Itt a farsang. Bemutató tanítás. A tartalomból: Honlapunk:www.gerjen.hu. X. évfolyam 2. szám INGYENES február

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Itt a farsang. Bemutató tanítás. A tartalomból: Honlapunk:www.gerjen.hu. X. évfolyam 2. szám INGYENES 2007. február"

Átírás

1 Honlapunk:www.gerjen.hu X. évfolyam 2. szám INGYENES február Itt a farsang A tartalomból: Testületi ülés Nehéz helyzetben az önkormányzat 2. oldal Önkormányzati hírek Vallás skót, brazil, német, török, egyiptomi, holland, görög, indiai, spanyol, japán A nyolcadik osztály Világbéke jelmeze Dobai N., Molnár E., Tóth D., Bráz R., Hajnes D., Máté F., Berenkei P., Kovács N., Szőcs E., Orsós B. Bemutató tanítás Ökumenikus imahét Sok érdekes és értékes prédikáció 3. oldal Iskolai események Farsang, elsısök beíratása oldal Ítélet a lopások ügyében Gerjeniek az elkövetık 5. oldal Fájdalom oldal Oktatás İrjárat Egészségünkért és csillapítása Környezetünk Atomerımő hírei Kitisztították a 2-es blokkot 9. oldal Sport Faddi terembajnokság Továbbra is középmezınyben 10. oldal Az ötödik osztályosok jól szerepeltek az órán. Cikk a 5. oldalon A következı szám megjelenik: március 10-én Lapzárta: február 28.

2 Önkormányzati hírek Nehéz év elé néz a település erjen Község Önkormányzata január 29-én G tartotta idei elsı ülését. Elsıként a képviselık megbeszélték a 2007-es év költségvetésének elkészítéséhez szükséges feladatokat. Ez azért fontos, mert az oktatásban sajnos olyan törvényi elıírások vannak, melyeket iskolánk nehezen tud teljesíteni, és így nem kaphat megfelelı normatív állami támogatást, valamint a település nem adhatja be az ÖHNIKIs pályázatot, mely nagyban segítené a költségvetési egyensúly megteremtését. A 2007-es év hiánya kb. 50 millió forint lehet. A képviselık arról határoztak, hogy adja be az önkormányzat az ÖNHIKIs pályázatot, és igyekszik megteremteni annak feltételét, hogy az iskola megfeleljen az elıírásoknak. (Az oktatásban kialakult helyzetrıl késıbb részteles tájékoztatást adunk itt az újság hasábjain.) Ezt követte a polgármester szokásos, a két ülés közötti eseményekrıl való beszámolója, melybıl kiderült, hogy fennáll az atomerımő két blokkal való bıvítésének lehetısége. A beszámolóban elhangzott, hogy a sportklub anyagi támogatását a JAKO Kft is segíti a jövıben. A képviselık tájékoztatást kaptak a Tolna várossal folyó vízügyi perekrıl, melyekben a bíróság Gerjennek adott igazat. A következıkben pedig visszatértek a képviselık a víz-, és szennyvízdíjak megállapítására. (részletek a következı cikkben.) A negyedik napirendben a konyhai térítési díjakat állapították meg a képviselık. Az elıterjesztésbıl kiderült, hogy egyre gazdaságosabb a konyha tevékenysége az utóbbi idıkben végrehajtott változtatásoknak és modernizálásoknak köszönhetıen. Végül meghatározták az étkezési térítési díjakat: - óvodás és iskolás korú gyermekek: 324 Ft - 50%-os étkezık: 162 Ft - felnıtt étkezı: 498 Ft - szociális étkezı: 402 Ft A térítési díjak 6-8 %-kal emelkedtek a 2006-os évhez képest. A házi segítségnyújtásról esett szó a következı pontban, melyet nagyon sok gerjeni idıs ember vesz igénybe. Eddig az önkormányzat ingyen nyújtotta ezt a szociális ellátást. Idén ezt már nem tudja biztosítani, így 500 Ft/hó térítési díjat állapított meg erre a szolgáltatásra. Az év elsı ülésének témája a komp üzemeltetése. A képviselık arról döntöttek, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan lehet csak mőködtetni a kompot, azaz, ha pályázati pénzt tud az önkormányzat szerezni az üzemeltetésre. Ezzel az eddigi bérlı is egyetért, bár szerzıdése már lejárt. Ezt követıen a testület elfogadta a 2007-es év önkormányzati munkatervét. A testület a következıkben megtárgyalta és elfogadta a köztisztviselık egyéni munkateljesítményének értékelési rendszerét. A kilencedik napirendben a Gyermekjóléti Szolgálat beszámolóját hallgatták meg a képviselık a 2006-os év tevékenységeirıl. A következı napirendben a testület tudomásul vette a dögkút megszüntetésérıl adott tájékoztatót. (Elızı számunkban részletesen írtunk róla.) A képviselık elfogadták a Segítı kezek a segélyek helyett címő programot, mely a Szekszárd-Tolna és a Paksi kistérség közös programtervezete a munkanélküliség viszszaszorítására és a szociális X. évfolyam 2. szám február juttatások mérséklése érdekében. Majd a testület tudomásul vette, hogy a Megyei Önkormányzat összevonta a Gyönki Módszertani Otthont és az Értényi Idısek Otthonát. Tisztavizet a pohárba júliusától a településünkön új üzemeltetı 2 végzi a vízszolgáltatást. Az új üzemeltetı a Dunaág Kft, amelyet Gerjen, Dunaszentgyörgy és a Pécsi Vízmő Zrt szakmai befektetı cége, az AQUAINVEST Kft hozott létre. A célunk az volt, hogy hosszú távra kiszámítható üzemeltetést és árakat, valamint felújításokat és beruházásokat végezzünk el a pécsi cég szakmai segítségével, irányításával. Késıbb csatlakozott a Dunaághoz tulajdonosként Tengelic és Pusztahencse. A Dunaág Kft idén január elejétıl Gerjen mellett a másik három tulajdonos településen, Dunaszentgyörgyön, Tengelicen és Pusztahencsén kezdte el a víz- és szennyvízhálózatok üzemeltetését. Nagydorogon szintén a Dunaág Kft szolgáltatja az ivóvizet. Gerjen estében volt egy speciális probléma, amely megnehezítette a leválásunkat a Tolnai Vízmőtıl. A gerjeni szennyvizet a tolnai szennyvíztelepen tisztítják és kezelik. Így megállapodásra kellett jutni a befogadott szennyvíz tisztítási, kezelési díjának az árában. A gerjeniek által fizetendı szennyvízköltség két részbıl tevıdik össze. Az egyik eleme a szennyvíz öszszegyőjtése, valamint elszállítása Tolnára, a másik eleme pedig az ottani tisztítási költség. A Tolna Vízmő vezetése 2006-ban olyan magas tisztítási-kezelési díjat kívánt megállapítani, amelyet nem lehetett elfogadni. Többek közt ezért is késve kapta mindenki a Dunaág Kft-tıl az elsı Végül - bár a testületi ülésen nem tudott részt venni - a képviselı-testület tudomásul vette és elfogadta dr. Kuti István rendır alezredesnek Paks városi rendırkapitánnyá való kinevezését. - máté - számlákat. Ezeken a számlákon a szennyvíz áránál pedig csak szennyvízelvezetési díj került kiszámlázásra, illetve egy kalkulált befogadási díj, amit elfogadhatónak tartottunk. Erre azért került sor, hogy addig is lehessen számlázni, amíg nincs megállapodás a szennyvíz tisztítása kérdésében. Ha megszületik a megállapodás, akkor pedig lehet a korábban kiszámlázott ár és a tényleges ár közti különbség alapján korrigálni a díjat decemberében a Tolnai Vízmő igazgatónıje közös megállapodás alapján távozott a cég élérıl. Ezt követıen az elsı taggyőlésen rögtön sikerült megállapodni a dunaszentgyörgyi illetve gerjeni szennyvíz tisztítási és kezelési díjában. Sikerült abban is megállapodni, hogy a jövıben ez a tisztítási és kezelési díj csupán annyival emelkedhet, mint amekkora mértékben emelkedik a szennyvízdíj Gerjenben. A Dunaág Kft a megállapodás megszületését követıen az árak ismeretében január közepén úgy döntött, hogy a 2006 évre vonatkozó díjak tekintetében az árkülönbözetet magára vállalja, de a évi árakba beépítésre kell, hogy kerüljön a megállapított díj. Így a decemberben javasolt és a gerjeni képviselı testület által 2007-re megállapított díjak esetében (akkor még nem volt meg a megállapodás) a szennyvízdíjakat 17.- Ft/m3 összeggel meg kell emelni. Így a szennyvíz esetében a számlán nem csupán a szennyvíz elvezetési, hanem a Folytatás a következı oldalon

3 Vízdíjak 2007-ben Lakossági vízdíj: Lakossági szennyvízdíj: Közületi vízdíj: Közületi szennyvízdíj: Fogyasztói alapdíj: Ökomenikus imahét 2007 int évenként lenni M szokott, idén is összejövetel volt különbözı felekezető testvéreink számára a gerjeni református imateremben. Minden alkalommal a szervezı bizottság más-más keresztyén csoportot kér fel az itt sorra kerülı elmélkedések témáira. Ezúttal a Dél-Afrikai köztársaság Umlazi nevő területe került sorra. Azért teszek róluk említést, mert még Önkormányzati hírek Folytatás az elızı oldalról tisztítási és kezelési díjakat is megfizetjük, és a késıbbiekben ez a kérdés már nem merül fel többet. Így kijelenthetjük, hogy a 2006-ban történt leválás utolsó vitás kérdése is rendezıdött. Nézzük, hogy a díjak összehasonlításában hogyan állunk a korábbi szolgáltató áraival szemben! A Tolnai Vízmő januárban kénytelen volt a díjait 20 %-kal megemelni, így minden tekintetben magasabb árakon szolgáltat, mint a Dunaág Kft. Ez a különbség éves szinten egy havi 5 m 3 - vizet fogyasztó és a szennyvízhálózatra rákötött háztartás esetében Ft megtakarítást jelent. Az alacsonyabb díjakon túl a szolgáltató váltásával Önkormányzatunk 6 millió Ft szabad felhasználású pénzkerethez jutott, amely összeget a fejlesztéseihez felhasználhatott 2005 illetve 2006-os években. Az elmúlt évben a helyi vízmő telephelyén több mint egymillió forint értékben került sor rekonstrukcióra, másfélmillió forint értékben új gépek, szerszámok és eszközök kerültek a helyi telepre, valamint egy Renault Kangoo gépjármő, amelyek nagyban segítik Baross Károly munkáját. Reményeink szerint a közeljövıben ismét rekonstrukciókról és fejlesztésekrıl, tervekrıl tudunk majd beszámolni, amelyek mind-mind alátámasztják azon döntésünket, hogy a korábbi szolgáltatótól elváltunk. Molnár József polgármester Tolnai Vízmő Dunaág Kft Különbség évi díjai 2007 évi díjai Ft+Áfa/m 3 Ft+Áfa/m 3 Ft/m Ft+Áfa/m 3 Ft+Áfa/m 3 Ft/m Ft+Áfa/m 3 Ft+Áfa/m 3 Ft/m Ft+Áfa/m 3 Ft+Áfa/m 3 Ft/m Ft+Áfa/hó 228 Ft+Áfa/hó 22 Ft/m 3 Vallás X. évfolyam 2. szám február az elızı dél-afrikai kormány fajüldözı irányítása miatt ide számőzték a szegény, többnyire fekete lakosság egy részét, akik minden szociális nélkülözésük mellett még 50 %-ban a HIV/AIDS betegség hordozói. Az itteni keresztyének tudták, hogy a fizikai problémák mellett a más területi népek velük szembeni elutasító, megbélyegzı magatartása miatt magukba zárkózó, elnémuló emberekké váltak Umlazi lakosai. Ezért a fı gondolata az imahétnek: A beszélı Isten s a keresztyének Jézus Krisztus szeretetének a hatására mások és önmaguk felé való felszabadult örvendezı élete. Hétfın Deme Bertalan - a gyülekezet számára ismerıs - esperes kezdte a szolgálatot. A Márk ev.7:31-37szakaszról beszélt, mikor Jézus egy süketnémát gyógyított meg-a bezárkózottságból Ö meg tud szabadítani. Kedden Hatvani István helyi lelkész szólt a János ev.15:26-27 alapján, amelyik a Szentlélek jelenlegi munkájáról is beszélt. Több hittanos gyermek is eljött. A lelkész indíttatást érzett arra prédikációja végén, hogy megkérdezze:van-e valaki, aki Jézus Krisztust a szívébe akarja fogadni? 4 hittanos jelentkezett. İk elıre jöttek s a lelkésszel együtt hangosan kérték bőneik bocsánatát s behívták Urukat a szívükbe, amit - mivel a Bibliában megígért, meg is tett. Megható élmény volt. Szerdán Frei Antal tolnai lelkész szolgált, Péter I. levele 5:6-11-et magyarázta. Ebben a jelenlegi idık felhalmozódó gondjairól volt szó. Urunk, aki tud bajainkról, s nem kicsinyli le azokat, biztat, hogy ezeket mind mondjuk el, bízzuk İ reá, mert İt érdekli és segít - nem akarja, hogy azok által állandóan megterhelten éljünk. Csütörtökön a Tolna-Mözsi róm. kat. plébános, Keresztes Andor szólt az I. Korintusi levél 12: ról. A fı gondolata ez volt: Mi, keresztyének felekezetre való tekintet nélkül egy test tagjai vagyunk, amelynek a feje Jézus Krisztus, s így ha a test a k á r m e 1 y i k t a g j á t / bármelyikünket/ bánat ér, együtt kell vele szomorkodni, illetve öröm esetén együtt örvendezhetünk. Pénteken, mint már évek óta szokás, a paksi pünkösdi testvérek jöttek el több autóval. Weller István szimpatikus fiatal prédikátor a Római levél 8:15.-rıl beszélt: Isten nem szolgai lelkületre hívott el bennünket, melynek következménye az állandó félelemmagától Urunktól is, hanem İ Isten családjához tartozóként akarja, szeretné és elvárja, hogy mint az İ fiai bátran, szabadon élhessünk. Ezután néhány gitárral kísért éneket hallgathattunk, s egy személyes bizonyságtételt. Idén nagyobb létszámmal vettek részt a falu érdeklıdı keresztyénei ezeken az alkalmakon. Míg hétfın 44, pénteken már 60 feletti volt a számuk. Új énekeket is tanultunk, melyeket örömmel és felszabadultan énekeltek az összejött hívek. A gyülekezet asszonyai most is kitettek magukért, finom süteményeket és teát szolgálhattak fel szeretetvendégségként a szolgálatok után. Hatvani István Az imaterem minden nap megtelt az érdeklıdı hívıkkel

4 Farsangoltak az iskolások A Oktatás hagyományoktól eltérıen idén már január közepén megrendezte az iskola diákönkormányzata a farsangi bált. Most is, mint az elızı években, egy napon került megrendezésre a sportcsarnokban az alsós és a felsıs jelmezbál. Fenyvesné Szabó Krisztina diákönkormányzat-vezetı köszöntıje után az alsósok vonultak be a szépszámú közönség, szülık, nagyszülık és a zsőri - Réger Ferencné, Lacza Lászlóné, Gyenisné Tüdı Tünde - elé. A több mint 30 jelmezes nehéz döntés elé állította a zsőrit. A színes, ötletes kavalkádból végül a zsőri a következı jelmezeseket díjazta egy-egy tortával: X. évfolyam 2. szám február Egy kis tánc után kezdıdött a felsısök jelmezes felvonulása, bemutatója, egy-egy kis jelenetet is láthattunk. Megérkeztek a föld országainak lakói, egy éhezı beduin, aki strucc tojást szeretett volna csenni, a rockerek is megjelentek, és egy ısember is eljött a történelembıl. A felsısök értékelésére felkért zsőri - Genye Gáborné, Nyúl Anna és Romhányi Károly - a következı jelmezeket tartotta érdemesnek a díjazásra: 1. helyezettek: föld lakói - 8. osztály ısember - Verıczei Dávid 2. helyezettek: beduin a struccokkal - Fehérvári Endre, Posztobányi Anett, Fehérvári Anna rockerek - Sólya Karolina, Papp Bettina Orsós Bettina 3. helyezettek: takarítónı - Drobni Máté álomszuszék - Molnár Ádám hajléktalan - Hajnes Dávid tv+távirányító - Soós Gábor, Újhelyi Dávid 1. helyezettek: kínai lány - Soós Judit madárijesztı - Fehérvári Mátyás Frédi és Béni - Verıczei Máté - Szendi Zoltán 2. helyezettek : focisták - 2. osztályosok bővös kocka - Wágner Máté papagáj - Vajda Anett 3. helyezettek: állatrendır - Vajda Zsófia a sivatag királya - Haz Bence hastáncosnı - Csennoporov Ferenc elefánt - Fekete Dóra A felsısök is megválasztották a farsang hercegét és hercegnıjét. Idén e címet Bráz Regina (8. o.) és Dobai Nándor (8. o.) tanulók érdemelték ki. A szokásoknak megfelelıen a diákok szavazatai alapján megválasztották a bál hercegét és hercegnıjét. A kitüntetı címet idén az alsósoknál Wágner Máté (4. o.) és Finszter Bernadett (4. o.) kapta, a díjakat a tavalyi gyıztesek adták át. A farsangi bálok fontos eseménye a tombolasorsolás, mely most sem maradt el. Sok értékes nyeremény talált gazdára, a fınyeremény egy discman volt. A tombola után pedig kezdıdhetett a disco, melyen Asztalos Gábor dj. szolgáltatta a zenét. - máté -

5 Bemutató tanítás T örténelemórával egybekötött tankönyvbemutatót szervezett az Apáczai Kiadó tankönyvreferense, Kurdi Anikó január 15-én az iskolában. Az ötödik osztályos tankönyv szerzıje dr. Bánhegyi Ferenc tartott egy rendhagyó, játékos történelem órát a gerjeni ötödikeseknek. ADÓ 1 %-a z Iskoláért alapítvány A kéri mindazokat, akik segíteni szeretnék az alapítvány munkáját, hogy adományaikkal támogassák azt. Az adó 1 %-át is át lehet utalni az alapítvány bankszámlájára. Az alapítvány neve és adószáma: Oktatás A gyerekek lelkesen kapcsolódtak be a munkába, majd az óra végén a tankönyvkiadó apró ajándékaival távoztak. A jelen lévı helybéli és vidéki pedagógusok még egy jó órát beszélgettek a tankönyvszerzıvel az új tankönyvekrıl, az új módszerek buktatóiról, a történelemtanárok felelısségérıl. - mtk - Diákok és tanárok a bemutató órán Illés Család Gerjen Községért Alapítvány Az alapítvány rendszeresen tájékoztatni fogja a tisztelt adományozókat a pénzeszközök felhasználásáról. Köszönettel: Bánné Tóth Erika X. évfolyam 2. szám február Elsısök beíratása Nyugdíjasok rovata A Nyugdíjas Érdekszövetség hírei anuár 12-én került megrendezésre a jó hangulatú J pótszilveszteri estünk. Kedves klubtagjaink sok finom szendvicset és süteményt készítettek az eseményre, így a jó zene melletti tánchoz volt elég energia. Fiatal vendégeink is reméljük jól érezték magukat. Várjuk a következı alkalmat, ahol ismét együtt lehetünk velük, bármilyen általuk kezdeményezet összejövetelen. Következı győlésünkre február 15-én csütörtökön kerül sor, 18 órai kezdettel. Mindenkit várunk, mivel ekkor szeretnénk megtervezni a 2007-es év programjait. Győléseinket május végéig csütörtökönként tartjuk, hogy minél többen elmehessenek a pénteki tornára, melyen nagyon kellemesen érezhetjük magunkat. Kedves nyugdíjasok, és nem nyugdíjasok, otthon lévık, használjuk ki ezt a kedvezı lehetıséget, hogy szakképzett gyógytornászok segítségével mozgathatjuk meg magunkat. Kellemesen hat az izomzatunkra, vérkeringésünkre, mivel nem olyan mint a kapálás, az sajnos egy fárasztó görnyedés a kapanyélen. Nem kell szégyellni magunkat, mivel a gyakorlatok pontos elvégzéséhez mindenkinek figyelni kell, nincs ideje a többieket nézni. Az anyagiakat sem szabad figyelmen kívül hagyni, hiszen egy ilyen óra Ft-ba kerül, nekünk pedig ez most ingyenes. Aki teheti, jöjjön el péntekenként 17 órára a sportcsarnokba egy tornaszınyeggel vagy pléddel. Mindenkinek jól fog esni. Részvételünkkel tudjuk ezt a kedves gesztust meghálálni. Mindenkinek jó egészséget kívánok a vezetıség nevében! Molnár Gyuláné A 2007/2008-as tanév elsı osztályosai beíratásának idıpontja: március óráig. Helye az általános iskola gazdasági irodája. Március 21-én délután 16 óráig lesz lehetıség a beíratásra. - iskolaigazgató Köszönet T öbb gerjeni kisnyugdíjas köszönetét fejezi ki Percsi Sebestyénnek és családjának azért a megértésért, hogy - a családot ért anyagi kár ellenére -, a téli tüzelı árát részletekben is fizethetik. Ezzel Percsiék szó szerint és képletesen is hozzájárulnak otthonaik melegéhez! İrjárat Elítélték az üdülık fosztogatókat int arról már korábban M hírt adtunk, a faluban és az üdülı telepen végrehajtott lopások ügyében elkezdıdött az eljárás. Januárban a bíróság ítéleteket is hozott az ügyben. Az elkövetık, sajnos gerjeni illetıségő személyek, többségükben fiatalok, egy fı jogilag is fiatalkorú. Az ítélet a bőnesetekben való részvételt és az életkort figyelembe véve 1-6 évig terjedı, felfüggesztett börtönbüntetés.

6 A fájdalom M inden fájdalom-ha nem is mulasztható el teljesen, de csillapítható, és minden betegnek joga van a fájdalomcsillapításhoz. Téves az a hiedelem, hogy bizonyos betegség csak akkor betegség ha egyidejőleg a fájdalom is jelen van. Sok esetben a megbetegedés elsı jele a fájdalom. A fájdalom csillapítás alapelve, hogy elsısorban a kiváltó ok megszüntetésére kell törekedni. A fájdalom alapjában véve a perifériás idegekben, gerincvelıben, és az agyban bekövetkezı változások sorozata. A fájdalom szubjektív tünet, ezért minden esetben egyénre szabottan kell kezelni. Ugyanaz a fájdalom egyik embernek nem okoz különö- Egészségünkért A fájdalom a lélek szenvedése - mondta Arisztotelész sebb életminıség-romlást, míg a másik embernél a hétköznapi életvitelt szinte lelhetetlenné teszi. Leggyakoribb fájdalmak a fejfájás, az ízületi és csontfájdalmak, a menstruációs fájdalmak, a fogfájás, a különbözı gyulladás illetve fertızés okozta fájdalmak, a mőtéti sebfájdalmak, valamint a daganatos betegségekkel öszszefüggı fájdalmak. Megkülönböztetünk akut és krónikus fájdalmat. Az akut fájdalmat szövetsérülés váltja ki. Az ilyen típusú fájdalom rendszerint betegségekhez, sérülésekhez vagy mőtétekhez kapcsolódik. Az akut fájdalomnál pontosan tudjuk, hogy hol van a sérülés. Rendszerint egy elıre elég jól megmondható idıszak elteltével, és a kiváltó ok megszüntetése pl. lyukas fog ellátása, tömés, húzás után az akut fájdalom megszőnik, elmúlik. Krónikus fájdalomról akkor beszélünk, ha a fájdalom a gyógyulást követıen is fennmarad. Ilyen fájdalmak pl.: az ízületi kopásból, gyulladásból visszamaradó fájdalom. A fájdalomcsillapításra különbözı szerek és módszerek használhatók: - a jól ismert házi patikaszerek, jegelés, végtagfelpolcolás, fáslizás, - recept nélkül kapható gyógyszerektıl kezdve az erıs fájdalomcsillapítókon keresztül a kábító hatású szerekig. - bırön át ható anyagokat tartalmazó kenıcsök, krémek, tapaszok, - különbözı sebészeti úton beültetett gyógyszeradagoló mőszerek, és sebészeti eljárások. A leginkább ismert gyógyszerek az úgynevezett nem szteroid gyulladáscsökkentık, ezek több csoportja használatos nap mint nap. Ezekbıl a készítményekbıl igazán nagy a választék. Jó azonban tudni a leggyakoribb mellékhatásukat: ezek a szerek károsíthatják a gyomornyálkahártyát és fekély kialakulásához vezethetnek, melybıl súlyos, akár életveszélyes gyomorvérzés is kialakulhat. Bizonyos fájdalomcsillapítóknál vigyázni kell a hozzászokással. A fájdalmak kezeléséhez minden esetben kérjük ki az orvos tanácsát, ne szedjünk mindenféle fájdalomcsillapítót más állandóan szedett gyógyszerekkel együtt, mert megváltoztatják egymás hatását. A gyógyítás során a betegnek együttmőködı félnek kell lennie: ha fájdalmai vannak, azt kérdés nélkül is közölni kell az orvossal, és ebben az estben elvárhatja, hogy csillapítsák azt. A fájdalom csillapításához és a szenvedésnek csökkentéséhez joga van minden állampolgárnak X. évfolyam 2. szám február A vizitdíjról Szerkesztıi üzenet Gerjeni Kisokos A Tüdıszőrés T A Gerjeni Hírek szerkesztısége idén is ki szeretné adni a Gerjeni Kisokost. Ezért a szerkesztıség kéri, hogy a telefonszámban, lakcímben vagy más adatban történt változásokat, illetve elıforduló hibákat jelentsék a szerkesztıségnek, február 28-ig. Vállalkozóknak, szolgáltatásoknak reklámfelületet biztosítunk a kiadványban. - szerkesztı - kormány bevétel növelı intézkedéseinek egyik bevezetésre váró eleme a vizitdíj. A vizitdíj fizetésérıl kérdeztem dr. Kis Miki András háziorvost. - Sajnos még semmi konkrét dolgot nem tudok mondani a vizitdíjjal kapcsolatban. Nekünk orvosoknak is, jelen pillanatban, csak annyi információnk van, amit a sajtóból tudunk. Eddig még az orvosi közlönyben, mely a törvényesség eleme, még semmi hivatalos nem jelent meg. Arról sem tudok nyilatkozni, hogy én miként fogom kérni a díjat, hogyan kell majd fizetni. Reméljük, mihamarabb megkapjuk a szükséges információkat, és akkor értesítjük a betegeinket. A következı Gerjeni Hírekben helyet biztosítunk a vizitdíj fizetésérıl szóló részletes tájékoztatásra. - Máté Dénes - elepülésünkön a következı idıpontokban lesz szőrıvizsgálat: február 7-én (szerda) ig február 8-án (csütörtök) ig ig február 12-én (hétfı) ig ig február 13-án (kedd) ig ig február 8-án (szerda) ig A szőrés helye: Községi kultúrház kistanácskozó terme A szőrıvizsgálat minden 30 év feletti polgárnak kötelezı! Betöltött 13. életévtıl a 30 év alattiaknak is ajánlott Letenyei Róbert jegyzı Gerjeni kisokos fontos információk telefon-elıfizetık jegyzéke 75 / 337 -??? A szerkesztıség telefonszáma:

7 Közhasznú információk A Zafír Alapítványról Önkormányzatunk együttmőködési elképzelései a Zafír Alapítvánnyal A 2002-es évben megalakult Zafír Alapítvány azon cél érdekében jött létre, hogy a hátrányos helyzető társadalmi csoportokat segítse, képzésekbe illessze, illetve a foglalkoztatásba történı reintegrációját elımozdítsa. Az Alapítvány vezetıségének elgondolásai alapján, az okiratban megfogalmazott célok, programok sikeres megvalósítása egyre bıvülı társadalmi elismerést vált ki. Számos sikeres projektet tudhatnak már maguk mögött, melyek közül az egyik leghangsúlyosabb a - HEFOP Hátrányos helyzető emberek alternatív munkaerıpiaci képzése és foglalkoztatása prioritású : Zafír Fejlesztı Mőhely - Tolna címmel benyújtott projekt. Itt kell megemlítenünk még a Pályázat Elıkészítı Alap Miniszterelnöki Hivatalához Munkanélküliek és hátrányos helyzetőek képzését támogató, munkában való elhelyezkedésének megkönynyítésére irányuló pályázatot, mely szintén sikeres volt. Az Alapítvány célkitőzései Gerjen Község Önkormányzatának célkitőzéseivel összhangban vannak, s a foglalkoztatás emelését messzemenıkig támogatják. elırehaladás az esélyegyenlıség felé, illetve komplex szolgáltató és tanácsadórendszer kidolgozása és megvalósítása. Ezen kívül olyan megfelelı kommunikációs csatornát szeretnénk kiépíteni és mőködtetni, melyek valamennyi foglalkoztatásban érdekelt civil szereplıt, szociális szervet és igazgatási intézményt magukba foglalnak, nem csak megyei, hanem regionális szinten is, s biztosítják a köztük lévı átjárhatóságot. Mindemellett egymáshoz szakmailag kapcsolódó programtervezetek kidolgozását vállaljuk, kistérségi és megyei szinten, melyek szintén a társadalmi befogadásra irányulnak Ezekhez az elképzelésekhez, s a foglakoztatás emeléséhez szükséges partneri kapcsolatok kialakításához szeretnénk, ha az Alapítvány partnerünk lenne. A jövıben szeretnénk a Zafír Alapítvánnyal közös projekteket megvalósítani, s egy olyan partnerségi kapcsolatot kialakítani, mely szakmailag is képes helytállni a munkanélküliség csökkentése érdekében. A már megvalósított programok mutatói jelzik, hogy a Zafír Alapítvány már számos, hátrányos helyzetőek társadalmi beilleszkedését szorgalmazó sikeres projektet megvalósított. Mivel nálunk, Gerjenben is fontos kérdés a Önkormányzatunk hosszú távú elképzelései között szerepel a hátrányos helyzetőek munkanélküliségnek, életminıségének javítása, alternatív képzések biztosítása kapcsolódva a regionális foglalkoztatási igényekhez, képzéseken keresztül egyéni mint társadalmi problémának megoldása, ezért a jövıben hoszszú távú együttmőködést tervezünk az Alapítvánnyal, kistérségi összefogás keretében, mert az életminıség X. évfolyam 2. szám február emelése csakis összefogással, kistérségi szervezıdéssel valósulhat meg. A Zafír Alapítvány és Gerjen Község Önkormányzatának munkatársai a tevékenységüket igyekeznek professzionális módon szervezni, és a programokat hatékonyan mőködtetni, ezért már az idei évben elképzeléseink között szerepel jó néhány egyedi minta projekt, melyek megvalósításában az Alapítvány közremőködésére számítunk. Gerjen Község Önkormányzatának kapcsolódási pontjai a Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktumhoz A Regionális Fejlesztési Operatív Program Helyi kezdeményezések támogatása címmel a Tolna Megyei Önkormányzat a 3K Alapítványnyal pályázatot nyújtott be, s a Megyei Foglalkoztatási Partnerség ( Paktum ) elkészítésére anyagi forrást nyertek. A Foglalkoztatási Paktum átfogó célját képezi a foglalkoztatási színvonal emelése, a foglakoztatás bıvítése, valamint az is, hogy a foglakoztatás lehetıségeit feltérképezzük a megye, s annak öt kistérsége esetében. Ezek érdekében munkaerı-piaci helyzetelemzéssel alátámasztott akciótervet készít a Foglalkoztatási Paktum, s szorgalmazza a sokoldalú partnerségi együttmőködés feltételeinek megteremtését. Gerjen Község Önkormányzata is csatlakozott a Tolna Megyei Foglakoztatási Paktumhoz, mivel a célkitőzésekkel egyetért, s hosszú távon aktív közremőködését biztosítja azok megvalósításában. Legfontosabb célunk, mely alapján kapcsolódunk ezen Paktumhoz, hogy valamennyi egyedi és egyéb projektünkben elért eredményeket hoszszú távon fenntartsunk, s a kistérségek gazdasági és közszereplıi között partnerségre épülı megyei-kistérségi foglakoztatási stratégiát, s az erre épülı akciótervet megvalósítsuk. A Paktum nagyon széles körő komplex feltáró és kutatómunkára épül, melyben mi, mint Gerjen Község Önkormányzata is munkát és szerepet vállalunk. Mi, mint Gerjenben élık, sokkal inkább belelátunk a foglalkoztatás problémáiba, az emberek szociális és társadalmi helyzetébe, ezért olyan munkaerı-piaci koncepciót dolgozunk ki, mely valós szükségleteken alapszik. A munkanélküliség és a társadalmi kirekesztettség területén jelentkezı problémák érdekében komplex, egyénre szóló gazdaságfejlesztési rendszerhez kívánunk kapcsolódni, mely hatékony mőködési és kommunikációs mechanizmusai révén képes a helyi gazdasági és közszereplık összefogására. Ez azért szükséges, mert saját egyéni elképzeléseinket és ötleteinket projektté kívánjuk formálni, s ehhez partnerségre van szükség. Fontos, hogy Gerjen mellett több más település is fenntartható módon biztosítsa az aktuális és helyi fejlesztési elképzeléseket, egyedi ötleteket tárjon fel, s azokat egy rendszerbe integrálja. Ehhez szükséges a folyamatos információ és adatgyőjtés, a helyi szereplık igényeinek, kezdeményezéseinek megismerése. céljából. Zafír Alapítvány cím: 7130 Tolna Bercsényi u. 31. telefon-fax: 74/

8 - 8 - X. évfolyam 2. szám február Közhasznú információk Bemutatkozunk... TÁJÉKOZTATÓ KÖZLEMÉNY a Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvány évi mőködésérıl z év tavaszán kezdte E meg mőködését a Duna- Mecsek Területfejlesztési Alapítvány, amelynek létrehozója a Paksi Atomerımő Zrt. Az alapítvány célja a település-, a térség- és a gazdaságfejlesztés segítsége ban prioritást élvezett a munkahelyteremtés, a települések együttmőködése és a turizmusfejlesztés. Az alapító Paksi Atomerımő Zrt. évente 500 millió forintot bocsát az alapítvány rendelkezésére, ezt a támogatást öt évre garantálta. Az alapítvány a hazai nukleáris létesítmények környezetében, továbbá a hulladéktároló-helyek kutatásában érintett településkörben mőködik, nevezeten Paks, Kalocsa, Bátaapáti, Boda és Püspökszilágy körzetében. A felsorolt térségekben hatvan település található, melyek összlélekszáma 136 ezer fı. Az érintett önkormányzatok, azok társulásai, továbbá a közigazgatási területükön mőködı intézmények, közhasznú szervezetek, civil szervezetek, egyesületek és gazdálkodó szervezetek kaphatnak pályázati úton segítséget mindazon tevékenységükhöz, amelyek az Alapítvány céljaival egyértelmően összhangban állnak. Ebben az évben az alapítványhoz 174 pályázat érkezett, amelybıl 95 nyert. A kuratórium 435 millió forint támogatás odaítélésérıl döntött, amely a térségekben mintegy 1,7 milliárd forint fejlesztést generált. A települések összefogását valósítják meg például azok a pályázatok, amelyek a csapadékvíz elvezetés problémáját Duna - Mecsek Területfejlesztési Alapítvány 7030 Paks, Dózsa Gy u. 95. mikrotérségi ügyként kezelik. Sikeres volt a térségeken áthúzódó kerékpárutak létesítése, továbbá a közterületek kaszálását megoldó gépsor, amelyet több település közösen vásárolt meg. Turisztikai szálláshelyek, kiállítások, vendéglátóegységek jöttek létre. Az alapítvány segítségével 6 új vállalkozás kezdte meg mőködését és 87 új munkahely létesült. A Paksi Atomerımő Zrt. által létrehozott Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvány 2007-ben is lendületesen folytatja tevékenységét, amely jó mintává válhat Magyarországon. Már maga az alapítvány is pályázik EU támogatásokra, hogy ezeket jól meghatározott célok érdekében továbbítsa a településekhez, a civilszervezetekhez és a vállalkozásokhoz. A paksi recept kipróbált, hatékony, hiszen minden támogatásra fordított 1 forint további 3-4 forint fejlesztési pénzt hoz a régióba. A példa követhetı bárhol az országban, a hangsúly elsısorban nem a támogatás nagyságrendjén van, hanem a segítı tenni akaráson az életminıség feltételeinek megteremtése, illetve javítása érdekében. Dr. Kocsis István Kuratórium elnöke z Állj Talpra program A június 8-tól mőködik Szekszárdon, a Mentálhigiénés Mőhely és az Újra Dolgozni Tolnában Egyesület közremőködésével, valamint a Tolna Megyei Munkaügyi Központ támogatásával. Elıfutáraként hat éven át az Újra Dolgozom Program mőködött, amely hatékony segítséget nyújtott a munkáltatók és a munkavállalók egymásra találásában. A programban való részvétel ÖNKÉNTES és INGYENES, azonban aki igénybe veszi szolgáltatásunkat, annak aktívan együtt kell mőködnie velünk az elhelyezkedése érdekében. Nem szeretnénk csodatevı szerepben feltüntetni magunkat -hiszen munkahelyeket mi sem tudunk varázsolni-, de aki valóban dolgozni kíván, sokkal nagyobb esélye van arra, hogy közösen találjuk meg azt a munkát, ami a képességeknek, elképzeléseknek leginkább megfelel, az elérhetı lehetıségeken belül. Munkatársunk négyszemközti személyes beszélgetések keretében foglalkozik az ügyfelekkel. Erre van szükség, mert minden emberi élet egy egyedi problémamegoldást kíván, és erre az ilyenfajta intim jelleg a legcélravezetıbb. Mód van arra, hogy megismerje a segítı az ügyfél élethelyzetét, emberi erıforrásait, és együtt térképezzék fel a lehetıségeket, és alakítsanak ki egy munkavállalási jövıképet. Természetesen ehhez egyszeri találkozás nem elegendı. A fentiekkel párhuzamosan a munkáltatói kapcsolatokért felelıs munkatársunk járja a környéket, és személyes megkeresés során feltérképezi a munkáltatói igényeket, elvárásokat. -Mivel tudjuk, hogy manapság a munkáltatónak sem könnyő, ezért munkatársunk értı figyelemmel tájékozódik egy-egy munkahely leépítési gondjairól vagy az esetleges fejlesztési nehézségeirıl. Igyekezete szerint naprakész információval rendelkezik mindazokról a pályázati és egyéb támogatási lehetıségekrıl, amelyek a munkáltatót segíthetik.- Ez a fajta informatív segítség a munkáltatók részére nem önzetlen, hiszen azt várjuk, hogy amennyiben létszámüresedés, illetve létszámbıvítést terveznek, elsıként jelezzék felénk. A munkáltató érdekeit, elvárásait (nem, életkor, végzettség, személyiségbeli jellemzık) messzemenıen igyekszünk figyelembe venni, hogy megtaláljuk a megfelelı embert a megfelelı helyre. Ez a munkáltatóknak elıny, ugyanis jelentıs idıráfordítással és költségekkel járhat egy-egy állás betöltésére történı kiválasztás. Arról nem is beszélve, hogy komoly anyagi és erkölcsi veszteségeket okozhat, úgy a munkavállaló, mint munkáltató részére egyegy helytelen, esetleg elhamarkodott döntés. Vidéki bázishelyeink a következık: Bátaszék, Tolna, Bonyhád, Dunaföldvár, Paks, Nagydorog. Dr. Hangayné Paksi Éva programvezetı

Angliában jártunk. Az országos döntıbe jutottak. A nemzetközi nınap alkalmából szeretettel köszöntjük hölgy olvasóinkat!

Angliában jártunk. Az országos döntıbe jutottak. A nemzetközi nınap alkalmából szeretettel köszöntjük hölgy olvasóinkat! Honlapunk:www.gerjen.hu X. évfolyam 3. szám INGYENES 2007. március ngliában jártunk nglia történelmével, kultúrájával és sportjával ismerkedtek meg a diákok z országos döntıbe jutottak tartalomból: Testületi

Részletesebben

Jótékonysági elıadás. Adventi játszóház. A tartalomból: Önkormányzati hírek Az év utolsó testületi ülése A 2011-es év adóiról döntöttek 2.

Jótékonysági elıadás. Adventi játszóház. A tartalomból: Önkormányzati hírek Az év utolsó testületi ülése A 2011-es év adóiról döntöttek 2. A 800 éves Gerjen Hírlapja! XIV. évfolyam 1. szám INGYENES 2011. január Jótékonysági elıadás Az óvodások adventi jótékonysági elıadása teljesen megtöltötte a a nézıteret szülıkkel, nagyszülıkkel, érdeklıdıkkel.

Részletesebben

Máté Dénes. Kis karácsony... Duna Kupa - Wels (Ausztria) A tartalomból:

Máté Dénes. Kis karácsony... Duna Kupa - Wels (Ausztria) A tartalomból: Honlapunk:www.gerjen.hu X. évfolyam 12. szám INGYENES 2007. december Kis karácsony... Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk minden kedves olvasónknak! Duna Kupa - Wels (Ausztria) Az

Részletesebben

Gerjeni Majális 2011. Köszöntjük az édesanyákat!

Gerjeni Majális 2011. Köszöntjük az édesanyákat! Honlapunk: www.gerjen.hu XIV. évfolyam 5. szám INGYENES 2011. május Gerjeni Majális 2011 Ismét nagy sikere volt az egész napos rendezvénynek tartalomból: Önkormányzati hírek Nem növekedett a hiány Elfogadták

Részletesebben

HALIMBAI HÍREK ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. Halimba Község Önkormányzata idıszaki lapja VIII. évfolyam. 1. szám 2010. március

HALIMBAI HÍREK ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. Halimba Község Önkormányzata idıszaki lapja VIII. évfolyam. 1. szám 2010. március HALIMBAI HÍREK Halimba Község Önkormányzata idıszaki lapja VIII. évfolyam. 1. szám 2010. március Tisztelt Halimbaiak, Tisztelt Olvasóink! ÖNKORMÁNYZATI HÍREK A Képviselı-testület az Önkormányzat 2010.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. június 18-án megtartott ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. június 18-án megtartott ülésérıl. 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. június 18-án megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Mezıberény, Városháza 16-os sz. terem. Jelen vannak: Cservenák Pál Miklós

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2010. november 16.

Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2010. november 16. Lajosmizse Város Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága I/3/37/2010. Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2010. november 16. Az ülésen hozott határozatok

Részletesebben

ENYINGI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY BESZÁMOLÓJA 2012. ÉVI TEVÉKENYSÉGRİL

ENYINGI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY BESZÁMOLÓJA 2012. ÉVI TEVÉKENYSÉGRİL Enyingi Egyesített Szociális Intézmény 8130 Enying, Szabadság tér 2. Tel/Fax: 22/372-311; 22/572-065 e-mail: enying@egyszocint.axelero.net Száma: 56-2/3013 ENYINGI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY BESZÁMOLÓJA

Részletesebben

Utcabál. Megújult a Mővelıdési ház. Akadálymentesítés. A tartalomból: Honlapunk:www.gerjen.hu. XII. évfolyam 8. szám INGYENES 2009.

Utcabál. Megújult a Mővelıdési ház. Akadálymentesítés. A tartalomból: Honlapunk:www.gerjen.hu. XII. évfolyam 8. szám INGYENES 2009. Honlapunk:www.gerjen.hu XII. évfolyam 8. szám INGYENES 2009. augusztus Megújult a Mővelıdési ház Befejezıdött a Mővelıdési ház külsı felújítása, mely a CÉDE pályázat segítségével, 4,8 millió forintból

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. február 23. a vásárokról és piacokról szóló 4/2005. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. február 23. a vásárokról és piacokról szóló 4/2005. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. február 23. Az ülésen hozott rendelet, és határozatok száma és tárgya: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2/2011.(

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ

TÁJÉKOZTATÓ. a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Csakis azért foglalkozunk a világ bajaival és nyomorával, hogy azután enyhítsük ıket. Hogyha csupán figyeljük és siránkozunk miattuk, még keservesebbé tesszük ıket, amellett minden haszon nélkül. (Joubert)

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2008. október 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. Jelen vannak: Bogdán Péter polgármester, dr Almássy Antalné,

Részletesebben

Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete 2528 Úny, Kossuth Lajos u. 2. Tel.: 33/508-800 Fax: 33/508-801 Email: hivataluny@invitel.hu ==================================================================

Részletesebben

XVIII.. évfolyam 2009. 2. 2 K I S Z O M B O R K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A

XVIII.. évfolyam 2009. 2. 2 K I S Z O M B O R K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A KISZOMBORI - HÍRADÓ XVIII.. évfolyam 2009. 2. 2. szám (márc. ( márc.-ápr. ápr.) K I S Z O M B O R K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A A TARTALOMBÓL Tájékoztató a

Részletesebben

63. számú elıterjesztés. a 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának

63. számú elıterjesztés. a 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! 63. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2011. május 12-én, 14-órakor megtartandó ülésére a 2010. évi gyermekjóléti

Részletesebben

Helyhatósági választások

Helyhatósági választások Az önkormányzatok független idıszaki kiadványa 2010. szeptember Helyhatósági választások A Helyi Választási Bizottságok nyilvántartásba vették a településeinken induló polgármester és egyéni listás települési

Részletesebben

2 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG 2012. március ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

2 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG 2012. március ÖNKORMÁNYZATI HÍREK SZENTMÁRTONKÁTAI XXII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2012. MÁRCIUS ÚJSÁG Szentmártonkáta Község Önkormányzata és a magam nevében ezúton kívánok a település minden kedves hölgy lakosának nagyon boldog nınapot. Fodor

Részletesebben

Levél Önkormányzatának idıszaki lapja 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL

Levél Önkormányzatának idıszaki lapja 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL Levél Önkormányzatának idıszaki lapja 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL Az önkormányzat 254.397 ezer Ft bevétellel számol, amely kb. 20 millió Ftal kevesebb a tavalyi évnél. Ennek oka többek között az, hogy pl.

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ KzØleti informæcis lap Ismét 1% + 1% Ebben az évben ismét lehetõségünk van arra, hogy személyi jövedelemadónk 2 x 1 %-áról rendelkezzünk. Az elsõ 1 %-ot társadalmi szervezet, alapítvány

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 4536-2/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

egyszerő szótöbbség Tisztelt Közgyőlés!

egyszerő szótöbbség Tisztelt Közgyőlés! AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 138. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007.

PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A VÁROS BEMUTATÁSA... 5 2. A VÁROS SZOCIÁLIS MUTATÓI... 9 2.1 A helyi szociális ellátások fogalmi alapja... 9 2.2 Lakáshelyzet

Részletesebben

Péteri Hírlevél. Pest megyei milleniumi zászlót kaptunk! Péteriért emléklap adományozása. Péteri új jegyzıje: Dr. Guba Zsolt

Péteri Hírlevél. Pest megyei milleniumi zászlót kaptunk! Péteriért emléklap adományozása. Péteri új jegyzıje: Dr. Guba Zsolt HÍRLEVÉL DECEMBER jó 2009.12.18. de. 8:39 Péteri Hírlevél Péteri Község Önkormányzatának hivatalos lapja 2009. évi 6. szám (2009. december) Pest megyei milleniumi zászlót kaptunk! dr. Guba Zsolt személyében.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. március 26-án (pénteken) 14 órai. Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme 2351 Alsónémedi, Fı u. 58.

M E G H Í V Ó. 2010. március 26-án (pénteken) 14 órai. Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme 2351 Alsónémedi, Fı u. 58. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r é t ı l Szám: 112 - /2010. M E G H Í V Ó Alsónémedi Önkormányzat Képviselı-testülete soron következı ülését 2010. március 26-án (pénteken)

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. február 23-án megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. február 23-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/1/2010. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. február 23-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: 10-16. Rendeletek száma: 3-5. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

Az elmúlt idıszak eseményeirıl

Az elmúlt idıszak eseményeirıl 1 2 Zsámboki Krónika Az elmúlt idıszak eseményeirıl Kedves Zsámbokiak! Az elmúlt idıszakban a képviselıtestület jóváhagyta a Településszerkezeti Terv módosítását, melynek végleges változata megtekinthetı

Részletesebben

Berczeli. Ahogy Sajó Sándor pályadíjverse mondja: - szelleme az idık szellemébe árad, és az utódokban

Berczeli. Ahogy Sajó Sándor pályadíjverse mondja: - szelleme az idık szellemébe árad, és az utódokban Berczeli Ön a Berczeli Napló 101. számát tartja a kezében. XII. évfolyam 1. szám, 2007. január-június június 2007. május 13-án került sor Nyíregyházán a Bessenyei-szobornál a Bessenyei - társaság által

Részletesebben

KRÓNIKA A februári Önkormányzati Híradó megjelenése óta történt fontosabb eseményekrıl. A féligazság fele hazugság

KRÓNIKA A februári Önkormányzati Híradó megjelenése óta történt fontosabb eseményekrıl. A féligazság fele hazugság 2 2011. március KRÓNIKA A februári megjelenése óta történt fontosabb eseményekrıl. Február 23-án ülésezett a Szociális és a Közmővelıdési Bizottság. Február 24-én Az Ökovíz Kft. közgyőlése volt Cegléden.

Részletesebben

64. számú elıterjesztés. a 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának

64. számú elıterjesztés. a 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! 64. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2012. május 24-én, 14-órakor megtartandó ülésére a 2011. évi gyermekjóléti

Részletesebben

Polgármesteri tájékoztató

Polgármesteri tájékoztató 2 ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011. december Polgármesteri tájékoztató Tisztelt Boldogházi Lakosok! A naptári év végéhez közeledve az alábbi rövid összefoglalót készítettem az év eseményeirıl. Az önkormányzatok

Részletesebben