2006. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2006. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ"

Átírás

1 2006. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ Budapest, Dr. Mészáros Tamás rektor Gulyásné Túróczi Margit Mb. gazdasági főigazgató

2 A Budapesti Corvinus Egyetem évi költségvetési beszámolójának a /2007. sz. intézkedés szerint összeállított számszaki beszámolójelentésének szöveges indokolását az alábbiak szerint teszem meg. 1. FELADATKÖR, TEVÉKENYSÉG 1.1. A intézmény neve, törzskönyvi (PIR) azonosító száma, honlapjának címe. A intézmény neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe. Az intézmény neve: Budapesti Corvinus Egyetem Törzskönyvi azonosító száma: Honlap: Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai feladatokban bekövetkezett változások, a szakmai működés értékelése a jellemző mutatókkal. Az Alapító Okirat alapján az Egyetem a következő tevékenységi körrel rendelkezik: - felügyeleti szerv által meghatározott, alapító okirat szerinti alaptevékenység (szövegesen felsorolva): = Az intézmény Alapító Okiratának pontjában meghatározott képzési területen és képzési szinten (agrár, gazdaságtudományok, informatika, jogi és igazgatási, társadalomtudományi) alapképzést, továbbá szakirányú továbbképzést folytathat, s e képzésben oklevelet ad ki. = Az oktatási miniszternek az 1993.évi LXXX.törvény alapján kiadott szakindítási engedélye alapján kifutó rendszerben egyetemi és főiskolai szintű képzést folytat. = Az intézmény Alapító Okiratának pontjában meghatározott szakmacsoportjában (közgazdaság) felsőfokú szakképzést folytathat, s e képzésben bizonyítványt ad ki. = Az Ftv. a szakképzésről szóló 1993.évi LXXVI.törvényben, a közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX.törvényben és a felnőttképzésről szóló 2001.évi CI.törvényben foglaltak szerint részt vesz a közoktatási, továbbá a felsőoktatásnak nem minősülő szakképzési és az ágazatai törvényekben meghatározott egyéb képzési feladatok megvalósításában. 2

3 = A képzéshez kapcsolódó képzési területeken, tudományterületeken, illetve művészeti ágban, alap-, alkalmazott és kísérleti kutatásokat és fejlesztéseket, tudományszervezést, technológiai innovációt, valamint az oktatást támogató egyéb kutatásokat végez. = A nemzeti és az egyetemes kultúra közvetítésével, művelésével és fejlesztésével, az anyanyelvi és az idegen nyelvi ismeretek fejlesztésével hozzájárul a hallgatóknak az értelmiségi létre történő felkészítéséhez. = Az oktatás és a kutatás színvonalas ellátásához szükséges nemzetközi kapcsolatait fejleszti és ápolja. = Tankönyv- és jegyzetkiadást, taneszköz-fejlesztést végez. = Könyvtári és tudományos információ-szolgáltatást lát el az oktatott és kutatott tudományok területén. = Az alaptevékenységi körbe tartozó hallgatók részére saját szervezetében tankönyv-és jegyzetellátást, könyvtári és laboratóriumi szolgáltatást, kollégiumi elhelyezést, kulturális és sportolási lehetőséget nyújt, továbbá olyan szolgáltatásokat, amelyek a hallgatók beilleszkedését, egészséges életvitelét és egészségügyi ellátását szolgálják. = Diákotthoni szolgáltatást nyújt. = Az alkalmazásában lévő közalkalmazottak ellátásával kapcsolatos feladatokat végez a vonatkozó jogszabályok szerint. = Az intézmény infrastruktúrájának fenntartásával és folyamatos fejlesztésével kapcsolatban saját szervezetben lát el feladatokat. = Feladatai teljesítése érdekében gazdasági, továbbá belső ellenőrzési feladatot ellátó funkcionális szervezeti egységet, valamint igazgatási, szervezési, műszaki szolgáltató és más, a működést biztosító funkcionális szervezeti egységeket működtet. = Az Ftv.-ben foglaltak alapján részt vesz az agrárgazdaság körébe tartozó feladatok ellátásában, természetvédelmi területek gondozásában a vonatkozó külön jogszabályok rendelkezései szerint. = A gyakorlati képzés céljaira tanüzemet, tangazdaságot üzemeltet és botanikus kertet, arborétumot tart fenn. 3

4 - belső szabályzatban meghatározott kisegítő, kiegészítő tevékenység. A kiegészítő tevékenységeket az intézmény Alapító Okirata sorolja fel: = a hallgatók számára olyan képzés, illetve szolgáltatás nyújtása, amely közvetlenül nem kapcsolódik a képzési és kimeneti követelmények, szakmai és vizsgakövetelményekben és a tantervekben, illetve szakképzési programokban foglalt tanulmányi kötelezettségek teljesítéséhez = az államilag finanszírozott felsőfokú szakemberképzésben részt vevő hallgatók számára olyan képzés, illetve szolgáltatás nyújtása, amely közvetlenül nem kapcsolódik a képesítési követelményekben és a tantervekben foglalt tanulmányi kötelezettségek teljesítéséhez = felnőttképzési tevékenység = felvételi előkészítő és egyéb tanfolyamok tartása, nyelvvizsgáztatás = továbbképzés = az Országos Képzési Jegyzékben szereplő, szakképesítést nyújtó iskolarendszeren kívüli szakképzés folytatása = a képzéshez kapcsolódó tudományágakban kutatás és fejlesztés, tudományszervezés, hazai és nemzetközi konferenciaszervezés, kultúraművelés és fejlesztés, szaktanácsadási és egyéb tevékenység = az intézményi infrastruktúra szabad kapacitásainak hasznosítása = mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek termelése, feldolgozása, forgalmazása A felsőoktatási intézmények karainak felsorolását kormányrendelet tartalmazza. 209/1999. (XII. 26.) Korm. rendelet a felsőoktatási intézmények karainak felsorolásáról A Kormány a felsőoktatásról szóló - többször módosított évi LXXX. törvény ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, figyelembe véve a felsőoktatási intézményhálózat átalakításáról, továbbá a felsőoktatásról szóló évi LXXX. törvény módosításáról szóló évi LII. törvény 7. -ának (1) bekezdését, a következőket rendeli el: 1. (1) Az állami felsőoktatási intézmények - Kormány által létesített - karainak felsorolását - feltüntetve a székhelyen kívüli kar működési helyét - e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. 4

5 1. számú melléklet a 209/1999. (XII. 26.) Korm. rendelethez Állami egyetemek egyetemi és főiskolai karai Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest Élelmiszertudományi Kar Gazdálkodástudományi Kar Kertészettudományi Kar Közgazdaságtudományi Kar Közigazgatás-tudományi Kar Tájépítészeti Kar Társadalomtudományi Kar 1.3. Új feladatok az Egyetemnél: - Új feladatok, illetve tartalmi megújítások a képzésben, hallgatói létszám alakulása, ezen belül a költségtérítéses képzés tapasztalatai, tankönyv és jegyzetellátás helyzete, a könyvtártámogatások hatása, pályázatok alakulása, kiemelten a feladatfinanszírozási pályázatok korszerűsítési eredményei. Az intézmény számoljon be az oktatói, kutatói előmenetel változásának, illetve a meghatározott jogcímeken biztosított támogatások felhasználásáról, hatásáról (pl: Gyes - Gyed, nyelvvizsga, közoktatás, nemzetiségi képzés, második kari szak, stb.). Megnevezés Kapott összeg Felhasznált összeg Maradvány összeg Maradványból visszafizetendő OTKA pályázatok GYES-Gyed támogatás Széchenyi-Békésy ö.d Határontúli képzés Mikroorganizmus gyűjtemény támogatása Posztdoktori ösztöndíj Deák F. ösztöndíj FKFP pályázatok Fogyatékos hallgatók támogatása Jövő könyvtára támogatás Cigány fiatalok támogatása Doktori Iskola támogatása FVM támogatás Európai iskola támogatás SZMM

6 Az immár negyedik éve működő finanszírozási forma, miszerint államháztartási intézménytől kapott támogatás átcsoportosítással fejezettől kapott támogatásként érkezik az intézményekhez negatív hatása különösen az OTKA és az FVM pályázatoknál volt érzékelhető. Bár a támogatás odaítélése az év első felében megtörtént, a pénz nagy részét az intézmény több hónappal később havi ütemezésben kapta meg, így a felhasználás a likviditás biztosítása érdekében nem történhetett meg, a maradvány különösen az OTKA támogatás esetében jelentős. Az FVM támogatás nagysága az előző évekhez képest jelentősen csökkent. A NKÖM 2006-ös támogatása már csak 375 eft volt, melyet teljes egészében felhasznált az Egyetem. A gyesen illetve gyeden lévő hallgatók költségtérítés kiesésére kapott támogatás összege a jogszabályban előírthoz képest eft-tal kevesebb. A gyeses és gyedes hallgatók ingyenes oktatásával a kieső költségtérítés cc195 mft, a jogszabály szerint járó támogatás összege eft. A megkapott támogatást a kieső költségtérítések részbeni pótlására használta az Egyetem. Széchenyi István ösztöndíjra 5 hónapra 8 fő volt jogosult, 3 hónapra 8 fő volt jogosult. Ezen a téren az Egyetem túlfinanszírozott volt, így vissza kell fizetni eft-t. A határon túli oktatások finanszírozására az intézmény eft mely összeget az Egyetem a képzésben, és az oktatás szervezésben résztvevő dolgozók díjazására használta fel. Jellemző a támogatások maradványára, hogy azok év végén érkeztek meg az Intézményünk számlájára, így a felhasználásuk csak évben valósulhat meg. - Kutatási tevékenység értékelése, különös tekintettel a számszaki beszámoló 7. számú mellékletében megjelölt jogcímekre. Az ismertetésnél ki kell térni arra, hogy a megjelölt jogcímek közül a normatív és pályázatok útján biztosított kutatási összegek milyen összegben és arányban kerültek felhasználásra, hogyan segítették az intézményi feladatok ellátását, milyen problémák merültek fel a felhasználás során, a K+F tevékenység milyen hatást gyakorolt az alaptevékenységre, milyen rezsi %-kal számol az intézmény az egyes kutatások lebonyolításánál. A Strukturális Alapok (konkrétan az Európai Szociális Alap) megnyílásával, a Bologna folyamat egyik lehetséges finanszírozási forrásaként a Budapesti Corvinus Egyetem mindhárom campusa mind az alapképzés, mind a felnőttképzés vonatkozásában bekapcsolódott a HEFOP A felsőoktatás szerkezeti és tartalmi fejlesztése pályázataiba mindkét pályázati fordulóban. Az egyetem konzorciumvezetőként egy pályázatban 6

7 (Közgazdaságtudományi Kar), konzorciumi tagként pedig a Budapesti Gazdasági Főiskola, valamint a Debreceni Egyetem által vezetett konzorciumokban vesz részt őszen a Kutatási Bizottság egységes intézményi stratégiát fogalmazott meg, azaz, a Budapesti Corvinus Egyetem váljon kutató egyetemmé. A kutató egyetemmé válás alapvető feltétele többek között, hogy - legyenek főállású kutatók, akik döntően a tudásközpontoknak vagy pályázatokból és egyéb megbízásokból kell eltartani és alkalmazni - legyenek az Egyetem által stratégiailag fontosnak tartott kutatási területek, amelyeknek legalább középtávon biztosítottak a működési feltételei, - megfelelő kutatási infrastruktúrával rendelkezik. Jelenleg nagyon kevés kutató dolgozik az Egyetemen. Az oktatók kutatói kapacitása kicsi, mert az oktatási feladatok jelentős leterhelést jelentenek, ami sok esetben a kutatói tevékenység rovására megy. A jelenlegi bérezési, elismerési rendszer nem igazán ösztönöz tudományos tevékenységre, ami meg is látszik számos oktatónál, kutatónál. E a gyakorlaton mindenképpen változtatni kell, amit két úton lehet elérni: - folyamatos teljesítményértékelés, s az előírt minimál-követelmények betartatása, ha kell adminisztratív eszközökkel, - olyan K+F programban való részvétel, ami biztosíthatja a hosszabb távú, hatékony kutatást, a kutatói szellemi potenciál optimális kihasználását, megfelelő személyi segéderőt és infrastrukturális hátteret, s ezáltal, szakmai sikerekkel, értékes eredményekkel és anyagi haszonnal gazdagíthatja a kutatókat is a szétforgácsolódás, az aprópénzek hajszolása helyett. Célszerűnek látszik olyan kutatórészlegek kialakítása, amelyek nincsenek lekötve napi oktatási feladatokkal. Fő tevékenységük valamely tudományág magas szintű művelése. Ezek a tudásközpontok megfelelő teret nyújtanának - a doktoranduszok tudományos gyakorlati tevékenységéhez, - nemzetközi kutatási projektekhez, hálózatokhoz való csatlakozáshoz. A kutatásfinanszírozás a jövőben az EU-s tendenciákat tekintve a pályázati rendszerre épül. Nagy interdiszciplináris nemzetközi projektek és hálózatok. Ez a tendencia ma már a magyar gyakorlatban is kezd érvényesülni. A Budapesti Corvinus Egyetem 2006-ben több NKFP, illetve EU 6-os programba kapcsolódott be. Ahhoz, hogy a belső tudományos erőforrások ismertté váljanak, szükség van egy széleskörű tudományos információs rendszer kialakítására, amely tartalmazza: 7

8 - a kutatók, tanszékek, intézetek által művelt területeket, - az elért tudományos eredményeket, - a folyó és tervezett projekteket, nemzetközi együttműködéseket, - partnerkeresési információkat, - a kari, tanszéki eszközöket, műszereket, kutatási infrastruktúrát. Az Egyetemen jelenleg a doktorképzés nyolc iskolában folyik, lényegében egymástól független programok keretében. Az iskolák tevékenysége elismert, azonban ha a nemzetközi elvárások elé akarunk menni, ezen a gyakorlaton célszerű változtatni. Nem az iskolák függetlenségének a feladását kell megcélozni, hanem az interdiszciplinaritás és a hatékonyság előremozdítása érdekében közös képzési kurzusokat, kutatási programokat célszerű szervezni. A doktori iskolák lehetnek a tudományos műhelyek bázisai, s a kutatói oktatói utánpótlásképzés központjai. A doktorképzés terén is célszerű nyitni külföld felé, e téren van a legnagyobb lehetőség a nemzetközi együttműködésre. A doktorképzés terén való nemzetközi együttműködés elősegíti a nemzetközi projektekhez, hálózatokhoz való kapcsolódást is. Célszerű lenne a doktorképzést nemzetközivé tenni, idegen nyelven is megindítani. Jelenleg a Doktori Iskolák a kutatási normatív támogatás mellett a évi FKFP keretből nyertek támogatást. - A képzési és fenntartási normatívák alapján történő finanszírozás tapasztalatai. Az Oktatási Minisztérium a felsőoktatási intézmények évi normatív finanszírozását a felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. törvényben található felhatalmazás alapján a évi finanszírozásról szóló 8/2005 (I.19.) számú kormányrendeletben szabályozza. A szabályozás tartalmazza a normativitás tényét, elveit, azonban a fenntartó ettől eltérő módon, azaz lehetőségeinek figyelembe vételével határozta meg az egyetem finanszírozási keretszámait, így a rendszer értékelése nem végezhető el. A normatív rendszer létét kérdőjelezi meg az évközi elvonások, korlátozások rendszere, valamint az a tény, hogy tartalma nem kötődik ahhoz a szakmai tartalomhoz, melyet finanszírozni hivatott. 8

9 - A számszaki beszámoló 6, 9, 10/a, 10/b számú mellékletben szerepeltetett jogcím adatainak elemzése, pl: a lakhatási támogatásban részesülők, a kollégiumban lakók aránya az összes nem az intézmény székhelyén lakó hallgatókhoz viszonyítva, milyen mértékű a kollégiumi ellátási szint, Köztársasági ösztöndíjak első félévében 6 hónapos támogatást 71 fő kapott. A havi köztársasági ösztöndíj összege Ft. Kari megoszlás: Élelmiszertudományi Kar 6 Gazdálkodástudományi Kar 18 Kertészettudományi Kar 6 Közgazdaságtudományi Kar 11 Közigazgatás-tudományi Kar 7 Tájépítészeti Kar 4 Társadalomtudományi Kar második félévében 4 hónapos támogatást 71 fő kapott. A havi köztársasági ösztöndíj összege Ft. Kari megoszlás: Élelmiszertudományi Kar 5 Gazdálkodástudományi Kar 17 Kertészettudományi Kar 7 Közgazdaságtudományi Kar 13 Közigazgatás-tudományi Kar 9 Tájépítészeti Kar 5 Társadalomtudományi Kar 15 9

10 Bursa ösztöndíj Egyhavi Havi intézményi Időszak Kar önkormányzati Létszám (fő) ösztöndíjrész (Ft) ösztöndíjrész (Ft) Közigazgatás-tudomány Kar II. félév Élelmiszertudományi Kar Gazdálkodástudományi Kar Kertészettudományi Kar Közgazdaságtudományi Kar Társadalomtudományi Kar Tájépítészeti Kar Összesen/hó hónap Időszak Kar Egyhavi Havi intézményi önkormányzati ösztöndíjrész (Ft) ösztöndíjrész (Ft) Létszám (fő) Közigazgatás-tudomány Kar Élelmiszertudományi Kar I. félév Gazdálkodástudományi Kar Kertészettudományi Kar Közgazdaságtudományi Kar Társadalomtudományi Kar Tájépítészeti Kar Összesen hónap Kollégiumi ellátás Megnevezés M.e Összes hallgató fő ebből államilag finanszírozott fő ebből vidéki fő ebből kollégista fő Kollégiumi ellátásra jogosult (vidékiek) az összes hallgató arányában % 33% 35% Kollégiumi ellátást kapott az összes hallgató arányában % 11% 10% Kollégiumi ellátást kapott a jogosultak arányában % 34% 29% Lakhatási támogatásból ténylegesen ellátott hallgatók fő Lakhatási támogatásból ellátott hallgatók a jogosultak arányában % 21% 21% Kollégiumi férőhelyek száma fő Kollégiumi férőhely kihasználtság % 107% 99% 10

11 A Budapesti Corvinus Egyetemen 5 kollégiumában összesen fő részére van kollégiumi elhelyezés biztosítva. A Földes Ferenc Kollégium, illetve a Somogyi Imre Kollégium PPP konstrukcióban történő tervezett felújítása miatt 356 hallgató a Hotel Griff Ifjúsági Szállóba költözött átmenetileg. Az egyetem bérelt kollégiumi elhelyezést év első félévében 129 fő, második félévben 307 fő részére biztosított. Lakhatási támogatásban részesülők Lakhatási támogatásban részesült 755 fő, összesen eft/hó összegben. Támogatásból megvalósuló fejlesztés Támogatásból fejlesztés nem valósult meg. Jegyzettámogatás Jegyzettámogatásra jogosultak fő hallgató fő doktorandusz hallgató Az Egyetemet megillető támogatás összege: eft. Megoszlása a karok között: Élelmiszertudományi Kar eft Kertészettudományi Kar eft Tájépítészeti Kar eft Közigazgatás-tudományi Kar eft Pesti karok eft - A szakmai beszámolók az alábbi felsorolt szempontok figyelembevételével kell elkészíteni: 1. Intézményi szerkezeti változások 2. Hallgatói változások - alapképzés (nappali, esti, levező, távoktatás), = felsőfokú szakképzés (hallgatói jogviszonyban, tanulói jogviszonyban), = doktori képzés (ösztöndíjas, költségtérítéses), = kiegészítő, másoddiplomás képzés, = szakirányú továbbképzés, 11

12 = államilag finanszírozott költségtérítéses; - Tudományos Diákköri Tevékenység: (Bakacsi, Pénzes) Alapképzés A évben az előző évhez képest a BCE alapvető tevékenysége, az oktatás a hallgatói összlétszám tekintetében jelentős strukturális változások történtek. Az egyetem egészét érintő létszámadatok azt mutatják, hogy valamelyest növekedett az összlétszám. A legfontosabb strukturális változás az volt, hogy beindultak az új rendszerű alapképzési szakok. A 2005/2006-os tanévben már három ilyen alapképzési szakon kezdődött meg az oktatás, a 2006/2007. tanévben pedig további 18 alapképzési szakon. A hallgatói létszám - képzési típusok szerinti bontásban, karonként - a következőképpen alakult 2005-ben és 2006-ban. 1. tábla A karok hallgatóinak megoszlása képzési típus szerint, hó Összesenből Kar a Főiskolai szintű Egyetemi szintű Szakirányú PhD képzés Összes képzés képzés továbbképzés BSC fő % fő % fő % fő % fő % fő Élelmiszertudományi , , , , , Gazdálkodástudományi , , , , , Kertészettudományi , , , , ,00 63 Közgazdasági Továbbképző Intézet 0, ,00 0, ,00 Közgazdaságtudományi 137 7, , , , ,00 Közigazgatástudományi , , ,48 0 0, ,00 Tájépítészeti ,94 0 0, , ,00 Társadalomtudományi , , , ,00 Összesen , , , , , tábla A karok hallgatói megoszlása képzési típus szerint, hó Főiskolai szintű Egyetemi szintű Szakirányú Alapképzés (BA/BSc) Kar képzés képzés továbbképzés PhD képzés Összesen fő % fő % fő % fő % fő % fő % Élelmiszertudományi , , , , , ,00 Gazdálkodástudományi , , , , , ,00 Kertészettudományi , , ,83 7 0, , ,00 Közigazgatás-tudományi , , , , ,00 Közgazdaságtudományi , , , , , ,00 Tájépítészeti , , , ,00 Társadalomtudományi , , , , ,00 12

13 Összesen , , , , , ,00 A képzési típusok szerinti megoszlás összehasonlításánál figyelembe kell venni, hogy közben megtörtént a fentiekben említett strukturális változás. Míg 2005-ben a hallgatók 2%-át tették ki az új rendszerben tanulók, addig 2006-ban már 22,5%-uk tartozott ebbe a kategóriába. A hallgatók tagozat szerinti megoszlását karonként a következő két tábla mutatja. 3. tábla A karok hallgatóinak megoszlása a tagozat szerint, hó Kar/Tagozat Esti Levelező Nappali Összesen fő % fő % fő % fő % Élelmiszertudományi 0, , , ,00 Gazdálkodástudományi , , , ,00 Kertészettudományi 0, , , ,00 Közgazdasági Továbbképző Intézet 0 0, ,00 0, ,00 Közgazdaságtudományi 53 2, , , ,00 Közigazgatástudományi 180 5, , , ,00 Tájépítészeti 0, , , ,00 Társadalomtudományi , , , ,00 Összesen , , , ,00 Összesenből a BSC tábla A karok hallgatói megoszlása tagozat szerint, hó Kar Esti Levelező Nappali Összesen fő % fő % fő % fő % Élelmiszertudományi , , ,00 Gazdálkodástudományi 526 9, , , ,00 Kertészettudományi , , ,00 Közigazgatás-tudományi , , ,00 Közgazdaságtudományi 39 1, , , ,00 Tájépítészeti 31 4, , ,00 Társadalomtudományi , , , ,00 Összesen , , , ,00 A hallgatók tagozat szerinti megoszlása annyiban változott, hogy a korábbi évekhez hasonlóan tovább csökkent az esti tagozatra járók száma és aránya, miközben a nappali és levelező tagozatra járóké növekedett. A karok helyzete ebben a tekintetben nem változott lényegesen. 13

14 A finanszírozás módja szerinti megoszlás karonként az 5. és 6. tábla alapján tekinthető át. 5. tábla A karok hallgatóinak megoszlása (PhD nélkül) a finanszírozási mód szerint, hó Kar/finanszírozás Államilag Nem képzés helyén/ Költségtérítéses finanszírozott határontúli Összesen fő % fő % fő % fő % Élelmiszertudományi Kar , , ,0 Gazdálkodástudományi Kar , , , ,0 Kertészettudományi Kar , , , ,0 Közgazdasági Továbbképző Intézet , ,0 Közgazdaságtudományi Kar , , ,0 Közigazgatástudományi Kar , , ,0 Tájépítészeti Kar , , ,0 Társadalomtudományi Kar , , ,0 Összesen , , , ,0 6. tábla A karok hallgatóinak megoszlása (PhD) nélkül a finanszírozási mód szerint, hó Kar Államilag finanszírozott Költségtérítéses Nem a képzés helyén/ határontúli Összesen fő % fő % fő % fő % Élelmiszertudományi , , ,00 Gazdálkodástudományi , , , ,00 Kertészettudományi , , , ,00 Közigazgatás-tudományi , , ,00 Közgazdaságtudományi , , ,00 Tájépítészeti , , ,00 Társadalomtudományi , , ,00 Összesen , , , ,00 A finanszírozás módja szerint az egyetem egésze tekintetében kisebb változás történt, valamelyest növekedett az államilag finanszírozott, és csökkent a költségtérítéses képzésben részt vevő hallgatók aránya. Ezen belül a Kertészettudományi Karon jelentősen, a Tájépítészeti karon kissé növekedett az államilag finanszírozott képzésben résztvevők aránya, a Közgazdaságtudományi és a Társadalomtudományi Kar esetében pedig csökkent ez az arány (a Közgazdaságtudományi Karon ez főleg a KTI átvétele következtében alakult így). 14

15 A következő, 7. és 8. tábla az egyetem egészére vonatkozóan mutatja be a hallgatók megoszlását, képzési típus és tagozat, illetve finanszírozási mód szerint. 7. tábla A hallgatók megoszlása tagozat szerint az egyes képzési típusokban, hó Szakirányú Tagozat Alapképzés Főiskolai Egyetemi Doktori Összesen továbbképzés Összesen (BA/BSc) képzés képzés képzés % Nappali (teljes idejű) ,8 Esti, levelező (részidős) ,2 Hallgatók száma összesen ,0 Összesen % 22,5 19,8 45,1 10,9 1,8 100,0 8. tábla A hallgatók megoszlása tagozat szerint az egyes képzési típusokban, hó Tagozat Alapképzés (BA/BSc) Főiskolai szintű képzés Egyetemi szintű képzés Szakirányú továbbképzés Doktori képzés Összesen Összesen % Nappali (teljes idejű) ,31 Esti, levelező (részidejű) ,69 Hallgatók száma összesen ,00 Összesen % 23,49 23,87 42,80 8,48 1,36 100,00 Tudományos Diákköri tevékenység A BCE hét karán 2006-ban is a korábbi években tapasztalt intenzitással folyt az intézményi szintű TDK munka ban nem volt OTDK verseny, de a 2006 végén lezajlott jelentkezések alapján következtetni lehet a évi OTDK szereplésekre. Kar TDK versenyen résztvevő hallgatók száma OTDK versenyen résztvevő hallgatók száma Gazdálkodástudományi 28 dolgozat / 35 hallgató Közgazdaságtudományi dolgozat / 18 hallgató Társadalomtudományi 33 dolgozat / 38 hallgató Közigazgatástudományi n. a. n. a. Élelmiszertudományi Kertészettudományi Tájépítészeti Összesen ben a XVII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Társadalomtudományi Szekciójának házigazdája a BCE volt. 15 tudományág (tudomány) területén 27 zsűri bírálta el 15

16 a versenyre jelentkező 310 hallgató munkáját. A hallgatók 25 magyarországi és egy határon túli felsőoktatási intézményt képviseltek. 3. Hallgatói mobilitás Eu-mobilitás (Bologna) Külföldi részképzésben résztvevő hallgatók A hallgatói mobilitás az Erasmus és CEEPUS programok keretében, illetve programokon kívüli kétoldalú szerződések alapján folyik. A kétoldalú szerződések jelen esetben főleg az Európai Unión kívüli kapcsolatokat jelentik. A hallgatók 2/3 része az Erasmus program keretében folytat részképzést valamelyik külföldi partneregyetemen. 2005/ /07 Erasmus CEEPUS Kétoldalú szerződés alapján Összesen: A mobilitásban egyfajta átstrukturálódás figyelhető meg. Az Erasmus programban résztvevők száma folyamatosan nő. Mivel a kétoldalú szerződések csak tandíjmentességet tudnak biztosítani, évről évre változik, hogy a hallgatók megengedhetik-e maguknak ezt a formát. Lassú emelkedés figyelhető meg. Teljes idejű képzésre fogadott hallgatók Az egyetem teljes idejű részképzésre is fogad külföldi hallgatókat mind a magyar nyelvű mind az angol nyelvű program keretében. 2005/ /07 Magyar nyelvű oktatás Angol nyelvű oktatás Külföldre kihelyezett tagozat Összesen:

17 Az angol nyelvű oktatásban a csökkenés nemzetközi tendenciát jelez. Az EU-ba történő belépéssel csökkent az érdeklődés az EU-ból érkező diákok részéről. Az ázsiai és az amerikai diákok számára nagyobb gondot jelentenek a belépéssel megjelenő szigorúbb vízumkövetelmények. Általában is elmondható, hogy egyrészt Magyarország veszített vonzerejéből, mert a rendszerváltás kapcsán tapasztalt nagy érdeklődés csökkenést mutat, másrészt pedig jelentkezik az a tendencia, hogy a hallgatók kevésbé mobilak ilyen szempontból. Egyetemünkön jelenleg a kínai és orosz hallgatók vannak többségben. Részképzésre fogadott külföldi hallgatók A hallgatókat az Erasmus és a CEEPUS programok keretében, valamint kétoldalú szerződések alapján fogadja az egyetem, főleg az angol nyelven kínált kurzusokra. 2005/ /07 Erasmus Ceepus Kétoldalú szerződés alapján Összesen: Továbbra is csak a társadalomtudományi területeken számottevő a fogadott hallgatók száma. 4. Képzési szerkezet változása munkaerőpiaci igények A BCE képzési szerkezete a 2006/2007. tanévben gyökeresen megváltozott az előző tanévhez képest, mivel minden első éves hallgató az új alapképzési szakokra nyert felvételt. Az új alapképzésben az egyes képzési területekre beiratkozott hallgatók számát és megoszlását az alábbi tábla mutatja. 17

18 Az új alapképzésben az egyes képzési területekre beiratkozott hallgatók száma és megoszlása, 2006 Képzési terület Fő % Agrár ,8 Gazdaságtudományok ,8 Informatika 164 4,0 Jogi, igazgatási ,2 Társadalomtudományi ,2 Összesen ,0 A évi felvételi eljárás számszerű eredményei azt mutatják, hogy az új alapképzési szakok jól szerepeltek. A nappali tagozaton általában magas volt a túljelentkezési arány az összes jelentkező száma alapján, és számos szakra magas pontszámmal kerültek be a hallgatók. Más hazai felsőoktatási intézmények azonos szakjaihoz képest ebből a szempontból kedvező a BCE pozíciója, a saját korábbi hasonló vagy azonos szakokhoz képest pedig emelkedtek a felvételi ponthatárok. Öt olyan szakunk van, amelynél a ponthatár legalább 140 pont volt, ezen belül a nemzetközi kapcsolatok alapszakra a maximális 144 ponttal lehetett bejutni folyamán döntő szakaszába érkezett a mesterképzési szakok programjainak kidolgozása és akkreditálása. 24 mesterképzési szak létesítése történt meg, ezekből 5 mesterképzési szak indítását is engedélyezték. (A 2006/2007. tanévre már meg is hirdetett 3 mesterképzési szakot az egyetem, egy mesterképzési szak pedig 2007-ben kapta meg az indítási engedélyt, és ezt a szakot 2008-ra hirdeti meg az egyetem keresztféléves indítással.) Az egyetem karai lényegében minden olyan szakon megindítják a mesterképzést, amelyen jelenleg egyetemi szintű (ötéves) képzésekkel rendelkeznek. A hagyományos képzések területén a Közgazdaságtudományi Kar (Közgazdasági Továbbképző Intézet) egy új egyetemi szakirányú továbbképzési szakot indított el. 18

19 Nemzetközi együttműködésben hirdetett képzések Német nyelvű gazdálkodástudományi képzés (DSG) A német nyelven folytatott képzés 1993-ban indult el a Passaui Egyetemmel közös szervezésben magyar hallgatók számára. A programot a Német Külügyminisztérium támogatja a DAAD-n keresztül. A program keretében kettős diploma megszerzésére is lehetőség nyílik a két egyetem által megkötött megállapodás alapján. CEMS program Az egyetem 1996-ban lépett be a CEMS-be (Community of European Management Schools), melynek eredményeképpen speciális gazdálkodástudományi programot kínál a hallgatóinak. E program részét képezi angol nyelven kínált kurzusok látogatása, részképzés külföldi CEMS partneregyetemen, illetve szakmai gyakorlat ugyancsak külföldön. A program sikeres elvégzése után a hallgatók Master in International Management diplomát kapnak. European Master in Public Administration (EMPA) A program keretében a közszolgálati tanulmányok iránt érdeklődő hallgatók a BCE diplomája mellett megkapják a hálózatban résztvevő partnerintézmények által közösen kiállított hivatalos oklevelet is. Európa tanulmányok francia nyelvű képzés A 2004/05 évben indított program során a Paris III egyetem tanárai tartanak előadásokat, illetve a hallgatóknak francia nyelvórákon is részt kell venniük. A program sikeres elvégzése után a hallgatók a két egyetem által kiállított igazolást kapnak. Kettős diploma programok Az egyetem kettős diploma kiadásáról szóló szerződéseket kötött a következő egyetemekkel: Passaui Egyetem, Németország, ESSCA Angers, Franciaország, CAH Dronten, Hollandia. 19

20 A fenti programokban résztvevő magyar hallgatók száma 2005/ /07 DSG (német) CEMS (angol) Európa tanulmányok (francia) Összesen: Joint European Master in Comparative Local Development for the Balkans and other Areas in Transformation (Erasmus Mundus) A 2004-ben indult programban a Trentói Egyetemmel, a Regensburgi Egyetemmel és a Ljubljanai Egyetemmel közösen vesz részt a BCE. A programban résztvevő hallgatók az együttműködő egyetemek rektorai által aláírt közös diplomát (joint degree) kapnak. A programban résztvevő egyetemek oktatói adják a kurzusokat. International Master in Vine, Wine and Terroire (Erasmus Mundus) 2002-ben az Élelmiszertudományi Kar egyezményt írt alá az Angers-i Agrártudományi Egyetem (Franciaország) által vezetett, 7 európai ország 9 egyetemének részvételével folyó nemzetközi MSc képzési programban való részvételhez a szőlészet és borászat menedzsment területén. A képzés célja BSC szintre alapozott 4 féléves oktatási program. International Master in Economy, State and Society (Erasmus Mundus) A 2006/07-es tanévtől indult el a UCL School of Slavonic and East European Studies által koordinált közös program, melyben további 5 ország vesz részt. 5. Gyakorló intézmények változásai gyakorlatigényes képzés (Bologna) Gyakorló iskolák Az Egyetemnek saját gyakorló iskolája nincs. A közgazdász tanári képzésben részt vevő hallgatók a következő középiskolákban teljesítik a képzés részét képező tanítási gyakorlatukat: - Fényes Elek Közgazdasági Szakközépiskola, Budapest; - Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló Két tannyelvű Külkereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola, Budapest; - II. Rákóczi Ferenc Fővárosi Gyakorló Közgazdasági Középiskola; 20

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK Budapest XV. ker. Önkormányzat Egyesített Szociális Intézmény 21. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK eft-ban Engedélyezett álláshelyek száma összesen (fő): 16 16,25 szakmai 13,75 -technikai 12,75

Részletesebben

2012 Féléves beszámoló

2012 Féléves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 327361 1091 02 02/02 17530 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2012...... a beszámoló elkészítéséért

Részletesebben

Személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok elıirányzata és teljesítése 2009. évben

Személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok elıirányzata és teljesítése 2009. évben Személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok a és teljesítése 2009. évben Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelezı illetménypótlékok Egyéb feltételtıl függı pótlékok

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Győr SZÉCHE YI ISTVÁ EGYETEM 2008.ÉVI ALAPOKMÁ YA

Széchenyi István Egyetem Győr SZÉCHE YI ISTVÁ EGYETEM 2008.ÉVI ALAPOKMÁ YA Széchenyi István Egyetem Győr SZÉCHE YI ISTVÁ EGYETEM 2008.ÉVI ALAPOKMÁ YA 1. Fejezet megnevezése: XX Oktatási Minisztérium 2. Széchenyi István Egyetem a) azonosító adatai PIR törzsszáma: 308900 az egyetem

Részletesebben

15213-89/2009. A MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009.

15213-89/2009. A MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. A MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem alapító okirata A felsőoktatásról szóló 2005. évi CI. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 16. -ának (1) bekezdése és a 115.

Részletesebben

Weöres Sándor Óvoda. Dunavarsány Árpád u. 14. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 004 melléklet

Weöres Sándor Óvoda. Dunavarsány Árpád u. 14. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 004 melléklet Dunavarsány Árpád u. 14. 2012. KÖLTSÉGVETÉS 004 melléklet BEVÉTELEK 2012. Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként 1 Intézményi működési bevételek 60 59 63 2 Műk.

Részletesebben

Erkel Ferenc Zeneiskola. Dunavarsány Halász L.-né u. 3. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 005. melléklet

Erkel Ferenc Zeneiskola. Dunavarsány Halász L.-né u. 3. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 005. melléklet Dunavarsány Halász L.-né u. 3. 2012. KÖLTSÉGVETÉS 005. melléklet BEVÉTELEK 2012. Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként 1 Intézményi működési bevételek 1 650

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA XX. fejezet Oktatási Minisztérium Azonosító adatai: - törzskönyvi nyilvántartási szám (PIR törzsszám): 329826 - megnevezése: Budapesti Gazdasági Főiskola

Részletesebben

3365-25/2008. A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2008.

3365-25/2008. A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 3365-25/2008. A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 2 A Dunaújvárosi Főiskola (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint a felsőoktatásról

Részletesebben

INTÉZMÉNYI KIADÁSOK. 2013.évi eredeti költségvetés. Rendszeres személyi juttatások 261 472 214 037 263 852

INTÉZMÉNYI KIADÁSOK. 2013.évi eredeti költségvetés. Rendszeres személyi juttatások 261 472 214 037 263 852 Budapest XV. ker. Önkormányzat Intézmény: Egyesített Szociális Intézmény - TERVEZET INTÉZMÉNYI KIADÁSOK Engedélyezett álláshelyek száma összesen (fő): 152,50 150,00 150,00 -pedagógus/szakmai 132,25 134,75

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola költségvetési alapokmánya

Budapesti Gazdasági Főiskola költségvetési alapokmánya Budapesti Gazdasági Főiskola költségvetési alapokmánya XX. fejezet Oktatási Minisztérium Azonosító adatai: - törzskönyvi nyilvántartási szám (PIR törzsszám): 329826000 - megnevezése: Budapesti Gazdasági

Részletesebben

Kormányzati funkció:

Kormányzati funkció: Kormányzati funkció: 1751 Szociális étkeztetés 215. évi költségvetés Rovat megnevezése Rovatszám Tétel megnevezése Részletezés (1 havi) Részösszeg eft-ban Rovat összege 214.évi teljesítés,eftban K1 SZEMÉLYI

Részletesebben

TESSEDIK SÁMUEL FŐISKOLA

TESSEDIK SÁMUEL FŐISKOLA TESSEDIK SÁMUEL FŐISKOLA Költségvetési alapokmánya Szarvas 2004. február 2 XX. Oktatási Minisztérium 1. Költségvetési szerv a) Azonosító adatai - törzskönyvi nyilvántartási szám (PIR törzsszám): 329860

Részletesebben

Kiadások K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 16 945

Kiadások K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 16 945 Szöveges indokolás 215. évi kiadásokhoz 9114 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai eft 215.évi eredeti ei. Alapilletmény: Közalkalmazottak (6fő):1.222.*12 hó 14 664 Keresetkiegészítés 293 Közalkalmazottak

Részletesebben

Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek

Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek - 2 - Szám Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés - 3 - 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások 01 Törvény

Részletesebben

Adatlap. a 2010. évi költségvetés tervezéséhez

Adatlap. a 2010. évi költségvetés tervezéséhez JNSZ Szakképzés-szervezési Társulás intézmény megnevezése 4/21. (I. 19.) sz. határozat 1. sz.melléklet Adatlap a 21. évi költségvetés tervezéséhez ezer Ft-ban Főkönyvi 29. évi 29. évi 21. évi TÁMOP TIOP

Részletesebben

Elemi költségvetés. Pest Megyei Levéltár Tárgyév: 2011. Szöveges indoklás KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK 5 157 4.

Elemi költségvetés. Pest Megyei Levéltár Tárgyév: 2011. Szöveges indoklás KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK 5 157 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK 1. RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 2. Alapilletmények 3. Illetmény 2010. dec. 31. létszám (44 fő) 5 157 4. 5. Szakdolgozók besor. iletménye (31 fő, 11 hó) Ebből soros

Részletesebben

1. FEJEZET SZÁMA, MEGNEVEZÉSE: XX. Oktatási Minisztérium

1. FEJEZET SZÁMA, MEGNEVEZÉSE: XX. Oktatási Minisztérium L i s z t F e r e n c Z e n e m ű v é s z e t i E g y e t e m I B u d a p e s t I K Ö L T S É G V E T É S I A L A P O K M Á N Y A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (továbbiakban Egyetem) az államháztartás

Részletesebben

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 03 0202 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv: 02 0200...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 346481 1251 04 0400 861000 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 5900 Orosháza

Részletesebben

1. FEJEZET SZÁMA, MEGNEVEZÉSE: XX. Oktatási Minisztérium

1. FEJEZET SZÁMA, MEGNEVEZÉSE: XX. Oktatási Minisztérium L i s z t F e r e n c Z e n e m ű v é s z e t i E g y e t e m I B u d a p e s t I K Ö L T S É G V E T É S I A L A P O K M Á N Y A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (továbbiakban Egyetem) az államháztartás

Részletesebben

Lipót községi Önkormányzat költségvetési kiadások( K1-K8.) # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4

Lipót községi Önkormányzat költségvetési kiadások( K1-K8.) # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 Lipót községi Önkormányzat költségvetési kiadások( K1-K8.) 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 6 468 000 02 Normatív jutalmak (K1102) 0 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 400 000 04

Részletesebben

A Kormány.../2005. ( ) Korm. rendelete. a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő

A Kormány.../2005. ( ) Korm. rendelete. a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő A Kormány../2005. ( ) Korm. rendelete a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról A Kormány a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. tv. (a továbbiakban:

Részletesebben

TÜNDÉRKERT ÓVODA. Bevételek

TÜNDÉRKERT ÓVODA. Bevételek Óvodabevételek 2/a TÜNDÉRKERT ÓVODA Bevételek Megnevezés 2013 2014.év 2014.év 2014.év 2015. év eredeti ei. eredeti ei. mód.ei várh.telj eredeti ei. B40500 096010 Intézményi ellátás díja 15 000 14 000 14

Részletesebben

2012 Féléves beszámoló

2012 Féléves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 722678 1051 14 07/00 229980 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 6728 Szeged

Részletesebben

A Felsőoktatási Regisztrációs Központ 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA

A Felsőoktatási Regisztrációs Központ 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA A Felsőoktatási Regisztrációs Központ 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Az intézmény adatai Név: Felsőoktatási Regisztrációs Központ Törzskönyvi

Részletesebben

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100 Költségvetési kiadások e 21.9.3. (adatok ezer 42111- ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE 1234 Egyéb építmények vásárlása, létesítése (Útberuházás) 38 4 38 4,% 182 Beruházás áfája 9 6 9 6,% Beruházás Összesen: 48 48,%

Részletesebben

Eredeti Módosított. Teljesítés. Megnevezés

Eredeti Módosított. Teljesítés. Megnevezés 02. Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok a és teljesítése 1. Alapilletmények 75 895 2. Illetménykiegészítések 2 471 3. Nyelvpótlék 695 4. Egyéb kötelező illetménypótlék 798 5. Egyéb feltételtől

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM 2004.

A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM 2004. A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA 2004. Dr. Detrekői Ákos rektor Török Imre gazdasági és műszaki főigazgató Felügyeleti szerv Fejezet száma, megnevezése: XX, Oktatási

Részletesebben

Szöveges beszámoló 2005. év

Szöveges beszámoló 2005. év Szöveges beszámoló 2005. év Intézményünknek a TMÖ Pszichiátriai Betegek Otthona Máza az eltelt 12 hónap során a felügyeleti szerv biztosította a pénzügyi fedezetet, ezen kívül a munkaügyi központtól kapott

Részletesebben

A budapesti gazdasági főiskola alapító okiratának módosítása

A budapesti gazdasági főiskola alapító okiratának módosítása Iktatószám: 15213-60/2009. A budapesti gazdasági főiskola alapító okiratának módosítása A Budapesti Gazdasági Főiskola 29760-1/2008. számú, 2008. december 11-én kelt Alapító Okiratát a költségvetési szervek

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

15237-4/2006. A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2006.

15237-4/2006. A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2006. 15237-4/2006. A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2006. A Budapesti Corvinus Egyetem (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint

Részletesebben

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Kormányzati funkció: 011 130. 2015. évi költségvetés

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Kormányzati funkció: 011 130. 2015. évi költségvetés FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Kormányzati funkció: 11 13 215. évi költségvetés Rovat megnevezése Rovatszám Tétel megnevezése Részletezés (1 havi) Részösszeg Ft-ban Rovat összege 214.évi teljesítés

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA ALAPOKMÁNYA. XX. fejezet Oktatási Minisztérium

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA ALAPOKMÁNYA. XX. fejezet Oktatási Minisztérium A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA ALAPOKMÁNYA XX. fejezet Oktatási Minisztérium Azonosító adatai: - törzskönyvi nyilvántartási szám (PIR törzsszám): 329826 - megnevezése: Budapesti Gazdasági Főiskola - székhelye:

Részletesebben

29435-1/2008. A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2008.

29435-1/2008. A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 29435-1/2008. A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 2 A Széchenyi István Egyetem (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint a

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati

Részletesebben

2005. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ

2005. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ 2005. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ Budapest, Dr. Mészáros Tamás rektor Kővári Attila gazdasági főigazgató Előterjesztők a Budapesti Corvinus Egyetem 2005. évi költségvetési beszámolójának a 4811/2006. sz. intézkedés

Részletesebben

2012 Féléves beszámoló

2012 Féléves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 597584 1051 01 02/00 246356 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1067 Budapest

Részletesebben

Egységes rovat azonosító kódok

Egységes rovat azonosító kódok 2. függelék Egységes Rovat Azonosító kódok Az Áhsz. 16. számú mellékletében közzétett Egységes Számlatükör főkönyvi számláinak és az NGM Tájékoztatóban közzétett 2013. évi intézményi költségvetés összeállítására

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal 2004.évi költségvetése

A Polgármesteri Hivatal 2004.évi költségvetése A Polgármesteri Hivatal 2004.évi költségvetése Személyi juttatások 14.518 Illetmény, illetménykieg.,13.havi 7.578 Képviselõk, Polgármester tiszteletdíja 6.122 Étkezési hozzájárulás 159 Közlekedési költségtérítés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a felsőoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a felsőoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER 8442/2007. TERVEZET! (honlapra) ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a felsőoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról Budapest,

Részletesebben

15237-14/2006. A KECSKEMÉTI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

15237-14/2006. A KECSKEMÉTI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 15237-14/2006. A KECSKEMÉTI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2006. 2 A Kecskeméti Főiskola (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint a felsőoktatásról

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2011. évi költségvetése Személyi juttatások: Rendszeres személyi juttatások 511112

Részletesebben

Kiadások Eredeti ei. Alapilletmény 4 584 4 584 4 584. Közalkalmazottak keresetkiegészítése 0 55 55. Közlekedési költségtérítés 286 286 286

Kiadások Eredeti ei. Alapilletmény 4 584 4 584 4 584. Közalkalmazottak keresetkiegészítése 0 55 55. Közlekedési költségtérítés 286 286 286 889 201 Gyermekjóléti szolgáltatás Kiadások Eredeti ei. Módosított ei. Mód-ó Alapilletmény 4 584 4 584 4 584 Egyéb kötelező illetménypótlék 2 061 2 061 2 061 Közalkalmazottak keresetkiegészítése 0 55 55

Részletesebben

Kereset-kiegészítés fedezete 106

Kereset-kiegészítés fedezete 106 Ádám Jenõ - Központi Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagiskola Szuhakálló 2009. évi költségvetés Kiadások Személyi juttatások 511112 Alap illetmény 801214 szakfeladat 16 fõ részére december havi bér 2.348.541,-

Részletesebben

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK. 1 Köztisztviselők alapilletménye 13234 13 234 5 275 Főállású polgármester alapilletménye(tiszteletd

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK. 1 Köztisztviselők alapilletménye 13234 13 234 5 275 Főállású polgármester alapilletménye(tiszteletd s.sz. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Eredeti előir. Módosított előir. Tény 1 Köztisztviselők alapilletménye 13234 13 234 5 275 2 Főállású polgármester alapilletménye(tiszteletd Közalkalmazottak alapilletménye 5107

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:.................. számjel 6 8 0 3 6 3 1 2 4 9 0 1 9 2 0 0 8 8 1 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat Önkormányzat/ költségvetési szerv

Részletesebben

Berzsenyi Dániel Főiskola költségvetési alapokmánya

Berzsenyi Dániel Főiskola költségvetési alapokmánya Berzsenyi Dániel Főiskola költségvetési alapokmánya 1. Fejezet száma, megnevezése: XX. Oktatási Minisztérium 2. Az intézmény a.) azonosító adatai: - törzskönyvi nyilvántartó szám(pir törzsszám): 309062000

Részletesebben

4. n a p i r e n d i p o n t

4. n a p i r e n d i p o n t 4. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 215. január 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Az Esély Szociális, Családsegítő

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012. február 15-i számítás Személyi juttatások: Rendszeres személyi juttatások 511112

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM 2004. évi költségvetési alapokmánya

MISKOLCI EGYETEM 2004. évi költségvetési alapokmánya MISKOLCI EGYETEM 2004. évi költségvetési alapokmánya 1. Fejezet, megnevezése : XX. Oktatási Minisztérium 2. Költségvetési szerv a) azonosító adatai - törzskönyvi nyilvántartási szám: PIR törzsszám: 308801

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről

T Á J É K O Z T A T Ó. Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről T Á J É K O Z T A T Ó Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 87. (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzatok

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója Bevételek 1000 Ft-ban 2010. évi koncepció Előirányzat Teljesítés 09.30 I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 40 62 Szolgáltatások

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege Bevételek 1000 Ft-ban I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 0 7 Szolgáltatások ellenértéke 19482 19482

Részletesebben

Humánszolgáltató Központ. Bevételek

Humánszolgáltató Központ. Bevételek Humánszolgáltató Központ Bevételek Humán-bevételek 5/a Rovatrend Kormányzati 2014. év 2014. várható Módosított ei. teljesítés 2015. eredeti előirányzat Humánszolgáltató Központ B405-00 104030 Intézményi

Részletesebben

Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi

Részletesebben

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése 2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek ának teljesítése Megnevezés eredeti Ellend Községi Önkormányzat módosított összege 2 3 4 5 8 01 Helyi önkormányzatok működésének

Részletesebben

17 fő pedagógus decemberi bére: 2815 17 fő pedagógus bére január-november 31504 34319

17 fő pedagógus decemberi bére: 2815 17 fő pedagógus bére január-november 31504 34319 Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2010. évi költségvetési tervezete Személyi juttatások: Rendszeres személyi juttatások

Részletesebben

2011 Elemi költségvetés

2011 Elemi költségvetés A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 598239 1251 88 0000 910100 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1074 Budapest

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY

KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Intézet KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY 2008. Budapest, 2008. február 22. 2 2008. évi költségvetési alapokmány 1. Azonosító adatok Felügyeleti szerv: Magyar Tudományos

Részletesebben

Közös Fenntartású Általános Iskola és Napközi-otthonos Óvoda Szigliget

Közös Fenntartású Általános Iskola és Napközi-otthonos Óvoda Szigliget Közös Fenntartású Általános Iskola és Napközi-otthonos Óvoda Szigliget 2012. évi költségvetése / tervezet / Az Iskola és Óvoda tervezett költségvetése az intézményvezetők által kidolgozott működési költségeket

Részletesebben

Debreceni Egyetem költségvetési alapokmánya. I. Fejezet száma, megnevezése: XX. Oktatási Minisztérium. Székhely: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

Debreceni Egyetem költségvetési alapokmánya. I. Fejezet száma, megnevezése: XX. Oktatási Minisztérium. Székhely: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Debreceni Egyetem költségvetési alapokmánya I. Fejezet száma, megnevezése: XX. Oktatási Minisztérium II. Azonosító adatok Az intézmény neve: Rövidített megnevezés: Debreceni Egyetem DE Székhely: 4032 Debrecen,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére 4. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Tájékoztató Csabdi Község a 2015. I. félévi gazdálkodásról Tárgykört

Részletesebben

15237-20/2006. A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2006.

15237-20/2006. A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2006. 15237-20/2006. A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2006. 2 A Nyíregyházi Főiskola (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint a felsőoktatásról

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet. Szöveges Indoklás. 2004. évi Beszámolóhoz

Magyar Tudományos Akadémia Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet. Szöveges Indoklás. 2004. évi Beszámolóhoz Magyar Tudományos Akadémia Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet Szöveges Indoklás 2004. évi Beszámolóhoz 1. Szervezeti változások bemutatása Az Intézet 10 tudományos-, és 6 nem tudományos feladatokat

Részletesebben

Az elõterjesztést készítette: Dr. Herczeg Tibor Sáfrányos Józsefné. Az elõterjesztés melléklete: tagintézményi költségvetés-tervezet

Az elõterjesztést készítette: Dr. Herczeg Tibor Sáfrányos Józsefné. Az elõterjesztés melléklete: tagintézményi költségvetés-tervezet 1 1. a.) Tárgy. Gárdonyi Géza Tagiskola 2008. évi költségvetéstervezete Az elõterjesztést készítette: Dr. Herczeg Tibor Sáfrányos Józsefné Jegyzõ GESZ vezetõje Az elõterjesztés melléklete: tagintézményi

Részletesebben

Bátai Hunyadi János Általános Iskola. 2012. évi beszámoló

Bátai Hunyadi János Általános Iskola. 2012. évi beszámoló Bátai Hunyadi János Általános Iskola 7149 Báta, Fő u. 174. 2012. évi beszámoló (adatok ezer Ft-ban) KIADÁSOK Módosított Tény 511212 Közalkalmazottak alapilletménye 11 810 11 926 511242 Közalkalmazottak

Részletesebben

Felcsút Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése Kiadások (E Ft)

Felcsút Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése Kiadások (E Ft) Felcsút Községi Önkormányzat 214. évi költségvetése Kiadások (E Ft) 2. függelék FELCSÚTű KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATű ŰűVATAL EL űrányzataű kötelez önként vállalt állami (államigazg atási) ÖSSZESEN Törvény szerinti

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám 1.1. melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez ÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2013. évi előirányzat 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete. 1. A költségvetés bevételei és kiadásai

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete. 1. A költségvetés bevételei és kiadásai Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének zárszámadásáról. Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A 2009. évi gazdálkodásunkról a kért szempontok alapján az alábbiak szerint számolunk be:

A 2009. évi gazdálkodásunkról a kért szempontok alapján az alábbiak szerint számolunk be: Szám: 201-2/2010. Ü.i.: Engyelné Piekos Liliana Tárgy: 2009. évi szöveges beszámoló Hiv.sz.: 306-2/2010. Mell.: 1 garnitúra Baranya Megyei Önkormányzat Lászlóné dr. Kovács Ilona Főjegyző Asszony részére

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 324809 1091 03 02/01 264967 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2012......

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY

KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Kutatóközpont KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY 2004. Budapest 2004. február 19. 2 2004. évi költségvetési alapokmány 1. Azonosító adatok Felügyeleti szerv: Magyar

Részletesebben

2011 Elemi költségvetés

2011 Elemi költségvetés Meye: 04 Településtípus: 0076 Szaká: 861000 Szektor: 1251 Időszak: 2011.3 A meye menevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 346481 1251 04 0400 861000 PIR-törzsszám Szektor Meye PÜK

Részletesebben

A Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési tervezete

A Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési tervezete 4.2. melléklet A Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési tervezete KIADÁSOK - 1/1 - Funkciókód: 011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev. (1.) Jegyző, aljegyző

Részletesebben

Az Idegennyelvi Továbbképző Központ 2003. évi szöveges. A szöveges szakmai beszámoló megfelel az OM által előírt főbb szempontoknak.

Az Idegennyelvi Továbbképző Központ 2003. évi szöveges. A szöveges szakmai beszámoló megfelel az OM által előírt főbb szempontoknak. Az Idegennyelvi Továbbképző Központ 2003. évi szöveges beszámolójának felülvizsgálata A szöveges szakmai beszámoló megfelel az OM által előírt főbb szempontoknak. Az Idegennyelvi Továbbképző Központ önálló,

Részletesebben

01 - Könyvviteli Mérleg # Megnevezés Előző évi állományi érték Tárgyévi állományi érték 1 2 3 4

01 - Könyvviteli Mérleg # Megnevezés Előző évi állományi érték Tárgyévi állományi érték 1 2 3 4 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Könyvviteli Mérleg 02 Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások előirányzata

Részletesebben

Előirányzat módosítási javaslat a Képviselő-testület 2011. szeptember 21-i testületi ülésére

Előirányzat módosítási javaslat a Képviselő-testület 2011. szeptember 21-i testületi ülésére Előirányzat módosítási javaslat a Képviselő-testület 2011. szeptember 21-i testületi ülésére Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a mellékelt előirányzat módosítási és átcsoportosítási javaslatot

Részletesebben

A SZÍNHÁZ- ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

A SZÍNHÁZ- ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA Iktatószám: 15213-110/2009. A SZÍNHÁZ- ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA A Színház- és Filmművészeti Egyetem 3365-22/2008. számú, 2008. február 29-én kelt Alapító Okiratát a költségvetési

Részletesebben

36-1/2009. AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2009.

36-1/2009. AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. 36-1/2009. AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. 2 Az Eszterházy Károly Főiskola (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint

Részletesebben

Fertőhomok Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése

Fertőhomok Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése Fertőhomok Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése Kiadások Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 13 Gépek, berendezések és felszerelések 5 200 1316 Gépek, berendezések, felszerelések felújításának

Részletesebben

Magyargéc Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése. 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

Magyargéc Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése. 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 2.számú melléklet Magyargéc Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Létszám: 1 fő polgármester, 1 fő 4 órás MT alapján 37325 Működési c. pe. átadás

Részletesebben

AHH KNYAF program Készült: 2008.01.28 09 óra 01 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2002. évi tervezése (2002.3. id szak)

AHH KNYAF program Készült: 2008.01.28 09 óra 01 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2002. évi tervezése (2002.3. id szak) 1.Lap 02 Személyi juttatások és a munkaadokat terhelö járulékok a és teljesitése ezer ft 1. Alapilletmények 180774 0 0 2. Illetménykiegészitések 0 0 0 3. Nyelvpotlék 2172 0 0 4. Egyéb kötelezö illetménypotlékok

Részletesebben

Szigligeti Közös Fenntartású Általános Iskola

Szigligeti Közös Fenntartású Általános Iskola Közös Fenntartású Általános Iskola és Napközi-otthonos Óvoda Szigliget 2010. évi költségvetése / tervezet / Az Iskola és Óvoda tervezett költségvetése az intézményvezetők által kidolgozott működési költségeket

Részletesebben

Munkalap1. gyarapítása, kezelése 53 199 000 16 739 000 69 938 000 511 132 KÖZALK. NYELVPÓTLÉKA

Munkalap1. gyarapítása, kezelése 53 199 000 16 739 000 69 938 000 511 132 KÖZALK. NYELVPÓTLÉKA MEGNEVEZÉS 91131. Levéltári állomány gyarapítása, kezelése és védelme 91132. Levéltári szolgáltatás, tudományos, publikációs és információközvetítő tevékenység 55999. Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás

Részletesebben

2011 Elemi költségvetés

2011 Elemi költségvetés Meye: 02 Szaká: 841116 Szektor: 1251 Év/Időszak: 2011.3 A meye menevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 479228 1251 02 0600 841116 PIR-törzsszám Szektor Meye PÜK Szakáazat A költsévetési

Részletesebben

2015 PMINFO - II. negyedév

2015 PMINFO - II. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 417930 1254 17 0415 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7136 Fácánkert

Részletesebben

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft)

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft) Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft) Megnevezés Eredeti előirányzat 045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása Karbantartási szolgáltatás

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek Csabdi Község Önkormányzat előirányzatai 1/a. melléklet /215. (..) Önk. rendelethez Csabdi Község Önkormányzat 214. évi költségvetése

Részletesebben

Mátraszentimre Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Mátraszentimre Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Mátraszentimre Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Magyarország központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a társulás 2014. évi beszámolójáról és a 2015. évi költségvetéséről

ELŐTERJESZTÉS a társulás 2014. évi beszámolójáról és a 2015. évi költségvetéséről SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS 7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. tel.: 82/898-246 e-mail: tarsulas@som-onkorm.hu Ügyiratszám: SMÖ/98-13/2015. ELŐTERJESZTÉS a társulás 2014. évi beszámolójáról

Részletesebben

A Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetési tervezete

A Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetési tervezete 4/B. melléklet A Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetési tervezete KIADÁSOK - 1 - Funkciókód: 051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása K1 Személyi juttatások:

Részletesebben

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat, esedékes, esedékes végleges,, végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

Részletesebben

2. függelék. Kiadások

2. függelék. Kiadások Sorszám 2. függelék Kiadások Rovat megnevezése Rovat száma ezer forintban Eredeti előirányzat 1. 2. 3. 4. 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101 4 676 02 Normatív jutalmak K1102 03 Céljuttatás,

Részletesebben