Az idő története múzeumpedagógiai foglalkozás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az idő története múzeumpedagógiai foglalkozás"

Átírás

1 Az idő története múzeumpedagógiai foglalkozás 6. A kastély történetének feldolgozása Az egyes korszakok jellemzői az egyetemes történelemben különös tekintettel az időmérő eszközökre CSOPORTOS FELADATLAP Forrás: Dr. Tóth Áron: Kastélytörténet

2 *...+ A 18. században egy-egy épület kialakítására nézve a megrendelő személye nagyon fontos volt. Az építészeket és építőmestereket olyan szakembereknek tekintették, akik szaktudásuk által formába öntik azokat az elképzeléseket, amelyeket a megrendelő támaszt. A megrendelők határozták meg az épületek programját, üzenetét. A rendi-nemesi társadalomban Edelényben sem lehetett ez másként. Az írott források nagyon hézagosak, a megrendelő és a mesterek viszonyáról semmit sem tudunk, de annyit feltételezni lehet, hogy a kor általános szokása alól egy újonnan érkezett, foggal-körömmel megkapaszkodni akaró építtető nem vonhatta ki magát.

3 Szerveződjenek háromfős csoportokba! A rendelkezésre álló szemelvények segítségével töltsék ki a feladatlapokat (5 perc)! Csoportonként prezentálják a megszerzett ismereteiket (3 perc csoportonként)! A szemelvények forrása: Dr. Tóth Áron: Az edelényi L Huillier - Coburg-kastély építésztörténete A szemelvények témái csoportonként: A kastély fénykora A Coburg-korszak A két világháború között A II. világháború után A kastély leírása és építészettörténeti összefüggései ?

4 1. CSOPORT A kastély fénykora A kastély építtetője: 2. Mikor, és hogyan jutott az edelényi birtokhoz? 3. Ki fejezte be a kastély építtetését, és mi volt az oka? 4. A korai kastélytörténet legfontosabb dokumentációja, annak összeállítási időpontja, a kastély értéke az azt körülvevő szigeten álló gazdasági épületek berendezés és ingóságok nélkül : _ 5. Kinek a nevéhez fűződnek az építtetés utáni legfontosabb átalakítások? fontos dátum a kastélykápolna életében. Miért? 7. Mi történik a 19. század első felében a kerttel?

5 2. CSOPORT A Coburg-korszak Az edelényi uradalmat 1836-os vevője : 2. A Coburgok és a kastély (Edelény) kapcsolata : tól ez a kastély sorsa: közötti változások : 5. Az első világháború utáni évek:

6 3. CSOPORT A két világháború között Az ő tervei alapján készült el a további átalakítások terve: 2. Az 1928-ban kezdődő állagjavítások következménye: 3. A patkószárnyak sorsa:

7 4. CSOPORT A II. világháború után A háború utolsó évében (1945): 2. A kastély körüli park sorsa : 3. Az 50-es évektől kezdődően kialakított irodák, létesítmények: és napjaink közötti fontosabb változások (felsorolásszerűen):

8 5. CSOPORT A kastély leírása és építészettörténeti összefüggései 1. Magyarország egyik legnagyobb kastélyának alaprajza: 2. A főbb építészeti jellemzői (elsősorban térszerkezetet illetően): 3. Ezen korszakokra, irányzatokra találunk utalást az épületre nézve:

9 1. A kastély fénykora Az edelényi kastélyt Jean-François L Huillier, vagy magyaros alakban Lülier János Ferenc építtette. L Huillier egy lotharingiai nemesi családból származott, és fivérével együtt a Habsburgok hadseregében futott be katonai karriert. Az edelényi birtokot 1700-ban II. Rákóczi Ferenc zálogosította el neki 5000 rajnai forintért. A szabadságharc idején nem tartózkodott Magyarországon, mivel megvádolták azzal, hogy a fejedelem és a francia király közötti diplomáciai levelezésben közvetít. Hét hónapig vizsgálati fogságban volt Boroszlóban (Wrocław, Breslau, Lengyelország), de a vádak alól sikerült tisztáznia magát. A Rákóczi szabadságharc alatt az itáliai Lombardiában, Piemontban és Nápolyban szolgált től 1724-ig a Caraffa vértesezred ezredese volt ben a családjával véglegesen Magyarországra települt ben III. Károly királytól katonai szolgálataiért bárói rangot kapott, a magyar országgyűlés pedig az országba településének évében honfiúsította ban részt vett a Temesköz visszafoglalásában. Egyetlen fia egy ehhez kötődő hadjáratban, 1717-ben zászlótartóként esett el a zvorniki (Зворник, Bosznia-Hercegovina) csatában. Az edelényi kastély építése is ekkor indult meg a Bódva-folyó szigetén, mert levéltári források alapján rekonstruálható, hogy 1716-ban, Temesvár (Timisoara, Románia) ostroma előtt mesterembereket kért ki a hadseregtől az építkezéshez. A dokumentumokban azonban egyetlen mester nevét sem jegyezték fel. L Huillier ennek ellenére örökletesen csak 1727-ben kapta meg királyi adományként az edelényi birtokot, ami Rákóczi önkéntes száműzetésbe vonulása után elkobzott vagyonként a királyi kamara kezére került, mai szóhasználattal élve államosították. L Huillier ekkor Eperjesen (Prešov, Szlovákia) szolgált, de a következő évben már az egri vár kapitánya volt. A kastély befejezését azonban már nem érhette meg, mert július 11-én Pozsonyban (Bratislava, Szlovákia) meghalt. Pályáját az egri vár kapitányaként fejezte be. A kastélyt így felesége, Marie- Madeleine de Saint-Croix vezetésével fejezték be 1730-ban, mint ahogy a D-i homlokzaton lévő latin nyelvű építési feliratban áll. Az építész vagy építőmester neve ismeretlen, a kutatás során átvizsgált levéltári forrásokból eddig erre vonatkozó adat nem került elő. Az építtetőknek egy lánya volt, L Huillier Mária Terézia, akit 1719-ben az egyik legrégibb magyar nemesi család egyik leszármazottjához, Forgách Ferenc grófhoz adtak feleségül, aki apósához hasonlóan szintén katonatiszt volt és együtt is szolgáltak. Nekik is csak lányaik születtek, de az edelényi birtokot örökíthették, mert 1756-ban Mária Terézia királynő fiúsította Ludmilla nevű lányukat, aki a szülői örökséget így továbbvihette. Forgách Ludmillát előzőleg egy másik ősi nemesi család leszármazottjához, Dessewffy Ferenc grófhoz adták feleségül. A fiatal Dessewffy szintén katonatiszt volt, és 1757-ben elesett a hétéves háborúban, a boroszlói (Wrocław, Breslau, Lengyelország) csatában. A házasságból viszont született egy fiú örökös, aki szintén a Ferenc nevet kapta. Ludmilla testvére, Forgách Franciska 1757-ben Pongrácz Ádám báróhoz ment feleségül. Testvérét osztályos perrel támadta meg, mert részt kívánt az edelényi örökségből. Végül közös megegyezés született, hogy Ludmilla és újdonsült férje, Esterházy István gróf rajnai forintot fizet Franciska számára, aki így elállt az igényeitől. Az összeget a Pongrácz családnak később Ludmilla első házasságából született fia, Ferenc fizette meg.

10 Ennek a pernek köszönhető a kastély építéstörténetéhez köthető legfontosabb dokumentum, az 1763-ban összeállított ún. Aestimatio (értékbecslés). Az anyagi jellegű vitához kapcsolódóan Forgách Ludmilla és Esterházy István ugyanis felmérette a birtokokat, így a kastélyt és a körülötte lévő, hozzá tartozó gazdasági épületeket, malmot, serfőzőházat stb. is. Ebből a dokumentumból kitűnik, hogy a kastély és az azt körülvevő szigeten álló gazdasági épületek berendezés és ingóságok nélkül rajnai forintot értek. A dokumentum annál is inkább értékes a kutatók számára, mert pontos leírást ad arról, hogy a kastély helyiségeinek 1763-ban milyen funkciójuk volt, az egyes szobákat mire használták. Az özvegy Ludmilla második férje az Esterházy család zólyomi ágából származó Esterházy István gróf volt, aki 1763-tól kezelte az edelényi birtokot. Egészen addig Ludmilla szülei voltak a birtok kezelői és haszonélvezői. Az idős Forgách Ferenc 1764-ben távozott az élők sorából szendrői várkapitányként. Esterházy István 1785-ig élt, Forgách Ludmilla pedig ig. Edelény ezután került át Ludmilla fia, Dessewffy Ferenc kezelésébe, aki február 14- én halt meg örökös nélkül. Az utolsó leszármazott halála után a birtok így visszaszármazott a királyi kamarára, mai szóhasználattal élve a magyar államra. A birtokot a kastéllyal együtt 1836-ban vásárolta meg a német származású Szász-Coburg-Gothai Ferdinánd György herceg. Az építtetés után a legjelentősebb átalakítások Esterházy István és Forgách Ludmilla nevéhez fűződnek. Esterházy az iglói (Spišská Nová Ves, Szlovákia) Lieb Ferencet hat szoba kifestésével bízta meg. A munka 1770-ben készült el, aminek áldozatul esett egy korábbi, 1765-ben készült kifestés. A falképek különböző, a rokokó főnemesi élethez és a mezőgazdasági tevékenységekhez kötődő jeleneteket, valamint görög-római mitológia alakokat felvonultató különféle allegóriákat mutatnak be. A kastély legértékesebb részét képezik, a fő látványosságot ezek nyújtják. Később, a század fordulója körül egy jelenleg ismeretlen mester egy a fentiektől különálló szobát virágmintás dekoratív festéssel díszített, ami a díszterem mellett található, és a VIP váró szerepét fogja betölteni még egy fontos dátum a kastély történetében: a K-i oldalszárny D-i végében lévő kastélykápolna ettől fogva a település életében jelentős szerepet töltött be, mert 1787-től 1905-ig, a jelenlegi római katolikus templom felépüléséig a református többségű helység katolikus plébániája volt. A Helytartótanács ekkor rendelte el egy önálló edelényi plébánia felállítását, mert az egyházközség 1712-től 1782-ig a szendrői ferencesekhez, utána pedig a sziráki plébániához tartozott. A katolikusok addig a középkori eredetű református templom É-i oldalánál álló s később, a 19. század elején lebontott kis kápolnában tartották a szertartásokat. Dessewffy Ferenc földesúrként úgy döntött, hogy nem építtet új templomot, hanem inkább saját kápolnáját ajánlja fel a híveknek, ahol előzőleg egy a kápolna mellett, a kastélyban elszállásolt káplán látta el a lelkipásztori feladatokat. [...] A 18. században a kastélyhoz az uradalom és a cselédség mindennapjait kiszolgáló gazdasági épületek is hozzátartoztak, így az épület a mai állapottal ellentétben nem magányosan emelkedett ki a szigetből. Az együtteshez egy barokk kert tartozott, amit a 19. század első felében, a Coburgok idején angol tájkertté alakították át. Az eredeti barokk kert nem lehetett túlzottan reprezentatív kialakítású. Egy térkép is fennmaradt róla az 1760-as évekből, amit Franz Anton Dvorzacky rajzolt és jelenleg a Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Levéltárban őriznek, de a rajta látható ellentmondásos információk miatt sejthető, hogy nem egy elkészült, megvalósult állapotot ábrázol.[...]

11 2. A Coburg-korszak Az edelényi uradalmat 1836-ban vásárolta meg a német Szász-Coburg-Gotha hercegi családból származó Ferdinánd herceg, császári királyi altábornagy. A herceget L Huillier-hez hasonlóan honfiúsította a magyar országgyűlés 1827-ben, mivel beházasodott az egyik legrégebbi magyar nemesi családba. Feleségül vette Koháry Mária Antónia Gabriella hercegnőt, a régi Koháry család utolsó leszármazottját. Felvette felesége nevét is, így az ő ágán családja Szász- Coburg-Gotha-Koháry néven származott tovább. Ferdinánd herceg az edelényi uradalmat ben átadta fiának, Ágost hercegnek. A Coburgok nem laktak a kastélyban, mivel Magyarországon a régi Koháry-birtokok központjában, hontszentantali (Sväty Antol, Szlovákia) kastélyukban éltek, vagy Bécsben, később, a kiegyezés után pedig emellett Bécsben vagy Budapesten tartózkodtak. Az edelényi birtokot gazdasági szempontok alapján aknázták ki és a kastélyt is ilyen érdekeknek vetették alá. Tulajdonlásuk a településnek mégis fellendülést hozott, mivel 1838-ban itt alapították meg az ország első cukorgyárát, és birtokaikon magas színvonalú mezőgazdasági tevékenységet folytattak. Az uradalmat azonban már 1852-ben, a kastély egyes részeit pedig 1861-ben bérbe adták, az utóbbit járásbíróság céljára ben hitbizománnyá alakították a birtokot, ami azt jelentette, hogy egyes részeit bérbe adták, így a bérleti díjakon keresztül szereztek jövedelmet belőle. Az épület ettől kezdve pusztulásnak indult, mivel főúri rezidencia céljaira 1820-tól nem használták. A fölöslegessé vált 18. századi gazdasági épületeket lebontották, a 19. század első felében angolkertté alakított parkot sem gondozták megfelelően. A kastély állapota 1909-re annyira leromlott, hogy a felújítás elodázhatatlanná vált. Ekkorra tehető az épület legjelentősebb átalakítása, amit 1910 és 1913 között végeztek Ray Rezső építész tervei alapján. A kastélyra neobarokk kiegészítések kerültek, a középrész fölé egy új attikát, vázadíszeket és egy magas manzárdtetőt építettek. Ekkor készültek a ma is álló íves patkószárnyak, amelyeket elbontott 18. századi gazdasági épületek alapjaira építettek rá. Ezek elődjeikhez hasonlóan gazdasági szerepet töltöttek be. A bécsi Felső-Belvedere vaskapujának ihletésére ekkor készült a kastély magas színvonalú kovácsoltvas kapuja is, tetején a Coburgcímerrel. A kapu Mátrai Zoltán kovácsmester munkája ben a járásbíróság mellett a Bódvavölgyi Bányatársaság is bérlőként költözött a kastélyba. Az 1905-ben használaton kívül helyezett kastélykápolnát 1922-ben a bányatársaság megszűntette: födémmel kettéosztotta és lakásokat alakított ki benne. Szőnyi Ottó a Műemlékek Országos Bizottsága részéről hiába tiltakozott a bányatársaságnál és a Coburgok budapesti jószágkormányzójánál, pedig jelentése szerint 1919-ben még megvolt a kápolna gazdag későbarokk berendezése. A kápolna mellett a főlépcsőházat is ekkor alakították át a mai formájára. Az eredeti fa lépcsőt és báboskorlátot elbontották, és kialakították a jelenlegi kő lépcsőfokokat a kovácsoltvas korláttal. Ezekben az években, az I. világháború után adták el a Coburgok az edelényi birtokot Magyar Államnak ban az új tulajdonos az Igazságügyi Minisztérium lett, ami újabb átalakításokhoz vezetett.

12 3. A két világháború között Az Igazságügyi Minisztérium 1928-ban Ray Rezsővel készíttette el a további átalakítások terveit. Ekkor már a Műemlékek Országos Bizottságának kiküldöttje, Schulek János is megszemlélte az épületet és helyreállítási javaslatokat tett. A minisztérium elvégeztette a szükséges állagjavításokat és főleg a Ny-i oldalon végeztetett nagyobb átalakításokat. Megszűntették a Ny-i homlokzatból kiugró régi illemhelyeket, az oldalszárnyban pedig lebontottak egy 18. századi csigalépcsőt és kiépítették az új Ny-i lépcsőházat. A földszinten, a Ny-i oldalon a régi kastélykonyhát alakították át a járásbíró lakásává, a Ny-i szárny földszintjén pedig kialakították a börtönt. Emellett foglárlakások, őrszoba és nyomda is helyet kaptak. Az emeleten hivatali helyiségeket alakítottak ki. [...] A patkószárnyakban kamrák, garázsok és egyéb gazdasági helyiségek kaptak helyet, míg e szárnyak Ny-i pavilonjában a csendőrséget, K-i pavilonjában pedig a település országgyűlési képviselőjének a lakását helyezték el. 4. A II világháború után A II. világháború végén, 1945-ben egy időre a helyi szovjet főparancsnokság költözött be az épületbe. Ennek emlékét a díszterem falán megtalált cirill betűs feliratok őrzik, valamint a földszinten a K-i szárny jelenlegi 0.12-es számú helyiségében egy Lenin-idézet maradt fenn. A háború után az Igazságügyi Minisztériumnak nem volt elég pénze az edelényi kastély és a hozzá tartozó park gondozására. A fák egy részét kivágták, nagy részét pedig Edelény városa kapta meg, így a hajdani francia- és angolkert közepén az 1950-es években sportpályát építettek. Megtörtént, hogy az egyik freskós helyiségben WC-t alakítottak ki. A földszinten, a Ny-i oldalon egy óvoda, mellette egy iskolai napköziotthon és az ügyvédi munkaközösség kapott helyet. Az emeleten a Ny-i oldalon a járásbíróság és a telekkönyvi hivatal osztozott, a középrészt a járási ügyészség foglalta el, míg a K-i oldalon lakások voltak. A patkószárnyak nagy részét raktárnak használták ben lebontották az ban készült neobarokk attikát, a vázadíszeket és a manzárdtetőt, helyreállították az eredeti tetőkialakítás tömegét. A kisebb-nagyobb állagmegóvási munkák ellenére azonban a kastély a következő évtizedekben feltartóztathatatlan romlásnak indult. Az 1980-as évek végére az épületben lévő hivatalokat kiköltöztették, a lakásokat megszűntették, így a gazdátlanul maradt épület rohamos romlásnak indult. Az értékes freskókban a 20. századi beavatkozások után az eresz, a párkányok és a tető tönkremenetelének következtében folyamatossá váló súlyos beázások mellett az épület fűtetlensége tette a legnagyobb károkat. Az 1990-es években hosszú ideig üresen álló és romló műemlékegyüttest 2001-ben vette át a Műemlékek Nemzeti Gondnoksága és elvégezte a legégetőbb állagvédelmi munkákat ben egyes részek helyreállítására például a középrizalit tetőszerkezetének rekonstrukciójára is sor került. Az intézmény 2006-ban kezdte meg a 2,2 milliárd forintos nagyságrendű európai uniós projekt kimunkálását, amelynek támogatási szerződését március 25-én írták alá. A rekonstrukció a főépület külső-belső felújítását, a termeiben található művészeti értékek restaurálását, valamint a hosszú távú fenntarthatóság és az értékek megőrzése érdekében az épület megfelelő turisztikai-kulturális hasznosítását foglalja magában. E munka eredményeként 2013-ban megnyílik az Edelényi Kastélysziget Kulturális és Turisztikai Központ a csaknem háromszáz évvel ezelőtt épített edelényi kastélyban.

13 5. A kastély leírása és építészettörténeti összefüggései A mai Magyarország egyik legnagyobb kastélyának alaprajzi elrendezése francia mintákat követ. U alakú, mint a francia kastélyok, csak díszudvara, az ún. cour d honneur nem a főhomlokzat, az érkezési oldal, hanem a kert felé fordul, ami jelen esetben a D-i oldal. Ez a fordított elrendezés az 1710-es évektől a Nyugat-Dunántúlon és Felső-Magyarország nyugati részén terjedt el és később, az 1740-es évektől a magyarországi kastélyépítészet egy jellegzetes emlékcsoportjára, az ún. gödöllői vagy Grassalkovich típusú kastélyokra lett jellemző. Fontos azonban megjegyezni, hogy az edelényi kastély, valamint a nyugat-dunántúli és a gödöllői típus között semmiféle összefüggés nem mutatható ki. Edelényben az É-i homlokzat is egy udvarra néz, amit íves, földszintes patkószárnyak öveznek. Ezek a 20. század elején épültek a korábbi barokk gazdasági épületek alapjaira. A szintén ekkor emelt kovácsoltvas kapu ezekkel az épületekkel együtt díszudvar jelleget ad az É-i oldalnak is. A kastély középső részét a földszinten egy nyolcszögletű kocsiáthajtó foglalja el. Ettől K-re nyílik a reprezentatív, ötkarú lépcsővel kialakított lépcsőház, ami rögtön a reprezentatív térsorokat magába foglaló emeletre, az ún. piano nobilére vezet, ahol rögtön az épület fókuszpontjában lévő díszterembe nyílik. Ez tipikus barokk elrendezés, Magyarországon ettől eltérő térrendszerű kastélyok csak az 1740-es évektől épületek. A termek elrendezése a francia barokk hagyományaihoz hűen egy tengelyre főzött: a teremsor végén nyíló ajtóba állva az egész teremsor belátható. Ez az ún. enfilade. Az alaprajzon látható, hogy a kastélyban kettős teremsort alakítottak ki: minden traktusban párhuzamos enfilade húzódik. A legfontosabb helyiség, a díszterem a barokk hagyományoknak megfelelően az első emeleten, az épület középső részén helyezkedik el. Ez az egész épületkomplexum középpontja, valamint eredetileg a korban szokásos módon a barokk franciakert tengelyeit is ehhez igazították. A kastély térszerkezete 17. századi érett barokk mintákat követ, amelyek eredete Franciaország, ahol ez a típus XIII. Lajos ( ) uralkodása alatt alakult ki. Egyik legjellegzetesebb korai példája a maisons-laffitte-i kastély ből, François Mansart ( ) munkája. Ez az érett barokk kastélytípus a 17. század 80-as éveitől terjedt el Közép-Európában. Magyarországon az első U alakú kastélyépület az 1660-as években épített köpcsényi (Kittsee, Ausztria) kastély volt, de az ausztriai érett barokk kastélyok első megfelelői csak a 18. század elején jelentek meg hazánkban, mint például a féltornyi (Halbturn, Ausztria) Harrach-kastély, ami 1701 és 1711 között épült, vagy a ráckevei Savoyai-kastély, amit között emeltek. Mindkét épület tervezője az ausztriai barokk építészet egyik legjelentősebb mestere, Johann Lucas von Hildebrandt ( ) volt. Az edelényi kastély homlokzatán megjelenő leghangsúlyosabb elem a két torony. Mojzer Miklós rámutatott, hogy a 18. század első felében a magyarországi barokk kastélyépítészetben a tornyoknak már csak szimbolikus jelentőségük volt, a főnemesség társadalmi státuszát, rangját voltak hivatva jelképezni. A 18. században hadászati jelentőségük nem volt, hiszen már korábban, a 17. században sem a tornyoknak volt harcászati szerepe, mivel a tüzérség fejlődéséből kifolyólag ezt a 16. században az ágyútűzre tervezett alacsony, szögletes bástyák vették át, amelyek szintén hosszú fejlődésen mentek keresztül. Éppen ezért nyilvánvaló, hogy a tornyoknak a 18. században már csak szimbolikus jelentést tulajdonítottak [...].

14 [...] A kastély legkülönösebb része az épület tömegéből magasan kiemelkedő, három emelet magasságú héttengelyes középrizalit. Teteje síkfedésű és tudható, hogy a 18. században a főpárkány felett a mai attikafal helyén ballusztersor húzódótt. A magyarországi kastélyépítészetben ilyet nem lehet látni, Szentkirályi Zoltán mutatott rá, hogy ennek a formának a legközelebbi közép-európai párhuzamai Csehországban keresendők, mint például a roudnicei Lobkowitzkastély a 17. századból, vagy a szintén 17. századi Červený Hrádeki kastély, melynek építészei Antonio della Porta ( ) és Jean-Baptiste Mathey ( ) voltak. Ezek az épületek hangsúlyos középrészükkel itáliai példákat követnek, a formát Csehországban itáliai mesterek terjesztették el. A homlokzatból kiemelkedő magas rizalit zártságával az itáliai palazzót idézi, azt a városi palotatípust, ami a korai reneszánsztól kezdve a barokkig szerves fejlődésen ment keresztül [...]. A hazai barokk kastélyok homlokzati tagolása a fentiektől teljesen eltér: általában három kiugró részre, rizalitra tagolódik, és a középső rizalit lezárása nem egyenes vonalú. Sok esetben íves oromzat zárja, esetleg ácsolt szerkezetű álkupolával, vagy másféle magastetővel koronázzák. Architektonikus kialakítása is sokkal összefogottabb, nem üt el olyan mértékben a homlokzat többi részétől, mint ez Edelényben tapasztalható. [...] A fentiekből kitűnik, hogy az edelényi kastély többféle építészeti hagyomány nyomát viseli magán: érett barokk belső térszerkezet, ami a század fordulóján Közép-Európában is elterjedt volt, szintén széles körben elterjedt itáliaias homlokzati formaelemek, valamint a középrizalit megint csak itáliaias kialakítása, ami viszont egyedi a magyarországi emlékanyagban. Emellett a homlokzattagolás is itáliaiasnak tűnik, de a tengelyeket soroló megoldás melyen lényegében csak a középső tengelyt emelték ki az erősebben megmozgatott pillérekkel a manierizmus gondolkodásmódját őrzi és közép-európai viszonylatban a 17. századot idézi. Az elmúlt évszázadra való utalás egy másik furcsaságban is tetten érhető L Huillier kastélyán: az emeleti terek is boltozottak. Ez a barokk kastélyépítészetben nem volt szokás. Általában a földszinti tereket fedték téglaboltozatokkal és az emeleti helyiségeket sík famennyezettel borították, ami a megfelelő vakolás után a reprezentatív terekben vagy stukkó-, vagy festészeti díszítést kapott. Magyarázat nincs rá, hogy miért választották ezt a költséges és nehéz megoldást, ebben a tekintetben csak találgatni tudunk. De ha jobban megvizsgáljuk az épületet, akkor talán közelebb jutunk a válaszhoz. [...]

15 Házi olvasmány: A barokk órák B arokk idején az óraipar is szinte kereste a bonyolult megoldásokat. A barokk órák gyakori jellemzője, hogy a szerkezet belső részét is díszítették, sokszor aranyozták. A díszítmények tömegégében még az egyszerűbb szerkezet is áttekinthetetlennek tűnt, és a laikus megrendelőben elismerést keltett. Fontos kelléknek számítottak az ütő és ébresztőszerkezetek, dátumjelzők, holdfázisjelzők. A bonyolultság erénynek számított. A korai barokk idején sok vasóra készült, eleinte foliot szabályzóval, később a számlap előtt lengő rövid ingával. A vasórák szerkezete (csapágylemeze és kerekei is) vasból készült. Ezt is díszítették, ha többre nem telt, legalább a csapágylemezeknek adtak egy kis hullámos vonalú kontúrt. Az óraipar fejlődésének két jelentős eseménye esik a barokk idejére: az inga (1656) és a billegő (1675) feltalálása, illetve szabályzóként való alkalmazása az óraszerkezetekben. Az órák pontossága így több mint egy nagyságrenddel növekedett, a luxus- tárgyból időmérő műszer lett. Hamarosan felismerték, hogy a hosszabb inga megbízhatóbb szabályozást ad, így alakultak ki a 18. században a padlón álló ún. lábas órák, amelyeknek hosszúkás, embermagasságúnál nagyobb tokja a szerkezetet, ingát és a súlyokat egyaránt védte. Sajnos Magyarországon ebből a szép óratípusból kevés készült és még kevesebb maradt fenn. Ugyancsak a 18, században terjedtek el főleg a Német területeken a barokk szekrényórák, amelyeknek magyarországi, kissé provinciális változatát nem túl találó elnevezéssel altdeutsch (ónémet) óráknak nevezték. A nyugateurópai példányok kivitele finomabb, költségesebb volt, az alapvonásokat tekintve azonban ennek a nagyon kötött formavilágú óra- típusnak Európaszerte előforduló példányai lényegében megegyeztek. A franciaországi barokk kialakulása már 4. Henrik ( ) és 13. Lajos ( ) uralkodása alatt megkezdődött, de virágkorát 14. Lajos ( ) idején érte el. A francia barokkot ezért 14. Lajos stílusnak (Louis-quatorzenak) is szokták nevezni. A 17. század végén valószínűleg a szekrényórákból formálódott ki egy jellegzetesen Francia barokk rövidingás asztali óratípus, amelyet a Franciák pendule"-nek, vagy pendulette"-nek neveztek,ezért a többi nyelvbe is így került át. Nem csak a barokk, hanem a rokokó idején is a Francia órák legjellegzetesebb és legkedveltebb típusa volt. A pendule szerkezete, ellentétben a korabarokk órákkal,szinte teljesen dísztelen, viszont nagy gondot fordítottak a jó anyagminőségre,a pontos és szakszerű anyagmegmunkálásra a konstrukció és a technikai kivitelezés színvonalára. A reneszánsz függőórák a barokk idején formálódtak át igazi zsebórává. A reneszánsz tokok szögletes formái le- gömbölyödtek,és egyre inkább csökkentek a méretek is. Mivel a szerkezet még nagyon magas volt. a tok enyhén lapított gömbalakot vett fel: külseje sima,mértéktartó vésett díszítéssel. Ezt vette körül a dúsan cizellált trébelt (tulaezüst) védőtok. A tokok anyaga arany,ezüst vagy aranyozott bronz. A védőtokon gyakori a teknőc,esetleg kígyóbőr burkolat. A drágább, főleg aranypéldányoknál előfordul a zománc,drágakő,vagy gyöngydíszítés. A 17. sz. végén a hegyikristály védőfedél helyén megjelent a törékenyebb,de könnyen pótolható óraüveg. A védőtoknak nem volt külön üvege,csak kerek kivágása,hogy a számlap látszódjék. A védőtokot selyemmel vagy más textíliával bélelték. Ezeken,a bélések alatt néha érdekes irományokat, vagy más papírokat lehet találni, amit a régi tulajdonos kerekre vágva helyezett el a tokban,hogy az óra helyét kipárnázza. Hogy az óra kengyele mindkét védőtokon kívül legyen,a legbelső toknak hosszú nyakat készítettek ezért ezt a majdnem gömb alakú, hosszúnyakú óratípust franciául onionnak, németül zwiebelnek, magyarul hagyma órának nevezik. Az órákat ekkor még nem annyira zsebben, mint inkább chatelaine"-re azaz övláncra függesztve a derekukon viselték, de a szerkezetek a hajszálrugó alkalmazása következtében már viszonylag jól szabályozhatók voltak. Egy18. századi orsójáratú órával már elérhető, hogy a napi járási hiba nem haladja meg a 6-8 percet. Forrás:

16 Házi olvasmány: A rokokó órák L ajos (XV. Lajos) uralkodása alatt ( ) Franciaországban a barokk folytatásaként kialakult stílus, amelyet bizonyos megszorításokkal a barokk kifinomult, túldíszített változatának is tartanak. A rokokó név a francia rocallie névből ered, amely magyarul kagylót jelent,és azokra a lomb és virágdíszekkel átfont kagyló és csigaszerű díszítőelemekre utal,melyből ennek a stílusnak a dekorációs rendszere felépül.a rokokót XV. Lajos-stílusnak Louis quinzenek is szokták nevezni. A rokokó nem vette át a barokk nagyvonalú ünnepélyességét, de alkalmazta, és a játékosságig fokozta a barokkban is fellelhető aszimmetriát. A pendule, amely már a barokk idején is kedvelt óratípus volt,a rokokóban tovább formálódik. A tok kontúrvonala középen szűkített lett. Rendszerint egy konzolszerű talpazat is tartozik hozzá, amely díszítményében és formavilágában az óra tokjához igazodik, falra rögzíthető, így az órának változatosabb elhelyezési lehetőséget biztosít. A rokokó vége felé ebből az óratípusból alakult ki a cartelóra úgy, hogy a konzol a tokkal összeolvadva keretszerű alakzatot képezett. Előszeretettel alkalmazták már a barokk idején is létező Boulle technikát. A teknőspáncél berakásos intarziát előszeretettel használták bútorokon, óratokokon. Az ekkor működő órák legtöbbje orsó-gátszerkezettel működik, és nem ritka az ismétlő-ütőszerkezettel ellátott óraszerkezet. A lábas órák továbbra is közkedveltek, formaviláguk azonban jóval mozgalmasabb, mint barokk elődeikké. A rokokó túlzásai a 18. század közepétől kezdve fokozatosan mérséklődtek,amit sietetett Franciaország gazdasági gyengülése is. A rokokó utolsó évtizedeiben a klasszicizmusba való átmenet jelei mutatkoznak. A rokokó hatása a többi európai ország (Anglia, Olaszország, Ausztria) arisztokrata köreibe is behatolt. Magyarországra bécsi közvetítéssel jutott el. Természetesen mindenütt rányomta bélyegét az illető ország nemzeti sajátossága, kulturális és gazdasági légköre. A német rokokó például a Franciához képest veszített könnyedségéből, az osztrák pedig, amelyet egyébként Mária Terézia-stílusnak is neveznek egy mérsékeltebb, polgárias jelleget mutat. Forrás:

XII. A KÖZÉPKOR ÉS A KORA ÚJKOR

XII. A KÖZÉPKOR ÉS A KORA ÚJKOR XII. A KÖZÉPKOR ÉS A KORA ÚJKOR A középkori régészet Magyarországon 347 A KÖZÉPKORI RÉGÉSZET MAGYARORSZÁGON Laszlovszky József A történelem korszakainak régészeti kutatása különbözõ idõpontokban kezdõdött,

Részletesebben

A kérdés, amit fel kell tenni az októberi konferencia után az, hogy mirõl szólt

A kérdés, amit fel kell tenni az októberi konferencia után az, hogy mirõl szólt 2 JEGYZET Mire jó felügyelõi tanácskozás? A kérdés, amit fel kell tenni az októberi konferencia után az, hogy mirõl szólt a mûemlékes felügyelõk aggteleki tanácskozása? A témát Okrutay Miklós igazgatóhelyettes

Részletesebben

2013. április. 645 Ft. A horgosi Kárász-kastély. Vár a Tarna-folyó fölött: Sirok. Múltidéző séta Mecseknádasdon. végvára: Zsáka

2013. április. 645 Ft. A horgosi Kárász-kastély. Vár a Tarna-folyó fölött: Sirok. Múltidéző séta Mecseknádasdon. végvára: Zsáka 2013. április IX. évfolyam, 2. szám. Megjelenik kéthavonta 645 Ft A horgosi Kárász-kastély A bihari lápvidék végvára: Zsáka Kőhalom vára Vár a Tarna-folyó fölött: Sirok Múltidéző séta Mecseknádasdon Áprilisi

Részletesebben

ICOMOS HÍRADÓ. a Magyar Nemzeti Bizottság közleményei A TARTALOMBÓL HU ISSN 2062-4964 HU ISSN 2062-4972

ICOMOS HÍRADÓ. a Magyar Nemzeti Bizottság közleményei A TARTALOMBÓL HU ISSN 2062-4964 HU ISSN 2062-4972 ICOMOS HÍRADÓ a Magyar Nemzeti Bizottság közleményei 19. évfolyam - 1.szám 2011. február hó A TARTALOMBÓL HU ISSN 2062-4964 HU ISSN 2062-4972 Magyar világörökségi helyszínekkel kapcsolatos megőrzési állapotjelentések

Részletesebben

Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Nagy Zoltán Jegyzet. Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet

Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Nagy Zoltán Jegyzet. Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet 2 Jegyzet ÖRÖKSÉG Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Az Jegyzet Ünnep Jegyzet után Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet

Részletesebben

Várak Vas megyében. A Castrum Bene Egyesület 13. vándorgyűlése alkalmából felkeresett erősségek KŐSZEG VÁROSFALAI ÉS VÁROSI VÁRA

Várak Vas megyében. A Castrum Bene Egyesület 13. vándorgyűlése alkalmából felkeresett erősségek KŐSZEG VÁROSFALAI ÉS VÁROSI VÁRA Várak Vas megyében A Castrum Bene Egyesület 13. vándorgyűlése alkalmából felkeresett erősségek B. BENKHARD LILLA MENTÉNYI KLÁRA 1 KŐSZEG VÁROSFALAI ÉS VÁROSI VÁRA A város védelmi rendszere Kőszeg várát

Részletesebben

ERDÉLYI KASTÉLYOK, UDVARHÁZAK NYÍLÁSZÁRÓI SZÁZADBAN

ERDÉLYI KASTÉLYOK, UDVARHÁZAK NYÍLÁSZÁRÓI SZÁZADBAN ERDÉLYI KASTÉLYOK, KÚRIÁK ÉS UDVARHÁZAK NYÍLÁSZÁRÓI A 17 18. SZÁZADBAN MOHOLY-NAGY M Ű VÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA B ERKE M ÁRTA E RDÉLYI K ASTÉLYOK, K ÚRIÁK ÉS U DVARHÁZAK N YÍLÁSZÁRÓI A 17 18. S ZÁZADBAN

Részletesebben

MUNKAANYAG. Horvát Csaba Lajos. Kézműves mesterségek portékái, műhelyei régen és ma II. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Horvát Csaba Lajos. Kézműves mesterségek portékái, műhelyei régen és ma II. A követelménymodul megnevezése: Horvát Csaba Lajos Kézműves mesterségek portékái, műhelyei régen és ma II. A követelménymodul megnevezése: Népi kézműves vállalkozás működtetése A követelménymodul száma: 1004-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

A Mûemléki Világnap egyike azoknak az évrõl évre ismétlõdõ, de ritka alkalmaknak, amikor a közvélemény talán jobban felfigyel az örökségvédelemre,

A Mûemléki Világnap egyike azoknak az évrõl évre ismétlõdõ, de ritka alkalmaknak, amikor a közvélemény talán jobban felfigyel az örökségvédelemre, 2 A SZERKESZTÕ JEGYZETE Jegyzet Jegyzet Jegyzet Ünnep Jegyzet után Jegyzet Jegyzet A Mûemléki Világnap egyike azoknak az évrõl évre ismétlõdõ, de ritka alkalmaknak, amikor a közvélemény talán jobban felfigyel

Részletesebben

A Mûemlékvédelem szerkesztôbizottsága szeretettel és tisztelettel köszönti születésnapján lapunk fôszerkesztôjét.

A Mûemlékvédelem szerkesztôbizottsága szeretettel és tisztelettel köszönti születésnapján lapunk fôszerkesztôjét. A Mûemlékvédelem szerkesztôbizottsága szeretettel és tisztelettel köszönti születésnapján lapunk fôszerkesztôjét. Valter Ilona köszöntése Minden tudományterület történetének vannak jó és kevésbé pozitív

Részletesebben

2013. október. 645 Ft. Borosjenő az erdélyi fejedelmek. Mariazell, a magyar kegyhely. Szulejmán szultán. Corfe vára Dél-Angliában

2013. október. 645 Ft. Borosjenő az erdélyi fejedelmek. Mariazell, a magyar kegyhely. Szulejmán szultán. Corfe vára Dél-Angliában 2013. október IX. évfolyam, 5. szám. Megjelenik kéthavonta 645 Ft Borosjenő az erdélyi fejedelmek uralkodása idején Mariazell, a magyar kegyhely Corfe vára Dél-Angliában Megújult a zirci ciszterci apátság

Részletesebben

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. Oktatási és Kulturális Minisztérium. Tervezet

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. Oktatási és Kulturális Minisztérium. Tervezet Oktatási és Kulturális Minisztérium Tervezet Egyes ingatlanok műemlékké, valamint műemléki jelentőségű területté nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről szóló miniszteri rendelet

Részletesebben

A konferencia fővédnöke: Dr. Martonyi János egyetemi tanár, külügyminiszter volt

A konferencia fővédnöke: Dr. Martonyi János egyetemi tanár, külügyminiszter volt 2012. június 8. napján 10.00 órai kezdettel jótékonysági konferencia került megrendezésre az Ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítvány által- Krasznahorka Vára- Közös örökségünk és Ifj. gróf Andrássy Gyula címmel.

Részletesebben

2013. február. 645 Ft. Kékkő vára Balassi Bálint korában. A hejcei erődített római katolikus templom. Tátika három vára. A szegedi vár története

2013. február. 645 Ft. Kékkő vára Balassi Bálint korában. A hejcei erődített római katolikus templom. Tátika három vára. A szegedi vár története 2013. február IX. évfolyam, 1. szám. Megjelenik kéthavonta 645 Ft Kékkő vára Balassi Bálint korában A hejcei erődített római katolikus templom Tátika három vára A szegedi vár története Kirándulás Hrussó

Részletesebben

Készítette: a Történelmi Műhely alkotó csoportja M. Román Béla Kelemen Sándorné Paróczainé Kiss Emma Rusvai Károly

Készítette: a Történelmi Műhely alkotó csoportja M. Román Béla Kelemen Sándorné Paróczainé Kiss Emma Rusvai Károly Készítette: a Történelmi Műhely alkotó csoportja M. Román Béla Kelemen Sándorné Paróczainé Kiss Emma Rusvai Károly KÉZIKÖNYV Szool lnook várrooss ttöörrttééneettééneek ttaní íttássáhooz álttal lánooss

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történelemtudományi Doktori Iskola Régészeti Program DOKTORI DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI MAGYAR KÁROLY

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történelemtudományi Doktori Iskola Régészeti Program DOKTORI DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI MAGYAR KÁROLY Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történelemtudományi Doktori Iskola Régészeti Program DOKTORI DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI MAGYAR KÁROLY A BUDAI KÖZÉPKORI KIRÁLYI PALOTA ÉPÍTÉSZETI EGYÜTTESÉNEK

Részletesebben

ISBN szám: Szerkesztôk: Árvai Zsuzsa, Braun Orsolya, Erdélyi Erika, Hild Csorba Bernadett, Sárossy Péter, Dr. Siklódi Csilla Felelôs kiadó: Dr.

ISBN szám: Szerkesztôk: Árvai Zsuzsa, Braun Orsolya, Erdélyi Erika, Hild Csorba Bernadett, Sárossy Péter, Dr. Siklódi Csilla Felelôs kiadó: Dr. ISBN szám: Szerkesztôk: Árvai Zsuzsa, Braun Orsolya, Erdélyi Erika, Hild Csorba Bernadett, Sárossy Péter, Dr. Siklódi Csilla Felelôs kiadó: Dr. Virágos Gábor fôigazgató Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat

Részletesebben

Lustrum. Százéves az Eötvös Collegium Ménesi úti palotája. Kiállításvezető. Szerkesztette Horváth László

Lustrum. Százéves az Eötvös Collegium Ménesi úti palotája. Kiállításvezető. Szerkesztette Horváth László Lustrum Százéves az Eötvös Collegium Ménesi úti palotája Kiállításvezető Szerkesztette Horváth László ELTE Eötvös Collegium Budapest, 2011 ISBN 978 963 89326 3 1 Előszó Az Eötvös Collegium Ménesi úti palotáját

Részletesebben

A kultúra és a művészetek városa...4. Védelemre várva...9. Műemléki revízió Vas megyében...14. Hej Biharbojt, Biharbojt...19

A kultúra és a művészetek városa...4. Védelemre várva...9. Műemléki revízió Vas megyében...14. Hej Biharbojt, Biharbojt...19 Képtár A ház, amelynek egyik utcai homlokzati ablaka látható a képen, Balatonszőlős és az egész Balaton-felvidék rohamosan fogyatkozó számú, még nagyobbrészt eredeti állapotban megmaradt épületeinek egyike.

Részletesebben

Bükkösd község helytörténete 1950-ig

Bükkösd község helytörténete 1950-ig Bükkösd község helytörténete 1950-ig Tisztelt Olvasó! Felhívom szíves figyelmét, hogy Bükkösd helytörténetéről szóló dokumentum teljes tartalma szerzői jogi védelem alatt áll. Így annak - akár teljes tartalmának

Részletesebben

Alag, a magyar Newmarket. Tudományos Diákköri Konferencia Dolgozat Írta: Kaszás Nóra 2013. 10. 25. Konzulens: Lázár Antal DLA, Dr. Fekete J.

Alag, a magyar Newmarket. Tudományos Diákköri Konferencia Dolgozat Írta: Kaszás Nóra 2013. 10. 25. Konzulens: Lázár Antal DLA, Dr. Fekete J. Alag, a magyar Newmarket Tudományos Diákköri Konferencia Dolgozat Írta: Kaszás Nóra 2013. 10. 25. Konzulens: Lázár Antal DLA, Dr. Fekete J. Csaba TARTALOM BEVEZETÉS... 2 ALAG JELENE... 3 Az alagi Versenyló

Részletesebben

Ezúttal egy titokzatos női képmás sorsáról s vo natkozásában a Hatvany-gyűjteményről írunk a Műtárgyfelügyeleti Iroda különleges esettanulmányainak

Ezúttal egy titokzatos női képmás sorsáról s vo natkozásában a Hatvany-gyűjteményről írunk a Műtárgyfelügyeleti Iroda különleges esettanulmányainak Képtár A műemléki felújítások sorában kiemelkedő pillanat a székesfehérvári Hiemer-Font-Caraffa épülettömb elkészülte. Tán ezúttal kevesen kérdőjelezik meg, kevesen vitatják majd, múlt és jelen találkozásának

Részletesebben

MUNKAANYAG. Előterjesztés

MUNKAANYAG. Előterjesztés Oktatási és Kulturális Minisztérium Előterjesztés Egyes ingatlanok műemlékké, valamint műemléki jelentőségű területté nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről szóló miniszteri rendelet

Részletesebben

Magyar építészettörténet BSC. Készült Magyar Építészettörténet tárgy (BMEEPETB701 ) összefoglalásaként 2012-ben

Magyar építészettörténet BSC. Készült Magyar Építészettörténet tárgy (BMEEPETB701 ) összefoglalásaként 2012-ben Magyar építészettörténet BSC Készült Magyar Építészettörténet tárgy (BMEEPETB701 ) összefoglalásaként 2012-ben Pannónia provincia építészete függőleges út: decumanus vízszintes: cardo maximus -> kettő

Részletesebben

tudományos munkatársával. Kezdjük talán azzal, hogy röviden elmondod: mióta létezik ez az intézmény, hogy működött majdnem másfél száz év során?

tudományos munkatársával. Kezdjük talán azzal, hogy röviden elmondod: mióta létezik ez az intézmény, hogy működött majdnem másfél száz év során? Ha mindez így marad, akkor ez ennek a 140 éves történetnek a vége BUKSZ-beszélgetés a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal feloszlatásáról Lővei Pál Klaniczay Gábor A BUKSZ-Beszélgetéseket lapunk első évtizedében

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. április 7-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. április 7-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. április 7-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Tárgy: Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...

Részletesebben

a urbanisták, városvédõk, no meg a mûemlékvédõk

a urbanisták, városvédõk, no meg a mûemlékvédõk 2 Jegyzet ÖRÖKSÉG Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet

Részletesebben

Sok szeretettel köszöntjük a LXII. Országos Vasutas Természetjáró Találkozó résztvevőit!

Sok szeretettel köszöntjük a LXII. Országos Vasutas Természetjáró Találkozó résztvevőit! EGRI KÖSZÖNTŐ Sok szeretettel köszöntjük a LXII. Országos Vasutas Természetjáró Találkozó résztvevőit! A VTSZ újjáalakulásának 25. évfordulóján a találkozót a Záhonyi VSC és az MVSC közös szervezésében

Részletesebben

magyar 2003/4 TÉL Volume 9 Number 4

magyar 2003/4 TÉL Volume 9 Number 4 magyar múzeumok 2003/4 TÉL HUNGARIAN MUSEUMS Volume 9 Number 4 WINTER Évfordulóink Our Anniversaries Ismeretlen mûvész: Kuruc vitéz. XVIII. század. Olaj, vászon. Magyar Nemzeti Múzeum Unknown artist: Kuruc

Részletesebben

Kérdés: Möller István alkotói korszaka nemhogy egybeesik, de meghatározó jelentőségű a

Kérdés: Möller István alkotói korszaka nemhogy egybeesik, de meghatározó jelentőségű a [ Jegyzet Képzelt beszélgetés Möller István műegyetemi tanárral, műemlék-restaurátor építésszel E számunk szerzői BEREGI NAGY EDIT újságíró MNG sajtófőnök BUGÁR-MÉSZÁROS KÁROLY építész Magyar Építészeti

Részletesebben