2006. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2006. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ"

Átírás

1 2006. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ Budapest, Dr. Mészáros Tamás rektor Gulyásné Túróczi Margit Mb. gazdasági főigazgató

2 A Budapesti Corvinus Egyetem évi költségvetési beszámolójának a /2007. sz. intézkedés szerint összeállított számszaki beszámolójelentésének szöveges indokolását az alábbiak szerint teszem meg. 1. FELADATKÖR, TEVÉKENYSÉG 1.1. A intézmény neve, törzskönyvi (PIR) azonosító száma, honlapjának címe. A intézmény neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe. Az intézmény neve: Budapesti Corvinus Egyetem Törzskönyvi azonosító száma: Honlap: Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai feladatokban bekövetkezett változások, a szakmai működés értékelése a jellemző mutatókkal. Az Alapító Okirat alapján az Egyetem a következő tevékenységi körrel rendelkezik: - felügyeleti szerv által meghatározott, alapító okirat szerinti alaptevékenység (szövegesen felsorolva): = Az intézmény Alapító Okiratának pontjában meghatározott képzési területen és képzési szinten (agrár, gazdaságtudományok, informatika, jogi és igazgatási, társadalomtudományi) alapképzést, továbbá szakirányú továbbképzést folytathat, s e képzésben oklevelet ad ki. = Az oktatási miniszternek az 1993.évi LXXX.törvény alapján kiadott szakindítási engedélye alapján kifutó rendszerben egyetemi és főiskolai szintű képzést folytat. = Az intézmény Alapító Okiratának pontjában meghatározott szakmacsoportjában (közgazdaság) felsőfokú szakképzést folytathat, s e képzésben bizonyítványt ad ki. = Az Ftv. a szakképzésről szóló 1993.évi LXXVI.törvényben, a közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX.törvényben és a felnőttképzésről szóló 2001.évi CI.törvényben foglaltak szerint részt vesz a közoktatási, továbbá a felsőoktatásnak nem minősülő szakképzési és az ágazatai törvényekben meghatározott egyéb képzési feladatok megvalósításában. 2

3 = A képzéshez kapcsolódó képzési területeken, tudományterületeken, illetve művészeti ágban, alap-, alkalmazott és kísérleti kutatásokat és fejlesztéseket, tudományszervezést, technológiai innovációt, valamint az oktatást támogató egyéb kutatásokat végez. = A nemzeti és az egyetemes kultúra közvetítésével, művelésével és fejlesztésével, az anyanyelvi és az idegen nyelvi ismeretek fejlesztésével hozzájárul a hallgatóknak az értelmiségi létre történő felkészítéséhez. = Az oktatás és a kutatás színvonalas ellátásához szükséges nemzetközi kapcsolatait fejleszti és ápolja. = Tankönyv- és jegyzetkiadást, taneszköz-fejlesztést végez. = Könyvtári és tudományos információ-szolgáltatást lát el az oktatott és kutatott tudományok területén. = Az alaptevékenységi körbe tartozó hallgatók részére saját szervezetében tankönyv-és jegyzetellátást, könyvtári és laboratóriumi szolgáltatást, kollégiumi elhelyezést, kulturális és sportolási lehetőséget nyújt, továbbá olyan szolgáltatásokat, amelyek a hallgatók beilleszkedését, egészséges életvitelét és egészségügyi ellátását szolgálják. = Diákotthoni szolgáltatást nyújt. = Az alkalmazásában lévő közalkalmazottak ellátásával kapcsolatos feladatokat végez a vonatkozó jogszabályok szerint. = Az intézmény infrastruktúrájának fenntartásával és folyamatos fejlesztésével kapcsolatban saját szervezetben lát el feladatokat. = Feladatai teljesítése érdekében gazdasági, továbbá belső ellenőrzési feladatot ellátó funkcionális szervezeti egységet, valamint igazgatási, szervezési, műszaki szolgáltató és más, a működést biztosító funkcionális szervezeti egységeket működtet. = Az Ftv.-ben foglaltak alapján részt vesz az agrárgazdaság körébe tartozó feladatok ellátásában, természetvédelmi területek gondozásában a vonatkozó külön jogszabályok rendelkezései szerint. = A gyakorlati képzés céljaira tanüzemet, tangazdaságot üzemeltet és botanikus kertet, arborétumot tart fenn. 3

4 - belső szabályzatban meghatározott kisegítő, kiegészítő tevékenység. A kiegészítő tevékenységeket az intézmény Alapító Okirata sorolja fel: = a hallgatók számára olyan képzés, illetve szolgáltatás nyújtása, amely közvetlenül nem kapcsolódik a képzési és kimeneti követelmények, szakmai és vizsgakövetelményekben és a tantervekben, illetve szakképzési programokban foglalt tanulmányi kötelezettségek teljesítéséhez = az államilag finanszírozott felsőfokú szakemberképzésben részt vevő hallgatók számára olyan képzés, illetve szolgáltatás nyújtása, amely közvetlenül nem kapcsolódik a képesítési követelményekben és a tantervekben foglalt tanulmányi kötelezettségek teljesítéséhez = felnőttképzési tevékenység = felvételi előkészítő és egyéb tanfolyamok tartása, nyelvvizsgáztatás = továbbképzés = az Országos Képzési Jegyzékben szereplő, szakképesítést nyújtó iskolarendszeren kívüli szakképzés folytatása = a képzéshez kapcsolódó tudományágakban kutatás és fejlesztés, tudományszervezés, hazai és nemzetközi konferenciaszervezés, kultúraművelés és fejlesztés, szaktanácsadási és egyéb tevékenység = az intézményi infrastruktúra szabad kapacitásainak hasznosítása = mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek termelése, feldolgozása, forgalmazása A felsőoktatási intézmények karainak felsorolását kormányrendelet tartalmazza. 209/1999. (XII. 26.) Korm. rendelet a felsőoktatási intézmények karainak felsorolásáról A Kormány a felsőoktatásról szóló - többször módosított évi LXXX. törvény ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, figyelembe véve a felsőoktatási intézményhálózat átalakításáról, továbbá a felsőoktatásról szóló évi LXXX. törvény módosításáról szóló évi LII. törvény 7. -ának (1) bekezdését, a következőket rendeli el: 1. (1) Az állami felsőoktatási intézmények - Kormány által létesített - karainak felsorolását - feltüntetve a székhelyen kívüli kar működési helyét - e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. 4

5 1. számú melléklet a 209/1999. (XII. 26.) Korm. rendelethez Állami egyetemek egyetemi és főiskolai karai Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest Élelmiszertudományi Kar Gazdálkodástudományi Kar Kertészettudományi Kar Közgazdaságtudományi Kar Közigazgatás-tudományi Kar Tájépítészeti Kar Társadalomtudományi Kar 1.3. Új feladatok az Egyetemnél: - Új feladatok, illetve tartalmi megújítások a képzésben, hallgatói létszám alakulása, ezen belül a költségtérítéses képzés tapasztalatai, tankönyv és jegyzetellátás helyzete, a könyvtártámogatások hatása, pályázatok alakulása, kiemelten a feladatfinanszírozási pályázatok korszerűsítési eredményei. Az intézmény számoljon be az oktatói, kutatói előmenetel változásának, illetve a meghatározott jogcímeken biztosított támogatások felhasználásáról, hatásáról (pl: Gyes - Gyed, nyelvvizsga, közoktatás, nemzetiségi képzés, második kari szak, stb.). Megnevezés Kapott összeg Felhasznált összeg Maradvány összeg Maradványból visszafizetendő OTKA pályázatok GYES-Gyed támogatás Széchenyi-Békésy ö.d Határontúli képzés Mikroorganizmus gyűjtemény támogatása Posztdoktori ösztöndíj Deák F. ösztöndíj FKFP pályázatok Fogyatékos hallgatók támogatása Jövő könyvtára támogatás Cigány fiatalok támogatása Doktori Iskola támogatása FVM támogatás Európai iskola támogatás SZMM

6 Az immár negyedik éve működő finanszírozási forma, miszerint államháztartási intézménytől kapott támogatás átcsoportosítással fejezettől kapott támogatásként érkezik az intézményekhez negatív hatása különösen az OTKA és az FVM pályázatoknál volt érzékelhető. Bár a támogatás odaítélése az év első felében megtörtént, a pénz nagy részét az intézmény több hónappal később havi ütemezésben kapta meg, így a felhasználás a likviditás biztosítása érdekében nem történhetett meg, a maradvány különösen az OTKA támogatás esetében jelentős. Az FVM támogatás nagysága az előző évekhez képest jelentősen csökkent. A NKÖM 2006-ös támogatása már csak 375 eft volt, melyet teljes egészében felhasznált az Egyetem. A gyesen illetve gyeden lévő hallgatók költségtérítés kiesésére kapott támogatás összege a jogszabályban előírthoz képest eft-tal kevesebb. A gyeses és gyedes hallgatók ingyenes oktatásával a kieső költségtérítés cc195 mft, a jogszabály szerint járó támogatás összege eft. A megkapott támogatást a kieső költségtérítések részbeni pótlására használta az Egyetem. Széchenyi István ösztöndíjra 5 hónapra 8 fő volt jogosult, 3 hónapra 8 fő volt jogosult. Ezen a téren az Egyetem túlfinanszírozott volt, így vissza kell fizetni eft-t. A határon túli oktatások finanszírozására az intézmény eft mely összeget az Egyetem a képzésben, és az oktatás szervezésben résztvevő dolgozók díjazására használta fel. Jellemző a támogatások maradványára, hogy azok év végén érkeztek meg az Intézményünk számlájára, így a felhasználásuk csak évben valósulhat meg. - Kutatási tevékenység értékelése, különös tekintettel a számszaki beszámoló 7. számú mellékletében megjelölt jogcímekre. Az ismertetésnél ki kell térni arra, hogy a megjelölt jogcímek közül a normatív és pályázatok útján biztosított kutatási összegek milyen összegben és arányban kerültek felhasználásra, hogyan segítették az intézményi feladatok ellátását, milyen problémák merültek fel a felhasználás során, a K+F tevékenység milyen hatást gyakorolt az alaptevékenységre, milyen rezsi %-kal számol az intézmény az egyes kutatások lebonyolításánál. A Strukturális Alapok (konkrétan az Európai Szociális Alap) megnyílásával, a Bologna folyamat egyik lehetséges finanszírozási forrásaként a Budapesti Corvinus Egyetem mindhárom campusa mind az alapképzés, mind a felnőttképzés vonatkozásában bekapcsolódott a HEFOP A felsőoktatás szerkezeti és tartalmi fejlesztése pályázataiba mindkét pályázati fordulóban. Az egyetem konzorciumvezetőként egy pályázatban 6

7 (Közgazdaságtudományi Kar), konzorciumi tagként pedig a Budapesti Gazdasági Főiskola, valamint a Debreceni Egyetem által vezetett konzorciumokban vesz részt őszen a Kutatási Bizottság egységes intézményi stratégiát fogalmazott meg, azaz, a Budapesti Corvinus Egyetem váljon kutató egyetemmé. A kutató egyetemmé válás alapvető feltétele többek között, hogy - legyenek főállású kutatók, akik döntően a tudásközpontoknak vagy pályázatokból és egyéb megbízásokból kell eltartani és alkalmazni - legyenek az Egyetem által stratégiailag fontosnak tartott kutatási területek, amelyeknek legalább középtávon biztosítottak a működési feltételei, - megfelelő kutatási infrastruktúrával rendelkezik. Jelenleg nagyon kevés kutató dolgozik az Egyetemen. Az oktatók kutatói kapacitása kicsi, mert az oktatási feladatok jelentős leterhelést jelentenek, ami sok esetben a kutatói tevékenység rovására megy. A jelenlegi bérezési, elismerési rendszer nem igazán ösztönöz tudományos tevékenységre, ami meg is látszik számos oktatónál, kutatónál. E a gyakorlaton mindenképpen változtatni kell, amit két úton lehet elérni: - folyamatos teljesítményértékelés, s az előírt minimál-követelmények betartatása, ha kell adminisztratív eszközökkel, - olyan K+F programban való részvétel, ami biztosíthatja a hosszabb távú, hatékony kutatást, a kutatói szellemi potenciál optimális kihasználását, megfelelő személyi segéderőt és infrastrukturális hátteret, s ezáltal, szakmai sikerekkel, értékes eredményekkel és anyagi haszonnal gazdagíthatja a kutatókat is a szétforgácsolódás, az aprópénzek hajszolása helyett. Célszerűnek látszik olyan kutatórészlegek kialakítása, amelyek nincsenek lekötve napi oktatási feladatokkal. Fő tevékenységük valamely tudományág magas szintű művelése. Ezek a tudásközpontok megfelelő teret nyújtanának - a doktoranduszok tudományos gyakorlati tevékenységéhez, - nemzetközi kutatási projektekhez, hálózatokhoz való csatlakozáshoz. A kutatásfinanszírozás a jövőben az EU-s tendenciákat tekintve a pályázati rendszerre épül. Nagy interdiszciplináris nemzetközi projektek és hálózatok. Ez a tendencia ma már a magyar gyakorlatban is kezd érvényesülni. A Budapesti Corvinus Egyetem 2006-ben több NKFP, illetve EU 6-os programba kapcsolódott be. Ahhoz, hogy a belső tudományos erőforrások ismertté váljanak, szükség van egy széleskörű tudományos információs rendszer kialakítására, amely tartalmazza: 7

8 - a kutatók, tanszékek, intézetek által művelt területeket, - az elért tudományos eredményeket, - a folyó és tervezett projekteket, nemzetközi együttműködéseket, - partnerkeresési információkat, - a kari, tanszéki eszközöket, műszereket, kutatási infrastruktúrát. Az Egyetemen jelenleg a doktorképzés nyolc iskolában folyik, lényegében egymástól független programok keretében. Az iskolák tevékenysége elismert, azonban ha a nemzetközi elvárások elé akarunk menni, ezen a gyakorlaton célszerű változtatni. Nem az iskolák függetlenségének a feladását kell megcélozni, hanem az interdiszciplinaritás és a hatékonyság előremozdítása érdekében közös képzési kurzusokat, kutatási programokat célszerű szervezni. A doktori iskolák lehetnek a tudományos műhelyek bázisai, s a kutatói oktatói utánpótlásképzés központjai. A doktorképzés terén is célszerű nyitni külföld felé, e téren van a legnagyobb lehetőség a nemzetközi együttműködésre. A doktorképzés terén való nemzetközi együttműködés elősegíti a nemzetközi projektekhez, hálózatokhoz való kapcsolódást is. Célszerű lenne a doktorképzést nemzetközivé tenni, idegen nyelven is megindítani. Jelenleg a Doktori Iskolák a kutatási normatív támogatás mellett a évi FKFP keretből nyertek támogatást. - A képzési és fenntartási normatívák alapján történő finanszírozás tapasztalatai. Az Oktatási Minisztérium a felsőoktatási intézmények évi normatív finanszírozását a felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. törvényben található felhatalmazás alapján a évi finanszírozásról szóló 8/2005 (I.19.) számú kormányrendeletben szabályozza. A szabályozás tartalmazza a normativitás tényét, elveit, azonban a fenntartó ettől eltérő módon, azaz lehetőségeinek figyelembe vételével határozta meg az egyetem finanszírozási keretszámait, így a rendszer értékelése nem végezhető el. A normatív rendszer létét kérdőjelezi meg az évközi elvonások, korlátozások rendszere, valamint az a tény, hogy tartalma nem kötődik ahhoz a szakmai tartalomhoz, melyet finanszírozni hivatott. 8

9 - A számszaki beszámoló 6, 9, 10/a, 10/b számú mellékletben szerepeltetett jogcím adatainak elemzése, pl: a lakhatási támogatásban részesülők, a kollégiumban lakók aránya az összes nem az intézmény székhelyén lakó hallgatókhoz viszonyítva, milyen mértékű a kollégiumi ellátási szint, Köztársasági ösztöndíjak első félévében 6 hónapos támogatást 71 fő kapott. A havi köztársasági ösztöndíj összege Ft. Kari megoszlás: Élelmiszertudományi Kar 6 Gazdálkodástudományi Kar 18 Kertészettudományi Kar 6 Közgazdaságtudományi Kar 11 Közigazgatás-tudományi Kar 7 Tájépítészeti Kar 4 Társadalomtudományi Kar második félévében 4 hónapos támogatást 71 fő kapott. A havi köztársasági ösztöndíj összege Ft. Kari megoszlás: Élelmiszertudományi Kar 5 Gazdálkodástudományi Kar 17 Kertészettudományi Kar 7 Közgazdaságtudományi Kar 13 Közigazgatás-tudományi Kar 9 Tájépítészeti Kar 5 Társadalomtudományi Kar 15 9

10 Bursa ösztöndíj Egyhavi Havi intézményi Időszak Kar önkormányzati Létszám (fő) ösztöndíjrész (Ft) ösztöndíjrész (Ft) Közigazgatás-tudomány Kar II. félév Élelmiszertudományi Kar Gazdálkodástudományi Kar Kertészettudományi Kar Közgazdaságtudományi Kar Társadalomtudományi Kar Tájépítészeti Kar Összesen/hó hónap Időszak Kar Egyhavi Havi intézményi önkormányzati ösztöndíjrész (Ft) ösztöndíjrész (Ft) Létszám (fő) Közigazgatás-tudomány Kar Élelmiszertudományi Kar I. félév Gazdálkodástudományi Kar Kertészettudományi Kar Közgazdaságtudományi Kar Társadalomtudományi Kar Tájépítészeti Kar Összesen hónap Kollégiumi ellátás Megnevezés M.e Összes hallgató fő ebből államilag finanszírozott fő ebből vidéki fő ebből kollégista fő Kollégiumi ellátásra jogosult (vidékiek) az összes hallgató arányában % 33% 35% Kollégiumi ellátást kapott az összes hallgató arányában % 11% 10% Kollégiumi ellátást kapott a jogosultak arányában % 34% 29% Lakhatási támogatásból ténylegesen ellátott hallgatók fő Lakhatási támogatásból ellátott hallgatók a jogosultak arányában % 21% 21% Kollégiumi férőhelyek száma fő Kollégiumi férőhely kihasználtság % 107% 99% 10

11 A Budapesti Corvinus Egyetemen 5 kollégiumában összesen fő részére van kollégiumi elhelyezés biztosítva. A Földes Ferenc Kollégium, illetve a Somogyi Imre Kollégium PPP konstrukcióban történő tervezett felújítása miatt 356 hallgató a Hotel Griff Ifjúsági Szállóba költözött átmenetileg. Az egyetem bérelt kollégiumi elhelyezést év első félévében 129 fő, második félévben 307 fő részére biztosított. Lakhatási támogatásban részesülők Lakhatási támogatásban részesült 755 fő, összesen eft/hó összegben. Támogatásból megvalósuló fejlesztés Támogatásból fejlesztés nem valósult meg. Jegyzettámogatás Jegyzettámogatásra jogosultak fő hallgató fő doktorandusz hallgató Az Egyetemet megillető támogatás összege: eft. Megoszlása a karok között: Élelmiszertudományi Kar eft Kertészettudományi Kar eft Tájépítészeti Kar eft Közigazgatás-tudományi Kar eft Pesti karok eft - A szakmai beszámolók az alábbi felsorolt szempontok figyelembevételével kell elkészíteni: 1. Intézményi szerkezeti változások 2. Hallgatói változások - alapképzés (nappali, esti, levező, távoktatás), = felsőfokú szakképzés (hallgatói jogviszonyban, tanulói jogviszonyban), = doktori képzés (ösztöndíjas, költségtérítéses), = kiegészítő, másoddiplomás képzés, = szakirányú továbbképzés, 11

12 = államilag finanszírozott költségtérítéses; - Tudományos Diákköri Tevékenység: (Bakacsi, Pénzes) Alapképzés A évben az előző évhez képest a BCE alapvető tevékenysége, az oktatás a hallgatói összlétszám tekintetében jelentős strukturális változások történtek. Az egyetem egészét érintő létszámadatok azt mutatják, hogy valamelyest növekedett az összlétszám. A legfontosabb strukturális változás az volt, hogy beindultak az új rendszerű alapképzési szakok. A 2005/2006-os tanévben már három ilyen alapképzési szakon kezdődött meg az oktatás, a 2006/2007. tanévben pedig további 18 alapképzési szakon. A hallgatói létszám - képzési típusok szerinti bontásban, karonként - a következőképpen alakult 2005-ben és 2006-ban. 1. tábla A karok hallgatóinak megoszlása képzési típus szerint, hó Összesenből Kar a Főiskolai szintű Egyetemi szintű Szakirányú PhD képzés Összes képzés képzés továbbképzés BSC fő % fő % fő % fő % fő % fő Élelmiszertudományi , , , , , Gazdálkodástudományi , , , , , Kertészettudományi , , , , ,00 63 Közgazdasági Továbbképző Intézet 0, ,00 0, ,00 Közgazdaságtudományi 137 7, , , , ,00 Közigazgatástudományi , , ,48 0 0, ,00 Tájépítészeti ,94 0 0, , ,00 Társadalomtudományi , , , ,00 Összesen , , , , , tábla A karok hallgatói megoszlása képzési típus szerint, hó Főiskolai szintű Egyetemi szintű Szakirányú Alapképzés (BA/BSc) Kar képzés képzés továbbképzés PhD képzés Összesen fő % fő % fő % fő % fő % fő % Élelmiszertudományi , , , , , ,00 Gazdálkodástudományi , , , , , ,00 Kertészettudományi , , ,83 7 0, , ,00 Közigazgatás-tudományi , , , , ,00 Közgazdaságtudományi , , , , , ,00 Tájépítészeti , , , ,00 Társadalomtudományi , , , , ,00 12

13 Összesen , , , , , ,00 A képzési típusok szerinti megoszlás összehasonlításánál figyelembe kell venni, hogy közben megtörtént a fentiekben említett strukturális változás. Míg 2005-ben a hallgatók 2%-át tették ki az új rendszerben tanulók, addig 2006-ban már 22,5%-uk tartozott ebbe a kategóriába. A hallgatók tagozat szerinti megoszlását karonként a következő két tábla mutatja. 3. tábla A karok hallgatóinak megoszlása a tagozat szerint, hó Kar/Tagozat Esti Levelező Nappali Összesen fő % fő % fő % fő % Élelmiszertudományi 0, , , ,00 Gazdálkodástudományi , , , ,00 Kertészettudományi 0, , , ,00 Közgazdasági Továbbképző Intézet 0 0, ,00 0, ,00 Közgazdaságtudományi 53 2, , , ,00 Közigazgatástudományi 180 5, , , ,00 Tájépítészeti 0, , , ,00 Társadalomtudományi , , , ,00 Összesen , , , ,00 Összesenből a BSC tábla A karok hallgatói megoszlása tagozat szerint, hó Kar Esti Levelező Nappali Összesen fő % fő % fő % fő % Élelmiszertudományi , , ,00 Gazdálkodástudományi 526 9, , , ,00 Kertészettudományi , , ,00 Közigazgatás-tudományi , , ,00 Közgazdaságtudományi 39 1, , , ,00 Tájépítészeti 31 4, , ,00 Társadalomtudományi , , , ,00 Összesen , , , ,00 A hallgatók tagozat szerinti megoszlása annyiban változott, hogy a korábbi évekhez hasonlóan tovább csökkent az esti tagozatra járók száma és aránya, miközben a nappali és levelező tagozatra járóké növekedett. A karok helyzete ebben a tekintetben nem változott lényegesen. 13

14 A finanszírozás módja szerinti megoszlás karonként az 5. és 6. tábla alapján tekinthető át. 5. tábla A karok hallgatóinak megoszlása (PhD nélkül) a finanszírozási mód szerint, hó Kar/finanszírozás Államilag Nem képzés helyén/ Költségtérítéses finanszírozott határontúli Összesen fő % fő % fő % fő % Élelmiszertudományi Kar , , ,0 Gazdálkodástudományi Kar , , , ,0 Kertészettudományi Kar , , , ,0 Közgazdasági Továbbképző Intézet , ,0 Közgazdaságtudományi Kar , , ,0 Közigazgatástudományi Kar , , ,0 Tájépítészeti Kar , , ,0 Társadalomtudományi Kar , , ,0 Összesen , , , ,0 6. tábla A karok hallgatóinak megoszlása (PhD) nélkül a finanszírozási mód szerint, hó Kar Államilag finanszírozott Költségtérítéses Nem a képzés helyén/ határontúli Összesen fő % fő % fő % fő % Élelmiszertudományi , , ,00 Gazdálkodástudományi , , , ,00 Kertészettudományi , , , ,00 Közigazgatás-tudományi , , ,00 Közgazdaságtudományi , , ,00 Tájépítészeti , , ,00 Társadalomtudományi , , ,00 Összesen , , , ,00 A finanszírozás módja szerint az egyetem egésze tekintetében kisebb változás történt, valamelyest növekedett az államilag finanszírozott, és csökkent a költségtérítéses képzésben részt vevő hallgatók aránya. Ezen belül a Kertészettudományi Karon jelentősen, a Tájépítészeti karon kissé növekedett az államilag finanszírozott képzésben résztvevők aránya, a Közgazdaságtudományi és a Társadalomtudományi Kar esetében pedig csökkent ez az arány (a Közgazdaságtudományi Karon ez főleg a KTI átvétele következtében alakult így). 14

15 A következő, 7. és 8. tábla az egyetem egészére vonatkozóan mutatja be a hallgatók megoszlását, képzési típus és tagozat, illetve finanszírozási mód szerint. 7. tábla A hallgatók megoszlása tagozat szerint az egyes képzési típusokban, hó Szakirányú Tagozat Alapképzés Főiskolai Egyetemi Doktori Összesen továbbképzés Összesen (BA/BSc) képzés képzés képzés % Nappali (teljes idejű) ,8 Esti, levelező (részidős) ,2 Hallgatók száma összesen ,0 Összesen % 22,5 19,8 45,1 10,9 1,8 100,0 8. tábla A hallgatók megoszlása tagozat szerint az egyes képzési típusokban, hó Tagozat Alapképzés (BA/BSc) Főiskolai szintű képzés Egyetemi szintű képzés Szakirányú továbbképzés Doktori képzés Összesen Összesen % Nappali (teljes idejű) ,31 Esti, levelező (részidejű) ,69 Hallgatók száma összesen ,00 Összesen % 23,49 23,87 42,80 8,48 1,36 100,00 Tudományos Diákköri tevékenység A BCE hét karán 2006-ban is a korábbi években tapasztalt intenzitással folyt az intézményi szintű TDK munka ban nem volt OTDK verseny, de a 2006 végén lezajlott jelentkezések alapján következtetni lehet a évi OTDK szereplésekre. Kar TDK versenyen résztvevő hallgatók száma OTDK versenyen résztvevő hallgatók száma Gazdálkodástudományi 28 dolgozat / 35 hallgató Közgazdaságtudományi dolgozat / 18 hallgató Társadalomtudományi 33 dolgozat / 38 hallgató Közigazgatástudományi n. a. n. a. Élelmiszertudományi Kertészettudományi Tájépítészeti Összesen ben a XVII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Társadalomtudományi Szekciójának házigazdája a BCE volt. 15 tudományág (tudomány) területén 27 zsűri bírálta el 15

16 a versenyre jelentkező 310 hallgató munkáját. A hallgatók 25 magyarországi és egy határon túli felsőoktatási intézményt képviseltek. 3. Hallgatói mobilitás Eu-mobilitás (Bologna) Külföldi részképzésben résztvevő hallgatók A hallgatói mobilitás az Erasmus és CEEPUS programok keretében, illetve programokon kívüli kétoldalú szerződések alapján folyik. A kétoldalú szerződések jelen esetben főleg az Európai Unión kívüli kapcsolatokat jelentik. A hallgatók 2/3 része az Erasmus program keretében folytat részképzést valamelyik külföldi partneregyetemen. 2005/ /07 Erasmus CEEPUS Kétoldalú szerződés alapján Összesen: A mobilitásban egyfajta átstrukturálódás figyelhető meg. Az Erasmus programban résztvevők száma folyamatosan nő. Mivel a kétoldalú szerződések csak tandíjmentességet tudnak biztosítani, évről évre változik, hogy a hallgatók megengedhetik-e maguknak ezt a formát. Lassú emelkedés figyelhető meg. Teljes idejű képzésre fogadott hallgatók Az egyetem teljes idejű részképzésre is fogad külföldi hallgatókat mind a magyar nyelvű mind az angol nyelvű program keretében. 2005/ /07 Magyar nyelvű oktatás Angol nyelvű oktatás Külföldre kihelyezett tagozat Összesen:

17 Az angol nyelvű oktatásban a csökkenés nemzetközi tendenciát jelez. Az EU-ba történő belépéssel csökkent az érdeklődés az EU-ból érkező diákok részéről. Az ázsiai és az amerikai diákok számára nagyobb gondot jelentenek a belépéssel megjelenő szigorúbb vízumkövetelmények. Általában is elmondható, hogy egyrészt Magyarország veszített vonzerejéből, mert a rendszerváltás kapcsán tapasztalt nagy érdeklődés csökkenést mutat, másrészt pedig jelentkezik az a tendencia, hogy a hallgatók kevésbé mobilak ilyen szempontból. Egyetemünkön jelenleg a kínai és orosz hallgatók vannak többségben. Részképzésre fogadott külföldi hallgatók A hallgatókat az Erasmus és a CEEPUS programok keretében, valamint kétoldalú szerződések alapján fogadja az egyetem, főleg az angol nyelven kínált kurzusokra. 2005/ /07 Erasmus Ceepus Kétoldalú szerződés alapján Összesen: Továbbra is csak a társadalomtudományi területeken számottevő a fogadott hallgatók száma. 4. Képzési szerkezet változása munkaerőpiaci igények A BCE képzési szerkezete a 2006/2007. tanévben gyökeresen megváltozott az előző tanévhez képest, mivel minden első éves hallgató az új alapképzési szakokra nyert felvételt. Az új alapképzésben az egyes képzési területekre beiratkozott hallgatók számát és megoszlását az alábbi tábla mutatja. 17

18 Az új alapképzésben az egyes képzési területekre beiratkozott hallgatók száma és megoszlása, 2006 Képzési terület Fő % Agrár ,8 Gazdaságtudományok ,8 Informatika 164 4,0 Jogi, igazgatási ,2 Társadalomtudományi ,2 Összesen ,0 A évi felvételi eljárás számszerű eredményei azt mutatják, hogy az új alapképzési szakok jól szerepeltek. A nappali tagozaton általában magas volt a túljelentkezési arány az összes jelentkező száma alapján, és számos szakra magas pontszámmal kerültek be a hallgatók. Más hazai felsőoktatási intézmények azonos szakjaihoz képest ebből a szempontból kedvező a BCE pozíciója, a saját korábbi hasonló vagy azonos szakokhoz képest pedig emelkedtek a felvételi ponthatárok. Öt olyan szakunk van, amelynél a ponthatár legalább 140 pont volt, ezen belül a nemzetközi kapcsolatok alapszakra a maximális 144 ponttal lehetett bejutni folyamán döntő szakaszába érkezett a mesterképzési szakok programjainak kidolgozása és akkreditálása. 24 mesterképzési szak létesítése történt meg, ezekből 5 mesterképzési szak indítását is engedélyezték. (A 2006/2007. tanévre már meg is hirdetett 3 mesterképzési szakot az egyetem, egy mesterképzési szak pedig 2007-ben kapta meg az indítási engedélyt, és ezt a szakot 2008-ra hirdeti meg az egyetem keresztféléves indítással.) Az egyetem karai lényegében minden olyan szakon megindítják a mesterképzést, amelyen jelenleg egyetemi szintű (ötéves) képzésekkel rendelkeznek. A hagyományos képzések területén a Közgazdaságtudományi Kar (Közgazdasági Továbbképző Intézet) egy új egyetemi szakirányú továbbképzési szakot indított el. 18

19 Nemzetközi együttműködésben hirdetett képzések Német nyelvű gazdálkodástudományi képzés (DSG) A német nyelven folytatott képzés 1993-ban indult el a Passaui Egyetemmel közös szervezésben magyar hallgatók számára. A programot a Német Külügyminisztérium támogatja a DAAD-n keresztül. A program keretében kettős diploma megszerzésére is lehetőség nyílik a két egyetem által megkötött megállapodás alapján. CEMS program Az egyetem 1996-ban lépett be a CEMS-be (Community of European Management Schools), melynek eredményeképpen speciális gazdálkodástudományi programot kínál a hallgatóinak. E program részét képezi angol nyelven kínált kurzusok látogatása, részképzés külföldi CEMS partneregyetemen, illetve szakmai gyakorlat ugyancsak külföldön. A program sikeres elvégzése után a hallgatók Master in International Management diplomát kapnak. European Master in Public Administration (EMPA) A program keretében a közszolgálati tanulmányok iránt érdeklődő hallgatók a BCE diplomája mellett megkapják a hálózatban résztvevő partnerintézmények által közösen kiállított hivatalos oklevelet is. Európa tanulmányok francia nyelvű képzés A 2004/05 évben indított program során a Paris III egyetem tanárai tartanak előadásokat, illetve a hallgatóknak francia nyelvórákon is részt kell venniük. A program sikeres elvégzése után a hallgatók a két egyetem által kiállított igazolást kapnak. Kettős diploma programok Az egyetem kettős diploma kiadásáról szóló szerződéseket kötött a következő egyetemekkel: Passaui Egyetem, Németország, ESSCA Angers, Franciaország, CAH Dronten, Hollandia. 19

20 A fenti programokban résztvevő magyar hallgatók száma 2005/ /07 DSG (német) CEMS (angol) Európa tanulmányok (francia) Összesen: Joint European Master in Comparative Local Development for the Balkans and other Areas in Transformation (Erasmus Mundus) A 2004-ben indult programban a Trentói Egyetemmel, a Regensburgi Egyetemmel és a Ljubljanai Egyetemmel közösen vesz részt a BCE. A programban résztvevő hallgatók az együttműködő egyetemek rektorai által aláírt közös diplomát (joint degree) kapnak. A programban résztvevő egyetemek oktatói adják a kurzusokat. International Master in Vine, Wine and Terroire (Erasmus Mundus) 2002-ben az Élelmiszertudományi Kar egyezményt írt alá az Angers-i Agrártudományi Egyetem (Franciaország) által vezetett, 7 európai ország 9 egyetemének részvételével folyó nemzetközi MSc képzési programban való részvételhez a szőlészet és borászat menedzsment területén. A képzés célja BSC szintre alapozott 4 féléves oktatási program. International Master in Economy, State and Society (Erasmus Mundus) A 2006/07-es tanévtől indult el a UCL School of Slavonic and East European Studies által koordinált közös program, melyben további 5 ország vesz részt. 5. Gyakorló intézmények változásai gyakorlatigényes képzés (Bologna) Gyakorló iskolák Az Egyetemnek saját gyakorló iskolája nincs. A közgazdász tanári képzésben részt vevő hallgatók a következő középiskolákban teljesítik a képzés részét képező tanítási gyakorlatukat: - Fényes Elek Közgazdasági Szakközépiskola, Budapest; - Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló Két tannyelvű Külkereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola, Budapest; - II. Rákóczi Ferenc Fővárosi Gyakorló Közgazdasági Középiskola; 20

A SZOLNOKI FŐISKOLA. 2008. évi OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE

A SZOLNOKI FŐISKOLA. 2008. évi OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE A SZOLNOKI FŐISKOLA 2008. évi OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE I. BEVEZETÉS A Szolnoki Főiskola 2008-ban is két fakultással folytatta működését. Üzleti Fakultás (Szolnok), valamint

Részletesebben

2012. ÉVI OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA

2012. ÉVI OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA A 2012. ÉVI OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA Budapest, 2013. április TARTALOMJEGYZÉK Vezetői összefoglaló... 4 I. Általános indoklás (feladatkör, tevékenység bemutatása)... 5

Részletesebben

GAZDASÁGI FŐIGAZGATÓSÁG A DEBRECENI EGYETEM 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE SZÁMSZAKI BESZÁMOLÓJELENTÉSÉNEK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE. Debrecen, 2007. április 20.

GAZDASÁGI FŐIGAZGATÓSÁG A DEBRECENI EGYETEM 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE SZÁMSZAKI BESZÁMOLÓJELENTÉSÉNEK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE. Debrecen, 2007. április 20. GAZDASÁGI FŐIGAZGATÓSÁG A DEBRECENI EGYETEM 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE SZÁMSZAKI BESZÁMOLÓJELENTÉSÉNEK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE Debrecen, 2007. április 20. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 I. FELADATKÖR, TEVÉKENYSÉG...

Részletesebben

2011. ÉVI OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA

2011. ÉVI OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA A 2011. ÉVI OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA Budapest, 2012. április TARTALOMJEGYZÉK Vezetői összefoglaló... 4 I. Általános indoklás (feladatkör, tevékenység bemutatása)... 5

Részletesebben

Ö s s z e g z é s. módosított

Ö s s z e g z é s. módosított Ö s s z e g z é s Az OM fejezet 2003. évi kiadása 16%-kal haladta meg az előző évi tényleges összeget, gyakorlatilag megfelelt az éves módosított előirányzatnak. Az intézményi bevételek lényegében szinten

Részletesebben

2010. évi OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE

2010. évi OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE 2010. évi OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE PIR törzsszám: 38588 Honlap címe: www.szolf.hu Tartalomjegyzék 1. Feladatkör, tevékenység 4 1.1. Az intézmény neve: Szolnoki Főiskola

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM. Beszámoló a Szent István Egyetem 2012. évi gazdálkodásáról. Gödöllő 2013.

SZENT ISTVÁN EGYETEM. Beszámoló a Szent István Egyetem 2012. évi gazdálkodásáról. Gödöllő 2013. SZENT ISTVÁN EGYETEM Beszámoló a Szent István Egyetem 2012. évi gazdálkodásáról Gödöllő 2013. Az intézmény főbb azonosító adatai: Az intézmény neve: Szent István Egyetem Székhelye: 2100 Gödöllő, Páter

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM. Beszámoló a Szent István Egyetem 2011. évi gazdálkodásáról. Gödöllő 2012.

SZENT ISTVÁN EGYETEM. Beszámoló a Szent István Egyetem 2011. évi gazdálkodásáról. Gödöllő 2012. SZENT ISTVÁN EGYETEM Beszámoló a Szent István Egyetem 2011. évi gazdálkodásáról Gödöllő 2012. Az intézmény főbb azonosító adatai: Az intézmény neve: Szent István Egyetem Székhelye: 2100 Gödöllő, Páter

Részletesebben

2008. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓJELENTÉS

2008. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓJELENTÉS MISKOLCI EGYETEM Iktatószám:Gi/229-3/2009. 2008. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓJELENTÉS (Készült az Oktatási és Kulturális Minisztérium 2009. március 30-án keltezett 9.835/2009. ügyiratszámú levele alapján) MISKOLC

Részletesebben

A Magyar Képzőművészeti Egyetem. 2010. évi gazdasági beszámolójának szöveges indoklása

A Magyar Képzőművészeti Egyetem. 2010. évi gazdasági beszámolójának szöveges indoklása A Magyar Képzőművészeti Egyetem 2010. évi gazdasági beszámolójának szöveges indoklása Budapest, 2011. április 10. Juhász Ferenc Gazdasági főigazgató I. Feladatkör, tevékenység I.1.1. Az intézmény neve:

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA. 2012/2013. tanévi OKTATÁSI ÉS KUTATÁSI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE

SZOLNOKI FŐISKOLA. 2012/2013. tanévi OKTATÁSI ÉS KUTATÁSI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE A SZOLNOKI FŐISKOLA 2012/2013. tanévi OKTATÁSI ÉS KUTATÁSI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE A Szolnoki Főiskola fejlődése a 2012/2013-as tanévben A 2012/2013. tanév a Szolnoki Főiskola alaptevékenységét illetően

Részletesebben

JELENTÉS a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem működésének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem működésének ellenőrzéséről JELENTÉS a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem működésének ellenőrzéséről 2001. szeptember 0132 Az ellenőrzés végrehajtásáért felelős: Bihary Zsigmond számvevő igazgató Az ellenőrzést

Részletesebben

BEVEZETÉS ÚJ TÉZISEK A FELSŐOKTATÁSI TÖRVÉNY KONCEPCIÓJÁBAN

BEVEZETÉS ÚJ TÉZISEK A FELSŐOKTATÁSI TÖRVÉNY KONCEPCIÓJÁBAN A Nemzeti Erőforrás Minisztérium Oktatásért Felelős Államtitkársága konzultációt kezdeményez az új felsőoktatási törvény koncepciójáról. A tervezetet az államtitkárság vitaanyagnak szánja, melyhez december

Részletesebben

1993. évi LXXX. törvény. a felsőoktatásról PREAMBULUM ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Fejezet. A törvény hatálya. 2. Fejezet

1993. évi LXXX. törvény. a felsőoktatásról PREAMBULUM ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Fejezet. A törvény hatálya. 2. Fejezet 1993. évi LXXX. törvény a felsőoktatásról PREAMBULUM A magyar felsőoktatás első önálló törvényi szabályozásának alapját az alkotmányos emberi jogok, az európai egyetemek Magna Chartája, valamint a társadalmi

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2008/2009 Második akkreditációs értékelés ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM AKKREDITÁCIÓS JELENTÉS 2009/8/VII/3. SZÁMÚ MAB HATÁROZAT 2009. október 30. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

(Harmadik akkreditációs értékelés) TOMORI PÁL FŐISKOLA AKKREDITÁCIÓS JELENTÉSE A 2015/6/VIII. SZ. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE. 2015. július 10.

(Harmadik akkreditációs értékelés) TOMORI PÁL FŐISKOLA AKKREDITÁCIÓS JELENTÉSE A 2015/6/VIII. SZ. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE. 2015. július 10. INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2014/15 (Harmadik akkreditációs értékelés) TOMORI PÁL FŐISKOLA AKKREDITÁCIÓS JELENTÉSE A 2015/6/VIII. SZ. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2015. július 10. Előző intézményakkreditáció:

Részletesebben

INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés)

INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés) INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés) NYUGAT- MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDŐMÉRNÖKI KAR 2007/10/XI/3.sz. MAB határozat 2007. december 7. 1 NYUGAT- MAGYARORSZÁGI EGYETEM

Részletesebben

INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV 2012-2016.

INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV 2012-2016. TOMORI PÁL FŐISKOLA INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV 2012-2016. Szenátus általi elfogadás dátuma: 2012.05.22. Határozat száma: 2012/2/21. Hatályos: A Főiskola fenntartójának döntését követő napon. Az intézményfejlesztési

Részletesebben

Ikt. szám: 4935-21/2010-0006 KTF. A XXI. FEJEZET Egészségügyi Minisztérium 2009. évi költségvetésének végrehajtása

Ikt. szám: 4935-21/2010-0006 KTF. A XXI. FEJEZET Egészségügyi Minisztérium 2009. évi költségvetésének végrehajtása Ikt. szám: 4935-21/2010-0006 KTF A XXI. FEJEZET Egészségügyi Minisztérium költségvetésének végrehajtása 2 T A R T A L O M J E G Y Z É K A. A FEJEZET 2009. ÉVI LEGFONTOSABB KÖLTSÉGVETÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ -

Részletesebben

JELENTÉS. a felsőoktatási törvény végrehajtásának ellenőrzéséről. 0915 2009. június

JELENTÉS. a felsőoktatási törvény végrehajtásának ellenőrzéséről. 0915 2009. június JELENTÉS a felsőoktatási törvény végrehajtásának ellenőrzéséről 0915 2009. június 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3 Átfogó Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám: V2010137/20082009.

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVE

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVE A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVE 2006. DECEMBER 1. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA A Budapesti Műszaki Főiskola jogelőd intézményeinek története szervesen összefonódik: valamennyi iskola

Részletesebben

KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA

KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2013/2014 (Harmadik akkreditációs értékelés) KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA akkreditációs jelentése a 2014/7/X. sz. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2014. július 4. Előző intézményakkreditáció:

Részletesebben

INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013. EDUTUS FŐISKOLA akkreditációs jelentése

INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013. EDUTUS FŐISKOLA akkreditációs jelentése INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013 (Harmadik akkreditációs értékelés) EDUTUS FŐISKOLA akkreditációs jelentése a 2013/8/IX/3. sz. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2013. szeptember 27. Előző intézményakkreditáció:

Részletesebben

I. A SZÖVEGES BESZÁMOLÓ ÁLTALÁNOS INDOKLÁSA... 1 I.1. FELADATKÖR, TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA... 1 I.1.1. Intézményi szerkezeti változások ismertetése...

I. A SZÖVEGES BESZÁMOLÓ ÁLTALÁNOS INDOKLÁSA... 1 I.1. FELADATKÖR, TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA... 1 I.1.1. Intézményi szerkezeti változások ismertetése... TARTALOMJEGYZÉK I. A SZÖVEGES BESZÁMOLÓ ÁLTALÁNOS INDOKLÁSA... 1 I.1. FELADATKÖR, TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA... 1 I.1.1. Intézményi szerkezeti változások ismertetése... 4 I.1.1.1. Elızmények... 4 I.1.1.2.

Részletesebben

A felsőoktatást célzó programok értékelése

A felsőoktatást célzó programok értékelése A felsőoktatást célzó programok értékelése Esettanulmányok értékelési zárójelentés II. kötet 2013. február 28. Készítette: Mike Károly [HÉTFA 7. LOT] vezető értékelő Magyari Donát [HÉTFA 7. LOT] Remete

Részletesebben

3365-4/2008. A DEBRECENI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2008.

3365-4/2008. A DEBRECENI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 3365-4/2008. A DEBRECENI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 2 A Debreceni Egyetem (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint a felsőoktatásról

Részletesebben

Szociális és Munkaügyi Minisztérium Gazdasági Főosztály. Dr. Németh Nóra gazdasági főigazgató. Budapest Kálmán I. u. 3. 1054

Szociális és Munkaügyi Minisztérium Gazdasági Főosztály. Dr. Németh Nóra gazdasági főigazgató. Budapest Kálmán I. u. 3. 1054 Keltezés: Tárgy: Ikt. szám: Ügyintézőnk: Hiv.szám: Ügyintézőjük: 2007. február 16. 2006. évis számszaki beszámoló szöveges indoklása Pelyvás Lajosné Szociális és Munkaügyi Minisztérium Gazdasági Főosztály

Részletesebben

29435-1/2008. A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2008.

29435-1/2008. A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 29435-1/2008. A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 2 A Széchenyi István Egyetem (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint a

Részletesebben

26783-1/2008. A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2008.

26783-1/2008. A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 26783-1/2008. A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 2 A Nyíregyházi Főiskola (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint a felsőoktatásról

Részletesebben

Nyíregyházi Főiskola

Nyíregyházi Főiskola Nyíregyházi Főiskola Nyíregyházi Főiskola kari struktúrája a következő: Bölcsészettudományi és Művészeti Főiskolai Kar Gazdasági- és Társadalomtudományi Főiskolai Kar Műszaki és Mezőgazdasági Főiskolai

Részletesebben