Ara 4 Mér. VÁSÁRHELYI GELI ÚJSÁG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ara 4 Mér. VÁSÁRHELYI GELI ÚJSÁG"

Átírás

1 Hódmezővásárhely, 94 október 20. kedd. X évfolym 3ŐÍ. szám. Ar 4 Mér. VÁSÁRHELYI GELI ÚJSÁG Független p o l i t i k i Ssetketztóség é. kidóliiv&tl Kossuti-tér. Telefon» 87. egyes sim ái 2 fillér, vsárnp és pici npokon 4 fillér.. Felelős gzerketóőés Iptnljdonos: K l l l l Bél* npilp. Előfizetési ár helyben egés* évre 0 K., félévre 5 KU, Vidékre negyedévre 5 K. Nyilttér petit sor 80 fillér. A kik é v e k b e n íes*00..szám H. M. eln Hirdetmény. Az 886. évi X X. t.-cz. lpján utsítttnk m i n d z o n népfelkelésre kötelezettek, k i k z 878-tól 890. évig bezárólg terjedő időben születtek és sorozó vgy vegyes felülvizsgáló bizottság áltl 93 év végéig f e g y verképteleneknek osztályozhttk, illetőleg ktoni vgy honvéd felülvizsgáló bízottság áltl közös hdsereg, hdi ten gerészet, honvédség vgy csendőrség kötelékéből 9i3. év végéig elbocsáttttk, vgy állítási kötelezettségüknek eddig még eleget nem tettek, hogy összeírásuk végett ktonügy osztálynál (emelet 2Q jtó} jelentkezzenek ós pedig z 890, 889 évben születtek oki. 2én; 888, 887, évfolym &kt. 22-ón;, 886, 885, óvf. okt. 23-án: 884,883, évf; okt. 24éns 882, bői. o k t. 25-én; P8B! 880 évf. o k t 2 6 án ; 879, S évf. o k t é n ; n p o n t. r e g g e l 7 órától k e z d v e. A jelentkezés lklmávl népíöu^lésrt kötelezettnek netán birtokábn levő népfelkelési ígzolványi könyv igzolásul felmuttndó. Az összeírtk, z elöljáróságnk később közzéfeendő rendelkezéséhez képest, folyó évi november 6-tél december 3 óig terjedő időközben és helyen nép fel kelési bemuttó szemlére fognk elővezettetni s ott lklmsságukhoz képest osztályozttní. Az lklmsok bevonulásuk idejéről hir detmény utján nyernek értesítést Azok népfelkelésre kötelezettek, kik bevett, vgy törvényesen elismert vllásfelekezetek ppjelöltjeí, vgy pedig, kik végzett tnulmányik lpján védőtörvény 2. - értel mében z egyévi örikéntesí kedvezményre jelenleg ígénynyeí születtek bírnánk, ebbeli minőségüket bemuttó szemlén z illető in tézet bizonyítványávl igzolni trtoznk. Az összeírás, népfölkelésí bemuttószemlén vló meg jelenés és egyúttl bizonytln időre népfölkelésí tényleges szolgált lól is f e l m e n t e t n e k, következők: á) pénzügyőrségnél trtósn lklmzott népíőlkelésre kötelezettek; b ) vsutknál és zok műhelyeiben, for glmi, pályfentrtásí, vonttási, mühelyí és szertári szolglt bn, továbbá m. kir. vsgyárk központi igzgtóságánál és z nnk vezetése ltt álló gyárkbn és üzemekben trtósn lklmzott népfelkelésre kötelezettek; c ) post- és távírdíritézetnél, z I, cs. t ír. szb. Dungőzhjózásí társságnál mgyr királyi Folytn-és tengerhjózási részvénytársságnál, Délnémet dungőzhjózásí társságnál, vlmint egyes, hdíforgíoiiibn résztvevő s cs. kir. tríestí tengerszállítási ve zetőség áltl külön kijelölendő tengerhjózási vállltoknál állndón forglmi szolgáltot t e l j e s í t ő, vgy z zok hoz trtozó gyárkbn és m ű h e l y e k b e n trtós lkl m z á s b n álló n é p f ö l k e l é í f e kötelezettek; d) kőszénbány-munkásosztgokhoz trtozó népfölkelésre kötelezettek; e ) községek és városok áltl kiállított népfölkelö munkások, vlmint Z egyéb különleges hdícélu szol gáltokr igénybevett népfölkelésre kötelezettek; ff) zon népfölkelésre kötelezett egyének, kik népfölkelésí tényleges szolgált lól már eddig is névszerínt felmentve voltk ; végül f ) bevett és törvényesen elismert vllásfelekezetek fel szentelt ppji, illetőleg felvtott lelkészei és ppi jellegű tnári. Aki behívásí prncsnk nem tesz eleget, zt krh tlomml vezetik elő és törvény teljes szigorávl büntetik. Kelt 94. évi október hóbn. Dr. Soós István főjegyző, ktonügyí elődó. A z 890 s 89 évben született népfelkelők, kik ktonák nem voltk, vgy elbocsátttták, f. hö 2-én szerdán egész np jelentkezni trtoz nk ktonügyosztálynál kár Vásárhelyen, kár máshol születtek. Mindennp csk zoknk kell jelentkezni, kik hirdetményben erre évfolym szerint felhivttk. Mint hirdetményből láthtó, minden npr két évbeli népfelkelő vn jelentkezés re felhiv. A jelentkezésnél személyi dtokt, születési évet, hónpot, npot, p, ny nevét, születési helyet kell pontosn bediktálni. Csütörtökön okt 22»én este 8 ór kor Verne Qgul vildghírü regőnge ntdn készült gssngörtt ős tnulságos drám 7 felvondsbnn

2 2 94. október 20. VÁSÁRHELYI REGGELI ÜJSAfi 7 Hdboros cikkei. A lósorozás." Minden fegyveres erő mozgósítá skor legénységnek és lóállománynk úgynevezett hdilétszám r emelése legelső teendő, mert legelsöiorbn ettől függ hrcbvonuld" csptok teljes felkészült sége, A háborúb keveredett állmok tehát mint legngyobb gyors sággl sietnek csptik legénysé gének hdilétszámr emelésével, éppen ugy igyekeznek zzl, hogy lőnyg megszerzése is, le génység megteremtéséhez hsonló gyors és célszerű mádon legyen keresztülvihető. Ezt szükségletet mindennpi életben szokásos vásáriások utján legtöbbnyire nem lehetne megfele lően kielégíteni, ezért mondj ki egyik törvényünk, hgy közigz gtási htáság fölhívásár, 6birfokosok kötelesele lovikt meglévő hozzátrtozó szerszámok kl együtt megfelelő kárpótlás el leniében fegyveres erő, vgy v lmelyik része mozgósításkor, Wányg hdi állományr vló ki egészítésének céljir z állmnk tuljdonáb átengedni. E kötelezettség ddig trt, míg fegyveres erő vgy vlmelyik része hdiállományon vn. Amikor z állm lóbirtokokosoknk ezt kötelezettségét igénybeveszi, ez z állmi tevé kenység népiesen úgynevezett.lásorozás." A lősorozást lovk bejelenté se, összeírás és osztályozás előzi meg, mely előmunkáltok már békeidején is és pedig rend szerint minden második évben teljesitendők. Mindeme munkáltok teljesítése végett z ország lőállitási járások r vn felosztv, mely egyes lóállítási járásokbn lovk össze írását közigzgtási htóság, z osztályozását pedig lőosztályozási bizottság végzi. Hódmezővásárhely egymgábn lkot egy ilyen lőállitási járást s nálunk éppen most is trtnk lóosztályozást és lősorozást. A lőosztályozás feldt z. hogy lőbirtokosok áltl előve zetett, vgy elővezettetett lovk hdiszolgáltr lklmsságuk szempontjából megvizsgáltssnk s vizsgált eredményéhez képest következőképpen osztályoztssnk;.mindenkorr lklmtln.".ezidőszerint lklmtln".lklms." Egyszersmind z lklmsnk tlált lovk értéke is, z előirt sz bályok szerint, megállpítttik. Sem z osztályozás, sem becs árnk megállpítás ellen nem le het pnszkodni. Amelyik lovt már most lóosztályozáson hdi szolgáltr l klmsnk tláltk, vgyis beso roztk, zt trtozik lőtuljdonos kkor, midőn lő szolgálttétel re" behivtik, behívóbn kitün tetett helyen és időben, szokásos ptkolássl, kenderkötőfékkel, v lmint kenderkötőfékszdrrl ellátv elővezetni, vgy elővezettetni, hol és mikor z ez lklomml netán lklmtlnoknk tláltk kivételével ktoni részről zon nl átvétetnek. Az átvételkor lófuljdonosok igzolványt kpnk, mely lő át vételének igzolását és kárpót lásul járó pénzösszeget tünteti fel. A kárpótlási összegeket lőtuljdonosnk vgy z átvételkor zonnl, vgy posttkrékpénz tár utján, ht héten belül, fizetik ki. Háborús időben megtrtott lóosztályozásnál hdiszolgáltr lklmsnk tlált lovkt rend szerint zonnl átveszi kton ság. A lőosztályozáshz vló előve zetés, illetve besorozás lól egyes lovk mentesek, mint példá ul z ö Felsége és királyi ház tgjink udvrtrtásához trtozó lovk: pőstszőllitáshoz, tűzol tók stb. részére feltétlenül szüksé gelt lovk: végül mindzok lo vk, melyek lőbehívds évében négy éven lul mrdnk; vem hes és szopttós kncák négy hó npi szopttás idejéig; zok lo vk, melyeket betegség, vgy v lmely járvány elhurcolásánk ve szélye mitt nem lehet, vgy nem szbd z istálőből kivezetni. Aki birtokábn lévő lovt összeíráskor be nem jelenti, vgy lóosztályozáskor és behíváskor szbályszerűen, elő nem vezeti, bűn cselekményt követ el s pénzbün tetést kp! emellett z illető ellen krhtlom is lklmzhtó. A lősorozásról szólván, megem lítem még. hogy szállítási esz közök birtokosi Is kötelesek moz gósításkor ugynzon célokr, mint lófuljdonosok lovkt, szállí tást eszközeiket pld. kocsiikt közigzgtási htóságok felhívá sár, hozzátrtozó szerszámokkl együtt s szintén megfelelő kárpótlás ellenében z állm tuljdonáb átengedni. E szállítási eszközökkel z elbá nás ugy béke idején, mint hábo rús időben hsonlóképpen történik, mint zt lovknál ismertet tem. A szállítási eszközök között is vnnk olynok, melyek mente sek ktonság részére vló kényszereldás kötelezettsége lól. Úgyszintén krhtlom lklmzá sánk s emellett büntetésnek itt is vn helye z ellen, ki kötelessé gét nem teljesiti. D r. Medvetsky Imre, fl belg nemzet Más. Antwerpen trgikus npji. A német ngyvezérkr néhány szűk szvú jelentésben elintézte Antwerpen és ezzel együtt egész Belgium sorsát., Az elámult világ zonbn nem is sejti mit vittek véghez germán ktonák észknyugti Belgiumbn, milyen hr^ cokt állottk, milyen emberfeletti hősi ességet tnúsítottk. A Corriere dell Ser milnói olsz lp legfrisebb számábn tudósítás szá mol be Antwerpen és á belg nemzeti önállóság utolsó npjiról. Itt djuk bő kivontbn ngy mi lánói újság tudóitását. A királyi pár menekülése. Antwerpenről belgák, z ngolok és frnciák vlóbn zt hitték, hogy rnegvivhttln. Ezzel mgyrázhtó, hogy mikor városnk és erődéinek komolybb ostrom elkezdődött, z ir tóztos német lövedékek mintegy félmiliió embert sodortk kétségbeesés be, Antwerpen lkosságát nem is szá mítv. A keletről nyugtr hldó német seregek elől ugynis mintegy ötszáz ezer ember menekült. Ezek Antwerpen fli és környező erődök védelme ltt kerestek menedéket, ám mikor ezek z erőségek sorr összeomlottk pénztelen, szinte ruhátln óriási nép árdt tovább zúdult és közeleső hol lndii htárhelyiséget, később pedig Angliát ársztott el z éhes és fázó hlálr vált emberek százezreivel. Ebben nyomorúságos tömegben el vegyülve, csknem észrevétlenül me nekült z országát vesztett Albert király is feleségével egy szürke k toni utomobilon. A belg k irályi pár város eleste előtt 36 órávl még Antwerpenben volt és tovább is ott krt mrdni. Az udvri diszvont ugyn in dulásr készen ott állott kö zépponti pályudvron, ám egy német bomb minth vrázserejű kéz irányított voln, el pusztított király vontát. Ugynezekben 3 percekben Legszebb robbnt föl z ntwerpeni fő-uton is több bom b : egy lövedék levegőbe röpitette gzgyár htlms rezervoárját. Qyujtó gránátok röppentek he óriási petróleum trtókb, melyek irtóztó? lángoszlopokt bocsátottk z égbolt felé. Felrob bntk Roubiw is Oudenkóve-cég rengeteg gyertygyári, végezetül pe dig lángoló tmoszférábn lelketrzó dördülléssel légbe röpült legngyobb ntwerpeni puskportorony. Ekkor már nem volt helye vitánk és Albert királyt, vlmint feleségét királyi plot udvrán beültették egy közönséges, szürke ktoni gépkocsib és észknyugti iránybn elindultk velök hollndi htár felé- Itt királyi pár egy De Clerk nevü uri fmíli vendége volt, mig zután tovább ut zott déli iránybn. Tábornoki ruhábn látták, mint egy ngol ktontiszttel tárgylt. Véghetetlenül szomo rúnk látszott ; fejit lehorgsztott és gépies mozdulttl szlutált zoknk, kik üdvö zölték... Boldogtlnok népvándorlás. A belgák tömeges futás vlóságos népvándorlássá nőtt: hollndi és ngol számítás szerint két-három np ltt félmillió szerencsétlen hgyt el Belgiu mot. Hollndiábn irglms szívvel fogd ták tönkrement szomszédikt. Nem csk z állm sietett segítségükre sok sok millióvl, hnem mgánosok is roppnt sokt áldoznk. Arról is gondoskodtk, hogy z orosz és lengyel zsidó me nekültek, kik közül sok ezer trtózkodott Antwerpenben rituális koszthoz juthssnk. Az Amszterdmb menekült belgák elpnszolták, hogy előttük z ostrom igzi állását z utolsó percig titkolták ugy hogy futás pillntábn már nem csk pénzről, de meleg ruháról sem gondoskodhttk. Októbor IQ-ike ót londonik is Legjobb tuljdon szemükkel láthtják, hová j u tott Belgium népe z ngol-frnci b rátság révén. Nponkint tuctjávl 'ér keznek Londonb vontok, melyek ezrével szállítják hontlnná vált szerencsétleneket. Egyiknek nincs pod- gyász. Annyi pénzük nincsen, hogy z éhező kis gyermekeknek kenye ret, csecsemőknek tejet vehetné nek. Menekülésük szivetfcsró részleteket mesélnek. Amikor Sheldén emelt ponton és hjóhldkon átkeltek, köz vetlen közelségükben csptok le víz be német gránátok és shrpnelek. Igen sokn megsebesültek és meg is hltk, köztük gyermekek is. Gyilkos. tolkodás volt hjók és csolnkok közelében. A révészek né hány perces utért egész kis vgyont követeltek. Szegény sszonyok, kiknénem volt pénz, erőszkhl kár tk feltolhodni hjókr, ám visszlökték őket és többen vizbe fulldtk. Számos szszony, ki nem jutott föl h jókr, his gyermekét odhjitott, keresztül vízen, hogy leglább z menekülhessen. Ilyformn most rengeteg kicsi, árv trtózkodik Londonbn, kiket egyelőre kolostorok és intézetek vettek gond jikb. Az utolsó őrók. Antwerpent tudvlevően október 9-én estétől 0-én reggelig szállották meg németek, A htóságok lkosságot menekülésre mindössze egy nppl előbb 8-án szólították fel. Közvetetlénül elóbb. mikor z ntwerpnei vár prncsnokság még buott z ellenállás lehetőségében, ezt borzlms reodeletet kellett lkosságnk végrehjtni: Mindenki vonuljon le pincék be hngzott prncs. A gáz csőveket el hell vágni, edényekben sok vizet kell összegyűjteni s m i n denki l á s s el mgát ásóvl és k pávl rr z esetre, h házk összeomlnk és másként nem vol-. n lehetséges eltávozni pincé ből. Végül pedig pincéknek 9X utcár néző blkit és nyílásit homokzsákokkl el hell torlsztni. A mikor menekülést elrendelték, egyúttl kinyitották kórházk kpuit is, hol tízezrével feküdtek sebesült ktonák. Azonbn nem volt senki, Ml elszállított voln őket, egyetlen kocsi, egyetlen ló sem állott rendelkezésére, nyomorultknk sját lábukon kellett elvánszorogniuk, egyedül hlálosn, sebesülteket vitték él kocsikon, 3 me lyeket nem lovk, hnem belg kto nák húztk. Mint vlmi önkéntelenül és trgiku sn gúnyos megállpítás, ez mondt zárj be z olsz lp tudósítását: A három utolsó ember, k i egy «sénkon Antwerpent utolszor elhgyt, z ngol, frnci és z orosz követ volt... ők, z entente uszítás és guruló rnyi tették tönkre Belgiumot, mikor Németország ellen lázították. Most Ht «vég: Belgium volt s Bel gium nincs többé..',..-r^r^ === ; Felhívom z ö s s z e s állmi és felekezeti isko l á k vezetőit, hogy htó sági engedély nélkül megejtett, hdbvonult ktonák szá már kötendő pmutr, vgy más hsontó czélr eszközölt gyűjtésekről 3 npon belől gyüjtőbízottságnál rendőrfőkpítányí hivtlbn okvet len elszámoljnk. Szthrnáry főkpitány. Legolcsóbb női leány kbátok legngyobb válsztékbn KállTIáll D 6 Z S Ő d i v t * r u üzletében k p h t ó k, tbáni templomml szemben. 2$

3 »?>4. ojstober *A) A háború sok iprost hrctérre szólított, kik itthon hgylk tnon cikt s most ugy-hogy ezek vég zik helyettök munkát. Azoknk mestereknek meg szporodott dolg, kik hábo rúb nem mentek el. mert ők meg segédet nem kpnk, mivel ezek nek jórészét is elvitték. Ezért vn különös ngy szükség most minden iprágnál tnoncr, Az Iprtestület, mint mely z iprosság érverésén trtj kezét, elég korán felfedezte ezt s veze tőség z előzetes tnácskozás után bbn állpodott meg, hogy kéri városi htóságot tnoncokttásnk folyó évben v ló szüneteltetésére. Ez kérvény mi npon be is érkezett. Mivel tnoncokttás már megkezdődött, ngyon sürgő sen kell intézkedni, h tényleg z Iprtestület álláspontjár hjlndó helyezkedni városi tnács. A tnoncokttás nnál inkább szünetelhet, mert z iprostnonc felszbdítás egyáltlán nem függ ttól, hogy hány tnonciskolát vég zett. Az áltlános müveledés szem pontjából lehet ezt kérelmet csk ellenezni, de m ngyobb érdekek követelik mérlegelését nnk, hogy z ipros csládok érdekét helyezzük-e kulturálódás elé; vgy megfordítv, A mgunk részéről z Iprtestü let álláspontját indokoltnk látjuk nnál inkább, mert nem lehetetlen, hogy tnonciskolából legelső sorbn lesz kisegítő kórház se besült ktonák részére. Ktonáink 23-tfe szánr ljstrom. Rövidítések: A rendfokoztoknál: hpd ; hdpród, zls : lós, hdgy : hdngy, f6h : főhdngy, srds : szár do, fim : őrngy, lezr: lezredes, ezr : ezredes, so: segédorvob, eo: ezredorvos. gyl: gylogos, vdsz: vdász, husz: huszár, d; : drgonyos, u ulánus, póttrt: póttrtlékos,, őrv : őrvezető, jrvez : járőrvezető, tíz: tizedes, szkr: sz kszvezető, finn: őrmester, eéö: egyévi önkéntes. A cspttestek megnevezésénél: gye: gylog ezred, hgye : honvédgylogezred, Lgye: Lndwhrgv&Iogezred, ht vd szd : htárvdász százd, he : huszárezred, hhe: honvédhuszárezred, dre : drgonyosezre*. ue: ulánussezred, táe tábori ágyusezrtd, tte: tábori trckezred, háe honvédágyusezred, Láe : Lndwehiágyusezred, Ltto: Lndwehrtábori trck osztály, vtzlj: vártttzérzászlőlj, hhe : bosnyák-hercegovini ezred, npfe: népfőikelőezred, szd: százd, üt: üteg. tvd zlj: tábori vdász zász lólj, hme: honvédmenetezred. A veszteség okánk megjelölésénél: mb: meghlt, s : sebesült, lif: hdifogoly. Legénység: Az osztrák honosk nevei elhgyttk. Lukic Dusán 38táe 5üt Ledihci 890 mh Lulics Miklós 86gye 2szd s Mdrász Sándor tíz 26gye lszd Lév 89 s Mgyr. Sáudor,S8gye lmszd s Mjor Sándor őrv 68gye 4mszd s Mkkos Ferdinánd tiz 38gye 2mszd s Mlrick Pál eéő örv 59gye 3szd Miv 888 h Mndrk Károly G. Kelecsény 887 s Mri László tiz 68gye 3mszd s Márki Imre 68gye'2mszd s Mrkovics József 26gye 2szd Márinosztr mh Mrton János 68gye 4mszd s Márton Pál 26gye 5szd Letkés 892 s Mszlik Márton 26gye loszd s Mtuschek Imre őrv 26gye llszd Mgyrsád 890- s Mtyejovics Ágoston 26gye 5szd Ngyugrocz'889- s Myer István szkv 2 gye Illgpog Esztergom 89 mh Myer István ir'6hegyi tüe lüt Szinflu mh Myer János tiz 38gye lmszd - mh Mellár József 38gye 4mszd s Mendei István 86gye 2szd s Meri Albert örv 26gye llszd MgyrszBlgyen 89 s Mészáros István 38gye 4mszd s Mészáros János szkv 26gye 2szd Ujbrs mh Mészáros János 26gye 7szd Kiskér 885 s Mészáros Zsigmond szkv 6Sgye 4mszd & Mészáros István szkv 26gye 5szd Esztergom s Mészáros István 26gye 9szd Mikol 690 s Metez György 52gye 5szd s Metzinger Péter 3Sigye lmszd 3 Mézéi István 38gve lmszd mh Mihály Sándor tíggye 3rszd - s Micsovszky József 26gye llszd Selmeczbány 89 s Mihácsi György 38gye 2mszd Mihály János 86gye loszd s Mihó Bél 38gye 4mszd s Mikulecz József 26gye loszd Hull 890 s Mül József tiz 6gye lszd Szilberek s Mócz Ferenc Tmás 38gye 2mszd s Mohó Károly 38gye lmszd s Mojzsis Vilmos 26gye llszd Selmeczbány s Moldován János eéö őrv 59gye lszd Ngküküllö VÁSÁRHELYI R E G G E U ÚJSÁG "Molnár Sándor 38gye 2mszd s Molnár Aljos tiz 68gve 2mszd s Molnár Andris őrv Sfigye 9szd s Molnár ános KSgye lmszd s Molnár János tiz"26gye llszd Lekér 888 s.molnár Lukács 86gye 3szd s Molnár Míhálv szkv 86p.ye loszd s Molnár Péter Pál 86gye 3szd s Molnár Zsigmond 68gye 2mszd s Molnár István 68gyé 3mszd s Moncz. József tiz 26gye 5szd Bélád 890 s Monyis István 26gye 9szd Unyd 887 s Morvcsik János őrv 26gye )2szd Rovn 883 s Mozsrik Ferenc 38gye lmszd s Mózser József 38gye lmszd s Muhri Ljos HSgye lmszd mh Müller lózsef őrv 26gye 7szd Mgyrflu 890 s Muránvi Imre 68gye 2'mszd s Murin János örv 26gye loszd Korpon 883 s Nács Miklós 68gye 3mszd s Ngy Aljos 68gye Smszd s Ngy Antl dseye lmszd s Ngy Imre 68gye Smszd s Ngy Imre GSgye 2mszd s Ngy Ferenc 3gye 3mszd mh Ngy János 26gye 9szd Középplojt 89 3 Ngy lózsef 68gye lmszd s Ngy Lőrinc 26gye 5szd Párkány 889 S Ngy Ljos 68gye lmszd s Ngy Mihály 68gye 3mszd mh Ngv Zsigmond 68gye lmszd s Ngy István II 68gye lmszd s Ngy F. János 68gve 4mszd s Ngy. G. Sándor 68gye 4mszd s Ngy P. Ljos 68gye lmszd mh Ngy Sz. Sándor 68gye lmszd s Nsch Jenő őrm 68eye lmszd s Negies Ljubomir 52gye 5szd s Németh lános 3Rgye lmszd mh Németh István 68sye 3rnszd mh Neumnn János 26gye 5szd Esztergom 890 s Neuschl Antl 26gye.lszd KBrmBczliget 890 s Nóvák Pál 26gye Sszd Bát 885 s Nyiri György tiz 68gye 4mszd s Ocsko Mihály 68gye 3mszd s Ohláh II lános 38gye lmszd s Orvecz István tiz 2Ggye 7szd 89 s Oszlnecz István 26gye 5szd Felsőhámor 3 Oszvárt Mihály 6Sgye lmszd,mh Oszvld András 26gye loszd Ipolyszkállos s Ozse József 68gye 3mszd s Plásti Sándor szkv 26gye 9szd Vámosldány s Plásti József 3?eye lmszd s Pálinkás Géz, Éliás szkv 68ye 4mszd s Pllgi Vilmos 26gye llszd Bjn S90 s Plusek Antl 86gyé 9szd. s. Pály lózsef 68gye 4mszd s Pályi István 68gye 4mszd s \ Pndnl József szk 52gye 5szd S Pp József 68gye 3mszd s' ' Ppp Gábor 38gye 2mszd s Pp Zsigmond 68gye 3mszd s Pstor Pál 88gye 4mszd s Pzr János örm 68gye lmszd s Pecznik-Mmlec István 38gye 4mszd mh, Pecznyik András 38gye lmszd s Perneki Mihály 38gye 4mszd s Pesovár Ádám 26gve loszd Sárisáp 893 s Péter András tiz 86gye 9szd s Péti (Jeti) József 52gve 5szd s Petrs lános tiz 26gye llszd Nsykereszkény 89 -s Petrás. István 2BRye"5szd Ngykercszkény s Petrik Pál őrv 26eve 2szd Bát 887 s Pintér Pál P8gyé 3mszd s Pis János örv 26gye 9szd Kisvlkocz Piszenics Márkus Sőye Sszd s Polák István 26gye loszd Krv 892 mh Polónyi Ljos őrv 38gye lmszd s Polyák József BSgye 3mszd s Pós Ferenc 86ffye 3szd s Prepok János 68eye 2mszd s Pric Mile 3hegyi tüe s Prichenfried Ferenc 4tte s Prvocsk Mihály 26gye 9szd Szénásflu 89 s Pszot Pál 38gye lmszd s Púdlo Mrzin ir 32táe pótüt s Pukiler Ágoston őrv 26gye 2szd Istvánház 9 Pur Károlv looogye 5szd 887 s Rácz Mikl'ós 68gye.lmszd s Rdovicz Mihály 26gye 7szd Kesztölcz 892 s Rfi 26gve loszd s Rj László tiz 26gye loszd Ipolyszlk 89 s Rid György 86gye 3szd s Rjn Mihály 68gye 3mszd s Rjt József 38gye 4mszd s Rákos József őrv. 86gye loszd s Rkovszky Albin 26eye loszd Verebély S9 s Rtuszni'k Vzil 32táe póüt s Ruliuk Miklós 4gye s Rebó LuKács 26gye 5szd Nemcsény 890 mh Redi Ljos őrv 68gye 4mszd ^'S.; Rédei-Ngy József 68gyn 3mszd mh Reichi János 26gye llszd Jánosrét 889 s Reichmnn Márton 26gye loszd OkStmcske - 3 Resz József. 52gye 5szd s Rigó László 38gye 4mszd s Rípcsák János 68gye lmszd rnh Ritter József szkv 6várte Sszd Orilükkosd mh Rondik Pál 26gye loszd s Rövid Ferenc 86gye loszd s Ruzsinszki István 38gye 4mszd S Folyttjuk. Gogojewicz Bronislv főh 56gye llszd Krku S83 zttl, ngy párn 2 huzttl, Rotttch.er Wernpr főh 3gve 9szd Linz 887 s Endrey Ildikó kispárn 2 huzt Grincr Henrik hpd 7gye loszd s Grigkr Alfréd tfih 47gye 3szd s tl, Fodor jőnosné díjtlnul vsl. Grigkr Ottó főh 47gye llszd- Tvn 8S3 3 Molnár István 0 üveg prdicsom, Gross János Sí:ds 7gye 9szcl s Hs Dávid dr, hdgy 4bhc Imzl mh 2 kenyér, özv. Kiss Imréné 2 zseb Hlm Hpnrlk szds 47mlj 4szd mh kendő, 3 ing, 2 törülköző. 2 ngy Hschok Henrik hpd 7gye 6sjíd s Hssler Herirnn szds 47rzl.j Sszd mh lepedő, 3 lábrvló, 2 söprű, 8 kilo Hwlu Emil hdgy 3gye 7szd' Chwlkowítz mh Hyderer Miks szds 40gye lszd Gniebing mh liszt. Köpösdi Ödön 2 pár csirke, HopT Vilmos hpd 7gye Sszd s Hrch Károly szds 40gye 2szd Smichow 87L s N. N. egy bögre zsir. 0 tojás, liszt, Hnbinger János lezr 7gye s N. N egy kenyér, dió, birslm, Humpéletz Pál hdgy 7íye lászd s Hussk Ljos hdgy 47g'ye ISszd s Neumnn Ellusk 3 hóspk. 6 pác Idzik Sznisztö zls 3gye llszd Morowiz s érmelegitő, özv. Bánfi Ferencné Jnsky Ferenc szds 7ue mh Judmier József zls 47gye 7szd mh bögre lekvár, ks krumpli, gyü.íustin Wldemr főh 3gye 2szd Brünn mh mölcs, Ttár Józsefné kenyér, 20 Ktzer Vilmos hdgy 56gye 9szd Wiohstdl s Kienz Guido hdgy 47gye loszd St. Pölten mh tojás, Gjjs György tej és tűrő. Klenner Rimund főh 40gye 3szd Bécs 887 s Knppek Miks főh 3gye 2szd Sternberg mh Hegedűs Imre 6 liter tej. Szpp Kotyk Cyul főh 56gye 2szd Dolny 889 s nos Imre 0 liter tej. KoíormánLr Kotyk Tmás hdgy Sffgye 6szd Dolny 890 s.. Kout Etirenfried főh 4 Lstgve s jos 3 liter tej. Horovitz Már 6 liter Kovács Kálmán hdgy 69gye'9szd s Krkówk Leó szds 3gye lszd Kopitn 87 s tej. Kertész Sándorné. párn, Krzyznek György hdgy 40gye loszd Teschen S9 huzt. ppln 2 huzttl, 2 d mii Kuhn Emánuel hdgy 3gye 2szd Nieder-Ullersdort rb lábrvló, ing 3 pár hris 890 mh ny. tkró. N. Tóth Ferenc 8 Kutscher Wlter főh 47gye 5szd s Lchout József hdgy 53gye s kilő prdicsom, 3 liter tej, Góth Lpk József szds 3gye 2szd Buskvtcs s Lázár Ede szds 40gye 3szd Biünn 879 s józsefné 2 pár csirke. kcs, Z$Leniprt Czézár hpd 3gye 2Szd 89 s hery Ljosné 40 drb cigrett. Lenhrd Ottó hdgy 47gye 4szd s Lorber Ferdinánd hdgy 47gye 2szd Bécs s Bng Mihály 5 drb tojás, téj-, Lubich József hdgy lárkzlj 3szd s fői, 6 liter tej, Vielnd Andorné Lüneqnnn Artúr hdgy 47mzlj 3szd mh Mn Antl főh 40gye 5szd s (Arpádhlm) egy zsák krumpli. Mrtilik János hdgy S6gye lszd Preru s Mrtynovic Emil szds 47gye lszd s Molnár Andrásné 40 drb cig Mssk Antl szds 3gye 6szd Brünn 878 s rett, Gojdár Péter 5 liter tej. Vö Mtzner Ferenc hdgy 3gve loszd Bécs 883 s Mx Bezső hpd lsgye Sszd Oschitz 888 s Mielnik Wldimir főh 56gye 3szd Neu-Súlonetz rös Sándorné kosár őszibrck, 779 s turősíepény. Mihó Klmánné ngy Mirkowski Mihály zls 40gye Sszd s. teknő. dézs, (kölcsön) özv. Tóth Mitterer Ervin hdgy 47mzlj 2szd mh Ngel Rezső hdgy 47gye ISszd s Kovács Ferencné 0 csomó gyökér. Neth Ede őrn 47gye s Nóvák Albert szds 56»ye lpog Budweis 874 mh Mihó Kálmánné 4 férfing. Özv. MNóvák Rezső hdgy 4b])gye lmzlj s jerfy ]őzsefné 2 kosár prdicsom, Ortner Antl zls 47gye llszd Strss 889 S Pcher Rikárd hpd 7gye lszd s dr. Sándor Jenő pár cipő, meleg Ptky Ljos főh 6Lstgye zljtörzs Újvidék s lsóruh. 2 férfiöltöny, Mcelk ]ápátzu Ozvld zls 56gye 5szd Bielitz 887 I Púlin Ferenc hdgy 47gye ISszo s Peikert Alfréd hpd 8gye 7szd Htilstein 889 mh nosné 2 drb szppn, 2 kilő Piechcek zls 40gye Bsz Chrást zsir. 4 liter bb, Petor Sándor 90 Polch Albert hdgy 40gye 4szd Bichltitz mh Popp Róbert szs 56gye ős/d Wscheru S72 e drb lepény. Herceg Istvánná 9 Potocnik Vince főh 7gye 6szd s kilő bb,.3 kilő borsó. 3 kiló liszt. Prck János főh 47gye lszd mh Rusch János hpd 7gye 2szd s Tószegi Esztike 4 pár csirke. Borz Reinberger Frigyes főh 7gye 8szd s Rőmer Emil szds 47gye loszd Leskirch 870 mh Károlyné üveg brck lekvár. Rosum József szds 4bhgye lmzlj s Olsz Péterné (Róny-u. 9.) 2 pár RoSsmnn József táb lelkész 7gye ezrt mh csirke. szilke szilv lékvár. 25 Ruziczk Károly hdgy 3gye 9szd Elbogen 3 Schieschnek Emil szds 7gye Sszd mh drb cigerett, npont 2 liter tej. Schi'ler János hdgy 69gye llszd s Schlchet Jkb hdgy 3gye loszd Nówy Trg 890 Ébérhrdt Béláné 2 drb kenyér, Bődy István 6 kilő szlonn. Bo eh!ü*' Vilmos őrn ö6gyp pzrtörzs Prág mh Schitieidel Otmár hdgy 47mzlj 4szd mh cs Emiké kosár birslm, ko Schmeisér Gyiü szds 7gye ezrlörzs s Schnbl Ferdinánd hdgy 47mzl,i 4szd mh sár brck, drb szppn. CuSchőndorfer Ant.í hpd 47gye5szd mh Schreiber Ottó főh 47gye s K o r Mártonná 0 ngy huzt. 4 Sehrötter Károly lovg szds 7gye 7szd S kis huzt. Kőcser Béí" 6 liter Sirk Leó zls 47gye 7szd s Sitt János hpd 7gye ezrtorzs s tej, Próny Rózsi ngy párn 2 Slecht Zdenko hdgy 40gye 2szd Pilsen s Sobotk Ferenc hdgy 3g.ye 6szd Brzdorf s huzttl, 2 kis párn 4 huzttl. 2 Sochor Róbert hdp 4Cgye loszd Bécs 890 mh lepedő. 3 lábrvló, ing, (kölcsön Sorli Tmás hdgy 47gye ISszd s Springer Rimud szds 47gye 3szd s dv) Próny József 5 liter tej, Steínböck Henrik zls 7gve Sszd s Stejskl Albert zls 40gye loszd Bltze Í88S s Grossmnn Benőné két kötet folyó Stepnek Hubert hdgy 3gye 4szd Nesmilschitz 894 s irt, Hegedűs Imrénő 5 liter tej, Szőke György 30 kiló liszt, kis Strcánek jezsei hpd S6gye 6szd Pribrm 8 Stróbel Rikárd iőh 4Lstgye mh Swobod János zls 40gye lszd Andrejów 887 s 7sák bb. sjt, mnkói* Hegedűs Szjn József zls lsgye Tszd Rymnów mh Imre 6 liter tej. Horovitz; Mőr 6 li Szymonek Lipót hpd Í3gye 2szd.Krku 894. s ter tej, P. Hegedűs Sándorné 5 li Tros József hpd 47gye lőszd s Teuchert-Kívfmnn Frigyes- tráunsteinburgi báró ter tej. özv. Széli. Jánosné 5 liter őrn 47gye s. Theuiier Wlter hdgy 47mz)j 4szd roh tej, tejföl. ks lm, ' kosár Tomnn Frigyes főh 7gye ISszd s szilv, özv, Mcelk Jánosné 2 pár Trunsteiner Miks lezr 47gye S Tschernuth Miks hdgy 7gye 9szd s tyúk. zsák bb, 2 kilő zsir, Folyttjuk. tábl szppn, 300 tojás, 2 kilő trhony. 2 kilő szlonn. fzék lekvár, ifj. Márton Sándorné 4 pár MM* U j b b csirke. 4 liter trhony, Hegedűs 24-ife szánr ljstrom. sándor 4 liter tej. kosár szilv. Nyikos László 0 liter tej. Kiss Ká Tisztek: d o m á n y o k rolyné gátőrné 6 liter bb, 8 liter Blumeggi Aichinger Ferenc lovg hdgy "gye Sszd liter tejföl. Kecskeméti Arönrnh ysrösksreszt-feórháznoí?. tej, Bltk Ernő hdgy 40gye 6szd Opw 892 s né kenyér. 6 liter tej. 3 liter tej Bumgrtner Vince hdgy 47gye 3szd s P, Hegedűs Sándorné 5 liter tej, fői, 3 kiló turp, 25 tojás. id. Vigh Bendl Károly hdgy 47gye 7szd mh Beránek József hdgy 7gye 3szd mh 4 csirke. Héjjá Imre 4 liter tej, Imre 5 liter tej, 50 cigrett, Buer Bisztyg János zls l&rk zlj Sszd mh Tóth Mihályné 9 kilő liszt, 25 d Böhm Ferenc hpd 3gye Sszd Szl892 s jgkb és fi 25 kiló árpkás, Hó^ Brndstetter Győző hdgy47gye lszd s Burián Ferenc hdgy 47gye looszd Dobruschk 890 rb tojás, Liborné zsebkendők, Ho- di Pálné zcskó lm, 20 tojás. rnh rovitz Móric 5 liter tej, Kádár Pál kilő zsir. szilv, ifj. Kokovi ImBUttinglius Hermnn főh 56gye 5szd Lhm rnh 5 liter tej. 3 liter trhony. 0 d réné í kosár lm, ifj. Molnár Ist Certi József dr. hdgy 4hhe lmzlj mh rb tojás. liter törött pprik, vánná 2 knt tej. Gál Imréné 0 Covtz Irenus hpd 47gye lőszd s Czerwinski József hdgy 56gye 5szd Swilniki gorne drb szppn, Aszíi Sándorné liter tej. Ptőcs Jánosné 6 liter tej. 885 s 2 liter borsó, 2 liter bb. drb 5 liter bb. 2 liter zsir, 5 kilő tű Devet Rezsfi hdgy 47gye 5szd mh Dobij József hpd 56gye los^d Rvbrzowice s szppn, i pár csirke, cigrett. rő, Neumnn Vilmos 3 üveg mál Dolinsek Ede hdgy 47gye 8szd mh Druschb Félix hpd 40gye lszd Bécs 8S6 mh Szthrnáry Tihmérné cigrett, őzv. nszörp. Dubitzky József hdgy 56gye 5szd Krbitz s Hódi Sándorné 25 drb tojás. 5 Dzinic Ismét szds 47gyo Sszd s Eeker Róbert főh 47gye 4szd s és fél liter tej, és fél liter tejfői, Ehlert Rikárdfim40gye s (mh 94. VIII. 27.) Ehrenfeld Ljos hdgy 56gye 6szd üidestie.s 2 kiló'tűrő. Rózs Albertné és cs Fninger René mlíenheimi hdgy 7gye loszd s Budpest erődítési munkál ládj drb szppn, lepedő, Fil Hugó hdgy SLstgye 3szd s Fischlschweiger Káioly hdgy 7gve 5szd s türölköző, 5 liter lencse, 3 liter tihoz ngyobb számú föld, ács Flschcer Ljos hdgy 47gye 5szd mh Fleszr Alfréd hdgy 40gye 3szd Jroslu s bb, Mózes József 5 drb mnkó, és épületsztlos munkás kereste Fritz Győző hdgy 4bhgye lmzlj mh őzv. B. Lázár Sándorné 38 kilő tik, jelentkezhetni i hő 22-éig Fronius Ágoston zls 3gye 6szd Troppu mh Fuchs Oszkár főh 40gye Bszd s szilv, özv. dr. Bky Ljosné helybeli htósági munkáközvetilőfuchs Rezső hpd 3gye eszd Troppu 832 mh Giorgieri Bernát főh 47gve 5szd s ppln, 2 huzt, kispárn 2 hu nél Rendőrségi jtó 6 ázom. Glücksmnn Zsigmond hpd 66gye lszd Wdowice űt Szniszló hdgy 3gye oszd Rezeszów 882» ;,

VÁSÁRHELYI. Iskolás.fcöngvet adjatok! Segítsünk katonáink családtagjain. Hlínden iskolai könyvet elfogadónk és kioszíank.

VÁSÁRHELYI. Iskolás.fcöngvet adjatok! Segítsünk katonáink családtagjain. Hlínden iskolai könyvet elfogadónk és kioszíank. Hódmezővásárhely, S9H* szeptember 25 péntek X» évfolym Síé* szám. r 4 fihál VÁSÁRHELYI F S g g o l I e i Smkettöség és kidóhivtl KoM«th-tér. Telefon t 87. egyet tem it 2 fillér, vsárnp és pití npokon 4

Részletesebben

A r a 4 fillér. el ilyen gazságot. válnak. A pápa ejra Róma, besülteket. A pápa v i s s z a f o r d u l t és áldását a d t a a kórházban levőkre.

A r a 4 fillér. el ilyen gazságot. válnak. A pápa ejra Róma, besülteket. A pápa v i s s z a f o r d u l t és áldását a d t a a kórházban levőkre. lódniezővásfhdy, 1915. jnuár 19, kedd. A r 4 fillér. XI, évfolym 19. szám* V Á S Á R H E L Y I Független StetítUz éi kldóíihmtl [ Kun 880 1915, t ü. Hirdetmény. A városi tnács értesíti lkosságot, temesvári

Részletesebben

Ara 4 flffir. VÁSÁRHELYI. feleifit szerkcaxtó és laptolajdotioa s. fl többiek a behívást bevárni tartóznak. páran csok. IV. í fái

Ara 4 flffir. VÁSÁRHELYI. feleifit szerkcaxtó és laptolajdotioa s. fl többiek a behívást bevárni tartóznak. páran csok. IV. í fái Hódmezővásárhely, 1914. ugusztus 2. vsárnp. Ar 4 flffir. VÁSÁRHELYI F ü g g e t l e n SgttkcstOUgfkbuWhhrtl Kossotíwtf. Telefon t 87. egyes tsam r 2 Ülléi, vtátnp és pici ti&pofeo 4 ÜUér. I UJSA p o l

Részletesebben

Bevonulóknak s ingek, mellények harisnyák, kesztyűk stb, rend kívül olcsó árban kaphatók

Bevonulóknak s ingek, mellények harisnyák, kesztyűk stb, rend kívül olcsó árban kaphatók riomezovsfffteiy, m4, ugusztus 28. péntek. X* évfolym 267 szám Ar 4 ifllér. VÁSÁRHELYI rgtllti politikát npilp. Felelfl tzeiteucto é s lptljdonosi s. i n, 2 Üítói. TMimp és pici tupoío ti eddíol RVQZÍ

Részletesebben

Ára 4 tülér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulaldonos. ország sorsa iránt viseltetnek, s det a jogok, s a amellyel az első akadály. lehet.

Ára 4 tülér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulaldonos. ország sorsa iránt viseltetnek, s det a jogok, s a amellyel az első akadály. lehet. X. évfolym 7. szám. Ár 4 tülér. Hódmezővásárhely, 94 március 5. vásárnp. VÁSÁRHELY REGGEL UJSAG Független Szerkesztőség kidóhivuj Kossuth tér. Telefoni 87, Egyes szá oi ár t fillér, vsárnp pici npokon

Részletesebben

VÁSÁRHELYI. Gyerünk csak! flz oláh. Hódmezővásárhely, 1914 jaöttát 13. kedd* Ara 4 fífiér. X. évfolyam JI. szám.

VÁSÁRHELYI. Gyerünk csak! flz oláh. Hódmezővásárhely, 1914 jaöttát 13. kedd* Ara 4 fífiér. X. évfolyam JI. szám. Hódmezővásárhely, 94 jöttát 3. kedd Ar 4 fífiér X. évfolym JI. szám. VÁSÁRHELYI Független Bíwkesítöség és kidóhivtl Kossuth-tér. Telefon : 87, Egyes szám ár 2 fillér, vsárnp és pici npokon 4 fillér Gyerünk

Részletesebben

A r a 2 fillér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulajdonos:

A r a 2 fillér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulajdonos: X. évfolym U szám. A r 2 fillér. Hódmezővásárhely, 94 Jnuár U csütörtök. VÁSÁRHELYI F ü g g e t l e n Szerkesztőség és kidóhivtl Kossuth-tér. Telefon: 87, Egyes síám ár 2 fillér, vsárnp és pici npokon

Részletesebben

A szerkesztésért felelőé: BARANYAY JŰZSlF dr. kemény l e c k é b ő l az egész v i l á g, h o g y

A szerkesztésért felelőé: BARANYAY JŰZSlF dr. kemény l e c k é b ő l az egész v i l á g, h o g y Komárom, 9. november 5. XIV. évfolym 5. szám. MÁROMI ÚJSÁG Komromvármegyei és városi Komáromvármegye Megjelenik m i n d e n csütörtökön. Előfizetési á r : Egész évre 0K., félévre 5 K, szám ár 20 Tüzoltószövetségének

Részletesebben

A szerkesztésért felelős : BARANYAY JOZS-F dr. mellünkkel I fedeztük e g y évezreden á t az. európai

A szerkesztésért felelős : BARANYAY JOZS-F dr. mellünkkel I fedeztük e g y évezreden á t az. európai 5. szám. Komáromvármegyei városi érdekű társdlmi, közgzdsági K o m á r o m i V ö r ö s K - r e s z t Egylet é s K o m á r o m v á r m e g y e Megjelenik minden csütörtökön, FÜLÖP ZSIGMOND negyed évre 8

Részletesebben

MÁROMI Ú J S Á G Komarom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap

MÁROMI Ú J S Á G Komarom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap Komárom, 94. február 2 7. szám XIV. évfolym MÁROMI Ú J S Á G Komrom vármegyei városi érdekű társdlmi, közgzdsági hetilp Megjelenik minden _....... ESofizutesi r!. nc.vc r évre 2 K 50, -.. *. csütörtökön,,.

Részletesebben

31. s z á m. L a p v e z é r : TUBA J Á N O S. F ő s z e r k e s z t ő : KISS GYULA dr

31. s z á m. L a p v e z é r : TUBA J Á N O S. F ő s z e r k e s z t ő : KISS GYULA dr H *ffiinckilencedik évfolym. 3. s z á m KOMROMMEGYEI ütikx E!ofize\esi r helyben vidtkre : Bitén éjre 6 K Félévre 8 K Negyedem í K Egyei >/árn áru: 30 fillér. Megjelelik minden szombton. z ötödik háborús

Részletesebben

A káromkodás elleni mozgalom törvényhatóságaink előtt

A káromkodás elleni mozgalom törvényhatóságaink előtt Htvnhrmdik évfolym. 25. szám. Szombt, 942 június 20. Politiki f társdlmi p «L < -, x i k o.,r- P tívp TÍÍTOH/ é. ^zdsgi ip A Komrom Vármegyei Közjóléti es Gzdsági Szövetkezet, ruicgyci luzoltoszoveise*

Részletesebben

20 fillér. Ara. Felelős szerkesztő: vében kezdjük e l ". Szálljon tehát a j k u n k. ritus! végig a hazatérő. kormányzói p á r t.

20 fillér. Ara. Felelős szerkesztő: vében kezdjük e l . Szálljon tehát a j k u n k. ritus! végig a hazatérő. kormányzói p á r t. / 0 X. évfolym 36. szám. r 20 fillér. 1938. szeptember 3. E L Ő F I Z E T É S I ÁR Egész évre 10 P. Félévre 5 P. SZERKESZTŐSÉG Negyedévre 2*50 P. E g y e s s z á m á r 20 f i l l. Megjelenik minden Igmándi-ut

Részletesebben

OZ SOlalJ... ',sanod.

OZ SOlalJ... ',sanod. OZ SOllJ ',snod XX évfolym Budpest, 1930 mirdus 20 sz'm CSEnDORSÉGI 'LAPOK FŐSZERKESZTŐ: PINCZÉS ZOLTÁN SZÁZADOS, SEGÉDSZERKESZTŐ: MAHÁCS LAJOS SZÁZADOS ELŐFIZETÉSI ÁRA: Egész évre 12 pengö, f6léne 6 pengö

Részletesebben

1804-dik évi naptárak.

1804-dik évi naptárak. ** (Mgyr hmvk Konstntinápolybn.) Jelenleg török fővárosbn trtózkodó hzánkfi, dr. Oroszhegyi Józs néhány mgyr sírról tesz említt, melyek nnál több érdekkel birnk, mert korunkbn még többek áltl ismert, s

Részletesebben

Meghatódott lélekkel, méltó fénnyel fogadta Komárom

Meghatódott lélekkel, méltó fénnyel fogadta Komárom ib X. évfolym 26. szám. r 20 fillér. Komárom, 1938. június 25. E L Ő F I Z E T É S I ÁR Egz évre 10 P. 5 P. SZERKESZTŐSÉG Negyedévre 2*50 P. Megjelenik m i n d e n Komárom, Igmándi-ut 23. Felelős szerkesztő:

Részletesebben

Vaísa VÁSÁRHELYI. C s a k felnőtteknek Próbaházasság" L *» 0 T )? K á r i Q A l V h v30íát*»l ^ 4\e»1 J^C?gpifl>ailsai?D V l g J m e r i O l e i.

Vaísa VÁSÁRHELYI. C s a k felnőtteknek Próbaházasság L *» 0 T )? K á r i Q A l V h v30íát*»l ^ 4\e»1 J^C?gpifl>ailsai?D V l g J m e r i O l e i. HódmezővásáríreTyv Í?J4. Julíüs 26. vásárnp. r 4 2 1 * evroym ffflöf. szró* VÁSÁRHELYI Független SeíkcztŐég é Üdéhívtlj KowstMfe, Telefon 87. egyes szám áf 2 fttet, vsárnp pc ápofeo 4 fíűér. po It km Felelős

Részletesebben

.. Hirdette! Megjelenik minden izembaiorí. ként 1 kor. HZÚÍH. patittoroi k. 11 2 kor.

.. Hirdette! Megjelenik minden izembaiorí. ként 1 kor. HZÚÍH. patittoroi k. 11 2 kor. Sftrin^kilencedik é*folt/r. 5-5" **ttw_ ; «n w à r o, 9 i 8. á p r i l i s 3. K O M R O M M E C ; V E K Ö Zí -Ö N Y Politllrl és t á r s d U i i r s BZMOK fok Bpltztr sundor könyvkerő v'dlkrc b*i, boi

Részletesebben

Steinschneider Jakab

Steinschneider Jakab SZÁM. 890. xxxvn. ÉVFOLYM VSÁRNPI UJSÁG. 80 legjobb rczporok Leichner lpítttott 405 ' KI NEM TUDJ, Ihogy sok hirdetett gyógyszer kbzfll 'melyik felelne meg leginkább betegsége Tnek z kérje zonnl levelező-lpon

Részletesebben

Lapvezer: TUBA J Á N O S. Főszerkesztő: KISS GYULA dr Kéziratokai nem

Lapvezer: TUBA J Á N O S. Főszerkesztő: KISS GYULA dr Kéziratokai nem étff o y m. 32. szám K o m á r o m, 98. u g u s z t u s 0. KOM ROMMEGYEI P o l t k Eg^s/»v«EtMzetétl r helybon és vdékre : L6 K Félévre s K Kegyedém Egye lá&l á ; : 3 0 fllór. Megjelenk mnden s z o m b

Részletesebben

&*&*,. «^9HFS ViíCZi-lltlZil 27. szám, BUDAPEST. valamint legjobbnak bizonyult, könnyű sorvetőgépeit és mindennemű ekéit,

&*&*,. «^9HFS ViíCZi-lltlZil 27. szám, BUDAPEST. valamint legjobbnak bizonyult, könnyű sorvetőgépeit és mindennemű ekéit, VSÁRNPI 648 39. UJSÁG. SZÁM. 1888^mY, fon,^ &*&*,. «^9HFS WDLSTINH F. és Ts FHÉR MIKLÓS ViíCZi-lltlZil 27. szám, BUDPST. m. kir. állmvsutk gépgyáránk vezérügy. nöke és több más elsőrngú gépgyár 7cépviselöje

Részletesebben

vasúti forgalom budapest komáromi között.

vasúti forgalom budapest komáromi között. IV. évfolym 37. szám Ár 20 fillér. ELŐFIZETÉSI Egz Félt* v re évre 10 P. 5 P. Megjelenik SZERKESZTŐSÉG ÁR. Negyedévre 2*50 P. E g y e s s z á m ár minden Komárom, 1932. szeptember 10. 20 PTHÓ KIDÓHIVTL:

Részletesebben

i IV. évfolyam 36. szám Ara 20 fillér Komárom, 1932. szeptember 3.

i IV. évfolyam 36. szám Ara 20 fillér Komárom, 1932. szeptember 3. i IV. évfolym 36. szám Ar 20 fillér Komárom, 1932. szeptember 3. o vr.---- ELŐFIZETÉSI ÁR : SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: 52 évre 10 P. Negyedévre 2-30 P. } Feíeiós szerkeszti"': Komárom, Igmándi-ut 24.

Részletesebben

BUDAPEST I 1929 ÁPRILIS 20.

BUDAPEST I 1929 ÁPRILIS 20. XIX ÉVFOLYAM 12 SZÁM BUDAPEST I 1929 ÁPRILIS 20 M kir tjdtörténe/mi IV FŐSZERKESZTŐ: PINCZÉSZOLTÁN SZÁZADOS SEGEDSZERKESZTÓ: MAHÁCS LAJOS SZÁZADOS MEGJELENIK HAVONTA HÁROMSZOR SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓIDVATAL

Részletesebben

Hivatal vizsgálat a városházán

Hivatal vizsgálat a városházán VII. évfolym 17. s z á m A r 20 fillér. fi Komárom, 1 E L Ő F I Z E T É S I ÁR cgesz evwt Félévre 10 P, 5 P. Meiyelenik SZERKESZTŐSÉG Needévre 2*50 P. PATHÓ Ees szm r 2 0 Hit. minden. Az u j, forrongó

Részletesebben

1917 deczember 10. 35. szám. Megjelen minden hó i én, io én és 20 án. lett volna neki a fővárosba hazajönni. Hozzátartozóínak

1917 deczember 10. 35. szám. Megjelen minden hó i én, io én és 20 án. lett volna neki a fővárosba hazajönni. Hozzátartozóínak XI évfo lym 1917 deczember 10 35 szám esendö lségilapok Szerkeszti kidj M kir Csendőrségi Zsebkönyv szerkesztőbizottság ELŐFIZETÉSI ÁRA Félévre 6 koron RlgéBz évre 12 koron Negyedévre 3 koron Megjelen

Részletesebben

I HOLZER SIMON női felöltők, Jfc^ központi árnháza.^3i

I HOLZER SIMON női felöltők, Jfc^ központi árnháza.^3i 548 VASÁBKAPI 33. SZÁM. 1895. 42. ÉVFOLYAM. Augusztus 22-én nyilik meg IV., Kossuth Ljos-utcz 9. «WALLA JÓZSEF mozik és ezementáru-gyár építési nygok rktár Budpest, VII. ker, Rottenbiller-utcz 13. sz.

Részletesebben

Híröss Naptár. A Köztemető öt évtizede. Pap Gábor művészettörténész, művészeti író. régész főmuzeológus, osztályvezető

Híröss Naptár. A Köztemető öt évtizede. Pap Gábor művészettörténész, művészeti író. régész főmuzeológus, osztályvezető ALAPÍTÁSI ÉV: 2007 KIADJA: A H ÉDIA BT. SZERKESZTI: A SZERKESZTŐBIZOTTSÁG FELELŐS SZERKESZTŐ: VARGA GÉZA SZERKESZTŐSÉG: 6000 KECSKEÉT, TÓPART U. 8/C TEL.: 76/476 115 E AIL: INFO@HIROSNAPTAR.HU N Híröss

Részletesebben

Pserhofer J.-féle gyógyszertár Bécsben,

Pserhofer J.-féle gyógyszertár Bécsben, 148 VASÁKNAPI 9. SZÁM. 1890. xxxvn. ÉVFOLTAW UJSÁG. VÉR szegényeknek, sápkorósoknk. z idegesség, álmtlnság lnkdtság és étvgytlnss ellen, csemegének mondhtó czukork v s s pepton c o n s e r v, mely trtlmár,

Részletesebben

17. SZÁM. 1888, xxxv. ÉVFOLYAM.

17. SZÁM. 1888, xxxv. ÉVFOLYAM. 288 VSÁBNPI UJSÁG. rrnklin-társnlt kidásábn Budpesten megjelent és minden könyvárusnál kphtó: 17. SZÁM. 1888, xxxv. ÉVFOLYM. Frrciország és Külföld Minden \ illtszerész é nél és Fo drászánál drásznl _

Részletesebben