Információs Társadalomért Alapítvány

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Információs Társadalomért Alapítvány"

Átírás

1 Statisztikai számjel Információs Társadalomért Alapítvány 1037 Budapest Táborhegyi út 18/D. "Közhasznú alapítványok közhasznú egyszerűsített éves beszámolója" Keltezés: május 29. az alapítvány képviselője P.H. Információs Társadalomért Alapítvány Tel.: (1) , Fax: (1) Nyilvántartási szám: 7399 (közhasznú) Web: Budapest, Pf

2 A közhasznú szervezetekről szóló CLVI. törvény 19., valamint a Információs Társadalomért Alapítvány a továbbiakban: Alapítvány - alapító okirata értelmében a közhasznú szervezet köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni. A közhasznúsági jelentés elfogadása az Alapítvány legfőbb szervének kizárólagos hatáskörébe tartozik. A beszámolóra vonatkozóan a bejegyzett könyvvizsgáló független könyvvizsgálói jelentést adott ki. 1. Számviteli beszámoló A számviteli beszámoló jelen közhasznúsági jelentés 1. számú mellékletét képezi. A beszámolóban minden tétel összehasonlítható az előző üzleti év megfelelő adatával. Az eszközök értékelése: A bekerülési érték: - az eszközök vételekor a tényleges beszerzési ár, valamint a felhasználásig közvetlenül felmerülő kiadások; - nem pénzbeli betétként való átvételekor a létesítő okiratban, vagy annak módosításában megjelölt érték; - saját előállításkor a közvetlen költségek; - térítés nélküli átvételkor az átadónál szereplő könyv szerinti összeg, maximum a piaci érték; - ajándékba kapott, többletként fellelt eszközök esetében a piaci érték; - speciális elszámolást igényelnek az értékpapírok egyes változatai. Az értékcsökkenés leírás módszerei: - a tervezett értékcsökkenési leírás elszámolásának alapja az immateriális javak és a tárgyi eszközök aktiválási értéke; - az aktiválás napjától egyedileg, negyed évente, a tervezett leírási kulcsait alkalmazva, lineáris módon; az Alapítvány az ún. kis-értékű egyedi beszerzési, előállítási érték alatti eszköz értékét használatbavételkor egy összegben számolja el. A beszámolási időszakban beszerzett tárgyi eszközök maradéktalanul aktiválva lettek, így beruházások és a beruházásokra adott előlegek a mérlegben nem szerepelnek. Az immateriális javak és a tárgyi eszközök elszámolt terv szerinti értékcsökkenésének elszámolása a számviteli politikában rögzített elvek és mértékek szerint történt. Nem következett be olyan körülmény, amely a tervezett értékcsökkenések elszámolási módjában változást eredményezett volna. A befektetett eszközök területén értékhelyesbítést nem számoltunk el. A beszámolási időszakban az Alapítvány tevékenységével kapcsolatosan csak a szükséges eszközöket vásárolta meg, illetve az Alapítványnál dolgozó munkatársak kiválasztása is e rendezőelv alapján történt meg. Az átlagos statisztikai állományi létszám: 9 fő Az aktív és passzív időbeli elhatárolások köre 1.) Aktív időbeli elhatárolások - Bevételek, melyek a mérleggel lezárt időszakra vonatkoznak, de csak a mérlegforduló napja után esedékesek. 2

3 - Költségek, ráfordítások, melyek a mérlegforduló napját követő időszakra számolhatók el. 2.) Passzív időbeli elhatárolás - Bevételek, melyek a mérlegforduló napja előtt befolytak, de a következő év bevételét képezik. - Költségek, ráfordítások, melyek a mérleggel lezárt évet terhelik, de csak a mérleg fordulónapja után merülnek fel. A pénzeszközök mérleg fordulónapi értékét a 3. sz. melléklet szemlélteti. A követelések és a kötelezettségek összetételét az azokról felvett leltár tartalmazza, amelyet a 4. és 5. sz. mellékletében közzé tesz. A személyi jellegű egyéb kifizetések összetételét a 6. számú melléklet tartalmazza. A beszámolási időszakban nem keletkezett olyan kötelezettség, amely a könyvekbe ne került volna be, viszont a beszámoló, illetve az Alapítvány gazdasági helyzetének a megítélése szempontjából jelentőséggel bírna. Veszélyes hulladék előállítására és kezelésére vonatkozóan az Alapítvány az előírt rendelkezésének megfelelően jár el. 2. Költségvetési támogatás felhasználása Az Alapítvány a tárgyévben költségvetési támogatásban nem részesült 3. Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás A saját tőke elemei a következőképpen alakultak: Előző év Tárgy év % ezer Ft ezer Ft Induló tőke ,00% Tőke változás ,30% Eredmény alaptevékenységből ,00% Eredmény vállalkozási tevékenységből ,23% Saját tőke összesen ,53% 4. Cél szerinti juttatások kimutatása Az Alapítvány a tárgyévben cél szerinti juttatásban nem részesült 5. Központi költségvetési szervtől az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke Az Alapítvány a tárgyévben központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, kisebbségi települési önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől nem kapott támogatást. 6. Közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege Az Alapítvány vezető tisztségviselői juttatásban nem részesültek. 3

4 7. Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló A közhasznú tevékenységről szóló tartalmi beszámoló jelen közhasznúsági jelentés 2. számú mellékletét képezi. Budapest, május 29. Az Alapítvány Kuratóriuma a évi közhasznúsági jelentést elfogadta.. Rácz Tibor a Kuratórium elnöke 4

5 Statisztikai számjel ÉV MÉRLEG adatok E Ft-ban Előző Sorszám helyesbí- év(ek) A tétel megnevezése Előző év Tárgyév tései a b c d e 1 A. Befektetett eszközök I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 5 B. Forgóeszközök I. KÉSZLETEK II. KÖVETELÉSEK III. ÉRTÉKPAPÍROK 10 IV. PÉNZESZKÖZÖK C. Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN D. Saját tőke I. INDULÓ TŐKE II. TŐKEVÁLTOZÁS III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 17 IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 18 V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL, KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL E. Céltartalékok 21 F. Kötelezettségek I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 23 II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 24 III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK G. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK ÖSSZESEN

6 oldal Statisztikai számjel ÉV EREDMÉNYKIMUTATÁS adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítései Tárgyév a b c d e 1 A. ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE ( ) Közhasznú célú működésre kapott támogatás a) alapítótól 4 b) központi költségvetéstől 5 c) helyi önkormányzattól 6 d) társadalombiztosítási 7 e) továbbutalási céllal kapott 8 f) egyéb támogatás 9 2. Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel Egyéb bevétel 12 B. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE C. ÖSSZES BEVÉTEL (A.+B.) D. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI ( ) Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások ebből: továbbutalt támogatás Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások 22 E. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI ( ) Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások Keltezés: május 29.

7 oldal Statisztikai számjel ÉV EREDMÉNYKIMUTATÁS adatok E Ft-ban Előző Sorszám helyesbí- év(ek) A tétel megnevezése Előző év Tárgyév tései a b c d e 29 F. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (D.+E.) G. E.) H. Adófizetési kötelezettség I. TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (G.-H.) J. TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (A.-D.) TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 34 A. Személyi jellegű ráfordítások Bérköltség ebből: megbízási díjak 0 37 tiszteletdíjak Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok B. A szervezet által nyújtott támogatások 0 41 C. Tárgyévben az APEH által kiutalt 1% összege 0 Keltezés: május 29. P.H. az alapítvány, a közalapítvány vezetője (képviselője)

8 Az Információs Társadalomért Alapítvány közhasznú szervezet (1037 Budapest Táborhegyi út 18/D) évi közhasznúsági jelentése.. Rácz Tibor a Kuratórium elnöke

9 Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló A közhasznú tevékenységről szóló tartalmi beszámoló a közhasznúsági jelentés 2. számú mellékletét képezi. Az Alapítvány közhasznú tevékenységeket végez céljai elérése érdekében (Nyilvántartási szám: 7399), a Közhasznú Szervezetekről szóló évi CLVI. törvény 26.. c. pontjában meghatározottak szerint: 1. Tudományos kutatás Az Alapítvány, mint tudományos kutatóintézet tudásközpontokat épít, amelyek magától értetődően szerves részét képezik a korszerű tudományos ismeretek társadalmi és gazdasági hasznosításának. Elsősorban az információ és a tudás kezelésének, s a ma ennek meghatározó technikai hátterét képező számítástechnikának és informatikának alkalmazás-centrikus felfogását, humán, szervezeti, jogi, menedzsment- és társadalomtudományi aspektusait, illetve interdiszciplináris megközelítését kívánja meghonosítani. Az így kialakult kutatási témakörök a következők: Adat- és szövegbányászat Adatvédelem, információszabadság Digitális archiválás és dokumentummenedzsment Döntéstámogatás (vezetői, beszerzési, stb.) E-business rendszerek és technológiák Gazdasági és technológiai trendelemzés Gazdaságmodellezés, mikroszimuláció HR tevékenység támogatása Információ- és tudásmenedzsment Információvisszakeresés és tartalomelmélet Informatikai biztonság menedzsment Kereskedelmi és értékesítési folyamatok támogatása< Mobileszközök pénzügyi alkalmazásai Outsourcing Pénzügyi informatika Pénzügyi intézmények, termelő és szolgáltató szervezetek üzleti folyamatai Scoring, ügyfél- és partnerminősítés, lemorzsolódás becslés Szoftverfejlesztés és webes tartalomfejlesztés Tömegkiszolgálási folyamatok optimalizálása, diszkrét szimuláció. Világörökség, kulturális örökség 2. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés Az Alapítványt (KSH szám: ) az alábbi felnőttképzési tevékenységekkel és szolgáltatásokkal a Fővárosi Munkaügyi Központ nyilvántartási számon nyilvántartásba vette: A felnőttképzési tevékenység, szolgáltatás 1

10 sorszáma azonosítója megnevezése Gazdasági és igazgatási képesítések (Elektronikus aláírás a gyakorlatban) Gazdasági és igazgatási képesítések (BASEL II. képzés) Gazdasági és igazgatási képesítések (Informatikai Biztonsági szakértő) Gazdasági és igazgatási képesítések (Tudásmenedzsment a gyakorlatban) Gazdasági és igazgatási képesítések (Kereskedés az energiapiacon képzés) Számítástechnikai képesítés (Belső adatvédelmi felelős) Ezeket a tanfolyamokat igény szerint rendszeresen, nyilvánosan meghirdetjük, és megszervezzük Budapesten illetve vidéki oktató helyszínen. A 2007-es év folyamán elkészítettük a Belső adatvédelmi felelős tanfolyam képzési akkreditációját valamint beadtuk az NSZFI követelményeinek megfelelő intézményi akkreditációs kérelmünket. Azóta mindkét beadványunkat értékelték és sikeresen megszereztük mind a képzés, mind az intézmény felnőttképzési minősítését. Munkatársaink felsőoktatási jelenléte kapcsán kutatásainkba mintegy 100 graduális, posztgraduális és PhD hallgató kapcsolódott be, főként a BME és a Heller Farkas Főiskola diákjai közül, segítségünkkel készítve el féléves házi feladatokat, szakdolgozatokat, TDK munkákat, publikációkat. 3. Kulturális tevékenység Könyvkiadási tevékenység Alma Mater tanulmánykötet sorozat, az Alapítvány tudományos periodikája Alma Mater sorozat az információ- és tudásfolyamatokról 12. Studies in Theory of Information Retrieval Intelligens üzletvitel szakkönyvsorozat Több kézirat előkészítés alatt Felsőoktatási szakkönyvek Több kézirat előkészítés alatt Pénzinformatika Hírlevél Ingyenes, megjelenik kéthetente Konferenciaszervezés: ICTIR Nemzetközi Információvisszakeresés-elméleti Konferencia 2007 Konferencia részvétel, melynek során hazai és nemzetközi fórumokon az Alapítvány, mint tudományos kutatóintézet bemutatta elért kutatási eredményeit: Örökség, turizmus, reklám. Régiók a Kárpát-medencén innen és túl Nemzetközi Tudományos Konferencia, Baja, március 23. Setting up Data Base Architecture for Information Retrieval of Heritage Element Data. (invited paper) FIHUSO 2007, Kaunas, Litvánia, május 19. 2

11 Rural Heritage Digitation and Preservation: a Tool for Network Management FIHUSO 2007, Kaunas, Litvánia, május 19. Mobile Based Business Solutions FIHUSO 2007, Kaunas, Litvánia, május 19. A new tool for approaching e-learning: VIDEORDERtm - VideorderT Voice-based Speech Recognition and Language Processing Search Technology with FinderT Engine. ICEIS 2007, Madeira, június Információmenedzsment a regionális turizmusfejlesztés szolgálatában Miskolc, szeptember 27. Örökség és reklám IV. Európai kihívások konferenciája Szeged, október 12. Information Management Methods for Heritage Sites - The 6th International Semantic Web Conference and the 2nd Asian Semantic Web Conference, 2007, Busan, Korea 2007 november 11. Foundation for Information Society case studies e-conservation online magazine 2007/1 Kulturális projektek: Digitális iratkezelés és archiválás: a hosszú távú iratkezelési és archiválási igények felmérése, megoldások keresése, módszertani megoldások a megőrzendő digitális anyagok tárolására. A Digitális Kőtábla projekt az örökségvédelem és a turizmus számára készít stratégiát a szervezési és műszaki megoldásokra a dokumentumok, térképek, épületmodellek, filmek, hang, stb. olvashatóságának, felhasználhatóságának fenntartása céljából. Az UNESCO Világörökség valamint az egyéb kulturális örökségek információmenedzsmentje is ennek a témakörnek a része, amely a materiális (természeti és épített) és immateriális (szellemi) örökség informatikai támogatásának kidolgozásával foglalkozik. Az egyik első világörökségi helyszínünk a Pannonhalmi Bencés Főapátság és természeti környezete. A világörökségi felterjesztési dokumentáció alapján feldolgoztuk épülésének történetét, régészeti területeitől a Bencés rend múltján és jelenén keresztül elemeztük, rögzítettük az intézmény funkcióit, (könyvtár, apátság, koncertterem, borászat), oktatási érdemeit, jelenlegi bemutatási területeit, pl. kiállításai virtuálisan bejárhatók, az arborétum növényeinek leírásai megtekinthetők. A Digitális Operaház projekt első fázisát elvégezte az Alapítvány: felkutatta és felmérte az Operaház építéséhez készült Ybl rajzokat (több gyűjteményben, mintegy 800 darabot sikerült fellelni), melyek igen rossz állapotban vannak. A tervek szerint digitálisan rögzíteni kell ezeket, így a rajzokat a jövőben meg lehet kímélni, az építészek és épület üzemeltetői felhasználhatják a digitális változatot, amelyből külön hozamként egy virtuálisan bejárható épületet lehet konstruálni. Elkészült egy projektterv a világörökségi helyszínek webkamerás monitoringjához: Az UNESCO Világörökség Egyezményének előírásai szerint a listán szereplő helyszínek területén nem szabad olyan változtatásokat létrehozni, amely a helyszín megóvását, állapotát befolyásolhatják. Ennek elkerülése az Egyezményt aláíró kormány kötelessége, végrehajtásáról az általa megbízott helyszínkezelő gondoskodik. Miután Magyarország 8 helyszíne közül több, nagykiterjedésű, illetve a nagyközönség által folyamatosan használt terület, az állapot folyamatos nyomon követése nem könnyű, és ez idáig megoldatlan feladat. Ehhez nyújt segítséget az emberi megfigyelésre alkalmatlan, ilyen szempontból személyiségi jogokat nem sértő, webkamera alapú megoldásunk. Számos potenciális telepítési helyszín gazdájával megállapodtunk, jelenleg keressük a rendszer implementálásához szükséges forrásokat. 3

12 Szellemi örökségek hálózati kezelésű, közös, örökségi archívumát kívánja létrehozni az Alapítvány Tájház projektjével. A magyarországi tájházak a kulturális örökségek egy kiemelt csoportját képezik, az ország világörökségi várományosi listáján szerepelnek. Az Alapítvány a tájházak örökségvédelme érdekében csaknem hat éve foglalkozik tájházakkal. Munkái között elkészült a Komlóskai Tájház teljes digitális bemutatása. A digitalizálási folyamat többlépcsős. Az épület, a környezet, és a kiállított tárgyak fényképén kívül minden kapcsolódó információ, tájékoztatást ad a kiállított értékekről, bemutatható CD-ként ezen kívül továbbfejlesztve már nemcsak a helyszínek bemutatkozási-reklámozási céljait szolgáltathatja, hanem akár általánosabb, oktatási és tudományos-turisztikai termékként is hasznosítható. Ezért az Alapítvány teljes körű, országos felmérésbe kezdett a tájházak, az ilyen típusú gyűjtemények nyilvántartása céljából. Adatbázisok, tezauruszok építését tervezte meg, melynek segítségével mindez rögzíthető, a jövő számára megőrizhető. Így ezek a tevékenységek bemutathatók lesznek a kulturális rétegek prezentálásával együtt, és a terület kulturális képe teljessé válik. Mindez kapcsolódik a következő ponthoz is: 4. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése A fenti projekt lehetőséget ad arra, hogy a közel 400 épületet gondozó, gyakran kistelepüléseken élő idős, önkéntes kezelőknek feltárja az Alapítvány a nyilvántartás, bemutatás, ismertség révén rendelkezésükre álló lehetőségeket. 5. A munkaerőpiacon hátrányos helyzetû rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások. Tudásmenedzsment, HR-tevékenység támogatása. Értékelő, fejlesztő központok (Assessment Centre) információs támogatással, felvételi szűrőrendszer kidolgozása, belső kommunikációs rendszerek értékelése, a tudásmenedzsment lehetőségei, a tudásvagyon feltárása, tudástérképek és oktatási stratégiák készítése. A belső képzés felgyorsítására e-learning rendszer kidolgozása. Budapest, május 29. 4

13 Pénzeszközök leltára 3. melléklet Készült a Információs Társadalomért Alapítvány évi beszámolójához Dátum: december 31. Fıkönyvi Érték A tétel megnevezése hivatkozás Forint a b c 381 Pénztár Ft 3841 Elszámolási betétszámla UniCredit Bank Ft 385 Elkülönített betétszámlák Lekötött bankszámla Ft ÖSSZESEN: Mérleg érték: Ft eft.... Alapítvány képviselıje

14 Követelések leltára 4. melléklet Készült a Információs Társadalomért Alapítvány évi beszámolójához Dátum: december 31. Fıkönyvi Érték A tétel megnevezése hivatkozá Forint a b c 311 Belföldi követelések (forintban) Ft 368 Megbízási díjra adott elılegek Ft 4611 APEH Társasági adó elszámolása Ft 4633 APEH Szakképzési hozzájárulás elszámolása Ft 4634 Fıvárosi Munkaügyi Központ Ft 4644 START kártya járuléka Ft ÖSSZESEN: Ft Mérleg érték: eft.... Alapítvány képviselıje

15 Dátum: Főkönyvi hivatkozás a Kötelezettségek leltára Készült a Információs Társadalomért Alapítvány évi beszámolójához december 31. H á t r a s o r o l t k ö t e l e z e t t s é g e k A tétel megnevezése b 5. melléklet Érték Forint c ÖSSZESEN: - Ft Mérleg érték: eft H o s s z ú l e j á r a t ú k ö t e l e z e t t s é g e k Főkönyvi hivatkozás a A tétel megnevezése b Érték Forint c ÖSSZESEN: - Ft Mérleg érték: eft R ö v i d l e j á r a t ú k ö t e l e z e t t s é g e k Főkönyvi Érték A tétel megnevezése hivatkozás Forint a b c 454 Belföldi szállítók Ft 462 APEH Személyi jövedelemadó elszámolása Ft 4630 APEH Magánszemélyek különadó elszámolása Ft 4631 APEH MunkaADÓi járulék elszámolása Ft 4632 APEH MunkaVÁLL-i járulék elszámolása Ft 4641 APEH Nyugdijbiztosítási Alapot megillető járulékok elszámolása Ft 4642 APEH Egészségbiztositási Alapot megillető járulék elszámolása Ft 4643 APEH Egészségügyi Hozzájárulás elszámolása Ft 468 APEH Általános forgalmi adó elszámolása Ft 4691 Helyi iparűzési adó elszámolása Ft 471 Jövedelemelszámolási számla Ft 4741 AB-AEGON MNYP tagdíj Ft 4755 Erste MNYP tagdíj Ft 4758 MKB MNYP tagdíj Ft Pénzügyi kerekítések Ft ÖSSZESEN: Mérleg érték: Ft eft

16 Személyi jellegő kiadások 6. melléklet Készült a Információs Társadalomért Alapítvány évi beszámolójához Dátum: december 31. Fıkönyvi szám Személyi jellegő költségnem megnevezése Egyenleg 5512 Napidíj Ft 5518 Felhasználói szerzıdésekre fizetett díjak Ft 5521 Természetbeni juttatás Ft 5522 Üzleti vendéglátás Ft 5523 Üzleti ajándék Ft 5525 Munkavállalóknak fizett tanulmányi díj Ft 5529 Egyedi ajándék Ft Ft Összesen: Ft

17 Társasági adóalap meghatározása évre Vállalkozási e. Ft-ban Közhasznú e. Ft-ban Összes e. Ft-ban % Bevétel , Egyéb bevétel bevételek összesen: Anyag Személyi jellegű ÉCS Egyéb ráfordítás Összesen: Üzemi eredmény , Pénzügyi bevétel Pénzügyi ráfordítás Pénzügyi eredmény Összes bevétel Összes költség, ráfordítás Adózás elötti eredm Adókedvezmény IPA évi Adóalap Adó fiz. köt. 16 % Tárgy évi eredmény Információs Társadalomért Alapítvány

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: 2. A cég rövidített elnevezése: KÖR 2004 Nonprofit Kft 3. A cég székhelye: 1113 Budapest,

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007.

Közhasznúsági jelentés 2007. Adószám: 18013629-2-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 1691 Magyar Protestáns Tanulmányi Alapítvány 1121 Budapest, Eötvös út 35. Közhasznúsági jelentés 2007. Budapest, 2008. május

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2009.

Közhasznúsági jelentés 2009. Adószám: 18013629-2-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 1691 Magyar Protestáns Tanulmányi Alapítvány 1121 Budapest, Eötvös út 35. Közhasznúsági jelentés 2009. Budapest, 2010. április

Részletesebben

MAGYAR OKLEVELES ADÓSZAKÉRTŐK EGYESÜLETE

MAGYAR OKLEVELES ADÓSZAKÉRTŐK EGYESÜLETE 1 2 4 4 8 3 4 4-9 1 1 2-5 2 9-0 5 Statisztikai számjel MAGYAR OKLEVELES ADÓSZAKÉRTŐK EGYESÜLETE 1051 BUDAPEST SAS U 25. Kiegészítő melléklet 2013 Fordulónap: 2013.12.31. Beszámolási idószak: 2013.01.01-2013.12.31.

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2014..május 14. Szabó János elnök Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Tudás-Vár Nonprofit Kft 2014. évi Beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Tudás-Vár Nonprofit Kft 2014. évi Beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. évi Beszámolójához I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: Tudás-Vár Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Korlátolt Felelősségű Társaság 2.

Részletesebben

Honvéd Együttes Nonprofit Kft. 2010. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

Honvéd Együttes Nonprofit Kft. 2010. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET ÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A Honvéd Együttes Nonprofit Kft 2010. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: Honvéd Együttes Művészeti Nonprofit

Részletesebben

Készítette: Szabó János Ügyvezető

Készítette: Szabó János Ügyvezető Szakképző Központ Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2370 Dabas József Attila út 107 Adószám:14404933853211313 Cégjegyzékszám:13-09-121779 Közhasznúsági jelentés 2009 Készítette:

Részletesebben

BESZÁMOLÓ AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOMÉRT ALAPÍTVÁNY 2011. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOMÉRT ALAPÍTVÁNY 2011. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOMÉRT ALAPÍTVÁNY 2011. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRŐL A közhasznú tevékenységről szóló tartalmi beszámoló a közhasznúsági jelentés 2. számú mellékletét képezi. Az Alapítvány

Részletesebben

2012. évi Közhasznúsági jelentés

2012. évi Közhasznúsági jelentés Törökbálinti Városőrség Polgárőr Egyesület, Törökbálint Adószám: 18028049-1-13 Bírósági végzés száma: 13.Pk.60.467/2009/6.sz. Képviselő neve: Géczy Krisztián i Közhasznúsági jelentés Kelt: Törökbálint,

Részletesebben

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. április 09. Kállay Kristóf elnök A Napsárkányok Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS GYERMEKVARÁZS ALAPÍTVÁNY 8800 Nagykanizsa, Teleki u. 7/C KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 évről Készítette: Naprakész Könyvelő és Szolgáltató Egyesület Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

DUNAKANYARI LÁTÁSSÉRÜLTEK EGYESÜLETE 2011. évi Közhasznúsági jelentése

DUNAKANYARI LÁTÁSSÉRÜLTEK EGYESÜLETE 2011. évi Közhasznúsági jelentése Székhely : 26 Vác Földvári tér 14. Adószáma : 1879869-1-13 Fővárosi Bíróság Nyilvántartási száma : 4426 Közhasznú fokozatot bejegyezte a Fővárosi Bíróság 4.Pk.6.425/25/2 számú határozatával. 211. évi Közhasznúsági

Részletesebben

2370 Dabas József Attila út 107. Közhasznúsági jelentés 2010

2370 Dabas József Attila út 107. Közhasznúsági jelentés 2010 Szakképző Központ Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2370 Dabas József Attila út 107 Adószám:14404933-213 Cégjegyzékszám:13-09-121779 Közhasznúsági jelentés 2010 Készítette:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. Királyváriné Dr. Szabó Ilona Ügyvédi Iroda. 2014 évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. Királyváriné Dr. Szabó Ilona Ügyvédi Iroda. 2014 évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Királyváriné Dr. Szabó Ilona Ügyvédi Iroda 2014 évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: Királyváriné Dr. Szabó Ilona Ügyvédi Iroda

Részletesebben

a. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

a. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Közhasznúsági jelentés Magyary Zoltán E-Közigazgatástudományi Egyesület 156, Budapest, Belgrád rakpart 27. adószám: 18186756-2-42 212. évéről Az Egyesület 213. április 6-án elkészítette 212. december 31-i

Részletesebben

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT 2011. évi tevékenységéről (készült a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 19. előírásai szerint) FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám): 18067295913352901 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2010. év Martin György Néptáncszövetség

Részletesebben

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentés Címe: 1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky u. 9. Bírósági végzés száma: 61194 Statisztikai száma: 18023099-9499-569-01 Közhasznúság fokozata:

Részletesebben

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET A Trader-Holding Zrt. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET A Trader-Holding Zrt. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍT MELLÉKLET A 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: Trader-Holding Zrt. 2. A cég rövidtett elnevezése: 3. A cég székhelye: 2013 Pomáz, Koppány

Részletesebben

Miskolci Városfejlesztési Kft. Éves beszámoló. 3525 Miskolc, Városház tér 13. a vállalkozás címe, telefonszáma. a vállalkozás megnevezése

Miskolci Városfejlesztési Kft. Éves beszámoló. 3525 Miskolc, Városház tér 13. a vállalkozás címe, telefonszáma. a vállalkozás megnevezése 1 4 7 4 4 4 0 4 8 2 1 1 1 1 3 0 5 Statisztikai számjel 0 5-0 9-0 1 7 5 4 7 Cégjegyzék száma Miskolci Városfejlesztési Kft. a vállalkozás megnevezése 3525 Miskolc, Városház tér 13. a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

A Byblos Alapítvány közhasznú szervezet. 2012. évi közhasznúsági jelentése

A Byblos Alapítvány közhasznú szervezet. 2012. évi közhasznúsági jelentése A Byblos Alapítvány közhasznú szervezet székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 66/b a.sz.: 18132283-1-41 2012. évi közhasznúsági jelentése Hudecz András a Kuratórium elnöke 2013. május 18. A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

A Mérnöki Kamara Nonprofit Kft. 2013. ÉVI közhasznúsági jelentése

A Mérnöki Kamara Nonprofit Kft. 2013. ÉVI közhasznúsági jelentése A Mérnöki Kamara Nonprofit Kft. 2013. ÉVI közhasznúsági jelentése 1. Számviteli beszámoló A Mérnöki Kamara Nonprofit Kft. beszámolójának mérlegét, illetve eredmény-levezetését a Számviteli törvény, illetve

Részletesebben

OIKOSZ Nonprofit Kft. 7630 Pécs, Nagykozári út. 66. Cégjegyzékszám:02-09- 075572 Adószám: 22623403-1-02. Közhasznúsági jelentés 2010. 12. 31.

OIKOSZ Nonprofit Kft. 7630 Pécs, Nagykozári út. 66. Cégjegyzékszám:02-09- 075572 Adószám: 22623403-1-02. Közhasznúsági jelentés 2010. 12. 31. OIKOSZ Nonprofit Kft. 7630 Pécs, Nagykozári út. 66. Cégjegyzékszám:02-09- 075572 Adószám: 22623403-1-02 Közhasznúsági jelentés 2010. 12. 31. OIKOSZ Nonprofit Kft. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Pécs,

Részletesebben

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01.-2011. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b) Eredménylevezetés

Részletesebben

A Bács-Szakma Szakképzés-fejlesztési és Szervezési Non-profit Kiemelkedően Közhasznú Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A Bács-Szakma Szakképzés-fejlesztési és Szervezési Non-profit Kiemelkedően Közhasznú Zártkörűen Működő Részvénytársaság A Bács-Szakma Szakképzés-fejlesztési és Szervezési Non-profit Kiemelkedően Közhasznú Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2012. évi közhasznúsági beszámolója Cg.: 03-10-100394 Statisztikai számjel: 14470451-8532-573-03

Részletesebben

A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 1 ÖSSZEFOGLALÁS A Liget Műhely alapítvány a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (Kht) rendelkezései alapján közhasznú

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. Sásd és Vidéke Vagyonkezelő és Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft.

Kiegészítő melléklet. Sásd és Vidéke Vagyonkezelő és Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft. Statisztikai számjel: 23961906-8810-572-02 Cégjegyzék szám: 02-09-079060 Sásd és Vidéke Vagyonkezelő és Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft. 7370 Sásd, Szent Imre út 23. Kiegészítő melléklet 2012

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2010. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2009. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2010. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben