Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 Halmaj Község Képviselő-testülete NYÍLT Szám: 7-10/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: május 31. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok rendkívüli együttes képviselő-testületi üléséről. Petőfi Sándor Közösségi Ház Jelen vannak: Tóth József polgármester Halmaj Béres Sándor alpolgármester Boldizsárné Volcsányi Mária képviselő Botos András képviselő Palásti László képviselő Zsiga Istvánné képviselő Orosz Miklósné polgármester Kiskinizs Kovács Pál alpolgármester Riz István képviselő Tarnócziné Tóth Melinda képviselő Zsirosné Molnár Ildikó képviselő Tóth Ferencné Zsirosné Becse Gizella Kiss Zoltánné jegyző mb. intézményvezető jegyzőkönyvvezető Meghívottak közül távol van: Veres Dénes Ferenc képviselő Halmaj Tóthné Pekár Ágnes Közösségi Ház vezető Horváth Elemér CNÖ elnöke Tóth József polgármester tisztelettel köszönti a rendkívüli együttes testületi ülésen megjelenteket. Az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy a halmaji és kiskinizsi képviselő-testület egyaránt határozatképes. Javasolja, hogy a jegyzőkönyv vezetésével Kiss Zoltánnét bízzák meg. Az ülés tervezett napirendjeként a következő napirendi pontokat javasolja megtárgyalni: JAVASOLT NAPIREND 1.) Többcélú intézmény Társulási Megállapodásának felülvizsgálata Előadó: Tóth Ferencné jegyző, Tóth József polgármester, Orosz Miklósné polgármester 2.) Halmaji Kastély Óvoda, Petőfi Sándor Közösségi Ház és Könyvtár alapító okiratának módosítása Előadó: Tóth Ferencné jegyző 3.) Egyéb indítványok, bejelentések 4.) Szociális támogatás iránti kérelem elbírálása

2 2 Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - elfogadja a javaslatokat, Kiskinizs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - elfogadja a javaslatokat, és a következő napirend szerint üléseznek: NAPIREND 1.) Többcélú intézmény Társulási Megállapodásának felülvizsgálata Előadó: Tóth Ferencné jegyző, Tóth József polgármester, Orosz Miklósné polgármester 2.) Halmaji Kastély Óvoda, Petőfi Sándor Közösségi Ház és Könyvtár alapító okiratának módosítása Előadó: Tóth Ferencné jegyző 3.) Egyéb indítványok, bejelentések 4.) Szociális támogatás iránti kérelem elbírálása NAPIREND TÁRGYALÁSA I. NAPIREND Többcélú Intézmény Társulási Megállapodásának felülvizsgálata Előadó: Tóth Ferencné jegyző, Tóth József polgármester, Orosz Miklósné polgármester (Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Tóth József polgármester elmondja: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény előírja, hogy a törvény hatálybalépése előtt kötött társulási megállapodásokat június 30-ig felül kell vizsgálni, és az új törvénynek való megfelelés érdekében, a szükséges módosításokat végre kell hajtani. A nemzeti köznevelésről szóló törvény értelmében köznevelési intézmény fenntartói jogának átadásáról a fenntartó önkormányzatok legkésőbb az adott év május hónap utolsó munkanapjáig hozhatnak döntést. A Magyar Államkincstár körlevélben tájékoztatta az önkormányzatokat arról, hogy a jogi személyiségű társulás megalakításával a nevelési intézmény alapító okiratában sem irányító, sem fenntartó szervként nem szerepelhet önkormányzat, ezért az alapító okirat módosítása is szükséges. A tervezet elkészítése során arra tett javaslatot, hogy a Társulási Tanácsot Halmaj és Kiskinizs községi önkormányzatok képviselő-testületei alkossák, annak érdekében, hogy ugyanaz a testület hozzon döntést az intézmény működési szabályainak megállapításáról, költségvetéséről, az intézményvezető kinevezéséről, mint eddig. A Társulási Tanács lesz a fenntartója és működtetője is a többcélú intézménynek. A Társulás által ellátott feladatok közé bekerül a szociális étkeztetés biztosítása is. Kérdésként fogalmazódott meg, hogy az intézmény gazdálkodási önállósága megmaradjon-e? Esetleg július 1-től, illetve január 1-től a Közös Önkormányzati Hivatal végezze a gazdálkodási feladatokat? A gazdasági önállóság változása az intézmény működésében nem eredményez jelentős változást. Arról javasolja későbbi ülésen döntést hozni. Amennyiben a társulási tanács tagjainak száma meghaladja a 10 főt, a döntéshozatal módja változik. Az idevonatkozó szabályokat a tervezet 6.3.1, pontja tartalmazza. A szavazatok összesítésénél a szavazatok lakosságszámhoz viszonyított arányát is vizsgálni kell. Orosz Miklósné polgármester hozzáteszi, hogy az eddigi gyakorlat szerint a közös döntések esetében 1-1 szavazat illette meg Halmaj és Kiskinizs községi önkormányzatokat. Az ide vonatkozó szabályozás szerint, amennyiben a társulási tanács ülésén az egyik településről nem jelenik meg senki, nem határozatképes a Tanács akkor sem, ha a tagok számának több mint a fele jelen van. Tóth József polgármester példaként említi, hogy 5 kiskinizsi és két halmaji társulási tanács tag jelenléte esetén nincs döntés, mert Halmaj község esetében nincs meg a képviselt többségi lakossági arány. Kovács Pál alpolgármester nem látja, hogy mi lesz az előnye a társulásnak, mi volt a korábbi szervezeti egység hátránya?

3 3 Tóth József polgármester elmondja, valóban felmerül a kérdés, miért szükséges létrehozni társulási tanácsot, amikor az önkormányzatok biztosítják az intézmények működésének a finanszírozását. Véleménye szerint a társulási forma nagyobb településeken jár több előnnyel. Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok vonatkozásában létrejön egy újabb szervezet, mely működtetése jelentős adminisztrációs többletterhet jelent, (Pld.: üléseket kell tartani, arról jegyzőkönyvet készíteni) a döntéseket viszont ugyanazok a személyek hozzák. Botos András képviselő kérdése, hogy a Társulási Tanács megbízatása a következő önkormányzati választásokig tart? Tóth Ferencné jegyző válaszában elmondja, hogy a Társulási Tanács tagjának megbízatása a polgármesteri és önkormányzati képviselői megbízatása idejére szól. Az önkormányzatoknak nem kötelező feladata a jogi személyiségű társulás létrehozása, feladatellátási szerződés keretén belül is biztosítható a kiskinizsi gyermekek részére az óvodai férőhely. A bejáró tanulók utáni normatíva igénylésére azonban csak jogi személyiséggel rendelkező társulás jogosult. Halmaj, Kiskinizs község esetében a bejáró tanulók után járó normatíva 1,8 millió Ft. Tóth József polgármester hozzáfűzi: a tervezetben a vegyes rendelkezések között is feltüntetésre került, hogy a jelenleg hatályban lévő Oktatási Intézmények Közös Fenntartását és Működtetését Biztosító Társulás, valamint a Szociális étkeztetést Biztosító Társulás működtetéséről és szabályairól szóló társulási megállapodások az Intézményfenntartó Társulás létrehozásával egy időben hatályukat vesztik. A társulási megállapodások alapján ellátott feladatokat az Intézményfenntartó Társulás látja majd el. Javasolja, hogy a tervezet 8.2. pontja kerüljön kiegészítésre a szociális étkeztetéssel. A Halmaji Kastély Óvoda, Petőfi Sándor Közösségi Ház és Könyvtár integrációja beváltotta a hozzáfűzött reményeket, hatékonyan működik a többcélú intézmény. Tóth Ferencné jegyző elmondja, hogy a tervezet szerint a teljes munkáltatói jogkört az intézményvezető gyakorolja. Javasolja, ezt kiegészíteni a következők szerint: A Halmaji Kastély Óvoda, Petőfi Sándor Közösségi Ház és Könyvtár alkalmazottai felett az alapvető munkáltatói jogkört az intézményvezető, az egyéb munkáltatói jogkört (pld.: szabadságok kiadása) a tagintézmény-vezető gyakorolja. A Kincstár a jogi személyiségű társulást vezető nélkül a törzskönyvi nyilvántartásba nem jegyzi be. Az önkormányzati törvény társulásokról szóló 95. (1) bekezdése azt írja elő, hogy a Társulási Tanács tagjai közül elnököt választ. A jogi személyiségű Társulás a törzskönyvi bejegyzéssel jön létre. A Társulási Tanács tagjainak személye megegyezik a testületi tagok személyével, ezért nem követnek el a képviselő-testületek törvénysértést, ha megválasztják a Társulás elnökének személyét. Palásti László képviselő egyetért a javaslatokkal. Megjegyzi, hogy korábban az általános iskola igazgatója esetében az alapvető munkáltatói jogkört a két Önkormányzat Képviselő-testülete, az egyéb munkáltatói jogkört a székhelyközség polgármestere gyakorolta. Ez elsősorban a kisebb jelentőségű munkaügyekben jó megoldás. Javasolja, a Társulás elnökének Tóth József polgármestert megválasztani. Tóth József polgármester nem kéri a személyét érintő kérdés zárt ülésen történő tárgyalását. Bejelenti személyes érintettségét az ügyben, ezért a döntéshozatalban nem vesz részt. Tóth Ferencné jegyző felkéri a Halmaj és Kiskinizs községek önkormányzatainak ügyrendi bizottságait, hogy a titkos szavazás lebonyolításáról gondoskodjanak. Tóth József polgármester a titkos szavazás idejére szünetet rendel el. Boldizsárné Volcsányi Mária az Ügyrendi Bizottság elnöke ismerteti a titkos szavazás eredményét: Halmaj község Képviselő-testülete 5 igen szavazattal Tóth József polgármestert a Társulási Tanács elnökének megválasztotta. Riz István az Ügyrendi Bizottság elnöke ismerteti a titkos szavazás eredményét: Kiskinizs község Képviselőtestülete 5 igen szavazattal Tóth József polgármestert a Társulási Tanács elnökének megválasztotta. Tóth József polgármester megköszöni a bizalmat. Javasolja, hogy a képviselő-testületek, az elhangzott kiegészítésekkel fogadják el a Halmaj, Kiskinizs Községek Intézményfenntartó Társulásának megalakítására vonatkozó társulási megállapodás tervezetét.

4 4 Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az elhangzottakkal egyhangúlag egyetért, és 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozza: Kiskinizs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az elhangzottakkal egyhangúlag egyetért, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozza: Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 457/2013. (V.31.) határozata Halmaj, Kiskinizs Községek Intézményfenntartó Társulásának megalakításáról Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 87. -ban kapott felhatalmazás alapján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok képviselő-testületei feladataik magasabb szakmai színvonalon történő ellátása érdekében az - óvodai nevelés, - közösségi tér biztosítása, - kulturális szolgáltatás, - óvodai, iskolai, intézményi és - szociális étkeztetés biztosítására létrehozza a Halmaj, Kiskinizs Községek Önkormányzatainak Intézményfenntartó Társulása -t. A társulásban részt vevő önkormányzatok, a tárulás működésére vonatkozóan írásbeli megállapodást kötnek. A megállapodás a határozat mellékletét képezi. A képviselő-testületek felhatalmazzák a polgármestereket, valamint a jegyzőt a további intézkedések megtételére. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 458/2013. (V.31.) határozata Halmaj, Kiskinizs Községek Intézményfenntartó Társulási Tanács elnökének megválasztásáról Halmaj község Képviselő-testülete Halmaj, Kiskinizs Községek Intézményfenntartó Társulási Tanács elnökének Tóth József polgármestert megválasztotta. A Társulási Tanács elnökének megbízatása a polgármesteri megbízatása idejére szól. A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt a további intézkedések megtételére. Határidő: azonnal Felelős: jegyző II. NAPIREND Halmaji Kastély Óvoda, Petőfi Sándor Közösségi Ház és Könyvtár alapító okiratának módosítása Előadó: Tóth Ferencné jegyző (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Tóth Ferencné jegyző tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Halmaj, Kiskinizs Községek Intézményfenntartó Társulásának létrehozásával egy időben szükséges a Halmaji Kastély Óvoda, Petőfi Sándor Közösségi Ház és Könyvtár alapító okiratának módosítása is, tekintettel arra, hogy az Intézményfenntartó Társulás létrehozásával megváltozik a költségvetési szerv irányító, valamint fenntartó szerve is. A többcélú intézményi irányító szerve jelenleg Halmaj és Kiskinizs községi önkormányzatok képviselő-testülete, aminek a helyébe július 1. napjától az Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa lép.

5 5 Az új fenntartó szerv Halmaj, Kiskinizs Községek Önkormányzatainak Intézményfenntartó Társulása lesz. Amennyiben a képviselő-testületek a jelenleg hatályos alapító okirat módosítására vonatkozó javaslattal egyetértenek, az új alapító okirat július 1. napján lép hatályba, azzal egyidejűleg a december 13. napján kelt, Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 775/2012. (XII.13.) határozatával és Kiskinizs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 129/2012. (XII.13.) határozatával jóváhagyott egységes szerkezetű alapító okirat hatályát veszti. Kéri a jelenlévő képviselőket, hogy a Halmaji Kastély Óvoda, Petőfi Sándor Közösségi Ház és Könyvtár alapító okiratának módosítására vonatkozó javaslatot, az írásbeli előterjesztésnek megfelelően fogadják el. Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az elhangzottakkal egyhangúlag egyetért, és 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: Kiskinizs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az elhangzottakkal egyhangúlag egyetért, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 459/2013. (V.31.) határozata Halmaji Kastély Óvoda, Petőfi Sándor Közösségi Ház és Könyvtár alapító okiratának módosításáról Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok képviselő-testületei az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC tv. 21. (3) bekezdése, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet II. fejezetében meghatározottakra figyelemmel a Halmaji Kastély Óvoda, Petőfi Sándor Közösségi Ház és Könyvtár módosító okiratát és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát megtárgyalta és azt elfogadja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a módosító és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a Magyar Államkincstár részére küldje meg, és az ügyben szükséges további intézkedést tegye meg. Az alapító okiratot módosító okirat és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Felelős: polgármester, jegyző Határidő: azonnal III. NAPIREND Egyéb indítványok, bejelentések HALMAJI KASTÉLY ÓVODA, PETŐFI SÁNDOR KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR VEZETŐJÉNEK MEGBÍZÁSA Tóth József polgármester tájékoztatja a képviselő-testületeket, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény értelmében a képviselő-testület az érintett kérésére zárt ülést tart vezetői megbízás adásának tárgyalásakor. Tekintettel arra, hogy a napirend keretében a Halmaji Kastély Óvoda, Petőfi Sándor Közösségi Ház és Könyvtár vezetőjének megbízásával kapcsolatos előterjesztés megtárgyalására kerül sor. Kéri, hogy az intézmény megbízott vezetője nyilatkozzon arra vonatkozóan, kéri-e az előterjesztés zárt ülésen történő megtárgyalását. Zsirosné Becse Gizella mb. intézményvezető nem kéri a személyét érintő kérdés zárt ülésen történő tárgyalását. Tóth József polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a korábbi döntésnek, valamint az ide vonatkozó jogszabályoknak megfelelően eljárva kiírásra került a Halmaji Kastély Óvoda, Petőfi Sándor Közösségi Ház és Könyvtár magasabb vezetői álláshely betöltésére vonatkozó pályázat. A pályázat eredménytelenül zárult, a pályázati időszakban pályázatot nem nyújtottak be.

6 6 Tóth Ferencné jegyző ismerteti az idevonatkozó szabályokat: Amennyiben az intézményvezetői feladatok ellátására kiírt pályázat nem vezetett eredményre (pl. nem volt pályázó), az intézmény vezetésével kapcsolatos feladatokat a pályázati eljárás eredményes befejezéséig, de legfeljebb egy évig az intézmény szervezeti és működési szabályzatában meghatározottak szerint kell ellátni. Tóth József polgármester javasolja, hogy az intézmény vezetői feladatainak ellátására határozott időre, augusztus 1-től július 31-ig Zsirosné Becse Gizellát bízzák meg. Nevezett a vezetői feladatok ellátását továbbra is vállalja. Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az elhangzottakkal egyhangúlag egyetért, és 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: Kiskinizs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az elhangzottakkal egyhangúlag egyetért, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 460/2013. (V.31.) határozata Halmaji Kastély Óvoda, Petőfi Sándor Közösségi Ház és Könyvtár vezetőjének megbízásáról Halmaj és Kiskinizs községek Önkormányzatai megtárgyalták a Halmaji Kastély Óvoda, Petőfi Sándor Közösségi Ház és Könyvtár vezetőjének megbízásával kapcsolatos előterjesztést. A képviselő-testületek a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 5. (16) bekezdésében, valamint az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak alapján eljárva, az intézmény vezetői feladatainak ellátására határozott időre, augusztus 1-től július 31-ig Zsirosné Becse Gizella (szül.: Halmaj, február 18., an.: Varga Gizella) Halmaj, Kossuth út 2. szám alatti lakost bízzák meg. A megbízás időtartamára a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvényben meghatározott magasabb összegű vezetői pótlék illeti meg. A testület felhatalmazza Halmaj község polgármesterét a szükséges munkajogi intézkedések megtételére. Határidő: augusztus 1. Felelős: polgármester Zsirosné Becse Gizella mb. intézményvezető megköszöni a képviselő-testületek bizalmát és az ülésről távozik. TÁJÉKOZTATÁS AKTUÁLIS KÉRDÉSEKRŐL Tóth József polgármester a következőket mondja el: Pedagógusnap alkalmából a Szikszói Tankerület vezetése május 30-án köszöntötte a pedagógusokat. Korábban az ünnepséget az általános iskolai tanárokkal és az óvodapedagógusokkal közösen tartották meg. Az előzetes tervek szerint, az óvodapedagógusok köszöntésére június 4-én kerül sor. Javasolja, hogy évzáró ünnepi ebéd alkalmával kerüljenek köszöntésre együttesen az óvodapedagógusok, valamint az általános iskolai tanárok, szakalkalmazottak. Június 4-én, a Nemzeti Összetartozás Napján, 14 órakor megemlékezésre kerül sor a Nemzeti Emlékparknál, melyre az általános iskolások 20 perces műsorral készülnek. Palásti László képviselő véleménye szerint a pedagógusok nincsenek túlzottan megbecsülve, annak ellenére, hogy a munkaköri leírásban foglaltakon túl, a közösségért más tevékenységet is végeznek. A halmaji Általános Iskola január 1-től került a KIK fennhatósága alá. Az intézkedéstől pénzügyi megtakarítást remél a kormányzat. Korábban egy vezető irányította a többcélú intézmény (iskola, óvoda, Közösségi Ház) működtetését, a változást követően ez már nem oldható meg. Az önkormányzat jó gazdája volt az intézménynek.

7 7 A pedagógusnapi köszöntéssel kapcsolatos javaslatra reagálva elmondja, hogy a pedagógusokat a tankerület igazgatója már köszöntötte, ezért nem tartja indokoltnak, hogy ebből az alkalomból a képviselő-testületek ismét köszöntsék őket. Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az elhangzottakkal egyhangúlag egyetért. Kiskinizs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az elhangzottakkal egyhangúlag egyetért. Mindkét önkormányzatot érintő más bejelentés, egyéb hozzászólás az ülésen nem hangzott el, ezért Tóth József polgármester megköszöni a kiskinizsi képviselők munkáját, és az együttes ülést bezárja. Kiskinizs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az üléstermet elhagyja. Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete önállóan folytatja ülését. Tóth József polgármester javasolja, hogy Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Egyéb indítványok, bejelentések napirend keretében folytassa ülését. Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az elhangzottakkal egyhangúlag egyetért. TÁJÉKOZTATÁS AKTUÁLIS KÉRDÉSEKRŐL Tóth József polgármester a következőket mondja el: A munkaterv szerint június hónapban megtartandó testületi ülésen kerül sor a közrend, közbiztonság helyzetének értékelésére, valamint a települési esélyegyenlőségi terv megtárgyalására. Az esélyegyenlőségi terv nagy terjedelme miatt, elektronikus formában kerül majd kiküldésre a képviselők részére. Augusztus án kerül megrendezésre Halmaj községben az európai testvértelepülési találkozó, 7 millió Ft. pályázati támogatás igénybevételével. A program részleteinek megbeszélésére vonatkozó időpontról a képviselők értesítést kapnak. Javasolja a rendezvény keretében konferencia megszervezését, a Mária Út Egyesület Elnökének meghívásával, melyen megismertethető a Mariazelltől Csíksomlyóig vezető Mária Út jelentősége, vallási, társadalmi, kulturális értékteremtő szerepe egyaránt. A Kossuth út 19. szám alatti ingatlan jelenlegi tulajdonosa felajánlotta az ingatlant megvételre az Önkormányzat részére, amely közfoglalkoztatás keretében, állatok tartására is alkalmas lehet. Ott sok olyan ingó vagyontárgy (lőcsös szekér, stráf szekér stb.) van elhelyezve, melyek a közfoglalkoztatásban, valamint a falumúzeum berendezésében jól hasznosíthatóak lennének. Javasolja, hogy tartsanak helyszíni szemlét, készüljön leltár az ingóságokról, melynek ismeretében térjenek vissza újból a kérdés megtárgyalására. Az ingatlan megvásárlása esetén, az ott található épületek építészeti stílusa megőrizhető. Az Egészségház felújítására vonatkozó pályázatot nem támogatták. A döntés ellen fellebbezést nyújtottak be. TÁMOP keretében az IKSZT további működtetésére Közösségépítés a kultúra erejével címmel 5 millió Ft. (100 %-os finanszírozású) pályázati támogatásban részesül az Önkormányzat. A program gyakorlati megvalósítása során kézműves foglalkozások, kirándulások, és egyéb közösségépítő rendezvények valósulnak meg (pl.: szakkör, olvasókör, könyvtári szolgáltatást népszerűsítő programok, népművészeti foglalkozások, tanulmányi kirándulás stb.) Palásti László képviselő elmondja, hogy a közelmúltban a Nemzeti Emlékpark mögötti területen három (félig közművesített) ingatlant értékesített az önkormányzat munkahelyteremtő beruházás megvalósítása céljából, most van folyamatban az ingatlanhoz vezető út kialakítása, ami véleménye szerint nem megfelelő ütemben halad, mely akadálya lehet a létesítmény megvalósításának. Tóth József polgármester hozzáteszi: a kőzúzalékos út kialakítását saját beruházásban valósítja meg az Önkormányzat, melyet jelentős mértékben késleltetett a közelmúlt csapadékos időjárása. Az áramellátás kiépítésére megbízták az áramszolgáltatót. A tulajdonos vállalkozó a beruházáshoz szükséges vizet biztosíthatja az ivókútról, a villamos energiát pedig az emlékparknál kiépített áramforrásról. Az út kialakításának megvalósításáig türelmet kér.

8 8 Palásti László képviselő megjegyzi, hogy a Május 1 úti telkek tulajdonosai - az ingatlanokkal azonos szélességben - meg kívánják vásárolni a telkek mögötti területet telekkiegészítés céljából, elsősorban mezőgazdasági hasznosításra. Tekintettel arra, hogy az érintett terület külterülethez tartozó, szükséges a belterületi határvonal módosítása. Tóth József polgármester elmondja, hogy a belterületbe csatoláshoz szükséges megosztási vázrajz készítése. A belterületi határvonal módosításához szükség van a rendezési terv módosítására is. Javasolja, hogy a kérdés megtárgyalására később, a rendezési terv módosításának tárgyalásával egy időben térjenek vissza. Megjegyzi, hogy az építési telkek ára jelenleg 350.-Ft/m 2 Az érintett ingatlan telekkiegészítésként történő értékesítésére van lehetőség, ezért annak eladási ára kedvezőbb, mint az önálló építési telek ára. TÁJÉKOZTATÁS A VASONCA PATAKON MÁJUS 30-ÁN LEVONULT ÁRHULLÁMMAL KAPCSOLATBAN Tóth József polgármester elmondja: amint az közismert a csapadékos időjárás miatt, május 30-án jelentős árhullám vonult le a Vasonca patakon. A megfelelő védekezés következtében a patak nem lépett ki a medréből. A Katasztrófavédelmi Igazgatóság jelezte, hogy a vízszint nagymértékű emelkedésére lehet számítani az esti órákra. 15 órakor határozattal elrendelésre került az árvízi védekezés, valamint 120 fő személyi állomány készenlétbe helyezése. A patak bevezető szakaszán lévő hídnál összetorlódott uszadék elszállítására a hétfői napon kerül sor. A homokzsákok összeszedésre és újbóli hasznosítás céljából kiszárításra kerülnek. Az uszadék elhelyezésére megfelelő lehet a Béke út mögötti terület. Az eseménynaplót folyamatosan vezetik. A védekezéssel összefüggésben felmerült költségek finanszírozása céljából vis maior támogatás igénybevételére van lehetőség. Köszönetét fejezi ki a Katasztrófavédelmi Igazgatóság, valamint az önkéntes segítők áldozatkész munkájáért. Bízik benne, hogy a záportározó megépítésével végleg megszűnik az árvízveszély a településen. Természetvédelmi szempontokat figyelembe véve meghatározásra került a kivitelezés legkorábbi időpontja. Bízik benne, hogy a beruházás októberig befejeződik. Boldizsárné Volcsányi Mária képviselő mindenkinek megköszöni a védekezés során tanúsított munkáját. Palásti László képviselő elismerését fejezi ki a Katasztrófavédelmi Igazgatóság munkatársainak szakszerű beavatkozásáért. Megjegyzi, hogy a patakon Aszaló irányába átvezető ivóvízcső a vízszint emelkedése esetén problémát okoz, alatta az uszadék nem tud áramlani. A vízcsövet meg kell emelni. A levezető lépcső is megrongálódott, annak helyreállítására figyelmet kell fordítani. Köszönet illeti meg a Fő út végén lévő két lakóház tulajdonosát, akik saját mezőgazdasági géppel földet szállítottak a gátra, ezzel is emelve annak szintjét, ezért a védekezés során lényegesen kevesebb homokzsákra volt szükség. Tóth József polgármester egyetért azzal, hogy a patakon átvezető vízcső szintje nem megfelelő, tervezési hiba következménye. A problémát fokozza, hogy elfagyás miatt a műanyagcső cseréje is szükséges. Az ivóvízhálózat üzemeltetését a BORSODVÍZ Zrt. végzi, a cső megemelése érdekében fel kell venni a kapcsolatot a céggel. A rendszer az önkormányzat tulajdonát képezi, ezért a beruházás költsége véleménye szerint az önkormányzatot terheli. A gátra szállított földdel kapcsolatban elmondja, hogy Szilágyi György és Zsemkó Ferenc - információi szerint - társadalmi munkában ajánlotta fel azt. A gát megemelése a tulajdonukat képező ingatlanok és ingóságok védelmét is szolgálja. Palásti László képviselő elmondja: az árhullám oka, hogy a csapadékos időjárás mellett a völgybe vezető erek az erdőirtás miatt, nagyobb mennyiségű vizet szállítanak a patakba. A Vasonca patak a NATURA 2000 természetvédelmi terület részét képezi, a patakban lévő nád és sás a fészkelő madarak élőhelye, ezért annak irtása az idevonatkozó előírások mellett valósulhat meg. A meder közepén 1 m. sávban meg kell hagyni a nádat, az a part két oldaláról kaszálható. A védekezés során 3-5 méter hosszú nyéllel ellátott csáklyákra is szükség lenne, az összegyűlt uszadék elmozdítására. Javasolja, hogy a díszpolgári cím mellett más elismerést pld. Településért érdemrend et is kellene alapítani. Véleménye szerint Kiss Orosz Imre, Szilágyi György halmaji lakosok tevékenyen vesznek részt a közéletben, sokat tettek a településért részükre is javasolja elismerés adományozását.

9 9 Tóth József polgármester egyetért azzal, hogy a díszpolgári cím mellett, alapítson más elismerést is az önkormányzat, az adományozás feltételeit rendeletben kell rögzíteni. Javasolja, hatalmazzák fel a Jegyző asszonyt a következő ülésre készítsen tervezetet az elismerésre vonatkozóan. A nád és sás irtása céljából szelektív vegyszert kapott az Önkormányzat, mellyel be fogják permetezni az érintett területet. Palásti László képviselő véleménye szerint lényegesen nagyobb figyelmet kell fordítani a vízelvezetés megoldására, a megfelelő szintek kialakítására. A vízelvezetés a Fő utcán okozza továbbra is a legnagyobb problémát. Tóth József polgármester egyetért azzal, hogy a Fő út csapadékvíz elvezetése valóban gondot okoz. Az Általános Iskola előtti szakaszon a legproblémásabb a csapadékvíz elvezetése. A megoldást a víz másik oldalra történő átvezetése jelentené. Erre vonatkozó tervek is készültek, az engedélyeket beszerezték, a szükséges forrás hiányában a beruházás azonban eddig nem valósulhatott meg. A csapadékvíz elvezetési terv vízjogi létesítési engedélye lejárt. Bízik benne, hogy a közeljövőben pályázati támogatás igénybevételével támogatás nyerhető a Fő út csapadékvíz elvezetésének végleges és megnyugtató megoldására. Tekintettel arra, hogy a nyílt ülésen több bejelentés, hozzászólás nem hangzott el, Tóth József polgármester megköszöni a hozzászólásokat. A nyílt ülést bezárja. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelem megtárgyalása céljából zárt ülés megtartását rendeli el. K.m.f. Tóth József polgármester Tóth Ferencné jegyző

10 10

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2014. augusztus 4. napján, Halmaj Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2014. augusztus 4. napján, Halmaj Községi Önkormányzat Képviselőtestületének Halmaj Község Képviselő-testülete NYÍLT Szám: 7-11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2014. augusztus 4. napján, Halmaj Községi Önkormányzat Képviselőtestületének rendkívüli üléséről. Petőfi

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE január 05-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE január 05-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. január 05-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 1/2015.(I.05.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 2/2015.(I.05.)

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. augusztus 15. ) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. augusztus 15- én 16.00 órakor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Újszász Város Képviselő-testület május 14-én tartott soron kívüli ülésén. M U T A T Ó

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Újszász Város Képviselő-testület május 14-én tartott soron kívüli ülésén. M U T A T Ó J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Újszász Város Képviselő-testület 2013. május 14-én tartott soron kívüli ülésén. M U T A T Ó Napirendi pont: Határozat szám: Újszász Város Képviselő-testület 2013. május 14-i

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás. 2013. augusztus 12-én. megtartott nyilvános, alakuló üléséről HATÁROZATOK

JEGYZŐKÖNYV. Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás. 2013. augusztus 12-én. megtartott nyilvános, alakuló üléséről HATÁROZATOK JEGYZŐKÖNYV Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2013. augusztus 12-én megtartott nyilvános, alakuló üléséről Szám: 1395/2013/ANA. 1/2013. (VIII.12.) határozat Társulási Tanács elnökének megválasztásáról

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9. /2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 24-én (hétfő) 17: 00 órakor tartott

Részletesebben

Iktatószám: /2015.

Iktatószám: /2015. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila út. 19. Tel.: 36/ 554-300 Iktatószám: 6054-7/2015. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2015. november

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. március 26. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes rendkívüli képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. március 26. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes rendkívüli képviselő-testületi üléséről. Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám: 7-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2013. március 26. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes rendkívüli képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2012. szeptember 27-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme. Jelen vannak: Kovács Mihály

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. szeptember 12.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2013. szeptember 12-én 15.00 órakor

Részletesebben

HATÁROZATOK ALSÓNEMESAPÁTI 66/2013.(VIII.09.) határozat a Védőnői Szolgálatot Fenntartó Egészségügyi Társulás megszüntetése

HATÁROZATOK ALSÓNEMESAPÁTI 66/2013.(VIII.09.) határozat a Védőnői Szolgálatot Fenntartó Egészségügyi Társulás megszüntetése A L S Ó N E M E S A P Á T I és N E ME S A P Á T I Községek ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2013. augusztus 9-ei együttes ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 151-2/2013/ANA. Tartalom:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének. 2012. augusztus 16-án tartott soron kívüli üléséről. Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének. 2012. augusztus 16-án tartott soron kívüli üléséről. Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2012. augusztus 16-án tartott soron kívüli üléséről Határozatok mutatója 64/2012. (VIII. 16.) sz. határozat: Napirendi javaslat elfogadásáról. 65/2012.

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről. Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3-7/2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

1. Előterjesztés a szociális nyári gyermekétkeztetés céljára 2013. évben benyújtott támogatás igénybevételére.

1. Előterjesztés a szociális nyári gyermekétkeztetés céljára 2013. évben benyújtott támogatás igénybevételére. ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 15-én megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 41-43. Száma: 1-56/2013. T Á R G Y S O R O Z A T 1. Előterjesztés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. a Képviselő-testület július 25.-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. Tartalmazza: 73-75/2016.(VII.25.) számú határozatokat

Jegyzőkönyv. a Képviselő-testület július 25.-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. Tartalmazza: 73-75/2016.(VII.25.) számú határozatokat Jegyzőkönyv a Képviselő-testület 2016. július 25.-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről Tartalmazza: 73-75/2016.(VII.25.) számú határozatokat Jegyzőkönyv Készült: Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa az ülését:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa az ülését: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/9/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 12. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

54/2015. (VI. 19.) KT.

54/2015. (VI. 19.) KT. JEGYZŐKÖNYV 10 015-18/2015./F FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. június 19-én de 8,00 órakor TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Hozott rendeletek: - Hozott határozatok: 54/2015. (VI.

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-1/5/2012. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 16-án megtartott

Részletesebben

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az 5 fős testület 4 tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az 5 fős testület 4 tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. J e g y z ő k ö n y v Készült Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 9.-én, a Községházán 10 órai kezdettel megtartott, telefon útján összehívott soron kívüli üléséről. Jelen vannak:,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Egészségügyi Bizottsága 2010. augusztus 30-án 13 30 órakor megtartott nyílt ülésén. A bizottsági ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme Jelen van: Tóth István elnök,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2010. november 11-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme Jelen vannak: Kovács Mihály polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről 170/17/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről Határozatok: 110/2014. (IX.30.)

Részletesebben

Szám: 279-6/2012. N A G Y T E V E L

Szám: 279-6/2012. N A G Y T E V E L Szám: 279-6/2012. N A G Y T E V E L Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 24. napján 7 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 1 Nagytevel

Részletesebben

KISBAJCS és VÉNEK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV

KISBAJCS és VÉNEK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV KISBAJCS és VÉNEK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült Kisbajcs és Vének községek Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2013. július 11-én (csütörtök) 17,00 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Zebegény Község Polgármesteri Hivatalában, a helyi Önkormányzat 2013. június 24-én megtartott üléséről. Jelen vannak: Hutter Jánosné polgármester Pásztor László alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Hunyadfalva Községi Önkormányzat október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Hunyadfalva Községi Önkormányzat október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Hunyadfalva Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. M U T A T Ó : Határozat/Rendelet: Tárgy: 54/2014. (X. 27.) Napirendi pontok elfogadása.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8479 Borszörcsök, Petőfi u. 198. Szám: 80-8/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. május 29-én

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 841-2/2014. iktatószám 2. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa

Részletesebben

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 13-i Mátramindszent Szuha Dorogháza Önkormányzatok Képviselő testületeinek

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 13-i Mátramindszent Szuha Dorogháza Önkormányzatok Képviselő testületeinek Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 13-i Mátramindszent Szuha Dorogháza Önkormányzatok Képviselő testületeinek együttes üléséről készült 16/2012. számú Jegyzőkönyve

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről.

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről. Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2-7/2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 16 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mikekarácsonyfa. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete év április hó 18. napján. megtartott nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Mikekarácsonyfa. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete év április hó 18. napján. megtartott nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Mikekarácsonyfa Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2016. év április hó 18. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 11/2016.(IV.18.) Rendeletek: Sorszáma (kihirdetés

Részletesebben

POLGÁRMESTERE Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28) , Fax: (28)

POLGÁRMESTERE Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28) , Fax: (28) 10 KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133, Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. szeptember 30-i ülésére Tárgy: Városi Óvoda

Részletesebben

1./ Beszámoló a Hegyaljai Családsegítő-és Gyermekjóléti Szolgálat évi munkájáról Előadó: Gánóczi Istvánné mb.intézményvezető

1./ Beszámoló a Hegyaljai Családsegítő-és Gyermekjóléti Szolgálat évi munkájáról Előadó: Gánóczi Istvánné mb.intézményvezető Jegyzőkönyv Készült: 2009.május 26-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Csatlós Csaba képviselő Fercsák András képviselő

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester

Részletesebben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a következők szerint határozza meg mai ülésének napirendjét:

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a következők szerint határozza meg mai ülésének napirendjét: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 016. február 5-én megtartott soron kívüli nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak: Drávucz

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014.

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5-én 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Besenyszög község oktatási intézményeinek

Részletesebben

Borszörcsök Község Önkormányzata 8479 Borszörcsök, Petőfi u 198.

Borszörcsök Község Önkormányzata 8479 Borszörcsök, Petőfi u 198. Borszörcsök Község Önkormányzata 8479 Borszörcsök, Petőfi u 198. Szám: Svh/79-10/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 20-án (hétfőn)

Részletesebben

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 14. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TAT Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. január 16-án megtartott soron kívüli nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak: Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett, Bagi Zsolt, Dr.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 54/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Nemesszalók,

Részletesebben

Csikós Csaba alpolgármester távolmaradása okát előre jelezte.

Csikós Csaba alpolgármester távolmaradása okát előre jelezte. 1 BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8352 BAZSI, FŐ U. 91. T/F: 87/352-201. Szám: 290-61/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 20-án 18,30 órakor kezdődött rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 127/2012. (IV.5.) Tata Kt. határozata az április 4-i rendkívüli testületi ülésen tárgyalandó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 29-én megtartott soron következő képviselő-testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 29-én megtartott soron következő képviselő-testületi üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29-én megtartott soron következő képviselő-testületi üléséről. Helye: Kétpó Községi Önkormányzat hivatalos helyiségében

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.szeptember 4-én 7.00 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend

Jegyzőkönyv. Napirend Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án 16 órakor megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt, Csernik József,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 206. december 3-án megtartott nyilvános, rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Községháza (Bakonykúti, Szabadság

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. JANUÁR 21-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. JANUÁR 21-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JANUÁR 21-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok 1/2014. (I. 21.) BVKt határozat 2/2014. (I. 21.) BVKt határozat A Városi Művelődési

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 7-én megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 7-én megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 7-én megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 12. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről JEGYZŐKÖNV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. június 17-i rendkívüli üléséről Az ülés helye: Váli Közös Önkormányzati Hivatal emeleti díszterme Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2009. ÉVI X. JEGYZŐKÖNYVE 2009. SZEPTEMBER 15 I ÜLÉSÉRŐL j e g y z ő k ö n y v Készült Szécsényfelfalu Önkormányzat Képviselő- testületének 2009.

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 13/2015. K-t. Jegyzőkönyv

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 13/2015. K-t. Jegyzőkönyv Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 13/2015. K-t. Jegyzőkönyv A 2015. július 30-án megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről. (112/2015.) sz. önkormányzati határozat) (-/2015. sz. önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. október 7-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. október 7-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2013. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. október 7-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 126-127. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 126/2013.(X.07.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina Szám: D-57-10 /2013. Jegyzőkönyv Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Képviselő-testület hivatala Doba, Kossuth

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület október 30-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület október 30-án megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 17/2014. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. október 30-án megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 72-73. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 72/2014.(X.30.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak Mester Árpád polgármester, Bencsik János alpolgármester, Horváth Árpád képviselő / 3 fő /

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak Mester Árpád polgármester, Bencsik János alpolgármester, Horváth Árpád képviselő / 3 fő / 1 Tormásliget Község Önkormányzat 8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tormásliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-án 17.30 órakor megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Kastélyépület

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II.16.) KT. sz.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 14-én 7.00 órakor tartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 14-én 7.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Ülés helye: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 14-én 7.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozóterem

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 14.-én megtartott soron kívüli üléséről. Jelen vannak: Tamás Csaba polgármester, Horváth Józsefné és Major Mária

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-4/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 26-i ülésére Tárgy: Eplényi Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről. Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám: 7-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 16-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Majkut

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE szeptember 09-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE szeptember 09-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. szeptember 09-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 93/2014.(IX.09.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. május 28.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2013. május 28-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2010/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2014/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 10 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETE RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL 2009. november 12. HATÁROZATOK SZÁMA: 46, 47, 48/2009. 2 Jegyzőkönyv Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. május 6-i rendkívüli testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. május 6-i rendkívüli testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2013. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. május 6-i rendkívüli testületi üléséről 2 Hosszúhetény

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Másolat Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2006. október 6-án megtartott ünnepélyes alakuló üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-án 16 órakor a Községháza tárgyaló termében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pálfi János polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6097 Kunadacs Rákóczi u. 2. Telefon: 06-76/558-131 Fax: 76/422-057 E-mail: kunadacs.ph@tanet.hu 130-23/2012. Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

- szociális utalvány elfogadó hely iránti kérelem tárgyalja meg a Képviselő-testület

- szociális utalvány elfogadó hely iránti kérelem tárgyalja meg a Képviselő-testület J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. december 12-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester dr. Héczei Eszter jegyző

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja JEGYZŐKÖNYV Kissziget Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. év június hó 5. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 19/2015.(VI.05.) 20/2015.(VI.05.) Rendeletek: Sorszáma

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző.

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 29-6/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2012. április 23-án (hétfőn) 18 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. HVB. elnök Alapszolgáltatási Központ vezetője. Jászszentlászló polgármestere

J E G Y ZŐKÖNYV. HVB. elnök Alapszolgáltatási Központ vezetője. Jászszentlászló polgármestere J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, 2014. október 21-én 14 30 órai kezdettel megtartott a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. Ülés helye: Móricgát Faluház

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA október 27 -i alakuló üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA október 27 -i alakuló üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. október 27 -i alakuló üléséről Önkormányzati rendelet: 10/2014.(X.27.) önkormányzati rendelet: 1 Határozat: 101-104

Részletesebben

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról.

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-7/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. május 28-án (kedden) 15.30 órakor a Katafa,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Szociális alapszolgáltatási feladatokat ellátó intézményi társulásból Ambrózfalva község Önkormányzatának kilépése

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Szociális alapszolgáltatási feladatokat ellátó intézményi társulásból Ambrózfalva község Önkormányzatának kilépése Iktatószám: /2010. Kövegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. év november hó 29. napján 17.00 órakor tartott nyílt rendkívüli képviselő-testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E O K 88/2010.(XI.29.)Kt.h.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. augusztus 16- án a Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 317-8/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének december 14-én megtartott soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének december 14-én megtartott soron kívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. december 14-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme. Jelen vannak: Kovács Mihály polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29. i rendkívüli nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29. i rendkívüli nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 510 7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend: 3./ Javaslat a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet és szöveges beszámoló elfogadására

Jegyzőkönyv. Napirend: 3./ Javaslat a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet és szöveges beszámoló elfogadására Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 26-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Zalacséb, Zalaháshágy és Salomvár Községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek

JEGYZŐKÖNYV Zalacséb, Zalaháshágy és Salomvár Községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek Szám: 178/2013. JEGYZŐKÖNYV Zalacséb, Zalaháshágy és Salomvár Községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek 2013. február 7-én megtartott együttes üléséről Zalacséb határozatok: Sorszáma Kódja 2/2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete H egyh á thod ász, H egyh á ts ál és N ád asd Hegyháthodász: 32-9/2011. szám Hegyhátsál: 31-12/2011. szám Nádasd: 28-22/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Pluhár László (elnök-elek polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendeket tárgyalnánk meg, melyeket ismertetnék:

JEGYZŐKÖNYV. Pluhár László (elnök-elek polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendeket tárgyalnánk meg, melyeket ismertetnék: JEGYZŐKÖNYV Készült: Kistérségi Iroda (5700.Gyula, Damjanich. u.6. sz.) 2010. június. 25-én 10.00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa Rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Porva Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balatonszőlős Község Önkormányzata B A L A T O N S Z Ő L Ő S Szám:101/21-34/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 18-án, 18:00 órai

Részletesebben

Kovács Béla polgármester köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelenteket. Elmondja, hogy az ülés összehívására telefonon keresztül került sor.

Kovács Béla polgármester köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelenteket. Elmondja, hogy az ülés összehívására telefonon keresztül került sor. ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8477 APÁCATORNA Szám: 125-42/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 21-én (csütörtökön) 13,00 órai kezdettel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Gazdasági Főosztály, főosztályvezető Oktatási, Művelődési és Humánpolitikai Osztály, osztályvezető

JEGYZŐKÖNYV. Gazdasági Főosztály, főosztályvezető Oktatási, Művelődési és Humánpolitikai Osztály, osztályvezető JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 2010. december 16-án 8:20 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatalban megtartott

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 3. napján megtartott képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 3. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 3. napján megtartott -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 12/2016.(III.03.) Önkormányzati határozat 13/2016.(III.03.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének és Nagylók Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 10-én a Sárbogárdi Polgármesteri

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend. 2.) Az Ágasegyházáért Alapítvány alapító okiratának módosítása Előadó: Polgármester

Jegyzőkönyv. Napirend. 2.) Az Ágasegyházáért Alapítvány alapító okiratának módosítása Előadó: Polgármester Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 8/2013. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 26.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat 2015. március 26-án 18.00 órakor megtartott üléséről.

Részletesebben