KALAUZA. NÉVJEGYEK, Baja váito.s böttbénebének ttövid isme teté.sével. Községi é.s ügyvédi nyomtatványok ttakúá on bh bhbnak.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KALAUZA. NÉVJEGYEK, Baja váito.s böttbénebének ttövid isme teté.sével. Községi é.s ügyvédi nyomtatványok ttakúá on bh bhbnak."

Átírás

1 Iprkiállitás junius 1) ig. Elválll mindennemü könyvnyomdi munkákt legszebb kivitelben. "'.... ffolvóirato - '"I $i' _ YVE'/. ij töfanlragaszok,. '1'7/' ---::S GYASZJELENT SE NÉVJEGYEK, ELJEGYZÉSI KARTYÁK ÉS MEGHIVOK, KERESKEDELMI NYOMTATVÁ NYOK csiqo",n és izléseserl készittctqek. Községi é.s ügyvédi nyomttványok ttkúá on bh bhbnk. I.! I I l KALAUZA. Bj váito.s böttbénebének ttövid isme teté.sével. A Id&Uitá.i végrebjtó bizottság megbizásából szerkesztette DR. LEMBERGER Á RMIN V<!'/i"rehRjtó blzottsá/i" tgj". - BAJA, KAZAL JÓZ8EF KÜ:-/n'NYmlDÁ.JA. 1!JOO.

2 .... I Kiállítási nptár. 1!)OO. évi jllnins hó 10-től 24-'.Tunius hó W-én. D. e. 10 ól'kor z iprkiállitá!> ünnepély<'" me gnyitás. L Az iprtestüle ti dlárd.. H.)'ll1nuszt.. énekli. 5 ll Dr. Hegediis Aldár polgármester, mint kiállitás elniike, üdvözli kiállitás vt>dnökh SchIlllIsz Endre főispánt PS z prkezett ve ndége ke t. nl. Scll1lt.tIS::: Ettdre főispán nk, mint kiállitás yédnökr>npk iinnepi me gnyitó beszéde. IV. Az iprtestület i dlárd.. Szózt" plóneklésével bor\'keszt.i megnyitást. A z ünnep(;lyes megnyitás ntún kiállitás megte kintése. DrIlltán 1 órkor bnkett.. Csinó" helyiségeiben. D. n. 4 órkor czóllöv('szet lőkertben. Esti 8 órkor tánczmlllt ság ngynott..junills hó ll-én. A "b(/jvidéki I ÓI/1. kth. néptnitó-egyesiilet" folyó I>\'i ngygyülése városi székház clísztermpben. Tárgysorozt: J. 9 órkor: Veni Rnete. ]J. 10 órkor ngygyíhés mpgll,l"itás. 1. Elnöki megnyitó beszéd. Trtj.- ]{ovlítsits i.látó ll.-lmási pát, egyes. elnök. 2. ('s(íszk György érsek, eg ys. fővódnök ur üdvözlóse. 3. Emlékbeszéd Schmidt l<'erol1c7. pg.yes. lol nök fplett. Trtj: Drégely Kálmán, mt>l'ykút i t. 4. Titkári je lontt>s z 1899/1900. óvró1; tl'tj : Stcrk J ózsd b.-lmári t. titkár. 5...Hziikség es-e tnkönyv n(>.piskoli re áltárg-yk tnílásához 'I" cz. vittétel tál'g yl ás. Elődó: ('spüíros János, ttházi t. 6. A biráló bizottság- jplent(>se pálymunkáln ól. 7.,Jvslt jövő pvi közg.l'iil(>si tnelek tárg-yábn. 8. Jvslt t bidtló bizottság kiegészítése tárgyítl,n. Elődó: \l'iirtz Pál. [0-.3DG D Ady Endre 'I1Ir08Í KOOyvtllr Bj

3 g 9'6 1 -J Kiállítási nptár. 1!JOO. évi jnnins hó J O-WI é.tunius hó W-én. D. e. 10 órflkol' z i pl'ki állitás iinn e pélyph me gnyitás, r. Az iprtestül e ti dlárd.. Hymnuszt.. nekli. U. Dr. Hegediis Aldár polgármester, lllint kiállitás elnöke, üdvözli kiállitás,'éc!nöké t SchIllIlsz Enr/j'e föispánt és z érkezett ve ndé geket. nl. Sclt11l.tIS::; Elldre fői pánn k, mint kiállilás védnök{1lwk iinnepi megnyitó beszéc!e. IV. A z iprtestiilc't i d lárd.. Szózt.. eléneklésé vol bol'pkeszt.i CL megnyitást. Az Linnepé'lyes megny i tás nt,(lll kiállitás meg-tekintése. Délután 1 órkor bnkett.. Csi.nó" IlCJyiségciben. D. n. 4 órkor czé llö vészc't fl lőkertben. Esti 8 ómkor t án czmnll ág ngynot1.,j unius hó 11-én, 11,.bj vidéki j'ólll. kth. néptnitó-eg!lesiilel" f o lyó é'ú n gygyü lése városi székhár. clísztermében. 5 Tárgysorozt: T. 9 órkor: Veni Sncte. lj. 10 órkor ngygyülés megnyitá s. 1. Elnöki meg'ny itó beszéd, Trtj: Kovcítsits Máté ll,-lmási p át, egyes. elnök. 2. Cs(Íszkct György érsek, egys. fővédnök ur üdvözlése, 3.. Emlékbeszód Schmidt Ferene7. ('g.ves, leln ök felett. Trtjlt: D 'égel!j IGLlmán, mélykúti t. 4. Titkári jele ntés z 1899/1900. évi'ó'; tl tj: Sterk József b.- lmás i t. titkár. 5. "HzLikséges-e tllnkö n y v né'piskoli r eáltárgyk tnitásához?" C7.. vittmi lál'gyfl lás. 1J:lődó: Cspldros János, tta,házi t. 6, A biráló b izottság jelenlrse pálymunkúkr61. 7.,Jv slt jö vő évi közg'yiilési tótelek tál'gyábn. 8. Jv slt t b idl ló bizottság k iegészítése lárgyáln. E lődó : Wii1'iz Pál. [0,_ I1 1 EI Ady Endr. WrOli KOf'Iyvtllr Bj

4 9. A II. OI'S7.. kth. tnitói kongresszlisj' küldend6 ké'p"isoi6 meg,-álsztás. D. u. l órkoj' trll'ss ebéd. Ebéd után kiállitás testületi Jlleg!ckintl'sc. Junius hó L4-én. D. e. Il órkor szogpdi kel'eske<!elmi rs iprkml' kerülotéhoz trtozó és szomszédos duli:"tntnli iprtesiülotek közös érlokezletl' z iplosok nyligdijügyphc'1l és vásárrendtrtási rrdekében. D. u. 1 szbályrcndelet egyöntelü lllegállpihts Ól'kol' társs ebl'll. Este 8 órkor.. bji ipnrtestiilel'( áltl z J.Amny Bríníny" szállod ngytermébon rondczond6 dlostélylyel, él6köpppl és szini olödássl eg.)' bekötött tdnczli/ult.wíg. MüS()r: Az iprtestület dl árdáj mell ott olödj. J. 1. "Fehér gctlnmb" 2. J:Ngy bnj vn nl/wlm Károly kl'ngy \"('7.et('so Szellti rjllil \,t<l1. lci8 lccin.ljltltk" 11. zontil Jn y tól. I.LÖKI!;P. I I J. Kósz Jutk. Eeedcti Jlépszi nm li dlokkl lr{lrodj fel vonúsun. Sándor. Zenéjét szerz(': E/'kel EIl'k. ht: Lukácsi l V. A dl. SliOltrtÓl. Junius I 7-én. Az iprkiállitás Illo!.rtekintésél'e vúroslinkb él'kez6 It:egediis Sánd% m. kir. kci'eskedelenr iig'."i IIIlill szter, Dr. Plós" Sá ndo /o nl. kir. jgzsá iig."i nrinisztoe. országg.rí'rl('si képviselönk ös ('sládjik és l'iil'l' l"tvlín tábornok iinneprl'yos fogdttás..jltnius 24-én. Aziprkiállitús iilljlci)( I,\'C's ijel ('k('szt(. C'. ri kiállitfis mind olintip l'egge!j' 8 úrútól ('stú 7 úl'áig vn Jlyitv. Belépti jegy il m gn'yitlís ('s borekesztés npjin -Hllillrr, más npolwn O fillér. Allndó I)('lépti jog,\' 2 koi'onll. Npr szóló belépti jegyek kiállitási p"jlztúi'il:u. :'tllncló belépti jegyek ugynott, II dohán.)'jlg'yt6zsdrbon, ngyohb iizlo lokbon és társs eg-ylplok elnök:,;égeinél,,'áltlltúk. j\ kiálli tási.. Klnz" kiállitási péjlzlúl'ii:'tl, Kollá(' "\g'orton rs il'j. \\'q- ner.\ntl köny,'kol'l'skodósoiben és :.\ ohúll,\'nflg',\'t6zs<!('ul'll kphtó. - A "Klu::;" lír 40 fillér.

5 I prkiálli tás j unius hó ig. A BAJAI tlel YI IPARJ,IÁllITÁS KALAUZA. Bi Váll os töpmnetének llövid ismertemsével. A kiállítási végrehjtó bízottság megbízásából szerkesztette: DR. LEMBERGER Á RMIN végrehjtó bizottsé.g tgj. BAJA, KAZAL JÓZSEF KÖ YVXYO IDÁJA

6 Helyi iprkiállitások. J rt:1: Kulinyi Zsigmon!!.,\ hzi ipr púrlolúsánllk gykorlti mui1- kilj:lbll kélségkívül il legjobb eszközök egyikének fog bizonyulni helyi iprkiállili'lsok relldezése. Per'sze ugv, hogy e kiállitüsok ezéjj nem tülldöklés, nem díszes és költséges keretek eiöállitús:l, hnem első sorb"m helyi ipr megösmertetése, értékének, versenyképességének bemutlús és közvetlen htás rr, hogy Ll közönség, szükségleteinek fedezésénél, mennyire lehet, kizárólg helyi ipr szolgáltát Yegye igénybe. Ezt ezélt trtják szem előlt bji kiúllitús rendezői. i\1ert kármilyen sjnos ib, ezl ezélt még nem értük el. Sem Bjún, sem másult. Sem ngyobb és ki ebb v(u:osinkbn. hol minden ipri szkmánk, vgy mjd vlmejjnyinek vnnk már képvi elői, sem pedig és 1111'g 1*

7 4 kevésbé kisebb községekbcij, ;I.hol éppenséggel nünimumr szoritkozik helyi ip]' igénybevélele. Természetesen z htás ennel\. hogy lssn, vgy sehogysem jutunk ki bból il bizonyos circulus vitiosusból. Az ipros Pill1ilSz kodik, hogy nincs megrcndelője, hogy lehúl il Icgszükebbre kell korlútozni berendezkedését. Viszont közönség is pn;lszkodik, hogy helyi ipr nem tudj lüelégiteni z igényeit. És nem közelednek egymáshoz z igények és vcrsenyk(3pesség éltéréseinek kiegyenlítésében vevő és z ipros, hnem láthttlnul hrczolnk lovübb rgyll1ás ellen és önmguk ellen. És egyre folyik z z állmr és nnk közgzdsági éruekeire is oly káros gykorlt, hogy kisipros "kényelmesen " megmrd még mindinkább összébb zsugorodó üzletének nyomoruságos korláti között, közönség pedig kényelmesen - és drágán - veszi z ipri czikkeket, miket tömegesen elhozn k helyébe és elvisznek házáb, melyeket n ykáb vrrnk, h ugy tetszik, részlelfizelésre is. Szere ncsére, rést tör ezen káros gyj\orlton z lelkes mozglom, melyet jó hzfik összesége mgáévá tesz. És szerencsére mngyr városokbn nemcsk elmélet hzi ipr párto-

8 5 lás tilk mentö gondolt, mert városink és zok között Bj város, képzett, törekv ö és mesterségükben folyton hldó iprosok munkáját megösl11erve és megbecsülve, úldozt nélkül és jogos igényeikröl vló minden lemondás nélkül púr'tolhtják hzi és helyi iprt. Ez és cskis ez biztosítht komoly eredmé Jlyeket bbn. mozglomb.n, mely mo.st örvendetes forrongásbn trtj mgyr társdlmt. Nem szbd mást vúrnunk és nem szdd többet vürnunk, mint mennyit z átlg önző ember ís megtesz. Azt. hogy teljesen hsonló értékü iprczikkekböl szívesebben válsztj mgyrt. Hogy elönyl d hsonló jóságu készüll1ényekközül zoknk, melyek z ö mgy.r testvéreinek jutttnk munkát és keresetet. Végre pedig zt. hogy mi jó közönséglink, éppen jogosult, sőt szükséges önzés szbál yánál fogv., mind lposbbn törekszik megősmerkedni mngyr ipri termelés készítmé llyeivel és tervszerüleg berendezkedik zoknk és cskis zoknk fogysztásár. Hiszen tudj,. hogy hzi ezikkek kelendöségének fokozódásávl, forglom köle önhtá ánál fogv, közvetlen és közvetett hsznok zármznk z egész 01'-

9 7 G sz ágr, Yégsö e l elllez ésben vg y rn lsik b el ő l e, városokr és z egyén ekre, mindn y áj u n kr, v o ntkozás bn előnyöket vgyis ki k egy i k é l yezlln k h mgyr ipros boldogul, vgy j obbn b oldoglll. Ilyen értelemben h zi i p r pártol ás n em áldozt, hnem igzi h sz o n. Igz i h szon min denk inek, még nn k i s, k i z i prrl örökké csk m i n t fogysztó ál l v o n tkozásbn. Hszon h o norlio r osztál ynk i s, még pedig kétszeres hszon. El őször zé rt, mert sj át i prunk k i fej l esztéséve l, z ittho n v l ó ngy o b b pro du k czióvl áltlábn olcsób b k l eszn e k k iterjesztett ü z e m e k és o l c s ó b b k l esznek z i prcz i k k ek. von1koz lsbn iúj.yös eredménye sze rint) ismét csk közgz dsági f o rglom elllel t'sére és ujbb hsznokr v e z et. Ezek et ngy czé l o kt szolgál j hát hzi pokolt l lyugyó úllln('lct minden i p r fejl esztéséne k, hzi ipr pártol ásánk orf'zágos kcziój, és hel yesen, o kosn i llesz ked n ek bele z ;'t 1 t l imo s mozglomb k i sebbek, z egészbe l'é zck. egy Vill'OS közö n s ége is gzdg értéküvé teheti z á ltl ún os czé l érést szolgá l ó k özremü Külön ködését. Mert egy város társdlm már jel en té keny tényezö és Illi sz intén fontossúggl b ir, jelel1tékeny példát is tild dn i. Egy vúros hel y i ipl'k iúlh tsán k nem pusztán zért, mert z erőteljes, h tlms iprfej lesztés Tévén megnőnek régi telepek é s mühel yek és uj telepek, uj Illü h e l y e k keletkeznek, uj és ngysz b ásu dó l pók, uj existencziák, uj és fokozott keresetek. Ez z igzi utj n n k, z i l y e n k c z i ónk sll l y z egész.vidékee, Ille l y központján k tekinti Vill'OSt, k i h t messzebb vidé kekre is, h o n n ét z érde k l ődők föl keres i k él Jn unk és hldás' hogy erőseb b, f izetőképesebb legyen z állm, vros. És h nem pn szos, de z áltlún o s töre k v ő j ó l é te t teremtő forgl omból eredő dópén zek k e l zo kn k Máso dszor helyi j e lentősége vn. Kiht Friss, pezsgö életet vráz s o l elő vel'sen yeit. i pri munkúso k Nál unk pedig ezen k ivül i s, kik mérl"őzése mindenütt. megrgdj figyeimét csendes hétköznpo kon egy telne k m e g közpénztárk, t i sztvise l ő i s bizton le k intelre sem mélttjítk tán zt z i prt, mely megkpj m u nkáj á n k egél:iz é rt é k ét, megkpj mienk és j o bb j v dlmzúst, mel y ztán ( helyes l - zokt llz i pros o k t, k i k megál ln á k z össze h so n l ltás mérték é t bármel y nemzet i p-

10 8 9. rosivl, csk éppen méltánylás lklmát vonj el tőlük közön yösség. A htván yozott érdeklődés fölkeltésére mindenkép kitünő lklom helyi iprkiál l itás. Mg helynek közönsége is közelebb, sokkl közelebb jut íg y nnk megösmeréséhez, mennyire képes szükségleteinek teljes, vgy jórészben vló kielégítésére z z.ipr, melyet oktlnul elhnygolt, lllelyben előítéletből meg nem bizott és m elyet e szerint oktlnul és lptl nul megkárosíto tl Sok péld igzol t már, hogy közönség vlóságos fölfedezéseket tesz z ő helyi kiállításin. Föl fedezí z iprt, melyről nem volt véleménye, vg y csekély véleménye volt. És fölfedezi z iprost, kivel sürün tlálkozott közéletben, ksz inóbn, vgy z utczán, de nem tudt ról, h ogy műhelyé ben mi készül és hogy munkáj különb zoknál, melyeket messze kiál tó, fényes kirktokból vásárolt meg, esetl eg külső országokbn is. Ége tő sz ükség vn erre él közelebbi megösmerkedésre, h zt krj uk, hogy gyors fogntj legyen z iprpártolási föl buzdulásnk. Pedig ezt krnunkk:ell végre elhtározoltn. Szinte z utolsó ÓI' lk peregtek lllár küzködő kézmüipr föt ö tt, mikor nemzet lelke megdöbbent gondolttó l, hogy z iprosok százezrei belefárdnk b rczb, h nem bálorítj őket egy jobb jövőnek bár egyelőre távoli csiljám. Kétségtelenül ez megdöbbenés volt szülője nép milld szélesebb rétegeit álfugó elhlározásl1k, hogy fölállítjuk Ll válnsorompót minden jó mg 'r h;iz küszöbén és nem bocsájt juk be, mi idegen. É s mi nt terjed ennek z eltö kélésnek szigoru átérzése fogysztó közönség I'étegeiben, észrevehetőleg fokoztosn nő és izmosodik mgyr iproso k tiszteletreméltó mbicziój, hogy őket ne hzfik ngylel kűség e segílse, hl1em sj át munkájuk bszolut versellyképessége. Méltóbb. kinálkozóbb lklom nincs enl1ek igzo lúsúr, mint helyi kiúl líl ás, bbn formc'lbn, hogy ott Jle ktlprázlsson el senkit külső fényesség és cl pom pázó keret. Az ipros képe::;ségének és igyekezetének versenyterévé tegyük helyi tárltot, m elyen kölcsönösen bemu ttkoznk : mgyl' ipros és cl mgyr vevő és melyen leslvéri kézszorítást váltnk, egyszersmind becsületes vásárkö tés j eléül. Ebben Vélsál'b l l mind kél fél nyer és nyeresége

11 10 S7.;ll'l11zik zollki"ül il közjll \.;. nh'rl il 1 ;(>1 fél kézszorílás szövetség él hl"l l 1 ci i kkl zejllbejl, ki ellenségülik. Az láthtln ellens0[!' ezer lkbn kísért épen zért. Illert veszedellllesl hrátságbn ygyunk yele. Öl scgílj ük éf:> gzclgiljuk z öl1özclünkkcl, il lk,'t:-;i)l rcndezésünkkel és ezer prúbb-n;lg\'obb szükségleteivel il húz n k és él csl ldllilk. I ll elyllek [gji Illil1(.1 ml hll. I l ogy keressék helyi kiállítá::; lel"llleil és mind (Izzl z elhtározássl kell, hogy fölkeres::;ék, lllel\'nek jelszv hzi és il helyi ipl'pilrlobs.. A kiállítás történetének rövid vázlt. Ki,H1itásunk esz ll1éje elöször bji iprtestülelnek évi április lu; j 7-én trtott elöljúrósúgi ülésében került szób, midön egy helyi ip'rkiállítás rendezését h[úrozt el. melyen cskis Bján elöállított iprtermékek ver sen yez he lnek. Ngyszú,mú i pl'osink áltl képviselt sokféle iprágnál : szk'wtottságát, jó ízlését. jó munluuát, versen!jképpsségét szúlldékozik be III u ttni testület. Czélj c kiállításnk, (elh[vlli z itteni és vidéki ngyközöllség figyei mét rr, hogy II külföldröl, vgy bárhonnn behozott iprtermékek helyett Bjúll elöállított versenyképes ipl'czikkekkel elönyösen iedezheti mindenki szükségleleit.

12 12 A fe l vdett e szme p o lgárságán k v á rosu n k m i n den osztál. y úbn l e l kes vis szh n gr t l á l v án és város u n k é rdeke i é r t m i n de n k o r me l egen buz g ó l k o dó p o lgárm e s t e rünk á l l l e rö l e lj esen f e l k fo l t tv(li1, z i p rk i á l l ít ás t árgy ábn 1899 évi április hó 30-ár., Köz p o n t i Szállod" eme n g y l e rrl lé be kiállítási nqyfjyülés hivtolt e g y be, m e l yen z ipr és kereskedelem, úgy t á r sdim ulik m in d e n rétege képviselelében n gy l el i számú közöjlség jel e n t meg. polgárm ester fe l k é l 'é s é re Wász Yrí1?l7or ú r városi t n ácsnok és i p rh tó s ági b i z Az e l n ö k l ö tos, i pr os ság u n k ez e n me l egkeblü pú1'l fogój szósz ó l ój. b uzdító szv k b n váro s u n k iprkili. l l ílásnk l yár, m i n den és e csetelte hel yi n 1.Índen egyes osz t á p o l gárá r n ézve n g y é s k i v á l ó n fon tos h O l'd e rej é t. E rk ö l c s i k ö t e l es s égü n k - úgyiliond -- hogy e k i á l l ítüs m i n él s i k e r e s e bb m e g v l ós i l á s osz tály- és rlmgk ü l ö m bség j ábó l n é l kü l czél v l mennyien közremu n kál k oclj ullk. LeU\:e, e l ö dó Úl' é ljenzéssel zon fogdt l 1 g yüj é s z k ij e l e n tését, hogy Emlre föispún ú r Sclt1tltls::: Ö M é l t ó s ág kegyes v o l t z i p rt e s tüle t ké re l mére ezen k iá l l [tús vé d nö k ségé t, o::.[il... o o <) :o

13 13 Dr. Heged/is Aldár polgármes ter úr pedig ezen kiál l í tús elnök ségét e l vál l l n i és l egb té ko n yb b t á m ogt ás u k t m f'gíg é rn i. Ezek u tá n jysltb h ozz iprki,'tl litást rendrző ngyb i zo ll súg s ág;'t,n k, m ég végre hj tó ped ig b j i és hel yi l bizo tl bizoltsúg, szer vező és g y űj tő b izo t t s ág, toyábbá ü n n epre n d ez ö é s e l szá llús o ló b i z o. t l ságnij k m egl kítá s át. A kiá l ll tási n gygyű l é s zu tún él énk lelke- sed éssel e gyé r tel mű l e g e l hil l i:'tr ozz helyi ipr k iú l l ítás ren dezésé t. Lelkes ké s zséggel sorkozik zon lo bogó lá, me lyre cl foispán Ú1' Ö )J!!éltó ság, ki városunk érdekeit oly hordozz s nnyi b uzgó tömörü l é s, z melegen szívén oddássl istápolj, együttműködés együttmun és kálás nemes eszméit felírt, és z okt városunk ipránk felvirágoztfás érdekében szive egész melegével győzelemre vinni iprkodik. Az iprk iál l í tás tisztikrát és b izot t s á gá l ngygyü l é s k övet kezőkép l k i t o t t m eg: Védnök: Scltmltse Eltdre főispán úr Elnök: IS NIf-ltós:'tg, Dr, Heged/Is Aldár pol 'ál'ml'ste.r Társelnökök: Petői Selttrély Lipót tkl'ékpénztári igz gtó. Lukács Mikol i ts Ignácz Gyul kereskedelmi iprtestüloti elnök, és iprbnki i!l'zg'tó.

14 l i) JVeis:: Nándor városi Vezertitkár : s ág i h i z to s _ Jegyzők : B udy ] st v ú n városi t n ác s n o k, i p rh t ó t i s z t v i se l ő. M od o r DC'zső i p rt es t i i l p t i j C ' gy z ő. S c h m i d t Fere n c z gép gy á ro s. Penztárnokok : S z i i c- s Ö d i i n gépg'y áros, m j d S z d y Kál m{ul vfíl'o s i i ro d i j g z g t ó. Végrehjtó bizottság : Elnijk : Dr. I T egod i i s.1 Icl{t1' polgár m r",trl'. T.'Jok (I ti.9zfvili('lők, továbbá : Drcsc l l o l' Gy u l n gy k oros föj t' gy z ő, kedő, ]]}rd é l y i G y u l lpszerkesztő, főgy m n s i i ig zg.t Ó, H p l l C'r R i c h nl po l g ári li'ö l k C'r G n sz t á v A S i p ro s t n o l l c z i s ko l i igzg'li t ó, L l i n o \" i t s, J :i n os ü gy \"é d, D r. L e m borger.l mi n ügy \"é, l, l p s z r l' k C ' s z t ő,.\ I c s k ó L :1 s z l ó tjl:'rcsllok, e l ődó, NOVtL k ForrlH'z l'p i t ő m estor, P i ntrr k ü z g'n z d sá g i li'o1"on cz i pros, S c llo i b n r l' U y u l ron d ö r k p i t áj1y, Sc heror H á n d o r' ú l l m i t n itó k é p ez d e i i g z gt ó, R c h m i d t li'erencz gépgyáros, S z i ngojl K ároly ácsplester, V oj u i t s D :í n i el p átp l ébílll os. Szervező és gyüjtö bizottság: Rlniik : 1 'o1.ői S Z l l t l'ély Lipót t k rék p ó n z t á i igzgtó. Tgok : főor v o s, B od rogi Gy u l ügyvéd, D r. B o rn h r d t Borkovits,J án os PótOl' tiszti i p ro s, Bruck Sm u íigyvéd, Czérny Imro i prtestü l et i le l n ök Géz légszrszg'yári i g z gt ó, E c k ort Dr. fők ö ny v e l ő, F i s c h e r P:íl kereskedő, Dl'. H e rm n r\dolf ügy v é d, K p ots beck I stván i pros, }'f i c h i t s c l t JózsC'f Imro i pros, tul j d o n o s, k e d el m i }'1 ü! l o r Dl'. A nt l Nyi rt)' t u l j d o n o s, l{r i c l t FOl'oncz N ü n y Ljos K n isz M i od c z nyomd.rgl I oly H j k ov i t s kores n y om d i pu, o s, T i m s z I st v á n i p ro s, i fj. U t ry \V gner' Antl k ö n y v k e t cs l; e d ő. Ünneprendezö e s elszállásoló bizottság : Pétel' bi l' to k o s, Drpsc l r r r Brl t nár, Erdős i p ros, P r i g l y K á r'oly Gy u l rc ' n d ő rlm p i l á IlY. Tgok : B y o r i\ J nij l r l k ( s/., n gy bérl ő, V i l m o s n gyk o r esk e dő, R ú rdy J á n o s fö l d b i r tok o s, c h c r k L i pó t Pál i p l'os, i fj. Ernő n gy k e re s k od ő, i p ro s, Dely t k ré k p Jlz t á : li Gál J á n o s ügyvéd, ('8 i p rb n k i pénztárnok, I st v á n Dr..J k b J l o l g. i s k o l i Elnö"l, : k i r. Sch o ib n c r l b i ró, Bjy E I'otovies, J án o s róm. k t l r. i gzgtó, FC' h é r Lőrincz j() gú z, ( i,'blwn!t J)rzsű r n y - é s C'z ü slm i i l' c s, K z l k Ö Il.n- keros k edő,.c\ g:oston Kollár n y o l l l d ll t n l j d o n o s. Ljos K O I':"tcs Kn l n n c s i cs t i sz t l- i s o l ő, v:írosi 1\: :11' tisztvisrlű, I-Ílrosi Dezső K ol l ol" n y o md.tll l j do ll o s, A. n t l.j Ó z s e f jogász, Y i k to r!vi n l r o l cl ( 'y n i i p.i'os, l l ' l I p s K úr o l y d u n gő z l l j ó z ltsi ügy n ö k, M. i l u l l i t k t nár, 1 s 1.1'án S ú n d o ] " t. n :ír, :'\ ngy. J Ózs ef.\ l i"r l I Pl' föld birtokos, I st \" Íi n i p ros, O z s l' l d ] St l' Ú Il t m l i t ó, R e i h S e b e t'er ] { ezsíí \ " ú r o s i N gel i p ros, X O l' o t l l Is tván tni tó, Nyi rty Péh'l' e hr]"cr t i s z t l' i se l íí, G)'11 1 k ercs k ed ő, Károly k e r o s k odő, S c - h m i d t V " I'I ' I l C Z gépgy [u'os, c l J m i d t G.\" l r l gépgyáros, omo gy i E, n i l n gy h(' r-iő, H(' h ií n () d i i n l ps z C'!" k e z tő, S z d )" K á l m á n i I'od igzgtó, Hrl S z m os;;y n d ót:"trno k, I ; i l". Ljos l k p i t ány, H z ücs I.'r l r n c z tn á e s n o k, rl g. I r. 1 ( ' l Ji I', Z, T u ry \\. p i s z : t1 k p i Ulll y, Frn 'lh"z Hzr ntgyörgyi Tu b i n ge r L t!".)" Ljos R e z ső i p ros, I{pzső l. n i t ó. A helyi i prkiállitást rendezö ngybizottság : Tgj(t i ( t tisztvise lők éi; lbizottság tgj(tin kivül : Ac k orm n n J án o s i pros, A dm o k O t l ó i pros,. -\ I röld - B él ipros, B c h m n n li'oroncz i p ro s, B r ll < " zú k ;í n d o r i pros, Bre i n i k N á n dor i p ros, Bocl i c s i SlÍ n cl or i p ro s, BOI'k o v i t s G.Yrr l Á I'lll i I I i p ros, i p ros, Bogovi t s B.l'or Fel"e nc z ngy bérlő, B i t t n or J óz s t ' f i p ro, i fj. B e n c z n k Z igmond i p l'os, József i p ro s, (' z C' t t C' 1, J ó zs r f C z C'U I Ii h á l.)' i p ros, k e rrs k rd ő, Fr i t i ngp r J c k erl I sl ván B o rger Fere n c z i p ros, B og n ár án dor Cserm á k i p l'o s, Borgor Z s i gm o n d Belo k erosk e dő, Broi n i k Bcrnd orfor i p ros, Aelo l f i p ro s, i pros, Dou tsc It r át Y á s I'o n dógl ős, Di m n t Ljos Fe ren c " i pt'os, i p ros, E c k ert F r n k o l l borgor ill. Gyul kl'reskrdő, Fer e ncz i p ro s, F i scher B é l k e ro s k od ő, F i scher gmil k o roskedő, Frks I i h {r l y i pl'os, F r k s PótOl' i p ros, F r i r d m n J l.\1 i ks,l n g'ybérj ő, FogI M i lu11y i p ros, U o l d s{" h m i d t Zsigm o nd gőzmlom t u l j d onos, G crgrl'y Benö s z i k l' i z gy áro s, U r i i n s t e i n }'1ór i p ros, G e i ri ngot' M i ks h jótu l j d o nos, G i z i ngel" )lárt.o l l Dpzső i p ro s, G ol d sl e i n r úrk i pros, H rc k r n s l l o ffc'r Józ sof i p ros, H n ú ];: i p ro s. H u nydy Géz G obhrdt A nt l i p ros. i p ros, Herm n n

15 17 16 Károly S m u k l' l'csk Cdő, H o e k i pros, I gmícz Honig i p ros, J o nnovits I i l á n k e reskedő, J orgo v i ts SZ\'elozár i p ro s, ] m ri k i pros, J sz k i t 7. J Ó7. S(,f J ó z s e f i pros, nyomd A nll K oi t á l' tu l j d o n os, K i esol A d o l f i pros, K n i s z be k I s t n í n i p ros, Kocsis Istváll i p ros, RoHár Ernő Gyu L ros, K ő li l i n g i p ::wos, K u l y K ő b l i ng ipros, A nlfd J ó zsef gyáros, I st v á n i v ro s, i PlLI'OS, Krl o v i ts A n d rás i p ro s, KIl7.m Ból tag l k eres kedő, I\ i t'ály S ii n r l o r U'g l gy:iro s, K i r{ il y Krmmel' Gyu l K rnjcsov.its M i h á l y i p Ferencz i pros, Koch i p l'os, i p ros, L j os K 7.l Kovács M i l l { d y i pros, K l llbr Bemát ipros, I\ ttr i n k,j ózsef i p ro s, K r i x PM i p ro s, T i jl rovácz Pf>ter ipros, bltt Feren cz ip ros, i pros, L::Lj d i, J ó z sp(' i pros, Lüwy L j o s i p ro s, vendégl ő s, J kb L eutscl l U k Lúszló i pros, 1 ul A nt l i pros, Ii k o \,its Pál i pros, Mátyi Ignácz i pros, M yer Löwenstein Frigyes József i pros, I fj. MátY i M árton Mrkovi(s i p ros, I i h ály i p ros, M o n-y " i l m o s i pv ro s, Nán y Ljos n,)'omdtuljdonos, O z s v l d N gy Z s i g m o n d i pros, Nágl K árol y ipros, i p l'os, P e rg e r V i n c z e i pros, Pfeiffel' Ferencz B e r tl n s z i k v i z gyáros, mjm i p r os, Pol lák Pál ven déglős, P l vecz k y A ndrás M i h ály i pros, Rózs M áty:is i p ros, J ó z s e f i pl'os, k el'es k eresk edő, Práger K á roly Károly nyomdntuljdonos, L i pót i p ros, Szbó i p ros, i pros, A n t"l Reichenberg H e n ri k Ádám ipros, S z bdy Bern:it ipros, H u b i n stein gyáros, S c h r i n n e r Pu ller Preimyer Rjkovits k e d ő, P o h l h m m e r Nándor Repk i p ro s, i pros, P i ntér Pl Forencz János i p ros, Péter!:i z u d e l' Rózsh egyi Benő Spitzer i pros, Sándor szesz S:ighi Gyul \Vgn er Benő Tomsits J stván Sándor i p ros, v,r gen Ferencz vendégl ős, Vuits Ferencz k e re s k ed ő, bőrk ere s k edő, Vi dovits V \'l'f' csúnyi Benő ipros, András ipros, W i l he l m József i pros, V rg J únos ijjros, Hj, \Vgner A ntl i p l'os, Wgonb!tt István i pros, \\'ei s z Hf'nri k i pros, V i cz V ol y Gyu l i pros, i J j. \'oly Ljos ipros, V u i t s József keres k e d ő, Lj i e c h H e n r'i k Y \' l 1 d " g l,; s, Z w e i g Mór t u u m KáI'oly i p ros, vendég'i Ős. A úq l 'ehjtó b izottsá.r; JJtúj u s h ó 7-én L i pó t ó rás és é k szerész, K p o l s FCl'encz i p ros, L g n er J ó z sef ipl'os, \Vei d i nger Weldinger K r u s z K ő b l i n g Tmás J Ú II O S i p n ros, Túry Gyul i pros, i p ros, \Vgner Antl i d. ipros, \Vlter ludo t t e l ső ű l é s é t. m e l ye n e l h t á rozt, h ogy I I k i á l l íl (ls , évi s z e p l.e m b er hó 1 7 -él ől ok l ó b e r h ó l -ig lr t s s é k I I I eg ; e l ő t t z o nbn ezen h tútidő nyilván ossá l ét e l n é k és m i n t vég l eges l l 1 egá.llpi lttné k, e l őz e tesen Ufrster M i k l ós i prfe l üg y e l ö m egkérd ez e n d ő \'ohn z irü n l, vj jon ezen h tári cl ö n e k m egál l p i l ás z ö k öz re m űködése szempon tjából l 1 e m - e ü t közi k k dá l yo k b? A k i á l l i t l l (ló ki- ipros, S z i gl'i s z t I stván i p ros, S7.teriádi I stván i p l'os, Spi t z er K á ro l y s7.eszgy (Lros, S z t r u h fl k J ános ros, S z bó Ljos i pros, i p ro s, Szbó Ferencz i pros, S c h wrtz József Spitzer Á rm i n gyllfgyá Sán d o r ipros, n gybérlő, S p i t w g'el St e i n i nger L j o s i pros, Spitzer J óz s e f gy u fgy:í ros, I f.i. S z m u ol József ipros, Sz vetn i k F c re n c z K ároly ipros, ipros, S z i lágyi Sándor S c h l e i c h e r A ntl m é rn ö k, i p ros, T ú ry J án os S z i ebort ipros, j-

16 19 18 jövő vslttétel re felhi vssék rr nézn, h ogy il közre működök, i l l etvc segédek j ut l m z ás i s I l l estel'eik j á n l tár m egfe l e l ö módon eszköz ö l h e l ö legyel J, Ö rven detes t u domás u l vette végrc hj tó bi zottság szegedi k eresk e d el m i és i prk m r zon átirtát, hogy b i rá l ó b iz o t ts ág m cg l kitását, tovább i er kölcsi és nygi t á m ogl ái3út k ilátásb h e l ye z te és kiál l ít á s czélj i r :) O frt segé l y t m egszvzott. T u do m ás u l vette, hogy ke l'e s kc d c l J l l i m i nisz ter ú r Ö Ngy m é ltóságához fö i s p ú J l ú r Ö Méltóság ú tj ú n 3000 frt segély i rán t és kiállí tás sz ksze l'l't re n d ezésére Gerste1 ' M i k l ós i prfel űgye l ö úr k i lc ü l dése végett fölte l'j csztés i n l éz t e t ett. E l h túl'oz t, hogy k i ll l i l[ls m egn y i t á s és b eúml.s n pjá n -t O fi l l é r, egyéb n p o k o n :2 0 fi l l é r b e l é p t i d ij s7.e d e n d ö. Á l l n d ó b e l é p l i j egy ár 2 k o ro n. J u n ihs 29-iki ü lés : F e l o l vn.sl t i k fö i s p á n ú r m e l yben bizo t tság e l n ö k é l é rtes í t i, hogy k c res k e d e l c m ü g y i m. k i r. m i niszte r ú r Z 0 J l ó h j ú n k dolt k i fej ezés l. m isze rin t I'c n c l eze n dö he l yi i prkiál l i l á s. t e k i l J le lt e l, z l H 9 9. é v i sze p t c m b e r h vábn I'c n d cz e n d ö Ö M é l lóságán k á ti r l, n gyo b b rá n y ú szege d i O l'szúgos k i d l í l á r, ér május h l/ábn t rtss é k m eg. m e l y ese tre. fe l l l l e rü l en (]ö köl lségek fedezhelése czé ljából hj ln dó vol n kért 3000 frtnv i úl " l segél y t k ilátásb h e lyez n i. JI. m i n iszter egy idejl't l eg é rlesítette föispán urt, hogy m. kir. tech n o lo.r; i7 muze u l I / igzgtósúgát u tsi t o t t, hogy k i úl l ítá::3 szenezésé ben lámogtól g m űködjön közre és bbn n é m i m é rt é k b e n vegyen l'és7.l. A b i % O l l sú g k e resked e l e n l ügy i m. k ir. m i n i sz t e l' li m k j ó i n d u l t á é l't m é l y kösz ö n e l é t és h á l á j át, Ll föispú J l ú r n k pl'd ig h l htós t m ogul süért szin tén köszön etét n y i l vún i tll n i c l h l ;'l rozz. egyút l l k i ál l i tás m egn y i t ását z l n o o. évi pü n kösd ü nnepé l'e hlsz tj e l n o v.ember h ó 8-iki ü lés.' A Yégreh j ló bizo t tság ezen ü l ésén zo n szere n csében részelht, h ogy zon kiállítás védn öki' (ó'ispá1/ úr Ó Jléltósá.r; j e l e n v ol t s részt y c l t il b b n egy úttl Ku linyi Zigm o n d t i tkár ú r, i l szeged i ke resked e l m i és iprk l l l r k é p v isel e téb e n, k i készséggel j ú. n l o lt fe l sz k é l'l e l m é t és gz d g tpsz l l t át b i z o l l s lg n k kiú l l í l ús s i k ere érdekébe n. Ö rvendetes bogy II szege d i t u do m ás u l y e t t c b i z o l l súg, k c rcsked e l m i és i p l 'k m r:j.

17 koron do l l l á n yt SZ<l nlzo l t J l \ c g kiállit á czéljir é s m. ki r. hog y tov á bbi'l m i nisz t e r úr il IL k eres k e d e l e m ü gyi k i álli l ás i i l l p J' GOOü koro n segélyt e nge d é iy( ze l l. A b i zoltsúg c l k i L l l í l á8 l l l ('g l l y i l tl lll k i d ejél é v i junins hó 1 0-1}';' n pjár, bezú l'ását pe dig ugyn zo n 7/(j 24-ik E l r e n d el i kozttás lelkes tov á b b á, végett felhívásokt tov á b b á n pjrir II h ogy k i ál l í l ás fog és k özön ség t ;í jé l l I l l og t ú s á r k i b o c s új t J l i, tö l'vé n y h t óságok t, polmt, tn í lók t l Ü 7. i k i. jegyzökc t stb. III egkeresi községe ke l, csoportos p kirün d u l ás o k szervezése irán t. Vég C I l k i m on d ott bizottság, hogy z i p r t e st ü l et köte lékén kivül álló i prosok u. Ill. molnárok, hl ászok, n yo ll 1 d t u l j donosok. szesz, e cze l, li k ö l', zikviz és é l e szl ögyárosok, pálink főző k i p r k észí l mén y e i, z éle i m i és é lv e z e t i czi k kck, l l l i n t i p rk é szítm ér l y e k, h ázi i p r. kosá r é s!::) c p l' ü kö té s, gyéké n y, k l p és szlmfon ás, n ö i k é zi m u n k és n ö i házlr t ilsi C'zi k k ek is be v O l 1 i. l l 1 d ó k k i úllhás kere t ébe f<-bl'luír hó 8- ilá iilé.'; : }\ k i úllít;lsi l i t hl!' előterjesz t i, hogy e d dig 285 'ipros jel e n t e tt e be i p rkészít m é n ye it kiál l ításr. RÓ.\!. K.\'1' l l. P L E UA x l.\ T E M I ' LO l.

18 21 Olvsttott lll. kir. Lcchnologüü ipn.rm u zeum ig7-gtóságtu1ilk (Uirt, mely szerin t fő leg csk ipri szerszámokkl, toyábbá f- és fémipri szk rjzokkl és Yégre néhány kisebb f- és fé lllll1 unkáló géppel fog il kiállításon részt venni. ElhUlrozt bizottság, hogy bji városi ipros tnoncziskol és segédek szkrjztnfolym is részt vehet kíál l itásbn, továbbá, hogy szesz, élesztő és eczetgyár termékef szintén fe lveendők kiállitá keretébe rnárcz1us hó 7-iki ülés. Kulinyi Zsigmond titkár ur előterjeszti, miszerint bizottságnk szkítni kell zon tervvel, hogy z iprki(tllit ls czéjjir disz es csrnokot emeljen, mi nn Tivl inkább fújllndó, minthogy Willmnn Já nos városi tiszti mérnök áltl kidolgozott és hernuttolt tervezet vlóbn meglepően szép és lényegesen hozzá járult voln z iprkiúll ítás külső dfszének emeléséhez. Ámde szbályszerűen rtlegtrtott árlejtés zon sjnos eredményt szülte, hogy egy némileg is diszes csrnok, legszigorúbb tkrékossági elvek megtrtás mellett is, koronáb kerűlne, holott bizollsúg részére csn.k ezen összeg fele áll rendelkezésre.

19 23 22 I l y k ö rü l m é n y e k k öz ö t t ál l m i t n itó k é pezde b i z o t l s tg zzl h e l y be l i h e l y i sége i t m. kir. te h i n t e t t e meg szán d é k k l, h ogy z ipr k i á l l ítás i l t h e l y e z te ssék el és ú g y t l ál t, b og y ezej l i n l éze t h e l yiségei i pl"k i á J l ítás k iv á lón l k l m sk z J v s o l j ezé lji r. t e h át, hogy vu ás- é s k ö z o k ttásügyi m. k i r. m i n i sz terium kérdéses i n lézet h e l yiségé n e k á t e n gedése i ránt k e re s t e ss é k m eg. E l öt e rj e sz t i továbbá, hogy há rom fé l e j u t l o m készíttessék m egfe l el ö o k l e ve l e k k is é r e té b e n. m é g p e d i g rn y, ezüst és bronz é re m. A b i z o t tság tithl f u r j v l l i t é s t e rj esz t é se i t k ö sz ö n e tt e l és h e l ye s l ö l eg elö t u domá sul v e t t e. M i u tá n v l l ás- é s k öz o k l t ás ügyi m i n isz t e rium áte ngedte m. kir. á l l m i l n 1 t ó k é pz ö i n t é z e t h e l yisége i t z iprkiálli tás e z é l j i r _. e h e l y ü tt Scherer Sándor ké pez d e i i gzgtó ú rn k b u zgó k öz b e nj árás d i csérö l eg k i em e l en d ö - z i p r k iá l l ít á s mi n d e n egyes t én yez öj e fokoz o t t t e vé k e n y s égge l j árult h ozzá, h ogy 8Z m i n é l szeb b e n és j o b b n s i ker ü l j ö n. V j h e sok fárdozás és d ú b b g y ü m ö l cs ö k e t t e re mn e! m u n k ' m i n é l Vj h zon l e l - k e :'> (' n l e k l ö d és, m e l ye t k i t l l ít á su n k szere t y e t i sz J::Jc h JlWHSZ Enrh'p föis pán t e l t Y é d n ö ke úr Mél Ö n n k tósüg z e s z m e m egszül e té s é t ö l kez dve végre h ;lj tásúig t n ú sito l l, v j h zon fár d htt l n b L lzgó :::iá g, m e l yel k iál l í tá s n k m i n< l fénye s e b b e l"k ö lc s i és n y gi si k e re é rd ekében tet t, vj h A /w/á ) ' pol gill" l 1 l e s l c l' k m ri t i t kár és Dr. el n ö k é n e k k i állw1s ú rn k, Xulinyi k i fej Heged'Üs Zsigm ond Weis,z )lándo1' t nács n o k urk n k m i ndeme k i te r'j e d ö figye l m e és l n kdtl n ü gy b uzg l m, vj h k ö z ö n s ég ü n k és i pros i n k szi ves á l doztkés zsége együ ttesen z l LL m i n d n n yi u J l k ál t l forrón l é trehoz n ák óbj tott crcd m é n y t, hogy eze n k i á l l í t ás b ó l i pros oszt á l y u n kr m i n é l tö b b e l i s m erés, szo n hil l'om o l j é k! d i c s ére t és m j d n b

20 25 A kiállítás jótevői és kiállítás czéljir befolyt dományok.,\ kic'tllítás iránti érdeklődést selllllli setll igzolj jobbn. mint Ll jótevők zon ngy szám, kik ngylelkü doj1lúnyikkl kiúl l ítás nygi sikerét eleve biztositili iprkodtk. Legyenek megörökítye., KlllZllJlk" -bl1 mind;wkllk ne\'ei, kiknek sz ives áldozlkészsége lehetővé lelte, hogy z iprkiállítús Iéi re jöjjön. Hálás szivrel iktljuk ide minclzon do Jllún yozók neveit, kik kisebb-ngyobb dományikkl helyi kiú llítúsunk költségeihez honájúulni kegyesek vollk és ezzel él kiállílús sikerét előjllozdílni sziveskecllek. Az dkozók és clolllállyik II következők : A ngyméltóságú Kereskedelemügyi m. kir. Miniszter úr részéről : üllil llls( góly GOOO koi'. fil. Bj város közönsége l"ész{!l"ől : 1000 A szegedi kereskedelmi és iprkmr részóről : A., Bji tkrékpénztár" rész é ről z 1. sz. llláirási ivon - A " Bji kereskedelmi és iprbnk" résznről 2. sz. i ven A "Bji kölcsönös segélyző egylet" tl Lul fl 3. sz. i veli A Csinó" újtl ;\ -1-. sz. iven " A polgári olvsó egylet 5. sz. lúirási ivén ndomúnyozlk : Sárdi János Szbdi Fel'ellcz 4-4 ' kor. Tornsich SÚlldot' (SzL.-lsLvún), PiukoviLs Antl, S(;I,wllll Józscl', Kovács MúrLon j-l kot'o A "Bji iprtestület"-ú II il l " (i. sz. láirási iven A,.Bji Kereskedelmi Csinó" 7. sz. láil','lsi iven A "Bji kereskedő ifjk egylete" ült,,1 lj H. sz. lúirsi ivell - A " Ktholikus legényegylet" 9. sz. lúil';isi i vén dolllúily0j,lk : A bji K tholikus LegényogyloL l velovics Júuos -- MOJ'IllOI' Ferencz -- SzoviusJ. Andds - Longyel SándoI" RUllIvúri Dezsü rhulok Jószol" fil. 500 kor. - fil l'! " " :' 60 "

TÖRTÉNETE BAJAI TAKAR KP NZTÁR ÖTVEN ÉVES 1848 1898. HtTA: BERNHART ERNŐ. BAJA, BAJSAI \ ().J ITS DIHE, az illl('zrt l'lső könyy('lőjr (IH-t.

TÖRTÉNETE BAJAI TAKAR KP NZTÁR ÖTVEN ÉVES 1848 1898. HtTA: BERNHART ERNŐ. BAJA, BAJSAI \ ().J ITS DIHE, az illl('zrt l'lső könyy('lőjr (IH-t. { / " A BAJA TAKARKPNZTÁR ÖTVEN ÉVES TÖRTÉNETE 848 898 BAJSA \ ()JTS DHE, z i('zrt 'ső könyy('őjr (Ht7 r;7) HtTA: BERNHART ERNŐ,\ LSÚ f,>' '; \'\ \H

Részletesebben

Fegyverneki. Hírmondó. Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14.

Fegyverneki. Hírmondó. Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14. Fegyverneki Hírmondó Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14. 2. oldal Fegyverneki Hírmondó 2006. augusztus 14. A leg utób bi Hír mon dó meg je le né se óta a Kép

Részletesebben

A káromkodás elleni mozgalom törvényhatóságaink előtt

A káromkodás elleni mozgalom törvényhatóságaink előtt Htvnhrmdik évfolym. 25. szám. Szombt, 942 június 20. Politiki f társdlmi p «L < -, x i k o.,r- P tívp TÍÍTOH/ é. ^zdsgi ip A Komrom Vármegyei Közjóléti es Gzdsági Szövetkezet, ruicgyci luzoltoszoveise*

Részletesebben

MÁROMI Ú J S Á G Komarom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap

MÁROMI Ú J S Á G Komarom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap Komárom, 94. február 2 7. szám XIV. évfolym MÁROMI Ú J S Á G Komrom vármegyei városi érdekű társdlmi, közgzdsági hetilp Megjelenik minden _....... ESofizutesi r!. nc.vc r évre 2 K 50, -.. *. csütörtökön,,.

Részletesebben

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek 85. szám TARTALOMJEGYZÉK 22/2005. (VI. 24.) EüM r. A rez gésex po zí ci ó nak ki tett mun ka vál la lók ra vo nat ko zó mi ni má

Részletesebben

1917 deczember 10. 35. szám. Megjelen minden hó i én, io én és 20 án. lett volna neki a fővárosba hazajönni. Hozzátartozóínak

1917 deczember 10. 35. szám. Megjelen minden hó i én, io én és 20 án. lett volna neki a fővárosba hazajönni. Hozzátartozóínak XI évfo lym 1917 deczember 10 35 szám esendö lségilapok Szerkeszti kidj M kir Csendőrségi Zsebkönyv szerkesztőbizottság ELŐFIZETÉSI ÁRA Félévre 6 koron RlgéBz évre 12 koron Negyedévre 3 koron Megjelen

Részletesebben

Van ér tel me! let te sen ki, sem mi más, / És nem se - gít se átok, sem si rás. // Az élet tá vol,

Van ér tel me! let te sen ki, sem mi más, / És nem se - gít se átok, sem si rás. // Az élet tá vol, evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 16. szám g 2014. április 20. g Húsvét ünnepe Ára: 275 Ft A kon cert ér zel mek re ha tó, és az Omega ed dig nem lá tott ar cát mu tat ja be. Koncert

Részletesebben

Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja

Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja XX. év fo lyam 3. szám Já nos hal ma 2005. március Meg je le nik ha von ta Ára: 100 fo rint Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja Már ci us 15 üze ne te a ma em be ré nek Vá ro sunk ban a már

Részletesebben

A r a 2 fillér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulajdonos:

A r a 2 fillér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulajdonos: X. évfolym U szám. A r 2 fillér. Hódmezővásárhely, 94 Jnuár U csütörtök. VÁSÁRHELYI F ü g g e t l e n Szerkesztőség és kidóhivtl Kossuth-tér. Telefon: 87, Egyes síám ár 2 fillér, vsárnp és pici npokon

Részletesebben

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz.

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz. XXIV. ÉV FO LYAM 9. szám ÁRA: 100,-Ft 2013. szep tem ber SZENT KI RÁ LYI ÜN NE PEL TÜNK www.szentkiraly.hu Köz sé günk név adó já nak, Szent Ist ván nak ne ve nap ján au gusz tus 20-án mél tó ság gal em

Részletesebben

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért XXI. évfolyam 2012. április * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja Így se jó, úgy se jó A hónap mûvésze Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés Muzsikával a civil Európáért 2. oldal

Részletesebben

Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. Jól pá lyá zott a Sport egye sü let

Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. Jól pá lyá zott a Sport egye sü let Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. - Las san vé get ér az idei tan év. Ho gyan ké szül Fegy ver nek Nagy köz ség Ön kor mány za ta a kö vet ke zõ

Részletesebben

Húsz éve ka to nák kö zött

Húsz éve ka to nák kö zött Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 9. szám g 2014. március 2. g Ötvened vasárnap Ára: 275 Ft de át él tem ha son lót a ha tal mas dél ba jor hegy csú cso kon, a ha vas Har gi tán

Részletesebben

Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben

Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SIMICSKÓ ISTVÁN Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET SIMICSKÓ ISTVÁN Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22

Részletesebben

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Állami forrásból valósult meg a 4605-ös számú út nyáregyházi szakaszának felújítása NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Idén számos olyan fejlesztés, építkezés, felújítás valósul meg településünkön, melyekre

Részletesebben

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség 2010 2012 félidőben 2012. november A különkiadása sport, kultúra, egészség 2 köszöntő Tisztelt Bagi Polgárok! Az Önök bi zal má ból im má ron második pol gár mes teri meg bí za tá so mat tölt he tem, és

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

VÁSÁRHELYI. Gyerünk csak! flz oláh. Hódmezővásárhely, 1914 jaöttát 13. kedd* Ara 4 fífiér. X. évfolyam JI. szám.

VÁSÁRHELYI. Gyerünk csak! flz oláh. Hódmezővásárhely, 1914 jaöttát 13. kedd* Ara 4 fífiér. X. évfolyam JI. szám. Hódmezővásárhely, 94 jöttát 3. kedd Ar 4 fífiér X. évfolym JI. szám. VÁSÁRHELYI Független Bíwkesítöség és kidóhivtl Kossuth-tér. Telefon : 87, Egyes szám ár 2 fillér, vsárnp és pici npokon 4 fillér Gyerünk

Részletesebben

VÁSÁRHELYI. Iskolás.fcöngvet adjatok! Segítsünk katonáink családtagjain. Hlínden iskolai könyvet elfogadónk és kioszíank.

VÁSÁRHELYI. Iskolás.fcöngvet adjatok! Segítsünk katonáink családtagjain. Hlínden iskolai könyvet elfogadónk és kioszíank. Hódmezővásárhely, S9H* szeptember 25 péntek X» évfolym Síé* szám. r 4 fihál VÁSÁRHELYI F S g g o l I e i Smkettöség és kidóhivtl KoM«th-tér. Telefon t 87. egyet tem it 2 fillér, vsárnp és pití npokon 4

Részletesebben

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET Git tá nak

Részletesebben

Nem azé, aki akarja...

Nem azé, aki akarja... MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... ÉLETRAJZI BESZÉLGTÉS BESZÉLGETÕTÁRS KOZMA HUBA BESZÉDEK,

Részletesebben

Bevonulóknak s ingek, mellények harisnyák, kesztyűk stb, rend kívül olcsó árban kaphatók

Bevonulóknak s ingek, mellények harisnyák, kesztyűk stb, rend kívül olcsó árban kaphatók riomezovsfffteiy, m4, ugusztus 28. péntek. X* évfolym 267 szám Ar 4 ifllér. VÁSÁRHELYI rgtllti politikát npilp. Felelfl tzeiteucto é s lptljdonosi s. i n, 2 Üítói. TMimp és pici tupoío ti eddíol RVQZÍ

Részletesebben

Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány 2001

Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány 2001 GYÓGYÍTÓ ÉVTIZED 1 Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány 2001 Kiadja a Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány Felelôs kiadó: Kalmár László Szerkesztette: Kalmár László, Rózsa András,

Részletesebben

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk XXI. évfolyam 2012. január * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja A hónap mûvésze Képviselõ-testületi ülés Dunaharaszti Gazdakör Faragó Tibortól búcsúzunk 2. oldal 8. oldal 12. oldal 18. oldal 6.

Részletesebben

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit Szociológiai Szemle 2005/4, 3 35. MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit MTA Szociológiai Kutatóintézet 1014 Budapest, Országház u. 30.; e-mail: nem13249@socio.mta.hu MTA

Részletesebben

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL 1 EMLÉKKÉPEK AZ ÖTVENÉVES SZOMBATHELYI GYAKORLÓISKOLÁRÓL Írta és szerkesztette: Szauer Ágoston Lektorálta: Dr. Vigh Kálmán PhD, fõiskolai

Részletesebben

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 77. évfolyam, 39. szám g 2012. szeptember 30. g Szentháromság ünnepe után 17. vasárnap Ára: 250 Ft Az, hogy ma már nem erő szak kal aka runk/akar nak val lá si

Részletesebben

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek 1. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 4.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti,

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben