AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. Nyomtatók, szkennerek és nyomtatókellékek beszerzése

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. Nyomtatók, szkennerek és nyomtatókellékek beszerzése"

Átírás

1 AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Nyomtatók, szkennerek és nyomtatókellékek beszerzése tárgyú, közösségi nyílt közbeszerzési eljáráshoz november 1. oldal, összesen: 46

2 TARTALOMJEGYZÉK I. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS RENDJÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK ÉS INFORMÁCIÓK AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE A Dokumentációban alkalmazott egyes kifejezések értelmezése Az Ajánlatkérő A beszerzés tárgya: A teljesítés helye és határideje Az igazolt teljesítés ellenértékének kifizetése Többváltozatú ajánlat Az ajánlattétel költségei A Dokumentáció használata Az ajánlat kidolgozásának feltételei Az ajánlatok benyújtásának címe és határideje Az ajánlatok bontása Kapcsolattartás Az ajánlatok értékelése Eredményhirdetés Egyéb feltételek Szerződést biztosító mellékkötelezettségek Minőségi követelmények és egyéb feltételek II. AZ AJÁNLATTAL KAPCSOLATOS TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEK Kizáró okok Becsatolandó igazolások, nyilatkozatok, egyéb iratok III. MŰSZAKI LEÍRÁS IV. MELLÉKLETEK IV. SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS oldal, összesen: 46

3 I. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS RENDJÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK ÉS INFORMÁCIÓK AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE 1. A Dokumentációban alkalmazott egyes kifejezések értelmezése 1.1 Ajánlatkérő: a 2. pontban meghatározott szervezet, amely azonos a közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő szerződésben a Megrendelővel. 1.2 Ajánlattevő: az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni cég vagy személyes joga szerint jogképes szervezet vagy külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe, aki, illetőleg amely a) a közbeszerzési eljárásban ajánlatot tesz, továbbá b) a Kbt. 59. (5) bekezdés a) pontja alkalmazásában az is, aki (amely) az ajánlati biztosítékot az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátotta, továbbá c) az ajánlattételi határidő lejártáig az a), b) pontokban foglaltakon kívül az is, aki (amely) a dokumentációba az ajánlatkérőnél beletekintett, illetőleg azt átvette, vagy kiegészítő tájékoztatást kér, vagy előzetes vitarendezést kezdeményez; 1.3 Alvállalkozó: az a szervezet vagy személy, amely vagy aki a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve a) az ajánlattevővel munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban álló személyeket, b) azon személyt vagy szervezetet, aki vagy amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi, c) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész- vagy alapanyag-szállítót, d) építési beruházás esetén az építőanyag-szállítót. (Kbt pont) Felhívjuk a figyelmet arra, hogy amennyiben az Ajánlattevő a Kbt. 69. (4) bekezdés alkalmazása esetén a Kbt pont b)-d) alpontjában meghatározott személyt (szervezetet) alvállalkozónak minősít, úgy rájuk az alvállalkozókra vonatkozó összes szabályt alkalmazni kell mind a közbeszerzési eljárás, mind a közbeszerzési szerződés teljesítése során. A továbbiakban ezért külön nem utalunk az e jogszabály által biztosított lehetőség alapján alvállalkozónak minősített szervezetek esetében irányadó előírásokra. 1.4 Egyéb foglalkoztatási jogviszony: közszolgálati, kormánytisztviselői, közalkalmazotti jogviszony, ügyészségi szolgálati jogviszony, bírósági jogviszony, igazságügyi alkalmazotti szolgálati jogviszony, a fegyveres szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonya, gazdálkodó szervezet tagjának személyes közreműködése; 1.5 Erőforrást nyújtó szervezet: az a szervezet vagy személy, amely vagy aki nem minősül alvállalkozónak, nem tartozik az 1.3. pont a)-d) alpontjának hatálya alá sem, hanem a közbeszerzési eljárásban az ajánlattevő alkalmasságának igazolásában vesz részt, ezzel összefüggő erőforrásainak bemutatásával. 3. oldal, összesen: 46

4 1.6 Erőforrás: nem minősülhet erőforrásnak a Kbt. 66. (1) bekezdésének a)-d) pontja, a 67. (1) bekezdésének a), d)-f) pontja, (2) bekezdésének a), d) és f) pontja, továbbá (3) bekezdésének a),d)-f) pontja szerinti körülmény, kivéve, ha az ajánlattevő (részvételre jelentkező) és az erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn. 1.7 Dokumentáció: az általános és speciális követelményeket tartalmazó jelen kötet és az ebben felsorolt műszaki, szakmai előírások összessége, melyet az Ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó szabályszerűen letöltött az Ajánlatkérő honlapjáról. A Dokumentáció letöltése az érvényes ajánlattétel feltétele. 1.8 Szerződés: a közbeszerzési eljárás adott rész-ajánlattételi területén nyertes Ajánlattevő vagy annak visszalépése esetén, ha az összegzésben megnevezésre kerül a második legjobb ajánlattevő és az Ajánlatkérő között a jelen eljáráshoz kiadott ajánlati felhívás, jelen Dokumentáció és a szerződéskötő ajánlattevő ajánlata, valamint az eljárás során az ajánlatkérő által szolgáltatott információk alapján létrejövő szerződés. 1.9 Üzleti titok: a Ptk ának (2)-(3) bekezdésében így meghatározott fogalom. 2. Az Ajánlatkérő Az Ajánlatkérő hivatalos megnevezése, címe, telefon- és telefaxszáma ( ): Neve: Közbeszerzések Tanácsa Címe: 1024 Budapest, Margit krt. 85. Tel.: Fax.: 06-1/ A beszerzés tárgya: Nyomtatók, szkennerek és nyomtatókellékek beszerzése a Dokumentáció III. részében rögzített Műszaki leírása szerint. 1. rész-ajánlattételi terület: 64 db nyomtató, 9 db szkenner és a hozzájuk tartozó nyomtatókellék 2. rész-ajánlattételi terület: 501 db nyomtatókellék 4. A teljesítés helye és határideje 4.1 A teljesítés helye: az Ajánlatkérő címe A teljesítés határideje az I. rész-ajánlattételi területen: - a nyomtatók és a szkennerek (64+9db) tekintetében a szerződés aláírásától számított 15 nap a teljesítési határidő, - az ezekhez szükséges nyomtatókellékek tekintetében az első részlet (a teljes mennyiség 1/6 része) a szerződéskötéstől számított 15. napon esedékes, míg a fennmaradó részek tekintetében a szállítás a Megrendelő eseti lehívásai alapján történik, mely esetben a határidő a megrendeléstől számított 3. munkanap, december 30-i végleges határidővel; 4. oldal, összesen: 46

5 4.2.2 A teljesítés határideje az II. rész-ajánlattételi területen: - a szerződés aláírásától számított 15 nap a teljesítési határidő a teljes mennyiség 25 %-a tekintetében (egész darabszámra kerekítve); - a fennmaradó mennyiség szállítására december 30-áig kerül sor a megrendelő eseti lehívása alapján, a megrendeléstől számított 3 munkanapon belül. 5. Az igazolt teljesítés ellenértékének kifizetése Az igazolt teljesítés ellenszolgáltatásának kifizetése a Kbt a szerint történik. A teljesítés igazolás kiadásának egyik feltétele, hogy az Ajánlattevő nyilatkozzon az alábbiakról: - közös Ajánlattevők esetében mekkora rész illeti meg egyenként az ajánlattevőket, - alvállalkozók, illetve a szállítóval munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakemberek igénybevételük esetén mekkora összegre jogosultak az ellenértékből. A teljesítés igazolás kiadását követően a nyertes Ajánlattevő azon összegre vonatkozóan jogosult számlát kiállítani az ajánlatkérő felé, mely az általa a szerződés teljesítésébe bevont alvállalkozókat, illetve a vele munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakembereket illeti meg. Ezen összeget az Ajánlatkérő a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül átutalja a nyertes Ajánlattevőnek. Az ellenszolgáltatás fennmaradó részére vonatkozó számla benyújtására a nyertes Ajánlattevő akkor jogosult, amennyiben igazolja, hogy az alvállalkozók, illetve a vele munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakemberek számlái kiegyenlítésre kerültek vagy az Art. 36/A. (3) bekezdése szerint azt visszatartotta. A nyertes Ajánlattevő által az ellenszolgáltatás fennmaradó részére vonatkozó számla ellenértékét a Megrendelő a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül átutalja. 6. Többváltozatú ajánlat Ajánlatot kizárólag az ajánlattételi felhívás II.2.1. pontjában megadott tárgyban és a jelen Dokumentációban meghatározott követelményeket kielégítően lehet benyújtani. Ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárás során többváltozatú, alternatív ajánlatot nem nyújthat be. A jelen Ajánlattételi felhívástól és Dokumentációban előírtaktól eltérő alternatívákat az Ajánlattevők ne ajánljanak. Amennyiben ilyen ajánlat kerül benyújtásra, úgy azt figyelemmel a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény 88. (1) bekezdése f) pontjára az Ajánlatkérő érvényteleníti, és az a jelen közbeszerzési eljárás további menetében nem vehet részt. 7. Az ajánlattétel költségei 7.1 Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költséget magának az Ajánlattevőnek kell viselnie. Az Ajánlattevőnek nincs joga semmilyen, a 5. oldal, összesen: 46

6 Dokumentációban kifejezetten megadott jogcímen kívül, egyéb így különösen anyagi igény érvényesítésére. A közbeszerzési eljárás eredményes, vagy eredménytelen befejezésétől függetlenül az Ajánlatkérővel szemben ezekkel a költségekkel kapcsolatban semmilyen követelésnek nincs helye. 7.2 Az Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat nem tudja visszaszolgáltatni sem egészében, sem részeiben, azt öt évig meg kell őriznie. 8. A Dokumentáció használata 8.1. Az Ajánlatkérő nem járul hozzá a Dokumentáció másolásához csak akkor, ha az kizárólag az Ajánlattevő cégén belül az ajánlat elkészítéséhez szükséges. Az alvállalkozók számára a rájuk vonatkozó mértékben készíthető kivonat. Az Ajánlatkérő nem járul hozzá ahhoz, hogy a Dokumentációt akár részeiben, akár egészében másra használják, mint az ajánlat elkészítése. Az eltérő felhasználás jogellenes. A Dokumentáció másra át nem ruházható Az ajánlatkérő a Dokumentációt ingyenesen és teljes terjedelmében elektronikusan teszi hozzáférhetővé a Közbeszerzések Tanácsa honlapján (www.kozbeszerzes.hu) a Közbeszerzések Tanácsa/A Tanács közbeszerzési eljárásai menüpont alatt. A Dokumentáció átvétele az eljárásban való részvétel feltétele. A Dokumentáció átvételének igazolása az érvényes ajánlattétel feltétele. A Dokumentáció átvételét az Ajánlattevők a Dokumentáció 10. melléklete szerint hiánytalanul kitöltött és az I.2. pont szerinti címre megküldött dokumentummal igazolják. A kapott ről az Ajánlatkérő visszaigazolást küld. Az Ajánlatkérő által visszaigazolásként megküldött e- mailt az Ajánlattevőknek kinyomtatva ajánlatukhoz kell csatolniuk Az Ajánlati Dokumentáció az ajánlati felhívással együtt kezelendő. Amennyiben az ajánlati felhívás és a Dokumentáció között eltérés adódik, az ajánlati felhívás a mértékadó. Ez esetben az Ajánlatkérő a Kbt. 54. (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével jár el Közös ajánlattevők esetében elegendő az egyik Ajánlattevőnek vagy a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak a Dokumentációt átvennie A Dokumentációt a szellemi alkotásokról szóló jogszabályok oltalomban részesítik, másolása, a jelen eljárás keretein kívül történő bármilyen változatlan vagy változtatott formában történő felhasználása jogellenes. 9. Az ajánlat kidolgozásának feltételei 9.1. Az Ajánlattevőknek az eljárás során egy írásos ajánlatot kell elkészíteniük, mely ajánlat a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény előírásaival összhangban, az ajánlattételi határidő lejárta után semmilyen formában még az Ajánlatkérő hozzájárulása esetén sem módosítható. 6. oldal, összesen: 46

7 9.2. A Dokumentációt igénylők a Dokumentációban meghatározottakkal kapcsolatban az ajánlattételi határidőt megelőzően legkésőbb 10 nappal írásban kiegészítő tájékoztatás kéréssel fordulhatnak az Ajánlatkérőhöz, aki a tájékoztatást legkésőbb 6 nappal az ajánlattételi határidőt megelőzően írásban megadja valamennyi Ajánlattevő részére Kiegészítő tájékoztatás kérés esetén az ajánlattevők kérdéseiket kizárólag írásban az ajánlattételi felhívás I.1) pontjában megjelölt szervezethez, személy(ek)hez címzett levélben, faxon vagy útján tehetik fel. Az ismert ajánlattevők számára a kérdéseket és az arra adott válaszokat az ajánlatkérő a Kbt.-ben előírt határidőig írásban (faxon vagy en) közvetlenül megküldi. 10. Az ajánlatok benyújtásának címe és határideje Az ajánlatok benyújtási határideje: december óra Az ajánlatok benyújtásának címe: 1024 Budapest, Margit krt. 85.; Közbeszerzések Tanácsa Titkárság VIII. emelet 847-es szoba Az Ajánlatkérő az ajánlatot akkor tekinti határidőre benyújtottnak, ha az beérkezett a pontban megjelölt határidőre és a megadott címre A csomagoláson az alábbiaknak kell szerepelnie: az Ajánlatkérő neve és címe; az Ajánlattevő neve és címe; az alábbi szöveg: Ajánlat nyomtatók, szkennerek és nyomtatókellékek beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásban, az ajánlattételi határidő lejártáig tilos felbontani. Az Ajánlattevőnek ajánlatát egy eredeti és egy másolati példányban kell elkészítenie. Az ajánlatokon jól láthatóan fel kell tüntetnie, hogy "Eredeti vagy "Másolati" példány. Amennyiben bármilyen eltérés lenne közöttük, az eredeti példány az irányadó. Ha az ajánlattevő nem jelöli meg az eredeti példányt, az Ajánlatkérő szabadon választ ki egy példányt, és azt tekinti eredetinek. Az ajánlatnak az Ajánlattevő által elektronikusan készített részét (legalább a részletes árajánlatot) optikai adathordozón (CD-n vagy DVD-n) is be kell nyújtani. Az ajánlatot zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához kell rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen. Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön, és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak. Felhívjuk a figyelmet, hogy az ajánlatban lévő, minden - az ajánlattevő, alvállalkozó, erőforrást nyújtó vagy 69. (8) bekezdés szerinti szervezet által készített - dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak 7. oldal, összesen: 46

8 vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak. A postán feladott ajánlatokat az Ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártáig sor került. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből vagy téves kézbesítésből eredő kockázat az Ajánlattevőt terheli. Az ajánlat egyes példányainak formai vagy tartalmi eltérése esetén az Ajánlatkérő az eredeti példányt tekinti hitelesnek, ez alapján kerül értékelésre az ajánlat. 11. Az ajánlatok bontása Az ajánlatok bontására december órakor a Kbt. 80. (2) bekezdése szerint jogosult személyek jelenlétében kerül sor az Ajánlatkérő székhelyén a V.e számú tárgyalóban Az ajánlatok bontására a Kbt ában szabályozott módon kerül sor. Az ajánlatok felbontásakor a Kbt. 80. (3) bekezdés szerinti adatok kerülnek a Felolvasólapról ismertetésre Az ajánlatok formai és tartalmi érvényességének további vizsgálatára az értékelési időszakban kerül sor. 12. Kapcsolattartás Az eljárás lezárásáig minden, az eljárással összefüggő kapcsolattartásra kizárólag írásban kerülhet sor az Ajánlatkérővel. Az Ajánlatkérő visszautasít minden személyes vagy nem dokumentálható kapcsolattartási formát. Az Ajánlattevők valamennyi, az eljárás során az Ajánlatkérőnek megküldésre kerülő okmányon, levélen, faxon tüntessék fel az eljárás tárgyát ( Ajánlat nyomtatók, szkennerek és nyomtatókellékek beszerzésére ) Az ajánlatevők a fenti szabályok megsértése esetén minden ebből eredő következményt viselni kötelesek. 13. Az ajánlatok értékelése Az Ajánlatkérő a jogi és formai értékelést szem előtt tartva, az ajánlatokat a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás szempont szerint értékeli. A vételár a felhívásban és a Dokumentációban meghatározott szállítási feladatok teljeskörű ellátásáért kért fix összeg (nettó Ft). A vételárat nettó módon, egyösszegben és forintban, valamint az ajánlattételhez használatos táblázat kitöltésével (Dokumentáció III.3. pontjában szereplő táblázatok használatával) kell megadni. A vételárnak tartalmaznia kell a felhívásban és a Dokumentációban meghatározott valamennyi feladat ellenértékét. A vételárnak emellett tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, amelyek az ajánlat tárgyának megvalósításához, a feladat- és műszaki leírásban 8. oldal, összesen: 46

9 rögzített mennyiségi és minőségi elvárások betartásához, a szerződésszerű teljesítéshez szükséges, beleértve a termékek teljesítési helyre (a megjelölt helyiségekbe) történő kiszállításával kapcsolatos költségeket is. A vételáron felül az Ajánlatkérővel szemben csak az általános forgalmi adó (ÁFA) érvényesíthető. A számlázására és a pénzügyi teljesítésre a teljesítés időpontjában hatályos ÁFA szabályok és ÁFA % alapján kerülhet sor. Az ajánlatok kidolgozásakor az Ajánlattevők vegyék figyelembe, hogy a vételárnak teljes körűnek kell lennie, vagyis magába kell foglalnia minden ajánlattevői kifizetési igényt és a közbeszerzési műszaki leírásban előírt valamennyi kötelezettséget. Az Ajánlattevők semmilyen formában és semmilyen hivatkozással nem tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot. A szerződéskötés, az elszámolás és a kifizetés forintban történik. A vételár a szerződés időtartama alatt nem emelhető. 14. Eredményhirdetés Az eredményhirdetés tervezett időpontja: január óra A szerződéskötés tervezett időpontja az írásbeli összegezés eredményhirdetésen történő átadását vagy megküldését követő naptól számított 10. nap, ha ez a nap nem munkanap, akkor az ezt követő első munkanap. 15. Egyéb feltételek A közbeszerzési eljárás nyelve magyar. Az ajánlatokat magyar nyelven kell beadni, az eljárás során mindennemű levelezés és dokumentált szóbeli kapcsolattartás magyar nyelven történik Joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű nyilatkozatok, okiratok alkalmasak, ezért az ajánlat valamennyi idegen nyelvű oldalának magyar nyelvű fordítását csatolni kell. Felhívjuk az Ajánlattevők figyelmét, hogy a hatósági igazolások és nyilatkozatok magyar nyelvű fordítását is mellékelni kell az ajánlathoz Az Ajánlatkérő és a nyertes Ajánlattevő között a szerződés az Ajánlati felhívás, a jelen Dokumentáció és a nyertesként kihirdetett ajánlat feltételei szerint, az ezekben megfogalmazott tartalommal jön létre A Vállalkozó a teljesítésről kiállított számlájának a Megrendelő általi kifizetése az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 36/A. és 36/B. hatálya alá esik Az Ajánlattevő az ajánlattétellel elfogadja az Állami Számvevőszék és a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal ellenőrzési jogosultságát, illetve a közpénzek felhasználásának nyilvánosságáról szóló rendelkezések értelmében azt, hogy a megkötendő szerződés lényeges tartalmára vonatkozóan a tájékoztatást üzleti titokra hivatkozással nem tagadja meg, és e követelményeket a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt valamennyi alvállalkozóval szemben is érvényesíti. Az Ajánlattevő az ajánlattétellel tudomásul veszi, hogy az Állami Számvevőszékről szóló évi XXXVIII. törvény 2. -ának (9) bekezdésében foglaltak alapján az ÁSZ vizsgálhatja az államháztartás alrendszereiből finanszírozott beszerzéseket és az államháztartás alrendszereinek 9. oldal, összesen: 46

10 vagyonát érintő szerződéseket a megbízónál, a megbízó nevében vagy képviseletében eljáró természetes személynél és jogi személynél, valamint azoknál a szerződő feleknél, akik, illetve amelyek a szerződés teljesítéséért felelősek, továbbá a szerződés teljesítésében közreműködő valamennyi gazdálkodó szervezetnél. Az Ajánlattevő az ajánlattétellel tudomásul veszi, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény 81. -ának (4) bekezdése értelmében az, aki az államháztartás valamely alrendszerével pénzügyi, illetve üzleti kapcsolatot létesít, kérésre köteles a jogviszonnyal összefüggő és a közérdekből nyilvános adatokra vonatkozóan tájékoztatást adni, valamint azt, hogy a költségvetési pénzeszközök felhasználásának nyilvánosságára tekintettel a szerződés lényeges tartalmáról a tájékoztatás üzleti titok címen nem tagadható meg. 16. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek Késedelmi kötbér A nyertes Ajánlattevő késedelmes teljesítése esetén a késedelemmel érintett napokra vonatkozóan napi ,-Ft, azaz Ötvenezer forint, de maximum a szállítással érintett mennyiség nettó értékének 20%-a összegű késedelmi kötbért köteles fizetni a megrendelő részére, mely követelését a megrendelő a szállító végszámlájából történő levonás útján érvényesíthet. A nyertes Ajánlattevő mentesül a kötbér megfizetése alól, ha a megrendelő mulasztása miatt esett késedelembe. Meghiúsulási kötbér A nyertes Ajánlattevő meghiúsulási kötbért köteles fizetni nem teljesítése esetére, melynek mértéke a teljes ellenszolgáltatás nettó értékének 25 %-a. 17. Minőségi követelmények és egyéb feltételek A Szállító minden törvényt, illetve általános érvényű jogszabályt, szabványt, helyi rendeletet és egyéb szabályzatot köteles betartani, amely a szállítás teljesítésével, a hibák kijavításával, a teljesítendő adatszolgáltatásokkal és fizetendő díjakkal kapcsolatos. A Felek kizárólag akkor mentesülnek a szerződésszegés következményei alól, ha bizonyítják, hogy a késedelem a másik fél nem szerződésszerű teljesítésére vezethető vissza vagy a teljesítés a másik fél érdekkörében vagy mindkét fél érdekkörén kívül eső okból lehetetlenült. A szállító a nyomtatók és szkennerek vonatkozásában azok zavartalan, hibátlan működéséért legalább 1 éves teljes körű jótállást köteles vállalni. 10. oldal, összesen: 46

11 II. AZ AJÁNLATTAL KAPCSOLATOS TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEK Az ajánlathoz becsatolandó igazolásoknak érvényesnek, bizonyító erejűnek és magyar nyelven kiállítottnak kell lenniük. Az igazolásokat és nyilatkozatokat az Ajánlati felhívásban foglaltak szerint kell benyújtani. Abban az esetben, ha a benyújtásra kerülő igazolások vagy nyilatkozatok nyelve nem magyar, úgy az Ajánlattevő köteles mellékelni az egyszerű magyar nyelvű fordításokat is. 1. Kizáró okok Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, valamint erőforrást nyújtó szervezet a Kbt. 60. (1) bekezdése alapján, aki: a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, illetőleg ha az ajánlattevő (alvállalkozó) személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van; b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; c) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; illetőleg akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló évi CIV. törvény 5. - a (2) bekezdésének b), illetőleg g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, illetőleg ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta; d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt; e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott; f) korábbi három évnél nem régebben lezárult közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, illetőleg a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig; g) az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 15. -a (5) bekezdésének a) pontjában meghatározott, két évnél nem régebben meghozott, jogerős és végrehajtható közigazgatási, illetőleg bírósági határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el h) a büntető törvénykönyv szerinti bűnszervezetben részvétel - ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás bűncselekményt, vagy személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; 11. oldal, összesen: 46

12 i) korábbi közbeszerzési eljárásban szeptember 15-ét követően kötött szerződésével kapcsolatban a 71. (1) bekezdés a), b) pontjai szerinti alvállalkozó felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét nem teljesítette, vagy fizetési késedelme meghaladta a fizetési határidőt követő 15 napot - annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett -, és ezt jogerős és végrehajtható közigazgatási, illetőleg bírósági határozat megállapította, kivéve, ha a határozat keltezésének időpontja régebbi az ajánlatokkal kapcsolatos eredményhirdetést megelőző két évnél. Az eljárásban továbbá nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, valamint erőforrást nyújtó szervezet a Kbt. 61. (1) bekezdés d) pontja alapján, aki a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve. Az ajánlatkérőnek a Kbt. 62. (1) bekezdése alapján az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, aki, illetőleg akinek a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója vagy a számára erőforrást nyújtó szervezet a) három évnél nem régebben súlyos, jogszabályban meghatározott szakmai kötelezettségszegést vagy szakmai etikai szabályokba ütköző cselekedetet követett el; b) az eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettségének [különösen 70. (3) bekezdése, 71. ] teljesítése során olyan hamis adatot szolgáltatott, illetőleg hamis nyilatkozatot tett, melynek következtében elkerülhető lett volna, hogy az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés a nyilatkozattal érintett körülmény miatt érvénytelennek minősüljön vagy elérhető lett volna, hogy kedvezőbb legyen az ajánlatának a81. (4) bekezdése szerinti elbírálása, illetve a részvételi jelentkezésének 123. (4) bekezdése, 130. (6) bekezdése, 136/A. (2) bekezdése, 157. (3) bekezdése vagy 204. (5) bekezdése szerinti rangsorolása. Az Ajánlattevő nem vehet igénybe a közbeszerzés értékének 10%-át meg nem haladó mértékben olyan alvállalkozót, amely a kizáró okok hatálya alatt áll. 2. Becsatolandó igazolások, nyilatkozatok, egyéb iratok Az Ajánlattevő ajánlatához csatolja mindazon nyilatkozatokat és igazolásokat, amelyeket az Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban előírt, továbbá minden olyan nyilatkozatot és igazolást, amely az Ajánlattevő szerint a megajánlottak alátámasztására szolgál Az Ajánlattevőnek csatolnia kell Felolvasólapot (mintáját ld. Dokumentáció 1. melléklet), mely tartalmazza - Ajánlattevő(k) adatait (név, székhely, telefon, telefax szám, cím), - A kapcsolattartó nevét, címét, telefon, telefax számát, címét. - Ajánlati árat - Cégszerű aláírás (közös ajánlattevők esetén valamennyi ajánlattevőnek alá kell írnia cégszerűen) Az ajánlat elejére kérjük, tegyenek tartalomjegyzéket oldalszámozással, amely teljes részletességgel mutatja, hogy az ajánlatban lévő dokumentumok az ajánlat mely oldalán találhatók meg. 12. oldal, összesen: 46

13 2.3. Részletes árajánlat (a Dokumentáció 2. melléklet alapján a III.3. pont szerinti ajánlati táblázatok) Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek), a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, valamint az erőforrást nyújtó szervezetnek csatolnia kell közjegyző által hitelesített nyilatkozatát, arra vonatkozóan, hogy nem áll a kizáró okok hatálya alatt (mintáját ld. Dokumentáció 3. melléklet) 2.5. Az Ajánlattevőnek a közbeszerzés értékének 10%-át meg nem haladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók tekintetében nyilatkoznia kell, hogy azok nem tartoznak a kizáró okok hatálya alá a Kbt. 63. (3) bekezdése szerint (mintáját ld. Dokumentáció 4. melléklet) Az Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek), a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, valamint az erőforrást nyújtó szervezetnek csatolnia kell az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi cégkivonatát egyszerű másolati példányban Az ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, az erőforrást nyújtó szervezetnek csatolnia kell az APEH, VPOP igazolását, amennyiben nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban Azon személyeknek, akik az ajánlatban szereplő bármely nyilatkozatot aláírják, csatolni kell aláírási címpéldányukat vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintát egyszerű másolatban. Amennyiben a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló személye különböző, a kötelezettségvállaló aláírását is tartalmazó meghatalmazás eredeti vagy hiteles másolati példányát is csatolni kell. Az ajánlatot és az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat kötelezettségvállalásra, nyilatkozattételre jogosult személyeknek kell aláírni. (Itt is felhívjuk a figyelmet, hogy a Kbt. 70/A. (1) bekezdés e) pontja alapján az ajánlatban lévő, minden az ajánlattevő, alvállalkozó, erőforrást nyújtó vagy 69. (8) bekezdés szerinti szervezet által készített dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak, vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak.) 2.9. Az ajánlatba csatolni kell az Ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak a Kbt. 66. (1) bekezdés a) pontja alapján valamennyi számláját vezető pénzügyi intézményétől származó nyilatkozatot egyszerű másolatban Az ajánlatba csatolni kell az Ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak a Kbt. 66. (1) bekezdés b) pontja alapján a és évre vonatkozó számviteli szabályok szerinti beszámoló mérleg és eredménykimutatás részét egyszerű másolatban Az ajánlattevőnek vagy a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben bevonni kívánt alvállalkozónak be kell nyújtania a beszerzés tárgyának vonatkozásában az ajánlattételi határidőt megelőző két év közbeszerzés tárgya szerinti szállításainak ismertetését tartalmazó nyilatkozatot. A Kbt. 68. (1) bekezdése a) pontjában 13. oldal, összesen: 46

14 meghatározott esetben a szállításokra vonatkozó referenciaigazolást is be kell csatolni egyszerű másolatban. A referencia nyilatkozatnak és igazolásnak tartalmaznia kell a szerződést kötő másik felet (megrendelő neve, címe, telefonszáma), a szállítás tárgyát, az ellenszolgáltatás összegét, a teljesítés idejét, a részvétel formáját (szállító/teljesítési segéd) (mintáját ld. Dokumentáció 5. melléklet) Erőforrás szervezet igénybevétele esetén csatolni kell a kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozatát is (mintáját ld. Dokumentáció 6. melléklet) Az Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 71. (1) bekezdésére (mintáját ld. Dokumentáció 7. melléklet). Meg kell jelölni a közbeszerzés azon részét, vagy részeit, amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő a közbeszerzés értékének 10%-át meg nem haladó mértékben alvállalkozót vesz igénybe. Meg kell jelölni a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozót vagy alvállalkozókat (a név és a cím, valamint az igénybe vétel mértéke feltüntetésével), valamint a közbeszerzés azon részét vagy részeit és százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni; Meg kell jelölni az ajánlattevő részére erőforrást nyújtó szervezetet, és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjainak megjelölésével azon alkalmassági minimum követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. Erőforrást nyújtó szervezet igénybe vétele esetén meg kell jelölni az ajánlattevő és az erőforrást biztosító szervezet közötti befolyás mértékét. Többségi befolyás fennállása esetén pontosan meg kell jelölni mi alapján áll fenn a többségi befolyás. Meg kell jelölni a Kbt. 69. (8) bekezdésének alkalmazása esetén az érintett - a közbeszerzés értékének 10%-át nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt - alvállalkozó nevét, címét. A fenti nyilatkozatokat negatív tartalommal is meg kell tenni, azaz akkor is nyilatkozni kell, ha az ajánlattevő nem kíván alvállalkozót, vagy erőforrást nyújtó szervezetet igénybe venni Az Ajánlattevőnek nyilatkozni kell a Kbt. 70. (2) bekezdésében foglaltakra vonatkozóan, nevezetesen az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. Az Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló évi XXXIV. tv. (Kkvt.) minősítési kritériumai szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e (mintáját ld. Dokumentáció 8. melléklet) Az ajánlattevő valamint a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó köteles nyilatkozni arról, hogy valamennyi bankszámláját vezető pénzintézet igazolását becsatolta. Amennyiben a cégkivonatban olyan bankok szerepelnek, amelyeknél a számlavezetés már megszűnt, de ezen tény 14. oldal, összesen: 46

15 átvezetése nem történt meg a cégkivonatban, úgy erről nyilatkozni kell (mintáját ld. Dokumentáció 9. melléklet) Több ajánlattevő közösen is tehet ajánlatot. Ha egy - a pontjának a)-d) alpontjai hatálya alá nem tartozó - személy (szervezet) a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog részt venni a - részajánlat-tételi lehetőségre tekintettel egy részre vonatkozó - szerződés teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell szerepeltetni.[egy személynek (szervezetnek) a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának ÁFA nélkül számított ellenértékéből.] (Kbt (6) és (7) bekezdés) Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők megállapodásának egy eredeti vagy hiteles másolati példányát kell benyújtani az ajánlattal együtt. A megállapodásban fel kell tüntetni a feladatmegosztást, a teljes jogú képviseletre feljogosított személy megjelölést és elérhetőségét, az egyetemleges felelősségvállalásra vonatkozó nyilatkozatot, egymás közötti jogaikat és kötelezettségeiket és az ellenérték %-os megoszlását Az Ajánlattevő amennyiben az ajánlatában szereplő bármely irat nyilvánosságra hozatalát meg kívánja tiltani kivéve a Kbt. 73. (2) és (3) bekezdésben foglalt adatokat, úgy ezen iratokat megjelölve, elkülönített módon kell elhelyezni az ajánlatban. 15. oldal, összesen: 46

16 III. MŰSZAKI LEÍRÁS (igényelt termékek) A beszerzés tárgyának és mennyiségének a meghatározása 1. I. rész-ajánlattételi terület: Nyomtatók, szkennerek és nyomtatókellékek 1.1 A nyomtatókra és szkennerekre vonatkozó műszaki meghatározás Az Ajánlatkérő az alábbi táblázatban meghatározott kategóriájú nyomtatókat kívánja beszerezni, a jelzett mennyiségben: Nyomtató típusa A4-es mono nyomtató szkenner síkágyas szkenner lapadagolós síkágyas nagyteljesítményű mono A3-as nyomtató nagyteljesítményű színes A4-es nyomtató színes A4-es nyomtató Igényelt darabszám 50 db 4 db 5 db 6 db 3 db 5 db A beszerzendő eszközök részletezése elvárt műszaki paramétereik szerint: 1. A4 mono lézer vagy LED nyomtató (HP LaserJet P2055d vagy azzal egyenértékű): Nyomtatási sebesség: 33 oldal/perc Az első lap kinyomtatásáig eltelt idő: 8 másodperc Havi terhelhetőség: oldal Lapadagoló kapacitás: 250 lap Kétoldalas nyomtatás: Automatikus Támogatott hordozóméretek: A4, A5, A6, B5, borítékok (C5, B5, DL) Alapvető csatlakozó: USB 2.0 A nyomtató tonere tartalmazza a dobegységet is. 2. Szkenner (HP Scanjet G2710 vagy azzal egyenértékű) Beolvasás felbontása/színmélysége: 2400dpi/48-bit Beolvasás formátuma: BMP, JPEG, TIFF, PDF, kereshető PDF USB 2.0-ás csatlakozó 3. Szkenner (HP Scanjet 5590 vagy azzal egyenértékű): Beolvasás felbontása/színmélysége: 2400dpi/48-bit Beolvasás formátuma: BMP, JPEG, TIFF, PDF, kereshető PDF Dokumentumadagoló: igen Alapvető csatlakozó: USB Nagyteljesítményű A3-as mono lézer vagy LED nyomtató (HP LaserJet 5200 nyomtató vagy azzal egyenértékű) Nyomtatási sebesség (A4): 35 oldal/perc Az első lap kinyomtatásáig eltelt idő: 10mp 16. oldal, összesen: 46

17 Havi terhelhetőség: min oldal Lapadagoló kapacitás: 250 lap Támogatott hordozóméretek: A3, A4, A5, A6, B5, borítékok (C5, B5, DL) Alapvető csatlakozók: USB Nagyteljesítményű A4 színes lézer vagy LED nyomtató (HP LaserJet Enterprise CP4525dn vagy azzal egyenértékű): Fekete nyomtatási sebesség (A4): 40 oldal/perc Színes nyomtatási sebesség (A4): 40 oldal/perc Az első lap kinyomtatásáig eltelt idő: 9,5mp Havi terhelhetőség: oldal Kétoldalas nyomtatás: Automatikus Lapadagoló kapacitás: 500lap Alapvető csatlakozók: USB rj-45 Ethernet 6. A4 színes lézer vagy LED nyomtató (HP Color LaserJet CP1515n vagy azzal egyenértékű): Fekete nyomtatási sebesség (A4): 12 oldal/perc Színes nyomtatási sebesség (A4): 8 oldal/perc Az első lap kinyomtatásáig eltelt idő (színes): 31,5mp Az első lap kinyomtatásáig eltelt idő (fekete): 25,5mp Havi terhelhetőség: oldal Lapadagoló kapacitás: 150lap Támogatott hordozóméretek: A4, A5, A6, B5 Alapvető csatlakozók: USB rj-45 Ethernet A fenti feltételek mindegyike minimum feltétel. Az egyes nyomtató kategóriák mellett szereplő típusmegjelölések kizárólag a közbeszerzés tárgyának egyértelmű meghatározása érdekében lettek feltüntetve, melyekkel kapcsolatban az Ajánlatkérő rögzíti, hogy a megadott paramétereknek műszakilag megfelelő termékeket is elfogadja. A műszaki paramétereknek való megfelelést (egyenértékűséget) az ajánlattevőnek kell ajánlatában nyilatkozatokkal, igazolásokkal bizonyítania. 1.2 A beszerzésre kerülő nyomtatókhoz szükséges nyomtatókellékekre vonatkozó műszaki meghatározás Az Ajánlattevőknek az általuk az 1.1. pont szerint megajánlott nyomtatók tekintetében az alábbi táblázatban meghatározott számú oldal nyomtatásához szükséges nyomtatókellék mennyiségre kell ajánlatot adniuk (a mennyiségek típusonként az összes szállítandó kellékanyagot jelölik, tehát nem 1 db nyomtatóra értelmezettek): Az 1.1. pontban részletesen körülírt nyomtatók, amikhez nyomtatókellékre van szükség Igényelt nyomtatandó oldalszám összesen 1. A4-es mono nyomtató nagyteljesítményű mono A3-as nyomtató nagyteljesítményű színes A4-es nyomtató színes A4-es nyomtató oldal, összesen: 46

18 Tekintettel arra, hogy a megadott oldalszám nyomtatásához általában nem egész számú nyomtatókellék szükséges, az igényelt oldalszám lefedése érdekében kérjük, hogy a töredék kellékek esetén eggyel több darabot szíveskedjenek megajánlani. Az Ajánlatkérő kiköti, hogy csak az Ajánlattevő által megajánlott nyomtató gyártójától származó eredeti (azaz nem után-gyártott) nyomtatókellék, vagy a gyártó hivatalos igazolása alapján a gyártó által javasolt termék felel meg az Ajánlatkérő elvárásainak. Amennyiben az ajánlattevő nem a nyomtató gyártójától származó eredeti nyomtatókelléket ajánl meg, úgy kérjük, csatolja a nyomtató gyártójának hivatalos igazolását arra vonatkozóan, hogy a megajánlott nyomtatókellék egyenértékű a nyomtató gyártójától származó eredeti nyomtatókellékkel. 2. II. rész-ajánlattételi terület: Nyomtatókellékek Az Ajánlatkérő az I. rész-ajánlattételi területen belül beszerzendő nyomtatókhoz szükséges nyomtatókellékeken túl a meglévő nyomtatóihoz is nyomtatókellékeket kíván vásárolni. Az Ajánlatkérő meglévő nyomtatóihoz szükséges nyomtatókellékek műszaki meghatározása A meglévő nyomtatók tekintetében az alábbi táblázatban meghatározott, adott típusú nyomtatókba történő szállításra kell ajánlatot adni: Meglévő nyomtatók típusai és a hozzájuk szükséges kellékanyag megnevezése Gyártó által javasolt kellékanyag (Cikkszám) Igényelt mennyiség (db) HP Nagykapacitású fekete festékkazetta LaserJet 1320 Q5949X 30 nyomtatóhoz HP Nagykapacitású fekete festékkazetta LaserJet P2015 Q7553X 6 nyomtatóhoz HP Nagykapacitású fekete festékkazetta LaserJet Q7551X 20 P3005/M3035mfp/M3027mfp nyomtatókhoz HP Fekete festékkazetta Color LaserJet CP1215 CB540A 25 /CP1515 nyomtatókhoz HP Ciánkék festékkazetta Color LaserJet CP1215 CB541A 25 /CP1515 nyomtatókhoz HP Sárga festékkazetta Color LaserJet CP1215 /CP1515 CB542A 25 nyomtatókhoz HP Bíbor festékkazetta Color LaserJet CP1215 /CP1515 CB543A 25 nyomtatókhoz Konica Minolta PagePro 1300 festék kazetta (3000 lap) Konica Minolta PagePro 4650EN festék kazetta (18000 A0FN lap) A06X0Y5 4 Konica Minolta PagePro 4650EN fuser Canon T-Cartridge (Canon FAX L380) 7833A002AA oldal, összesen: 46

19 Meglévő nyomtatók típusai és a hozzájuk szükséges kellékanyag megnevezése Gyártó által javasolt kellékanyag (Cikkszám) Igényelt mennyiség (db) Canon Cartridge 714 (Canon FAX L3000) Minolta MagiColor 4650 festék kazetta HC black A0DK Minolta MagiColor 4650 festék kazetta HC yellow A0DK Minolta MagiColor 4650 festék kazetta HC magenta A0DK Minolta MagiColor 4650 festék kazetta HC cyan A0DK Az Ajánlatkérő kiköti, hogy csak a fent meghatározott típusú nyomtatók gyártójától származó eredeti (azaz nem után-gyártott) termékeket fogad el. (Ez alól kivétel az alább részletezett esetkör.) Az Ajánlatkérő a fenti táblázat Gyártó által javasolt kellékanyag oszlopában foglaltak szerint ad tájékoztatást arról, hogy a gyártók hivatalos közlése szerint melyik típusú nyomtatóban milyen kellékanyag használható. A fentiek a közbeszerzés tárgyának egyértelmű meghatározása érdekében szükségesek, melyekkel kapcsolatban az Ajánlatkérő rögzíti, hogy a műszakilag teljes mértékben egyenértékű termékeket is elfogadja. Az Ajánlatkérő azonban kiköti, hogy az Ajánlattevő csak abban az esetben ajánlhat meg a fenti táblázatban nem szereplő típusú terméket, ha egyben csatolja a nyomtató gyártójától származó hivatalos igazolást arra nézve, hogy a termék műszakilag teljes mértékben egyenértékű a gyártó által javasolt termékkel. Ennek hiányában az ajánlat érvénytelen. 19. oldal, összesen: 46

20 3. Az ajánlattételhez használatos táblázat Az Ajánlatkérő előírja, hogy az Ajánlattevők az alábbi táblázatok kitöltésével adjanak ajánlatot a közbeszerzési eljárásban I. rész-ajánlattételi terület: Nyomtatók, szkennerek, nyomtatókellékek A nyomtatókra és szkennerekre vonatkozóan kitöltendő táblázat Nyomtató típusa Nyomtató típusmegnevezése (cikkszáma) Nyomtató gyártója Műszaki megfelelőség Nyomtató egységára (nettó Ft/darab) Darabszáma Nyomtató összára (nettó Ft) A4-es mono nyomtató Nyomtatási sebesség (oldal/perc): Az első lap kinyomtatásáig eltelt idő (másodperc): 50 db Havi terhelhetőség (oldal): Lapadagoló kapacitás (lap): Automatikus kétoldalas nyomtatás (igen/nem): Támogatott hordozóméretek: Alapvető csatlakozók: A nyomtató tonere tartalmazza a dobegységet is (igen/nem): 20. oldal, összesen: 46

5. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje A teljesítés végső határideje: 2008. október 10. 12:00 óra

5. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje A teljesítés végső határideje: 2008. október 10. 12:00 óra 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 3., II. emelet 210. szoba Címzett: Támis Norbert Telefon: + 36 (1) 511-1922 Fax: + 36 (1) 511-1982

Részletesebben

MELLÉKLET MINTA DOKUMENTÁCIÓ

MELLÉKLET MINTA DOKUMENTÁCIÓ MELLÉKLET MINTA DOKUMENTÁCIÓ A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület, Társadalmi megújulás operatív program elitéltek visszavezetése a társadalomba képzési és foglalkoztatási, valamint egyéb reintegrációs

Részletesebben

HU-Budapest: Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek, a bútorzat és a szoftvercsomagok kivételével 2010/S 223-341453

HU-Budapest: Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek, a bútorzat és a szoftvercsomagok kivételével 2010/S 223-341453 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:341453-2010:text:hu:html HU-Budapest: Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek, a bútorzat és a szoftvercsomagok

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, távirati címe, telefon-, és telefaxszámai (e-mail): Tapolca Város Önkormányzata Cím Hősök tere 15. Város Tapolca Telefon 87/510-125 E-mail polgarmester@tapolca.hu

Részletesebben

2. A beszerzés tárgya 21 db digitális fényképezőgép és tartozékaik (21-21 db töltőszett, memóriakártya, tok) leszállítása

2. A beszerzés tárgya 21 db digitális fényképezőgép és tartozékaik (21-21 db töltőszett, memóriakártya, tok) leszállítása 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 3., II. emelet 210. szoba Címzett: Nosza Lajos Telefon: + 36 (1) 511-2191 Fax: + 36 (1) 511-1982

Részletesebben

a Dévaványa Város Önkormányzata által lefolytatásra kerülő, MEZŐGAZDASÁGI ERŐGÉPEK ÉS KIEGÉSZÍTŐK BESZERZÉSE tárgyú közbeszerzési eljáráshoz

a Dévaványa Város Önkormányzata által lefolytatásra kerülő, MEZŐGAZDASÁGI ERŐGÉPEK ÉS KIEGÉSZÍTŐK BESZERZÉSE tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 1. számú melléklet AJÁNLATI ADATLAP a Dévaványa Város Önkormányzata által lefolytatásra kerülő, MEZŐGAZDASÁGI ERŐGÉPEK ÉS KIEGÉSZÍTŐK BESZERZÉSE tárgyú közbeszerzési eljáráshoz Ajánlattevő neve: székhelye:

Részletesebben

2. Ajánlattétel tárgya: Hitel nyújtása a Józsefvárosi Önkormányzat számára váltó átalakítására 3. Ajánlat:

2. Ajánlattétel tárgya: Hitel nyújtása a Józsefvárosi Önkormányzat számára váltó átalakítására 3. Ajánlat: 2.1. számú melléklet FELOLVASÓLAP (önálló ajánlattétel esetén) 1. Ajánlattevő: Név: Székhely: Telefon: Fax: E-mail: 2. Ajánlattétel tárgya: Hitel nyújtása a Józsefvárosi Önkormányzat számára váltó átalakítására

Részletesebben

Szállítás:2008. december 3-án az 5. pontban megjelölt budapesti címre

Szállítás:2008. december 3-án az 5. pontban megjelölt budapesti címre 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 3., II. emelet 210. szoba Címzett: Támis Norbert Telefon: + 36 (1) 511-1922 Fax: + 36 (1) 511-1982

Részletesebben

Pályázati Felhívás Zárható PIN-PAD tároló doboz szállítása és szerelése tárgyú nyílt pályázathoz

Pályázati Felhívás Zárható PIN-PAD tároló doboz szállítása és szerelése tárgyú nyílt pályázathoz Pályázati Felhívás Zárható PIN-PAD tároló doboz szállítása és szerelése tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás egyszerű eljárás lefolytatására a Kbt. 299 (1) bekezdés b) pontja alapján tárgyalás tartásával I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Tel: 458-4500/4924

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail):

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail): AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail): 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Tel: (+36) 1-279-2180 Fax: (+36) 1-279-2176 e-mail:

Részletesebben

Szállítás:2009. december 3-án az 5. pontban megjelölt budapesti címre

Szállítás:2009. december 3-án az 5. pontban megjelölt budapesti címre Pályázati Felhívás MÁV START Zrt. Asztali naptár nyomdai előkészítése és kivitelezése tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. Kapcsolattartási cím:

Részletesebben

I. Ajánlattételi felhívás

I. Ajánlattételi felhívás I. Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP), Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály, 1139

Részletesebben

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt I. emelet 137. szoba

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt I. emelet 137. szoba Pályázati Felhívás COGNOS Planning és BI szoftverek bevezetésének szakmai minőségbiztosítási támogatása tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) 1087 Budapest,

Részletesebben

Telefon: 36 (1) / + 36 (30) /

Telefon: 36 (1) / + 36 (30) / Pályázati Felhívás Almex (Hoeft&Wessel) gyártmányú, Station típusú jegyértékesítő automatához szükséges pénztároló tartalék egységek beszerzése tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon-

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt (2) alkalmazásával

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt (2) alkalmazásával AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 251. (2) alkalmazásával 1) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe: Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

Befektetési egységekhez kötött élethosszig tartó életbiztosítás

Befektetési egységekhez kötött élethosszig tartó életbiztosítás Befektetési egységekhez kötött élethosszig tartó életbiztosítás RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 2010. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BKV

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK minta az Ajánlathoz

TARTALOMJEGYZÉK minta az Ajánlathoz IRATMINTÁK TARTALOMJEGYZÉK minta az Ajánlathoz FELOLVASÓLAP (1. számú iratminta) a Kbt. 56. (1) bekezdésben és a Kbt. 56. (2) bekezdésben felsorolt foglalt kizáró okokra vonatkozóan (2. számú iratminta)

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről. másrészről

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről. másrészről SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (székhely: 1024 Budapest, Margit körút 85.; törzsszám: 329190; képviseli: Dr. Gajdos Róbert elnök), mint megrendelő (a továbbiakban:

Részletesebben

Pályázati Felhívás Hőségriadó esetén a Budapestről vonattal utazó utasok ivóvízzel történő ellátása tárgyú nyílt pályázathoz

Pályázati Felhívás Hőségriadó esetén a Budapestről vonattal utazó utasok ivóvízzel történő ellátása tárgyú nyílt pályázathoz Pályázati Felhívás Hőségriadó esetén a Budapestről vonattal utazó utasok ivóvízzel történő ellátása tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) 1087 Budapest,

Részletesebben

1087 Budapest, Kerepesi út 6. (Bagolyvár) II. emelet 2. szoba

1087 Budapest, Kerepesi út 6. (Bagolyvár) II. emelet 2. szoba 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 6. (Bagolyvár) II. emelet 2. szoba Címzett: Molnár Tamás Telefon: + 36 (1) 511-1493 Fax: + 36

Részletesebben

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. II. emelet 137. szoba

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. II. emelet 137. szoba Pályázati Felhívás Egysoros sorbanállás kialakítása tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. Kapcsolattartási cím:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS l. Ajánlatkérő neve, címe, telefon-, telefax számai, e-mail címe: Neve: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Címe: ll 02 Budapest Szent László tér 29. Címzettje: dr.

Részletesebben

1. Ajánlatkérő neve, címe: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5.

1. Ajánlatkérő neve, címe: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Pályázati Felhívás Budapest-Déli pályaudvar Ügyeletes tiszti irodájába vizuális utastájékoztató tábla visszajelzésének kivitelezésére tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest,

Részletesebben

Pályázati Felhívás Közszolgáltatási szerződésben meghatározott mérésekhez szükséges szoftver fejlesztése tárgyú nyílt pályázathoz

Pályázati Felhívás Közszolgáltatási szerződésben meghatározott mérésekhez szükséges szoftver fejlesztése tárgyú nyílt pályázathoz Pályázati Felhívás Közszolgáltatási szerződésben meghatározott mérésekhez szükséges szoftver fejlesztése tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. Kapcsolattartási

Részletesebben

I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszám, elektronikus levelezési címe: Veresegyház Város Önkormányzata Címe: 2112 Veresegyház, Fő út 35. Tel: +36 28 588-629 E-mail:

Részletesebben

Ajánlati felhívás. 5. Fizetési feltételek Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét a teljesítésigazolást követő 15 napon belül átutalással teljesíti.

Ajánlati felhívás. 5. Fizetési feltételek Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét a teljesítésigazolást követő 15 napon belül átutalással teljesíti. Ajánlati felhívás 1. Ajánlatkérő neve, székhelye: Harmónia Integrált Szociális Intézmény 6211 Kaskantyú, III. ker. 1. 2. Az eljárás fajtája: Egyszerű tárgyalás nélküli eljárás 3. A beszerzés tárgya, mennyisége

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe:

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Ipari csuklós villamos járművek forgóváz alkatészeinek szállítása módosított felhívás Budapest, 2012. november 8.

Részletesebben

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület! Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Közbeszerzési pályázat

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK (az ajánlathoz) Oldalszám

TARTALOMJEGYZÉK (az ajánlathoz) Oldalszám AZ AJÁNLATBAN BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE Megnevezés Felolvasólap (1. számú melléklet ) TARTALOMJEGYZÉK (az ajánlathoz) Oldalszám az ajánlatban Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról

Részletesebben

Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása

Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása a.) Az ajánlatkérő neve és címe, telefon és faxszáma (email címe): Néprajzi Múzeum 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12. Telefon: 473-2430 Fax: 473-2431 E-mail: hudakm@neprajz.hu

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ NYÍLT PÁLYÁZAT Ajánlatkérő: Budapest Főváros XV. kerületi

Részletesebben

1087 Budapest, Könyves Kálmán körút , I. emelet 137. szoba

1087 Budapest, Könyves Kálmán körút , I. emelet 137. szoba Pályázati Felhívás A MÁV-START Zrt. MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány szerinti minőségirányítási rendszerének nemzetközileg elfogadott tanúsítása tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest,

Részletesebben

Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11.

Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11. Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. szeptember hó 08. nap AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése 4. számú melléklet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT FELOLVASÓLAP

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT FELOLVASÓLAP 1.sz. melléklet AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT FELOLVASÓLAP Ajánlattevő neve: Ajánlattevő székhelye: Kapcsolattartó személy neve: Kapcsolattartó személy telefonszáma: Kapcsolattartó személy fax száma: Kapcsolattartó

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése Budapest, 2012. november 14. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: BKV Vasúti

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Tisztelt Ajánlattevő! A PÁSZTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (továbbiakban: ajánlatkérő) a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 251. (2) bekezdése alapján

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Nyomtatók, szkennerek és nyomtatókellékek beszerzése tárgyú, nemzeti értékhatárt elérő értékű, általános, hirdetmény közzétételével induló egyszerű közbeszerzési eljáráshoz Budapest,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Az ajánlatkérő a Kbt. 251.. (2) bekezdés szerint az alábbiakban részletezett közbeszerzési eljárást kíván lefolytatni. Ajánlatkérő kéri az ajánlattevőket, hogy az ajánlattételi felhívásban

Részletesebben

Szín: Címoldal: 3 szín (sárga, kék, fekete) Belívek: színnyomás (fekete, kék);

Szín: Címoldal: 3 szín (sárga, kék, fekete) Belívek: színnyomás (fekete, kék); 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 3., II. emelet 210. Címzett: Támis Norbert Telefon: + 36 (1) 511-1922 Fax: + 36 (1) 511-1982

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT FELOLVASÓLAP

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT FELOLVASÓLAP 1.sz. melléklet AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT FELOLVASÓLAP Ajánlattevő neve: Ajánlattevő székhelye: Kapcsolattartó személy neve: Kapcsolattartó személy telefonszáma: Kapcsolattartó személy fax száma: Kapcsolattartó

Részletesebben

HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása

HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2016. AJÁNLATI FELHÍVÁS 1. Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési

Részletesebben

Vállalkozási szerződés közétkeztetési feladatok ellátására Siófok Város Önkormányzata fenntartásában működő intézmények részére

Vállalkozási szerződés közétkeztetési feladatok ellátására Siófok Város Önkormányzata fenntartásában működő intézmények részére Siófok Város Önkormányzata (8600 Siófok, Fő tér 1.) AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ A Vállalkozási szerződés közétkeztetési feladatok ellátására Siófok Város Önkormányzata fenntartásában működő

Részletesebben

2. A beszerzés tárgya Cognos IBM licenc használati jogok vásárlása 1 éves supporttal

2. A beszerzés tárgya Cognos IBM licenc használati jogok vásárlása 1 éves supporttal I. Pályázati Felhívás Cognos IBM licencek vásárlása tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 3., II. emelet 210.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT FELOLVASÓLAP

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT FELOLVASÓLAP AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT FELOLVASÓLAP 1. számú minta Ajánlattevő neve: Ajánlattevő székhelye: Kapcsolattartó személy neve: Kapcsolattartó személy telefonszáma: Kapcsolattartó személy faxszáma: Kapcsolattartó

Részletesebben

06/05/2015 S87 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás Magyarország-Budapest: Útkarbantartási berendezések

06/05/2015 S87 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás Magyarország-Budapest: Útkarbantartási berendezések 06/05/2015 S87 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás Magyarország-Budapest: Útkarbantartási berendezések 2015/S 087-156943 Magyar Közút Nonprofit Zrt., AK15427,

Részletesebben

FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE A KBT. 251. (2) SZERINT

FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE A KBT. 251. (2) SZERINT FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE A KBT. 251. (2) SZERINT ÉPÍTÉSI műszaki ellenőr beszerzésre "A Közép-Magyarországi Onkológiai Centrum fejlesztési terve" c. KMOP-4.3.1/C-2009-0001 számú pályázathoz kapcsolódó kivitelezési

Részletesebben

MÁV-START Zrt. központi informatikai eszközrendszerének bővítése. 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.I. emelet 137. szoba

MÁV-START Zrt. központi informatikai eszközrendszerének bővítése. 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.I. emelet 137. szoba Pályázati Felhívás MÁV-START Zrt. központi informatikai eszközrendszerének bővítése IBM szerverek és mentő archiváló eszközök bővítése tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest,

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata 2014 Tisztelt Ajánlattevő! 1 Ajánlatkérő a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)

Részletesebben

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Száma: 10-5708/2005 Tárgy: Ajánlattételi felhívás Ügyintéző: dr. Ratkay Attila, Paksi Pauletta Melléklet: Felolvasólap minták AJÁNLATTÉTELI PÁLYÁZATI FELHIVÁS (HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Társaságunk, a Tisza-tavi Sporthorgász Közhasznú Nonprofit Kft. a halőrzéséhez kapcsolódó új technikai eszközök beszerzését kívánja pályázat útján lebonyolítani. Ajánlatkérő: Neve:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Ajánlatkérő neve: Komló Város Önkormányzata Ajánlatkérő címe: 7300 Komló, Városház tér 3. Kapcsolattartó (címzett):

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER ÜZEMELTETÉSE

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER ÜZEMELTETÉSE AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER ÜZEMELTETÉSE AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA: Jelen Ajánlattételi Felhívást

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 1 DB ARTROSZKÓPOS BERENDEZÉS BESZERZÉSÉRE VONATKOZÓAN TÁRGYÚ NEMZETI ELÁRÁSRENDBEN LEFOLYTATOTT HIRDETMÉNY KÖZZÉTÉTELE NÉLKÜL INDULÓ TÁRGYALÁSOS KÖZBESZERZÉSI

Részletesebben

KIZÁRÓ OKOK ELLENŐRZÉSÉRE VONATKOZÓ JEGYZŐKÖNYV MINTA 1 / 11

KIZÁRÓ OKOK ELLENŐRZÉSÉRE VONATKOZÓ JEGYZŐKÖNYV MINTA 1 / 11 KIZÁRÓ OKOK ELLENŐRZÉSÉRE VONATKOZÓ JEGYZŐKÖNYV MINTA 1 / 11 TÁJÉKOZTATÓ A MINTA HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOSAN A jelen minta azzal a céllal készült, hogy segítséget nyújtson az európai uniós forrásból támogatott

Részletesebben

A KBT ÉRTELMEZÉSE

A KBT ÉRTELMEZÉSE A KBT. 305. ÉRTELMEZÉSE A szerződés teljesítésére a Kbt. 305. -ában foglaltak az irányadók, mely szabályozás 2010. szeptember 15-én módosításra került. Az előírások az ajánlattevőként és az ajánlatkérőként

Részletesebben

1. Az eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-306/ A beszerzés tárgya és mennyisége:

1. Az eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-306/ A beszerzés tárgya és mennyisége: AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Gazdasági Igazgatóság Beszerzési Főosztály Schifner Marianna mb. Főosztályvezető 1072 Budapest, Akácfa u. 15.

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-284/13 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. március Ajánlatkérő neve: AJÁNLATI FELHÍVÁS

Részletesebben

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.I. emelet 137. szoba

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.I. emelet 137. szoba Pályázati Felhívás A MÁV-START Zrt részére RANKOR savas kémhatású vasúti személykocsi külső mosószer szállítása tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.

Részletesebben

Peronfigyelő monitorok beszerzése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2012.

Peronfigyelő monitorok beszerzése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2012. Peronfigyelő monitorok beszerzése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. augusztus AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás 1. Ajánlatkérő neve: Budapesti

Részletesebben

A Közbeszerzések Tanácsa módosított útmutatója

A Közbeszerzések Tanácsa módosított útmutatója A Közbeszerzések Tanácsa módosított útmutatója a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 63. -ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a magyarországi

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó építőanyagok beszerzése

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó építőanyagok beszerzése AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó építőanyagok beszerzése AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA: Jelen Ajánlattételi

Részletesebben

Kapcsolattartási cím: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt., Üzleti Szervezet, Ügyfélszolgálati Szervezet

Kapcsolattartási cím: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt., Üzleti Szervezet, Ügyfélszolgálati Szervezet Pályázati felhívás MÁV-START Zrt. Ügyfélszolgálati Iroda kialakítása (Miskolc-Tiszai pályaudvar) tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 1087 Budapest,

Részletesebben

EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Árubeszerzés X Nyilvántartási szám: E-001/2011 I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Országos Onkológiai Intézet

Részletesebben

Írásbeli összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Írásbeli összegezés az ajánlatok elbírálásáról Írásbeli összegezés az ajánlatok elbírálásáról Teljeskörű Üzemeltetési Szerződés HP, Canon, Lexmark, valamint OKI gyártmányú nyomtatókra 4 részteljesítésben, tárgyban verseny újbóli megnyitásával lebonyolított

Részletesebben

a Képviselő-testülethez a Piac épület kialakítása Földesen elnevezésű beruházáshoz kapcsolódó ajánlattételi felhívás és dokumentáció megtárgyalására

a Képviselő-testülethez a Piac épület kialakítása Földesen elnevezésű beruházáshoz kapcsolódó ajánlattételi felhívás és dokumentáció megtárgyalására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2081-48/2010. 3. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Piac

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt (2) bekezdése szerint egyszerű eljárásra

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt (2) bekezdése szerint egyszerű eljárásra AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt. 251. (2) bekezdése szerint egyszerű eljárásra 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe /Kbt. 249. (2) bek. a.) pont/: Fővárosi Önkormányzat

Részletesebben

Döntés-előkészítő javaslat

Döntés-előkészítő javaslat Döntés-előkészítő javaslat " Balatonakali Község Önkormányzata Művelődési Ház (főépület) korszerűsítése, Szabadtéri közösségi színtér és technikai épület felújítása, továbbá belső út kialakítása, kerítés

Részletesebben

Mobil csatornákra fejlesztett, operátor semleges információs szolgáltatás kifejlesztése és üzemeltetése nyílt pályázat

Mobil csatornákra fejlesztett, operátor semleges információs szolgáltatás kifejlesztése és üzemeltetése nyílt pályázat Mobil csatornákra fejlesztett, operátor semleges információs szolgáltatás kifejlesztése és üzemeltetése nyílt pályázat 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Könyves Kálmán krt. 54-60. Kapcsolattartási cím: 1087

Részletesebben

2 Adatbázis megnevezése Jogtár Plusz lokális korlátlan hálózati bővítés 2 adathordozóval HMJ Lokális hálózat, egyidejű felhasználó Iratmintatár

2 Adatbázis megnevezése Jogtár Plusz lokális korlátlan hálózati bővítés 2 adathordozóval HMJ Lokális hálózat, egyidejű felhasználó Iratmintatár ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA GAZDASÁGI FŐIGAZGATÓ HELYETTESE 1358 BUDAPEST, SZÉCHENYI RKP. 19..1 ~ GFH-.. ~.. /2009. Brückner István úr részére, értékesítési és marketing igazgató Complex Kiadó Kft. 1117 Budapest,

Részletesebben

HU-Miskolc: Gépek és készülékek tesztelésre és mérésre 2011/S 167-276157 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Miskolc: Gépek és készülékek tesztelésre és mérésre 2011/S 167-276157 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276157-2011:text:hu:html HU-Miskolc: Gépek és készülékek tesztelésre és mérésre 2011/S 167-276157 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Eötvös Loránd Tudományegyetem 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. Kapcsolattartó: Szabó Balázs Tel. +36-30 322 8766 Fax

Részletesebben

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt.54-60. I. emelet 137. szoba

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt.54-60. I. emelet 137. szoba Pályázati Felhívás Hordár szolgáltatás nyújtása Budapest-Keleti pályaudvaron tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Postai irányítószám 3700 Ország Magyarország Telefax 06 (48)

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Postai irányítószám 3700 Ország Magyarország Telefax 06 (48) AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Szervezet Kazincbarcika Város Önkormányzata Cím Fő tér 4. Város/Község Kazincbarcika Telefon 06 (48) 514-731

Részletesebben

A Közbeszerzések Tanácsa útmutatója

A Közbeszerzések Tanácsa útmutatója A Közbeszerzések Tanácsa útmutatója a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 63. -ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a magyarországi letelepedésű

Részletesebben

Nyilatkozatok, nyomtatványok

Nyilatkozatok, nyomtatványok Nyilatkozatok, nyomtatványok Nyilatkozatok Ajánlattevők a nyilatkozatmintákat nem kötelesek alkalmazni ajánlatuk elkészítésekor. 1. 1 példány (papír alapú) + elektronikus adathordozó (nem bontható kötésben)

Részletesebben

A Közbeszerzések Tanácsa útmutatója

A Közbeszerzések Tanácsa útmutatója 2009. szeptember 23. A Közbeszerzések Tanácsa útmutatója a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 63. -ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a magyarországi

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata ajánlatkérő Ajánlattételi felhívása hirdetmény nélküli egyszerű közbeszerzési eljárás megindítására

Szécsény Város Önkormányzata ajánlatkérő Ajánlattételi felhívása hirdetmény nélküli egyszerű közbeszerzési eljárás megindítására Laczkóné Dénes Orsolya e.v. 3100 Salgótarján, Hunyadi krt. 14. Tel/fax.: 32/784-140 E-mail: denesorsi@gmail.com Szécsény Város Önkormányzata ajánlatkérő Ajánlattételi felhívása hirdetmény nélküli egyszerű

Részletesebben

HÉV járművek átalakításának tervezése. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-218/2013. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2013.

HÉV járművek átalakításának tervezése. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-218/2013. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2013. HÉV járművek átalakításának tervezése Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-218/2013. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2013. Ajánlatkérő neve: AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapesti Közlekedési Zártkörűen

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS LAKITELEK ÁRVÍZVÉDELMI TÖLTÉS KIÉPÍTÉSE PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES PROJEKT MENEDZSMENT TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS LAKITELEK ÁRVÍZVÉDELMI TÖLTÉS KIÉPÍTÉSE PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES PROJEKT MENEDZSMENT TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS LAKITELEK ÁRVÍZVÉDELMI TÖLTÉS KIÉPÍTÉSE PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES PROJEKT MENEDZSMENT TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ LAKITELEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

AZ AJÁNLATBAN BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE

AZ AJÁNLATBAN BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE AZ AJÁNLATBAN BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE Megnevezés Felolvasólap (1. számú melléklet ) TARTALOMJEGYZÉK (az ajánlathoz) Oldalszám az ajánlatban Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 38/2009.(III.19.) Kt. számú határozata

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 38/2009.(III.19.) Kt. számú határozata TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 38/2009.(III.19.) Kt. számú határozata Tiszavasvári Város Önkormányzata részére folyószámla-hitelkeret biztosításáról, a rendelkezésre tartó pénzintézet

Részletesebben

Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére

Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt V-455/14 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2015 Beszerzési Főosztály/Közbeszerzési Osztály/Minták versenyeztetési

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Erzsébet Kórház-Rendelőintézet. Röntgensíkfilmek előhívó és fixáló oldatok Ajánlattételi felhívás

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Erzsébet Kórház-Rendelőintézet. Röntgensíkfilmek előhívó és fixáló oldatok Ajánlattételi felhívás Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Röntgensíkfilmek előhívó és fixáló oldatok Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefonszám, telefax szám: Telefonszám: 62/532-222, Telefax

Részletesebben

Dr. Varga Ágnes. 2012. március 27.

Dr. Varga Ágnes. 2012. március 27. 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról Dr. Varga Ágnes j o g i

Részletesebben

RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. 2. a) A választott eljárás: hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás

RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. 2. a) A választott eljárás: hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás KÉSZENLÉTI RENDŐRSÉG Cím: Levélcím: 1903 Budapest, Pf.: 314. Szám: 29022/46422-18/2013.Ált. RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS a védelem terén alapvető biztonsági érdeket érintő, kifejezetten katonai, rendvédelmi, rendészeti

Részletesebben

1. A J Á N L ATTÉTELI FELHÍVÁS

1. A J Á N L ATTÉTELI FELHÍVÁS 1. A J Á N L ATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe: LAKATOS ÚTI 2. SZ. LAKÁSFENNTARTÓ SZÖVETKEZET 1184 Budapest, Lakatos u. 32. Képviseletében eljáró szervezet neve, címe: ARCHIPARK MMX Kft. 2.

Részletesebben

A BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE

A BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE A BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE TARTALOMJEGYZÉK (az ajánlathoz) Megnevezés Felolvasólap (1. számú melléklet ) Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról (2. számú melléklet) Nyilatkozat

Részletesebben

Nyílt PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Budakalász Város Képviselő-testületének 44/2008 (XII.1) rendelete alapján

Nyílt PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Budakalász Város Képviselő-testületének 44/2008 (XII.1) rendelete alapján Nyílt PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budakalász Város Képviselő-testületének 44/2008 (XII.1) rendelete alapján A Budakalász, 0184/4 hrsz kivett agyagbánya önkormányzati tulajdonban lévő tó felület értékesítésére KIÍRÓ:

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895. (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 7.1.2015, 2015/S 4-004429)

Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895. (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 7.1.2015, 2015/S 4-004429) 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:28895-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895 Magyar Közút Nonprofit Zrt., AK15427,

Részletesebben

Telefon: + 36 (1) 511-3886 vagy +36 (1) 511-1922 vagy + 36 (30) 268-0434

Telefon: + 36 (1) 511-3886 vagy +36 (1) 511-1922 vagy + 36 (30) 268-0434 Pályázati Felhívás Mobil számítógép (PDA) és kiegészítőik szállítása tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. Kapcsolattartási

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás. a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján megindított hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás keretében

Ajánlattételi felhívás. a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján megindított hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás keretében Ajánlattételi felhívás a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján megindított hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás keretében a) ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) Budapest

Részletesebben

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Postai cím: Havashalom u. 43. Város/Község:

Részletesebben

MÁV-START Zrt. fotóarchívumának folyamatos bővítése

MÁV-START Zrt. fotóarchívumának folyamatos bővítése 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 3., II. emelet 210. Címzett: Támis Norbert Telefon: + 36 (1) 511-1922 Fax: + 36 (1) 511-1982

Részletesebben

AZ AJÁNLATBAN BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE

AZ AJÁNLATBAN BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE AZ AJÁNLATBAN BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE Megnevezés Felolvasólap (1. számú melléklet ) TARTALOMJEGYZÉK (az ajánlathoz) Oldalszám az ajánlatban Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról

Részletesebben

4. A szerződés időtartama: A teljesítés időpontja: december A teljesítés helye, természetbeni helye:

4. A szerződés időtartama: A teljesítés időpontja: december A teljesítés helye, természetbeni helye: 4. A szerződés időtartama: A teljesítés időpontja: 2011. december 20. 5. A teljesítés helye, természetbeni helye: Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Brassai épület Tiszaújváros, Rózsa

Részletesebben

1.sz. melléklet AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT

1.sz. melléklet AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT Ajánlatkérés iktatószáma: EHEA-22-1/2015 1.sz. melléklet A felsőoktatás szociális dimenziója hátrányos helyzetű csoportok hozzáférése Oldal: 1 / 8 AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT Alulírott. (név) mint a(z) (cégnév,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Ajánlatkérő neve: Berhida Város Önkormányzata Ajánlatkérő címe: 8181 Berhida, Veszprémi út 1-3. Kapcsolattartó (címzett):

Részletesebben