Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 Halmaj Község Képviselő-testülete NYÍLT Szám: 7-10/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: május 31. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok rendkívüli együttes képviselő-testületi üléséről. Petőfi Sándor Közösségi Ház Jelen vannak: Tóth József polgármester Halmaj Béres Sándor alpolgármester Boldizsárné Volcsányi Mária képviselő Botos András képviselő Palásti László képviselő Zsiga Istvánné képviselő Orosz Miklósné polgármester Kiskinizs Kovács Pál alpolgármester Riz István képviselő Tarnócziné Tóth Melinda képviselő Zsirosné Molnár Ildikó képviselő Tóth Ferencné Zsirosné Becse Gizella Kiss Zoltánné jegyző mb. intézményvezető jegyzőkönyvvezető Meghívottak közül távol van: Veres Dénes Ferenc képviselő Halmaj Tóthné Pekár Ágnes Közösségi Ház vezető Horváth Elemér CNÖ elnöke Tóth József polgármester tisztelettel köszönti a rendkívüli együttes testületi ülésen megjelenteket. Az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy a halmaji és kiskinizsi képviselő-testület egyaránt határozatképes. Javasolja, hogy a jegyzőkönyv vezetésével Kiss Zoltánnét bízzák meg. Az ülés tervezett napirendjeként a következő napirendi pontokat javasolja megtárgyalni: JAVASOLT NAPIREND 1.) Többcélú intézmény Társulási Megállapodásának felülvizsgálata Előadó: Tóth Ferencné jegyző, Tóth József polgármester, Orosz Miklósné polgármester 2.) Halmaji Kastély Óvoda, Petőfi Sándor Közösségi Ház és Könyvtár alapító okiratának módosítása Előadó: Tóth Ferencné jegyző 3.) Egyéb indítványok, bejelentések 4.) Szociális támogatás iránti kérelem elbírálása

2 2 Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - elfogadja a javaslatokat, Kiskinizs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - elfogadja a javaslatokat, és a következő napirend szerint üléseznek: NAPIREND 1.) Többcélú intézmény Társulási Megállapodásának felülvizsgálata Előadó: Tóth Ferencné jegyző, Tóth József polgármester, Orosz Miklósné polgármester 2.) Halmaji Kastély Óvoda, Petőfi Sándor Közösségi Ház és Könyvtár alapító okiratának módosítása Előadó: Tóth Ferencné jegyző 3.) Egyéb indítványok, bejelentések 4.) Szociális támogatás iránti kérelem elbírálása NAPIREND TÁRGYALÁSA I. NAPIREND Többcélú Intézmény Társulási Megállapodásának felülvizsgálata Előadó: Tóth Ferencné jegyző, Tóth József polgármester, Orosz Miklósné polgármester (Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Tóth József polgármester elmondja: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény előírja, hogy a törvény hatálybalépése előtt kötött társulási megállapodásokat június 30-ig felül kell vizsgálni, és az új törvénynek való megfelelés érdekében, a szükséges módosításokat végre kell hajtani. A nemzeti köznevelésről szóló törvény értelmében köznevelési intézmény fenntartói jogának átadásáról a fenntartó önkormányzatok legkésőbb az adott év május hónap utolsó munkanapjáig hozhatnak döntést. A Magyar Államkincstár körlevélben tájékoztatta az önkormányzatokat arról, hogy a jogi személyiségű társulás megalakításával a nevelési intézmény alapító okiratában sem irányító, sem fenntartó szervként nem szerepelhet önkormányzat, ezért az alapító okirat módosítása is szükséges. A tervezet elkészítése során arra tett javaslatot, hogy a Társulási Tanácsot Halmaj és Kiskinizs községi önkormányzatok képviselő-testületei alkossák, annak érdekében, hogy ugyanaz a testület hozzon döntést az intézmény működési szabályainak megállapításáról, költségvetéséről, az intézményvezető kinevezéséről, mint eddig. A Társulási Tanács lesz a fenntartója és működtetője is a többcélú intézménynek. A Társulás által ellátott feladatok közé bekerül a szociális étkeztetés biztosítása is. Kérdésként fogalmazódott meg, hogy az intézmény gazdálkodási önállósága megmaradjon-e? Esetleg július 1-től, illetve január 1-től a Közös Önkormányzati Hivatal végezze a gazdálkodási feladatokat? A gazdasági önállóság változása az intézmény működésében nem eredményez jelentős változást. Arról javasolja későbbi ülésen döntést hozni. Amennyiben a társulási tanács tagjainak száma meghaladja a 10 főt, a döntéshozatal módja változik. Az idevonatkozó szabályokat a tervezet 6.3.1, pontja tartalmazza. A szavazatok összesítésénél a szavazatok lakosságszámhoz viszonyított arányát is vizsgálni kell. Orosz Miklósné polgármester hozzáteszi, hogy az eddigi gyakorlat szerint a közös döntések esetében 1-1 szavazat illette meg Halmaj és Kiskinizs községi önkormányzatokat. Az ide vonatkozó szabályozás szerint, amennyiben a társulási tanács ülésén az egyik településről nem jelenik meg senki, nem határozatképes a Tanács akkor sem, ha a tagok számának több mint a fele jelen van. Tóth József polgármester példaként említi, hogy 5 kiskinizsi és két halmaji társulási tanács tag jelenléte esetén nincs döntés, mert Halmaj község esetében nincs meg a képviselt többségi lakossági arány. Kovács Pál alpolgármester nem látja, hogy mi lesz az előnye a társulásnak, mi volt a korábbi szervezeti egység hátránya?

3 3 Tóth József polgármester elmondja, valóban felmerül a kérdés, miért szükséges létrehozni társulási tanácsot, amikor az önkormányzatok biztosítják az intézmények működésének a finanszírozását. Véleménye szerint a társulási forma nagyobb településeken jár több előnnyel. Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok vonatkozásában létrejön egy újabb szervezet, mely működtetése jelentős adminisztrációs többletterhet jelent, (Pld.: üléseket kell tartani, arról jegyzőkönyvet készíteni) a döntéseket viszont ugyanazok a személyek hozzák. Botos András képviselő kérdése, hogy a Társulási Tanács megbízatása a következő önkormányzati választásokig tart? Tóth Ferencné jegyző válaszában elmondja, hogy a Társulási Tanács tagjának megbízatása a polgármesteri és önkormányzati képviselői megbízatása idejére szól. Az önkormányzatoknak nem kötelező feladata a jogi személyiségű társulás létrehozása, feladatellátási szerződés keretén belül is biztosítható a kiskinizsi gyermekek részére az óvodai férőhely. A bejáró tanulók utáni normatíva igénylésére azonban csak jogi személyiséggel rendelkező társulás jogosult. Halmaj, Kiskinizs község esetében a bejáró tanulók után járó normatíva 1,8 millió Ft. Tóth József polgármester hozzáfűzi: a tervezetben a vegyes rendelkezések között is feltüntetésre került, hogy a jelenleg hatályban lévő Oktatási Intézmények Közös Fenntartását és Működtetését Biztosító Társulás, valamint a Szociális étkeztetést Biztosító Társulás működtetéséről és szabályairól szóló társulási megállapodások az Intézményfenntartó Társulás létrehozásával egy időben hatályukat vesztik. A társulási megállapodások alapján ellátott feladatokat az Intézményfenntartó Társulás látja majd el. Javasolja, hogy a tervezet 8.2. pontja kerüljön kiegészítésre a szociális étkeztetéssel. A Halmaji Kastély Óvoda, Petőfi Sándor Közösségi Ház és Könyvtár integrációja beváltotta a hozzáfűzött reményeket, hatékonyan működik a többcélú intézmény. Tóth Ferencné jegyző elmondja, hogy a tervezet szerint a teljes munkáltatói jogkört az intézményvezető gyakorolja. Javasolja, ezt kiegészíteni a következők szerint: A Halmaji Kastély Óvoda, Petőfi Sándor Közösségi Ház és Könyvtár alkalmazottai felett az alapvető munkáltatói jogkört az intézményvezető, az egyéb munkáltatói jogkört (pld.: szabadságok kiadása) a tagintézmény-vezető gyakorolja. A Kincstár a jogi személyiségű társulást vezető nélkül a törzskönyvi nyilvántartásba nem jegyzi be. Az önkormányzati törvény társulásokról szóló 95. (1) bekezdése azt írja elő, hogy a Társulási Tanács tagjai közül elnököt választ. A jogi személyiségű Társulás a törzskönyvi bejegyzéssel jön létre. A Társulási Tanács tagjainak személye megegyezik a testületi tagok személyével, ezért nem követnek el a képviselő-testületek törvénysértést, ha megválasztják a Társulás elnökének személyét. Palásti László képviselő egyetért a javaslatokkal. Megjegyzi, hogy korábban az általános iskola igazgatója esetében az alapvető munkáltatói jogkört a két Önkormányzat Képviselő-testülete, az egyéb munkáltatói jogkört a székhelyközség polgármestere gyakorolta. Ez elsősorban a kisebb jelentőségű munkaügyekben jó megoldás. Javasolja, a Társulás elnökének Tóth József polgármestert megválasztani. Tóth József polgármester nem kéri a személyét érintő kérdés zárt ülésen történő tárgyalását. Bejelenti személyes érintettségét az ügyben, ezért a döntéshozatalban nem vesz részt. Tóth Ferencné jegyző felkéri a Halmaj és Kiskinizs községek önkormányzatainak ügyrendi bizottságait, hogy a titkos szavazás lebonyolításáról gondoskodjanak. Tóth József polgármester a titkos szavazás idejére szünetet rendel el. Boldizsárné Volcsányi Mária az Ügyrendi Bizottság elnöke ismerteti a titkos szavazás eredményét: Halmaj község Képviselő-testülete 5 igen szavazattal Tóth József polgármestert a Társulási Tanács elnökének megválasztotta. Riz István az Ügyrendi Bizottság elnöke ismerteti a titkos szavazás eredményét: Kiskinizs község Képviselőtestülete 5 igen szavazattal Tóth József polgármestert a Társulási Tanács elnökének megválasztotta. Tóth József polgármester megköszöni a bizalmat. Javasolja, hogy a képviselő-testületek, az elhangzott kiegészítésekkel fogadják el a Halmaj, Kiskinizs Községek Intézményfenntartó Társulásának megalakítására vonatkozó társulási megállapodás tervezetét.

4 4 Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az elhangzottakkal egyhangúlag egyetért, és 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozza: Kiskinizs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az elhangzottakkal egyhangúlag egyetért, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozza: Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 457/2013. (V.31.) határozata Halmaj, Kiskinizs Községek Intézményfenntartó Társulásának megalakításáról Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 87. -ban kapott felhatalmazás alapján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok képviselő-testületei feladataik magasabb szakmai színvonalon történő ellátása érdekében az - óvodai nevelés, - közösségi tér biztosítása, - kulturális szolgáltatás, - óvodai, iskolai, intézményi és - szociális étkeztetés biztosítására létrehozza a Halmaj, Kiskinizs Községek Önkormányzatainak Intézményfenntartó Társulása -t. A társulásban részt vevő önkormányzatok, a tárulás működésére vonatkozóan írásbeli megállapodást kötnek. A megállapodás a határozat mellékletét képezi. A képviselő-testületek felhatalmazzák a polgármestereket, valamint a jegyzőt a további intézkedések megtételére. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 458/2013. (V.31.) határozata Halmaj, Kiskinizs Községek Intézményfenntartó Társulási Tanács elnökének megválasztásáról Halmaj község Képviselő-testülete Halmaj, Kiskinizs Községek Intézményfenntartó Társulási Tanács elnökének Tóth József polgármestert megválasztotta. A Társulási Tanács elnökének megbízatása a polgármesteri megbízatása idejére szól. A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt a további intézkedések megtételére. Határidő: azonnal Felelős: jegyző II. NAPIREND Halmaji Kastély Óvoda, Petőfi Sándor Közösségi Ház és Könyvtár alapító okiratának módosítása Előadó: Tóth Ferencné jegyző (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Tóth Ferencné jegyző tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Halmaj, Kiskinizs Községek Intézményfenntartó Társulásának létrehozásával egy időben szükséges a Halmaji Kastély Óvoda, Petőfi Sándor Közösségi Ház és Könyvtár alapító okiratának módosítása is, tekintettel arra, hogy az Intézményfenntartó Társulás létrehozásával megváltozik a költségvetési szerv irányító, valamint fenntartó szerve is. A többcélú intézményi irányító szerve jelenleg Halmaj és Kiskinizs községi önkormányzatok képviselő-testülete, aminek a helyébe július 1. napjától az Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa lép.

5 5 Az új fenntartó szerv Halmaj, Kiskinizs Községek Önkormányzatainak Intézményfenntartó Társulása lesz. Amennyiben a képviselő-testületek a jelenleg hatályos alapító okirat módosítására vonatkozó javaslattal egyetértenek, az új alapító okirat július 1. napján lép hatályba, azzal egyidejűleg a december 13. napján kelt, Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 775/2012. (XII.13.) határozatával és Kiskinizs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 129/2012. (XII.13.) határozatával jóváhagyott egységes szerkezetű alapító okirat hatályát veszti. Kéri a jelenlévő képviselőket, hogy a Halmaji Kastély Óvoda, Petőfi Sándor Közösségi Ház és Könyvtár alapító okiratának módosítására vonatkozó javaslatot, az írásbeli előterjesztésnek megfelelően fogadják el. Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az elhangzottakkal egyhangúlag egyetért, és 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: Kiskinizs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az elhangzottakkal egyhangúlag egyetért, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 459/2013. (V.31.) határozata Halmaji Kastély Óvoda, Petőfi Sándor Közösségi Ház és Könyvtár alapító okiratának módosításáról Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok képviselő-testületei az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC tv. 21. (3) bekezdése, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet II. fejezetében meghatározottakra figyelemmel a Halmaji Kastély Óvoda, Petőfi Sándor Közösségi Ház és Könyvtár módosító okiratát és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát megtárgyalta és azt elfogadja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a módosító és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a Magyar Államkincstár részére küldje meg, és az ügyben szükséges további intézkedést tegye meg. Az alapító okiratot módosító okirat és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Felelős: polgármester, jegyző Határidő: azonnal III. NAPIREND Egyéb indítványok, bejelentések HALMAJI KASTÉLY ÓVODA, PETŐFI SÁNDOR KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR VEZETŐJÉNEK MEGBÍZÁSA Tóth József polgármester tájékoztatja a képviselő-testületeket, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény értelmében a képviselő-testület az érintett kérésére zárt ülést tart vezetői megbízás adásának tárgyalásakor. Tekintettel arra, hogy a napirend keretében a Halmaji Kastély Óvoda, Petőfi Sándor Közösségi Ház és Könyvtár vezetőjének megbízásával kapcsolatos előterjesztés megtárgyalására kerül sor. Kéri, hogy az intézmény megbízott vezetője nyilatkozzon arra vonatkozóan, kéri-e az előterjesztés zárt ülésen történő megtárgyalását. Zsirosné Becse Gizella mb. intézményvezető nem kéri a személyét érintő kérdés zárt ülésen történő tárgyalását. Tóth József polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a korábbi döntésnek, valamint az ide vonatkozó jogszabályoknak megfelelően eljárva kiírásra került a Halmaji Kastély Óvoda, Petőfi Sándor Közösségi Ház és Könyvtár magasabb vezetői álláshely betöltésére vonatkozó pályázat. A pályázat eredménytelenül zárult, a pályázati időszakban pályázatot nem nyújtottak be.

6 6 Tóth Ferencné jegyző ismerteti az idevonatkozó szabályokat: Amennyiben az intézményvezetői feladatok ellátására kiírt pályázat nem vezetett eredményre (pl. nem volt pályázó), az intézmény vezetésével kapcsolatos feladatokat a pályázati eljárás eredményes befejezéséig, de legfeljebb egy évig az intézmény szervezeti és működési szabályzatában meghatározottak szerint kell ellátni. Tóth József polgármester javasolja, hogy az intézmény vezetői feladatainak ellátására határozott időre, augusztus 1-től július 31-ig Zsirosné Becse Gizellát bízzák meg. Nevezett a vezetői feladatok ellátását továbbra is vállalja. Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az elhangzottakkal egyhangúlag egyetért, és 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: Kiskinizs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az elhangzottakkal egyhangúlag egyetért, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 460/2013. (V.31.) határozata Halmaji Kastély Óvoda, Petőfi Sándor Közösségi Ház és Könyvtár vezetőjének megbízásáról Halmaj és Kiskinizs községek Önkormányzatai megtárgyalták a Halmaji Kastély Óvoda, Petőfi Sándor Közösségi Ház és Könyvtár vezetőjének megbízásával kapcsolatos előterjesztést. A képviselő-testületek a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 5. (16) bekezdésében, valamint az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak alapján eljárva, az intézmény vezetői feladatainak ellátására határozott időre, augusztus 1-től július 31-ig Zsirosné Becse Gizella (szül.: Halmaj, február 18., an.: Varga Gizella) Halmaj, Kossuth út 2. szám alatti lakost bízzák meg. A megbízás időtartamára a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvényben meghatározott magasabb összegű vezetői pótlék illeti meg. A testület felhatalmazza Halmaj község polgármesterét a szükséges munkajogi intézkedések megtételére. Határidő: augusztus 1. Felelős: polgármester Zsirosné Becse Gizella mb. intézményvezető megköszöni a képviselő-testületek bizalmát és az ülésről távozik. TÁJÉKOZTATÁS AKTUÁLIS KÉRDÉSEKRŐL Tóth József polgármester a következőket mondja el: Pedagógusnap alkalmából a Szikszói Tankerület vezetése május 30-án köszöntötte a pedagógusokat. Korábban az ünnepséget az általános iskolai tanárokkal és az óvodapedagógusokkal közösen tartották meg. Az előzetes tervek szerint, az óvodapedagógusok köszöntésére június 4-én kerül sor. Javasolja, hogy évzáró ünnepi ebéd alkalmával kerüljenek köszöntésre együttesen az óvodapedagógusok, valamint az általános iskolai tanárok, szakalkalmazottak. Június 4-én, a Nemzeti Összetartozás Napján, 14 órakor megemlékezésre kerül sor a Nemzeti Emlékparknál, melyre az általános iskolások 20 perces műsorral készülnek. Palásti László képviselő véleménye szerint a pedagógusok nincsenek túlzottan megbecsülve, annak ellenére, hogy a munkaköri leírásban foglaltakon túl, a közösségért más tevékenységet is végeznek. A halmaji Általános Iskola január 1-től került a KIK fennhatósága alá. Az intézkedéstől pénzügyi megtakarítást remél a kormányzat. Korábban egy vezető irányította a többcélú intézmény (iskola, óvoda, Közösségi Ház) működtetését, a változást követően ez már nem oldható meg. Az önkormányzat jó gazdája volt az intézménynek.

7 7 A pedagógusnapi köszöntéssel kapcsolatos javaslatra reagálva elmondja, hogy a pedagógusokat a tankerület igazgatója már köszöntötte, ezért nem tartja indokoltnak, hogy ebből az alkalomból a képviselő-testületek ismét köszöntsék őket. Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az elhangzottakkal egyhangúlag egyetért. Kiskinizs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az elhangzottakkal egyhangúlag egyetért. Mindkét önkormányzatot érintő más bejelentés, egyéb hozzászólás az ülésen nem hangzott el, ezért Tóth József polgármester megköszöni a kiskinizsi képviselők munkáját, és az együttes ülést bezárja. Kiskinizs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az üléstermet elhagyja. Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete önállóan folytatja ülését. Tóth József polgármester javasolja, hogy Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Egyéb indítványok, bejelentések napirend keretében folytassa ülését. Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az elhangzottakkal egyhangúlag egyetért. TÁJÉKOZTATÁS AKTUÁLIS KÉRDÉSEKRŐL Tóth József polgármester a következőket mondja el: A munkaterv szerint június hónapban megtartandó testületi ülésen kerül sor a közrend, közbiztonság helyzetének értékelésére, valamint a települési esélyegyenlőségi terv megtárgyalására. Az esélyegyenlőségi terv nagy terjedelme miatt, elektronikus formában kerül majd kiküldésre a képviselők részére. Augusztus án kerül megrendezésre Halmaj községben az európai testvértelepülési találkozó, 7 millió Ft. pályázati támogatás igénybevételével. A program részleteinek megbeszélésére vonatkozó időpontról a képviselők értesítést kapnak. Javasolja a rendezvény keretében konferencia megszervezését, a Mária Út Egyesület Elnökének meghívásával, melyen megismertethető a Mariazelltől Csíksomlyóig vezető Mária Út jelentősége, vallási, társadalmi, kulturális értékteremtő szerepe egyaránt. A Kossuth út 19. szám alatti ingatlan jelenlegi tulajdonosa felajánlotta az ingatlant megvételre az Önkormányzat részére, amely közfoglalkoztatás keretében, állatok tartására is alkalmas lehet. Ott sok olyan ingó vagyontárgy (lőcsös szekér, stráf szekér stb.) van elhelyezve, melyek a közfoglalkoztatásban, valamint a falumúzeum berendezésében jól hasznosíthatóak lennének. Javasolja, hogy tartsanak helyszíni szemlét, készüljön leltár az ingóságokról, melynek ismeretében térjenek vissza újból a kérdés megtárgyalására. Az ingatlan megvásárlása esetén, az ott található épületek építészeti stílusa megőrizhető. Az Egészségház felújítására vonatkozó pályázatot nem támogatták. A döntés ellen fellebbezést nyújtottak be. TÁMOP keretében az IKSZT további működtetésére Közösségépítés a kultúra erejével címmel 5 millió Ft. (100 %-os finanszírozású) pályázati támogatásban részesül az Önkormányzat. A program gyakorlati megvalósítása során kézműves foglalkozások, kirándulások, és egyéb közösségépítő rendezvények valósulnak meg (pl.: szakkör, olvasókör, könyvtári szolgáltatást népszerűsítő programok, népművészeti foglalkozások, tanulmányi kirándulás stb.) Palásti László képviselő elmondja, hogy a közelmúltban a Nemzeti Emlékpark mögötti területen három (félig közművesített) ingatlant értékesített az önkormányzat munkahelyteremtő beruházás megvalósítása céljából, most van folyamatban az ingatlanhoz vezető út kialakítása, ami véleménye szerint nem megfelelő ütemben halad, mely akadálya lehet a létesítmény megvalósításának. Tóth József polgármester hozzáteszi: a kőzúzalékos út kialakítását saját beruházásban valósítja meg az Önkormányzat, melyet jelentős mértékben késleltetett a közelmúlt csapadékos időjárása. Az áramellátás kiépítésére megbízták az áramszolgáltatót. A tulajdonos vállalkozó a beruházáshoz szükséges vizet biztosíthatja az ivókútról, a villamos energiát pedig az emlékparknál kiépített áramforrásról. Az út kialakításának megvalósításáig türelmet kér.

8 8 Palásti László képviselő megjegyzi, hogy a Május 1 úti telkek tulajdonosai - az ingatlanokkal azonos szélességben - meg kívánják vásárolni a telkek mögötti területet telekkiegészítés céljából, elsősorban mezőgazdasági hasznosításra. Tekintettel arra, hogy az érintett terület külterülethez tartozó, szükséges a belterületi határvonal módosítása. Tóth József polgármester elmondja, hogy a belterületbe csatoláshoz szükséges megosztási vázrajz készítése. A belterületi határvonal módosításához szükség van a rendezési terv módosítására is. Javasolja, hogy a kérdés megtárgyalására később, a rendezési terv módosításának tárgyalásával egy időben térjenek vissza. Megjegyzi, hogy az építési telkek ára jelenleg 350.-Ft/m 2 Az érintett ingatlan telekkiegészítésként történő értékesítésére van lehetőség, ezért annak eladási ára kedvezőbb, mint az önálló építési telek ára. TÁJÉKOZTATÁS A VASONCA PATAKON MÁJUS 30-ÁN LEVONULT ÁRHULLÁMMAL KAPCSOLATBAN Tóth József polgármester elmondja: amint az közismert a csapadékos időjárás miatt, május 30-án jelentős árhullám vonult le a Vasonca patakon. A megfelelő védekezés következtében a patak nem lépett ki a medréből. A Katasztrófavédelmi Igazgatóság jelezte, hogy a vízszint nagymértékű emelkedésére lehet számítani az esti órákra. 15 órakor határozattal elrendelésre került az árvízi védekezés, valamint 120 fő személyi állomány készenlétbe helyezése. A patak bevezető szakaszán lévő hídnál összetorlódott uszadék elszállítására a hétfői napon kerül sor. A homokzsákok összeszedésre és újbóli hasznosítás céljából kiszárításra kerülnek. Az uszadék elhelyezésére megfelelő lehet a Béke út mögötti terület. Az eseménynaplót folyamatosan vezetik. A védekezéssel összefüggésben felmerült költségek finanszírozása céljából vis maior támogatás igénybevételére van lehetőség. Köszönetét fejezi ki a Katasztrófavédelmi Igazgatóság, valamint az önkéntes segítők áldozatkész munkájáért. Bízik benne, hogy a záportározó megépítésével végleg megszűnik az árvízveszély a településen. Természetvédelmi szempontokat figyelembe véve meghatározásra került a kivitelezés legkorábbi időpontja. Bízik benne, hogy a beruházás októberig befejeződik. Boldizsárné Volcsányi Mária képviselő mindenkinek megköszöni a védekezés során tanúsított munkáját. Palásti László képviselő elismerését fejezi ki a Katasztrófavédelmi Igazgatóság munkatársainak szakszerű beavatkozásáért. Megjegyzi, hogy a patakon Aszaló irányába átvezető ivóvízcső a vízszint emelkedése esetén problémát okoz, alatta az uszadék nem tud áramlani. A vízcsövet meg kell emelni. A levezető lépcső is megrongálódott, annak helyreállítására figyelmet kell fordítani. Köszönet illeti meg a Fő út végén lévő két lakóház tulajdonosát, akik saját mezőgazdasági géppel földet szállítottak a gátra, ezzel is emelve annak szintjét, ezért a védekezés során lényegesen kevesebb homokzsákra volt szükség. Tóth József polgármester egyetért azzal, hogy a patakon átvezető vízcső szintje nem megfelelő, tervezési hiba következménye. A problémát fokozza, hogy elfagyás miatt a műanyagcső cseréje is szükséges. Az ivóvízhálózat üzemeltetését a BORSODVÍZ Zrt. végzi, a cső megemelése érdekében fel kell venni a kapcsolatot a céggel. A rendszer az önkormányzat tulajdonát képezi, ezért a beruházás költsége véleménye szerint az önkormányzatot terheli. A gátra szállított földdel kapcsolatban elmondja, hogy Szilágyi György és Zsemkó Ferenc - információi szerint - társadalmi munkában ajánlotta fel azt. A gát megemelése a tulajdonukat képező ingatlanok és ingóságok védelmét is szolgálja. Palásti László képviselő elmondja: az árhullám oka, hogy a csapadékos időjárás mellett a völgybe vezető erek az erdőirtás miatt, nagyobb mennyiségű vizet szállítanak a patakba. A Vasonca patak a NATURA 2000 természetvédelmi terület részét képezi, a patakban lévő nád és sás a fészkelő madarak élőhelye, ezért annak irtása az idevonatkozó előírások mellett valósulhat meg. A meder közepén 1 m. sávban meg kell hagyni a nádat, az a part két oldaláról kaszálható. A védekezés során 3-5 méter hosszú nyéllel ellátott csáklyákra is szükség lenne, az összegyűlt uszadék elmozdítására. Javasolja, hogy a díszpolgári cím mellett más elismerést pld. Településért érdemrend et is kellene alapítani. Véleménye szerint Kiss Orosz Imre, Szilágyi György halmaji lakosok tevékenyen vesznek részt a közéletben, sokat tettek a településért részükre is javasolja elismerés adományozását.

9 9 Tóth József polgármester egyetért azzal, hogy a díszpolgári cím mellett, alapítson más elismerést is az önkormányzat, az adományozás feltételeit rendeletben kell rögzíteni. Javasolja, hatalmazzák fel a Jegyző asszonyt a következő ülésre készítsen tervezetet az elismerésre vonatkozóan. A nád és sás irtása céljából szelektív vegyszert kapott az Önkormányzat, mellyel be fogják permetezni az érintett területet. Palásti László képviselő véleménye szerint lényegesen nagyobb figyelmet kell fordítani a vízelvezetés megoldására, a megfelelő szintek kialakítására. A vízelvezetés a Fő utcán okozza továbbra is a legnagyobb problémát. Tóth József polgármester egyetért azzal, hogy a Fő út csapadékvíz elvezetése valóban gondot okoz. Az Általános Iskola előtti szakaszon a legproblémásabb a csapadékvíz elvezetése. A megoldást a víz másik oldalra történő átvezetése jelentené. Erre vonatkozó tervek is készültek, az engedélyeket beszerezték, a szükséges forrás hiányában a beruházás azonban eddig nem valósulhatott meg. A csapadékvíz elvezetési terv vízjogi létesítési engedélye lejárt. Bízik benne, hogy a közeljövőben pályázati támogatás igénybevételével támogatás nyerhető a Fő út csapadékvíz elvezetésének végleges és megnyugtató megoldására. Tekintettel arra, hogy a nyílt ülésen több bejelentés, hozzászólás nem hangzott el, Tóth József polgármester megköszöni a hozzászólásokat. A nyílt ülést bezárja. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelem megtárgyalása céljából zárt ülés megtartását rendeli el. K.m.f. Tóth József polgármester Tóth Ferencné jegyző

10 10

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Halmaj Község Képviselő-testülete NYÍLT Szám: 7-12/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. június 27. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok rendkívüli együttes képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2015. február 5. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2015. február 5. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről. Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám:7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2015. február 5. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2014. június 26. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2014. június 26. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről. Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám: 7-8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2014. június 26. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2014. február 27. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2014. február 27. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről. Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám: 7-3/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2014. február 27. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Halmaj község Képviselő-testülete NYÍLT ÜLÉS Szám: 7-24/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. december 29. napján, Halmaj Községi Önkormányzat üléséről. Ülés helye: Petőfi Sándor Közösségi Ház Halmaj

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 27-én (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2013. március 27.

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-29/2012. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. december 12-i rendes nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-29/2012. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. december 12-i rendes nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-29/2012. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. december 12-i rendes nyílt üléséről Rendeletek: 28/2012.(XII.12.) A szociális célú tűzifáról Határozatok:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Intézményvezetőket, Vendégeket és a Képviselő-testület tagjait.

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Intézményvezetőket, Vendégeket és a Képviselő-testület tagjait. 322 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 28-án (szerdán) megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló Jelen lévők: Meghívott,

Részletesebben

Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 JEGYZŐ KÖNYV

Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 JEGYZŐ KÖNYV Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 Iktatószám: 685-2/2013. JEGYZŐ KÖNYV Készült: Szeghalom Város Képviselő Testületének 2013. március 25-én

Részletesebben

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Halmaj Község Képviselő-testülete NYÍLT Szám: 7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2013. január 16. napján, Halmaj községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. Petőfi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ramasz Imre polgármester, Gombkötő Csabáné, Gombkötő Lajos, Gub András, Kulima István, Mórocz Lajos, Pusztai Ádám, települési képviselők.

JEGYZŐKÖNYV. Ramasz Imre polgármester, Gombkötő Csabáné, Gombkötő Lajos, Gub András, Kulima István, Mórocz Lajos, Pusztai Ádám, települési képviselők. 15/2008. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. augusztus 28-án (csütörtökön) 14 órai kezdettel megtartott soron következő testületi ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

1/2014. Készült: 2 példányban. példány. a.) jegyzőkönyve b.) 1-10/2014.(II.04.) határozata

1/2014. Készült: 2 példányban. példány. a.) jegyzőkönyve b.) 1-10/2014.(II.04.) határozata 1 1/2014. Készült: 2 példányban. példány Mérk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 14 00 órai kezdettel megtartott ülésének a.) jegyzőkönyve b.) 1-10/2014.(II.04.) határozata

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2013. április 25.-i

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. december 9-én tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. december 9-én tartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. december 9-én tartott ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth u. 73.

Részletesebben

Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153. VII. Évfolyam 11. szám - 2013. november. Ára: 220,- Ft ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ

Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153. VII. Évfolyam 11. szám - 2013. november. Ára: 220,- Ft ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153 Ára: 220,- Ft VII. Évfolyam 11. szám - 2013. november ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ Hírlétra Előfizetve Olcsóbb! A befizetési szelvényeket kérjük őrízék meg. 2014.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-én megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 133/2011.(IX.14.) Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok térképi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ikt.szám: 188-10 /2012. JEGYZŐKÖNYV 10. Miháld Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. június 05.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ikt.szám: 188-10 /2012. JEGYZŐKÖNYV 10. Miháld Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. június 05. Ikt.szám: 188-10 /2012. JEGYZŐKÖNYV 10. Miháld Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. június 05. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma 32/2012.(VI.05.) 33/2012.(VI.05.) 34/2012.(VI.05.)

Részletesebben

Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke (15 20 -kor érkezett)

Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke (15 20 -kor érkezett) Város Önkormányzat képviselő -testülete 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Iktatószám:T-

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2009. december 10- én tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2009. december 10- én tartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2009. december 10- én tartott ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth u.

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 10/2010. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 114-123 /2012. (XII. 27.) számú határozatok.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzat Répcelak 596-25/2011. szám J e g y z ő k ö n y v Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. december 15-én 17.30 órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott üléséről. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND JEGYZŐKÖNYV Száma: - 2./2012 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 6.-án 17 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. szeptember hó 13-án

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. február 13. napján megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. február 13. napján megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. február 13. napján megtartott üléséről DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. február 06. rendkívüli nyílt ülés

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. február 06. rendkívüli nyílt ülés 588-2 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. február 06. rendkívüli nyílt ülés Rendeletek: 4/2013.(II.15.) 5/2013.(II.15.) 6/2013.(II.15.) A Szervezeti és Működési szabályzatáról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 25.-én megtartott rendkívüli, nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: Községháza (Bakonykúti, Szabadság

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. JEGYZŐKÖNYV Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. Megjelent önkormányzati képviselők: Varga László polgármester, dr. Szikszai Elek Sándor alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Csorba Tibor képviselõ Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Csorba Tibor képviselõ Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. február 12-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 30. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat 2010. december 21-én megtartott üléséről 2 J e g y z ő k ö n y v Készült: Martonvásár Város Önkormányzat

Részletesebben