A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot"

Átírás

1 KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt Postafiók 166. Ikt.sz.: D. 800/ 16 /2010. A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi H A T Á R O Z A T -ot A Döntőbizottság a HARCON Építő és Szerelő Zrt. (1036 Budapest, Lajos u , képviseli: Esztári Ügyvédi Iroda, Dr. Esztári Csaba ügyvéd 1114 Budapest, Orlay u. 4., a továbbiakban: kérelmező) jogorvoslati kérelme alapján a Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás (7960 Sellye, Dózsa Gy. u. 1., képviseli: Dr. Zoric Ildikó ügyvéd 7815 Harkány, Kossuth Lajos u , a továbbiakban: ajánlatkérő) Intézményfejlesztés megvalósítása a vajszlói és sellyei közoktatási mikrotérségben felújítással és átépítéssel kapcsolatos építési beruházások kivitelezése és kiviteli tervek elkészítése tárgyú közbeszerzési eljárása ellen folyamatban lévő jogorvoslati eljárásban a jogorvoslati kérelemnek részben helyt ad, megállapítja, hogy ajánlatkérő megsértette a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 250. (3) bekezdés c) pontja alapján irányadó Kbt. 57. (3) bekezdés d) pontját. A Döntőbizottság megsemmisíti ajánlatkérő ajánlattételi felhívása V pontjának a 4. bírálati részszempont értékelésére vonatkozó részét. Ezt meghaladóan a Döntőbizottság a jogorvoslati eljárást érdemi vizsgálat nélkül megszünteti. Kötelezi a Döntőbizottság ajánlatkérőt, hogy a határozat kézbesítésétől számított 15 napon belül fizessen meg a kérelmező részére ,- Ft (azaz Egyszázötvenezer forint) igazgatási szolgáltatási díjat. Ezt meghaladóan a felek viselik az eljárás során felmerült költségeiket. A határozat ellen fellebbezésnek, újrafelvételi eljárásnak helye nincs. A határozat érdemi felülvizsgálatára a határozat kézbesítésétől számított 15 napon belül kereset, míg a megszüntető rendelkezés ellen a kézbesítéstől számított 8 napon belül külön jogorvoslati kérelem nyújtható be. Mind a keresetlevelet, mind a külön jogorvoslati kérelmet a Fővárosi Bírósághoz címezve, de a Döntőbizottsághoz kell benyújtani.

2 2 I N D O K O L Á S A Döntőbizottság a közbeszerzési eljárás iratai, a becsatolt okirati bizonyítékok, a felek írásbeli és tárgyalási nyilatkozatai alapján az alábbi tényállást állapította meg. Ajánlatkérő szeptember 17-én adta fel a Kbt. VI. fejezete szerinti általános tárgyalás nélküli egyszerű közbeszerzési eljárás megindítására vonatkozó ajánlattételi felhívását a rendelkező részben meghatározott tárgyban, mely a Közbeszerzési Értesítő szeptember 24-i számában KÉ /2010. szám alatt került közzétételre. A felhívásában tájékoztatást adott arról, hogy beszerzése támogatásból valósul meg az Új Magyarország Fejlesztési Terv Déldunántúli Operatív Programja keretében. Ajánlatkérő felhívásában közölte, hogy közbeszerzésének tárgya építési beruházás, mely magában foglalja a tervezést és a kivitelezést. A teljesítés határideje: március 31-e. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásában lehetővé tette a részajánlattételt, az alábbi három részt határozta meg: I. rész Vállalkozási szerződés Vajszló, Iskola u. 1. sz. alatti általános iskola felújítására és átépítésére (bővítésére), tervellenőrzött kiviteli tervek elkészítése. II. rész Vállalkozási szerződés a Sellye, Bodonyi u. 10. sz. alatti általános iskola felújítására és átépítésére (bővítésére), tervellenőrzött kiviteli tervek elkészítése. III. rész Vállalkozási szerződés Csányoszró, Szabadság u. 2. sz. alatti általános iskola felújítására. A felhívás II.1.2. pontja értelmében a teljesítés helyei: Vajszló, Iskola u. 1. hrsz. 37/2. Sellye, Bodonyi N. u. 10., hrsz Csányoszró, Szabadság u. 2., hrsz Ajánlatkérő a felhívása II.2.1. pontja alatt adta meg részenként a beszerzése teljes mennyiségét az alábbiak szerint: I. rész Vajszló: Meglévő általános iskola bővítése, részleges átalakítása Meglévő: 2.980,8 m 2, új: 9.88,8 m 2 összesen 3.979,6 m 2 1 db elektrohidralikus személyfelvonó Tervellenőrzött kiviteli tervek elkészítése. II. rész Sellye: Meglévő általános iskola bővítése, részleges átalakítása Meglévő: m 2, új: 894,5 m 2 összesen 2.509,5 m 2 1 db elektrohidralikus személyfelvonó

3 3 Tervellenőrzött kiviteli tervek elkészítése. III.rész Csányoszró: A felújítandó tetőfelület 625 m 2. Az utólagosan hőszigetelendő falak területe 419 m 2, meglévő általános iskola utcai szárnya bejáratának akadálymentesítése, a meglevő akadálymentes WC átalakítása. Ajánlatkérő a felhívása III.1.1. pontjában az alábbi szerződést biztosító mellékkötelezettségeket írta elő: Késedelmi kötbér. Nyertes ajánlattevő a szerződés nettó ellenértéke 5 %-ának megfelelő jóteljesítési biztosítékot, valamint a teljesítést követően a szerződés nettó ellenértéke 3%-ának megfelelő jótállási biztosítékot köteles nyújtani 1 év időtartamra. Jótállási idő 3 év. A nyertes ajánlattevőként szerződő fél a biztosítékokat a Kbt. 53/A. (6) bekezdés a) pontjában meghatározott formákban teljesítheti. Ajánlatkérő felhívása III.2.2. pontjában az alábbiak szerint határozta meg a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolási módjait és minimumkövetelményeit: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Ajánlattevőnek, közös ajánlattevőnek, és a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozónak csatolnia kell: P.1.-P.2: 2007., és évi, a számviteli jogszabályoknak megfelelő éves beszámolóját (kiegészítő mellékletekkel együtt). P.3. a Kbt. 66. (1) bekezdés d) pontja szerinti nyilatkozatot, hogy a szerződésben meghatározott teljesítés, a teljesítés szakaszolása esetén a legnagyobb értékű részteljesítés beleértve az anyagköltséget, munkadíjat és gépköltséget is forrása az ajánlattevő rendelkezésére áll, vagy rendelkezésére fog állni. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlattevő, közös ajánlattevő, és a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó alkalmatlan mindhárom rész vonatkozásában, ha: P.1. a 2007., vagy évi adózás előtti eredménye negatív. P , 2008., években a likviditási mutatója kisebb, mint 0,8 (forgóeszközök/rövid lejáratú kötelezettségek) Az 1-2. rész vonatkozásában: P.3. A szerződés teljesítéséhez szükséges munkadíj és anyagköltség a legnagyobb részteljesítés (összberuházás költségének 20 %-a) vonatkozásában minimum bruttó 80 millió forint értékben nem áll rendelkezésére, ill. előreláthatóan nem fog rendelkezésére állni. (az alkalmasságot mindkét rész tekintetében, külön-külön szükséges leigazolni)

4 4 Közös ajánlattétel, illetve a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó esetén a P.1.-P.2. alpontban előírtaknak önállóan kell megfelelniük, a P.3. pontban foglaltaknak együttesen is eleget tehetnek. A felhívás III.2.3. pontja az alábbiak szerint tartalmazta a műszaki, illetőleg szakmai alkalmasság első három igazolási módját: Ajánlattevő, közös ajánlattevő, és a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó az ajánlathoz csatolni kötelesek: Mindhárom rész vonatkozásában: M.1 Az adott időszakra vonatkozó Kbt. 67. (2) bekezdés a) pontja szerinti legjelentősebb referenciákat a Kbt. 68. (2) bekezdése szerinti módon és tartalommal. M.2.-M.3. Nyilatkozatot azoknak a szakembereknek, illetőleg vezetőknek a megnevezéséről, létszámáról, végzettség illetve képzettség szerinti bontásban, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, illetve akik az építési beruházás teljesítéséért felelősek, a felelős műszaki vezetői névjegyzékben történt bejegyzés igazolását, az előírt képzettséget, végzettséget igazoló oklevelek, egyéb dokumentumok másolatát, aláírt szakmai önéletrajzokat, a vezető tisztségviselő, ill. a közreműködő szakemberek nyilatkozatát a rendelkezésre állásról. Ajánlatkérő a felhívása ugyanezen pontjában M1. és M2. alpont alatt az alábbi műszaki, illetőleg szakmai alkalmassági minimumkövetelményeket állapította meg: Ajánlattevő, közös ajánlattevő, és a Kbt.71. (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó alkalmatlanok ha nem rendelkeznek: M.1 a megelőző 3 évben ( ) megkezdett közhasználatú építmény építése/felújítása kivitelezésre vonatkozó, az ajánlattételi határidőig befejezett, összesen legalább 2 db, egyenként az 1. és 2. rész vonatkozásában minimum nettó 250 millió Ft, a 3. rész vonatkozásában minimum nettó 15 millió Ft értékű referenciával, amelyek közül az 1. és 2. résznél legalább az egyik liftépítést is tartalmazott Mindhárom rész vonatkozásában: M.2. az építési beruházás teljesítéséért felelős, legalább egy fő műszaki végzettségű vezető tisztségviselővel. M.3. alpont alatt ajánlatkérő megkövetelte három specifikált felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező olyan szakember meglétét, akik az adott szakterületen legalább 5 éves szakmai gyakorlattal rendelkeznek. A felhívás IV.2.1. pontja értelmében a bírálat szempontja az összességében legelőnyösebb ajánlat, melyhez kapcsolódóan ajánlatkérő az alábbi részszempontokat és súlyszámokat határozta meg:

5 5 Részszempont Súlyszám 1.ajánlati ár (Ft) 5 2.napi késedelmi kötbér mértéke (minimum 200 eft-maximum 5 MFt) 1 3.jótállás időtartama (minimum 36 - maximum 72 hónap) 1 4.kivitelezés környezetvédelmi tulajdonságai 3 Ajánlatkérő a felhívása V pontjában az alábbi tájékoztatást adta az értékelési ponttartományról és a bírálat módszeréről: Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontjai az értékelés során adható pontszámok az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról szóló Közbeszerzések Tanácsa 1/2010. számú módosított ajánlása (KÉ 37/2010. szám, március 31.) alapján: az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám (amely minden részszempont esetében azonos) alsó határa: 1, felső határa: 100. Az ajánlatkérő 1. részszempont esetében az ajánlatokat a számtani arányosítás módszerével értékeli. A legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme a maximális pontszámot kapja (100), a többi ajánlat tekintetében a pontok számtani arányosítással kerülnek kiosztásra. Az ajánlatkérő 2-4. részszempontok esetében az ajánlatokat a lineáris arányosítás módszerével értékeli: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme a maximális pontszámot kapja (100), a leggyengébb ajánlat tartalmi eleme a minimális pontszámot kapja (1). A két érték között lineáris a pontkiosztás. Ajánlatkérő a 2. és 3. részszempont esetében a Kbt. 57. (7) és (8) bekezdését alkalmazza, az ajánlati elemek legkedvezőbb, illetve legkedvezőtlenebb (minimális elvárás) szintjét a IV.2.1. pontban határozta meg. Ajánlatkérő felhívása tartalmazta az alábbi releváns időpontokat: Helyszíni bejárással egybekötött konzultáció időpontja: szeptember Dokumentáció megvásárlásának határideje: október Ajánlattételi határidő: október Eredményhirdetés tervezett időpontja: október 15. Ajánlatkérő a szeptember 30-án feladott és a Közbeszerzési Értesítő október 6-án megjelent 118. számában KÉ-29461/2010. szám alatt megjelent hirdetményében részben módosította az ajánlattételi felhívását, amely azonban nem érintette az ajánlattételi határidőt. A felhívás módosítása a III. rész tárgyára vonatkozott azzal, hogy kiegészítésre került a közbeszerzés tárgya ezen rész esetében is a kiviteli tervek elkészítésével.

6 6 Kérelmező október 6-án kérte ajánlatkérőtől, hogy küldje meg részére elektronikus úton az ajánlati dokumentációt, melyhez mellékelte, hogy a dokumentáció ellenértékét október 5-én megfizette. Ajánlatkérő a dokumentáció megküldése iránt még október 6-án intézkedett, melyet a kérelmező október 8-án vett át. A kérelmező október 6-án nyújtotta be a jogorvoslati kérelmét ajánlatkérő ajánlattételi felhívása ellen, kérte jogsértés megállapítását, az ajánlattételi felhívás megsemmisítését, ajánlatkérő kötelezését az eljárási költségek viselésére. Kérelmező közölte, hogy a jogsértésről való tudomásszerzés időpontja szeptember 24-e, az idő rövidsége miatt nem volt lehetősége előzetes vitarendezés lefolytatására. Kérelmező jogorvoslati kérelmében az ajánlattételi felhívás alábbi rendelkezéseit támadta: 1.A kérelmező szerint ajánlatkérő a Kbt. 69. (3) bekezdésének, továbbá az 1. (2) bekezdésének a megsértésével határozta meg a felhívása III.2.2. P2. alpontjában a 10 % feletti alvállalkozó tekintetében azt a követelményét, hogy a megadott években a likviditási mutatója nem lehet kisebb, mint 0,8. Közölte, hogy a Kbt. 69. (1) és (2) bekezdése széleskörű lehetőséget biztosít az alkalmassági feltételrendszer meghatározására, biztosítja, hogy 10 % feletti alvállalkozó tekintetében enyhébb követelmények kerüljenek meghatározásra, mely a Kbt. 69. (3) bekezdése alapján indokolt is. Nem szükséges ajánlattevővel azonos mértékű alkalmassági feltétel támasztása. Utalt arra is, hogy csökken az esélyegyenlőség lehetősége épp a kis- és középvállalkozások számára és a részajánlattétel biztosítása ellenére nehezíti a részvételi lehetőségüket. Megjegyezte ugyanakkor azt is, hogy a likviditási mutatók esetében az 1-2. közötti értékek takarnak jól működő céget, míg az ajánlatkérő által megadott mutatószám kifejezetten rossz gazdasági, likviditási állapotban levő cégeket jellemez, ami ellentmond a közpénzekkel való felelős gazdálkodás követelményének. 2.A kérelmező szerint az ajánlatkérő által a felhívás P3. pontjában meghatározott pénzügyi és gazdasági igazolási mód sérti a Kbt. jelen ügyre már irányadó, szeptember 15. napjától hatályos 66. (1) bekezdés d) pontjának rendelkezését, mivel a szakmai felelősségbiztosításra vonatkozó jogszabályváltozást nem vette figyelembe.

7 7 Ezen túlmenően a kérelmező szerint olyan szempontból is fennáll a jogsértés, hogy a P3. pont alatti pénzügyi és gazdasági alkalmassági feltételt nem a felelősségbiztosításra vonatkozó minimumkövetelményként határozta meg. Kérelmező ugyanezen pont tekintetében hivatkozott arra is, hogy sérült a Kbt. 69. (3) bekezdése is, mivel nem állapítható meg, hogy a III. rész tekintetében mi a minimumkövetelmény ajánlatkérő részéről. Sérelmezte azt is a kérelmező e tekintetben, hogy bár a részajánlattétel lehetősége biztosított volt, ajánlatkérő mégis a legnagyobb részhez igazodóan határozta meg a pénzügyi erőforrás követelményét. Ez egyben sérti a Kbt. 1. (2) bekezdését is, mivel csak az az ajánlattevő képes az ajánlattételre, aki a legnagyobb rész vonatkozásában megfelel az alkalmassági követelményeknek. 3.A kérelmező a műszaki, illetőleg szakmai alkalmasság M1. pontja alatt megadott követelmény tekintetében szintén a Kbt. 69. (2) bekezdése és 1. (2) bekezdésének a megsértésére hivatkozott. Közölte, hogy nem egyértelmű az alkalmassági feltétel tartalma, nem állapítható meg, hogy a 2 db referenciát évente vagy az évek összességét tekintve kívánja vizsgálni az ajánlatkérő. Az sem állapítható meg, hogy részenként kell-e 2 db (így összesen 6 db) referenciát bemutatni vagy elegendő csak 2 db referenciamunka igazolása. 4.A kérelmező szerint a Kbt. 69. (3) bekezdésébe és az 1. (2) bekezdésébe ütközik a műszaki, illetőleg szakmai alkalmasság körében M2. pont alatt meghatározott alkalmassági feltétel. Kérelmező előadta, hogy ajánlatkérő több szakember tekintetében megkövetelte, hogy rendelkezzenek felelős műszaki vezetői jogosultsággal. Épp erre tekintettel duplán határozta meg az alkalmassági feltételét, amikor azt várta el, hogy legalább egy vezető tisztségviselő rendelkezzen műszaki végzettséggel. Alapelvbe ütközik a vezető tisztségviselő vonatkozásában támasztott feltétel, mivel a szerződés teljesítését nem befolyásolja az, hogy a vezető tisztségviselő rendelkezik-e műszaki végzettséggel. Ez indokolatlan korlátozást jelenthet a potenciális résztvevők körére. 5.A kérelmező szerint mind a Kbt. 57. (5) bekezdését, mind a 1. (2) bekezdését sérti az ajánlatkérő által meghatározott 2. és 3. bírálati részszempont. A felső maximum érték kikötésével kizárja annak lehetőségét, hogy kedvezőbb értékeket ajánljanak meg, illetve nem látható, hogy miként fogja alkalmazni a Kbt ának a szabályozását. Utalt arra is a jótállásra vonatkozó bírálati részszempont tekintetében, hogy a felhívás III.1.1.pontjában maga ajánlatkérő rendelkezett akként, hogy a jótállási idő 3 év, melyhez képest a részszempontra vonatkozó szabályozás nem érthető. Az sem elfogadható, hogy a felhívás egyes részeiben években, míg más helyen hónapban adja meg a tartalmi elemeket. A

8 8 kérelmező szerint a 4. bírálati részszempont sérti a Kbt. 57. (5) bekezdésére tekintettel az 57. (3) bekezdését. A kérelmező előadta, hogy ajánlatkérőnek akként kell kialakítania a bírálati rendszerét, hogy az tegye lehetővé az ajánlatok megfelelő összehasonlítását, értékelését. Ajánlatkérő a Kbt. rendelkezései alapján jogszerűen állapíthatta meg a kivitelezés környezetvédelmi tulajdonságainak bírálati részszempontját. Ugyanakkor ajánlatkérőnek a bírálat feltételrendszerét akként kell megállapítania, hogy ne sérüljenek a Kbt. tételes előírásai. A Kbt. 57. (4) bekezdése környezetvédelmi szempontokra vonatkozó bírálati részszempont előírása esetén is feltételként szabja, hogy annak értékelhető tényezőn kell alapulnia. Ennek érdekében szükséges az ilyen részszempontok pontos és egyértelmű tartalmának meghatározása. Törvényi elvárás, hogy az ellenőrizhető értékelés érdekében ajánlatkérő rögzítse a megajánlások összevetésének alapját képező és figyelembevételre kerülő szakmai jellemzőket. Ajánlatkérő ennek a kötelezettségének nem tett eleget, nem határozta meg a környezetvédelmi tulajdonságok tartalmát, azt, hogy milyen tényezőket, tulajdonságokat kíván értékelni. Kétséges az is a kérelmező szerint, hogy egy építési beruházás esetén egyáltalán lehet-e értelmezni ezt. Kérelmező szerint nem véletlenül hiányoznak ezek a tartalmi elemek. A kérelmező szerint olyan szempontból is jogsértés valósult meg, hogy ajánlatkérő a környezetvédelmi tulajdonság részszempont ellenére értékelési módszerként az arányosítás módszerét határozta meg. A kérelmező szerint helyesebb lett volna a sorrendbe állítás módszerének alkalmazása. Kifogásolta, hogy nem határozta meg azt sem ajánlatkérő, hogy milyen vállalásokra ad pontot. Jelezte azt is, hogy a Kbt. 57. (3) bekezdés c) pontjának előírása ellenére az ajánlati ár bírálati részszempont esetében nem került meghatározásra az adható pontszám alsó határa. 6.A kérelmező szerint jogsértés valósult meg amiatt, hogy ajánlatkérő ajánlattételi felhívása szeptember 24-én került közzétételre, mely miatt objektíve kizárt volt, hogy az ajánlattevők részt vehessenek a szeptember 24-ére kitűzött helyszíni bejárással egybekötött konzultáción. Ez sérti a Kbt. 1. (2) bekezdését. A kérelmező jogorvoslati kérelmében közölte, hogy a jogorvoslati kérelmét az ajánlatkérőnek közvetlenül is megküldte. A Döntőbizottság a kérelmező jogorvoslati kérelme alapján a jogorvoslati eljárást szeptember 7-én megindította és ugyanezen a napon meghozta a D.800/3/2010. szám alatt az ideiglenes intézkedését, melyben az I-III. rész vonatkozásában ajánlatkérő közbeszerzési eljárását felfüggesztette. Ajánlatkérő részére azonban az ajánlatkérői faxgép igénybevételi lehetőségének

9 9 korlátozottsága, leterheltsége miatt csak az ajánlattételi határidőt követően került eredménnyel megküldésre az ideiglenes intézkedés. Ajánlatkérő még az ajánlattételi határidő bekövetkezte előtt akként döntött, hogy ajánlattételi felhívását és dokumentációját módosítja. Az ajánlattételi felhívás módosítására vonatkozó hirdetményét október 7-én feladta és az a Közbeszerzési Értesítő október 13-i 121. számában KÉ-30130/2010. szám alatt került közzétételre. Ajánlatkérő módosította az ajánlattételi felhívása III.2.2. pontjában meghatározott pénzügyi és gazdasági alkalmassági igazolási módokat és feltételeket, a P1-től P3. alattiakra kiterjedően. A P1. és P2. vonatkozásában az alábbi igazolási módot állapította meg: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Ajánlattevőnek, közös ajánlattevőnek, és a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozónak csatolnia kell: P.1.-P.2: 2007., és évi, a számviteli jogszabályoknak megfelelő éves beszámolóját (kiegészítő mellékletekkel együtt) Az 1. és 2. rész vonatkozásában ajánlattevő alkalmatlan, ha: P , 2008., években a likviditási mutatója kisebb, mint 0,8 (forgóeszközök/rövid lejáratú kötelezettségek) Az 1-2. rész vonatkozásában: Közös ajánlattétel, illetve a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó esetén a P.1. alpontban előírtaknak önállóan kell megfelelniük, a P.2 és P.3. pontokban foglaltaknak együttesen is eleget tehetnek. Ajánlatkérő módosította a műszaki, illetőleg szakmai alkalmassági feltételeket is mind a referenciák, mind a szakemberek tekintetében. A kérelmező által sérelmezett vezető tisztségviselővel szemben M2. pont alatt meghatározott alkalmassági feltétel az alábbira változott mindhárom rész vonatkozásában: M.2. az építési beruházás teljesítéséért felelős, legalább egy fő műszaki képzettségű vezető tisztségviselővel rendelkezzen. Ajánlatkérő megváltoztatta a kérelmező által sérelmezett 2. és 3. részszempont tartalmát, ugyanakkor változatlanul meghagyta 4. bírálati részszempontként a kivitelezés környezetvédelmi tulajdonságai részszempontot és annak súlyszámát. Ajánlatkérő a felhívása V pontjában továbbra is azt rögzítette, hogy ezen pont alatt ismerteti az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a módszert, módszereket, amellyel megadja a ponthatárok közötti pontszámokat. Ajánlatkérő a 4. bírálati részszempont

10 10 tekintetében a bírálati módszerre a következő módosított szabályozást tette közzé. A 4. szempont esetében a bíráló bizottság minden tagja az ajánlatok tartalmi elemeit (Talaj és a földtani közeg védelme, Felszíni és felszín alatti vízvédelem, vízfelhasználás, Levegőtisztaság védelem, üvegházhatású anyagok kibocsátása (CO2e), Hulladékgazdálkodás, Zaj- és rezgésvédelem, Természetvédelem, és élővilág-védelem, Energiafelhasználás) sorba rendezi, 1. helyre sorolva az értékelés szerint legjobbnak ítélt tartalmi elemet, majd az egyes Ajánlattevők tartalmi elemeinek helyezési számait összegzi. A legalacsonyabb helyezési számot elért ajánlat az adott részszempontra 100 pontot kap, a legmagasabb 1 pontot. Ajánlatkérő a többi ajánlat pontszámát a helyezési számok összegeinek lineáris arányosításával határozza meg. Ajánlatkérő felhívásában meghatározta az új helyszíni bejárás időpontját: október 21-e óra. Felhívta arra is a figyelmet, hogy a teljesítés határideje az I. és II. rész esetében a támogatási szerződés módosítása iránti kérelmének elfogadása esetén szeptember 31-ére változhat, melyre tekintettel két párhuzamos ütemterv becsatolását követelte meg. Megkövetelte azt is, hogy az ajánlattevők csatoljanak az ajánlatukhoz organizációs tervet figyelemmel arra, hogy az építési munkák végzése működő intézményben történik. A módosító hirdetmény IV.4. pontjában ajánlatkérő közölte, hogy : A felhívás módosítása miatt, a módosítás tartalmával összhangban egységes szerkezetbe foglalt ajánlattételi dokumentáció az ajánlattevők részére megküldésre kerül, mely nem érinti a dokumentáció műszaki tartalmi részeit. A kérelmező az ajánlattételi felhívás módosítására tekintettel a jogorvoslati kérelmét módosította és a jogorvoslati eljárás során tartott tárgyalást követően az alábbi kérelmi elemekre alapítottan kérte az ajánlattételi felhívás jogsértő jellegének megállapítását: 1.A kérelmező megítélése szerint ellentmondásos és nem egyértelmű ajánlatkérőnek a P2. pénzügyi és gazdasági alkalmassági igazolási módra és alkalmassági feltételre kiadott szabályozása, mely egyben sérti a Kbt. 69. (5) bekezdését is. Ajánlatkérő a P2. pontban az ajánlattevőtől, a közös ajánlattevőtől és a 10 % feletti alvállalkozóktól követelte meg a megadott évekre vonatkozóan a számviteli jogszabályoknak megfelelő éves beszámoló becsatolását. Ehhez képest az alkalmatlansági feltételt úgy állapította meg az ajánlatkérő, hogy alkalmatlan az ajánlattevő az I. és a II. rész esetében, ha a megadott években a likviditási mutatója kisebb, mint 0,8. Ugyanakkor később akként rendelkezett,

11 11 hogy a P2. pontban foglaltaknak a közös ajánlattevők, illetve a 10 % feletti alvállalkozók együttesen is eleget tehetnek. 2.A kérelmező szerint jogsértő az ajánlattételi felhívás III.2.3. M2. pontjában közölt módosított műszaki, illetőleg szakmai alkalmassági feltétel, amelyben ajánlatkérő legalább egy vezető tisztségviselő tekintetében megkövetelte a műszaki képzettséget. A kérelmező e tekintetben fenntartotta, hogy sérti a Kbt. 69. (3) bekezdését ajánlatkérő követelménye, figyelemmel az egyébként is megkövetelt szakemberekre. Utalt arra is, hogy nem állapítható meg egyértelműen a képzettség, illetve végzettség fogalmak különbsége. Hivatkozott a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól szóló 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet 3. (3) bekezdésének, továbbá 2. számú mellékletének az előírásaira, mely alapján azt a következtetést vonta le, hogy nem lehetséges képzettséget a végzettség igazolása nélkül bemutatni. Megítélése szerint a képzettség szűkebb kategória a végzettségnél. A gazdasági társaságokra vonatkozó szabályozásban biztosított jogosultságok sérelmét okozza a vezető tisztségviselővel szemben támasztott elvonás. 3.A kérelmező szerint változatlanul jogsértőnek minősül az ajánlatkérő által meghatározott 4. bírálati részszempont és az annak értékelésére a felhívásban közöltek. A kérelmező szerint a Kbt. 57. (4) bekezdés c) pontja alapján a részszempontoknak mennyiségi vagy más módon értékelhető tényezőkön kell alapulni, továbbá azok tartalmi elemeinek a közbeszerzés tárgyával, a szerződés lényeges feltételeivel is kapcsolatban kell állni. A kérelmező szerint figyelemmel a beszerzés tárgyára, általános iskolák felújítása az ajánlatkérő által megadott hét tartalmi elem nehezen értékelhető. A kérelmező egyenként vizsgálta meg az ajánlatkérő által feltüntetett elemeket és a következőket adta elő. 3.1.Talaj és földtani közeg védelme Közölte, hogy a termőföld védelméről szóló évi CXXIX. törvény 43. és 44. -a tartalmazza a talaj- és a földtani közeg védelmét. E jogszabály kötelezőn jelleggel meghatározza, hogy a beruházás kivitelezése során miként kell eljárni a kivitelezőnek. A 44. (1) bekezdése előírja, hogy a humuszos termőréteget le kell termelni, meg kell menteni, hasznosítani, továbbá a terület helyreállításával kapcsolatos munkálatokat a beruházás engedélyezése céljából készített terveknek tartalmaznia kell. A kérelmező szerint amennyiben az engedélyes tervek készen állnak, akkor azoknak ezeket az intézkedéseket tartalmazniuk kell. Így nem állapítható meg mi a bírálati részszempont tartalma, illetve annak értékelése fogalmilag kizárt. Sérül a Kbt. 57. (4) bekezdés c) pontjának szabályozása, mivel nem került rögzítésre mi képezi a sorrendbe állítás alapját. Kiemelte azt is a kérelmező, hogy a beszerzés tárgya nem mélyépítés, hanem

12 12 magasépítés, mely belterületi ingatlanokra vonatkozik, így emiatt is érthetetlen ezen ajánlati elem nevesítése. 3.2.Felszín- és felszín alatti vízvédelem Kérelmező közölte, hogy tudomása szerint egyik teljesítési helyszínen sincs felszíni víz figyelemmel a 220/2004. (VII: 21.) Korm. rendelet pontjában megadott fogalommeghatározásra. E szerint felszíni víz: Föld felszínén lévő állóvíz (így különösen tó, bányató, mocsár, tározó), vízfolyás (így pl. folyam, folyó, patak, ér, csatornák időszakos vízfolyás, vízmosás) vize. Közölte azt is a kérelmező, hogy egyébként jogszabályok határozzák meg az irányadó és betartandó határértékeket. Jelen esetben a kérelmező szerint nincs kapcsolat az adott bírálati részszempont tartalma és a közbeszerzés tárgya között. E tekintetben is hivatkozott a mértékegység hiányára és az összehasonlíthatatlanságra. 3.3.Vízfelhasználás Kérelmező szerint így önmagában nem értékelhető ez a tartalmi elem. Nem állapítható meg, hogy mi képezi az értékelés alapját, ajánlatkérő a mennyiséget kívánja-e értékelni, vagy a víz újra hasznosítását vagy egyéb más körülményt. 3.4 és 3.5. Levegőtisztaság védelem, üvegházhatású anyagok kibocsátása A kérelmező szerint ajánlatkérő ugyanazt a tartalmi elemet kétszeresen kívánja értékelni. Hivatkozott arra is, hogy megítélése szerint szubjektív bírálat valósulna meg, mivel a határértékeket kormányrendeletek meghatározzák, továbbá a kibocsátást, a határértékeket csak méréssel lehet megállapítani. Jelen esetben a kivitelezés még meg sem kezdődött, így mérések, számítások nem végezhetők, a tartalmi elemek nem sorba rendezhetőek Hulladékgazdálkodás A kérelmező ismertette a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvénynek a hulladékok hasznosítására és ártalmatlanítására vonatkozó előírásait, mely ezt kötelezettségként állapítja meg. Közölte, hogy a dokumentáció 11. oldal ca.) pontjában maga ajánlatkérő is előírta, hogy a bontásból származó hulladékok arra jogosult vállalkozással történő kezeléséről bizonylatoltan gondoskodni kell. Ajánlatkérői előírás alapján az ajánlattevőnek szerződést kell kötni a hulladékkezelésre jogosult vállalkozással, de ebből még az ajánlatkérő nem ismeri meg, hogy a hulladékgazdálkodás ténylegesen miként valósul meg Zaj- és rezgésvédelem A kérelmező szerint egyrészt ez mennyiségi tényezőn alapuló részszempont és ajánlatkérő mégsem határozta meg, hogy mi alapján valósul meg a sorbarendezés. A 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM. együttes rendelet állapítja meg

13 13 a határértékeket és egyéb mutatókat, ajánlatkérő azonban nem közölte, hogy mit minősít a határértékeken belül kedvezőbb megajánlásnak. Ez esetben is hivatkozott arra, hogy a ténylegesen teljesítés közben ítélhető meg a vállalás. A kérelmező szerint a közöltek alapján nem lehetséges a tartalmi elem értékelése, sorbarendezése Természetvédelem A kérelmező közölte, hogy tudomása szerint nem állnak kapcsolatban jelen közbeszerzés tárgyával és a kivitelezés helyszínével természetvédelmi kérdések Élővilág védelme A kérelmező ebben az esetben is arra hivatkozott, hogy nem áll fenn kapcsolat a közbeszerzés tárgyával és emiatt sérül a Kbt. 57. (4) bekezdés c) pontja, illetve ebben az esetben is hiányzik azon elemek megadása, amelyek alapján elvégezhető lenne az értékelés Energiafelhasználás Ebben az esetben sem állapítható meg a kérelmező szerint, hogy milyen tartalommal ruházta fel ezt a tényezőt ajánlatkérő, mit kíván ezzel mérni pl. kevesebb energia felhasználását vagy megújuló energiaforrás felhasználását. A kérelmező a jogorvoslati eljárás során részletesen bemutatta, hogy megítélése szerint miért nem áll fenn összefüggés a kivitelezés környezetvédelmi tulajdonságai részszempont és a közbeszerzés tárgya, a szerződés teljesítése között. A kérelmező előadta, hogy megvizsgálta a kivitelezés helyszínét és megállapította, hogy az ingatlanok beépített és lakott területen fekszenek, ahol az embereken és a háziállatokon kívül más környezetvédelmi szempontból védhető élővilág nem fedezhető fel. Mellékelte Sellye és Csányoszró térképmásolatát, továbbá a kivitelezés egyik helyszínéről készített fényképfelvételeket ennek alátámasztására. Ezekből az állapítható meg, hogy városközponti épületek, betonozott udvarok, gyermekek által tönkretett növényzet, traktorgumikból készített játékok, továbbá súly- és korlátozás nélküli közutak között kell végezni a kivitelezést. Erre tekintettel a kérelmező szerint nincs kapcsolat a kivitelezés, a közbeszerzés tárgya és a kivitelezés környezetvédelmi tulajdonságai között. Kérelmező szerint a kivitelezés helyszínei nem érintettek a NATURA 2000 programmal. A kérelmező tételesen megadta Sellye és Csányoszró tekintetében mely helyrajzi számú ingatlanok érintettek a NATURA 2000 programmal. Ezektől különbözőek a kivitelezés helyszínei, méghozzá oly mértékben, hogy közelében sincsenek a védett területnek.

14 14 Kérelmező hangsúlyozta, hogy Vajszló egyáltalán nem érintett a NATURA 2000 program vonatkozásában. A termálvíz, illetve a felszín alatti vizek vonatkozásában a kérelmező egyrészt közölte, hogy Vajszlón és Csányoszrón egyáltalán nincsen termálforrás, így tartalmi kapcsolat nem állapítható meg. Sellyén valóban található termálforrás, melyre vonatkozó térképmásolatot mellékelte a kérelmező. Ugyanakkor a termálfürdőt 800 m mélységű termálkút táplálja, melynek alapján nem feltételezhető a termálvíz veszélyeztetése olyan iskola felújításoknál, amelyek nem mélyépítésű jellegűek. A kérelmező álláspontja szerint az ügyfélképessége megállapítható. A kérelmező mellékelte cégkivonatát, továbbá részletesen bemutatta építési tevékenységére vonatkozó referenciáit annak alátámasztására, hogy a közbeszerzés tárgyát képező építési beruházásban érdekelt és közölte, hogy ajánlattevőként kíván részt venni az eljárásban, melynek érdekében vásárolta meg az ajánlattételi dokumentációt is október 5-én. A kérelmező hivatkozott a Kbt. 4. (1) bekezdés c) pontjára, melyből következően a dokumentáció megvásárlása és átvétele alapján a tárgyi közbeszerzési eljárásban ajánlattevőnek minősül. A kérelmezőnek a jogát, jogos érdekét sértik az ajánlatkérő által támasztott jogsértő, illetve nem egyértelmű rendelkezések, melyek megakadályozzák, hogy a kérelmező, illetve a hasonló helyzetben lévő társaságok eséllyel vehessenek részt a közbeszerzési eljárásban. A kérelmező szerint a Kbt (1) bekezdésében foglalt feltételeknek is megfelel. A kérelmező szerint nem érinti az ügyfélképessége fennállását az a körülmény, hogy esetlegesen valamely alkalmassági feltételnek megfelel. A kérelmező szerint nem vonható párhuzam az ügyfélképesség és az alkalmasság igazolása között és nem vizsgálható a kérelmező alkalmassága jelen jogorvoslati eljárásban, arra majd csak az ajánlatkérő lesz jogosult az ajánlat benyújtását követően. A kérelmező a Döntőbizottság felhívására közölte, hogy maga a kérelmező megfelel a P2. pontban támasztott 0,8 likviditási mutató követelménynek, azonban hangsúlyozta, hogy ez az előírás önmagának ellentmondó és bizonytalan tartalmú. A kérelmező azt is közölte a Döntőbizottság felhívására, hogy saját feltételezése szerint mivel a kategóriának a megítélése nem egyértelmű rendelkezik műszaki képzettségű vezető tisztségviselővel. Ajánlatkérő a jogorvoslati eljárás során írásbeli észrevételt kizárólag a kérelmező ügyfélképességével kapcsolatban terjesztett elő. Ajánlatkérő több szempontból vitatta a kérelmező ügyfélképességét. Egyrészt hivatkozott arra, hogy a jogorvoslati kérelem benyújtásakor még nem állt fenn a

15 15 Kbt pontjában meghatározott ajánlattevői pozíció, mivel a kérelmező még csak kifizette a dokumentáció árát, azonban - a haladéktalan megküldés ellenére - nem vette még azt át, hanem arra később került sor. Nyomatékosan hivatkozott arra, hogy a kérelmező a tudomásszerzése időpontját szeptember 24-ében jelölte meg, ehhez képest október 6-án igényelte a dokumentációt méghozzá olyan időpontban, amikor megalapozottan az október 7-i ajánlattételi határidőre már nem lehetséges ajánlatot benyújtani. Ezen 1 napos időtartam arra utal ajánlatkérő szerint, hogy nem valós a kérelmező ajánlattételi szándéka. Ajánlatkérő a kérelmező jogorvoslati kérelme vonatkozásában írásbeli észrevételt nem tett és akként nyilatkozott a tárgyaláson, hogy az ott előadottakon kívül további írásbeli észrevételt nem is kíván előterjeszteni. Ajánlatkérő a kérelmező fenntartott kérelmi elemeinek a sorrendjében az alábbiakat adta elő: 1.Az ajánlatkérő szerint a módosított felhívása nem sérti a Kbt. 69. (5) bekezdését. A felhívás egyértelműen tartalmazza azt, hogy a P2-es pont vonatkozásában pénzügyi és gazdasági alkalmassági feltételt kizárólag az ajánlattevővel szemben támasztott, tőle követelte meg, hogy a likviditási mutatója a megadott években ne legyen kisebb, mint 0,8. A 10 % feletti alvállalkozó vonatkozásában nem támasztott ilyen feltételt. Ajánlatkérő nem vitatta, hogy a P2-es pénzügyi és gazdasági igazolási módban, továbbá később a felhívásában ellentmondásosan fogalmazott a 10 % feletti alvállalkozó tekintetében, azonban ez irreleváns, mivel egyértelműen közölte, hogy csak ajánlattevővel szemben ír elő alkalmassági követelményt. Így az annak megfelelő ajánlattevő részt vehet az eljárásban. 2.Ajánlatkérő szerint az M2. pont alatti műszaki, illetőleg szakmai alkalmassági feltétel nem jogsértő. Ajánlatkérő megítélése szerint egyértelműen megállapítható a végzettség és a képzettség közötti különbség figyelemmel arra, hogy a Kbt ának szabályozása is használja és kettéválasztja ezt a fogalmat. Ajánlatkérő szerint a végzettség iskolai képzési szintet juttat kifejezésre (alap, közép és felsőfokú szint), mely képzés eredménye a végzettség. A képzettség azt juttatja kifejezésre, hogy egy szakterületen szakmában milyen szintű ismertekkel, képességekkel, tulajdonságokkal rendelkezik a szakember. Ajánlatkérő a legszélesebb körű kitételt használta a műszaki jelző által, melybe nemcsak az építőipari szakterület tartozik, nem követelmény a felsőfokú végzettség megléte sem. Erre tekintettel nem sértette meg a Kbt. 69. (3) bekezdését. Utalt arra is, hogy az építési tevékenységre vonatkozó szakjogszabályok több esetben megkövetelik az adott társaság vezető tisztségviselőjének a nyilatkozattételét, melyhez szükséges, hogy megfelelő képzettséggel rendelkezzen.

16 16 3.Ajánlatkérő szerint jogszerűen határozta meg a 4. bírálati részszempontot és az annak értékelésére vonatkozó bírálati módszert is. Megítélése szerint az irányelvekből és az operatív programokból is következik, hogy építési beruházásoknál is érvényesüljenek a környezetvédelmi, zöldbeszerzési szempontok, csökkenjen a környezeti terhelés, elfogadható kivitelezési technológiák kerüljenek alkalmazásra. Jelen esetben ajánlattevők feladata a kiviteli terv készítése, melynek alapján környezetkímélő technológiák megtervezése biztosított. Ajánlatkérő előadta, hogy közbeszerzési eljárása köztes stádiumban van, mivel a módosított felhívása kiadásra került, azonban a dokumentációja még nem került a Döntőbizottság ideiglenes intézkedésére tekintettel az ajánlattevők részére megküldésre. Közölte, hogy a módszer részletes bemutatás a dokumentációban fog megvalósulni. A felhívása V pontjában megadott felsorolás nem alszempontokat takar, hanem a részszemponton belül értékelésre kerülő tartalmi elemeket rögzíti. A bíráló bizottság fogja elvégezni a sorbarendezést, melynek szakember tagjai is lesznek. Ajánlatkérő képviselője előadta, hogy a megvalósítás környéke természetvédelmi terület a Duna-Dráva Nemzeti Park, illetve a NATURA 2000 programmal érintett. Ajánlatkérő nem vitatta, hogy a kivitelezés konkrét helyszínei nem természetvédelmi területek, de arra hivatkozott, hogy azokon keresztül lehet eljutni a településre, illetve biztosítani kell az építési hulladék szállítását, tárolását. Az építési helyszín közvetlen közelében termálvízforrás is található. Ajánlatkérő szerint a dokumentációból lesz majd megállapítható, hogy az ajánlattevőknek ajánlatuk elkészítése során milyen tartalmi elemeket kell megadni annak érdekében, hogy a bírálat során kedvezőbb elbírálásban részesüljenek. Ajánlatkérő hivatkozott arra, hogy sokféleképpen biztosítható az energia, víz felhasználása, védelme, melyekre vállalások tehetők. Ajánlatkérő közölte, hogy geológiai védőidom került kialakításra a vízbázis védelme érdekében a környéken. Ajánlatkérő meg kívánja előzni természetvédelmi területek közelsége, érintettsége miatt, hogy esetlegesen probléma keletkezhessen a kivitelezés során. Ajánlatkérő szeptember 17-én adta fel hirdetményét a közbeszerzési eljárása megindítására, melyre tekintettel a Döntőbizottságnak a szeptember 15-től hatályos közbeszerzési törvény rendelkezési szerint kell a jogorvoslati kérelmet elbírálni. A Döntőbizottság először - ajánlatkérő eljárásjogi kifogására is tekintettel a kérelmező ügyfélképességét vizsgálta az alábbi indokokra tekintettel megállapította, hogy a kérelmezőek a 3. kérelmi eleme tekintetében fennáll, míg az 1. és 2. kérelmi elem tekintetében hiányzik a jogos érdeksérelme.

17 17 A Kbt a szerint a Közbeszerzési Döntőbizottság eljárása kérelemre vagy hivatalból indul. A Kbt (1) bekezdése értelmében kérelmet nyújthat be az ajánlatkérő, az olyan ajánlattevő, részvételre jelentkező vagy egyéb érdekelt, akinek jogát vagy jogos érdekét az e törvénybe ütköző tevékenység vagy mulasztás sérti vagy veszélyezteti. Ezen túlmenően a törvényben taxatíve meghatározott esetekben a közbeszerzés tárgyával összefüggő tevékenységű kamara vagy érdekképviseleti szerv is jogosult jogorvoslati kérelem benyújtására. A Kbt ában határozta meg a jogalkotó a jogorvoslati kérelem benyújtására jogosultak körét, melyben az ajánlatkérőn, a kamarán és az érdekképviseleti szerven kívül követelményként támasztotta az ügyfélképesség megállapításához a jogos érdeksérelem fennállását, a jogos érdek veszélyeztetését. A Döntőbizottság megítélése szerint nem érinti a Kbt (1) bekezdésében meghatározott ügyfélképességi követelményeket az a tény, hogy a jogalkotó a Kbt pontjában módosította az ajánlattevő fogalmát és a c) pontban rögzítette, hogy az ajánlattételi határidő lejártáig ajánlattevőnek minősül az a) és b) pontban foglaltakon kívül az is, aki a dokumentációba az ajánlatkérőnél betekintett, illetőleg azt átvette, vagy kiegészítő tájékoztatást kért, illetőleg előzetes vitarendezést kezdeményezett. A becsatolt okirati bizonyítékok alapján ajánlatkérő valóban október 6-án küldte meg a kérelmező részére az ajánlati dokumentációt, melyet október 8-án, tehát az eredeti ajánlattételi határidő letelte után vett át. Ez a tény azonban csak azt jelenti, hogy a jogorvoslati kérelmének október 6-án történő benyújtásakor a kérelmező a Kbt pontja alapján nem minősült ajánlattevőnek. A Kbt (1) bekezdése azonban nem csak ajánlattevők számára biztosítja a jogorvoslati kérelem benyújtására való jogosultságot, hanem minden olyan egyéb érdekelt számára, akinek a jogát, jogos érdekét sérti a törvénybe ütköző magatartás, mulasztás. Erre tekintettel azt vizsgálta a Döntőbizottság, hogy kérelmezőnek, mint egyéb érdekeltnek a jogos érdeksérelme megállapítható-e. A Döntőbizottság a kérelmező által becsatolt okirati bizonyítékok alapján megállapította, hogy a kérelmezőnek nemcsak a cégkivonata tartalmazza a közbeszerzés tárgya szerinti tevékenységi köröket, hanem egyébként is végez magasépítés körébe tartozó építési munkákat. Így a kérelmező közvetlen érdekeltsége az ajánlatkérő közbeszerzési eljárása vonatkozásában megállapítható.

18 18 A Döntőbizottság következetes joggyakorlata értelmében nem állapítható meg a kérelmezők jogos érdeksérelme azon alkalmassági követelmények tekintetében, amelyeknek képesek önállóan megfelelni. A Döntőbizottság álláspontja szerint ebben esetben nem az adott kérelmező alkalmasságának a vizsgálata valósul meg, hanem annak vizsgálta, amit a Kbt (1) bekezdése követelményként támaszt a jogorvoslati kérelem benyújtásához jogos érdekét az e törvénybe ütköző tevékenység vagy mulasztás sérti vagy veszélyezteti. A Döntőbizottság szerint nem sérül a jogos érdek, ha a kérelmező maga tudja teljesíteni az adott alkalmassági feltételt, mivel ebben az esetben a közbeszerzési eljárásban történő részvételének, ajánlata benyújtásának és a bírálati szempont alapján nyertesként történő kiválasztásának a lehetősége fennáll. A konkrét esetben a kérelmező saját nyilatkozata alapján is az 1. és 2. kérelmi elem tárgyát képező alkalmassági feltételt tudja teljesíti, így ezen kérelmi elemek tekintetében a Döntőbizottság az ügyfélképesség hiányát állapította meg. A Kbt (3) bekezdés e) pontja értelmében a Döntőbizottság a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, ha a kérelem nem az arra jogosulttól származik. A Kbt (4) bekezdése szerint a Döntőbizottság az eljárást végzéssel akkor is megszünteti, ha a (3) bekezdés alapján a kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasításának lett volna helye, az elutasítási ok azonban az eljárás megindítását követően jutott a Döntőbizottság tudomására. A Döntőbizottság a fenti indokok alapján szüntette meg a jogorvoslati eljárást az 1. és 2. kérelmi elem tekintetében. A Döntőbizottság megállapította a kérelmező ügyfélképességének a fennállását a 3. kérelemi eleme vonatkozásában, melyben az ajánlatkérő által meghatározott 4. bírálati részszempontot és az annak értékelésére vonatkozóan a felhívásban közölteket támadta. A potenciális ajánlattevői kör számára kiemelkedő relevanciával bír, hogy ajánlatkérő az érvényes ajánlatot benyújtók közül milyen szempontok alapján választja ki a nyertes ajánlattevőt. Ajánlatkérő milyen vállalásokat vesz figyelembe, illetve milyen vállalások biztosítják magasabb értékelési eredmény elérését. A Döntőbizottság szerint erre tekintettel a kérelmező közvetlen jogos érdeke egyértelműen megállapítható. A Döntőbizottság az alábbiak szerint ítélte alaposnak a kérelmező által a 4. bírálati részszempont és annak értékelésére vonatkozóan a felhívásban közöltek ellen benyújtott kérelmi elemet.

19 19 Ajánlatkérő a Kbt. VI. fejezete szerint egyszerű tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárást indított. A Kbt (3) bekezdés c) pontja szerint az egyszerű eljárásban a bírálati szempontokra a Kbt ának szabályozása megfelelően alkalmazandó. 57. (1) Az ajánlatkérő az ajánlati felhívásban köteles meghatározni az ajánlatok bírálati szempontját. (2) Az ajánlatok bírálati szempontja a következő lehet: a) a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás, vagy b) az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása. (3) Ha az ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb ajánlatot kívánja kiválasztani, köteles meghatározni a) az összességében legelőnyösebb ajánlat megítélésére szolgáló részszempontokat; b) részszempontonként az azok súlyát meghatározó - a részszempont tényleges jelentőségével arányban álló - szorzószámokat (a továbbiakban: súlyszám); c) az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határát, amely minden részszempont esetében azonos; d) azt a módszert (módszereket), amellyel megadja a ponthatárok [c) pont] közötti pontszámot. (4) A (3) bekezdés a) pontja szerinti részszempontokat az ajánlatkérőnek az alábbi követelményeknek megfelelően kell meghatároznia: a) a részszempontok körében nem értékelhető az ajánlattevő szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetőleg szakmai alkalmassága; b) a részszempontok között mindig meg kell adni az ellenszolgáltatás mértékének részszempontját; c) a részszempontoknak mennyiségi vagy más módon értékelhető tényezőkön kell alapulniuk, a közbeszerzés tárgyával, illetőleg a szerződés lényeges feltételeivel kell kapcsolatban állniuk (az ellenszolgáltatáson kívül például: a minőség, műszaki érték, esztétikai és funkcionális tulajdonságok, környezetvédelmi tulajdonságok, működési költségek, gazdaságosságköltséghatékonyság, vevőszolgálat és műszaki segítségnyújtás, pótalkatrészek biztosítása, készletbiztonság, a teljesítés időpontja, időszaka); d) a részszempontok nem eredményezhetik ugyanazon ajánlati tartalmi elem többszöri értékelését; e) ha részszempont körében alszempontok is meghatározásra kerülnek, alszempontonként azok - tényleges jelentőségével arányban álló - súlyszámát is meg kell adni. Nem minősül alszempont megadásának, ha az ajánlatkérő a nem mennyiségi módon értékelhető részszemponttal kapcsolatban a (3) bekezdés d)

20 20 pontja szerinti módszer megadása során leírja, hogy a részszemponttal összefüggő ajánlati elem mely összetevőit, vagy milyen tulajdonságait fogja vizsgálni; f) a részszempontok körében értékelhető a munkanélküli vagy tartósan munkanélküli rétegek foglalkoztatásának a közbeszerzés során megajánlott mértéke. (5) A (3) bekezdésben foglaltakat is az ajánlati felhívásban kell megadni [a c) és d) pont esetében az egyéb információk körében] azzal, hogy a d) pont szerinti módszer (módszerek) részletes ismertetése a dokumentációban is megadható. (6) A (3) bekezdés d) pontja szerinti módszerekről, az ajánlatok elbírálásáról a Közbeszerzések Tanácsa ajánlást készít. (7) Az ajánlatkérő az ellenszolgáltatást tartalmazó bírálati szemponton vagy részszemponton (alszemponton) kívüli részszempontokkal (alszempontokkal) összefüggő ajánlati elemmel kapcsolatban az ajánlati felhívásban jogosult meghatározni az adott ajánlati elem azon legkedvezőbb szintjét, melyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt a (3) bekezdés c) pontja szerinti ponthatár felső határával azonos számú pontot ad. (8) Az ajánlatkérő az ellenszolgáltatást tartalmazó bírálati szemponton vagy részszemponton (alszemponton) kívüli részszempontokkal (alszempontokkal) összefüggő ajánlati elemmel kapcsolatban az ajánlati felhívásban jogosult meghatározni olyan elvárást, melynél kedvezőtlenebb az adott ajánlati elem nem lehet (minimális elvárás). A Kbt. 57. (1) bekezdése értelmében a bírálat szempontját a felhívásban kell megadni, továbbá a Kbt. 57. (5) bekezdés szerint a felhívásban kell megadni a Kbt. 57. (3) bekezdésében foglaltakat is (nevezetesen a részszempontokat, súlyszámokat, értékelési ponttartományt, bírálat módszerét ) azzal, hogy a módszer, módszerek részletes ismertetése a dokumentációban is megadható. Jelen esetben specifikus helyzet következett be azáltal, hogy az ajánlatkérő élt a Kbt (3) bekezdés e) pontjában biztosított lehetőséggel, az ajánlattételi határidő letelte előtt feladta az ajánlattételi határidőt, ajánlattételi felhívást módosító, illetőleg a dokumentáció módosítását jelző hirdetményét. Erre tekintettel az ajánlattételi felhívását jogszerűen módosította, így a jogszerűen módosított és október 13-án közzétételre került felhívás előírásai alapján vizsgálta a Döntőbizottság a jogorvoslati kérelmet. A Kbt. 57. (4) bekezdése tartalmazza a részszempontok meghatározására vonatkozó kötelező előírásokat. A Kbt. 57. (4) bekezdés c) pontja határozza meg az ajánlati áron kívüli részszempontok esetében azokat a követelményeket, melyeknek meg kell felelnie egy részszempontnak. A törvényi szabályozás példálódzó jellegű felsorolást is ad, melyek között feltünteti a környezetvédelmi tulajdonságokat.

V É G Z É S - t. I N D O K O L Á S

V É G Z É S - t. I N D O K O L Á S KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.681/7 /2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

V É G Z É S - t. I N D O K O L Á S

V É G Z É S - t. I N D O K O L Á S KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D. 409/3/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) meghozta az alábbi V É G Z É S-t.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) meghozta az alábbi V É G Z É S-t. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt.sz.: D. 782 /4 /2010.

Részletesebben

AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL KÉSZÍTETT ÍRÁSBELI ÖSSZEGEZÉS MINTA 1 / 10

AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL KÉSZÍTETT ÍRÁSBELI ÖSSZEGEZÉS MINTA 1 / 10 AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL KÉSZÍTETT ÍRÁSBELI ÖSSZEGEZÉS MINTA 1 / 10 TÁJÉKOZTATÓ A MINTA HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOSAN A jelen minta azzal a céllal készült, hogy segítséget nyújtson az európai uniós forrásból

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot:

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot: Ikt. sz.: D.44 / 13 /2011. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság figyelem felhívása a konzorciumok jog- és ügyfélképességéről

A Közbeszerzési Döntőbizottság figyelem felhívása a konzorciumok jog- és ügyfélképességéről A Közbeszerzési Döntőbizottság figyelem felhívása a konzorciumok jog- és ügyfélképességéről A Közbeszerzési Döntőbizottság a konzorciumok jog- és ügyfélképességével kapcsolatosan a következőkben ismertetett

Részletesebben

Értékelési skála: pont 5 (jeles) pont 4 (jó) pont 3 (közepes) pont 2 (elégséges) 0 50 pont 1 (elégtelen)

Értékelési skála: pont 5 (jeles) pont 4 (jó) pont 3 (közepes) pont 2 (elégséges) 0 50 pont 1 (elégtelen) A 12/2013. (III. 29.) NFM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 52 343 01 Közbeszerzési referens Értékelési skála: 91 100 pont 5 (jeles) 81 90 pont

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail):

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail): AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail): 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Tel: (+36) 1-279-2180 Fax: (+36) 1-279-2176 e-mail:

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 7. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Tolna Város Önkormányzata (7130 Tolna, Hősök tere 1.) 2. A közbeszerzés tárgya

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 1181 Budapest, Üllői út 423. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: A Városgazda XVIII. kerület

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1075 Budapest,

Részletesebben

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 19-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 19-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 19-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 100/2013. (06.19.) Öh.

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda; 1146 Bp., Hungária krt. 200.

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda; 1146 Bp., Hungária krt. 200. 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez 1 Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda; 1146 Bp., Hungária krt.

Részletesebben

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. 1134 Budapest, Váci út 45/B épület 2. A közbeszerzés

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérõ neve és címe: Paks Város Önkormányzata 7030 Paks, Dózsa György u. 55.-61. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Tárgya: Prognosztizált, fixáras

Részletesebben

V É G Z É S - t. I N D O K O L Á S

V É G Z É S - t. I N D O K O L Á S KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.301/2/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

Kivonat. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 25-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 25-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 25-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 142/2011. (08.25.) Öh. sz.

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról A NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága telephelyein adatrögzítés és kapcsolódó adminisztrációs tevékenységek ellátása 3 részben 1. Az ajánlatkérő neve és

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 7. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Római Katolikus Egyházközség, 4069 Egyek, Fő tér 26. 2. A közbeszerzés tárgya

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 6/1 Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Tivadar Község Önkormányzata 4921 Tivadar, Petőfi u. 24. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Építési beruházás Tárgy: Vállalkozási

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Cserkeszőlő Község Önkormányzata 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1.

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Cserkeszőlő Község Önkormányzata 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Cserkeszőlő Község Önkormányzata 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2. A közbeszerzés

Részletesebben

5.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes tájékoztatóra és közzétételének napja: -

5.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes tájékoztatóra és közzétételének napja: - 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. 1067 Budapest, Eötvös utca 21. Kapcsolattartó:

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS Összegezés az ajánlatok elbírálásáról I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt (2) bekezdése szerint egyszerű eljárásra

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt (2) bekezdése szerint egyszerű eljárásra AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt. 251. (2) bekezdése szerint egyszerű eljárásra 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe /Kbt. 249. (2) bek. a.) pont/: Fővárosi Önkormányzat

Részletesebben

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról BKK Zrt., 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21. 2. A közbeszerzés tárgya és

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft.; 1067 Budapest, Eötvös utca 21. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Szolgáltatás megrendelés

Részletesebben

Magyar Turizmus Zrt. - Külföldi turisztikai és agrár kiállítás Módosítás

Magyar Turizmus Zrt. - Külföldi turisztikai és agrár kiállítás Módosítás Magyar Turizmus Zrt. - Külföldi turisztikai és agrár kiállítás 2016 - Módosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Magyar Turizmus Zrt. részére a 2016. évi külföldi turisztikai és agrárjellegű kiállítások

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatala 1051 Budapest Sas u. 23. Tel. szám:

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos név:

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. I. szakasz: Ajánlatkérő. II. szakasz: Tárgy

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. I. szakasz: Ajánlatkérő. II. szakasz: Tárgy Összegezés az ajánlatok elbírálásáról I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek Hivatalos név: Hírös Sport Nonprofit Kft. Postai cím: Olimpia u. 1/A. Város: Kecskemét Postai irányítószám: 6000 II. szakasz:

Részletesebben

ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás, 7300 Komló, Városház tér 3.

ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás, 7300 Komló, Városház tér 3. 7. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás, 7300 Komló, Városház tér

Részletesebben

H A T Á R O Z A T-ot

H A T Á R O Z A T-ot Ikt. sz.: D. 829/ 6 /2009. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban:

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (1013 Budapest, Attila út 13/A.

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (1013 Budapest, Attila út 13/A. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (1013 Budapest, Attila út 13/A.) 2. A

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Belügyminisztérium (1051 Budapest, József Attila u. 2-4.)

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Belügyminisztérium (1051 Budapest, József Attila u. 2-4.) 9. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. z ajánlatkérő neve és címe: Belügyminisztérium (1051 Budapest, József ttila u. 2-4.) 2. közbeszerzés tárgya és

Részletesebben

19/11/2009 S223 Európai Közösségek Szolgáltatás Nyílt eljárás. HU-Hódmezővásárhely: Marketingszolgáltatás 2009/S 223-320577

19/11/2009 S223 Európai Közösségek Szolgáltatás Nyílt eljárás. HU-Hódmezővásárhely: Marketingszolgáltatás 2009/S 223-320577 19/11/2009 S223 Európai Közösségek Szolgáltatás Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ HU-Hódmezővásárhely: Marketingszolgáltatás 2009/S 223-320577 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatósága, 1122 Budapest, Hajnóczy u. 7-9.

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatósága, 1122 Budapest, Hajnóczy u. 7-9. 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatósága, 1122 Budapest, Hajnóczy u. 7-9.

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG, BÉCSI ÚT DOROG, PF.:43. TEL.: FAX.:

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG, BÉCSI ÚT DOROG, PF.:43. TEL.: FAX.: DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG, BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG, PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. augusztus 27-i rendkívüli

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nyírtávhő Nyíregyházi Távhőszolgáltató KFT, Nyíregyháza, Népkert u. 12.

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nyírtávhő Nyíregyházi Távhőszolgáltató KFT, Nyíregyháza, Népkert u. 12. 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nyírtávhő Nyíregyházi Távhőszolgáltató KFT, Nyíregyháza, Népkert u. 12. 2. A közbeszerzés

Részletesebben

Ajánlatkérő az alábbi munkák megrendelését opcionálisan írja elő:

Ajánlatkérő az alábbi munkák megrendelését opcionálisan írja elő: 14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos név: Budapest I.

Részletesebben

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Száma: 10-5708/2005 Tárgy: Ajánlattételi felhívás Ügyintéző: dr. Ratkay Attila, Paksi Pauletta Melléklet: Felolvasólap minták AJÁNLATTÉTELI PÁLYÁZATI FELHIVÁS (HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. 2. A közbeszerzés

Részletesebben

14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez

14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez 14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos név:

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 dontobizottsag@közbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt. sz.: D.787/ 10 /2009. A

Részletesebben

FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE A KBT. 251. (2) SZERINT

FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE A KBT. 251. (2) SZERINT FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE A KBT. 251. (2) SZERINT ÉPÍTÉSI műszaki ellenőr beszerzésre "A Közép-Magyarországi Onkológiai Centrum fejlesztési terve" c. KMOP-4.3.1/C-2009-0001 számú pályázathoz kapcsolódó kivitelezési

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Cserkeszőlő Község Önkormányzata 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1.

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Cserkeszőlő Község Önkormányzata 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Cserkeszőlő Község Önkormányzata 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2. A közbeszerzés

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő adatai Szervezet: Előszállás Nagyközség Önkormányzata Címzett: Joó István polgármester Cím: Fő tér 3. Postai irányítószám:

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. Ajánlatkérő székhelye: 1149 Budapest, Buzogány u. 11-13.

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. Ajánlatkérő székhelye: 1149 Budapest, Buzogány u. 11-13. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Ajánlatkérő neve: Budapesti Gazdasági Főiskola Ajánlatkérő székhelye: 1149 Budapest, Buzogány u. 11-13. 2. A közbeszerzés tárgya és

Részletesebben

I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszám, elektronikus levelezési címe: Veresegyház Város Önkormányzata Címe: 2112 Veresegyház, Fő út 35. Tel: +36 28 588-629 E-mail:

Részletesebben

Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zátrkörűen Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Attila út 13/A.)

Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zátrkörűen Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Attila út 13/A.) 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zátrkörűen Működő Részvénytársaság (1013 Budapest,

Részletesebben

Centrál Színház Színházművészeti Nonprofit Kft. Egyszerű tárgyalásos eljárás a közbeszerzésekről szóló A választott eljárás típusa:

Centrál Színház Színházművészeti Nonprofit Kft. Egyszerű tárgyalásos eljárás a közbeszerzésekről szóló A választott eljárás típusa: E L Ő T E R J E S Z T É S K Ö Z B E S Z E R Z É S I E L J Á R Á S R A B E N Y Ú J T O T T A J Á N L A T O K É R T É K E L É S É R Ő L E L J Á R Á S M E G N E V E Z É S E, B E S Z E R Z É S T Á R G Y A

Részletesebben

A teljes mennyiséggel kapcsolatos tájékoztatást a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott műszaki leírás tartalmazza..

A teljes mennyiséggel kapcsolatos tájékoztatást a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott műszaki leírás tartalmazza.. 14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Részletesebben

HU-Budapest: Közúti és egyéb járművek javítása, karbantartása és kapcsolódó szolgáltatások 2013/S 086-144988

HU-Budapest: Közúti és egyéb járművek javítása, karbantartása és kapcsolódó szolgáltatások 2013/S 086-144988 1/5 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:144988-2013:text:hu:html HU-Budapest: Közúti és egyéb járművek javítása, karbantartása és kapcsolódó szolgáltatások 2013/S

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Külszínre nyíló bányatérségek felhagyása és a felszín tájrendezése

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Külszínre nyíló bányatérségek felhagyása és a felszín tájrendezése Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft. 1024 Budapest, Margit krt. 85. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Külszínre nyíló

Részletesebben

4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S

4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének

Részletesebben

HU-Budapest: Személyzettel és ideiglenes személyzettel való ellátási szolgáltatások 2011/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS.

HU-Budapest: Személyzettel és ideiglenes személyzettel való ellátási szolgáltatások 2011/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:217779-2011:text:hu:html HU-Budapest: Személyzettel és ideiglenes személyzettel való ellátási szolgáltatások 2011/S 131-217779

Részletesebben

A feladatok részletezése az egyidejűleg megküldött ajánlattételi dokumentációban található. IV. szakasz: Eljárás IV.

A feladatok részletezése az egyidejűleg megküldött ajánlattételi dokumentációban található. IV. szakasz: Eljárás IV. 14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos név: Óbudai Parkolási

Részletesebben

Összegzés a 92/2011.(XII.30.) NFM rendelet 9. melléklete alapján

Összegzés a 92/2011.(XII.30.) NFM rendelet 9. melléklete alapján NEMZETBIZTONSÁGI SZAKSZOLGÁLAT GAZDASÁGI VEZETŐ 1399 Budapest 62. Pf.: 710/4-2. Ikt.sz.: 30700/1197 /2015. 1. számú példány Összegzés a 92/2011.(XII.30.) NFM rendelet 9. melléklete alapján 1. Az ajánlatkérő

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Eötvös Loránd Tudományegyetem 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. Kapcsolattartó: Szabó Balázs Tel. +36-30 322 8766 Fax

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás. HU-Budapest: Vesedializáló fogyóeszközök 2010/S 153-235747

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás. HU-Budapest: Vesedializáló fogyóeszközök 2010/S 153-235747 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:235747-2010:text:hu:html HU-Budapest: Vesedializáló fogyóeszközök 2010/S 153-235747 Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza

Részletesebben

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Postai cím: Havashalom u. 43. Város/Község:

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Hivatalos név: Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum Postai cím: Fő u. 10. Város: Kaposvár Postai irányítószám: 7400

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Villamos energia 2010/S

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Villamos energia 2010/S 1/5 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:270334-2010:text:hu:html HU-Budapest: Villamos energia 2010/S 177-270334 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ:

Részletesebben

Egyszerű közbeszerzési eljárás (VÁZLAT) december 10.

Egyszerű közbeszerzési eljárás (VÁZLAT) december 10. Egyszerű közbeszerzési eljárás (VÁZLAT) 2005. december 10. Közbeszerzés fogalmai és alapelvek Nem egyszerűsített (!!) eljárás Értékhatárok Árunál : 2-25 M Ft között Szolgáltatás: 2-20 M Ft között Beruházás

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve és címe: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság; (1075 Budapest, Rumbach Sebestyén 19-21.

1. Az ajánlatkérő neve és címe: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság; (1075 Budapest, Rumbach Sebestyén 19-21. 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság; (1075 Budapest,

Részletesebben

ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL

ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Oktatási Hivatal 1055 Budapest, Szalay u. 10-14. ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Takarítási szolgáltatás ellátása az Oktatási

Részletesebben

Munkaerő-kölcsönzés a HungaroControl Zrt. részére

Munkaerő-kölcsönzés a HungaroControl Zrt. részére 1. Az ajánlatkérő neve és címe: HungaroControl Zrt. 1185 Budapest, Igló u. 33-35. 9. számú melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Munkaerő-kölcsönzés a HungaroControl

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Postai irányítószám 3700 Ország Magyarország Telefax 06 (48)

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Postai irányítószám 3700 Ország Magyarország Telefax 06 (48) AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Szervezet Kazincbarcika Város Önkormányzata Cím Fő tér 4. Város/Község Kazincbarcika Telefon 06 (48) 514-731

Részletesebben

Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása

Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása a.) Az ajánlatkérő neve és címe, telefon és faxszáma (email címe): Néprajzi Múzeum 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12. Telefon: 473-2430 Fax: 473-2431 E-mail: hudakm@neprajz.hu

Részletesebben

A siófoki közbiztonság javítása érdekében kamerarendszer szállítása és telepítése

A siófoki közbiztonság javítása érdekében kamerarendszer szállítása és telepítése ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL a Kbt. 77. (2) bekezdés, illetőleg a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 9. melléklete alapján 1. Az Ajánlatkérő neve és címe: Siófok Város Önkormányzata 8600 Siófok,

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895. (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 7.1.2015, 2015/S 4-004429)

Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895. (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 7.1.2015, 2015/S 4-004429) 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:28895-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895 Magyar Közút Nonprofit Zrt., AK15427,

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: FŐTÁV Zrt. (1116 Bp. Kalotaszeg u. 31.) 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: A FŐTÁV Zrt. és meghatározott konszolidált körbe tartozó

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS 14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez I. szakasz: Ajánlatkérő KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS Összegezés az ajánlatok elbírálásáról I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Részletesebben

7. melléklet az 5/2009. (III. 31.) IRM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

7. melléklet az 5/2009. (III. 31.) IRM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 7. melléklet az 5/2009. (III. 31.) IRM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. 1016 Budapest,

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (cím: 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.)

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (cím: 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.) Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (cím: 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.) 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Adásvételi keretszerződés

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról I. szakasz: Ajánlatkérő I.) Név és címek Hivatalos név: Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. Postai cím: Üllői út 43. II. em.. Város: Budapest Postai irányítószám:

Részletesebben

I. Ajánlattételi felhívás

I. Ajánlattételi felhívás I. Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP), Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály, 1139

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30. napján tartandó rendes testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30. napján tartandó rendes testületi ülésére ELŐTERJESZTÉS Balatonkenese Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30. napján tartandó rendes testületi ülésére Tárgy: Eljárást lezáró döntés meghozatala a Vizesblokk kialakítása vállalkozási

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2011/S 28-046614

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2011/S 28-046614 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:46614-2011:text:hu:html HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2011/S 28-046614 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 7. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Országos Egészségbiztosítási Pénztár, 1139 Budapest, Váci út 73/A. 2. A közbeszerzés

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Távközlési szolgáltatások 2011/S

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Távközlési szolgáltatások 2011/S 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:141835-2011:text:hu:html HU-Budapest: Távközlési szolgáltatások 2011/S 87-141835 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS Összegezés az ajánlatok elbírálásáról I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Halászi Község Önkormányzat (9228 Halászi, Kossuth Lajos u. 38) 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Egy összegű, rögzített áras

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérõ neve és címe: Paks Város Önkormányzata 7030 Paks, Dózsa György u. 55.-61. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Tárgya: Prognosztizált, fixáras

Részletesebben

Tisztelt Ajánlattevők!

Tisztelt Ajánlattevők! Szám / No.: Címzett /Company: Ajánlattevő Részére / To: Tárgy: Csoportos személyi biztosítási szerződés, határozott időre összegezés az ajánlatok elbírálásáról Ikt. szám / Ref. number: FOTAV/4372-9/2012.

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata 2014 Tisztelt Ajánlattevő! 1 Ajánlatkérő a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Bánk Község Önkormányzata 2653 Bánk, 7. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:

Részletesebben

HU-Budapest: Hulladékszállítási szolgáltatások 2011/S 136-226730 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Szolgáltatás

HU-Budapest: Hulladékszállítási szolgáltatások 2011/S 136-226730 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Szolgáltatás 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:226730-2011:text:hu:html HU-Budapest: Hulladékszállítási szolgáltatások 2011/S 136-226730 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES

Részletesebben

1. Ajánlattevő: WECO Travel Utazási Iroda Kft. címe/székhelye: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19. Rumbach Center VII. em.

1. Ajánlattevő: WECO Travel Utazási Iroda Kft. címe/székhelye: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19. Rumbach Center VII. em. 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Állami Számvevőszék 1052 Budapest, Apáczai Csere János u. 10. 2. A közbeszerzés

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér

Részletesebben

Ö S S Z E G E Z É S A Z A J Á N L A T O K E L B Í R Á L Á S Á R Ó L

Ö S S Z E G E Z É S A Z A J Á N L A T O K E L B Í R Á L Á S Á R Ó L 1 Ö S S Z E G E Z É S A Z A J Á N L A T O K E L B Í R Á L Á S Á R Ó L 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Vezetékes földgáz

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. H-1134 Budapest, Váci út 45/B. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Tárgya:

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. H-1134 Budapest, Váci út 45/B. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Tárgya: 9. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. H-1134 Budapest, Váci út 45/B. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Tárgya:

Részletesebben

V É G Z É S -t. Az eljárás során felmerült további költségeiket a felek maguk viselik.

V É G Z É S -t. Az eljárás során felmerült további költségeiket a felek maguk viselik. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZE RZÉSI DÖ NTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.:D.989/15/2016. A Közbeszerzési

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ NYÍLT PÁLYÁZAT Ajánlatkérő: Budapest Főváros XV. kerületi

Részletesebben

HU-Budapest: Irodai személyzettel való ellátási szolgáltatások 2011/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Budapest: Irodai személyzettel való ellátási szolgáltatások 2011/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:83744-2011:text:hu:html HU-Budapest: Irodai személyzettel való ellátási szolgáltatások 2011/S 51-083744 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Csongrád Megyei Kormányhivatal, 6722 Szeged, Rákóczi tér 1.

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Csongrád Megyei Kormányhivatal, 6722 Szeged, Rákóczi tér 1. 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Csongrád Megyei Kormányhivatal, 6722 Szeged, Rákóczi tér 1. 2. A közbeszerzés tárgya

Részletesebben

HU-Budapest: Újságok, folyóiratok, időszakos kiadványok és magazinok 2010/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Újságok, folyóiratok, időszakos kiadványok és magazinok 2010/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:273027-2010:text:hu:html HU-Budapest: Újságok, folyóiratok, időszakos kiadványok és magazinok 2010/S 179-273027 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. 2. A közbeszerzés

Részletesebben

2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Napelemes rendszer telepítése Kaba Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala épületére

2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Napelemes rendszer telepítése Kaba Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala épületére 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Kaba Város Önkormányzata (4183 Kaba, Szabadság tér 1.) 9. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2. A közbeszerzés tárgya és

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 7. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Budapesti Távhőszolgáltató Zrt., 1116 Budapest, Kalotaszeg u.3 1. 2. A közbeszerzés

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 18. melléklet 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Budapesti Távhőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (FŐTÁV Zrt.) 1116 Budapest Kalotaszeg u. 31. 2. A közbeszerzés

Részletesebben