2007. M Á R C I U S. XV. évfolyam 3. szám

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2007. M Á R C I U S. XV. évfolyam 3. szám"

Átírás

1 XV. évfolyam 3. szám M Á R C I U S Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete január 31-én ülésezett. Az ülésen megjelent Nógrádi Zoltán országgyűlési képviselő úr, Mórahalom város polgármestere, aki napirend előtt tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy a évi költségvetéshez kapcsolódóan milyen, Ruzsa községet érintő kistérségi döntések születtek. Tájékoztatást adott arról, hogy az oktatás, valamint a szociális ellátások területén, milyen új ellátásokkal fog bővülni a kistérségi szolgáltatások köre. A fejlesztési tervekhez kötődően szólt arról, hogy az európai uniós források kezelése vonatkozásában folyamatos és interaktív kapcsolattartás alakult ki a Polgármesteri Hivatallal, valamint a részben önállóan gazdálkodó intézményekkel, amelynek kapcsán köszönetét fejezte ki minden olyan munkatársnak, akik a különböző pályázati dokumentációk kidolgozását hatékony munkájukkal segítették. A rövid tájékoztató után lehetőség nyílt arra, hogy a testületi ülésen jelen lévő képviselők és intézményvezetők a települést érintő fejlesztési elképzelések megvalósíthatóságáról kérdezzenek. A konzultációt követően képviselő-testület megkezdte napirendjeinek tárgyalását. Az első fő napirend keretében a Csongrád-megyei Településtisztasági Kft. kereskedelmi-, és marketing igazgatója, adott tájékoztatást a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás helyzetéről. A képviselők jelezték a szolgáltató felé a hulladékszállítás kapcsán jelentkező gondokat, problémákat, illetve ezek kiküszöbölésével kapcsolatos javaslataikat. Megállapították, hogy a lakosság tájékoztatására nagyobb hangsúlyt kell fektetni a közeljövőben. A tájékoztatót követően a képviselők megalkották a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló rendelet módosításáról szóló rendeletet, a díjtételek emelése tekintetében. A szolgáltató 8,1%-os díjemelésre tett javaslatot, melynek értelmében a települési szilárd hulladék gyűjtése, elszállítása és ártalom mentes elhelyezése díjtételei a következők: 80 l-es edényzet 173,- Ft/db/ürítés, l-es edényzet 205,- Ft/db/ürítés, 240 l-es edényzet 248,- Ft/db/ürítés, 1100 l-es edényzet 2.054,- Ft/db/ürítés, zsák 324,- Ft/db, szelektív gyűjtőszigetek 1.297,- Ft/db/ürítés, 4,2m 3 -es konténer 7.020,- Ft/db/ürítés. A díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák. A második napirend keretében a képviselők módosították a szociális ellátásokról szóló rendeletet. A módosítás bevezette az egyszerűsített együttműködés intézményét a rendszeres szociális segély tekintetében, ezért azokban a családokban, ahol a segélyre a házastársak/élettársak mindegyike külön-külön is jogosult lenne, szükséges, hogy a segélyezett mellett a másik potenciális fél is lehetőséget kapjon az együttműködésre. Az egyszerűsített együttműködés a munkaügyi központban történő nyilvántartásba vételre, valamint a felajánlott és megfelelő munkalehetőség elfogadására terjed ki. Módosította a temetési segélyhez kötődően a képviselő-testület a temetési költségek helyben szokásos mértékét, ennek megfelelően a legolcsóbb testtemetés költsége 2007-ben ,- Ft, a hamvasztásos temetés költsége pedig ,- Ft. A temetési segély mértékénél figyelembe vett jövedelemhatárok módosítására is sor került, ennek megfelelően a helyben szokásos legolcsóbb temetési költségek arányában a segély mértéke a következő: ,- Ft-ig %-ig, ,- Ft-tól ,- Ft-ig 20%, ,- Ft-tól ,- Ft-ig 15%, Ft felett 10%. A következő napirend keretében a képviselő-testület kiválasztotta a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátására a szolgáltatót. A kiírt pályázati felhívásra egyedül a Szegedi Kéményseprőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. nyújtott be pályázatot. Mivel pályázata megfelelt a pályázati kiírásnak és a jogszabályi előírásoknak a Kéményseprőipari Kft-t bízta meg a szolgáltatás ellátásával a képviselő-testület. A szolgáltatónak Szegeden kívül, Bordányban és Kisteleken működik ügyfélszolgálati kirendeltsége, amely telefonon is elérhető, és személyesen is felkereshető. A szolgáltató kiválasztását követően a képviselő-testület megalkotta a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló rendeletet. A rendelet értelmében a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás szervezett ellátása kiterjed a lakásban és más helyiségben épülő, vagy már használatban lévő tüzelő berendezés égéstermékeinek elvezetésére szolgáló kémény ideértve a tartalék kéményt is -, valamint tartozékainak műszaki felülvizsgálatára, ellenőrzésére, tisztítására és szakvélemény adására. A közszolgáltatást Ruzsa község közigazgatási területén kizárólagos joggal az önkormányzat által nyilvánosan meghirdetett pályázatot elnyerő, Szegedi Kéményseprőipari Kft. végzi. A szolgáltató a közszolgáltatás teljes körét, valamennyi tulajdonos tekintetében rendszeresen köteles ellátni. A szolgáltatónak külön megrendelés nélkül kell elvégeznie a műszaki felülvizsgálat, az ellenőrzés és tisztítás keretében, a külön jogszabályban és annak mellékletében részletezett munkálatokat. A szolgáltató a közszolgáltatás végzésének várható időpontjáról legalább fél évvel, míg a munkavégzés tényleges időpontjáról legalább nyolc nappal megelőzően köteles a tulajdonost írásban értesíteni. Ha a szolgáltató a közszolgáltatás ellátása során szabálytalanságot észlel, 15 napon belül írásban köteles felhívni a tulajdonos figyelmét, annak megszűntetésére. Közvetlen élet-, vagy tűzveszély esetén a szolgáltató köteles a kémény, illetve a tüzelőberendezés használatának azonnali megszűntetésére a tulajdonost írásban felhívni. A kéményseprő-ipari közszolgáltatások 2007 évi díjai ÁFA nélkül: alapdíj családi házra, közületek telephelyeire Ft/év, 450,- Ft/év. Társasház lakásaira 225 Ft/év. Munkadíj: a kéményeken közvetlenül végzett munka díja, ami függ a kémény típusáról és tüzelőanyag fajtájától. 1 Folytatás a következő oldalon.

2 2 A) Külön megrendelés nélkül elvégzendő kéményseprő-ipari közszolgáltatások (kémények ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása). 1. szilárd-, és olajtüzelésű tüzelőberendezések egyedi kéményeinek ellenőrzése és tisztítása (évente kétszer, kéményenként) 405 Ft/alkalom. 2. szilárd-, és olajtüzelő berendezések gyűjtőkéményeinek ellenőrzése és tisztítása, évenként kétszer, szintenként 270,- Ft/alkalmon. 3. Szilárd és olajtüzelő berendezések központi kéményeinek ellenőrzése és tisztítása évente kétszer, méterenként 201,- Ft/alkalom. 4. Gáztüzelő berendezések egyedi kéményeinek ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása évente egyszer, kéményenként 608,- Ft/alkalom. 5. Gázüzemű berendezések gyűjtő kéményeinek ellenőrzése szükség szerinti tisztítása évente egyszer) szintenként 405,- Ft/alkalom. 6. Gáztüzelő berendezések központi kéményeinek ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása évente egyszer méterként 201,- Ft/alkalom. 7. Tartalék kémények ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása típustól függetlenül évente egyszer) kéményenként 207,- Ft. B) Műszaki felülvizsgálat (füst nyomáspróba) négy évente egyszer. Nincs külön ár a kéményseprés díja, magában foglalja ezt a szolgáltatást. C) Külön megrendelésre kötelezően elvégzendő kéményvizsgálatok, szakvéleményezések. Kiszállási díj esetenként 1.573,- Ft/kémény. 1. Új égéstermék elvezetők, kivitelezés közbeni, eltakarás előtti ellenőrzése, szakvélemény készítése 3.892,- Ft/kémény. 2. Meglévő kémények használatba vételéhez és a rendelet szerint felsorolt egyéb okból szükséges kéményvizsgálatok, szakvélemény készítése 4.488,- Ft. A rendelet teljes szövege megtekinthető a Polgármesteri Hivatal jegyzői irodájában és a községi könyvtárban, valamint az önkormányzat honlapján. A következő napirend keretében a képviselők megvitatták a évi belső ellenőrzési jelentést. A képviselők tájékoztatást kaptak arról, hogy év során az önkormányzat intézményeinél végzett ellenőrzések milyen megállapításokat rögzítettek, illetve tájékozódhattak az ellenőrök által tett javaslatok hasznosításáról. Ezt követően a képviselők megalkotta az Önkormányzat évi ellenőrzési tervét. Az ellenőrzési terv alapján a Mórahalmi Kistérségi Társulás ellenőre végzi el a tervezett ellenőrzéseket a Polgármesteri Hivatalban és az Önkormányzat intézményeiben. Az egyéb előterjesztések keretében először a képviselőtestület módosította az önkormányzat tulajdonában lévő lakások, és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjait, valamennyi bérlő vonatkozásában. A bérlőkkel történt előzetes egyeztetés alapján 10%-os mértékű bérleti díj emelésre került sor. A következő előterjesztés keretében a képviselők megvitatták a mezei őrszolgálat működtetésének feltételeiről szóló tájékoztatót. Megállapították, hogy a döntés meghozatalához szükséges a lakosság véleményének megismerése, ezért úgy határoztak, hogy a lakossági vélemények ismeretében a költségvetés megalkotását követően visszatérnek ennek a napirendnek a megtárgyalására. Ezt követően a képviselők módosították az intézmények alapító okiratait, majd megalkották a Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár évre vonatkozó továbbképzési tervét. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK A következő előterjesztés keretében a képviselő-testület megválasztotta a lemondás illetve elhalálozás miatt megüresedett kuratóriumi tisztségekre a Ruzsa Községért Közalapítványban, elnöknek Rutai Kollár Évát, a kuratórium tagjának Jakus Lászlónét és Fodorné Dudás Editet. A következő előterjesztés keretében a képviselő-testület jóváhagyta a helyi önszerveződő közösségek évi támogatásáról szóló elszámolást, valamint a évi pénzügyi támogatást. A döntés értelmében a következő támogatási összegek illetik meg a civil szervezeteket évben. Községi Sportegyesület működési költségekre ,- Ft, Polgárőr Egyesület ,- Ft, Önkéntes Tűzoltó Egyesület ,- Ft, Egyházközség ,- Ft, Körzeti Szabadidős Sportegyesület - Lövész-klub és Rádiós-klub ,- Ft, Körzeti Szabadidős Sportegyesület - Honvéd Tartalékosok Klubja ,- Ft, Intelligens Faluért Egyesület - Teleház működése ,- Ft, Intelligens Faluért Egyesület - Ruzsai Hírek kiadása ,- Ft, Ruzsai Baráti Kör ,- Ft, Napsugár Horgász Egyesület ,- Ft. Ez összesen ,- Ft. A következő előterjesztés keretében a képviselő-testület megvitatta Haskó Zsolt, gyógyszerész vételi ajánlatát a Ruzsa, Tömörkény tér 8-9. szám alatti Gyógyszertár, valamint az ehhez tartozó lakás és garázs tekintetében. A vételár ajánlat Ft-ra vonatkozott, ezzel szemben a Pénzügyi Bizottság a képviselő-testületnek azt javasolta, hogy nettó ,- Ft-ban állapítsa meg az ingatlan vételárát, mivel a vételár egy részét 20%-os ÁFA terheli. Haskó Zsolt ezt a javaslatot elfogadta. Ennek megfelelően a képviselő-testület egyetértett az ingatlan értékesítésével, majd a vételárat nettó ,- Ft-ban határozta meg, amely ÁFA-val együtt ,- Ft. Az ingatlan értékesítésére a szükséges megosztási vázrajzok elkészítését követően kerül sor. A következő előterjesztés keretében a képviselő-testület kinyilvánította azon szándékát, hogy csatlakozni kíván a Mórahalom Önkormányzata gesztorságával működő jelzőrendszeres házi szociális segítségnyújtás ellátáshoz, ezen kívül az Ásotthalom gesztorságával működő támogató szolgálat és közösségi pszichiátriai ellátás feladatainak társulás keretében történő ellátásához. Az említett új szolgáltatások a szükséges új engedélyek beszerzését követően, várhatóan március 1-től lesznek elérhetők. A nyílt ülés zárásaként a képviselők a később elkészítendő gazdasági programhoz mondták el javaslataikat, illetve számbavételre kerültek a lakossági javaslatok is. A gazdasági program kidolgozására, illetve megalkotására várhatóan a márciusi ülésen kerül sor. Ezt követően a képviselők zárt ülés keretében a polgármester által átruházott hatáskörben, szociális ügyekben hozott döntésekről szóló beszámolót vitatták meg, majd szociális ügyben megnyújtott fellebbezést bíráltak el. A Képviselő-testület ülésének jegyzőkönyve - a zárt ülésen készített kivételével - a Polgármesteri Hivatalban és a Községi Könyvtárban megtekinthető. A Képviselő-testület legközelebb március 28-án a Polgármesteri Hivatal tanácstermében ülésezik perckor. Napirend: 1) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről. Előadó: Sánta Gizella polgármester

3 3 2) Beszámoló a Bölcsőde tevékenységéről Előadó: Bóka Zoltánné intézményvezető 3) A közoktatási intézmények minőségirányítási programjának felülvizsgálata Előadó: Sánta Gizella polgármester 4) Az önkormányzat gazdasági programjának megalkotása Előadó: Sánta Gizella polgármester 5) Egyéb előterjesztések A Képviselő-testület ülése nyilvános. Lábecz László jegyző 65 ÉV EGYÜTT! Két fa, együtt, testvéri lombban, Egyek vagyunk sok fájdalomban, Örömökben és kényszerekben, Másképp tán élni is lehetetlen: Magunknak hát már megmaradjunk, Gyökereinktől ne szaladjunk, Tavaszban, őszben gyarapodjunk, Legyünk hívők, bátrak, kitartók: Az örök reményhez hasonlók. Tisztelt Ruzsai Lakosok! /Szabó Lőrinc: Szövetség/ Nagy örömömre szolgál, hogy egy igen ritka, de nagyon szép családi eseményről számolhatok be Önöknek. Sziládi Albert és Sziládi Albertné Diószegi Lídia Terézia Ruzsa, Tanya 261. szám alatti lakosok február 11-én ünnepelték 65 éves házassági évfordulójukat a Polgármesteri Hivatalban február 12-én kötöttek házasságot Hódmezővásárhelyen, a történelem viharainak megpróbáltatásait egymás mellett küzdötték végig. 65 év. Sokan nem is élik meg ezt a kort, az pedig csak nagyon keveseknek adatik meg, hogy ennyi időt töltsenek el házastársukkal szeretetben, békességben. Ez a szép évforduló számunkra is jó alkalmat teremthet arra, hogy rohanó világunkban megálljunk egy pillanatra és elgondolkodjunk azon, mit jelent napjainkban az egymás melletti kitartás, hűség és szeretet. Ezúton is szeretnék magam és Ruzsa Község Polgármesteri Hivatala nevében még egyszer gratulálni Sziládi Albertnek és Sziládi Albertnének 65 éves házassági évfordulója alkalmából, kívánva nekik további jó egészégben, békességben, egyetértésben töltött szép éveket! Budai Anna anyakönyvvezető TÁJÉKOZTATÓ A FEBRUÁR 15-TŐL BEVEZETÉSRE KERÜLT VIZITDÍJJAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓKRÓL A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. Törvény és a 4/2007.(I.22.) Korm. rendelet alapján a háziorvosi és járóbeteg-szakellátásra vonatkozó vizitdíjakról és megfizetésének módjáról az alábbiakban tájékoztatom a Tisztelt biztosítottakat: A vizitdíj bevezetéséről rendelkező jogszabály a háziorvosi illetve fogászati ellátás igénybevétele esetén is előírja vizitdíj fizetés kötelezettséget, melynek beszedése a háziorvos illetve fogorvos feladata. Ruzsa Község Önkormányzata járóbeteg-szakellátás keretében biztosított szakorvosi ellátások és az azokra vonatkozó vizitdíjak az alábbiak: Ruzsa, Pipacs tér 1 sz. alatt (Napsugár Otthonban) szemész, fül-orr- gége, bőrgyógyász, pszichiátria, Ruzsa, Felszabadulás u. 2 sz. alatti rendelőben reumatológia, nőgyógyász, Ruzsa, Tömörkény tér 8-9 sz. alatti rendelőben laboratórium. A jogszabályi előírásoknak megfelelően alkalmanként 300,-Ft vizitdíj fizetése mellett igénybe vehető szolgáltatások: - járóbeteg-szakellátás - járóbeteg-szakellátás keretében nyújtott orvosi rehabilitációs ellátás Emelt összegű 600,-Ft vizitdíjat kell alkalmanként fizetni: - amennyiben az ellátást a biztosított nem annál a járóbetegszakellátónál veszi igénybe, mint ahová a beutalója szól, - a csak beutalóval igénybe vehető járóbeteg-szakellátást beutaló nélkül veszi igénybe Vizitdíj megfizetése alól mentesül a biztosított, ha az ellátáskor 18. életévét még nem töltötte be. Ha a biztosított ugyanazon szolgáltatónál egy nap több járóbeteg-szakellátást vesz igénybe, a vizitdíjat csak egyszer kell megfizetni. (pl. ha egy napon veszi igénybe a reumatológia és a laboratóriumi szakorvosi ellátást) Nem kell vizitdíjat fizetni: - tartós orvosi kezelés (rosszindulatú daganatos megbetegedésekben szenvedő betegek oki és tüneti kezelésére, vesebetegek dialízis kezelése és az azzal összefüggő vizsgálatok, a véralvadás rendszerének veleszületett betegségeiben szenvedők ellátása, véradással összefüggő vizsgálatok, cukorbetegség kezelése, szerv- és szövetátültetésre várók valamint szerv- és szövetátültetésen átesettek gondozása, HIV fertőzés és AIDS betegség kezelése, szkizofrénia, szkizoaffektív pszichózis, súlyos depresszió súlyos bipoláris szindróma kórképek kezelése) - kötelező járványügyi intézkedés, - katasztrófa-egészségügyi ellátás,- népegészségügyi célú célzott szűrővizsgálat, - terhesgondozás, szülés, szülészeti ellátás és gyermekágyas

4 4 anya gondozása,- sürgősségi vagy kötelező gyógykezelés, - ha az ellátás kórházi elhelyezésre, vagy a terhelt elmeállapotának pszichiátriai fekvőbeteg-gyógyintézetben történő megfigyelésére irányuló, bírói döntés miatt szükséges, - az ellátás igénybevétele során a biztosított elhalálozott, - a hajléktalanok ellátására szerződött háziorvosnál és az általa kiállított beutaló alapján bármely más egészségügyi szolgáltatónál veszi igénybe. Amennyiben a kezeléseket nem orvos végzi, úgy az nem számít külön alkalomnak, ezért kezelésenként nem kell fizetni vizitdíjat az alábbi esetekben: injekciós, infúziós kúráért, kötözésért, gyógytorna kezelésért, fizikotherápiás kezelésért. A vizitdíjat a szolgáltatás igénybevétele előtt készpénzben kell megfizetni a kezelőorvosnál. A befizetett díjról az orvos számlát állít ki. Amennyiben a biztosított külön a háziorvosi alapellátás (beleértve a fogászati alapellátást) és külön a járóbetegszakellátás (beleértve a fogászati szakellátást) területén alkalommal nem emelt összegű vizitdíjat fizetett a 21. alkalomtól a jogszabályi feltételek szerint igényelheti azt vissza a biztosított lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőtől. A törvényi mentesség ellenére beszedett vizitdíj visszafizetése megfelelő bizonyíték ellenében a Polgármesteri Hivatalban történik. Makra Ágnes Egészségügyi és Családgondozó Központ vezető ÜDÜLÉSI CSEKK PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2007 A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány továbbra is fontosnak tartja az alacsony jövedelemmel rendelkező személyek üdülésének, rekreációjának támogatását. Az Alapítvány a évi üdülési támogatás első ütemében 1 milliárd Ft összeggel kívánja támogatni a szociálisan rászorultak pihenését, kikapcsolódását, rekreációját - üdülését. A fenti célok érdekében 2007.február 15-én az alábbi pályázatokat hirdeti meg az alapítvány. Támogatottak Pályázat megnevezése Támogatási keret Nyugdíjasok és nyugdíjszerű ellátásban részesülők EZÜST NYÁR 700 millió Ft Fogyatékossággal élők ESÉLY A PIHENÉSRE 250 millió Ft Szakiskolai tanulók VAKÁCIÓS PROGRAM 50 millió Ft A pályázatok benyújtásának határideje: február április 30. A pályázatok kizárólag az előírt "PÁLYÁZATI ADATLAP 2007" illetve a "VAKÁCIÓS PROGRAM PÁLYÁZATI ADATLAP 2007" formanyomtatványon nyújthatóak be. A formanyomtatványok elérhetőek a honlapról a Tourinform irodában minden nap 8 és 18 óra között. A Ruzsai Polgárőr Egyesület Közhasznú Szervezetének tudósítása A magánszemélyek által felajánlott személyi jövedelemadója 1%-nak felajánlásáról. A polgárőrség számlájára érkező 1% adó összegének felhasználása a gépkocsi üzemeltetésére lett fordítva. A 2006-os évben kevesebb támogatást kapott egyesületünk. Az egyesület a lakosság érdekében végzi feladatát. Tisztelttel kérjük továbbra is támogatásukat, hogy munkánkat még aktívabban tudjuk végezni a lakosság biztonságának érdekében. Köszönjük, az eddigi felajánlásaikat és tisztelettel várjuk a évi felajánlásokat. Adószámunk: Szél János - Egyesületi elnök KÖZSÉGI NŐNAPI KÖSZÖNTÉS Ruzsa község Önkormányzatának férfi dolgozói és a képviselő testület férfi tagjai szeretettel meghívnak minden nőt március 8-an délután fél 5-re a Polgármesteri Hivatal előtti parkba (eső esetén a művelődési házba) Nőnapi köszöntésre! Gárgyán Imre alpolgármester MEGÚJUL A,,RUZSA KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY Februártól új kuratóriumi tagokkal működik a közalapítvány, programjuk jelenleg kidolgozás alatt áll, amelyről elkészülése után beszámolnak. Fő feladatuknak tekintik a tehetséges, eredményes gyerekek, felnőttek támogatását, segítését. Rendezvények szervezését, támogatását, ehhez szükséges anyagi fedezet megszerzése támogatóktól, pályázatokból. Ezúton is kérik, hogy minél többen támogassak adójuk 1%-va! A Ruzsa Községért Közalapítvány adószáma: Sánta Gizella - polgármester

5 5 POLGÁRŐR BÁL Ruzsai Polgárőr Közhasznú Egyesület Szervezet megköszöni a lakosságnak a bálon való részvételt és a felajánlott tombolát a megrendezett polgárőr bál alkalmából. Külön köszönettel tartozunk ifj. Tanács Vilmos barátunknak, aki hozzájárult adományával ahhoz, hogy Deák Dezső polgárőrtárs finom pörköltet főzhetett. Megköszönjük a község Napközi Otthonos Óvodájának a segítséget a sültek elkészítésében végzett munkájukért. Köszönet a Molnár Büfé szorgalmas munkatársainak, Iminek és Anikónak a kultúrált kiszolgálást, valamint Vilinek és Beának a jó hangulatról való gondoskodásukat. A finom vacsora elfogyasztása után késő hajnalig táncoltak a jelenlévők a nagyszerű zene ritmusára. A jó hangulatot fokozta a tombolasorsolás, melyet mégegyszer nagyon szépen köszönünk minden felajánlónak. Polgárőrség vezetősége Ábrahám F. István és családja Bodó Ferenc és családja Bózsó Edit és Rudolf Kilches Bózsó Söröző Bózsó Szilveszter és családja Börcsök Tiborné Buzdor László Császár János és családja Daka Imre és családja Deák Dezső polgárőr Dicső György és családja Dr. Szanka János - Képviselőtestület Dudás Anita Ruházati bolt Ruzsa Farkas István és családja Pusztamérges Farkas János és családja Farkas József Pusztamérges Farkas László Pusztamérges Gora József Iparcikk bolt Gyóni Károly Hárs Gyógyszertár Ruzsa Ifj. Süli József Jáger Róbert és családja Kádár N. István Kazi István és családja Kiri Antal Varga Rozália Kispál Péter és családja Kolonics István és családja Kondor Bt. Lasancz István Lasancz Jánosné Lila Diszkont Magyari Béla Szeged Maróti Sándor polgárőr Ruzsa Migh Zoltán és családja Molnár András és családja Molnár Büfé Nagy Béla Santung Bt. Nagy István és családja Nógrádi Zoltán polgármester Mórahalom OTP Zrt. Ruzsa Óvoda Ruzsa Papp Ilona vállalkozó Papp Istvánné Papp János és családja Papp József Partiscum Takarék Szövetkezet Ruzsa Piazza Műszaki ABC Renáta Butik Ruzsa VIDÉKFEJLESZTÉSI INFORMÁCIÓK Ruzsa Község Képviselőtestülete Ruzsa Község Önkormányzata Ruzsa Presszó Sádt Ede Képviselő Sánta Gizella és családja Sarki Presszó Sárközi Ferenc Sárközi Sándor - Üllés Simhercz Zoltán és családja Pusztamérges Sólya Zoltán Szabó Tamás és családja Szalai Jenőné és családja Szegediné Seffer Orsolya Székesi Istvánné Szél János és felesége Ifj. Tanács Vilmos Tari Ferenc Tóth Bernadett Varga Károly és családja Veres Csaba Pusztamérges Visnyei István és családja Vitai Attila és családja Zsolnai Seffer Mónika A as új Európai Uniós költségvetési időszakában hazánk mintegy 5 Mrd euró, azaz körülbelül 1300 Mrd Ft uniós forrást használhat fel, amely teljes egészében az agrárium, a vidéki környezet és a vidéki térségek fejlesztésére fordítható. Az összeg hatékony felhasználásával lehetővé válik, hogy a vidéki térségek leszakadása lelassuljon és megkezdődjön ezen területek felzárkózása. Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv a közötti időszak legfontosabb agrár-vidékfejlesztési stratégiai irányait foglalja össze, mely irányokat tovább részletezve és intézkedés-szintjen az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tartalmazza. A Program a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (NVT) és az Agrár-és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) megújított továbbélése. A stratégiában az alábbi 4 fő fejlesztési irány, intézkedés csoport került meghatározásra: - a mezőgazdasági és erdészeti ágazatok versenyképességének javítása, - a környezet és vidék fejlesztése, - a vidéki élet minősége és a vidéki gazdaság diverzifikálása, - a LEADER program. A felsorolt célok megvalósítását az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programban foglalt intézkedések szolgálják, melyek egyúttal a következő 7 évben támogatandó tevékenységek körét is meghatározzák. Az egyes intézkedésekhez támogatási jogcímek tartoznak, amelyek részletesen tartalmazzák a támogatható tevékenységek körét, a jogosultság kritériumait és a támogatás mértékét is. A támogatási jogcímek egyelőre tervezetek, melyek tartalma csakis a véleményezési és brüsszeli elfogadási eljárás lezárása után tekinthető majd véglegesnek. A véglegesítési folyamat egyik részét a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium által szervezett minden megyét érintő tájékoztató-sorozat képezi. Másrészt az Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv és Program dokumentumait jelenleg az Európai Unio Bizottsága is tárgyalja, a jogcímek csak a két folyamat lezárása után tekinthetők az Unió részéről is véglegesnek. Az elfogadási eljárás azonban hónapokat vesz igénybe. A Minisztérium célja kettős: egyrészt azon dolgozik, hogy a 2007-ben megnyíló, hazai társfinanszírozással

6 6 kiegészített uniós források minél hamarabb lehívhatókká váljanak a magyar gazdálkodók számára. Ennek érdekében arra törekszik, hogy néhány, különösen fontos támogatási jogcím feltételrendszere az EU számára elfogadható legyen, így ezeket még azelőtt meghirdethesse, hogy az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program elfogadásra kerül. Emellett fontosnak tartja a támogatási jogcím-tervezetek nyilvánossá tételével biztosítani, hogy a gazdálkodók a véleményezési folyamatba még a véglegesítés előtt bekapcsolódhassanak és az információk birtokában lehetőségük legyen a következő 7 évre előre tervezni és felkészülni. Tervezett támogatási jogcímek:. - Állattartótelepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás - A növénytermesztés és kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó - Gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatás - Fiatal mezőgazdasági termelők elindításához nyújtandó - A gazdaságátadási - Mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó - A mezőgazdasági telepek energia-és vízellátásának fejlesztéséhez nyújtandó - Energiaellátás biomassza felhasználásával történő fejlesztéséhez nyújtandó - Az öntözés üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez nyújtandó - A területi vízgazdálkodás közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez nyújtandó - Mezőgazdasági bekötő-és feltáró utak fejlesztéséhez nyújtandó - A birtokrendezéshez nyújtandó - A termelői csoportok működtetéséhez nyújtandó - Félig önellátó gazdaságok szerkezetátalakításához nyújtandó - A Natura 2000kifizetéek - Mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó - A Natura 2000 erdőterületek utáni kifizetések - Erdő-környezetvédelmi kifizetések - Agrár-környezetgazdálkodási kifizetések - Genetikai erőforrások megőrzése - Állatjóléti kifizetések - Nem termelő beruházások - Fás szárú energiaültetvények telepítésének támogatása - Agrár-erdészeti rendszerek első létrehozása mezőgazdasági földterületeken - Nem mezőgazdasági célú területek első erdősítésének támogatása - Az erdészeti potenciál helyreállítása és megelőző intézkedések bevezetése - Nem termelő beruházások erdőterületeken - Erdőgazdálkodási gépek beszerzéséhez nyújtott - Erdészeti termékek értéknöveléséhez nyújtott - Az erdészet fejlesztésével és korszerűsítésével összefüggő infrastruktúra javításához és fejlesztéséhez nyújtandó - A vidéki gazdaság diverzifikálására nyújtandó - Mikro-vállalkozások létrehozásához és fejlesztéséhez nyújtandó támogatás - A turisztikai tevékenységek ösztönzésére igénybe vehető - A vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatásokhoz igénybe vehető - Készségek elsajátítására, ösztönzésére és a helyi fejlesztési stratégiák végrehajtására igénybe vehető A támogatási jogcím-tervezetek teljes terjedelmükben az alábbi honlapokról tölthetők le: és a A vidékfejlesztési címmel előadásokat tartok az alábbi helyeken és időpontokban, ahol részletesebb tájékoztatást adok a támogatási jogcímtervezetekről és konzultálási lehetőségre is sor kerül: Március óra Ásotthalom, Művelődési Ház Március óra Ruzsa, Művelődési Ház Fackelmann István - NVT tanácsadó EGYHÁZKÖZSÉGI HÍREK Március Március 15-én Nemzetünkért ajánljuk fel a szentmisét. Március 25-én kezdődik a nyári időszámítás. Az esti szentmisék ettől a naptól kezdve Ruzsán 18 órakor, Öttömösön és Pusztamérgesen 17 órakor kezdődnek. Nagyböjti lelkigyakorlat március én (hétfő, kedd, szerda) este 17 órakor kezdődő szentmise keretében a ruzsai katolikus templomban. A lelkigyakorlatot vezeti: Szaplonczai Miklós görög katolikus parókus A lelkigyakorlatos szentmisék előtt lehetőség nyílik a nagyböjti szentgyónás elvégzésére. Április Április első napján Virágvasárnap, amikor barkaszentelés lesz. Szeretettel kérjük, hogy figyeljenek arra, hogy amikor a barka kezd nyílni, vágják le az ágakat és hozzák el a templomba, hogy azokat barkaszenteléskor megszentelhessük. A megszentelt barkát a szentmise végén osztjuk szét. A betegeket áprilisban másodikán, hétfőn áldoztatja meg Plébános Atya. NAGYHETI SZERTARTÁS RENDJE: (április 2. - április 9-ig) Nagyhétfő: II. János Pál pápa halálának évfordulója Nagycsütörtök: szentmise Öttömösön 15 órakor, Ruzsán 18 órakor. Nagypéntek: szertartás Pusztamérgesen 15 órakor, Ruzsán 18 órakor. Nagyszombat: Tűzszentelés, szertartás Öttömösön 17 órakor, Ruzsán 20 órakor. Húsvét napja: a szokott rend szerint. Húsvét másnapja: szentmise Ruzsán 11 órakor. Április 29-én Jó Pásztor vasárnapja, amikor egyházi hivatásokért imádkozunk. Ezen a napon lesz Búzaszentelés. Terveink szerint a három község együtt ünnepelhetné meg ezt a napot a Négyes-határnál. Amennyiben a feltételek adottak lesznek, a szentmise 11 órakor kezdődik. Kuris László

7 7 SZAKORVOSI ÉS JÁRÓBETEG ELLÁTÁS KÖZSÉGÜNKBEN Szakrendelés megnevezése Orvos neve: Rendelés helye: Rendelés ideje: Nőgyógyászat Dr. Jeszenszky Oszkár Felszabadulás u. 2. Rendelési időben: Hétfő és csütörtök 8-15 óráig Terhes tanácsadás: csütörtök óráig Fül-orr-gégészet Dr. Molnár G. Etelka Idősek Otthona, Pipacs tér 9. Hétfő 9-10 óráig Rendelési időben: 62/ Reumatológia Dr. Ocskó Marica Felszabadulás u Kedd 8-12 óráig Fizikoterápia: hétfőtől péntekig 8-12 óráig Pszichiátria Dr. Galsi Gabriella Idősek Otthona, Pipacs tér 9. Kedd óráig Rendelési időben: 62/ Laboratóriumi rendelés Dr. Vincze Mária Tömörkény tér / Kedd, csütörtök, péntek: 8-10-ig vérvétel ig egyéb vizsgálat Szemészet Dr. Krisztián Géza Idősek otthona, Pipacs tér 9. Szerda óráig Rendelési időben: 62/ Bőrgyógyászat Dr. Tóth Kása Izabella Idősek Otthona, Pipacs tér 9. Rendelési időben: 62/ Csütörtök óráig Orvos neve: Rendelés helye: Rendelés ideje: Dr. Hézsai Klára vállalkozó háziorvos Egészségház, Tömörkény tér 8-9. Hétfőtől péntekig 8-12 óráig 62/ Dr. Balogh Piroska - gyermekorvos Egészségház, Tömörkény tér / Hétfőtől péntekig 8-12 óráig Csecsemő tanácsadás: szerda óráig Dr. Gál Klára fogorvos Egészségház, Tömörkény tér / Hétfő 8-15 óráig Kedd iskolai fogászat; Szerda óráig Péntek ig Dr. Bánfi Tamás Dr. Bánfi György háziorvos RUZSA Központi Ügyelet 6786 Ruzsa, Rózsa u. 2. Telefon: 62/ vagy a az egységes sürgősségi telefonszám 104 Ügyelet: hétköznap: 17h-tól másnap reggel 07hig. hétvégén: pénteken 17h-tól hétfő reggel 07h-ig. Fő u / Hétfőtől péntekig ig és óráig KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELETI BEOSZTÁS március Nap Ügyeletes orvos neve Nap Ügyeletes orvos neve 1. Csütörtök Dr Joó András 16. Péntek Dr Hegedűs Zoltán 2. Péntek Dr Hézsai Klára 17. Szombat Dr Bánfi Tamás 3. Szombat Dr Vereczkei Csaba 18. Vasárnap Dr Joó András 4. Vasárnap Dr Csonka Erika 19. Hétfő Dr Csonka Erika 5. Hétfő Dr Bánfi Tamás 20. Kedd Dr Bakos János 6. Kedd Dr Joó András 21 Szerda Dr Hegedűs Zoltán 7. Szerda Dr Hézsai Klára 22. Csütörtök Dr Bánfi Tamás 8. Csütörtök Dr Vereczkei Csaba 23. Péntek Dr Joó András 9. Péntek Dr Csonka Erika 24. Szombat Dr Hézsai Klára 10. Szombat Dr Bakos János 25. Vasárnap Dr Vereczkei Csaba 11. Vasárnap Dr Hegedűs Zoltán 26. Hétfő Dr Hegedűs Zoltán 12. Hétfő Dr Hézsai Klára 27. Kedd Dr Bánfi Tamás 13. Kedd Dr Vereczkei Csaba 28. Szerda Dr Joó András 14. Szerda Dr Csonka Erika 29. Csütörtök Dr Hézsai Klára 15. Csütörtök Dr Bakos János 30. Péntek Dr Vereczkei Csaba 31. Szombat Dr Csonka Erika ORVOSI LEVÉL A Reumás láz az izületek és a szív gyulladása, amelyet általában a torokból kiinduló Streptococcus fertőzés okoz. Leggyakrabban 4 és 18 éves kor között jelentkezik. Habár a betegség streptococcus fertőzés következménye, mégsem fertőzés, inkább a fertőzésre adott gyulladásos reakció, amely a szervezet számos részét érinti. Fő tünete az izületi fájdalom; a láz; a mellkasi fájdalom vagy szívdobogásérzés; görcsös, szabályozatlan mozgások; kiütések és kicsi csomók a bőr alatt. Az izületek lehetnek vörösek, duzzadtak, esetleg folyadékot tartalmaznak. A boka, a térd, a könyök és a csukló gyakrabban érintett. A váll, a csípő és a kéz illetve a láb kisizületei is megbetegedhetnek. A láz az izületi fájdalommal együtt hirtelen kezdődik és ingadozó lehet. Az izületi fájdalom és a láz gyakran két héten belül elmúlnak. A szív gyulladása kapcsán szívelégtelenség léphet fel. Gyermekeknél ennek tünetei különböznek a felnőtteknél tapasztaltaktól: jelentkezhet nehézlégzés, hányinger, hányás, gyomorfájdalom, száraz, szaggató köhögés, enyhe fáradékonyság. A szívgyulladás fokozatosan általában 5 hónapon belül gyógyul. Tartósan károsíthatja azonban a

XV. évfolyam. 6. szám 2007. J Ú N I U S

XV. évfolyam. 6. szám 2007. J Ú N I U S 1 XV. évfolyam 6. szám 2007. J Ú N I U S Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2007. április 18-án rendes ülést tartott, amelynek 1. főnapirendi pontja az önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról

Részletesebben

XVI. évfolyam. 3. szám

XVI. évfolyam. 3. szám XVI. évfolyam 3. szám 2008. M Á R C I U S NŐNAPI KÖSZÖNTÉS Ruzsa Község Képviselő-testületének férfi tagjai nevében minden ruzsai hölgynek NAGYON BOLDOG NŐNAPOT kívánok! Gárgyán Imre alpolgármester Minden

Részletesebben

2007. J A N U Á R. XV. évfolyam 1. szám

2007. J A N U Á R. XV. évfolyam 1. szám 1 XV. évfolyam 1. szám 2007. J A N U Á R Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2006. november 29-én tartott rendes ülésén először a 2006. évi költségvetés háromnegyed éves teljesítéséről szóló

Részletesebben

HELYSZÍN: SPORTPÁLYA FŐZŐVERSENY

HELYSZÍN: SPORTPÁLYA FŐZŐVERSENY 1 XV. évfolyam 5. szám 2007. M Á J U S Anyák Napja alkalmából minden kedves Édesanyát köszöntünk magam és Ruzsa Község Képviselô--testülete nevében. Sánta Gizella- polgármester Anyák napjára Sebesen suhanó

Részletesebben

2010. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

2010. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK XVIII. évfolyam 3. szám 2010. M Á R C I U S Szeretettel hoztam e szép csokrom, s köszöntőmet mindenkinek mondom. Nőket köszönt most az egész világ, hát nyíljon nékik a sok színes virág. Az életet, szerelmet

Részletesebben

Homokvárhoz: kupacot, Horgászoknak: kukacot, Hegymászóknak: nagy hegyet, hűs fagyihoz: friss tejet, folyópartra: fát, nagyot, vakációt -száz napot!

Homokvárhoz: kupacot, Horgászoknak: kukacot, Hegymászóknak: nagy hegyet, hűs fagyihoz: friss tejet, folyópartra: fát, nagyot, vakációt -száz napot! Horváth Imre: Mit kívánjak nyárra? XVII. évfolyam 7. szám 2009. J Ú L I U S Homokvárhoz: kupacot, Horgászoknak: kukacot, Hegymászóknak: nagy hegyet, hűs fagyihoz: friss tejet, folyópartra: fát, nagyot,

Részletesebben

Felhívás! KÖZSÉGI NŐNAPI KÖSZÖNTÉS 2008. F E B R U Á R. Ruzsai Hírek 1. oldal 2008. február

Felhívás! KÖZSÉGI NŐNAPI KÖSZÖNTÉS 2008. F E B R U Á R. Ruzsai Hírek 1. oldal 2008. február Ruzsai Hírek 1. oldal 2008. február XVI. évfolyam 2. szám 2008. F E B R U Á R Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő testülete legközelebbi rendes ülését 2008. február 13-án (szerda) 13.30 perckor tartja

Részletesebben

XV. falunap és fõzõverseny. A nap folyamán ugrálóvár, lovaskocsikázás, délután kulturális műsor várja az érdeklődőket.

XV. falunap és fõzõverseny. A nap folyamán ugrálóvár, lovaskocsikázás, délután kulturális műsor várja az érdeklődőket. XXI. évfolyam 2013. ÁPRILIS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA www.ruzsa.hu XV. falunap és fõzõverseny 2013. 05. 18. nevezési kategóriák 1. Halászléfőző verseny: 4.500,- Ft/csapat. A nevezési díjért a csapat

Részletesebben

2010. Minden kedves Olvasónak Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánok!

2010. Minden kedves Olvasónak Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánok! XVIII. évfolyam 4. szám 2010. Á P R I L I S Minden kedves Olvasónak Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánok! Sánta Gizella - polgármester Tisztelettel meghívom Ruzsa Község Lakosságát a 2010. április 19-én

Részletesebben

MEGHÍVÓ ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. 2013. február 16-án 2013.

MEGHÍVÓ ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. 2013. február 16-án 2013. XXI. évfolyam 2013. FEBRUÁR RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA www.ruzsa.hu ÖNKORMÁNYZATI HÍREK MEGHÍVÓ A ruzsai Hétszínvirág Óvoda 2013. február 16-án 30 18 órai kezdettel a Móra Ferenc Művelődési Házban

Részletesebben

XIV. FALUNAP ÉS FŐZŐVERSENY

XIV. FALUNAP ÉS FŐZŐVERSENY XX. évfolyam 2012. ÁPRILIS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA www.ruzsa.hu XIV. FALUNAP ÉS FŐZŐVERSENY MEGHÍVÓ 2012. 05. 19. FALUGYŰLÉSRE A NEVEZÉSI KATEGÓRIÁK: 1. Halászléfőző verseny: 4.500,- Ft/csapat.

Részletesebben

2007. N O V E M B E R

2007. N O V E M B E R XV. évfolyam 11. szám 2007. N O V E M B E R Meghívó Ezúton tisztelettel meghívjuk a 24-én, szombaton 18.00 órakor kezdıdı Katalin Napi Bálra, valamint az azt követı vacsorára. A bálon kerülnek átadásra

Részletesebben

uzsai XIX. Jótékonysági bálját A vásárra menőket Sehol ki ne fosszák.

uzsai XIX. Jótékonysági bálját A vásárra menőket Sehol ki ne fosszák. R uzsai XXII. évfolyam H írek RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA JANUÁR www.ruzsa.hu BÚÉK MEGHÍVÓ A ruzsai Hétszínvirág Óvoda február 15-én 1830 órai kezdettel a Móra Ferenc Művelődési Házban tartja Kívül,

Részletesebben

XXI. évfolyam 2013. MÁJUS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. www.ruzsa.hu

XXI. évfolyam 2013. MÁJUS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. www.ruzsa.hu XXI. évfolyam 2013. MÁJUS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA www.ruzsa.hu ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. március 27-én tartotta soron következő rendes ülését, melyen

Részletesebben

Minden kedves Olvasónak és családjának békés, szeretetteljes karácsonyi ünnepeket kívánok magam és Ruzsa község Képviselő-testülete nevében:

Minden kedves Olvasónak és családjának békés, szeretetteljes karácsonyi ünnepeket kívánok magam és Ruzsa község Képviselő-testülete nevében: XXI. évfolyam 2013. DECEMBER RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA www.ruzsa.hu KARÁCSONYVÁRÁS... Legyen veled Karácsony Angyala, legyen áldás és ünnep az Ünnep, szeretet simítsa lelkedet, mikor a csengők megcsendülnek...

Részletesebben

B U É K 2 0 1 3! Szép napokat, kevés szelet, álmodozó kék egeket. Kacaj gyöngyöt egy füzérrel, jó kedvet sok-sok szekérrel.

B U É K 2 0 1 3! Szép napokat, kevés szelet, álmodozó kék egeket. Kacaj gyöngyöt egy füzérrel, jó kedvet sok-sok szekérrel. XXI. évfolyam 2013. JAN U ÁR RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA www.ruzsa.hu B U É K 2 0 1 3! Szép napokat, kevés szelet, álmodozó kék egeket. Kacaj gyöngyöt egy füzérrel, jó kedvet sok-sok szekérrel. Három

Részletesebben

Az 50 éves ruzsai óvoda dolgozói és Szülői Szervezete. a művelődési házban, melyre szeretettel meghívjuk Önt és partnerét.

Az 50 éves ruzsai óvoda dolgozói és Szülői Szervezete. a művelődési házban, melyre szeretettel meghívjuk Önt és partnerét. XVIII. évfolyam 2. szám 2010. F E B R U Á R Az 50 éves ruzsai óvoda dolgozói és Szülői Szervezete 2010. február 27-én 18.30 órai kezdettel tartja XV. Jótékonysági Bálját a művelődési házban, melyre szeretettel

Részletesebben

18 órakor kezdődő Virág bálra,

18 órakor kezdődő Virág bálra, XX. évfolyam 201 NOVEMBER RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA Virág bál Tisztelettel meghívjuk a 201 november 17-én, szombaton 18 órakor kezdődő Virág bálra, valamint az azt követő vacsorára. A bálon kerülnek

Részletesebben

VAN JÁTSZÓTERÜNK!!! A Ruzsai Gazdakör is jelen volt

VAN JÁTSZÓTERÜNK!!! A Ruzsai Gazdakör is jelen volt Ruzsai Hírek 1. oldal 2010. június Ruzsai Hírek 2. oldal 2010. június VAN JÁTSZÓTERÜNK!!! Hatalmas örömnek lehettünk tanúi és részesei a Falunap előestéjén. Játszóteret avathattunk, amire már nagyon régóta

Részletesebben

ANDÓK VERONIKA VAKÁCIÓ

ANDÓK VERONIKA VAKÁCIÓ XXI. évfolyam 2013. JÚNIUS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA ANDÓK VERONIKA VAKÁCIÓ Láttam a napot, súgta a szélnek: Várnak a tavak, csónakok, stégek. És tényleg a táblán virul egy szó, Csupaszín betűkkel:

Részletesebben

XVII. évfolyam. 8. szám

XVII. évfolyam. 8. szám XVII. évfolyam 8. szám 2009. S Z E P T E M B E R Tisztelt Lakosság! Idén első alkalommal kerül megrendezésre községünkben a Burgonyafesztivál. Programjaink között szerepel burgonyából készült ételkülönlegességek

Részletesebben

2011. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. www.ruzsa.hu. Fődi Anita Ruzsa jegyzője. Átadásra került a Ruzsa Közszolgálatáért Díj

2011. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. www.ruzsa.hu. Fődi Anita Ruzsa jegyzője. Átadásra került a Ruzsa Közszolgálatáért Díj XIX. évfolyam 2011. SZEPTEMBER RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA www.ruzsa.hu ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Fődi Anita Ruzsa jegyzője Lábecz László címzetes főjegyző úr márciusi nyugdíjba vonulása után jegyzői állás

Részletesebben

XXI. évfolyam 2013. JÚLIUS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. www.ruzsa.hu. Hestia Tűzzsonglőrök showműsora

XXI. évfolyam 2013. JÚLIUS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. www.ruzsa.hu. Hestia Tűzzsonglőrök showműsora XXI. évfolyam 2013. JÚLIUS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA Hestia Tűzzsonglőrök showműsora www.ruzsa.hu ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. május 29-én tartotta soron

Részletesebben

uzsai írek ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE BEFEJEZŐDÖTT AZ EGÉSZSÉGHÁZ ITT VAN AZ ŐSZ, ITT VAN ÚJRA... KEZDŐDIK AZ ISKOLA MEGHÍVÓ Megemlékezést tartunk

uzsai írek ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE BEFEJEZŐDÖTT AZ EGÉSZSÉGHÁZ ITT VAN AZ ŐSZ, ITT VAN ÚJRA... KEZDŐDIK AZ ISKOLA MEGHÍVÓ Megemlékezést tartunk R uzsai XXII. évfolyam H írek RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA BEFEJEZŐDÖTT AZ EGÉSZSÉGHÁZ ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE 2014. SZEPTEMBER www.ruzsa.hu ITT VAN AZ ŐSZ, ITT VAN ÚJRA... KEZDŐDIK AZ ISKOLA Szalai

Részletesebben

2012. HULLADÉK LERAKÓK ÁTHELYEZÉSE HA NOVEMBER, AKKOR VIRÁG BÁL ÖNKORMÁNYZATI HÍREK RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. www.ruzsa.hu. XX.

2012. HULLADÉK LERAKÓK ÁTHELYEZÉSE HA NOVEMBER, AKKOR VIRÁG BÁL ÖNKORMÁNYZATI HÍREK RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. www.ruzsa.hu. XX. XX. évfolyam 2012. OKTÓBER RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA Megjött az Ősz, s ecsetét elővette, Tarka színeket festett a falevelekre. Sárgát kavart, hol gyönyörű vöröset Rajzolt sok-sok apró narancsos köröket.

Részletesebben

2011. RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. www.ruzsa.hu. Önkormányzati Hírek. XIX. évfolyam

2011. RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. www.ruzsa.hu. Önkormányzati Hírek. XIX. évfolyam XIX. évfolyam 2011. JÚLIUS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA www.ruzsa.hu Önkormányzati Hírek Ruzsa Község Önkormányzata t á r s u l á s k e r e t é b e n e l l á t o t t Képviselő-testület a pályázatot

Részletesebben

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést XXV. FRISS HIREK EGY ÚJ 1-2. SZÁM 2015. március ÉVFOLYAM ÖNKORMÁNYZATI CIKLUS KEZDETÉRÕL Az elmúlt év õszén megválasztott képviselõ-testület lezárta a 2014-es évet és megkezdte az újat. Elkészíti az öt

Részletesebben

Virág bál 2011. RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. www.ruzsa.hu. Önkormányzati Hírek. Adventi vasárnapok. Mikulásváró ünnepség. XIX.

Virág bál 2011. RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. www.ruzsa.hu. Önkormányzati Hírek. Adventi vasárnapok. Mikulásváró ünnepség. XIX. XIX. évfolyam 2011. NOVEMBER RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA www.ruzsa.hu Önkormányzati Hírek Állampolgársági eskütétel Magyarnak lenni: büszke gyönyörűség! Magyarnak lenni nagy szent akarat, Mely itt

Részletesebben

XXIII. évfolyam írek. uzsai 2015. JÚLIUS - AUGUSZTUS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. www.ruzsa.hu

XXIII. évfolyam írek. uzsai 2015. JÚLIUS - AUGUSZTUS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. www.ruzsa.hu R uzsai H XXIII. évfolyam írek RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA 2015. JÚLIUS - AUGUSZTUS www.ruzsa.hu 2. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. május 27-én rendes ülést

Részletesebben