KALAUZA. NÉVJEGYEK, Baja váito.s böttbénebének ttövid isme teté.sével. Községi é.s ügyvédi nyomtatványok ttakúá on bh bhbnak.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KALAUZA. NÉVJEGYEK, Baja váito.s böttbénebének ttövid isme teté.sével. Községi é.s ügyvédi nyomtatványok ttakúá on bh bhbnak."

Átírás

1 Iprkiállitás junius 1) ig. Elválll mindennemü könyvnyomdi munkákt legszebb kivitelben. "'.... ffolvóirato - '"I $i' _ YVE'/. ij töfanlragaszok,. '1'7/' ---::S GYASZJELENT SE NÉVJEGYEK, ELJEGYZÉSI KARTYÁK ÉS MEGHIVOK, KERESKEDELMI NYOMTATVÁ NYOK csiqo",n és izléseserl készittctqek. Községi é.s ügyvédi nyomttványok ttkúá on bh bhbnk. I.! I I l KALAUZA. Bj váito.s böttbénebének ttövid isme teté.sével. A Id&Uitá.i végrebjtó bizottság megbizásából szerkesztette DR. LEMBERGER Á RMIN V<!'/i"rehRjtó blzottsá/i" tgj". - BAJA, KAZAL JÓZ8EF KÜ:-/n'NYmlDÁ.JA. 1!JOO.

2 .... I Kiállítási nptár. 1!)OO. évi jllnins hó 10-től 24-'.Tunius hó W-én. D. e. 10 ól'kor z iprkiállitá!> ünnepély<'" me gnyitás. L Az iprtestüle ti dlárd.. H.)'ll1nuszt.. énekli. 5 ll Dr. Hegediis Aldár polgármester, mint kiállitás elniike, üdvözli kiállitás vt>dnökh SchIlllIsz Endre főispánt PS z prkezett ve ndége ke t. nl. Scll1lt.tIS::: Ettdre főispán nk, mint kiállitás yédnökr>npk iinnepi me gnyitó beszéde. IV. Az iprtestület i dlárd.. Szózt" plóneklésével bor\'keszt.i megnyitást. A z ünnep(;lyes megnyitás ntún kiállitás megte kintése. DrIlltán 1 órkor bnkett.. Csinó" helyiségeiben. D. n. 4 órkor czóllöv('szet lőkertben. Esti 8 órkor tánczmlllt ság ngynott..junills hó ll-én. A "b(/jvidéki I ÓI/1. kth. néptnitó-egyesiilet" folyó I>\'i ngygyülése városi székház clísztermpben. Tárgysorozt: J. 9 órkor: Veni Rnete. ]J. 10 órkor ngygyíhés mpgll,l"itás. 1. Elnöki megnyitó beszéd. Trtj.- ]{ovlítsits i.látó ll.-lmási pát, egyes. elnök. 2. ('s(íszk György érsek, eg ys. fővódnök ur üdvözlóse. 3. Emlékbeszéd Schmidt l<'erol1c7. pg.yes. lol nök fplett. Trtj: Drégely Kálmán, mt>l'ykút i t. 4. Titkári je lontt>s z 1899/1900. óvró1; tl'tj : Stcrk J ózsd b.-lmári t. titkár. 5...Hziikség es-e tnkönyv n(>.piskoli re áltárg-yk tnílásához 'I" cz. vittétel tál'g yl ás. Elődó: ('spüíros János, ttházi t. 6. A biráló bizottság- jplent(>se pálymunkáln ól. 7.,Jvslt jövő pvi közg.l'iil(>si tnelek tárg-yábn. 8. Jvslt t bidtló bizottság kiegészítése tárgyítl,n. Elődó: \l'iirtz Pál. [0-.3DG D Ady Endre 'I1Ir08Í KOOyvtllr Bj

3 g 9'6 1 -J Kiállítási nptár. 1!JOO. évi jnnins hó J O-WI é.tunius hó W-én. D. e. 10 órflkol' z i pl'ki állitás iinn e pélyph me gnyitás, r. Az iprtestül e ti dlárd.. Hymnuszt.. nekli. U. Dr. Hegediis Aldár polgármester, lllint kiállitás elnöke, üdvözli kiállitás,'éc!nöké t SchIllIlsz Enr/j'e föispánt és z érkezett ve ndé geket. nl. Sclt11l.tIS::; Elldre fői pánn k, mint kiállilás védnök{1lwk iinnepi megnyitó beszéc!e. IV. A z iprtestiilc't i d lárd.. Szózt.. eléneklésé vol bol'pkeszt.i CL megnyitást. Az Linnepé'lyes megny i tás nt,(lll kiállitás meg-tekintése. Délután 1 órkor bnkett.. Csi.nó" IlCJyiségciben. D. n. 4 órkor czé llö vészc't fl lőkertben. Esti 8 ómkor t án czmnll ág ngynot1.,j unius hó 11-én, 11,.bj vidéki j'ólll. kth. néptnitó-eg!lesiilel" f o lyó é'ú n gygyü lése városi székhár. clísztermében. 5 Tárgysorozt: T. 9 órkor: Veni Sncte. lj. 10 órkor ngygyülés megnyitá s. 1. Elnöki meg'ny itó beszéd, Trtj: Kovcítsits Máté ll,-lmási p át, egyes. elnök. 2. Cs(Íszkct György érsek, egys. fővédnök ur üdvözlése, 3.. Emlékbeszód Schmidt Ferene7. ('g.ves, leln ök felett. Trtjlt: D 'égel!j IGLlmán, mélykúti t. 4. Titkári jele ntés z 1899/1900. évi'ó'; tl tj: Sterk József b.- lmás i t. titkár. 5. "HzLikséges-e tllnkö n y v né'piskoli r eáltárgyk tnitásához?" C7.. vittmi lál'gyfl lás. 1J:lődó: Cspldros János, tta,házi t. 6, A biráló b izottság jelenlrse pálymunkúkr61. 7.,Jv slt jö vő évi közg'yiilési tótelek tál'gyábn. 8. Jv slt t b idl ló bizottság k iegészítése lárgyáln. E lődó : Wii1'iz Pál. [0,_ I1 1 EI Ady Endr. WrOli KOf'Iyvtllr Bj

4 9. A II. OI'S7.. kth. tnitói kongresszlisj' küldend6 ké'p"isoi6 meg,-álsztás. D. u. l órkoj' trll'ss ebéd. Ebéd után kiállitás testületi Jlleg!ckintl'sc. Junius hó L4-én. D. e. Il órkor szogpdi kel'eske<!elmi rs iprkml' kerülotéhoz trtozó és szomszédos duli:"tntnli iprtesiülotek közös érlokezletl' z iplosok nyligdijügyphc'1l és vásárrendtrtási rrdekében. D. u. 1 szbályrcndelet egyöntelü lllegállpihts Ól'kol' társs ebl'll. Este 8 órkor.. bji ipnrtestiilel'( áltl z J.Amny Bríníny" szállod ngytermébon rondczond6 dlostélylyel, él6köpppl és szini olödássl eg.)' bekötött tdnczli/ult.wíg. MüS()r: Az iprtestület dl árdáj mell ott olödj. J. 1. "Fehér gctlnmb" 2. J:Ngy bnj vn nl/wlm Károly kl'ngy \"('7.et('so Szellti rjllil \,t<l1. lci8 lccin.ljltltk" 11. zontil Jn y tól. I.LÖKI!;P. I I J. Kósz Jutk. Eeedcti Jlépszi nm li dlokkl lr{lrodj fel vonúsun. Sándor. Zenéjét szerz(': E/'kel EIl'k. ht: Lukácsi l V. A dl. SliOltrtÓl. Junius I 7-én. Az iprkiállitás Illo!.rtekintésél'e vúroslinkb él'kez6 It:egediis Sánd% m. kir. kci'eskedelenr iig'."i IIIlill szter, Dr. Plós" Sá ndo /o nl. kir. jgzsá iig."i nrinisztoe. országg.rí'rl('si képviselönk ös ('sládjik és l'iil'l' l"tvlín tábornok iinneprl'yos fogdttás..jltnius 24-én. Aziprkiállitús iilljlci)( I,\'C's ijel ('k('szt(. C'. ri kiállitfis mind olintip l'egge!j' 8 úrútól ('stú 7 úl'áig vn Jlyitv. Belépti jegy il m gn'yitlís ('s borekesztés npjin -Hllillrr, más npolwn O fillér. Allndó I)('lépti jog,\' 2 koi'onll. Npr szóló belépti jegyek kiállitási p"jlztúi'il:u. :'tllncló belépti jegyek ugynott, II dohán.)'jlg'yt6zsdrbon, ngyohb iizlo lokbon és társs eg-ylplok elnök:,;égeinél,,'áltlltúk. j\ kiálli tási.. Klnz" kiállitási péjlzlúl'ii:'tl, Kollá(' "\g'orton rs il'j. \\'q- ner.\ntl köny,'kol'l'skodósoiben és :.\ ohúll,\'nflg',\'t6zs<!('ul'll kphtó. - A "Klu::;" lír 40 fillér.

5 I prkiálli tás j unius hó ig. A BAJAI tlel YI IPARJ,IÁllITÁS KALAUZA. Bi Váll os töpmnetének llövid ismertemsével. A kiállítási végrehjtó bízottság megbízásából szerkesztette: DR. LEMBERGER Á RMIN végrehjtó bizottsé.g tgj. BAJA, KAZAL JÓZSEF KÖ YVXYO IDÁJA

6 Helyi iprkiállitások. J rt:1: Kulinyi Zsigmon!!.,\ hzi ipr púrlolúsánllk gykorlti mui1- kilj:lbll kélségkívül il legjobb eszközök egyikének fog bizonyulni helyi iprkiállili'lsok relldezése. Per'sze ugv, hogy e kiállitüsok ezéjj nem tülldöklés, nem díszes és költséges keretek eiöállitús:l, hnem első sorb"m helyi ipr megösmertetése, értékének, versenyképességének bemutlús és közvetlen htás rr, hogy Ll közönség, szükségleteinek fedezésénél, mennyire lehet, kizárólg helyi ipr szolgáltát Yegye igénybe. Ezt ezélt trtják szem előlt bji kiúllitús rendezői. i\1ert kármilyen sjnos ib, ezl ezélt még nem értük el. Sem Bjún, sem másult. Sem ngyobb és ki ebb v(u:osinkbn. hol minden ipri szkmánk, vgy mjd vlmejjnyinek vnnk már képvi elői, sem pedig és 1111'g 1*

7 4 kevésbé kisebb községekbcij, ;I.hol éppenséggel nünimumr szoritkozik helyi ip]' igénybevélele. Természetesen z htás ennel\. hogy lssn, vgy sehogysem jutunk ki bból il bizonyos circulus vitiosusból. Az ipros Pill1ilSz kodik, hogy nincs megrcndelője, hogy lehúl il Icgszükebbre kell korlútozni berendezkedését. Viszont közönség is pn;lszkodik, hogy helyi ipr nem tudj lüelégiteni z igényeit. És nem közelednek egymáshoz z igények és vcrsenyk(3pesség éltéréseinek kiegyenlítésében vevő és z ipros, hnem láthttlnul hrczolnk lovübb rgyll1ás ellen és önmguk ellen. És egyre folyik z z állmr és nnk közgzdsági éruekeire is oly káros gykorlt, hogy kisipros "kényelmesen " megmrd még mindinkább összébb zsugorodó üzletének nyomoruságos korláti között, közönség pedig kényelmesen - és drágán - veszi z ipri czikkeket, miket tömegesen elhozn k helyébe és elvisznek házáb, melyeket n ykáb vrrnk, h ugy tetszik, részlelfizelésre is. Szere ncsére, rést tör ezen káros gyj\orlton z lelkes mozglom, melyet jó hzfik összesége mgáévá tesz. És szerencsére mngyr városokbn nemcsk elmélet hzi ipr párto-

8 5 lás tilk mentö gondolt, mert városink és zok között Bj város, képzett, törekv ö és mesterségükben folyton hldó iprosok munkáját megösl11erve és megbecsülve, úldozt nélkül és jogos igényeikröl vló minden lemondás nélkül púr'tolhtják hzi és helyi iprt. Ez és cskis ez biztosítht komoly eredmé Jlyeket bbn. mozglomb.n, mely mo.st örvendetes forrongásbn trtj mgyr társdlmt. Nem szbd mást vúrnunk és nem szdd többet vürnunk, mint mennyit z átlg önző ember ís megtesz. Azt. hogy teljesen hsonló értékü iprczikkekböl szívesebben válsztj mgyrt. Hogy elönyl d hsonló jóságu készüll1ényekközül zoknk, melyek z ö mgy.r testvéreinek jutttnk munkát és keresetet. Végre pedig zt. hogy mi jó közönséglink, éppen jogosult, sőt szükséges önzés szbál yánál fogv., mind lposbbn törekszik megősmerkedni mngyr ipri termelés készítmé llyeivel és tervszerüleg berendezkedik zoknk és cskis zoknk fogysztásár. Hiszen tudj,. hogy hzi ezikkek kelendöségének fokozódásávl, forglom köle önhtá ánál fogv, közvetlen és közvetett hsznok zármznk z egész 01'-

9 7 G sz ágr, Yégsö e l elllez ésben vg y rn lsik b el ő l e, városokr és z egyén ekre, mindn y áj u n kr, v o ntkozás bn előnyöket vgyis ki k egy i k é l yezlln k h mgyr ipros boldogul, vgy j obbn b oldoglll. Ilyen értelemben h zi i p r pártol ás n em áldozt, hnem igzi h sz o n. Igz i h szon min denk inek, még nn k i s, k i z i prrl örökké csk m i n t fogysztó ál l v o n tkozásbn. Hszon h o norlio r osztál ynk i s, még pedig kétszeres hszon. El őször zé rt, mert sj át i prunk k i fej l esztéséve l, z ittho n v l ó ngy o b b pro du k czióvl áltlábn olcsób b k l eszn e k k iterjesztett ü z e m e k és o l c s ó b b k l esznek z i prcz i k k ek. von1koz lsbn iúj.yös eredménye sze rint) ismét csk közgz dsági f o rglom elllel t'sére és ujbb hsznokr v e z et. Ezek et ngy czé l o kt szolgál j hát hzi pokolt l lyugyó úllln('lct minden i p r fejl esztéséne k, hzi ipr pártol ásánk orf'zágos kcziój, és hel yesen, o kosn i llesz ked n ek bele z ;'t 1 t l imo s mozglomb k i sebbek, z egészbe l'é zck. egy Vill'OS közö n s ége is gzdg értéküvé teheti z á ltl ún os czé l érést szolgá l ó k özremü Külön ködését. Mert egy város társdlm már jel en té keny tényezö és Illi sz intén fontossúggl b ir, jelel1tékeny példát is tild dn i. Egy vúros hel y i ipl'k iúlh tsán k nem pusztán zért, mert z erőteljes, h tlms iprfej lesztés Tévén megnőnek régi telepek é s mühel yek és uj telepek, uj Illü h e l y e k keletkeznek, uj és ngysz b ásu dó l pók, uj existencziák, uj és fokozott keresetek. Ez z igzi utj n n k, z i l y e n k c z i ónk sll l y z egész.vidékee, Ille l y központján k tekinti Vill'OSt, k i h t messzebb vidé kekre is, h o n n ét z érde k l ődők föl keres i k él Jn unk és hldás' hogy erőseb b, f izetőképesebb legyen z állm, vros. És h nem pn szos, de z áltlún o s töre k v ő j ó l é te t teremtő forgl omból eredő dópén zek k e l zo kn k Máso dszor helyi j e lentősége vn. Kiht Friss, pezsgö életet vráz s o l elő vel'sen yeit. i pri munkúso k Nál unk pedig ezen k ivül i s, kik mérl"őzése mindenütt. megrgdj figyeimét csendes hétköznpo kon egy telne k m e g közpénztárk, t i sztvise l ő i s bizton le k intelre sem mélttjítk tán zt z i prt, mely megkpj m u nkáj á n k egél:iz é rt é k ét, megkpj mienk és j o bb j v dlmzúst, mel y ztán ( helyes l - zokt llz i pros o k t, k i k megál ln á k z össze h so n l ltás mérték é t bármel y nemzet i p-

10 8 9. rosivl, csk éppen méltánylás lklmát vonj el tőlük közön yösség. A htván yozott érdeklődés fölkeltésére mindenkép kitünő lklom helyi iprkiál l itás. Mg helynek közönsége is közelebb, sokkl közelebb jut íg y nnk megösmeréséhez, mennyire képes szükségleteinek teljes, vgy jórészben vló kielégítésére z z.ipr, melyet oktlnul elhnygolt, lllelyben előítéletből meg nem bizott és m elyet e szerint oktlnul és lptl nul megkárosíto tl Sok péld igzol t már, hogy közönség vlóságos fölfedezéseket tesz z ő helyi kiállításin. Föl fedezí z iprt, melyről nem volt véleménye, vg y csekély véleménye volt. És fölfedezi z iprost, kivel sürün tlálkozott közéletben, ksz inóbn, vgy z utczán, de nem tudt ról, h ogy műhelyé ben mi készül és hogy munkáj különb zoknál, melyeket messze kiál tó, fényes kirktokból vásárolt meg, esetl eg külső országokbn is. Ége tő sz ükség vn erre él közelebbi megösmerkedésre, h zt krj uk, hogy gyors fogntj legyen z iprpártolási föl buzdulásnk. Pedig ezt krnunkk:ell végre elhtározoltn. Szinte z utolsó ÓI' lk peregtek lllár küzködő kézmüipr föt ö tt, mikor nemzet lelke megdöbbent gondolttó l, hogy z iprosok százezrei belefárdnk b rczb, h nem bálorítj őket egy jobb jövőnek bár egyelőre távoli csiljám. Kétségtelenül ez megdöbbenés volt szülője nép milld szélesebb rétegeit álfugó elhlározásl1k, hogy fölállítjuk Ll válnsorompót minden jó mg 'r h;iz küszöbén és nem bocsájt juk be, mi idegen. É s mi nt terjed ennek z eltö kélésnek szigoru átérzése fogysztó közönség I'étegeiben, észrevehetőleg fokoztosn nő és izmosodik mgyr iproso k tiszteletreméltó mbicziój, hogy őket ne hzfik ngylel kűség e segílse, hl1em sj át munkájuk bszolut versellyképessége. Méltóbb. kinálkozóbb lklom nincs enl1ek igzo lúsúr, mint helyi kiúl líl ás, bbn formc'lbn, hogy ott Jle ktlprázlsson el senkit külső fényesség és cl pom pázó keret. Az ipros képe::;ségének és igyekezetének versenyterévé tegyük helyi tárltot, m elyen kölcsönösen bemu ttkoznk : mgyl' ipros és cl mgyr vevő és melyen leslvéri kézszorítást váltnk, egyszersmind becsületes vásárkö tés j eléül. Ebben Vélsál'b l l mind kél fél nyer és nyeresége

11 10 S7.;ll'l11zik zollki"ül il közjll \.;. nh'rl il 1 ;(>1 fél kézszorílás szövetség él hl"l l 1 ci i kkl zejllbejl, ki ellenségülik. Az láthtln ellens0[!' ezer lkbn kísért épen zért. Illert veszedellllesl hrátságbn ygyunk yele. Öl scgílj ük éf:> gzclgiljuk z öl1özclünkkcl, il lk,'t:-;i)l rcndezésünkkel és ezer prúbb-n;lg\'obb szükségleteivel il húz n k és él csl ldllilk. I ll elyllek [gji Illil1(.1 ml hll. I l ogy keressék helyi kiállítá::; lel"llleil és mind (Izzl z elhtározássl kell, hogy fölkeres::;ék, lllel\'nek jelszv hzi és il helyi ipl'pilrlobs.. A kiállítás történetének rövid vázlt. Ki,H1itásunk esz ll1éje elöször bji iprtestülelnek évi április lu; j 7-én trtott elöljúrósúgi ülésében került szób, midön egy helyi ip'rkiállítás rendezését h[úrozt el. melyen cskis Bján elöállított iprtermékek ver sen yez he lnek. Ngyszú,mú i pl'osink áltl képviselt sokféle iprágnál : szk'wtottságát, jó ízlését. jó munluuát, versen!jképpsségét szúlldékozik be III u ttni testület. Czélj c kiállításnk, (elh[vlli z itteni és vidéki ngyközöllség figyei mét rr, hogy II külföldröl, vgy bárhonnn behozott iprtermékek helyett Bjúll elöállított versenyképes ipl'czikkekkel elönyösen iedezheti mindenki szükségleleit.

12 12 A fe l vdett e szme p o lgárságán k v á rosu n k m i n den osztál. y úbn l e l kes vis szh n gr t l á l v án és város u n k é rdeke i é r t m i n de n k o r me l egen buz g ó l k o dó p o lgárm e s t e rünk á l l l e rö l e lj esen f e l k fo l t tv(li1, z i p rk i á l l ít ás t árgy ábn 1899 évi április hó 30-ár., Köz p o n t i Szállod" eme n g y l e rrl lé be kiállítási nqyfjyülés hivtolt e g y be, m e l yen z ipr és kereskedelem, úgy t á r sdim ulik m in d e n rétege képviselelében n gy l el i számú közöjlség jel e n t meg. polgárm ester fe l k é l 'é s é re Wász Yrí1?l7or ú r városi t n ácsnok és i p rh tó s ági b i z Az e l n ö k l ö tos, i pr os ság u n k ez e n me l egkeblü pú1'l fogój szósz ó l ój. b uzdító szv k b n váro s u n k iprkili. l l ílásnk l yár, m i n den és e csetelte hel yi n 1.Índen egyes osz t á p o l gárá r n ézve n g y é s k i v á l ó n fon tos h O l'd e rej é t. E rk ö l c s i k ö t e l es s égü n k - úgyiliond -- hogy e k i á l l ítüs m i n él s i k e r e s e bb m e g v l ós i l á s osz tály- és rlmgk ü l ö m bség j ábó l n é l kü l czél v l mennyien közremu n kál k oclj ullk. LeU\:e, e l ö dó Úl' é ljenzéssel zon fogdt l 1 g yüj é s z k ij e l e n tését, hogy Emlre föispún ú r Sclt1tltls::: Ö M é l t ó s ág kegyes v o l t z i p rt e s tüle t ké re l mére ezen k iá l l [tús vé d nö k ségé t, o::.[il... o o <) :o

13 13 Dr. Heged/is Aldár polgármes ter úr pedig ezen kiál l í tús elnök ségét e l vál l l n i és l egb té ko n yb b t á m ogt ás u k t m f'gíg é rn i. Ezek u tá n jysltb h ozz iprki,'tl litást rendrző ngyb i zo ll súg s ág;'t,n k, m ég végre hj tó ped ig b j i és hel yi l bizo tl bizoltsúg, szer vező és g y űj tő b izo t t s ág, toyábbá ü n n epre n d ez ö é s e l szá llús o ló b i z o. t l ságnij k m egl kítá s át. A kiá l ll tási n gygyű l é s zu tún él énk lelke- sed éssel e gyé r tel mű l e g e l hil l i:'tr ozz helyi ipr k iú l l ítás ren dezésé t. Lelkes ké s zséggel sorkozik zon lo bogó lá, me lyre cl foispán Ú1' Ö )J!!éltó ság, ki városunk érdekeit oly hordozz s nnyi b uzgó tömörü l é s, z melegen szívén oddássl istápolj, együttműködés együttmun és kálás nemes eszméit felírt, és z okt városunk ipránk felvirágoztfás érdekében szive egész melegével győzelemre vinni iprkodik. Az iprk iál l í tás tisztikrát és b izot t s á gá l ngygyü l é s k övet kezőkép l k i t o t t m eg: Védnök: Scltmltse Eltdre főispán úr Elnök: IS NIf-ltós:'tg, Dr, Heged/Is Aldár pol 'ál'ml'ste.r Társelnökök: Petői Selttrély Lipót tkl'ékpénztári igz gtó. Lukács Mikol i ts Ignácz Gyul kereskedelmi iprtestüloti elnök, és iprbnki i!l'zg'tó.

14 l i) JVeis:: Nándor városi Vezertitkár : s ág i h i z to s _ Jegyzők : B udy ] st v ú n városi t n ác s n o k, i p rh t ó t i s z t v i se l ő. M od o r DC'zső i p rt es t i i l p t i j C ' gy z ő. S c h m i d t Fere n c z gép gy á ro s. Penztárnokok : S z i i c- s Ö d i i n gépg'y áros, m j d S z d y Kál m{ul vfíl'o s i i ro d i j g z g t ó. Végrehjtó bizottság : Elnijk : Dr. I T egod i i s.1 Icl{t1' polgár m r",trl'. T.'Jok (I ti.9zfvili('lők, továbbá : Drcsc l l o l' Gy u l n gy k oros föj t' gy z ő, kedő, ]]}rd é l y i G y u l lpszerkesztő, főgy m n s i i ig zg.t Ó, H p l l C'r R i c h nl po l g ári li'ö l k C'r G n sz t á v A S i p ro s t n o l l c z i s ko l i igzg'li t ó, L l i n o \" i t s, J :i n os ü gy \"é d, D r. L e m borger.l mi n ügy \"é, l, l p s z r l' k C ' s z t ő,.\ I c s k ó L :1 s z l ó tjl:'rcsllok, e l ődó, NOVtL k ForrlH'z l'p i t ő m estor, P i ntrr k ü z g'n z d sá g i li'o1"on cz i pros, S c llo i b n r l' U y u l ron d ö r k p i t áj1y, Sc heror H á n d o r' ú l l m i t n itó k é p ez d e i i g z gt ó, R c h m i d t li'erencz gépgyáros, S z i ngojl K ároly ácsplester, V oj u i t s D :í n i el p átp l ébílll os. Szervező és gyüjtö bizottság: Rlniik : 1 'o1.ői S Z l l t l'ély Lipót t k rék p ó n z t á i igzgtó. Tgok : főor v o s, B od rogi Gy u l ügyvéd, D r. B o rn h r d t Borkovits,J án os PótOl' tiszti i p ro s, Bruck Sm u íigyvéd, Czérny Imro i prtestü l et i le l n ök Géz légszrszg'yári i g z gt ó, E c k ort Dr. fők ö ny v e l ő, F i s c h e r P:íl kereskedő, Dl'. H e rm n r\dolf ügy v é d, K p ots beck I stván i pros, }'f i c h i t s c l t JózsC'f Imro i pros, tul j d o n o s, k e d el m i }'1 ü! l o r Dl'. A nt l Nyi rt)' t u l j d o n o s, l{r i c l t FOl'oncz N ü n y Ljos K n isz M i od c z nyomd.rgl I oly H j k ov i t s kores n y om d i pu, o s, T i m s z I st v á n i p ro s, i fj. U t ry \V gner' Antl k ö n y v k e t cs l; e d ő. Ünneprendezö e s elszállásoló bizottság : Pétel' bi l' to k o s, Drpsc l r r r Brl t nár, Erdős i p ros, P r i g l y K á r'oly Gy u l rc ' n d ő rlm p i l á IlY. Tgok : B y o r i\ J nij l r l k ( s/., n gy bérl ő, V i l m o s n gyk o r esk e dő, R ú rdy J á n o s fö l d b i r tok o s, c h c r k L i pó t Pál i p l'os, i fj. Ernő n gy k e re s k od ő, i p ro s, Dely t k ré k p Jlz t á : li Gál J á n o s ügyvéd, ('8 i p rb n k i pénztárnok, I st v á n Dr..J k b J l o l g. i s k o l i Elnö"l, : k i r. Sch o ib n c r l b i ró, Bjy E I'otovies, J án o s róm. k t l r. i gzgtó, FC' h é r Lőrincz j() gú z, ( i,'blwn!t J)rzsű r n y - é s C'z ü slm i i l' c s, K z l k Ö Il.n- keros k edő,.c\ g:oston Kollár n y o l l l d ll t n l j d o n o s. Ljos K O I':"tcs Kn l n n c s i cs t i sz t l- i s o l ő, v:írosi 1\: :11' tisztvisrlű, I-Ílrosi Dezső K ol l ol" n y o md.tll l j do ll o s, A. n t l.j Ó z s e f jogász, Y i k to r!vi n l r o l cl ( 'y n i i p.i'os, l l ' l I p s K úr o l y d u n gő z l l j ó z ltsi ügy n ö k, M. i l u l l i t k t nár, 1 s 1.1'án S ú n d o ] " t. n :ír, :'\ ngy. J Ózs ef.\ l i"r l I Pl' föld birtokos, I st \" Íi n i p ros, O z s l' l d ] St l' Ú Il t m l i t ó, R e i h S e b e t'er ] { ezsíí \ " ú r o s i N gel i p ros, X O l' o t l l Is tván tni tó, Nyi rty Péh'l' e hr]"cr t i s z t l' i se l íí, G)'11 1 k ercs k ed ő, Károly k e r o s k odő, S c - h m i d t V " I'I ' I l C Z gépgy [u'os, c l J m i d t G.\" l r l gépgyáros, omo gy i E, n i l n gy h(' r-iő, H(' h ií n () d i i n l ps z C'!" k e z tő, S z d )" K á l m á n i I'od igzgtó, Hrl S z m os;;y n d ót:"trno k, I ; i l". Ljos l k p i t ány, H z ücs I.'r l r n c z tn á e s n o k, rl g. I r. 1 ( ' l Ji I', Z, T u ry \\. p i s z : t1 k p i Ulll y, Frn 'lh"z Hzr ntgyörgyi Tu b i n ge r L t!".)" Ljos R e z ső i p ros, I{pzső l. n i t ó. A helyi i prkiállitást rendezö ngybizottság : Tgj(t i ( t tisztvise lők éi; lbizottság tgj(tin kivül : Ac k orm n n J án o s i pros, A dm o k O t l ó i pros,. -\ I röld - B él ipros, B c h m n n li'oroncz i p ro s, B r ll < " zú k ;í n d o r i pros, Bre i n i k N á n dor i p ros, Bocl i c s i SlÍ n cl or i p ro s, BOI'k o v i t s G.Yrr l Á I'lll i I I i p ros, i p ros, Bogovi t s B.l'or Fel"e nc z ngy bérlő, B i t t n or J óz s t ' f i p ro, i fj. B e n c z n k Z igmond i p l'os, József i p ro s, (' z C' t t C' 1, J ó zs r f C z C'U I Ii h á l.)' i p ros, k e rrs k rd ő, Fr i t i ngp r J c k erl I sl ván B o rger Fere n c z i p ros, B og n ár án dor Cserm á k i p l'o s, Borgor Z s i gm o n d Belo k erosk e dő, Broi n i k Bcrnd orfor i p ros, Aelo l f i p ro s, i pros, Dou tsc It r át Y á s I'o n dógl ős, Di m n t Ljos Fe ren c " i pt'os, i p ros, E c k ert F r n k o l l borgor ill. Gyul kl'reskrdő, Fer e ncz i p ro s, F i scher B é l k e ro s k od ő, F i scher gmil k o roskedő, Frks I i h {r l y i pl'os, F r k s PótOl' i p ros, F r i r d m n J l.\1 i ks,l n g'ybérj ő, FogI M i lu11y i p ros, U o l d s{" h m i d t Zsigm o nd gőzmlom t u l j d onos, G crgrl'y Benö s z i k l' i z gy áro s, U r i i n s t e i n }'1ór i p ros, G e i ri ngot' M i ks h jótu l j d o nos, G i z i ngel" )lárt.o l l Dpzső i p ro s, G ol d sl e i n r úrk i pros, H rc k r n s l l o ffc'r Józ sof i p ros, H n ú ];: i p ro s. H u nydy Géz G obhrdt A nt l i p ros. i p ros, Herm n n

15 17 16 Károly S m u k l' l'csk Cdő, H o e k i pros, I gmícz Honig i p ros, J o nnovits I i l á n k e reskedő, J orgo v i ts SZ\'elozár i p ro s, ] m ri k i pros, J sz k i t 7. J Ó7. S(,f J ó z s e f i pros, nyomd A nll K oi t á l' tu l j d o n os, K i esol A d o l f i pros, K n i s z be k I s t n í n i p ros, Kocsis Istváll i p ros, RoHár Ernő Gyu L ros, K ő li l i n g i p ::wos, K u l y K ő b l i ng ipros, A nlfd J ó zsef gyáros, I st v á n i v ro s, i PlLI'OS, Krl o v i ts A n d rás i p ro s, KIl7.m Ból tag l k eres kedő, I\ i t'ály S ii n r l o r U'g l gy:iro s, K i r{ il y Krmmel' Gyu l K rnjcsov.its M i h á l y i p Ferencz i pros, Koch i p l'os, i p ros, L j os K 7.l Kovács M i l l { d y i pros, K l llbr Bemát ipros, I\ ttr i n k,j ózsef i p ro s, K r i x PM i p ro s, T i jl rovácz Pf>ter ipros, bltt Feren cz ip ros, i pros, L::Lj d i, J ó z sp(' i pros, Lüwy L j o s i p ro s, vendégl ő s, J kb L eutscl l U k Lúszló i pros, 1 ul A nt l i pros, Ii k o \,its Pál i pros, Mátyi Ignácz i pros, M yer Löwenstein Frigyes József i pros, I fj. MátY i M árton Mrkovi(s i p ros, I i h ály i p ros, M o n-y " i l m o s i pv ro s, Nán y Ljos n,)'omdtuljdonos, O z s v l d N gy Z s i g m o n d i pros, Nágl K árol y ipros, i p l'os, P e rg e r V i n c z e i pros, Pfeiffel' Ferencz B e r tl n s z i k v i z gyáros, mjm i p r os, Pol lák Pál ven déglős, P l vecz k y A ndrás M i h ály i pros, Rózs M áty:is i p ros, J ó z s e f i pl'os, k el'es k eresk edő, Práger K á roly Károly nyomdntuljdonos, L i pót i p ros, Szbó i p ros, i pros, A n t"l Reichenberg H e n ri k Ádám ipros, S z bdy Bern:it ipros, H u b i n stein gyáros, S c h r i n n e r Pu ller Preimyer Rjkovits k e d ő, P o h l h m m e r Nándor Repk i p ro s, i pros, P i ntér Pl Forencz János i p ros, Péter!:i z u d e l' Rózsh egyi Benő Spitzer i pros, Sándor szesz S:ighi Gyul \Vgn er Benő Tomsits J stván Sándor i p ros, v,r gen Ferencz vendégl ős, Vuits Ferencz k e re s k ed ő, bőrk ere s k edő, Vi dovits V \'l'f' csúnyi Benő ipros, András ipros, W i l he l m József i pros, V rg J únos ijjros, Hj, \Vgner A ntl i p l'os, Wgonb!tt István i pros, \\'ei s z Hf'nri k i pros, V i cz V ol y Gyu l i pros, i J j. \'oly Ljos ipros, V u i t s József keres k e d ő, Lj i e c h H e n r'i k Y \' l 1 d " g l,; s, Z w e i g Mór t u u m KáI'oly i p ros, vendég'i Ős. A úq l 'ehjtó b izottsá.r; JJtúj u s h ó 7-én L i pó t ó rás és é k szerész, K p o l s FCl'encz i p ros, L g n er J ó z sef ipl'os, \Vei d i nger Weldinger K r u s z K ő b l i n g Tmás J Ú II O S i p n ros, Túry Gyul i pros, i p ros, \Vgner Antl i d. ipros, \Vlter ludo t t e l ső ű l é s é t. m e l ye n e l h t á rozt, h ogy I I k i á l l íl (ls , évi s z e p l.e m b er hó 1 7 -él ől ok l ó b e r h ó l -ig lr t s s é k I I I eg ; e l ő t t z o nbn ezen h tútidő nyilván ossá l ét e l n é k és m i n t vég l eges l l 1 egá.llpi lttné k, e l őz e tesen Ufrster M i k l ós i prfe l üg y e l ö m egkérd ez e n d ő \'ohn z irü n l, vj jon ezen h tári cl ö n e k m egál l p i l ás z ö k öz re m űködése szempon tjából l 1 e m - e ü t közi k k dá l yo k b? A k i á l l i t l l (ló ki- ipros, S z i gl'i s z t I stván i p ros, S7.teriádi I stván i p l'os, Spi t z er K á ro l y s7.eszgy (Lros, S z t r u h fl k J ános ros, S z bó Ljos i pros, i p ro s, Szbó Ferencz i pros, S c h wrtz József Spitzer Á rm i n gyllfgyá Sán d o r ipros, n gybérlő, S p i t w g'el St e i n i nger L j o s i pros, Spitzer J óz s e f gy u fgy:í ros, I f.i. S z m u ol József ipros, Sz vetn i k F c re n c z K ároly ipros, ipros, S z i lágyi Sándor S c h l e i c h e r A ntl m é rn ö k, i p ros, T ú ry J án os S z i ebort ipros, j-

16 19 18 jövő vslttétel re felhi vssék rr nézn, h ogy il közre működök, i l l etvc segédek j ut l m z ás i s I l l estel'eik j á n l tár m egfe l e l ö módon eszköz ö l h e l ö legyel J, Ö rven detes t u domás u l vette végrc hj tó bi zottság szegedi k eresk e d el m i és i prk m r zon átirtát, hogy b i rá l ó b iz o t ts ág m cg l kitását, tovább i er kölcsi és nygi t á m ogl ái3út k ilátásb h e l ye z te és kiál l ít á s czélj i r :) O frt segé l y t m egszvzott. T u do m ás u l vette, hogy ke l'e s kc d c l J l l i m i nisz ter ú r Ö Ngy m é ltóságához fö i s p ú J l ú r Ö Méltóság ú tj ú n 3000 frt segély i rán t és kiállí tás sz ksze l'l't re n d ezésére Gerste1 ' M i k l ós i prfel űgye l ö úr k i lc ü l dése végett fölte l'j csztés i n l éz t e t ett. E l h túl'oz t, hogy k i ll l i l[ls m egn y i t á s és b eúml.s n pjá n -t O fi l l é r, egyéb n p o k o n :2 0 fi l l é r b e l é p t i d ij s7.e d e n d ö. Á l l n d ó b e l é p l i j egy ár 2 k o ro n. J u n ihs 29-iki ü lés : F e l o l vn.sl t i k fö i s p á n ú r m e l yben bizo t tság e l n ö k é l é rtes í t i, hogy k c res k e d e l c m ü g y i m. k i r. m i niszte r ú r Z 0 J l ó h j ú n k dolt k i fej ezés l. m isze rin t I'c n c l eze n dö he l yi i prkiál l i l á s. t e k i l J le lt e l, z l H 9 9. é v i sze p t c m b e r h vábn I'c n d cz e n d ö Ö M é l lóságán k á ti r l, n gyo b b rá n y ú szege d i O l'szúgos k i d l í l á r, ér május h l/ábn t rtss é k m eg. m e l y ese tre. fe l l l l e rü l en (]ö köl lségek fedezhelése czé ljából hj ln dó vol n kért 3000 frtnv i úl " l segél y t k ilátásb h e lyez n i. JI. m i n iszter egy idejl't l eg é rlesítette föispán urt, hogy m. kir. tech n o lo.r; i7 muze u l I / igzgtósúgát u tsi t o t t, hogy k i úl l ítá::3 szenezésé ben lámogtól g m űködjön közre és bbn n é m i m é rt é k b e n vegyen l'és7.l. A b i % O l l sú g k e resked e l e n l ügy i m. k ir. m i n i sz t e l' li m k j ó i n d u l t á é l't m é l y kösz ö n e l é t és h á l á j át, Ll föispú J l ú r n k pl'd ig h l htós t m ogul süért szin tén köszön etét n y i l vún i tll n i c l h l ;'l rozz. egyút l l k i ál l i tás m egn y i t ását z l n o o. évi pü n kösd ü nnepé l'e hlsz tj e l n o v.ember h ó 8-iki ü lés.' A Yégreh j ló bizo t tság ezen ü l ésén zo n szere n csében részelht, h ogy zon kiállítás védn öki' (ó'ispá1/ úr Ó Jléltósá.r; j e l e n v ol t s részt y c l t il b b n egy úttl Ku linyi Zigm o n d t i tkár ú r, i l szeged i ke resked e l m i és iprk l l l r k é p v isel e téb e n, k i készséggel j ú. n l o lt fe l sz k é l'l e l m é t és gz d g tpsz l l t át b i z o l l s lg n k kiú l l í l ús s i k ere érdekébe n. Ö rvendetes bogy II szege d i t u do m ás u l y e t t c b i z o l l súg, k c rcsked e l m i és i p l 'k m r:j.

17 koron do l l l á n yt SZ<l nlzo l t J l \ c g kiállit á czéljir é s m. ki r. hog y tov á bbi'l m i nisz t e r úr il IL k eres k e d e l e m ü gyi k i álli l ás i i l l p J' GOOü koro n segélyt e nge d é iy( ze l l. A b i zoltsúg c l k i L l l í l á8 l l l ('g l l y i l tl lll k i d ejél é v i junins hó 1 0-1}';' n pjár, bezú l'ását pe dig ugyn zo n 7/(j 24-ik E l r e n d el i kozttás lelkes tov á b b á, végett felhívásokt tov á b b á n pjrir II h ogy k i ál l í l ás fog és k özön ség t ;í jé l l I l l og t ú s á r k i b o c s új t J l i, tö l'vé n y h t óságok t, polmt, tn í lók t l Ü 7. i k i. jegyzökc t stb. III egkeresi községe ke l, csoportos p kirün d u l ás o k szervezése irán t. Vég C I l k i m on d ott bizottság, hogy z i p r t e st ü l et köte lékén kivül álló i prosok u. Ill. molnárok, hl ászok, n yo ll 1 d t u l j donosok. szesz, e cze l, li k ö l', zikviz és é l e szl ögyárosok, pálink főző k i p r k észí l mén y e i, z éle i m i és é lv e z e t i czi k kck, l l l i n t i p rk é szítm ér l y e k, h ázi i p r. kosá r é s!::) c p l' ü kö té s, gyéké n y, k l p és szlmfon ás, n ö i k é zi m u n k és n ö i házlr t ilsi C'zi k k ek is be v O l 1 i. l l 1 d ó k k i úllhás kere t ébe f<-bl'luír hó 8- ilá iilé.'; : }\ k i úllít;lsi l i t hl!' előterjesz t i, hogy e d dig 285 'ipros jel e n t e tt e be i p rkészít m é n ye it kiál l ításr. RÓ.\!. K.\'1' l l. P L E UA x l.\ T E M I ' LO l.

18 21 Olvsttott lll. kir. Lcchnologüü ipn.rm u zeum ig7-gtóságtu1ilk (Uirt, mely szerin t fő leg csk ipri szerszámokkl, toyábbá f- és fémipri szk rjzokkl és Yégre néhány kisebb f- és fé lllll1 unkáló géppel fog il kiállításon részt venni. ElhUlrozt bizottság, hogy bji városi ipros tnoncziskol és segédek szkrjztnfolym is részt vehet kíál l itásbn, továbbá, hogy szesz, élesztő és eczetgyár termékef szintén fe lveendők kiállitá keretébe rnárcz1us hó 7-iki ülés. Kulinyi Zsigmond titkár ur előterjeszti, miszerint bizottságnk szkítni kell zon tervvel, hogy z iprki(tllit ls czéjjir disz es csrnokot emeljen, mi nn Tivl inkább fújllndó, minthogy Willmnn Já nos városi tiszti mérnök áltl kidolgozott és hernuttolt tervezet vlóbn meglepően szép és lényegesen hozzá járult voln z iprkiúll ítás külső dfszének emeléséhez. Ámde szbályszerűen rtlegtrtott árlejtés zon sjnos eredményt szülte, hogy egy némileg is diszes csrnok, legszigorúbb tkrékossági elvek megtrtás mellett is, koronáb kerűlne, holott bizollsúg részére csn.k ezen összeg fele áll rendelkezésre.

19 23 22 I l y k ö rü l m é n y e k k öz ö t t ál l m i t n itó k é pezde b i z o t l s tg zzl h e l y be l i h e l y i sége i t m. kir. te h i n t e t t e meg szán d é k k l, h ogy z ipr k i á l l ítás i l t h e l y e z te ssék el és ú g y t l ál t, b og y ezej l i n l éze t h e l yiségei i pl"k i á J l ítás k iv á lón l k l m sk z J v s o l j ezé lji r. t e h át, hogy vu ás- é s k ö z o k ttásügyi m. k i r. m i n i sz terium kérdéses i n lézet h e l yiségé n e k á t e n gedése i ránt k e re s t e ss é k m eg. E l öt e rj e sz t i továbbá, hogy há rom fé l e j u t l o m készíttessék m egfe l el ö o k l e ve l e k k is é r e té b e n. m é g p e d i g rn y, ezüst és bronz é re m. A b i z o t tság tithl f u r j v l l i t é s t e rj esz t é se i t k ö sz ö n e tt e l és h e l ye s l ö l eg elö t u domá sul v e t t e. M i u tá n v l l ás- é s k öz o k l t ás ügyi m i n isz t e rium áte ngedte m. kir. á l l m i l n 1 t ó k é pz ö i n t é z e t h e l yisége i t z iprkiálli tás e z é l j i r _. e h e l y ü tt Scherer Sándor ké pez d e i i gzgtó ú rn k b u zgó k öz b e nj árás d i csérö l eg k i em e l en d ö - z i p r k iá l l ít á s mi n d e n egyes t én yez öj e fokoz o t t t e vé k e n y s égge l j árult h ozzá, h ogy 8Z m i n é l szeb b e n és j o b b n s i ker ü l j ö n. V j h e sok fárdozás és d ú b b g y ü m ö l cs ö k e t t e re mn e! m u n k ' m i n é l Vj h zon l e l - k e :'> (' n l e k l ö d és, m e l ye t k i t l l ít á su n k szere t y e t i sz J::Jc h JlWHSZ Enrh'p föis pán t e l t Y é d n ö ke úr Mél Ö n n k tósüg z e s z m e m egszül e té s é t ö l kez dve végre h ;lj tásúig t n ú sito l l, v j h zon fár d htt l n b L lzgó :::iá g, m e l yel k iál l í tá s n k m i n< l fénye s e b b e l"k ö lc s i és n y gi si k e re é rd ekében tet t, vj h A /w/á ) ' pol gill" l 1 l e s l c l' k m ri t i t kár és Dr. el n ö k é n e k k i állw1s ú rn k, Xulinyi k i fej Heged'Üs Zsigm ond Weis,z )lándo1' t nács n o k urk n k m i ndeme k i te r'j e d ö figye l m e és l n kdtl n ü gy b uzg l m, vj h k ö z ö n s ég ü n k és i pros i n k szi ves á l doztkés zsége együ ttesen z l LL m i n d n n yi u J l k ál t l forrón l é trehoz n ák óbj tott crcd m é n y t, hogy eze n k i á l l í t ás b ó l i pros oszt á l y u n kr m i n é l tö b b e l i s m erés, szo n hil l'om o l j é k! d i c s ére t és m j d n b

20 25 A kiállítás jótevői és kiállítás czéljir befolyt dományok.,\ kic'tllítás iránti érdeklődést selllllli setll igzolj jobbn. mint Ll jótevők zon ngy szám, kik ngylelkü doj1lúnyikkl kiúl l ítás nygi sikerét eleve biztositili iprkodtk. Legyenek megörökítye., KlllZllJlk" -bl1 mind;wkllk ne\'ei, kiknek sz ives áldozlkészsége lehetővé lelte, hogy z iprkiállítús Iéi re jöjjön. Hálás szivrel iktljuk ide minclzon do Jllún yozók neveit, kik kisebb-ngyobb dományikkl helyi kiú llítúsunk költségeihez honájúulni kegyesek vollk és ezzel él kiállílús sikerét előjllozdílni sziveskecllek. Az dkozók és clolllállyik II következők : A ngyméltóságú Kereskedelemügyi m. kir. Miniszter úr részéről : üllil llls( góly GOOO koi'. fil. Bj város közönsége l"ész{!l"ől : 1000 A szegedi kereskedelmi és iprkmr részóről : A., Bji tkrékpénztár" rész é ről z 1. sz. llláirási ivon - A " Bji kereskedelmi és iprbnk" résznről 2. sz. i ven A "Bji kölcsönös segélyző egylet" tl Lul fl 3. sz. i veli A Csinó" újtl ;\ -1-. sz. iven " A polgári olvsó egylet 5. sz. lúirási ivén ndomúnyozlk : Sárdi János Szbdi Fel'ellcz 4-4 ' kor. Tornsich SÚlldot' (SzL.-lsLvún), PiukoviLs Antl, S(;I,wllll Józscl', Kovács MúrLon j-l kot'o A "Bji iprtestület"-ú II il l " (i. sz. láirási iven A,.Bji Kereskedelmi Csinó" 7. sz. láil','lsi iven A "Bji kereskedő ifjk egylete" ült,,1 lj H. sz. lúirsi ivell - A " Ktholikus legényegylet" 9. sz. lúil';isi i vén dolllúily0j,lk : A bji K tholikus LegényogyloL l velovics Júuos -- MOJ'IllOI' Ferencz -- SzoviusJ. Andds - Longyel SándoI" RUllIvúri Dezsü rhulok Jószol" fil. 500 kor. - fil l'! " " :' 60 "

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/4/1965. Hatályon kívül helyezve: 17/73. min. par. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú KÖZÖS UTASÍTÁSA Budapest, 1965. évi március

Részletesebben

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS KASZTFÜGGÉS VARÁZSLÓ A KARAKTER NEVE: FAJ: _ SZINT: NEM: _ JELLEM: TULAJ- DONSÁG- TULAJ- DONSÁG- IDŐLEGES IDŐLEGES TERMET: KOR: _ SÚLY: MAGASSÁG: HAJ: _ SZEM: VALLÁS: SZAKÉRTELMEK MAX. SZINT / ERŐ ERŐ

Részletesebben

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november A 2 -e g y b e n, 3-e g y b e n c s o m a g a j á n l a t o k f o g y a s z t ó i m e g í t é l é s e é s h a t áv se a r s a e n y r e a h í r k ö z l é s i p i a c o n Készült a Gazdasági Versenyhivatal

Részletesebben

E F O P

E F O P E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K ö z ö s é r t é k e i n k s o k s z í n z t á r s a d a l o m E F O P - 1.3.4-1 6 P á l y á z a t i t e r v e z e t 2. 0 ( F o r r á s : w w w. p a l y a z a

Részletesebben

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van.

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van. Boldog, szomorú dl Kosztolányi Dezsõ Soprn 13 Tempo giusto Lczó Zoltán Vince Alt Tenor Briton Vn már ke - nye-rem, bo- rom is vn, vn gyer - me- kem és Bss Vn Vn fe - le - sé - gem. Szí - vem mi-nek is

Részletesebben

A berendezkedés programja

A berendezkedés programja DÉLVIDÉK VISSZATÉRT A berendezkedés programja 1 9 4 1 k o r a t a v a s z á n H it le r t e r v e a S z o v j e t u n ió le r o h a - n á s á r a, a z is m e r t F a li B a r b a r o s s a e lő k é s z

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ALACSONY ENERGIFELHASZNÁLÁSÚ LAKÓÉPÜLETEK ÉPÍTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA A++ az Energia Unió Zrt és a ProKoncept Építési Rendszer támogatásával Energiatudatos, Klímabarát élhetőbb Otthon, legyen

Részletesebben

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10 2 4 9 2 / 1 9 74. BELSŐ HASZNÁLATRA! 19 Sorszám: SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1975 ÁBTL - 4.2-10 - 2492/1974 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10-2492/

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s -.59 - Didíer«E s' K Ö N Y V - V O N A T Annak é rd e k é b e n, h ogy az o l v a s á s á ld á s a ib a n azo k n ak a k ö z é p n a g y sá g ú á llo m á s h e ly e k n e k v a s u t a s a i i s r é s

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Gáb or Andrássy, Attila S zab o, 1 Andrea Duna i, Es zter Sim on, Ádá m T a hy B u d a p e s t i S z e nt Ferenc Kó r há z, K a r d io

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

Együttműködési ajánlat Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP Véglegesített pályázat 3.0 (Forrás:

Együttműködési ajánlat Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP Véglegesített pályázat 3.0 (Forrás: E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K u l t u r á l i s i n t é z m é n y e k a k ö z n e v e l é s e r e d m é n y e s s é g é é r t E F O P - 3. 3. 2-1 6 V é g l e g e s í t e t t p á l y á z a

Részletesebben

É ú ő ú Ö ő ü ü ú í í ö ő ő ő ü ć í Í ú í ű ü ő ő í ő ő ő ö ő í í ú í ű Ĺ ő í ő ő ú ő Ĺ ő Í í ő Ĺ ú ú í ű Í ü ő ő ę ü í í í í í ö Ĺ ő ö ő í ö ű Í ö ú í ű ő ö ú ú Ö ü ö í ö ű Ü ű ö ú Ö ü ę ę ő ú ü ę ő ö

Részletesebben

ú ľ ľę ľ ú Ż Ż ü ľ ľ ľ ü ú Ö ľ ü ú ľ ö ľ í ű ľ ľ ľ ľ ľ ő ľ ľ ľ ľ í ő ő ľ öľ ö ľ ő ľ ő ľ ö ö ĺ ö ľ ľ ľ ľ ö ľő ő ľ ő ľ ľ Í ő Ź ö ľ ö ľ Í Í í ľ ü ö ľ Í ľ őł ü ľ ü ö ľ ö ľ ľ ę ő ę ĺľ ľü ü ľ ľ ľ ő ľ ő ľ ľ í

Részletesebben

ú ľ Ę ú Ü ó Ą Í ő ź ť ö ľ í í ľ ú ý í ő ú ľ í ź ę í ľ ö ó Š źľ ĹÍ ö í ö ő ó ó ö í ú ł Á Á ľ Ü Ü ő í ő ú í ő ő Ó í Ü Ó Ü ú Ü Ö Ó Ö Ö Ö Ó í Ö í Ó Ö í Ü Ö Ó ó Ó ä Ö í Ö í Ü Ó í Ö Ü ö í ő Ö Ó Ü ó Ö Ó í Ó ó

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

śň ř Ł ú ľ ú ü ő í Ö ő ľ ü ö í ő ü í Ĺő í ľ ľ í ő ľ ľ ő ú ő ö ú Ú ő í Í ő ö öľ ű Ö ö ü í ť ü ö ő í ľĺ í ő ö ő ľ ő ľ ü źł đ ú ú ú ü í Í í ü ľ ľ ľ ü öľ ú í ő ľ ő ö ľ ő ľ ľ í Ł Ą í ö ő ľ Ą ľ ľ ľ Í ú ö ľ ľő

Részletesebben

HÜBNER Tervező KFT Munkaszám:/00. * Pécs, Mogyorós köz. ( /- HÜBNER Tervező KFT Munkaszám: /00. * Pécs, Mogyorós köz. ( /- S Z É K E S F E H É R V Á R R Á C H E G Y HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

Együttműködési ajánlat A társadalmi kohézió erősítése az egyházak közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével EFOP Pályázati tervezet 2.

Együttműködési ajánlat A társadalmi kohézió erősítése az egyházak közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével EFOP Pályázati tervezet 2. E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t A t á r s a d a l m i k o h é z i ó e r p s í t é s e a z e g y h á z a k k ö z ö s s é g f e j l e s z t p t e v é k e n y s é g é n e k b p v í t é s é v e l

Részletesebben

ú ú Í Ó ú ĺ ő ĺ ő ĺ ö ó ĺĺ ů ú í í ü ó Í ń ó ő ő ĺ ó ő ő ó ĺĺ ő ő ĺő ö ő ó í ł ő ő ö ö ő ő ő ő ů ő ó ů ĺ ő ů ő ö ź í ő Ę ő ő ĺĺ ö ő ó ő ő ó ź ĺ ő ö ź ó í ł ő ő ó í ő ő í ú íĺ ő ö ö ĺ ö ó ó ů ő ö ö í ł

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

Ú Ö ö ľ ľ ć ľ ľ ú ľ Ö ľ Ĺ ľ ö ľ ľ ö ľ ę ľ ö ľ Í ö ľ ć ľ ú ľ ä Ź Ú Í ć Ö ľ ľ ľ ú Ď ľ ľ ö ć ö ľ ú Ĺ ö Ú ö ź ľ ú Í öľ ú Ú ő ľ ť ľ ť ť ě ú ť ľ ő ľ ŕ ľ ľ Ĺ Ú ö ö ö ö ő ľ ľ ö ľ ű ö ö ľ ő ľ Ö ľ Ĺ Í ľ Í ö ľ ľ

Részletesebben

ᔗ勗 tér ᔗ厗k n ü 2011. c u 04- n k h ó ᔗ厗k n ü Község 2011. c u 04- n megt rtott közmegh llg tásáról Ü h : Község Műᔗ勗elᔗ勗ᔗ勗ésᔗ勗 házáᔗ勗 ᔗ勗 ᔗ勗 tér n nn k: ᔗ勗oᔗ勗ák ᔗ勗ál olgármester eᔗ勗th ᔗ勗stᔗ勗áᔗ勗 l olgármester

Részletesebben

A verseny kérdése az oligopol távközlési piacokon

A verseny kérdése az oligopol távközlési piacokon A verseny kérdése az oligopol távközlési piacokon (különös tekintettel a szélessávra) Pápai Zoltán 2 0 1 0. f e b r u á r T a r t a l o m 1. B e v e z e t é s...............................................................

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

ő Ĺ ó ľ ĺĺ ü ő ő ľ ĺő ľ ó ö ö ľ ĺ ľť É ĺ ĺ ľ ü ľ ü ľ ľ ĺ ó ĺ ű ö ľ ő ľ ľ í ľ ő ő ü ő í í ü ľ ĺ ó ö ü ĺí í ő ĺĺ í őđ ľ ů ő ü ź ľ ó í ő ü ĺ ö ó ő ź ĺ ö ó í ő ľ ü ó ó ó ó ó í ü ő ó öľ ę ü ľ ó Á ó ö ö ľ ő

Részletesebben

ú ľ ľ ä ú ľł Łř äľľ ź ź ó ľ ú Ö ö ó ó ó ź ę ő ö ő ö ó ö ę ó ó óö ö óö ö ő ő ő ő ć ö ó ő ő ó ö Á ľ ö ó ő ő ü ö ű ö ő ö ó ľ ú Ö ü ű ö ö ö ń ź ü ľ ö ľő ő ü ę ö ő ó ö ö ö ę ľü ľ ö ü ö ö ó ü ľ ö ö ú ö ő ő ź

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

ľ ú Ö ź ő ü óľ ŕ Ö ő ü ü ü ę ę ľ ö ő í ó ó ó ő ö ö Íő ö ó ő ó ü ő ó ő ó Ĺ ő ú ö ő ö Ó ő ú Ó ó ę ö ľ ő ľ őľ ő ő ő ľ ó ö ő ő ő ő ő ő ü ü Ú í ő ó ö ö ü ö ę ę ö ö ę ó ő ő ő ó ű ö ó ľ ú ź ó ę ę ő ú ö ó ő ö

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ú ľ ľ ú ľ ĺ ľ í ú ľ ľ ĺ ĺ ľ ü ľ ľ ĺ í ú í ľ í ľ ľ ú ö ľ í ľ í ü ě í ź ö ö ľ Ĺ ú ö ź ö ö ö ú í ö ö ö ć ĺ ź ü ö ľ ü ľ ű ű ö ö ĺĺ ü í í í ö Í Ą ý í í ź ö ę ö łĺ í ü ę ú ę í ö ü í ę ę ę ú ľ í ú í ű ę ę í ü

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

ú ľ ú ľ Ż ł ľ ľ ő ľ ľ ő ü ü í ü ö ľ í ő Á ľ Íö ő ü ő ö ľ ő í ö ľ őí ľ ę Í öí Í ő í ő ľ ö ú ű ő ö ľ ę í ľ ľ ő ő Í í ľ ö ľ í őö ő ľ ľ í ľ ő ő ü ľ ľ ö ú ő ť ł ľ ű Í ő ö ö ő Í ć ö ő ř Í ę Ż ä ł ö ł đ ął É

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

Ú ľ ö ľ ř ľ ľ ú ľ Ö ő ü í ö ő ö ö ö ö í íľ í í ö Ś Ś ö ő í í í ú í ú ź ű ľ ő í ű ú ľ ö í Ö ú í ö ö í ú ű ö ú ö ľ í ľ ú í ö ö őí í ú ö í ú í ő ú ú í í ú ú í Ú ú í őí í ľ ú ú í í ő ľ í ú ú ľ ú í ű ö ö ö

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. ja nu ár 30., péntek 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 19/2009. (I. 30.) Korm. ren de let A föld gáz el lá tás ról szóló 2008. évi XL. tör vény ren del ke zé

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

ú ú ę ű ő ĺ ő ĺ ü ö ö ó Ł ĺí ĺ ú ĺ Í ö í ĺ í ĺ ů ó ű ĺď ő ő ĺ ő ő ő Ż ó ĺí ĺ ö ő ó ő ő ö ő ó ě ů ő ń ő ő ő ó í ő í ő ź ő ó í ń ő ĺ ő ń ő ő ń ĺĺ ö ő ő ő ő í ő đ ó í í ő ö ź ó ő ő ő ü ĺĺ í ő ő ł ő ő ő ĺ

Részletesebben

ó ó ü ľ ó ü ó ľ ü ń ó ó ó ö ę ź ź ö ö ö ö ę ę ö ó ľ ó ę ź ó ö ó ź Ĺ ź ó ť ú ü ű ö ó ź ó ö ó ö ľ ö ľ ń ó ľ ź ű ö ń ó ź ź ť ľ ó ľ ź ü ť ź ó ü ť ö ó źů ý ťü ľ ú ó ď ľ ľ ľ ľ ó ó ľ ń ľ ľ ö ó ľ ó ľ ö ź ó ľ ľ

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

PARANCSA. Budapest, 1 9 6 2. évi novem ber hó 29-én

PARANCSA. Budapest, 1 9 6 2. évi novem ber hó 29-én BELÜGYMIN IS ZT É R IU M SZIGORÚAN T I T K O S! 10 2 3 /2 2 /1 9 6 2. Sorszám : 10 A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁ G B E L Ü G Y M I N I S Z T E R H E L Y E T T E S É N E K ltin e ü g k rb y s -m é zh 0022. számú

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

ú ľ ú ź Ż ľ ľ ľ Í Ó ú ľ Ö ő óľ ľ ő ľ í ó ű ő ĺő ľ í ő ó ä ő ó ő ó ĺ ó ľ ź ľ ő ő ľ ő ő ő ó ő ľ ő ľ í í ő ľ Źő í ó ł Í ő ú Í ĺ ĺ ó ź ó ó ó ľ ó í ľ ľ ĺ ł Đ ő ľ ĺ ľ ő ő í Ö í ő ĺź Ü Ü ó ń ý ĺ ľ í ľ ó ő ĺí

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások CXXXIII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2006. áp ri lis 26. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 71/2006. (IV. 3.) Korm. ren de let 80/2006. (IV. 6.) Korm.

Részletesebben

Együttműködési ajánlat Szemléletformálási programok KEHOP Véglegesített pályázat 3.1 (Forrás: Javasolt cselekvés

Együttműködési ajánlat Szemléletformálási programok KEHOP Véglegesített pályázat 3.1 (Forrás:  Javasolt cselekvés E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t S z e m l é l e t f o r m á l á s i p r o g r a m o k K E H O P - 5. 4. 1 V é g l e g e s í t e t t p á l y á z a t 3. 1 ( F o r r á s : w w w. p a l y a z a t.

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

ć Ľ ö ú ľ ľ ľ ú ľ Ö ő Đ í ú ľ ł Ęą ę ą ů Ü ú ľ ľ ő ü ĺ ü ľ ľ íĺ ľ ľ ľ ĺź úö í íľ ĺ ö ĺ ĺ ź ĺ í ĺ ú Í ĺ ĺ ĺ Íľ ő Á ő ľ ĺ ľ ő ĺ ĺĺ ő ě ĺ ú ľ ő ü ő ń ú ö ľ ő í ľ ú ľü ľö ń ú ö ĺ Ź ľ í ĺ ćí Á Á Ú Á Á Á ő ź

Részletesebben

1 2 A Z E G O V I S S Z A V Á G A s o r s f o r d í t ó m e g b o c s á t á s e s z ü n k b e i d é z i, h o g y e m b e r i m e g t a p a s z t a l á s t á t é l, s p i r i t u á v a g y u n k, s á el

Részletesebben

ú ú ľ Ż Ż ľ ľ Ú ő ľ ú ľ ő ü ľ ü ľ ö ľ ű ö ú ĺ ć őą ł Ö ö ö ö ö ö ű ö ü ö ľ öľ ĺíł ü ü ű ö ľ ł ľ ĺ Ä ľ ĺ ľ ü ö ő ő ľ É ö í ĺ í ľ ľ ö ú ľ Ż ú ľ ú ő ű ľ ľ ő ľ Ö í ü ü ú ľ ľ ľ ĺ ĺ ľ ľ ľ ú ű ő úľ Íř Í öľö ń

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

ő ýľ ú ľ ľ ľ ú ľ Ś Ü ő ł ő ń Ö ľ ő ü Ę ľ ľ í ľ Á ľ ő í ö ö ő ć ń ő ő ő ö ö ö ö ö ľ ľ ű ö ö ő í ü ľ ö ú Ö ľ ö í ü í ľ ľ ľ ö őö źł ľ ö ü ő ő ü ö ő ľ ú ľ ő í ő í Ö ö í í ő Í ę ý í ö ö í í ľ Ą Ą ú ľ ľ ő ü

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

ő ľ ü ő ü ő ľ ő Ü Ü ľ ü ľ ľ ú ü ľ ľ ő ő ű í ő í ü íľ Í ü Ś Ę ľ ü ľ í í ö ő ľ í ü ő ő ő ľ ő ű ź í ű ü ű í ý ü ő í ő ľ ő í ľ ő í ľ ü ő ú ľ ü ő ü ę í ľ ľ ő ľ ú öľ ő ľ ő ő ö í í ö ú ź ö ö ú ű ő ö ö ő ľ ľ ö

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft

Részletesebben

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 96. szám Ára: 3825 Ft 2009. évi LXXX. tör vény A Bün te tõ Tör vény könyv rõl szóló 1978. évi IV. tör vény

Részletesebben

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik Növénytermesztés irányzatai: Hagyományos vagy konvencionális Integrált (fenntartható, környezetbarát) Ökológiai, biotermesztés

Részletesebben

ĺ ľ ľ ľ ú ĺ ź ľ ü ľ ú ü ľ óľ ľ ö ő ü í ó ĺ ű ó ľ í ő ó ö ö ó ő ľ ĺő ó ö ö ó ľ ľ ö ő ő ő ľ ľ ĺ ö ó í ő ĺő í ő ü Í ő ľ ĺ í ü ö ó ú ź Í ü ó ö ó ö ľ ű ö ő ő ĺ ö ő őőľö ö ľü ü ő ő ó ľ ľ ő őľ Íó ľ ő ó ú ő ľ

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGTUDATOS FOGYASZTÓVÁ VÁLÁS HELYI SZINTŰ ELŐSEGÍTÉSE EFOP

AZ EGÉSZSÉGTUDATOS FOGYASZTÓVÁ VÁLÁS HELYI SZINTŰ ELŐSEGÍTÉSE EFOP E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t A Z E G É S Z S É G T U D A T O S F O G Y A S Z T Ó V Á V Á L Á S H E L Y I S Z I N T r E L h S E G Í T É S E E F O P - 1. 8. 1 1-1 7 P á l y á z a t i t e r v

Részletesebben

Automaták. Tartalom. Automaták. Automaták Bevezetés I.2 I.1. Vezetékdaraboló automaták I.3. Csupaszoló automaták I.4

Automaták. Tartalom. Automaták. Automaták Bevezetés I.2 I.1. Vezetékdaraboló automaták I.3. Csupaszoló automaták I.4 Tartalom Bevezetés.2 Vezetékdaraboló automaták.3 Csupaszoló automaták.4 Csupaszoló és krimpelő automaták.6.1 Bevezetés A krimpelési fo lya ma tok és sze rû sí té se meg kö ve te li az egyes mun ka lé pé

Részletesebben

ő ö ń ĺ ú ő ú ĺ Ż ó ú ő ł ĺ ű ó ť ź ö ó ő í ő ú í ú í ííé í ó łź ú ó ö ő ú ú ó ő ő ó ó ő ő ó ú ö ó ő í ő ú í ó Éł Ü í ö ű ö ő ö ó í ú ő ó ó ĺ ú źú í í ü í ö ĺ ó Í ú ú ő ő í í ő ő ő ź ő ó ű ö ő ö ü ű ó

Részletesebben

Kedves Csapat! Köszönjük, hogy vállalkoztatok a küldetésre, amelyet az alábbiakban olvashattok.

Kedves Csapat! Köszönjük, hogy vállalkoztatok a küldetésre, amelyet az alábbiakban olvashattok. I. ful Kv Cp! Kj vlll lé l li lv. Klléi u ju i uócp vj j l - vé j ju i - i cp i xpíció i flé ulj Móli. A uó i l ulj é u u l li ép l lfjól 215. ciu 23-: Mll xpíció úvléépé é uó plój i l lj. Sj pló lv fljé

Részletesebben

2/176 ľ ľ ó ó ě ú ü ó ť ľ ľ ö ľ ú ľ ö ę ö ľ Ú ľ ö ö ľ ĺ ü ę ľ ü ö ę ę ü ľ ü ĺ ľ Ĺ ö ť ľ ö ö ó ó ó ľ ľ ľ ľ ľ üľ ľ ľ ľ ľ ö ľ ö ű ó Ĺ ű ö ű ü ľĺ Í ę ę ó

2/176 ľ ľ ó ó ě ú ü ó ť ľ ľ ö ľ ú ľ ö ę ö ľ Ú ľ ö ö ľ ĺ ü ę ľ ü ö ę ę ü ľ ü ĺ ľ Ĺ ö ť ľ ö ö ó ó ó ľ ľ ľ ľ ľ üľ ľ ľ ľ ľ ö ľ ö ű ó Ĺ ű ö ű ü ľĺ Í ę ę ó 1/176 ú ü ľ ľ ľ ó ľ ľ ľ ľ ľ ú ó ü ú óľ ö ó ü ľ ü ę ę Í ľ ę ę ęľ ĺ Ĺ Ü ĺ ýł 2/176 ľ ľ ó ó ě ú ü ó ť ľ ľ ö ľ ú ľ ö ę ö ľ Ú ľ ö ö ľ ĺ ü ę ľ ü ö ę ę ü ľ ü ĺ ľ Ĺ ö ť ľ ö ö ó ó ó ľ ľ ľ ľ ľ üľ ľ ľ ľ ľ ö ľ ö ű

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

ú í ő ú ő ü ü ö ĺ í ő ö í ő ĺ ćął ĺĺ ö ĺ Í ő ú ö ö í ő ĺ ö ő ö í í í Í ő ŕ ö í Á ő í ö ú ő ö ł ú ő ö ő ö ł ĺ ö í ö í ő í í ö ö í É í í ö ń ő ő ő ö í ĺĺ Í ĺ Ô í í Á í ő Í ę ę ĺ Ą ś Á Í í í í ő ń ę ę í í

Részletesebben

Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem V il l

Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem V il l DIPLOMATERV K o v á c s D á n i e l L á s z l ó 2 0 0 3. Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Részletesebben

136. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 12., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal

136. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 12., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 12., péntek 136. szám Ára: 777, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXIV. tv. Az ag rár gaz da ság fej lesz té sé rõl szóló 1997. évi CXIV. tör vé ny

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

ő ő ź ź ő Ĺ ź ő ő ĺ ü ĺ ľ ĺ ľ ú í ú í ľ í í ĺ ľ í üľ ú ő ľ ő ó í í ľ í ü ö ź đź ü ł ľ ľ ü ź ő ö ő ü ĺí ź ő ľ ĺ ĺí ó ő ź ĺ ź ő ľ ő ĺ í ó ó ő í ń ó ľ ź ĺ ĺ í ľľ ĺ ľĺ Ĺ ű ú í ľ ĺľ ľ ú ľ ľ ĺ ú í ó ľ ľ ó ľ

Részletesebben

Varga Bal a mk. század os A TV2-117A TÍPUSÚ HELIKOPTERHAJTÖNO KOMPRESSZORÁNAK VIZSGÁLATA

Varga Bal a mk. század os A TV2-117A TÍPUSÚ HELIKOPTERHAJTÖNO KOMPRESSZORÁNAK VIZSGÁLATA Varga Bal a mk. zázad o TV2-117 TÍPUSÚ HELIKOPTERHJTÖNO KOMPRESSZORÁNK VIZSGÁLT Eb bon a cikkben zeretném f o l y t a t n i az 1001/1. zámban m e g je le n t, a h a jtó m ű -v iz g á la tr ó l z ó ld tanulmányom,

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya:

2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya: 1 ÖNKORMÁNYZATI HIRADÓ MELLÉKLET 2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya: Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatának Adóhatósága az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény

Részletesebben