Ara 4 Mér. VÁSÁRHELYI GELI ÚJSÁG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ara 4 Mér. VÁSÁRHELYI GELI ÚJSÁG"

Átírás

1 Hódmezővásárhely, 94 október 20. kedd. X évfolym 3ŐÍ. szám. Ar 4 Mér. VÁSÁRHELYI GELI ÚJSÁG Független p o l i t i k i Ssetketztóség é. kidóliiv&tl Kossuti-tér. Telefon» 87. egyes sim ái 2 fillér, vsárnp és pici npokon 4 fillér.. Felelős gzerketóőés Iptnljdonos: K l l l l Bél* npilp. Előfizetési ár helyben egés* évre 0 K., félévre 5 KU, Vidékre negyedévre 5 K. Nyilttér petit sor 80 fillér. A kik é v e k b e n íes*00..szám H. M. eln Hirdetmény. Az 886. évi X X. t.-cz. lpján utsítttnk m i n d z o n népfelkelésre kötelezettek, k i k z 878-tól 890. évig bezárólg terjedő időben születtek és sorozó vgy vegyes felülvizsgáló bizottság áltl 93 év végéig f e g y verképteleneknek osztályozhttk, illetőleg ktoni vgy honvéd felülvizsgáló bízottság áltl közös hdsereg, hdi ten gerészet, honvédség vgy csendőrség kötelékéből 9i3. év végéig elbocsáttttk, vgy állítási kötelezettségüknek eddig még eleget nem tettek, hogy összeírásuk végett ktonügy osztálynál (emelet 2Q jtó} jelentkezzenek ós pedig z 890, 889 évben születtek oki. 2én; 888, 887, évfolym &kt. 22-ón;, 886, 885, óvf. okt. 23-án: 884,883, évf; okt. 24éns 882, bői. o k t. 25-én; P8B! 880 évf. o k t 2 6 án ; 879, S évf. o k t é n ; n p o n t. r e g g e l 7 órától k e z d v e. A jelentkezés lklmávl népíöu^lésrt kötelezettnek netán birtokábn levő népfelkelési ígzolványi könyv igzolásul felmuttndó. Az összeírtk, z elöljáróságnk később közzéfeendő rendelkezéséhez képest, folyó évi november 6-tél december 3 óig terjedő időközben és helyen nép fel kelési bemuttó szemlére fognk elővezettetni s ott lklmsságukhoz képest osztályozttní. Az lklmsok bevonulásuk idejéről hir detmény utján nyernek értesítést Azok népfelkelésre kötelezettek, kik bevett, vgy törvényesen elismert vllásfelekezetek ppjelöltjeí, vgy pedig, kik végzett tnulmányik lpján védőtörvény 2. - értel mében z egyévi örikéntesí kedvezményre jelenleg ígénynyeí születtek bírnánk, ebbeli minőségüket bemuttó szemlén z illető in tézet bizonyítványávl igzolni trtoznk. Az összeírás, népfölkelésí bemuttószemlén vló meg jelenés és egyúttl bizonytln időre népfölkelésí tényleges szolgált lól is f e l m e n t e t n e k, következők: á) pénzügyőrségnél trtósn lklmzott népíőlkelésre kötelezettek; b ) vsutknál és zok műhelyeiben, for glmi, pályfentrtásí, vonttási, mühelyí és szertári szolglt bn, továbbá m. kir. vsgyárk központi igzgtóságánál és z nnk vezetése ltt álló gyárkbn és üzemekben trtósn lklmzott népfelkelésre kötelezettek; c ) post- és távírdíritézetnél, z I, cs. t ír. szb. Dungőzhjózásí társságnál mgyr királyi Folytn-és tengerhjózási részvénytársságnál, Délnémet dungőzhjózásí társságnál, vlmint egyes, hdíforgíoiiibn résztvevő s cs. kir. tríestí tengerszállítási ve zetőség áltl külön kijelölendő tengerhjózási vállltoknál állndón forglmi szolgáltot t e l j e s í t ő, vgy z zok hoz trtozó gyárkbn és m ű h e l y e k b e n trtós lkl m z á s b n álló n é p f ö l k e l é í f e kötelezettek; d) kőszénbány-munkásosztgokhoz trtozó népfölkelésre kötelezettek; e ) községek és városok áltl kiállított népfölkelö munkások, vlmint Z egyéb különleges hdícélu szol gáltokr igénybevett népfölkelésre kötelezettek; ff) zon népfölkelésre kötelezett egyének, kik népfölkelésí tényleges szolgált lól már eddig is névszerínt felmentve voltk ; végül f ) bevett és törvényesen elismert vllásfelekezetek fel szentelt ppji, illetőleg felvtott lelkészei és ppi jellegű tnári. Aki behívásí prncsnk nem tesz eleget, zt krh tlomml vezetik elő és törvény teljes szigorávl büntetik. Kelt 94. évi október hóbn. Dr. Soós István főjegyző, ktonügyí elődó. A z 890 s 89 évben született népfelkelők, kik ktonák nem voltk, vgy elbocsátttták, f. hö 2-én szerdán egész np jelentkezni trtoz nk ktonügyosztálynál kár Vásárhelyen, kár máshol születtek. Mindennp csk zoknk kell jelentkezni, kik hirdetményben erre évfolym szerint felhivttk. Mint hirdetményből láthtó, minden npr két évbeli népfelkelő vn jelentkezés re felhiv. A jelentkezésnél személyi dtokt, születési évet, hónpot, npot, p, ny nevét, születési helyet kell pontosn bediktálni. Csütörtökön okt 22»én este 8 ór kor Verne Qgul vildghírü regőnge ntdn készült gssngörtt ős tnulságos drám 7 felvondsbnn

2 2 94. október 20. VÁSÁRHELYI REGGELI ÜJSAfi 7 Hdboros cikkei. A lósorozás." Minden fegyveres erő mozgósítá skor legénységnek és lóállománynk úgynevezett hdilétszám r emelése legelső teendő, mert legelsöiorbn ettől függ hrcbvonuld" csptok teljes felkészült sége, A háborúb keveredett állmok tehát mint legngyobb gyors sággl sietnek csptik legénysé gének hdilétszámr emelésével, éppen ugy igyekeznek zzl, hogy lőnyg megszerzése is, le génység megteremtéséhez hsonló gyors és célszerű mádon legyen keresztülvihető. Ezt szükségletet mindennpi életben szokásos vásáriások utján legtöbbnyire nem lehetne megfele lően kielégíteni, ezért mondj ki egyik törvényünk, hgy közigz gtási htáság fölhívásár, 6birfokosok kötelesele lovikt meglévő hozzátrtozó szerszámok kl együtt megfelelő kárpótlás el leniében fegyveres erő, vgy v lmelyik része mozgósításkor, Wányg hdi állományr vló ki egészítésének céljir z állmnk tuljdonáb átengedni. E kötelezettség ddig trt, míg fegyveres erő vgy vlmelyik része hdiállományon vn. Amikor z állm lóbirtokokosoknk ezt kötelezettségét igénybeveszi, ez z állmi tevé kenység népiesen úgynevezett.lásorozás." A lősorozást lovk bejelenté se, összeírás és osztályozás előzi meg, mely előmunkáltok már békeidején is és pedig rend szerint minden második évben teljesitendők. Mindeme munkáltok teljesítése végett z ország lőállitási járások r vn felosztv, mely egyes lóállítási járásokbn lovk össze írását közigzgtási htóság, z osztályozását pedig lőosztályozási bizottság végzi. Hódmezővásárhely egymgábn lkot egy ilyen lőállitási járást s nálunk éppen most is trtnk lóosztályozást és lősorozást. A lőosztályozás feldt z. hogy lőbirtokosok áltl előve zetett, vgy elővezettetett lovk hdiszolgáltr lklmsságuk szempontjából megvizsgáltssnk s vizsgált eredményéhez képest következőképpen osztályoztssnk;.mindenkorr lklmtln.".ezidőszerint lklmtln".lklms." Egyszersmind z lklmsnk tlált lovk értéke is, z előirt sz bályok szerint, megállpítttik. Sem z osztályozás, sem becs árnk megállpítás ellen nem le het pnszkodni. Amelyik lovt már most lóosztályozáson hdi szolgáltr l klmsnk tláltk, vgyis beso roztk, zt trtozik lőtuljdonos kkor, midőn lő szolgálttétel re" behivtik, behívóbn kitün tetett helyen és időben, szokásos ptkolássl, kenderkötőfékkel, v lmint kenderkötőfékszdrrl ellátv elővezetni, vgy elővezettetni, hol és mikor z ez lklomml netán lklmtlnoknk tláltk kivételével ktoni részről zon nl átvétetnek. Az átvételkor lófuljdonosok igzolványt kpnk, mely lő át vételének igzolását és kárpót lásul járó pénzösszeget tünteti fel. A kárpótlási összegeket lőtuljdonosnk vgy z átvételkor zonnl, vgy posttkrékpénz tár utján, ht héten belül, fizetik ki. Háborús időben megtrtott lóosztályozásnál hdiszolgáltr lklmsnk tlált lovkt rend szerint zonnl átveszi kton ság. A lőosztályozáshz vló előve zetés, illetve besorozás lól egyes lovk mentesek, mint példá ul z ö Felsége és királyi ház tgjink udvrtrtásához trtozó lovk: pőstszőllitáshoz, tűzol tók stb. részére feltétlenül szüksé gelt lovk: végül mindzok lo vk, melyek lőbehívds évében négy éven lul mrdnk; vem hes és szopttós kncák négy hó npi szopttás idejéig; zok lo vk, melyeket betegség, vgy v lmely járvány elhurcolásánk ve szélye mitt nem lehet, vgy nem szbd z istálőből kivezetni. Aki birtokábn lévő lovt összeíráskor be nem jelenti, vgy lóosztályozáskor és behíváskor szbályszerűen, elő nem vezeti, bűn cselekményt követ el s pénzbün tetést kp! emellett z illető ellen krhtlom is lklmzhtó. A lősorozásról szólván, megem lítem még. hogy szállítási esz közök birtokosi Is kötelesek moz gósításkor ugynzon célokr, mint lófuljdonosok lovkt, szállí tást eszközeiket pld. kocsiikt közigzgtási htóságok felhívá sár, hozzátrtozó szerszámokkl együtt s szintén megfelelő kárpótlás ellenében z állm tuljdonáb átengedni. E szállítási eszközökkel z elbá nás ugy béke idején, mint hábo rús időben hsonlóképpen történik, mint zt lovknál ismertet tem. A szállítási eszközök között is vnnk olynok, melyek mente sek ktonság részére vló kényszereldás kötelezettsége lól. Úgyszintén krhtlom lklmzá sánk s emellett büntetésnek itt is vn helye z ellen, ki kötelessé gét nem teljesiti. D r. Medvetsky Imre, fl belg nemzet Más. Antwerpen trgikus npji. A német ngyvezérkr néhány szűk szvú jelentésben elintézte Antwerpen és ezzel együtt egész Belgium sorsát., Az elámult világ zonbn nem is sejti mit vittek véghez germán ktonák észknyugti Belgiumbn, milyen hr^ cokt állottk, milyen emberfeletti hősi ességet tnúsítottk. A Corriere dell Ser milnói olsz lp legfrisebb számábn tudósítás szá mol be Antwerpen és á belg nemzeti önállóság utolsó npjiról. Itt djuk bő kivontbn ngy mi lánói újság tudóitását. A királyi pár menekülése. Antwerpenről belgák, z ngolok és frnciák vlóbn zt hitték, hogy rnegvivhttln. Ezzel mgyrázhtó, hogy mikor városnk és erődéinek komolybb ostrom elkezdődött, z ir tóztos német lövedékek mintegy félmiliió embert sodortk kétségbeesés be, Antwerpen lkosságát nem is szá mítv. A keletről nyugtr hldó német seregek elől ugynis mintegy ötszáz ezer ember menekült. Ezek Antwerpen fli és környező erődök védelme ltt kerestek menedéket, ám mikor ezek z erőségek sorr összeomlottk pénztelen, szinte ruhátln óriási nép árdt tovább zúdult és közeleső hol lndii htárhelyiséget, később pedig Angliát ársztott el z éhes és fázó hlálr vált emberek százezreivel. Ebben nyomorúságos tömegben el vegyülve, csknem észrevétlenül me nekült z országát vesztett Albert király is feleségével egy szürke k toni utomobilon. A belg k irályi pár város eleste előtt 36 órávl még Antwerpenben volt és tovább is ott krt mrdni. Az udvri diszvont ugyn in dulásr készen ott állott kö zépponti pályudvron, ám egy német bomb minth vrázserejű kéz irányított voln, el pusztított király vontát. Ugynezekben 3 percekben Legszebb robbnt föl z ntwerpeni fő-uton is több bom b : egy lövedék levegőbe röpitette gzgyár htlms rezervoárját. Qyujtó gránátok röppentek he óriási petróleum trtókb, melyek irtóztó? lángoszlopokt bocsátottk z égbolt felé. Felrob bntk Roubiw is Oudenkóve-cég rengeteg gyertygyári, végezetül pe dig lángoló tmoszférábn lelketrzó dördülléssel légbe röpült legngyobb ntwerpeni puskportorony. Ekkor már nem volt helye vitánk és Albert királyt, vlmint feleségét királyi plot udvrán beültették egy közönséges, szürke ktoni gépkocsib és észknyugti iránybn elindultk velök hollndi htár felé- Itt királyi pár egy De Clerk nevü uri fmíli vendége volt, mig zután tovább ut zott déli iránybn. Tábornoki ruhábn látták, mint egy ngol ktontiszttel tárgylt. Véghetetlenül szomo rúnk látszott ; fejit lehorgsztott és gépies mozdulttl szlutált zoknk, kik üdvö zölték... Boldogtlnok népvándorlás. A belgák tömeges futás vlóságos népvándorlássá nőtt: hollndi és ngol számítás szerint két-három np ltt félmillió szerencsétlen hgyt el Belgiu mot. Hollndiábn irglms szívvel fogd ták tönkrement szomszédikt. Nem csk z állm sietett segítségükre sok sok millióvl, hnem mgánosok is roppnt sokt áldoznk. Arról is gondoskodtk, hogy z orosz és lengyel zsidó me nekültek, kik közül sok ezer trtózkodott Antwerpenben rituális koszthoz juthssnk. Az Amszterdmb menekült belgák elpnszolták, hogy előttük z ostrom igzi állását z utolsó percig titkolták ugy hogy futás pillntábn már nem csk pénzről, de meleg ruháról sem gondoskodhttk. Októbor IQ-ike ót londonik is Legjobb tuljdon szemükkel láthtják, hová j u tott Belgium népe z ngol-frnci b rátság révén. Nponkint tuctjávl 'ér keznek Londonb vontok, melyek ezrével szállítják hontlnná vált szerencsétleneket. Egyiknek nincs pod- gyász. Annyi pénzük nincsen, hogy z éhező kis gyermekeknek kenye ret, csecsemőknek tejet vehetné nek. Menekülésük szivetfcsró részleteket mesélnek. Amikor Sheldén emelt ponton és hjóhldkon átkeltek, köz vetlen közelségükben csptok le víz be német gránátok és shrpnelek. Igen sokn megsebesültek és meg is hltk, köztük gyermekek is. Gyilkos. tolkodás volt hjók és csolnkok közelében. A révészek né hány perces utért egész kis vgyont követeltek. Szegény sszonyok, kiknénem volt pénz, erőszkhl kár tk feltolhodni hjókr, ám visszlökték őket és többen vizbe fulldtk. Számos szszony, ki nem jutott föl h jókr, his gyermekét odhjitott, keresztül vízen, hogy leglább z menekülhessen. Ilyformn most rengeteg kicsi, árv trtózkodik Londonbn, kiket egyelőre kolostorok és intézetek vettek gond jikb. Az utolsó őrók. Antwerpent tudvlevően október 9-én estétől 0-én reggelig szállották meg németek, A htóságok lkosságot menekülésre mindössze egy nppl előbb 8-án szólították fel. Közvetetlénül elóbb. mikor z ntwerpnei vár prncsnokság még buott z ellenállás lehetőségében, ezt borzlms reodeletet kellett lkosságnk végrehjtni: Mindenki vonuljon le pincék be hngzott prncs. A gáz csőveket el hell vágni, edényekben sok vizet kell összegyűjteni s m i n denki l á s s el mgát ásóvl és k pávl rr z esetre, h házk összeomlnk és másként nem vol-. n lehetséges eltávozni pincé ből. Végül pedig pincéknek 9X utcár néző blkit és nyílásit homokzsákokkl el hell torlsztni. A mikor menekülést elrendelték, egyúttl kinyitották kórházk kpuit is, hol tízezrével feküdtek sebesült ktonák. Azonbn nem volt senki, Ml elszállított voln őket, egyetlen kocsi, egyetlen ló sem állott rendelkezésére, nyomorultknk sját lábukon kellett elvánszorogniuk, egyedül hlálosn, sebesülteket vitték él kocsikon, 3 me lyeket nem lovk, hnem belg kto nák húztk. Mint vlmi önkéntelenül és trgiku sn gúnyos megállpítás, ez mondt zárj be z olsz lp tudósítását: A három utolsó ember, k i egy «sénkon Antwerpent utolszor elhgyt, z ngol, frnci és z orosz követ volt... ők, z entente uszítás és guruló rnyi tették tönkre Belgiumot, mikor Németország ellen lázították. Most Ht «vég: Belgium volt s Bel gium nincs többé..',..-r^r^ === ; Felhívom z ö s s z e s állmi és felekezeti isko l á k vezetőit, hogy htó sági engedély nélkül megejtett, hdbvonult ktonák szá már kötendő pmutr, vgy más hsontó czélr eszközölt gyűjtésekről 3 npon belől gyüjtőbízottságnál rendőrfőkpítányí hivtlbn okvet len elszámoljnk. Szthrnáry főkpitány. Legolcsóbb női leány kbátok legngyobb válsztékbn KállTIáll D 6 Z S Ő d i v t * r u üzletében k p h t ó k, tbáni templomml szemben. 2$

3 »?>4. ojstober *A) A háború sok iprost hrctérre szólított, kik itthon hgylk tnon cikt s most ugy-hogy ezek vég zik helyettök munkát. Azoknk mestereknek meg szporodott dolg, kik hábo rúb nem mentek el. mert ők meg segédet nem kpnk, mivel ezek nek jórészét is elvitték. Ezért vn különös ngy szükség most minden iprágnál tnoncr, Az Iprtestület, mint mely z iprosság érverésén trtj kezét, elég korán felfedezte ezt s veze tőség z előzetes tnácskozás után bbn állpodott meg, hogy kéri városi htóságot tnoncokttásnk folyó évben v ló szüneteltetésére. Ez kérvény mi npon be is érkezett. Mivel tnoncokttás már megkezdődött, ngyon sürgő sen kell intézkedni, h tényleg z Iprtestület álláspontjár hjlndó helyezkedni városi tnács. A tnoncokttás nnál inkább szünetelhet, mert z iprostnonc felszbdítás egyáltlán nem függ ttól, hogy hány tnonciskolát vég zett. Az áltlános müveledés szem pontjából lehet ezt kérelmet csk ellenezni, de m ngyobb érdekek követelik mérlegelését nnk, hogy z ipros csládok érdekét helyezzük-e kulturálódás elé; vgy megfordítv, A mgunk részéről z Iprtestü let álláspontját indokoltnk látjuk nnál inkább, mert nem lehetetlen, hogy tnonciskolából legelső sorbn lesz kisegítő kórház se besült ktonák részére. Ktonáink 23-tfe szánr ljstrom. Rövidítések: A rendfokoztoknál: hpd ; hdpród, zls : lós, hdgy : hdngy, f6h : főhdngy, srds : szár do, fim : őrngy, lezr: lezredes, ezr : ezredes, so: segédorvob, eo: ezredorvos. gyl: gylogos, vdsz: vdász, husz: huszár, d; : drgonyos, u ulánus, póttrt: póttrtlékos,, őrv : őrvezető, jrvez : járőrvezető, tíz: tizedes, szkr: sz kszvezető, finn: őrmester, eéö: egyévi önkéntes. A cspttestek megnevezésénél: gye: gylog ezred, hgye : honvédgylogezred, Lgye: Lndwhrgv&Iogezred, ht vd szd : htárvdász százd, he : huszárezred, hhe: honvédhuszárezred, dre : drgonyosezre*. ue: ulánussezred, táe tábori ágyusezrtd, tte: tábori trckezred, háe honvédágyusezred, Láe : Lndwehiágyusezred, Ltto: Lndwehrtábori trck osztály, vtzlj: vártttzérzászlőlj, hhe : bosnyák-hercegovini ezred, npfe: népfőikelőezred, szd: százd, üt: üteg. tvd zlj: tábori vdász zász lólj, hme: honvédmenetezred. A veszteség okánk megjelölésénél: mb: meghlt, s : sebesült, lif: hdifogoly. Legénység: Az osztrák honosk nevei elhgyttk. Lukic Dusán 38táe 5üt Ledihci 890 mh Lulics Miklós 86gye 2szd s Mdrász Sándor tíz 26gye lszd Lév 89 s Mgyr. Sáudor,S8gye lmszd s Mjor Sándor őrv 68gye 4mszd s Mkkos Ferdinánd tiz 38gye 2mszd s Mlrick Pál eéő örv 59gye 3szd Miv 888 h Mndrk Károly G. Kelecsény 887 s Mri László tiz 68gye 3mszd s Márki Imre 68gye'2mszd s Mrkovics József 26gye 2szd Márinosztr mh Mrton János 68gye 4mszd s Márton Pál 26gye 5szd Letkés 892 s Mszlik Márton 26gye loszd s Mtuschek Imre őrv 26gye llszd Mgyrsád 890- s Mtyejovics Ágoston 26gye 5szd Ngyugrocz'889- s Myer István szkv 2 gye Illgpog Esztergom 89 mh Myer István ir'6hegyi tüe lüt Szinflu mh Myer János tiz 38gye lmszd - mh Mellár József 38gye 4mszd s Mendei István 86gye 2szd s Meri Albert örv 26gye llszd MgyrszBlgyen 89 s Mészáros István 38gye 4mszd s Mészáros János szkv 26gye 2szd Ujbrs mh Mészáros János 26gye 7szd Kiskér 885 s Mészáros Zsigmond szkv 6Sgye 4mszd & Mészáros István szkv 26gye 5szd Esztergom s Mészáros István 26gye 9szd Mikol 690 s Metez György 52gye 5szd s Metzinger Péter 3Sigye lmszd 3 Mézéi István 38gve lmszd mh Mihály Sándor tíggye 3rszd - s Micsovszky József 26gye llszd Selmeczbány 89 s Mihácsi György 38gye 2mszd Mihály János 86gye loszd s Mihó Bél 38gye 4mszd s Mikulecz József 26gye loszd Hull 890 s Mül József tiz 6gye lszd Szilberek s Mócz Ferenc Tmás 38gye 2mszd s Mohó Károly 38gye lmszd s Mojzsis Vilmos 26gye llszd Selmeczbány s Moldován János eéö őrv 59gye lszd Ngküküllö VÁSÁRHELYI R E G G E U ÚJSÁG "Molnár Sándor 38gye 2mszd s Molnár Aljos tiz 68gve 2mszd s Molnár Andris őrv Sfigye 9szd s Molnár ános KSgye lmszd s Molnár János tiz"26gye llszd Lekér 888 s.molnár Lukács 86gye 3szd s Molnár Míhálv szkv 86p.ye loszd s Molnár Péter Pál 86gye 3szd s Molnár Zsigmond 68gye 2mszd s Molnár István 68gyé 3mszd s Moncz. József tiz 26gye 5szd Bélád 890 s Monyis István 26gye 9szd Unyd 887 s Morvcsik János őrv 26gye )2szd Rovn 883 s Mozsrik Ferenc 38gye lmszd s Mózser József 38gye lmszd s Muhri Ljos HSgye lmszd mh Müller lózsef őrv 26gye 7szd Mgyrflu 890 s Muránvi Imre 68gye 2'mszd s Murin János örv 26gye loszd Korpon 883 s Nács Miklós 68gye 3mszd s Ngy Aljos 68gye Smszd s Ngy Antl dseye lmszd s Ngy Imre 68gye Smszd s Ngy Imre GSgye 2mszd s Ngy Ferenc 3gye 3mszd mh Ngy János 26gye 9szd Középplojt 89 3 Ngy lózsef 68gye lmszd s Ngy Lőrinc 26gye 5szd Párkány 889 S Ngy Ljos 68gye lmszd s Ngy Mihály 68gye 3mszd mh Ngv Zsigmond 68gye lmszd s Ngy István II 68gye lmszd s Ngy F. János 68gve 4mszd s Ngy. G. Sándor 68gye 4mszd s Ngy P. Ljos 68gye lmszd mh Ngy Sz. Sándor 68gye lmszd s Nsch Jenő őrm 68eye lmszd s Negies Ljubomir 52gye 5szd s Németh lános 3Rgye lmszd mh Németh István 68sye 3rnszd mh Neumnn János 26gye 5szd Esztergom 890 s Neuschl Antl 26gye.lszd KBrmBczliget 890 s Nóvák Pál 26gye Sszd Bát 885 s Nyiri György tiz 68gye 4mszd s Ocsko Mihály 68gye 3mszd s Ohláh II lános 38gye lmszd s Orvecz István tiz 2Ggye 7szd 89 s Oszlnecz István 26gye 5szd Felsőhámor 3 Oszvárt Mihály 6Sgye lmszd,mh Oszvld András 26gye loszd Ipolyszkállos s Ozse József 68gye 3mszd s Plásti Sándor szkv 26gye 9szd Vámosldány s Plásti József 3?eye lmszd s Pálinkás Géz, Éliás szkv 68ye 4mszd s Pllgi Vilmos 26gye llszd Bjn S90 s Plusek Antl 86gyé 9szd. s. Pály lózsef 68gye 4mszd s Pályi István 68gye 4mszd s \ Pndnl József szk 52gye 5szd S Pp József 68gye 3mszd s' ' Ppp Gábor 38gye 2mszd s Pp Zsigmond 68gye 3mszd s Pstor Pál 88gye 4mszd s Pzr János örm 68gye lmszd s Pecznik-Mmlec István 38gye 4mszd mh, Pecznyik András 38gye lmszd s Perneki Mihály 38gye 4mszd s Pesovár Ádám 26gve loszd Sárisáp 893 s Péter András tiz 86gye 9szd s Péti (Jeti) József 52gve 5szd s Petrs lános tiz 26gye llszd Nsykereszkény 89 -s Petrás. István 2BRye"5szd Ngykercszkény s Petrik Pál őrv 26eve 2szd Bát 887 s Pintér Pál P8gyé 3mszd s Pis János örv 26gye 9szd Kisvlkocz Piszenics Márkus Sőye Sszd s Polák István 26gye loszd Krv 892 mh Polónyi Ljos őrv 38gye lmszd s Polyák József BSgye 3mszd s Pós Ferenc 86ffye 3szd s Prepok János 68eye 2mszd s Pric Mile 3hegyi tüe s Prichenfried Ferenc 4tte s Prvocsk Mihály 26gye 9szd Szénásflu 89 s Pszot Pál 38gye lmszd s Púdlo Mrzin ir 32táe pótüt s Pukiler Ágoston őrv 26gye 2szd Istvánház 9 Pur Károlv looogye 5szd 887 s Rácz Mikl'ós 68gye.lmszd s Rdovicz Mihály 26gye 7szd Kesztölcz 892 s Rfi 26gve loszd s Rj László tiz 26gye loszd Ipolyszlk 89 s Rid György 86gye 3szd s Rjn Mihály 68gye 3mszd s Rjt József 38gye 4mszd s Rákos József őrv. 86gye loszd s Rkovszky Albin 26eye loszd Verebély S9 s Rtuszni'k Vzil 32táe póüt s Ruliuk Miklós 4gye s Rebó LuKács 26gye 5szd Nemcsény 890 mh Redi Ljos őrv 68gye 4mszd ^'S.; Rédei-Ngy József 68gyn 3mszd mh Reichi János 26gye llszd Jánosrét 889 s Reichmnn Márton 26gye loszd OkStmcske - 3 Resz József. 52gye 5szd s Rigó László 38gye 4mszd s Rípcsák János 68gye lmszd rnh Ritter József szkv 6várte Sszd Orilükkosd mh Rondik Pál 26gye loszd s Rövid Ferenc 86gye loszd s Ruzsinszki István 38gye 4mszd S Folyttjuk. Gogojewicz Bronislv főh 56gye llszd Krku S83 zttl, ngy párn 2 huzttl, Rotttch.er Wernpr főh 3gve 9szd Linz 887 s Endrey Ildikó kispárn 2 huzt Grincr Henrik hpd 7gye loszd s Grigkr Alfréd tfih 47gye 3szd s tl, Fodor jőnosné díjtlnul vsl. Grigkr Ottó főh 47gye llszd- Tvn 8S3 3 Molnár István 0 üveg prdicsom, Gross János Sí:ds 7gye 9szcl s Hs Dávid dr, hdgy 4bhc Imzl mh 2 kenyér, özv. Kiss Imréné 2 zseb Hlm Hpnrlk szds 47mlj 4szd mh kendő, 3 ing, 2 törülköző. 2 ngy Hschok Henrik hpd 7gye 6sjíd s Hssler Herirnn szds 47rzl.j Sszd mh lepedő, 3 lábrvló, 2 söprű, 8 kilo Hwlu Emil hdgy 3gye 7szd' Chwlkowítz mh Hyderer Miks szds 40gye lszd Gniebing mh liszt. Köpösdi Ödön 2 pár csirke, HopT Vilmos hpd 7gye Sszd s Hrch Károly szds 40gye 2szd Smichow 87L s N. N. egy bögre zsir. 0 tojás, liszt, Hnbinger János lezr 7gye s N. N egy kenyér, dió, birslm, Humpéletz Pál hdgy 7íye lászd s Hussk Ljos hdgy 47g'ye ISszd s Neumnn Ellusk 3 hóspk. 6 pác Idzik Sznisztö zls 3gye llszd Morowiz s érmelegitő, özv. Bánfi Ferencné Jnsky Ferenc szds 7ue mh Judmier József zls 47gye 7szd mh bögre lekvár, ks krumpli, gyü.íustin Wldemr főh 3gye 2szd Brünn mh mölcs, Ttár Józsefné kenyér, 20 Ktzer Vilmos hdgy 56gye 9szd Wiohstdl s Kienz Guido hdgy 47gye loszd St. Pölten mh tojás, Gjjs György tej és tűrő. Klenner Rimund főh 40gye 3szd Bécs 887 s Knppek Miks főh 3gye 2szd Sternberg mh Hegedűs Imre 6 liter tej. Szpp Kotyk Cyul főh 56gye 2szd Dolny 889 s nos Imre 0 liter tej. KoíormánLr Kotyk Tmás hdgy Sffgye 6szd Dolny 890 s.. Kout Etirenfried főh 4 Lstgve s jos 3 liter tej. Horovitz Már 6 liter Kovács Kálmán hdgy 69gye'9szd s Krkówk Leó szds 3gye lszd Kopitn 87 s tej. Kertész Sándorné. párn, Krzyznek György hdgy 40gye loszd Teschen S9 huzt. ppln 2 huzttl, 2 d mii Kuhn Emánuel hdgy 3gye 2szd Nieder-Ullersdort rb lábrvló, ing 3 pár hris 890 mh ny. tkró. N. Tóth Ferenc 8 Kutscher Wlter főh 47gye 5szd s Lchout József hdgy 53gye s kilő prdicsom, 3 liter tej, Góth Lpk József szds 3gye 2szd Buskvtcs s Lázár Ede szds 40gye 3szd Biünn 879 s józsefné 2 pár csirke. kcs, Z$Leniprt Czézár hpd 3gye 2Szd 89 s hery Ljosné 40 drb cigrett. Lenhrd Ottó hdgy 47gye 4szd s Lorber Ferdinánd hdgy 47gye 2szd Bécs s Bng Mihály 5 drb tojás, téj-, Lubich József hdgy lárkzlj 3szd s fői, 6 liter tej, Vielnd Andorné Lüneqnnn Artúr hdgy 47mzlj 3szd mh Mn Antl főh 40gye 5szd s (Arpádhlm) egy zsák krumpli. Mrtilik János hdgy S6gye lszd Preru s Mrtynovic Emil szds 47gye lszd s Molnár Andrásné 40 drb cig Mssk Antl szds 3gye 6szd Brünn 878 s rett, Gojdár Péter 5 liter tej. Vö Mtzner Ferenc hdgy 3gve loszd Bécs 883 s Mx Bezső hpd lsgye Sszd Oschitz 888 s Mielnik Wldimir főh 56gye 3szd Neu-Súlonetz rös Sándorné kosár őszibrck, 779 s turősíepény. Mihó Klmánné ngy Mirkowski Mihály zls 40gye Sszd s. teknő. dézs, (kölcsön) özv. Tóth Mitterer Ervin hdgy 47mzlj 2szd mh Ngel Rezső hdgy 47gye ISszd s Kovács Ferencné 0 csomó gyökér. Neth Ede őrn 47gye s Nóvák Albert szds 56»ye lpog Budweis 874 mh Mihó Kálmánné 4 férfing. Özv. MNóvák Rezső hdgy 4b])gye lmzlj s jerfy ]őzsefné 2 kosár prdicsom, Ortner Antl zls 47gye llszd Strss 889 S Pcher Rikárd hpd 7gye lszd s dr. Sándor Jenő pár cipő, meleg Ptky Ljos főh 6Lstgye zljtörzs Újvidék s lsóruh. 2 férfiöltöny, Mcelk ]ápátzu Ozvld zls 56gye 5szd Bielitz 887 I Púlin Ferenc hdgy 47gye ISszo s Peikert Alfréd hpd 8gye 7szd Htilstein 889 mh nosné 2 drb szppn, 2 kilő Piechcek zls 40gye Bsz Chrást zsir. 4 liter bb, Petor Sándor 90 Polch Albert hdgy 40gye 4szd Bichltitz mh Popp Róbert szs 56gye ős/d Wscheru S72 e drb lepény. Herceg Istvánná 9 Potocnik Vince főh 7gye 6szd s kilő bb,.3 kilő borsó. 3 kiló liszt. Prck János főh 47gye lszd mh Rusch János hpd 7gye 2szd s Tószegi Esztike 4 pár csirke. Borz Reinberger Frigyes főh 7gye 8szd s Rőmer Emil szds 47gye loszd Leskirch 870 mh Károlyné üveg brck lekvár. Rosum József szds 4bhgye lmzlj s Olsz Péterné (Róny-u. 9.) 2 pár RoSsmnn József táb lelkész 7gye ezrt mh csirke. szilke szilv lékvár. 25 Ruziczk Károly hdgy 3gye 9szd Elbogen 3 Schieschnek Emil szds 7gye Sszd mh drb cigerett, npont 2 liter tej. Schi'ler János hdgy 69gye llszd s Schlchet Jkb hdgy 3gye loszd Nówy Trg 890 Ébérhrdt Béláné 2 drb kenyér, Bődy István 6 kilő szlonn. Bo eh!ü*' Vilmos őrn ö6gyp pzrtörzs Prág mh Schitieidel Otmár hdgy 47mzlj 4szd mh cs Emiké kosár birslm, ko Schmeisér Gyiü szds 7gye ezrlörzs s Schnbl Ferdinánd hdgy 47mzl,i 4szd mh sár brck, drb szppn. CuSchőndorfer Ant.í hpd 47gye5szd mh Schreiber Ottó főh 47gye s K o r Mártonná 0 ngy huzt. 4 Sehrötter Károly lovg szds 7gye 7szd S kis huzt. Kőcser Béí" 6 liter Sirk Leó zls 47gye 7szd s Sitt János hpd 7gye ezrtorzs s tej, Próny Rózsi ngy párn 2 Slecht Zdenko hdgy 40gye 2szd Pilsen s Sobotk Ferenc hdgy 3g.ye 6szd Brzdorf s huzttl, 2 kis párn 4 huzttl. 2 Sochor Róbert hdp 4Cgye loszd Bécs 890 mh lepedő. 3 lábrvló, ing, (kölcsön Sorli Tmás hdgy 47gye ISszd s Springer Rimud szds 47gye 3szd s dv) Próny József 5 liter tej, Steínböck Henrik zls 7gve Sszd s Stejskl Albert zls 40gye loszd Bltze Í88S s Grossmnn Benőné két kötet folyó Stepnek Hubert hdgy 3gye 4szd Nesmilschitz 894 s irt, Hegedűs Imrénő 5 liter tej, Szőke György 30 kiló liszt, kis Strcánek jezsei hpd S6gye 6szd Pribrm 8 Stróbel Rikárd iőh 4Lstgye mh Swobod János zls 40gye lszd Andrejów 887 s 7sák bb. sjt, mnkói* Hegedűs Szjn József zls lsgye Tszd Rymnów mh Imre 6 liter tej. Horovitz; Mőr 6 li Szymonek Lipót hpd Í3gye 2szd.Krku 894. s ter tej, P. Hegedűs Sándorné 5 li Tros József hpd 47gye lőszd s Teuchert-Kívfmnn Frigyes- tráunsteinburgi báró ter tej. özv. Széli. Jánosné 5 liter őrn 47gye s. Theuiier Wlter hdgy 47mz)j 4szd roh tej, tejföl. ks lm, ' kosár Tomnn Frigyes főh 7gye ISszd s szilv, özv, Mcelk Jánosné 2 pár Trunsteiner Miks lezr 47gye S Tschernuth Miks hdgy 7gye 9szd s tyúk. zsák bb, 2 kilő zsir, Folyttjuk. tábl szppn, 300 tojás, 2 kilő trhony. 2 kilő szlonn. fzék lekvár, ifj. Márton Sándorné 4 pár MM* U j b b csirke. 4 liter trhony, Hegedűs 24-ife szánr ljstrom. sándor 4 liter tej. kosár szilv. Nyikos László 0 liter tej. Kiss Ká Tisztek: d o m á n y o k rolyné gátőrné 6 liter bb, 8 liter Blumeggi Aichinger Ferenc lovg hdgy "gye Sszd liter tejföl. Kecskeméti Arönrnh ysrösksreszt-feórháznoí?. tej, Bltk Ernő hdgy 40gye 6szd Opw 892 s né kenyér. 6 liter tej. 3 liter tej Bumgrtner Vince hdgy 47gye 3szd s P, Hegedűs Sándorné 5 liter tej, fői, 3 kiló turp, 25 tojás. id. Vigh Bendl Károly hdgy 47gye 7szd mh Beránek József hdgy 7gye 3szd mh 4 csirke. Héjjá Imre 4 liter tej, Imre 5 liter tej, 50 cigrett, Buer Bisztyg János zls l&rk zlj Sszd mh Tóth Mihályné 9 kilő liszt, 25 d Böhm Ferenc hpd 3gye Sszd Szl892 s jgkb és fi 25 kiló árpkás, Hó^ Brndstetter Győző hdgy47gye lszd s Burián Ferenc hdgy 47gye looszd Dobruschk 890 rb tojás, Liborné zsebkendők, Ho- di Pálné zcskó lm, 20 tojás. rnh rovitz Móric 5 liter tej, Kádár Pál kilő zsir. szilv, ifj. Kokovi ImBUttinglius Hermnn főh 56gye 5szd Lhm rnh 5 liter tej. 3 liter trhony. 0 d réné í kosár lm, ifj. Molnár Ist Certi József dr. hdgy 4hhe lmzlj mh rb tojás. liter törött pprik, vánná 2 knt tej. Gál Imréné 0 Covtz Irenus hpd 47gye lőszd s Czerwinski József hdgy 56gye 5szd Swilniki gorne drb szppn, Aszíi Sándorné liter tej. Ptőcs Jánosné 6 liter tej. 885 s 2 liter borsó, 2 liter bb. drb 5 liter bb. 2 liter zsir, 5 kilő tű Devet Rezsfi hdgy 47gye 5szd mh Dobij József hpd 56gye los^d Rvbrzowice s szppn, i pár csirke, cigrett. rő, Neumnn Vilmos 3 üveg mál Dolinsek Ede hdgy 47gye 8szd mh Druschb Félix hpd 40gye lszd Bécs 8S6 mh Szthrnáry Tihmérné cigrett, őzv. nszörp. Dubitzky József hdgy 56gye 5szd Krbitz s Hódi Sándorné 25 drb tojás. 5 Dzinic Ismét szds 47gyo Sszd s Eeker Róbert főh 47gye 4szd s és fél liter tej, és fél liter tejfői, Ehlert Rikárdfim40gye s (mh 94. VIII. 27.) Ehrenfeld Ljos hdgy 56gye 6szd üidestie.s 2 kiló'tűrő. Rózs Albertné és cs Fninger René mlíenheimi hdgy 7gye loszd s Budpest erődítési munkál ládj drb szppn, lepedő, Fil Hugó hdgy SLstgye 3szd s Fischlschweiger Káioly hdgy 7gve 5szd s türölköző, 5 liter lencse, 3 liter tihoz ngyobb számú föld, ács Flschcer Ljos hdgy 47gye 5szd mh Fleszr Alfréd hdgy 40gye 3szd Jroslu s bb, Mózes József 5 drb mnkó, és épületsztlos munkás kereste Fritz Győző hdgy 4bhgye lmzlj mh őzv. B. Lázár Sándorné 38 kilő tik, jelentkezhetni i hő 22-éig Fronius Ágoston zls 3gye 6szd Troppu mh Fuchs Oszkár főh 40gye Bszd s szilv, özv. dr. Bky Ljosné helybeli htósági munkáközvetilőfuchs Rezső hpd 3gye eszd Troppu 832 mh Giorgieri Bernát főh 47gve 5szd s ppln, 2 huzt, kispárn 2 hu nél Rendőrségi jtó 6 ázom. Glücksmnn Zsigmond hpd 66gye lszd Wdowice űt Szniszló hdgy 3gye oszd Rezeszów 882» ;,

4 VÁSÁRHELYI R E G G E L I UJSÁG gyermekek npj Ssbn. fi ktonák télfrnhdztdért. Vsárnp d. u. ngy közönség zsú folásig töltötte meg Ss termét, színpdon pró gyermekek szvltk mutttk be ktonásdit, tettek tnúsá got kis szivükbe öntudtlnul befér kőzött hzszeretetről, ugy hogy még páholyokt elfoglló sebesült ktonák is megilletődtek, kik pedig vlódi hr cokbn kptk sebet hzájukért. A sorrend kimgsló eseménye zon bn z komoly és ugy z értelemhez, mint lélekhez szóló felolvsás volt, me lyet dr. E r n y e i István trtott há borúról s Vöröskereszt Egylet törté netéről, hivtásáról és emberbráti sze repéről népek öldöklő cstáink kö zepette. Sokáig nem felejtik el e fel olvsás megrgdó részleteit, kik hllották. F ü s s y n é Huszár Amáli szegedi óvónő lklmi mesét mondott közönség tpsi mellett z őtkörülsereglő gyermekeknek. G r v á t z Ilon melodrámát dott elő k i tűnő szvlttl és átérzéssel. Frks Imre: Czink Pnnáj volt költemény, kuruc idők elevenedtek meg gyá szukkl, dicsőségükkel szöveghez h tásosn lklmzkodó szvltbn, me lyet zongorán Ü r m é n y i Irénke, he gedűn itj. Ü r m é n y i Bél kisért preciz elődássl, összevágón, szépen. A me lodrámát B o b o r y Mrisk zenet nárnő tnított be, ugyncsk z ő tnítvány Ö r m é n y i Irénke, mig ifj. Ö r m é n y i Bél I v á n k Zoltánbn buj tnítómesterét. Mgyr dlivl D r b o s Ljos bűvölte el közön séget s óriási htás volt, mikor ngy német nemzeti indulót is eléne kelte. A zongorkiséret kitűnőségének érdeme Bobory Mriskáé. A ci gányzenét Mungó hzfis zenekr szolgálttt pompásn. A Mesemondó délután gyermek szereplőit, emlékül későbbi évekre s évtizedekre mikor Béke npj süt Mgyrország egén, ide ikttjuk: Im. Elmondták z óvodások. Verbuválás, gyermekjáték, elődták: Ktonák: Pável Ljos, Pável Pli, Jákri Imre, Bok Pp Józsik. Gzos Snyi, Diószegi Ljosk; Any: Bng Mrisk; Mrkotányosnő: Tóth Esztike: Uci fiuk: Suhjik Jnik, fiögel Józsi, Mks Pist, Erdei Lci, Diószegi Snyi. Vereskeresztes nénikék: Erdei Id, Rácz Mrgitk, Konstntin Bb és Bks Lidik. A ktonákkl gykorlátozást Pável Ljos, egy végtelenül ügyes fiúcsk végeztette, ki még tüzet is ugy vezényelte, minth vlódi kton lenne. Szvlt: Rácz Erzsikétől. Megtp solt és megkönyezte közönség leánykát. Tánc: Tóth Esztike és Pável Ljos kától. Ez tánc megújrázott körmgyr volt. Kedvesen és lelkesítőén. Kossuth pánk sirj. Elődták: Rácz Erzsike, zászlótrtó: Erdei Id, Bks Lidik, Tóth Esztike, Pável Ljos, Gzos Snyi, Rácz Mrgit, Erdei Lci, Bks Julisk, Bok Pp Józsik, Bn g Mrisk, Albert Etelk, Diószegi L josk, Ráhi Rozik, Jákri Imriske, Gö dény Bálint, Becsei Juszti, Becsei Bá lint, Suhjik Jnik és Mrisk, Mks Pist és Erzsi, Vlchovics Kt, Szbó Erzsike, Ptkós Sándor, Tóth Lidi, De zső Sándor, Szűcs Erzsike, Pp Sándor, Molnár Juszti, Török Bálint, Fegó Mr gitk, fíőgel Józsik, Molnár Bálint. Szvltok: Jákri Imriske, Erdei ldusk és Pável Plik mondták el bát rn, értelmesen és érzéssel. Az egész szép elődás és ngy siker minden di csérő szónál zengzetesebben dicséri z ünnepi lklmtosság éltető lelkét: Kovács Rózs óvónőt Belgium nőmet birtok. Berlinből távirtozzák Bu dpesti tudósítónk, hogy égése Belgium már német bir tok' Belgiumbn német közigzgtást léptettek életbe min denütt. 94. október 20 Angli nem siet, mert nem ind. E v o n l o k o n belül f o g l l h e l y e t z óriási f e g y v e r e s tábor, melynek Főerejét jövő télen küldi hrcb. Lomz, Novogeorgíevsk, Ivn London, október 8. követelményeket fokoznunk kelleit gorod és Brest-Litovsk fő A.Times" lp kfoni munk és ezek most nálunk ngyobbk, pontji. társ polemizál zon állítás ellen, mint bárhol Európábn. Szükség A vsúti hálózt lehe minth Angli csk htszázezer em volt erre, mert különben Kitchenert. bert állithtn hrcb és kifejti, hdvezért z önkéntesek özönlése tővé teszi egy htlms hd hogy máris, ember vn ngy zvrb hozt voln. így ir erőnek z összevonását és zászlók ltt, z újoncok pedig oly z ngol lp. front mentén vló mozgását. A Wolff-ügynökség ehhez kő tömegesen jelentkeznek, hogy h Az említett fegyveres tábor vetkezőket fűzi hozzá: E leleplezé dügyi vezetőség csk igen nehezen sekből mindenesetre kitűnik, hogy rl szemben szárnyvonlbn tud velünk lépést trtni. Eddig főnyi indii és kndi Angli nem reméli, hogy z 95. áll z ellenség, észkon esztendő vége előtt Németország pedig némileg átkroló cspt vn Európábn. Ez cs állást pttömeg, vlmint zok csp gl elkészüljön. Bizonyos továbbá, fogll el. tok, melyeket mostn képeznek ki hogy frnciák nem vlmi Őröm Az észki szárnyt z szövetségeseik gyrmtokbn, csk z lp, mel hllják, hogy egyelőre nem sietnek nekik z ugusztovi mocsrkb vezető melyen tovább lehet épiteni. Ngysegítséget vonl védi, melyen, mint Britnni cskis elővédjének egy eddiginél hthtósbb nyújtni. Az vigsztlás, hogy részét küldte Frnciországb. A\töbnémetek tudják, bjos z át 95. év tvszán erőteljesebb lesz bi mjd tvszfolymán, támogtás, ngyon gyönge, mert htolás. főerő pedig 95. esztendő frnciák zoknk sorsát kik Az ellenség előnyo végén fog következni. Nem Angliábn biznk, belgák példá mulás grodnói erődítmény sietünk. Az önkéntesek tömeges felentkezése következtében testi ján ngyon világosn láthtják. felé leghevesebb ellentállássl fog tlálkozni. A njemeni vonl ere j e németek előtt ismeretes. Az osztrák és m g y r Hivtlos távírt. Érkezett miniszterelnökségi sjtóosztálytól h d s e r e g mozdulti déli este 7 órkor. részen z orosz frontnk z Berlin október 9. A ngyvezérkr közli : A frnciák tá ivngorod-sndomiercí vonl mdási kísérleteit Liliétől nyugtr, észknyugtr elterülő vidé ken csptink z ellenségnek erős veszteségeket okozv VÍSZ- hosszábn vló átkrolását cé lozzák. szverték, Az orosz hdszíntéren helyzet változtln. A németek hrci. Kőrösmezőn is tul üldözve z oroszok. Mármrosszíget, október 8. A Np tudósítój jelenti: Az elmúlt éjszkát Rhón töltötték, ebben kozákoktól Berlin, október 8. teljesen feldúlt flubn. Az iskolábn kptunk szállást. A * Üz Amsterdmból jelentik Tg letek ki vnnk fosztv, házk lktlnok, blttnk: A Tímes" egy pé bromfiudvrok, z ólk, z istállók, csű tervári közleménye szerint Ob rük üresek. Reggel prncsnokló ltáborngygyl indul tábornok jpán ktoni ttsé tunk tovább. Az idő gyönyörű, z országúton hosszú sorbn Pétervárott kihllgtáson volt vonulnk fel ktonáink, eljutunk Tíszközbe, hol Fehér cárnál és után kijelentette, Tisz beleömlik Tiszáb. Az egész útvonlon nem tlálko hogy két birodlom zunk ellenséggel. Délben egy órkor Bílínhez érünk. Az egész mostni brátság formá völgyet átivzlö htlms Tíszhíd egy drbbn fekszik lent lis szövetségkötésre fog Tisz medrében. A hídoszíopok csonkán merednek k i vízből. vezetni. Egész Jpán közvéle Útközben csendőrök és ktonák fogoly kozákokt hoznk, A ménye kedvez ennek tervnek hegy felől puskák ropognk. Orosz lovsok lövöldöznek, de és mivel z orosz éroekek ez hírtelen lór pttnnk és elszáguldnk. Félkettőkor vonulnk idő szerint teljesen zonosk be csptink Borkutr. Az oroszok itt ís kifosztották ház Jpán érdekervei; most kell kt. A híres vízü forrás föl vn zvrv, mindent földúltk megkötni szövetséget. (Elég és összezúztk. Ktonáink flubn pihentek, mikor egy prszt szégyen.) jön és mondj: Vigyázztok! Egy órávl ezelőtt itt voltk kozákok fl koler. A belügy flu utolsó házánál. miniszterhez érkezett jelentések A generális megáll, átveszi z előőrsök jelentését, ztán szerint október 8-án Encsen tőlünk tíz lépésre felállítják z ágyukt. Kezdődik tü- (Abujtornmegye) Kískőszezórhrc... melyben győzünk, gen (Brmegye), Tíszcsegén Mármrosszíget, október 8. (Hjdúmegye), Szászvárosbn Az oroszok utolsó töredékei Borkutról Kőrösmező felé (Hunydmegye), Szécsényben menekültek, mjd e z i htárszéli községet Is (Nográdmegye), Szrvson elhgyv, túljutottk mgyr htáron. Kő (Békésmegye), Bártflván, Brrösmez is felszbdult, noh felgyújtották. tosflván, Alsómersén, Cseresen Felsőmersén, Héthárson, TI szárnyin várk, fronton polyhnusflván és Eperjesen, Az orosz jelentés. pedig Visztul védnek. (Sárosmegye), és Alsóbíttebén A jobbszárnyon védel és Ngybecskereken (TorontálRotterdm, október 8. A T i m e s pétervárí jelenté mi vonlk húzódnk észk megye), és Újvidéken egy-egy, se szerint N o v o j e V r e i n keleti iránybn, Nrev men Erődvágáson, Alsóodoron és j hivtlos orosz lp ktoni tén, egész lomzí erődítésig, Sósfüreden (Sárosmegye), Po szkértője z orosz főhdiszállás melyek legszélsőbb jobb zsonybn és Ngyvárdon 2-2 Sátorljújhelyen (Zemplénme ról következő képét dj szárnyt fedezik. strtégii helyzetnek: A blszárnyon termé gye) 3, Ldomévágáson (SárosBlssgyrmton Az orosz védelmi szetes védelmi vonl húzódik megye) 4, állás c e n t r u m Vrsó délkeleti iránybn Visztul (Nógrádmegye) 5 és TécsŐn tól Novogeorgíevskig terjedő metén, melynek Ivngorod í fmármrosmegye)l6 kolereelsánool tábor, melyet védő pontj. J setét állpítottk meg.

5 94. október 20 VÁSÁRHELYI HEQÖELI UJSAfc. Győzelem z oroszokon. Hivtlos távírt miniszterelnökségi sjtóirodából. A főhdiszállásról jelentik: A Strwíz (Smbor mellett) mindkét prtján folyó cstábn támdást tegnp folytttuk és helyenként már megközelítettük z ellenséges hrcvonlt. Cs ptink egyes pontokon, mínt várhrcbn, fuióárkokkl küzdik mgukt előre. Múlt éjjel z e r e s z e k tőhb támdási kísérletét véresen visszut sítottuk. A cst z egész vonlon m is iolyík, hrcb nehéz tüzérségünk is beleszólt. A Wíszkowtól észkr vissz vetett ellenséget t o v á b b ü l d ö z z ü k. A Kárpátokbn át előrenyomult erőink más részei Lubíncenceig, z Orrowtól észkr fekvő mgsltokig és z Urdz körüli területre htol tk előre. Az oroszoknk Przemysl elleni támdásokbn szenvedett veszteségeit sebesültekben és hlottkbn negyvenezerre becsülik. H ő f f e r, vezérkri főnökhelyettes. Román korontnács semlegesség mellett. Bécs, október 8. A Reíchspost jelenti Bukrestből: Ferdinánd király el nöklésével minisztertnács volt, melybe vlmennyi pártelnökséget is bevonták. A tnácskozás folymán kormány eddigi mgtrtását helyeselték és megállpították, hogy n i n c s e n e k okok Románi eddigi semle g e s mgtrtásánk megvlósításár. Szerbi végzete. A megsebesült Sándor és György hercegek. Szófi, október 8. Az Utro lp tudósítój Jelenii Misből: Péter szerb király súlyos betegen fekszik, ngyfokú láz vn és folyton félrebeszél. A ki- rólyt teljesen megiörték közel múlt npok eseményei és ezek döntötték ágyb. A trónörökös is, György hercek is súlyos sebet kpott. A hdsereg helyez te egészen reménytelen. vj özv, Fodor Ljosné tác süte mény Moesse Károly grboly szőlő, Buer Gyui 25 kg, árpkás, Friedlndpoíí sebesfiit ktonák der és Steiner 25 klg. griz, Zsoldos M risk doboz cigrett és 50 fillér. Szbó részére dkozni Vilm 20 drb. cigrett, özv, Zsoldos lm szívesek voltk: réné grboly lm özv. Kont MáKovács János, ügyvéd 50 drb, cig tyásné 40 drb. túrós lepény és egy do rett, 5 üveg bor, Dr. Szomor De boz cigrett, özv. Kincses Jánosné zső ügyvéd 3 üveg bor, 00 drb. cig egy kendő lm, Kiss Juliánná 30 drb. rett, özv. Szomor lmréné 50 drb. há cigrett, Kristó Sándorné 35 drb. ci js pogács, Dr. fián Dávid főorvos grett, Benkő Gizusk egy csomg l 00 drb. cigrett, pár fuszekli drb. m, Trencsényi Eszter báb egy cso háló ing, Vs Bálint 3 pkli dohány, 3 mg lm és brck, Schréger Sándor pkli cigrett ppir gyújtó, Budi István- né doboz cigrett, Steiner F. ts 80 0 drb. cigrett, Kun Bél 230 drb. kg. liszt, Fülöp Péterné 70 drb. cigret cigrettt, 2 pkli dohány, Lendek Pál t, Késői István gyógyszerész 80 drb. drb. Pester Lloyd, özv. Vigh Pálné sütemény, és doboz cigrett, özv. Fu tó Mihályné 85 drb. pogács, Csorb 2 üveg szörp, Miklovicz Sándor 3 üveg Józsefné gyümölcs és cigrett, Moldbor, Dr. Ormos Jenő ügyvéd 4 liter meggy befőtt, Kis Jánosné 00 drb. le vy Gyuláné tálc tészt, Vereskepény, Groák Dezső 50 kiló főzelék, Ko íeszt Elöljáróság 24 üveg bor, Hézső Pálné leves tészt, 25 drb. tojás, perec, vács János ügyvéd 2 kosár gyümölcs, Ivánk Zoltán tnár 50 drb. lmás ré 50 drb. cigrett egy ks lm és egy tes, Orbán Ferencné 2 kigr. csemege grboly őszi szilv, özv. Futó Mihály turó, Vrg Albertné 30 drb. tojás, 2 né csomó német újság, Posztos Pál 00 drb. képes levelező lp, Lázár Imre klgr. trhony, Körősi Flór 2 kosár 0 klg. turó, Mészáros Mihályné ko gyümölcs, Kemény Simon nép tnitó sár lm, özv. Ngy Sándorné tálc 50 drb. olvsni vló könyv, özv. Má sütemény, Ruzicsk. Ljosné (Zágráb) tok lstvánné kenyér, 5 drb. szivr, doboz cigrett, Dr. Soós lstvánné Györki lmréné 38 drb. lekváros tészt, grboly őszi brck, Fekete Ákos gyü 3 liter befőtt és Tolni lp, özv. Futó mölcs, Györki Imre ügyvédné 2 doboz Mikályné 60 drb. tészt, Groszpéter Kápiskót, 4 üveg lekvár, Brecher Albert rolyné tác mákos sütemény, Gál Ro zik tác csörge, Hódi Ferenc v. fo 20 üveg sör, Orbán Ferencné ks le glmzó doboz cigrelos, 2 doboz pény, Vörös Mrisk sütemény, Hézső hölgy cigrett, Muzsik János gymn. Pálné 29 klgr. brck, Reich Árpád tnár pkli cigrett dohány és 4 do (Temesvár) 4 doboz cigrett, Juhász boz cigrett, Berhold József doboz Mihály polgármester 200 drb. süte cigrett, Böjti P. Pál tészt és egy ko mény, Debreceni Etelk kosár és egy sár szilv, Csuti Ferencné tálc süte kendő gyümölcs, Tóth Imre kórházi gé mény, doboz cigrett, Bereczki T- pész zsák lm, Bán János kosár gyümölcs, Gyponyi Jánosné (újváros) másné 4 klgr. lm 0 drb. szivr, De ák lmréné tányér tészt, Kock Er kosár prdicsom, liter mák, Dr. Ormos Jenő 3 üveg befőtt, Dus Test zsébet és Kock Andrásné kosár l m, Tusneld SzmesE 26 drb. újság, vérek 2 tál sütemény, Juhász Józsefné Komlósi lstvánné tálc tészt, hely (Dáni utc) 67 drb. lepény és doboz beli Vereskereszt E. j. 20 üveg bor, Kon- cigrett, Ngy Kovács Gáborné 25. dorosi Miklós v. könyvelő 200 drb. ci tej, 4. trhony, Gjdán Pál (Mártély) 5 grett, Györki lmréné 9 drb. könyv, liter tej, Özv. Gjdán Pálné (Mártély) Sztmári Elekné 2 drb. tészt, Erdei 2 kor. áru cigrett, özv. Hódi Ferenc Lászlóné 7 klg. szőllő Bácsik Györgyné né 6 liter tej, kenyér, doboz koc doboz cigrett, Bodrogi Ferencné 8 k cukor, 2 üveg kávé. Dr. Györki lm drb. újság. Brun Sománé 50 drb. sü réné grboly lm, Szthmáry Tihtemény, Kovács Józsefné 00 kg. szil- mérné 50 drb. sütemény, Szthmári Elekné 50 drb. sütemény, F. B. 2 do boz cigrett, Kis J. Jánosné knt tej, zcskó leves tészt, Ármentesitő társult 2 drb. bot, Deák Sándorné gyümölcs, Dr. Ormos Jenő ügyvéd 80 drb. töltött klács, Török Pál 0 klg. házi szppn, Török lmréné kenyér és drb. szlonn, Dód Sámuelné kenyér és szlonn, Miklovicz Sándor tálc pogács, 4 üveg bor, Frgó Sándorné tnácsnokné 2 tálc süte mény, özv. Frgó Antlné sütemény, Vs Jánosné 2 drb. mnkó, Korsós lmréné 22 csomg tepertő, Dr. Hán Dá vid tálc sütemény, doboz cigret t, doboz dohány, Dr, Csillg Jánosné 32 üveg bor. özv. Koncz Gáborné ksk szőlő, Debreceni Etelk 2 doboz ci grett, 2 pkli gyuf, Müller Mór gyógyszerész miden np 70 üveg csil lg viz, Brecher Albert 35 üveg sör, Reggeli Újság szerkesztősége minden np drb. újság, Dr. Genersich Antlné 250 drb. fánk és hozzá b rck lekvár. H á l á s köszönetet mond ez dományokért közkórház vezető sége. Hrc Przemysltől észkkeletre és délre A felszbdult Przemysl től husz kilométernyire észkkeletre é s délre dö rögnek z ágyuk. A viszszvonult orosz hdosz tályok nehéz ütegei é s se regei fedezékeikben jól elsáncolv hrcb áll. nk mieinkkel. Ktonáink boldogok, hogy előre mehetnek. A mgyr csptokr ngy szerű htssál volt z oroszoknk hzánkból v ló kiveretése. Az e g é s z Przemysl hngos honvédeink dicsőítésétől, kik véres cstákbn e hónp 7-én kiverték z oroszoic tío Ktonáink z orosz fogjokkl z orosz hlott kt összeszedetik é s el temettetik. Kuzmnek prncsnok nk fáklyásmenetet ren deztek. Török-orosz háború előtt. Bécs október 9. Az orosz lpok egyér telműen megállpítják, hogy Drdnellák elzá rásávl feszültség Orosz o r s z á g é s Törökország között nnyir kiélesedett, hogy hmrosn teljes s z k í t á s r kerül sor, melynek köveikezrrsé nyei beláthttlnok lesz^ nek. A Drdnelláki szá rzföld felől kto n őrizze. Szmirnábn é s tenger szorosnál negy venezer, Siriábn pedig kton á l l. Az izlám propgnd félelme tes rányokt Öltött. A tőzsde búzárkért A budpesti árués ér téktőzsde tnács felir tot küldött kormánynk, melyben gbonnemüek, de különösen kenyér mgvk htósági ármeg állpítását kéri. Végre kormányhtósági uton fogják legmgsbb ár kt megállpítni. Meddig trt háború? Bukrest, október 9. A RuskiJ tnvlid" péter vári lp zt fejtegeti, hogy keleti hrctéren há ború egész télen át fog trtni, de hideg idő szkbn nem lesz mjd intenzív. A mint kitv szodik, háborút teljem erővel folyttják és kkor még három-négy "hónpig fog trtni, mert Írj z orosz lp z orosz hd vezetőség erős ellentétlásr számit s zt hiszi, hogy háború kitörés től számított egy óv ltt véget fog érni. Döntő ütközet kezdődött. Gent. október 9. A Journl de Genéve hirt k pott Prisból, hogy egész Frnci ország visszfolytott lélekzettel lesi hdműveletek eredményét bl szárnyon. Különösen sokt várnk ttól z ütközettől, mely 'Armentiéres és z Észki-tenger között fejlődött ki. A n é m e t e k hditerve z, hogy z e l l e n s é g e s szárnyt bekerítik, átkrolják és így P r i s b n y o m u l n k, de egy* idejttleg C l i s t i s m e g s z á l l htják. Frksok hrctéren. Milánóból jelentik; Az ngol hditudósító közli, hogy elkesere dett ütközet volt német és z orosz sereg között s lig végződött be z ütközet, csttéren forkscsord rohnt elő, mely megrohnt és sebesülteket. holttesteket HÍREK. Szüret 94-ben. A szüretünk most hj! Ngyon szomorú. Mindenkinek rcán Ott vn boru. Nem csendül fel nót Senki jkán. Csk fájó sóhj szál őszi szél nyomán. A szedő lányoknk Vidám kcját, Nem visszhngozz most Az öreg hegyhát" A hegedű húrján. Nem sir nőte. El is pttnn tán Mind négy húrj. öreg pásztorunk is, Messze elkerül Kicsiny kunyhójábn Nphosszt elül. Nem köszönt most gzdát Dörgő fegyvere, Csikó bőr kulcs Nincsen most vele De lesz még itt szüret Az lesz vidám I Csendül még itt nót Lányok jkán, Csk szedjétek le most Mind hegy borát. Ezzel köszöntjük mjd A mgyr hzát... Módos 94. okt. Dómján Ljos*

6 VÁSÁRHELYI R E G G E L I HJSÁG A V ö r ö s k e r e s z t e g y l e t felké ri 46. gylogezredbeli Vrg Mi hálynk és 39. gylogezredbeli Kiss Józsefnek hozzátrtozóit, hogy közülök vlki z i r o d á b n meg jelenni szíveskedjék. F e r t ő z ő b e t e g s é g e k. A főor vos jelentése szerint városunkbn z elmúlt h ó n p b n előfordult 3 esetben difteritisz. esetben vör heny és 4 esetben torokgyik. Ko lereset h á l z égnek. még mindezideig elkerülte városunkt. Mikor kell segélyt dni. A belügyminiszter m egy rendeletet küldött, melyben zt mondj, hogy zoknk, kiknek m u n k d ó j nem szüntette be férje fizetését, se gélyt dni nem kell vgy csk olyn mértékben kell, mint hogy csökkentetfék kenyérkereső fize tését. Erre tekintettel voltk eddig is és ez inkáb szolgákr, gyárk lklmzottir vontkozik, hol fizetések bizonyos százlékát fo lyósítják vállltok behívott lklmzottk csládtgjink. Egy Sznitász-gőzFürőt k é r kölcsön csúzos ktoná i n k s z á m á r Wörös K e r e s z t korház. A k ö v e z e t v á m s z e d é s i jog. A kövezetvámszedési jogot évről évre szokt miniszter meghosszbbí tni. A tnács kérelmére most értesí tette várost, hogy 95 végéig újr meghosszbbítj jogot, mely város részére elég szépen szo kott jövedelmezni. Remélhető, hogy háború nem okoz ngy csökke nést kövezetvámdijnál, Az ü s z ő b o r j u k é s hss tehenek. A három évnél fitlbbüszők vsúton vló szállításánk é s l e v á g á s á n k áltlunk minp kö zölt tillmzásáről miniszterel nök rendeletet bocsátott ki. megje gyezvén, hogy e tillom lól vló leivételelt engedelmezése földmivelésügyi iránt miniszter külön intézkedik, A miniszterel nöki intézkedéshez k p c s o l ő d ő l g földmivelésügyi miniszter rendele tet intézett z lispánokhoz és polgármesterekhez, melyeken felh tlmzz k ö z i g z g t á s első tiszt viselőjét, hogy zon városr, vgy k ö z s é g r e nézve, hol közvágóhí don 93-bn 250 szrvsmrhá nál kevesebbet vágtk le, h ezt helyi fogysztás kielégítése szüksé g e s s é teszi, g z d k á g i felügyelő és törvényhtósági álltorvos meg h l l g t á s után, htároztln időre, z engedély v i s s z v o n á s á i g, feb mentést vontkozó djon tillom levágásr lól. Akik g z d s á g i célr és nem l e v á g á s r krnk üszőborjút, három évnél fitlbb üszőt és hss tehenet vsúton szállítni, zoknk z ille tékes g z d s á g i felügyelő meghll g t á s á v l dnk erre engedelmet. Az állndó és rendszeresen tejszál litássl fogllkozó tejkzdságok z ilyen tehenészetből szármzó üszőborjuk és tehenek szállításár, vlmint l e v á g á s á r szintén z ille tékes g z d s á g i felügyelő meghll g t á s á v l kpnk engedelmet. A pmut fir, A főispán négy m á z s pmutot rendelt v á r o s ré szére. Most értesítette várost, hogy pmut árát koronát Temesvári Mgy? Gypjufonó gyárnk küldjék. Vá>:> u:\kbn zo, * bn ennél mennyiségnél jővi ngyobbt dolgoztk fel, mert boltokból is vettek éá k é s z e n is. vásároltk hóspkát, térd-és érmelegitőt. Azt hisszök nem túlozunk, h zt mondjuk, hogy Vásárhely ezekre dolgokr 0 ezer koroná nál többet áldozott. Kitüntetett önkéntes. B i b ó Ljos, ki most szolgálj önkéntesi évét, z észki hrctéren több üt közetben vett részt. A Flkensfein mellett vivott ngy c s t á b n ngy szerű ktoni előrelátássl és igzi férfiúi b á t o r s á g g l hrcolt. Nem kerülte ez el kpitány figyelmét és királyi kitüntetésre jánlott. Az rnygypjs érdemkereszt hős kton részére meg is érkezett, ki most otthon kimerülten fekszik, d e nem s o k ó r vissztér hrc térre, hogy mgyr vérnek uj dicsőséget szerezzen, fl gyümölcs-és zöld ségféléknek télire vló ef- 94 október 20 Tejet és kenyeret kér Vöröskereszt korház. Pici-árk Buz Vásárhelyen Árp Csöves kukoric Szlonn Sertés Zsir -=* Egy keveset hsznált világos hálószob bútor rílkásárél s ezek befőzésről Dmjrúcs-utcí állmi népis kolánál Fáff Erzsébet állmi tnítónő népszerű.elődást fog trtni; erre z érdeklődőket zzl hívjuk meg, hogy z elő Lvt kocslt és kocsist keresek szedi fuvrozásr, értekezni Petőfi-u kor trttík. Egy kifutó flu és egy nyomdász tnuló felvétetik Frks András könyvkereske désében^^ 32 dás m kedden esíe 6 ór A ftőfsgság m é g lmentál. A bihrmegyei erdőipri részvény t á r s s á g levelet irt v á r o s n k s bbn zt állítj, hogy küldött f szerződésnek megfelelő és h város nem veszi át, birói szemlét kér. Azt is írj, hogy helyi sjtó cég ellen merényletnek trtj tnács eljárását. Ez nem igz. sőí egyenesen helyeseljük tnács el járását, h szkértői, kik b i z o n y á r értenek ugy fához, mint Részvénytársság emberei, rossz nk, -odrendünek trtják fát, holott -sőrendüt kellett voln szállítni. A f szállítását cég k ü l ö n b e n tovább folyttj, zt mondi el nem fogdott fából. A város is tudj dolíiáf és zt hisszük, hogy ettől fától Bihrmegyében fáznk. Ingyen vetőmg. Felhívjuk zo kt kisbirtokos csládokt, kiknek csládfentrtóik hrctéren vnnk, kiknek birtokuk nem ngyobb 0 hold nál, kik szük termés következtében buz vetőmg nélkül mrdtk s föld jüket bevetni nem tudják, hogy Gz dsági Egyesület ingyen vetőmg se gélyben részesiti őket zzl kikötés sel, hogy zt más célr mint vetésre nem hsználják. Tekintettel zonbn rendelkezésre álló buz v e t ő m g mennyiségének csekély voltár, egy bir tokosnk legfeljebb csk (egy) mázs buz vetőmg segélyt dht, A segélye zésre igényt trtók G z d s á g i Egye sület titkári irodájábn jelentkez hetnek. Grnt k p i t á n y gyermekei ÍWerne Gyu' regénye után készült mozidrám 7 felvonásbn lesz be muttv csütörtökön o k t ó b e r 22-én este 8 órkor z Urániábn.) A filmgyárk rengeteg terméke kik názott már minden forrást s h vlt m é g egy ötlet, melyet kinotechnik kiknáztlnul hgyott, ugy z nem lehetett más, mint Werne Gyul regényeinek s elsőborbn z z egyik legszebb lkotásánk, Grnt kpitány gyermekei-nek feldolgozás. Grnt K pitány r e g é n y e s történeténél jobb, é r d e k e s e b b érdekfeszítőbb cselek ményt nem örökíthetett meg mo zi. Miután előreláthtólg z ér deklődés ezen elődáson igen ngy lesz, tehát jól teszi mindenki h j e g y é n e k megváltásáról jó előre gondoskodik. Tyúklopás. Özv. Molnár Mnosné Rárősi-utc 2 sz ltti íkos pnszolt, hogy 4 drb. tyúk ját, két jércéjét és egy bltáját, mi vel tyukketrec betámsztv volt, ismeretlen tettes ellopt. A közelgő tél hírnöke ez is, mikor z éhes csibészek npj sötétben vird fel. A kfllső erzsébeti iskol dűlőben 23 hold föld hszonbérbe kidó, értekezni lehet IV. ker. Petőfi-u 9, l 3 Cz Ngv Mihálynk h á l, o m d r b útszéli 4 hss isko 26 Igyenes tnyás kerestetik, értekezni le het Szent István utc 34. szám. 30 BOPSŐt ideit 20. tvlyit 6 koronáért veszem mázsánként Udvrhelyi. 37 NvikOR Sándornk egy kisfis tehene eldó IV ker. Petőfi-u 2 sz ltt. 33 HUSZ hold föld kidó. rássz-u 23. Megtudhtó Házi bútorok eldók Andrássy-u Aná sz ltt. 2 9 Bevonulás előtt ne felejtse et m&sgát tett ni z Enyveshát tben. Mártély dűlőben Mcelk József szom szédságábn 0 hold föle hszonbérbe vgy felesbe kidó. Tudkozódni lehet 7, ker. Ann-u 3 sz Hjnl Jánosnál. 2 A l e g k i t ű n ő b b rendszerű villny égők kp htók Móritznál Solti mlom mellett. Ugynott mindennemű villnyos csillárok ból ngy válszték E0V lór vló erős lig hsznált stráfkocsi eldó Mros Sománál Szentesi-u tellene vn fildő szegvári l szomszédságábn. Egv SZObás pdolt utci lkás zonnl kidó Szent István-u szám ltt. 9 le vé üzle Házeldás vgy hszonbérbe dás. IV.ker. Oldlkosár-utc 3 sz. ltt levő h á z s z b d k é z b ő l eldó, A v é t e l á r b e t é t i könyvecskékkel is fi z e t h e t ő ; Esetleg ugyn itt egy utci kétszobás és egy udvri e g y s z o b á s l k á s min den s z ü k s é g e s helyiségekkel h s z o n b é r b e is kidó, zon nl át is vehető. É r t e k e z n i l e h e t i r á n t I V. Ol d l k o s á r - u t c S sz, 27 egyben esetleg Szentesi-u 40. drbonként is eldó pej csfkő egy más fél é v e s knc, és kettő fél é v e s egyik knc másik csődör z Olsz Imre rárósi tnyájából elbrngolt. A ki tud ról vlmit jelentse 978 sz tnyáján vgy Hunydi-u 8 sz ltt hol 0 koron jutlombn részesül, 25 d : d ó. Hirditmény. A folyó évre érvényes fegyverdő kivetési ljstrom városi dó hivtlnál f. október hó 20tól október 27-ig 8 (nyolc) npi közszemlére vn kitéve. Felhivtnk zért fegyver tuljdonosok, hogy kivetés elleni esetleges felszólmlásikt fenti htáridő ltt szegedi m. kir. p é n z ü g y i g z g t ó s á g n á l előter jeszthetik. Hmvhelyen 94 oktőber hő 8, Kmefykó tb, főszámvevő, szállítási és fuvrozási válllt Vn szerencsém ngyérdemű közönséget tisztelettel értesíteni, hogy egy teljesen ujonn fel szerelt szállítási és fuvrozási vállltot létesítettem.. Elvál llok legpontosbbn és legjutányosbb árk mellett minden e szkmáb vágó szállítást és fu vrozást. Szives p á r t f o g á s t kér tisztelettél Máyer Hermáim. Mig készlet trt eldtnk kl drált só 28 fill kl süvegcukor K koc k l 02 fill litr. egész finom te rum 2 K, 20. ltr ó szilvorirum 2 K. és z eszkmáb vágó minden fűszer festék és rövid áruk meglepő olcsó árkon lesznek eldv. Szíves látogtást kér Mros Som Szentesi-u u Irod, Zrinyi-u 7. Te lefon 236. Telep, Fe renc J ó z s e f sugrt 20 B á n M á t é ur h á z á b n. Telefon 8. 5 O l s z Benjáminná született F é l i x Juliőnn ugy mg vlmint V á r d y józsefné szül. F ü l ö p Erzsébet mint menye s z e g é s z r o k o n s á g nevében is megtört szív vel tudtj, hogy hü fi Várdy József debreceni női s z b ó, cs és Jár. 7-ik h i d á s z zászlólj hidász, életének 33-ik. boldog h á z s s á g á n k 7-ik évében, folyó évi szeptember hó 9-én S z e r b i e l l e n v i v o t t hrcunkbn Bosit község melletti ü t k ö z e t b e n szenvedett sujos s e b e s ü l é s e k ö v e t k e z t é b e n G i c k - e n édes h z á n k é r t és k i r á l y u n k é r t hősi hlált hlt. D r á g e m l é k é t szeretettel fogjuk m e g ő r i z n i.

7 Í9J4. október 20 VÁSÁRHELYI REQGEU Ú J S Á G Téli idényre 7 hold föld z Erzsébeti útfélen néh. K sz István féle földből hszonbérbe ki dó vgy örökáron eldó, értekezhetni le het Szeged Kossuth-utc 9 szám. 0 tüm, blouze pongyol, há zi ruh kelme újdonság 2 blltorozgtt szob kidó Andrássy-u 9 sz ltt z emeleten 90 Két Utci szob bútorozv vgy nélkü esetleg külön is kidó Márii Vléri-u 9 sz, értekezni lehet délelőtti órákbn 700 Ingyen udvri lkást kpht egészséges házspár Mári Vléri-u 9 sz. ltt. Megtudhtó délelőtti órákbn. 699 November elsőre 2 szobás utci lkás ki dó Károlyi-u 29 szám. 6 Ingyenes lkó kerestetik 7 ker. Ksz-u. 20 szám lá59 olcsó árkbn dok el. A hd bvonult ktonák itthon- Elsőrendű homoki rózs krumpli érkezik. Minden mennyiségben kphtó z ógimnázium udvrábn. Ismét eldóknk áren gedmény. Előjegyzéseket már most elfogd. Blsám Zslppiond megbízott. 04 Egy Udvri lkás kidó Kistóprt-u 22 sz ltt. 66 megérkeztek szebnél szebb kos- im, melyeket ngy áreme lések dcár meglepő mrdottjink különösen olcsó ngy árkedvezmény, be vonuló s lévő ktonák részé re meleg téli pokrócok, olcsó ingek ndrágok, meleg kpc és hskötő flnelok, nöí és gyér* mek lsó ruhák és hrisnyák meglepő olcsó árkbn Szíves látogtást kér Ingyenes vgy bérestnyás kerestetik kö zel városhoz. Tudkozódni lehet Kecs keméti rendőrnél. 20 IKífcdly Sándor sövényházi-frkiréti tnyáján buz, árp, és kukoric lá vló feles föld vn kidó, úgyszintén építkezéshez lklms kác fái vnnk eldök, értekezni lehet Dáni-u 4, A sövényházi ős szegvári tnyáján íoo hold gyep és lucern törés vn dínynye és vetemény lá kidó. 45 Eldó tkrmány félék. Gond IRőr Városház mellett. (989) mgmélymüt végeldás! Gojdár Péternek Pál János útról meg vásárolt nyomásszéli birtokán mindenne mű, tkrmány féléi eldók, úgyszintén mkói útfélen táncoshlmi dűlőben leö volt birtokán is mindennemű tkr mány vn eldó, értekezni lehet kint helyszínen vgy tuljdonos IV ker. Kszp-u sz ltti lkásán. 40 Vn szerencsém, n. é. közönség szíves tudomásár dni. hogy z összes rőfös, divt, r^vid, és fűszer á r u r k t á romt üzlet felosztás mitt ngyon olcsó á r k mellett k i á r u s í t o m Ngy válszték ágy g r n i t ú r á k b n vlmint szövet és posztó, kelengyék ben és itten fel nem sorolhtó eikkekben. 2 sz ház eldó, esetleg hszonbőrbe is kidó, Vjháton 20 hold het TÖrfik Bálinttól.VII ker. Kálly-u szám ltt- szövet és selyem ruhák, vlmint térfi öltönyök soronkivül egészben festet nek feketére legolcsóbb árk mellett Lisom Susdni Ptik mellett. Fuvros kerestetik 400 m. m. gbon szál lításár Keleti Adolf gorzsi birtokáról helybeli vsút állomáshoz. Jelentkezni lehet Keleti Adolf főtéri üzletében. 2. József kelme festő és vegy tisztitónál Szent Antl-utc 9 szám ltt özv. Seszti Émilné üzleténél. : A munkák jé hírnevű szegedi iprtelepemen készülnek el. loszorukötéshez Thuj zöld kphtó Bereck tnyán vgy Andrássy-utc 22 sz8 ucern-szénáj polyvály vn eldó énárt Istvánnk IV. Völgy-u 8 sz ltt. U7 dó lkás Szegedi sugár-ut 32 számú z kidó, s zonnl elfogllhtó értesitést Konc építészek dnk. 6 S fíös tnyásbéres Singer Ferenc Ngy Szigeti bérletére nös tnyás bérest keres jelentkezni 7 ke rület Kálly-utc 5 szám ltt minden. kor. 93 Hl? Bálint Jánosné téglásprti szélmál" máb egy mgányos szélmolnárt keres onnu belépésre, 00 Kinek jő sveiei borjs tehene vn eldó jelentse Kölesei-u 5 szám ltt Szűcs Imrénél, vgy pici npon mázs ház e""'t. 07 KistnyáS kerestetik fizetéssel puszt központ közelébe Tóth Kovács István t nyájár, értekezni lehet hétköznpokon helyszinen. vsárnp Szbdságtőr 55 sz. ltt.. 49 Vöröshgymát, foghgymát, burgonyát, tr honyát, borsót, szárz tökmgot állndón vásárolom. Szép fehér bbot 32 koronáért veszem zöldség pici üzletemben. Udvrhelyl. 38 v r j ú üszök u zv Dómján Józsefnénk tiszi uton sz őrház mellett, 550 kéve csutkáj vn el dó. Tudkozódni lehet Zsoldos-utc 4 szám ltt. 44 Qzdszonynk jánlkozik egy "közép koru mgános sszony, Cim kldóhivtlbn. 5 Igen SZép rózs krumpli kphtó András sy-u 25 szám ltt. Bereck ház. 43 Bérestnyás kerestetik ker. Mihály-u 4. sz lá Szfekely Szbó Istvánhoz. 23 Ttár Kiss Zsuzsnnánk derekegyházi útfélen 7 hold földje feliből vgy árendáb kidó, értekezni lehet Bjz-u 30 sz ltt. 24, kei'- Rákóci-u 5 szám ltt egy igen jó íorgslmu fűszer üzlet berendezéssel változás mitt eldó, zonnl át is vehető. Megtudhtó fenti szám ltt. 29 ŰyvéÖl Irodáb jórvló xiu insnk felvétőt)k_6iin_khidóbn. 50 Két SZUbáS uri lkás hozzávló mellék helyiség ikkel kidó, Bttyányi-u 8 szám (Oldlkosár) Tudkozódni lehet. Lázár-u 32 sz. S0 Tnyásbéres kerestetik V ker. Károlyi-u ±8 szám lá Rostás Mártonhoz. 85 HÓnl-U sz ltt 2 szobás lkás kidó és 800 öl rép résziből szedni, vgy elds 83 _ Andrássy-utc 7 szám Orovec féle házbn sját, készitményü ebédlő, háló vrl szobák és szlon berendezések. Ngy válszték festett bútorokbn. Réz ős vs bútorok. Gyermekkocsi és ágyk. Szlon lukszüs dolgok ngy válsztékbn, feltét len bizlom olcsó árk szolid kiszolgálás. Szives látogtást kér. Tisztelettel : SZOLBA GYULA müsztlos. Telefon 04 Ügyes fiuk tnoncnk felvafeíf/.ik. mm Három ismert szót ÁRMINNAL Mint és költségvetés díjtln. 99 Eldó 49 számú Pál utci munkásház, zonnl át is vehető, értekezni lehet fenti szám ltt, 94 Fuvrosokt keres Kácser őpitö mester Jelentkezni lehet Gróf Bercsényí-u 2t 0 KéSZ ktomjád Lopht', 3. ker. Jáni-u 68. sz. 958 Özvegy löki Petemének réten -ik dűlőben tny földje vn kidó, értekez n i lehet Lóki mlomnál, vgy Ferenc József sugárút 7 sz lttj 994 Lekvárnk vló szilv, szöllő, lm előjegyezhető és kphtó Zrinyi-u 3 szám ltt szobás utci lkás kidó november el sőre Ujvilág-u. 2 szám ltt. 7 & Kinek OSZlppnk vgy szerszámfánk v ló szárz kácfáj vn eldó, jelentkezzék dr Kenéz Sándor ügyvédnél Ferenc Jósef sugár ut 2 sz. 25 Kovács János Schényi-utc 25 sz ltti lkos, kocsisnk jánlkozik hdbvonu ló kocsikhoz. 03 ot» Miskold-féíe Xerrenol pl. r legjobb, legolcsóbb és legtrtósbb TU$íd5 nyg, tűzálló, vihrálló, fgyálló *éslvizáthtln. Egyedüli árusítás Vásárhely yi-tér 8. Gsemege SZÜlŐ vn eldó I ker. Beöthy-u 8. szám. 88 Legolcsóbb kályh-fütöszőn kitűnő minő ségü, ngy és drbos. Poroszországi sze net dok 00 kilogrm 5 koron. Tiszte lettel Blog Péter Telefon 226 sz. Szén és fkereskedő 7. ker. Kluzál-u 35 sz. é MISKOLCI Kton ládát legolcsóbbn lehet beszerez ni Ferenc József sugár-ut kártevései ellen biztosn védekezhetík földbirto kos, külföldön 8 év ót bevált kitűnő védőszer Háborús képek kphtók Móricnál Solti mlom mellett drbj 40 fillér. 70 Szikul& Ljos. t 54 Megblzhtótehenészt és egy kocsis bérest keres Kácser épitő mester. Jeleetknzni lehet Gróf Bercsényi-u Hszonbérbe esetleg felibe kidó 30 hold föld nyomás szélen mkói, és rác ut közt levt dűlőbe, értekezni lehet Hlér 4 sz. 894 T e h á t senki e l ne mu lssz z l k l m i v á sárlást. 49 vetemény föld fölszántv kidndó, értekezni le Három Telefon bold kitűnő szántóföld hszonbőrbe, esetlég feles hsználtr kidó Less-Poós pusz tán (Bihr megye) értekezhetni; özv. Mrkó Peteménél. Helyben II. Fehérváry-u 2 sz ltt. 78 lklmzásávl. Kiváló eredmények, bizonyítvá nyok! Nem befolyásolj mg csírázását! Egyszerű lklmzás I Olcsó I Ngy szerűen bevált buz, kuko ric, zb, rozs, répmg, árp, kender, konyhvetemény stb. csávázásánál Csk egyszer próbálj meg sját érdekében I I g e n érdekes leirást, hsználti utsitást és árjánltot ingyen küld D r. K e l e t i és M u rányi vegyészeti gyár Újpest, vlmint főelárusító: B Hódmezővásárhely. 746

8 8 l9>4. VÁSAKÜELVi REGGELI U J S Á Q Áltlánosn megbízhtónk ismert legolcsóbb bevásárlási f o r r á s! Kemény október Telefon 35 Megnyílt!! K e m é n y é s T á r s megngyobbított és újonnn berendezett vrrógép, kerékpár és beszélőgép rktár. flndrássg-ntc 6. SZ. ltt, hol már hosszú évek ót fennáll* Állndó ngyválsztéku rktár, vlóbn elsőrendű, legfinombb és kipró bált külföldi vrrógépek, kerékpárok és beszélőgépekben és ezen gépek részei, felszerelés! cikkek és beszólőgéplemezekben. Kemény Villnyerőre Lázár-utc 68 h á b o r ú ltt i s l-sa rendű tűzif vágott és hsábos állpotbn, porosz szén, szegedi lég szeszgyár! és fpényi pirszén ss&uit&ok legelőnyösebben i f - Singer rtct kbzrí ÉS Hdfin vn szüksége és ezt sürgősen beszerezni óhjtná, zok szí veskedjenek nálm lehetőleg zonnl jelentkezni, hogy ré szükre szállítást már most vsútról egyenesen eszközöl hessem* Tisztelettel. P o l l i k Sándor 90 ölesé árbn már 0 koronától kezdve S i r kövek, minden nemű temetői, épliőinunkák, emlékmunkák, fűrészelt lpok minden színben és fjokbn egyedül KISS B E R T A L A N temetési Intézetében és kömegmunkáló gyárábn bámultos ölesé árbn kphtok. Sját érdeke, minden legkisebb rnkánál tg jánltot kikérni Arnold érds. ékszerész SS év ót fenállő Atidrssy-ute üzletében. Vs gyűrő 4. kot. rnyi 3 kot seektl 80 Arnyt, ezüstöt veszel* és becseseiéit! 792 Ékszereket olcsón és g y o r s n bwttöklfí O r ő k j v í t á s á é r t 2 évi j ó t á l l á s t v é l l e l ó k t l! Vlódi lüeteor kálghák Kemény Ljos, géprktáros mindennemű kivitelben ö n t ö t t és lemez Tkróktüzhelyek Női fehér átmeneti klpok, UIBHIZi MIIZS8LH ES B U M legújbb formákbn m s g f e p S feá áron. F i l c és ksírozott k l p o k ijdtáeát és diezitését legutolsó divt szerint kérni zon Hvnl mindennemű nöl klpok kpttok kézi RópvágógépeK Kluzál-utci gilgoinom m B*» QwOBMjglS BIMM szege di Is temesvári légszeszgyár! Utolérhetetlen vendéglős műhely I is felszerelt nylláboiok, íruánczek, kutottk, fftffflhb JMto+ kbtesgyflrbk, tjtéknlpák. mi. tű. Untsn * B f 6rft:- MiDden'tzribei rjá timtof&k, i mr oyood Tflsztékks ksütífc Aniszfeld Sándor VmMQ WTmWnfmk Eánytt 6. jvító és tűzzománciévl Legdivtosbb ékszerek I csekély 6 komáért kphtók Hdbornr A - < ft. «M-* * Lentiek Pál heggesztövei A r n y, ezüst órák! Tudtom ngyérdemű közönséggel, nogy kőbányi Részvény Sör megérkezett Fekete Ssb. Tisztelettel: Mil A ngy Tejet és keyyeret kér Vereskeresztkórház. Blss József fkereskedftnél eszközöltetnek, berendezett,utogén gyorsn é s pontosn eskfmtetfk. A ngy érdemű közönség becses pártfogását kérve Tisztelettel vskereskedésében. Ifj. Modern nép vitámé és sötét szí nekben legjobb tfeáfló sqmgbéi kphtó tó ltti KlIEI telp O s k o v i c 8 klpos. F e r e n c i (Pásztor klpos ház) (Solti mlom mellett) Ugynott schmoth betétek vskályháb készíttet nek, illetve jvítttnk. 966 B o r eldás. Egy liter Csongrádi siller bor 33 fillér Egy liter Szegedi fehér rizling bor 60 fillér Weisz Márton és Fi telepén Ferenc József sugárút 26 szám ltt Kovács Mihálynál. 448 S z e n t i Jtfssef uwbf«rt< Bocski-n l O. Minden mimkválllt árából 5 száz l é k hdbvonnlt k t o n á k csládj segélyezésére. 789 Kidó rt lkások S szobás modern emeleti itml lkás fürfls szonátái ás vízvezetékkel és ezen kívül több rendbeli lkások zonnl eset leg november hó l-re kidók, Kinizsi utc szá mú bérplotán n.7 TÜZlf üzlet nyílt Szegedi-utc 8 szám hot előnyös árk mel ltt z udvrbn, hol lett elsőrendű szárz tfizlf kphtó kár hsább, fürészelve, vgy felprítv Npont l»het Igen jé tejet kpni Horo Títz MórnáL literié 8 fillér. 9«9 kisebb-ngyobb mennyiségben. Vásárhelyi fcóggom IkCT^dl Szbó üzlet áthelyezés. Tisztelettel értesítem ngyérdemű közönséget, hogy z újvárosi férfi ruh üzletemet Kossuth tér 5 szám pic közelében özv Bkiné urő házáb he lyeztem át hol ezután Is ngy válsz tékbn és olcsó áron szerezhető be kész férfiruh. Szíves pártfogásukt kérve özv Zsoldos Imrőnő. m Sárgrépát- 5, petrezselymet 2 koronáért veszem métennázsánként Udvrhelyt. 68

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010.

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010. ELBIR Elektronikus Lkossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE Tisztelt Polgármester sszony/úr! DR. SIMON LÁSZLÓ r. dndártábornok z Országos Rendőr-főkpitányság

Részletesebben

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS A Község Képviselő testülete márciusi soros ülésén döntött, hogy 2010. június 4 én, Trinoni békediktátum láírásánk 90. évfordulóján emlékművet emeltet Lőkösház központjábn, Ktolikus

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

"ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30.

ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30. -8 4 - (...) "ALAPÍTÓ OKIRAT... (Változtlnul 12. pontig) 12.) Az intézmény vezetőiét pályázt útján Várplot város Önkormányztánk Képviselő-testülete htározott időre nevezi k i. Az áltlános iskolábn két

Részletesebben

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták I. A Szolgálttó neve, címe DITEL 2000 Kereskedelmi és Szolgálttó Korlátolt Felelősségű Társság 1051. Budpest, Nádor u 26. Adószám:11905648-2- 41cégjegyzékszám: 01-09-682492 Ügyfélszolgált: Cím: 1163 Budpest,

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. ja nu ár 30., péntek 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 19/2009. (I. 30.) Korm. ren de let A föld gáz el lá tás ról szóló 2008. évi XL. tör vény ren del ke zé

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1 j)10 R (1)4 2000. évi XXV. törvény kémii biztonságról1 z Országgyűlés figyelembe véve z ember legmgsbb szintű testi és lelki egészségéhez, vlmint z egészséges környezethez fűződő lpvető lkotmányos jogit

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB Közlemények 339 A felszbdulás utáni első könyvkidvány. A gyr Könyvszemle 1970/4. számábn TISZAY Andor közleményében (gyr nyelvű orosz szótárkidásink első fecskéi két világháborúbn) fcsimiléjének közredásávl

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup Együtt Egymásért 2011. 6. Szám www.hkse-kup.tw.hu Kidj Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Kup Kirándulás Erdélybe kupi Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Ifjúsági tgozt második lklomml vett részt

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

A választók névjegyzéke

A választók névjegyzéke A választók névjegyzéke 1. Czikhardt Gyula 41. Fekete Lídia 81. Tarcsi Béla 2. Egyházy Béla 42. Csizmadia Zoltán 82. Tarcsi Béláné 3. Egyházy Sarolta 43. Ifj. Csizmadia Zoltán 83. Kovács Gáspárné 4. Ifj.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 96. szám Ára: 3825 Ft 2009. évi LXXX. tör vény A Bün te tõ Tör vény könyv rõl szóló 1978. évi IV. tör vény

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia A profik válsztás pic egyetlen profi minőségű htszögkulcs Trtlom I. 1. Kohászt II. 2. Egyedi Protnium cél 3. Első osztályú korrózióvédelem 10 23 A szbványoknk vló 100%os megfelelés 26 Nincsenek rossz törések,

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

FővárosiFóügyészség NF. 19043/2008/5-I. HATAROZAT bűntetteésmás bűncselekmények szbdságmegsértésónek Az egyesülésiés gyülekezési mitt BRFK Btinügyi Főosztály II. Gyermek- és IfjúságvédelmiosztáIyán 136.

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. május 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. júni us 21. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/25. szám Ára: 345 Ft ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny bolt új hely re, a

Részletesebben

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!! " # $ %! & '

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!!  # $ %! & ' !"#$ % &'( Kedves Gyerekek! Ngyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom leveleiteket!! " # $ %! & ' ())* + Az jándékosztó Mikulás eredetileg ktolikus vllású vidékeken Szent

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét Az Alkotmánybíróság Határozatai utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tóra és

Részletesebben

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van.

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van. Boldog, szomorú dl Kosztolányi Dezsõ Soprn 13 Tempo giusto Lczó Zoltán Vince Alt Tenor Briton Vn már ke - nye-rem, bo- rom is vn, vn gyer - me- kem és Bss Vn Vn fe - le - sé - gem. Szí - vem mi-nek is

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X SZLAUKÓ LÁSZLÓ C O M I X A cím OL da LOn SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX (RÉSZLET) 1996 SZLAUKÓ LÁSZLÓ 2006 KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 2006 SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY, KAPOSVÁR SZIGETVÁRI

Részletesebben

Ikonok Világa Magazin

Ikonok Világa Magazin Ikonok Világ Mgzin IkoNo k V i l á g elektronikus képesképes kidvány elektronikus m gzin A március - áprilisi szám trtlmából: Március és április ngyböjtnek és húsvét ünnepének is z ideje. Ikonokbn gzdg

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

Cse resz nyés le pény

Cse resz nyés le pény HOZ ZÁ VA LÓK 6 FÔRE Elôkészítési idô: 15 perc Sütési idô: 35 perc Cse resz nyés le pény 75 dkg fe ke te cse resz nye 6 to jás 12 dkg cu kor 2,5 dl tej 10 dkg liszt 2 dkg vaj 1 kés hegy nyi só Mos suk

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról. rész Bevezetés Az idő múlik, kívánlmk és lehetőségek változnk. Tegnp még logrléccel számoltunk, m már elektronikus számoló - és számítógéppel. Sok teendőnk

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja,

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja, Bevezet Az egzségi állpotunkt számos tényező befolyásolj, ezek között Egzséges z egyik legfontosbb életvitelünkkel z betegségeket életmódunk. előzhetünk meg, életminőségünk lehet jobb. Az egzségben töltött

Részletesebben

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő)

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő) 27 A ház hét minden npján progrmokkl telített. Kb. 900 fitl fordul meg hetente z állndó progrmokon. A próbák, z összejövetelek hosszú évek ót ugynzon helyen, ugynzon időpontbn vnnk. A megszokottság egyegy

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások CXXXIII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2006. áp ri lis 26. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 71/2006. (IV. 3.) Korm. ren de let 80/2006. (IV. 6.) Korm.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 44. szám 2009. évi XVII. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társdlmi Megújulás Opertív Progrm keretében Munkhelyi képzések támogtás mikro- és kisválllkozások számár címmel meghirdetett pályázti felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3/07/1 v 1.2 A projektek

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató 1. A biz to sí tó tár sa ság ra vo nat ko zó ada tok UNION Vienna Insurance Group Biz to sí tó Zrt. 1082 Bu da pest, Ba ross u. 1. H-1461 Bu da

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. áp ri lis 29., kedd. 68. szám. Ára: 5195, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. áp ri lis 29., kedd. 68. szám. Ára: 5195, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. áp ri lis 29., kedd 68. szám Ára: 5195, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. április 29., kedd 68. szám Ára: 5195, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. jú li us 31., hétfõ 95. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: LXIX. tv. Az európai szövetkezetrõl... 7792 2006: LXX. tv. Az éle tük tõl és a sza bad

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

25. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. június 23.] 6917

25. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. június 23.] 6917 25. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. június 23.] 6917 Az AL LE GO Kft. (Cg.: [01 09 695300]; szék hely: 1054 Bu da pest, Hold u. 21.; le ve le zé si cím: 1054 Bu da pest, Hold u. 21.), mint

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT

ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT 4. C Í M K E É V F O L Y A M ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT Csk kkor nyisd ki tesztfüzetet, mikor ezt kérik! H vlmit nem tudsz megoldni, nem j, folytsd következő feldttl! Okttási

Részletesebben

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T K I V O N A T Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 176/2014. (06. 13.) Kgy.h. Tárgy: Döntés energetikai célú felújításokhoz, magánszemélyeknek

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben