakhoz viszonyítva 16,79%- kal, azaz e Ft-tal csökkentek. A költségek szerkezetét vizsgálva megállapítható, hogy a létszámcsökkenés miatt az igénybevett szolgáltatások és a személyi jellegő ráfordítások összege alacsonyabb az elızı évhez viszonyítva. II/12. Pénzügyi helyzet A társaság évi pénzügyi helyzete lényegesen kiegyensúlyozottabb volt a gazdasági évnél. A Kft. a főtési díj kivételével a mőködését finanszírozni tudta, a főtési költségek kifizetéséhez a tulajdonosi jogokat gyakorló Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának segítségére volt szükség.

16 16 A mőködéshez évben is igénybe vettük a 40 milliós fedezet nélküli folyószámla hitelkeretünket, melyet szinte mindig az év vége kivételével - maximálisan igénybe kellett vennünk. Munkabér kötelezettségeinket határidıre teljesítettük. Rövid lejáratú kötelezettségeinket a évben kifizettük. Ezen túlmenıen nagymértékő alapítói támogatást kaptunk. Az alapítói támogatásoknak köszönhetıen a Kft.-nek a december 23-i fordulónappal nyilvántartott és lejárt szállítói tartozása nem volt. Az elızı évhez viszonyítva az alapítótól kapott támogatás folyósított összege 23,22 %-kal csökkent, de az elhatárolt támogatást nem számolva ez a csökkenés 49,8 %-os. Az adó- és járulékfizetési kötelezettségeinket tudtuk fizetni. Az elızı évihez képest 117 %-kal növekedett szállítók felé fennálló tartozásunk állománya, amely többségében nem lejárt tartozás. A lejárt tartozás az év végén érkezett és az ünnepi idıszak miatt nem került kifizetésre, így csak pár napja járt le. 5 éven túli kötelezettsége Társaságunknak nincs. Szállítók felé fennálló tartozás december 31-én ( E Ft) le nem járt nap nap nap 0 90 napon túli 0 összesen Vevıkkel szembeni követeléseink az elızı évhez viszonyítva 16,84 %-kal csökkent. Vevıkkel szembeni követelés december 31-én ( E Ft) le nem járt nap nap nap napon túli 0 összesen

17 17 Egy e Ft-os vevıi követeléssel szemben értékvesztést számoltunk el, így ezzel az összeggel kevesebb a követelésünk, mint a évben, ahol még ez az összeg szerepelt. II/13. Pénzügyi mutatószámok A évi mérlegbıl és eredmény-kimutatásból a vagyoni és pénzügyi helyzetre vonatkozó, a gazdálkodási tevékenységet jellemzı mutatószámok az elızı évhez képest többségében pozitívan változtak. A 6. sz. melléklet a és évi adatokat tartalmazza, illetve a mutatószámok változásainak értékelését. II/14. Vagyoni helyzet A Kft. tıkeszerkezete a kritériumoknak megfelel, mert a saját tıke meghaladja a jegyzett tıkét, a befektetett eszközök meghaladják a saját tıkét. A társaság tıkeerıssége, tıkeellátottsága javult, a mutató értéke 87 %-ról 90 %-ra növekedett, illetve a 100 %-hoz közelítı értéke nagyon kedvezı. Saját tıke alakulása Saját tıke alakulása:

18 18 II/15. Jövedelmi helyzet Az értékesítés nettó árbevétele e Ft-ról, e Ft-ra növekedett, a növekedés okait a bevételek értékelésénél kifejtettük. Az értékesítés közvetlen költségei e Ft-ról, e Ft-ra növekedtek, melynek oka, hogy az alaptevékenység 56 %-os növekedése növelte az értékesítésre elszámolt közvetlen önköltséget. Az értékesítés bruttó eredménye e Ft-ról, e Ft-ra csökkent azonban fontos tény, hogy ez a csökkenés nagyon csekély összegő. Az értékesítés közvetett költségei ugyanakkor e Ft-ról e Ft-ra csökkentek. Az üzemi tevékenység eredményének csökkenését azonban az egyéb árbevételek, ezen belül a támogatás csökkenése és a ráfordítások jelentıs növekedése okozta. III. KIEGÉSZÍTİ ADATSZOLGÁLTATÁS III/1. Környezetvédelmi eszközök A környezetvédelmet közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök a faipari mőhelyek porelszívói, amelyek a technológia részét képezik és telepengedélyhez kötöttek. Állományuk a következıképpen alakult a év folyamán (eft): január 1-ei nyitó érték évi értékcsökkenés december 31-ei záró érték 185 IV. ÖSSZEFOGLALÁS A gazdasági társaság a gazdasági évet az elızı évhez képest csökkenı pozitív eredménnyel zárta, de az értékesítés nettó árbevételét növelni tudtuk. Fontos szempont, hogy a társaság alaptevékenységében jelentıs árbevétel növekedést tudtunk elérni, mely elsısorban a 44/2011 (III. 23.) Kormányrendelet és a 9/2011. (III. 23.) BM rendelet július 01-ei hatályba lépésének köszönhetı. A pozitív eredmény azonban elsısorban az alapítói támogatásoknak köszönhetı. A Kft. tıkeszerkezete stabil maradt. Az alapítói támogatások nélkül számított tervtıl való eltérés fı okai: - A gazdasági válság hatására a kereslet jelentısen visszaesett, a raktári termelés, egyes típusú termékek gyártása megszőnt. -a munkahelyek megtartása, a munka higiénés felújítások, gép beszerzések rontották az üzemi eredményt.

BUFA Budapesti Faipari Termelő és Kereskedelmi Kft. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. évi gazdálkodásról

BUFA Budapesti Faipari Termelő és Kereskedelmi Kft. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. évi gazdálkodásról BUFA Budapesti Faipari Termelő és Kereskedelmi Kft. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 213. évi gazdálkodásról Budapest, 214. március 17. Gálfi Lajos bv. ezredes büntetés-végrehajtási főtanácsos ügyvezető igazgató

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 01. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

Kalocsai Konfekcióipari Kft. K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2013. év. Kalocsa, 2013. november 12. Kovács László ügyvezetı igazgató

Kalocsai Konfekcióipari Kft. K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2013. év. Kalocsa, 2013. november 12. Kovács László ügyvezetı igazgató Kalocsai Konfekcióipari Kft. K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET 2013. év Kalocsa, 2013. november 12. Kovács László ügyvezetı igazgató - 2 - A. ÁLTALÁNOS RÉSZ I.1 A vállalkozás bemutatása A Kft. jogelıdjét, a

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz 24 / 1. oldal KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz Vác, 2009. március 16. dr. Kıvári Zoltán bv. alezredes ügyvezetı igazgató A vállalkozás rövid bemutatása Társaságunk a Duna-Mix Kft. a Dunai

Részletesebben

AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt. Éves beszámoló 2010. december 31.

AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt. Éves beszámoló 2010. december 31. AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt. Éves beszámoló 2010. december 31. 1 1 9 5 1 7 6 6 6 5 2 3 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 4 2 6 1 Cégjegyzékszám AEGON Magyarország Befektetési

Részletesebben

Éves Beszámoló. 2012. december 31.

Éves Beszámoló. 2012. december 31. Éves Beszámoló 2012. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Független könyvvizsgálói jelentés Határozat az adózott eredmény felhasználásáról Statisztikai számjel: 1169 3062

Részletesebben

Éves Beszámoló. 2011. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés Független könyvvizsgálói jelentés

Éves Beszámoló. 2011. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés Független könyvvizsgálói jelentés Éves Beszámoló 2011. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés Független könyvvizsgálói jelentés Statisztikai számjel: 1169 3062 6420 114 08 Cégjegyzék száma:

Részletesebben

FILANTROP. Környezetvédelmi és Főtéstechnikai Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság

FILANTROP. Környezetvédelmi és Főtéstechnikai Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság FILANTROP Környezetvédelmi és Főtéstechnikai Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a i éves beszámolóhoz 2 A. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.) A Társaság bemutatása A Társaság teljes neve: FILANTROP

Részletesebben

Éves Beszámoló. 2013. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Független könyvvizsgálói jelentés

Éves Beszámoló. 2013. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Független könyvvizsgálói jelentés Éves Beszámoló 2013. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Független könyvvizsgálói jelentés GYİR-SZOL ZRT. Statisztikai számjel: 1169 3062 6420 114 08 Cégjegyzék száma:

Részletesebben

InterCom Nemzetközi Kulturális Szolgáltató Zártkörően Mőködı Részvénytársaság K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T

InterCom Nemzetközi Kulturális Szolgáltató Zártkörően Mőködı Részvénytársaság K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T InterCom Nemzetközi Kulturális Szolgáltató Zártkörően Mőködı Részvénytársaság K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T 2010.január 01.-2010. december 31. Budapest, 2011. május 27. ---------------------------------------

Részletesebben

A 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ

A 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ MFB Invest Befektetési és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság A 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE Kovács Zsolt vezérigazgató Budapest, 2014. február 27. 1. Általános rész 1.1.

Részletesebben

BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301

BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301 BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2012. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Kovács

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2009. évi beszámolóhoz Vác, 2010. március 23. dr. Kővári Zoltán bv. alezredes ügyvezető igazgató 20 / 2. oldal I. A vállalkozás vagyoni, pénzügyi helyzetének bemutatása A kft vagyoni

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. 2012. évi. Egyszerősített éves beszámolóhoz. Dányi Kommunális Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft 2118 Dány, Pesti út 1.

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. 2012. évi. Egyszerősített éves beszámolóhoz. Dányi Kommunális Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft 2118 Dány, Pesti út 1. Dányi Kommunális Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft 2118 Dány, Pesti út 1. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2012. évi Egyszerősített éves beszámolóhoz Dány, 2013. április 08.......... Fekete Tibor I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. a Szentes Városi Szolgáltató KFT 2013. évi mérlegbeszámolójához

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. a Szentes Városi Szolgáltató KFT 2013. évi mérlegbeszámolójához KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a Szentes Városi Szolgáltató KFT 2013. évi mérlegbeszámolójához A távhıszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. tv. 18/A. -a szerint a távhıtermelési és a táv-hıszolgáltatási engedéllyel

Részletesebben

BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301

BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301 BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest,

Részletesebben

Mérlegbeszámoló kiegészítı melléklete 2012. ÉMÁSZ Nyrt. 1

Mérlegbeszámoló kiegészítı melléklete 2012. ÉMÁSZ Nyrt. 1 Mérlegbeszámoló kiegészítı melléklete 2012. ÉMÁSZ Nyrt. 1 Mérlegbeszámoló kiegészítı melléklete 2012. ÉMÁSZ Nyrt. 2 Mérlegbeszámoló kiegészítı melléklete 2012. ÉMÁSZ Nyrt. 3 Mérlegbeszámoló kiegészítı

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2009.

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2009. 2009. Miskolc, 2010. 03. 16. Cserép János vezérigazgató TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 2 I/A. A TÁRSASÁG ÉS A SZÁMVITELI POLITIKA BEMUTATÁSA... 2 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA... 2 2. A SZÁMVITELI POLITIKA

Részletesebben

2 0 1 1. Éves beszámoló

2 0 1 1. Éves beszámoló 1 1 3 0 2 8 0 1 4 9 3 9 1 1 4 1 8 Statisztikai számjel 1 8-1 0-1 0 0 5 4 3 Cégjegyzék száma VASI VOLÁN KÖZLEKEDÉSI Zrt. a vállalkozás megnevezése Szombathely, Körmendi út 92. 94/517-600 a vállalkozás címe,

Részletesebben

Éves beszámoló. 2 3 0 3 2 1 2 7 6 6 3 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel. 0 1-1 0-0 4 6 8 4 5 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2 3 0 3 2 1 2 7 6 6 3 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel. 0 1-1 0-0 4 6 8 4 5 Cégjegyzék száma 2 3 0 3 2 1 2 7 6 6 3 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 6 8 4 5 Cégjegyzék száma DAY ONE Capital Kockázati Tıkealap-kezelı Zrt. a vállalkozás megnevezése 1016 Budapest Sánc u. 7. a vállalkozás

Részletesebben

TİZSDEI ÉVES JELENTÉS 2004. Gyır, 2005. április 26.

TİZSDEI ÉVES JELENTÉS 2004. Gyır, 2005. április 26. TİZSDEI ÉVES JELENTÉS 2004 Gyır, 2005. április 26. Tartalomjegyzék Felelısségvállaló nyilatkozat A Gardénia Csipkefüggönygyár Rt 2004. évi beszámolója A Gardénia Csipkefüggönygyár Rt 2004. évi MSzSz szerinti

Részletesebben

Keltezés: 2010.02.28... a vállalkozás vezetıje Alföldi Róbert

Keltezés: 2010.02.28... a vállalkozás vezetıje Alföldi Róbert 12519718-9001-114-01 Statisztikai számjel 1 1 01-10-044426 Cégjegyzék száma NEMZETI SZÍNHÁZ ZRT. Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2009.december MÉRLEG "A" változat Eszközök (aktívák) adatok E Ft-ban Sor-

Részletesebben

BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT.

BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT. BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT. Éves Beszámoló 2010. december 31. Budapest, 2011. március 24. a vállalkozás vezetıje TARTALOMJEGYZÉK I. Független könyvvizsgálói jelentés II. Éves beszámoló - Mérleg - Eredménykimutatás

Részletesebben

Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Közhasznú Társaság 7200 Dombóvár Kórház u. 39-41. 2007. év Közhasznúsági jelentés

Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Közhasznú Társaság 7200 Dombóvár Kórház u. 39-41. 2007. év Közhasznúsági jelentés Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Közhasznú Társaság 7200 Dombóvár Kórház u. 39-41. 1. A társaság alapadatai 2007. év Közhasznúsági jelentés A Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Közhasznú Társaságot

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

2 / 24 I. A vállalkozás vagyoni, pénzügyi helyzetének bemutatása A kft. vagyoni helyzetére, pénzügyi likviditási helyzetére valamint a jövedelmezőségére vonatkozó átfogó elemzést az 5. számú táblázat mutatószámai

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 2 I/A. A TÁRSASÁG ÉS A SZÁMVITELI POLITIKA BEMUTATÁSA... 2 1. A társaság bemutatása... 2 2. A számviteli politika bemutatása... 7 2.3. A piaci értéken történı értékelés

Részletesebben

Kiegészítı melléklet

Kiegészítı melléklet Kiegészítı melléklet Az üzleti év: 2007. január 1. - 2007. december 31. A könyvvizsgálat iránymutatása alapján utólagosan javított, véglegesített kiegészítı melléklet közzétételét, illetve letétbe helyezését

Részletesebben

2012. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK

2012. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK ÁBRÁND-TEXTIL Kft. Sátoraljaújhely./2013. Az ÁBRÁND-TEXTIL Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Sátoraljaújhely, 2013. január 21. Kocsi

Részletesebben

Kiegészítı melléklete

Kiegészítı melléklete KSH: 10044221641912208 Cg.:08-02-000912 RÁBAKÖZI TAKARÉKSZÖVETKEZET (9300 Csorna, Szent István tér 23.) 2010. évi Kiegészítı melléklete Csorna, 2011. március 25. - 2 - I. Általános rész I/1. A takarékszövetkezet

Részletesebben